P. 1
Dragan Cvetkovic

Dragan Cvetkovic

|Views: 2|Likes:
Published by Dragan Cvetković

More info:

Published by: Dragan Cvetković on Sep 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/02/2012

pdf

text

original

Универзитет у Крагујевцу

Факултет инжењерских наука
Број: 01-1/761-22
22.03. 2012. године
Крагујевац
Наставно-научно веће Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, на своЈОЈ
седници од 22. 03. 2012. године, на основу чл. 73 до 79 Закона о
научноистраживачкој делатности (Сл. гл. РС. бр.11 0/05) и чланова 147 и 149
Статута Факултета инжењерских наука у Крагујевцу бр. 01-2776 од 10.10.2006.
године, донело Је
ОДЛУI<У
Драган Цветковић, дипл. маш. инж., бира се у звање истраживач-сарадник за
период од три године.
Об р азл о ж ење
Комисија за писање извештаја за избор кандидата Драгана Цветковића, дипл.
маш. инж., у звање истраживач-сарадник у саставу:
1. Др Мирослав Бабић, редовни nрофесор, Факултет инжењерских наука,
Крагујевац,
Уже научне области: Производно машинство, Индустријски инжењеринг,
2. Др Душан Гордић, редовни nрофесор, Факултет инжењерских наука,
Крагујевац,
Ужа научна област: Енергетика и nроцесна техника,
З. Др Снежана Вуловић, доцент, Факултет информационих технологија,
Београд,
Ужа научна област: Информациони системи.
поднела је дана 2 7. 02. 2012. године број 01-1/536 Извештај за избор у
научноистраживачко звање, Наставно-научном већу Факултета инжењерских
наука у Крагујевцу. Извештај је био на увиду јавности објављивањем на сајту
Факултета инжењерских наука од 20. 02. - 20. 03. 2012. године. Наставно-научно
веће Факултета инжењерских наука у Крагујевцу на својој седници одржаној 22.
03. 2012. године донело је одлуку као у диспозитиву.
Достављено :
-Кандидату
-Архиви
ЕРСКИХ НАУКА
\

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->