You are on page 1of 24

NHNG HNG PHC TI

THNH A MAKKAH
MASJID AL HARAM


[ .]201 :

Chanlyislam.]2 : [
[

.]02 00 :

Mi li ca ngi v tn dng knh dng ln


Allah! By ti xin ca ngi v tn dng Ngi, by ti
cu xin Ngi ph h v che ch, by ti cu xin Ngi
tha th ti li, by ti xin quay v sm hi cng Ngi,
v by ti cu xin Ngi cu gip by ti trnh khi mi
iu xu t bn thn by ti v mi iu xu t vic
lm v hnh vi ca by ti. Qu tht, ngi no c
Allah hng dn s khng bao gi b lc li cn ngi
no b Ngi lm cho lc li th s khng bao gi tm
thy c s hng dn. B ti xin chng nhn rng
khng c Thng ch thc no ngoi Allah, Ngi
l Thng duy nht khng c i tc cng Ngi, v
b ti xin chng nhn Muhammad l ngi b ti v l
v S gi ca Ngi.
Ny hi nhng ngi c c tin! Hy knh s Allah
vi l m Ngi phi ng c knh s v cc ngi
Chanlyislam

ch ng cht ngoi tr cc ngi l nhng


ngi Muslim (qui phc Ngi). (Chng 3 Ali
Imran, cu 102).
Ny hi nhn loi! Hy knh s Thng ca cc
ngi, ng to ha cc ngi t mt c th duy
nht (Adam) v t Y Ngi to ra ngi v ca Y
(Hauwa) ri t hai ngi h Ngi ri ra v s
n ng v n b (trn khp tri t). V hy knh
s Allah, ng m cc ngi i hi (quyn hn) ln
nhau v hy (knh trng) d con bi v qu tht
Allah lun theo di cc ngi. (Chng 4 - Annisa,
cu 1).
Hi nhng ngi c c tin! Hy knh s Allah m
hy ni li trung thc v ngay thng, ri Ngi s ci
thin hnh ng ca cc ngi v tha th ti li cho
cc ngi. V ngi no tun lnh Allah v Thin
s ca Ngi th chc chn s c thnh cng v
cng to ln. (Chng 33 Al-Ahzab, cu 70, 71).
Ny hi nhn loi!
Mt gia nh nh ch gm mt ngi m v mt
a b vn cn cha dt sa nh c trong ci chi
bn trn ging nc Zamzam pha trn Thnh ng
n phc, l mt gia nh chng c g ngoi mt ci
ti ng vi nhng qu ch l kh v mt chic ti
nc bng da, gia thung lng hoang vu khng mt
Chanlyislam

bng ngi, khng c nc cng chng c cy ci


vn tc, nhng ngi m c hnh khng h c
mt cht nghi ng g v Allah, b lun kin nh
rng mt khi Allah chn ni xa xi ny cho b v
a con ca b th chc chn Ngi s khng bao gi b
ri b v a con ca b. Qu tht, b tin tng ni
Ngi v hi lng v s an bi ca Ngi dnh cho b khi
b ni vi ngi chng ca b, Ibrahim : "C phi
Allah ra lnh cho chng iu ny khng? (tc Allah
ra lnh cho chng ra i b em v con li ni y
phi khng?)" Ngi (Nabi Ibrahim) tr li: - ng
vy. B ni: - Th th Ngi (Allah) s khng b ri
chng ta.
V thc s mt tin mng c mang n cho
b, mt v Thin thn c Allah c n bo vi b
rng: - Cc ngi ng lo s s b ri, bi qu tht
ngi nh ny ca Allah s c a tr ny v cha
ca n dng ln.
y l cu chuyn di c Sheikh Albukhari
ghi li trong b Sahih ca ng.
Qu tht, gia nh nh tr thnh ht nhn
ca cuc sng ni ny, l ci ngun ca c dn ni
chn ny, v qu tht s mng Nabi v Thin s n
vi chn sa mc ca bn o rp ny, v Thnh
ng Al-Haram tr thnh ni tr ng an lnh cho h,
nc Zamzam tr thnh ngun nc ung di do cho
Chanlyislam

h, v Allah ph h v che ch cho h, v Allah


cho php Nabi Ibrahim cng vi Nabi Isma-il
con trai ca Ngi xy dng nn mng ca ngi n
Kabah. Allah, ng Ti Cao phn:
: [

]721 721
V hy nh li khi Ibrahim v Isma-il xy mng
ca Ngi n (Kabah) v cu nguyn: Ly
Thng ca chng con! Xin Ngi chp nhn
(vic lm ny) t chng con, bi v Ngi l ng
Hng nghe v Hng bit (ht mi vic). Ly Thng
ca chng con! Xin Ngi lm cho chng con
thnh hai ngi Muslim (thn phc) Ngi v to
mt cng ng Muslim ca Ngi t con chu ca
chng con v xin Ngi hy ch cho chng con nhng
nghi l bt buc v xin Ngi hy lng th cho
chng con bi qu tht Ngi l ng Hng lng
th v rt mc Khoan dung. (Chng 2
Albaqarah, cu 127, 128).
Qu tht, vi s thng thi cng vi kin thc
v tn ca Allah, ng Ti Cao, Ngi mun x s ny
Chanlyislam

thnh mt ni m nhn loi phi yu thng v cng


nhau n vi n t khp mi min ca qu a cu,
Ngi mun tt c nhn loi tuy khc ngn ng, khc
ting ni v khc mu da nhng v Allah m h s cng
nhau tp trung y dng l cu nguyn Ngi. Allah
phn bo vi Nabi Ibrahim :
]72 : [

V hy tuyn b vi nhn loi vic thi hnh Hajj.


H s i b hoc ci tng con lc gy m bng
qua tng hm ni su thm n cng dng l vi
Ngi. (Chng 22 Al-Hajj, cu 27).
V t , vic hnh hng Hajj tr thnh
mt tr ct trong nm tr ct nn tng ca Islam c
chng nhn bi Quran, Sunnah v Ijma (s thng nht
ca gii hc gi Islam v mt vn , hay mt iu lut
no trong Islam sau khi tranh lun v hi tho),
v ngi no khng vng lnh l k v c tin. Allah,
ng Ti Cao phn:
]72 : [

V phng mnh Allah th bt buc con ngi


phi i hnh hng Hajj ti ngi n thing ling
Chanlyislam

Kabah khi c iu kin, v k no ph nhn v bt


tun th qu tht Allah l ng Giu C nht trong
ton v tr. (Chng 3 - Ali-Imran, cu 97).
Ny hi cc tn Muslim!
Qu tht, khi Allah ng Ti Cao chn
Makkah lm mt Thnh ng triu tp nhn loi v
khin cho tri tim ca nhn loi lun hng n n th
Ngi t ra trong h thng gio lut ca Ngi nhng
nguyn tc l ngha th hin s cao qu ca n nh mt
hng ro phn bit gia n vi nhng ni khc, Ngi
quy nh cho n nhng hng phc cng nh nhng gi
tr ring bit m nhng ni khc khng c. Allah qui
nh trong h thng gio lut ca Ngi cho x s ny s
thing ling v cao qu c bit m cc x s khc
khng h c. Allah, ng Ti Cao v n phc ban
cho n nhiu hng phc v nhng gi tr thing ling
khc nhau n ni Ngi gi n l Umul-Qura (Vng
t m, thnh ph m). Allah, ng Ti Cao phn trong

Quran:
V cho Ngi
(Muhammad) dng cnh co (ngi dn ca)
Thnh ph m v ngi dn xung quan n.
(Chng 6 Al-Anam, cu 92).
V Thnh ph m c ngha l tt c nhng ni
khc phi theo n, phi vng lnh n, v tt c nhng
ni khc phi hng v n trong mi ln cu nguyn
Chanlyislam

Salah. Do , n l Qibah (hng chung) ca cc tn


Islam sng trn tri t ny, khng c mt Qibah no
khc ngoi n.
Bi l trn nn i a s hc gi Islam cho
rng Makkah l vng t thing ling nht, sau l
thnh ph Madinah Annabawiyah ni c v Nabi
n phc nht trong cc v Nabi sinh sng - , v cng v
vy m Nabi ni:

.
Th bi Allah, qu tht ngi (Makkah) l vng t
tt lnh nht ni Allah, l vng t c Allah yu
thng nht, nu nh Ta khng c lnh ri khi
ngi th chc chn Ta s khng ri khi ngi.
(Ahmad, Tirmizhi).
V mt trong cc hng phc thing ling ca
vng t Alharam ny l Allah, ng Ti Cao, th
vi n hai ln trong Quran ca Ngi, Ngi phn:

]3 : [


TA (Allah) th bi Thnh Ph (Makkah) an lnh
ny. (Chng 95 Attin, cu 3).


