Camilo Gregori, Raül Ribes, Pepa Garcia i Lolita Ruiz, regidors del Grup Municipal de Compromís a l’Ajuntament d'Almoines

, presenten a la discussió del Ple Municipal la següent MOCIÓ L’actual equip de govern de l'Ajuntament d'Almoines ha programat en el passat i present estiu cinema a la plaça major del poble. No cap de les pel·lícules es van projectar en la versió en valència. La Constitució Espanyola de 1978, al Preàmbul, mana: “Protegir tos els espanyols i els pobles d’Espanya en l’exercici dels drets humans, les seues cultures i tradicions, llengües i institucions”. La Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, de 1983, a l’article 1r, punt 2, lletra b) diu de “Protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial. A l’article 33: “Els poders públics valencians fomentaran en l’àmbit de la seua competència... l’ús del valencià a les activitats... recreatives, artístiques i associatives. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, de 2006, a l’article sisé diu: 1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 3. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. El Decret 84/2008 de 6 de juny, del Consell, pel qual s’executa la sentència de 20 de juny de 2005, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en els termes expressats per la providència de 22 de maig de 2008, decreta a l’article únic: “Potenciar el coneixement i l’ús de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, valència segons l’Estatut d’Autonomia, acadèmicament català, atenent a la seua consolidació i plena normalització en tota la vida universitària” . En l’actualitat hi ha mitjans i organismes a la nostra autonomia que disposen de pel·lícules doblades o gravades en la nostra llengua: Biblioteca Municipal d’Almoines, Filmoteca Valenciana, Escola Valenciana... com també hi ha a organismes d’altres autonomies amb les quals compartim la mateixa llengua. Per tot això, PROPOSEM QUE - L'Ajuntament d'Almoines programe cinema en valencià, per tal d’acomplir la legislació vigent: - Constitució Espanyola: Protegir les llengües dels pobles d’Espanya. - La Llei d’ús i ensenyament del Valencià, 1983: garantir l’ús normal i oficial; ... l’ús del valencià a les activitats recreatives i artístiques. - Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: Atorgar especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. - Respectar la doble denominació de la nostra llengua, valencià-català, segons el Decret 84/1008, per a la projecció de pel·lícules. Almoines, 14 de setembre de 2012 Camilo Gregori Portaveu de Compromís

SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D'ALMOINES