Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

NEDJELJA, 30. 9. 2012.

Godina LXIX • Broj 23.634

Hrvatski akademik Davorin Rudolf

GRANICA S BiH IZ 1991. PROMIJENJENA JE 1999.
4-5. strana

CIKBiH otkrio 20 la`nih nezavisnih kandidata koji su radili za NSRB

SPRIJE^ENI IZBORNI IN@ENJERING I PREVARE

7. strana

Mostarski Hrvati o tvrdnji Bo{njaka da je odluka Ustavnog suda BiH neprovodiva

Bo{nja~ku politiku vodi efendija Smajki}
]amil Durakovi} o spornom intervjuu

3. strana

DANAS PRILOG

AVAZ JE DOVEO SREBRENICU U PITANJE

2. strana

U @I@I
]amil Durakovi} o spornom intervjuu

2

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH u EU EU u BiH

Rano je

za povla~enje
Ne mogu naprosto re}i mi odlazimo iz BiH, ili to je isklju~ivo va{a stvar da rije{ite taj problem, smatra Trnka
Na me|unarodnoj konferenciji Panevropske unije BiH u EU - EU u BiH ju~er je u Sarajevu po~eo drugi panel o temi Odnos me|unarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini kojim predsjedava ~lan NO Panevropske unije BiH Kasim Trnka. “Panevropska unija, koja `eli da propagira ideju evropskog ujedinjenja, u agendi za ovaj skup je naglasila da je pristup evropskim integracijama obaveza do ma }ih vlas ti, ali i da me|unarodna zajednica ima odgovaraju}e obaveze i odgovornosti prema procesu evropskih integracija” kazao je Trnka. ,

AVAZ JE DOVEO SREBRENICU U PITANJE
U moja usta stavljene su rije~i ~ija krajnja i najte`a posljedica mo`e biti naru{avanje uspostavljenog jedinstva na pitanju borbe za budu}nost Srebrenice i sigurnost Memorijalnog centra Poto~ari, tvrdi Durakovi}
Prije svega, `elim jo{ jednom da izrazim `aljenje da je Srebrenica postala predmet dnevnopoliti~kih i izbornih prepucavanja, utoliko vi{e {to smo na samo sedam dana od demonstracije uspjeha koji se temelji na jedinstvu i koaliciji napravljenoj na vrijednostima, a ne oko bilo kojeg pojedinca ili pojedina~ne politike, kazao je ]amil Durakovi}, nezavisni kandidat za na~elnika Srebrenice, povodom intervjua objavljenog u subotnjem broju Avaza.

Srebrenica: Dnevnopoliti~ka i izborna prepucavanja

Izmijenjena su{tina
Autorica intervjua, tvrdi Durakovi}, krajnje je neodgovorno, a da ja to nisam nikad rekao, u moja usta stavila rije~i ~ija kraj-

sve ~etiri partije (SDA, SDP, SBB i SBiH) koje ne pori~u genocid nisam, nagla{ava, nikad ustvrdio da je bilo ko pomogao kampanju Glasa}u za Srebrenicu - ~iji je integralni dio moja kandidatura - vi{e ili manje od bilo koga drugog. Nalazimo se korak do uspjeha zato {to smo u ovo krenuli zajedno, ne vode}i ra~una o tome ko }e preuzeti zasluge za uspjeh. Zasluge za uspjeh Glasa}u za Srebrenicu nema nijedna politi~ka stranka, nijedan predsjednik politi~ke partije ili pojedinac u bilo kojoj stranci, nego oni na{i sugra|ani koji su, prijavljuju}i prebivali{te i registriraju}i se za lokalne izbore u Srebrenici, pokazali da su jo{ spremni da se bore za Srebrenicu, dos-

Kasim Trnka: Otkloniti nedostatke

Nametnuto ustavno rje{enje
To je prvenstveno zbog toga {to je me|unarodna zajednica kroz mirovne pregovore, kroz Dejtonski sporazum, ustvari, nametnula ustavno rje{enje institucija Bosne i Hercegovine, koje 17 godina poslije Daytona, navodi Trnka, blokiraju i onemogu}avaju objektivno br`i put prema Evropskoj uniji u odnosu na susjedne zemlje. “Zato smatramo da me|unarodna zajednica ne mo`e naprosto re}i mi odlazimo iz BiH, ili to je isklju~ivo va{a stvar da rije{ite taj problem. Oni nam trebaju pomo}i, ne mo`da na onaj na~in kako su 1995. godine pomagali - vojnom silom, nego na savremeniji, moderniji na~in, da potaknu i izvr{e pritisak na doma}e politi~ke snage, da otklone nedostatke iz ustavnog ure|enja, po~ev{i od

DVIJE KOMPONENTE Prisustvo me|unarodne zajednice u BiH u postratnom periodu vjerovatno je najve}e od bilo koje druge sli~ne situacije, navode}i da pritom imamo nagla{enu vojnu i civilnu komponentu
presude Sejdi} - Finci” rekao je , Trnka.

Osna`eno prisustvo EU
Ambasador i {ef Odsjeka za EU pri MVP-u BiH Osman Top~agi} naglasio je da je prisustvo me|unarodne zajednice u BiH u postratnom periodu vjerovatno najve}e od bilo koje druge sli~ne situacije, navode}i da pri-

ISPRED VRATA Moja jedina stranka bila je i ostat }e Srebrenica. Stoga jo{ jednom pozivam sve da kada o Srebrenici govore i u Srebrenicu dolaze, ideolo{ke i druge razmirice ostave na ulazu u grad, nagla{ava Durakovi}
nja i najte`a posljedica mo`e biti naru{avanje uspostavljenog jedinstva na pitanju borbe za budu}nost Srebrenice i sigurnost Memorijalnog centra Poto~ari. Stojim iza svega {to sam rekao, nagla{ava ovaj nezavisni kandidat, i zato ne}u podnositi ra~un nikome, ali isto tako ne `elim snositi ra~un za bilo ~ije konfabulacije. S obzirom na to da je su{tina mog intervjua izmijenjena, koristim ovu priliku da se ogradim od komentara koji su mi stavljeni u usta. Nisam izjavio ni{ta, poru~uje Durakovi}, {to bi me na bilo koji na~in svrstalo na jednu stranu, ili u bilo koju strana~ku kampanju. Moja kandidatura po~iva na podr{ci svih stranaka. Moj jedini cilj je da na izbore u Srebrenici iza|u i glasaju svi oni koji imaju zakonsko pravo na to. Svaka sva|a ili zauzimanje strana bi bila kontraproduktivna i direktno protiv kampanje Glasa}u za Srebrenicu i moje kandidature. Kao kandidat koji ima podr{ku tojanstvo mrtvih i sigurnu i prosperitetnu budu}nost pre`ivjelih, dr`i kandidat za na~elnika.

tom imamo nagla{enu vojnu i civilnu komponentu. - Prisustvo tih dviju komponenata ve} name}e zadatak odgovaraju}e koordinacije i sinhronizaciju u njihovim stavovima i u njihovom nastupu, ka`e Top~agi}, koji je mi{ljenja da je op}i trend da EU ima sve zna~ajniju ulogu preuzimaju}i odre|ene funkcije, bilo na vojnom planu, pomo}i oko policijskih reformi itd, ali i uop}e u procesu evropskih integracija i svim drugim politi~kim aspektima. Zato, ka`e Top~agi}, danas u BiH imamo veoma osna`eno prisustvo EU. - Ono {to nedostaje jeste odgovaraju}a studija istra`ivanja s na{e strane, koja }e re}i kakva su na{a iskustva kao primaoca takve vrste pomo}i, da bi se onda i ta iskustva primaoca pomo}i mogla prenositi drugim zemljama koje se na|u u sli~nim situacijama, zaklju~io je Top~agi}.

Poziv na jedinstvo
I upravo zbog njih, moja jedina stranka bila je i ostat }e Srebrenica. Stoga jo{ jednom pozivam sve da kada o Srebrenici govore i u Srebrenicu dolaze, ideolo{ke i druge razmirice ostave na ulazu u grad. Samo jedinstveni, kakvi smo bili u proteklih nekoliko mjeseci, imamo izgleda da sa~uvamo Srebrenicu i ne prepustimo je u ruke onima koji negiraju sudske presude i utvr|ene ~injenice o onome {to se dogodilo u julu 1995. godine. Koristim i ovu priliku da jo{ jednom pozovem na jedinstvo koje ni ja, ni kampanja Glasa}u za Srebrenicu, ni hiljade gra|ana Srebrenice i Bosne i Hercegovine koje su se registrovale za izbore nisu dovele u pitanje. Imamo pravo da isti stepen odgovornosti zahtijevamo i od medija, poru~io je Durakovi}.

V I J E S T I

NACIONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA

Prijeti nam ga{enje
Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine pozvala je mjerodavne institucije BiH da u okviru svojih nadle`nosti izna|u alternativne mogu}nosti finansiranja do kona~nog razrje{enja pravnog statusa institucija kulture koje je osnovala dr`ava. Prema informacijama iz medija, prijedlogom odluke o dodjeli grantova za institucije kulture koja }e na sjednici Vije}a ministara BiH biti donesena 2. oktobra, aplikacija Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH nije prihva}ena, saop}eno je iz NUB-a BiH. Obra zlo`enje zvani~nika iz Ministarstva civilnih poslova za takav prijedlog je da NUBBiH nije dostavio validnu aplikaciju, a NUBBiH tvrdi da je tokom izrade aplikacije strik tno slijedio kriterije, upute i sugestije tog ministarstva. NUBBiH u svom pozivu dr`avnim institucijama iznosi mi{ljenje Helsin{kog komiteta u BiH da ukoliko VMBiH donese odluku, kako je predlo`eno, to }e zna~iti defi-

nitivno odustajanje od NUB-a BiH i realiziranje dugoro~no planiranog projekta ga{enja te institucije. Helsin{ki komitet za ljudska prava u BiH smatra da NUBBiH svoja prava mo`e ostvariti i putem nadle`nog suda, ka`e se u saop}enju. Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH je uputila dopis predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Vjekoslavu Bevandi, zamjeniku predsjedavaju}eg VM-a BiH i ministru vanjskih poslova Zlatku Lagumd`iji, zamjeniku predsjedavaju}eg VM-a BiH i ministru finansija i trezora Nikoli [piri}u, te ministru civilnih poslova Sredoju Novi}u.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

U @I@I

3

Reakcije mostarskih Hrvata o tvrdnji Bo{njaka da je odluka Ustavnog suda BiH neprovodiva

Bo{nja~ku politiku
vodi efendija Smajki}
Jednako kao {to meni ili bilo kojem drugom laiku ne treba dozvoliti da se mije{a u vjerska pitanja, tako ni Smajki}u ne treba dopustiti da se mije{a u svjetovna, u ovom slu~aju politi~ka pitanja, dr`i Marko Gilja, vije}nik u GV-u Mostar
Bo {nja ~ki po li ti ~ki es ta bli {ment kontinuirano izaziva krizu u Mostaru kako ne bi do{lo do provedbe odluke Ustavnoga suda BiH kojom su nalo`ene izmjene izbornih pravila za mostarsko Gradsko vije}e, rekao je za Oslobo|enje Sla|an Bevanda, predsjednik GO HDZ-a BiH Mostar. On tvrdi kako se odluka Ustavnoga suda BiH za Mostar jednostavno mora provesti i kako nisu dobra rje{enja kojima se grad na Neretvi vra}a u pro{lost. - Sve je ovo samo nastavak pritiska bo{nja~kog politi~kog establije u gradu i stanje se dovodi na rub incidenta, a to nije pravi put za tra`enje rje{enja, rekao je Bevanda.
Ustavni sud BiH: Donesena odluka

Nema vra}anja na staro
Komentiraju}i zahtjeve mostarskih Bo{njaka da se o budu}nosti grada mora razgovarati, pored politi~kih stranaka, i s predstavnicima Islamske zajednice te bora~kih udru`enja, Bevanda je kazao kako se razgovori o provedbi odluke Ustavnoga suda za Mostar moraju voditi u legalnim institucijama Grada i Parlamenta BiH. - Stav HDZ-a je da se odluka

nio svoj dio posla, nego su sve prebacili na Gradsko vije}e Mostara, koje, pak, nije u stanju donijeti odluku. Nametanjem Statuta iz 2004. godine tada{nji visoki predstavnik Paddy Ashdown je blokirao ovaj grad. Mostar ne stagnira, nego propada, rekao je Gilja. Tako|er, on je izjavio kako nema nikakve potrebe da se bilo tko pla{i bilo koga u Mostaru.

Homogenizacija
- To je sada samo predizborna homogenizacija. Na taj na~in pojedinci, poput efendije Smajki}a, pokazuju svoju va`nost, dok drugi pojedinci nastoje ostati na vlasti, rekao je Gilja. Podsje}amo, predstavnici Kluba Bo{njaka u Gradskom vije}u Mostara, Islamske zajednice i bora~kih organizacija su sredinom tjedna optu`ili OHR da od Mostara

NA RUBU Ve} godinu se poku{ava u Mostaru isfabricirati kriza. Kontinuirano to ~ine odre|ene bo{nja~ke institucije i javne li~nosti. Di`u se tenzije u gradu i stanje se dovodi na rub incidenta
{menta na javnost i me|unarodnu zajednicu s ciljem da se odluka Ustavnoga suda ne provede. Sve se treba vratiti u okvire sustava, a nikako ne treba tra`iti rje{enje u atmosferi pritiska i krize koja se neprestano fabricira. Ne trebamo se baviti posljedicama provo|enja odluke Ustavnoga suda, nego upravo njenom provedbom. Ve} godinu se poku{ava u Mostaru isfabricirati kriza. Kontinuirano to ~ine odre|ene bo{nja~ke institucije i javne li~nosti. Di`u se tenziUstavnoga suda treba po{tivati i provesti u cijelosti. Tako|er, Mostar treba biti ure|en jednako kao i sve druge jedinice lokalne samouprave u zemlji, jednako kao i Travnik, Bugojno ili Zenica. Na{ je stav da se odluka Ustavnoga suda na najbolji na~in mo`e provesti tako da Grad Mostar bude jedna izborna jedinica. U obzir ne dolazi nikakvo vra}anje na stara rje{enja. Mostar i BiH mo ra ju na pre do va ti pre ma ulju|enoj Europi, a ne vra}ati

Sla|an Bevanda: Nastavak bo{nja~kog pritiska

Marko Gilja: Nema potrebe za strahom

se na neka stara stanja stvari, rekao je Bevanda. Marko Gilja, vije}nik u Gradskom vije}u Mostara, pak, tvrdi kako je “kroz politiku koju Bo{njaci vode u Mostaru vidljiv stav mostarskoga muftije Seida ef. Smajki}a” . - U pri~i bo{nja~kih politi~ara prepoznajem stavove efendije Smajki}a. On, zapravo, vodi bo{nja~ku politiku u ovom gradu, {to je apsurd. Jednako kao {to meni ili bilo kojem drugom laiku ne treba dozvoliti da se mije{a u vjerska pita-

PROPADANJE Nametanjem Statuta iz 2004. godine tada{nji visoki predstavnik Paddy Ashdown je blokirao ovaj grad. Mostar ne stagnira, nego propada, rekao je Gilja
nja, tako ni Smajki}u ne treba dopustiti da se mije{a u svjetovna, u ovom slu~aju politi~ka, pitanja. To je posao za vije}nike. Mi moramo provesti odluku Ustavnoga suda u skladu s onim {to izglasuje Parlament BiH. No, Parlament nije u~ipravi hrvatski stolni grad te da su zatra`ili da se u Mostaru formira vi{e op}ina. Tako|er, odbijaju prijedlog Hrvata da Mostar bude jedna izborna jedinica u kojoj }e vrijediti princip jedan ~ovjek, jedan glas.
Jurica GUDELJ

TIHI] U TURSKOJ

MINISTARSTVO ODBRANE BiH

EVROPSKI SOCIJALISTI

Bo{njaci u fokusu
Tokom ju~era{njeg boravka u Ankari, zajedno sa ostalim ~lanovima bh. delegacije koja danas prisustvuje Kongresu Stranke pravde i razvoja, zamjenik predsjedavaju}eg Doma naroda PSBiH Sulejman Tihi} je, kako nam je rekao u telefonskom razgovoru, nai{ao na veliku toplinu i gostoprimstvo doma}ina, a tokom posjete nekim kulturno-historijskim spomenicima i institucijama vodio je i razgovore vi{estruko interesantne na{oj javnosti. Me|u ostalim, posjetio je turski dr`avni institut za dijasporu, koji se bavi narodima, ~ija je pro{lost, sada{njost i budu}nost vezana za tu zemlju. “Naravno da su u fokusu na{e pri~e bili Bo{njaci, od kojih su mnogi porijeklom iz BiH. Mi smo ovom prilikom pokrenuli nekoliko vrlo konkretnih pitanja {to se ti~u te populacije, koja danas ~ini zna~ajan dio turskog dru{tvenog tkiva”, kazao nam je Tihi}, dodav{i da je doma}ine upoznao sa knjigom o 150 godina, koliko je pro{lo od protjerivanja Bo{njaka iz Kne`evine Srbije, koju priprema sarajevski Orijentalni institut. Bilo je rije~i i o brojnim tu`bama {to se u BiH pokre}u u vezi s ratnim

od{tetama, u vezi sa ljudima i objektima, pa i one koji pripadaju turskom naslije|u: “Informisao sam ih i o tu`bama na{ih logora{a, kao i gra|ana Sarajeva, koji tu`e Republiku Srpsku za strahote {to su ih do`ivjeli”, ka zao nam je Tihi}, isti~u}i spremnost turskih sagovornika da se podr`e i ovi projekti. Nakon {to su obi{li Mauzolej Mustafe Kemala Ataturka, potom najstariju d`amiju, jo{ iz predosmanskog perioda, iz vremena Seld`uka i turbe sufije had`i Bajrama Velija, gosti iz Sarajeva su, u vrijeme na{eg ju~era{njeg razgovora, malo predahnuli pred sino}nju ve~eru s predsjednikom AK par tije i turskim premiE. K. jerom Red`epom Tajipom Erdoanom.

Poja~ati stepen razumijevanja Lagumd`ija u Od 2. do 4. oktobra u Sarajevu }e biti odr`ana konfe- rukovodstvu PES-a rencija Organizacije ministara odbrane u jugoisto~noj Evropi. Pored ministara odbrane iz Turske, BiH, Albanije, Crne Gore, Bugarske, Gr~ke, Hrvatske, Italije, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije, Ukrajine, te Moldavije i Gruzije, u svojstvu posmatra~a, konferenciji }e prisustvovati visoke delegacije MO SAD, NATO-a, UN-a i drugih organizacija. Uvodnu rije~ na otvaraju konferencije imat }e predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi}. Kako u razgovoru za Anadoliju ka`e ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi}, osnovni cilj SEDM-a je poja~ati stepen razumijevanja i politi~ko-vojne saradnje u jugoisto~noj Evropi.

Na kongresu Par tije evropskih socijalista (PES) koji se odr`ava u Bruxellesu, predsjednik Socijaldemokratske par tije BiH Zlatko Lagumd`ija izabran je, jednoglasnom podr{kom delegata, za ~lana Predsjedni{tva PES-a. Ina~e, u dosada{njem toku kongresa, koji se odvija pod sloganom Zajedno za Evropu kakvu trebamo, evropska ljevica je iznova naglasila svoj odnos prema regiji zapadnog Balkana jasno i bez zadr{ke, istakav{i opredjeljenje za integraciju na{e regije u Evropsku uniju.

4

INTERVJU

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ja sam ~istokrvni mje{anac. I ne}u dopustiti da se moje porijeklo pretvori u politi~ko pitanje

Hrvatski akademik

Granica s BiH iz 1991.
Akademik Davorin Rudolf, sveu~ili{ni profesor me|unarodnog prava, sada pomorstva i ministar vanjskih poslova RH, a od 1993. do 2000. hrvatski ve Sporazuma Tu|man - Izetbegovi} iz 1999. i pelje{kom mostu, te otkriva i
Razgovarala: Jadranka DIZDAR

Zoran Jankovi},
gradona~elnik Ljubljane

DOBAR LO[

ZAO

• Profesore Rudolf, najava hrvatske Vlade da }e uskoro Saboru RH poslati na ratifikaciju dokument o granici s Bosnom i Hercegovinom, poznatiji pod nazivom Sporazum Tu|man - Izetbegovi} iz 1999, u hrvatskoj javnosti poti~e burne rasprave. - Ne mo`e ni Vlada, a kamoli gra|anin, kazati Saboru, hrvatskome Parlamentu, da mora ne{to ratificirati. Moje je mi{ljenje uvijek isto: sporazum iz 1999. potpisala su dvojica dr`avnih glavara; jedan, dakako, hrvatski, primjenjuje se prakti~ki ve} 12 godina bez bilo kakvih incidenata.

}i, naravno, oporbu. Na`alost, Vlada je otvorila debatu kao da je ratifikacija partijsko pitanje. Odmah su zapo~ele `estoke strana~ke sva|e, nepotrebno je ispolitizirano i nabru{eno javno mnijenje i tako je izgubljena svaka {ansa za vo|enje smirene debate. I za postizanje konsenzusa vladaju}e koalicije i oporbe kojim se mo`e u Saboru osigurati 101 glas “za” tj. po, trebna kvalificirana ve}ina. • Vi mislite da za ugovore o razgrani~enju ni u kojemu slu~aju nije dovoljna obi~na, natpolovi~na ve}ina? - Uvjeren sam da je uvijek potrebno, kada je dr`avni teritorij u pitanju, zatra`iti dono{enje saborske odluke dvotre}inskom

PARLAMENT BiH
Iako je, po osobnom priznanju upu}enom iz, dodu{e, Amerike, Zlatko Lagumd`ija bio spreman prekinuti slu`beni put e ne bi li stavio svoj mandat na ku{nju, iz dr`avnog Parlamenta poru~uju kako }e slu~aj Lagumd`ija, ipak, pri~ekati izbore. Vidi se (odmah) energi~na ruka Bo`e Ljubi}a.

Bosansko ina|enje
• A {to ka`ete za pelje{ki most? - Uvjet za pelje{ki most je da ne prije~i prolazak brodova koji se stvarno, istinski mogu o~ekivati u zaljevu Kleka, s obzirom na {irinu zaljeva, dubinu mora, veli~inu i va`nost luke, ekolo{ke i druge uvjete. ^ini se da je taj problem rije{en izme|u dviju vlada. Enormne zahtjeve BiH za visinom mosta mi smo u Hrvatskoj do`ivljavali kao ina|enje bo{nja~koga dijela bosanskohercegova~ke politi~ke elite sa Zagrebom. Arogancija, naravno, nije specifi~nost samo jedne male zemlje. Ugovor nije na pravnoj snazi, ali je zbog svega toga va`an politi~ki akt. Osim toga, pogrije{ili su prilikom sastavljanja ugovora hrvatski pregovara~i, na ~udan na~in, gotovo misteriozno, a ne bosanskohercegova~ki. Sve to valja otvoreno kazati hrvatskoj javnosti i zastupnicima u Saboru prije ratifikacije. Neka Sabor, najprije konsenzusom vode}ih stranaka, odlu~i ho}e li potvrditi ugovor, pa potom glasa o ratifikaciji. • Spomenuli ste konsenzus. Kakav? - O~ekivao sam da }e aktualna hrvatska Vlada zapo~eti interne, diskretne razgovore o ratifikaciji sporazuma Tu|man - Izetbegovi} sa strankama u Saboru, uklju~ujuve}inom svih zastupnika. Radi se o va`nom nacionalnom pitanju i o povi{enoj politi~koj odgovornosti zastupnika.

SR\AN BLAGOV^ANIN
Vrlo je odlu~an izvr{ni direktor Transparency Internationala BiH kada je rije~ o dijeljenju lekcija dr`avi u vezi s korupcijom. Onako, generalno. Kad je, me|utim, rije~ o slu~aju preliminarnog ministra sigurnosti, njegovoj novini i njegovoj biv{oj supruzi, naglo nestaje Blagov~aninova transparentnost.

Vjerodostojnost Hrvatske
• Kriti~ni ste prema hrvatskim vladama koje su do sada dogovarale identificiraje granice sa susjedima? - Ne mo`emo sa susjedima dogovarati i potpisivati sporazume pa kada ih valja ratificirati, kazati ne va`i, jer ne{to nismo znali. Svojedobno je premijer Ivica Ra~an dogovorio nacrt sporazuma o granici sa Slovencem Janezom Drnov{ekom. Godinu je galamio po Hrvatskoj kako je sporazum dobar, kriti~are je
Foto: Damir ]UMUROVI]

EJUP GANI]
U dr`avi u kojoj od Daytona dobre vijesti uglavnom dolaze s Paraolimpijskih igara, otvaranje nove zgrade Sarajevske {kole nauke i tehnologije pravo je ~udo. Stoga, rektoru i osniva~u treba skinuti {e{ir, kapu (zavisi ko {ta nosi) do poda!

progla{avao te{kim nacionalistima, a onda obavijestio Ljubljanju - gospodo, sorry, ne va`i. Razumljivo da su se Slovenci nakostrije{ili. Sa Crnom Gorom je potpisan 2002. ugovor o privremenom re`imu uz poluotok Prevlaka koji je blama`a hrvatske diplomacije. Pa onda taj ugovor s BiH! Takvo pona{anje je neozbiljno, dovodi se u pitanje vjerodostojnost dr`ave. • Hrvatska ima jaku {kolu me|unarodnoga i pomorskoga prava. Kako su se doga|ali takvi gafovi? - Zato jer su pregovarali, na`alost, nedovoljno pripremljeni ili povr{ni pregovara~i, a me|u politi~arima koji su odlu~ivali, bilo ih je, a ima ih i danas, bez dovoljno patriotizma. • Za {to sa da sma tra te da Sporazum Tu|man - Izetbegovi} ne treba ratificirati? - Razi{ao sam se s Vladom, ili drasti~no sam promijenio mi{ljenje, kako vi ka`ete, nakon {to je na{ vicepremijer ustvrdio da je granica u Malostonskome zaljevu utvr|ena 1999. prvi put, pa se ugovor Tu|man - Izetbegovi} mo`e valjano ratificirati obi~nom ve}inom glasova u Saboru. Moje je mi{ljenje da je granica iz 1991. promijenjena 1999. i da je zbog toga za ratifikaciju potrebita dvotre}inska ve}ina svih zastupnika. Va`no je u Saboru utvrditi da je Hrvatska stekla svoje dr`avne granice 1991. i da je granica s BiH 1999. na{om gre{kom, a ne hotimi~no, promijenjena. • Zbog ~ega je to va`no? - Zbog odr`anja na~ela uti possidetis iuris koje va`i za sve novostvorene dr`ave u svijetu: dr`avne su granice one koje su zate~ene na dan progla{enja neovisnosti. Hrvatske 25. lipnja 1991. Granice, prema tome, nisu katastarske, etni~ke, povijesne, osmanlijske ili mleta~ke, ne ovise o vlasni{tvu zemlji{ta, ve}

VIJEST U OBJEKTIVU

ZUKAN HELEZ
Federalni ministar branitelja nastavio je rat (u miru) s Hrvatima drugim sredstvima; Njegovo je ministarstvo, naime, ove sedmice dodijelilo 80 vozila stopostotnim ratnim invalidima prve skupine. Od toga Bo{njacima 75. Hrvati, misli (?) Zukan, ionako (ve}) imaju kolica. Invalidska.

Bablje ljeto
Ne treba glavu ra zbijati do kada }e ova rana jesen biti k’o ljeto. Treba naprosto u`ivati, ba{ kao ovi na{i sugra|ani koje je fotorepor ter Oslobo|enja zatekao kako su se prepustili septembarskom suncu na, {to bi ka zala pjesma stara, Ilid`i pokraj Sarajeva. A babljem su se ljetu obradovali i ilid`anski fijakeristi. I njima je sezona produ`ena. Po ljetnim cijenama, dodu{e.

VIJEST U

posto gra|ana BiH vjeruje da se bira~i podmi}uju, pokazalo je istra`ivanje Centra za humanu politiku.

BROJU

53

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

INTERVJU
Ispri~iva bludnja

5

Davorin Rudolf

promijenjena je 1999. godine
su one koje je u doba raspada Jugoslavije imala onda{nja Socijalisti~ka Republika Hrvatska. Sve dr`ave nastale na podru~ju biv{e Jugoslavije morale su svojedobno dati izjavu o priznanju zate~enih granica. Takva izjava je bila uvjet za me|unarodno priznanje od ~lanica Europske unije i, primjerice, za ulazak u Ujedinjene narode. Na~elo uti possidetis potvrdila je ~uvena Badinterova komisija sastavljena od predsjednika ustavnih sudova Njema~ke, Italije, Francuske, [panjolske i Belgije u odluci o granicama biv{ih jugoslavenskih federalnih republika. U mi{ljenju 11. sije~nja 1992. Komisija je istaknula: “ je op}e na~e...to lo, povezano je sa stjecanjem neovisnosti ma gdje do njega do{lo. O~igledan cilj toga na~ela jest izbjegavanje opasnosti da se ugroze neovisnost i stabilnost novih dr`ava bratoubila~kim ratovima” . Ako se prihvati gledi{te da su granice utvr|ene tek 1999, zna~ilo bi da Hrvatska nije imala i jo{ nema dr`avne granice. Sru{ilo bi se, dakle, na~elo o stjecanju i po{tivanju zate~enih granica. Arbitra`ni sud koji }e rje{avati grani~ni spor Hrvatske i Slovenije mogao bi, u tom slu~aju, zalaziti u teritorij, mijenjati teritorijalnu cjelovitost Hrvatske i Slovenije, i odlu~iti, primjerice, o teritorijalnim promjenama na na{u {tetu. Naposljetku, imajte na umu da mi moramo jo{ utvrditi granice sa Srbijom i Crnom Gorom. Po{tivanje na~ela uti possidetis va`no je i za BiH u utvr|ivanju granica s va{im susjedima. - Potpisivanje ugovora u Sarajevu 30. srpnja 1999. nije vezano uz bolest na{ega predsjednika. On je imao u rukama kratak tekst ugovora s BiH u kojemu se ne spominju oto~i}i Veli i Mali {kolj, hrid Lopata, a ni rep Kleka u Malostonskome zaljevu. Tekst ugovora se uglavnom odnosi na kopnenu granicu, samo je jedan stavak u ~l. 4. posve}en morskom razgrani~enju - ka`e se da je granica na moru crta sredine, tj. grani~na crta na kojoj je svaka to~ka jednako udaljena od najbli`ega kopna Hrvatske i BiH. Uz tekst, kao integralan dio ugovora, prilo`eno je, me|utim, 86 topografskih zemljovida s ucrtanim granicama, koji su ~itljivi prije svega geostru~njacima, poznavateljima terena. Predsjednik Republike nije valjda listao i zalazio u te zemljovide. Koliko se sada zna, on se - kako to obi~no biva u dr`avnome vrhu - pouzdao u Vladinu ocjenu grani~ne crte i ministra vanjskih poslova. Kasnije, kada je ustanovljeno da je granica u Malostonskome zaljevu povu~ena na {tetu Hrvatske, naravno prema hrvatskim analizama, odustalo se od ratifikacije. • Po Vama je, dakle, rije~ o bilateralnom ugovoru o promjeni dr`avne granice. - Da. Imajte na umu da svi stru~njaci i gotovo svi znanstvenici u Hrvatskoj smatraju da su otoci Veli i Mali {kolj, hrid Lopata i rep Kleka u biv{oj Jugoslaviji pripadali onda{njoj Socijalisti~koj Republici Hrvatskoj, potom dana{njoj Republici Hrvatskoj. Dijelovi dr`avnoga teritorija nisu vlasni{tvo samo jedne generacije, bilo koje vlade, predsjednika dr`ave ili neke politi~ke stranke, pa nitko nije ovla{ten prepu{tati ih ili ustupati bilo kome. Svejedno je radi li se o sitnom oto~i}u ili krupnijim dijelovima teritorija. Naravno, o suverenitetu nad spornim podru~jima u

~lan Savjeta predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku politiku, od 1990. do 1992. ministar leposlanik u Italiji, govori za Oslobo|enje o grani~nom pitanju s Bosnom i Hercegovinom, ratifikaciji za{to smatra da }e za 10-15 godina neki problemi o kojima se danas razgovara ljudima biti smije{ni

Me|unarodni sud pravde u Haagu, po mojoj procjeni, ne bi nam uva`io tzv. ispri~ivu bludnju, pravdanje da nismo znali status Kleka i oto~i}a u trenutku zaklju~enja ugovora s BiH, jer dr`ava u svakom trenutku mora znati {to je njezin teritorij. Malostonskome zaljevu u BiH misle druga~ije, ali pravila koja sam izlo`io za sve su ista.

Odgoditi ratifikaciju
• Dosad su tri hrvatske vlade predlagale ratifikaciju Sporazuma Tu|man - Izetbegovi}, ukoliko Sporazum ponovo ne bude ratificiran, kako Vi vidite rje{enje ovog pitanja? - Dva oto~i}a, hrid Lopata i rep Kleka su male povr{ine, nenaseljene, nemaju nikakvu strate{ku va`nost, ne utje~u na gradnju pelje{koga mosta. Jesu li vrijedni da se zbog njih inate dvije prijateljske dr`ave? Naravno, nisu. Zbog toga sam u hrvatskome tisku predlo`io: Prvo, da se odgodi ratifikacija ugovora iz 1999. Ne bi se smjelo dopustiti da se u Hrvatskome saboru glasanjem odbije ratifikacija. Drugo, da skupina od {est hrvatskih i bosanskohercegova~kih stru~njaka, neka vrsta ad hoc arbitra`e, utvrdi suverenitet 25. lipnja 1991. samo nad otocima Veliki i Mali {kolj, kamenjarom Lopata i repom Kleka u Malostonskome zaljevu. U tu skupinu se mo`e imenovati i “neparni” , sedmi stru~njak, primjerice, iz Norve{ke ili [vicarske. Ako Vlada BiH - a neki jedan od entiteta! smatra da je sporno jo{ neko pitanje du` granice, i ono se, naravno, mo`e rije{iti u krugu spomenutih stru~njaka. Vrlo brzo i s minimalnim tro{kovima. Nije potrebno nanovo utvr|ivati ~itavu kopnenu granicu. Naravno, obje vlade bi se morale unaprijed obvezati da }e prihvatiti mi{ljenje eksperata. • Niste odgovorili na pitanje {to }e se dogoditi ako ugovor ne bude ratificiran ni u BiH ni u Hrvatskoj? - Ima ugovora izme|u dr`ava koji su potpisani, a nikada nisu stupili na snagu, jer nisu ratificirani.

