மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள

தத கபப - சப. ரதத னக

(srgiri@dataone.in)

ப கம - 3

1

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
கழ

இரணட படஙகள தக டததளழ!ன. நனற க கவன யஙகள. இத லரநத த ன அடதத
பகத ககச த*லல இரகக ழற ம!

2

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள

அற வ யல எனற ல எனன? (இததனன அடபபடடக ழகளவ டய இவழ! ந ள க தத
ழகடக ழறழன எனற ப ரகக றரக! ?)
அற டவ த*மடமப படததம இயழல அற வ யல. அலலவ ? அநத அற வ யல தறழப த
எததடனழய வடகய கப ப நத வ டடத. (எடததகக டட க, கண தம, இயறப யல,
ழவத ய யல, உய யல, ப ரபஞ*வ யல இனனம பலப பல இயலகள தபரக வ டடத. கலவ
ந றவனஙகளககம வ யபப தபரக வ டடத.
இநந டலய ல ஏகவ யல எனபத த ன அற வ யல தபரமககள எத ரக லதத ல
அடடயததடககம மடவ ன உணடம. அடதப பறற த ன இபழப த தத நத தக ள!ப
ழப க ழற ம.
ழமழல கணட இரணட படஙக! லம இயறப யலன அடனதத ப வகளம அடககம.
அவறற ல ஒனடறதய னற இடணதத கடட* ய ல ஒழர ழகளவ க கற ய ல ந றதத
இரகக னறனர. அணடம அடனதத றகம ஒழர வ த . அதத ன ஏகவ யல. அடதப பறற ச * ற த
ப ரபழப ம ?
ஆரதர க ! ரக ஒர மடற இமமன த கலதத ன எலல கணடப டபபககளம அ நத ழப ய,
3

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
அற வ யல ஞ னமம அறறப ழப ய, ஒழர ஒர மன தன மடடழம எஞ* ந னற
வ டட ழனய ன ல அவனகக எலல ஞ னதடதயம ஒழர வ ரதடதய ல த* லல
ழவணடம ன ல அத ஏகவ யல கத த ன இரககம எனற ர.
ஏகவ யல தறழப டதய கணடப டபப அலல. 17 ம நறற ணடல ந யடடன அவரக! ல
ஆரமப ககபபடடத எனக தக ள!ல ம. உலக ல ந கழம இயககம, ழக ள, வ ணமனகள
இவறற ன இயககம அடனததம ஒழர வ த ககள உடபடட ந கழக றத எனற கற யள! ர
ந யடடன.
19 ம நறற ணடல க ! ரக ழமகஸதவல ஒ! டய ம னக நத ஆறறலடன இடணததக
க டடன ர.
1905-1916 வ கக ல ஐனஸடன க லம, இடம, ந டறயரபப ஆக ய மனடறயம ஒழர தப ர! க
இடணதத வ !கக ன ர.
1920 ல தப ரடக! ன ழவத ப பணபகளம, இயறப யல பணபகளம இடணநத கவ ணட
இயஙக யல வ !கக யத.
இஙஙனம ஆஙக ஙழக * தற க க டககம உணடமகள பலரத மயற* ய ல கடடத
தத கககபபடட இரணட மனற உரபபடக! க வடதவடததள!ன.
ஐனஸடன தனத வ ழந ! ல 30 ஆணடகட! இதறதகனச த*லவ டட ஒழர கடட ந லல
அடனதடதயம வ !கக மயனற மறறப தபற மல மடறநத ர.
அவரககப ப னனர, மயற* ய ல *றறம த!ர மல பல வ ஞஞ ன கள ஒனற கட
ஸட ணடரட ம டல எனறம, தடகன கலர ம டல எனறம, M த ய எனற இட க ழக டப ட
எனறம * ல அற வ யல மயற* கள ழமறதக ணடள!னர.
இவறற ல எத மடவ ல ஏகவ யடல அடடயம எனபடத அடதத 50 ஆணடகளககள
அற யல ம எனற மனககணகக ழப டக னறனர. வ ஞஞ ன கள.
ஸட ணடரட ம டல:
இடதப ப நத தக ள! ந ம இரணட வ *யஙகட!ப ப நத தக ள! ழவணடம. ஒனற பலம.
மறறத வ ட*. (Field and Force) உத ரணம க க நதப பலம. அலலத படவச சறற வ *டன.
அடதப ழப ல தப ரடகட!ச சறற பல பலஙகள உள!ன.
பலஙக! ல ஏறபடம * ற * ற அடலவகள ஆறறடல இடம வ டட இடம கடததக னறன.
பவ லரநத வ *டன எவவ ற கடததப படக றழத , அவவ ழற பலதத ன அடலவகள
ஆறறடல * ற * ற தணடஙக! க ந ல பககமம கடததக னறன. அநத * ற தணடஙகள த ம
கவ ணடம எனற அட ககப படக னறன. உத ரணம க ம னக நதபபலதத ன
கவ ணடஙகட! ழப டட ன எனற அட கக ற ரகள.

4

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
அணவ ல கணடற நதள! ஒவதவ ர வடக தகளகளம ஒர வடக பலதத ன அடலவக! ல
ஏறபடபடவழய எனற ஸட ணடரட ம டல வ !ககக றத.
ஆக, ஆறறலம கவ ணட அடலழவ, தகளகளம கவ ணட அடலழவ.
இரணட வடகய ன பலஙகட! நஙகள ந டனவ ல தக ள! ழவணடம. அடவ தலபட ன
பலம மறறம கவ ரக பலம.
தலபட ன பலதத ன ல ஏறபடம கவ ணடத தணடக! ல ஏறபடபடவழய எதலகடர னகள.
இடவ அணவ ன தவ! பபறதத ல வடடமடததச சறற க தக ணடரகக னறன. இழத
தலபட ன பலதடதச * ரநத இர தகளகளம இரகக னறன. அவறற ன தபயர ம யவ ன,
ட வ ன. எதலகடர னகள நமகக ம கவம ப ச*யம னடவ. ம யவ னம, ட வ னம
அணககரடவ சதத யடலக தக ணட உடடதத ல க !மபம த* க! ல க ணபபடபடவ.
கவ ணடபபலதத ல ஏறபடம தகளகட! கவ ரகககள எனக ற ரகள. பலவ த கவ ரகககள
உள!ன. அவறற ன தத கபப ல த ன, அணவ ன பழர டட னம ந யடர னம
ஏறபடக னறன.
இன வ ட*டயப பறற ப ரபழப ம ?
இரணட தகளகள பககம பககம க இரநத ல அடவ ஒர வ ட*யடன ஈரககழவ , அலலத
வ !ககழவ த*யயம. இநத வ ட*களம கவ ணடத தணடஙக! ல ஆனடவழய.
பழர டட ன, எதலகடர ன ழப னற தகளகள தமகக டடழய வ ட*கட! ழப டட ன
மலம கப ப ம ற க தக ளக னறன.
தமனவ ட* எனபபடம வ ட* மலம ந யடர ன தனடன பழர டட ன க ம றற க தக ளக றத.
அபழப த அணககரவ லரநத படட தகளகள (எலகடர ன) * நதக னறன. இநத
தமனவ ட*கட! w+, w-,z^0 எனபபடம நணதகளகள தரக னறன.
கவ ரகககட!க தகடடய கக கடட பழர டட ன, ந யடர ன எனற ந டல ந றதத ம க ம க
வனடமய ன வ ட* இரகக றத. அடத களவ னகள வ ஙகக னறன.
தர மப க பபம க இரகக ? மணடம த* லக ழறன.
அண தகளக! ல ஆககபபடடத. (அபபடய ன ல ஆகக யவன எனற ஒரவன
இரககணழம!:)) தகளகள தமககள வ ட*டய த*லதத க தக ளவதன மலம அணவகக
வடவம தரக னறன.
தக! ன லம, வ ட*ய ன லம எலல ம பலஙக! ல ஏறபடபடவழய. எனழவ ஸட ணடரட
ம டல எனற ழல பலஙகள த ன. பலஙகழ! கவ ணடஙக! கச த*யலபடக னறன.
---------------------

