Print

http://samsungglobalblogger.th.msn.com/article/print/olympianbody

วิธส
ี ร ้างรูปร่างแบบนั กกีฬาโอลิมปิ ก
คุณอยากมีรูปร่างอย่างนั กกีฬาโอลิมปิ กไหม ก่อนอืน คุณต ้องคิดก่อนว่าคุณอยากเป็ นนั กกีฬาโอลิมปิ กประเภทไหน และขณะนี'รูป
ร่างคุณเป็ นแบบไหน

โดย แอนดรูว์ ฮูเปอร์

© Bob Thomas/Getty Images

คุณอาจมีรป
ู ร่างบอบบางอย่างโอลกา คานิสกีนา แชมป์เดินทนโอลิมปิ ก 20 กิโลเมตรจา
กรัสเซีย เธอสูง 5 ฟุต 2 นิว' (160 เซนติเมตร) และหนั กเพียง 43 กิโลกรัม (6 สโตน 11
ปอนด์ หรือ 95 ปอนด์)
คุณอาจรูปร่างใหญ่กว่าโอลกาเล็กน ้อย ถ ้าอย่างนั น
' ฝึ กเป็ นนั กยกนํ' าหนั กสิ อย่างมั ทธีอัส
สไตน์เนอร์จากเยอรมนี ร่างสูง 183 เซนติเมตร (6 ฟุต) ของเขาหนั ก 140 กิโลกรัม (22
สโตน หรือ 308 ปอนด์) เมือครัง' เขาคว ้าเหรียญทองในประเภทนํ' าหนั กมากกว่า 105
กิโลกรัมทีป 
ั กกิงในปี 

2008
นั กกีฬาบางคนเกิดมาเพือ 
เล่นกีฬาประเภทนั น
' ๆ อย่างไมเคิล เฟลป์ส นั กว่ายนํ' าชาวอเมริกน

' เมือเทียบ
ช่วงแขน 201 เซนติเมตร (6 ฟุต 7 นิว' ) ของเขา รวมถึงช่วงตัวยาวและช่วงขาสัน
กัน ทําให ้เขาเหมาะกับการเป็ นเจ ้าสระอย่างทีส 


ไม่ใช่แชมป์โลกทุกคนจะเหมาะกับกีฬาทีเ ขาเล่น อย่างไรก๋ตาม ยูเซน โบลต์ สูง 196
' ตาม
เซนติเมตร (6 ฟุต 5 นิว' ) สูงกว่าเฟลป์สเล็กน ้อย และสูงเกินกว่าจะเป็ นนั กวิง ระยะสัน 
แต่ดัง' เดิม แต่นันไม่ได ้หยุดเขาจากการเป็ นแชมป์โอลิมปิ ก 3 สมั ยและเจ ้าของ
ความเชือ
สถิตโิ ลก
ไม่วา่ คุณจะมีรป
ู ร่างใหญ่เล็กขนาดไหน การสร ้างร่างกายแบบนั กกีฬาโอลิมปิ กต ้องอาศัย

1 of 2

04/29/12 21:51

00 น. เขาจะซ ้อมในนํ' า 2 ชัว โมง ตามด ้วยการวิง หรือว่ายนํ' าเพือ ฝึ ก ความแข็งแรงของระบบหัวใจ จากนั น ' จะเป็ นช่วงฝึ กทีโ รงยิม 90 นาที เพือ ความแข็งแกร่ง ความอึด และฝึ กฝนกล ้ามเนื'อหลัก เขามีเวลาพักการฝึ กไม่นาน เพียงหนึง วันต่อสองสัปดาห์ เท่านั น ' บางครัง' คุณอาจอยากสร ้างรูปร่างแบบนั กกีฬาโอลิมปิ กในกีฬาทีร น ุ แรงน ้อยกว่า และฝึ กเบา กว่า ลองยิงธนูส ิ อะไรทีค ณ ุ ต ้องการอีกนอกจากสมาธิดแ ี ละสายตาเป็ นเลิศน่ะเหรอ คุณยัง ต ้องการฝึ กนํ' าหนั กเฉพาะส่วนเพือ ความแข็งแกร่งและพัฒนาสมดุลของแขนและไหล่ด ้วย ิ มยิงธนูอังกฤษอธิบายว่า ระบบหัวใจทีแ นาโอมิ โฟลการ์ด สมาชกที ข็งแรงจะชว่ ยคงอัตรา การเต ้นของหัวใจให ้ตํา ไว ้ตลอดการแข่งขัน นั นหมายถึงการวิง 8 กิโลเมตรเป็ นประจําและ ออกกําลังกายอย่างหนั ก “ถ ้าฉั นแข่งกับคนทีไ ม่ได ้ฝึ กระบบหัวใจ ฉั นจะรู ้เลยว่าฉั นได ้เปรียบ แน่” เธอกล่าว อายุ(แทบ)ไม่ควรเป็ นอุปสรรคระหว่างคุณกับร่างกายแบบนั กโอลิมปิ ก จีนนี ลองโก นั กกีฬา ผู ้น่าทึง ซึง คว ้าเหรียญทองจักรยานโอลิมปิ กให ้ฝรังเศสทีแ อตแลนตาในปี 1996 เธอได ้ อันดับที 24 ในการแข่งขันทีป ั กกิง ด ้วยวัย 49 ปี สําหรับผู ้หญิง การตัง' ครรภ์ไม่จําเป็ นต ้องเป็ นอุปสรรค อิงกริด คริสเตียนเซน นั กวิง ระยะไกล จากนอร์เวย์ เจ ้าของอันดับทีส ใี นการแข่งวิง มาราธอนปี 1984 ในลอสแอนเจลิส วิง เข ้าเสน้ ชัยอย่างมุ่งมั น ขณะตัง' ครรภ์ 5 เดือนโดยไม่ร ู ้ว่าเธอท ้อง ไม่มันใจว่านํ' าหนั กทีค ณ ุ ต ้องการคือเท่าไรใช่ไหม เบ็น เอนสลีย ์ นั กพายเรือ เพิม นํ' าหนั ก 15 กิโลกรัมเมือเขาเปลีย นจากการแข่งประเภทเลเซอร์ในซิดนีย ์ ปี 2000 มาแข่งประเภทฟิ นน์ ี ี ถัดมา ผลน่ะหรือ เขาคว ้าเหรียญทองได ้ทัง' สองครัง' และแสดงให ้เห็นว่า หนั ก ในเอเธนส ์ สป กว่าไม่จําเป็ นต ้องช ้ากว่าเสมอไป เอนสลียส ์ ร ้างร่างกายแบบนั กกีฬาโอลิมปิ กได ้สองแบบ คุณต ้องสร ้างได ้สักแบบแน่นอน 2 of 2 04/29/12 21:51 .com/article/print/olympianbody การฝึ กฝนหนั กราวกับเป็ นทุกอย่างในชีวต ิ ไม่สําคัญแม ้ว่าคุณจะมีงานประจํา นั กกีฬาผู ้เข ้า ร่วมโอลิมปิ ก ลอนดอน 2012 จํานวนมากมีงานประจํานอกเหนือจากการเล่นกีฬา ทิม บราแบนต์ แชมป์คายักโอลิมปิ กจากอังกฤษ เป็ นแพทย์ผู ้มีใบประกอบโรคศิลป์และต ้อง หาสปอนเซอร์เพือ ทีเ ขาจะได ้มีเวลาซ ้อมแข่งรายการใหญ่ๆ ปรกติแล ้ว เขาจะซ ้อมวันละ 5-6 ชัว โมงโดยแบ่งเป็ นสามช่วง แต่ละวัน เริม เวลา 7.th.Print http://samsungglobalblogger.msn.