Tu|manova “bolest” nije va`na
• Na koji na~in bi se pred me|unarodnim sudovima moglo do ka za ti da je po koj ni hrvatski predsjednik Franjo Tu|man “bio u zabludi” te{ko , bolestan i sl. kada je potpisivao Sporazum?

TAKORE]I... BIJELI LUK
Predstavnici federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, sa ministrom Jerkom Ivankovi}em Lijanovi}em na ~elu, ju~er su se sastali sa Jozom Ivan~evi}em, na~elnikom Op}ine Prozor/Rama. “Razgovarali smo o pobolj{anju polo`aja tamo{njih poljoprivrednika koji su ve} uveliko po~eli sa proizvodnjom bijelog luka i maline. Po{to ni luk ni malina do sada nisu bili u programu poticaja FBiH, usaglasili smo se da bi bilo dobro da ih u idu}oj godini, dozvole li financijska sredstava, u taj program uvrstimo”, izjavio je Ivankovi} Lijanovi}.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Mutne radnje u Sindikatu penzionera BiH

Okrugli sto o imovinskim pitanjima
U Sarajevu }e u utorak, 2. oktobra, bi ti odr`an okrugli sto o te mi Statu sna i imovinska pitanja gra|ana nastala kao posljedica raspada nekada{nje Ju go slavi je, na jav lje no je iz Igman ske ini ci ja ti ve za Bosnu i Hercegovinu. Uvo dni ~a ri na okru glom stolu bi}e zamjenik {e fa De le gacije EU u BiH Renco Davidi i kopredsje davaju }i Igmanske ini ci jati ve Ve hid [e hi}. Na sku pu }e bi ti pred stav lje ne preporuke eksperata Igmanske inicija ti ve na dle `nim mi nis tar stvi ma i par la men tar nim ti je li ma Bosne i Hercegovine i nevladinim organizacijama, koje se odnose na pitanja pribavljanja dokumenata, dr`avljanstva, penzijskog osiguranja, povrata imovine i naknadu {tete, staru deviznu {tednju i druga.

Gdje je novac od umrlih ~lanova?
Smijenili su me, a nisu mi htjeli obrazlo`iti zbog ~ega, ka`e U{anovi} Ne zna se gdje je novac iz Podru`nice u Gora`du (16.000 KM), [unje ima dokaz da ga je U{anovi} tro{io u li~ne svrhe Izvje{taje pi{u u obi~ne teke i kriju ih od ostalih, tvrdi Mu{inbegovi}
Nekada{nji predsjednik Podru`nice iz Gora`da Meho U{anovi}, koji je sa ove funkcije smijenjen jo{ prije dvije godine, zbog, kako tvrdi predsjednik Sindikata penzionera Nusret [unje, nepo{tivanja odluka donesenih unutar samog sindikata, ka`e da ne}e odustati dok ne doka`e nezakonit rad ove institucije koji je prepun malverzacija. On je redakciji Oslobo|enja dostavio sam Statut te ostale dokumente (zahtjeve, `albe i molbe) u kojima tra`i precizne odgovore na pitanja. U jednom od dokumenata upu}enom upravo [unji, U{anovi} zahtijeva obrazlo`enje o svojoj smjeni, a kako tvrdi, nikad ga nije dobio, jer je predsjednik jednostavno izignorisao njegov zahtjev.
U{anovi}: Ne}u odustati dok ne doka`em sve malverzacije

Puna ~lanarina iznosi 2 KM, a prema rije~ima [unje, U{anovi} je na svoju ruku u Podru`nici u Gora`du ~lanarinu smanjio na 1,85 KM te ra~un otvorio u Gora`du. Tako je sav novac ostajao u toj podru`nici, umjesto da je i{ao u Sarajevu.

Sakriveni izvje{taji
- Tvrdim da je taj novac U{anovi} li~no tro{io. U PIO Mostar imam dokaz da su sva sredstva legla na njegov ra~un, a ukupno se radi o cifri od oko 16.000 maraka. Kada sam ga na sudu upitao gdje je novac, nije mi znao odgovoriti, navodi [unje. Jo{ jedna od zamjerki na rad Sin di ka ta jes te ona ko ja se odnosi na podno{enje redovnih izvje{taja. Izvje{taj iz 2010. godine, kako tvrdi Mu{inbegovi}, niko nije vidio, a onaj iz 2011. su potpisala dva nepoznata lica, i on tako|er nije javno predstavljen. - [unje i njegovi istomi{ljenici pi{u izvje{taje u obi~ne teke i dr`e ih u svojim uredima, mi za njih ne znamo. Kakav je to rad i odgovornost, pita se U{anovi}. S druge strane, predsjednik ovog sindikata i dalje uporno tvrdi da nikakvih nepravilnosti nema te da ne postoji porodica koja u zadnje ~etiri godine nije dobila posmrtninu. - Ko god je imao pravo, a to je da je umrli bio na{ ~lan najmanje 25 mjeseci, dobio je posmrtninu. Ne znam za{to slu{ate te razbija~e Sindikata, odlu~an je [unje.
E. GODINJAK

Godi{njica oslobo|enja Glavati~eva
U zoru 29. septembra 1995. godine jedinice 4. korpusa Armije RBiH su pre{le na lijevu obalu Neretve i Glavati~evo je bilo oslobo|eno, podsjetio je za Fenu zlatni ljiljan Emin Tucakovi} Kikilo. Tako je slobodnoj teritoriji BiH pripojeno novih oko 40 kvadratnih kilometara prostora. U borbama za Glavati~evo poginuli su zlatni ljiljani Emin Gad`o i Ibro Hebibovi}, te Jasmin D`aferagi}, Zahid Muli}, Sejo Nezirovi}, [e}o Lavi} i drugi. Ali, ni Op}ina niti ijedno od desetak bora~kih udru`enja ne}e obilje`iti ovaj datum. Borbe i borci su zaboravljeni, kao i cijelo Glavati~evo, koje ima sve manje stanovnika i samo ~etiri |aka upisana u prvi razred osnovne {kole.

Zahtjevi na pogre{nim adresama?
Tako|er, on dalje poja{njava da Sindikat penzionera, koji ima zakonsku obavezu da ~lanovima porodica nakon smrti ~lana Sindikata isplati posmrtninu od 800 KM, to je izbjegavao u~initi, te su tako mnogi do danas ostali uskra}eni tog iznosa. - Ne mnogi, ve} preko 300 ~lanova porodica umrlih ~lanova Sindikata i dalje ~eka posmrtnice. Poslao sam zahtjeve Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu civilnih poslova BiH da ispitaju eventualne nepravilnosti u radu. Poslao sam pismo li~no Zuferu Dervi{evi}u, glavnom inspektoru Financijske policije FBiH i

kasnije sam dobio odgovor da oni nisu nadle`ni za to. Ja se onda pitam ko je nadle`an, pri~a U{anovi}. Nusret [unje je obezbijedio natpolovi~nu ve}inu da se U{anovi} smijeni, mi{ljenja je i Jusuf Mu{inbegovi} iz Podru`nice Visoko. To je u~inio tako {to je pove}ao i oja~ao sarajevske podru`nice koje su mu naklonjene. - Smijenjeno je jo{ {estero ljudi iz drugih podru`nica. Na taj na~in [unje elimini{e one koji mu nisu naklonjeni i ne misle kao on, a pove}ava broj istomi{ljenika. [to se ti~e posmrtnina, onu koju sam trebao dobiti poslije smrti svog daid`e, jo{ nisam dobio, a bila mi je obe}ana u augustu pro{le godine, tvrdi Mu{inbegovi}.

To su razbija~i i potkupljiva~i
Poja{njenje cijele situacije zatra`ili smo od samog Nusreta [u-

nje, koji je za predsjednika Sindikata izabran na skup{tini 10. augusta ove godine, i ~iji je ovo tre}i mandat. On odgovorno tvrdi da nekolicina predstavnika podru`nica (iz Visokog, Olova, Breze i Zenice) `eli opstruirati njegov rad, koji je, smatra, itekako regularan i transparentan. - Ja sam takve nazvao razbija~ima Sindikata i oni uporno poku{avaju da se upletu u na{ rad. Odgovorno tvrdim da sve radimo po zakonu, Finansijska policija nas je od po~etka na{eg postojanja (10 godina) do danas provjeravala sedam puta, i nije ni{ta na{la {to je bilo protivno zakonu. Stoga smatram da iza ove grupe ljudi koji nas zasipaju optu`bama stoji neko ko ih potkupljuje, ka`e [unje. Prema Statutu Sindikata penzionera BiH, od godi{njih ~lanarina odbijaju se posmrtnine koje se kasnije ispla}uju ~lanovima porodica nakon njihove smrti.

NANSEN DIJALOG CENTAR NA ME\UNARODNOJ KONFERENCIJI

Bajramovi}: Sindikat ostaje nezavisan
- ^esto i kada nudimo rje{enja ili ~ak kada ih tra`imo, dovodimo se u poziciju da nas svrstavaju s nekim. Kao prvo, nisam ~lan nijedne politi~ke par tije i nastojim zastupati dobre ideje bilo ko da ih predlo`i, i to je moja obaveza. Ali, na`alost, u na{em dru{tvu uvijek postoji zadnja namjera, a takve namjere su obi~no pokvarene, i za to de man tu jem sve ko ji nas svrstavaju da smo pod ne~ijom kontrolom, ka zao je Ismet Bajramovi}, predsjednik SSSBiH poja{njavaju}i da postoji sve vi{e poku{aja da se Sindikat ispolitizira.

Osigurati budu}nost bez konflikta
Na poziv organizacije Impunity Watch iz Holandije i Mirovnog instituta iz Kambod`e, Nansen dijalog centar Sarajevo (NDC) u~estvovao je na me|unarodnoj konferenciji Prekidanje {utnje: Forum o me|unarodnim inicijativama sje}anja, koje se odr`ava u Phnom Penhu, u Kambod`i, od 25. do 29. septembra ove godine. Tom prilikom, u svom izlaganju generalna menad`erica Nansen dijalog centra Sarajevo Ljuljjeta Goranci - Brki} predstavila je iskustva Nansen dijalog centra Sarajevo kao nevladine organizacije koja u Bosni i Hercegovini pru`a ljudima razli~itih politi~kih, etni~kih i religijskih opredjeljenja neutralan prostor za dijalog i podr`ava kulturu sje}anja. - Razgovaraju}i o gre{kama koje su napravljene u pro{losti, nastoji se osigurati sigurna budu}nost u kojoj se ne}e ponoviti oru`ani konflikt. Sje}anje na `rtve se gradi na na~in na koji se po{tuju svi stradali bez obzira na etni~ko porijeklo, pri tome izbjegavaju}i stigmatizaciju drugih i druga~ijih. Ovakav pristup osigurava odbranu od mogu}e politizacije `rtava i takve vrste zloupotrebe, istakla je Goranci - Brki} te posebno naglasila da kultura sje}anja jeste proces koji putem dijaloga vodi ka pomirenju i integraciji svih gra|ana BiH u jedinstveno demokratsko, funkcionalno dru{tvo koje osigurava sva prava i prostor za sve gra|ane. Tokom konferencije predstavljena su istra`ivanja provedena u svijetu o ovoj temi, te diskutovano o sje}anju, tranzicionoj pravdi i politi~kim preporukama, kulturi {utnje i neka`njivosti i utjecaju sje}anja.

Ljuljjeta Goranci - Brki}

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012. CIKBiH otkrio 20 la`nih nezavisnih kandidata koji su radili za NSRB

DOGA\AJI
VIJESTI
Kandidat HKDU ispoljava jezik mr`nje

7

SPRIJE^ENI IZBORNI
IN@ENJERING I PREVARE
Istragom utvr|eno da su la`ni nezavisni kandidati u op}inama [iroki Brijeg, Posu{je, Ljubu{ki i Grude koristili faksove i prostorije NSRB-a za komunikaciju sa CIK-om BiH, te da su svi kao ovla{tenu osobu za zastupanje imali Bojana Bo{njaka, ministra NSRB-a u Vladi ZDK-a
Centralna izborna komisija BiH poni{tit }e ovjeru u~e{}a na lokalnim izborima za 20 nezavisnih kandidata u op}inama [iroki Brijeg, Ljubu{ki, Grude i Posu{je zbog la`nog predstavljanja, doznaje Oslobo|enje. Istragom je utvr|eno kako je korespondencija sa CIK-om BiH u vezi sa ovjerom za u~estvovanje na lokalnim izborima 2012. obavljana sa faksa Narodne stranke Radom za boljitak, ~ime su se, prema stavu te dr`avne institucije, kandidati la`no predstavljali kao nezavisni, a zapravo se radi o predstavnicima NSRB-a, ~ime su postupili suprotno odredbama ~lana 7.3. stav 2. Izbornog zakona BiH. To su, naime, trebali u skladu sa zakonskim odredbama obavljati iz svojih sjedi{ta. A uvidom u odluke o ovjeri kandidacijskih listi za vije}nike u op}inskim vije}ima [iroki Brijeg, Ljubu{ki, Grude i Posu{je, CIKBiH je utvrdio da su la`ni nezavisni kandidati kao svoje sjedi{te (za cjelokupnu koresponden ci ju ko ja se vo di to kom izbornog perioda) prijavili isti kontakt-broj faksa (039/704204), te da su prijavljeni na jednoj adresi koja je u stvarnosti vlasni{tvo NSRB-a.

Stari Grad je Evropska unija u svojoj biti
“Mislim da je Stari Grad vi{enacionalan, vi{ekonfesionalan, multikulturalan. Op}ina Stari Grad je zapravo ono {to je Evropska unija u svojoj biti. Takvu Evropsku uniju i takvu Bosnu i Hercegovinu `elimo imati”, rekao je ju~er u Sarajevu ~lan Evropskog parlamenta i slovenske Liberalne stranke Jelko Kacin. Evropski parlamentarac, poznati prijatelj Bosne i Hercegovine, upravo zato sarajevsku op}inu Stari Grad smatra primjerom multikulturalnosti i multinacionalnosti.

Hu{ka~ki plakat Pere Barbari}a Pepija

Zbog kr{enja odredbi Izbornog zakona BiH, ispoljavanja jezika mr`nje na izbornim plakatama pod geslom “Uz Brotnjo u ratu i miru” i kori{tenja ratne uniforme pripadnika HVO-a, zatra`eno je poni{tenje ovjere Pere Barbari}a kao kandidata Hrvatsko-kr{}anske demokratske unije (HKDU) za na~elnika Op}ine ^itluk. Barbari} je, ina~e, predsjednik HKDU i aktualni zamjenik predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a ^itluk.
Bojan Bo{njak: Ministar NSRB-a vodio sve aktivnosti “nezavisnih kandidata”

Djeca “upravljaju” Banjom Lukom
U Banjoj Luci }e brojnim manifestacijama biti obilje`ena Nedjelja djeteta, koja po~inje u ponedjeljak, 1. oktobra. Djeca Banje Luke tog dana preuzet }e klju~eve grada od gradona~elnika Dragoljuba Davidovi}a i simboli~no upravljati gradom tokom Nedjelje djeteta. Udru`enje Sva djeca svijeta organizirat }e sedmodnevnu manifestaciju ^arobni grad, a centralna manifestacija Nedjelje djeteta bit }e odr`ana u subotu, 6. oktobra.

Zastupali jedan drugog
Radi se o la`nim nezavisnim kandidatima za Op}insko vije}e [iroki Brijeg Josipu Sablji}u, Ivanu Grbe{i}u, Mariu Sli{kovi}u, Branku Hrka}u, Ru`ici Kopila{, Mariu Mili~evi}u, Ani Kraljevi}, Draganu Bok{i}u, Sandri Pinjuk i Juri Ivankovi}u. Kao la`ni nezavisni kandidati za Op}insko vije}e Grude otkriveni su Ljilja Maji}, Lidija Bo{njak, Josip Jur~i},

Anto Ra{i}, Dalibor Dujmovi}, za Op}insko vije}e Ljubu{ki Mateo Vu~i}, Danijela Sablji}, Zdenko Mandi}, Ivana Petrovi}, a Op}insko vije}e Grude Iva Buljan. Interesantno je da je istragom CIK-a utvr|eno kako je ve}ina “ne za vi snih kan di da ta” za op}inska vije}a kod te dr`avne institucije kao ovla{tene osobe koje }e ih zastupati navela imena Bojana Bo{njaka, Branka Hrka}a i Dragana Bok{i}a. Branko Hrka}, koji se i sam prijavio kao nezavisni kandidat kao osobe koje ga zastupaju, naveo je Bo{njaka i Bok{i}a, a Dragan Bok{i} kao “nezavisni kandidat” je to u~inio za Hrka}a i Bo{njaka. Uvidom u slu`benu evidenciju, CIKBiH je utvrdio da je Bojan Bo{njak na op}im izborima 2010. izabran za zastupnika u Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH sa liste NSRB-a i da ga je obna{ao od 2. do 22. novembra 2011. Na-

kon toga, imenovan je za ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona u ime NSRB-a. Ina~e, Bo{njak je bio i kandidat za hrvatskog ~lana Upravnog vije}a FTV-a, iako je obavljao u to vrijeme du`nost ~lana Predsjedni{tva NSRB-a, kao predsjednik Aktiva mladih NSRB-a.

Krivi~no djelo
Utvr|eno je kako su u ~etiri op}ine - [iroki Brijeg, Posu{je, Grude i Ljubu{ki - politi~ki subjekti prijavljeni kao nezavisni kandidati i NSRB-u na taj na~in osigurali ukupno ~ak 202 ~lana bira~kih odbora. - Ana li zom ra da bi ra ~kih odbora koju CIKBiH obavlja nakon provedenih izbora, utvr|eno je da se najve}i broj prevara u vezi sa izborima obavlja na bira~kim mjestima od ~lanova bira~kih odbora. Imaju}i u vidu navedeno, CIKBiH je zaklju~io da

postupanje politi~kih subjekata (nezavisnih kandidata) i NSRBa predstavlja izborni in`enjering s ciljem da se izvr{i izborna prevara na bira~kim mjestima u op}ini Grude, Posu{je, Ljubu{ki i [iroki Brijeg. S obzirom na to da su na 33 bira~ka mjesta imenovani po jedan i dva ~lana, na 21 tri, a na 13 bira~kih mjesta ~ak po ~etiri ~lana bira~kih odbora u tim op}inama u ime “nezavisnih kandidata” i NSRB-a i da politi~ki subjekti imaju pravo na posmatra~e, osnovano se mo`e zaklju~iti da su namjeravali da krivotvore rezultate na bira~kim mjestima u korist NSRB-a, navedeno je u zaklju~ku CIK-a BiH. Kako CIKBiH smatra da ova povreda Izbornog zakona BiH ima i obilje`je krivi~nog djela izborna prevara iz ~lanka 154. Krivi~nog zakona BiH, shodno tome }e podnijeti krivi~nu prijavu nadle`nom tu`ila{tvu.
A. TERZI]

Logora{i tra`e Dodikovu pomo}
Savez logora{a Republike Srpske insistira da Ministarstvo rada i bora~koinvalidske za{tite Srpske zakonski uredi status logora{a i pozitivno reguli{e njihova prava i obaveze, a u tom cilju zatra`i}e sastanak i podr{ku i od predsjednika RS-a Milorada Dodika, izjavio je potpredsjednik ovog saveza Boro Medi} za Srnu. “Zakonom o civilnim `rtvama rata i Zakonom o bora~ko-invalidskoj za{titi u RS-u nisu rije{ena odre|ena logora{ka pitanja koja se odnose na lica koja su bila u oru`anim snagama prije momenta kada je Srpska po~ela da priznaje status borcima, odnosno od 19. maja 1992. godine, rekao je Medi} novinarima na Palama, gdje je ju~er odr`ana sjednica Predsjedni{tva Saveza logora{a Republike Srpske. Na sjednici Predsjedni{tva Saveza logora{a Srpske bilo je rije~i i o institucionalnoj saradnji sa Tu`ila{tvom i Sudom BiH kada je rije~ o ratnim zlo~inima.

Promovisana nova generacija diplomanata
Ejup Gani}, rektor Sarajevske {kole za nauku i tehnologiju (SSST), ju~er je uru~io diplome svr{enicima dodiplomskog i postdiplomskog studija na Univerzitetu SSST, javlja Fena. - Univerzitet SSST vodi ra~una o kvalitetu i visokim akademskim standardima. To je garant opstanka univerziteta i garant sretnije budu}nosti ove zemlje, istakao je rektor Gani}. Sve~ana ceremonija dodjele diploma odr`ana je u novoizgra|enom Kampusu Univerziteta. Ceremoniji dodjele diploma prisustvovao je i Terence Kealey, prorektor Univerziteta u Bakingemu, koji je potvrdio da je dosada{nja saradnja Univerziteta u Bakingemu i Univerziteta SSST bila uspje{na i izrazio nadu da }e jo{ dugo potrajati. - Na{a saradnja traje sedam godina. Vjerujem da }e potrajati jo{ najmanje sedamdeset i sedam godina, kazao je Kealey, te je pozvao diplomante SSST-a da dogodine do|u u Bakingem da preuzmu britanske diplome.

Foto: D. ]UMUROVI]

8

CRNA HRONIKA

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

TU@ILA[TVO BiH

CJB DOBOJ Nastavak akcije Vila

Uhap{ena jo{

~etiri dilera
Optu`ena za
{verc cigareta
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv An|e Pa~avre (1959), ro|ene u Jajcu, nastanjene u Br~kom, koja se tereti za nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prema navodima optu`nice, koja je upu}ena Sudu BiH na potvr|ivanje, Pa~vara je, nakon {to je nabavila 1.180 paklica cigareta raznih marki sa akciznim markicama Srbije, Hrvatske i Kosova, u namjeri da ih preproda radi zarade, sakrila u svojoj porodi~noj ku}i i pomo}nim obje kti ma u sklo pu ku }e u Br~kom. Te cigarete, kako je saop}eno uz Tu`ila{tva, nisu bile obilje`ene kontrolnim i poreskim markicama na na~in propi san po res kim za ko no dav stvom BiH. Prema navodima iste optu`nice, Pa~avra je u isto vrijeme u prostorijama koje nisu registrovane za tu namjenu dr`ala 500 paklica cigareta obilje`enih poreskim markicama Bosne i Hercegovine, za koje nije imala dokumentaciju o porijeklu. Cigarete su 6. aprila ove godine otkrili slu`benici Jedinice grani~ne policije BiH prilikom pretresa. Pa~avra se tereti da je poku{ala staviti u promet proizvode koji nisu obilje`eni kontrolnim i poreskim markicama na na~in propisan poreskim zakonodavstvom BiH, te da je uskladi{tila robu, na koju se pla}a porez, u prostoriji koja nije registrovana za tu namjenu, ~ime je po~inila krivi~no djelo nedozvoljen promet akciznih proizvoda i nedozvoljeno skladi{tenje robe.

Milomir Vujani}, Dalibor Maksimovi}, Elma Medi} i Nisvet Karahod`i} terete se da su marihuanu i spid nabavljali na podru~ju Zenice, te heroin iz Gra~anice, a potom te narkotike prodavali na podru~ju koje pokriva CJB Doboj
Milomir Vujani}, Dalibor Maksimovi} i Elma Medi}, svi iz Doboja, te Nisvet Karahod`i} iz Te{nja uhap{eni su u srijedu i ~etvrtak u nastavku akcije Vila usmjerene na razbijanju kriminalne grupe koja se bavila prodajom droge. Akciju je izvela dobojska policija na podru~ju Doboja, Tesli}a i Te{nja. Oni su osumnji~eni da su zajedno sa grupom, koja je uhap{ena pro{le sedmice u istoj akciji, prodavali drogu ovisnicima na podru~ju Petrova, Doboja i Tesli}a. Prilikom pretresa prostorija, putni~kih vozila i osumnji~enih, policija je prona{la manje koli~ine marihuane, spida i ekstazija, ali i drugi predmete koje su koristili za konzumiranje, pripremu, pakovanje i mije{anje droga. U akciji je oduzeto i vi{e mobilnih telefona te SIM kartica za koje se sumnja da su kori{teni za dogovore oko prodaje droge. Uhap{eni }e nakon kriminalisti~ke obrade biti predani u dalju nadle`nost Okru`nog tu`ila{tva u Doboju zbog neovla{tene proizvodnje i prometa droga. Vujani}, Maksimovi}, Medi}, i Karahod`i} se terete da su od

PO^ETAK AKCIJE Na po~etku akcije Vila na podru~ju Doboja, Tesli}a i Gra~anice uhap{eno je deset osoba i zaplijenjena ve}a koli~ina droge
marta do septembra ove godine kontinuirano nabavljali marihuanu i spid sa podru~ja Zenice, kao i heroin sa podru~ja Gra~anice. Te narkotike potom su prodavali na podru~ju koje pokriva CJB Doboj. Na po~etku akcije Vila na po-

dru~ju Doboja, Tesli}a i Gra~anice uhap{eno je deset osoba i zaplijenjena ve}a koli~ina droge. Tada su privedeni bra}a Faruk i Mehmed Mujki}, Zoran Grgi}, Sa{a Gaji}, Bojan Tutwevi}, Mitar Bo`i~kovi}, [emsudin Skopljak, Damir Dobri} iz Doboja i Adnan Kamari} iz Gra~anice. Prilikom njihovog hap{enja prona|eno je 1,4 kilograma marihuane, 710 grama amfetamin-spid, 12 grama heroina, 93 sjemenke indijske konoplje, pet digitalnih vaga, ~etiri pi{tolja, 2.980 maraka i 100 eura, mobilni telefoni i kartice i drugi predmeti. Okru`ni sud u Doboju 19. septembra odredio pritvor Mehmedu Mujki}u, Bo`i~kovi}u, Dobri}u, Grgi}u, iz Doboja, i Kamari}u iz Gra~anice. Uz mjere zabrane na slobodu su pu{teni Faruk Mujki}, Be}irovi}, Skopljak, Gaji} i Tutnjevi}.
D. P.

U skladu sa ~lanom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“SI. novine FBiH br. 22/05 i 8/10), objavljujemo sljede}e

Optu`eni za {verc droge sklopio nagodbu sa dr`avnim Tu`ila{tvom

O B AV JE [TE NJE
o raskidu Ugovora o zastupanju u poslovima osiguranja, sa sljede}im zastupnikom: - Adnan Hod`i}, ul. Trg ZAVNOBiH-a br. 3 iz Sarajeva, zaklju~no sa 30.09.2012. godine. GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JZU DOM ZDRAVLJA “Izudin Mulabe}irovi} Izo” TE[ANJ Na osnovu ~lana 4. Pravilnika o radu, direktor JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabe}irovi} Izo” Te{anj raspisuje Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti sljede}u dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju): 1. Diplomu o sticanju zvanja radiolo{kog tehni~ara V[ VI stepen stru~ne spreme i uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu; Prijave li~no ili putem po{te dostaviti na adresu; JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabe}irovi} Izo”, Ul. bra}e Pobri}a 17, Te{anj; Krajnji rok za podno{enje prijava na oglas jeste utorak, 9. 10. 2012. godine, do 14 h. Prijave dostavljenje nakon proteka ovog roka ne}e se razmatrati. DIREKTOR prim. dr. Enes Hundur spec. fizikalne med. i rehabilitacije

Esad Rastoder pristao

na godinu zatvora
Pored zatvorske, nagodbom koja je proslije|ena Sudu BiH predvi|ena i nov~ana kazna od 40.000 KM, te oduzimanje mercedesa u kojem je Rastoder {vercovao marihuanu
Esad Rastoder (1964), dr`avljanin Crne Gore, nastanjen u Sarajevu, optu`en za neovla{teni promet opojnim drogama, potpisao je sa Tu`ila{tvom BiH sporazum o uslovima priznanja krivnje te pristao na godinu zatvo ra te nov ~a nu ka znu od 40.000 KM. Sklapanjem sporazuma, Rastoder je u cijelosti priznao izvr{enje krivi~nog djela koje mu se stavlja na teret optu`nicom od 21. avgusta, odnosno da je iz Crne Gore u na{u zemlju poku{ao pro{vercovati pet kilograma marihuane. Istom nagodbom predvi|eno je i oduzimanje mercedesa 202, koji je u vlasni{tvu optu`enog, a Rastoder se odrekao prava na su|enje te prava na `albu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, eventualno izrekne Sud BiH. Ova nagodba je dostavljena Sudu BiH. Rastoder je, podsjetimo, uhap{en 26. aprila ove godine na

za prijem zaposlenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. RTG tehni~ar..............................1 izvr{ilac

OGLAS

Kandidat pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa treba ispuniti i posebne uslove: - treba imati zvanje vi{eg radiolo{kog tehni~ara i polo`en stru~ni ispit

Droga na|ena u autu kojim je upravljao Rastoder

Foto: GPBiH

me|una ro dnom gra ni ~nom prelazu Uvac nakon {to su slu`benici Jedinice Grani~ne policije Vi{egrad, na ulazu u BiH, pri kontroli, u mercedesu, crnogorskih registracija, koji je vozio otkrili pakete marihuane. Nakon detaljnog pretresa, u mercedesu je tada na|eno uku-

pno 16 paketa sa skoro pet kilograma droge. Iz Grani~ne policije BiH tada je, podsjetimo, saop}eno, da je ovaj slu~aj sprje~avanja krijum~arenja droge preko MGP Uvac jo{ jedan od primjera izuze tne sa ra dnje sa MUP-om Kantona Sarajevo. L. S.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

CRNA HRONIKA
U centru Ilid`e, ispred ^etvrte gimnazije u petak oko 23 sata do{lo je do pucnjave koja je po~ela bezazlenom prepirkom, da bi N. H. nakon nekog vremena izvadio pi{tolj, te pucao u predjelu nogu i zadao te{ke tjelesne povrede 31-godi{njem H. A. O~evici su ranjenom na licu mjesta pritekli u pomo}, te ga privatnim automobilom prebacili u klini~ki centar. Uzrok okr{aja nije poznat, a policijski slu`benici rade na rasvjetljavanju ovog doga|aja.

9

Pucnjava na Ilid`i

Tri dana plja~kali vikendicu

U posljednjem saop}enju MUP-a ZDK-a, me|u 14 prijavljenih krivi~nih djela navodi se i slu~aj te{ke kra|e. Naime, slu`benici Policijske stanice Maglaj li{ili su u petak slobode F. H. i A. S. Oni su osumnji~eni da su od 26. do 28. septembra u mjestu Plane izvr{ili krivi~no djelo te{ke kra|e u vikendici koja je vlasni{tvo B. B. iz Maglaja. Tom prilikom iz vikendice su otu|eni motorna pila, kosilica i razni alat.

KALESIJA Nastavlja se su|enje Marinkovi}ima

Svjedo~i i majka zlostavljane djevojke
Nakon {to je Op}inski sud odbio zahtjev odbrane za izuze}e sutkinje Avdi}, i Vrhovni sud FBiH je donio istu odluku po zahtjevu za preno{enje nadle`nosti na neki drugi sud
U Op}inskom sudu u Kalesiji sutra }e zapo~eti glavni pretres u predmetu protiv Milenka i Slavojke Marinkovi}, koji su optu`eni za krivi~no djelo protivpravno li{enje slobode na okrutan na~in. Marinkovi}i se, kao {to je poznato, terete da su od kraja 2005. do 17. maja ove godine u zaseoku Karavlasi kod Kalesije dr`ali zatvorenu njema~ku dr`avljanku Bettinu Siegner, koju su fizi~ki i psihi~ki zlostavljali, nanosili joj te{ke tjelesne povrede, izgladnjivali je... Kako je najavljeno iz Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, na sutra{njem glavnom pretresu planirano je saslu{anje dva svjedoka, me|u kojima je i Bettinina majka Christina Siegner. Su|enje Marinkovi}ima je, podsjetimo, na zahtjev odbrane, odgo|eno dva puta. Prva odgoda je bila 19. jula, kada je odbrana tra`ila izuze}e tu`iteljice Gordane Tadi}. Advokat Faruk Balijagi} je tada pojasnio kako je tu`iteljica podlegla monta`erima ovog procesa. Nekoliko dana kasnije, kolegij Tu`ila{tva je donio odluku kojom se odbija ovakav zahtjev. Drugi put su|enje je odgo|eno 28. avgusta. Tada je odbrana tra`ila izuze}e postupaju}eg sudije u ovom predmetu Munevere Avdi} i Suda u Kalesiji. Kako smo ve} pisali, zahtjev za izuze}e sutkinje Avdi} je odbijen, a potom je stigla i odluka Vrhovnog suda koji

Uhap{en maloljetnik
Slu `be ni ci Prve po li cij ske upra ve Mi nis tar stva unu tra {njih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su maloljetnog K. K. (1997) iz Sarajeva zbog sumnje da je po~inio ubistvo u poku{aju maloljetnog D. H. (1997) iz Sarajeva. Naime, u Ulici Hamdije Kre{evljakovi}a do broja 51, u petak u 10.35 sati K. K. je o{trim pre dme tom, naj vje ro va tni je no`em, zbo maloljetnog D. H. u predjelu grudnog ko{a i obje ruke. Ljekarska pomo} mu je uka za na u KCUS-u, gdje su mu konstatovane te{ke tjelesne povrede.

Milenko i Slavojka Marinkovi} na jednom od ranijih pretresa

ZENICA Potvr|ena optu`nica za napad na pripadnika MUP-a

Christina Siegner, Bettinina majka

je odlu~ivao o zahtjevu za izuze}em Suda. - Vrhovni sud Federacije BiH je kao neosnovan odbio prijedlog branitelja optu`enih Milenka i Slavojke Marinkovi} za preno{enje nadle`nosti sa Op}inskog suda Kalesija na drugi stvarno nadle`ni sud u predmetu vezanom za protivpravno li{enje slobode djevojke iz Njema~ke u Karavlasima kod Kalesije, potvr|eno je u

petak iz Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona. Bettina Siegner je, kao {to je poznato, oslobo|ena 17. maja ove godine u akciji kalesijske policije, nakon ~ega je uslijedilo hap{enje Marinkovi}a. Slu~aj je policiji prijavio Sead Makali}, stanovnik naselja Goj~in, koji }e biti jedan od svjedoka u ovom predmetu. Bettina se trenutno nalazi u jednoj sigurnoj ku}i na podru~ju Tuzlanskog kantona, a u javnosti se, vidno oporavljena, prvi put pojavila 19. jula, kada je stigla pred Op}inski sud u Kalesiji na su|enje. Proces protiv Marinkovi}a, ali i oporavak Bettine sa velikom pa`njom prate i predstavnici njema~ke ambasade u Bosni i HerS. K. cegovini.

Policajcu prijetio i nakon hap{enja
Sudija za prethodno saslu{anje Op}inskog suda u Zenici potvrdio je optu`nicu Kantonalnog tu`ila{tva Zeni~ko-dobojskog kantona kojom se Edin Beganovi} iz Zenice tereti za spre~avanje slu`bene osobe u vr{enju slu`bene radnje, napad na slu`benu osobu u vr{enju poslova sigurnosti, te nedozvoljeno dr`anje oru`ja ili eksplozivnih materija. {avanjem javnog reda i mira, odnosno sa udaranjem po polu. Me|utim, nakon tog upozorenja, Beganovi} je jo{ ja~e nastavio da lupa po polu. Kada mu je policajac pri{ao u namjeri da ga odvoji od vozila, Beganovi} se okrenuo i uhvatio ga rukama za prednji dio unifome te jako povukao na stranu kako bi ga oborio na tlo. U tome su ga brzom intervencijom sprije~ili policajci A. [, A. A. i [. T.

Naredba
U optu`nici se navodi da je Beganovi} 21. februara na raskrsnici zeni~kih ulica Prve zeni~ke brigade i Bilmi{}e poku{ao sprije~iti slu`benu osobu pri obavljanju poslova ~uvanja javnog reda, koji je upravo on naru{avao. Naime, Beganovi} je, navodi se u optu`nici, iza{ao iz svog vozila i pri{ao zaustavljenom polu te rukama po~eo udarati po krovu vozila istovremeno govore}i voza~u: “[ta si stao, majmune, skloni se, {ta }e{ tu kad ja idem” U jednom . trenutku mu je pri{ao slu`benik policije N. ]. i izdao jasnu naredbu da prestane sa naru-

Psovke i pi{tolj
Nakon {to je uhap{en, Beganovi} je u policijskom vozilu, kako se nadalje navodi u optu`nici, uputio ozbiljnu prijetnju policajcu [. T, obra}aju}i mu se rije~ima: “Pi... jedna, sad si hrabar kad sam vezan, vidjet }e{ u mraku kad te ja do~ekam, izrezat }u te...” . S obzirom na to da je u vrijeme ovog doga|aja Beganovi} kod sebe imao pi{tolj bereta, kalibra 7,65 mm, sa {est metaka, pored napada na policajca on je optu`en i za nedozvoljeno dr`anje oru`ja.
Mi. D.

Istraga subotnje pucnjave u Zenici

Odbijen prijedlog za pritvaranje Popovi}a
Asim Pezer, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Zenici, odbio je prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva ZDK-a za odre|ivanje pritvora Goranu Popovi}u iz Zenice, koji se sumnji~i za u~e{}e u subotnjoj pucnjavi u Zenici, kada je stradao Amer Pivi} (18), koji je ~ekao autobus, a ranjene tri osobe. Ranije su, podsje}amo, pritvoreni Jasmin Nezi} i Damir Ba{anovi}, za koje se sumnja da su bili u~esnici pucnjave, odnosno da su po~inili krivi~na djela poku{aj ubistva, te{ko krivi~no djelo protiv op}e sigurnosti, nedozvoljeno dr`anje oru`ja i o{te}enje tu|e stvari. Za Popovi}a, koji je te{ko ranjen i nalazi se u zeni~koj bolnici, pritvor, kako saznajemo, nije odre|en, jer tu`ilac nije jasno naveo razloge zbog kojih bi ta mjera trebala biti odre|ena. Ina~e, Popovi}u se na teret stavlja te{ko krivi~no djelo protiv op}e sigurnosti, nedozvoljeno dr`anje oru`ja i o{te}enje tu|e stvari. Potraga za prvoosumnji~enim Emirom Feti}em jo{ traje, a on se sa Nezi}em i Ba{anovi}em sukobio sa D`emalom Mahmi}em i Popovi}em, koji su te{ko povrije|eni. Mi. D.

10

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

NSRB: Mladi predvodnici u Travniku
Dvadeset i tre}eg dana predizborne turneje Boljitkovog autobusa, Plava revolucija stigla je u Travnik. Boljitkovi kandidati za Op}insko vije}e Travnik pozdravili su svoje sugra|ane tokom vo`nje plavim autobusom, a potom predstavili svoj program za naredni mandatni period u skladu sa strate{kim Boljitkovim programskim na~elima - spasiti radna mjesta, porodicu, dom i rodnu grudu. Nosilac Boljitkove liste za Op}insko vije}e Travnik Muhamed ]osi}, istakao je da je jedan od krucijalnih problema Travnika, a {to je slu~aj i sa mnogim drugim sredinama {irom BiH, upravo nezaposlenost mladih, ~ime su predvodnici Plave revolucije u Travniku, nastale kao revolt zbog dosada{njih lo{ih politika, itekako nezadovoljni i protiv ~ega }e se svim silama boriti. - Mo`emo se pohvaliti da imamo listu sa najmla|im ~lanovima na podru~ju op}ine Travnik. Ovakvom listom, `eljeli smo poka zati na{e opredjeljenje da mladima damo vi{e prostora da oni sami kreiraju svoju budu}nost, poru~io je ]osi}.

Salih ]e{ko, kandidat SDU za na~elnika Op}ine Novo Sarajevo

Veliku pa`nju
posvetiti starima
Smatram da se objekti koji se nalaze na pogodnom tlu za klizi{ta ne trebaju legalizovati, poru~io je ]e{ko
Stare i iznemogle osobe ne{to su ~emu bi se kandidat Socijaldemokratske unije za na~elnika Op}ine Novo Sarajevo Salih ]e{ko, ukoliko pobijedi na izborima, najvi{e posvetio, to jest rje{avanju njihovih problema i pomaganju u svakodnevnom pre`ivljavanju. - Posebnu bi pa`nju posvetio samcima, te bi organizovao patrona`ne slu`be, ispred nekog od domova zdravlja u Op}ini, koje bi bar jednom sedmi~no obilazile ovakve osobe. Druga vrsta ljudi kojima `elim pomo}i jesu skitnice i besku}nici, kojih ima mnogo ne samo na podru~ju ove ve} i ostalih op}ina. Za njih bih izgradio baraku sa oko stotinu le`ajeva, u kojoj bi imali mogu}nost da prespavaju, a poku{ao bih im obezbijediti i doru~ak, istakao je ]e{ko. 50 posto, ali pod uslovom da zakupac zaposli i prijavi makar jednog borca. Na podru~ju op}ine Novo Sarajevo postoji veliki broj zemlji{ta koja su zarasla u korov, a na kojima bi se mogla napraviti neka firma koja bi zaista zaposlila veliki broj ljudi, za {ta }e se zalagati i ovaj kandidat SDU.

SBiH: Rije{iti problem s vodom
U mjesnoj zajednici Poljice Gornje, u prisustvu vi{e stotina ~lanova i simpatizera Stranke za BiH, odr`an je predizborni skup koji je pot vrdio da je SBiH Lukavac u usponu i da sigurnim koracima kora~a putem do kona~ne pobjede na lokalnim izborima u op}ini Lukavac. Kandidati sa liste SBiH za Op}insko vije}e Lukavac Ejub Beganovi} i Nusmir Ejubovi} su sugra|anima obe}ali, uz, naravno, njihovu podr{ku, rje{avanje pitanja vodosnabdijevanja. Na ovom predizbornom skupu obratili su se jo{ Admir Memi}, Almedina Toki}, Azra Damad`i}, Denis Talovi}, kandidati za Op}insko vije}e Lukavac. Kandidat za na~elnika Op}ine Lukavac Midhat Osmanovi} Mido sve prisutne upoznao je sa ~vrstim stavovima SBiH, o borbi za socijalno-ekonomski polo`aj nezaposlenih pripadnika Armije BiH i obaveznoj politi~koj orijentaciji SBiH, da se po~ne sistematski rje{avati status demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida te porodica {ehida i poginulih boraca armije BiH. Tako|er, u Bugojnu je odr`an centralni predizborni skup. Nosilac liste za Op}insko vije}e je Mirsad Bu{atlija.

Dan za gra|ane
- Problem ove op}ine jeste i {to su velike povr{ine zelenila pretvorene u beton, a i ono malo zelenila i {etali{ta koje imamo ugro`ena su smradom Miljacke. Od Mosta Suade Dilberovi} do Otoke bi trebalo raditi na produbljivanju korita, i na pravljenju kaskada da se sme}e ne zadr`ava, poru~io je ]e{ko te dodao kako mu je krajnji cilj da {etali{ta uz rijeku miri{u. Grad ski sao bra }aj za da je mnogo muke svim gra|anima Sarajeva, pa tako i stanovnicima op}ine Novo Sarajevo. Prijedlog ovog kandidata jeste da se udru`e sredstva Op}ine i Grasa te da se kupi nekoliko novih kombija koji bi olak{ali kretanje stanovnicima ove op}ine. Ukoliko bi postao na~elnik, ]e{ko bi jedan dan u sedmici odvojio za gra|ane koje bi primao na razgovor, te saslu{ao njihove probleme i ukoliko bi to bilo u njegovoj mogu}nosti, pomogao. M. PAMUK

]e{ko: Formirati patrona`nu slu`bu

PDP: Pale grad budu}nosti
Predsjednik PDP-a Mladen Ivani} o~ekuje da }e ta stranka na Palama, kao i na podru~ju Isto~nog Sarajeva, ostvariti pozitivan rezultat i imati dobru podr{ku gra|ana na predstoje}im lokalnim izborima. Pale su iz statusa srednje ra zvijenih op{tina pre{le u ra zvijene op{tine, u ~emu veliku zaslugu imaju i predstavnici PDP-a u lokalnoj vlasti. Pale su danas sje di {te mla dih, grad bu du }nosti i to se vidi svakodnevno na ulicama ovog grada”, rekao je za Srnu Ivani}, koji se ju~er na Palama dru`io sa ~lanovima i simpatizerima PDP-a. On je podsjetio da je PDP planirao da svaki op{tinski odbor, i u toku izborne kampanje i u procesu konstituisanja lokalne vlasti, rad fokusira na stvaranje uslova za otvaranje novih radnih mjesta, privla~enje stranih investicija, kako na Palama, tako i u svakom drugom gradu u RS-u. Ivani} je rekao da je PDP ~vrsto opredijeljen da prosperitet Srpske ba zira i na ubrzanom ra zvoju infrastrukture i daleko ve}oj brizi za su{tinske interese i potrebe mladih. Kandidat za na~elnika Op{tine Pale je Miodrag Kova~evi}.

Analizirati stanje
Jedan od problema sa kojima se suo~avaju gra|ani ove op}ine jesu i mnogi liftovi koji ne rade, a to posebno uti~e na stare i iznemogle, a on bi radio na obezbje|ivanju sredstava za popravku istih. - Nisam za legalizaciju objekata. Iako znam da bi ovom izjavom mogao izgubiti neke glasa~e, smatram da se objekti koji se nalaze na pogodnom tlu za klizi{ta ne trebaju legalizovati. Prvo bih dao da struka procijeni na

kakvom se tlu nalazi objekat i ukoliko bi sve bilo uredu, onda bih dozvolio njegovu legalizaciju, kazao je ]e{ko. ]e{ko je kazao kako se ne mo`e mnogo toga uraditi kada je u pitanju zapo{ljavanje, te kako je to pitanje na kojem mnogi politi~ari zara|uju bodove kod glasa~a, obe}avaju}i im nova radna mjesta. Ovaj kandidat smatra kako se treba analizirati stanje mnogobrojnih poslovnih prostora na podru~ju ove op}ine, te razlog zbog kojeg oni nisu iskori{teni. Zatim bi snizio cijenu zakupa poslovnih prostora, ~ak i za

Privrednici imaju samo obaveze
Nastavljaju}i projekat “Kafa sa na~elnikom Emirom Zlatarom” odr`an je susret sa privre, dnicima op}ine Stari Grad. U dvosatnom susretu sa privrednicima Starog Grada, kandidat za na~elnika op}ine Stari Grad Emir Zlatar, istakao je nu`nost saradnje op}ine sa privrednicima, i pojasnio proces uzro~no-poljedni~ne veze dr`avne institucije i privatnog sektora. - Nakon analiza koje smo napravili, sa `alo{}u smo konstatirali da privrednici i obrtnici u Starom Gradu imaju samo obaveze prema op}ini, i gotovo nikakava prava. Mi ovu situaciju moramo iz temelja promijeniti. Privrednici, putem svojih esnafskih udru`enja, moraju biti uklju~eni u procese pripreme svih klju~nih dokumenata iz oblasti privrede u op}ini, kao i u realizaciji op}inskih odluka. U tom smislu bi}e uspostavljen savjet na~elnika za poduzetni{tvo, koji }e biti sa~injen isklju~ivo od predstavnika privrednika, istakao je Zlatar, a kao klju~ne ciljeve istakao upostavljanje fonda za podsticaj privrednicima.

DNZ: Otvoreno pismo Abdi}u
“Nikada nisam o~ekivao da }u Vam na ovakav na~in morati iska zati svoje ra zo~arenje nad ~injenicom da me u posljednjih nekoliko mjeseci bez ~injenica i ra zloga javno prozivate i poku{avate oblatiti, kompromitirati i etiketirati kod gra|ana Velike Kladu{e i javnosti. Moj otac Fikret Keserovi} Kum poginuo je kao pripadnik Narodne odbrane kada sam ja imao ~etrnaest godina i nisam o~ekivao da mi neko mo`e nadoknaditi ono {to je nenadoknadivo, ali nisam ni o~ekivao od Vas koji biste morali ra zumjeti moju bol i `rtvu, da iznosite neistine o meni, da me etiketirate, da me javno na zivate licemjerom ili da gospo|a Jelenovi} javno poziva gra|ane Velike Kladu{e da ne glasaju za mene na predstoje}im lokalnim izborima. U Demokratskoj narodnoj zZajednici sam prona{ao mjesto i sredstvo da se javno borim protiv svakog oblika diskriminacije ~ovjeka i nepravde. U Udru`enju porodica poginulih i nestalih pripadnika Narodne odbrane, zajedno sa djecom, roditeljima i porodicama poginulih i nestalih pripadnika Narodne odbrane prona{ao sam srodne du{e za ra zumijevanje boli i nepravde, ali i ljude koji }e ~uvati dostojanstvo i uspomene na na{e najmilije. Zar sam ja licemjeran ako moram javno upitati za{to tokom svojih dosada{njih dola zaka u Veliku Kladu{u na predizborne skupove niste na{li vrijeme da 10 minuta posjetite mezarje Dubrave i poklonite se ili prou~ite Fatihu `rtvama koje su tamo sahranjene, a izgubile su `ivote kao pripadnici Narodne odbrane?, stoji u pismu Kenana Keserovi}a, potpredsjednika DNZ-a.

GDS: Sprije~imo nasilje nad `enama
Prema slu`benim podacima, svaka tre}a `ena u svijetu je bila, ili je zlostavljana. O broju zlostavljenih bh. `ena ne postoje niti realni, niti relevantni pokazatelji, jer se `rtva, naj~e{}e, stidi, ali i boji javno govoriti. Ipak, neke od njih bivaju prinu|ene potra`iti pomo} i za{titu, {to obi~no ~ine kad budu dovedene do ruba ambisa i kada de facto ne vide izlaz iz nastale situacije. U Sarajevu postoji samo jedna Sigurna ku}a, koju vodi nevladina organizacija - Fondacija lokalne demokratije, a ~iji sufinansijer Ministarstvo za rad, socijalnu politiku,raseljena lica i izbjeglice je u mogu}nosti obezbijediti (tek) 60 procenata sredstava potrebnih za rad ove ustanove. GDSBiH je stajali{ta da bi ovaj problem, kao i problem nasilja nad `enama, mogao biti prevazi|en, te strate{ki, sistematski i dugoro~no rije{en, dosljednijom primjenom postoje}eg Zakona o za{titi od nasilja u porodici, kao i putem permanentnog i kontinuiranog preventivnog djelovanja. Stav GDSBiH je da `enu treba osna`iti za aktivno u~e{}e u transformaciji postoje}eg bh. dru{tva. Zato nije slu~ajno {to se na listi kandidata GDS-a za ovogodi{nje izbore nalazi 50 procenata `ena, saop}eno je iz GDS-a.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

11

Semir Efendi}, kandidat SDA za na~elnika sarajevske Op}ine Novi Grad

H^SP: Odustali od podr{ke Marjanovi}u
Hrvatska ~ista stranka prava BiH poziva Hrvate u Vitezu i u La{vanskoj dolini da u {to ve}em broju iza|u na predstoje}e izbore i svoj glas daju kandidatima HDZ-a BiH za na~elnike op}ina. Naime, H^SP, u skladu sa svojom prvobitnom izjavom kako }e podr`ati nezavisnog kandidata Matiju Marjanovi}a za na~elnika Op}ine Vitez, ukoliko to u~ine sve oporbene stranke s hrvatskim predznakom, odustaje od podr{ke, budu}i da sve stranke to nisu uradile, navodi se u ju~era{njem priop}enju iz H^SP-a BiH. Iz te stranke osu|uju, kako navode, neodgovarno pona{anje HDZ-a 1990, koji pod “pla{tom tzv. nezavisnih kandidata u Vitezu i Novom Travniku te soliranjem u Jajcu suicidno te`i ugroziti hrvatske pozicije”. Tako|er, u priop}enju se isti~e i to kako HSPBiH, nominacijom kandidata za na~elnika u Kiseljaku, nastoji rasto~iti hrvatsko bira~ko tijelo.

Sportsko-rekreativni

centar Dobrinja
Planiramo izgradnju kompleksa za banjsko-rekreativni turizam, dovo|enje termalne vode sa Ilid`e, ~iji su izvori udaljeni manje od tri kilometra, ka`e Efendi}
Op}ina Novi Grad, iako najmnogoljudnija u Kantonu Sarajevo, nema nijednog otvorenog bazena, {to u SDA smatramo jednim od nedostataka u dosada{njim razvojnim planovima, ka`e Semir Efendi}, kandidat za na~elnika ove op}ine na predstoje}im izborima.

Kompleks
- U naselju Dobrinja, u neposrednoj blizini nove zgrade Pete i Gimnazije Dobrinja, planiramo pokrenuti izgradnju otvorenih bazena i rekreacionog centra, a u narednim fazama projekta planiramo omogu}iti pravljenje kompleksa za banjsko-rekreativni turizam, dovo|enje termalne vode na ovo podru~je sa Ilid`e, ~iji su izvori udaljeni manje od tri kilometra. Pored potrebe za ovim kompleksom, na ovaj na~in pobolj{ali bismo kvalitet `ivljenja u naselju Dobrinja, koje je u periodu nakon agresije na BiH u dobroj mjeri komunikacijski i sadr`ajno zapostavljeno podru~je, isti~e kandidat SDA za na~elnika Novog Grada. Prema Efendi}evim rije~ima, ovim projektom porasla bi i potreba za uslu`nim djelatnostima u ovom dijelu Novog Grada, a pove}ala bi se i vrijednost nekretnina uz istovremeni rast standarda `ivljenja.

BPS: Reforme u Grada~cu
U sklopu predizbornih aktivnosti, predsjednik BPS-a Sefer Halilovi} obi{ao je Op}insku organizaciju BPS-a u Grada~cu te prisustvovao spektakularnom, do sada najve}em, predizbornom skupu BPS-a u ovom gradu, stoji u saop}enju BPS-a. Skupu se se obratili kantonalni rukovodioci te kandidati za OV Grada~ac. “BPS - Sefer Halilovi} poru~uje gra|anima BiH da smo mi reformska, ozbiljna dr`avotvorna stranka koja planira provesti neophodne reforme op{tinske politike i raditi na pobolj{anju `ivota na{ih sugra|ana i to po~ev{i od rje{avanja goru}ih pitanja na nivou op}ina - koja }emo odmah nastojati da rje{avamo pa sve do drugih projekata koje imamo namjeru provesti i na taj na~in u~initi, op}ine u kojima nam gra|ani povjere vlast, ugodnim mjestima za `ivot i razvoj svih generacija”, saop}eno je iz BPS-a.

SNSD: Vizija bolje budu}nosti
Efendi}: Rast standarda

Fudbalsko igrali{te
- Pored rekreacionog centra Dobrinja, u na{em programu Pokrenimo Novi Grad zajedno predla-

`emo i ure|enje fudbalskog igrali{ta na Dobrinji 3b, u mjesnoj zajednici Dobrinja C, sa ugradnjom umjetne trave i rasvjete, a koje trenutno koristi fudbalski klub Dobrinja. Tako|er, nu`na je i izgradnja dje~ijeg vrti}a na Dobrinji, kao i najmanje jednog velikog parkinga, poru~uje Efendi}.
J. M.

SDA: Biha} zadu`en za 30 miliona KM
Kandidat za na~elnika Op}ine Biha} Emd`ad Galija{evi} i kandidati sa liste za Op}insko vije}e Stranke demokratske akcije posjetili su mjesne zajednice Pokoj i ^avki}i. U raz go vo ru sa kan di da ti ma gra|ani su se `alili na odnos op}inske vlasti prema njima koja, kako ka`u, ignorira njihove pote{ko}e i potrebe. Galija{evi} je ukazao na nekoliko ~injenica. Naime, nakon lokalnih izbora 2004, SDA je predala op}inski bud`et SDPovom na~elniku u suficitu od oko dva miliona KM. Nakon dolaska SDP-a BiH na vlast, suficita u bud`etu nema, ali su gra|ani op}ine Biha}, protiv svoje volje, kreditno zadu`eni za oko 30 miliona KM. - Takvo ra si pni {tvo iz bu d`e ta mora se zaustaviti, poru~io je Galija{evi} i dodao da o tome ipak odlu~uju gra|ani na predstoje}im lokalnim izborima te da se rasipanje sredstava iz bud`eta bez njihove pomo}i ne mo`e zaustaviti.

Potpredsjednik SNSD-a Nikola [piri} poru~io je ju~er na predizbornom skupu u Bosanskom Petrovcu da se SNSD izdvaja od ostalih stranaka po svojoj politi~koj snazi, dosada{njem radu i po tome {to ima viziju bolje budu}nosti. [piri} je rekao da iza SNSD-a i lidera stranke Milorada Dodika ostaju djela i veliki rezultati. Potpredsjednik SNSD-a Igor Radoji~i} ocijenio je da se na izborima prije ~etiri godine u Bosanskom Petrovcu desila glupost, jer su se glasovi podijelili i za na~elnika je izabran neko tre}i. - Ovoga puta va{ izbor mora biti kandidat SNSD-a Obrad Milo{evi}, rekao je Radoji~i}. On je napomenuo da se u posljednje vrijeme mnogo pri~a o ustavnim promjenama i poru~io da }e samo Dodik za{tititi kraji{ke op{tine Bosanski Petrovac, Drvar, Glamo~ i Bosansko Grahovo. Nosilac kandidatske liste je Du{an Do{en. Na predizbornom skupu u Drvaru [piri} je izjavio da se Srbima povratnicima u FBiH mora vratiti dostojanstvo, s obzirom na to da su kolektivno poni`avani i anatemisani, te najavio borbu za njihovu ravnopravnost. Kandidat za na~elnika Op{tine je Stevica Luka~.

SDPBiH Te{anj

Zaustaviti strana~ke mo}nike
SDPBiH `eli dr`avu jednakopravnih gra|ana bez privilegija i diskriminacije, jednakih {ansi za sve, poru~eno sa skupa u Planji
Kandidati SDP-a za OV Te{anj i op}inskog na~elnika poru~ili su gra|anima u MZ Planje da ne `ele vlast zasnovanu na strahu i sukobljavanju, nego saradnju sa gra|anima i uva`avanje svakoga gra|anina bez obzira na njegovu politi~ku i drugu opredijeljenost. Pred sje dnik i no si lac lis te Op}inske organizacije SDP-a BiH Te{anj Sead Ro`ajac `eli da novi, mladi i obrazovani vije}nici u Op}insko vije}e vrate dignitet i da op}inski na~elnik izvr{ava odluke Vije}a, a ne da slu{a, kako je rekao, strana~ke mo}nike. SDP-ov kandidat za na~elnika Te{nja Edin Hasani~evi} poru~io je da gra|ani mogu biti sretni u pra-

Skupovi u Visokom i Vare{u
SDP Visoko odr`ao je centralni predizborni skup na kojem je predstavio kandidate za Op}insko vije}e i kandidata za na~elnika Ramiza Brki}a. Pored kandidata za na~elnika, prisutnima su se obratili i kandidati za OV Visoko Husein Ismi}, Elma [ehovi}, Dejan [~epanovi} i nosilac liste Muhamed Husi}. Tako|er, na centralnom skupu u Vare{u gra|anima su predstavljeni SDP-ovi kandidati za Op}insko vije}e i kandidat za na~elnika te op}ine Nijaz @uti}. Nosilac liste SDP-a za Vare{ je Zdravko Barki}.
Visoko: SDP nudi program moderne lokalne samouprave

vno ure|enoj, socijalnoj dr`avi, sa obrazovanim i zdravim ljudima u socijaldemokratskom dru{tvu naprednih evropskih dr`ava. - Pojedini gra|ani su o~ajni~ki izra`avali nezadovoljstvo socijal-

nom nepravdom u kojoj mnogi radnici ostado{e bez mogu}nosti da rade, da budu penzionisani, dok odabrani kadrovi SDA bespravno, na kriminalan na~in, dobivaju visoke penzije. Najvi{e nas bo-

le nepravda i lopovluk, bahatost mo}nika, koji nezakonito prigrabi{e za sebe puno, a radnici nemaju ni za hljeb, to se ne mo`e podnositi, kazao je Hasani~evi}. SDPBiH `eli dr`avu jednako-

pravnih gra|ana bez privilegija i diskriminacije, jednakih {ansi za sve. Ho}emo pravdu, ho}emo po{tenu vlast. Idemo naprijed, poru~eno je na ovom skupu.
M. BEGI]

12

OGLASI

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

REGION
VIJESTI

13

^ETNICI VI[E NISU IZJEDNA^ENI S PARTIZANIMA
Odluka Ustavnog suda podrazumijeva da je ~lanovima Ravnogorskog pokreta uskra}eno pravo na bora~ki dodatak, osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomo}...
Ustavni sud Srbije ocijenio je neustavnom uredbu srbijanske Vlade od 17. juna 2005. godine kojom je pripadnicima ~etni~kog Ravnogorskog pokreta priznato sudioni{tvo u Narodnooslobodila~kom ratu (NOR), javljaju srbijanski mediji.

Srbija: Poni{tena uredba

Vu~i} predsjednik SNS-a
Prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vu~i} izabran je ju~er za predsjednika Srpske napredne stranke na vanrednoj skup{tini ove stranke, javlja Fena. Vu~i} je nakon izbora na tu du`nost ocijenio da na sljede}im izborima u Srbiji pobjeda naprednjaka mora biti jo{ uvjerljivija. Novi predsjednik SNS-a naglasio je kako pred strankom stoji velika odgovornost, jer }e, kako je uvjeren, u narednih 10 godina odlu~ivati o sudbini Srbije. Vu~i} je bio jedini kandidat za prvog ~ovjeka stranke i izabran je jednoglasno, a na du`nosti predsjednika zamijenit }e Tomislava Nikoli}a, koji je podnio ostavku nakon {to je u drugom krugu op}ih izbora, odr`anih u maju, izabran za predsjednika Srbije. Jorgovanka Tabakovi}, koja je izabrana za zamjenika predsjednika stranke, nije prisustvovala Skup{tini jer je, kako je obja{njeno, na odgovornoj funkciji guvernera NBS-a pa je shodno zakonu, zamrznula funkciju u stranci.

Sramota
Odluka Ustavnog suda podrazumijeva da je ~lanovima Ravnogorskog pokreta uskra}eno pravo na bora~ki dodatak, osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomo}, ortopedski dodatak, pravo na lije~enje o tro{ku dr`avnog prora~una, te pravo na ortopedska i druga pomagala. Me|utim, navodi se da ravnogorci i dalje imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju, a nije im uskra}eno ni pravo na dobijanje Ravnogorske spomenice 1941, ali pod uslovom da su u Ravnogorski pokret pristupili od 17. aprila do 31. decembra 1941. godine, uz dokaz o kontinuitetu do 15. maja 1945, to jest do oslobo|enja. Prve reakcije na odluku Ustavnog suda Srbije su podijeljene. Aleksandar ^otri}, potpredsjednik Srpskog pokreta obnove, stranke Vuka Dra{kovi}a koja se zauzimala da se Ravnogorskom pokretu prizna status antifa{isti~kih boraca, ka`e za Danas da je Ustavni sud za tu odluku nekompetentan i nenadle`an. - Sud povijesti potvrdio je da je Ravnogorski pokret bio antifa{isti~ki i oslobodila~ki, rekao je ^otri}, pozivaju}i se na ocjene i stavove saveznika u Drugom svjetskom ratu, ali i odluke Skup{tine Srbije iz 2004. Predsjednik Saveza udru`e-

Ravnogorci i dalje imaju pravo na penziju i profesionalnu rehabilitaciju

NA@ALOST Na`alost, Srbija je bila me|u rijetkim zemljama u Evropi i svijetu koja je izjedna~ila borce protiv fa{izma i one koji su sara|ivali s okupatorima
nja boraca Narodnooslobodila~kog rata (SUBNOR), tvrdi, me|utim, da Ravnogorski pokret nije bio sudionik Narodnooslobodila~kog rata, ve} samo sudionik rata. - Oni su kao vojna formacija bili sramota za srpski narod, naglasio je Ze~evi} i prvobitnu odluku o izjedna~avanju prava ravnogoraca i partizana ocijenio kao politi~ku odluku koju je prethodna vlast sa Demokratskom strankom na ~elu donijela kako bi se dodvorila koalicijskim partnerima. Danas navodi i nekoliko reakcija iz regije u kojima se pozdravlja odluka Ustavnog suda, uz ocjene kako je i povijest dokazala da je Ravnogorski pokret sara|ivao sa okupatorima. Glavni i odgovorni urednik portala Analitika iz Podgorice Dra{ko \uranovi} odluku Ustavnog suda Srbije smatra povijesno utemeljenom, ali prili~no politi~ki motiviranom, a jednako tako i prvobitnu uredbu iz 2005. godine smatra politi~ki ~inom. On ocjenjuje da je izmjena nakon {est godina dio politi~kog mozaika. - Na`alost, Srbija je bila me|u rijetkim zemljama u Evropi i svijetu koja je izjedna~ila borce protiv fa{izma i one koji su sara|ivali s okupatorima. Pri~a o Ravnogorskom pokretu je slo`ena i jedna situacija je bila do 1942. godine, a druga poslije, ukazuje \uranovi}. I pred sje dnik Gra|an skog odbora za ljudska prava iz Hrvatske Zoran Pusi} u razgovoru za Danas ukazuje da se u zemljama biv{e Jugoslavije povijest i povijesni doga|aji u sada{njosti koriste zbog politi~kih razloga.

Uhap{en boss pri{tinskog podzemlja
U Pri{tini je ju~er uhap{en jedan od natra`enijih kriminalaca na Kosovu Enver Sekira~a, koji je optu`en i za podstrekivanje na ubistvo pripadnika Specijalnih jedinica kosovske policije Triumfa Rize prije sedam godina. EULEX je saop{tio da se Sekira~a, koji se sumnji~i i za jo{ dva krivi~na djela, dobrovoljno predao i da }e biti saslu{an. Pri{tinski mediji navode da se Sekira~a vratio iz Irske. Sekira~a, koji je va`io za bossa pri{tinskog podzemlja, u bjekstvu je bio ~etiri do pet godina. Prema pisanju pri{tinskih medija, uhap{ena su i dvojica pripadnika njegove bande Agron Emini i [penda Bobaj, koji su bili akteri ranjavanja prije nekoliko dana u centru Pri{tine. Emini je ro|ak Sekira~e, optu`en za ubistvo policajca Rize.

Sli~nosti
- Sli~na situacija je bila i tokom ‘90-ih godina, tokom rata na prostorima biv{e SFRJ, kad su Srbi negirali zlo~ine koje su po~inili ~etnici, a Hrvati negirali genocid usta{a nad Srbima, prokomentirao je Pusi}. - Dra`a Mihailovi} je nesumnjivo bio neko ko je svoju borbu po~eo kao borac protiv fa{izma, ali je iz pogre{nih kalkulantskih razloga po~eo sara|ivati prvo sa fa{isti~kom Italijom, a nakon pada Italije s nacisti~kom Njema~kom. To su povijesne ~injenice koje je te{ko osporiti, rekao je Pusi}.

Ribi} optu`io Milanovi}a da ne govori istinu

Uskoro protesti i tu`be
- Sindikati prosvjete i visokog obrazovanja sredinom oktobra }e u prosvjede, potvrdio je za Media servis ~elnik Matice sindikata Hrvatske Vilim Ribi}. Ljuti su na Vladu koja ih ucjenjuje i poku{ava ocrniti jer su odbili potpisati u{tede koje predvi|a dodatak temeljnom kolektivnom ugovoru. - Cijena svakog kolektivnog ugovora je socijalni mir, a Vlada koja ga otka`e ne mo`e ga imati, poru~uje Ribi}. - Zato {to smanjuju pla}e, zato {to govore neistine, zato {to se me|usobno ne informiraju, zato {to su doveli ljude koji nemaju pojma o svom poslu na mjesta ministara, zato {to je to sve rezati pla}a, po nama je to kazna za u~itelje i srednjo{kolske profesore, a nije istina da nisu imali novac. Novac su imali, ka`e Zvonimir Lakta{i} iz Sindikata u~itelja. Ono {to je sigurno jest to da }e manje novca imati i nastavnici i u~itelji i to ve} od oktobra. Prije najavljenih prosvjeda, do~ekat }e ih novi obra~un pla}a, prvi put nakon Vladine odluke u potpunosti umanjen za 3,5, 7 ili 9 posto, podsje}a ~elnik Sindikata Preporod @eljko Stipi}. - Neki }e i do 700 ili 800 kuna primiti manje septembarske pla}e kao neku vrstu poruke Vlade zbog ovog pregovara~kog neuspjeha, rekao je Stipi}.

Nema novih uslova od EU
Predsjednik Vlade Srbije Ivica Da~i} izjavio je da se lista uslova koje Srbija treba da ispuni za otvaranje pregovora sa EU ne}e pro{irivati i da o~ekuje da naredni izvje{taj Evropske komisije u oktobru bude objektivan i umjeren, javlja Srna. Da~i} ka`e da Srbija `eli datum za otvaranje pregovora sa EU {to prije, ali da ne}e biti smak svijeta ni ako ta odluka padne u junu ili decembru sljede}e godine. - O~ekujem da izvje{taj bude objektivan i umjereno pozitivan, naravno, da ostavi prostor i pru`i nam priliku da se do kraja godine urade neke propu{tene stvari i naprave iskoraci u raznim oblastima, rekao je Da~i}.

Od oktobra manje pla}e za nastavnike

skupa dru{tvo “lako }emo” mi , moramo i}i u prosvjede, poru~io je Ribi}. I to nije sve. - Tu`be idu svakako. Tu`be su

na{ paralelni put. Mi pripremamo tu`be, isti~e Ribi}. - Mislim da je premijer obmanuo doma}u javnost, ali isto tako i svjetsku javnost da je morao

14

SVIJET
VIJESTI

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

GRANATIRANJA I @ESTOKE BORBE NA NEKOLIK

Glavna opasnost prljava bomba
[ef Agencije UN-a za nuklearnu energiju (IAEA) Yukiya Amano upozorio je u subotu da prijetnja nuklearnog terorizma nije umanjena, kao i da glavnu opasnost predstavlja takozvana prljava bomba koja mo`e da kontaminira ~itav jedan veliki grad. Amano je tokom sastanka na marginama Generalne skup{tine UN-a izjavio da bi takvu bombu, koja kombinuje konvencionalne eksplozive i nuklearni radioaktivni materijal, mogli da upotrijebe teroristi, prenosi AP. On je naveo da je registrovano vi{e od 2.200 incidenata u ba zi podataka IAEA vezanih za nezakonitu trgovinu nuklearnim materijalom, otkako je formirana 1995. Istovremeno, generalni sekretar UN Ban Ki Moon upozorio je na skupu da je mogu}nost da teroristi do|u do nuklearnog materijala jedna od najve}ih prijetnji.

Neprekidna b
Pobunjenici tvrde da su ostvarili napredak na nekoliko frontova, naro~ito na jugozapadu zemlje, ali su priznali da nisu postigli nikakav zna~ajan prodor • UNHCR produ`io istragu o ratnim zlo~inima u Siriji
U Siriji tre}i dan zaredom traju sukobi u strate{ki va`nom dijelu trgovinske prijestonice Alepa, tvrde posmatra~i. Epicentar sukoba je Salahedin, pobunjeni~ko upori{te na jugozapadnoj strani grada, gdje su pobunjenici napali polo`aj vojske, saop{tila je organizacija Sirijska opservatorija za ljudska prava. U drugim dijelovima zemlje, snage lojalne predsjedniku Ba{aru al-Asadu granatirale su lokacije u ju`noj provinciji Dari. navodi AFP. U Siriji je u petak poginulo najmanje 117 ljudi, od kojih 71 civil, saop{tila je Opservatorija. Izme|u milion i 1,5 miliona ljudi interno je raseljeno. Naj`e{}e borbe od po~etka ustanka u Siriji u martu 2011. vode se na nekoliko frontova i potresaju Alep, najve}i sirijski grad u kojem su pobunjenici najavili odlu~uju}u bitku, rekli su stanovnici i nevladina organizacija Sirijska opservatorija za ljudska prava (SOHR). - Napad na Asadovu vojsku po~eo je na svim frontovima... Bitka za Alep bit }e odlu~uju}a, stoji u videoporuci postavljenoj na YouTubeu u ime brigade Al-Tavhid, najve}e u Alepu. - Vode se borbe bez presedana i nije bilo prekida vatre od ~etvrtka. Prije su se borbe odvijale u jednoj ili dvjema ulicama u pojedinom sektoru, sada teku na nekoliko frontova, kazao je za agenciju AFP Rami Abdel Rahman, predsjednik SOHR-a. Stanovnici su, javljaju}i se iz Alepa, potvrdili borbe i u ~etvrti ma ko je su do sad bi le po {te|ene, kao {to su Sulimanija i

Poginula beba

Osam mrtvih u tvornici u Sibiru
Osam osoba je poginulo, a osam povrije|eno u po`aru u tvornici za tretman industrijskog otpada u Sibiru, saop}ilo je ju~er regionalno ministarstvo za hitne situacije. Sedam od osam povrije|enih je na intenzivnoj njezi, a zadobili su opekotine razli~itog stepena, prema izjavi Gulnare Jemalijanove, glasnogovornice ministarstva. Vatra je izbila rano ujutro u tvornici za tretman naf tnih ostataka koja se nalazi izme|u gradova Tiumen i Khanti-Mansisk, u ovoj ogromnoj ruskoj oblasti bogatoj naf tom. Tvornica pripada malo poznatom preduze}u Invest-Oil. Vatra je stavljena pod kontrolu oko 9 sati i nije prijetila stambenim zonama u okolini.

Najmanje {est vojnika poginulo je u Dari, dok su ~etiri civila stradala u granatiranju Deir Ezora, a poginula su i dva pobunjenika. U Damasku je bilo ranjenih, ali se ne zna koliki je ta~no njihov broj, javlja Al-Jazeera. U Maskani, u provinciji Alep, u granatiranju je poginula jednogodi{nja beba, a majka i brat su ranjeni. Pobunjenici tvrde da su ostvarili napredak na nekoliko frontova, naro~ito na jugozapadu zemlje, ali su priznali da nisu postigli nikakav zna~ajan prodor,

Stanovnici Alepa potvrdili borbe i u ~etvrtima koje su dosad bile po{te|ene

Sajid Ali koje su u rukama sirijske vlade. Te ~etvrti, tvrdi SOHR, ali i sta no vni ci, me ta su sna `ne minobaca~ke vatre pobunjenika.

Otkako su krajem jula izveli uspje{niji prodor u Alepu, finansijskoj prijestolnici Sirije, pobunjenici nisu izveli ofanzivu ve}ih razmjera jer su slabo opremljeni nasuprot dobro naoru`anih

Marseille

Berlin

Rome otjerali vatrom
Grupa nezadovoljnih mje{tana istjerala je Rome iz naselja u Marseilleu i zapalila ga, javili su francuski mediji. Namje{taj i drugi predmeti zapaljeni su u naselju, koje je podignuto na pustoj zemlji po~etkom sedmice, ali nije bilo povrije|enih kada je tridesetak Roma Gra|ani uzeli zakon u svoje ruke bilo prisiljeno da ode iz kvarta Kreno. Mje{tani su se `alili gradona~elniku krive}i Rome za plja~ke u naselju. Karolin Godar, ~lan grupe za prava Roma (Rencontres Tsiganes), rekla je da je bila u`asnuta vijestima o protjerivanju, pi{e Mond. Mje{tani su se ju~er obratili vlastima prije nego su gra|ani uzeli zakon u svoje ruke. U Marseilleu su zategnuti odnosi mje{tana i Roma koji su na vi{e mjesta podigli logore. Nova socijalisti~ka vlada uni{tava ilegalna romska naselja i deportuje stanare nazad u isto~nu Evropu, {to je nastavak kontroverzne politike prethodne desni~arske vlade. Prema nekim procjenama, oko 15.000 Roma registrovano je ovog ljeta u ilegalnim kampovima {irom Francuske. Romi, koji ve}inom dolaze iz Bugarske i Rumunije, imaju pravo da u|u u Francusku bez vize, ali pod posebnim okolnostima i moraju da imaju radnu dozvolu ili dozvolu boravka ako `ele da ostanu du`e od tri mjeseca.

Breivikov govor u pozori{noj predstavi
Rije~i norve{kog masovnog ubice i teroriste Andersa Breivika, kojima on opisuje razmi{ljanja koja su bila motiv pokolja u Oslu i na oto~i}u Utoji, ~itat }e se idu}eg mjeseca u pozori{tima {irom Berlina. Cilj ~itanja Breivikovih argumenata jeste {okirati publiku sli~no{}u njegovih razmi{ljanja s razmi{ljanjima za koja autori doga|aja vjeruju da su rasprostranjena u Evropi, prenosi The Local. Rije~i }e ~itati Njemica turskog porijekla Sascha Soydan, kako bi se interpretacija odvojila od lika Andersa Breivika. Podsjetimo, transkripti njegovih izjava nakon pokolja nikad nisu objavljeni u cijelosti, jer je sud procijenio kako bi to bilo {tetno. Predstavu organizira njema~ko-{vicarska politi~ka pozori{na grupa, a predstavu su nazvali Breivikovo obja{njenje. Redatelj predstave Milo Rau vjeruje kako }e to izazvati {ok kod publike i on smatra kako Breivi-

Somalijski islamisti istjerani iz Kismaja
Somalijska pobunjeni~ka grupa El-[ebab napustila je strate{ku luku Kismajo na jugu zemlje, svoje posljednje upori{te u zemlji, 24 sata nakon napada trupa Afri~ke unije, javlja Fena. Kismajo je bio strate{ki va`an za [ebab od ponovnog osvajanja velikog dijela Mogadi{ua od AU 2011, od inter vencije etiopskih snaga koje su otjerale islamisti~ke milicije iz ve}ine va`nih gradova na istoku Somalije. Posmatra~i smatraju da }e gubitkom kontrole nad Kismajom za [ebab, koji su kontrolirali u pro{losti vi{e od 80 posto somalijske teritorije, biti nemogu}e kontrolirati velike povr{ine zemlje. Povla~enje je jedan od niza vojnih neuspjeha koje je u godinu dana pretrpio islamisti~ki pokret povezan s Al-Kaidom.

Namjera da se {okiraju gledaoci

kove izre~ene misli imaju argumente, koje bi bili prihva}eni u velikom dijelu Evrope. - O~ito je on nesputani radikalni desni~arski ekstremist, ali je njegova sposobnost stavljanja stvari u perspektivu tokom poja{njenja na sudu ono {to ga ~ini racionalnim, kompleksnim, ali i obi~nim govornikom, zaklju~uje Rau.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

SVIJET
VIJESTI

15

KO FRONTOVA U SIRIJI

bitka u Alepu
Del Ponte u komisiji
Sutkinja Carla del Ponte i specijalni izvjestitelj UN-a o Sjevernoj Koreji Vivit Muntarbhorn imenovani su za povjerenike u UN-ovoj istra`noj komisiji za ratne zlo~ine u Siriji, saop}ila je predsjednica Vije}a za ljudska prava Laura Dupuy Lasserre. - Budu}i da je Vije}e produ`ilo mandat Komisiji do marta 2013. i s obzirom na to da nema znakova pobolj{anja na terenu, `elim predlo`iti poja~avanje komisije za dva ~lana, kazala je Dupuy Lasserre. - Imenujem Carlu del Ponte iz [vicarske i Vivita Muntarbhorna s Tajlanda, dodala je ona istaknuv{i njihovo veliko profesionalno iskustvo. Muntarbhorn je bio specijalni izvjestitelj UN-a o Sjevernoj Koreji od 2004. do 2010. i specijalni izvjestitelj UN-a o prodaji djece, prostituciji djece i dje~ije pornografije od 1990. do 1994. HCR) produ`io je mandat istrage koju vodi nezavisni stru~ni panel o ratnim zlo~inima u Siriji i osudio nasilje koje provode snage sirijske vlade u konfliktu koji traje ve} vi{e od 18 mjeseci. Mandat panela, koji je trebalo da se okon~a krajem septembra, produ`en je za jo{ {est mjeseci. Sirijski ambasador Fajsal Kabaz Hamui odbacio je tekst rezolucije kao veoma politiziran i selektivan i optu`io teroriste da raspiruju nasilje u njegovoj zemlji, javio je Reuters. U okviru nezavisne istrage koja je pokrenuta pro{le godine intervjuirano je vi{e od 1.100 `rtava, izbjeglica i osoba koje su se okrenule protiv vlasti u Damasku. Istra`na komisija je sa~inila vi{e izvje{taja, ali nikad nije imala dozvolu sirijskih vlasti da do|e u Siriju. Panel je pro{le sedmice UNHRC-u predao povjerljivu pro{irenu listu Sirijaca osumnji~enih za ratne zlo~ine, a prva lista predana je u februaru. UN i njihov mirovni posrednik Lakhdar Brahimi `ale zbog te{kih kr{enja ljudskih prava, za {to okrivljuju i vlast i pobunjenike te su zatra`ili donatore da pomognu ugro`enom stanovni{tvu. Prema UN-ovoj procjeni, vi{e od 700.000 Sirijaca izbjeglo je u susjedne zemlje i za njihove potrebe treba prikupiti 487,9 miliona dolara.

Sprije~iti iransku nuklearnu bombu
Ameri~ki predsjednik Barack Obama i izraelski premijer Benjamin Netayahu potpuno se sla`u da je neophodno sprije~iti Iran da napravi atomsku bombu, saop}ila je Bijela ku}a nakon telefonskog razgovora izme|u dva lidera. Obama i Netanyahu su naglasili da se u potpunosti sla`u u tome da je njihov zajedni~ki cilj sprije~iti Iran da dobije nuklearno oru`je, javlja Fena. Premijer je pozdravio anga`iranje predsjednika Obame pred Generalnom skup{tinom UNa da poka`e kako je neophodno posti}i taj cilj, navodi se u saop}enju. Netanyahu ve} sedmicama tra`i od predsjednika Obame da odredi Iranu jasne crvene linije koje ne smije pre}i u svom nuklearnom programu.

Nevrijeme odnijelo osam `ivota
Nakon velikih poplava koje su u nekoliko ju`nih {panskih pokrajina ubile najmanje osmero ljudi, istu je regiju poharao i tornado. Veselje na centralnom trgu grada Gandije u Valenciji zbog nevremena je prekinuta, a dok su radnici radili na razmontiranju zabavnog parka, iznenada se stvorio siloviti tornado koji je oborio veliki kota~, sli~an popularnom London Eyeu. Te{ko je ozlije|eno najmanje 15 radnika, a jo{ 20 pro{lo je s lak{im ozljedama. Istovremeno, u Andaluziji kao i u susjednoj regiji Murciji ki{a je za sobom ostavila bujice blata po ulicama nekoliko sela, olupine prevrnutih automobila, ceste neprohodne zbog vode, sru{eni cestovni most, te rijeke izlivene iz korita. Oko 600 osoba evakuisano je iz svojih domova u Andaluziji, od kojih 300 u podru~ju Malage i 280 u Almeriji, prema podacima hitnih slu`bi Andaluzije.

Reuters

vladinim snagama. Sukobi se istovremeno vode i u glavnom gradu Damasku, gdje su vojne snage napale pobunjeni~ke ~etvrti. Asadov re`im vi{ekratno je isticao da je o~istio Damask od

terorista, kako on naziva pobunjenike, ali borbe i dalje traju.

Istrage zlo~ina
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UN-

Afera Vatileaks

Po~elo su|enje papinom sobaru
Smatra se da u pozadini afere koja je potresla Vatikan stoji borba za vlast izme|u pojedinih kardinala
Su|enje biv{em papinom sobaru, optu`enom da je ukrao vi{e desetina povjerljivih dokumenata koji otkrivaju napetosti u najvi{im krugovima Katoli~ke crkve, po~elo je ju~er ujutro u Vatikanu, objavila je Sveta Stolica. nik, isti~e se iz Vatikana. Velika novina u povijesti papinske dr`ave, poznate po tajnama, jeste da je su|enje otvoreno za novinare. No, samo osam novinara ima pristup unutar suda skrivenog iza bazilike svetog Petra, a o saslu{anju }e mo}i izvje{tavati tek po njegovom isteku, a ne smiju koristiti ni fotoaparate ni kamere. Smatra se da u pozadini afere koja je potresla Vatikan stoji borba za vlast izme|u pojedinih kardinala. Gabrieleu, jednom od rijetkih lai~kih gra|ana najmanje dr`ave na svijetu, prijeti do ~etiri godine zatvora. Vjerni sluga Benedikta XVI pripremao mu je sve~anu odje}u i slu`io obroke. Na slu`benim fotografijama uvijek se vidi blizu pape, ~ak i u papamobilu.
Paolo Gabriele: Prijete mu ~etiri godine zatvora

Prisutni novinari
Paolo Gabriele (46) bio je u sudnici ispred tri lai~ka suca. Njegovog sau~esnika, informati~ara Claudija Sciarpellettija zastupa odvjet-

Priznao krivicu
Optu`en je da je mjesecima fotokopirao desetine povjerljivih dokumenata pape i njegovih saradnika.

Pod kodnim imenom Maria proslje|ivao ih je novinaru Gianluigiju Nuzziju koji ih je upotrijebio u knjizi "Sua santita" (Njegova svetost), otkrivaju}i suparni{tvo i sna`ni animozitet, posebno spram drugog ~ovjeka Vatikana kardinala Tarcisia Bertonea. Biv{i sobar priznao je krivicu. U ispitivanjima je ob-

jasnio da je djelovao kako bi otkrio zlo i korupciju unutar Vatikana. Smatrao je da papa nije dovoljno obavije{ten te je `elio vratiti Crkvu na pravi put. U svakom trenutku papa ga mo`e pomilovati, {to je prili~no vjerovatno, iako je papa bio duboko povrije|en izdajom nekoga koga je poznavao, volio i po{tovao.

16

SVIJET FINANSIJA

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Ekonomska kriza

Francuski analiti~ar smatra da ne}e biti sredstava za spa{avanje eurozone

Javni dug Francuske dostigao je u drugom ovogodi{njem kvartalu 91 posto bruto doma}eg proizvoda (BDP), saop{tio je Zavod za statistiku u Parizu. Javni dug, koji uklju~uje nacionalni i lokalne bud`ete, porastao je za 43,2 milijarde eura od kraja marta na ukupno 1.833 milijarde eura na kraju juna, naveo je Zavod. Dug je na kraju prvog kvartala iznosio 89,3 posto BDP-a,

Javni dug Francuske 91 posto BDP-a
ve} dosta iznad teoretske granice EU od 60 posto. Zavod navodi da je do najnovijeg uve}anja duga do{lo budu}i da se vlada u drugom kvartalu zadu`ila za 51,3 milijarde eura. Tro{kovi socijalnog osiguranja su istovremeno smanjeni za 8,2 milijarde eura, dok je nivo lokalnih dugova porastao za 400 miliona eura, sli~no kao i u prethodnim kvartalima, dodaje Zavod.

Eurozona ne}e pre`ivjeti zimu?
Politi~ka te`ina EU u me|unarodnoj areni }e se su{tinski smanjiti, {to }e posljedi~no voditi ka brojnim krizama unutar EU, upozorava Jacques Sapiro, direktor francuske Vi{e {kole dru{tvenih nauka
Eurozona ne}e pre`ivjeti zimu, tvrdi Jacques Sapiro, direktor francuske Vi{e {kole dru{tvenih nauka, i isti~e da EU mora da prizna poraz tog projekta, prenose agencije. Kako javljaju francuski mediji, Sapiro sumnja da }e se u skorije vrijeme na}i sredstva za spa{avanje eurozone. nje je mo`e li ona to da uradi? U varijanti da EU prizna da je projekat do`ivio fijasko - morala bi biti donesena odluka o tome da se spa{ava ono {to se spasiti mo`e. Odnosno, da se u~ine napori u oblasti politi~ke i ekonomske integracije jedinstvenog prostora. Sapiro smatra da }e, u ovakvom obliku, eurozona veoma te{ko pre`ivjeti predstoje}u zimu i 2013. godinu, ali to ne zna~i da }e EU nestati. Unija }e, navodi on, pro}i kroz period reformi, ali }e nastaviti svoj razvoj. Pravo pitanje se krije se u razvijanju evropske ekonomije. Ako se predlo`i politika smanjenja tro{kova, apsolutno jednozna~no, to }e ekonomiju voditi ka dugoro~nom padu tokom ~etiri do {est godina. U vezi s tim, politi~ka te`ina EU u me|unarodnoj areni }e se su{tinski smanjiti, {to }e posljedi~no voditi ka brojnim krizama unutar EU, upozorava Sapiro.

Logika rasta
Ako EU uspije da pre|e na obimni ekonomski rast po~ev{i od 2013-2014. godine, tada }e, kao su{tinski magnet za druge ekonomije, sa~uvati svoju specifi~nu te`inu. Sapiro se nada da }e vlade zemalja EU prije usvojiti logiku ekonomskog rasta, nego politiku smanjivanja tro{kova, koja je neophodna kako bi se sa~uvala eurozona.

Pravo na postojanje
Da li bi se trebalo omogu}iti eurozoni pravo na dalje postojanje i da li bi joj trebalo dati odgovaraju}a sredstva? Mo`e li Njema~ka da otplati postojanje eurozone, pita Sapiro. On navodi da nije problem u tome `eli li Njema~ka to ili ne. Pita-

Evropska agencija za banke

Vlada Gr~ke }e prodati 33 posto udjela u dr`avnoj lutriji OPAP, u nastojanju da ubrza posustali program privatizacije, saop}ila je vladina agencija za privatizaciju (HRADF), prenose agencije. Potencijalni investitori }e mo}i da do 19. oktobra podnesu ponude za kupovinu tog udjela u kompaniji ~iji je puni naziv Gr~ka organizacija za fudbalske prognoze, koja ima ekskluzivna prava na organizovanje igara na sre}u u Gr~koj,

Gr~ka prodaje udio u dr`avnoj lutriji

Bankama nedostaje 199 milijardi eura
Velikim evropskim bankama nedostaje ukupno 199 milijardi eura dodatnog kapitala kako bi se uskladile sa stro`ijim me|unarodnim kapitalnim propisima, saop{tila je Evropska agencija za banke (EBA). Procjena se zasniva na ciljanoj minimalnoj stopi adekvatnosti kapitala od sedam posto, a ukupni iznos manji je za 32,3 milijarde eura nego {to je bio u junu, objavio je evropski regulator u izve{taju o uskla|ivanju evropskih banaka s novim me|unarodnim propisima Basel III. U aktuelnom je izvje{taju osnova za izra~un iznosa bilo finansijsko stanje u bankama na kraju pro{le godine, dok se u junskom izvje{taju temeljila na podacima od pro{logodi{njeg juna. Novi me|unarodni propisi o

prenijela je novinska agencija Associated Press (AP). Vlada ima 34 posto u~e{}a u OPAP i prvobitno je bila planirala da proda 29 posto udjela, ali je pove}ala cifru jer je pod pritiskom me|unarodnih kreditora da ubrza privatizaciju. prenosi capital.ba. Vrijednost akcija OPAP zaklju~ena na Atinskoj berzi akcija u porastu je 2,96 posto, uprkos tome {to je ukupni indeks na toj berzi okon~ao dan 1,68 posto u padu.

kapitalu banaka, poznatiji pod nazivom Basel III, postupno }e stupati na snagu od januara idu}e godine da bi se u cjelosti po~eli primjenjivati od 2019. Lista kontrolisanih banaka nije objavljena, uz napomenu da su prema visini osnovnog kapitala

razvrstane u dvije grupe. Prva je obuhvatila 44 banke iz 14 zemalja Evropske unije i Norve{ke, s osnovnim kapitalom ve}im od tri milijarde eura i me|unarodnim poslovanjem. U drugu grupu uvr{tene su sve ostale banke, njih ukupno 112.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012. Doboj

BIZNIS I EKONOMIJA
Kineska korporacija Bluhend wood

17

U tekstilnom preduze}u posao za 60 radnika
Ministri uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Re{i} i pravde Gorana Zlatkovi} u Doboju su otvorile pogon u tekstilnom preduze}u Premijer u kojem je zaposleno 60 radnika, javila je Srna. Zlatkovi}eva je navela da je rukovodstvo preduze}a informisalo da namjeravaju pro{iriti proizvodnju i zaposliti jo{ 60 radnica. "Veoma sam sretna kada sam to ~ula, {to ukazuje na odlu~nost `ena da rade u finansijski te{kom i nedovoljno akumulativnom vremenu", izjavila je Zlatkovi}eva. Re{i}eva je rekla da otvaranje 60 novih radnih mjesta u ekonomski veoma izazovnim vremenima predstavlja veliki uspjeh za lokalnu zajednicu. Ona je istakla da ve} ima najava kupaca ne samo iz Republike Srpske i BiH, ve} i iz inozemstva. Vlasnik preduze}a Rankica Pani} ka`e da je da samo kvalitetnim proizvodima mo`e graditi budu}nost svakog preduze}a, a tako i njegovo mjesto na doma}em, evropskom i svjetskom tr`i{tu.
Plevljak primio kineske investitore

Spremni za nove investicije
Bluhend wood `eli i dalje investirati u energetski sektor, a pri tome dovesti i druge kineske investitore
Premijer Zeni~ko-dobojskog kantona Fikret Plevljak ugostio je u Zenici predstavnike kineske korporacije Bluhend wood, koja je preko dvije godine investirala na podru~ju op}ine Vare{, saop{teno je iz Pres-slu`be ZDK-a. "Nudimo vam sve mogu}nosti saradnje i bi}emo vam potpuna podr{ka. @elimo da investirate, da pravite fabrike na dobrobit Bosne i Hercegovine i Kine, ali i da zajedno nastupamo na tre}im tr`i{tima. Na{e mogu}nosti su u ma{inogradnji i metalopreradi. Mo`emo napraviti opremu koja bi po kvalitetu zadovoljavala na{e potrebe, a bila bi jeftinija od uvozne", kazao je premijer Plevljak. neske investitore. Kako su istakli gosti iz Kine, imaju mnogo odjela u koje se mo`e usmjeriti investiranje, ali je potrebno izraditi okvir ulaganja. "Imamo odobrenje od kineskih vlasti da mo`emo ovdje investirati i razvijati posao. Zeni~ko-dobojski kanton }e, definitivno, biti na prvom mjestu budu}ih investicija. Spremni smo dalje investirati u energetskom sektoru sa drugim investitorima iz Kine. Mi }emo biti njihov uvod u investiranja u BiH, odnosno, ZDK", istakli su kineski investitori.
Mi. D.

Mogu}nosti zapo{ljavanja

Radionica o promociji turskih investicija
Odr`ana je prva radionica o promociji turskih investicija i mogu}nostima zapo{ljavanja u BiH, koju su zajedno organizirali Centar za civilazaciju Balkana (BALMED) i Turski kulturni centar "Yunus Emre" u Sarajevu, javila je Fena. Na radionici, kojoj su prisustvovali studenti stipendisti Centra za civilizaciju Balkana (BALMED), govorilo se o turskim investicijama i mogu}nostima zapo{ljavanja u BiH. Direktor Turskog kulturnog centra "Yunus Emre" u Sarajevu Nuri Turkyilmaz, u izjavi za agenciju Anadolija, rekao je da je radionici prisustvovalo 30 studenata. "Sastali smo se na zajedni~ku incijativu BALMED-a i Turskog kulturnog centra. Na radionici, stipendisti BALMED-a i turski poduzetnici koje rade u BiH razgovarali su o temi zapo{ljavanja. U~enici koje smo ugostili su sa Ekonomskog, Pravnog, Medicinskog i Fakulteta politi~kih nauka", rekao je Turkyilmaz. Osim {to se razgovaralo o mogu}nostima zapo{ljavanja, studenti su imali priliku razgovarati sa poduzetnicima o promociji i samoj mogu}nosti turskih investiranja u BiH. Turkyilmaz je dodao da je radionica bila prva, ali da }e se sli~ne aktivnosti nastaviti u narednom periodu, te izrazio nadu da }e biti i uspje{ne.

Podr{ka Vlade
Zhao Kecheng je ve} boravio u sjedi{tu ZDK-a, dok je Yan Cheng Qiang prvi put u Bosni i Hercegovini. Tokom susreta oni su izrazili spremnost za daljnje investiranje u kotlovska postrojenja, za {to su potrebne saglasnosti nadle`nih organa, ali i obezbje|enje tr`i{ta.

ZDK na prvom mjestu
Korporacija Bluhend wood `eli i dalje investirati u energetski sektor, a pri tome dovesti i druge ki-

Pu{ten u rad Elektronski registar dozvola
Zvani~nim pu{tanjem u rad Elektronskog registra administrativnih postupaka u Op}ini Bosanska Krupa je implementirana jo{ jedna faza projekta regulatorne reforme koju zajedno sa Op}inom provodi IFC, dio grupacije Svjetske banke uz pomo} donatora Kraljevine [vedske i federalnog ministarstva finansija Republike Austrije. Elektronski registar predstavlja zavr{nu fazu pojednostavljenja procesa izdavanja dozvola, te smanjena tro{kova za privredne subjekte i gra|ane Op}ine Bosanska Krupa. Prezentaciju Elektronskog registra, ~ija je priprema zavr{ena u rekordnom roku od sedam mjeseci, predstavio je na~elnik Op}ine Armin Halitovi}. Tom prilikom, poseban akcenat je dao na zna~ajne u{tede koje }e biti ostvarene u privatnom i dru{tvenom sektoru, ~ime }e biti olak{an rad

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 191 - 29. 9. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.573847 Kanada 124 CAD 1 1.538111 Hrvatska 191 HRK 100 26.198373 ^e{ka R 203 CZK 1 0.077600 Danska 208 DKK 1 0.261678 Ma|arska 348 HUF 100 0.684805 Japan 392 JPY 100 1.943748 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.264732 [vedska 752 SEK 1 0.230886 [vicarska 756 CHF 1 1.612481 Turska 949 TRY 1 0.840814 V.Britanija 826 GBP 1 2.444634 SAD 840 USD 1 1.508848 Rusija 643 RUB 1 0.048603 Kina 156 CNY 1 0.240083 Srbija 941 RSD 100 1.695998 SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 09. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 27. 09. 2012 =

1.955830 1.955830 1.577791 1.581735 1.541966 1.545821 26.264033 26.329693 0.077794 0.077988 0.262334 0.262990 0.686521 0.688237 1.948620 1.953492 0.566448 0.567864 0.265395 0.266058 0.231465 0.232044 1.616522 1.620563 0.842921 0.845028 2.450761 2.456888 1.512630 1.516412 0.048725 0.048847 0.240685 0.241287 1.700249 1.704500 USD 1.53980 BAM 2.339270

Sa prezentacije elektronskog registra

svim privrednim subjektima i investitorima koji }e do}i u Bosansku Krupu. Projektni menad`er IFC za BiH Tarik [ahovi} u svom obra}anju je zahvalio na~elniku i njegovim saradnicima te istakao da ovaj projekat predstavlja dodatni ko-

rak Op}ine u naporima da pomogne privrednicima da prevazi|u trenutnu ekonomsku krizu. Registar administrativnih postupaka nalazi se zvani~noj web stranici Op}ine Bosanska Krupa na linku www.opcinabosanskakrupa.ba/b kregistar.

18

SARAJEVSKA HRONIKA

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Izgradnja planinarskog doma na Motki

Borba mje{tana Pofali}a i Vele{i}a nastavljena

O problemima sa Grasom na zboru gra|ana
Gras ima ugovorene privatne prevoze, te svojim voza~ima nalo`i da presko~e po dvije ture, kazao je Aganovi}

Postavljanje krova
Nakon dogovora o izmje{tanju sa Skakavca, izgradnja planinarskog doma na brdu Motka u op}ini Vogo{}a po~ela je prije dva mjeseca. U toku je zavr{etak prve faze planiranih radova, koja se do sada odvijala po ugovorenoj dinamici, s tim da su napravljene dvije kratke pauze tokom izvo|enja radova zbog vremenskih nepogoda. Izvo|a~ radova je firma Zidar d.o.o. iz Grada~ca. - Gra dnja za is ta ide pre dvi|enim tokom. Trenutno smo pri kraju prve faze radova, odnosno postavljamo krov. Nakon toga potpuno zavr{avamo sa ovom fazom radova. Uveli smo i dvije novine, kao {to su izgradnja terase kao i planiranog rezervoara za vodu, istakao je Uzeir Merd`anovi}, predsjednik Upravnog odbora Dru{tva. Podsje}amo, kapacitet planinarskog doma Motka bi}e 35 le`aja. Novi dom }e biti smje{ten na visini od 1.254 metra. Treba podsjetiti da je sredstva za izgradnju Planinarsko dru{tvo dobilo kada je Kanton Sarajevo otkupio zemlji{te prijeratnog doma na Skakavcu, koji je tokom rata izgorilo, a rije~ je o 70.000 maraka. - Kada zavr{i prva faza radova, nadamo se da }emo krenuti uskoro i sa ostalim radovima. Kako }e to sve izgledati, jo{ ne mogu re}i jer ovisi od finansija. Mi smo svoja potro{ili na izgradnju objekta, te se nadamo pomo}i i od Op}ine Vogo{}a, dodao je Merd`anovi}.

Ogor~enje gra|ana Pofali}a i Vele{i}a svakog dana sve je ve}e, a kako sami ka`u, najgore je {to su ba{ sad izbori i svako sve obe}ava dok ne bude izabran, a onda se na ista ta obe}anja i gra|ane zaboravi. Gras je prije nekoliko dana nabavio deset minibusa, a ve}ina njih, kako je tada kazao v.d. direktor Adis [ehi}, namijenjena je za centralni dio grada kako bi se pobolj{ala slika Sarajeva. - Novi minibusi voze za Stari Grad, {to je i sam v.d. direktor potvrdio, da se pobolj{a slika grada. Nas ne zanimaju turisti u tom kontekstu, hvala Bogu da ih ima, ali ne moraju gra|ani zbog njih ispa{tati. Nas interesuju na{a djeca da sigurno do|u ku}i, objasnio je mje{tanin ovog dijela Novog Sarajeva Nusret Aganovi}.

Dva minibusa smanjila bi i gu`ve

Uzalud i peticija

Na Vilsonovom {etali{tu

Postavljene metalne korpe za otpatke
Investitor je Op}ina Novo Sarajevo, a vrijednost 90 korpi iznosi oko 22.000 KM
Na osnovu potpisanog ugovora Op}ine Novo Sarajevo sa firmom Gradatin za nabavku i ugradnju metalnih ko{eva za otpatke, predvi|eno je njihovo postavljanje uz pje{a~ke zone javnih povr{ina u ovo op}ini. Postavljanje metalnih ko{eva za otpatke po~elo je na Vilsonovom {etali{tu, i to na lokacijama od dva muzeja do Mosta Hamdije ^emerli}a. U toku ove sedmice nastavit }e se postavljanje korpi na Vilsonovom {etali{tu, od Mosta Hamdije ^emerli}a do mosta na Malti i uz {etali{te Malta Otoka. U toku idu}e sedmice korpe }e biti postavljane uz {etali{te na lijevoj obali Miljacke, od Vrbanje mosta pa do {kole “Vladimir Nazor” ~ime , }e biti obuhva}ene i lokacije dje~ijih igrali{ta, kao i frekventnih lokacija na kojima postoji potreba za istim. Investitor nabavke i ugradnje 90 korpi je Op}ina Novo Sarajevo. Vrijednost ugovora iznosi oko 22.000 KM.

Stanovnici Pofali}a i Vele{i}a tra`e ponovnu uspostavu minibus kih li ni ja ko je po laze od Drvenije do Gornjih i Donjih Vele{i}a, od Ekonomske {kole do Huma, Obada i Bakarevca, kao i normalizaciju autobuskog prevoza na relaciji Drvenija - Pofali}i i Drvenija - Vele{i}i Gornji. Ove minibuske linije jedno vrijeme su u potpunosti bile obustavljene, dok su autobuske poreme}ene, {to za gra|ane predstavlja izuzetan problem imaju}i u vidu i po~etak {kolske godine, te tako nemogu}nost sigurnog na~ina dolaska djece do {kola. - Za na{a naselja imamo samo jedan minibus, a ne kao nekada ona dva koja su se kri`ala u Pofali}ima kod Ekonomske {kole svakih 25 minuta, zbog ~ega su i gu`ve bile smanjene. Ni{ta se nije bitno promijenilo od kupovine ovih novih minibusa. Pre-

ma mojim informacijama, Gras ima ugovorene privatne prevoze, te svojim voza~ima nalo`i da presko~e po dvije ture, jer to, kao, niko ne}e primijetiti, istakao je Aganovi}. Iako su poslali peticiju na adrese svih nivoa vlasti, nisu dobili nikakav odgovor i zbog toga }e uskoro biti organizovan zbor gra|ana na kojem }e stanovnici Pofali}a i Vele{i}a odlu~iti {ta i kako dalje. - Nisu nas ispo{tovali, zato }emo sazvati zbor gra|ana da donesemo odluku za dalje. Istina je da je te{ko da gra|ani kontroli{u masu, zbog ~ega }emo sve predati institucijama sistema, pa neka oni rade svoj posao, za {to su, na kraju krajeva, i pla}eni. Mi smo do{li dokle smo mogli, do kraja, ovdje na{e mogu}nosti prestaju. Predajemo se u ruke vlasti da se one bore za nas kao {to smo se mi nekad borili, isti~e Aganovi}. Aganovi} i njegove kom{ije iz Pofali}a i Vele{i}a ne}e prestati da se bore za svoja prava ko-

ja su im data zakonom, isti~u}i da }e uvi jek bi ti tu za sve gra|ane, ali, ipak, provo|enje zakona ostavljaju vlastima.

Bez politike
Pomo}nica ministra saobra}aja KS-a Jasminka Strik obe}ala je sastanak resornog ministra Harisa Luli}a sa gra|anima, no on jo{ nije odr`an. - Strik je obe}ala da }e se ministar sastati s nama, ali kako je vrijeme izbora, za gra|ane iz drugih op}ina se nema vremena. Ministar Luli} se kandidovao za na~elnika Starog Grada, pa mu je prioritet da ovi novi minibusi budu upravo za tu op}inu, naglasio je Aganovi}. Stanovnici ovih naselja ne `ele da imaju ni{ta s politikom. Iako vjeruju u dobre namjere na~elnika Op}ine Novo Sarajevo Ned`ada Kold`e, svjesni su da on ne mo`e puno toga da napravi. Kako i sami ka`u, njima pare ne uzima Op}ina, ve} Kanton i Gras.
M. TATAREVI]

Sanacija Vratni~kog bedema

Popravka dijela Vratni~kog bedema je u toku i do sada je zavr{ena tre}ina predvi|enih radova. Ovaj projekat sa oko 40.000 KM finansira Op}ina Stari Grad, izvo|a~ radova je firma Neimari, a nadzor vr{i Zavod za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a KS-a. Rok za okon~anje radova je 60 dana. - Skinuli smo kamen cijelom du`inom zida i o~istili teren. Sad vra}amo kamen na mjesto gdje je i ranije bio. Do sada je zavr{eno 35 posto predvi|enih radova, kazao je Amir Orman, tehni~ki direktor firme Naimari, dodav{i kako je sanaciji bedema prethodilo ~i{}enje terena. Dio Vratni~kog bedema, koji se nalazi u neposrednoj blizini Stro{i}ke tabije, bit }e saniran u du`ini oko 28 metara i visini od dva i po do tri metra.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
Preventiva od poplava u op}ini Ilid`a
DE@URNI TELEFON

19

Nastavljena regulacija Dobrinje
Uklonjeni granje i nanosi iz korita Dobrinje

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Od Ulice D`emala Bijedi}a do u{}a u rijeku Bosnu korito }e biti o~i{}eno u du`ini od 2.200 metara
mjestima }e biti uskog profila, sa visokim zidovima koju smo primorani tako raditi, jer je velika blizina ku}a, pa sve podsje}a na kanaliziranje rijeke. To ne}e biti u donjem dijelu toka, jer }e se raditi trapezna {iroka korita koja }e gra|anima dozvoljavati Miljacke i @eljeznice, po{to je Agencija za slivove rijeke Save planirala izdvojiti za te namjene po 90.000 KM, a Op}ina Ilid`a }e dobiti sredstva nakon ura|enog elaborata za ova dva vodotoka. - Moramo odraditi tra`enu proceduru kako bi sredstva mogla biti operativna za ne{to vi{e od mjesec. Nakon provo|enja tendera, o~ekujemo da }e se ovi projekti, ako vrijeme dozvoli, mo}i zavr{iti do kraja godine. Molimo gra|ane da sa nama sara|uju i uka`u nam na najkriti~nija mjesta na rijekama i potocima kako bismo mogli na vrijeme intervenisati prije nego voda nado|e. Po{to }e se nakon izbora po~eti planirati sredstva za ove namjene, gra|ani trebaju samoinicijativno prijaviti ta mjesta kako bi osoblje Slu`be moglo iza}i na teren i odrediti se {ta }e u}i u naredne planove ~i{}enja, nagla{ava Rondi}. Z. TURKOVI]

Nakon nedavnog zavr{etka ~i{}enja korita Dobrinje, u ilid`anskoj mjesnoj zajednici Stup II, radovi se nastavljaju na dijelu od Ulice D`emala Bijedi}a do u{}a u rijeku Bosnu, u du`ini od 2.200 metara. Kako saznajemo u Slu`bi za razvoj investicije i komunalne poslove Op}ine Ilid`a, potpisan je ugovor sa izvo|a~em, firmom Bosman iz Sarajeva, koja bi ~i{}enje trebala zavr{iti za narednih 30 dana. Vrijednost ovog projekta je 62.000 KM, a sredstva je obezbijedila Op}ina Ilid`a.

ma o~ekujemo pove}anu proto~nost i smanjenje rizika od izlijevanje vode izvan korita. Poku{avamo djelovati preventivno kako bismo blagovremeno spasili ljude i materijalna dobra, ka`e Mensur Rondi}, koordinator projekta.

KRITI^NA MJESTA Molimo gra|ane da sa nama sara|uju i uka`u nam na najkriti~nija mjesta na rijekama i potocima kako bismo mogli na vrijeme intervenisati prije nego voda nado|e, ka`e Rondi}
Na koritu Dobrinje }e se nasta vi ti i re gu la ci ja ka kva je izvo|ena na dijelu naseljenog podru~ja na Stupu II, gdje su ura|eni debeli armirani zidovi sa stopama visine preko 3,5 metara i betonirano dno rijeke. I dalje je ostalo neregulisano vi{e od 2.500 metara korita ove rijeke. - Re gu la ci ja u na se lje nim pristup vodi i njeno kori{tenje. Ovaj profil je i znatno jeftiniji, jer se koriste prirodni materijali, sa mnogo manje betona i cijeli prostor je humaniji i ekolo{ki prihvatljiviji, obja{njava Rondi}.

Regulacija
- Ove poslove nastojimo zavr{iti dok jo{ traje lijepo vrijeme kako bismo spremno do~ekali jesen. Iz korita }e se o~istiti velike koli~ine nanesenog materijala i posje}i {iblje koje je gotovo prekrilo korito po{to se koli~ina vode smanjila. Sa padavina-

Inicijativa gra|ana
U Slu`bi isti~u da se ne}e samo ~istiti Dobrinja ve} i korita

Humanitarna akcija Race for the cure na Vilsonovom {etali{tu

Cvije}e za Suadu i Olgu
Univer zitet u Sarajevu i Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu {kolsku 2012/2013. i akademsku 63. godinu zapo~eli su kulturno-spor tskom manifestacijom Biciklijada - Memorijal “Suada Dilberovi}”, koja je odr`ana ju~er. Pomenuta manifestacija organizira se u spomen na Suadu Dilberovi}, prvu `rtvu agresije na BiH, apsolventicu Medicinskog fakulteta. Manifestacija je zapo~ela na Mostu “Suade Dilberovi}” polaganjem cvije}a na spomen-plo~u i bacanjem karanfila u Miljacku u znak sje}anja na Suadu Dilberovi}, Olgu Su~i} i druge `rtve agresije na BiH. Nekoliko desetina u~esnika Biciklijade je nakon toga krenula ulicama Vrbanja, Zmaja od Bosne, Bulevar Me{e Selimovi}a, D`emala Bijedi}a, te kroz centar Ilid`e, Hrasni~kom cestom, pored hotela Terme do Velike aleje na Ilid`i.
sanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sa ti, Zvornik svaki dan u 15.30 sa ti, Srebrenica sva ki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sa ti, Go ra`de sva ki dan u 8, Grada~ac sva ki dan u 8.30 i 17 sa ti, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je sva ki dan u 6.30 sa ti (pre ko Tu zle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15,

Hiljade ljudi slavile `ivot
Na Vilsonovom {etali{tu ju~er je odr`ana humanitarna trka Race for the cure - Trka/{etnja za ozdravljenje. Ova manifestacija se ve} petu godinu odr`ava u Bosni i Hercegovini, a cilj je podizanje svijesti za borbu protiv raka dojke u BiH, i svijesti o ranom otkrivanju karcinoma dojke. Race for the cure je projekat koji se odr`ava u 140 gradova {irom svijeta, a na kojem u~estvuju milioni gra|ana. ^lan Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} je pokrovitelj ovogodi{nje manifestacije, kao i Danuta Mooon, po~asna predsjednica doga|aja. - Zadovoljni smo odzivom gra|ana. Ovdje je nekoliko hiljada ljudi i registrovali smo skoro {est hiljada i petsto u~esnika, tako da ne mo`emo biti nezadovoljni, kazala je Nela Hasi}, regionalna direktorica programa Osna`ivanje zdravlja `ena. Od sredstava koja se prikupe putem registra-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

cije, kupi}e se paketi prve pomo}i za novooperisane `ene koje su oboljele od karcinoma dojke i obezbijediti besplatni mamografski pregleS. Hu. di za `ene u ruralnim djelovima BiH.

5 9

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30 Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

Vienna 14.20 i 21.25, Zagreb 15.45 i 22.00, Beograd 21.55

Polasci iz Sarajeva:

Odlasci:
Zagreb 6.30 i 16.15, Beograd 6.30, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 7.30, 7.30 i 9.30, Munich 13.10, Istanbul 14.40 i 18.00, Ljubljana 14.45

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~et vrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom,

AVIONI
Dolasci:
Istanbul 9.20 i 13.40, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Zurich/Banja Luka 14.25,

utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bo-

15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i pra znicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

20

KULTURA

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Drugi dan 52. izdanja MESS-a

Sukob sa
Internacionalni teatarski festival MESS ju~er je organizovao pres-kon fe ren ci ju po vo dom predstavljanja pozori{nih trupa i predstava izvedenih sino}, drugog dana 52. izdanja Festivala. Prisutnim novinarima su se obratile Ena Kurtali} i Lamija Terzimehi}, glumice predstave “Odette i Odile” koje nisu krile odu{ev, ljenje i ~ast {to ove godine mogu biti dio jedne ovakve kulturne manifestacije. Na ideju da film preto~e u predstavu do{le su spontano.

samim sobom
Ono {to su mlade glumice predstavile kroz predstavu “Odette i Odile”, stvar je koja se de{ava svakom ~ovjeku ponaosob
Ove godine MESS je uveo novu programsku selekciju koja u prvi plan stavlja savremene programske autore. Jedan ovakav novitet pozdravio je Ivor Martini}, autor teksta predstave “Moj sin malo sporije hoda” s kojom je Festival u petak ve~er otvoren u Zenici.

Danas
12 sati, Gradsko kino Visoko - “Kofer pri~a” Compan, hia Ópera na Mala, Brazil 18 sati, Pozori{te mladih Sarajevo - “Dres” Pozori{te , mladih Sarajevo/MESS, BiH 19.30 sati, Narodno pozori{te Sarajevo - “Moj sin samo malo sporije hoda” , ZeKaeM, Hrvatska 20 i 22 sata, SARTR - “Magnificat” Instytut Teatralny , Zbigniew Raszewski, Poljska vo to je poruka njegove pri~e. Prisutnim novinarima se obratila i Buki Dora, producentica ma|arske predstave “Te{ko je biti Bog” koja je istakla veliko za, dovoljstvo {to nastupa pred na{om publikom. D. RAMI]

Pa`nja dramskim autorima
- Moderne teorije stalno progla{avaju smrt drame, me|utim, to nije ta~no jer se drama kroz razli~ite na~ine razvija i drago mi je da je MESS to prepoznao i kroz svoj program odlu~io posebnu pa`nju pru`iti dramskim tekstovima i autorima u regiji, istako je mladi autor Ivor Martini} iz Hrvatske. Martini} je istako i bitnost predstave u edukativnom segmentu isti~u}i ljubav kao fenomen koji se raspr{uje po cijelom svijetu. Upra-

Spoj glume i plesa
- Kada sam pogledala film, pomislila sam ovo je nemogu}e. Me|utim, poslije sam shvatila da ja s ovim karakterom, koji }u da igram, imam veoma sli~nosti i to je ono {to me je privuklo da po~nem da radim na ovom projektu. Sam projekat je nastao na

Ena Kurtali}, Lamija Terzimehi} i Una Bejtovi}

ispitu koji smo imali kod profesorice Jasne @alice i kada sam odlu~ila da se bavim ovom temom, jedini mogu}i izbor partnera bila je Lamija, rekla je Kurtali}, mlada sarajevska glumica. Obje glumice svjesne su te`ine onoga {to je izgleda lijepo i {to tra`i puno po`rtvovanosti. Ono

{to su one predstavile kroz predstavu “Odette i Odile” stvar je koja se de{ava svakom ~ovjeku ponaosob. Sukob sa samim sobom. - Mislim da smo obje na{le ne{to {to nas interesuje, u ~emu smo spojile dvije na{e ljubavi. To je ljubav prema glumi i plesu, ka`e Terzimehi}.

Magacin Kabare

O pokretnom kulturno-historijskom naslije|u

Krik nesretnika u pustinji
Dan evropskog naslije|a u septembru obilje`ava se u oko 50 evropskih zemalja potpisnica kulturne konvencije, pa i u BiH
Uz nau~na savjetovanja o pokretnom kulturno-historijskom naslije|u i njegovim o~uvanjem, u Sarajevu je odr`ana manifestacija Dani evropskog naslije|a, ~iji je organizator bilo federalno Ministarstvo kulture i sporta. Dan evropskog naslije|a u septembru obilje`ava 50-ak evropskih zemalja potpisnica Evropske kulturne konvencije, sva ka na svoj na ~in, ru ko vo|ene trenutnim stanjem i aktuelnostima u oblasti kulturno-historijskog naslije|a. Ovogodi{nja manifestacija u BiH posve}ena je za{titi pokretnog kulturno-historijskog naslije|a, upravo zbog izuzetno lo{eg stanja u kojem se nalaze institucije kulture od zna~aja za BiH, odnosno Zemaljski muzej BiH, Umjetni~ka galerija BiH, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Kinoteka BiH, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica BiH, Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH i Historijski muzej BiH. - Pokretno naslije|e i njegovo o~uvanje izabrali smo za temu ovogodi{nje manifestacije kako bi, na neki na~in, upozorili na situaciju u kojoj se nalaze fundusi institucija zadu`enih za o~uvanje na{eg naslje|a.

Predstava i nova postavka grafika
Uz sino}nju prvu reprizu mjuzikla “Jedinac” Magacin , Kabare predstavio je novu postavku grafika na zidovima caffe-cluba Gogo. Po izboru kustosa Magacin Kabarea Ivana Hrka{a, nakon postavke grafika Renate Papi{te, koje su bile na zidovima caffea u prethodnim sezonama, u ovoj sezoni }e biti izlo`ene grafike Amera Had`i}a. Radi se o radovima koji oslikavaju bosanske ku}e kroz metamorfoze. Nakon sve~anog otvorenja izlo`be nastavljeno je dru`enje uz predstavu “Jedinac” u kojoj uloge tuma~e Za-

na Marjanovi}, Moamer Kasumovi} i Igor Skvarica. Amer Had`i} je bosanskohercegova~ki grafi~ar koji je pored mnogih grupnih i samostalnih izlo`bi, u~e{}a u kolonijama i razli~itim projektima, ~lan ULU HKD Napredak, a od 2011. i ~lan ULUBiH-a. S obzirom da je Magacin Kabare udru`enje za razvoj i promicanje svih umjetnosti podjednako, osim scenskoj veliku va`nost daje i likovnoj umjetnosti, te }e se u narednoj sezoni posjetioci u caffeu mo}i upoznati sa radovima jo{ jednog od mladih bh. umjetnika.

Pred kolapsom su, mnogi od njih se zatvaraju, ~emu svjedo~imo svaki dan... Postoji opasnost da mi u jednom trenutku izgubimo kontakt sa svojom pro{lo{}u, rekao je pomo}nik federalnog ministra kulture i sporta Predrag Mitrovi}. Ocijeniv{i da nau~ni skup predstavlja “krik nesretnika u pus ti nji” Mi tro vi} je na gla , sio: - Ne mo`emo promijeniti trenutno stanje, naro~ito, ne mi sa federalnog nivoa, jer nam nedostaju ingerencije za to u ustavnim i zakonskim okvirima. Da je krajnje vrijeme za rje{avanje statusa sedam institucija kulture od zna~aja za BiH, ukazao je i federalni resorni minis-

tar Salmir Kaplan, podsjetiv{i prisutne da se ve} izvjesno vrijeme o ovoj temi vode razgovori izme|u nadle`nih ministarstava na dr`avnom i entitetskom nivou. Nagla{avaju}i da cijeli proces vodi Ministarstvo civilnih poslova BiH, te da nadle`na ministarstva Federacije BiH i Republike Srpske imaju razli~ite stavove o ovoj temi, Kaplan je nagovijestio mogu}e rje{enje prema kojem bi dr`avni nivo vlasti preuzeo brigu i osniva~ka prava za Zemaljski muzej BiH, koji nije sporan, te za jo{ jednu ili dvije institucije od sedam navedenih, dok bi preostale institucije pre{le u nadle`nost Federacije BiH ili Kantona Sarajevo, javlja ONASA.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012. Zavr{en 33. festival filmske kamere “Bra}a Manaki” u Bitolju

KULTURA
U Gradskoj galeriji u Biha}u

21

Zlatna kamera 300

Jolanti Dylewskoj
Mala zlatna kamera 300 za najbolji snimateljski rad u kratkometra`nom filmu pripala je Portugalcu Vascu Viani za snimanje filma “Rafa” Joao Salavize
Na 33. festivalu filmske kamere “Bra}a Manaki” u Bitolju, glavno festivalsko priznanje Zlatna kamera 300 pripala je poljskonjema~kom filmu “U mraku” (In Darkness) poznate sineastice Agnieszke Holland, odnosno snimateljici tog filma Jolanti Dylewskoj. Film je sna`na antiratna drama, ~ija se radnja odvija u okupiranoj Var{avi u Drugom svjetskom ratu i gdje je kamera odigrala izuzetno va`nu ulogu. Srebrenu kameru 300, odlukom `irija, dobio je film “Da se `ivi” (Living) reditelja Vasily Sigareva, ra|en u francuskoj produkciji, odnosno dodijeljena je snimatelju tog filma Alisheru Khamidkhodjaevu. Sa Bronzanom kamerom 300 nagra|en je italijansko-francusko-irski film “This Must Be The Place” Paola Sorentina, odnosno kamerman tog filma Luca Bigazzi. Ina~e, u ovom filmu koji govori o sudbini ostarjele rok-zvijezde Cheyenne, briljirao je pozna ti ame ri ~ki glu mac Se an Penn, kao Cheyenne. U selekciji Nove vizije glavno priznanje pripalo je filmu iz Velike Britanije “My Brother The Devil” Sally El Hosainija, tj. to priznanje je dobio snimatelj David Raedeker za nadasve kreativni umjetni~ki rad. Sa Malom zlatnom kamerom 300 koja se dodjeljuje za snima-

Pobjedni~ka fotografija

Izlo`ba fotografija
Iz filma “U mraku”

Jolanta Dylewska

teljski rad u kratkometra`nom filmu nagra|en je Vasco Viana za film “Rafa” reditelja Joao Salavize, ra|en u portugalsko-francuskoj koprodukciji. Na zavr{noj sve~anosti progla-

{en je i dobitnik nagrade za `ivotno djelo, odnosno Specijalne zlatne kamere 300. To je bio poznati italijanski snimatelj Luciano Tovoli, koji je snimao filmove sa brojnim najeminentnijim svjetskim sineastima, poput: Vitoria de Sice, Franca Brusatija, Daria Argenta, Micheangela Antonionija, Ettore Scole, Nanni Moretija... Kao {to smo ve} pisali, posebni pe~at upravo zavr{enom ovogodi{njem 33. festivalu filmske kamere “Bra}a Manaki” dao je, izme|u ostalog, boravak u Bitoli jedne od rijetkih istinskih evropskih filmskih zvijezda - francuske glumice Catherine Deneuve, kojoj je i dodijeljena Specijalna zlatna kamera 300 za osebujan doprinos svjetskoj sedmoj umjetnosti.
D. DIMITROVSKI

“I LOVE UNA”
U or ga ni za ci ji udru `e nja ABC u Gradskoj galeriji u Biha}u otvorena je izlo`ba fotografija pod nazivom “I love Una” Profesionalni i amaterski . fo to gra fi iz Un sko-san skog kantona na natje~aj su poslali Izlo`bu je otvorio na~elnik Op}ine Biha} Albin Musli}, koji je pobjednicima uru~io i nagrade. - Svaka fotografija Une pri~a svoju pri~u. Ona je svojom lje po tom odu {evi la mno ge.

Letargos Jorgea Fabiana Castilla

Fotografije pune emocija
Izlo`bu fotografija koje su, kako ka`e autor, neka vrsta samoterapije, mo`ete pogledati u BlackBOX-u do 6. oktobra
U sarajevskoj galeriji BlackBOX sino} je otvorena izlo`ba “Letargos” {panskog fotografa , Jorgea Fabiana Castilla. Fotografije su ve}im dijelom svojevrstan diptih, koji nas poziva da iznova stvaramo, damo smisao i prigrlimo pri~e koje nas vode u jedan svijet tame, nemira, odbojnosti, sumornosti, konflikta, ali istovremeno ostavljaju mogu}nost posmatra~u da projektira svoje li~ne do`ivljaje ili koristi ma{tu bez ograni~enja. - Samo}a, otu|enost, tjeskoba, ga|enje, ti{ina, ranjivost, gnjev. Emocije su koje svako od nas pro`ivljava na razli~it na~in i u druga~ijoj formi. Nosim ih u sebi i one su obilje`ile moj `ivot, ali

O autoru
[panac Jorge Fabian Castillo, koji `ivi u Barceloni od 2002, nadopunjuje svoje poznavanje fotografije u [koli za fotografske studije Catalunya kao i u umjetni~koj {koli Serra i Abella, specijaliziraju}i se u polju fotografije arhitekture i interijera u profesionalne svrhe. Sa vi{e od 38 kolektivnih i 10 individualnih izlo`bi, njegov umjetni~ki rad je izlo`en u raznim dijelovima Meksika, dok je na me|unarodnom nivou bitno spomenuti izlo`be u Boliviji, Hong Kong, Portugalu, Bratislavi, Argentini, Ma|arskoj i, naravno, [paniji. suo~avanjem ili sje}anjem, govori autor, koji svoj izraz ne zaokru`uje tek fotografijom. Izlo`ba }e u BlacBOX-u biti otvorena do 6. oktobra a ulaz je slobodan.
N. S.

Sa otvorenja izlo`be

preko 400 fotografija rijeke Une, a samo 30 njih je u{lo u u`i izbor i one ~ine postavku ove izlo`be. Prvo mjesto za najljep{u fotografiju Une osvojio je mladi fotograf iz Bosanske Krupe Sulejman Muratovi}, dok je drugo mjesto osvojio Irfan Alijagi} a tre}e Indir Merdanovi}.

Na dam se da }e idu }e go di ne tema izlo`be “I Love Una” biti ade i otoci na rijeci za koje smo upravo poduzeli aktivnosti da ih spo jimo mosto vi ma, u~i ni mo pje {a ~kom zo nom i ukra si mo bo ta ni ~kim vrtom, kazao je na~elnik Musli}.
F. BENDER

Castillove fotografije nose mnogo emocija

Mostarski teatar mladih 1974

nisu poremetile njegov tok, one su tu skrivaju se, bujaju, zasvijetle, u letargiji, diskretno, gu{e, stidljivo su tu, ka`e o svojim fotografijama Castilla. - Moja namjera nije opravdati, dokumentovati ili obraditi neku fotografsku temu; jednostavno namjera mi je spojiti fotografiju s iskustvom unutra{njeg bu|enja koje me zove i ne mo`e se osloboditi na drugi na~in. Iz tog razloga moj rad je i li~na vje`ba neka vrsta “samoterapije” u potrazi za pro~i{}enjem,

Audicija za mlade glumce
Audicija za izbor mladih glumica i glumaca za novu predstavu Omladinskog dramskog studija Mostarskog teatra mladih 1974 odr`at }e se u subotu, 20. oktobra, u 11 sati u dvorani KZB-a Preporod (Mala Tepa 2) u Mostaru. Iz ovog teatra pozivaju sve mlade od 15 do 19 godina. Za audiciju treba da pripreme monolog i recitaciju, te mo`da osiguraju ulogu u novoj eMTeeM-

ovoj predstavi. Kandidati za vi{e informacija trebaju pozvati broj 036/ 558 -485 ili mogu pisati na e-mail: emteem@bih.net.ba.

22

SCENA

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Koncertno dru`enje sa sarajevskom publikom

Skupocjene tene s kristali}ima

Beyonce ne {tedi na svojoj mezimici
Dizajnerica Ruthie Davis na Facebooku je objavila fotografiju malenih tenisica sa kristalima Swarovski koje je napravila specijalno za Blue Ivy, k}i Beyonce (31) i JayZ (42). Iako joj je tek osam mjeseci i jo{ nije prohodala, k}erka najbogatijeg muzi~kog para na svijetu ve} ima pravu kolekciju skupocjenih dizajnerskih cipelica. Specijalno za budu}u dje~iju modnu ikonu Blue Ivy dizajnerica Ruthie Davis dizajnirala je malene tenisice nazvane Baby Ruthie's 1. Vrijedne su gotovo 800 dolara i na njima se nalaze kristali Swarovski. - Pogledajte Baby Ruthie's 1 koje sam kreirala posebno za k}erku Beyonce i Jay-Z. Preslatke su, zar ne?, napisala je dizajnerica na Facebooku ispod fotografije. Ruthie je 2005. godine napravila kolekciju `enskih cipela od materijala kao {to su titanijum, hrom, grafit i karbonska vlakna. To je rezultiralo ekstravagantnim modelima geometrijskih linija i cipelama platformama s elegantnim i seksi uzorcima. Njen posljednji model cipela ko{ta ~ak 1.898 dolara. Pjeva~ica je nedavno pro{etala s malenom u New Yorku s dr`a~em za bo~ice s potpisom Roberta Cavallija.

Erogene zone
9. novembra u Slogi
Ljeta 1994. godine objavljuju debi-album "[uti, seko, {uti", koji je danas nemogu}e nabaviti
Popularni bend Erogene zone punom parom se sprema za koncert u Sarajevu najavljen za 9. novembar u klubu Cinemas Sloga. Rije~ je o jednom od najpopularnijih rock bendova na ovim prostorima, koji postoji 20 godina, i ovaj koncert }e biti proslava njihovog jubileja. Ipak se malo sarajevskih bendova mo`e pohvaliti ovom ~injenicom. {uti", koji je nemogu}e nabaviti jer je {tampan u samo 500 primjeraka i nije bio u javnoj prodaji. Te godine od Studija 99 dobili su nagradu Fenix u konkurenciji najboljeg rock albuma. Drugi album grupa je objavila krajem 1997. pod nazivom "Robija" i na njemu se nalazi 12 pjesama. Sredinom 1999. objavili su tre}i album "XXL", za koji su dobili odli~ne kritike i koji se smatra njihovim najzrelijim djelom. svirka ~ine ih onim {to oni jesu. Tokom djelovanja grupa je imala vi{e personalnih promjena, ali njenu okosnicu ~ine: Almas Smajovi}, pjeva~ i bas, Almir Komarica, solo gitara i Muhamed Trnka, ritam gitara, a sara|ivali su Samir Omerbegovi}, Adis Mahmutovi}, Admir D`elmo, Almir Leme{ i Edhem Saltagi}. Danas jednu od najuspje{nijih bh. grupa ~ine Almas Smajlovi} na ~elu benda, vokal i bas-gitara, Muhamed Trnka, gitara i Edhem Saltagi}, bubnjevi. Cijena ulaznice za koncert u Sarajevu je 10 KM u pretprodaji koja kre}e uskoro.
D. R.

Prvi album u 500 primjeraka
Grupa Erogene zone osnovana je u Sarajevu krajem 1992. Tokom ratnih godina nastupaju po sarajevskim klubovima. Ljeta 1994. godine objavljuju debi-album "[uti, seko,

Jedan od najuspje{nijih bh. bendova
Njihov ~etvrti album zavr{en je po~etkom 2003. i nosi naziv "Misti~ni znaci". Moderan pristup i dobra

Glumica u`ivala u [paniji

Penelope promovisala

film o Sarajevu
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 140246 10 P Sarajevo, 7. 9. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Dubravka Kraji{nik, u pravnoj stvari tu`itelja Alma [kapur iz Sarajeva, koju zastupa Hakija Kurtovi}, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog MILO[ SKOKO i drugi, radi utvr|enja i uknji`be, v.s. 140.800,00 KM OBJAVLJUJE SLIJEDE]I nom u ulici Zaima [arca 44, sprat III, broj stana 21, ukupne povr{ine od 88 m2, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Na osnovu ~l. 70. stav 1. ZPP-a, X-tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Dubravka Kraji{nik

OGLAS
Poziva se tu`eni MILO[ SKOKO iz Sarajeva, ulica Zaima [arca broj 44, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 24. 5. 2010. godine, kojom je predlo`eno da sud nakon provedenog postupka, donese slijede}u presudu: Utvr|uje se da je tu`iteljica [kapur Alma iz Sarajeva stekla stvarno pravo vlasni{tva na temelju valjanog pravnog posla nad nekretninom koju u naravi ~ini stan koji se nalazi u Sarajevu, ulica Zaima [arca broj 44, III sprat, broj stana 21, ukupne povr{ine od 88 m2, pa su Itu`eni Skoko Milo{ i II-tu`eni Stambena zadruga “Energoinvest” Sarajevo du`ni trpjeti da se na osnovu ove presude u zemlji{nim knjigama Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Sarajevu izvr{i upis prava vlasni{tva sa dijelom 1/1 u korist tu`iteljice i to nad sta-

Odu{evljenje pojavljivanjem pred doma}om publikom {panska glumica Penelope Cruz pokazala je na 60. me|unarodnom filmskom festivalu San Sebastian. Ne samo da je sjajno izgledala u uskoj haljini sa cvjetnim uzorkom i cipelama s visokim potpeticama nego se na njenom licu mogla vidjeti velika radost {to ima priliku svoj novi film predstaviti {panskim obo`avateljima. U San Sebastianu su joj dru{tvo pravili re`iser filma "Venuto al mondo" Sergio Castellitto i njegova supruga, knji`evnica Margaret Mazzantini. Koliko su se na snimanju filma me|usobno povezali, pokazuje i njihovo dr`anje pod ruku. Film Sergia Castellita na engleski je preveden kao "Twice born", a baziran je na romanu Castellittove supruge Mazzantini. Pri~a je vezana uz rat u BiH pa dijelom i sniman u Sarajevu. Penelope Cruz glumi udovicu Gemmu, koja nakon rata dolazi u Sarajevo kako bi sinu Pietru, kojega glumi mladi bosanski glumac Adnan Haskovi}, pokazala mjesto u kojem mu je poginuo otac. U filmu glume jo{ i Emile Hirsch, Bran-

Prijateljstvo glumice s re`iserom Castellittom i njegovom suprugom Mazzantini

ko \uri}, Milan Pavlovi}, Moamer Kasumovi}. Cruz je nedavno otkrila da se planira pojaviti u filmu bolivudske produkcije, a kako je izjavila, veliki je ljubitelj indijske kinematografije. Nakon filma "Venuto al mondo", u kojem je tuma~ila lik udovice Gemme, u novom projektu utjelovit }e lik {panske flamenko plesa~ice koja se udaje za maharad`u i sa 18 godina postaje princeza.

Foto: S. GUBELI]

24

Nedjelja ZIVOT PLUS

30. septembar/rujan 2012.

U POSJETI Slovena~ki humanista

Pobijedite lo{e raspolo`enje i nezadovoljstvo
Radujte se, vi~ite, vje`bajte, cijenite se i bi}ete sretniji
Pripremila: Dahila IBRAHIMBEGOVI]

Dje~aku Am vratio osmi
Ovih dana do{ao je u na{u zemlju kako bi pomogao Amelu iz Tuzle kojem je uplatio novac za {kolsku u`inu za godinu Amelova porodica je od ovog humaniste dobila i ve}e koli~ine hrane, zatim odje}e, obu}e, higijenske potrep{tine, te ruksake, {kolski pribor

Ukoliko se svaki dan probudite nezadovoljni i `elite biti neko drugi, vrijeme je da shvatite zbog ~ega je to tako. Kada shvatite razloge zbog kojih se osje}ate lo{e, trebate prona}i rje{enje. Svako ljudsko bi}e ima odre|ene vrijednosti, a to uklju~uje i vas. Trenutak kada prihvatite sve svoje mane, ali i po~nete cijeniti vrline, bit }e trenutak kada }e dobro raspolo`enje po~eti. Morate sami sebe cijeniti kako bi vas drugi cijenili. Ukoliko sumnjate u svoje kvalitete, probajte s bliskom osobom slo`iti popis vrlina i mana. Vidjet }ete kako su vrline brojnije i zna~ajnije. Poznajete li nekoga ko je savr{en? Sigurno ne. Nemojte onda ni od sebe o~ekivati da u svakoj situaciji budete savr{eni. Svima se doga|aju pogre{ke, ali ih treba prihvatiti i iz njih ne{to nau~iti. Nemojte se osu|ivati jer tada poti~ete ogor~enost. Fokusirajte se na svoje uspjehe, sretne trenutke i situacije, a ne razmi{ljajte o neuspjesima i razo~arenjima, ve} ih iskoristite kako biste postali mudriji i snala`ljiviji.

voljstva zbog svega {to ste u~inili taj dan ili sedmicu.