5

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
*மபதத ய தகவல ஒனற.
பத ழன ர ஆணடகளகதக ர மடற க நதபபலனக! ன ம றறதத ல ச யன ன
கரமபள! கள அத கம தத ய ஆரமப பபதம, ப ன * ற த கடறவதம க இரககம எனற
ஏறகனழவ ப ரதத ரகக ழற ம.
2002 ஜTடலய ல கற பப டட வடக ஹTலய அணககள பற ஊத க கத ரகட! தவ! ய டம
ழப த படகபபடம எடததத இநதப படம. இத எதலகடர னகட!யம, இரமபதத தடவயம
ச யன தபப யத ல ஏறபடடத. இத ல ம க தவபபம ன பகத தவளட! ந றதத லம, க! ரநத
பகத * வபப கவம இரகக றத. ஆன ல இனனம தக ஞ* ந ட!கக ச யன அடகக
வ * பப ர எனற மடடம யக ததள! ரகள.
பககதத ழலழய பம ய ன அ!வம க டடபபடடள!த!

இழத , இத இனதன ர ஸவ ஹ படம!

6

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
அடனவரம இரவ ந லவ டனத த ன வரண பப ரகள. ஆன ல இநத அத க டல ந லடவக
க ணஙகள! எனன அ க?
ச யன ன சடடர உளவ ஙக , ப ரத பலககம அறபததடதக க ணல ம வ ரஙகள.

இநத அறபதப படதடதக க ணஙகள. 3 ந ம டஙகள மடடழம அணடம தனககத த ழன
ழப டடக தக ணட டவர ழம த ரம. 2006 ம ஆணடன மதல ச ய க ரகணம. ப ழர* லல
எடதத படம.

7

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இநதப படதடதப ப ரஙகள. இத த ன *ரவழத* வ ணதவ! ஆயவ டமயம.
வ ணதவ! ய லரநத இயஙகக றத. இஙக த ன அடககட வரரகள த*னற த ரமபக னறனர.
அவவ ற த*னற த ரமபம ழப த எடதத படம இத!

ச யடன எனற வத இபபடப ப ரதத ரகக றரக! ? பயநத வ ட தரகள. இத *கஜம த ன.
சறற லம பன ககடடய க இரகடகய ல, ஒ! ச* தறல ஏறபடட ச யன இவவ ற
தத யல ம ம! பன பதப வ ன ழப த எடதத படம இத. இடத ஹ ழல (Halo)
எனறட கக னறனர. கழககணட படம 22 டக ஹ ழல ஆகம.

8

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இத மன தன ன அறபதஙகள! மன தனம ஒர அணடதத ன அம*ம த ழன. எனழவ மன தனம
அறபதமம அணடதத ன அறபதஙகள த ழன!
இத 17 மடடர ந!ம தக ணட டக. கனட ரம2 (Canad arm) எனற தபய ல *ரவழத*
வ ணதவ! டமயதத ன டக இத. இநதக டகய ல 116 டன எடடடயத தகக இயலம!
(வ ணதவ! ய ல க றறம க டடய த, ஈரபப *கத யம க டடய த. எனழவ எடடயம க டடய த
எனபடதயம ஞ பகம டவததக தக ளளஙகள!) இடத எஙக ரநதம ழம டடல இயகக
மடயம. இத வ ணதவ! டமயதத ன எநதப பகத ககம த*லலம வ*த யடடயத! (நமம ல நம
மதடகக கடத தத ட மடயவ லடல!)
இநதப படதத ல இரபபவர வ ணதவ! வரர ஸடபன ர ப ன*ன!

9

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ழவறற க ரக வ * கள பறற பல கடதகள வநத ரகக னறன அலலவ ?
ஒர ழவறற க ரக வ * இரகக ற ர எனழற டவததக தக ளழவ ம. அவரடன எவவ ற
தத டரப தக ளவத? பம ய லரநத 70 மடடர வ டடமள! உகழரன ல இரககம ழரடழய
தடலஸழக ப மலம க பககதத நட*தத ரக கடடஙகளகக ஒர அட பப 1999 லம, ப னனர
2003 லம வ டபபடடள!த. இடத ப ரபஞ* அட பப (Cosmic Call) எனற வ ஞஞ ன கள
அட கக னறனர. அநத அட பப ல எனன இரகக றத? எநத தம ய ல இரகக னறத? க ண
ழவணடம ? இழத அநத அட பப!

10

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
மதல பககதத ல தவறம கண தக கற யடகள மடடழம இரநத லம, கடட* பககஙக! ல
டஹடரஜன பறற ய கற யடகளம இரகக னறத ம. தக ஞ*ம கரநத கவன தத ல இதன
அரததம ய ரகக ழவணடம ன லம ப ய ஆரமப ககம எனக ற ரகள அற வ யல !ரகள.
உத ரணம க, ழமறகணட பககதத ன வ !ககம இழத .

இத அநத ப ரபஞ* அட பப ன கடட* (6) பககம. இத ல ந ம கணடற நத அற வ யல பறற ய
சதத ரம இரகக றத! அதறகக கழ உகடரன ல இரககம அட படப அனபப ய ஜ மபவ ன
இரகக ற ர!

11

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள

இநதப பறடவ ழப ல எதவம உயரப பறநதத லடல. சதநத ர ழதவ * டல இடத வ ட எடட
கடறவ! இத வடர மன த இனம * த கக த ஒனற!
ஆம அடல ணடஸ எனனம தபயரள! இநத ர கதகட 2 ம லலயன க ழல க ர ம
எடடயள!த (க !மபடகய ல). இத ழ*ரம டம *ரவழத* வ ணதவ! ஆயவ டமயம.
9-9-2006 அனற இத பறபபடட ழப த எடதத படம!

12

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இத அணடதத ன அறபதமம, படகபபட நணககமம கலநத கலடவ.
ஒர ழகம ர டவ ஒர இடதத ல ந றதத டவதத, *டடடரத த றநழத டவதத, நட*தத ரஙகட!
ஒர ந ள மழதம எடதத படம இத! பவ ய ன ச ற* டய எடததக க டடக றத.
12 மண ழநர எகஸழப * ல ப த வடடதடத ஒர நட*தத ரம தநரஙகக றத.
இத ததன தரவதத ல (ஒர ந ! ன அத கபட*ம ன இரடட இரககம இடம!) ழஜ ஷ
ஹமபஷ எனனம அற ஞர எடதத படம இத. இநதப படதத ன எகஸழப *ர ழநரம 11 மண
ழநரஙக! கம!
இநதப படதத ல வலத பறம நட*தத ரஙகட!ப ப ரக *ப படதத க க டடவத * ட* த
ப லதவ! வத ழய த ன.

13

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
த*னற வ ரம வ ணண ல மனற ச யனகள ழத னற ன! ஆம, இத ஆணடகக இர மடற
இஙக நடககம அறபதம! இதன தபயர Equinox.
இடத எடதத இடம Green Bay, Wisconsin, USA. இத 22 டக
ழப லத த ன! ஆன ல ந றஙகள ப ய த ஒர வ ல!

ஹ ழல வ ல ஆகம! வ னவ ல

ழமலம ஒர ச யன தமனடமய கத தத க றத ப ரஙகள! அத Upper Tangent of the Arc.

14

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
93 ம லலயன டமல தரதத ல இரநத லம ச யடன ந ம தவறஙகணண ல க ணக கட த.
த*படமபர 17 ல ப ரதழயகம க தத டலழந கக ய ன ல எடககபபடட இநதப படதத டனப
ப ரஙகள. ஈ ழப ல இரபபத *ரவழத* வ ணதவ! ஆயவ டமயம. அதன அரக ல பள!
ழப ல இரபபத அடல ணடஸ கலம. 550 க .ம. தரதத ல இரககம வ ணதவ! டமயதடத
இஙக ரநத படதமடததத வ நடத த ழன! அதன அரக ல இரககம அடல ணடஸZககம
வ ணதவ! டமயதத றகம உள! இடடதவ! 200 மடடர தரம த ன ம.

15

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
6, அகழட பர - 2006. இநத வ ரதத ல அட ய மல நம கடமபதத றக வநத வ நடத வ ரநத !
இவர. ஆம வ லநட*தத ரம ஸவ ன (SWAN)ஐத த ன த* லக ழறன. இவடர இனனம
இரணட ந டகளகக வடக கக வ னதத ல * த ரண இரகண தத டலழந கக ய ழலழய
(டபன கலர) ப ரகக இயலம எனபத ஒர நறத*யத த ழன!
ச யனகக ம க அரக ல தறழப த இரபபத ல அனன ரகக வ ல ஊத மறறம பசட*
ந றதத ல தக ஞ*ம நஈஈஈஈஈ!ம க இரகக றத! இதறகப தபயர C/2006 M4 (SWAN) எனற
டவதத ரகக ற ரகள. இநத வ ரதத ல மடடழம ம கப ப ரக *தடத அடடக ற ர. பம கக ம க
அரக ல இநத ம தக கடட* ய ல வரக ற ர!
இவர இன வரவத *நழதகம த ன எனக ற ரகள. க ரணம ழப டதய ல ப டதய னற
தள! டக தக ணழட அணடதத றகளழ! த*னற வ டவ ர ம. மணடம ச யக கடமபதத றக
வரம டட ர எனக ற ரகள. எதறகம நனற கப ப ரததக தக ளளஙகள!

16

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
த*வவ யக க ரகதத ல தனனநதன யன ய சறற க தக ணடரககம த ரவ !ர ழர வர அவரகள
பல படஙகட!ச சடடத தள! ய ரகக ற ர. தறழப த வ கழட ய பள!ம எனனம வ ணக
பகத ககச த*னற படதமடதத ரகக ற ர. தப யயயயய டமத னம ழப ல இரககம இநதப
பள!தத ன உயரம 70 மடடரகள ஆகம. வ ண கல வ ழநத தபயரநத ழப னத ழப ல
இரபபத ல த*வவ ய ன மனக ல வரல டற அற ய இத உதவம!
21 ம தஙக! கச சறறம ழர வர இபழப த த ன இஙழக வநத ரகக றத. பள!ததககள
ப தக பப க இறஙக * ய ன ப டதடயத ழதடக தக ணடரகக றத.

ழர வர எவவ ற தன ய ! கச * ய ன ப டதடயக கணடற ய மடயம? அதறக உதவத த ன
ஆரப டடர இரகக றதலலவ ! Mars Reconnaissance Orbiter இவர த ன தறழப த ழர வரகக
வ க டடக தக ணடரகக ற ர. த*வவ யகக ம க அரக ல வடடம டம இவர எடதத
அனபபம படஙகள அடனததம த*வவ டய ம க அரக ல நமககக க டடக றத. இழத ஒர
படம! ழமழல உள! ழர வர வ கழட ய பள!ததரக ல த*னற த ரமப யடதக கற ககம
படம. ழர வ ன க ல தடம கட பத வ ய ரகக றத இநத நணண ய ழகம ர வ ல.

17

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ந ல எபழப தம ஒழர அ!வ ல த ன கணணககத தத க றத எனபத மகக யம ன
ழகளவ ய கம. வ டட இலடல எனபழத!
ந ல பம கக அரக ல இரகடகய ல (ந லவம தக ஞ*ம நளவடடப ப டதய ழலழய சறற
வரக றத!) தப யத கவம, தரதத ல இரகடகய ல தக ஞ*ம * ற த கவம தத க றத.
க ரககம இநதப படம ஒழர தத டலழந கக தக ணட தவவழவற ந டக! ல எடககபபடட
படம கம. இடத பறம ரககம ந ல தத டலவ ல இரககம ழப த எடததத!
வலபபறம ரபபழத ந ல அரக ல இரககம ழப த எடததத! இரணட படதடதயம ஒடட
டவகக மடயவ லடல! * த ரண கணகளககம கரநத கவன தத ல தத யம ம!
கடநத அகழட பர 6 ம ழதத இரபபத ழலழய தப ய ந ல டவக கணழட ம! இரபபத ழலழய
தப ய ந ல டவ தப க ந ல (Perigee) எனறம இரபபத ழலழய * ற ய ந ல டவ அழப க ந ல
(Apogee) எனறம த* லக ற ரகள!
ஆச* யம க இலடல? இன ந லடவப ப ரககம ழப த இடதயம ப ரஙக!

18

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இரணட உடமணடலஙகள (Galaxy) ழம த க தக ளளம அலலத கலநத தக ளளம அ டகக
க ண ழவணடம ? இழத ப ரஙகள.
உடமணடலஙகள அவறற ன ஈரபப *கத ய ல ழம த க தக ளக னற ழப தம அவறற ன
நட*தத ரஙகள அவவ!வ க ழம த க தக ளவத லடல. க ரணம, உடமணடலஙக! ல
தவகவ க இரபபத தவடட தவ! ழய ஆகம. நட*தத ரஙக! ன இடடழயய ன தரம ம க
அத கம கம. இநத (க )ழம தல நடகக கடறநதத 100 ம லலயன ஆணடக! வத ஆய ரககம
எனற கரதக னறனர. ஆன ல இநத ழம தலன ல பல ம லலயன கடட நட*தத ரஙகள அத
ழவகம க உரவ கம ந டல உணட க றத!

19

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இழத கடநத நவமபர எடட ம ழதத பதன ர நம ச யடன நம கண மனழன ஐநழத மண
ழநரஙக! ல கடநத த*னற க ட* . பதன டர வ ட ச யன 200 மடஙகககம ழமல தப யவர.
ஒர மண ழநரதத றக ஒர படம எனற எடதத ரகக ற ரகள. ஐநத கறபபப பள! கள
தத க னறன ப ரஙகள. அத த ன பதன ர த*னற ப டத. அடதத இழத ழப ல ஜTன 2012 ல
த ன வரவ ர!

20

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
உலக ன ததன தரவதத ல அடலஸ எனற ய ரம உலடகத த ஙக க தக ணட
உணடமய ழலழய இரகக ற ரக! ? எனனம ழகளவ கக ன பத டலக க ண ஒர கழ
பறபபடடச த*னறத!
அஙழக அவரகள கணட கவ னம க க ட* இத! ழவதறஙகம க டடகக தத!
ஒர மண ழநர எகஸழப *ர தக ணட படகபபடம இத! தரவதத ல பம எபபடச ச லக றத
எனபடதக க டடக றத! இடத பககம தக தத கத தத வத ப லதவ! வத !

21

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
வ லநட*தத ரஙகள வரம ழப ததலல ம பம ப பநத ல ஏழதனம கற பப டததகக ந கழச* கள
நடநத வ டம! அபபடய ன ல *த ம தகககக? இழத ஒர வ ல நட*தத ரம வநத ரகக னறத.
ழமக ந ட (Comet McNaught (C/2006 P1)) எனனம வ லநட*தத ரம க டலப தப ழத ல
க கழக தவறஙகணண றழக தத யம. பம ய ன சறற வடடப ப டதககள ட*மபர 1 ம
ழதத ழய வநத இநத வ ரநத ! ப பரவ 28 வடர பம ய ன வடடபப டதககள த ன
இரகக ற ர!
இழத அவரத படம! ச யனகக அரழக வர வர அவரத நள வடடபப டதய ல ழவகமம
அத க ககம. வ லம அத க ககம. வ ல எபழப தம ச யனகக எத ரதத ட*ய ழலழய
இரககம எனற மனழப ப ரதத ரகக னழற ம த ழன!

இத சறறபப டதடய வ !ககம நகரபடம. ப ! ஷ தத
த*னற ப ரஙகள!

லநடபதத ல இயஙகக னறத.

http://www.shadowandsubstance.com/Comet%20Mac%20b.swf
22

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள

ந ம வணட ஓடடக கறறக தக ளளம மன ஏன எடட ழப டச த* லக னற ரகள எனற
தத யம ? ச யனம அடதத த ன த*யக னற ன! அதன ல த ன.
எனன ப ரகக னறரகள? ஒழர இடதத லரநத ஒவதவ ர ந ளம அழத ழநரதத ல, ச யன
இரககம இடதடதக கற தத டவதத ல ஒர ஆணடல ச யன ழப டடப ப கம எடட எனற
எண தத ய வரம!
இழத 47 தவவழவற ந டக! ல ஒர இடதத ல, அழத ழநரதத ல எடதத படம! இடத analemma
எனறட கக னற ரகள.

23

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
பம ய ல ச யடனப ப ரதத வ டடரக! ? இன த*வவ ய ல ந ம அனபப ய (ச)கடடப
டபயன ஒரவன இரகக னற னலலவ ? அவன த*வவ ய ல (த*வவ ய ன) ஓர ணடகக (687
ந டகள) ழமல இரநத வ டட ன! அஙழக ச யன மடடட ழப டடப ப கக னற ன!
இநதப படதடதப ப ரஙகள!

அஙழக ச யன, பம ய ல தத வடத வ ட மனற ல இரணட பஙக அ!வ ல தத க னறத.
த*வவ ய ன த* க! ல, ச யடனச சறற லம நல வட!யமம ததனபடக னறத!

24

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
த*வவ ய ல நர இரநதத எனற ஒர * ர ர த* லலக தக ணடரகக, இலலழவ இலடல
எனற ஒர * ர ர த* லலக தக ணடரகக, த*வவ ய ல நர இரநத ரககக கடம
எனபவரகளகக * தகம க, நரத தடததடன கடய மடலகள த*வவ ய ல இரகக னறன
எனற தறழப த எடதத படஙக! ன மலம தத யவநதள!த.
இழத த*வவ ய ல மடலப ப ரழத*ம.

25

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ழநறடறய த னம *நத ர க ரகணம எனபத நஙகள அற நதழத! இத அணடவ யலல ஒர
கற பப டததகக ந கழச* . ச யனககம *நத ரனககம நடவ ல பம பகநத வ டவத ல பம ய ன
ந ல *நத ரன ழமல வ ழநத பம ய லரநத ப ரபபவரகளகக *நத ரன தத ய மல
ழப யவ டக னறத.
இழத க ரகணதடத *நத ரன ல இரநத ப ரதத ல எபபட இரககம? எனபழத கழககணட
படம! பம எனனம டவர ழம த ரதடத ச யன ழப டடக தக ணட அ க ப ரபபத எபபட
இரகக னறத!?

இத கண ன ய ல உரவ ககபபடட படகபபடம த ன. ந ல வ ன ப னனண
ழ*ரககபபடடள!த.

26

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இழத இநதப படம * தத ரப ப ர* தத தபறறத எனற ல அத ம டகய க த. *ன க ரகதத ன
பகல தப ழடத மடடழம க ண மடநத நம கணகளகக அடத ழமலரநத ப ரதத ல எபபட
இரககம எனற க * ன ழக ள எடதத படம இத. அடனதத வட!யஙகளம ம கத
தத! வ கத தத க னறன. *ன க ரகதத ன பகல மறறம இரவ தத! வ கத தத க னறத. ப ன
பறம *ன க ரகதத ன ந ல வட!யஙக! ன ழமல வ ழவதம தத க னறத. அத ழப க ம டல
ழநர *ன ய ன ழமகஙகளம பயலகளம கட அரடமய கத தத க னறத. அணடதத ன
வ நடதக! ல *ன ய ரம *ட!ததவர அலல.

27

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
*ன க ரகதத ன ததன தரவம (அத வத கழப பகத ) எபபட இரககம எனற ப ரகக
ஆரவம ய க * ன த*யறடகக ழக ள 1 ம லலயன க .ம. தரம ப நத த*னற கன நத
ப ரததத! அதன கணகளககம ஏன நமத கணகளககம இழத அநத அறபதக க ட* ! *ன
க ரகதத ன வட!யஙகள மடடம னற அதன ததன தரவதத ல க ணபபடம பயலகளம ழமகம
மடடழம சழநத தத யம அதன தச ந டறநத சறறப பறமம அ க யத தத க னறத!

HD 209458b எனற தபயர சடடபபடடரககம க ரகதத ல நர இரககக கடம எனபத
தறழப டதய பத ய கணடப டபப கம. இநதக க ரகதத ன ந றம டல ம றப டக! ழலழய
(க டடததடட 8 ஆணடக! ய கணக ண தத வரக னற ரகள இநதக க ரகதடத!) ஹபபள
தத டலழந கக ய ன மலம உறத ப படததப படடள!த இநதத தகவல. வ ய ன ழப னற
ஒர வ யக ரகம ய இரநத லம பதன க ரகம ழப ல அதன ச யனகக அரக ழலழய சறற
வரக னறத இநதக க ரகம. அத வத வ ய ன அ!வ தப ய க ரகம பதன ன வடடப
ப டதய!வ ல சறற வரக னறத. அவவ!வ அரக ல இரபபத ல அத ல இரககம நர
ஆவ ய க க தக ணழட இரகக னறத எனபடத ஒர அ க ய வடரபடதத ன மலம (இத
கண ன ய ல வடரநதத கம!) வ !ககக னறனர வ ஞஞ ன கள.

28

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இநத ம த ஒர க ரகம இரபபடத எபபட அற ய மடக னறத? எலல ம ந டறயம,
ஈரபபவ ட*யழம க ரணம ஆகம. அணடதத ல ஒவதவ னறம மறறடத அதன ந டறய ல
ஈரதத இரபபடத அடனவரம அற ழவ ம. அவறற ன ந டறகழகறப ஈரபபம இரககம.
இபழப த வ ய ன ழப னற ஒர (தப ய) க ரகம நளவடடப ப டதய ல ச யடனச
சறறவத ல ச யன ல அதன ப த பப ல ஒர வடடததககள * ற த ஆடடம க ணக னறத
(அத கம லடல! ஒர வ ந டகக 12 ம த ன). இநத ஆடடதத ல அநத க ரகம தத ய வ டனம,
நமம ல இபபட ஒர க ரகம இரபபடத அற நத தக ள! மடயம. இநதப படதத டனப
ப ரஙகள.

தவவழவற க ல அ!வ ல ஒர நட*தத ரதடதப படம ப டககம ழப த கணணககத தத ய த
ஒ! ய லல த (Unseen planet) ஒர க ரகதத ன ச ற* ய ல அநத நட*தத ரம ஆடடம ழப டடக
தக ணழட சறறவடத ம தக கணகக ல ஏன வரடககணகக ல ழந கக அநத க ரகம சறறம
ழவகம, அதன ந டற, அதன தரம அடனதடதயம டப!ர வ த ய ன மலம கணடற க னறனர
வ ஞஞ ன கள!

29

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
க!ஸ (Gliese) 581-* இத த ன தறழப டதய கணடப டபபம இனடறய ழதத ய ல அணட
அற வ ய ல !ரக! ன * தடனயம எனற உஙகளககத தத நத ரககம. க டடததடட பம டயப
ழப னற க ரகம. ம கவம பககதத ல அதவம 20 ஒ! ய ணடகள தரதத ழலழய க டடததள!த.
நடவ ல இரககம ச யன, நட*தத ரம, த*மபதம, நம ச யடன வ டவம * வபப னத ஆகம.
க!ஸ 581 எனற நட*தத ரதத ன மனற வத க ரகம த ன நமத 581-* . இஙக த ன த ரவ
வடவ ல நர இரபபதறக ன * தத யக கறகள இரபபத கக கணடற யபபடடள!த.
ஆன லம இநதக க ரகம பம டய வ ட பல மடறக! ல ம றபடடத.
1. பதடன வ ட அரக டமய ன தரதத ல சறறக னறத. (ஒர ந ! ன ழநரம ம கக கறக யத க
இரககம! அடககட ச யன வநத ழப கம!)
2. நம பம டயப ழப ல 5 மடஙக ந டற அத கம. (பவ ஈரபப *கத ய ன வ க தம ப த ககம!)
3. நர கடல ய இரபபத ல ஜவர * கள வ ழம வ யபப ரககல ம.
4. இபழப டதகக உடமணடலப பயணரக! ய மன தன ம றம ழப த இடடய ல நர ந ரபபம
ஒர ந டலயம க மடடழம டவததக தக ள!ல ம! (எவவ!வ தக ழபப ப ரஙக!) எனற
மடவ த*யத ரகக னறனர.
இநத க ரகதத ல ச ழய தயம எபபட இரககம எனற ஒர கறபடன ஓவ யம!
ச யன ன அ!வம அத கம, த*மடமயம அத கம ய எபபட இரகக னறத எனற ப ரஙகள!

