Од Процентуална листа до Оценка (англиски јазик IV одд.

)
оценка
од % - до %

1
0,00 % - 39,99 %

2
40,00 % - 59,99 %

3
60,00 % - 77,99 %

4
5
78,00 % - 89,99 % 90,00 % -100,00 %
Наставник Милена Игњатова

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful