You are on page 1of 68

Phn tch c b n

Trnh by: Ths. ng Ti An Trang


22
N i dung

Khi ni m phn tch c b n.

Cch ti p c n trong phn tch c b n.

Phn tch v m.

Phn tch ngnh.

Phn tch cng ty.

Cc ph ng php nh gi c phi u
33
Phn tch c b n.

Phn tch c b n l ph ng php phn tch nh gi gi tr c a c


phi u v ti m nng tng tr ng thng qua xem xt cc y u t c nh
h ng t i c phi u nh chnh tr , kinh t , ti chnh v cc y u t
nh tnh, nh l ng khc.

Cc y u t tc ng:

Kinh t

Tnh hnh ti chnh.

Cc i u ki n c a ngnh.

Cc y u t nh l ng v nh tnh.

Y u t nh l ng

Phn tch cc ch s quan tr ng.

Cung c p c s d li u v ng ch c cho phn tch.

Y u t nh tnh

Phn tch cc d li u khng l ng ho c.

Patent, qu n tr cng ty, ti nng

Kh o l ng b ng s .
44

T i sao l i phn tch c b n?

Tm ra cc cng ty t t, c tri n v ng.

Phn tch cc y u t nh h ng t i gi tr cng ty.

Tm ra gi tr c th so snh v i gi th tr ng hi n
t i.

N u nh gi th p nn mua; n u nh gi cao,
nn bn.

Ng i thnh cng n i ti ng s d ng ph ng php


ny: Warren Buffett.
55
Cc lo i gi tr

Chng ta quan tm t i 4 lo i gi tr sau:

Gi tr s sch (Book Value) Gi tr tnh trn v n


ch s h u trong B ng cn i k ton (T ng ti
s n tr t ng n )

Gi tr s sch h u hnh (Tangible Book Value)


Gi tr s sch tr i cc ti s n v hnh nh
goodwill, patents

Gi tr th tr ng (Market Value) Gi tr c a ti
s n c xc nh d a trn th tr ng c nh tranh.

Gi tr n i t i (Intrinsic Value) Gi tr hi n t i
c a cc kho n ti n k v ng trong t ng lai c
chi t kh u theo li su t yu c u c a ng i ra
quy t nh.
66
Quy trnh phn tch

Phn tch mi tr ng v m:

Kinh t , chnh tr th gi i.

Mi tr ng chnh tr - x h i trong n c

Mi tr ng chnh sch v php lu t trong n c.

H th ng php l c a TTCK c xy d ng nh th no?


C b o m quy n l i c a NT khng?

Khuy n khch v h n ch trong h th ng php lu t.

S n nh c a h th ng php lu t.

Mi tr ng kinh t v m trong n c:

GDP, t l th t nghi p, l m pht, li su t, thm h t ngn


sch, t gi h i oi, chnh sch v m c a Chnh ph .
77

Chu k kinh doanh.

nh?

y?

Quan h ngnh v i chu k kinh doanh

Theo chu k?

Phng v (Defensive)
88
PHN TCH TH TR NG VI T NAM

Th tr ng m i n i: Thnh cng c a c i cch v m c a

T c tng tr ng kinh t cao, trn 7% - 8%

t trn 3% danh m c u t th tr ng Chu

u t tr c ti p n c ngoi ti p t c tng m nh

Chnh sch c i cch c tc d ng.

Tiu dng tng tr ng m nh, kho ng 20%/nm. ng th


3 th gi i v t c tng tiu dng.

C i cch hi u qu h th ng ti chnh, h th ng doanh


nghi p

u t m nh c s h t ng
99
(ti p)

Pht tri n qu u t , k c cc qu u t n c ngoi

Th tr ng pht tri n,

a d ng ho cc lo i ch ng khon, ch t l ng c i thi n

Ch s P/E kh cao.

Doanh thu v l i nhu n tng cao.

Th tr ng b t ng s n ng bng, gi qu cao

Th tr ng ti n t c i u ti t t t.

Lnh m nh ho v pht tri n h th ng ngn hng.


10 10
TH TR NG VI T NAM: THCH TH C

Gi tr giao d ch th p, tnh thanh kho n ch a cao.

Th tr ng ch y u l cc nh u t nh

V n y u km trong qu n tr cng ty, thi u minh b ch

Nhi u n i dung c i cch cn th c hi n n a v i.

Tham nhng, tr n thu , gian l n th ng m i

H th ng lu t ch a ng b , ch a ph h p v i thng l qu c
t

Tnh c nh tranh c a n n kinh t th p.

Hi u qu ch a cao.

Nhu c u u t l n, p l c v v n cao, b i chi ngn sch l n

Th tr ng b t ng s n gi cao.
11 11
TH TR NG VI T NAM:C H I

Nhu c u u t l n.

Th tr ng tri phi u s pht tri n m nh.

C i cch h th ng ti chnh, tnh thanh khon tng, d ch


v tng.

C i cch doanh nghi p:

C ph n ho cc NHTMNN, cc t ng cng ty l n.

Hon thi n qu n tr i u hnh, tng minh b ch.

Bng n tiu dng, tng u t c s h t ng

C h i t h i nh p qu c t

H th ng lu t d n c hon thi n.
12 12
Phn tch ngnh

T i sao ph i phn tch ngnh?

T c tng tr ng doanh thu, l i nhu n c a ngnh.

Chu k s ng c a ngnh ( tham gia v rt kh i ngnh ng lc).

R i ro m i ngnh khc nhau ( xc nh t su t l i nhu n t ng


x ng)

Y u t c nh tranh trong ngnh

Xc nh danh m c u t

Y u t chnh sch: khuy n khch ho c khng, chnh sch xu t nh p


kh u, thu

M c tiu

L a ch n ngnh?

Xc nh thu nh p ngnh

nh gi r i ro ngnh
13 13
G1 G2 G3 G4 G5
Doanh thu
Th i gian
14 14
Y u t c nh tranh i v i ngnh

M c c nh tranh gi a cc cng ty hi n t i .

i th ti m nng tham gia vo ngnh

S c m nh m c c c a ng i mua.

S c m nh m c c c a ng i cung c p

Cc s n ph m thay th .
15 15

T c tng tr ng c a ngnh: giai o n


u/cu i?

M c t p trung v s c m nh t ng i gi a
cc i th c nh tranh.

M c khc bi t v s n ph m.

Kinh t theo quy m.

Hng ro gia nh p ngnh.


16 16

Tnh hi u qu nh quy m.

L i th c a ng i i u, v d Microsoft.

Kh nng ti p c n cc knh phn ph i.

Hng ro php l: b n quy n, b ng sng ch ....


17 17

M c nh y c m c a gi:

Gi nh y c m khi s n ph m khng khc bi t.

Chi ph thay i tm s n ph m th p.

T m quan tr ng c a s n ph m trong c c u chi


ph c a ng i mua.

S c m nh m c c t ng i:

Ph thu c chi ph pht sinh khi ch m d t quan h .

T ng quan gi a s ng i mua v ng i bn.

S n ph m thay th .
18 18

Danh m c u t c n i u ch nh b ng cch
ch n cc cng ty ho t ng t t trong giai o n
chu k kinh doanh.

nh (Peaks) ngnh khai thc ti nguyn, nng


l ng.

Suy thoi (Contraction) cc ngnh c tnh phng


v nh d c, th c ph m.

y (Trough) hng t b n (capital goods).

M r ng (Expansion) cc ngnh c tnh bi n


ng theo chu k nh hng tiu dng lu b n.
19 19
Phn tch cng ty
Phn tch cng ty

M c ch :

nh gi v l a ch n cng ty t t.

Phn tch v tm ra cng ty c ti m nng.

C phi u tng tr ng:

Cng ty c nh ng c h i u t v i doanh thu cao v l i nhu n tng


tr ng kh m nh.

C phi u tng tr ng l c phi u cho l i t c cao h n nh ng c


phi u khc v i cng m c r i ro..

C phi u trung tnh:

Khng ch u tc ng nhi u b i chu k kinh t . V d : th c ph m


bn l , r u, bia, thu c l, i n, n c, i n tho i...

C phi u theo chu k: ch u nh h ng c a chu k kinh t . V d : s t,


thp, ho ch t cng nghi p, t...

C phi u u c : c th mang l i thu nh p trong th i gian ng n nh ng


r i ro r t cao.

C phi u thu nh p: th ng u tin cho chi tr c t c h n l gi l i LN


ti u t .
20 20
M t s ch s ti chnh c b n

Phn tch bo co ti chnh nh m m c ch nh gi:

Tnh thanh kho n (kh nng tr n ng n h n)

Kh nng thanh ton (tr n di h n)

Kh nng sinh l i.

Hi u qu ho t ng.

Bo co ti chnh bao g m:

B ng cn i k ton.

Bo co k t qu HSXKD.

Bo co l u chuy n ti n t .

Thuy t minh bo co ti chnh (ki m ton)

Ngoi ra, bo co m t tri n v ng.


21 21

C n l u cc i m:

M c trung th c v chnh xc trong cc nh n xt?

H c ni nhi u v tnh hnh ti chnh nh ng nm qua?

M c r rng trong nh ng l i nh n xt? (ni l n th nn t


v n )

H c c p t i cc r i ro s g p ph i?

B ng cn i k ton:

Trnh by tnh hnh ti chnh cng ty t i m t th i i m

T ng ti s n = T ng n + V n CSH.

Ti s n bao g m: TSL + TSC v TS khc.

T ng n bao g m: N ng n h n v di h n.
22 22
B NG CN I K TON
Ti s n 1/1/N 31/12/N Ngu n v n 1/1/N 31/12/N
I. TS ng n h n 320 410 I. N ng n h n 270 110
1. Ti n 100 120 1. Vay ngn hng 200 0
2. CK d bn 100 130 2. Ph i tr 70 110
3. Ph i thu 50 70 II. N di h n 200 200
4. D tr 70 90 III. V n ch s
h u
1350 2100
II. TS di h n 1500 2000 1. V n gp 1000 1500
1. TSC 1000 1300 2. Th ng d v n 200 300
2. T di h n 500 700 3. L i nhu n tch ly 150 300
T ng ti s n 1820 2410 T ng ngu n v n 1820 2410
23 23
Bo co KQ HSXKD

Cho bi t trong m t
kho ng th i gian, cng ty
thu bao nhiu? Chi bao
nhiu? V chnh l ch gi a
2 kho n (li/l )?
Doanh thu
Gi v n hng bn
Chi ph ho t ng
Li su t
Li tr c thu
Li sau thu
Li trn m i CP (EPS)
24 24
BO CO K T QU KINH DOANH
Ch tiu Nm N-
1
Nm N
1.Doanh thu 750 850
2. Gi v n hng bn 350 400
3. Li g p = 1 - 2 400 450
4. Chi ph bn hng & Qu n l 150 170
5. EBIT = 3 - 4 250 280
6. Chi ph li vay 50 30
7. L i nhu n tr c thu = 5 - 6 200 250
8. L i nhu n sau thu = 7(1 TS) 144 180
25 25
BO CO L U CHUY N TI N T

Cho bi t cc lu ng ti n vo/ra th c t c a cng


ty trong kho ng th i gian. X c nh m c t n qu t i
t ng th i i m

M c t n qu cu i k = T n qu u k + Chnh
l ch

Chnh l ch = Thu trong k - Chi trong k

Cc n i dung bao g m:

Ti n t ho t ng thng th ng.

Ti n t ho t ng u t (mua bn ti s n...)

Ti n t ho t ng ti chnh (pht hnh CP...)

Tng/gi m thu n.
26 26

Thuy t minh bo co (c a ki m ton):

c p t i trch nhi m c a ki m ton vin v cc


gim c ni chung. Li t k cc ph n c ki m ton.

Li t k ph ng php k ton c p d ng v cc lnh


v c c a cng ty c nh gi.

ki n c a ki m ton v ti chnh cng ty (ch l


ki n)
27 27
M t s ch s ti chnh c b n

Kh nng thanh ton.

nh gi hi u qu ho t ng:
Tisnlung
skhnngthanhtonhinthi=
Nngnhn
H
TisnlungHngtnkho
sthanhtonnhanh=
Nngnhn
H
Doanhthuhngnm
squayvngcckhonphithu=
ckhonphithu
H
C
Givnhngbn
ngquayhngtnkho=
ngtnkho
V
H
Doanhshngbn
ngquaytngtisn=
ngtisn
V
T
28 28

Cc h s n b y ti chnh
Doanhshngbn
ngquaytisncnh=
isncnh
V
T
Doanhshngbn
svngquayvnchshu=
nchshu
H
V
Doanhshngbn
svngquayvnchshu=
nchshu
hngbn ngtisn
ngtisn nchshu
ngquaytngtisnxhsnbytichnh
H
V
Doanhs T
x
T V
V

Tngn
sntrntngtisn=
ngtisn
H
T
Tngn
sntrnvncphn=
ncphn
H
V
29 29

V n l u ng rng = Ti s n ng n h n - N ng n h n

Cc h s kh nng sinh l i.

Cc h s thu nh p v c phi u
Linhunrng
slinhunrng=
Tngdoanhthu
H
Linhunrng
slinhunrngtrntngtisn=
ngtisn
H
T
Linhunrng
slinhunrngtrnvncphn(ROE)=
ncphn
H
V
Thunhprng
sthunhptrncphn(EPS)=
cphiuth ngangl uhnh
H
S
Ctctrnm icphiu
Tlchitrctc(payoutratio)=
Thunhptrnmicphiu(EPS)
30 30

ROE =

NI L i nhu n sau thu

S Doanh thu

A - T ng ti s n

E - V n ch s h u

NI/S - T su t l i nhu n/doanh thu

S/A H s vng quay t ng ti s n

A/E H s t ng ti s n trn v n CSH (n b y ti


chnh).
S
NI
A
S
E
A
31 31
PHN TCH C PHI U VINAMILK

Vinamilk l cng ty l n, s n ph m kh a d ng

8 Cng ty thnh vin, m ng l i phn ph i r ng kh p ton qu c

Nm 2005 cng ty c 220 nh phn ph i, 90.000 i l

90% tiu dng n i a, g m: H gia nh, nh hng, cc n v

Cc i th c nh tranh chnh: Dutch Lady, Nestle Vietnam,


Nutifood, Hanoi milk, F&N Company

Ph ng th c c nh tranh: Tr c ti p: gi th p, qu ng co, s n ph m
m i v m ng l i phn ph i Yu c u v v n l n, chi ph qu ng
co l n, a d ng ho s n ph m v knh phn ph i.
32 32
PHN TCH NGNH S A

S n l ng s a hi n t i 547, 3 tri u lt/nm; 7,9 lt/ng i-


nm

S n ph m ngnh c ch p nh n

Thi u kho ng 120 tri u lt/nm

Theo tiu ch n WHO: 200 lt/ng i-nm

Kinh t tng tr ng t t, thu nh p v tiu dng tng

Th tr ng pht tri n v i t c 20 25%/nm

S l ng doanh nghi p ngnh s a s tng, c bi t sau h i


nh p

Ngnh ang giai o n 2, tng tr ng v i t c cao,


6%/nm
33 33
Y U T C NH TRANH

Th tr ng nh cung c p: Ph thu c nh p kh u

Th tr ng n i a: 15 20%; Chi n l c: 40%

Nh p kh u: 80 -85%

Th tr ng s n ph m: Tri n v ng tng kh i l ng v gi

M c tiu dng s tng theo thu nh p v i u ki n s ng

Dn s tng

Hng thay th : Khng c

i th ti m tng:

T cc doanh nghi p m i trong n c v nh p kh u

Ro c n: V n u t ; knh phn ph i; i m i s n ph m; qu ng
co; l i th nh quy m; chnh sch b o h

K t lu n:
-
S n l ng s tng kho ng 20% trong 10 nm t i
-
Tiu dng s a s kho n 35 lt/ng i-nm
34 34
PHN TCH CNG TY
Ti s n 2005 2004 2003 2002
TS ng n h n 2,406,477,000,000 1,865,188,777,944 2,005,723,330,450 1,793,337,675,676
TS di h n 1,491,459,000,000 785,201,894,504 530,164,965,484 310,333,037,491
T ng TS 3,897,936,000,000 2,650,390,672,448 2,535,888,295,934 2,103,670,713,167
Ngu n v n
N 1,651,018,000,000 733,081,541,662 992,322,221,710 605,097,266,019
N ng n h n 1,581,146,000,000 609,694,767,301 878,563,582,386 559,907,618,220
N di h n 69,872,000,000 123,386,774,361 113,758,639,323 45,189,647,799
V n ch s h u 2,246,918,000,000 1,917,309,130,786 1,543,566,074,224 1,498,573,447,148
T ng ngu n 3,897,936,000,000 2,650,390,672,448 2,535,888,295,934 2,103,670,713,167
35 35
Ti s n 2005 2004 2003 2002
TS ng n h n 61.74% 70.37% 79.09% 85.25%
TS di h n 38.26% 29.63% 20.91% 14.75%
T ng TS 100% 100% 100% 100%
Ngu n v n 2005 2004 2003 2002
N 42.36% 27.66% 39.13% 28.76%
N ng n h n 40.56% 23.00% 34.65% 26.62%
N di h n 1.79% 4.66% 4.49% 2.15%
V n ch s
h u
57.64% 72.34% 60.87% 71.24%
T ng ngu n 100% 100% 100% 100%
36 36
Nm 2005 2004 2003 2002
Doanh thu
5,638,700,000,000 4,240,806,736,910 3,343,789,627,238 4,731,647,875,312
Thu nh p ti
chnh
55,300,000,000 60,551,043,355 142,687,160,682 60,628,312,023
Gi v n
4,379,790,000,000 3,171,281,735,180 2,341,747,275,353 3,389,228,749,839
Chi ph bn
hng
654,100,000,000 443,214,732,969 367,522,951,590 581,521,979,653
Chi ph qu n
l
80,430,000,000 89,236,822,535 90,894,130,303 134,561,032,887
Chi ph khc
2,320,000,000 769,225,010 12,256,004,681 129,538,841
CF t.l TSC
1,800,000,000 272,880,067 2,001,032,042 125,888,768
Chi ph khc
520,000,000 496,344,943 10,254,972,639 3,650,073
L i nhu n
tr.thu
602,400,000,000 557,231,013,066 726,464,892,837 653,053,229,784
LN sau thu
605,200,000,000 526,612,677,259 493,996,127,129 444,188,196,253
37 37
Nm 2005 2004 2003
Doanh thu 100% 100% 100%
Gi v n 77.67% 74.78% 70.03%
Chi ph bn hng 11.60% 10.45% 10.99%
Chi ph qu n l 1.43% 2.10% 2.72%
L i nhu n T. thu 10.68% 13.14% 21.73%
L i nhu n sau thu 10.73% 12.42% 14.77%
Nm 2005 2004 2003
Kh nng thanh ton hi n hnh 1.46 2.54 2.02
Kh nng thanh ton nhanh 0.76 0.95 1.04
Vng quay kho n ph i thu 12.16 16.30 9.32
Vng quay hng t n kho 4.48 3.44 3.43
K thu ti n bnh qun 47.79 15.18 36.76
38 38
Nm 2005 2004 2003
ROA
18.70% 20.54% 21.82%
ROE
29.07% 30.43% 32.48%
T su t l i nhu n doanh thu
10.73% 12.42% 14.77%
Vng quay t ng ti s n
1.72 1.64 1.44
n b y ti chnh
1.57 1.50 1.53
Nm 2005 2004 2003
T l n di h n/v n di h n 0.03 0.06 0.07
T ng n /t ng v n di h n 0.42 0.28 0.39
V n l u ng rng 755,459 1,132,107 1,013,401
39 39
PHN TCH KH NNG TNG TR NG

Kh nng tng tr ng ph thu c ROE v l i nhu n gi


l i

Do y u t c nh tranh, m r ng u t , l i nhu n bin


gi m

Hi u qu s d ng ti s n tng, n b y ho t ng cao

n b y ti chnh kh n nh, r i ro ti chnh th p

R i ro t gi cao do nh p kh u nguyn li u, tiu th n i


a

Kh nng a d ng ho u t cao

Kh nng thanh ton t t

Vinamilk t t c tng tr ng n nh 17 20%


40 40
Cc m hnh nh gi

Cc m hnh c b n

M hnh chi t kh u c t c (Dividend Discount


Models).

M hnh thu nh p (Earnings model)

M hnh chi t kh u dng ti n.

T l PE
41 41

Gi tr n i t i ( Intrinsic Value)

Gi tr do nh gi ch quan

S d ng cc m hnh khc nhau nh gi.

Gi tr th tr ng ( Market Price)

Lo i gi tr c th ng nh t chung gi a nh ng
ng i tham gia.

Tn hi u giao d ch

IV > MP: Mua

IV < MP: Bn ho c bn kh ng.

IV = MP: Gi .
Gi tr n i t i v gi tr th tr ng
42 42
V
D
k
o
t
t
t

( ) 1
1
V
0
= Gi tr c a c phi u
D
t
= C t c
k = li su t yu c u
M hnh chi t kh u lu ng c t c
43 43
Vo
D g
k g
o

( ) 1
g = t c tng tr ng u n
M hnh tng tr ng u n ( Gordon
Model)
44 44
Vo
D g
k g
o

( ) 1
E
1
= $5.00
b = 40% k = 15%
(1-b) = 60% D
1
= $3.00 g = 8%
V
0
= 3.00 / (.15 - .08) = $42.86
V d
45 45
c l ng cc y u t u vo cho m hnh

M hnh DDM i h i ph i c l ng t c
tng tr ng c t c v t su t l i nhu n yu c u .

T c tng tr ng c t c c th c l ng
theo 3 cach:

S d ng t c tng tr ng qu kh v gi nh n c
duy tr ti p t c.

S d ng: g = ROE x b

T xy d ng ph ng php d bo thch h p.

T su t l i nhu n yu c u c c l ng thng qua


m hnh CAPM: k
i
= k
rf
+
i
(k
m
k
rf
).
46 46
M hnh DDM m r ng

C th s d ng m hnh DDM vo b t c th i
i m no.

V d khi mu n tnh gi CP c th bn sau 2 nm.

M hnh t ng qut ho DDM:

tnh gi c phi u vo nm th 2, chng ta ch


c n s d ng c t c c a nm th 3 (D
3
).
47 47
The DDM Example (cont.)

V d CP X c c t c nm th hai 2.16$; t c
tng tr ng 8%, t su t l i nhu n yu c u 15%,
v y gi trong 2 nm sau b ng bao nhiu?
48 48
N u t c tng tr ng c t c thay
i?

V d : gi s c t c tng tr ng m c 15%
trong vng 3 nm t i tr c khi n nh m c
8%. Gi tr c phi u by gi s b ng bao
nhiu? (D
0
= 1.85)
0 1 2 3 4
2.1275 2.4466 2.8136 3.0387

g = 15% g = 8%
49 49
(ti p)

Chng ta c th tnh gi tr CP vo cu i nm th ba
b ng cch s d ng D
4
:

By gi , tm gi tr hi n t i c a m c gi bn t ng
lai v gi tr hi n t i c a D
1
, D
2
, v D
3
:
41 . 43
08 . 15 .
0387 . 3
3

V
09 . 34
15 . 1
41 . 43 8136 . 2
15 . 1
4466 . 2
15 . 1
1275 . 2
3 2
0

+
+ + V
50 50
M hnh nh gi 2 giai o n DDM

V d trn ch ra cch tnh gi tr c phi u v i


2 t c tng tr ng khc nhau. Cc cng ty c
k v ng t c tng tr ng r t cao, sau t c
th p h n s p d ng theo m hnh sau:
( )
( ) ( )
( )
n
CS
CS
n
n
CS CS
CS
k
g k
g g D
k
g
g k
g D
V
+

+ +
+
1
1
]
1

,
_

+
+

1
1 1
1
1
1
1
2
2 1 0
1
1
1 0
51 51
(ti p)

M hnh ny cng khng qu ph c t p nh


chng ta th y:

Gi tr th nh t l gi tr hi n t i c a c t c
trong N nm u tin.

Gi tr th hai l gi tr hi n t i c a gi tr t ng lai
c a c phi u.
( )
( ) ( )
( )
n
CS
CS
n
n
CS CS
CS
k
g k
g g D
k
g
g k
g D
V
+

+ +
+
1
1
]
1

,
_

+
+

1
1 1
1
1
1
1
2
2 1 0
1
1
1 0
52 52
M hnh H

T c tng tr ng gi m tuy n tnh trong 2H nm,


t g
a
n g
n
.

Gi s Cng ty A chi tr c t c trn m i c phi u 0.72$ t


EPS 1.25$ nm 2000. EPS tng 12% trong 5 nm qua
nh ng sau k v ng s gi m tuy n tnh trong 10 nm ti p
xu ng 5%, trong khi t l chi tr c t c khng i. Beta
cho CP ny l 0.8, li su t phi r i ro 5.1% v m c b r i ro
th tr ng l 4%. nh gi CP trn.
53 53
) 1 ( ) 1 ( ) 1 (
...
2
2
1
1
0
k
P D
k
D
k
D
V N
N N
+ + +
+
+ +
P
N
= Gi bn k v ng th i i m N
N = S nm k v ng n m gi
M hnh nh gi trong giai o n n m gi nh t
nh
54 54
V d

Gi s b n ang xem xt mua c phi u s tr c t c $2


(D
1
) trong nm t i, v $2.16 (D
2
) nm ti p theo. Sau nm
th 2, b n nh bn c phi u v i gi $33.33. V y gi tr
n i t i c a c phi u ny l bao nhiu n u t su t l i
nhu n yu c u c a b n l 15%?
2.00
2.16
33.33
?
55 55
M hnh thu nh p/l i nhu n

L i nhu n hi n t i (Current earnings) c gi


nh khng tng tr ng v chi tr c t c 100%.

