Tr c nghi m hóa vô cơ

1

Biên so n: Võ H ng Thái

546. Borax (Hàn the) có công th c Na2B4O7.10H2O. Ph n trăm kh i lư ng c a bor (B) có trong borax là: a) 11,33% b) 21,47% c) 12,07% d) 18,32% (C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; B = 10,8) 547. K m photphua (phosphur k m, zinc phosphide, Zn3P2) r t c, trư c ây ư c dùng làm thu c chu t. Ngư i ta khuy n cáo, k bên m i thu c, nên t thêm chén nư c, khi chu t ăn xong, u ng nư c là ch t ngay t i ch , ch không ch t trong hang h c, khó ki m. Chén nư c có tác d ng gì khi n chu t có th ch t ngay t i ch ? a) Nư c làm n m i, khi n chu t b b b ng mà ch t b) Mu i k m photphua bi th y phân t o Zn(OH)2 khi n cho chu t ch t c) Chu t ăn mu i nhi u, m n, nên u ng nhi u nư c, khi n máu loãng mà ch t d) K m photphua b th y phân khi g p nư c, t o photphin (PH3) là ch t r t c i v i s hô h p nên chu t b ch t ngay 548. M t trong nh ng nguyên nhân khi n cá, tôm b ch t nhi u khi tr i n ng là thi u dư ng khí (O2) trong nư c. S hòa tan ch t khí trong nư c là m t quá trình thu n ngh ch. Ch n k t lu n úng: a) S hòa tan khí oxi trong nư c là m t quá trình thu nhi t b) T t c các khí khi hòa trong dung môi l ng u là quá trình t a nhi t c) Tuỳ theo khí mà khi hòa tan trong nư c là quá trình thu nhi t hay t a nhi t, c th quá trình hòa tan khí oxi vào nư c là m t quá trình t a nhi t d) N u khí nào khi hòa tan nư c và t o ư c liên k t hi ro v i nư c (như NH3, HCHO) thì s hòa này là quá trình t a nhi t, còn không thì là quá trình thu nhi t 549. Hòa tan h t m gam h n h p A g m FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung d ch H2SO4 loãng, có dư, thu ư c dung d ch B. Chia dung d ch ra làm hai ph n b ng nhau. Cho ph n (1) tác d ng v i NaOH dư, ư c k t t a C. Nung lư ng C này trong không khí cho n kh i lư ng không i, thu ư c 8,8 gam oxit. Ph n (2) tác d ng v a v i 100 mL dung d ch KMnO4 0,1M. Cho bi t mu i s t (II) b KMnO4 trong môi trư ng axit oxi hóa t o mu i s t (III), còn KMnO4 b kh t o mu i Mn (II). Tr s c a m là? a) 33,6 b) 8,4 c) 25,2 d) 16,8 (Fe = 56; O = 16) 550. Dung d ch etylenglicol (HO-CH2CH2-OH) 32,22% có t kh i 1,046. N ng mol/L c a dung d ch này là: a) 4,32 M b) 4 M c) 5,98 M d) 5,44 M (C = 12; H = 1; O = 16) 551. Khi l t v hành thư ng b ch y nư c m t là do có s t o ra m t axit, ó là: a) CH3COOH b) H3PO4 c) HNO3 d) H2SO4 552. ơn ch t photpho không có màu nào dư i ây? a) Tr ng b) c) Xanh d) en

553. Trong s i n phân, quá trình oxi hóa x y ra i n c c nào? a) C c dương c a bình i n phân, là i n c c n i v i c c dương c a máy phát i n b) Anot (anod) c a bình i n phân c) Quá trình oxi hóa là quá trình t o ra ch t oxi hóa, mà mu n t o ra ch t oxi hóa thì ph i c n ch t kh cho i n t , nh m t o ra ch t oxi hóa tương ng. Ch t kh thư ng mang

Tr c nghi m hóa vô cơ

2

Biên so n: Võ H ng Thái

i n tích âm, nên ion âm s v c c trái d u, nên có th d oán quá trình oxi hóa x y ra t i c c dương c a bình i n phân hay anot. Hơn n a, t i âu có quá trình oxi hóa x y ra thì ó là anot. d) (a), (b), (c) 554. catot (catod) bình i n phân quá trình nào x y ra? a) Quá trình ion dương cho i n t t o ra ch t kh tương ng (ch t kh liên h p) b) Quá trình ch t như ng i n t như ng i n t nh m t o ra ch t kh tương ng c) Quá trình kh , là quá trình t o ra ch t kh d) (a), (b), (c)

555. Khi i n phân dung d ch có hòa tan KI và KBr b ng i n c c trơ (than chì hay b ch kim) thì anot x y ra quá trình nào? a) Nư c b oxi hóa t o khí oxi thoát ra b) I- b oxi hóa trư c, Br- b oxi hóa sau c) Br- b oxi hóa t o Br2 có màu , r i n I- b oxi hóa t o I2 tan trong dung d ch có màu vàng d) K+ không b kh mà là H2O c a dung d ch b kh t o khí hi ro thoát ra và phóng thích ion OH- ra dung d ch, t o d ch có môi trư ng ki m 556. Khi i n phân dung d ch có hòa tan CuSO4 và Fe2(SO4)3 b ng i n c c trơ: a) Fe3+ b kh trư c, r i n Cu2+ b kh sau catot, còn nư c b oxi hóa anot, t o khí oxi thoát ra b) Do tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Cu2+ nên Fe3+ b kh trư c catot t o Fe bám vào catot, khi h t Fe3+, m i n Cu2+ b kh t o Cu bám vào catot sau. Còn nư c b oxi hóa anot t o khí oxi thoát ra, ng th i phóng thích ion H+ ra dung d ch, t o môi trư ng axit c) Mu i ng (II) có tính oxi hóa m nh hơn mu i s t, nên mu i ng b kh trư c, sau ó m i n mu i s t b kh sau catot. Còn anot, ch có nu c b oxi hóa d) Fe3+ b oxi hóa trư c t o Fe2+, sau ó n Cu2+ b oxi hóa t o Cu, sau ó m i n Fe2+ b oxi hóa t o Fe 557. em i n phân dung d ch có hòa tan 20,25 gam CuCl2, dùng i n c c than chì (graphit). Sau 2 gi 40 phút 50 giây i n phân, cư ng dòng i n 2 Ampe (Ampère), thu ư c 250 mL dung d ch. Hi u su t i n phân 100%. N ng ch t tan trong d ch sau i n phân là: a) 0,1M b) 0,15M c) 0,2M d) 0,25M (Cu = 64; Cl = 35,5) 558. Hòa tan m gam tinh th FeSO4.7H2O vào nư c, thu ư c 200 mL dung d ch. i n phân dung d ch này cho n khi v a có khí thoát ra catot thì d ng s i n phân, dung d ch thu ư c sau khi i n phân có pH = 1. Coi th tích dung d ch không thay i trong quá trình i n phân. Tr s c a m là: a) 2,78 gam b) 4,17 gam c) 3,336 gam d) 5,56 gam (Fe = 56; S = 32; O = 16; H = 1) 559. H n h p A g m NaCl và K2SO4. em hòa tan 2,91 gam h n h p A trong nư c, thu ư c dung d ch B. em i n phân dung d ch B, dùng i n c c trơ, cư ng dòng i n 0,5 Ampe (Ampère) cho n v a có khí oxi thoát ra anot thì th y th i gian ã i n phân là 3860 giây. Kh i lư ng K2SO4 có trong 2,91 gam h n h p A là:

Lúc u có kim lo i ng bám vào catot. có vách ngăn x p. Kh i lư ng kim lo i ã bám vào catot là: . L y 2. L y dung dich KI cho vào ó vài gi t dung d ch ch t ch th màu phenolptalein và vài gi t dung d ch h tinh b t. có vách ngăn x p. Có khí thoát ra c c âm bình i n phân d) K+ không b kh catot mà là nư c b kh t o khí H2.b oxi hóa t o I2 c) catot có quá trình nư c b oxi hóa t o khí H2. Lúc u có kim lo i ng bám vào catot.5M.Tr c nghi m hóa vô cơ 3 Biên so n: Võ H ng Thái a) 2.không b oxi hóa anot mà là nư c b oxi hóa anot. Sau khi cho d ng s i n phân thì thu ư c dung d ch có pH = 7. I. Cho bi t ch t ch th màu phenolptalein có màu tím h ng trong môi trư ng ki m (không có màu trong môi trư ng trung tính cũng như axit). cho n v a có b t khí xu t hi n catot thì cho ng ng s i n phân. t o khí O2 thoát ra. có khí I2 thoát ra anot (c c dương) b) catot có quá trình K+ b kh t o K còn anot có quá trình I.61 gam (Na = 23. anot th y có màu vàng 561.325 gam b) 1. khí Cl2 thoát ra anot. 564. dùng i n c c trơ. S liên h gi a x và y là: a) x = y b) x = 2y c) y = 2x d) ng th c khác i n phân dung d ch h n h p g m x mol CuSO4 và y mol NaCl. Lúc u có kim lo i ng bám vào catot. i n c c trơ. em i n phân lư ng dung d ch D trên trong th i gian 3 gi 13 phút. Sau m t th i gian i n phân th y có khí thoát ra catot. khí O2 thoát ra anot. Khi i n phân dung d ch KI. 565. S = 32. có vách ngăn x p. khí Cl2 thoát ra anot.b kh t o I2 d) catot có b t khí thoát ra. dùng i n c c than chì: a) Th y có khí H2 thoát ra catot (c c âm). cư ng dòng i n 0. 566.5 gam CuSO4. Cl = 35. Coi th tích dung d ch không thay i trong quá trình i n phân. vùng i n c c quanh catot có màu h ng. Sau m t th i gian i n phân thì th y có khí thoát ra catot và thu ư c dung d ch có pH < 7. vùng anot không có màu 562.74 gam 560. ng th i phóng thích ion H+ ra dung d ch. Sau m t th i gian i n phân thì thu ư c dung d ch có pH > 7. catot có màu xanh dương b) catot có quá trình kh . dùng i n c c cacbon graphit (than chì). K = 39. khí Cl2 thoát ra anot. Tr s pH c a dung d ch sau i n phân là: a) 1 b) 0 c) 0.5H2O và 4 gam Fe2(SO4)3 hòa tan trong nư c thu ư c 1 lít dung d ch D. D oán hi n tư ng x y ra: a) Có b t khí thoát anot.5 A. S liên h gi a a và b là: a) a > 2b b) a > b/2 c) a = 2b d) a < b/2 563. th y có khí H2 thoát ra và quanh vùng catod có màu h ng (do phenolptalein trong môi trư ng bazơ có màu h ng). anot có quá trình oxi hóa x y ra. em i n phân dung d ch này trong th i gian ng n (kho ng vài phút). còn anot có quá trình I.566 gam c) 2. quanh vùng anot có màu h ng.3 d) 2 i n phân dung d ch h n h p g m x mol CuSO4 và y mol NaCl. i n phân 100 mL dung d ch Cu(NO)2 0. O = 16) d) 1.5. quanh vùng anot có màu vàng (do I2 t o ra hòa tan trong nư c có màu vàng) c) Vùng i n c c anot có màu xanh. ng th i phóng thích ion OHra dung d ch nên vùng catot th y có màu tím h ng. dùng i n c c trơ. i n c c trơ. S liên h gi a x và y là: a) y > 2x b) y > x/2 c) y = x/2 d) x > y/2 i n phân dung d ch có hòa tan h n h p g m a mol CuSO4 và b mol NaCl. dùng i n c c trơ.

Thu ư c 250 mL dung d ch A.19 mL dung d ch HNO3 10. ion Fe3+ b kh t o Fe2+ trư c. thu ư c kim lo i M catot và khí Cl2 anot. O = 16. H = 1.Tr c nghi m hóa vô cơ 4 Biên so n: Võ H ng Thái a) 0.64 gam Cu. 0. Cho lư ng kim lo i M tác d ng v i nư c.15 c) 0. nóng có dư. Coi các ph n ng x y ra hoàn toàn. Hòa tan v a 7.12 gam Fe c) 1.56 gam Fe (Cu = 64.57 A (Ampère).398 gam b) 0. 1. em i n phân 100 mL dung d ch AgNO3 0.64 gam c) Kh i lư ng catot tăng 1. D oán tr s pH c a dung d ch E kho ng nào? a) pH < 7 b) pH > 7 c) pH = 7 d) Không bi t s mol c a MCl nên xác nh ư c 571.48 gam Fe b) 0. cư ng dòng i n 0. O = 16) 568. Fe = 56.12% (có kh i lư ng riêng 1.55 b) 1.08 gam. Ch n d oán úng: a) Catot ng b hòa tan. H = 1) 567. 4.520 gam (Cr = 52) 573. 0. Dùng i n c c trơ. Al = 27.624 gam d) 0. S = 32. hi u su t s i n phân 96%. ư c dung d ch E.001 mol FeS2 và 0. S mol Fe2+ t o ra ư c tính b ng công th c nào? 1 1 1 1 b) nFe 2+ = a) nFe 2+ = x xIt x xIt 96500 2 96500 1 1 56 1 56 c) nFe 2+ = x xIt d) nFe 2+ = x xIt 96500 2 96500 3 569.1M. là: a) 0.265 gam c) 0. Hòa tan X trong nư c.32 gam d) T t c u không phù h p (Ag = 108. không có khí thoát ra.12 gam Fe.08 gam. anot có kim lo i b c bám vào b) catot có kh i lư ng tăng 1.1 M b ng i n c c ng cho n khi v a h t Ag+ trong dung d ch. Cho 100 mL dung d ch HCl có pH = 0 vào 150 mL dung d ch Ba(OH)2 0. Khi i n phân dung d ch h n h p g m: CuSO4 và Fe2(SO4)3.64 gam Cu. nên catot. ư c dung d ch B và khí D. thu ư c dung d ch X và khí SO2. Tr s pH c a dung d ch A là: a) 0. anot có kh i lư ng gi m 0.64 gam Cu. Cho lư ng khí D này cho tác d ng lư ng khí clo thu ư c trên. Fe = 56.0 570. Kim lo i trong hi roxit là kim lo i nào? a) Mg b) Fe c) Al d) Cu (Mg = 24. thu ư c dung d ch A.06 g/mL). ư c ch t X. kh i lư ng anot gi m 0. Cho ti p dung d ch . Cu = 64) i n phân nóng ch y mu i clorua c a kim lo i ki m M. 572. ư c dung d ch Y không có màu. H p th h t khí SO2 sinh ra trên b ng dung d ch nư c brom v a . Cho dung d ch B tác d ng dung d ch A. Do tính oxi hóa c a Fe3+ m nh hơn Cu2+. Bi t r ng i n c c ng b oxi hóa t o mu i ng (II).8 gam m t hi roxit kim lo i c n dùng 176.32 gam Cu d) 0. Hòa tan h t h n h p g m 0. Kh i lư ng kim lo i bám vào catot khi i n phân dung d ch Cr(NO3)3 trong 45 phút.002 mol FeS vào dung d ch H2SO4 m c.33 d) 7. Cu = 64. N = 14.

8 (Al = 23. H = 1. Cô c n dung d ch A. thu ư c 46.2 b) m = 24.6 d) 92. Cl = 35. thu ư c n gam k t t a. Do ó tùy theo tr s c a m mà FexOy là FeO ho c Fe3O4 d) FeO ho c Fe3O4 tùy theo tr s c a a 578. Ba = 137. n = 31.9 (Al = 27.98% d) 39. thu ư c V lít CO2 và dung d ch A. m = 69. H p th h t V lít khí CO2 trên vào 2 lít dung d ch Ba(OH)2 có n ng a mol/L. ư c dung d ch Y. Ba = 137.3 d) m = 12. 60. n = 23. Thêm m gam NaOH vào dung d ch A. ư c dung d ch C. ư c n gam k t t a C. ch không th là Fe2O3.6 c) m = 20.96% (Fe = 56. Cho 100 mL dung d ch Al2(SO4)3 2 M vào dung d ch B. Cho 4.53% b) 53. Al = 27. Các ph n ng x y ra hoàn toàn.175 (Ba = 137. có a mol khí SO2 thoát ra. Na = 23) 577. nóng. M t khác. dư. 73. Ba = 137. H = 1) . C = 12. O = 16.4 gam h n h p hai mu i cacbonat kim lo i ki m th trong axit clohi ric dư. H = 1. Tr s c a a là: a) 0.98%. n = 15. Hòa tan h t 28. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn.4 c) 85. thì thu ư c 9a mol SO2. H p th h t khí A vào dung d ch Br2. Tr s c a m là: a) 156. O = 16. Tr s c a m và n n có tr s l n nh t là: a) m = 24. S = 32. L c b k t t a. O = 16. Công th c c a FexOy là: a) FeO b) Fe3O4 c) FexOy ch có th là FeO ho c là Fe3O4. n = 77. thu ư c khí A có mùi h c và dung d ch B ch a 240 gam Fe2(SO4)3.84 gam ch t r n B g m hai kim lo i. Hòa tan h t m t h n h p g m Na và Ba theo t l mol 1 : 1 vào nư c. Cho 100 mL dung d ch Al2(SO4)3 1 M vào dung d ch Y. n u kh hoàn toàn m gam FexOy trên b i khí CO có dư r i hòa tan h t lư ng kim lo i s t sinh ra b ng dung d ch H2SO4 m c.5) 579. Tr s m nh nh t và n n có tr s nh nh t là: a) m = 12.1 b) 0. 46. Na = 23) 576. O = 16. n = 23. Cu = 64) 575. thu ư c 39.3 b) m = 20. Ph n trăm kh i lư ng m i kim lo i có trong h n h p A là: a) 67.47%.8 (Fe = 56. H n h p A d ng b t g m hai kim lo i là s t và nhôm. thu ư c dung d ch Z. Dung d ch Z có pH = 1. Cho dung d ch Ba(OH)2 dư vào dung d ch C. Cho vào 100 mL dung d ch X m gam NaOH.15 gam h n h p A vào 200 mL dung d ch CuSO4 0.02%.04%.4 gam k t t a. n = 171 d) m = 40. 32.125 c) 0. S = 32.6 gam k t t a.525M. Hòa tan hoàn toàn m gam h n h p các oxit s t b ng dung d ch H2SO4 m c. nóng.Tr c nghi m hóa vô cơ 5 Biên so n: Võ H ng Thái BaCl2 có dư vào dung d ch Y. n = 77.25 d) 0. th y có t o k t t a tr ng.72 lít H2 ( ktc). nóng.8 b) 94. Hòa tan h t m gam FexOy trong dung d ch H2SO4 m c. thu ư c 7.02% c) 26. Th tích dung d ch Z là: a) 1080 mL b) 750 mL c) 660 mL d) 330 mL 574. thu ư c 31.7 gam mu i khan.8 c) m = 48. ư c dung d ch A và 6. ư c dung d ch B. Dung d ch X g m KOH 1 M và Ba(OH)2 1 M. S = 32.

Lư ng H2SO4 trong A chi m 5% kh i lư ng dung d ch A. i n ly (α) axit y u trong dung d ch là: a) 1% b) 1.825 d) 3.28 gam h n h p các mu i khan. Mg = 24. hòa tan trong dung d ch NaOH dư. i n phân dung d ch NaCl dùng i n c c b ng s t.248 (Fe = 56. Ch n hi n tư ng úng: a) Các i n c c s t b mòn d n b) Có hi n tư ng s i b t khí anot. H n h p A g m hai kim lo i Al và Na. Năng lư ng ion hóa c a m t nguyên t là: a) Năng lư ng phóng thích khi tách i n t ra kh i nguyên t b) Năng lư ng trao i (thu hay nh n vào tùy theo nguyên t ) khi tách i n t ra kh i nguyên t c) Năng lư ng c n cung c p nguyên t nh n i n t d) Năng lư ng c n cung c p tách i n t ra kh i nguyên t .6M. trong ó s mol c a Al nh hơn so v i Na. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn. S = 32. O = 16) 581. S liên h gi a V1. Nung 5. Tr s c a m là: a) 9.576 gam ch t r n là m t kim lo i. thu ư c dung d ch B. N = 14.6. Hòa tan h t m gam CuO trong 192 gam dung d ch H2SO4 20%. M t dung d ch axit m nh HA có pH = 1. H p th hoàn toàn h n h p X vào nư c (có bão hòa khí O2). H = 1. có xu t hi n k t t a trong bình i n phân d) Có khí có mùi khó ch u thoát ra catot. em cô c n dung d ch B. A là: a) Ca b) Sr c) Ba d) Mg (Ca = 40. O = 16. sau m t th i gian thu ư c 3. Sau khi hòa tan thu ư c dung d ch A ch a hai ch t tan là CuSO4 và H2SO4. Tr s pH c a dung d ch Y là: a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 (Cu = 64. áp su t. thu ư c 16. thu ư c dung d ch B th y còn l i 0.3% 582. thu ư c k t t a C có kh i lư ng g p 1. cho dung d ch H2SO4 dư vào dung d ch B.336 b) 2. N u cho lư ng b ng nhau c a h n h p A trên l n lư t em hòa tan trong dung d ch HCl dư.7 l n so v i kh i lư ng A ã cho hòa tan vào nư c.Tr c nghi m hóa vô cơ 6 Biên so n: Võ H ng Thái 580.344 c) 1.48 gam ch t r n và h n h p khí X. thu ư c V3 lít khí. anot b ng s t b hòa tan d n (mòn d n) 583. Ba = 137.6 b) 21. S = 32) 585. M t dung d ch axit y u A’H (có cùng n ng mol/L v i dung d ch axit m nh trên) có pH = 3. Cho kim lo i A vào nư c. V2. thu ư c 400 mL dung d ch Y. thu ư c V2 lít khí. Cho m gam h n h p A d ng b t g m ng và s t vào 100 mL dung d ch Fe(NO3)3 0. hòa tan trong nư c dư. O = 16) 586.59 d) 20 (Cu = 64.64 gam Cu(NO3)2 trong m t bình kín. Th tích các khí o trong cùng nhi t . catot s t b hòa tan c) Có s i b t khí catot.34% c) 2% d) 2. Sr = 87. Tr s c a m là: a) 2. thu ư c V1 lít khí.16 c) 22. V3 là: a) V1 > V2 > V3 b) V1 = V2 > V3 c) V1 > V2 = V3 d) V1 = V2 = V3 584. Cu = 64) 587.

h n h p Y t o áp su t p2 = 3p1.2 M 592. thu c dung d ch D. ch a h n h p khí X g m N2 và H2.2 M b) 0. Tr s pH dung d ch A: . Sau khi ph n ng hoàn toàn. N u t xô a (soda.144 gam tinh th Na2CO3.5%. s thu ư c dung d ch NaCl. vì có axit còn dư pH dung d ch D < 7 pH dung d ch D > 7.39 gam k t t a tr ng.6M. Tr ư a) b) c) d) n 100 mL dung d ch CH3COOH 0.4 M c) 0. 0.2 d) pH > 7 (do mu i b th y phân) (Na = 23. thu ư c dung d ch A. 0. Phép tính l y 2 s l ) 595. Th tích dung d ch sau i n phân thay i không áng k . H = 1) 589.2 M. Cl = 35. Hi u su t i n phân 100%. Hi u su t ph n ng t o khí NH3 t N2 và H2 là: a) 16% b) 20% c) 24% d) 30% (N = 14. 0.1 M.5. 0.1 (Al = 27.Tr c nghi m hóa vô cơ 7 Biên so n: Võ H ng Thái 588. H = 1.10H2O vào 100 mL dung d ch HCl có pH = 1. Na2CO3). 0. O = 16. thu ư c h n khí Y. Cho 1. h n h p X có áp su t p1. s thu ư c natri catot b) em hòa tan ch t này trong nư c t o dung d ch. cư ng dòng i n 2 A trong th i gian 9650 giây.4 M. sau ó em cô c n dung d ch thu ư c NaOH khan. Ch n k t lu n úng v dung d ch D: pH c a dung D b ng 7. i n c c trơ. 15ºC.75 c) 0.0 b) 1. Sau khi ph n ng xong.2. vì có CH3COOH dư pH > 7. Tr s pH c a dung d ch D là: a) 7. Trong m t bình kín th tích không i. kh i lư ng riêng c a h n h p Y là 0. C = 12. i n phân 250 mL dung d ch CuSO4 0.75 b) 0. thu ư c 0. 836 mmHg) h p th vào 100 mL dung d ch NaOH 0. vì có NaOH dư pH <7.6 d) 0. em i n phân dung d ch này s thu ư c Na catot bình i n phân d) Cho ch t này tác d ng v i nư c vôi. vì có s trung hòa v a gi a CH3COOH v i NaOH pH > 7. vì có s th y phân n 15 mL dung d ch NH3 12% (có t kh i 0. H = 1) 593. vì có NH3 còn dư (N = 14. thu ư c 100 mL dung d ch D.399 g/L. Ch n k t lu n úng v pH c a dung d ch B: pH = 7. Cho 100 mL dung d ch AlCl3 0. s thu ư c natri catot bình i n phân c) Cho ch t này tác d ng v i dung d ch HCl. ktc. N ng ch t tan trong dung d ch sau i n phân là: a) 0. vì có s trung hòa v a pH c a dung d ch D < 7. Tr ư a) b) c) d) 594. O = 16. 0. thu c dung d ch B.15. Cho 448 mL khí NO2 ( o 27. sau ó em i n phân nóng ch y NaOH 590. H = 1) 591.2 M vào 100 mL dung d ch NaOH có n ng C (mol/L). Nung nóng bình v i m t ít xúc tác r n thích h p.95) v i 10 gam dung d ch HCl 36.4 M d) 0.2 M. Tr s c a C là: a) 0.7 c) 2. r i em i n phân dung d ch này. mu n i u ch natri thì: a) em i n phân nóng ch y ch t này.1 M v i 100 mL dung d ch NaOH có pH = 13.3ºC.75. 663ºC.

10-23 598. (II): HSO3-.+ OH.Lowry. (4). thu ư c 500 mL dung d ch m i có n ng là: a) 1. O = 16.3050. M t h n h p khí O2 và CO2 có t kh i so v i hi ro là 19. thì axit là ch t cho H+. thì: a) N ng mol/L c a dung d ch s không thay i b) N ng ph n trăm kh i lư ng (C%) c a dung d ch s không thay i c) N ng mol/L c a dung d ch s tăng d) N ng ph n trăm kh i lư ng (C%) c a dung d ch s tăng 599. (VIII): H2NCH2COOH.54 601.3050 c) 24 . Cho ph n ng: Al + NO. (VI): HCO3-.036. Ph n trăm th tích c a O2 trong h n h p là: a) 40% b) 50% c) 60% d) 70% (C = 12.50 c) 15. Ch t nào lư ng tính? . (IX): CH3COO-. (2). Cho các ch t l ng và dung d ch: (1): Phenol. Kh i lư ng nguyên t c a Mg là 24. bazơ là ch t nh n H+. (III): Na+. (8): NaHSO4. (V): HSO4-. (4). tan c a m t ch t r n thư ng ư c bi u di n b ng s gam ch t r n hòa tan t i a trong 100 gam nư c nhi t xác nh. (5): Amoni clorua. (4) b) (1).5 M b) 1. (3): Xô a. (2). (2): Anilin. (6): Fe2(SO4)3. H = 1) 600. (4). N u tăng t t nhi t dung d ch nư c ư ng (saccarozơ.10-23 b) 24. (8).+ NH3↑ T l h s gi a ch t oxi hóa. C12H22O11) t 25ºC lên 75ºC. (9) d) (1). N ng ph n trăm c a dung d ch KCl bão hòa 0ºC là: a) 21. saccharose.8 M 602.82 d) 23. Theo nh nghĩa c a Bronsted . tan c a KCl 0ºC là 27. (XI): H2O. (X): ZnO.2 M c) 1. (2).985. gi s nư c không b bay hơi.d) 4. Ch t l ng hay dung d ch nào không làm i màu quì tím? a) (1). ch t trung tính là ch t không cho H+ không nh n H+. ch t lư ng tính là ch t v a cho ư c H+ v a nh n ư c H+. nóng) → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O d) MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O 604.6 gam.+ H2O→ AlO2. (8) 597. (7): AlCl3.63 b) 20. Ph n ng nào dư i ây có th không ph i là m t ph n ng oxi hóa kh ? a) NaCl + KMnO4 + H2SO4 → Cl2 + MnSO4 + H2O b) CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3 c) FexOy + H2SO4( . (XII): HS-.Tr c nghi m hóa vô cơ 8 Biên so n: Võ H ng Thái a) = 7 b) > 7 c) < 7 d) = 6. Tr n 200 mL HCl 1 M v i 300 mL HCl 2 M.5 596. ch t kh và môi trư ng là: a) 8 : 3 : 2 b) 3 : 8 : 5 c) 8 : 3 : 5 d) 3 : 8 : 2 603.6 M d) 1. Kh i lư ng m t nguyên t Mg tính theo gam b ng: a) 3. (8) c) (1). Các ch t: (I): Al(OH)3. (9): Phèn chua. (VII): NO3-. (4): Mu i ăn. (IV): NH4+.

H n h p A g m hai kim lo i là Al và Fe. (V).05M b) KOH 0. Kh i lư ng riêng c a hơi th y ngân b ng 13.0 c) 11. Dung d ch h n h p A g m HCl 0. (VI).6 l n 609. (XI).8 b) 1. (VIII). nóng.+ OH. N u l y m t ph n th tích dung d ch A thì c n tr n v i bao nhiêu ph n th tích dung d ch B dung d ch sau khi tr n có môi trư ng trung tính? a) 1.5 b) 1.917. thu ư c x mol khí SO2 duy nh t.917. (II).917. (II).05 M vào c c thu tinh ng 30 mL dung d ch h n h p H2SO4 0.6.1 M và HCl 0.5 608.955 g/L. Tr s pH dung d ch D là : a) 2. Dung d ch h n h p B g m NaOH 0.955 g/L. Th y ngân n ng hơn không khí 13.6 l n c) T kh i hơi c a th y ngân b ng 6. Cho ba ph n ng sau: (1) HCO3. (VIII).2 M và Ba(OH)2 0.6g/mL. (X). Th y ngân là m t ch t l ng i u ki n thư ng.1 b) 7.+ H2O (2) HCO3. Ch n phát bi u úng: a) T kh i hơi c a th y ngân b ng 13.917g/mL. (XI).1 M. (II). Kh i lư ng riêng c a th y ngân b ng 13.3 c) 7 d) 2. b) T kh i hơi c a th y ngân b ng 6.18 M. (X). Kh i lư ng nguyên t c a th y ngân (Hg) là 200.05 M.3 gam h n h p A trong dung d ch H2SO4 m c.2 607. (XII) b) (I).5 c) 1. Coi th tích dung d ch không thay i khi pha tr n. (XII) c) (I).+ H+ → CO2 + H2O (3) Ca(HCO3)2 + Na2CO3 → 2NaHCO3 + CaCO3↓ Ph n ng nào ch ng t HCO3.9 d) 13. Cho 100 mL dung d ch Ba(OH)2 0.6 b) 1.4 611. (XII) d) (I). thu ư c 130 mL dung d ch D.05M d) Ca(OH)2 0. Tr s c a x có th là: a) 0.6 g/mL.Tr c nghi m hóa vô cơ 9 Biên so n: Võ H ng Thái a) (I). (XI) 605.5 d) 0. Kh i lư ng riêng c a th y ngân b ng 6.05M 610. có t kh i là 13.1 c) 1. (VIII). (X).12 M và H2SO4 0.75 (Al = 27.6 g/mL d) T kh i hơi c a th y ngân b ng 6. (VI). Kh i lư ng riêng c a th y ngân b ng 13.là m t ch t lư ng tính? a) Ph n ng (3) b) C ba ph n ng trên c) Ph n ng (2) d) Ph n ng (1) và (2) 606. Khi cho dung d ch KOH có pH = 13 vào dung d ch nào dư i ây mà dung d ch thu ư c có pH không thay i? a) NaCl 0.6. Kh i lư ng riêng c a hơi th y ngân i u ki n tiêu chu n b ng 8. em hòa tan h t 19.→ CO32.6 vC (u). (X). Tr n dung d ch H2SO4 có pH = 1 v i dung d ch NaOH có pH = 12 v i t l th tích 1 : 1. Fe = 56) . Kh i lư ng riêng c a hơi th y ngân ktc b ng 8. (VI). tr s pH c a dung d ch thu ư c là: a) 1. Thu ngân n ng hơn nư c 13. (VIII).8 d) 2. (V).05M c) H2SO4 0.

36 d) 4. 12 g b) 10. 12. Tr s c a x là: a) 1. t o mu i s t (III). em nung 21.0 b) 6.6 lít khí NO2 duy nh t thoát ra ( ktc). Dung d ch thu ư c tác d ng v i lư ng dư dung d ch BaCl2.1 mol i n t b) c) ã cho 1.8 g.3 gam h n h p X và Y tác d ng hoàn toàn v i dung d ch H2SO4 loãng. Ca = 40.88 g d) 11 g. Mn = 55.1 mol i n t ã cho 0.016 mol N2.72 b) 2. Al = 27. O = 16) 613. có 6.68 g. Khi cho FeS2 tác d ng v i dung d ch H2SO4 m và H2O.3ºC. Tr s c a m là: a) 3. N u 12 gam FeS2 ư c hòa tan h t trong lư ng FeS2 này ã trao i bao nhiêu mol i n t ? a) ã cho 0.72 lít khí H2 ( ktc) thoát ra. N u hòa tan h t m gam h n h p A b ng dung d ch HCl thì thu ư c 6. Ba = 137.08 d) 7. S = 32.75% Fe (Al = 27.2 (Fe = 56. O = 16) 615. có hòa tan x mol HNO3. Ba = 137.68 g (Be = 9.6 gam k t t a tr ng.45% Fe b) 67. Hai kim lo i X.23 mol CO2. 50. thì thu ư c V lít khí NO là s n ph m kh duy nh t ( ktc). H n h p A g m hai kim lo i Al và Zn. 11. Fe b) Mg. Có 33.55% Al.09% Al.33% Fe c) 49.12 g c) 8.0 d) 2. Hòa tan m gam FeS2 b ng dung d ch HNO3 m c.1 mol i n t d) (Fe = 56. 75.56 g. Hai kim lo i X và Y u có hóa tr II. nóng. Y có th là: a) Zn. Mg = 24. S = 32) c. Cho 11. nóng. 76 cmHg). Còn n u hòa tan h t m gam h n h p A trong dung d ch HNO3 loãng.02 mol N2O và 0. Sr = 88.48 . Mg = 24. S = 32.24 c) 3. Hòa tan h t m gam Mg vào dung d ch HNO3 loãng. Kh i lư ng m i mu i trong 21.Tr c nghi m hóa vô cơ 10 Biên so n: Võ H ng Thái 612. H = 1.77% Al. Hòa tan m t lư ng oxit kim lo i hóa tr III b ng dung d ch H2SO4 5% v a .6 mol i n t 614.62%.91% Fe d) 48.2 (Mg = 24) 618.6 b) 1. Hòa tan h t 11 gam h p kim Al-Fe trong dung d ch H2SO4 loãng.25% Al. Cr = 52. Công th c c a oxit kim lo i là: a) Fe2O3 b) Al2O3 c) Cr2O3 d) Mn2O3 (Fe = 56. thì ã nh n 0. thu ư c 0. thu ư c 46. Zn c) Zn.72 lít H2 ( ktc). cho n kh i lư ng không i. thu ư c m t h n h p khí g m 0. Ph n trăm kh i lư ng m i kim lo i trong h p kim là: a) 24.856 lít H2 ( o 27.68 gam h n h p A là: a) 9. dư.8 c) 2.06 mol NO. Tr s c a V là: a) 6. Fe = 56.0 c) 4. thu ư c 9.68 gam h n h p A g m hai mu i cacbonat c a hai kim lo i. Sn (Zn = 65. Fe = 56) 617. khí SO2 dung d ch H2SO4 m c. 33. 51. thu c phân nhóm chính nhóm II hai chu kỳ k ti p trong b ng phân lo i tu n hoàn. 0. Ba d) Ca. Ba = 137. 10. thu ư c dung d ch mu i có n ng 6. Sn = 119) 616. C = 12. O = 16) 619.

84% và 63.016 lít h n h p hai khí NO và N2O thoát ra ( ktc). KHSO4.35 b) 1. Mg = 24. NaOH. 7 .63 gam h n h p A trong dung d ch HCl.12 lít khí NO duy nh t ( ktc). CuSO4 6. Hòa tan hoàn toàn 30.4 gam h n h p A g m s t và s t oxit vào dung d ch H2SO4 loãng. dư. Tr s c a C là: a) 1.78 gam Al c n dùng v a 400 mL dung d ch HNO3 có n ng C (mol/L).25 (Al = 27. NaCl 2.512 gam m t kim lo i b ng 100 mL dung d ch H2SO4 0. 2. có 4.50 c) 1. Có bao nhiêu lo i khí thu ư c khi cho các ch t r n hay dung d ch sau: Al.63% và 72. Hòa tan 3.44% c) 27. O = 16) 624. Ni = 59) 621. cũng như trong môi trư ng ki m. Kim lo i ó là: a) Al b) Mg c) Ca d) Fe (Al = 27. M là: a) Al b) Zn c) Mg d) Ni (Fe = 56. H n h p A g m kim lo i M (có hóa tr không i) và Fe.16% (Fe = 56. thu ư c 1. K2S c) 1. Al = 27. d ng dung d ch v i nư c và b) Oxi c) Ozon d ng hơi (khí) có ba d) Brom 627. Ca = 40. em hòa tan h t 3. N = 14.Tr c nghi m hóa vô cơ 11 Biên so n: Võ H ng Thái 620. (NH4)2CO3 và phenolptalein không màu. HCl. 6.80 d) 1. Có sáu l dung d ch b m t nhãn: Na2CO3. Thành ph n ph n trăm v kh i lư ng m i ch t có trong h n h p A là: a) 60% và 40% b) 24. Zn = 65. NH4Cl 8. ta có th ch n dung d ch nào sau ây? a) AgNO3 b) KOH c) HCl d) Ba(OH)2 628. NaBr Các dung d ch u có pH < 7 là: a) 2. 4. u th hi n tính oxi hóa khi tác d ng v i Al cũng như Zn. Hóa ch t nào mà khi màu khác nhau? a) Iot d ng tinh th . NaNO3. 5. có 2. 3. Na2CO3 3. 9. Còn n u em hòa tan cùng lư ng h n h p A trên trong dung d ch HNO3 loãng thì thu ư c 1. 10 b) 3. trung hòa axit còn dư trong dung d ch sau ph n ng c n dùng 26 mL dung d ch NaOH 1 M. O = 16) 623.56% và 75.48 lít H2 thoát ra ( ktc).37% d) 36. Na2CO3 ph n ng v i nhau? (không hi n di n không khí) (Cho bi t mu i nitrat trong môi trư ng axit. Hòa tan hoàn toàn 1. 10 5. NH4Cl. Fe = 56) 622. có th có bao nhiêu ph n ng d ng phân t x y ra? a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 626. phân bi t chúng.4 M (loãng). Al2(SO4)3 7. Khi cho h n h p hai ch t Na2O và Ca(HCO3)2 hòa tan vào nư c dư. 6.344 lít H2 ( ktc). CH3CH2ONa d) 3. KHSO4 10. 7 4. thu ư c mu i nhôm nitrat. nó b oxi hóa t o khí có mùi khai trong môi trư ng ki m) a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 625. CH3COONa 9. Mg = 24. Cho các dung d ch ư c ánh s như sau: 1.

N u ch ư c phép dùng m t dung d ch hóa ch t làm thu c th thì có th ch n dung d ch nào dư i ây? a) Dung d ch NaOH b) Dung d ch HCl c) Dung d ch Ba(OH)2 d) Dung d ch AgNO3 631. Sau m t th i gian. S = 32. kh i lư ng c a thanh kim lo i bây gi tăng thêm 3% so v i kh i lư ng lúc u.87 g b) 3. Kim lo i ng t o ra bám h t vào thanh nhôm còn dư. Cho h n h p g m Fe và Cu vào dung d ch AgNO3. Trong các ph n ng dư i ây.0 (Fe = 56.01 mol Zn và 0.56 (Al = 27. Cu(NO3)2.84 c) 3. Fe2(SO4)3. Khi pha dung d ch FeSO4 trong phòng thí nghi m. Cu = 64. NaHCO3. Kh i lư ng kim lo i ng t o ra là bao nhiêu gam? a) 5. Sau khi ph n ng xong. KI.050 g c) 4. ph n ng nào trong ó nư c óng vai trò là m t axit Bronsted? a) Al3+ + H2O Al(OH)2+ + H+ b) CH3COO + H2O CH3COOH + OHc) NH4+ + H2O NH3 + H3O+ d) CuSO4 + 5H2O → CuSO4. Cho 2.93 g d) 3.422 g d) 4. KCl. O = 16) 635. Hòa tan h t 6. Nhúng m t thanh nhôm có kh i lư ng 69 gam vào 200 mL dung d ch CuSO4 0.3 M.012 mol Fe d ng b t vào 100 mL dung d ch AgNO3 0. NH4NO3 và (NH4)2SO4. NH4Cl. l y thanh nhôm ra. M c ích c a vi c dùng inh s t này làm gì? a) ion Fe2+ không b kh thành Fe b) ion Fe2+ không b oxi hóa t o thành Fe3+ c) dung d ch ư c tinh khi t hơn d) lo i axit dư.310 g b) 4. Cho 0. sau khi k t thúc ph n ng.76 gam. N = 14.8 gam b t Fe vào 100 mL dung d ch h n h p AgNO3 0. trong môi trư ng axit H2SO4.5H2O 632.5 M. Ag = 108.5 c) 1. n u có 634. Na2CO3. KNO3. NaAlO2. nh m ph c v cho sinh viên th c t p nh phân dung d ch FeSO4 b ng dung d ch KMnO4.1 b) 0. Khu y k các ph n ng x y ra hoàn toàn.1 M và Cu(NO3)2 0. còn l i hai kim lo i. Sau khi ph n ng hoàn toàn. O = 16) 637.45 M.00 g (Fe = 56.5 d) 1. Ag = 108.16 gam Fe vào 300 mL dung d ch AgNO3 có n ng C (mol/L). nhân viên phòng thí nghi m thư ng cho m t chi c inh s t vào dung d ch v a pha. K2S. Dung d ch thu ư c ch a ch t tan là: a) Fe(NO3)2 b) Fe(NO3)2.794 g . Tr s c a C là: a) 0. NaF có bao nhiêu dung d ch có pH > 7? a) 7 b) 4 c) 5 d) 6 630. kh i lư ng mu i trong dung d ch thu ư c sau ph n ng là: a) 4. thu ư c hai mu i s t có kh i lư ng là 24. CH3COONa. Cu = 64) 633. Cu(NO3)2 c) Fe(NO3)3.Tr c nghi m hóa vô cơ 12 Biên so n: Võ H ng Thái 629. Cu(NO3)2 và AgNO3 d) AgNO3 636.76 b) 1. thu ư c m gam ch t r n. Có năm l ng năm dung d ch m t nhãn là: AlCl3.88 d) 2. NaHSO4.92 c) 2.Trong các dung d ch sau ây: K2CO3. Tr s c a m là: a) 4.

Tìm tr s c a x y có tr s l n nh t. Tr s c a x và tr s c c i c a y là: a) x = 0. S. HCl. thu ư c dung d ch A. Fe = 56. Cho t t dung d ch A vào 100 mL dung d ch Al2(SO4)3 0. Al = 27. N = 14.22 g c) x = 0.55 g (N = 23.80 g d) 43.69 g. B n ch t c a s ăn mòn i n hóa h c là gì? a) Kim lo i hay h p kim b phá h y b i các ch t c a môi trư ng xung quanh nó. Fe3O4. y = 1.46 g. nóng)  → Y + Z Y + H2S  → T↓ + Z Y + KMnO4 + H2O  → U + V + R X là: a) Cu b) Fe c) S 642.8 gam k t t a. Cl2. O = 16) 639. S2-. y = 8.56 g b) x = 0. H = 1.00 g (Fe = 56.Tr c nghi m hóa vô cơ 13 Biên so n: Võ H ng Thái (Zn = 65.04 g b) 39. O = 16. Ag = 108. SO2. sau khi ph n ng xong. Có sơ ph n ng: A + Cl2  → B A + HCl  → D + E D + Cl2  → B A là ch t nào? a) Ca b) Zn d) Ag c) Al d) Fe 643. Fe3+. c) Có s t o ra pin i n hóa h c và kim lo i nào óng vai trò c c âm (anot) c a pin thì b ăn mòn d) Gi a kim lo i hay h p kim t o v i môi trư ng ngoài vô s các vi pin và kim lo i nào óng vai c c âm c a pin hay catot thì b oxi hóa (hay b ăn mòn). Tr s l n nh t c a V là: a) 336 b) 672 c) 560 d) 448 (Ca = 40.1 M. y = 1. ch t kh ho c ch t trao i là: a) 3 b) 4 c) 5 d) 6 . em hòa tan x gam Na vào 200 mL dung d ch Ba(OH)2 0. thu ư c dung d ch X và còn l i m t kim lo i. S = 32) 641. O = 16) 640. S c V mL khí SO2 ( ktc) vào 200 mL dung d ch Ca(OH)2 0.1 M. y = 6. b) Kim lo i hay h p kim b oxi hóa tr c ti p b i các ch t c a môi trư ng.24 g c) 36.12 mol khí NO thoát ra. S ch t tùy trư ng h p (tùy tác ch t ph n ng v i nó) mà có th có ba vai trò là ch t oxi hóa. Cho các ch t: Fe.56 g d) x = 0. Có sơ ph n ng: X + H2SO4(l) X + H2SO4( . N = 14. em cô c n dung d ch X. 644.46 g. Ba = 137.1 M thu ư c 1. có 0. thu ư c y gam k t t a. O = 16) 638. em hòa tan 12 gam h n h p A trong dung d ch HNO3 loãng. Fe2O3. thu ư c m gam mu i khan.69 g. Cu = 64. Fe2+. Tr s c a m là: a) 33. CO2. FeO. H n h p d ng b t g m hai kim lo i s t và ng có s mol b ng nhau. S = 32.

kh hoàn toàn 101. c n dùng 1. (b). O = 16) 651. Tr s c a V là: a) 3.8 b) 5. H n h p A g m ba oxit s t FeO. (c) 647. Tr s c a m là: a) 19. Fe2O3 có s mol b ng nhau. O = 16) 652.24 gam b) 46. Cho t t b t kim lo i ng vào dung d ch X và khu y u cho n khi b t ng không b hòa tan n a.4 (Fe = 56. Mn = 55.6 d) 6. thu ư c dung d ch X. K = 39.6 gam m t kim lo i.8 gam m t mu i và 5.4 d) 5. Tr s c a m là: a) 30 gam b) 35 gam c) 40 gam d) 45 gam (Fe = 56.88 gam (Fe = 56. M t khác hòa tan hoàn toàn 101. Dung d ch X làm m t màu v a V mL dung d ch KMnO4 0. V lít khí SO2 ( ktc) làm m t v a a) 1.36 b) 4. mà trong th c t là l p nư c r t m ng ng trên b m t kim lo i có hòa tan khí CO2.48 d) 6.1 mol khí NO duy nh t. dung d ch X có hòa tan 91. Khu y u ph n ng x y ra hoàn toàn. khu y k ph n ng x y ra hoàn toàn.2 gam d) 20.72 (Fe = 56.56 646. Cho dung d ch HNO3 loãng vào m t c c th y tinh có ng 8. un nóng. Tr s c a V là: a) 120 b) 80 c) 40 d) 30 (Fe = 56. O = 16) 653. dư thì thu ư c 1.8 c) 9.. Fe3O4 và Fe2O3 t o kim lo i. thu ư c dung d ch A. Tr s c a V là: c) 3. th y có khí Cl2 thoát ra. còn l i 1.64 gam Fe3O4 trong dung d ch H2SO4 loãng (dư). Hòa tan h t m gam h n h p A này b ng dung d ch H2SO4 m c. nóng.48 d) 0.008 lít ( ktc) m t khí mùi h c duy nh t. Tr s c a m là: a) 16.1 M. thì ã dùng h t m gam b t ng. i u ki n có s ăn mòn i n hóa h c là: a) Ph i có hai kim lo i hay kim lo i v i phi kim hay kim lo i v i m t h p ch t có tính kh m nh y u khác nhau b) Ph i có hi n di n dung d ch ch t i n ly trên b m t kim lo i hay h p kim. thu ư c dung d ch X.4 gam Fe và 6. Hòa tan h t 4.6 (Fe = 56.48 c) 2.6 c) 4. O2. N = 14. O = 16.6 gam h n h p A g m FeO.6 gam h n h p A trong dung d ch H2SO4 m c nóng.2 b) 12.48 gam KMnO4 trong môi trư ng axit H2SO4.Tr c nghi m hóa vô cơ 14 Biên so n: Võ H ng Thái 645. Tr s c a m là: a) 16. có V lít khí NO thoát ra ( ktc). c) Các kim lo i có tính kh ti p xúc v i nhau hay ư c n i v i nhau b ng dây d n i n d) C (a). dư thì thu ư c V lít khí SO2 (s n ph m kh duy nh t) ktc.8 mol CO. Tr s c a V là: .24 20 mL dung d ch KMnO4 1M. Hòa tan m gam Fe b ng dung d ch HCl v a . thu ư c 0.4 gam Cu. Fe3O4. O = 16) 650. Hòa tan h t 23.. O = 16) 649.4 gam c) 23. Hòa tan m gam h n h p g m Fe và Fe3O4 vào dung d ch HNO3 loãng.2 gam s t t oxit b ng dung d ch HCl.68 gam kim lo i. Cu = 64) 648.12 b) 2. Dung d ch A làm m t màu v a 9.

36 c) 2. CuO. MgO. Cu. Ca. dùng i n c c trơ.2 b) 0.2 gam kim lo i X vào 100 mL dung d ch NaOH 1 M. Fe3O4. r i i n phân MgCl2 nóng ch y d) Cho dung d ch MgCl2 tác d ng v i NaOH. em nung Mg(OH)2. thu ư c 739. .2 cm3 khí H2 thoát ra ( ktc). Fe. Al. Fe2O3. Mn. Fe. Cu. 661. hòa tan h t 160. Mg. Mg t o ra không tan trong nư c. sau ó i n phân dung d ch BaCl2 có màng ngăn. Ni. O = 16) 656. Fe. kh hoàn toàn 160. Fe = 56. H2. Cr c) Fe. thu ư c Mg catot bình i n phân b) Dùng Na kim lo i kh ion Mg2+ trong dung d ch. T Ba(OH)2 ngư i ta i u ch Ba b ng cách nào trong các cách sau? (1) i n phân Ba(OH)2 nóng ch y. MnO2. Na b) Al. FeO. MgO. T dung d ch MgCl2 ta có th i u ch Mg b ng cách: a) i n phân dung d ch MgCl2. Nh ng kim lo i nào sau ây có th ư c i u ch t oxit c a chúng.7 mol CO. Fe.4 d) 0. ư c MgO.Tr c nghi m hóa vô cơ 15 Biên so n: Võ H ng Thái a) 4. X là: a) Al b) Zn c) Ba d) K (Al = 27. Cr d) Ni. Pb 658. Cu. K. Al d) Ni. Zn = 65.3 c) 0.75 gam Al v i 19.2 mL H2 ( ktc). Th c hi n ph n ng nhi t nhôm gi a 6.48 b) 3.2% c) 85% d) 100% (Al = 27. H n h p A g m Fe. Sau cùng dùng CO hay H2 kh MgO. thu ư c Mg. MnO2 660. (2) Cho Ba(OH)2 tác d ng dung d ch HCl v a . Fe3O4 và Fe2O3. Cu = 64) d) 1. K = 39) 657. Cho 1. Nh ng kim lo i nào sau ây ch có th ư c i u ch b ng phương pháp i n phân nóng ch y h p ch t c a chúng? a) Fe. Mg. Ca. Cu. Mn b) Al. Al. c) Cô c n dung d ch. Ni. Cu. thu ư c dung d ch D và có 196. Mn d) Cu. MgO. Hi u su t ph n ng nhi t nhôm là: a) 95% b) 91. Mn c) Cu. Fe. Ph n ng x y ra hoàn toàn. ư c tách l y riêng.2 gam Fe2O3 trong i u ki n không có oxi. C hay Al? a) Fe. em hòa tan ch t r n sau ph n ng nhi t nhôm b ng dung d ch xút dư. Ca c) Na.8 gam h n h p A trong dung d ch HNO3 loãng v a . thu ư c ch t r n g m: a) Al2O3. thu ư c mu i MgCl2 khan. Sau khi ph n ng hoàn toàn. Tr s c a x là: a) 0. M t khác. thu ư c x mol khí NO. Mn. Th i m t lư ng h n h p khí CO và H2 dư i ch m qua m t h n h p un nóng g m Al2O3. Pb b) Zn.8 gam h n h p A c n 2. O = 16) 655. Al2O3.24 (Fe = 56. thu ư c k t t a Mg(OH)2. Mg.5 (Fe = 56. b ng phương pháp nhi t luy n nh ch t kh CO. Cu. Ba = 137. oxit kim lo i b kh t o kim lo i.12 654. Pb 659.

thu ư c Fe catot bình i n phân. Ag không ph n ng v i O2 và không tác d ng v i HCl tan. b) Cho Fe2(SO4)3 tác d ng v i dung d ch NaOH. d) T t c các phương pháp trên.7 gam mu i clorua c a kim lo i M. em nung k t t a này.2 mL b) 0. Cl = 35.52 gam và 179. 2 và 3 c) 2 và 4 d) C 1. Trong quá trình i n phân mu i ăn nóng ch y. ư c lo i catot. Cư ng dòng i n ã dùng là: a) 0.52 gam và 89.5) 666. T Fe2(SO4)3 mu n thu ư c kim lo i s t thì nên dùng cách nào sau ây trong phòng thí nghi m? a) i n phân dung d ch Fe2(SO4)3. Kim lo i M là: . Fe b hòa tan h t. Kim lo i M là: a) Zn b) Mg c) Na d) Ca (Zn = 65.6 mL c) 0. Ag không tan ta l c l y Ag Cách làm úng là: a) 1 và 2 b) 1. thu ư c BaO. Ngư i ta lo i b s t trong h n h p ó b ng cách: (1) Cho h n h p này vào dung d ch AgNO3 dư.45 lít khí ( ktc).Tr c nghi m hóa vô cơ 16 Biên so n: Võ H ng Thái (3) Nung Ba(OH)2 nhi t cao. s thu ư c Fe. 3 và 4 d) C 1.6 mL d) 1. ta l c l y Ag (4) Cho h n h p này vào dung d ch Fe(NO3)3 dư. 3 và 4 662. anot thu ư c 2. kh i lư ng catot tăng thêm 1. Cách làm úng là: a) 1 và 4 b) Ch có 4 c) 1. Fe tan h t. sau ó l c l y Ag (2) Cho h n h p này vào dung d ch HCl dư. 4 663.3 gam và 224 mL (Zn = 65) catot thu ư c 7 gam kim lo i M thì 4 gam kim 3 668. 2.0 A (Ag = 108) 667. ta l c l y Ag còn l i (3) un nóng h n h p trong oxi dư. Ca = 40.08 gam. Mg = 24.8 A trong th i gian 1930 giây thì kh i lư ng k m và th tích khí O2 sinh ra ( ktc) là: a) 0.0 A c) 1. sau ó kh BaO b ng CO ho c H2 nhi t cao. Khi i n phân dung d ch mu i b c nitrat trong 32 phút 10 giây. Fe tan h t. Có m t h n h p dư i d ng b t g m Ag và Fe. 2. (4) Cho Ba(OH)2 tác d ng dung d ch HCl n môi trư ng trung tính.5 A b) 1. 3. i n phân dung d ch mu i MCln v i i n c c trơ. Na = 23. s thu ư c Fe2O3 và sau cùng dùng H2 hay CO kh Fe2O3 khi un nóng. i n phân dung d ch ZnSO4 b ng i n c c trơ v i cư ng dòng i n I = 0. i n phân nóng ch y hoàn toàn 3. c) Dùng kim lo i k m hay nhôm lư ng dư cho vào dung d ch Fe2(SO4)3. em cô c n dung d ch r i i n phân BaCl2 nóng ch y.5 A d) 2. s thu ư c Fe kim lo i. l c l y k t t a Fe(OH)3. sau ó cho h n h p s n ph m vào dung d ch HCl. 664. anot x y ra quá trình: a) kh ion clorua b) kh ion natri c) oxi hóa ion clorua d) oxi hóa ion natri 665.26 gam và 89.

Ngư i ta i n phân mu i clorua c a m t kim lo i tr ng thái nóng ch y. ngư i ta có th th c hi n ph n ng: a) i n phân dung d ch NaOH hay dung d ch NaCl b) Cho K vào dung d ch NaCl. Công th c c a mu i là: a) MgCl2 b) NaCl c) CaCl2 d) KCl (Mg = 24.24 lit khí ( ktc) anot và m gam kim lo i catot. i n phân dung d ch KF.5) 677. K = 39. H n h p A g m hai mu i clorua c a hai kim lo i. nư c Javel ư c i u ch b ng cách: a) Cho khí clo tác d ng v i dung d ch NaOH b) i n phân dung d ch NaCl có màng ngăn c) i n phân dung d ch NaCl không có màng ngăn d) i n phân dd KCl không có màng ngăn 675. F2.5) 678. O2.72 lít khí ( ktc) thoát ra anot.3 gam kim lo i i n c c còn l i. i n phân nóng ch y m t mu i clorua kim lo i. Tr s c a m là: a) 4.25 gam (Cl = 35. Fe = 56.8 gam h n h p A thu ư c 2. Ca = 40. Trư ng h p nào ion K+ không di chuy n t do (linh ng) khi th c hi n các ph n ng hóa h c sau ây? a) KOH tác d ng v i HCl b) KOH tác d ng v i dung d ch CuCl2 c) Nung nóng KHCO3 d) i n phân KOH nóng ch y 673. Na = 23. i n phân dung d ch NaCl có màng ngăn. O2 d) H2. Zn = 65) i u ch kim lo i natri (Na).Tr c nghi m hóa vô cơ 17 Biên so n: Võ H ng Thái a) Ni 669. Cl = 35. Kim lo i canxi (Ca) ư c s n xu t trong công nghi p b ng phương pháp: a) i n phân nóng ch y b) i n phân dung d ch c) Th y luy n d) Nhi t luy n 671. Mg = 24) 672.4 gam d) 19.6 gam c) 3. Sau m t th i gian. có 6. dung d ch KOH c) H2. Cu = 64. K = 39. b) Fe c) Cu d) Cr (Ni = 59. Nguyên t c chung i u ch kim lo i là: a) Dùng ch t oxi hóa thích h p hay dòng i n t o kim lo i tương ng. s n ph m thu ư c là: a) H2. thu ư c 12 gam kim lo i catot. Trong công nghi p. oxi hóa các h p ch t c a kim lo i nh m . ngư i ta thu ư c 28 lít khí ( ktc) 75 m t i n c c và 1. a) Na b) H2 catot thu ư c: c) Cl2 d) NaOH và H2 674. Al s y Na ra kh i Na2O d) i n phân nóng ch y NaOH hay NaCl 670. Công th c hóa h c c a mu i là: a) CaCl2 b) KCl c) NaCl d) MgCl2 (Ca = 40. KOF 676. i n phân nóng ch y h t 22. Na = 23. K m nh hơn Na s y Na ra kh i dung d ch NaCl c) Cho Al tác d ng v i Na2O nhi t cao.3 gam b) 8. KOH b) H2.

84 b) 14. 9 d) 4. H n h p A g m Fe và Fe3O4. em hòa tan m gam h n h p A b ng dung d ch HNO3 loãng v a . c) Dùng phương pháp i n phân nóng ch y i u ch các kim lo i Mg. S h t mang i n tích âm trong hai ion M2+ và X. Hòa tan m gam h n h p A b ng dung d ch HNO3 loãng có ch a 0. phân nhóm chính nhóm VII (VIIA) c) Chu kỳ 4. T ng s h t không mang i n trong A là 32.1 mol NO thoát ra. Fe2O3 c) 150. phân nhóm chính nhóm VIII 684. Sau khi ph n ng xong. electron. 17 b) 20. dung d ch D và còn l i 1. em nung n kh i lư ng không i. FexOy. Nguyên t X có t ng s các h t cơ b n (proton. Tr s c a m là: a) 15. chu kỳ 4. electron. S th t nguyên t (s hi u nguyên t ) Z c a M và X l n lư t là: a) 12. FeO d) 150. O = 16) 682. nơtron trong phân t A b ng 92. trong ó s h t mang i n nhi u hơn s h t không mang i n là 25 h t. Nguyên t mangan có s hi u (s th t nguyên t ) là 25. A là m t h p ch t ion ư c t o b i ion M2+ và ion X-. cũng như các kim lo i ki m. Fe3O4 b) 31. Nguyên t clo có hai nguyên t ng v . V trí c a X trong b ng h th ng tu n hoàn là: a) Ô th 35. phân nhóm chính nhóm VII d) Chu kỳ 4.3. ki m th . phân nhóm chính nhóm VI b) Ô th 35. Có t o ra 0.Tr c nghi m hóa vô cơ 18 Biên so n: Võ H ng Thái b) Dùng phương pháp nhi t luy n hay th y luy n i u ch các kim lo i ng sau nhôm trong dãy th i n hóa.1 mol N2O.16 c) 13. H n h p A d ng b t g m: Al.68 gam kim lo i. Al.52 d) M t tr s khác (Fe = 56 681. 679.b ng nhau. d) Dùng ch t kh thích h p hay dòng i n kh h p ch t c a kim lo i. Fe3O4 (Al = 27. có hòa tan 7. có 0. Coi kh i lư ng nguyên t b ng v i s kh i A c a nó và kh i lư ng nguyên t ư c dùng tính toán là kh i lư ng nguyên t trung bình c a các nguyên t ng v c a nguyên t ó hi n di n trong t nhiên v i t l xác nh. Tr s c a m và công th c c a FexOy là: a) 188. T ng s h t proton. Cho dung d ch thu ư c tác d ng v i dung d ch xút dư.56 mol HNO3. nơtron) là 115 h t.8 mol HNO3.3. chu kỳ 5. L y k t t a màu nâu . C u hình electron c a Mn2+ là: a) 1s22s22p63s23p64s23d3 b) 1s22s22p63s23p63d34s2 c) 1s22s22p63s23p64s23d5 d) 1s22s22p63s23p63d5 683. Ph n ng nào mà s d ch cân b ng không ph thu c vào áp su t? a) b) c) d) N2(k) + 3 H2(k) PCl3(k) + Cl2(k) CO(g) + H2O(g) CO(k) + 1/2 O2(k) 2 NH3(k) PCl5(k) CO2(g) + H2(g) CO2(k) 680. thu ư c 192 gam chât r n cũng có màu nâu ó. Fe = 56. 9 c) 12. 17 685.1 mol NO và 0.

m = 100(x – y) d) V = 22. 688.928. Tr s c a V và m là: a) V = 22. Tr s c a V là: a) V = 11. C u hình electron c a Fe là: a) 1s22s22p63s23p63d8 b) 1s22s22p63s23p63d54s2 2 2 6 2 6 2 c) 1s 2s 2p 3s 3p 3d d) 1s22s22p63s23p64s23d6 687. Tr s c a V và m là: a) V = 22. Cho t t dung d ch có hòa tan y mol Na2CO3 vào c c th y tinh có hòa tan x mol HCl. chu kỳ 4. Bi u th c liên h gi a c và f là: a) c = f – 2 b) f = c + 1. th y trong c c có t o m gam ch t không tan. ô 19. Ion Fe3+ có c u hình electron là: 1s22s22p63s23p63d5. Tr s pH c a hai dung d ch theo th t là c và f. O = 16) .7 c) c = f – 1. C = 12. Kh i lư ng nguyên t Cl ư c dùng 37 17 tính toán là 35. m = 197(2b – a) d) V = 11. X là kim lo i chu kỳ 3. Cho ti p dung d ch Ba(OH)2 dư vào c c. i n ly c a dung d ch HCOOH là 2%.4(x – y). 30% 686. 70% 35 17 Cl và Cl c a nguyên t clo trong t nhiên l n lư t là: b) 75%. Còn 29 Cu có kh i lư ng nguyên t là 64.2x b) V = 11.5x) (Ca = 40. 25% d) 70%. có V lít CO2 thoát ra ( ktc).546 b) 64 c) 63. m = 197(2b – a) c) V = 22. Có V lít CO2 thoát ra ( ktc).1 690. Cho t ng gi t dung d ch HCl có ch a a mol HCl vào c c ng dung d ch có ch a b mol K2CO3. Cho r t t t dung d ch HCl có hòa tan x mol HCl vào c c ng dung d ch xô a có hòa tan y mol Na2CO3.4(x – y).930.5a) (Ba = 137. X là m t nguyên t hóa h c có s th t nguyên t (s hi u) Z = 19. O = 16) 692. N u cho ti p dung d ch nư c vôi dư vào c c.5 d) f = c + 2. X là m t phi kim.5x) c) V = 11.2a.2x. X b hòa tan trong nư c t o khí H2.5.83% s nguyên t . m = 100(y – 0. m = 197(b – 0. Nguyên t hóa h c 65 29 ng có hai ng v trong t nhiên là 63 29 Cu chi m 69.2(y + x) c) V = 22.2x. m = 100(y – 0. có hóa tr I.4(a – b). thu ư c m gam k t t a. m = 100(y – x) b) V = 11. a) X là m t kim lo i. m = 197(b – 0.17% và 63 65 Cu chi m 30. chu kỳ 4 b) X ô th 19.120 689. N u cho ti p nư c vôi trong vào c c thì có k t t a xu t hi n.4(y – x) d) V = 22.Tr c nghi m hóa vô cơ 19 Biên so n: Võ H ng Thái trong t nhiên là 35 17 Cl và 37 17 Cl .2a. phân nhóm chính nhóm I (IA) trong b ng h th ng tu n hoàn. Kh i lư ng nguyên t trung bình c a Cu ư c dùng tính toán là: a) 63. 75% c) 30%. Các ph n ng x y ra hoàn toàn. c) X là m t kim lo i có hoá tr II. Hai dung d ch HCl và HCOOH có cùng n ng mol/L.834 d) 64. C = 12. Ph n trăm s nguyên t a) 25%.4(a – b). d) X có tính kh r t m nh.4(x – y) 691. chu kỳ 4. có V lít CO2 thoát ra ( ktc).5a) b) V = 11. 29 Cu có kh i lư ng t là 62.

Ion M2+ có t ng s h t proton. Các khí nào có th cùng hi n di n trong h n h p? a) NH3.72 lít H2 thoát ra ( ktc). O = 16.36 mol H2. Hòa tan h t h n h p H b ng dung d ch H2SO4 m c nóng thì có khí SO2 thoát ra và thu ư c 48 gam m t mu i s t.376 lít h n h p hai khí N2O và N2 thoát ra ( ktc). O = 16. Còn n u hòa tan m gam h n h p A vào dung d ch KOH dư. O3 700.5M và HBr 1M.45 c) 130.2. thu ư c dung d ch B.25 (Al = 27. cho h p th hơi nư c t o ra vào 100 gam dung d ch H2SO4 98%. C u hình electron c a M2+ là: a) 1s22s22p63s23p64s23d8 b) 1s22s22p63s23p63d8 c) 1s22s22p63s23p64s23d10 d) 1s22s22p63s23p63d10 694. un nóng nhi t cao. V = 448 b) m = 18. ZnO. Hòa tan h t m gam h n h p A g m ba kim lo i d ng b t g m Mg. Al. MgO. nơtron. Al = 27) . C = 12.2 mL H2 ( ktc). Cho 40. V = 672 (Fe = 56. O = 16. Hòa tan h t m gam Al trong dung d ch HNO3 r t loãng. có 5. Cu = 64. Mg = 24.45 (H = 1.715 c) 0.88. Còn n u kh m gam oxit s t trên b ng CO thì thu ư c h n h p H g m các ch t r n. Tr s c a m và công th c c a oxit s t là: a) m = 19.34 gam mu i s t. Fe = 56. Zn = 65.85 gam h n h p B các oxit kim lo i: CuO. Còn n u hòa tan m gam FexOy trong dung d ch HNO3 loãng thì có V mL khí NO duy nh t thoát ra ( ktc) và thu ư c 65. Fe3O4 c) m = 19. Cho dung d ch thu ư c tác d ng v i lư ng dư xút. O2 d) HI.56. H = 1) 698. Fe2O3. O = 16.6 d) 20. sau thí nghi m dung d ch axit có n ng 92. có 6. Kh h t m gam m t oxit s t nh m t o s t kim lo i thì c n dùng 0. thu ư c 224 mL H2 ( ktc). Tr s c a m và V là: a) m = 18.03 mol NH3 thoát ra. thu ư c m gam h n h p g m các ch t r n R và h n h p khí K.3 b) 18.2. S h t mang i n tích âm ít hơn s h t không mang i n là 7 h t.32 lít h n h p A g m hai khí H2 và CO ( ktc) tác d ng v i 158. V = 560 d) m = 20. N = 14. N = 14. V = 560 c) m = 20. Zn vào 250 mL dung d ch HCl 1. Tr s pH c a dung d ch B là: a) 3 b) 2 c) 1 d) 0 696. Fe2O3 b) m = 23. H2S.05 d) 108. Kh hoàn toàn m gam oxit s t FexOy b ng H2 nhi t cao. thu ư c 291. HCl b) CO2.962 d) 0.036%.56. Al2O3.2.910 b) 0. He = 4) 699. có 0.Tr c nghi m hóa vô cơ 20 Biên so n: Võ H ng Thái 693. Fe2O3 (Fe = 56. O2.9 c) 21. Tr s c a m là: a) 24. Cho m gam h n h p A d ng b t g m K và Zn hòa tan lư ng nư c dư.845 (K = 39. S = 32) 697.25 b) 144. Coi th tích dung d ch B là 250 mL. FeO d) m = 23. N2. H n h p khí K g m hai ch t u b h p th b i bình ng dung d ch xút có dư. Tr s c a m là: a) 0. H n h p khí này có t kh i so v i heli b ng 9. Zn = 65) 695. Tr s c a m là: a) 101. H = 1.2. electron là 93. CH3NH2. un nóng. Cl2 b) HBr. Sau thí nghi m.88.

. gi nguyên n ng B thì v n t c ph n ng tăng lên hai l n. O2-. nư c. Cl = 35. xá x . CaCO3. K.576%. Na . Hd) H-..06% b) 3. Na+. Khi u ng các lo i nư c có hòa tan khí CO2 (như Cocacola. lu c th t. O22+ 2+ 3+ c) F . Ca l n lư t các ô 16. Mg = 24. H = 1) 702. 13. 5. nên CO2 c a nư c u ng vào làm tăng n ng CO2 c a cơ th và CO2 b y ra theo nguyên lý d ch chuy n cân b ng. Al3+ b) Al3+. H+. H c) H..). Seven up. S hơi này không làm thay thân nhi t dù là r t ít d) S hơi trên là do khí CO2 thoát ra. Th t bán kính các ion tăng d n như sau: a) O2-. N ng ph n trăm các ch t tan trong dung d ch thu ư c là: a) 3. O . Nguyên nhân là s oxi hóa th c ph m t o CO2. Khi n u ăn (n u cơm. 12. Na+. C = 12. i u này khi n thân nhi t tăng lên m t ít c) Khi u ng lo i nư c trên vào bao t có môi trư ng axit. F.75%. 3. Còn khi làm gi m n ng B m t n a. 97%. H+ 703.. 19. v n t c ph n ng không thay i. gi t ch t các vi khu n c h i c) th c ph m phân tích ra nhi u vitamin c n thi t cho cơ th d) Thúc y nhanh v n t c quá trình th y phân th c ph m..) ch y u là nh m: a) N u chín th c ph m b) Sát trùng th c ph m. V i các ion và nguyên t : H+. Na+. Ch n cách lý gi i úng: a) Do quá trình bay hơi là quá trình thu nhi t. S th t nguyên t (s hi u) Z c a O. i u này khi n thân nhi t gi m m t ít b) Do nhi t cơ th thư ng cao hơn nhi t nư c u ng vào nên khí CO2 thoát ra kh i ch t l ng gây s hơi. 17. Coi như không có hơi nư c thoát ra. ta thư ng b hơi. 3. Hb) H+. Na. gi nguyên n ng ch t B thì v n t c ph n ng tăng 8 l n. M t ph n ng hóa h c: mA + nB  → pC + qD Th c nghi m cho th y: Khi tăng n ng ch t A g p ôi. F-. 20 trong b ng h th ng tu n hoàn. Các nguyên t S. Mg2+. O = 16. Còn khi làm tăng n ng B hai l n. Mg . H. Mg. Cl. Th t bán kính gi m d n c a các ion và nguyên t này là: a) H+. 11.15% (Ca = 40.15% c) 2. H-. H.5.85% d) 4. Al d) Al3+. H. Mg2+. gi nguyên n ng c a A thì v n t c ph n ng tăng 4 l n. Bi u th c v n t c ph n ng trên là: a) v = k[A]m[B]n b) v = [A]3[B] c) v = k[A]3 d) v = [A]3[B]-1 706. F708. Bi u th c v n t c ph n ng này là: a) v = k[A][B] b) v = k[A]m[B]n c) v = k[A]2[B] d) v = k[A][B]2 705. 2. H-. hòa tan h t m gam khoáng ôlômit (dolomite. Mg2+.MgCO3) c n dùng 292 gam dung d ch HCl 5%.. gi nguyên n ng ch t A.Tr c nghi m hóa vô cơ 21 Biên so n: Võ H ng Thái 701.68%. S hơi này khi n làm gi m thân nhi t m t ít (nên nư c gi i khát còn có tác d ng gi i nhi t) 704. d tiêu hóa hơn khi ăn 707. F-. 9. Th t gi m d n bán kính c a các ion như sau: . M t ph n ng hóa h c gi a hai tác ch t A và B: A + B  → S n ph m Th c nghi m cho th y: khi tăng n ng A hai l n. nên CO2 b y ra theo nguyên lý d ch chuy n cân b ng. Al l n lư t là: 8.

(V). thu ư c 200 mL dung d ch A. Cl-. (II): H2S. (2). MgO. Fe = 56.56%. (III): KMnO4. Ca2+ 709. (4): NaOH. (1). M là: a) Mg b) Cu c) Fe d) Al (H = 1. 712. (6). (6). K+. (7). (VII). Zn.5) 715. H = 1.Tr c nghi m hóa vô cơ 22 Biên so n: Võ H ng Thái a) Ca2+. MgO. (1). Fe d) Cu. Cl = 35. (IX) 711. (3). Tr s pH c a dung d ch A là: a) 14 b) 13 c) 12 d) 11 716. (VII): H2. (2). Hòa tan h n h p B trong dung d ch KOH có dư. (V). (VI): CO. B có th theo l n lư t là: a) KOH. (3).6 (Na = 23. K2SO3 d) KOH. CuO. Cu. MgO.2 c) 0. MgO. (2). H = 1. S2-. (7). (III). S2c) Cl-. (IX): C a) (I). Fe2O3. (4) d) (5). Fe 714. Mg = 24.95% (Mg = 24. (V): Cl2.5 A. (VIII) b) (II). SO2 th hi n tính oxi hóa khi tác d ng v i: (I): O2. O = 16.5 d) 0. K+. thu ư c . (IV): Mg.5) C (mol/L). K+.11 gam ch t tan. Ca2+ b) Ca2+. Cl-. Zn = 65. N ng ph n trăm c a MgCl2 trong dung d ch A là: a) 7. KNO3 b) Cl2. (VI). K+. Cho khí H2 (dư) i qua ng s nung nóng ch a h n h p A g m các oxit kim lo i: Al2O3. Tr s c a C là: a) 1 b) 0.55%. (4) c) (5). (5): HCl. Cl = 35. (5) b) (5). (IV). (6). (VII). cư ng dòng i n 0. O = 16. th i gian ã tr i qua 38600 giây. (VII). Al = 27) 710. trong ng s còn l i ch t r n B. (3). K2SO3 c) KNO3. thu ư c dung d ch A. i n c c trơ. Sau khi k t th c ph n ng. (6): CH3COOH. (IV). (7). Trong các dung d ch cùng n ng mol/L: (1): Na2CO3. (1). (6). (4) 713. Sau khi k t thúc ph n ng. (IV). Hòa tan hi roxit kim lo i M (hóa tr n) c n dùng 98 gam dung d ch H2SO4 10%. (3): NH4Cl. i n phân 200 mL dung d ch mu i ăn có vách ngăn. (7): NH3. Ph n ng: 2SO2(k) + O2(k) nhi u s n ph m SO3 và nhanh thì: 2SO3(k) là ph n ng t a nhi t. N ng c a FeCl2 trong dung d ch A là 5. (IX) d) (II). S2-. (7). (VIII): Br2.30% c) 9. ZnO. (2). Hòa tan h n h p hai kim lo i Mg và Fe trong dung d ch HCl 10% v a . (1). Cho 50 gam dung d ch NaOH 8% vào 100 mL dung d ch HCl có n ng Thu ư c dung d ch có hòa tan 5. còn l i ch t r n nào? a) Al2O3. (3). Fe c) Cu. (2): KCl. Cld) S2-. thu ư c dung d ch mu i có n ng 11. S = 32. Fe b) Cu.24% d) 8. Fe = 56.32% b) 8. Th t tr s pH tăng d n các dung d ch trên là: a) (4). (VIII) c) (II). V i sơ (m i mũi tên là m t ph n ng): KCl → A → KHSO3 → B → KCl A. K2SO3 717. i n phân cho n khi v a h t khí clo thoát ra anot thì d ng. Mg.

b) Bán kính nguyên t tăng d n.và nguyên t T cùng có c u hình electron 1s22s22p63s23p6 là: a) Na+. Fe3+. lúc sau m i có k t t a d) Có k t t a xu t hi n và có khí thoát ra 720. Ar Cho bi t: Nguyên t Z F 9 Ne 10 Na 11 Mg 12 Cl Ar K 17 18 19 Ca 20 Br 35 721. áp su t th p ng nhi t th p. tính oxi hóa gi m d n. Ag+ c) Ag+. Fe3+ b) Zn2+. âm i n gi m d n. Cu2+. F-. Br-. năng lư ng ion hóa tăng d n. Zn2+ d) Cu2+. (c) 723. k t thúc chu kỳ là m t nguyên t khí trơ (khí hi m) d) (a). . Dãy g m các ion X+. áp su t cao t cho n dư dung d ch KOH vào dung d ch ZnSO4. Y2+. Ion d b kh nh t và ion khó b kh nh t theo th t là: a) Ag+. tinh kim lo i tăng. Mg2+. hi n tư ng x y ra là: a) Có t o k t t a lúc u. c) Bán kính nguyên t tăng d n. lúc sau m i có k t t a keo tr ng t t a keo tr ng và có khí thoát ra (H2) t t a keo tr ng. ó là Zn(OH)2 719. khi i t trái sang ph i cùng m t chu kỳ trong b ng h th ng tu n hoàn: a) Tính phi kim tăng d n. âm i n gi m d n. âm i n tăng d n. tính oxi hoá gi m d n. tính oxi hoá các nguyên t tăng d n. tính phi kim gi m d n. V i các ion: Fe2+. tính kh gi m d n. Cl-. Z. Nói chung khi i t trên xu ng dư i trong cùng m t phân nhóm trong b ng h th ng tu n hoàn: a) Bán kính nguyên t tăng d n. Ar d) K+. năng lư ng ion hóa gi m d n. lúc sau k t t a b hòa tan o k t t a tr ng. năng lư ng ion hoá các nguyên t tăng d n b) Tính kim lo i gi m d n. u chu kỳ là kim lo i ki m (tr chu kỳ 1). âm i n tăng d n. Ar c) Na+. Nh t a) Lúc b) Có k c) Có k d) Ch t c hi c hi c hi c hi n ph n n ph n n ph n n nhi ng nhi t cao. áp su t cao ng nhi t th p. Mg2+. bán kính nguyên t gi m d n. Zn2+ 722. Cl-. Ca2+. d) T t c u không úng. áp su t cao t không quá th p.Tr c nghi m hóa vô cơ 23 Biên so n: Võ H ng Thái a) Th b) Th c) Th d) Th 718. Zn2+. Ne b) K+. tính kim lo i tăng d n. r i k t t a tan ngay c) Lúc u không có k t t a. Nói chung. Ag+. bán kính nguyên t gi m d n. (b). Nh t t dung d ch ZnCl2 vào dung d ch KOH. hi n tư ng x y ra là: u không có k t t a. năng lư ng ion hóa tăng d n c) S th t nguyên t Z tăng d n. k t t a b hòa tan b) Có t o k t t a. âm i n tăng d n. Ca2+. năng lư ng ion hóa gi m. v i lư ng dư ZnCl2 cho ti p vào.

(II): NH4NO3. (V) c) (III). Hòa tan h t 3. (VI): (NH4)2SO4. Fe(OH)3. em un nóng dung d ch. Coi th tích dung d ch NaOH không n ng th c hi n nhi t thư ng.8 c) 44. FeS2.03 M d) 0.6 (Fe = 56. S = 32. thu ư c dung d ch A. un nóng. (III): NH4NO2.2 (Fe = 56) 728.654 (Fe = 56. H2SO4.36 c) 2. Tr s c a C là: c) 2.60 (Ca = 40. 727. FeS.48 d) 55. N ng mol/L c a dung d ch mu i là: a) 0. sau thí nghi m. S = 32.32 gam h n h p hai kim lo i s t và b c có t l s mol 4:1 b ng dung d ch HNO3. HCl. thu ư c 6 gam k t t a n a.48 b) 3. FeCl2. (IV). Ag = 108. (VII): (NH4)2Cr2O7 a) (I).Tr c nghi m hóa vô cơ 24 Biên so n: Võ H ng Thái 724. (IV): (NH4)2CO3. (VII) d) (III). Các ph n ng x y ra hoàn toàn.195 c) 1. Fe(OH)2. Fe3O4.568 b) 1. n ng i sau khi h p th khí và các ph a) 1. FeSO4 l n lư t tác d ng v i dung d ch H2SO4 m c.84 gam. H p th khí thoát ra do s (mol/L). O = 16. (VI) 730. S ph n ng thu c lo i oxi hóa kh là: a) 8 b) 9 c) 7 d) 10 731. O = 16) 725. thu ư c dung d ch mu i.2 M trung hòa dung d ch KOH 0. Tr s c a V là: a) 4. Fe(CH3COO)3. Tr s c a V là: a) 1. N = 14.0 m c ngu i: HNO3.7H2O b ng lư ng dư dung d ch H2SO4 (loãng).0 d) 1. FeCO3. Hòa tan m gam tinh th FeSO4. FeO.2 mol Ca(OH)2. (V): NH4HCO3. em dung d ch H2SO4 0. thì dùng ch t nào? c) Cu d) Fe2O3 i n c c trơ cho n khi thu ư c 2. O = 16) 732. H = 1) . Coi th tích dung d ch mu i thu ư c b ng t ng th tích dung d ch axit và bazơ ã dùng. (VII) b) (II).276 d) 1. Có V lít ( ktc) h n h p hai khí NO2 và NO t o ra.5M. có k t t a thì t l x : y như th nào? a) < 1 : 8 b) > 1 : 8 c) = 1 : 8 d) > 8 : 1 726. ngư i ta em un nóng ch t nào sau ây? (I): NH4Cl.1M cho n môi trư ng trung tính. Cho các ch t: Fe. kh i lư ng bình tăng 1. S c V lít SO2 ( ktc) vào dung d ch nư c vôi có hòa tan 0.24 d) 5.8 gam kim lo i thì i n phân vào 100 mL dung d ch NaOH có n ng C NaOH là 0. Tr n dung d ch ch a x mol Al2(SO4)3 v i dung d ch ch a y mol NaOH.32 b) 27. Mu n i u ch m t lư ng nh khí nitơ trong phòng thí nghi m. thu ư c 18 gam k t t a. (II). Cho lư ng khí này qua bình ng xút dư. nh n bi t ba dung d ch axit a) Fe b) Al i n phân dung d ch FeCl2 b ng d ng.04 M b) 0.02 M c) 0.5 b) 1. Fe2O3.01 M 729. Dung d ch A làm m t màu v a 32 mL dung d ch KMnO4 1M. Tr s c a m là: a) 24.

Cr c) Mn.8 b) 115. Ph n trăm th tích hơi nư c sau ph n ng trong h n khí sau ph n ng và công th c c a oxit s t là: a) 80%. M t h c sinh thêm m gam CH3COOH vào thu ư c dung d ch trong ó CH3COOH có i n . CH3COONa. Na+. Cho 43. Fe3O4 (Fe = 56. Mg2+. K. CH3COO-. CH3CH2O-. Cu. KHS. ion hay ch t nào óng vai trò bazơ? NH3. Cho 13. Dung d ch CH3COOH 0. Hg.1M. OH-. C6H5O-. Zn 738. Mn. CH3COO-.5M. HSO4-. (V): Al2(SO4)3. OH-. (XI) 735. Na. KHSO4. Ni.886 l n tr s pH c a dung d ch HCl. C6H5O-. (VII). T ng các h s ng trư c các ch t trong ph n ng: 2+ 2+ Fe + Cr2O7 + H+  → Fe3+ + Cr3+ + H2O là: a) 36 b) 35 c) 30 d) 40 739. S ch t có tính ch t lư ng tính là: a) 4 b) 8 c) 7 d) 5 734. Al = 27. F-. ZnO22a) NH3. (X). (IX). H = 1. C6H5O-. CH3CH2O-. Zn d) Cu. Kh i lư ng mu i sunfat thu ư c là: a) 113. OH-. He = 4) 741. FeO. Fe. S2-. Trong các dung d ch sau ây. Fe3+. CH3NH3+.84 gam oxit s t nung nóng. CO32-. Cho các ch t: NaHCO3. NH4+. Cr.44 lít khí H2 ( ktc) ph n ng hoàn toàn v i 27. Cu. (VIII): Ba(NO3)2. (VII): NaHSO4.Tr c nghi m hóa vô cơ 25 Biên so n: Võ H ng Thái 733. (VI). Ag+. CO32-. (XII) c) (I). (XII): Fe2(SO4)3 a) (I). dung d ch ch t nào có pH < 7? (I): NH4Cl.05M có 1 lít dung d ch CH3COOH 0. H = 1. F-. (X).8 d) M t tr s khác (Na = 23. (IX): C6H5NH3Cl. (IX). S = 32) 737. FeO d) 80%.05M i n ly α. S2-. Zn b) Pb. Trong các ch t và ion sau ây trong dung d ch. OH-. Fe2O3 và Al2O3 tác d ng v a v i 1. (III): NaCl. (X). NH4Cl. Mg = 24.8 lít dung d ch H2SO4 0. Na2CO3. Ba2+. Fe(NO3)3. Al2(SO4)3. O = 16. Al2O3. CH3CH2O-. Al(OH)3. Fe. S2-. NH4+. Fe. Hai dung d ch HCl và CH3COOH u có n ng 0.6 gam h n h p các oxit: Na2O. Zn(OH)2. (VI): CH3ONa. ZnO. (V). NO2-. KCl. Fe. (IX). Ni. Fe = 56. Ag+. NO2-. Cu. (XI). NO2-. Tr s pH c a dung d ch CH3COOH b ng 2. Mg2+. Al. NO3-. Fe3O4 c) 70%. (XI): NaHCO3. (X): ZnBr2. (XII) d) (II). Fe2O3 b) 70%. (IV): CH3COONa. ZnO22c) NH3. Cl-. CH3COO-. OHb) NH3. O = 16. (VII). CO32-. (V). (II): Na2CO3. CH3NH3+ 740. (IV). (XII) b) (I). ZnO22d) NH3. Fe3+. (V). Al. Trong 1000 phân t CH3COOH trong dung d ch CH3COOH trên thì th c s có kho ng bao nhiêu phân t CH3COOH phân ly thành ion? a) 13 b) 10 c) 8 d) 15 736. Dùng phương pháp nhi t luy n i u ch ư c kim lo i nào dư i ây b ng cách cho tác d ng tr c ti p oxit kim lo i v i ch t kh thích h p? a) Mg.7.6 c) 131. thu ư c h n h p khí và hơi có t kh i so v i khí heli b ng 3. MgO. Ca(HSO3)2.

68 gam h n h p A g m hai mu i cacbonat c a hai kim lo i hai chu kỳ k ti p thu c phân nhón chính nhóm II trong dung d ch HCl. Tr s c a m là: a) 1. FeCO3. Tr s c a a là: a) 15. Hòa tan h t 2. Na+ 3+ c) Cr(OH)3. thu ư c dung d ch trong su t (không còn ch t r n). có V lít H2 ( ktc) thoát ra.24 gam mu i clorua khan.47 d) 7.12 b) 1.35 c) 7. BeO. thu ư c 15. Cl = 35. Sr = 88. Dùng hoá ch t nào a) Dung d ch xút c) Axit nitric nh n bi t các ch t r n: FeO.Tr c nghi m hóa vô cơ 26 Biên so n: Võ H ng Thái ly b ng 2 α . Ba = 137.84 g.21 743. thu ư c 6. sau khi cô c n dung d ch. Cho 3. thì sau khi ph n ng t tr ng thái cân b ng nhi t trên.5) 748.125 (Fe = 56.5 mol H2 và 1. HSO4b) Al2O3. thu ư c a gam mu i.35 (C = 12. N u trong m t bình kín có ch a lúc u 1.62 gam h n h p hai mu i khan. 760 mmHg).344 c) 2. C = 12. H = 2.5) 749. A là: a) N2O b) NO c) N2O3 d) NO2 hay N2O4 (N = 14. Ca = 40. Zn = 65.00 g b) 0. Tr s c a V là: a) 1.452 d) 1. 1.124 .25 c) 19. Thành ph n ph n trăm kh i lư ng N trong A là 30.00 b) 7. HCO3-.75 d) 4.2 mL CO2 thoát ra ( 27.24 b) 16. có 739. Cl = 35. Hòa tan h t m gam Fe trong dung d ch HCl.80 b) 2.43%.10 c) 3.bazơ c a Bronsted.048 b) 0.3ºC. HS-.4. O = 16) 742. ph n ng: H2(k) + CO2(k) H2O(k) + CO(k) có h ng s cân b ng liên h n n ng mol/L là K = 4. O = 16) 750. Cu. H2O 744. NH4+. CuO? b) Axit clohi ric d) Dung d ch H2SO4 m c nóng 746. Sau khi cô c n dung d ch. Coi th tích dung d ch v n là 1 lít và th c hi n thí nghi m trong cùng nhi t 3 . s mol CO có trong bình b ng bao nhiêu? a) 1. Zn(OH)2. O = 16) 747. A là m t oxit c a nitơ. Tr s pH c a dung d ch NaOH 10-7 M là: a) 7.672 g (Be = 9. 1. Mg = 24. ZnO. HCO3-.50 d) 21. 1.68 g.42 g d) 1. Kh i lư ng m i mu i có trong 2.84 g c) 1. 1. Fe2O3. Bi u th c liên h gi a a và b là: b a) a = b b) a ≥ b c) a ≥ d) a ≤ b 2 745. Cũng cho m gam Fe tác d ng h t v i khí clo.24 d) 0.552 c) 0.26 g. Hòa tan a mol Na và b mol Al vào nư c.07 gam h n h p hai kim lo i k m và s t tác d ng hoàn toàn v i 120 mL dung d ch HCl 1M.6 mol CO2. các ch t nào dư i ây là các ch t lư ng tính? a) Al(OH)3.68 gam h n h p A là: a) 1. Theo nh nghĩa axit . 1700ºC. Al d) Zn(OH)2. CH3COO .896 (Fe = 56.008 g.

C u hình electron c a X là: a) 1s22s22p63s23p6 b) 1s22s22p63s23p64s2 c) 1s22s22p63s23p5 d) 1s22s22p63s23p63d24s2 753. y là: a) a = x + 2y b) x + 2y ≤ 2a < x + 3y c) 2x ≤ a < 4y d) x ≤ 3a < x + 2y 752.405%.Tr c nghi m hóa vô cơ 27 Biên so n: Võ H ng Thái 751. Có th i u ch HCl theo ph n ng: 0 NaCl(r) + H2SO4( ) t → HCl↑ + NaHSO4 Nhưng không th i u ch HBr. nơtron. thu ư c h n h p hai khí có t kh i so v i hi ro b ng 18. Trong supephotphat có CaSO4. Mg = 24. un nóng. Phân lân supephotphat ơn và supephotphat kép gi ng và khác nhau th nào? a) C hai u ch a canxi ihi rophotphat Ca(H2PO4)2. electron b ng 60. còn trong supephotphat kép có ch a CaSO4 b) C hai u ch a canxi ihi rophotphat Ca(H2PO4)2. Fe = 56) 754.cũng như Id) T t c các nguyên nhân trên (Xem áp án trang bên) . nóng. M là: a) Cu b) Mg c) Zn d) Fe (H = 1. Hòa tan m gam Fe trong dung d ch HNO3 un nóng. trong supephotphat kép không có CaSO4 c) Trong supephotphat ơn ch ch a Ca(H2PO4)2 còn trong supephotphat Ca(H2PO4)2 còn có Ca3(PO4)2 d) Trong supephotphat ơn ch ch a Ca(H2PO4)2 còn trong supephotphat Ca(H2PO4)2 còn có CaHPO4 ơn không ơn còn có kép ngoài kép ngoài 756. x. HI tương t b ng cách cho mu i bromua. Cl = 35. HI c) Do tính oxi hóa m nh c a H2SO4 m c. Sau khi ph n ng xong. N = 14. ch y u là do nguyên nhân nào? a) Do mu i bromua. M t hi roxit kim lo i M hóa tr II ư c hòa tan v a b ng dung d ch HCl 10%. Cho a mol Al tác d ng v i dung d ch có hòa tan x mol AgNO3 và y mol Cu(NO3)2. thu ư c dung d ch có hòa tan hai mu i. thu ư c dung d ch mu i có n ng 16. S h t không mang i n b ng s h t mang i n tích dương.2.5. Phương trình ph n ng x y ra là: a) 4Fe + 18HNO3 → 4Fe(NO)3 + 3NO2 + 3NO + 9H2O b) 3Fe + 14HNO3 → 3Fe(NO)3 + 3NO2 + 2NO + 7H2O c) 7Fe + 30HNO3 → 7Fe(NO)3 + 3NO2 + 6NO + 15H2O d) 11Fe + 48HNO3 → 11Fe(NO)3 + 6NO2 + 9NO + 24H2O (H = 1. io ua tác d ng v i axit sunfuric m c. Cu = 64. Trong supephotphat CaSO4. Nguyên t hóa h c X có t ng s các h t cơ b n proton. io ua không ph bi n. Bi u th c liên h gi a a. hơn n a r t t ti n b) Do tính axit c a H2SO4 y u hơn HBr. Zn = 65. nó s oxi hóa Br. O = 16) 755.

Tr c nghi m hóa vô cơ 28 Biên so n: Võ H ng Thái ÁP ÁN 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 a d b d d d c d c b a c a d d c b c a b d 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 c b a c c b c a b c b b d c a c d c b a d 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 b d a b a d c b a d b b a 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 d a d b c a b c b a d b d a d c b a d b d 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 546 647 648 649 650 c b b b c a d c a c b c d c c a d d b c a 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 c d b a b c c b a a b d c c d a b c d a b 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 c d c c c b d c a a d c c b d a a b d b c 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 d a c a d c b c b d a d c d b d a c d b d 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 b a d d c b d c d b a b c a a c b d c c b 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 a b d a b d c d d b b d a c a a d b c d b c b c a d c b c 756: c .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful