You are on page 1of 1

Koja je dr ava dobra

ne znam. Ali je sasvim sigurno da nije:

dr ava u kojoj ste najbezbedniji ako ste u zatvoru; dr ava ija je budunost veita, a pro lost traje samo koliko i ona; dr ava u kojoj snaga caruje, a um valja klade; dr dr dr dr dr dr dr dr ava ava ava ava ava ava ava ava u kojoj u kojoj iji su u kojoj ste prinueni drugima da kopate jame da sami u njih ne biste upali; se jednakost sastoji u bedi, a sloboda u nejednakosti; graani taoci njene vlade; ste sreni ako ste ivi;

u kojoj svako zna ta treba da uradi ali ne zna za to; kojoj nije dosta to je podnosite ve zahteva da to inite sa odu evljenjem; koja se poziva na nebo kad joj ne ide dobro, a na sebe kad joj poe bolje; u kojoj je sve to se ini neizbe no, a sve to je neizbe no nikad se ne dogaa;

dr ava ije se voe prenose na rukama, a njihova vlast ispod ruke; dr ava u kojoj su sredstva za proizvodnju u privatnim rukama, ona u kojoj su u dr av nim rukama, a naroito ona u kojoj sredstva za proizvodnju nisu u niijim rukama; dr ava u kojoj mesto oevine nasleujete strah; dr dr dr dr ava ava ava ava u kojoj je jedina pouzdana rubrika u novinama itulja; u kojoj zemlja pripada onima koji na njoj gladuju; u kojoj ma ine zamenjuju radnike, a radnici ma ine; iji vas vojnici ue geografiji suseda; u kojoj lak e menjate pol nego pro lost; u kojoj je graanin odgovoran za svoje pretke, ali ne odgovara za svoje potom u kojoj odreivanje slobode poinje njenim ogranienjima; u kojoj zakoni ne prethode prestupima, ve ih slede;

dr ava dr ava ke; dr ava dr ava

dr ava u kojoj je utanje najra ireniji oblik javnog mi ljenja, a obo avanje najra ireniji v id javnog delovanja; dr ava u kojoj se vi i onaj koji vas progoni borite za iste ideale, samo je pitanj e ko e prvi opaliti; dr ava u kojoj se ljudi ne sahranjuju samo na grobljima; dr ava iju himnu slu ate kao sopstveno opelo. Borislav Pekic