]7 : [

Chanlyislam

TA (Allah) th bi th trn (Makkah) ny.


(Chng 90 Albalad, cu 1).
V mt trong nhng iu thing ling v hng
phc ca Makkah l Allah nghim cm git chc v
hnh vi st gii trong . Nabi Muhammad ni:


: - -


Qu tht, Makkah c Allah, ng Ti Cao,
nghim cm nhng Ngi khng nghim cm nhn
loi n vi n, Ngi khng cho php ngi no c
c tin ni Allah v ni cuc sng i sau gy
mu, hay n cht bt k mt ci cy no trong n.
V nu c ai cho php iu v cho rng Thin
s c php nh chin ni th cc ngi
hy ni vi y: Qu tht, Allah cho php v Thin s
ca Ngi ch khng cho php ngi. Nhng qu
tht, Ta ch c cho php vo mt gi ca mt ngy,
v by gi n b nghim cm tr li, ngy hm nay
cng ging nh ngy hm qua, v nhng ai c mt

Chanlyislam

hy truyn t li cho nhng ai vng mt.


(Albukhari, Muslim).
Cn trong mt li dn xc thc khc, Nabi
Muhammad ni:

.
X s ny c Allah nghim cm vo ngy Ngi
to ha cc tng tri v tri t, v n l vng t
cm ca Allah cho n Ngy tn th, khng c hi
mt cy c no ca n, khng c sn bt th vt
ca n, khng c nht lm ca ri ni ngoi
tr bit r ch nhn ca mn vt. (Albukhari,
Muslim).
l trt t an ninh v bo m an ton m
Allah, ng rt mc Khn ngoan v Sng sut, qui
nh cho vng t thing ling v an lnh ny ca Ngi,
mc ch c mt ngn hi ng soi ri v cnh bo
cho nhng ai mun tip cn n ngi nh ca Allah,
Alharam, t tt c cc ni trn th gii, gip h nhn ra
gi tr ca s thi bnh v an ninh cng nh tc ng
ca n i vi cuc sng thc t ca ngi dn trong
vic gi gn v tn trng tnh mng, ti sn, tinh thn,
v danh d ca h. Bi th, Allah ng Ton nng
Chanlyislam

10

chn Makkah lm vng t linh thing v an ton,


mt vng t khng c bo lc v gy hi, nhng n
khng phi l t b qun s, m ch nhm bo m trt
t tr an v tt lnh cho ngi dn ni , bi vy,
ni cn cm nhng li ni xu cng nh nhng
ngn t dm dc v tc tu. Allah, ng Ton nng
phn:


]772 : [

Bi th, ngi no thc hin cuc hnh hng Hajj
th ch dm dc, ch lm iu sm by, ti li v
ch ci v. (Chng 2 Albaqarah, cu 197).
V s mang li an ninh cho loi chim, th d v
nhng ng vt khc t Alharam l tm hn th
thi v nim tin hon thin. Allah, ng Ti Cao phn:]32 : [
Cho ai c mt qu tim (lng tri), hoc lng tai
nghe v l mt nhn chng. (Chng 50 Qaf, cu
37).
V mt trong nhng iu cng ni ln Makkah
l vng cm linh thing l cu kinh ni v s trng
pht dnh cho nhng ai c xu trong vng t ny
d cha thc hin hnh ng xu . Allah, ng Ti
Cao phn:
Chanlyislam

11

]72 : [

V ai c nh lm iu xc phm mt cch sai
quy ni th TA s cho y nm mt hnh pht au
n. (Chng 22 Al-Hajj, cu 25).
V s xc phm trong cu kinh c ngha l lm
tri lch vi tn gio ca Allah c Ngi qui nh
trong bao gm: Shirk (t hp) vi Allah mt thn
linh trong ni Alharam, ph nhn Ngi, phm vo iu
cm ca Allah qui nh, b mt ngha v m Allah
bt buc lm, vi phm nhng iu thing ling ca
Alharam, thm ch mt s hc gi cn ni l bao gm
c vic gi ly thc phm c quyn ti Makkah.
Qu tht, mt s hc gi ni rng: Makkah c
gi vi ci tn nh vy l bi v ngha ca t Makkah
trong ting rp l s ngn cn ai lm iu sai quy.
V mt trong nhng hng phc v thing ling
ca Makkah l ngi tn Muslim khng c php
hng mt hoc quay lng hng v n lc i v
sinh. Nabi ni:
Chanlyislam

12

ng hng mt v Qiblah lc i i tin hay tiu


tin, v cng ch quay lng hng v n m hy
hng sang ng v Ty.. (Albukhari, Muslim).
V mt trong cc hng phc v thing ling ca
Makkah l Allah s ban n phc cho nhng ai dng l
nguyn Salah trong nhiu hn nhng ni khc,
nh Nabi ni:


.
Dng l nguyn Salah trong Thnh ng ny ca
Ta (Thnh ng Annabawi Madinah) tt hn mt
ngn l nguyn Salah trong cc thnh ng khc
tr Thnh ng Kabah. (Muslim).
V trong mt li dn khc, Nabi ni:
.
Dng l nguyn Salah trong Thnh ng ny
(Thnh ng Annabawi Madinah) ca Ta tt hn
mt ngn ln l nguyn Salah trong cc Thnh
ng khc tr Thnh ng Alharam (Thnh
ng ca ngi n Kabah Makkah), v dng l
Chanlyislam

13

nguyn Salah trong Thnh ng Alharam tt hn


dng l nguyn Salah trong Thnh ng ny ca Ta
mt trm ln l nguyn. (Ahmad, Ibnu Hibban vi
ng dn truyn xc thc v hp l).
V ngha ca Hadith va nu trn l: mt l
nguyn Salah ti Thnh ng Alharam (Makkah) s
bng mt trm ngn l nguyn Salah ti cc Thnh
ng khc bi v mt l nguyn Salah ti Thnh
ng Annabawi bng mt ngn l nguyn Salah trong
khi mt l nguyn Salah ti Alharam th hn Thnh
ng Annabawi mt trm ln, tng li l mt trm
ngn ln.
Do , cc anh em ng o hy hnh dung
xem, qu tht hng phc ca mt l nguyn Salah trong
mt nm ti Makkah nu tnh ra s bng ba mi lm
triu bn trm ngn ln so vi cc l nguyn Salah ti
cc ni khc, ri nu chng ta ly tt c s ngy trong
nm tc khong ba trm nm mi bn ngy nhn
vi mt trm ngn th s c bao nhiu, v nu chng
ta nhn thm vi c s nm l nguyn bt buc ca mt
ngy trong mt nm th c con s khng l th no.
Subnallah, l n phc m Allah mun ban cho ai
Ngi thch v Ngi l ng c bit bao hng phc v
i.
V qu tht, gii hc gi c s tranh lun v
bt ng nhau v s nhn thm ny: Phi chng nhng
Chanlyislam

14

hng phc ny ch c bit i vi trong phm vi


Thnh ng hay i vi ton vng Makkah?
V quan im c xem l ng nht Allah
mi l ng hiu bit hn ai ht , l quan im ca
i a s hc gi: n phc c nhn ln l i vi
ton vng Makkah ch khng ch gii hn trong phm
v Thnh ng khng thi.
y ch l mt s hng phc trong cc hng
phc thing ling ca Makkah ch khng phi l ton
b. Allah, ng Ti Cao phn:

]711 - 72 : [

Allah lm cho Kabah, Ngi n thing, thnh mt
ch ng (dng l nguyn) cho ton nhn loi, v
cc thng linh ( cng t) v cc con vt t (cc con
vt mang) trng hoa lm du (phn bit). Nh
th cho cc ngi bit rng Allah bit mi iu
trong cc tng tri v mi iu di t; v Allah
Chanlyislam

15

bit ht mi s vic. Cc ngi hy nn bit rng


Allah rt nghim khc trong vic trng pht v rng
Allah hng tha th v rt mc khoan dung. Nhim
v ca v Thin s ch l truyn t (Thng ip ca
Allah). Nhng Allah bit r iu cc ngi tit l v
iu cc ngi giu gim. Hy bo h: Vt bn thu
v vt tt sch khng c gi tr ngang nhau, du
rng v s vt bn thu lm cho Ngi trm tr; bi
th, hy s Allah, hi nhng ai thng hiu, cc
ngi c th thnh cng. (Chng 5 Al-Ma-idah,
cu 97 100).
.


Cu xin Allah ban phc lnh cho ti v cho tt
c cc anh em ng o qua kinh Quran thing ling
v v i, xin Ngi hy ban phc li cho ti v cho tt
c cc anh em ng o qua nhng rn dy v hng
dn qu gi t cc Li mc khi ca Quran.
Qu tht, ti ni nhng g ti ni, nu
ng th l t Allah, cn nu c sai st th l t
bn thn ti v s quy nhiu ca Shaytan, v ti cu
xin Allah tha th ti li bi qu tht Ngi l ng hng
tha th..
Chanlyislam

16

Ny hi nhn loi!
Qu tht, Allah lm cho vng t Makkah tr
thnh ni cao qu, Ngi lm cho n tr thnh mt
Thnh ph m, mt Qibah (hng chung) cho ton th
cc tn Muslim khp mi ni trn mt t ny,
Ngi tha nhn n l mt ni v i v thing ling
bt buc mi tn Muslim phi gi gn an ninh v yn
bnh cho n, v Ngi nng gi tr ca n ln cao bt
mi tn phi tuyt i qu trng n mt khi tip cn
n, Ngi bo nhng tn khi n vi n phi lun
tun th v chp hnh theo cc nguyn tc o c v
nghi thc l ngha m Ngi qui nh. Ngi phn:
: [


]37 31
(l vic thi hnh Hajj). V ai tn trng nhng
gii cm ca Allah th l iu tt cho y i vi
Thng ca y. V (Allah) cho php cc ngi
(dng tht ca) nhng con th nui (trong lc thi
hnh Hajj) ngoi tr nhng con th no c
c ra cho cc ngi. Do , hy trnh s u ca
Chanlyislam

17

vic th cng nhng tng thn v hy trnh li ni


gi di.
Chnh trc vi Allah trong c tin, khng t hp
(gn) nhng thn linh cng vi Ngi. V ai t hp
(gn) nhng thn linh cng vi Allah th chng khc
no nh b ri t trn cao xung ri b chim chc
chp bt a i xa hoc nh b mt trn gi o n
qut mang i n mt ni xa xi. (Chng 22 AlHajj, cu 30, 31).
V nhng ai n thc hin Hajj ti ngi nh ca
Allah, Alharam, th hy nn lu l ch ng biu hin
nhng hnh vi xu v khng o c vi mi ngi
xung quanh hoc ch ng b gy lng tn knh ca
mnh i vi ngi nh ca Allah, hoc trong truyn dy
cc nghi thc Hajj ch ng khin s tranh lun tr nn
bt ha v gy g, bi Allah, ng Ti Cao v Ton
Nng, phn:)772 : (

Cuc hnh hng Hajj din ra trong nhng thng


c n nh r. Bi th, ngi no thc hin cuc
hnh hng Hajj trong nhng thng th ch dm
dc, ch lm iu sm by, ti li v ch ci v
Chanlyislam

18

trong thi gian lm Hajj. (Chng 2 Albaqarah,


cu 197).
V Nabi Muhammad ni:

) (
Ai lm Hajj m khng dm dc, khng lm iu ti
li th s tr li y nh thu mi lt lng m
(Albukhari, Muslim).
Do , ny hi nhng tn i thc hin Hajj!
Cc anh ch em hy tht cn trng, tht cnh gic, hy
cn trng vi nhng li ni v hnh vi dm dc, hy
cn trng vi nhng vic lm ti ti v sai quy, hy
cn trng vi vic tranh ci v gy g nhau trong thi
gian lm Hajj, bi Hajj l biu tng ca Allah c
Ngi t trong mt vng t m thing ling nn nhng
ngi b ti ngoan o cn phi th hin lng tn knh.
Allah, ng Ti Cao phn:


: [


]37

(l nhng nguyn tc l ngha trong Hajj). V ai


tn trong cc biu hiu ca Allah th mi l lng
knh s Allah. (Chng 22 Al-Hajj, cu 32).
Hi qu ng o thn hu!
Chanlyislam

19

Cc anh ch em hy cng Salawat (cu xin bng


v phc lnh) n v Nabi ca chng ta: Muhammad
bin Abdullah, v c trao cho ci h Alhawdh v
c quyn xin n x v Ngy Phn xt. Qu tht,
Allah ra lnh cho tt c chng ta v chnh Ngi
bt u cho vic lm , v cc Thin thn ca Ngi
cng c lnh thc hin vic lm ny, Ngi phn:)25 : (
Qu tht, Allah v cc Thin thn lun Salawat cho
Nabi. Ny hi nhng ai c c tin! Hy Salawat v
cu xin bng an cho Y. (Chng 33 AlAhzab, cu
56).


Chanlyislam

20

21

Chanlyislam: [

.]717

Ly Thng , xin Ngi hy ban s bng an


v phc lnh cho ngi b ti ca Ngi v cng l v
Thin s ca Ngi: Muhammad, v vi gng mt y
nh ho quang.
Ly Thng , xin Ngi hy hi lng vi bn
v Khalif chnh trc: Abu Bakr, Umar, Uthman, v
Ali, cng vi cc v Sahabah ca v Nabi ca Ngi cng
nhng nhng ai i theo h cho trn nhng iu tt p
cho n Ngy Phn xt cui cng, v xin Ngi hy ban
s bng an v phc lnh cho by ti bi s tha th v
lng khoan dung ca Ngi, i ng c lng thng xt
nht!
Ly Thng , xin Ngi hy lm vng mnh
cho Islam v nhng tn Muslim, Ly Thng ,
xin Ngi hy lm vng mnh cho Islam v nhng tn
Muslim, Ly Thng , xin Ngi hy lm vng mnh
cho Islam v nhng tn Muslim.

Chanlyislam

22

Ly Thng , xin Ngi hy h thp s a


thn v nhng k tn th a thn. Ly Thng , xin
Ngi hy ph h v ban thng li cho tn gio ca
Ngi, Kinh sch ca Ngi, Sunnah ca v Nabi ca
Ngi v cho cc b ti c c tin ca Ngi.
Ly Thng , xin Ngi gii ta nhng ni
kh v phin mun cho nhng ngi Muslim, xin Ngi
cu gip h trnh khi nhng ti ha v nn kip, xin
Ngi gii quyt n cho nhng ngi ang mc n, xin
Ngi hy lm khi bnh cho nhng bnh nhn Muslim,
xin Ngi hy ban s bng an cho nhng ngi i lm
Hajj v nhng ngi i ng xa, di lng thng xt
ca Ngi, i ng c lng thng xt nht!
Ly Thng , xin Ngi hy ban s an ton
cho x s v qu hng ca by ti, xin Ngi hy ci
thin cc v Imam, cc v lnh o cc v vic ca by
ti, xin Ngi hy t trong h thng lnh o v trng
coi by ti nhng ngi bit s Ngi v lun tun theo
s hi lng ca Ngi, i Thng ca ton v tr v
mun loi!
Ly Thng , Ngi l Allah, khng c
Thng no khc ngoi Ngi, Ngi l ng giu c
cn by ti l nhng k bn hn v ngho kh, xin Ngi
hy ban cho by ti bng lc v hng phc v ng b
mc by ti trong s i kh v tuyt vng.
Chanlyislam

23

Ly Thng ca by ti, xin Ngi hy


ban cho by ti nhng iu tt p trn th gian v
iu tt p i Sau v xin Ngi hy cu ri by
ti thot khi s trng pht ni Ha ngc! (Chng
2 Albaqarah, cu 201).
Vinh quang thay Thng ca by ti, Ngi
l Thng Ton Nng v Quyn Lc hn nhng g
m h gn cho Ngi, cu xin s bng an cho tt c
cc v Thin s, v cui li xin ni li tn dng v t
n Allah, ng Ch t ca ton v tr v mun loi!!!

Bi Khutbah ca Sheikh Tin s "Suud bin


Ibrahim Ash-Shuraim" thuyt ging ti
Thnh ng Al-Haram vo ngy th su
14/11/1431 hijri tc vo nm 2010 ty lch.
Dch thut: Abu Zaytune Usman Ibrahim
Kim chng: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Chanlyislam

24