30

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
தப ழய ர * ற ழய ர யத ழத னறவதம, * ற ழய ர தப ழய ர யத ழத னறவதம பம ய ல
மடடம னற அணடதத லம உணதடனபடத ந ரப ககம வடகய ல இழத * ற ய ந லவம,
தப ய பதனம ம க அ த க அரகரக ல! நட*தத ரம ழப ல தஜ லபபத பதன ர த ன!

31

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இத ஒர ச ய க ரகணததனற எடததத கம. ச யனககம பம ககம இடடழய *நத ரன வநத
வ டவத ல ஏறபடவத ச ய க ரகணம ஆகம. அபழப த வ ணதவ! ய ல இரநத பம டயப
ப ரதத ல எபபட இரகக னறத எனற எடதத படகபபடம இத! கரடமய ய இரககம
ப ரழத*தத ல உள!வரகள மடடழம க ரகணதடத உணரவ ரகள. இநத ந ல னத மண கக
2000 க .ம. ழவகதத ல நகரம எனபத ஒர வ நடத அலலவ ?!

32

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இத ந * வ ணதவ! ஏவத!தத லரநத ம டல ழநரதத ல ஒர ர கதகடடட ஏவடகய ல
எடததத கம.
ர கதகட ஏவம ழப த அஙழக ஊத ந றதத ல ழநர ழக ட கத தத வத எனன?
ழய * யஙகள.

33

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ச யன மடறநத ம டலய ல (*நத ரனம தத யம *மயதத ல) வ ணகலதடத ஏவம ழப த
வ ணகலம உயழர த*லலச த*லல ச யடனக க ண இயலம! ஆன ல ச யன நமககத
தத ய த. படகய ல ப ரத பலககம ச யன ன கத ரகட!க க ணஙகள. ச யன ன ஒ!
*நத ரன ல படழட நம கணண ல *நத ரன ஒ! ரக னறத எனபடத அடனவரம அற ழவ ம.
அநத ச ய ஒ! டய இநத வ ணகலம மடறகக னறத.
எனழவ த ன வ ணகலதத ன ழமல படட ச ய ஒ! *நத ரன ன ழமல படமடய த ஒர ந ல
உரவ க னறத. அத வ ணகலதத லரநத *நத ரன வடர ஒர தபரஙழக ட யத தத க னறத!
இடதக கணடப டககழவ, இபபட ஒர வ ணகலதடத இநத ழநரதத ல ந * த!தத ல இரநத
ஏவ ன ரக! ம வ ஞஞ ன கள!
இநதப படமம அபபட எடததழத! * ற யத ய ந ல வம, அடதத தத ட மடனவத ய ஒர தஜட
வ ம னமம தத நத லம, தஜட வ ம னதத ன படகய ல ஏறகனழவ அஸதமனம ன ச யன ன
ஒ! படரவடதக க ணல ம!

34

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
2002 ல இபபட இரநத *ரவழத* வ ணதவ! ஆர யச* ந டலயம தக ஞ*ம தக ஞ*ம ய
பதபப ககபபடட, இபழப த எபபட இரகக னறத ப ரஙகள!
2002 ல

2007 ல

35

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இத 18 ஜTன,2007 அனற *நத ரனம, தவள! யம பம ய ல இரபழப ர ப ரடவய ல *நத ததக
தக ணட ழநரம! பம ககம, ம கச * ற யத யத தத யம தவள! ககம நடவ ல ந ல பகநத
தவ! வநத க ட* ம க அறபதம ய இரநதத ம!

36

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ச யன எபழப தம ஒழர அ!வ யத த ன கணணககத தத க னறத ?
பம ய லரநத ழக டட க லதத ல ச யன தவகஅரக லம, க! ரக லதத ல ச யன தவக
தத டலவ லம இரபபத யத த ழன ந டனததக தக ணடரகக னறரகள? இரணடழம
தவற கம!

இநதப படதடதப ப ரஙகள. பம ய ன அரக ல ச யன வரவத க! ரக லதத ல. தத டலவ ல
த*லவத ழக டட க லதத ல! ழமலம ப ரடவகக ஒனற ழப ல தத நத லம, தரதத ல
த*னற வ டவத ல ச யன ழக டட க லதத ல * ற யத கழவ தத யம! அபபறம ஏன இபபடச
சடக னறத?
அத எததடன மண ழநரம பகல கவம, எததடன மண ழநரம இரவ கவம இரகக னறத
எனபத லம, ச யன எவவ ற உத கக னறத எனபடதயம தப ரததத. க! ரக லதத ல
பம ய ன நள வடடப ப டதய ல ஏறபடம அசச ம றறதத ல ச யன அடவ னதத ல கடறநத
ழநரழம இரபபத கச த*யக னறத. ம கப தப ய ச யன (இடத) ஜனவ ய லம
(க! ரக லதத லம) ம கச * ற ய ச யன (வலத) ழக டடக ல இறத ய ன ஜTடலய லம
எடததத.
37

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
நமத ச யக கடமபதத ழலழய ம க உயரம ன * கரம எத தத யம ?
தறழப த ப ரதத வடர யழரனஸ க ரகதத ன *நத ரன ன ம ர ணட வ ன தவழர ன ரபஸ
(Verona Rupes) எனனம மடலழய ஆகம. இநதச * கரதத ன உயரம 20 க .ம. உயரம கம.
ஆன ல ம ர ணட வ ன ஈரபப *கத ம கக கடறவ க இரபபத ல, ழமலரநத வ ழநத ல கழ
ழப ய தடரடயத தத ட 12 ந ம டஙகள ஆகம. கழ க றறப டப டவததப ப டதத ல உய ர
ப ட ககவம வ யபபணட ம. வ ழயஜர 2 1986 ல எடதத படம இத.

38

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இநதப படதத ல நஙகள க ணபதன தபயர ழ* ன க பம (Sonic Boom). ஒர வ ம னம எபழப த
ஒலய ன ழவகதடதக கடகக னறழத , அபழப த அநத வ ம னதத ல இரநத எழம ஒல அநத
வ ம னதடதக கடகக மடய த த ழன? அதன ல அநத அடலகள அநத வ ம னதத ன ப ன
பறம ஒனற யத த ரளக னறன. அதன ல அஙழக ஒர தவடதய ல எழக னறத. அதன தபயர
த ன ழ* ன க பம. அநத ழவகதத றக வ ம னம த*லல மயலம ழப த ஒர வ ழந தம ன
ழமகம உரவ க னறத. இத எபபட உரவ க னறத எனற இபழப தம
*நழதகததகக டம கழவ இரகக னறத.
இரநத லம வ ம னம உரவ ககம க றறழதததத ல, அஙக ரககம க றற ன ஈரபபதம
இறககமடடநத நரதத! க! க உரபதபறக னறத எனற நமபப படக னறத. இத ஒலய ன
ழவகதடதக கடககம ழப ததலல ம ந கழக னறத.
அத *யம த ழன?

39

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
அழர ர எனற ழகளவ ப படடரகக னறரக! ? * ல *மயம வ ன ல பசட* ந றதத ல தப ய
ப * ச ழப ல ழத றறம! ககம. தக ள! வ யப ப * ச எனற கடச த* லவ ரகள.

ச யன ல வசம க நதப பயலகள க ரணம க ஏறபடம எதலகடர ன மறறம பழர டட ன
அடல வசழ* இத ழப னற அழர ர ககளககக க ரணம எனறம, பம கக ழமறபரபப ல
இரககம அயன /இரமபத த தககள ம னனடடம தபறவத ல இவவ ற ஒ! ரக னறன
எனறம த* லவதணட. இடதத தரவப ப ரழத*ஙக! ல அடககடக க ணல ம.

40

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இநத அழர ர இபழப த *ரவழத* வ ணதவ! ஆர யச* டமயதத ல இரநதம படதமடககப
படடள!த. த* லலப ழப ன ல இடதக கடநத வ ணதவ! ஆர யச* டமயம ஊடரவ ச
த*னறத ம. அபழப தம அதறக எதவம ழநரவ லடல எனபத ஆச* யழம!
இத பம ய ல இரநத 300 க .ம. உயரதத ல எடதத படம ஆகம.

41

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள

கடநத 2007, ஆகஸட 28 ம ழதத மழ *நத ர க ரகணம ஏறபடடத. வடழமறக அதம கக வ ல
இத க ணக க டடததத. 90 ந ம டஙகள வடர நடததத இநதக க ரகணம. *நத ரனககம
ச யனககம நடவ ல பம வரவத ல, பம ய ன ந ல *நத ரன ன மத வ ழம ழப த
*நத ரக ரகணம நடடதபறக னறத எனபத ந ம அற நதழத.
ச ய க ரகணம ழப லலல த, *நத ர க ரகணதத ன ழப த தம தத *நத ரனம மடறநத
வ ட த. ஒ! ச * தறல க ரணம க த*நந றதத ல க ட* ய! ககம.
4 ந ம டஙகளகக ஒர மடற எடககப படட படம ழமழல இரகக னறத. தக ஞ*ம தக ஞ*ம க
மடறநத ப ன * வபப க , ப ன தக ஞ*ம தக ஞ*ம க தத க னறத ந ல .
இழத ப ல ந ல , ரதத ந றதத ல!

42

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ம ம க கடலஞரகள ஒழர வ*னதடத ரஜ ன ழப* ன ல எபபட இரககம, கமல ழப* ன ல
எபபட இரககம எனற ழபசவ ரகள.
அத ழப ல, ஒழர ந ல டவ ததன தரவதத ல ப ரதத ல எபபட இரககம எனற ப ரபழப ம.
ந னக மண ழநர இடடதவ! ய ல *நத ர க ரகணதடதப படம எடததள! ரகள. ந ல எநதப
ப டதய ல த*லக னறத!?

பவ ய லள! கணடஙகள நகரநத தக ணழட இரகக னறன எனற அற ழவ ம ந ம. அநத
வடகய ல இழத நகரவ இபபடழய த*னற ல இனனம 250 ம லலயன ஆணடகள க தத
எபபட இரககம எனற கண ன மலம வடவடமதத இரகக னற ரகள. இழத அநதப படம!

43

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
த*வவ ய ல ம கப தப ய ஓடடடகள இரபபத கக கணடற நத ரகக னற ரகள! இநதப
படதத ல ஏழ ஓடடடகட! இனங கணடரகக னற ரகள.

இநதப படதத ல க டடபபடடரககம தட!ய டன ம க அரக ல *மபதத ல ஆர யச*
த*யத ரகக னற ரகள. இதன வ டடம 150 மடடர ஆகம. இதன ஆ ம 78 மடடர வடர
இரககல ம எனற அகச* வபபக கத ரகள மலம த*யத ஆர யச* ய ல தத ய
வநத ரகக னறத. தட!ய ன சவ ல ச ய ஒ! படவடதக க ண மடக னறத த ழன?

44

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
25 ம லலயன ஒ! ஆணடகள தரம த*னற ல நமகதக ர ஆச* யம க தத ரகக னறத. பல
ழக ட ஆணடகளகக மன ழம த ப ப ன மனற யப ப நத தன ய ய இயஙகம மனற
உடமணடலஙகட!க க ணல ம.
ஒனற த ம ஙகலம ழப ல இரகக னறத. ஒனற ஹ கக மடடடடயப ழப ல வ லடன
இரகக னறத. இனதன னற ம கச * ற ய உடமணடலம ஆகம. மனற ன ந றஙகளம, அதன
டமயபபகத யம இடவ ஒழர தத கத ய லரநத ப நதடவ எனற படற * றறக னறனவ ம.
த ம ஙகல உடமணடலம நம ப லதவ! உடமணடலதத ன அ!வடடயத ஆகம!
த டயப ழப ல ப ளட! எனபத மன த கலததகக மடடமனற , உடமணடலததககம
தப ரநதம ழப லம!

45

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
இத வடர கணடத ழலழய தபர தவடபப (சபபர ழந வ ) 2005 ம ரச* ல கணடத கம!
தவறம 3 ம த இடடதவ! ய ல இததடன தப ய தவடபப ந க மடயம எனற
ஆச* யதத ல வ ய ப !நத தக ணட இனனம இரகக னற ரகள வ ஞஞ ன கள.
கழககணட படதடதப ப ரஙகள, ட*மபர 2004 ல ஒனறழம இலடல. ம ரச 2005 ல அழத
இடதத ல ஒர நட*தத ரம உரவ னத ல ஆடபழப ய வ டட ரகள!

இதழவ நமககத தத நதத ழலழய ம கப தப ய தவடபப கம. எனழவ இடத டடப 2 Type-II
சபபர ழந வ எனற தபய டடள! ரகள.

46

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ழஹ லமஸ வ லநட*தத ரம த ன இபழப த வ னதடத வ*பபடதத க தக ணடரகக னறத.
கடநத * ல ந டக! க அத க டட வரம ழத றறதடதப ப ரம பபடன ப ரததக
தக ணடரகக னற ரகள வ ஞஞ ன கள.
ச யடன தநரஙக தநரஙக வ ல ந!ம ஆகம எனற த ழன கணடரகக னழற ம? இவர
தம ததம ய ப ரக * கக ற ர ம! எனழவ ஆச* யதத ல இரகக னற ரகள எலழல ரம.
மனழற ந டக! ல அதன வ யபபடலதத ல எபபட ஒ! ரக னறத ப ரஙகழ!ன.
இனனம * ல ந டக! ல அதன ஆரவ ரம எபபட இரககம எனற எத ரழந கக
இரகக னற ரகள வ னவ யல ஆரவலரகள.
இழத ழஹ லமஸ (Comet Holmes) வ ய
டவதத ரகக னற ரகள.

ன க ரகதடதத தடணகக (அ!வகக க மடடம)

47

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
04-11-2007 ழஹ லமஸ வ ல நட*தத ரம ஏன வ ல க டட வ லடல எனபடதக கணடற நத
வ டடனர நம மககள. அத வத வ ல இரகக றத ம! ஆன ல நம கணணககத தத ய மல
மகதடதக க டடக தக ணட வ டலப ப னன ல டவதத ரகக ற ர ழஹ லமஸ ர!
*நத ரன ன அ!வ ல மனற ல ஒர பஙக ய நம கணணககத தத யம அ!வகக ப ரக *ம க
இரகக ற ர இபழப த. தவறஙகணண ல க ணல ம எனக னறனர வ ஞஞ ன கள. இஙழக
பயல க ரணம ய மட அடகக றத. ப ரததச த* லலஙகழ!ன!
இழத பம ய லரநத தவறம 150 ம லலயன க .ம. தரதத ழலழய க ணக க டடககம
ழஹ லமஸ. வரழவறழப ம தமழகதடவ!

48

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ச யன தன ஜZவ டலடய எபழப த நடடக னற ன எனபத இனனம ஒர அற ய மடய
ந கழச* ய கழவ இரநத வரக னறத.
ஒவதவ ர மடற இபபட த ஜTவ டலடய ச யன தவ! ய டம ழப தம பம ய ன க றற
மணடலம, த*யறடகக ழக ளகள, பம ய ல ம ன* ர அடமபபககள (power grid) ஆக யடவ
ப த பபககள! க னறன. இநத ஜZவ டலய ன தவபப அ!வ 10 ம லலயன டக
த*ல* யடஸத தத டம எனற கண தத ரகக னற ரகள.
இழத ஜZவ டலய ன படம.

இநத ஜZவ டல 4 மண ழநரஙகள நடததத. அதன அட*படம இழத இஙழக இரகக னறத.
6.9 எமப அ!வள! ழக பப. இத ல க டடபபடம த ரமப ச யனககள த*லலம கறபபப
பகத எனனதவனற யக ககமடயவ லடல எனக னறனர வ ஞஞ ன கள.

49

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
ழஹ லமஸ வ லநட*தத ரம தறழப ததலல ம தவறஙகணகளகழக க ணக க டடகக னறத.
இழத சழரஷ ழம கன, த*னடன ம மலல பரதத லரநத தநத ரககம ழஹ லமஸன படம!

எலல ரம ப ரஙகபப! இவர ழப ய த ரமப வரம ழப த ந ம *தத யம ப ரகக இரகக
ம டழட ம!
தவறஙகணண ல ப ரபபதறக இபபடத த ன இரபப ர நம ழஹ லமஸ!

50

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
பவ ய லரநத ந லடவக க ண எபபட இரககம எனபடத ந ம அற ழவ ம.
ந லவ லரநத பவ டயக க ண எபபட இரககம?
த*னற ம தம ஜபப ன லரநத ந லடவச சறற வரம க கய (Kaguya) த*யறடகக ழக ள
எடததனபப ய படதடதப ப ரஙகள. இபபடத த ன தத க னறத ம ந லவ லரநத பம டயக
க ண.

ந றபத ணடகளகக மன 1968 ல அபழப லழல வ ணகலம எடதத படதழத ட ஒபப டட ல
ஆச* யம த ன! அநதப படமம அபபடழய த ன இரகக னறத. இழத அநதப படம.

51

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
பம இததடன ந றஙகளடன தத நத லம, அத ந லவ ன வ ன ல உதயழம , அஸதமனழம
ஆவத லடல. க ரணம ந ல சறறம ழவகதத ன க ரணம க எபழப தம பவ கக மகம க டடக
தக ணழட இரபபத த ன க ரணம.
அணடதத ன அறபதஙக! ல இதவம ஒனற.
05-12-2007
ழஹ லமஸ வ லநட*தத ரம ஒர அத *யம யத த கழக னறத. அகழட பர ம ததத லரநத
கடநத இரணட ம தஙக! ய தன ஜ லதடத பவ ய ன ஆக யதத ல க டடக
தக ணடரகக னறத.
பம பபநத ன வடபகத ய ல உளழ! ர எநதக கரவ யம னற தவறம கணண ழலழய ப ரகக
மடக னற அ!வககப தப ய தப ர! ய வ னதத ல க ட* ய! கக னற ர ழஹ லமஸ. இழத
தறழப டதய ழத றறம, ஹஙழக ய ன வ னதத ல.

52

சப. ரதத னக

மததம ழமனறம - அணடதத ன அறபதஙகள
கடநத 30 ஆணடக! க 2MASS (2 Micron All Sky Survey) எனனம அடமபப ன இரணட
தத டலழந கக கள (ஒவதவ னறம மனற அத நவன *கத வ யநத ழகம ர ககள
தக ணடடவ) நமககத தத யம வ னதடதச *லலடடய யத தட!சச 2" ப கத*லகள வதம
ப தத ழமயநத அடதப பறற ய ஒர வடரபடம வடரநதள!த. அதழவ நஙகள ழமறக ணம
படம ஆகம.
இத ல அகச* வபபக கத ரக! ன தடணயடன ப டககபபடட படஙக! ன மலம
உடமணடலஙகள/நட*தத ரஙக! ன தரம, ஒ! ரம ப ரக *தத ன அ!வ ஆக யடவ
தரம ன ககப படக னறன.
இத ல ஊத ந றதத ல இரபபடவ அரக ல இரககம நட*தத ரஙகள/உடமணடலஙகள. * வபப
ந றதத ல இரபபடவ ம கத தத டலவ ல இரபபடவ. நடவ ல நம கணடண மடறததக
தக ணடரககம தவளட! ந றபபடடட த ன ப லதவ! வத ஆகம.
ம கப ப ரபலம ன உடமணடலஙகள, நட*தத ரத தத கத கள, தக ததககள ஆக யன
அடனததம இத ல கற பப டபபடடள!த!

http://www.muthamilmantram.com

53

சப. ரதத னக

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful