4 %

4% 4г*

-Я*

У ч і т е ся брати моя,

і і чужому lit!) щ

МЯЛТЄ читаіпе

, і І н ч с НЄ Н

ЛІ
,,. Вь

І

II сила
Н Воля"

еВоп'ї

ХЯТІ

своя правда

І'

Шевченко

4

Д. і я

ЧАСОШЮЬ

-ДЖ£Р£1_

Число 6

4&
РУСКОГО

СІТІ. Н. Д .

Ф
" ВЬ

НАРО, І,Л

ДІятодщя

Ц.

V
ЛМКіМПЦі

Ф

:

ф

:

ф " "^ ^
, *

1801

Мартн

Ви

.

ГОДЬ П
J

11 \
t Ід * Г* * N \ l o ІА;—
дроблену силу, ком ру можна .тами £, бо ц-ь О)Юзі^онл»!! до інрі'пгь'. котра я наш» при
легко цереломнти вкь гін Нашими ворогами суть: ну* Ношу и дню щобь Vol ь вь
Паши деко'і рн лв »дс ві*
Одень римскін философі поединчіи прутики". Нако-1 жда матеріальна и (ушевна части " (бгнаїи оть ввоь ну­ 'руїоть ще заообонио вь я*
жду. Неї. впали Ва коліна [КІЙСЬ lift 1U Hi. II іаіі.Д !. Ні Г \ і
*^т. с. учений чоловікь і ви нець . к а з а т ь . римскіп му-1 темно і а.
- дячи що вь рнмскомь сена дрецьпозбнратилереломде- в>. Шштт й т М т Щ Ш ро- дякуючи е т . ч р і п ч ш н п р о ­
-<-<• сять лкь юьгтьсн// Старець ДЛЯ юго гему ДОбрС |1 ГОЩ
т і нема ладУ, едноети.лшиї ни ітрутіткп• в ь одну купузnotмик;і ве ijaajcc <••
• сварки та колотня, хотівь'І стисну вь сильно йереішаЛли дни; не аавсе здаеті. ся отиовівіе
Неб<
ІЛЄ, бо і і о її. ГДШОЮ .і і а іа *
^ЗарадИТИ ТОЙу ЗЛу И лнер, .
.
- ШїЛЦМЬ; СВІТб Н ЛЮ§, НЄ Му І ^ г п и д Г м л . о В о о ' , р .
е р о пил, СЯ п д а ї ї е і о ю , ( ї й .
нутп увагу с ^ а т о р д в ь же. щ
цк>бь цереломднаь ту.аавсе (fepim иейда,,не ваксо ство ш^очтен лом ш му на. М \ ІісИрН ЬДІ» ; бо ЩЗС І 40*
н е д о б р о роблять н своимь :
н к у црутовь. але ж. іоні. : вертає онь зь роботи та- ромь, веегда
намятяиь о ЛОВІКВ 'а ВНСІГІ Ь 01 і
поету пованюмь нароблять , . ибгь сего з д і . п т і . "пко • ким ь. а ким.в дь рана, нбй mu-ь, Я пальпую. », ..Рускій «чімого. V
. аа! ДрсВИІИ рпМ.іа
лпха п ИещаСТЯ для СВоеП . інідіио, прОМОВПВЬ мудре мь; 'Гповь.-ІІраня И оорбножи- [[ародньїи (Л и б л ь , " е д в л По r o b o j a r i H ; КОЖДии л..п
отчий ьі. Гаме вь той чась| ішединчи прутики можна бу Щтіо п о Насущний кавалокк трОго діебощикь кін» 'ІМЛІ і.і стерь СВОСЙ ДОЛІ!
вороги римекоп имнеріп ль \ легко переломити на двоє, ] хліба, gap свопхь мучонл щііщи МІоНЦН Н.-ІЯТННЬ и І (ВКОЛИ Чо.ної іл, а, юаь \Щ t)
^ В С л П К о Ю СИЛОЮ З б р о й н а г о ., .
д
КУПЦІ . То- КоН'Ь ДОННО. ДОКИ було ЗДО- ноеьілаНЬ ІЮ ОЙ цеіГТ, Пімго.. СВОЮ Д V ЧІП V Ю < \ ЛЬ б\ , t o
войска приближались до СЛЙ
гіу.и» тагл.йеп.тьі іи<> |і»овлье. доки робнлооа, в> ни ц о ej о смерти Н е збеталй риетве гнілеалі о» іі (Bp) бо*
виого Риму^ а сенатори за^ І б и зломила. Сь того масте (ти..бувь ц.чігь и кавалокь жебрвкаміь Дісрнзь покбй a . o f o І (•розУМу' Ві '< ! І с ги
букіпп о близкбмь нещастю науку; Що сила только вь І х л і б а ІЧ>6І ж і н ц і п дітямь, діШГ алілова иь . о б і. шклянкн е<Л. ИаНОМЬ ИВОеЙ -«ЧИ \ ац»И
сварили ся межь собою Щ^СоюШ
Цротоан Вьі з л у - , A . c коли неумолима:сме|т. пива а все платииь до ,,СЇі н паном І. ДобрОЙ* і " ІІ, бо ю
кождий дбавь о ешш личин }
,.
одной, о д н о ю о- чп в'ь дома на ложу бол* ній ьі.ш* б^ доЛро^пнпіь що т. С о б і еВоИИЬ р о з у м о м ь . * нвштереса, отсунуїппо
на д у п ц д а е н и гад!ШЮ<яіровігти|чи весподіванио ири робо- j , Х ' о ю з і сила и щ<< одень | о | о колі, Н. . ) ОМИ МОР І Пр.і
бокь'випЛльїш громадске д о - >тчину а В|мл;у силу пере- І Т І аиркс зь жиВихь корми• іИ.хь не СІИШОЖЄ ІІЛС В С І іи і' I, Які» ДІВСЬ СЄ СЬ іі"''
бро. Тогдафилоеофь входить лижете.
т т к г Ш т
Ш І Ш І ШтіЯйШШ
нераіую.ь. Тенорь ДИИоКПМ'Ь 4 0 ІОВ ІЛ.-оі і. і ;і і |.
Нвеиодіїшнну вь еенать, а Тогда змветидзсепп сенаторі,! дьерь п бкна тиспегь Нужда, иамі, а г п о Йі о і кн іши щ п- іі с ь цілими ші родами.
•ли ннмь его fiyr.i
нисучіїии-несБ-рймскіпиаіюДьiarfm. голодь н роспука;
Ш ти. і.о...
дорогій брам. І »ра і я < 'юіао и показали і У
• спору ВЯЗаНЬД' ЗелеНЬГХЬ пру а »б (, до р п а слова ,\ Ч«-ного Той ИуЧСНИКЬ п р а ц і - . ЩО щ.а.'.\;.-еь И'Ь ЧОрИОЙ ГОДИНІ j
товь, В с і здивованй иогдя- зобравпшеь до громади иа- |тяжеиькді розбивань углиии потрабіЛїИінГ^. (;оюз в си* ^ W «
дали на фн.юсофа, а ще бо.іь ; щ и п .вспбльїїими силами па ока іьі йод.-». .,. м. ю. а б о BbL» "КождиДЇ>ускІй ЧОЛОВІК» '
'"
"
ИародИО
lire На еГОСЛуГу ВНОСЯЧОГО! НСПрИЯТвЛЯ и ЙобІДИЛИ №.. фабрИКВХЬ е і о г п а в ь под і, л а КбЖда руСКН ДІВЧИНИ И
А«бра. A MU ІЧ.пньі їм
оберемокь прутя. Философч. На памятку той н о б і д и д а - іаромь чрокн, лозлп ь б е . г ауЖНВ пай іжиеуі'.іь
'
'
"М' >"еч. до ,,Ру: ( i , n
ставь, низенько вклонивь СЯ м и гллбитн ни марморовоіі :Д>шнмй иаЙрЬіТнІИ окроьаp . , , , Ца» »дИОгоСоа^яа ' ' '
^tt^MIJ><,<1
fy*> V'
ДО ВСІХЬ И такь ночавь го-: т а б л и ц і зодртими буквами І ь.пдіою еіюсю одеззно.
дцобь в ь г о іпн'І, (!Н.ЩҐГЦ № " ' '
" ^МШШфШ^Жк
,,(,,,<
ВбрИТИ: „Дорогая наіШ 0- І ТІЙ СЛОВа „Рл. ( о ю з і Гпла." j НспоНипна з . е н а КрбЗЬ СЛі ; , , , г о . лин :пп-а пм , а.е і І,.о ' ,
'
* АУ*
і чи ни знаходить ся вь н е - 1 0 той !іовь)нчпе вьнчжзаной \ju заводить:" горенько моє, , б у H''закопане В1 аі'о/і І*
#
ивді, що у ь ' о ю з і -сила |4іедолеиьк!> смутная, Ш Ш мабудь я м і . и що т ь ш с т а в - і '
^ ' ' " '
' '
пщетю, а нема кому <'й по-1 прав
лшязгт?і/і
ti
A
l
a
.
і
ПіЛі
\ т т \ Ч
ИАР(іДПіаЙ
Моя головонько!
ЩОЖЬ я іпая вь смутку [юдина,* о
мочи; Наша слчва починає треба И іншії американьМОЧИ ' і і а і і і а СЛЛІШ п о ч и л и * IIM'V,»« іі

-•- і
j,
її
.„ , , . , . и і і и \ е і
уже пазь
якусь
номочь. Пат
MCDKHVTH, напій римскн о- скимь
русинамь ущ
VW* тапері» ПОЧНУ сама б і д н а на трілмае
е
/
ТПХЬИатщтт
Руса Мати
іь...,,,,, переконатися,,„ .пнм. и
о взяти ес о б і далекОМь
далскбмь СВІТЛУ
CBiTbr
т и х ь и а - j. двоять
д ^ н т ь цептоь'ь
ц е н ю в ь на
на місяць
міеяц
рлu стратили
силу. Вороги
ру
іюнтбпь
що
були,
посла.
есть
много
щобь
заб.мпе
Д і т и ш- пре
наабв-дики люде йдуть на до; серіш И до голови. 11
наст воиною-а ви. сенатори д в н Русини патріоти у . м и ми на грунть до краю .,пін свою родину в бути т - Ж. Америці а
«•ЧариТеСЯ If згоди Міжь ьа- aw плрщ;оналпеь п за ІШМОІ бо бувь докгь. а таїюрі, що „ цсицимь.'що к і Ш Всп.е
Наче :tl> rpuWy Щ гал
МИ Нема. Паст г.юнами Труд- чію Веевишняго Пога, золо- j зароблянь только що на злі мнНе о лущу ВпИСУЙТС СЯ1 Ібнядн <*я твои\оАн
НО переконати и ДОДОбраІжМЛЯ ..Рускій
Народний іье- за щоз;ь гопохбваКо'
ШтеШ
анкпио'!
І О
отчийu заохотити. Ви н а , с . з ь . " Теперь лншь треба ІПо зроблю зь сироадмтг? . . .
,
„\>у$шт
Нар..
• " " " ь " ^їлозді.пг^.
ВСЄ глухп и байіузліи."
щоби все», рускій засиль не-1 Сама 'не опрусь б і д і , сама і | , . 'Ьш»:\и
Враіин л •>'<»• »ь;ь,
іалп.іьиа
Тогда философі, казавьроз- ргняігь СЯ ГОЮ спмеп гол*. Годна с о б і не п о р а м м ! На
.
поиочь
.
•'
' ~Z«
л.
і
IWviine Г»й цніч рнзь на
,, .
дати .евому с л у з і кождому; ною гадкою, що ві». „ С о ю з і разь входить Вь хату иов»

,
Ііавікь'икь скріпили

"ЗВІЮЄ а МІСЯЧНО ио о П п и т . ' т ^

сенато|Л)Вп
новаж*
»енерь
брата дорогш
„ * ио одному пру. 1 сила, а громадно
. впиеувавь ну горн ироспуки,

1'5 uи«ел> несмертного не-б у д е
/
,
ТИКУ. ИСІ ДуМаЛН ЩО ОНЬ і СЬ !1 ВеТУШіВЬ НоДЬ ПрИПОрЬ ІНиіІ СТарец'Ь оь ОИВОЮ б о р о
< кор.-иько с п і ш і т ь ея
м

В'Ь ,.Со|о:гВ" С И Л А ,

й

,

К ; ! М Пи Т ( ( Г 1 ; 1

м

и ь

4ИГ1І!>

К О

1

)

Мі

ЖДО

Ь л ; т

н

т

v

л

о

И І Г

] (

И 1 і

;

р

д

й

ьі

4

t J b

я і і и

м

(

t

(

п

#<

Ш

6

і

ш

т

r

l

м

, , U U

1(

W S i n

()

І О
4

V !

;

r u

m

м

Л

ч

И

l ,

, У

i U i t % l

| ш , , , < , ,

и

ш

Г <

ч

. | ,

Ь м

ь

м

у

,

,

м

и

,

|

!

4

1

1

и

ш

И

0

jIr

г

о к

о П а

; ь

т

%

t l

0

u

v

а

1

1

1

s

л

J

/,

.

' ,

],

!

'

розписуватін н.

ТбЛЬКО

гь

с о б і СМ'ВХ'Ь зь нпхь робить „руского Народного < оюан" ДоЮ н клякнувши передь
.

И громидио то оюза"
А
л
' *
*
*.
J мі'лчноп вкладки сей ЧВС1* ні*.
Вь концн фнло<-<ф. поваж-ркот-рого воадіиігпула бр«т-4тлінними остацкамії і/о<
В с і разомь впишіть < я
— -•
ільше
(
І
У
Л
Л
К
І
1
*
1
,
*ТТГіГИЛНЧТееь, \rt6n ЖЯДИОМУ і іі / Г - —і
ломпігь
свої! прутикь
ко-j свопхь
ворогбвь
нападаю
вадь роббтшпга,
молитви, поважим
п і о 11'
її і, ЛСЖН
Нами
нимь и внразнимь
голос-:омь.і
няя любовь
и воиольнл
бра і - шоіч»
молить мь
ся
і
.іаі.м
світу
познаїи
ся
І
.
'
Нері'і.онаН »е єн н Рш'иатаї о «а нлшоь ; рілпиихь
ждий легко роалемивь. Але]чихь
на ихь ,<ггчмиу и ito-J сказань голоеомь:
Вогь з ьИЄ'буде
..ч.азавь
кождип
Римляни мали
за vhokoh. і ларщіь вставши

іІ Гщо
і усний МИ,
л б вВВІ
ь СВЯТИХІі
гримаймо/ ь
нікто непнял»
доги давь
Ся нароЗ-1
що пяя
трихьпомочь.
оно венбльиими
св-|/обдЮ-ішплпкнни
идовиїоі
гт
.
.
прнетунайте до
ов»»«/' !
, ,
.*
" Я о для тебе j \ ь (' ^"
ілшіІхяш'лЛ
се, ДО ЧОГО оно веде и що ламп прогнали. поСпли.
Ми дігошл.ц вм ще Ие пі, п;.ди,
зважим мь •
'
BW ЛЮде » щ paou
має значити.
щ л е , маємо ^до діла ще зьйшрогами, бо масте небес-1
.Л'нободу ОДИТЬ . Ь'ОЖДоне
забуде!
Ото
V
ЄИІЬ

!
Гр. Г р,
Рпзломани прутики, скааивьі <<тринініНііл!Ми_ вг>ропіми.| ного Огця. котрий «> нась
"ТйЖДИЯ.
а«5«Д/»
си-|ча.«ьиа родимо пару
«ггбвокь
филооофь: означають вашиїкотрихь мусимог>льними
нрогнатиІ
* .-мо.
».< дороге н
личин ннтереса, вишу |юз- и та тбдьк
м

1

1

1

1

t

m

rf

и гі

іі¥іі

ш <

:

ПОЯСНЕНІЙ Н А ПОКС

Доивеь. .

;

•* g. ^
"*£$
Шамотінь Ца.
&ов штАт&шь іюздуш н и й .
вдізд
вдгрия
буде ягш{
Хвальна Редвнція!

'"'Si^H

НІЯ.
,^§iempre piensa е
q o e todos ©on d e sn conch
-

ьткіггу
ТЬе. .Miff.

Иепаяьека посли:Вь томь д у с і В ВЬ ТОЇ!

Mtftanv№ Ш я я д ь нагоди-

-J*. AKTRJWTA до Квропм « ш и й . , во зь серця пожодя- L l L . . "
кякь** свон пояснені* д£
^&хаин»бь сл н і Ібгодивахь.
чмхь еловь.
в
м і е т о поясняти ц і л у
^ * '
^hm**
вглтхжь
егояхшбь
™ ГУМ!?-**** **ЛЯЙЛ.. С*>
[аеохотіг за- °
®* ****** <«"ь|вт, ще і%льше затемна»*
'
f колн б і д у ю н тяжко подь Убравшись вь MTODV - <
мжтши такт стмт я датись
>
^
* г)
Ч)жзждею роблю, то и скажу стає иередь світоівь И об*
'*?г4ляти днвамятомь. до,
ішГІи^те
юА **
а * і ц е н * і « И с і і я е сену заповідь.
J ли не видінь, щобь тбдько Наеамлередь кажу н е
ЇЙГ& (СЕ^ЛІО^
рускяхь евященинкбвь и^ньшь дуракамь, же и*
рускнхь людей -юишлось до \ ки не АШТдеть ся; c?i v
ІлЛО с я .
І Щамокинь - радити надь на только „свита", до к
* К о д о ю зігіздь- на- не4Й^Шкмо б і д о ю ! . . . Господа мене зачисляє н назив^ .1*» ДШБІЙФДГТЬ нослонь, ^Ї№йГ~ШШлЄШБ^
& Тобі за Твою рою апдрухояотогауоь
^ ^
в&пгь ажгь~ в вірован&, ту" святу ласку; шо я- еще моть; і і о д у н я » „вервое
ti, хШЩі^ЖШ^Ш
власними очима: | канское обг>азоваяіе нрн гавтш&т**^
и така секта, Якь то і ^ е н н и беруть с я до о-памя*гаоіг шенцидон
кіягр* в і р у с щ е незадовго W « * » сміло с о б і раддтть^раз^ ^Руское Слово/• Ь
б^Г-ГсШШЗД^^
лучшс
яеглучивь "моє" ііеїтн"
ЇГЇйіШ^
Р ° * бразованіе, то не буду
txa, звпь ШтШ
» у - j Д У » пракромь іщлозкеню^|стмй чолонікл^ не могу зь Й .
ослаївь.- Але ні
>яиеа/>мь 0V* н е мань цен~ | радостн встріматвсь и не на
Вісстникь* нричеиляе
ТРЕТІЙ A»-

шя

ЯЙ

та

П С О Д Я

Ж

¥

Ю

т

ш

40

B e t дшиям'агь rgpdseHk

и

7

B>

«*>ю:

1

я

Л

я

Ц

1 я х і і с ь

п

е

тї

|Т* при ЛУШІ^ сказавь однов І писати таки такь гіросто якь |
Ejb43««F»---f aoigi - vtf
І л е д і п і вь HLPR.fiІ д о : сво-1 иравДіГ^гла в еньть весе, j скажу отверто же ,.Г::^ д ^ І и х ь н і р н м х ь . же. ненець j На загаЛьвбмь собранію =
* . збрехань такь. в* и
im^mivm^itЬ^ат^ле
нь
gSfefegyg^^
;
—Г~ .J^-rfef^.HTT.'Tav - , -г.ч"Д:
ва. другій тьі- |.я* власви очи в и д і н ь я и ; хрмй єсть батькомь брехні.
:>;ДЇІ до<яісу OR HWOFFL^ ш^н^^граінііяі !%{,!я^
Ьь Ясе- жд^яь. Тогда вірники по-} т о можу присягнути, духов- j втявьбн того, jPycKc
ІменііКерйіши
ь^'MHOIJO «
от давати вь руки пас- І ньгхь нашихь Отцівь: оо. !ве" тоже на мене висали
л ^ д ^ і такі с ^ р ш і н*іь . H ^ ' W ' « ^ ліс- що кто маІь: Обушкевача ^.ОжЩ&йту. \
дурниці ~ якь ньші
• б і д о ю ^ м є р л « кс тую - н«ен: перстеїгі. г р о ш і ^^бу | Поляяского зьОіттебурга, ^ іш»ралунннкь "Шecгннкь;^ '
І-1 кчфобг.
лн навіть таки що записали І протоієрея Товта з ь / В н л - | з |
небуло тогда а н і вь
на еего своя маєтки/ Хмт-, сбєрь.« Тамь бувт> и нашь] іШдааядоїУІ а н і щш J^WA^R.
І * 0ОНИМО нуждм м <Иьдм. я рш! пасторькористаючн с ь любиньга о. Констаикевичь н н п т в і „Руского Слова.',
«d at Лнс poat оШсе м і | ка ш н у е т е « е ^ . в ь старбмь конця с в і т а , зробивь хорр- о. Г. ІЧловпчь зь Фріляндь, І Нротое куме '^збрехалі». ьіе
Lerifgy €пг^Н~ф^итш^щ^ім
'найбільше тфшггь оііи иочатокь до лучшого P> І. Мардннякь е ь Газлето- ^б<>гато и вдарте ся вь
ну, о. Г. Грушка с ь Д ж е р с і ,
житя.
нЬ«В' mail ашїіег.
*>тЬ кея сельскіб иаяіь
Сіті.
..Свободу** назвавь „Віет*ль. *-к.іадяя на ..Народним
* Революція вь Бразилія ш є Вь кождбмь с л о в і вь кождбм ннкь" „журналь рєволвері»'*
Г'УЕКІЙ Домь • «ть Коломия
не скончилась. На повстан- д і л і , було можна позвати, і т о д о б р е — б о се придасть І Я.
емолюгь с я інедро. 'foe неек^мь с у д н і Жшш сталося же на голпвне еоб|>аніе „СЬ- j „Свобода — каже: що ль ІіяяНи « наши братя вь Л
иещастьс. Мерійл> бравь бо­ юза** ж»Іііплбсь Русини на-: переконались що єсть —
В<#Г f -WMk, itWHJH**<inl 'P d>
взяти #-..Г>І Д|>БРЄ ДО
мбу н она вибух л а . ОІИЬ •
, ^ ^ і « г у з і і ^ш&илу^ ш > . І голови, а до серця II не да- t-тавь забитий ах»>*дно зато- { тріоти, нот}»!! явно і ї ^ а і щ о І H I ^ B J U I ^ ^
заяЖ-йГпер»-ль е в і т о і ь ' ш Д л і а л п с ь люде н до нечі горПИЛОСЬ.
суть Русинами, .що иайдо- путь ся якь тоги пчолидо
т и н ь o n , нась брат'ямь вь
малясам». Т о для нась №
рожша надь все щ»І с в і т і свого улія. '
•мь руока мова, що|іа нихь П а н е рєдантбрьВ! | у в ш £ ; ^
j . - . W b -ДТІ<^
власного ,д;лавословія." .
шпдт;t in ^ ^ ^ ^ і ^ ^ ^ ]
^^Готнтоесможнжле4
рода нро**:нваючоі)& вь Амє-І д о в і д а л о с я ми, що ви МАс и л а т а можно парками, нбИ*
'
|
і
р
І
і л н отца и Мать и що ви утолько » д , а б о д » , н е н т « в и . . " « ь к о зробити і п . о д н о м ь р N ряднинами церкви ( в . и ц і !
— І році. 0 тбмь н о з н і й т е no- j Аи. Петра н Павла вь /v&ep- Я тенері> отзиваюеь д«» ваеі.|же оть молодьог:*ь літь будв
в е і х ь братовь рускнхь ро-1 пра'вдпвимь та щнримь паГОВОрИМЬ.
сі Сітівибранн на рбкь 1894
ббтникбвь, Щі^бь впіїсова | тріотомь Русиномь и за се
- - »о»
*— f
Кто ХОЧе Я ІТИ ОТПОВІДЬ
слідуючій:
лись до ,,Союза** такь якь вась нравитєльство мадярвьякой справі оть ІЧдакщи X М і; !' И К А 11 Ь 0 К Й - Якові. ДанковекіЙ
її я н другії нашн люде, ко­ ске переслідовало яко
най и залу чиї ь н. марку.
, н о Ьо с т и
Юстинь Криницю й
тра уя:е сотками а сотками
пас ного москаля** и позба
колектори.
* Вашингтон**». Уже попеиовнисовалвсь..Родимці по­
вид.» вась всякихьередсілл
редно нисалнсьхо вь нашой,
слухайте мене, б о намь тре­
ХечіДорь ЦІПІДНКЬ
до »:итя. З ь вашой сторони ^
г.і а г 1 жг проекті» Вілсонао
ба туть вь А м е р и ц і „Рус­
касіерь.
ваша едава^дцо ви терп?
Кол.дий Русинь при, чи­ реформі мита и оподаткокого Народного Союзи** якь
за руСкл^ндею, а мадярські
танка гам*ть най уважав яка ваню невной суми отькапиРада церковна.
спасевія з ь неба!
му иравитєльству ганьба
ОИИ ЄСТЬ, ІИ» THIMTL, 1ІП1ХО*
та.і6вь, Постань, нріятимт» вь
ІНамоцкій
майнерь
му ЧЙТН рускнхь людей.
дать ся газети друкоанни щймовой палаті пословь,
Неволь Отупннскій
~ ^ e j e j c g j ^ T b : з»>fofKBтая
рускнмн буквами а пюани але ще має бути іП>ТВ«-рдя;сВаснліи криннцкій
нагла переміна зь загорі­
МТТВОЮ ТГ*'Т*Г ТГГ^К-ТГРГУПТ-ИТТІГ^ТГЛ
Теодозіи Ткачикь
иимь черезьсеяать. Ианамь
І
Ю
Ь
Е
8
І
,
А
W
8
E
E
O
E
R
лого москаля н і сіло н і
ЖМдЛвскіті.ладь рускою, або
Кондраті. Са нді ншчь
сенато|іамь. я к ь пишуть туПоручае ся даскавой намя- впало ста-пісьзаілимьво|Я>5іірабарішін«»к<. котра нягятейиіи гал<*ти. не дуже пи­
Иваиь Ссмяникь
ти кряяиовь що вь его сало- гомь я койсь „схизми** в но­
на номішаньо яліаковь
льно діеть ся и не 'спішать
Юрко Петрнтала
в і завсе с в і ж е пиво и ро- 5 лнтнческой пропаганди, ту
врм вавилонмкомь сто.ип>-^положити вже разь конець
Афтань Дошна
жнородни
наноіі.
вь вольної! А м е р и ц і ? Чи
•щцртж*.
Сли І пита ні Той еирнві, черезь котру б і Кмиліянь
ІІЇпакь
чоловікь с ь характерові»
Хороша
с
а
л
я
для
забавь
н
ееть ннсаиа твоимь язикомь дви ро^бтнТякй зь голоду у(Имсонь Ваврннь
може своє пєрєконаиіе, .'за
братскТіхь .засідань.
• К Н<* 4старя*-««і. V» Н а р о д н е д«>- мерають, ВідаіГсешіТОрамь
Емиліянь* Ковальчикь'
L6S. Warren <fcl>odley Stre.
Р ^ терпінь, нуждавь «і
dpo - откинь!
не знана б і д а яка панує
Павте.шмонь
Килечава
JKHSKY CITY \
. страдавь голодь н хаіодь,
Межи «роботпмчою клясою.
* | безь вайменьшон причини
J

л

о

н ц к ь

;

ч

н

е

с

в

л и

о

и

,

е н о

:

44

Ut

m

?

1

n X f

:

o

t

г

%

к о т

за що небудь змінити? Чи
такій ч о л о в і к у л*от»«ші за
кводра змінивь свой найсвятійшіи ідеали, за котри
характерний мужі* готовь
смерть понести, єсть годний

крбмь пана ІІГмлда, нема пекь! а я дурмань, що т о ю
- Т а давно бачивь ся, ска* зроблений н г у е н я и на то*
а н і одного, котрий б и мдгь|бьіля, " — каже цигань, та
Коваль.
.'
лоеомь „Свободи** Йдуть с ь
на натисьчеетнимь чолові- ибйшовь дальше,
Якь-у г о р о с і та ц.-доси... теплою рукою помагати сви
комі».
*
. .
аамьімрала. Юетивнм черезь І той народкай справі.
Паш» редакторьВ. питає с я ]
Судія:
Та т и вже тре-1 з у б и : -а що, може до пшилп М*4ногав Л і j а
мене чи я маю *яки доку тії! раль тугії. ІЦожь то те- -хочешь его потягги?
-'
ч е с т и и пошанована? Чи менти на мисіонера вь Аме бс такого иривело?*'' ~ ,»0й, • - РозМосвлн СЯ зь ніпнкомь, {
такій с м і є назвати другого рику: — а чи вашн prevele
не щожь, иио проклята . . , якь старець еь писаною тоСвой розумь май, .
радикаломь, сощалиетомь и їжу мають? Поспитайте од!
жандарми-*, каже обжало- і рбою. Давно бачивь ся,, то \
і „(*вободл" читай
анархнетомь и закидати ме- Мисіоиер'ь ССТЬ той, кто h ваньїнт
• j в заманулось /побачитись,
} Овя~тя освободвть~—-——и h же зміняв; свой „ у б і ж - де навертати иогтшдвь, я*Т
; МОІІ.Г ти.ецо вь скриню схо­
П добра научить,
денія", куда в і т е р ь в і є ?
зичниковь на в і р у Христо­
вала, Щ0бЬ-4І люде на
ПГНЯ
ТКЛ'Ь.
Чи знає к у м і , що за то ву* але русі: ихь погань,
щ> ДИВИЛИСЬ", ' _-г
слово „анархиеть** можу го к{>"мь бахташкардвь гоня* • Ц і к а в е оповідане
Лакдадаіис чи іа паї і, \
Л вже жь4 сховала-бь накь
покликати передь е у д ь бо чихь за доларами, вь Амери- і Івана Неч\ а
Таке ЗОЛОТО, аакрпчала ШлХяНТЯ СЯ, ірпмаап іе са ку ни
туть вь А м е р и ц і анархи- ц і нема. ГТ}кіга ~ттг-треба-—
отннна. Гррдий Коваль обн* L,Свобода кличе до Ban.!
бвь запорають вь тюрму и [ документові
п, гн.—~

:
•—-!
А в ж е - м е н і твбй Гуляй
вішають на шибениці?. Чи
Гр. Гр.
—Чоготи, Юствнно,еНчелш, І КНИГИ ДО ОШЧІДАЖИ,
СІ!диіь т у т ь у п е ч і н к а м . .
докажешь*- пане редакіорь
якь гуска? Я до тебе Сово-j
І кричала Лйшалева Низька на
того тогда же я анархиеть?
с ь наехал 65:
по людеки, а ти до ме М«».іп і
іКУЗЬМУ: Чеі«*зь него нема
Я, яко американьскій гражП
і
с
н
п
ці
різниш
велика Ж .
ВКСК.1А ХВИЛЯ.
і т о б і больше шляху, я к ь д а не і ю г у с я ч і ї , сказать Ко
данннь, ссго 'зажадаю. iflo
подь ноти , . . . .
вадь.
корчміа.
б и пань редакторі „ВіестЗлодій та сало. Злодій
Та вже мені естоб%сіли а д п е ('в. <». ІІнколая .
— "А вже мені твоя Коваль
10
ника*' скончивпти дяковску залізь вь ночи до чоловіка
.пі КуЗЬМи. Лкь ТЄ л и х о : са­ Кпрпль н Мефтодій
ОСТОЧОрТИВЬ,
бо.пічка!
'Іна все роби н аь х а т і и щ І Ж и т в игібрвв, СввгйжЬ ЙлмГ
шкод)- вь Упгварп знань*ое -Порфн'ні красти сало, у"
,
І на каждиб деньвь році10,00
разь на за все еь КИМЬ мас до
і зь саломь аь бав- ^
[ т и , дурню, самь би н стеж
if
д і л а , то му скажу, и больше тини та п Г е н н у В Ь са СереДЬ
еиномі* ніе та СННТЬ, НЄ П р о - j Ките < ь, Щоріав
If
ки
не
знайшовь,
до
шинку,
світа
зь такими людьми перепи­ с і н е й . Порфирь иочувь та і
сипаї її- / а ц і л и й день. Вь
якьбьі не гой нродівьСМЙЬ .iv-W. час-., сіїїо кщнггиГТГ ^ °1 Д^
Wftwfim*і н
суватись вь .„Свободі** не

,
ьно
п
не
думає,
та
вож*
«брядбвь
р. Н VtBTv.W
б у д у . Я получивь моє обра- А з л о д і й не дурний бувь
о і г ь Про
тс х нами
зованіе вь Римі, вь Пари­ та: „Норфиро, каже,
°Р j стежки кеанаїйонь? А якії все на . Параявь КоВаЛЮМІ
Не уса ХрИі'Та . Ш
жу в во Львові на все-учи- фире! прпс.іаіп, т о б і
гамігие зиайшовь, го вь
Нсторіа
періШН'Хр'с.
Ш
Оть н лихо! Мало*хто гоЛИЩИ.
А Порфирь: „Геть] іюдеіі розпитаиі> б и , .говосало:
рівкн не нГс. А якії бьі'бу* І'оДОСЛОВНаЯ і.арі нна ілілаТі
Вь Римі здавь сь 'огличі- ЗЬ НИМ!Я Я з ь чортами неї
.
.
руСКПХ!./ . , . . , , Н&
емь докторать философіи и братаюсь, то и сала ИХЬ НЄ
KyabMU ЗНалВ, ЩО І ла Не доНпіла за К'у.п.му, То
и ,к?(мі го, г \ т и пасла; с»:а> itiitirt, 'Геодоровь нервуй
н богословів и получивь хочу**:.
ЛЬ-, каже з л о '
нхь жінки не дуж< п і с к а я н Ізавь КоваЛЬ дмі.прливи.
руекія книгонечнтннін і і ""
вдасть „ у ч и т и " оті» са- І д і й ,
коли не хочешь, ТО до п х ь п р и я т е л ь с т в а , н < д у 11
Лучіпс
бу.іа-бь ПОДЬ (>і крите Лме^нкя, ,
могосв.Отца Папьі.Іьва XIII д р и водчини та поможи
, у друп,
Норадпикь
В'ь
спрніаїх'ь
ниіпумь нойшла, віжь а» тводе власно-ручно иодиисавь винести сало!** Тань- Угай\
го
пороги,
и
сходились
на
г<^ Ьуаі.м\
На. u e p r a i o . i c l ; м.'.п д н и л ь о м ^ . с е р д е г а ще ді ПОМОГЬ,...
б
е
с
і
д
у
На
уЛИЦИ,
а
зь
ули*
дальше буде. Меюдцчиа г р а м а т и к а маля»
Моимь професоромь
бувь
р\ екого язика, , . . 0 0
тогда н и н і ш н и й апостол їд­ * ЦигаПоиь батько. Чоло- иі. до ШИНКУ,
Орло-нп'ки діва,
. . Лб
еній делегать Архіенпскопь ВІДЬ: .Двигане, твого бать­ Але ЯЮНіЬ вееною Кузьма
Шлях та х«Сінні. і і ва драма 1 а
І'УПШЛМЧі.
•Сатоллі. Вь Парижі -студіо" ка поймали". Цигань: .„Л<•?" Гуляй неначе кроаь землю
І І . н п и і е о . їм и.
. /;
ВВВЬ Я французку ли'К'рату- „У к о м о р і ! " Цигань: ,.К, у нбйшовь Ждавьего Іоталь, * Мною ии-инп>
доетнла Звпбводи Ноз;іп;
у
/ > ^2о
і і м і і н д і п п . ,
а
Кузьми
нема
ру и всемірну йстбрію. Во коморії JTj коморі. ХОЧЬ ко­
Н а ш а [ЯіДаКіПЯ зь ВСІХЬсіоА р е н Д В р Ь драма,
; ,
Львові буві> яко питомець го, тв поймають, Ано вій та п нема.
ропь Ам.ріплі п Іоіпа.и.» аь
Два
млини,
,
.
, , 10
Лоппювь
коваль
вь
орлиду.
гене]аільно!і j.ycKoii СемН* его у поле пустіть, та J і і*
зяиитанісмь: чн Ноже і . О і 'і ріОННиП їй ри-ігь, і .
(іПННКь) КуЗЬМи нема: заі'ііарін и ходивь на все-учи- той чась злапайте".
ЖДиЙ русИИЬ ІЗДВДИНОВб б\ іеннжна Галя,
. . . it,
І
ШОВЬ у їруЛІВЬ п і и н к ' Ь . і у
ипце. Черезь три роки бувь
тн ч.ппомь .,І'уск<го Няро Цорвалась нитка драма Ш
Тмітнемаїоббйптові. у с і шші
перви мь
иропо відн И комь
* Юда: А що Нвань. ТН ЯКЬ к и , К у з ь м і » н і х т о яа бачивь. дяого Ооюаа**т На се д у л а ҐОЛОДНИ рої.н,- . ,
при архикатедральной цер­
ридо о м ю в і д а с м о , що к о - Юрко Шматочка. , .
— Що' се за приигга? Д е
І
ввджу змерзь?
к в і во Львові и видавань
ЗІДЬІЙ
русниь
і
а
к
і
.
мужчина
Нвань:- Таки*такь. Морозь д і в ь ся Кузьма*? З^ма
Наука. . . , . . *.
„Душпастира'* де поміщань
ЯКЬ
Н.
и
.
е
н
ь
н
п
і
н
а
М
О
Ж
Є
і
н
е
кимь
чарки
горівкн
вини
ажь т р і щ и т ь !
Онуфрій Г|.»ущк *>ичь ч а р о к
своп ироновідьі, КОТрЬіМИ
Юда: ('ли би до того моро­ ти, нема зь кимь иобалака* j належати До „("оюза** м бу­ НПКЬ. * * . . , . , .

днесь свяиі,енннки иолзують
ти
членом».
НаКОЛІІ
а
а
н
а
а
ги,
думань
Коваль,
тинню
зу еще в і т р у ! ^кагаляеть ]
Черьеская месть.
,
ся, Яко ново-виевященньїп
чпеь .по у л и ц я х ь вбдь шин тить своє* Але лучшебь бу­ ЦееТЬ веруовннця ,
І Ивань ти каиіляешь?
іЩ
святленникьбуві>язь про.
ло
слибь
руСКІЙ
людо
ЛИН'
ку до ш и н к у ; а зайду я до
Я к ь влізаньЮгн виправ. 10
п о в і д е ю на 34 мнеіяхь тне
Нвань: коби до того кашлю [Кузьми в ь хату; може за- ґЮВаЛИСЬ ДО місцевого бра- ІЮОЧіВЬ убогого Молодця а. 0
резостн и „Ми|)ь** тогдаш
слабь та лежить, нодумнвь ТеТНЯ ( і ' . ш т а к с е е т ь в ь м і Серодії дедоватого моря, 15
І еще колька.
ний орган І. Кго ВиСОКО ПрСКоваль її побрів», до Тули* '•ци ] а т а ї с ь р а з о М ь , ь к г р о Нсдбайко и 1 Іро. віищніеЛо
освященьства, назвавь ме
м а д і вннсояались до ..( о ю НароДіні ПІСНЯ; . .
2b
»ТЬІ.
Янкелейба, Слухай, Й - !
не втори мь „Мохомь** а о
з а / ' Сли На якомь идіч'їзі
Вукварь. . . . .
м>
Увбйшоїп. гСоваЛЬ ВЬ хагу
Мохь бувь найсдавпійшій І вань, ти виборець?
Нема руСКОГО Г . р а і е т в и т о Ло чого ДОШЛИ ЛЮД*' черезі
носа и застань саму ІС.лшну. |!Дпроповідник'Ь; Я скажу що [Ивань Не юсай свого
гда ьаждиП може пооднно
10
І Н|ни в і т е и і с ,
днесь десять язиками гово-Ідо чужого проса.
стинна поралась коло печн,
к о вписуватись , „Союза** j
рю ото моє образованіе.
j Янкелейба. Чого ти заразь сажала вь цічі» хлібь. Нгля^ Ьогь иадса.ла моя>
д і в ш и на р о р о з і Коваля '
, но
Нсторіа 14 сн
Протое уважаю, що егггь І гніваешь ся? Я тебе хоті*

На. кинула щ иегозлимн о. Ла руКИ РЄДЛКЦІИ Л ' В о - Нь па мать Н*го МаНл,
н е г о д н и м ь моей чести ба ви- j ло сказати, щобь т и голоеоІіиб.і
І
К
СЬ
Об
р
а
з
К
а
Н
И,
чнма.
б о д и " На ,,НаролниП КмІГ*
ТИСЬ больше В Ь иолемнку З Ь ВИВ* на того на па, ЩО ТОЄ
У>\\Г>м\іи>\.
и нов. аіВІГа 1 НО
~~Jtfl6pH Й —дстгтг ^ ^ c r m f H t t ' і т я т і п н и й
папомь редакторомь В. в І ..Д"бі*« кнтолвкь/; г - ^ т
іі>мекій jaiif>
сказань Коваль.
с лі.іуючи:
пригадую едгу щ о б ь ДО МО-І
о. Григорій Грушка . 10.001Сдоварн рус»х»'НІМедки0,00
Тв доброго зд<і|и>вя!
ихь фамплтшшхь сира вь н е — - Ціпові, разь цигань чеІОстиниа и полізла Діоннзіи Сялей . . . ЬМ
І 0 і н а ; н м ь ч ч и ї а і е л я м ь , і|Ю
М І ш а в ь с я , бо тогда висту-1 резь ССЛО, ТВ.Й НОбаЧИЗГЬ КО-1 ВаЛЯСЬ в а-гниии п ».;,u.-,..
Ль м>нтровнля зобрано на Ш.'.дуже маемь На с н л я д і . і о
плю вь о б о р о н і моей чести и я , прнвязавого до плота. н е глянувши
TbetoWb*
навіть
На Коіш.іа
Ї ' ^ І дуж4*'їк^холть ея що ДИІІ,
і:|й-стивахь. і
иипіимь сноеобомь.
[Сейчась бере за ц у г л і . от*
А ф тШ Кузьма? еимтМ' ЛііД|Мїй Герб^ і ь .
ВСЬМО но Во
. .
б0|Пр07^Г#Іі6Є
НрОТИ „Соеднненія** Ье МаЮІИВНае, Гай хочесІдаТИ. Ажь вь Коваль;
НваньСтнхьзь Цтшшш 1,00 вмй т|яінсіи»|і
ничь Вькбндн занНЛНЮ, що т у т ь в и б і г л а жі»/ка сі, хя•;-А т о б і нащо? сказала п»
Межн НОКроВНТеляМЯ „Со*. т и . та кричить: ГвЙ н,игаис.' І е С р і ^ ь ЮстіїмиаГ шиліш- Лина Грабннскч Канада 1.00 Книжки безь
двненія** Kfx*)Mb нашихь ру - а * , т и робить зі» нашимь
Слава lk/гу уже ночатокь!
т*силі>*
у
сквхь людей яко удеибвь в\ k o j - с м ь ? аирочьГ-„Пень, '*ч

Н е г о

!

і

44

4

В О С . Ю В І 4

Я К Ь

І

И

п

і

!

і

и

Ш

|

п

о

д

и

а

п

Ш

; П і

1

і н н і е ц ь
л

{

)

п

>>ш

ч о ш >

С І П

1

| Ч

0

ш

І ш

л

,

д

в

а

о

б

б

н

|

і

я

ш

'

й

л

и

о

д

и

ш

.

«ір-і

m i n i . .

.

.

.

.

.

» '»

(

І

і -

<,

и

а

ю

к

в

ш

е

л

ь

в в о и

Х

Л (

й

| г ь

ш

w

СВОБОДА

уі

Щ'Г

К А щтомя

щ
о.

ПЕРША РУСКА
ГРОС Е Р Н Я
С И Л РЯДОВ'Ь ДКРКОВВь Джореи Сіти.
Ш ь
ИКоіГЬ, КЙЙГЬ й
{Тоді числомь .102 МорріИЬ
РИТЬ
улиця.
Краяно повертаючи дч> краІ Ш Х А И Л А ДЬІМКТ \ :
ю чи проходячи с і Ті раю,
Л Ь В О В І « ь Т А Л И Ч И Ю І няй з а й д у т ь тамь,а будуть

£ О : 'О с

H
122 Cedar Str.

S"і
******

"~

Mew York.

1 1 і

с w g« ло
о ЕеЧаВ
о н 8 а

Р5

1: § І Р Е
І

J

' C 5 S £
оз
5*
J s о

Поможи
Пгееп
wich і Washing
іон улицями.

уСЛуЖОНИ Пі) ' Щ Ь і р о р у е К П .

І

' -

Т а М Ь даСТЬ СЯ

НМ'Ь Д о б р \

А ГЕ ВТУРА

Нору чає своимь аемляк а '.'.П.
Jib А м е р и ц і всякого роди раду н пораду о и с і м ь ЩО
Вощи церковні» а именио: т о л ь к о ПОТребНО.

КОРАБЕ.І

РБ А

Іі К О J 1 0 В А .
Ьяа.иго.п, „ові,го надані;,
)
роаличннхь
Гнюхорошнль
оковахь и оправахь оть 55
в

Р*

д

о

і < 'продає ніифь'арі ьі на Нап
л і п ш і й диніи мор<лдіі на М

г

*Ч*6 злр. Шащанншщ

І-..,

лає г[юші до в с і х ь части ф
&
світа.
] Й
*
* 8TEAJM
І—^Лвс4шіел}іь_л^аі\у, щ о якої
S H I P
A F T E X T S T
СВбЙ ч о д о в і к ь o6x(Vurr^
mariib). Б . 22mi S F I J B T :
сь ЛЮДЬМИ суМЛІННО, .
B A Y O N N B
N J '

:

и

12

" «^ковой матерій j

,

І

А

Р. Фелоньт;)

7

К

V

H

s

С г и х а р і , Хоругви.
Фаїш,
Аргооп, Х л і б н и ц і , Крестьі
надітого р о да. Патрицій; Чл
ні!..
Кадил н и ц і , Да ро
('и|». аі..ть ПІКЕТІ! імі'н-і
и н т о д ь н и ц і , Науки, / Ґ П Х ї л - , ; , , „ , „ „ Ш НАІІЛІПИІЯ Л І В І Й . H E R M A N О І / A M р і , альпаковій, ди.-аа.піи. и
'І'ог'ь В а р р е и і и Моррпсь.ул;
ципіпйи. Всякій книги нор­
Посилають г р о ш і д о о і а - !
Іетвеу City N. J.
ковий, а особливо йору чає о*
р о к » краю с к о р о , т а п ь о и {Утримує вь еврймь л ч ; л а д і
брали до 11 і: о н о с і а с < > ВЬ
безпечно беаь клопоту^
найрозмартіпій трунки т а к ь
хоронені j і< •< 11 її цо Дуже vі і аро-краовіп я к ь и аморим і р с н н и х ь ц і и в х ь , На иолоПіамають
ПУСКИ книги
,
..
•д'ігЬ я к ь я посилань уже е«. по лппж«• ііихь іуЬщіхь Я Л Іканьскін
' ' ('аля для іабавь несільнизи».
(

r

r

/

v

v

;

Щ<«НаНД.оаі І. На,

Фрідяндь ЧіеЛПКІЙ Мо.Пі ТВое.Н >вь 2.

©А

1 0 I I I I С Т II !

r

Се йде о паї і е добро иоанакомнтись
'• * ,:•
зь нами.
Ч'.іи

кто к у п и т ь у н а с ь хоть р а з ь ,

а переконавсь щ о д о б р и й

зробивь

интересь.
Зголошуйтеся до панюго «кладу, або
посилайте о пробку "(sample)

Й

ль г л у б о к и м ь иочтепіемі>
Па, лМінпеаПі)ЛНсі; Міни, a p . ^ ІборнИКі . . , 2 . 50.
P M A N U E l ©jHOSS.
иеібулиерисріибіїно а і і д о в о . І і , нодикій , Л\ Щ
J m p o r , t e r o f . W i n e s and Kiqonrs
денп о чом., св переконати ц^алтйрь великій . . . 2. 7 5
Головний с к л а д і 357 Henderson S i r .
ЩОМШ.
Нборннкь малій вь Доброй
ч \ вь я щ о вь А м е р ц і лабе* .{ о п р а в і
, . 1. 75
jkiaSka t i l l w p>sp;\ stj{.
ЙАЙВОРАТЩА
рають ся жиди продавати Модитвоеловь , , , , 1. 75
N I W
TOR4^
цирковий вощи н 'кажуть со- j ІІадежда моя , , . , , 1. Ки
ГросерНЯ П 1 >гу і ома Is .
(Н\ ла лихій товарі, иа ьіви- га оама вь скоряной онр.
F R A N K WEIL
EL
чанно дорого платити, для І Х л і б ь ,!.уіпи іл. доброй оІ. ТА.І11АІІІА
- 101 MORRIS ST1U-XJ .• v
того ігроіпу в с і хі» а оеобли- п р а в і ' . , , , , , . , , 1. То
.
п Я. ;КІІ.ІИЧА
Наїілішпіін
межи W a s h i n g t o n a Warren
во Вї^ече-етне руске Дузьш іаіоіі самь б р о ш у р І. д . , 75
ІІайтуньшіи
векьствб н братідва цер ^бориикь м а л і й , , , , , 36
улицями.
727. СоШИЬвГее - tr.
Ковин. к о ї р п ч ь лежить на Молпгноелоиі. малій
J e r s e y City.
25
ІІІАМОКІПГЬ ПА.
оо()ціо s цраіненіе домбвь бо- Маємо гнкожь всяки словена чаеь напри ,
*
^
У- , . І :-•
Жйхт», щ»)бм с ь своими но.
,;,,„,.,,. Кто с о б і хоче Заосмохрена с ь гори а ж ь до в и т ь кождому вигарки, ви- Пору чає свой складі» вннь
требами до мопо уламались, ;
ияй лголо.лпл. ся долу в ь Найлучшіи товарні і-арьг и все щ(> в ь аакресь лагранпчньїхь всяктжо |
пива, медь, г о р і л к у лікери
я в с і замовленя я і а і русинь нодії вьісше подану адресу- е/в nejnnoii руки Все с в і ж е . годпнникярекій ВХОДИТЬ,
по найтуньіпо/t ц і н і .
if вапгь родимець ЯКЬ МОЖІ
Краяне НЄ оминайте сво*
И^ЙТаНЬШе п пайгмніатьнійНсзабховайте
за него.
ихь, бо б у в ь б и великій
J E R S E Y CITY
X.
іие виготовлю* Для того не
г р і х ь ! и не слава для руП П і А ТІ It В Е Р Е З И К Г
дайте он ошуковати оть лк»«
ского народа. незабудте
дім», котри іп» мають нлобраЖЄНІЯ о ЦерКОВНИХІ» Іи ПІ.аХЬ. І
РУСКІЙ ІИВКЦ'Ь
J . УЛ І Л ( /
При замовленінхь а б о , об>
іУГаЛЮИКаХЬ, НрОШУ ллрал.«М1.! Поручае :ла»ю роботу краA G
ручить,
З в 6 ^
о
I M . , „ h „,„„•>,.,,„.., м и б м I *
- » « » o t pру
y ручнть.
іеревнкі
его
е
в
аамов.пчіп- б о л ь т е сгондо ^°ботй або
І
G П
« » м м'
ь_ .
*
D
O
J
L
D
E
N
B
G
B
G
к
Й.-о
я
о
а
я к ь 26П алр, илп J00 н»л. "
»«СУ»ТЬ СЯ II ЗВ
ь « и 5 я s
ПРВДПРІЕМЦЯ п о х о .
то прошу долучити єни, ю j - * Р ° - Мешкає при р у .
еКоМЬ
ІИТОрІ
ВЬ
о
В в) о ~ г о
РОПОР/І>.
алр, оеббно на гакну, котру
1 н . г В *
9
^ »4 * *
о К У Р П А Х Т РА.
треба заплатити аморикань-j
Н Сс д h я
•о
а ь с •; . =
• В 2 '
кому конзулеви т* В і д н н
:
=
Е
?
ЇХ
~ * ~
sg
ли потверджені** ініхуику,
^ ~ —і о

В r? 'I и. і:, і . Сч В
7\
А. В А В І А К
Всяки ламрвлоии прошу цо(f

і у Г

ц о

и

о р т т

і

s

f

1 1 (

к и

U V l n n i l

:

H a l №

1 S

:

,

4

И

?

а

Ні>

Ш

, : и

у

оплати

чері'ль

. / / в о б о д у " .1

Щ а! лк. межи 21 я 22 ул
Ц і н н и к и можно йоду ЧИТИ
S. Broklvn N. Y.
Ub РадаКЦІИ ,.Свободи"
.НаЙ.ЛЛГЛГІ\ЙіИІЙ К р а е Ь І й рЬлникі.^Кгп Ковбаси н в у . і л 30<ГГНЮ і ' Ь ПОЧТіЧІІ.МЬ И ИИ Л > ' С ХОДИТЬ і'Я ПО ЦІЛіНі

^Іихаи.гь Диметь.

І Америці.
Замовленя н <»бсталь»нки
у» л у гуесь скоро и ТОЧНО.

77-Н7 Morris Str.
l e t a a y <ity N . J .
Удавайте са вь п о т р е б і до
Ного.
І