C E N T R U L NAłIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE

PROGRAMA DE EXAMEN
PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2011

Pagina 1 din 7

Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în diferite situaŃii de comunicare CompetenŃe specifice 1. Curriculumul liceal.). expoziŃii de pictură etc. Utilizarea adecvată a strategiilor şi a regulilor de exprimare orală în monolog şi în dialog. spectacole de teatru. în programa de bacalaureat.) – reguli şi tehnici de construire a dialogului (atenŃia acordată partenerului. elevul va trebui să facă dovada următoarelor competenŃe dobândite în ciclul inferior şi în cel superior de liceu (clasele a IX-a – a XII-a). în vederea realizării unei comunicări corecte.Anexa nr. argumentare/ persuasiune etc. informativ. Evaluarea performanŃei în competenŃele lingvistice de comunicare orală în limba română se aplică în receptarea mesajelor orale şi scrise şi în producerea unor tipuri de discurs (descriptiv. profilurile şi specializările. Subiectele vor avea un grad de complexitate care să permită tratarea integrală a acestora în maximum 10 – 15 minute. dozarea participării la dialog etc. ___/________ PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ I. eficiente şi personalizate. B. liceal (proba scrisă). prin ponderea sa reflectată în prezenŃa celor două forme obligatorii de evaluare a performanŃelor: în competenŃele lingvistice de comunicare orală în limba română şi în competenŃele generale şi specifice formate pe durata învăŃământului secundar superior. la prima vedere. pune accent pe latura formativă a învăŃării. Subiectele cuprind texte literare şi nonliterare. monolog argumentativ. tipuri de monolog: povestire/ relatare orală. preluarea/ cedarea cuvântului la momentul oportun. II. adecvarea la situaŃia de comunicare (auditoriu. a competenŃelor de evaluat şi a conŃinuturilor din domeniile: A..1. COMPETENłE DE EVALUAT Prin susŃinerea examenului de bacalaureat la această disciplină. narativ. monolog informativ. adaptate unor situaŃii de comunicare diverse ConŃinuturi asociate – reguli ale monologului (contactul vizual cu auditoriul. probă comună pentru toate filierele. Structura subiectelor permite rezolvarea acestora în 3 ore de examen şi este în conformitate cu prezenta programă de bacalaureat 2010 – 2011. STATUTUL DISCIPLINEI Limba şi literatura română ocupă un statut important în structura examenului de bacalaureat. fapt care a determinat precizarea. filme artistice şi documentare. exprimarea orală a reacŃiilor şi a opiniilor privind texte literare şi nonliterare. tipuri: Pagina 2 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . precum şi itemii corespunzători evaluării competenŃelor specifice şi a conŃinuturilor asociate din prezenta programă. __ la OMECTS nr. tehnici de construire a monologului. care stabileşte principiul studierii limbii şi literaturii române din perspectivă comunicativ-funcŃională. fiind centrat pe achiziŃionarea de competenŃe. context) şi la scopul comunicării (informare. literatura română. Proba scrisă vizează competenŃele de receptare şi de producere a mesajelor scrise (inclusiv a unor mesaje care transpun în scris strategii şi reguli de exprimare orală). raportarea la reacŃiile auditoriului (şi) în condiŃii de examinare). descriere orală. limbă şi comunicare. corelate cu anumite conŃinuturi parcurse în cele două cicluri liceale: 1. argumentativ) exersate în cadrul învăŃământului liceal.

Anexa nr. limbaj colocvial. descriere. delectare. lexico-semantic. tonalitate. ştiri. descriptiv. adecvarea la cerinŃa de redactare. morfosintactic. ortografic şi de punctuaŃie. Identificarea particularităŃilor şi a funcŃiilor stilistice ale limbii în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/ texte 1. argumentare şi contraargumentare în dialog – stilurile funcŃionale adecvate situaŃiei de comunicare – rolul elementelor verbale.5. mimică. comentariu. argumentative. interviul (interviul publicistic. – reguli generale în redactare (structurarea textului. povestire. morfosintactic. lexico-semantic. adevăr – scopul comunicării: informare. imaginaŃie. argumentare/ persuasiune etc. normele citării – normele limbii literare la nivelurile: ortografic şi de punctuaŃie. __ la OMECTS nr. mesaje din domeniul audiovizualului – sens denotativ şi sensuri conotative – elemente care înlesnesc sau perturbă receptarea: canalul. analiză. memorialistice. discursul publicistic – rolul verbelor în naraŃiune. jargon – expresivitatea în limbajul comun şi în limbajul poetic – texte literare (proză. eseu structurat. stilistico-textual – tipuri textuale şi structura acestora: narativ. de iniŃiere. ortoepic. lexicosemantic. lizibilitate) – relatarea unei experienŃe personale. Utilizarea adecvată a achiziŃiilor lingvistice în producerea şi în receptarea diverselor texte orale şi scrise. anunŃuri publicitare. divertisment etc. Utilizarea adecvată a tehnicilor de redactare şi a formelor exprimării scrise compatibile cu situaŃia de comunicare în elaborarea unor texte diverse 1.3. codul.). stilistico-textual. juridic-administrative. context etc. jurnalistice. ascultător – componentele şi funcŃiile actului de comunicare – niveluri ale receptării şi producerii textelor orale şi scrise: fonetic. – reacŃiile receptorului: cititor.4. Receptarea adecvată a sensului/ sensurilor unui mesaj transmis prin diferite tipuri de mesaje orale sau scrise conversaŃia. argumentare. rezumat. texte nonliterare. aşezare în pagină. de menŃinere şi de închidere a contactului verbal în monolog şi în dialog 1. invenŃie. realitate. dramaturgie). proces-verbal. limbaj popular. paralelă. scrisoare de intenŃie. epistolare. interviul de angajare). morfosintactic. stilistico-textual –limbaj standard. eseu liber/ nestructurat – modalităŃi de indicare a bibliografiei. caracterizare de personaj. ştiinŃifice. ritmul vorbirii etc. argou. curriculum vitae. spaŃiul dintre persoanele care comunică. rolul adjectivelor în descriere – rolul formulelor de adresare. ortografic şi de punctuaŃie.2. scrisoarea în format electronic (e-mail) – exprimarea reacŃiilor şi a opiniilor faŃă de texte literare (studiate sau la prima vedere) şi nonliterare. discuŃia argumentativă. gestică. limbaj arhaic. ___/________ 1. paraverbale şi nonverbale în comunicarea orală: privire. sinteză.) şi la scopul comunicării (informare. limbaj regional. argumentare. argumentativ – discursul politic. poezie. contextul – ficŃiune. adecvarea la situaŃia de comunicare (partener. cerere. informativ. limbaj literar. cu explicarea rolului acestora în construirea mesajului Pagina 3 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . adecvare stilistică. nonverbal şi paraverbal – normele limbii literare la toate nivelurile: fonetic. corespondenŃă privată şi oficială.

4. tehnici narative. teme şi motive.1. poezie lirică – instanŃele comunicării în textul poetic – viziune despre lume. notaŃiile autorului – specii dramatice .5. stilul indirect liber – particularităŃi ale construcŃiei subiectului în textul dramatic – particularităŃi ale compoziŃiei textului dramatic – modalităŃi de caracterizare a personajelor. limbajul cinematografic. episoade/ secvenŃe narative. specii epice: basm cult. nuvelă. Identificarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textele studiate sau în texte la prima vedere 2. prin raportări la propria sensibilitate. Interpretarea textelor studiate sau la prima vedere prin prisma propriilor valori şi a propriei experienŃe de lectură 3. limbajul picturii. idee poetică – sugestie şi ambiguitate – imaginar poetic. Identificarea şi explicarea – trăsături ale curentelor culturale/ literare reflectate în relaŃiilor dintre opere literare şi textele literare studiate sau în texte la prima vedere contextul cultural în care au apărut acestea 3. figuri semantice (tropi). Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/ literare CompetenŃe specifice ConŃinuturi asociate 3.comedia. aparŃinând unor genuri sau epoci diferite sau unor arii culturale diferite – particularităŃi ale construcŃiei subiectului în textele narative. laitmotiv. tipuri de perspectivă narativă.3. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune şi de interpretare.6. elemente de recurenŃă: motiv poetic. experienŃă de viaŃă şi de lectură 2. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură.2. structurală şi stilistică în receptarea textelor literare şi nonliterare CompetenŃe specifice 2. discutată în relaŃie cu textul dramatic şi punerea în scenă a acestuia (pentru proba orală) – titlu. limbajul naratorului. modalităŃi de caracterizare a personajului. literalitatea. __ la OMECTS nr. elemente de prozodie – poezie epică. tipuri de personaje. Identificarea şi analiza principalelor componente de structură şi de limbaj specifice textului dramatic 2. relaŃii de opoziŃie şi de simetrie. construcŃia personajelor. concepŃii despre artă. motiv/ motive identificat(e) în texte.2. particularităŃi ale compoziŃiei în textele narative: incipit. instanŃele comunicării în textul narativ. de compoziŃie şi de limbaj specifice textului narativ ConŃinuturi asociate – temă.Anexa nr. registre stilistice. roman. Identificarea şi analiza elementelor de compoziŃie şi de limbaj în textul poetic 2. sensuri multiple ale textelor literare – limbajul literaturii. ___/________ 2. stilul indirect. a modalităŃilor de analiză tematică. final. viziune despre lume a autorului/ a personajelor operei literare – modul de reflectare a unei idei sau a unei teme în mai multe opere literare. incipit. lectură creativă: elevii extrapolează. limbajul personajelor. o operă dramatică postbelică – creaŃie dramatică şi spectacol – cronica de spectacol. registre stilistice.1. Compararea unor viziuni despre lume. nonliterare sau în alte arte 2. povestire. caută interpretări personale. simbol central. stilul direct. despre condiŃia umană sau despre artă reflectate în texte literare. Construirea unei viziuni de – fundamente ale culturii române (originile şi evoluŃia limbii Pagina 4 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . limbajul muzicii (pentru proba orală) – lectură critică: elevii evaluează ceea ce au citit. limbajul personajelor.

