You are on page 1of 7

Balkanski fond za lokalne inicijative prijavni formular

Prijavni formular Osnovni cilj naeg programa aktivnih zajednica je da stimulie aktiviranje ljudi u lokalnim zajednicama u Srbiji kroz dodeljivanje donacija (do 350 000 dinara ) lokalnim organizacijama i grupama. Molimo vas da paljivo prouite dokument Uputstvo za prijavljivanje pre nego to pristupite popunjavanju ovog formulara. Molimo vas da koristite ovaj formular ili da priloite odgovore na pitanja istim redosledom kojim se nalaze u ovom formularu. BCIF potuje politiku jednakih mogunosti i prilikom odluivanja o projektima uzimae se u obzir i ovaj segment. I OPTE INFORMACIJE

1. Ime organizacije: NEVLADINA 2. Mesto: BAKO NOVO SELO ORGANIZACIJA "DUNAV BNS" 3. Potanska adresa (ulica, potanski broj, grad): CARA LAZARA 36 21429 BAKO NOVO SELO 4. Kontakt tel./mobilni: 064 66 55 446 6. E-mail: dunav.bns@gmail.com 8. Prva kontakt osoba za projekat: Deli Goran 9. Tel./ Mobilni tel: 064 66 55 446 11. Druga kontakt osoba za projekat: Vuji Vesna 12. Tel./Mobilni tel: 065 8 772 237 13. E-mail: vesna.vukota@gmail.com 10. E-mail: 5. Fax: 7. Website:

14. Ime odgovorne osobe u vaoj organizaciji: Deli Goran 15. Ime banke i broj rauna vae organizacije: ERSTE BANK AD 340-

16. Molimo, navedite na koji nain ste saznali za BCIF? (obeleite jednu od opcija znakom X) a. Od NVO Resurs Centra, biltena, e-mail liste itd.X b. Od kolega/prijatelja c. Na BCIF sastancima u vaem regionu Drugo: Molimo, navedite: 17. Ukoliko vam se odobri donacija od BCIF, na kom jeziku elite da dobijate pisma i ugovor? (obeleite jednu od opcija znakom X) Srpski X albanski maarski romski

Balkanski fond za lokalne inicijative prijavni formular


II ORGANIZACIJA 1. Ukoliko ste registrovani kao grupa, molimo vas da popunite tabelu registracijski broj datum registracije vrsta registracije tano naznaite koja vrsta registracije NVO, udruenje graana, sindikat... Ukoliko niste registrovani, navedite kada se vaa grupa okupila/formirala.

2. Koji su ciljevi vae organizacije? (Na primer, ta biste rekli ako bi trebalo u jednoj reenici da
objasnite zato vaa organizacija postoji?) Aktivirati zajednicu da sama sebi pomogne a ne da samo kuka. Nemoe ovo Nemoe ono.

3. Navedite nam tri uspene akcije vae organizacije koju ste realizovali kao i rezultate/ iskustvo u implementaciji. Ako ste novo-formirana organizacija, molimo navedite ta elite da postignete u vaoj lokalnoj zajednici Akcija Rezultat/iskustvo

4. Opiite ukratko strukturu vae organizacije (ukratko u nekoliko reenica). Va odgovor treba da obuhvati sledee informacije: - ko donosi odluke od vanosti (upravna tela, direktor/ka, koordinator/ka...) Deli Goran presedni nvo Mara Mihajlov Rami Vesna Vukota - koliko ljudi radi u vaoj organizaciji - koliko ih je zaposleno, koliko plaeno po projektu, koliko ima volontera?

5. Sa kojim nevladinim organizacijama u vaoj lokalnoj zajednici, regionu ili inostranstvu sarauje vaa organizacija? Sa kojim institucijama i organizacijama u vaoj lokalnoj zajednici ste ve saraivali, ili saraujete (nije potrebno navoditi institucije i organizacije sa kojima planirate u budunosti da saraujete) Suraujemo Sa Mesnom Zajednicom I

Balkanski fond za lokalne inicijative prijavni formular


Da li je vaa organizacija lanica neke mree NVO? Ako jeste, molimo navedite sa kim saraujete i na koji nain? Ne

III

OPIS PROJEKTA

1. Naziv projekta Uredjenje sportskog igralita u Bakom Novom Selu 2. Mesto realizacije projekta Sportsko igralite u Bakom Novom Selu 3. Trajanje projekta (od-do) ( navesti datum poetka i zavretka realizacije projekta) 01.11.2012. - 31.05.2013. 4. Opiite ukratko problem koji elite da reite. Molimo vas da ukljuite sledee informacije: Sportsko igralite ima loe reeno po pitanju rasvete, dok tribine za posmatrae uopte ne postoje. Igralite se sastoji od vie terena za sport i od mini-pich terena koji je postavljen prole godine. Deca svih uzrasta, omladina i graani koji se rekreativno bave sportom, svakodnevno koriste terene. Reenjem ovog problema, stvorili bi se bolji uslovi za sportsku rekreaciju u Bakom Novom Selu. U naem mestu ne postoji slino mesto za okupljanje dece i omladine. Deca i omladina FK Baki Hajduk, sportski veterani, rekreativci Reenjem ovog problema mogao bi se organizovati noni turnir koji bi bio u svrsi prestavljanja sela i jedna od inicijativa koja moe da pokrene zajednicu u daljem razvoju 5. Ko su krajnji korisnici (ciljna grupa) u ovom projektu? Ciljna grupa su Deca i omladina FK Baki Hajduk, sportski veterani, rekreativci . U realizaciji projekta okupili bi ljude iz oblasti izvoenja graevinskih elektroinstalaterskih radova deca iz kole FK Baki hajduk lokalno stanovnitvo. 6. Koji je glavni cilj ovog projekta? Glavni cilj je poveanje iskorienosti ve postojeeg sportskog igralita, poboljanjem rasvete. Izgradnjom tribina stvorili bi se uslovi za organizovanje raznih sportskih manifestacija. Time bi pratili trend organizovanja mini turnira u razliitim sportovima. (molimo vas objasnite ta e se tano promeniti u vaoj zajednici ako vi realizujete ovaj projekat, i na koji nain e on korstiti ciljnoj grupi-lokalnoj zajednici?) Ako se ovaj projekat realizuje mogli bi da poveamo poseenost gostiju iz drugih mesta a sa poseenosti i privredna aktivnost bi se poveala. Turnir u malom fudbalu bi se mogao povezati sa dolaskom dunavske regate koja godinama staje na naem delu Dunava. Promet u lokalnim prodavnicama bi se poveao broj noenja u seoskim domainstvima bi bio vei i lokalni ribari bi poveali prodaju ribe.. 7. Koje aktivnosti planirate da biste ostvarili cilj projekta? Molimo popunite tabelu u prilogu. Potrebno je da to detaljnije razradite plan aktivnosti i opiete sve korake koji bi doveli do reavanja gore navedenog problema. Ako elite da dodate neke informacije, molimo da ih unesete ispod tabele. (Pogledajte primer na kraju prijavnog formulara). Aktivnosti Vreme Odgovorna osoba

Balkanski fond za lokalne inicijative prijavni formular


Planiranje izvoenja radova Nabavka I postavljanje rasvete Priprema terena za izgradnju tribina Izgradnja tribina Trajanja Prva nedelja Druga nedelja Trea nedelja Do 31.05.2013. Deli Goran Deli Goran

8. Kako planirate da ukljuite vae korisnike u projekat? Od lokalne samouprave, tj. Mesne zajednice Bako Novo Selo oekujemo saradnju kroz nabavku odreene koliine materijala za izgradnju tribine , kao i pomo prilikom izrade projektne dokumetnacije po pitanju graevinskih radova. Kako se radi o maloj sredini, u mogunosti smo da raspolaemo odreenim informacijama bitnim za projekat i pre poetka izvoenja projekta, te tako znamo da je u vlasnitvu Mesne Zajednice odreena koliina ljunka i ostalog graevinskog materijala, koji uz to, stoji na tom igralitu ve dui niz godina i propada. Iskoristili bi neto to ve imamo.

kako ete informisati, motivisati i ukljuiti u rad svoju ciljnu grupu (na primer, ako planirate ienje grada, kako ete privui graane da uzmu uea? Ako organizujete programe za decu iz razliitih etnikih grupa, kako ete ih motivisati da prisustvuju?)

Selo ima dugu tradiciju samoorganizovanja na radovima od lokalnog znaaja. Uestovali su dobrovoljno u vie akcija kao uvoene telefonskih linija tako to su dogovorno kopali kanale za polaganje kabla. Seoska rasveta je raena tako to je veina fizikih radova raena angaovanjem stanovnitva i druge akcije. Data samoorganizovanost se izgubila u zadnjim godinama . - da li e vai korisnici imati mogunost da utiu/menjaju tok realizacije projekta? Na koji nain? Moi e da uestvuju u menjanju toka realizacije svojim akcijom koja ima za cilj da smanji date trokove

9. Da li e ira javnost biti ukljuena u projekat? (druge grupe, institucije, partnerske organizacije, graani ) Kako planirate da ih ukljuite? Privatne firme kao to su DOO Dukat Doo katon Doo Agroprodukt bi dali svoju logistiku kao to su vozila, traktori bager. Lokalno stanovnitvo bi svojim radom Na primer, ako se bavite projektom za mlade, kako biste sem uenika ukljuili i kole i roditelje? Ili, ako elite da uradite neto na polju ljudskih prava, da li bi to ukljuivalo lokalne institucije i druge graane i kako? Ili, ako se bavite etnikim manjinama, da li bi to ukljuivalo i institucije, organizacije i kako? 10. Kakve rezultate oekujete od ovog projekta? (molimo da imate u vidu da rezultati treba da budu merljivi, drugim reima da na kraju projekta moete da nabrojite i opiete rezultate koje ste postigli, kao i da rezultati proizlaze iz vaeg plana aktivnosti) - kratkoroni rezultati: (npr. zasaeno 50 stabala, popravljeno 10 kanti za otpatke, izgraena biciklistika staza kroz park)

Balkanski fond za lokalne inicijative prijavni formular

- dugoroni rezultati: (npr. napravljen dogovor sa Javnim komunalnim preduzeem o nainu i dinamici odnoenja i odlaganja smea, javne biciklistike trke za decu postale tradicionalna deavanja, grupe dece razliitog nacionalnog sastava nastavile saradnju u razliitim aktivnostima u parku) 11. Kako ete znati da je va projekat uspean? Koje informacije o postignutim rezultatima ete prikupljati i na koji nain? 12. Koji problemi bi mogli da se pojave u realizaciji projekta? Na koji nain predviate da bi mogli da se prevaziu? (npr. mali odziv graana u javnim akcijama, nemotivisanost dece da uzmu uee u ienju javnih povrina, manji broj volonterskih aktivnosti...) 13. Molimo, navedite koje osobe iz vae organizacije/grupe su odgovorne za realizaciju ovog projekta i kakve su njihove kvalifikacije i iskustvo? (nije potrebno dostavljati biografije, CV i slino) Deli Goran

IV

FINANSIJSKE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI NE

1. Da li ste ve konkurisali kod BCIF- a?

3. Da li ste ve ranije dobili donaciju od BCIF- a? NE 4. Navedite ukupan prihod organizacije u 2010. godini 2011. godini 5. Vai donatori u 2010. godini 2011. godini 5. Ostale informacije o finansiranju: - da li ste se prijavljivali za druge donacije sa ovim projektom? NE - da li ste dobili (ili vam je odobrena) neka druga donacija za ovaj projekat (finansijske ili neke druge prirode) NE - ukoliko vaa organizacija ima sopstvene izvore za ovaj projekat (tehnika podrka, prostor), molimo ukratko objasnite koji su to resursi

da li planirate korienje nekih lokalnih sredstava u realizaciji projektnih aktivnosti (npr. dobrovoljni rad graana, struna pomo, upotreba prostora i drugih tehnikih sredstava od lokalnih vlasti, institucija...) ukoliko vaa organizacija planira da deo sredstava za ovaj projekat pribavi u lokalnoj zajednici (npr. sa optinskog budeta, od privatnog sektora, prilozima graana...) molimo, ukratko opiite namere i mogunosti.

Balkanski fond za lokalne inicijative prijavni formular


6. Na koji nain planirate da nastavite rad na ovom projektu, na koji nain ete ga finansirati? V BUDET (maksimum 350 000 dinara)

(Pogledajte primer na kraju prijavnog formulara).


Vrsta stavki Broj/ koliina 8 4 300 M Cena u dinari ma Meseci Doprinos drugih donatora BCIF doprino s

Ukupno

REFLEKTORI BANDERE BETONSKE KABAL ZA SRUJU CEVI ZA TRIBINE DASKE SRAFOVI CEMENT KAMEN Z SECENJE ELEKTRODE UKUPNO

din

din

din

*morate uvesti posebnu stavku koja e se odnositi na poreze * ukoliko imate doprinos drugih donatora morate navesti ko su ti donatori Prijavu poaljite elektronskim putem na adresu:

prijave@bcif.org
Ukoliko nemate mogunosti za elektronsko prijavljivanje moete poslati tampanu verziju na adresu: BCIF (za program Aktivne zajednice) Majke Jevrosime 19/I 11000 Beograd odnosno poslati fax na broj: 011/ 3288 723

Dodatni materijal br. 1 Primerak popunjene tabele aktivnosti treba da izgleda: (III Opis projekta sekcija IV) Aktivnosti Priprema i tampanje lifleta i plakata Distribucija lifleta i plakata Oglaavanje u medijima Sastanci sa predstavnicima lokalne Vreme Trajanje Prva tri dana septembra Prvih nedelju dana septembra Tokom sva etiri meseca trajanja projekta Tokom celog Odgovorna osoba Predstavnik Roma + 4 struna radnika Predstavnik Roma + 3 volontera Predstavnik Roma+4 struna radnika etiri struna radnika + predstavnik

Balkanski fond za lokalne inicijative prijavni formular


zajednice (kola, d.zdr. optina, csr) trajanja projekta, jednom u dve nedelje Roma

Dodatni materijal br. 2 Primerak popunjenog budeta (IV Finansijske informacije i budet projekta sekcija VI) Vrsta stavki Broj/ koliina Majice Priprema za tampu tampanje majica Osveenje i grickalice radioniare i volontere Usluge fotografa i snimatelja Iznajmljivanje prostora Trokovi komunikacije (kredit za mob) Honorar koordinatora projekta Brutto (netto doprinosi) + porezi i za 50 majica 4 radioni ce 50 majica Cena u dinarima 260,5din 2.605din 217din 1.563din M e s e ci Doprinos drugih donatora BCIF doprinos

Ukupno

13.025din 2.605din 10.850din 6.252din

5.000din

8.025din 2.605din 10.850din

6.252din

2.605din 2.605din 500din 9.946din 1 1

2.605din 5.210din 1.000din 9.946din

1000 din 5.210din

1605 din

2 dana 2 osobe 1 projek at 2 radioni ce 2 radioni ce

1.000din 9.946din

Honorar autora i voditelja psiholokih radionica Brutto (netto doprinosi) Honorar autora likovnih radionica Brutto (netto doprinosi) UKUPNO + + i porezi i

3.214din

6.428din

6428din

voditelja porezi i

3.214din

6.428din

6428din

64.349,00din

17.462,00din

46.887,00din