P. 1
"या सख्यांनो या" अंक १९ वा

"या सख्यांनो या" अंक १९ वा

|Views: 45|Likes:
"या सख्यांनो या" महिलांनी महिलांसाठी चालविलेल मुक्त व्यासपीठ !!! याच व्यासपीठावरून आज आपला "या सख्यांनो या " चा १९ वा अंक प्रकाशित होतोय. आपल्या उत्स्फूर्त सहकार्याबद्दल धन्यवाद !! पुढील अंक आपण पुढील महिन्यात प्रकाशित करू तेव्हा लवकरात लवकर आपले साहित्य पाठवा !!yasakhyannoya@gmail.com
- विशाखा मशानकर
"या सख्यांनो या" महिलांनी महिलांसाठी चालविलेल मुक्त व्यासपीठ !!! याच व्यासपीठावरून आज आपला "या सख्यांनो या " चा १९ वा अंक प्रकाशित होतोय. आपल्या उत्स्फूर्त सहकार्याबद्दल धन्यवाद !! पुढील अंक आपण पुढील महिन्यात प्रकाशित करू तेव्हा लवकरात लवकर आपले साहित्य पाठवा !!yasakhyannoya@gmail.com
- विशाखा मशानकर

More info:

Published by: Vishakha Samir Mashankar on Sep 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

मी एकटी एकटी....

संपादिका – दिशाखा मशानकर
सहसंपादिका – अरचना कु लकरी
लीना कु लकरी
अंक – १९ िा


संपािकीय.........
भगिान शी कृ षराचया गीते तील “ये तांना आपर
काय घे िून ये तो आदर जातांना काय घे िून जारार ?? या
िाकयारे मला ने हमीर कौतु क िाटते . हे र जरी
मादमचक सतय असले तरी आपर एकटे ....ते ...एकटे हा
पिास करतांना दकतीतरी गोषीरा लोभ धरत जातो
नाही. ?? हा लोभ नै सदगचक आहे असे महटलयास
दनसगच सतय आहे का ? जीिनारी सु रिात एकट्याने
होते अंतही एकट्याने होत असतो तरी जीिनभर आपर
एकटे राहायला घाबरतोर .... नाही का ??? किादरत
महरूनर मारूस हा एक सामादजक पारी महटले असे ल.
मग अशा या समाजदपय मारसाला कधीतरी, के वहातरी ,
कु ठेतरी आपला शोध घयािासा िाटतो. अगिी एकटे
राह

न!! कधी या एकटे परात खूप हसािे से िाटते कधी
खूप रडािे से िाटते . कधी गिीत राह

नही एकटे परा
जारितो तर कधी एकटे परातही गिीत रादहलयारा भास
होतो. आदर मग या भास – आभासाचया खे ळात आपरर
आपलयाला हरिून बसतो. आपलयातील आपर खूप ि


गे लयारा भास होतो.
आयु षयात अधून मधून एकट्याने पिास करािा....... आदर
या पिासात आपलयाला जया लोकांरी तीव उरीि भासते ते
आपले खरे सहपिासी !! दकती छान िाटते नं नु सते हे
िारून ??? ये थे आपर एकटे र ठरित असतो आपली
दिशा... आपले सने ही आदर आपले आपले पर .... अगिी
एकट्याने !!
असा हा एकटे परा कधी आिडता कधी नािडता ... या
अंकात रे खाटलाय सिच सखयांनी !!
सिच ले दखका ि िारकिगाचला गरे शोतसिाचया खूप खूप
शु भे चछा !! - दिशाखा समीर मशानकर


अंतरं ग.......
 एकटी (साि) - मंगला भोईर
 िरिान (गझल) – कांती सािे कर
 एकटे परा (मनातले ) – दपया गु जर
 ि

रािा (गझल) - िदनता ते डूलकर दबिलकर
 एकाकीपरा (दहतगु ज) – मृ णमयी राम
 एकटे परा (कदिता) – अरचना महाजन
 जीिन पिास/ आघात – सिाती भट
 शांतता एकाकीपरारी (कथा) - अरचना कु लकरी
 कधी कधी (कदिता) – सदसमता कु लकरी
 एकटी (कदिता) – सने हा िाभोळकर
 मी पादहलं आहे / एक मी (कदिता) – संधया रौगु ले
 एकटीर (कदिता) – गौरी गोगटे
 हियारी बोलकी सपंिने – अंदबका टाकळकर
 न अनु भिले ला एकटे परा / एकांतातले कर
(दहतगु ज) - लीना कु लकरी
 कधीतरी – अरचना कु लकरी
 एकटी पथ रालते (लदलतले ख)– शे या रतनपारखी
 एकांत – तनु जा इनामिार
 एकली/ एकटे पर (कदिता) – दशलपा करं जीकर
 रं ग माझा िे गळा (ले ख) – शे या महाजन
 कं पयादनयन ( िीघचकथा) – िसु धा कु लकरी
 बापपा रांगोळयात - िीदपका बोकाडे
 बापपा फु ला – पानात - मंगला भोईरएकांताचया गु हे त आतमसंशोधनारा के ला दिरार,
संिािाने गिसले आपु लयात जानारे भांडार!
मी एकटी-एकटी ...िे गळी -िे गळी ... अगिी
जगािे गळी ! या एकटे पराने मला धमच-रढी-परं परा
साऱयातून लािले लया दिरारातून के ले मु क! माझया
पंखात बळ आरून आता मी दिहरत राहते काल-
बाह मु क! मी कं टाळले नाही कोराला! परं तु रं गात
रं गु नी रं ग माझा िे गळा ,संसारात राह

नी पाय माझा
मोकळा! एकानतिासाने र खूप काही दिले ,
दिपशयाने तूनर सतय मज उमजले !
या जगात शहारे होिून जगून पदहले , सिधमच जोपासून
सिच कतचवये करन पदहली . आपर जे मनात आपलया
जीिनादिषयीरे गदरत करतो ते वहारे िय,
काळ,पररदसथती,दनयती हे , ते गदरत बिलत असतात.. या
गदरतात बे रीज,िजाबाकी,गु राकार,भागाकार अनपे दकत
होत राहतात. तयामूळे समीकरर आपर सोडिूतसे र उतर
िे ईल असे नसते . शे िटी एक उरतो हे मात पकके असते .
आता हा एक कोरारा लिकर तर कोरारा उदशरा! काही
िे ळे स तर सिााचयात असूनही एकटे परा जारितो.
लािले ला एकांत ि सितः होिून सिीकारले ला एकांत
यात जदमन-असमानरा फरक असतो. लािले लया एकांताने
मन एकटे पराचया दिरह,ि

खं,िे िना , मना दिरद घटना ,
या ि

खि छटानी घे रले जाते .यामूळे दडपे शन मधये
जाणयारी शकयता असते . अशा या एकटे परात अने क
वयसनांरी पर साथ नकळत सु र होते . तयातून
सोडदिरारे दकं वहा समजािरारे कोरी भे टले नाही,तर
h
t
t
p
:
/
/
y
a
s
a
k
h
y
a
n
n
o
y
a
.
b
l
o
g
s
p
o
t
.
i
n
/

एकांत .....
सितःरा घात ओढिून फक ि

खं पिरी ये ते . हार
एकटे परा जरी सु रिातीला लािला गे ले ला असला तरी
तयारा फायिा कसा करिून घयायरा ि ती सु िरचसंधी
कशी हे पतये क वयकीचया िै राररक बै ठकीिर अिलंबून
असते .
मी अने क िषच सामादजक काम करताना इतरांरा
दिरार के ला होता, परं तु सितःरा के ला नवहता,
कु टुं बातही आपर इतरांरा दिरार करतो परं तु सितःरा
नाही. तयामूळे दजिनात जे वहा जे वहा एकटे पर ये ईल ते वहा
तयाला सिीकारणयारी अंगी कमता नसते . ती कमता
आरािी लागते .सितःरी मानदसक ि शारीररक कमता
इतरानसाठी िापरन कमले ली असते .. फार थोडे जर
सितः होिून एकटे परा सिीकारतात ,कारर तयांना
तयातील आनंि ठािूक असतो. ि

सऱयान भोिती दजिन
गु ंफताना एकटे परात आनंि असतो हे पटतर नाही,
जे वहा उतराधाचत एकटे पर ये ते ,ते वहा ते मनाला झे पत
नाही .यासाठी सारे दजिन दिरारपूिचक जगले पादहजे .
अदिराराने आपली नाि या दजिन सागरात गटांगळया
खात राहते ि सु खं -ि

खाचया भोिऱयात फसते .
काळा सोबत आपरास बिलायला हिे ,
आतमदरंतनाने जानमागाचचया िाटे िर
जािून सितःस पगलभ करायला हिे , हे एकिा उमजले
की हा एकटे परा दजिनातील सु िरचकाळ
बनतो! दजिनातील दनर-दनराळया रं गान मधये सितःला
झोकू न दािे ,तयारा पु रे पूर आनंि घयािा,ते वहा मन
समाधानी होते . हे र समाधानी मन आनंिी राहते .
आपलयाला काय हिे ,हे आपर सितःसार दिरारािे ,ते
दमळदिणयारा पामादरक
पयतन करािा. उिा..माझया एकटे परात मी दिरार के ला की
जयाला आतमा महरतो,तयाचयाशी संिाि साधायला
हिा.तयारी अतृ पी कशात हे पाहायला हिे . ते वहा मला जे जे
करणयाचया इचछा अतृ प होतया तया दलह

न काढलया.
बागकाम,दशकर,गारी ऐकरे ,पयचटन,फोटोगाफी,इतयािी
तया गोषी मी करीत रादहले ि के वहा पूरच समाधानी झाले
कळले र नाही. फु लांचया ररनानचया छं िाने तर मन पसनन
ि आनंिी ठेिले . एकटे परारे ि

ख सरन,िे िाला दिनिणया
थांबलया ि तो ईशर महरजे आपलयातील आनंिमयी
रै तनयारा शोध लागला. आता दजिनातील
कोरतीही िािळे या आनंिाला दहरािून घे िूशकत नाहीत.
संसारात राह

नही सितःसाठी िे ळ िे रे आता जमूलागले
आहे .
हे असे एकांताचया गु हे तील दजिन आपलयातील कला-गूर
शोधून काढते . कधी रार ओळी न दलदहरारी दलह


लागले ,दरत काढू लागले ,फोटो काढू लागले इतयािी आतम
दिशास िाढला. अपघातानते २ िषच आले ले , अपंगति
जािून पयारा सायकदलंग ,पोहोरे ,फयाशन शो ,सिाचत
आतार एका मदहलांचया सहली सोबत परिे शात भाग घे िून
आले . बदकस कु ठले ही दमळाले नाही,परं तु मला या गोषीत
भाग घे ता आला हा आनंि ! या अपघाताने
दिले लया एकटे परात मी जगायला दशकले
सिचछं ि! आता कधीही या गािातू न तया गािात एकटी न
दफररारी आता परिे शातही एकटे दफरणयारे अनु भि घे िू
लागले . भीती नाहीशी झाली. सितःिर दिशास ि पे म बसले
की कसली उरते भीती,आपरर आपला गु र होिून मागच
शोधत राहतो या जगती! एकांताचया गु हे त
आतमसंशोधनारा के ला दिरार, सिसंिािाने गिसले
आपु लयात जानारे भांडार!


एकांताने बांधला मनारा उं र मनोरा ,
जान पीतीने दिला तयास ि

जोरा!
सितःस लाबाला सितःरा सहारा,
ना उरला मनी भीतीरा नजारा!
सु नामी असते खरी दिनाशारी लाट,
सिपनांचया ि

दनये ला करते भु ई सपाट!
अखंड ि

खाने होरपळतो हा िे ह,
नातया-गोतयांरा सरतो सारा मोह!
बोडकया िृ कासाठी उरतो फक उनहाळा,
हरिून जातो सारा करभरात दजवहाळा!
आसिानाही आता बरसणयारा कं टाळा,
आधार िे णयास नसतो खांदारा सहारा !
अंतर मना कडे आते ते वहार लक,
जान मु ळे िे तात दजिन बोधारे लकय !
आपलयांचया सागरातूनर ये ते ही सु नामीरी लाट,
सिच नातया गोतयांना करन जाते भसमसात!
पे म-जदमन-जुमला-पै सा ना ठेिी कशारी आस,
हे र सारे करतात शे िटी आपलार घात!
रकाचया नातयांशी करािे लागतात िोन हात,
उमजते ते वहा खरे महाभारत अन गीता,
सितःतील कृ षर सारथी बनून दशकित राहतो ही जीिन
कदिता!


- मंगला भोईर, पु रेदनषपरच मी, िै रार मी, दनजीि मी, दनषपार मी
माझे मला ना उमगले अदभशाप की िरिान मी

मी सािलयांरी सािली, अदसतति मज नाही ि

जे
आिे ग माझा पोरका, आभाळही माझे खु जे
माझीर ओं जळ कोरडी, िे ऊ कशारे िान मी ?

माझयारसाठी उघडली िारे सु खारी दनयदतने
माझयार पायी घातली बे डी भयारी दनयदतने
तया शृ ंखलांनी बांधले , पे लूकसे आवहान मी ?

का िंरना आलोरनांनी दिश माझे घे रले ?
का ररक एकाकीपरारे बीज िारी पे रले ?
शोधूकु ठे मी आसरा ? मागूकु रा िरिान मी ?

- कांदत सािे कर, नागपूर
िरिान ......

एकटे परा हा शबि बघायला ,िारायला आदर
ऐकायला दकती लहान छोटासा ,पर तयात
दकती मोठा गाभा असतो ना? एक मोठी Depth
असते ना ? काय असतो हा एकटे परा ?
खर तर मला आपर सगळयांना दिरार करायला
लािरारी गोष ...
खर बघायला गे लं तर हे एकटे परा आपर जनमाला
आलयाबरोबर आपलया सोबत असतो ,पर तो आपलयाला
जारित नाही कारर तो पर आपलयाबरोबर बाळसे घे त
असतो .जस जसे आपर मोठे होत असतो ,ियात ये त
असतो ,तसंतसे तो िे खील मोठा होत असतो .आपलयाला
तयाचया दिराराचया किे त घयायला .आपलया महरजे
पतये काचया पररदसथती आदर दिरार कमते नु सार तो
आपले सािज दनिडतो ,आपला कालािधी ठरितो हो ना ?
आपलया नकळत एक दििशी आपलयासमोर ित महरून
उभा राहतो ....
...आदर मग सु र होते तयारी आदर आपली सपधाच !मग
सपधाच कधी मजे शीर तर कधी आपलयाला सजा िे रारी
होिूशकते .आपलयापै की कोरीर पटकन सांगूशकरार
नाही दक ' एकटे परा " मनात घर करन गे ला आहे . तयाने
आपलया मनािर ताबा दमळिला आहे .आदर हे जे वहा
कळत ते वहा तयारा आदर आपला लपंडाि सु र होतो ,कोर
जासत बलिान ? हा साठी जीिारा आटादपटा सु र होतो
.....बरोबर ना सखयानो ?
मला ने हमी एक पश पडतो की कसं ना एकटे परा हा
फक ि

खातर ये तो असे नाही तर कधी कधी सु खात -
आनंिात पर ये तो .आनंि सु ख सगळयांना मानितरएकटे परा.....

असे दह नाही ना !...
मग हा एकटे परा आपर एकटे र आहोत महरून र
आपलयाकडे ये तो असे नाही तर तो आपर
खूप गिीत ,मारसांचया गराड्यात असताना सु दा ये तो
.तो कु ठे दह कसाही ये तो ना ?......
मग काय करािे हा एकटे परारे ?
तयाला आपलयाकडून काय हिे असते ? काय समाधान
दमळते असा एकटे परा िे िून ?
कसलयापकार रा मानदसक आनंि महरािा हा ? की
मानदसक आजार महरािा ?
नाही मी आजार नाही महररार ? .... पर हा फक
शीमंतांकडे असतो का तर नाही गररबांकडे दह असतो ,तो
फक दियांकडे असतो का तर नाही तो पु रषांकडे दह
असतो ,तो फक िृ दांकडे असतो का तसे दह नाही तो
तररांकडे दह असतो ....
इतका दिरार करन मी असे ठरिले की जर आपर हा
बरोबर एक पयोग के ला तर ? ...समजा जर आपर हा
एकटे परा " ला सचरा दमत मानले तर ...तर रला मग
आजपासून "Always welcome ", तयाला एकटे परा ला
ने हमी negative परे र का घयायरे ?हो की नाही ,तयाला
आज पासून नवहे आता पासून positive परे घे िूया ......
आदर मग मजा बघूया एकटे परारी ,आदर तयाला दिरार
करायला भाग पाडू की आता जर दह positively घे त आहे त
तर तयांचयाकडे जाताना मी negative होरार नाही ना ?
माझे अदसतति मी मलार challenge करतंय.......
So be Happy with loneliness and Enjoy ! Three cheers
for Loneliness ! - दपया ग

जर , ठारेतु झे गीत ओठािरी कोरले रे
तु झया आठिांनी मला घे रले रे

किाडे जरी बंि के ली मनारी
तरी तयास कोरी कसे रोरले रे

दकती िार झाले कळा या दजिाला
तरी नाि तूझे र उचरारले रे

परीका दिलया मी दकतीिा हजारो
तु ला दजंकताना बळे हारले रे

तु झया "नीतु ला" आज समजून घे ना
ि

रावयास कावयातु नी पे रले रे

- िदनता ते ड

लकर दबिलकर
दसंगाप
ि

रािा………
आपलयाला एकाकीपरा आला दक आपरर आपलयाला
पत दलहािीत आदर आपरर ती पत परत परत िारािीत.
ती िारतांना आपले डोळे ओले होतील ते वहा ते पु सािे त
आदर पु नहा एकिा ती िारािीत.
एखािी खूप ि

रिर जारारी पायिाट शोधािी. आदर
सितःचया संगतीने आपरर तया दिशे ने दनघून जािे .
काहीही नसले ले भास आठिािे त आदर आपलया मनात
साठिून ठेिािे त.
आपरर आपलया मनाचया कडे ने कलपने तील सु ंिर झाडे
लािािीत.तयांना थोडे शास दािे त आदर आपलया
कलपना आपरर फु लित नयावयात.
आपरर आपलया रांिणयांना सिपनार दकतीज दािं .
आपरर आपलया दकदतजात रंदारं रांिर पसरािं .
कलपने तील निीचया पातात सितंतपरे दिहराि. आपरर
आपलं जगरं सहज सोप करािं
िासतिात नसले लं सौखय कलपने त उपभोगत जािं.
- मृ णमयी राम , नागपूर
एकटे परा
कधी आपर हून सिीकारले ला
कधी अनपे दकत आले ला
कधी सु खारे हासय िे रारा
तर ि

ःखाचया आठिरीत रडिरारा
कधी भूतकाळात लोटरारा
तर कधी भदिषयातील राहूल िे रारा
पर तरी दह एकटे परा कधीर ये त नसतो एकटा
तयाबरोबर ये त असतात मनभर उधळले लया आठिरीचया लाटा !
- अरचना महाजन , पु रे
एकाकीपरा….

जीिन पिास.......
हा ि

दनये त पतये क जर एकटा ये तो ...
अन शे िटी सारे मागे ठेिून एकटार जातो.
मात हा ये णया जाणयाचया पिासात
नाजूक नातयांरे रे शीमबंध जोडत जातो.
मनाचया आरसपानी आरशात
कधी नकळत सितालार शोधतो.
तर कधी नाईलाजाने , अगदतक होऊन ........
नातयांचया गु ंतयात नकळत गु ंतत जातो.
हा आरशारे किडसे कधी पडतात ि

रिर...
अन हळवया मनातील ओलािा रजतो दतथिर.
मनारा हा ओलािा आयु षयात दहरिळ आरतो.
दनघून जातार मात शु षक पोकळी दनमाचर करतो.
मनीरे हे गूढ कसे नकळत काळजारा ठाि घे त जाते .
अन हा भूल भूलययाचया जाळयात जीिन गु ंतत जाते .
आघात........
सु नन करन गे ला तो जीिघे रा आघात.
जारीिांना नवहती जार तया अरल शरीरात.
संिे िना जे वहा सळसळली हा सु नन कीर िे हात,
ठु सठूसरारी िे िना रतु न बसली दछनन हियात.
तु झयार समृ ती घर करन रादहलया हियात,
हा अरे तन िे हात दमरिते मी िे िने री िरात.
कानी सिा गु ंजत असते सु ररली शहनाई.
तु झया माझया पीतीरी उजळते रोषराई.
थांग नसले लया हा साऱया आठिरी,
िाटुनी रांग लाितात मनी करोकरी;
उधिसत सिपनारी करतात हा उजळरी ,
दिसर कसे तयांना सांगे ल का कोरी?? – सिाती भट, मु ंबई

ती
वेळ राती ८ ...मोबाईल वर टरि ग टरि ग, ती ऑफिस
मध

न न

कतीच आलेली िोन घेते ...
समोररा - आता कु ठे आहे स ?
...ती - आता र घरी पोरते आहे
समोररा - िे ळ आहे का जरा ?
.ती - हमम
समोररा -.बोलायरे होते
.ती - काय ?
समोररा - आपले ऑदफस जरी पायिे त असले तरी जरा
सु दा private बोलता ये त नाही
आता मी हॉटे ल मधून र बाहे र पडतो आहे ,पाऊस आहे
महरून तु झी आठिर झाली .
मदहला - हमम .
समोररा - तु ला आज काल जरा जासत र काम असते ,मी
मित करत जाईन...
महरजे कस संधयाकाळी एकिम दनघता ये ईल ...
मदहला - काही नको
समोर रा - तसं काही नाही पर घरी दह तु ला र सगळे
बघािे लागते का ?,निरा कधी ये तो घरी ?
.मदहला - ये ईल तासाभरात ...
समोररा -अरे रे ,महरजे दिरं गु ळा नाही र न
लिकर काम आटोपले दक मग आपर बाहे र पडलयािर
फे रफटका मारन घरी जाता ये ईल .
..आदर बाहे र दफररे नको असे ल तर
आपलया दमतारे र हॉटे ल आहे कधी नाही महररार नाही ..
कोराला कळणयारा पर पश नाही.....
फोन रागारागाने बंि के ला,तया शबिांनीर दतला दशसारी
आली ....मनातून खूप हािरली .....आपला बॉस तो उदा
समोर भे टे ल र ...
शांतता एकाकीपरारी .....
दनशबिपरे ..यांदतकपरे ती घरात काम कर लागली .
मु ंबईतून बिली होिून आले ला Boss... ,आपर कु ठे काही
बोललो तर सिच गािाला मादहत होईल....बाप रे .....
आपर र असहाय का ?
नोकरी तर सोडता ये रार नाही ,
घरारे हपे ,मु लांरी पु ढरी दशकरे .....
छे ,आज मनु ला दिरारले िे खील नाही कशी गे ली परीका ?
आज ऑदफस मधये जािून काय ते सोक मोक लािून र
टाकू या ....
उगार आपर असिथ वहायला नको ...
आपलया मै दतरी तर नककी समजून घे तील ...
ऑदफस मधये ती आली ते वहा दतरा बॉस इतर सिाचना
आपलया बायको आदर मु लीरा मोबाईलिर फोटो िाखित
होता ,
लिकर र ये तील तया िोघी जरी...मु लीचया शाळे रा पश
दह सु टला आहे ..िगै रे िगै रे बडबडत होता ...
दहला मात सु रत नवहते ,ने मके काय बोलािे कसे बोलािे .
मनारी होरारी घालमे ल थांबित कमाल सु रिात के ली.....
पर आज मन शांत नसलयाने दतथे दह रु का होिूलागलया
शे िटी दहममत करन एका मै दतरीला फोन बदल
सांदगतले ,दतने तर ती गोष हसणयािारी र ने ली
तासाभराने परत बॉस के दबन बाहे र आला , पतये काला
कामादिषयी दिरार लागला ,आदर मु दाम र मोठ्याने
महराला आज काल भलाईरा जमाना रादहला नाही.
कोराला पािसात दभजायला लागूनये महरून दिरारले
तर दतला िाटते दक हा संधी रा फायिा घे तो आहे , मला
तरी ने मकी अशी र बांर दमळाली दक दजथे बायका जासत
आहे त ....
ती अजून र हािरली...
लंर पयात कशी कोर जारे बातमी सिाचनापयात पोरली
जयांना आपर सकखया मै दतरी समाजात होतो तया
िे खील मागे बोलूलागलया आमहाला नाही कधी कोरी
फोन के ले आदर बरा दहलार कसा काय ये तो फोन ..
.अशार एकाकी दसथतीत िोन दििस गे ले ..
,मागे कु जबु ज िाढू लागली
हा निीन आहे ,दतचया आहारी गे ला नाही महरून बिनामी
कर पाहते आहे ..
उगार का गे लया िषी दतला "BEST EMPLOYEE "
अिाडच दमळाला .
मै दतरीचया गिीत दह ती एकाकी झाली ....
समजत नवहते आता कसे कोराला सांगू?
आपलया अिाडच मु ळे आपलयार मै दतरी आपलयािर डूख
धरन होतया ते आज अनु भिास आले ...
.ते वहा फक एक ियाने जये ष मै तीर दतचयाजिळ आली
,खर काय आहे ते आता कोराला सांगून पटरार नाही .
पर तूएकटी नाहीस मी तु झया सोबत आहे ,संधयाकाळी
घरी जाताना बोलू....
मै दतरीला सांदगतलयािर "ती"महराली दक मी आता
आतमहतया कररार आहे , सकाळी खरे तर पयतन िे खील
के ला पर आगी रा रटका पायाला लागला आदर पे टती
साडी सोडून दिली ,"अग .असा िे डे परा कर नकोस,असे
के लयाने तु झी उलट बिनामी र जासत होईल .कोराला
सतय समजरार र नाही " " मग काय कर गे ले तीन
दििस िरोरज राती बरोबर ८ ला फोन करतो आहे , मी
उरलत नाही ."तूतु झया नियाचला आधी नीट समजिून सांग ,तयाने ऐकले
तर आपलयाला कोरारी मित घे ता ये ईल ते ठरिू" असा
मोलारा सलला दिला .
अंधारात दििा दिसािा तयापमारे दतरी दसथती झाली .
.राती मु ले झोपलयािर नियाचला सिच पकार सांदगतला ,
निरा खरोखर समजूतिार दनघाला ,महराला, उदा मी
लिकर ये तो ,८ िाजता फोन आला दक तूउरल
,सपीकरिर टाक ,ने हमीपमारे बोल , मग मी पहातो ...
तसे र के ले , बोलरे संपत आलयािर दतचया नियाचने फोन
घे तला आदर महराला ,मी तु मरे बोलरे रे कॉडच के ले आहे ,
उदार तु मचयादिरद पोलीस ठाणयात दफयाचि िे तो ..
पर तो बह

धा दनढाचिले ला होता , महराला सांगा ,मी सरळ
सांगे न दक हािोघांनार माझयाकडून फायिा हिा आहे
,महरून असे महरत आहे त. मी सरळ मित करतो महरालो
हे र माझे रु कले ,माझया बाजूने सिच ऑदफस आहे . िगै रे ..
फोन बंि के ला . काय बोलािे काही र सु रे ना
डोळयासमोर परत काळोख िाटला .हे काय होिून बसले ?
"yes , उदा सकाळी आपर मदहला हकक मधये जािूया'
.निरा समजुतीने महराला , पर रातभर डोळयाला डोळा
लागला नाही,
डोळयासमोर भयार दरते ...कु दतसत हसरे ...
सकाळीर ते िोघे मदहला हकक कायाचलयात गे ले ,दतथे
सिच पकार कथन के ला ,दतथलया मु खय मदहले ने दतला
आदलंगन दिले ि महराली तु झी मानदसक दसथती मला
कळली आहे , काही थोड्या पु रषांमु ळे आपला समाज आज
िाईट बनत रालला आहे , आदर दिया पु ढे ये िून

बोलायला तयार नसतात . पर तूपु ढे आलीस हे खूप मोठे
आहे , आता तूएकटी नाहीस आमही सायाच जरी तु झया बरोबर
आहोत. अन इतके दििस बंदिसत असले ले अशूपाझर
लागले .
.तूआता ने हमीपमारे ऑदफस मधये जा , कसले ही िडपर
िाखिूनकोस .अशा लोकांना आमही एकिा समज िे िून
पाहतो , नाही तर पोलीस मित घे िून योगय ती कारिाई
करतो .
ती आपली बाजूऐकू न आपलयाबरोबर कोरी आहे हा
दिशासाने - धीराने ऑदफस मधये गे ली .
तासाभरात र मदहला हकक चया िोन मदहला आदर एक
गृ हसथ कायाचलयात आले . तयाचया के दबन मधये गे ले हे दतने
पादहले .परत एकिा धड धड िाढू लागली .िहा दमदनटानंतर
दतला बोलािणयात आले , तयारा रे हरा पांढरा फटक पडला
होता . कसबस बोलला ," मला माफ करा ,माझी रु की झाली
, परत कधी असे होरार नाही ,तु मचयार नाही तर इतर
कोरालाही असे बोलरार नाही ....पलीज, पलीज तु मही तकार
मागे घया ."
"तकार मागे घे तली जारार नाही , फक तयािर समज दिली
असा शे रा िे िून आमचयाकडे र ठेितो , पु ढे कधी असा
पसंग आला तर दतरा उपयोग के ला जाईल .." असे बोलून
मु खय मदहला हकक उभया रादहलया . दतचया पाठीिर थोपटून
सिच जर के दबन बाहे र पडले .
……….
दकतये क दििसानंतर तया राती दतला शांत झोप लागली .
- अरचना क

लकरी, ठारेकधी कधी हळूर िळून बघताना मागे
कळून रु कले दकती कचरे होते धागे ,

घट िीर घातली तरी बसरार कशी ?
अन बसली तरी ती दटकरार दकती ?

िीर दटकिणयासाठी धडपडत गे ले
नातयांरे पिर तयात दमसळत गे ले ,

बघता बघता िषे दकती तरी सरली
संधयाकाळ आयु षयारी उभी ये ऊन ठाकली.

जीिाचया आकांताने पिर उसिूलागले पर
एकटे परा दशिाय हाती काही नाही लागले ....
- सदसमता कु लकरी


लपिून आसिे
हसूउमटते जरी
गिीस मु खिट्यांचया
रु किून बसते एकटी !

तोडून सगळी नाती
जुनया जगाचया
वयिहारारी
एकर रु कार ओलािा
शोदधत दफरते एकटी !

पहार झे लले दकती
तग धरन रादहले
वर सारे सु कले ले
सोसत रहाते एकटी !

कललोळ भािनांरा
ओसंडु न िहात राही
जुनया खु रांना पाह

नी
अगदतक होते एकटी !!!

- सने हा िाभोळकर, मु ंबई


एकटी

कधी कधी.....
मी पादहलं आहे एका फु लाला... सहज लाजताना
हळूर आपला रे हरा... सिाताचयार हाताने लपिताना...

मी पादहलं आहे एका फु लाला... िसंतात मोहरताना
माझया सपशाचने सु दा... हळूर अंग रोरताना...

मी पादहलं आहे एका फु लाला... अलगि फु लताना
एक एक पाकळया... सिताःह हळूर उघडताना .. .

मी पादहलं आहे एका फु लाला... आनंिाने बहरताना
दनसगाचचया ओढीने ... दनसगाचतर िािरताना...

मी पादहलं आहे एका फु लाला... माझया साठी रडताना
रडताना सिताचयार पाकळया .. खु डन जदमनीिर
सांडताना....
एक मी...
एक असार मी
कधी हरिले ला
कधी गोधळले ला
आपलयार मधये
परका झाले ला
सारे रे हरे ओळखीरे
तरीदह भासे अनोळखी
शास ही होता गु िमरले ला
भीती िाटे जगणयारी
सारे होते संगतीला


िारे दखडकया आदर कोपरे
नवहती फक ती
मारसे माझी तयातली
तयांना ही माझी सिय झाली
आदर मला तयांचया आधारारी
कोर कोरारे होते कळे ना
तरी ही होतो सोबती...
अजु न ही धु मतो एक हु ंिका
तया िरिाजयांचया माघे
दभंती मधु नी
आज ही दझरपतात
ते न िादहले ल डोळे
- संधया रौगु ले , डोदबिली

मी पादहलं आहे ....
दकती रे तु झी िाट बघू????
हा दकनायाचिर एकटी .....
ती आठिूतु झया सिे तील आठिरी ???
हा निी काठी दकती फु लदिले स कर तू....
जरूकाही फु लांरे ताटिे
सूयाचसत होतानारी ती िे ळ
आसमंतातील संधया छाये री लाली
फु लिीत होतास माझया गाली
पौदरचमे चया रांिणयांचया शालीत
लपे टून घे त होतास तु झया दमठीत
दनरे रा तो गार िारा ....
सु खाित होता करोकरी
तु झी सोनराफयारी फु ले
घे ऊन ये ते रोज एकटी ...
तया सु गंधात आठिते
रोज तु झयार आठिरी ...
असे दकती िाखले िे ऊ
सांग ना रे एकटी ????????
- गौरी गोगटे . ( नादशक )


एकटीर .....


हियारी बोलकी सपंिने ...........
मी कधी एकटी नसते र मु ळी
आठिरी िे तात सोबत
काही सु खि तर काही ि

खि
मग तयार होतात
हियारी बोलकी सपंिन .......................
या आठिरी महरजे तरी काय असतं ?
घडून गे ले ल
सिपन ? दक असतीतिात ये उन गे ले ली कलपना ?
दक आरखी काही ? काहीही असो .............
कधी कधी आठिरीर जगणयारी उतकटता , उमे ि ,
आसदक िाढितात,
भयार एकांतात आशासक जिळीक साधतात
दिरहाचया लाटाना परतु न लािणयार दिलकर सामरयच हे
आठिरीत असत .
जगणयातला अगाध आनिं धु ंडाळणयार धाररष आठिांना
होत ...
कधी कधी हया आठिरी गिी करालाय लागतात अगिी
कधी भंडािुन टाकतात .
मनारा तनारा अगिी कोपरा न कोपरा तया वयापून
टाकतात.
आपलया आदसततिने एक ना अने क आठिरी !!
पोदरचमे चया रादत आकाशात ता-यादन गिी करािी तशी
काही आठिरीना तर अतीि हळूिारते री, तरले ते री
नाजुके री आगळी दकनार लागले ली असते र.......
हियारी बोलकी सपंिने ........


अशया आठिरी एकमे कांिर िरचसि गाजिूपहातात.
काही आठिरी कलानु रपे पु सट होत जातात आदर काही
सिै ि अबादधत राहतात .
तया सु खि आठिरीने दसमत हासारी पखरर रे हऱयािर
होत जाते आदर
कधी कधी एकांतातलया सु खि आठिरी ढळायला
लागतात अशूमहरु नर काही आठिरीना सािरायरे
नसते . मनसोक रडू दायर असत .
तयांरीर तर जपरूक दिसते . काही आठिरी असतात
शु काचया तारापमाने .....
तर काही पारपराने दजिापाड जपरा-या ठेिरी तलया
ििासारखया आदर
एकांततलया िे ळी जिळीक साधयारी असते तया
आठिरी]शी तसे पाहता.
मारूस कधी एकटा नसतोर मु ळी ,
तयाचया सोबदतत आसतात असंखय आठिरी आदर
असतात ती आठिरीत तयार झाले ली हियारी बोलकी
सपंिनं .........................
- अंदबका टाकळकर, औरं गाबाि


न अन

भिले ला एकटे परा.....

एकटे परा पर आनंिाने उपभोगता आला पादहजे .
शरीराने एकटे असरे आदर मनाने एकटे पर
अनु भिरे .... यात खूपर फरक असतो.
कधी कधी गिी मधये दह आपर एकटे असतो तर एकटे
असताना पर दिरारांचया गिीत असतो.
कसा असतो एकांत? कसे असते एकटे पर?
खूप ऐकले आहे तयाचया बदल . पर कधी अनु भि घे तला
नाही.
घरी, ऑदफसमधये , सतत मारसांचया गराड्यातर असते .
जे वहा दनिांत परा दमळे ल, एकटी असे न ते वहा जे ठरिले ते
करता नाही आले ,,,,
नको तया आठिरीनी मनात खूप गिी के ली दक तो
एकटे परा जीि घाबरिे ल.
महरून महंटले एकटे परा पर उपभोगता आला पादहजे .
मी तरी जासत काळ नाही एकटी राह

शकत. सियर
नाहीये .
- लीना कु लकरी, ठारेएकांतातले कर

आठिते का एकांतात घालिले ले आपर ते कर?
शरीराने ि

र असूनही जपले होते एकमे कांरे मन.

ना रात ना दििस ना कु ठलया िे ळे री जार
तया आपलया एकटे पराला मात होते समाजारे बंधन.

एकटी असताना जारिते , कधी भे टलोर नाही आपर
िाि, पतीिािाचया राशीत ओस पडले आपले आंगर.

अजारते परे मनािर झाले त आता अने क वर
िोघानाही संिािारे शोधािे लागते कारर.

अशा एकटे परारी आता भीती िाटते , पर
मी अजूनही तु झीर आहे ... अगिी मनोमन .....
- सौ. लीना कु लकरी , ठारे

असे अरानक कधी तरी
ररक होतात
मनाचया खोलया,
दन बंि पडून
राहतात किाडे ,
नको तो सूयाचरा पकाश
हिा िाटे जीिघे रा अंधार
पाउल नको टाकू बाहे र,
की डोकिूनको कु ठे,
िाटे पडून रहाि दनपदरत
आपलयार मनाचया भािना
दनरखत !
नको कोराचया शबि

खु रा
नको गिीचया पाऊलखु रा
नको कसली दह आसकी
अशी र पोसािी दिरकी !
- अरचना कु लकरी ,ठारे

कधी तरी.....


एकटे पर आदर एकाकीपर यात खूपर फरक आहे .
एकटे पर हे अितीभिती मारसे नसलयामु ळे
जारिते तर एकाकीपर ही एक मनारी अिसथा
आहे . आयु षयाचया िे गिे गळया टपपयांिर आपलयाला
एकटे पर किदरत एकाकीपर ये त असतं. कधी
ते नको असतं.. तरी कधी ते नकोसं होतं.
आता हे र पहा, लहान मु लं जरा बसतया ियारी झाली... की
आपर तयांचया पु ढे खे ळारा पसारा टाकू न आपली
कामं करायला लागतो. ते मूल जरा िे ळ खे ळतं....
आजूबाजूला आपली आई दकं िा कोरी ओळखीरी वयकी
आहे हे पाह

न जरा आशासक होतं. पर जर आजूबाजूला
कोरी ओळखीरं दिसलं नाही की कािरं बािरं होऊन रडू
लागतं..... तयाला हे एकटे पर अदजबात सहन होत नाही.
हे र मूल जे वहा मोठं होऊन पौगंडािसथे त ये तं ते वहा तयारे
सित::रे एक दिश तयार होते . तयािे ळी तयांना
एकटे परार हिा असतो. अथाचत घरातलयांरी लु डबु ड न
होता... सगळा िे ळ दमतमंडळीबरोबर काढायरी मु भा
तयांना हिी असते .
तयाही पु ढरी पायरी महरजे पे मात पडरे . एखादा मु लीचया
पे मात पडले ला मु लगा दतला ’अके ले अके ले कहां जा
रहे हो’ असं दिरारायरं धाडस करन िर "हमे साथ ले लो,
जहा जा रहे हो’ असा आगाऊ सलला िे खील िे तो. आता
तया सियंघोदषत दहरो ला एकटे पर जारत असतं. हा सलला
तया मु लीला िे खील पटला तर ठीकर नाहीतर पु नहा
आपला एकटा जीि सिादशि. जर का एखािी मु लगी या
आगाऊ सललयािर दफिा झालीर तर एकारे िोन हात
वहायला काहीर हरकत नाही.
अथाचत िोघांचयाही माहे रचयांरे जर मधये आडिे आले तर
एकटी पथ रालते ......
पसंगी िोघे एक होऊन िे खील "अके ले है .. तो कया गम
है ... राहे तो हमारे बस मे कया नही" महरत एकमे कांत
गु ंतायला तयार असतात. अशािे ळी दमळाले ले एकटे पर
(ि

कटे पर) ही तयांना िाटरारी एक पिचरीर असते .
दपयकर जर दफरतीचया नोकरीिर असे ल तर "मधूइथे अन्
रंद दतथे " अशी सहन न होरारी अिसथा ये ते . हे
एकटे पर जारक असतं. दपयकर सु टीिर ये रार हे
कळतार पे यसीचया मनात "ये रार नाथ आता" रे भाि
गु रगु रायला लागतात.
जर कोरतयाही अडररीिारून पे मात यश दमळालं, की
िोनारे रार होतातर. साहदजकर तयारी पररदरती कु टुं ब
िाढणयात होरारर. अशािे ळी गरोिर िी "या सु खांनो
या.... " महरत या सु खाला हसत सामोरी जाते . यात जरी
"एकटी पथ रालते .... " ही भािना असली तरी हे
संसाराचया िे लीिररं फूल िोघांरं असतं. तयाकरता
एकटीला सहन करावया लागराऱ या शारीररक यातना
आता यातना िाटत नाहीत. आदर एकटे परा तर आता
अदजबातर िाटत नाही..... कारर दतरं बाळ दतचया सतत
बरोबर असतं......
पु ढे आयु षय बाळाबरोबरर गु ंफलं जातं, एकटे पर कु ठलया
कु ठे पळून जातं. ते पु नहा ये तं जे वहा दतरं बाळर दतला
सोडून उं र भरारी घे तं. ते वहा जोडीिार साथ दायला असला
तर ठीकर नाही तर "अके ले है रले आओ... कहा
हो? " दिरारायरी िे ळ ये ते . हे एकटे पर मात सहन
पलीकडरं असतं. शरीर, मन बरं र काही सोसून थकले लं
असतं . जोडीिार दनितचला असला तर "अके ले हम......
अके ले तु म" महरणयापलीकडे हाती काही उरत नाही.
- शे या रतनपारखी , मु ंबई
खूप िे ळा मला शांत आदर एकट बसािसं िाटत
आपर दिरार कर शकतो हे दिसारािस िाटत

दिरार महरजे डोकयाचया दरंधया
दिरार महरजे डोकयाला मु ंगया

दिरार करन आयु षयात कोरी सु खी झालाय
दिरार न करता जगून लोकांनी खूप काही दमळिलय.

आपर मात दिरार करन डोकं ि

खून घे तो
दिरार करणयाचया नािात हि ते हरन बसतो

हे रूक दक हे बरोबर पश ने हमीर पडतात
दकती दिरार के लात तरी उतरं कधी सापडतात ??

दिरारा दशिाय मे ि

असा एक तरी कर मला दमळािा
तयािे ळी जिळ फक दनरि दनशबि " एकांत " हिा..

- मना
(तन

जा सदमत इनामिार , िाई सातारा )


एकांत.......
आज तु जला सांगताना मी दह दनशबि आहे
जोडले ले रार शबि साथ दह सोडत आहे

काही घडत आहे कर दह दनसटत आहे
सािरले मन िे डे आज उगार रडत आहे

कोडले लया भािनांना कशी मी जपून ठेिू
भांबािलया नजरे ला मी कसली ओळख िे ऊ
कढ सजतील आठिांरे पु नहा नवयाने एकांती
आसिे ही आनंिाने दिसाितील गालािरती

तूनाही , शबि नाही , संगीतही ते रसले ले
मीर माझी एकटी दह िाट एकली रालले !!!
एकटे पर
एकटे परा तसा निीन नाही
आयु षय अधच सरलं पर अजून संपला नाही
िाटे िरन रालताना अने क नजरांनी हे रलं होतं
सिाथाच पलीकडे जाणयाइतक तयांचयातही बळ नवहतं
माझं एकटे पर मला आता तसं निीन नवहतं
तु कड्यात तु कड्यात जगरं हे र जीिन होतं
आयु षयाचया िाटे िरती िळरर जरा जासत होतं
काळजात िे िना होती , ओठािर हसूहोतं
एकटी असूनसु दा इतरांना ते िाखिायरं नवहतं
कारर एकटे पर तसं आता निीन नवहतं
अधच आयु षय सरलं तरी अजून संपलं नवहतं
- दशलपा करं जीकर , दसंगापूर

एकली......


गु ंतु नी गु ंतयात साऱया पाय माझा मोकळा, रं ग माझा
िे गळा!’ अने किा एकटं असताना या कदिते री खूप
आठिर ये ते . कधी आपर ‘भीडमे अके ला’ असा
अनु भि घे तो, तर कधी खरं र एकटे असतो. मात या
एकटे पराला ने हे मीर उिास छटा असते असं नाही,
तयात िे गळीर उजाच सामािले ली आहे .
खरे तर एकटे परा हा अने किे ळा सृ जनशीलते ला
काररीभूत ठरतो. अगिी आपलया शुती िे खील सांगतात. -
--“आतमा िा इिमे कमगमासीत् | स वयदरनतयत्, एकोऽहं
बह

सयां पजाये य|” पूिी हे आतमतति एकटर होतं. तयाने
दिरार के लां मी एकटा आहे , अने कांरी दनदमचती करे न.
सृ षीचया उतपतीबदल अने क पु राकथा आहे त आदर
दसदांत िे खील. बह

ते क दठकारी (पु रष, नासिीय सूक)
एका ततिापासून दनदमचती झाले ली दिसते .
इतके र कशाला तया छोट्याशा जीिाला िे खील कोषात
एकटे र राहािे लागते आदर धडपड करत बाहे र पडािे
लागते . ते वहा कु ठे तयारे सु ंिर फु लपाखरात रपांतर होते .
अथाचत आपलयात लपले ला गोडिा, सौियच, आपली
सित:री बलसथानं सित:ला जारिणयासाठी एकांत
हिार! किादरत महरूनर कलाकारांना एकांत दपय
असतो, शािजांनाही दपय असतो दजतका योगयांना ...!
पतये कारा शोध िे गळा! कधी तो आदधभौदतक गोषीरा
असे ल तर कधी सित:त असले लया ‘दशिोऽहं’ या
साकातकारारा!
--सौ. शे या शीधर महाजन.
सदनवहे ल , कॅ दलफोदनचयारं ग माझा िे गळा........


सु ररीशी बरार िे ळ फोन िर बोलत होते . रहा
के वहार गार झाला होता. तो ओतून परत ि

सरा
करन घे तला आदर िाफाळता रहारा कप हातात
घे िून जरा खु रीतच दिसािले तोर बे ल िाजली. ये ते , ये ते ,
महरत उठतर होते तोर परत िाजली. कोर इतकं अधीर
झालंय मला भे टायला, महरत मी िार उघडलं . तो शे जाररी
उषा िाऱयासारखी घरात आली. मला ओलांडूनर ती
घरातलया पतये क खोलीत जािून, घरी मी एकटीर
असलयारी खाती करन आली. मग बै ठकीमधये कोरी
लपून तर बसले लं नाही ना, हे शोधूलागली. मला काहीर
कळे ना. माझी पशाचथकच नजर बघून ती हळूर माझया
कानात कु जबु जली... "अगं सु लभा, तु ला कळलं का?" ...
दशट सोसायटीरी कोरती तरी सरसरीत खबर इथे
रघळत बसरार हारा अंिाज मला आलार. आता िोन
तासारी दनशंती... अस मनात महरत, उषासाठी रहार
आधर ठेिलं. उषा महरजे सोसायाटीरं बातमी पतर् .
कोरारी आज भाजी करपली, कोराकडे सासूसु ने त िाि
झाला, कोरी घरात निीन टीवही आरला दआर कोराचया
मु लीर पलीकडचया सोसायातीतलया मु लाशी लफड आहे ...
सगळया बातमया घरबसलया उषाला कशया कळतात हार
मला ने हमीर कोडं िाटत आलं आहे . रहारा कप दतला
िे िून मी पर ऐसपै स बै ठक मारली. रहारा कप तोडला
लाित परत उषा कु जबु जली... सु लभा, तु ला कळलं का?
मी नजरे नर तीला 'काय' दिरारलं . गी न दसगनल
दमळालयासारखी उषारी गाडी िे गाने सु टली. अगं सु लभा,
ए दिंग मधलया साठे काकू महरे लगन कररारे त.कं पयादनयन.....

मु ंबईरे कोरी मोठे िकील आहे त महरे . काय बाई एके क
थे रं .. हा ियात शोभतं का असं िागरं? आता नातिंडाना
खे ळित महातारपर घालिायरे सोडून हा कसला िळभदी
दिरार साठी बु दी नाठी महरतात न ते काही खोट नाही ग
सु लभा..... माझया पर् ददतकये री िाट न बघता दतनी
पटी सु रर ठेिली. बरार िे ळ दतरी दह बडबड रालू
होती. बातमी खरी असे ल हात शंकार नवहती. उषारी
हे ररगरी उतमर होती. आजपयर् ं त तीचया बातामी
पतातील एकही बातमी खोटी ठरली नवहती. माझी थंड
पदतदकया बघून उषारा फारर दिरस झाला. रहा
दपऊन पलीकडचया िशे पांड्यांचया घरी हा बातमीरी
खमंग फोडरी िे णयारा दिरार करत उषा दनघून गे ली.
हातातला गार झाले ला रहारा कप तसार धरन मी मात
दकतीतरी िे ळ साठेकाकु ं रा दिरार करत बसून रादह ले .
बािीस िषापू
चिीर् उमे शनी शीकृ षर सोसायटीत फलयाट
घे तला. िोन िषार् ं नी मी लगन होऊन इथे आले . उमे श
बरोबर राजारारीरा संसार थाटला. िोन दििस उमे शनी
रजा टाकली, ती घर लािणयात गे ली. दतसऱया दििशी
उमे श कामािर रजूझाला. िोघांर असं दकती काम
असरार, ि

पारनंतरर मला एकटीला कं टाळा आला. उमे श
दऑफस मधून यायचया िे ळे स बालकांनी मधये गे ले . तर
समोरचया दबलडीगचया बालकनीमधये एक मधयम ियाचया
बाई टे बलाशी काही तरी दलहत बसले लया दिसलया. गोऱया,
के सारा शे पटा, डोळयािर रषमा होता. िोनही
बालकनीमधये थोड अंतर असलयामु ळे आदर तयांरा रे हरा
दलहताना खाली झु कले ला असलयामु ळे ,
दिसला नाही पर मला तया पाहताकरीर आपलयाशया
िाटलया. तयांचयाशी बोलािस िाटल. पर तया तर अने क
पु सतकांचया गराड्यात काही तरी दलहणयात, िारणयात
खूपर मगन होतया. तयारं लक कस िे धून घयाि, हारा
दिरार मी करत असतानार एक मु लगा धाित आला
दआर तयांना दब लगला. तयांनी पटकन पु सतक
बाजूला ठेिलं दआर तयाला पे माने मांडीिर बसिलं. मी
तया मायले करांर पे म बघणयात इतकी गु ंगून गे ले दक
उमे श कधी आला मला कळलंर नाही. आमर बोलरं
ऐकू न तया बाईं र लक आमचयाकडे गे ल. तया उमे शकडे
बघून ओळखीर हसलया. उमे शने माझी ओळख करन
दिली. मी उमे शसाठी रहा आरायला घरात गे ले . रहा
दपताना उमे शने मला तयांचयाबदल सांगीतलं .
साठेकाकू दि दालयामधे गरीताचया पाधयादपका होतया.
अदतशय शांत सिभाि, तललख बु दी, दआर आपर बरं
आपल काम बरं , दह िृ ती. कोराचया अधयात, मधयात नाही
पर मितीला ततपर दआर ने हमी हसतमु ख. हा तयांचया
सिाभािामु ळे उमे शलातयांचयाबदल खूप आिर िाटायरा.
िोन दििसांनी रदििार होता महरून उमे श मला
साठ्यांचया घरी घे िून गे ला. काकु ं शी माझी बालकनीतून
ओळख झालीर होती पर आता समक भे ट झाली.
साठेकाका पर सु टी असलयामु ळे घरीर होते . काकू
जे वहढ्या शांत होतया, काका ते वहढे र दगपष दआर
मनमोकळे . काका एका मोठ्या कं पनी मधये मयाने जर
होते . काका दआर काकू िोघे एकार कोले ज मधये होते .
िोघदह आपापलया िे ळे रे गोलड मे ड्या दलसट . तयांरा
मु लगा, संतोष,पारिीमधये होता. आई िदड लांरी ह

शारी

प ती ने घे तली होती बे ट्याने . अभयासात तर ह

शार होतार
पर िकृ ति सपधार् , िादिििाि सपधार् अशया अने क
सपधार् मधये दमळाले लया बदकसांरी भरले ली शोके स
तयाचया इतर गु रांरी साक िते होती. गपपांचया ओघात
कळलं दक काकू र माहे र आदर माझी मािशी
अमराितीला शे जारी शे जारी राहतात. हे माहे रर
नात दनघालयािर तर काय... उरले सु रले बंध पर गळून
पडले दआर मी साठे काकु ं साठी सु लभारी सु लूकधी झाले
ते िोघीनापर कळलं नाही. आता आमरं एकमे कीचया घरी
दनदयमतपरे ये रं जारं सु र झाल. माझे पाककृ तीरे
निनिीन पयोग तयांचया घरी रिीला जाऊ लागले .
सरािारी काकू न कडून गोडधोड आमचया घरी ये ऊ
लागल. पर काकू पाधयापक होतया, नोकरीमु ळे तया
फारशया घरी नसत. आदर घरी आलयािर सु दा तयांना
िारन,ले खन करायला आिडे िे ळ आहे महरून उगार
दशळोपयाचयागपपा मारणयारा तयांरा सिभाि नवहता.
आमचयात बोलरं तस कमीर वहायरं, पर एक
छानसं नातं आमचयात दिरलया गे लं होतं.
दििस जात होते . एवहाना आमचया आयु षयात पर एक
सानु कली आली होती. सु ररीचया बाळलीलांरा आनंि
उपभोगत दििस कसे ि

डू ि

डू पळाले कळलंर नाही.
संतोष िहािी झाला. बोडातच सातिा आला. काका,
काकु ना खूप आनंि झाला. आमही पर तयांचया आनंिात
सामील होतोर. तयाने अकरािीला दिजान घे तलं.
संतोषला डॉकटर वहायरं होतं आदर तयाचया हा इचछे िर
काका आदर काकूं रं पर दशकका मोतबच होतंर.
संतोष बारािीला होता, तयारा जोरात अभयास रालूहोता.
यार िषी काकु ना उपपारायच महरून बढती दमळाली.
काकांना काकूं चया बढतीरा खूप आनंि झाला. तयांना
काकु ं बदल अदतशय अदभमान होता. ते काकूं री खूप
काळजी घे तं. काकू कधी िाणयाचया ि

कानारी पायरी
रढलया नाहीत, दकं िा भाजीचया दपशवया तयांना कधी
उरलावया लागलया नाहीत. दह काम सिे चछे ने आदर
आनंिाने काका सितः करीत. पर िोन दििसारं शु ललक
िाटरारं पाठि

खीरं दनदमत झालं आदर काकांना
हियदिकारारा तीव झटका आला आदर सगळं र संपलं.

एरवही इतकया खंबीर दिसराऱया काकू पार खरून गे लया.
पर संतोष मात धीरारा. तयाने आधी सितःला आदर मग
आईला सािरल. काकूं री मोठी बदहर, नीमाताई आदर
मे वहरे , सगळे तयांना नानार महरत, बरे र दििस
काकूं चया सोबतीला रादहले . आमही िोघं तर होतोर. उमे श
संतोषला सिचतोपरी मित करत होता. नीमाताई खूप
धीराचया. तया आदर नानांनी काकूं ना परत उभं के लं.
संतोषला परत अभयासािर लक के ददत करायला लािलं.
काकू सु दा परत कॉले जला जाऊ लागलया... काळ
कोरासाठी थांबत नाही हे र खर. पर आधीर मीतभाषी
असराऱया काकू आरखीनर अबोल झालया. आलया
पररदसथतीरा सिीकार करन तयाही खंबीर झालया.
संधयाकाळी कॉले जमधून ये ताना तयांचया हातात भाजीरी
दपशिी दिसली दक मनात कालिाकालि वहायरी... पर
शे िटी नशीब... असं महरत आमहाला पर तयारी सिय
झाली.


संतोषरी बारािी झाली. मे रीट थोडकयाने ह

कलं, पर माकच
छानर दमळाले . तयाचया इचछे पमारे पु णयाचया मे दडकल
कॉले जमधये पिे श दमळाला. हळूहळू गाडी पु नहा रळािर
धािूलागली. संतोष पु णयाला दनमाताईकडे र राहत
असलयामु ळे काकूं ना तशी काळजी नवहती. पर तयानंतर,
कॉले जला सु ट

या लागलया दक ि

सऱया दििशी काकू
पु णयाला पळत, ते कॉले ज सु र वहायचया आिलया दििशीर
परत ये त.
यथािकाश संतोष डॉकटर झाला. पु ढचया दशकरासाठी
तयाला लंडनला जायरं होतं. ती सकॉलरदशप तयाला
तयाचया गु रिते िर सहज दमळाली होती. काकूं ना आनंि
झाला, पर तो िोन िषच भे टरार नाही हा कलपने नी तयांरा
जीि कासािीस होत होता. सितः पाधयापक असले लया
साठेकाकू मु लाचया दशकराचया आड कशा ये तील? संतोष
लंडनला रिाना झाला आदर काकु नी सितःला कॉले जचया
कामात संपूरचपरे झोकू न दिलं. निनिीन जबाबिाऱया
सिे चछे ने अंगािर घे िून तया ने टाने पूरच करणयात तया
सितःला गु ंतिून ठेिूलागलया.
आमचया सु ररीला अभयासापे का खे ळ, नार, दरतकला
हामधे जासती रस होता. तयामु ळे दतरे िे गिे गळे िगच,
तयाचया सपधाच आदर तयानंतर अभयासासाठी मागे
लागणयात मी पर बरीर गु ंतून गे ले . सु ररीरी िहािी
झाली आदर दतने मु ंबईला जे जे कॉले जमधून दरतकले र
दशकर घे णयार ठरिलं. उमे शरे मोठे भाऊ मु ंबईत होते ,
तयामु ळे राहणयारा पशर नवहता. सु ररीरे दरतकले रे
दशकर आदर तया बरोबर माझया मु ंबईचया फे ऱया सु र
झालया.संतोष िोन िषाानी लंडनह

न आला ते दतकडचया नोकरीर
पककं करनर. आईला सितः बरोबर ने णयारी तयारी खूप
मनापसून इचछा होती, पर काकूं ना नोकरी सोडायरी
नवहती. आदर तयारं बरोबरर होतं. दह नोकरी तयांरा
नु सता दिरं गु ळा नवहती. ती आता तयारं सिचसि झाली
होती. तयामु ळे तया सिदभमानानी जगूशकत होतया. रार
दििस संतोषकडे बरं िाटलं असतं पर नंतर एकटे पर
खायला उठलं असतं. संतोष जरा नाराजीने र लंडनला
परत गे ला.
पर नंतर िोन िषाानी काकूं नी तयाचया मागे लगन
करणयारं टूमरं लािलं. पु णयातलया डॉकटर
आपटे चया मु लीरं सथळ संतोष आदर काकूं ना पसंत
पडलं . अनु जा डॉकटर होती. संतोषला अनु रप होती. लगन
पु णयाला झालं. काकूं नी इथे दह छान ररसे पशन दिलं.
सोहोळा छान आदर आटोपशीर पार पडला पर
साठेकाकांरी उरीि मात सगळयांनार जारिली. संतोष
आगहानी उनहाळयाचया सु टीमधये आईला लंडनला घे िून
गे ला. सगळ लंडन दफरन िाखिलं .ले कारा सु खारा
संसार बघून काकूं ना समाधान िाटलं. सु ने रं भरपूर
कौतु क करन काकू कॉले ज सु र वहायचया िे ळे स परत
आलया आदर कॉले जचया कामात सितःला झोकू न दिलं.
िर िषाचआड संतोष आदर अनु जा भारतात ये तात. ते दििस
काकूं चया रे हऱयािररा आनंि भरभरन िाहत असतो.
सु ररीर दशकर पूरच होिून ती परत आली होती.
बाईसाहे बांनी परसपर आपला जोडीिार पर दनिडला
होता. दरनमय इं दजदनयर होता. तयानंतर तयाने एमबीए
के लं
आदर एका सोफटिे अर कं पनी मधये मयाने जर झाला होता.
तयारं ऑदफस जे जे चया जिळ होतं. िोघांरी रोजरी लोकल
एकर! जमलं , झालं .
संतोषरी िोन गोड मु लं महरजे काकूं रा जीि दक पार.
संतोष िरिषी कु टूं बासदहत दििाळीत काकूं ना भे टायला
ये तो आदर कॉले जला उनहाळयारी सु टी लागली
दक, नातिंडांचया ओढीने काकू मदहनाभर संतोषकडे
जातात. संतोष आला दक माझया हातरी पु ररपोळी आदर
कटारी आमटी खाललयादशिाय जात नाही. काकू
संतोषकडे जाऊन आलया दक, दकतीतरी दििस दतकडचया
आठिरीमधये रमतात. अने किा अभयासाचया टे बलािर
पु सतकांचया बरोबरीने फोटोरे अलबम राळताना काकू
दिसतात
गे लया िषी काकू नोकरीमधून दनिृ त झालया. दनिृ ती
तयांनी आनंिाने दसिकारली. तया मला ने हमी
महरायचया... 'सु ले , रल बाई, रोजचया रटीन मधून सु टले ,
आता जरा इतर िारन िगै रे करायला िे ळ दमळे ल. इतके
िषच गदरताचया पु सतकादशिाय काही हातात धरायला
सु दा िे ळ दमळाला नाही.' तयांना दकतीतरी दफरायरं होतं,
कादशमर बघायरं होतं, उटीला जायरा पलान तयांनी
काकांबरोबर के ला होता पर ि

िै िाने तो दिसकटला. पर
आता काकूं ना तया िे ळी अधयाचिर रादहले लया सगळया
गोषी करायचया होतया. तयांरे हे मनसु बे ऐकताना
साठीला पोरले लया काकू एकिम मला राळीशीतलया
िाटत होतया. तयांनी हसत खे ळत दनिृ तीनंतरर आयु षय
घालिािं अस मनापासून िाटत हो


काकू दनिृ त झालया. कॉले जनी खूप छान समारं भ करन
तयांना दनरोप दिला. तया समारं भाला संतोष आिजू
चन
लंडनह

न आला होता. दिदारयााचया भाषरातून आदर
डोळयातून िाहरार अमाप कौतु क बघून तयारे दह डोळे
पारािले आदर आईबदलचया अदभमानानी मान
आरखीनर उं र झाली.
घरी आलयािर दकती तरी िे ळ संतोष मला झालया
सोहोळयार कौतु क सांगत होता... पर मग तयारी गाडी
िळली आईकडे . तयारी आदर अनु जारी इचछा होती दक,
आईने आता एकटे राह

नये . इतके दििस नोकरीरा दिरं गु ळा
होता. आता दतने इथला पसारा आिरन सरळ तयाचयाकडे
कायमर यािं असा तयांचया आगह होता. नाही महरल तरी
आई एकटी राहते हारी संतोषला सारखी काळजी िाटतर
असायरी. ियोमानाने काकु ना रकिाबारा तास सु र झाला
होता
पर काकू ठाम होतया. तयांना मादहत होता दक रार दििस
सु ने कडे जाणयात मान आहे . सून दकती दह रांगली असली,
पे मळ असली तरी सु रिातीपासून दतला दतचया पदतीने
संसार करायरी सिय झाली आहे . माझी दतला सिय नाही.
पाह

री महरून गे ले तर ती आनंिाने तडजोड करते .
कायमरी गे ले तर ती तडजोड दतलार काय, मला पर
करता ये रार नाही. शे िटी थोडासा नाराज होिूनर पर
आईचया शबिारा मान ठेिून संतोष लंडनला परत दनघून
गे ला.
काकु ं रे आता दििसारे िे ळापतक बिलले . बालकनी
मधलया टे बलािररी गदरतारी पु सतकं जाऊन दतथे कधी ि
पु काळे , पु ल िे शपांडे दिसूलागले . कधी किदरत काकू

िासबोध हाताळताना पर दिसायचया.
मी पर आता आजी होरार, दह बातमी कळलया पासून रोज
एकिा तरी सु ररीला फोन करते र. दतचया तबये तीरी
रौकशी करन फोन ठेितर होते तर दह उषा आली.दतने
सांदगतले ली बातमीने मनात िािळ उठलं. हे िािळ मला
पंरिीस-तीस िषच मागे घे िून गे लं. इतकया िषाचरा
रलदरतपटर जरूडोळयासमोरन गे ला. रहा परत
ि

सयाािा गार झाला होता.
उषाने सांदगतले लया बातमीने मी करभर गोधळले . दह
बातमी रांगली महरायरी दक िाईट हा संभमात २-४ कर
गे ले पर माझार मला इतका आनंि झाला दक दह बातमी
आनंिारीर आहे हे िे गळं ठरिािं लागलं नाही. आता
दतसऱयांिा रहा करन न घे ता सरळ साठेकाकूं कडे
जािूनर घयािा असा दिरार करन मी साडी सारखी के ली
आदर पायात रपपल सरकिली. कधी एकिा काकु ं र
अदभनंिन करते असं झालं होतं.
काकु नी िार उघडलं . मी काकु ना अकरशः दमठीर मारली.
माझा आनंि मी लपिून ठेिूर शकत नवहते . पर
आनंिारा भर ओसरलयािर मात मी काकु ं िर थोडीशी
रसले र. इतकी आनंिारी बातमी तयांनी मला न सांगता
ती अशी ि

सऱयाकडून समजािी हारा मला थोडा रागर
आला होता. पर काकू शांत होतया. मग मीर हा गोषीरा
बाऊ न करता काकु ना सगळ सदिसतर दिरारलं.
सियापाकघरात जािून िोघीसाठी मसत आलयारा रहा
के ला आदर कप घे िून िोघी बसलो. माझी उतसु कता
दशगे ला पोरली होती.काकूं री एक शाळे तली मै तीर, उजिला, लगनानंतर
मु ंबईला गे ली. दतरे यजमान, सु धाकर जोशी, िकील होते .
ते मु ंबई हायकोटाचमधये िदकली करत. काकूं री आदर
दतरी शाळे त जरी छान मै ती होती तरी नंतर फारशया
गाठीभे टी झालया नाहीत. मधलया काळात उजिलाचया
पु तणयाला काकूं चया भारीर सथळ सांगून आलं होतं
महरून उजिलाने काकूं रा फोन नंबर दमळिला होता. ते
लगन जुळणयारा योग नवहता पर काकू आदर उजिलारी
मै ती परत उजळून दनघाली. तया दनदमताने जोशी िामपतय
साठ्यांचया घरी एक िोनिा ये ऊन गे ले . उजिलारे यजमान
पे शाने िकील असले तरी घरात अदतशय खे ळकर िृ तीरे
होते . िोघी मै दतरीचया निऱया मधे पर मै ती झाली महरून
काकू आदर उजिला िोघी आनंिात होतया. उजिलारी
मु लगी नंदिनी, संतोष पे का िोन िषाचने मोठी होती. िोघी
मै दतरी जरी आपापलया संसारात मगन होतया तरी अधून
मधून एकमे कीना फोन करत. साठेकाका िारले तया िे ळी
िोघं काकु ना भे टायला ये िून गे ली होती. आपली मै तीर
दिधिा झाली हार दतला अदतशय ि

खः झालं. पर
तयानंतर ती संसारात गु रफटून गे ली आदर काकू तयांचया
नोकरी मधये . तरी िोघी दनयदमतपरे एकमे कीना फोन
करत आदर भे टलया सारखया गपपा मारत. तीन िषाचपूिी
नंदिनीचया बाळं तपराकरता उजिला अमे ररके ला गे ली
होती ते वहा सु दा हा फोन-भे टीमधये खंड पडला नाही. पर
गे लया िषी काकू जे वहा संतोषकडे लंडनला गे लया होतया
तया िे ळी इकडे उजिलाला कयानसर झाला. शे िटचया
सटे जला समजलयामु ळे परतीरी िाट नाही, हे दिसतर होतं.
काकूं ना कळल ते वहा तया पदहले मु ंबईला उजिलाला
भे टायला गे लया. उजिला शु दीिर नवहतीर. मै दतरीरी ती
अिसथा बघून काकूं चया काळजार पारी पारी झाल.
"उजिला गे ली. आदर एक दििस अरानक उजिलारे
यजमान घरी आले ." मी जरा सरसािून बसले . काकू पु ढे
सांगूलागलया, " मला जरा आशयचर िाटलं ग. खूप गंभीर
िाटले . बसले , रहा पारी झालं . पर बरार िे ळ काही
बोलले र नाही. मग माझया हातात एक कागि ठेिला.
खाली उजिलारी सही होती. मला िाटल, उजिलाने
कधीतरी दलह

न ठेिले लं पत आता सापडलं, ते दायला हे
आले असतील. मै दतरीनी माझयासाठी काही तरी दलह


ठेिलं हे बघून माझी उतकं ठा िाढली. मी ते िारायला घे तलं
आदर लकात आलं दक ते पत मला नाही तर जोशीसाठी
दलदहले लं होतं. उजिलाला सितःरा शे िट सपष दिसत
होता. तयािे ळी दतनं ते दलह

न ठेिलं होतं."
"काकू , असं काय दलदहलं होतं दतने तया पतात दक
जोशीसाहे ब तु महाला िाखिायला आले ?" मला काही संिभच
लागे ना. आदर काकू हे सगळ मला का सांगत आहे त ते दह
कळे ना.
"तयात उजिलाने जोशीना माझयाशी लगन करणयारी
दिनंती के ली होती." हे सांगताना आता सु दा काकूं चया
मनारी असिसथता लपत नवहती तर तया िे ळी तयांरी
काय अिसथा झाली असे ल हा दिरारांनीर मी असिसथ
झाले . मी कप दिसळणयाचया दनदमताने सियपाकघरात
गे ले आदर जरा दतथे र रे गाळले . जे काही काकू मला
सांगत होतया ते परिायला मलार थोडा अिधी हिा होता.
नयापकीनला हात पु सत मी बाहे र आले , तोिर काकू पर
सािरन बसलया होतया. "काकू तु महाला तास होरार
असे ल तर नका सांगू. मी आगह नाही करत. पर मला
तु मचया दनरचयाने खूप आनंि झाला आहे ."

काकू हसलया, महरालया,"अग तु ला आनंि झाला आहे हे
तर दिसतंय महरून तर तु ला सगळं सांगािसं िाटलं. अग,
बह

ते क नाते िाईक माझया दनरचयािर टीकार कररार
आहे त. पर तु मही िोघ माझया बरोबर आहात हे
समजलयािर मला पर बर िाटलं.“
"खरं सांगूसु ले , तया िे ळी मला जोशीरा परंड राग आला
होता. बायको जािून ७ -८ मदहने होत नाहीत तर मारूस
बादशंग बांधून बोहलयािर रढायला तयार? रागाचया
भरात मी तयांना रकक घराबाहे र काढलं. ते शांतपरे परत
गे ले . किादरत तयांना माझयाकडून ते र अपे दकत होतं. मन
सु नन झालं होतं. पदहले िाटल लगे र संतोषला फोन
करािा आदर सगळं सांगािं . फोन उरला ग, पर काय
सांगरार होते मी तयाला? मग तु झयाशी बोलरार होते ,
पर, मग कोराशीर बोलािसं िाटलं नाही. सािरायला,
दिरार करायला सितःलार िे ळ दायरा असं मनाशी
ठरिलं. एक आठिडा सितःर सितःशी संिाि के ला.
माझंर मन मी तपासून बदघतलं."
"सु ले , तु झया काकाबरोबररा माझा संसार खूप छान
झाला. कु ठे दह कसली उरीि नवहती. पर नदशबाने
आमरी ताटातूट के ली. भरला संसार अधयाचिर टाकू न ते
एकाएकी गे ले . खूप कोलमडले होते ग मी ते वहा. फार
एकटी पडले . अग, एकटीने दिरार सु दा कधी के ला
नवहता. पतये क दिरारात सु दा काका असायरे र. पर मग
हळू हळू सगळं लक संतोषिर के ददत के लं. मधयंतरी
कामाचया वयापामु ळे आदर संतोषला मोठ करायरं धये य,
हात इतकी िषच दनघून गे ली. असं िाटलं हा एकटे परारी
आता सिय झाली आहे .शांततार मला आिडू लागली आहे . आता माझ सितःर
आयु षय मी आरामात सितःरे छं ि जोपासत घालिूशके न.
पर सु धाकर जोशी मला भे टून, उजिालार पत िे ऊन गे ले ,
तया नंतर मी सितःला परत एकिा तपासून बदघतलं.“
" सितःलार दिरारल, खरर मला एकटे परा आिडतो
आहे ? हा शांतते री मला सिय झाली आहे ? अजूनही राती
झोपे पयात मी बाहे ररा टीवही नु सता लािून ठेिते . घरात
जाग असािी महरून. मनांतलया मनात सतत हांचयाशी
माझा संिाि रालूअसतो. मनातलं बोलायला घरात कोरी
नाही हार ने हमीर िाईट िाटत ग. पर रोज कोर ये िून
बसरार मला सोबत करायला? आदर असं कोराशी दह
आपर सहज मन मोकळा करतो का?"
"संतोष आला दक घर कसं भरन जातं. पर ने हमी करता
तयाचयाकडे जार मला पशसत िाटत नाही. शे िटी तयाला
तयारा संसार आहे र न. तो दह तयाचया संसारात छान
रमला आहे . माझी पर नोकरी आता संपली आहे ....दिरार
के ला ते वहा जारिलं दक आपर दकती सितःरी समजूत
घालून घे तो. पर खरी गोष हीर दक मला अजूनही एकटे
परारी सिय झाले ली नाही. सितःला जे वहा मी दह कबु ली
दिली ते वहा मन शांत झालं."
"सु ले खा, तूआदर उमे श आहातर, दनमाताई पर हाके चया
अंतरािर आहे . तसे सगळे जर आहातर ग, पर खरं सांगू?
असं िाटत, मनातलं मोकळे परी बोलािस िाटलं, कधी
मनसोक हसािंसं, दकं िा अगिी रडािसं िाटलं तर
कोरीतरी आपलं आपलया बरोबर असािं .

असं कोरीतरी, जयाचया बरोबर मी माझी ि

खः, आनंि,
तास, िे िना, सारं काही मोकळे पराने वयक कर शके न.
माझया आिडीचया दिषयािर गपपा मार शके न. जयाचया
जिळ माझयासाठी िे ळ असे ल. माझया बरोबर छान मै ती
कर शकरारा असं एक दमत हिासा िाटला.“
"सु धाकरमधये असा दमत मला नककीर दमळे ल हारी
खाती िाटली पर ि

सऱया लगनारा दिरार मनाला पटत
नवहता. कारर आता खर तर कोरती बांदधलकी नको
होती. निीन नाती जोडायरी, ती दनभािणयारी कसरत
करणयारी ताकि आता नाही बाई माझयात. निीन
जबाबिाऱया आता पे लिरार नाहीत असं िाटतं. सु धाकरनी
माझयाशी लगन करािं अशी गळ उजिलानी घातली आहे .
पर आता हा ियात लगन, आदर तया अनु शंगाने ये राऱया
जबाबिाऱया खरर नकोशया िाटत होतया."
" सु धाकर जोशीनी जे वहा मला उजिालार ते पत िाखिलं
ते वहा मी तयांचयािर खूपर रागािले होते . अगिी तयांना
घराबाहे र काढलं. पर जसा जसा दिरार के ला, तशी मला
तयांरा दिरार पटला."
"सितः इतकी आजारी असताना, सितःरा शे िट सपष
दिसत असताना, ती सु धाकररा दिरार करत होती.
दतचयानंतर सु धाकाररी कोर काळजी घे ईल हा दिरार
दतला तसत करत होता. आदर एवहढ्या ि

खणयातून जात
असताना दतला हे सु राि? कु ठून आलं होता दतला हे
मनोधै यच? दतला माझयाबदल एवहढा दिशास िाटला?
आपली एकटी पडले ली मै तीरर तयांरी रांगली काळजी
घे िूशके ल आदर हा ियात तयांरी सोबत कर शके ल हा
बदल दतला खाती होती. माझया एकटे परा बदल दतला.


ने हमीर िाईट िाटायरं. ती तसं ने हमी बोलून िाखिायरी.
मी पु नहा लगन करािं असं दतला िाटायरं. मी दिषयांतर
के लं तरी दतरा धोशा रालूर असायरा. एकिा तर िधु -िर
सूरक मंडळारा पता घे िून आली होती, पर मी तो दिषय
धु डकािून लािला होता. उजिलासारखी मै तीर मला
दमळाली हे माझं भागयर आहे
उजिालाचया आठिरीने काकूं चया डोळयात पारी आलं.
फीज मधून थंड पाणयारा गलास काकूं चया हातात दिला. "
काकू िमलया असाल. खूप तास होत असे ल तर नका
सांगू..." "तसं नाही ग, तु ला सगळा सांगायरं ठरिलंर
होतं . बोलािरारर होते तु ला एक-िोन दििसात."
"खर सांगू, कोरी अनोळखी मारसाशी आता नवयाने
जुळिून घे रं शकय नाही. पर सु धाकर जोशीना मी बरे र
िषच ओळखते . तयांरं संपूरच कु टुं ब आमचया रांगलर
परररयारं आहे . जशी माझी आदर उजिलारी मै ती होती
तशीर सु धाकर आदर हांचयामधये पर होती. खूप दिरार
के ला आदर आठिडयानंतर सु धाकरना फोन के ला. तयांना
माझा फोन अपे दकत होता असं दिसलं. मी तयांना भे टायला
बोलािलं. ते खूपर दिरार करन माझयाशी िागत होते .
शे िटी िकीलर ना? आधी इतके िे ळा भे टलो होतो पर हा
िे ळी काय बोलािं, कशी सु रिात करािी, ते र कळे ना. पर
मग तयांनीर पु ढाकार घे िून दिषयाला हात घातला. मी
माझी अडरर तयांना सांदगतली.“
"खरं तर लगनाचया भानगडीमधये नं पडता आपर आपली
मै ती ठेिू, जमे ल ते वहा भे टत जािू, असंही एकिा िाटल. पर
तयामु ळे ये रारे इतर सामादजक पश जासती कले शकारक
ठररार होते .


संतोष आदर नंदिनीशी बोलणयारी जबाबिारी सु धाकरनी
सितःह

न घे तली. संतोष हा लगनाला तयार होईल का
हारी मलासु दा खाती िे ता ये त नवहती, पर तो नाही
महरे ल असं िाटत नवहत. आदर तसर झालं . सु धाकारर
आदर संतोषर बोलरं झालं आदर ि

सरया दििशी
संतोषरा मला फोन आला. मधले रोिीस तास माझया
मात जीिात जीि नवहता. पर तयार दह बरोबरर आहे .
मला जर हा दनरचय परिायला पंधरा दििस लागले , तर
तयाला दनिान रोिीस तास तरी दायलार हिे त नं? पर
संतोषनी माझया दनरचयार सिागतर के ल. आईरी आपर
काळजी घे िूशकत नाही हार तयाला ने हमी शलय िाटत
असत. आता आईला पर कोरीतरी companion दमळे ल
हा कलपने नी तो पर सु खािलार होता. नंदिनीला पर
आमचया दनरचयारा आनंिर झाला.“
" सु ले , तूकाही परकी नाहीस महरून तु ला सांगते , हे
लगन आमही रदजसटर तर कररार आहोतर पर तया बरोबर
आरखीन एक करार कररार आहोत. आमर नातं हे
के िळ एक मै तीर नातं असे ल. मी माझ नाि बिलरार
नाही. हा ियात मला तयारी तशी गरज िाटत नाही.
इतकया िषाचत माझी एक ओळख आहे , identity आहे ती
अशी पु सून टाकरं मला योगय िाटत नाही. आदर मग ते
बँक, पे नशन, सगळीकडे बिलाि लागे ल ...ते कशा साठी
करायरं? ि

सरं महरजे , मी जरी दनिृ त झाले असले तरी
सु धाकर अजून काम करतात. महरून कोटच रालूअसे ल
ते वहा आमही मु ंबईला राह

आदर कोटाचला सु टी पडली दक
इथे ये ऊ. लगन के लं महरून बाईनी निऱयाकडे राहायला
गे लं पादहजे हा दनयम आमही मोडीत काढला आहे .
तसर, माझया घरािर, दकं िा पै शयािर फक माझार हकक
राहील आदर तयांचया मालमते िर तयांरा. एकमे कांसाठी
जो खरच कर तो आपापलया इचछे ने . आदर माझया, महरजे
साठे कु टुं बाचया जबाबिाऱया हा फक माझयार राहतील
आदर जोशी कु टुं बाचया जबाबिाऱया हा तयांचया राहतील.
सितःह

न, सिे चछे ने तया घयावयाशया िाटलया तर अिशय
घे ऊ पर तया बंधनकारक राहरार नाहीत." मी आिाक
होऊन पाहत होते . साठेकाकु नी दकती खोलिर जाऊन
हा निीन नातयारा दिरार के ला होता. सगळं पटलं, पर
शे िटरा मु दा समजला नाही महरून मी काकु ना दिरारल,
"काकू , महरजे संतोषरी जबाबिारी तु मरी आदर
नंदिनीरी जबाबिारी जोशीिर... असर न?“ते वहा काकू
हसलया, महरालया, " सु ले , अग संतोष आदर नंदिनीसाठी
तर आमही िोघ ने हमीर असू. पर साठ्यांरे इतर
नाते िाईक आहे त. तयांचयाकडे कोरार लगनकायच असे ल
तर मला गे लर पादहजे न. आज इतकया िषाचरे संबंध
आहे त... आमही जोडले ली इतकी िषाचरी नाती अशी तोडून
दकं िा सोडून कशी िे ता ये तील आदर का तोडायरी ग? ती
सगळी माझीर मारसं आहे त. पर मी सु धाकरशी लगन
के लं महरून सु धाकरनी पतये किे ळी माझया बरोबर तयात
सहभागी वहायला पादहजे दह अपे का योगय नाही. तसंर
सु धाकरचया नाते िाईकांकडे पतये क रांगलया िाईट
पसंगाला मी गे लंर पादहजे असं बंधन माझयािर पर
असरार नाही. तो संपूरचपरे माझा दनरचय असे ल. कारर
आपलयाकडे कोरतयाही ियारी सून आली तरी अपे का
तयार असतील हात शंका नाही!"

"सु ले , हे लगन करणयारा आमरा हे तूअगिी सपष आहे
बघ. एकमे कांना एकमे कांरा आधार, मै ती आदर
महातारपरी एकमे कांरी काळजी घे णयासाठी आमही हे
लगन करतो आहोत. आमहाला आमरी सगळी नाती
जपायरी आहे त. आमरे कोरते दह जुने बंध टाकू न निीन
जोडायरे नाहीत दकं िा एकाचया नातयांरे बंध ि

सयाचचया
गळयात अडकिायरे नाहीत. सितःरे इतके िषच जपले ल
अदसतति तसंर दटकिून एकमे कांना आधार दायरा
आहे ."
"बघ सु ले , असं आहे हे सगळं . पु ढचया आठिड्यात संतोष
ये तो आहे . मी तयाला जे वहा सांदगतलं दक मी असा करार
करणयारा दिरार करते आहे , तयाला माझा खूप अदभमान
िाटला. तो सु धाकरशी बोलला. कु ठे तयांरा गै रसमज
वहायला नको न? पर सु धाकर तयाही एक पायरी पु ढे
आहे त. तयांनी करारात एक िाकय आरखीन टाकल.
परं परे नु सार माझी संपूरच आदथचक जबाबिारी तयांचयािर
असे ल पर माझया कोरतयाही मालमते िर तयांरा अदधकार
राहरार नाही."
मी आिाक होिून काकूं कडे पाहत रादहले . मला सु दा
काकूं रा खूप खूप अदभमान िाटला. काकू उठून आतलया
खोलीत गे लया. मनात आलं , असा समंजसपरा
सगळयांमधये आला तर कशाला हिे त िृ दाशम. एके कट्या
राहराऱया आई दकं िा िदडलांरी मु लांना काळजी राहरार
नाही. मला एकिम पलीकडचया दबलडीग मधले आजोबा
आठिले . बालकनी मधये ने हमी बसले ले . नजर कधी लांब
जाराऱया रसतयाकडे दकं िा आकाशाकडे . कधी परिे शात
असले लया मु लारी िाट पहायरी, दकं िा कधी तयांचयाआधी
िे िाकडे गे ले लया आजीचया बोलिणयारी िाट पहायरी....
काकु नी गिच दहरिा शालूमाझया पु ढ्यात टाकला तशी मी
माझया तंदीतून बाहे र आले . "सु ले , हा माझया लगनातला
शालूआहे बघ. तु झया काकांनी घे तला होता. बघ अजून
दकती छान आहे न? पु ढचया आठिड्यात संतोष ये तो
आहे र. नंदिनी पर ये णयार जमिते महराली आहे . घराचया
घरीर लगनारी नोिरी कर. ते वहा हार शालूने सीन
महरते .”
- िसु धा कु लकरी, पु रे


बापपा रांगोळीत .....
- िीदपका बोकाडे , नागप- मंगला भोईर, प

रे
बापपा फ

ला - पानात .....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->