poeziei sau dramaturgiei româneşti despre care să poată redacta un eseu structurat. PRECIZĂRI PRIVIND CONłINUTURILE PROGRAMEI a. ___/________ ansamblu asupra fenomenului cultural românesc. b. identitate culturală în context european). G. Nichita Stănescu. teatrul în perioada postbelică. Bacovia. pentru în raport cu textul discutat formularea unor judecăŃi proprii – interpretări şi judecăŃi de valoare exprimate în critica şi în istoria literară – eseul structurat. Argumentarea unui punct de vedere privind textele literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere ConŃinuturi asociate – construcŃia textului argumentativ. Titu Maiorescu. cronica literară. Ion Barbu. eseul. cât şi altor autori studiaŃi. Lucian Blaga. perioada interbelică (orientări tematice în romanul interbelic.1. un eseu liber sau un Pagina 5 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . LITERATURĂ Autori canonici: Mihai Eminescu. Călinescu. E. poezia interbelică. Camil Petrescu. ci studierea a cel puŃin unui text din opera acestora. Marin Sorescu. prin integrarea şi relaŃionarea cunoştinŃelor asimilate române) – perioada veche (formarea conştiinŃei istorice) – curente culturale/ literare în secolele XVII-XVIII: umanismul şi iluminismul – perioada modernă: a. Pentru proba scrisă. adverbe de mod/ predicative ca mărci ale subiectivităŃii evaluative. stilistică şi de viziune. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (perioada paşoptistă. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică. I. Caragiale. examenul de bacalaureat nu implică studiul monografic al scriitorilor canonici. tipuri de roman: psihologic şi al experienŃei. prelungiri ale romantismului şi clasicismului). poezia în perioada postbelică. scrise sau orale – logica şi coerenŃa mesajului argumentativ – verbe evaluative.L. Compararea şi evaluarea – textul critic (recenzia.2. Mihail Sadoveanu. Textele literare la prima vedere pot aparŃine atât autorilor canonici. aparŃinând autorilor canonici sau prozei narative. Tudor Arghezi. curente culturale/ literare în perioada interbelică: modernism. tradiŃionalism. orientări avangardiste. Lovinescu. Notă. structuri sintactice în argumentare – construcŃia discursului argumentativ: structuri specifice. eseul liber III. Conform programei şcolare în vigoare. realismul. simbolismul. diversitate tematică. Ioan Slavici. curente culturale/ literare în secolul XIX – începutul secolului XX (romantismul. __ la OMECTS nr. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaŃii de comunicare CompetenŃe specifice 4. G. studiul critic) unor argumente diferite.Anexa nr. cuvinte cu rol argumentativ. structuri şi tehnici argumentative în texte literare şi nonliterare. rolul conectorilor în argumentare.3. Ion Creangă. curente culturale/ literare: postmodernismul) – curente culturale/ literare româneşti în context european 4. tehnici argumentative – eseul argumentativ 4. Liviu Rebreanu. Identificarea structurilor argumentative în texte literare şi nonliterare studiate sau la prima vedere 4. între Occident şi Orient. conectori. România. elevii trebuie să studieze în mod aprofundat cel puŃin numărul minim de texte prevăzute în programa şcolară. Marin Preda. c. criticismul junimist).

accentul.norme ortografice şi de punctuaŃie în constituirea mesajului scris (scrierea corectă a cuvintelor. în diverse situaŃii de comunicare.derivate şi compuse (prefixe. Pagina 6 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . sufixe. .elemente de relaŃie (prepoziŃii. a normelor ortografice.rolul semnelor ortografice şi de punctuaŃie în înŃelegerea mesajelor scrise. . confuzia paronimică. despărŃirea cuvintelor în silabe. prin solicitarea argumentării unor opinii sau judecăŃi de valoare (reproduse) pe marginea acestora. Tematica studiilor de caz şi dezbaterile menŃionate în tabel pot fi valorificate în cadrul probelor orale şi scrise.anacolutul. omonimie). scrierea cu majusculă. curente literare/ culturale. .relaŃii semantice (polisemie. morfosintactice şi folosirea adecvată a unităŃilor lexico-semantice. de punctuaŃie.pronunŃii corecte/ incorecte ale neologismelor. • dramaturgie: comedia. . sens denotativ şi sens conotativ.forme flexionare ale părŃilor de vorbire (pluralul substantivelor. câmpuri semantice. pauză.Anexa nr. Nivelul lexico-semantic . Nivelul fonetic .etimologia populară.variante lexicale. • poezie: texte poetice care să ilustreze aspecte esenŃiale ale genului şi ale evoluŃiei acestuia.elemente de acord gramatical. în care să aplice conceptele de istorie şi teorie literară (perioade. valori expresive ale părŃilor de vorbire. Nivelul ortografic şi de punctuaŃie . . . . Nivelul morfosintactic . adjective fără grade de comparaŃie. . folosirea corectă a semnelor de ortografie şi de punctuaŃie). nuvelă. diftong. • roman: texte reprezentative pentru aspectele esenŃiale ale genului şi ale evoluŃiei acestuia. . articularea substantivelor. adverbe relative). sufixoide). texte reprezentative pentru aspectele esenŃiale ale speciei narative pe care o ilustrează. antonimie. . tautologia. __ la OMECTS nr. pronume/ adjective pronominale relative. LIMBĂ ŞI COMUNICARE Niveluri de constituire a mesajului Notă. . inclusiv a celor dobândite în ciclul gimnazial. acordul atributului cu partea de vorbire determinată). b.erori semantice: pleonasmul.interpretarea sensului cuvintelor în context.aplicarea. . schimbarea categoriei gramaticale. triftong.cacofonia. mijloace lingvistice de realizare a subiectivităŃii vorbitorului.unităŃi frazeologice (locuŃiuni şi expresii). texte dramatice care să ilustreze aspecte specifice şi diferite ale genului şi ale evoluŃiei acestuia. ConŃinuturile de mai jos vizează: . elemente de analiză tematică.). .pronunŃare/ lectura nuanŃată a enunŃurilor (ton. sinonimie. (între predicat şi subiect – acordul logic.aplicarea cunoştinŃelor de limbă.valori stilistice ale coordonării şi subordonării în frază.sensul cuvintelor în context. hipercorectitudinea. . forme cazuale.sensul corect al cuvintelor (în special al neologismelor). structurală şi stilistică) menŃionate în tabelul de mai sus şi în lista ce urmează: • proză scurtă: basm cult. . conjuncŃii. intonaŃie). numerale etc. . forme flexionare ale verbului. acordul prin atracŃie. . prefixoide. hiat.câmpuri semantice şi rolul acestora în interpretarea mesajelor scrise şi orale. hipercorectitudinea. ortoepice. în exprimarea corectă şi în receptarea textelor studiate sau la prima vedere. ___/________ eseu argumentativ.

informativ.rolul elementelor arhaice şi regionale în receptarea mesajelor. nr. colocvial. . stil indirect. .stil direct. limbaj literar. limbaj regional. „respectarea normelor prevăzute în ediŃia a II-a a DicŃionarului ortografic.] la examenele de bacalaureat.stiluri funcŃionale adecvate situaŃiei de comunicare.C. descriptiv.641/ 3 mai 2006. jargon.rolul figurilor de stil şi al procedeelor artistice în constituirea sensului. în cadrul cărora elevii vor face dovada cunoaşterii acestora. limbaj arhaic. . stil indirect liber. 48.. . limbaj colocvial. Pagina 7 din 7 Programa de examen pentru disciplina Limba si literatura română Bacalaureat 2011 . . argou. .coerenŃă şi coeziune în exprimarea orală şi scrisă. __ la OMECTS nr. . argumentativ. fiind evaluaŃi ca atare“.tipuri de texte şi structura acestora: narativ. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2011 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe.) adecvate situaŃiei de comunicare.Anexa nr.limbaj standard. Conform Adreselor M.registre stilistice (standard.Ed. NOTĂ: Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. 31. specializat etc. începând cu anul şcolar 2006-2007.. limbaj popular.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. ___/________ Nivelul stilistico-textual . ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2) este obligatorie [.