N u l i nhu n hi n t i c duy tr v i chi tr


c t c 100%, chng ta c:
k
EPS
V
CE
1

56 56

P/E l hm c a 2 y u t

T su t l i nhu n yu c u (k)

T c tng tr ng c t c k v ng

S d ng cho

nh gi t ng i

S d ng r ng ri trong ngnh.
nh gi theo h s PE
57 57
P
E
k
P
E k
0
1
0
1
1

E
1
- l i nhu n k v ng trong nm t i.

E
1
b ng D
1
trong i u ki n khng tng tr ng

k - t su t l i nhu n yu c u.
P/E: Khng tng tr ng
58 58
) (
1
) (
) 1 (
1
0
1 1
0
ROE b k
b
E
P
ROE b k
b E
g k
D
P

b = T l l i nhu n gi l i
ROE = L i nhu n sau thu trn VCSH.
P/E v i t c tng tr ng u n
59 59
E
0
= $2.50 g = 0 k = 12.5%
P
0
= D/k = $2.50/.125 = $20.00
PE = 1/k = 1/.125 = 8
V d trong tr ng h p khng tng tr ng
60 60
b = 60% ROE = 15% (1-b) = 40%
E
1
= $2.50 (1 + (.6)(.15)) = $2.73
D
1
= $2.73 (1-.6) = $1.09
k = 12.5% g = 9%
P
0
= 1.09/(.125-.09) = $31.14
PE = 31.14/2.73 = 11.4
PE = (1 - .60) / (.125 - .09) = 11.4
V d
61 61
H n ch khi s d ng PE

S d ng l i nhu n theo s sch k ton

Cc chi ph mang tnh l ch s

C th khng ph n nh cc kho n l i nhu n mang


tnh kinh t .

L i nhu n bo co dao ng theo chu k kinh


doanh.
62 62
M hnh FCFE (Free cash flow to equity)

Lu ng ti n m cng ty c th c chi tr c
t c nh ng khc v i c t c th c t v lu ng ti n
ny khng c chi tr c t c trong th c t .

Lu ng ti n cn l i sau khi chi tr li v g c, chi


ph cho v n u t duy tr ti s n hi n t i v
hnh thnh cc ti s n m i.
63 63

FCFE = Thu nh p rng (Net Income) + Kh u hao


(Depreciation) Chi ph v n (Capital Spending) Chnh
l ch v n l u ng ( Working Capital) S ti n hon tr
n g c (Principal Repayments) + S ti n vay m i (New
Debt Issues)
N u chi ph v n rng v thay i v n l u ng c ti tr
b i t tr ng v n ch s h u v i vay c nh th cng
th c c th rt g n. Gi s chi ph v n rng v thay i
v n l u ng c ti tr b i n vay v i t l , ta c:
FCFE = Net Income - (1 - )(Capital Expenditure
Depreciation) - ( 1- ) Working Capital
64 64
V d : c l ng FCFE cho Home Depot 1989
1998.

65 65
c l ng tng tr ng trong FCFE

T c tng tr ng k v ng = T l LN gi l i
x ROE

Trong m hnh FCFE, t l LN gi l i c thay


b ng t l ti u t (TLTT):

TLTT = (CP v n rng + Thay i VL pht


hnh n vay rng)/Thu nh p rng

ROE phi ti n m t = (Thu nh p rng Thu nh p


sau thu t ti n v CK)/(VCSH - Ti n v CK).

T c tng tr ng = TLTTxROE phi ti n m t


66 66

M hnh FCFE c t c tng tr ng c nh

M hnh FCFE 2 giai o n:

Trong
67 67

M hnh 3 giai o n:

Pn2
68 68
i m m nh v i m y u c a phn tch c
b n

i m m nh:

T t cho u t di h n thng qua phn tch n n kinh


t .

L a ch n cng ty t t.

Hi u c cc y u t chnh tc ng t i gi tr cng
ty/ngnh.

i m y u:

M t nhi u th i gian.

Tnh ch quan (cc gi nh v tng tr ng)

Cc thng tin phn tch khng y v khng chnh


xc (cc bo co ti chnh).