IGNORIRATE OSJE]AJE

NE CIJENITE SE

Nemojte dopustiti da razum uvijek vlada va{im `ivotom. Osim {to nije zdravo za srce, nije dobro za va{e raspolo`enje. To ne zna~i da svakom prolazniku trebate pokazati {to osje}ate, ali povremeno pustite emocije da se oslobode. Ukoliko }ete emocije nakupljati, osje}at }ete se sve te`e i lo{ije. Oslobodite emocije, bile one tuga, bijes ili radost, sre}a i ljubav.

POKU[AVATE BITI NE[TO [TO NISTE

O^EKUJETE SAVR[ENSTVO

Puno lo{eg raspolo`enja dolazi upravo iz poku{aja da budete ne{to {to niste. Nemojte se forsirati da se svima dopadnete jer }e ve}ina ljudi shvatiti da glumite, a, izme|u ostalog, ljudi }e sigurno cijeniti va{u hrabrost da se predstavite ta~no onakvima kakvi i jeste. Na kraju, svi se s vremena na vrijeme mijenjaju. Mo`da uskoro otkrijete neke nove vrline i jo{ bolje upoznate sami sebe. Prihvatite sebe jer nema ni{ta gore i iscrpljuju}e od poku{avanja da budete ono {to niste. Vjerujete, postoje ljudi kojima }ete se svidjeti takvi kakvi jeste. Koliko ~esto osje}ate potrebu da u~inite ne{to zabavno i ugodno, a neprestano pronalazite razloge da to ne napravite? Na taj na~in ograni~avate sposobnost da budete sretni. Svi ljudi imaju strasti, prednosti, talente i interese koji su jedinstveni za svakoga. Kada ste u kontaktu s tim stvarima, osje}ate se bolje i sretnije. Nemojte pronalaziti izgovore kao {to su, naprimjer, problemi s novcem, ki{a ili manjak vremena kako ne biste radili ono {to volite jer sigurno mo`ete prona}i na~in da to radite i da budete sretni.

Gabrijel Krofl

Foto: D. TORCHE

Merima BABI]

SUSPRE@ETE OSJE]AJ VESELJA

Suo~eni ste sa svakodnevnim izazovima i stresom, ali ko nije u dana{nje vrijeme? Postoje svijetli trenuci u va{em `ivotu i bi}e ih jo{ puno. Morate obratiti pozornost na njih i biti ponosni na sebe zbog toga. Svaku no} prije spavanja razmi{ljajte o pozitivnim aspektima `ivota. Umjesto odla`enja u krevet s negativnim mislima, idite s osje}ajem zado-

RAZMI[LJATE O NEGATIVNIM STVARIMA

Slovenac Gabrijel Krofl ve} nekoliko godina organizuje humanitarne akcije za socijalno najugro`enije porodice u Bosni i Hercegovini. Na ovaj korak se odlu ~io na kon odlaska iz Sarajeva 2010, gdje je radio godinu, i u tom periodu stekao brojne prijatelje. Tako je i ovih dana do{ao u na{u zemlju kako bi pomogao dje~aku Amelu Tali}u iz Tuzle kojem je uplatio novac za {kolsku u`inu za godinu, ~ija vrijednost iznosi 465 eura. Amelova porodica je od ovog humaniste dobila i ve}e koli~ine hrane, zatim odje}e, obu}e, higijenske potrep{tine, te ruksake, {kolski pribor.

“Preko Facebooka ima 30 ljudi u Sarajevu sa kojima komuniciram. Mnogo ih je u Bosni tako da mi je neko od njih poslao link gdje se tra`i pomo} za Amela Tali}a iz Tuzle {to me posebno dojmilo s obzirom na to da dje~ak sa svojim starateljima `ivi u izuzetno te{kim uslovima, bez struje, vode, hrane}i se u javnoj kuhinji.

PRIJATELJI IZ SARAJEVA

Veliki sam emotivac i kada sam pro~itao tu tu`nu pri~u o njemu kako te{ko `ivi, odlu~io sam se uklju~iti i preko Facebooka organizovati humanitarnu akciju, tako da sam za sa mo 15 da na uspio obezbijediti kom-

ple tnu do na ci ju” ka `e , Krofl, dodaju}i kako su dvije tre}ine ove donacije za Amela stigle prije 15 dana iz Maribora, dok je jednu tre}inu on sam dovezao upravo ovih dana. Gabrijel Krofl ~esto dolazi u Bosnu, poma`u}i socijalno ugro`ene. Svaki put nekoga obraduje, pa je tako bilo i ovaj put kada je poklonio pet laptopa i kompjutera za najmla|e Bosance i Hercegovce. Kazuje kako je od kolega dobio ideju da ih donira u Bosnu, dali su mu laptope, mada su kori{teni, ka`e on, mogu poslu`iti djeci i `elja mu je da ih upravo pokloni mladim Bosancima i Hercegovcima, {to i ~ini i nastoji uvijek prona}i na~in

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja

25

melu Tali}u ijeh na lice

Gabrijel Krofl ponovo u akciji

ZANIMLJIVOSTI: VALOVI NA DNU MORA

Vrijedna donacija za malog Amela iz Tuzle

Prema navodima nau~nika iz ameri~ke nacionalne okeanske i atmosferske administracije, manje od pet posto svjetskih okeana su istra`eni, {to zna~i da 95 posto stvari koje le`e na dnu mora nikada nisu vi|eni
Priredila: M. RAKONJAC

Krugovi pod vodom

Jedna osoba je cijeli svoj `ivot posvetila otkrivanju misterija koje le`e na dubinama oko japanskih obala. Dugogodi{nji ronilac i podvodni fotograf Yoji Ookata dobio je ronila~ku dozvolu u 21. godini i posljednjih pedeset godina proveo je istra`uju}i i dokumentiraju}i sve na {ta je naletio, prenosi svijetokonas.net. Nedavno, dok je ronio

dno su do{li do nevjerovatnog otkri}a. Koriste}i podvodne kamere, tim je otkrio da je umjetnik koji stoji iza ovih krugova mu`jak japanske ribe napuha}e (koja se smatra jednim od najotrovnijih ki~menjaka na svijetu, ali i japanskim delikatesom) koja, koriste}i samo svoje peraje, neumorno kru`i dnom i stvara neobi~ne uzorke. Stru~njaci su utvrdili da je razlog ovakvog pona{anja - udvaranje. Nai-

da ih po{alje u Bosnu. MNOGO IDEJA “Kada zapo~nete huKada zapo~nete humanitarni rad, uvijek manitarni rad, uvijek imate ideja kako pomo}i naj- imate ideja kako pomo}i najugro`enijima, volim ljudima pomagati, mnogo putujem ugro`enijima, mnogo putujem po Sloveniji svojim po Sloveniji svojim autom, svojim novcem, autom, svojim novcem, to je humanitarni rad koji je ne{to posebno to je humanitarni rad koza mene, nagla{ava Krofl ji je ne{to posebno za mene” nagla{ava Krofl. , hranu. Nije mu te{ko sje- {ko sjesti u automobil, sti u automobil, oti}i na potro{iti 15 eura za vre}u LJUBAV PREMA adresu i preuzeti je, a ve- hrane koja ko{ta tek selike koli~ine hrane za uli- dam eura. ^im se pojavi ULI^NIM PSIMA Ono {to ~ini sretnim ~ne pse donira i u Bosnu. neka logistika da je mogu ovog humanitarca, jeste “Mjese~no skupim 200 do prebaciti u Bosnu, orga{to voli i `ivotinje, pose- 300 kilograma takve hra- nizujem se i transportubno uli~ne pse. Ljudi mu ne. Ljudi se javljaju na Fa- jem je za Sarajevo, Travse ~esto putem Facebooka cebooku da `ele donirati nik, Tuzlu i druge bh. gra, javljaju kako bi donirali hranu za pse. Nije mi te- dove” nagla{ava on.

kod Amami Oshima na jugu zemlje, Ookata je uo~io ne{to {to nikada ranije nije vidio: kru`ne valovite geometrijske uzorke pijeska {est metara u promjeru i 80-ak metara ispod nivoa mora. Ubrzo se vratio s kolegama i televizijskim ekipama kako bi saznali vi{e informacija o ovoj pojavi koju su nazvali “misteriozni krug” Kada se vratio sa kole. gama i ekipom sa NHK televizije, zaje-

me, mu`jak ove ribe na ovaj na~in privla~i `enke, i {to su krugovi kompleksniji, ve}a je vjerovatno}a da }e do}i do parenja. Nau~nici su tako|er otkrili da, {to je vi{e brda i dolina u krugu, vjerovatno}a stvaranja potomaka je ve}a, jer kru`ne formacije neutraliziraju struje, te tako {tite jaja{ca od raznih opasnosti.

26 Nedjelja

30. septembar/rujan 2012.

Ammar Tali}, student elektrot
Izuzetan uspjeh na internacionalnom takmi~enju u Turkmenistanu, gdje se predstavio projektom Dream maker, dokaz da su mladi ljudi na{e dr`ave iznimno talentovani • Projekat Dream maker predstavlja science ma{inu pomo}u koje se bilo koji oblik, odnosno tekst zadat sa kompjutera mo`e prenijeti na razli~ite materijale poput drveta, stiropora i metala
na dok je sve proradilo kao {to je bilo planirano, jer je bilo dosta pote{ko}a u spajanju i programiranju, ali sve nam je to dalo veoma dobru osnovu za budu}e projekte pa ~ak i za na{e budu}e obrazovanje. Na takmi~enju je bilo oko 150 u~esnika u pet kategorija, zna~i predstavljeno je vi{e od 85 projekata. U~esnici su bili iz 45 zemalja svijeta. Takmi~enje je trajalo ~etiri dana. Jedan dan je bilo evoluiranje radova, a posljednji dan je bila dodjela nagrada, odnosno ceremonija zatvaranja takmi~enja. Predstavljanje radova je bilo na {tandovima, svako je imao priliku da obi|e druge ekipe, {to nam je omogu}ilo da vidimo nove ideje za druge projekte i da se upoznamo sa ljudima iz drugih krajeva svijeta. Me|utim, evoluiranje projekta je bilo u u~ionici ispred {est ~lanova `irija i trajalo je 10 do 15 minuta, odnosno onoliko koliko je kome bilo potrebno. Ovo je jo{ jedna pobjeda obrazovanja Bosne i Hercegovine i dokaz da se isplati ulagati u mlade ljude i njihove ideje, primjer je Va{ univerzitet? - Univerzitet mi je dao veliku podr{ku, kako finansijsku, tako i u vidu predavanja i savjeta. Stariji student Sabahudn Husi} je dr`ao predavanja o temi programiranja hardwarea,

Zlatna medalj
Razgovarala: Merima BABI]

Student prve godine elektrotehnike na Univerzitetu Burch u Sarajevu Ammar Tali} nedavno je osvojio zlatnu medalju na ~etvrtom internacionalnom takmi~enju iz informatike u dalekom Turkmenistanu. Ovo je jo{ jedna pobjeda bosanskohercegova~kog obrazovanja i dokaz da su mladi ljudi na{e dr`ave iznimno talentovani, te da se isplati ulagati u njih i njihove projekte. Ammar Tali} u intervjuu za Oslobo|enje ka`e kako mu projekat pod nazivom Dream maker, kojim se predstavio rade}i skupa sa kolegom Almirom Aljovi}em, mnogo zna~i, kao i uspjeh koji je postigao.

DREAM MAKER NAJBOLJI
Pro je ktom Dre am maker pobijedili ste me|u 150 u~esnika iz razli~itih zemalja. ^itaoce Oslobo|enja }e interesirati o kakvom se konkretno projektu radi? - Rije~ je o science ma{ini koja daje mogu}nost da bilo koji oblik, odnosno tekst zadat sa kompjutera prenesem na razli~ite materijale poput drveta, stiropora, metala ili drugog materijala. Tako|er, ovo }e mi mnogo pomo}i u izradi budu}ih projekata kojima }u se baviti tokom fakulteta, jer mi daje mogu}nost da sebi izra|ujem dijelove i printane plo~e, {to }e mi u{tedjeti mnogo vremena, a ujedno }u dobiti kvalitetnije obra|ene dijelove. Je li bilo te{ko do}i do prve pozicije i zlatne me da lje na ovom me|unarodnom takmi~enju iz informatike, kako je ono proteklo, koliko ste se morali pripremati, kakva je bila konkurencija? - Pripreme su trajale tokom cijele godine, a projekat sam izradio sa kolegom Almirom Aljovi}em. Nakon odluke da }e na{ projekat biti cnc ma{ina, po~eli smo istra`ivati i prikupljati dijelove koji }e nam biti potrebni. Trebalo je dosta vreme-

{to mi je poslu`ilo kao odsko~na daska prilikom izrade projekta. Privla~i Vas nau~ni rad, oblast informatike, koliko se danas mogu pratiti brojna nau~na dos ti gnu }a iz ove oblasti? - Mo`e se dosta toga pratiti putem interneta. Mnoge informacije koje su mi bile potrebne sam i prona{ao na internetu. Vi{e nije potrebno sate provoditi u bibliotekama listaju}i tomove knjiga da bi se dobio odgovor na jedno pitanje. To uveliko olak{ava rad u svim oblastima. Upravo to i jeste stvar koja je meni dala mogu}nost da razvijem ovaj projekat, tako se svako mo`e o bilo kojoj oblasti koja ga zanima informisati na internetu, ~ak i vi{e od samog informisanja jer i predavanja fakultetskog sadr`aja je mogu}e pratiti putem interneta.

ROBOTIKA I KONTROLA HARDWAREA
Koja oblast u elektrotehnici, odnosno informatici Vas posebno interesira i zbog ~ega, te otkuda toliko interesova nje za ovu nau ~nu oblast? - Interesovanje prvenstveno za informatiku mi se javilo i tokom osnovne, dok se ono pro{irilo i na hardware tokom srednje {kole. Oblast koja me posebno zanima je robotika i kontro-

Foto: S. GUBELI]

Ammar Tali} ove godine upisao Internacionalni univerzitet Burch u Sarajevu

- Mnogo nam zna~i Ammarov uspjeh. Njegov rezultat je rezultat rada svih nas. Prvenstveno njegov rezultat, ali i pokazatelj da je Univerzitet na pravom putu, odnosno radi prave stvari. Kada do|e takav zna~ajan rezultat, svima nam je jasno da ono za {ta se trudimo predstavlja upravo to u kojem smjeru treba da ide obrazovanje u Bosni i Hercegovini. I, prije svega, ovo nije samo njegov uspjeh i uspjeh Burch univerziteta nego i uspjeh ukupnog bosanskohercegova~kog obrazovanja, ka`e Damir Topalovi} sa Burch univerziteta. - Planiramo otvaranje inovacijskog centra, gdje }e mladi studenti svoje ideje mo}i provesti u djelo, kao i ideje koje su osvajale nagrade na me|unarodnim takmi~enjima, mo}i }e da ostvaruju, da rade, razvijaju ih, unapre|uju uz pomo} akademskog kadra na na{em univerzitetu, ka`e Nadira Sarajli} zadu`ena za odnose s javno{}u.

Inovacijski centar otvara vrata

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja

27

ehnike

a za mladog informati~ara
la hardwarea jer u odnosu na programiranje, tu imam mogu}nost da konkretno stvaram svojim rukama. Da li ima poseban projekat na kojem biste voljeli raditi, mo`da na fakultetu...? - Ima vi{e projekata na kojima bih volio da radim. Neki od njih su 3d printer koji bi mi dao mogu}nost da izra|ujem vlastite predmete modelirane na kompjuteru, dok je drugi softverska aplikacija za Android operativni sistem. Osim elektrotehnike i informatike, ima li neka druga oblast koja Vas zanima? - Prete`no me ove dvije oblasti zanimaju mada se one mogu sa mnogima kombinovati. Po{to sam i ljubav prema hardwareu otkrio tek tokom srednjo{kolskog obrazovanja, tako mislim da }u i interesovanje prema oblasti u elektrotehnici otkriti tokom fakulteta, pa }u se onda po~eti njome baviti detaljnije. Poma`ete li kolegama za neka budu}a takmi~enja? - Trenutno sam smje{ten u internatu Tursko-bosanskog Sarajevo koled`a, gdje sam sa jo{ nekoliko kolega zadu`en za pripremu takmi~ara za predstoje}a natjecanja. Tako da imam mogu}nost da svoje znanje prenosim na druge i njima pomognem kao {to su i stariji studenti meni pomagali i upu}ivali me. Gdje sebe Ammar vidi u narednih pet godina, kakvi su Va{i dalji planovi? - Jo{ nemam konkretne planove, ali imam u vidu zavr{avanje master - studija vani. Nakon toga planiram se vratiti u Bosnu. U svakom slu~aju, `elim nastaviti raditi sa mla|ima, dr`ati im ~asove i davati savjete vezane za programiranje i hardware, kako bi njima bilo malo lak{e slijediti svoje snove. Ujedno, `elim svima re}i da se bave onim {to vole i da se trude da svoje ideje provedu u djelo te se tako korak po korak primaknu ostvarenju snova, jer iako se sve ~ini te{ko, pa mo`da ~ak i nemogu}e, sve se to mo`e promijeniti

Dostojno predstavili BiH: Sa takmi~enja nedavno odr`anog u dalekom Turkmenistanu

uz malo truda. Me|u svoje budu}e planove mogu dodati i to da se nakon fakulteta {to prije planiram i o`eniti.

BIJELI GRAD
Kakav utisak je na Vas ostavio boravak u Turkmenistanu, kakva je to zemlja, koliko ste je mogli upoznati tokom boravka tamo? - Sa nau~ne strane, imao sam priliku vidjeti mnogo projekata, od kojih su mi neki poslu`ili kao inspiracija za budu}e projekte, a sa druge strane, imao sam priliku upoznati mnogo ljudi i kultura. Za vrijeme boravka obilazili smo glavni grad Askabat, ~ije ime zna~i grad vje~ne ljubavi, a zbog svih bijelih gra|evina od mermera dobio je i ime Bijeli grad. To je posebno iskustvo i ne-

Nagra|eni Almir Aljovi} i Ammar Tali}

obi~no mjesto. Tokom jednodnevnog obilaska posjetili smo monumente i muzeje. Grad je veoma lijepo ure|en i jo{ u izgradnji. Stil gradnje se uveliko razlikuje od svih koje sam dosad imao priliku vidjeti. Ljudi su veoma dru`eljubivi i gostoprimljivi. Ima dosta stvari koje su me veoma iznenadile. Naprimjer, voda, struja, nafta i gas su im besplatni. Jo{ jedna stvar koja je veoma zanimljiva i koja mi se dopala jeste da su uniforme u {kolama i na fakultetima dosta sli~ne njihovoj narodnoj no{nji, tako momci nose odijela, a djevojke haljine, dok svi nose njihove narodne kape. I kao sre dnjo {ko lac ste osvajali medalje, konkretno srebrenu medalju na internacionalnom takmi~enju koje je organizovano u maju ove godine u Turskoj? - Sa Almirom sam i u Rumuniji na infomatrix takmi~enju osvojio zlatnu medalju prije dvije godine i srebrenu medalju pro{le godine. Tako|er u Turskoj na Ebiko takmi~enju smo osvojili srebrenu medalju. Pored osvojenih visokih pozicija na takmi~enjima, imali smo priliku pri izradi projekata nau~iti mnogo novih stvari. Ujedno smo dobili priliku i obi}i svijet. Ne znam da li bih ikad u `ivotu imao priliku obi}i ove dr`ave i upoznati ljudi iz tih dijelova svijeta. Upoznati nekoga iz Turkmenistana, Rumunije, Kenije, Pakistana, Brazila i mnogih drugih zemalja nije prilika ko ja se nu di sva ko me. Po red upoznavanja ljudi, upoznajemo i njihovu kulturu i na~in razmi{ljanja.

28

Nedjelja
Irfan HOROZOVI]

30. septembar/rujan 2012.

Pri~a Nedjelje
Danima je i nedjeljama putovao ]amil iz Meke u Bosnu. Putovanje tamo, ispunjeno neizmjernom `e|u ka toj krajnjoj ta~ki, ka mjestu gdje se kao u `i`i prelama smisao ovozemaljskog `ivota dosegnuv{i svoj najvi{i vid, posljednju me|u, zgusnutu kao vr{ak igle odakle se otvara put u vrtove d`enetske, ~inilo ga je osna`enim i hrabrim, gutao je svaku stopu hrle}i u susret trenutku prepoznavanja, svrhu spoznaje. No, i to se zavr{ilo i on se vra}ao s nejasnim osje}anjem razo~arenja, bosih nogu {to su meko upadale u pijesak kao da je tonu}e, a ne uznesenje, bila prava stvar koju je dotakao. Umoran, omr{avljelog tijela i lica koje su napori putovanja produ`ili, i{ao je sporo i bezvoljno, suho ka{ljucaju}i i vrlo ~esto se znoje}i kao da ga je dr`ala laka groznica. Takav se iskrcao poslije nekoliko dana plovidbe, jo{ slabiji (~itavo je vrijeme povra}ao) i zaputio se odozdo, iz Hercegovine, s juga, zaputio se u rodnu Banju Luku. Ali, dodir s bliskim zavi~ajem jo{ je vi{e po~eo mu~iti njegovo ionako napa}eno tijelo. Odlu~io je da se zadr`i koji dan na putu, da malo predahne i osvje`i se. Naravno, najzgodnije mu je u tom trenutku bilo da zano}i u Duvnu, koje je bilo najbli`e. Osim toga, tamo je imao i jednog starog prijatelja, trgovca Ivana Vran~i}a. Dugo se nisu vidjeli pa je ovo bila divna prilika da se siti narazgovaraju. U Duvno je stigao pred ve~er i on isplati i otpusti ~ovjeka koji mu je iznajmio konje i pratio ga, smjestiv{i prije toga stvari u svrati{te gdje je mislio zano}iti. Namjeravao je ujutro laganim hodom svratiti do Izanove ku}e. Ujutro se osje}ao veoma slabo. Mnogo slabije nego prija{njih dana. Ne samo {to je uznemirivala svirka i galama iz svrati{ta pa nije dokasno zaspao nego i ono {to je spavao spopala ga je groznica, kao da je osjetila kako je tijelo i suvi{e umorno i htjelo bi se opustiti i kako je posve nemo}no da joj se odupre. Prozor je bio {irom otvoren i on je iz svog niskog kreveta mogao vidjeti samo komadi} plaveti i vrh neke lipe ~ija je sjenka iznenadno plavila odajom i odmah nestala svaki put kad bi je blagi dah vjetra taknuo. Na jedvite jade digao se iz kreveta i poslao neko dijete da ka`e Ivanu o njegovom dolasku. Za pola sata eto Ivana. Naljutio se {to nije odmah zano}io kod njega, nego u hanu. Nije priznao nikakve razloge, ni {to je bilo kasno, ni ovo, ni ono. Prijateljska je uvijek otvorena. Za~as je skupio ljude i ]amilove stvari bijahu za tili ~as prenesene. ]amil, lagano se naslanjaju}i na Ivana, ispri~avaju}i se, po|e, i, najednom, kao da mu je bilo mnogo bolje, kao da je dah novog `ivota u{ao u njeg, ne{to zavi~ajno {ta ga je taknulo u dnu du{e. Pred vratima to je bio posve drugi ~ovjek, ispravio se. Onako

Hodočasnik

Ilustrovao: Bo`o STEFANOVI]

visok bio je skoro za glavu vi{i od Ivana (njegova mr{avost, pored ve} pone{to gojaznog doma}ina, to je jo{ vi{e potcrtavala). Sav za~u|en pogleda djevojku od svojih, mo`da, sedamnaest godina, plavokosu i dubokih tamnih plavih o~iju, koja ga je netremice i pa`ljivo gledala. Sigurno sam joj ~udan, on pomisli. - Moja k}i Lucija, s ponosom je predstavi Ivan. Lucija sagnu glavu kao za pozdrav i kad je ponovo podi`e, on vidje da je pocrvenjela. Bi mu ~udno i gotovo bi se i on zbunio da ga doma}in ve} ni-

je uveo u ku}u, pokazuju}i mu gdje }e spavati, obja{njavaju}i mu sve mogu}e stvari `ustro i razdragano. ]amil je bio pomalo rasijan i vrlo je te{ko pratio {to mu je prijatelj govorio, ali kad se raskomoti, te zbunjenosti nestade i po{to se osvje`io hladnom vodom, u|e u odaju za goste gdje ga je doma}in ve} ~ekao, nude}i mu duhan za motanje, duhan ~ije su niti bile kao zlatne vilinske. Pri~ali su ]amil i Korpus Pop ({to je Ivanov nadimak iz davnih dje~a~kih dana u Maloj mahali, dok se nije odselio), pri~ali

Bilje{ka o piscu
Irfan Horozovi} je ro|en u Banjoj Luci 27. aprila 1947. godine, gdje je zavr{io osnovnu {kolu i gimnaziju. Filozofski fakultet diplomirao u Zagrebu. Bio je urednik Studentskog lista Pitanja i putevi. Bio je odgovorni urednik u izdava~koj djelatnosti Novog glasa u Banjoj Luci. @ivi u Sarajevu. Urednik je u igranom programu RTV Federacije BiH i glavni urednik ~asopisa @ivot. Dobitnik je nagrade Sedam sekretara SKOJ-a (1972), Nagrade grada Banje Luke (1980), Nagrade Udru`enja knji`evnika BiH (1988), Nagrade za najbolju knjigu za djecu u BiH (1987), Nagrade Dru{tva pisaca Bosne i Hercegovine za 1998. i drugih nagrada i priznanja. Zastupljen je u brojnim antologijama pripovijetke, poezije i drame, te prevo|en na vi{e jezika.

su do kasno u no}, sje}ali se kojekakvih dragih stvari koje ~ovjeku samo u ovakvim susretima dolaze u pamet. ]amil je ve} osje}ao lagani umor i zato su po{li na spavanje. Te no}i groznica se poja~ala, ~itavo mu se tijelo treslo u znoju, pre`ivljavao je najstravi~nije snove, ~itav svoj `ivot zapravo, ali u tako ~udovi{no izlomljenim slikama, kao da ga mra~ne sile isku{avaju. Probudio se blijed i s tamnim podo~njacima. Jedva je ne{to pojeo. Samo je popio kafu i sjeo za jedan drveni stol u avliji. Ivan je bio oti{ao da ne{to posvr{ava u gradu i obe}ao da }e se skovo vratiti. Sjedio je tako ]amil nepomi~no, pu{e}i i bulje}i u vrt. Gledao je kako mu na {iroki crni rukav pada behar vi{nje ispod koje je sjedio. Najednom osjeti da je neko pored njega. Lucija? Tako tiho je samo ona mogla do}i. Bila je Lucija. Pitala ga je da li je za rakiju. Htio je ve} odbiti, ali se iznenada predomislio. Gledao je kako odlazi i vra}a se s bocom i ~a{icom. Opet je oti{la i nestala za drvenim vratima ku}e. Otpuhnuo je behar s rukava i

nato~io. Popio je pola boce dok se Ivan vratio. Zajedno su zatim iskapili ostatak, do{ao je ru~ak i onda su opet nastavili. ]amil se osje}ao razdraganim, rakija mu je prijatno galila tijelo i obuzimala ga je vatra i znoj, ali ovaj put druga~iji. Tako je do{la ve~er. Ovu no} je spavao ne{to mirnije, ali se u dva-tri navrata opet budio, u bunilu oznojen. Sve je na njemu bilo mokro. Ivan se ujutro ozbiljno zabrinuo ugledav{i ga i htio je da zove doktora, ali ]amil nije dao, izgovaraju}i se da je preumoran i da }e to samo od sebe pro}i. Slijede}e no}i je umro. O~ajan, Ivan je pojurio tra`e}i najbolje hod`e. Oni su stvarno i do{li i kazali su da tijelo moraju odnijeti da bi ga okupali i uredili. Dopustili su Ivanu da bude prisutan. Pripreme za ukop tekle su s vje{tinom i prora~unato{}u koje ~esto vrije|aju, ali koje jedino takve i mogu biti. Lucija je ostala sama u ku}i. I ona je osjetila neki ~udan gubitak zbog ovog stranca koji joj zapravo i nije ni{ta zna~io, jer bio je to samo jedan od mnogih o~evih prijatelja, ne{to druk~iji i to je bilo sve. Ipak, bilo je ne{to u njegovom pogledu, u na~inu na koji je nju gledao, ba{ nju, kao da se ba{ tim pogledom opra{tao do `ivota. U{la je u njegovu sobu. Tako joj se najednom ~udna u~inila, kao da u njoj nikad prije nije bila. I Nije prepoznavala ni stari njihov ormar, koji je postojao ~ak i prije njenog ro|enja. Uz mali stol sa dvije stolice, koji su skladno stajali na nekoliko starih, {arenih ponjava, to je bilo sve. Obi~na soba. Da, u ormaru je bilo ne{to njegove skromne garderobe i `uti, obi~ni sanduk, kao vojni~ki, samo ne{to ve}i. A krevet? Krevet je potpuno zaboravila. Tu je on spavao, znojio se u groznici obuzet vatrom. Odgurnuv{i pokriva~ najedanput je postala svjesna koliko je u odaji zagu{ljivo. Po{la je prema prozoru, ali se zaustavila. Kroz prozorske zavjese i vrt joj se u~inio ~udan, nekako poseban, za~aran. Vratila se na krevet i sjela. U sobi je bivalo sve zagu{ljivije, kao da je neko nevidljiv neprestano pu{io, odbijaju}i guste dimove omamljuju}eg mirisa. Lagano je drhtavica pro{la ~itavim njenim tijelom i ona se povila naprijed, bockana jezom koju je ~inio neki prst, prolaze}i joj ki~mom od vrata nadolje. Po~ela se gr~iti osje}aju}i jednu ruku visoko na struku, drugu na bedru. Ruke su je po~ele sve sna`nije milovati, sva se povijala i osje}ala kako im se predaje, kako se predaje dok je ruke vuku pod pokriva~ u toj odaji u kojoj su se predmeti vrlo slabo nazirali, gotovo nikako. Gr~ila se, borila, dim ju je obavijao, po~ela je jecati, je~ati. Uzdisala je sve vi{e, grudi su joj se, oble, netaknute dizale i spu{tale, po~ela je vri{tati, trgaju}i noktima pokriva~, grizu}i ga, dok u jednom trenutku jecaj nije postao kratak, neizmjeran trzaj, i tonula je ve} u sve slabijem drhtaju. Jedna ~udesna, vrela suza klizila joj je niz obraz.

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja
NASIZBOR

29

KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE
Piše: Josip VRIČKO josip.vricko@oslobodjenje.ba

KNJIGA

Kad su stavili Mirsada na dnevni red, Nermin je otr~ao u zahod. Ali, ne od radosti, nego zato {to je to u tom kobnom ~asu bilo nu`no. Dakle, kazat }e vam to svaki malo bolji odvjetnik, ako je, dok je premijer rje{avao teku}a pitanja, u njegovoj odsutnosti bilo kakvog sranja on je nevin. Neka mu, {to se mene ti~e, to bude opomena. Drago mi je da je kona~no shvatio kakav je kabinet sastavio. ^im skine hla~e, rade mu iza le|a!
Ne znam, ali, eto, kako vrijeme prolazi, sve mi se nekako ~ini da je bilo bolje prije nego {to je demokracija banula u na{u avliju. Znam, re}i }e (moji) stariji ~itatelji: iz ve}inskog konstitutivnog naroda: “Hvala Bogu da je Vri~ko do{ao tobe!” A oni iz oba manja konstitutivna naroda, a i Sejdi} i Finci: “Dobro da se kona~no opametio!” Nije mi, dakako, drago zbog toga, ali ne mo`e{ protiv istine. Evo, uostalom, pa prosudite; Nema tko se ne sje}a bra}e Vujovi}. Iz fine ku}e. Otac vojno lice. Hej, oficir! Radili su u istoj firmi - NK Hajduk Split. A u slobodnom vremenu i u reprezentaciji Jugoslavije - ne valja se rugat! Zoran namje{tao, a Zlatko zabijao golove. I nikom to nije smetalo. Dapa~e! Pa onda, bila ona bra}a Baji}. Njih dvojica pjevala u duetu. Sve sama! Pa, bila ona bra}a Babaji}. Njih ~etvorica pjevala u horu - takore}i. I?! Nikom ni{ta! To, u ono vrijeme, nije bio nepotizam. Tad se, da samo malo podsjetim, pjevalo: Svaka ptica svome jatu, al’ bez brata te{ko bratu! Uz tu je pjesmu rastao i na{ federalni predsjednik Vlade Nermin Nik{i}. A uz njega i brat mu Mirsad. Tko je tada mogao znati kako }e Nermin narasti veliki, veliki... i postati premijer. I ~im je postao, kao ~ovjek iz naroda, sjetio se one narodne pjesme. Pa nije dao da mu bratu bude te{ko. Ne razumiju to - eto, to su ova dana{nja te{ka vremena - ovi u CIK-u. Ka`u kako postoji opravdana sumnja da je Nermin pomogao svome Mirsadu da ga imenuju za izvr{nog direktora. Prvo, to nije istina; Kad su stavili Mirsada na dnevni red, Nermin je otr~ao u zahod. Ali, ne od radosti, nego zato {to je to u tom kobnom ~asu bilo nu`no. Dakle, kazat }e vam to svaki malo bolji odvjetnik, ako je, dok je premijer zato spremno nastavljam o golemoj nepravdi koja je sna{la ovu uglednu, nadasve po{tenu {irokobrije{ku obitelj. Na sve su njih udarili, ali nekako najvi{e na Jerka. Samo {to je taj po {te ni ~o vjek po ga zio po `a re, na pa lo ga zbog ze ta.

Ne valjaju vam bra}a Nik{i}, ho}ete li bra}u (Ba)baji}?!

“Pedeset nijansi sive” knjiga je koja posljednjih mjeseci pomi~e granice beletristike, sa svojim opisima vatre nog se ksa u sa do-ma zo sti lu izme|u starijeg gospodina i mla|e djevojke. A “Pedeset nijansi: Oslobo|eni” uzbudljivo je finale spomenute pri~e koju je cijeli svijet s nestrpljenjem i{~ekivao. Onoga dana kada je Anastasia Steel upoznala Christiana Graya, buknula je ljubavna varnica koja im je zauvijek promijenila `ivot. Kristijanova jedinstvena seksualna interesovanja prvo su zaprepastila Anu, potom je zainteresovala i na kraju potpuno odbila. Christian je spreman na svaku `rtvu samo da je zadr`i. Zajedno bi mogli imati sve - ljubav, strast, bogatstvo i bezbroj mogu}nosti za zajedni~ku budu}nost. Ali Ana zna da je te{ko voljeti gospodina Graya i mora}e se prilagoditi njegovom `ivotnom stilu, a da time ne izgubi identitet.

OSLOBO\ENI

FILM

Matt Damon ve} neko vrijeme vi{e nije Jason Bourne, ali poznati agent s problemima u pam}enju se ponovo vra}a u kina. U novom dijelu poznate fran{ize izvorno nastale prema predlo{ku romana Roberta Ludluma se pojavljuje novi {pijun Aaron Cross kojega glumi Jeremy Renner, dva puta nominiran za Oscar. Renner igra ope ra tiv ca ko ji je pod vrgnut tajnom vladinom programu, jo{ opasnijem od onog kojem je podvrgnut Bourne. Uz njega u novom nastavku gledat }emo i dobitnicu Oscara Rachel Weisz i dva puta nominiranog za Oscara - Edwarda Nortona.

BOURNEOVO NASLIJE\E

CIK TO NE RAZUMIJE!

TEATAR

MESS

(T)KO NEMA ZETA... Ne razumiju u tom CIK-u kako je danas lak{e na}i sinu finog de~ka, nego k}erki - pa makar i bratovoj - finog mu`a. Tko na vrijeme ne na|e zeta, izlo`en je svakakvim opasnostima. Gay parade vrebaju iza skoro svakog }o{ka!
rje{avao teku}a pitanja, u njegovoj odsutnosti bilo kakvog sranja - on je nevin. Neka mu, {to se mene ti~e, to bude opomena. Drago mi je da je kona~no shvatio kakav je kabinet sastavio. ^im skine hla~e, rade mu iza le|a! Usto, i neka zna u kakvoj Federaciji `ivi; ovdje ljudi vi{e vole da bra}a sjekirom me|u dijele, negoli da iz iste kase pla}u primaju. Eh, zato mi suza krene za onim vremenima kad smo svi bili bra}a. Pa i nije moglo biti sukoba interesa. Znam, jasno, da su po{tovani ~itatelji ganuti ovom tu`nom pri~om o bra}i Nik{i}. Ali, uvijek ima gore od goreg. Mo`da }e me netko optu`iti da mi je pri~a o Lijanovi}ima tu`nija, od zbilja potresnog slu~aja Nermina i Mirsada, zato {to su staroga Lijana potomci Hrvati. Pomalo multietni~ki, dodu{e! Ne bojim se toga, pa Bratovog, dodu{e. Ali zet jednog Lijanovi}a je, dakako, zet svim Lijanovi}ima. Zaposlio ga, sumnjaju u CIK-u, kod Nik{i}evog Mirsada, jer on, zna~i Jerko, radi kod Nermina. U Vladi. I umjesto da svi budu sretni {to je Vlada, a onda i Autoceste, jedna sretna obitelj, proganjaju, kako Nik{i}e, tako - ma i gore - Lijanovi}e. A posebno je, nekako mi se ~ini, te{ko Jerku. Ne razumiju u tom CIK-u kako je danas lak{e na}i sinu finog de~ka, nego k}erki - pa makar i bratovoj - finog mu`a. Tko na vrijeme ne na|e zeta, izlo`en je svakakvim opasnostima. Gay parade vrebaju iza skoro svakog }o{ka! Lijanovi}ima je to po{lo za rukom, i eno, ne valjaju. Zato mi, ma neka me napadaju zbog nostalgije za pro{lim vremenima, krene suza kad se sjetim kako je ono nekad lijepo bilo.

NEOPRAVDANA SUMNJA!

U petak je po~eo Internaci onal ni te atar ski fes ti val MESS, smo tra po zo ri {ne umjetnosti na kojoj }e biti odr`ane ~ak 33 predstave iz 20 zemalja svijeta. Od kontroverznih tema i izvedbi punih muzike, do klasi~nog teatra i mnogo poznatih imena na sceni i iza nje. U Sarajevo se vra}a i Cristian Mundruczo, slavni rumunski reditelj koji je jednom bio i nagra|en na MESS-u, a tu je i kontroverzni Oliver Frlji} sa svojom novom predstavom “Mrzim istinu” u kojoj predstavlja , skoro cijeli `ivot. Te{ko je vjerovati da i najve}i laik u teatru na MESS-u ne mo`e prona}i ne{to za sebe. Vi{e informacija o programima mo`ete na}i na stranici mess.ba.

MUZIKA

ELECTION SPECIAL

Velikog ameri~kog gitaristu Ry Coodera recesija i nepravedni postupci bogatih prema siroma{nima o~ito jako inspiri{u. Cooder ne pjeva, Cooder protestuje: razne aktuelne sjevernoameri~ke teme krase distinktivan Cooderov glas i njegovo jo{ prepoznatljivije sviranje `i~anih instrumenata. Ve}inu posla Cooder je napravio sam, sviraju}i gitare, basove i mandoline, dok je njegov sin Joachim sjedio za bubnjevima. Doti~ni duo kroji jednostavan, ali efektan korijenski blues-rock koji je te{ko poslu{ati samo jednom. Cooder zvu~i inspirirano, pun pravedni~kog gnjeva, sa smislom za paradoks te sa sposobno{}u da bijes prekriva nijansiranim N. SELIMOVI] sarkazmom.

30 Nedjelja

30. septembar/rujan 2012.

MOJ
DOM
Glavno mjesto gdje se obavljaju svi oni mali `enski rituali, gdje je sve nadohvat ruke i koje je damama posebno dragocjeno, naziva se toaletni stoli}

Mjesto gdje dam
Zahvaljuju}i genijalnosti mnogih dizajnera i njihovim inovacijama, danas je to ne samo mjesto za uljep{avanje nego i prostor koji daje poseban pe~at spava}oj sobi, prenosi enterijer.ba. Sna`ni barokni, vintage, moderni, retro, minimalisti~ki ili bilo koji drugi stil koji se preferira, uvijek mo`e da bude aktuelan izbor za toaletni sto~i}. Oni se naj~e{}e nalaze kao dio obaveznog dekora spava}ih soba, mada nije rijedak slu~aj da se sretnu u kupatilu, zasebnoj sobi ili dijelu hodnika. Prirodne boje, dramati~ne tamne nijanse ili najrazli~itiji materijali (staklo, metal, drvo) - izbor ovisi o `elji da se stol uklopi ili posebno istakne u odnosu na postoje}i dekor enterijera. Danas su naj~e{}i oni toaletni sto~i}i koji nose duh pro{lih vremena i istaknute `enstvenosti, te su upravo zbog toga tako posebni i sofisticirani u enterijeru sobe. Ali i moderni nalaze svoj na~in da se veoma elegantno uklope u prostore za njih predvi|ene. Kao sastavni dijelovi koji su neodvojivi od dekora

SOFISTICIRAN DODATAK DEKORU SOBE

toaletnog stola, tu su uvijek lampa, udobna stolica i naravno ogledalo. Ono stvara iluziju prostranstva i sa zanimljivim ramom ili samim oblikom, neizostavni je dekorativni “must have” element. Sa ili bez fioka, izbor ovisi o dami koja stoli} koristi. Detalji kao {to su cvije}e, ukrasne kutije, poslo`ena {minka i parfemi, daju posebnu ~ar toaletnom stolu i ~itavom ambijentu. Nakit na razli~itim dr`a~ima lako se zanimljivo iskombinuje sa ostalim detaljima, pravi je na~in da dama naglasi svoju ljubav ka odre|enom stilu koji }e biti vidljiv u ambijentu spava}e sobe ili kupatila. S obzirom na to da je toaletni stol i skladi{te, mjesto gdje dame ~uvaju ve}inu sitnica, potrebno je pri izbo-

NI[TA BEZ OGLEDALA

MOJ Sadnica drve}a - poklon za VRT
Tekst i fotografije: Ana MRDOVI], dipl. ing. hort. ANA HUP d.o.o. Sarajevo

Kod nas je obi~aj da redovno donosimo poklone za ro|enje djece. Kao poklon naj~e{}e odaberemo ne{to od dje~ije garderobe, igra~ku ili slatki{e. I to poprili~no ko{ta. Po{to djeca brzo rastu, garderobu obi~no ne iznose, igra~aka danas imaju djeca i previ{e, a slatki{i su sve neprihvatljiviji u savremenoj ishrani. Koliko puta lutamo i razmi{ljamo {to kupiti. Poku{ajmo jednom biti originalni pa kupimo i posadimo neku biljku ukoliko za to ima uslova, odnosno ukoliko roditelji ili djed i baka novoro|en~eta imaju vrt. Ja sam za svoje ~etvero unu~adi posadila drve}e.

Za svako od njih raste po jedno drvo koje je posa|eno prilikom njihovih ro|enja. Jedno drvo je ve} poodraslo, kao i moja najstarija unuka jer ona i drvo imaju 16 godina. Svako od moje unu~adi zna svoje drvo i posebno ga prati i voli.

EKOLO[KI PRIHVATLJIVO

Srebrna smr~a i ru`a penja~ica

Mislim da je prikladno, dugoro~no korisno, ekolo{ki vrlo prihvatljivo, da poklon prilikom ro|enja djeteta bude posa|eno drvo, jer kako dijete raste tako raste, i razvija se i drvo. Izbor drve}a je veliki, ali treba voditi ra~una o uslovima gdje }e drvo biti posa|eno pa prema tome birati. Pri tome treba dati prednost autohtonom drve}u iako su dobrodo{li i hortikultuno oplemenjeni kultivari (sorte) tih vrsta. Birati mo`emo, na primjer, javor, brezu, bukvu, smr~u, Pan~i}evu omoriku, lipu, grab, bor, hrast, magnoliju, glog, katalpu, tre{nju, vi{nju, kru{ku, jabuku, dunju i niz drugih. S obzirom na to da mnoge obitelji nemaju vrt, mo`da bi bilo dobro da se u dogovoru sa nadle`nim vlastima u svakome mjestu i gradu projektuje park novoro|en~adi. Jer, ako imamo sve manje djece, neka imamo sve vi{e parkova, da bar ona djeca koja su ro|ena budu sve zdravija i di{u punim plu}ima. Tako bi roditelji ili oni koji su najbli`i novoro|en~etu mogli u dogovoru sa onima koji su odgo-

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja SAVJETI STRUCNJAKA

31

e vladaju

Rije~ je o umjerenim koli~inama, s tim da je ono veliki izbor cinka, magnezija, fosfora, kalija...
Pripremila: D. IBRAHIMBEGOVI]

Bezalkoholno pivo poma`e u ~uvanju zdravlja

ru odabrati onaj komad koji odgovara kako prakti~nim zahtjevima, tako i dekorativnim.

To naravno ovisi i o veli~ini sobe, ali ukoliko postoji `elja da se on unese u enterijer, bitno je da se sagledaju svi aspekti organizacije prostora. Upravo

I PRAKTI^AN I DEKORATIVAN

iz tih razloga savjetuju se ladice, koje su i lijepe i prakti~ne, te je na taj na~in organizacija nakita i kozmetike znatno olak{ana. Potrebno je da inspiracija dama bude glavna vodilja pri ku po vi ni ili pre ure|enju, jer su, u svakom slu~aju, one te koje }e u tom malom carstvu provoditi vrijeme i umjeti da se sna|u.

djetetovo ro|enje
vorni za taj park kupiti predlo`eno drvo i platiti sadnju drveta u park novoro|en~adi. To bi trebalo da bude stru~no osmi{ljen park ili zelena povr{ina skladno uklopljena u ambijent. Kako djeca rastu, tako }e rasti i drve}e i park u kojemu }e provodi svoje djetinjstvo, mladost, a mo`da i starost ukoliko `ivot provedu u mjestu ro|enja. Zar ne bi bilo lijepo imati svoje drvo.

Pivo u umjerenim koli~inama, osim {to gasi `e|, zbog svojih prirodnih sastojaka ima i blagotvoran u~inak na zdravlje i ljepotu ko`e, kose i noktiju. Ono je kvalitetan i prirodan izvor minerala magnezija, kalija, cinka, fosfora, silicija, sumpora, natrija i bakra, vitamina skupine B (posebno B1, B2, B3 i B6), vitamina B12, ugljikohidrata te pojedinih aminokiselina i flavonoida, poznatih i va`nih antioksidanasa. Zbog sadr`anog kvasca i hmelja, ono ja~a nokte i kosu, a zbog otopljenih tvari i plinova, ima i antibakterijsko svojstvo. No, to vrijedi samo ako se pivo konzumira u umjerenim koli~inama, a preporu~ena umjerena koli~ina piva za `enski spol iznosi do tri decilitra dnevno. U ljetnim je mjesecima posebno preporu~ljiva bezbri`na konzumacija bezalkoholnog piva. Ono je bogato visokovrijednim sastojcima, a puno}om okusa i resko{}u nimalo ne zaostaje za pivom koje sadr`ava alkohol. ^ak je i prvo proizvedeno pivo Sumerana bilo sli~no dana{njem bezalkoholnom pivu jer je, ~ini se prema dostupnim podacima, sadr`avalo manje od 0,4 posto alkohola.

U starom Egiptu robovi graditelji piramida pili su pivo radi vra}anja snage, dok su imu}nije `ene otkrile da umivanje i kupanje u pivu {titi ko`u od ko`nih bolesti i dodatno je osvje`ava. Istodobno su pivom prale kosu jer je tako postajala sjajnija i ljep{a. Legenda ka`e da je u staro doba lijepa Semiramida, legendarna asirska kraljica, dugim kupkama u pivu osiguravala zdravlje i ljepotu svoje ko`e. Potom su za te tretmane doznale i `ene starog Rima, a ne{to kasnije, u srednjem vijeku, i imu}nije Evropljanke. No, one su pivo upotrebljavale i kao ~arobni napitak protiv starenja ili kao melem za suhu ko`u i oporavak vlasi{ta zbog otpalih vlasi. ^inile su to zahvaljuju}i njema~kim redovnicima koji su tom pi}u u 15. stolje}u primije{ali hmelj te ga pretvorili u jo{ u~inkovitiji pripravak. Poslije se doznalo da je jednak u~inak imalo i pivo proizvedeno od je~ma, pa je i ta spoznaja potaknula hemi~are savremenog doba da za poznate proizvo|a~e kozmetike istra`e djelotvornost omiljenog pjenu{avog i osvje`avaju}eg pi}a. Istra`ivanjima su potvrdili da je pjena prava zamjena za sapun te da pi}e zbog antioksidansa ima u~inak na spre~avanje prijevremenog starenja. Jedna od najpoznatijih pri~a govori o ritualima koje je redovito primjenjivala carica Teodora, koja je koristila naizmjeni~ne kupke toplog i hladnog piva. Kupke u toplom pivu slu`ile su za obnavljanje ko`e, a kupke u hladnom pivu za odr`avanje mladosti. Pivo i njegovi ekstrakti po~eli su se upotrebljavati kao sirovina u kozmeti~koj industriji, za proizvodnju hranjivih maski za ~i{}enje mla|e (ne~iste i masnije) te starije (zategnute i naborane) ko`e. Pivo i slad ~esti su i vrijedni sastojci krema i losiona za njegu ko`e lica i tijela, ali i za ja~anje noktiju. Pivo se koristi i za proizvodnju kupki kojima se regenerira ko`a tijela te {ampona i sredstava za njegu o{te}enih vlasi koji ih ~ine sjajnijima, mek{ima i podatnijima za oblikovanje frizure. Danas u svijetu postoje lje~ili{ta i terme u kojima je takva “pivska terapija” izvana vrlo tra`ena. Umjerenom konzumacijom jednog malog piva dnevno ili pak bezbri`nim u`ivanjem u bezalkoholnom pivu u ljetnim mjesecima nadokna|ujemo teku}inu izgubljenu znojenjem i tijelu vra}amo minerale.

LEGENDA O PIVU JO[ IZ EGIPTA

Naravno da poklon biljka ne mora uvijek biti drvo, svaka vi{egodi{nja biljka je dobrodo{la. Lijep poklon je sadnica ru`e koja ko{ta mnogo manje od buketa, a godinama daje obilje cvjetova. Ona mo`e da `ivi do djetetovog punoljetstva. Ili, na primjer, neki grm ili biljka penja~ica. Za one koji `ive u stanu prikladna mo`e biti mala i mlada vi{egodi{nja sobna

USRE]ITE DIJETE

biljka kao {to je, na primjer, fikus benjamin, hibiskus (japanska ru`a). Svjesna sam da prvi utisak za ovakav poklon nije upe~atljiv, ali tako malo dijete svakako ne reaguje na poklone, tek uz malo strpljen ja i vre me na ka da upozna tu biljku i povod za{to je posa|ena osjetit }e radost, a darovalac ponos.

Zato hrabro u nabavku. Vrtni centri su puni prikladnih biljaka. One proizvedene u loncima se mogu saditi u svako doba godine osim zimi. A sada slijede slike nekih biljaka koje mogu biti prikladne kao poklon za novoro|eno dijete. Birajte i usre}ite dijete i oplemenite okolinu!

Tajna je blagotvornog u~inka bezalkoholnog piva na zdravlje i ljepotu u sadr`anim vitaminima, mineralima i vrijednim bioaktivnim tvarima, posebno polifenolima i humolima koji spre~avaju prijevremeno starenje djeluju}i kao antioksidansi i protuupalni spojevi. Tako bezalkoholno pivo, zbog sadr`anog biotina, mnogobrojnih minerala (osobito se me|u njima isti~e silicij) i vitamina skupine B, mo`e utjecati na o~uvanje i vra}anje izgubljene elasti~nosti i mladena~kog sjaja ko`e. Ujedno }e ko`u, zbog mikroelemenata, kao {to su ve}e koli~ine cinka, u~initi otpornijom na stvaranje akni i nepovoljne vanjske utjecaje. Kako hmelj pivu daje antioksidacijsko svojstvo, ekstrakti iz te biljke uveliko se koriste u kozmeti~koj industriji za proizvodnju preparata namijenjenih njezi osjetljive ko`e i one kojoj je prijeko potrebna regeneracija. Ve} je odavno poznata i njega kose pivom, pa se recepti na{ih baka i danas primjenjuju. Pivo vlasi ~ini sjajnijima i ~vr{}ima, bez obzira na to bilo ono sastojak industrijski proizvedenih {ampona i preparata za kosu ili iz ku}ne radinosti. Vitaminski koktel dobiven iz piva uz dodatak suhog kvasca poma`e i u ja~anju lomljivih noktiju.

PIVO - IZVOR TVARI POTREBNIH ZA VITALNOST I LJEPOTU KO@E

PIVO ZA OSVJE@AVANJE KO@E

32

Nedjelja

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja

33

The Sarajevo School of Science and Technology u novoj zgradi na Ilid`i

NAJMODERNIJA VISOKO[KOLSKA
USTANOVA U JUGOISTO^NOJ EVROPI
studentskog doma. Univerzitet The Sarajevo The Sarajevo School of Sci- School of Science and Techence and Technology ovih nology je registrovan i po~eo dana je sa Bistrika preselio u sa radom 2004. godine. Do sanovu zgradu na Ilid`i i po da su na ovoj visokoobrazosvemu {to se mo`e vidjeti, vnoj instituciji proizveli pet plus kvaliteta opremljenosti, generacija studenata, i uprarije~ je o najmodernijem ob- vo sve~ana promocija pete jektu u jugoisto~noj Evropi generacije obavljena je ju~er namijenjenom visokom obra- u novim prostorijama. Ovaj zovanju. Za osniva~e, profe- univerzitet je svoj rad zapo~eo sore i studente ovo je najlje- na lokaciji Bistrik 7. Za obnop{i dar, s obzirom na to da je vu zgrade o{te}ene u ratu izgradnja ovog savremenog ulo`ena su sredstva za izmjezdanja zapo~ela jo{ prije pet nu kompletne instalacije, grigodina. Uslovi u kojima }e janja, klimatizacije, za struju, od sada raditi profesori i stu- vo du, krov, zi do ve... To je denti su izuzetni, tu su velike zgrada pored Akademije nakompjuterizovane sale za pre- uka i umjetnosti Bosne i Herdavanja, ali tu je i zna~ajan cegovine, ali vremenom je taj prostor za laboratorijska istra- prostor postao mali jer se go`ivanja. dinama Univerzitet {irio, tako da je danas u njegovom sastavu sedam fakulteta, odnoPOPUT ZAPADA Osniva~ i direktor Univer- sno {est fakulteta i Akademiziteta prof. dr. Ejup Gani} ja filmskih umjetnosti. Zapo~eli su sa Fakultetom podsje}a da su prije pet godina odredili lokaciju u Hra- za kompjuterske nauke, tu je sni~koj ulici za Kampus, mje- danas Fakultet za informacisto gdje }e se graditi ovo mo- one sisteme, Ekonomski faderno zdanje nauke i umjet- kultet, Fakultet za politi~ke nosti, koje se mo`e takmi~iti nauke i me|unarodne odnosa uslovima koje imaju stu- se, Fakultet in`injerskih nauka, zatim Fakultet za strane jedenti na Zapadu. “Kako smo se razvijali, osje- zike, engleski i njema~ki te Fil}ali smo potrebu za ve}im mska akademija, ~iji je zvanilaboratorijskim prostorom, ~an naziv Sarajevo Film Akakao i za prostorije za studen- demy. Univerzitet The Sarajete tokom njihovog slobodnog vo School of Science and Tecvremena kada nemaju nasta- hnology je kompletirana cjelivu, htjeli smo ve}u biblioteku, na tako da }e njihov kampus ve}i kompjuterski centar, pro- figurirati na dvije lokacije, na storije za druge aktivnosti. staroj lokaciji Bistrik 7 ostaje Na na{em univerzitetu pos- program iz Filmske akademitoje klubovi, kao klub Enter, je, odnosno doktorski studij iz koji se stara o novim studen- filmske akademije, kao i sjeditima, zatim imamo svoj list {te Fondacije, koja je pokrekoji se zove Independents, nula ovaj univerzitet. on ima svoj prostor, imamo jedan od najboljih orkestara, ULAGANJE U imamo puno muzi~ara, tu je OBRAZOVANJE na{ orkestar koji zahtijeva “U dru{tvu je op{ta kriza. prostor, zatim profesori kabi- Mi smo se opredijelili da ulanete, laboratorije za razne `emo u obrazovanje, da se baeksperimente, tako da smo se vimo obrazovanjem jer moraodlu~ili zapo~eti izgradnju mo proizvesti masu stru~njaKampusa. Tako|er, htjeli smo ka u svakoj oblasti, od inforda imamo i vanjski amfiteatar, matike do politi~kih nauka, za ljetne diskusije i koncerte, zatim umjetnosti, tako da sai sve to je iziskivalo ulaganje. da pokrivamo sva ta klju~na Tako smo vrlo sistematski pri- podru~ja u segmentima obraje pet godina po~eli da razvi- zovanja. Mi smo prva {kola na jamo Kampus, da dovedemo engleskom jeziku i prvi smo infrastrukturu...” ka`e dr. Ga- univerzitet na engleskom jezi, ni} te dodaje kako se Kampus ku u regiji. Tako smo jedini u nalazi na povr{ini od 16.000 jugoisto~noj Evropi koji daje kvadratnih metara, odnosno britanske diplome. Mi smo 16 duluma, kojem }e vjero- mo`da ~ak i jedini u Evropi ~ivatno uskoro zatrebati jo{ ze- ji studenti dobivaju britanmlje jer je u planu i gradnja sku diplomu za studij englesMerima BABI]

STUDENTSKI DOM Kampus se nalazi na povr{ini od 16.000 kvadratnih metara, odnosno 16 duluma, koji }e vjerovatno uskoro biti mali jer je u planu i gradnja studentskog doma

Foto: Amer KAJMOVI]

Na sve~anom otvorenju me|u gostima je bio i rektor University of Buckingham , kao i mnogi kojima su u srcu nauka i obrazovanje. To je bio dan, isti~e dr. Gani}, kada su se proslavljale nauka i umjetnost, odr`ani su brojni seminari iz domena umjetnosti, nauke, ekonomije, sa nau~nog aspekta, sale su bile prepune, gosti su ovdje mogli ~uti predavanja od nuklearne fizike pa do filmske industrije. Interesantno je bilo predavanje o ekonomskoj krizi, o ekonomskim na~inima izlaska iz krize, o tokovima novca, a bila su i predavanja iz domena politi~kih studija, stanja demokratije. Na taj dan - dan otvaranja Sarajevo School of Science and Technology - slavili smo nauku i umjetnost. ford, Cambridge, Sorbonne, London school of economy, Univerzitet Ahen, München, odnosno najboljim univerzitetima u svim evropskim zemljama” nagla{ava dr. Gani}. , kog jezika jer Englezi smatraju engleski jezik glavnim proizvodom, i tu licencu ne daju nikom. Na{i studenti dobivaju britanske diplome, po{to radimo pod monitoringom njihove agencije za visoko obrazovanje koja prati kvalitet, a Univerzitet Bakingem daje diplome kada na{i studenti diplomiraju. Na{i studenti, kada zavr{e fakultet, dobivaju na{u i britansku diplomu” , obja{njava dr. Gani}. Druga karakteristika Univerziteta jeste, nastavlja on, {to studenti studiraju njema~ki jezik intenzivno, a nastava je na engleskom, tako da kada diplomiraju, aktivno znaju dva strana jezika. “Tre}a karakteristika je {to na{ studij traje ~etiri godine i na{i studenti za te ~etiri godine steknu dvije specijalnosti, glavnu i dodatnu jer paralelno na tre}oj godini upisuju jo{ jedan fakultet, dakle, dva fakulteta studiraju, i to je na{a specifi~nost. Nakon diplomiranja, neki na{i studenti se zaposle, neki idu na postdiplomske studije, neki upisuju postdiplomske studije kod nas, a neki upisuju postdiplomske studije u inostranstvu. Posti`emo najve}i uspjeh u cijeloj regiji kada je u pitanju visoko obrazovanje, tu mislim na biv{u Jugoslaviju i {ire. Mi smo dobili sve klju~ne univerzitete u svijetu. Na{i studenti na postdiplomskim studijima su primljeni na Ox-

Od nuklearne fizike do filmske industrije

Osniva~ i direktor Univerziteta prof. dr. Ejup Gani} podsje}a da su prije pet godina odredili lokaciju u Hrasni~koj ulici za Kampus, mjesto gdje }e se graditi ovo moderno zdanje nauke i umjetnosti, koje se mo`e takmi~iti sa uslovima koje imaju studenti na Zapadu • Godinama se Univerzitet {irio tako da je danas u njegovom sastavu sedam fakulteta, odnosno {est fakulteta i Akademija filmskih umjetnosti

MODERNO ZDANJE

Mo der no pro je kto va no zda nje Kam pu sa Sa ra je vo School of Science and Technology ima {est eta`a, u suterenu su ve}inom laboratoriji, prostorije za istra`iva~e koji su blizu opreme, kako je tokom pro je kto va nja pre dvi|eno, a u prizemlju su ve-

liki amfiteatri, biblioteka, IT centar i Studentska slu`ba. To je prostor koji je adekvatan i za velike konferencije i tu je jedan broj sala za predavanja. Prvi sprat ima ogromnu terasu od 1.500 kvadratnih metara, zatim kabinete profesora, odre|ene laboratorije i sale za predavanja. U sredini je veliki amfiteatar, koji se prote`e du` zgrade. Sli~ni su i ostali spratovi. Djelimi~no su poredani po fakultetima, {to je jedna eta`a na hiljadu i po kvadrata. Na posljednjem spratu su studentski restoran i sala, zatim velika terasa i iznad nje je jo{ jedna sa heliodromom, a projektovana je i za odmor studenata. Kada se odr`avaju odre|eni skupovi, mo`e se iza}i, pogledati i u`ivati u tom prostoru. On je, tako|er, predvi|en i za odr`avanje predstava. Na ulazu u zgradu nalaze se dva amfiteatra starogr~kog tipa, odnosno amfiteatar za predstave, predavanja, debate. U prizemlju zgrade smje{ten je energetski blok, opremljen sa tri~etiri vrste energetskih izvora - struja, voda, gas... “Kabineti su veoma opremljeni. Profesori postepeno premje {ta ju opre mu. Mi smo specifi~na {kola, radimo predavanja i istra`ivanja i dobar dio na{ih prihoda dolazi od istra`ivanja, mi tako funkcioni{emo, ko ima veliki istra`iva~ki projekt, obezbje|uje sebi i opremu i razvija svoj kabinet. Mi, u su{tini, radimo po principu da pratimo modele najboljih univerziteta u svijetu. Poku{avamo tako da se mjerimo i kada je uspjeh u pitanju. Zgrada je totalno kompjuterizovana, ima konkretan nadzor, studenti imaju svoje lokove, mjesta gdje ostavljaju garderobu, klju~ne stvari... Poku{avamo da budemo najljep{i dio Evrope ovdje u Sarajevu i da se takmi~imo. Za{to? Zato {to mi imamo djecu koja su iznad svjetskog prosjeka i to je ta budu}nost, to je ta nada neke bolje dr`ave, efikasnije dr`ave i da ovo sada{nje stanje koje je te{ko prevazi|emo time {to }emo imati svjetske stru~njake. Kada nas jednog dana poklopi Evropa - da budemo dio Evrope. Mi ovdje pripremamo generacije koja }e to mo}i u~initi” nagla{ava na kraju razgo, vora prof. dr. Ejup Gani}.

34 Nedjelja
OKOEKOLOGIJE

30. septembar/rujan 2012.

TRAZILI SMO ZA VAS NIVEA

Nije potrebno postati direktor da bi se zamijetilo kako je tlo pod na{im nogama strahovito nesigurno
Hajdar ARIFAGI] harifagic@hotmail.com

Trese se, trese

Nekoliko godina pred kraj pro{log stolje}a {vicarski pisac Durrenmatta napisao je dramu “Fizi~ar” Komad zavr{ava tako . {to fizi~ar predvi|a mra~nu budu}nost svijeta. Pri tome tvrdi da se ne mo`e isklju~iti mogu}nost da }e se jednog dana ~ovje~anstvo uni{titi atomskim bombama. “I radioaktivna }e se Zemlja nastaviti besmisleno vrtjeti negdje u svemiru” posljednja je re~enica ove drame. Vizija opusto{enog svijeta koji se beskrajno, bez ikakvog smisla okre}e negdje u svemiru, izgleda vrlo stvarnom. Kada savremeni pisac na takav na~in govori o kraju svijeta, to zavre|uje na{u pa`nju. No jedan drugi pisac Wilhelm Busch, Nijemac, u svojoj knjizi “Na{a sudbina” u poglavlju u kojem se bavi time kada }e do}i “smak svijeta” ka`e da ne vjeruje da }e se to odigrati na na~in da radioaktivna zemlja nastavi lebdjeti svemirom. Knjigu je gra|anima glavnog grada BiH besplatno dijelila Kr{}anska zajednica Sarajeva. Autor se u spomenutom poglavlju podsje}a na susret sa prijateljem industrijalcem koji mu je u razgovoru o ovoj temi rekao da moramo biti realni i spustiti se na Zemlju. Busch pi{e kako se glasno na to nasmijao i upitao ga: “Na kojoj vi to zemlji ustvari `elite ostati, dragi moj gospodine direktore? Niste li jo{ zamijetili kako se tlo pod na{im nogama ve} dugo trese?” Nije potrebno postati direktorom da bi se zamijetilo kako je tlo pod na{im nogama strahovito nesigurno. To je ono {to pla{i ljude dana{njice. Svi bi rado imali sigurnost, ali osje}aju kako je nigdje nema. Aktuelni doga|aji u Bosni i Hercegovini ukazuju na to da se tlo ovdje ne}e brzo smiriti. Prije bi se moglo dogoditi da se podrhtavanje poja~a. Naravno, pritom se ne misli na tlo po kojem kora~amo i na zemljotrese ve} na podrhtavanje krhkog politi~kog sistema, nacionalne eko-

nomije, socijalne tenzije, poja~an intenzitet neodr`ivog i neodgovornog kori{tenja prirodnih resursa, strmoglavi pad nataliteta. Sve to skupa uz nastavak prljave retorike politi~kih elita moglo bi prouzrokovati i razli~ite oblike nacionalnih sukoba.

BRANA KAO BOMBA

NA[A SUDBINA

Najopasnije `ari{te u vezi sa ovim posljednjim jeste podru~je energetskog sektora. Realizacijom projekta Gornji horizonti i izgradnjom HE Dabar, {to podrazumijeva prevo|enje jednog sliva u drugi, odnosno najavljenom izgradnjom hidrocentrala u srednjem toku Drine (sve na podru~ju entiteta ~ija je vlast u Banjoj Luci) ozbiljno je naru{en dr`avni integritet BiH, poljuljani njeni odnosi sa susjedima i u praksu uveden novi poku{aj majorizacije jednog naroda nad ostala dva. Odbrambeni front prema toj vrsti opasnosti jo{ nije uspostavljen u mjeri koja bi za{titila prirodu i u narednom periodu neutralizirala nove konflikte od kojih narod ve} sada hvata ozbiljan strah. Ovdje vi{e nije pitanje ho}e li Zemlju uni{titi atomska bomba ve} da li }e korita rijeka u slivu Neretve ostati suha, a ono malo vode {to u njoj ostane biti slano sve do Mostara. I ho}e li brane Dodikovih hidrocentrala na Drini ugroziti kanjon Tare u Crnoj Gori, imovinu i ljude u Gora`du i ostalom dijelu BiH nizvodno i uzvodno od njih. Javnom tribinom u Mostaru (nakon one uspje{no organizovane u Stocu) Centar za kulturno naslije|e Me|unarodnog foruma Bosna, Forum mladih Stolac, Udru`enje Obnova gra|anskog povjerenja Stolac, Udruga Lijepa na{a iz Plo~a i Gra|anska inicijativa Spasimo dolinu Neretve iz Metkovi}a narodu su poku{ali otvoriti o~i pred ovim opasnostima. U raspravi punoj zabrinutosti za na{u sudbinu odaslane su poruke dr`avnim i entitetskim vlastima da hitno reaguju. Treba iskoristiti i to {to su i u Crnoj Gori i u Hrvatskoj mogu}e nesagledive posljedice od izgradnje spomenutih centrala izazvale pravu paniku.

Revija na kojoj su prezentirani odjevni predmeti za predstoje}u sezonu jesen/zima odi{e le`ernim izgledom, a namijenjena je mu{karcima i `enama •Odjevni predmeti izra|eni od ~iste svile, u kombinaciji pastelnih i jarkih tonova, namijenjeni su svim generacijama ljep{eg spola
M. RAKONJAC

Modna rev
mu 2012. Za vrijeme trodne vne mo dne re vi je odr`an je i photo session, gdje su aktuelna Miss BiH Fikreta Husi}, model Ines Jovanovi}, te Ajla Had`i} pozirale pred objektivom fotografa Mladena Blagojevi}a. Modeli su nosili kolekciju za mlade koji se ne pla{e svoju osobnost pokazati kroz odje}u. Revija na kojoj su prezentirani odjevni pred-

Na sve~anom otvorenju Nivea BH Fashion Weeka ovih da na u Mos ta ru predstavljena je najnovija kolekcija za jesen/zi-

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja

35

BH FASHION WEEK

vija u Mostaru

meti za predstoje}u sezonu jesen/zima odi{e le`ernim izgledom, a namijenjena je mu{karcima i `enama. Odje}a je dizajnirana tako da omogu}uje maksimalnu udobnost i jednostavnost u obla~enju.

UDOBNO I JEDNOSTAVNO

Modeli su nosili ta{ne toplih boja prilago|ene odjevnim predmetima i modernog dizajna koji privla~i pa`nju. Puloveri su se i ove godine zadr`ali, a u kombinaciji sa pantalonama i ko{uljom otkrivaju sna`an karakter. Drugi dan revije je pro{ao predstavljanjem kreacija Nives ^ori} i Ane Kreso, gdje su prisutnima manekenke prezentirale razigran, veseo i {aren nakit. Torbe su aktualnog dizajna i upravo onakve kakve promoviraju modne blogerice. Baby papu ~i ce su ru ~no ra|ene i ure|ene kao i tene. Mo`emo re}i da svi njihovi modeli prate sve ono {to `ele mlade djevojke, da budu jedinstvene, moderne i originalne. Kolekcija Maje Mi{i} je inspirirana muzikom i novim jednostavnim odijevanjem. Rokenrol je po~etna stanica cijele kolekcije. Kolekcija Paukova mre`a koju predstavlja Razija Kokanovi} ru~no je izra|ena od niti, ba{ kao {to to radi pauk, {to autorica i potvr|uje. Odjevni predmeti Anele Juri} izra|eni od ~iste svile, u kombinaciji pastelnih i jarkih

PAUKOVA MRE@A

tonova, namijenjeni su svim generacijama ljep{eg spola. Posebnost u pojedinim kreacijama ogleda se i u ru~no oslikanim detaljima. Kreatorica Olgica \iki} odu{evila je prisutne sa kolekcijom pod nazivom DIVA, koja je inspirirana modom ‘60-ih, a pripadnice ljep{eg spola se u njoj osje}aju kao prave dive. U organizaciji Udru`enja manekena i modnih kreatora BiH i u izvr{noj produkciji modne agencije Abc Models, 25. septembra je sve~ano otvoren Nivea BH Fashion Week Mostar, dok je zatvaranje bilo 27. ovog mjeseca. Nakon tri dana revije u Mostaru, Nivea BH Fashion Week se dokazao kao na{ najva`niji modni doga|aj i jo{ jednom potvrdio epitet najboljeg.

36 Nedjelja
ORDINACIJA Klinika za radiologiju KCUS-a

30. septembar/rujan 2012.

Nove metode uz pomo} sofisticiranog ultrazvuka
Uz pomo} elastografije i fusion imaginga aparat radi na principu da ”oboji”, odnosno napravi razliku izme|u zdravog i bolesnog tkiva. Postoji spektar boja koje ka`u je li lezija (promjena) dobro}udna ili zlo}udna. Na taj na~in se procjenjuje da li }e pacijent odmah biti poslat na hirur{ki tretman ili ipak treba raditi biopsiju i planirati operativni zahvat
Merima BABI]

U svrhu radionice i prakti~ne primjene, na Klinici za radiologiju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu ovih dana postavljen je najsavremeniji ultrazvu~ni aparat koji ima nove softverske opcije, a radi se o opcijama za elastografiju i tzv. fusion imaging. Elastografija se koristi za povr{ne patolo{ke lezije (promjene), a odluka da li }e se ne{to }elijski verificirati, odnosno da li }e se raditi biopsija (}elijska analiza) pacijentu je, zahvaljuju}i ovoj metodi, apsolutno su`ena. Ona je jako dobra za {titnu `lijezdu, za dojku i za sve mi{i}ne, povr{ne promjene. “Aparat radi na principu da oboji, odnosno napravi razliku izme|u zdravog i bolesnog tkiva. Imamo spektar boja koje ka`u je li lezija dobro}udna ili zlo}udna. Na taj na~in procjenjujemo ho}emo li poslati pacijenta odmah na hirur{ki tretman ili }emo ipak raditi biopsiju i planirati operativni zahvat kroz to” obja{njava , doc. dr. Sandra Vegar - Zubovi}, {efica Klinike za radiologiju KCUS-a. Druga opcija je fusion imaging ili navigacijska biopsija. “Pomo}u ovog aparata imamo sliku u istom momentu, sklapaju se dvije metode, ultrazvuk i CT ili magnet, postoji posebna vodilica koja je spojena sa magnetnim poljem i kada se pacijent treba punktirati, stavi se igla na ultrazvu~nu sondu i sa velikom ta~no{}u i precizno{}u mo`emo ubosti leziju i dobiti }elijsku analizu. Upravo prednost ove metode u odnosu na obi~ni ultrazvuk, na kojem radimo, Me|unarodno istra`ivanje nau~nika Instituta za biologiju u Barceloni rezultiralo je odgovorima na neka od najte`ih pitanja na polju istra`ivanja raka - za{to se doga|a migracija stanica metastaziraju}ih tumora. Sposobnost migracije metastaziraju}ih stanica nije svojstvo koje se ve`e samo za tumorske stanice, ve} prirodna sposobnost nekih stanica kojom se, na`alost, metastaziraju}e stanice iznimno uspje{no okori{tavaju. Dosad je bilo poznato da se metastaza tumorskih stanica mo`e potaknuti proteinima, kao {to su BMP (engl. bone morphogenetic proteins) i TGF engl. transforming growth factor-). Ovi proteini, prona|eni u tumorskim stanicama kralje`njaka, poti~u migraciju stanica i metastazu ili, jednostavnije re~eno, “govore” stanicama kada se trebaju po~eti kretati, iako im ne poru~uju u koje se ta~no dijelove tijela trebaju kretati. Ako ovi proteini u tumorskim stanicama nisu aktivni, one ne}e migrirati niti biti invazivne. Neistra`eno pitanje za nau~nike bilo je je li ovaj mehanizam svojstven samo za tumorske stanice ili ne. Stoga je va`nost novoga istra`ivanja u tome {to je rezultira-

”OBOJI” PROMJENE

Radionica iz oblasti elastografije i fusion imaginga

jeste ta~nost i preciznost” poja{njava doc. , dr. Vegar - Zubovi}. Stoga }e u oktobru po dva doktora sa Klinike za radiologiju oti}i na doedukaciju u Milano i Rim iz oblasti elastografije i fusion imaginga. Ovaj aparat je osoblju Klinike za radiologiju bio na raspolaganju sedam dana.

Dr. Kuhelj smatra da na{i radiolozi mogu samostalno raditi proceduru dilatacije ispod koljena, uz njegovu superviziju, te da se mo`e uvesti i kod nas. Imamo

SAVREMENE ANGIOSALE

kvalitetan kadar i dobre sale. Iznena|en je opremljeno{}u na{e radiologije posebno angiosala. Ostaje potro{ni materijal ,koji se treba nabavljati u kontinuitetu.

NOVOSTI IZ MEDICINE

Za{to neke stanice metastaziraju, a neke ne?

lo pronalaskom istog mehanizma u zdravim stanicama vinske mu{ice (Drosophila melanogaster). Otkriveno je da se protein Dpp (engl. decapentaplegic protein), homologan proteinima BMP i TGF, pona{a kao signal za po~etak kretanja zdravih stanica. “Stanice s aktivnim Dppom migratorne su i invazive” izjavili su nau~ni, ci. “Ako se aktivnost Dppa blokira, stanice se prestaju kretati. Ali, ako do|e do pretjerane aktivacije proteina Dpp, stanice dobivaju poja~ane migratorne i invazivne kapacitete.” Autori studije prou~avali su embrionalne stanice vinske mu{ice tokom stvaranja tzv. abdominalnog epitela za vrijeme metamorfoze, procesa prilikom kojeg embrionske stanice (histoblasti), koje }e stvoriti trbu{nu {upljinu mu{ice, zamjenjuju li~ina~ke epidermalne stanice. Histoblasti se u po~etku skupljaju u male skupine, a potom se iznimno brzo i u~inkovito dijele te invazivno se {ire}i zamjenjuju sve li~ina~ke epitelne stanice. Nau~nici se nadaju kako }e sada mo}i bolje razumjeti mehanizme kretanja zdravih stanica, ali prona}i i alternativne strategije za suzbijanje metastaza tumora.

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja ALTERNATIVNAMEDICINA
Pri~e o zdravlju i bolesti, povratku prirodi i ljudskim sudbinama

37

“Mnoge su studije ra|ene u Evropi i u svijetu, a najdu`a studija je talijanska s obzirom na to da je aparat proizvela talijansko-francuska i holandska korporacija. U Italiji su najdalje oti{li u elastografiji i samo su pobolj{avali njegove mogu}nosti. Jedan od autora je 2008. godine napravio studiju od 856 pacijenata i ustvrdio da je senzitivnost i specifi~nost te metode ogromna ~ak preko 95 posto” ka`e , doc. dr. Vegar - Zubovi}.

Doc. dr. Sandra Vegar - Zubovi}

dbina, ograni~eno im je kretanje, borba za cirkulacijom, koja je umnogome naru{ena u toku njihove hroni~ne bolesti. Kao posljedica njihove bolesti mo`e se pojaviti su`enje krvnih sudova” nagla{ava ona. , Dr. Dimitrij Kuhelj, {ef intervencijske radiologije Klini~kog centra Ljubljana, upravo je ovih dana na Klinici u saradnji s doma}im ljekarima uradio prvi put pro{irivanje krvnih sudova (dilatacija) ispod koljena kod jednog pacijenta, ~ime se znatno pobolj{ava njegov kvalitet `ivota. Dr. Vegar - Zubovi} kazala je da je taj pacijent imao manje komplikacije, ali da je sve pro{lo kako treba. Smje{ten je na angiologiji i dobro se osje}a. “Dr. Kuhelj je mi{ljenja da na{i radiolozi mogu samostalno raditi tu proceduru, uz njegovu superviziju, te da se mo`e uvesti i kod nas. Imamo kvalitetan kadar i dobre sale. Dr. Kuhelj je iznena|en opremljeno{}u na{e radiologije, posebno angiosala. Ostaje potro{ni materijal koji se treba nabavljati u kontinuitetu” kazala je doc. , dr. Sandra Vegar - Zubovi}.

PRVA OPERACIJA

Na Kli ni ci za ra di olo gi ju KCUS-a uskoro planiraju zapo~eti posebnu metodu dilatacije, odnosno pro{irivanje krvnih sudova ispod koljena jer su do sada uspje{no radili ovu metodu kod pacijenata iznad koljena. Takvih pacijenata imaju mnogo. Dr. Vegar - Zubovi} obja{njava kako se gornji krvni sudovi mogu operirati, dok sitniji krvni sudovi ispod koljena i dalje su apsolutno limitiraju}i kada je u pitanju operativni zahvat. “S druge strane, puno je dijabeti~ara. Svaka ih zemlja ima mnogo, to je ne{to {to je njihova su-

DILATACIJA ISPOD KOLJENA

Gram meda, dva grama zdravlja
Nastavlja se pri~a o medu i u ovome tekstu, a dio je velike pri~e iz poglavlja Deset veli~anstvenih iz moje nove knjige ”Kad jednom sretne{ prirodu”...
Ramo KOLAR

Koliko vrijedi med izra~unato je barem ovo: kilogram meda vrijedi kao 3 kg mesa, 50 jaja, 5,5 litara mlijeka, 3 kg svje`e rije~ne ribe, 5 kg naran~i ili 12 kg povr}a! Kvalitetna kila meda ima vi{e od 3.000 kalorija (kilo mesa tek hiljadu). Ovaj eliksir za ja~anje organizma i imuniteta, zajedno s drugim p~elinjim proizvodima (polen, propolis, mati~na mlije~), predupre|uje mnoge tegobe i tjera bolest u nepovrat! No pitanje je koliko se koristi u nas (kad se jo{ jako malo proizvodi)?! A i bez pitanja odgovor ka`e - vrlo malo i rijetko! Da je kakve dobre organizacije u ovome dru{tvu, sve bi napu{tene livade i njive, a milioni hektara su u pitanju, bile pune ko{nica... i jo{ koje~ega. Ali to }e, izgleda ostati samo sanak pusti ovoga pisca. Med i mati~na mlje~ i jo{ pone{to o medu (nikad dovoljno!) i njegovoj mo}i. Protiv angine pektoris koja se osjeti u vidu stezanja grudi, napada jakih bolova u oblasti srca sa {irenjem u pravcu lijeve ruke, pra}enih velikim strahom. Mo`e biti izazvana sklerozom venskih sudova ili njihovim neurogenim gr~evima. Kao siguran lijek preporu~uju se med i mati~na mlije~. Uzima se med (lavanda, livadski, nana, bagrem itd), 1-2 g dnevno po kg tjelesne te`ine. Konzumira se 4 puta dnevno rastvoren u ~a{i mlake vode, a lije~enje traje 1-2 mjeseca. Nakon prestanka bolova tretmani se moraju nastaviti u dozama od po 1 ka{i~ice uve~er i ujutru. Dobro je kombinirati med i mati~nu mlije~. Mati~na mlije~ se uzima po 100-200 mg dnevno ujutro i u podne prije jela, ispod jezika, ili se mo`e pomije{ati s medom i uzimati po gornjem receptu. Gram meda, dva grama zdravlja. O medu i njegovu djelovanju kod nekih oboljenja svjedo~i dr. Josip Lon~ar, doktor medicine. “P~elinji med ima okrepljuju}e djelovanje na `iv~ane stanice, pobolj{ava njihovu ishranu i procese oksidacije kao rezultat tretmana, san postaje miran, smanjuje se tjeskoba, stvara se

Poznato je od davnina (a med se koristi otkad ~ovjek zna za sebe, dakle blizu 10.000 godina!) da p~elari ne boluju od reumatskih poreme}aja, upala zglobova, i{ijasa, diskus hernije, a smanjen im je znatno i rizik od infarkta. Treba kazati kako je prinos meda u BiH i u 2011. godini podbacio. Tome svjedo~e p~elari koje sam sretao, jer vrijeme, koliko god izgledalo dobro, nije bilo povoljno za p~ele. Prvo je bio period sunca, koje su smijenile dugotrajne ki{e. Potom su nastupile nevi|ene vru}ine, koje tako|er nisu dale mediti velikom broju biljaka, a i bilo je vru}e u ko{nicama. Sve je to dovelo do toga da se med masovno (ko zna koje kvalitete) uvozi, a ono malo bosanskog (bome i hercegova~kog) }e biti nedostatno potrebama. Klimatske promjene su se potvrdile i u 2012. s tendencijom da se i nastave... osje}aj sigurnosti i mira, pobolj{ava se vid. Med odr`ava elektrolitsku ravnote`u, {to pobolj{ava funkcioniranje neurolo{kog sustava... Preventivna doza meda je 0,5 - 1 g na 1 kg tjelesne te`ine, a ljekovita doza je 1-2 g na 1 kg tjelesne te`ine, podijeljenih u tri obroka. Lije~enje traje oko dva mjeseca, a dalje se preporu~a uzimati preventivnu dozu meda. Ne postoji bezopasnije sredstvo za uspavljivanje od ~a{e medene vode koja ima umiruju}e i okrepljuju}e djelovanje. Ovo je daleko bolje od svih raspolo`ivih hipnotika - farmaceutskih pripravaka za spavanje. Med i pelud dobro se primjenjuju pri lije~enju i hranjenju bolesnika pomo}u sonde, ne samo radi teku}eg oblika nego i radi svojih profilakti~kih osobina. Kod bolesnika u terminalnoj fazi malignih bolesti, upotrebom meda uz medikamentoznu terapiju smanjuju se potrebe za pove}anim dozama najja~ih anelgetika, a bolesnik lak{e i smirenije podnosi bol...”

Klima protiv p~ela

38 Nedjelja
ZDRAVA HRANA

30. septembar/rujan 2012.

Vegetarijansk
Sufle od tikvica i parmezana
Sastojci: 4 tikvice srednje veli~ine, 75 g maslaca, 75 g bra{na, 0,5 l vode u kojoj su se kuhale tikvice, kesica struganog parmezana, 4 jaja, prstohvat muskatnog ora{~i}a, so i biber Priprema: Unutra{njost {est kerami~kih vatrostalnih posuda obilato prema`ite maslacem i u svaku sipajte ka{iku parmezana, pomjeraju}i posudu ukrug da se parmezan zalijepi i na zidove posuda, pa ih ostavite da odstoje u fri`ideru. Tikvice isijecite na koluti}e i blan{irajte tri minuta u klju~aloj slanoj vodi, dobro ih ocijedite i izgnje~ite vilju{kom, a vodu u kojoj su se kuhale sa~uvajte. Maslac otopite, {erpu sklonite s ringle, dodajte bra{no, promije{ajte

Paprika i ljuta papri~ica mo}ni antiseptici
Predstavljaju i savr{eni afrodizijak, jer bude raspolo`enje i strast, a djelotvorni su i u spre~avanju }elavosti
Crvena, `uta, zelena, babura, kratka mesnata paprika, ili mala prgava paprika, sastavni je dio svake kuhinje, a po o~uvanosti korisnih sastojaka najbolja je svje`a. Sirova paprika, kao i spremljena u jelima, poma`e u lije~enju mnogih bolesti i tegoba. Njeni sastojci na ljudski organizam djeluju kao antidepresiv, antiseptik, diuretik i mo}an afrodizijak. Lista bolesti na koje djeluje podu`a je. Paprika poma`e u uklanjanju i lije~enju avitaminoza, alergije, anemije, astme, ateroskleroze, angine pektoris, infarkta, astme, hipertenzije, dijabetesa, katarakte, ka{lja, impotencije, opadanja kose, osteoporoze, ote`anog mokrenja, reumatizma, starosnog sljepila, hemoroida... Ovo izuzetno zdravo povr}e nema veliku energetsku vrijednost, pa je pogodno za dijetalnu ishranu. I paprike i papri~ice bogate su mineralima, vitaminima i drugim koriza. Koli~ina vode koju posjeduje pribli`no je oko 89 posto, dok koli~ina eteri~nih ulja u sjemenu zavisi od koli~ine prisutnog alkaloida kapsaicina. Kapsaicin je specifi~na materija koja daje ljutinu plodu. Zavisno od toga koliko ga ima, paprike se dijele na slatke i ljute. U svakom slu~aju, za kapsaicin se odavno zna da ima ljekovitu mo} jer predstavlja savr{eni antiseptik. U organima za varenje spre~ava razvoj bakterija truljenja i pobolj{ava varenje hrane dra`enjem sluzoko`e crijeva. Pove}ava i nivo histamina, koji predstavlja glavni odbrambeni sistem ljudskog organizma na reumatska oboljenja. S obzirom na to da je paprika najdjelotvornija svje`a, treba je jesti {to vi{e kao salatu. Salata je najdjelotvornija kada se paprika isije~e na kolutove i za~ini morskom solju, maslinovim uljem i jabukovim sir}etom. Ovako spremljena spre~ava para -

da se sjedini s maslacem, da se ne stvore grudvice, pa sve vratite na ringlu. Ne prestaju}i da mije{ate, sipajte vodu u kojoj su se kuhale tikvice, promije{ajte jo{ nekoliko puta, sklonite s ringle i dodajte jedno po jedno `umance, zgnje~ene tikvice, preostali parmezan i sve sna`no promije{ajte. Od bjelanaca umutite ~vrst sni-

jeg i lagano ga umije{ajte u smjesu od tikvica. Posolite, pobiberite i dodajte prstohvat muskatnog ora{~i}a. Ohla|ene kerami~ke posude napunite ovom masom, ali ne sasvim do vrha, poredajte ih u pleh i pecite 20 minuta u rerni zagrijanoj na 180 stepeni. Tokom pe~enja ne otvarajte rernu! Servirajte toplo.

Varivo od gra{ka s tikvicama i mrkvom
Sastojci: 40 dkg gra{ka, 2 ve}e mrkve rezane na kolutove, 2-3 srednje tikvice rezane na kolutove, 1 luk, 1 `lica mje{avine za~ina, 2 dl vrhnja, 2 `lice bra{na, ulje, biber, lovor, 1 ~e{anj bijelog luka Priprema: Luk sitno nasjeckajte i pirjajte na malo ulja. Kada po`uti, dodajte mje{avinu za~ina, bijeli luk, biber, gra{ak i mrkvu. Nakon kra}eg pirjanja dodajte 2 l vode. Kuhajte i dodajte tikvice. Sve zajedno jo{ prokuhajte uz dodavanje 2 dl vrhnja pomije{anog s 2 `lice bra{na. Kada provri, maknite s vatre i poslu`ite.

LIJE^ENJE AVITAMINOZE

NAJZDRAVIJA KAO SALATA

snim sastojcima. Konzerviranjem se hranljiva vrijednost bitno ne mijenja, a koli~ina vitamina C, kojeg ima u zavidnoj mjeri, ostaje gotovo ista kao u svje`oj paprici ili papri~ici. Dokazano je da paprika ima ~ak ~etiri do pet puta vi{e ovog vitamina nego limun i narand`a. Zbog tako velikih koli~ina preporu~uje se kao obavezan dodatak ishrani za ja~anje imuniteta. U paprikama ma koje vrste i veli~ine nalaze se i zna~ajne koli~ine vitamina B, me|u kojima se posebno isti~u vitamini B1 i B2. Sadr`e i vitamin E kojem se pripisuju antikancerogena svojstva, vitamin A, pantotensku kiselinu, a od minerala ima najvi{e kalijuma, fosfora i `elje-

dontozu, nazeb, a pobolj{ava i vid. Paprika ima djelotvoran uticaj i na povr{insku kapilarnu cirkulaciju, ali to je zahvaljuju}i drugom va`nom sastojku - citrinu. Citrin uti~e na elasti~nost i propustljivost kapilara, {to je va`no u lije~enju ateroskleroze. Vjeruje se i da je paprika, a posebno ljuta papri~ica, savr{eni afrodizijak, jer budi raspolo`enje i strast kod ljudi. Vjerovanje se temelji na uticaju paprike na poja~an rad krvotoka. Osim afrodizija~kog dejstva, ovom drevnom ljekovitom povr}u pripisuju i da ima stimulativnu mo} na ko`u glave. Ta~nije, tvrdi se da spre~ava pojavu }elavosti, o ~emu svjedo~e Kalabrezi koji je jedu u ogromnim koli~inama.

Sastojci: 8 paprika, 200 g ri`e, 100 g le}e, 1-2 krompira, 1-2 mrkve, 2-3 paradajza, 3 `lice maslinovog ulja, 1/2 litre umaka od paradajza, za~ini so, biber, curry, per{un, 4-5 `lica sojinih ljuskica Priprema: Paprikama odstranite vrh, izvadite unutra{njost i dobro ih operite. Mrkvu, paradajz (bez ko`ice) i krompir nare`ite na komadi}e. Sojine ljuskice polijete vru}om vodom i ostavi-

Zape~ene punjene paprike na vegetarijanski na~in
te 10 minuta da se nama~u. U loncu na maslinovom ulju kratko pirjajte luk. Dodajte ocije|ene sojine ljuskice, le}u, ri`u, nasjeckani krompir, paradajz i mrkvu. Nakon kratkog pirjanja uz stalno mije{anje dodajte za~ine. Po potrebi dolijte malo vode ili umaka od paradajza. Pripremljenom smjesom napunite paprike. Slo`ite ih u duboki lonac tako da se ne prevrnu. Zalijte ih umakom

od paradajza uz malo vode i kuhajte 20-30 minuta. Kada su kuhane, premjestite paprike u vatrostalnu zdjelu, dodajte malo teku}ine u kojoj su se kuhale i pecite ih desetak minuta u zagrijanoj pe}nici. Ako ih `elite dodatno doraditi, nare`ite kri{ke sira i stavite po jednu na vrh paprike. Uz paprike mo`ete servirati pire od krompira ili ne{to drugo po va{oj `elji.

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja U RESTORANU

39

ki specijaliteti

Sastojci: 400 g kuhanog krompira u ljusci, 250 g svje`eg prhkog tijesta, 250 g topljenog sira u listi}ima, 150 ml vrhnja za kuhanje, 1 glavica ljubi~astog luka, 1 gran~ica svje`eg ru`marina, 1 jaje Priprema: Povr}e ogulimo, krompir nare`emo na kri{ke, a luk na koluti}e. U lim za quiche, zajedno s papirom za pe~enje, premjestimo svje`e prhko tijesto, odre`emo vi{ak papira, a dno tijesta izbodemo vi-

Slana pita sa krompirom i topljenim sirom

lju{kom na nekoliko mjesta. Zatim po tijestu slo`imo kri{ke krompira, prelijemo ih vrhnjem za kuhanje, prekrijemo listi}ima topljenog sira, rubove tijesta savijemo prema unutra, po siru rasporedimo koluti}e luka, posipamo listi}ima ru`marina, a umu}enim `umanjkom prema`emo rubove tijesta. Tako pripremljen quiche stavimo pe}i u pe}nicu, zagrijanu na 190°C, 20ak minuta. Poslu`ite vru}e.

Kada komad govedine platite 231 euro, a ako naru~ite jo{ desert ili vino, i vi{e od 1.000 eura, definitivno zna~i da `ivite na visokoj nozi •Be~ki Steirereck sa 35.000 boca kvalitetnih vina •Najbolji svjetski restorani
Me|u najskupljim restoranima u svijetu na prvom mjestu nalazi se restoran u Tokiju (Aragawa) koji je postao popularan po svojoj govedini koja se servira uz papriku i goru{icu. Cijena jela je prava sitnica - 231 euro, no svaka dodatna slastica ili vino stajat }e vas i mnogo vi{e, i do 1.000 eura.

Za sto u Tetsuyau ~ekate mjesec
ugo|aja i posluge koja je jedna od najboljih na svijetu. Zanimljivo je i spomenuti da se na sto u Tetsuya Restaurantu (Sydney) ~eka mjesec. Svake godine budu objavljena imena pedeset najboljih restorana na svijetu. Donosimo vam listu mjesta gdje se najbolje jede i gdje vas o~ekuje vrhunski gastronomski do`ivljaj. Titulu najboljeg restorana dobio je restoran El Bulli, koji se nalazi u Barceloni. Glavni kuhar tog restorana Ferran Adrià, kojeg ~esto nazivaju i “kuhinjski” Salvador Dali, jedini je glavni kuhar koji se nalazi na listi 100 najkreativnijih ljudi na svijetu. Gotovo dva miliona ljudi preda zahtjev za rezervaciju svake godine, a samo njih osam hiljada dobije tu priliku. Neki od tih ljudi ~ekaju i do pet godina kako bi jeli u tom restoranu koji je otvoren samo od aprila do oktobra. Na drugom mjestu na{ao se restoran The Fat Duck u Berkshireu. Glavni kuhar i vlasnik ovog restorana je Heston Blumenthal, a za kulinarskog genija proglasila ga je kraljica Engleske. Restoran Pierre Gagnaire koji se nalazi u Parizu je na tre}em mjestu najboljih restorana na svijetu.

Sastojci: 1 kg tikvica, 25 dkg luka, 3 paradajza, 10 dkg pinjola, 15 dkg sira gaude, 8 per{unovih gran~ica, 2 limuna, 3 ~ehna bijelog luka, 1 `lica {e}era, 1 `lica ke~apa, 1 lovorov list, 0,5 dl suhog bijelog vina, 4 `lice maslinova ulja, so i biber Priprema: Luk nasjeckajte na rezance i zgnje~ite bijeli luk. Operite pa uzdu`no nare`ite tikvice, a oguljeni paradajz nare`ite na kockice. Na `lici zagrijanog ulja pre-

Tikvice u vinu s pinjolima i sirom

PEDESET NAJBOLJIH

pr`ite, a zatim dodajte paradajz, bijeli luk, {e}er i lovor. Kada se popr`i, ulijte vino pa pirjajte dok ne ispari teku}ina. Dodajte tikvice, ke~ap, limunov sok i ostatak ulja. Posolite i pobiberite. Kada provri, smanjite temperaturu i pirjajte jo{ 25 minuta. Prije poslu`ivanja pospite pinjolima, naribanim sirom i nasjeckanim per{unom, a smjesom mo`ete puniti izdubljeni paradajz, papriku ili tikvicu.

PARI[KI ARPEGE

Pari{ki Arpege, vlasnik je Alain Passard, poznat je po ponudi raznih vrsta povr}a koja su fantasti~no dizajnirana. Ali posjetioci restorana se `ale na stalno poskupljivanje cijena jela. Eigensinn Farm se nalazi dva sata vo`nje od Toronta, na maloj farmi. Specifi~nost ovog restorana jeste da sve {to se nudi uzgojeno je i pripremljeno na vlastitoj farmi. Be~ki Steirereck je od svih ovih restorana vjerojatno najkvalitetniji i s najboljom uslugom. Steirereck ima podrum s velikim izborom sireva i impresivan vlastiti vinski podrum s 35.000 boca kvalitetnih vina. Zalacain je restoran u Madridu i u vrijeme kad je otvoren, 1973. godine, bio je prvi restoran u [paniji s baskijskom nacionalnom kuhinjom. Restoran preporu~uju stalni posjetioci koji tvrde da se sva ki euro is pla ti zbog fan tas ti ~nog

Sastojci: 1 (250 g) tikvica, 250 g svje`eg sira, 2 jaja, 1 1/2 dl mlijeka, 1-2 `lice bra{na, 1 `lica {e}era (po `elji), 1 `licica soli. Priprema: Pe}nicu uklju~ite na 220 stupnjeva. Tikvicu operite i nare`ite na sitne kockice. U ve}u zdjelu ulijte mlijeko, bra{no, jaja, sol i {e}er, te dobro izmije{ajte, a zatim dodajte i sir i tikvice. Rasporedite smjesu po nama{}enom limu ili vatrostalnoj posudi, te pecite 20-25 min. Poslu`ivanje: Po `elji dodajte u sir malo limunove korice, vanilin-{e}er i malo vi-

Brzac od tikvica

se {e}era, kada je pe~eno pospite {e}erom u prahu i u`ivajte u potpuno slatkoj varijanti.

40 Nedjelja

30. septembar/rujan 2012.

30. septembar/rujan 2012.

Nedjelja

41

42

OGLASI

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

KORAK NAPRIJED
Toshiba hibridni drive
Kompanija koja je izmislila NAND flash, Toshiba planira da postane tre}i proizvo|a~ hard driveova koji }e ponuditi hibridne driveove. Hibridni driveovi kombinuju obrtne diskove sa flash cacheom koji nude performanse bliske solid state driveovima uz ni`e cijene. Toshiba navodi da njena MQ01ABDH serija hibridnih drive-ova }e inicijalno biti dostupna u 2.5” formi i ona }e biti namijenjena za upotrebu u okviru Ultrabook ra~unara koji }e se pojaviti u ~etvrtom kvartalu naredne godine, odnosno sezoni praznika. Drive }e biti dostupan u kapacitetima od 750GB i 1TB i ima}e 8GB NAND flasha, kao i 32MB RAM-a. Novi driveovi }e zadovoljiti Intel zahtjeve za ultrabookove.

43

CCleaner 3.23.1823
CCleaner je besplatni alat za optimizaciju, privatnost i ~i{}enje. On uklanja nekori{tene fajlove sa va{eg sistema omogu}avaju}i Windowsu da radi br`e i osloba|aju}i vrijedni prostor na hard disku. On tako|er ~isti tragove va{ih online aktivnosti kao {to je va{a internet historija. Pored toga, on sadr`i potpuno opremljeni ~ista~ registara. Me|utim, najbolja karakteristika ovog softvera je {to je veoma brz i ne sadr`i nikakve zlonamjerne softvere. Nova verzija donosi unaprije|ene performanse za Windows 8, unaprije|eno kori{tene memorije i vrijeme ga{enja ra~unara, dodatu podr{ku za Firefox 16 i Chrome DNS Prefetch ~i{}enje, unaprije|enu podr{ku za Run Once akcije u Startup Tool.

Ni`a cijena za Panasonic Toughbook 53
Panasonic je predstavio drugu generaciju upgradea za svoj lagani Toughbook 53 notebook koji karakteri{e br`i procesor, ve}i skladi{teni kapacitet i unaprije|eno trajanje baterije. Panasonic Toughbook je postao jedan od najprepoznatljivijih brendova kada je rije~ o mobilnim personalnim ra~unarima namijenjenim grubim okru`enjima. Ovaj model je lak{a verzija modela sa ekranom osjetljivim na dodir koji je Panasonic predstavio pro{le godine. Novi model posjeduje isti 14” LED ekran kao i prethodni model, tastaturu otpornu na prskanje i ku}i{te koje }e pru`iti za{tituukoliko padne sa manje visine.

Microsoft ulazi u Windows RT eru
Kako se pribli`ava zvani~na dostupnost Windows 8 OS-a, stvar koja je sve izvjesnija, a i koja se sada pominje od ozbiljnih kompanija koje se bave analizama kakva je Gartner je da upravo po~inje post-PC era. To bi se prije mogao nazvati prelaznim periodom za koji navodi da bi se mogao okon~ati do 2014. godine, kada bi se, prema mi{ljenju Gartnera, definitivno okon~ala PC era. Microsoft sa svoje strane nije nepripremljen za ovako ne{to. Kompanija je pripremila novi operativni sistem, u ~ak dvije verzije, Windows 8 i RT koji donosi interfejs osjetljiv na dodir i definitivno je spreman za ono {to nas o~ekuje.

Telefoni va`niji od hrane

Amerikanci vi{e tro{e na
smartphone nego na stomak
Tro{kovi prosje~ne ameri~ke porodice na usluge mobilnih operatera porasli su na 1.226 dolara godi{nje, dok tro{kovi za hranu neprestano opadaju
Ameri~ke porodice smanjile su izdatke za hranu u restoranima i kafi}ima, zabavu i odje}u, a istovremo pove}ali tro{kove za smartfonove i usluge mobilnog interneta, pi{e Wall Street Journal. Pametni telefoni u dana{nje vrijeme ~ine oko polovine svih mobilnih telefona koji su u upotrebi u SAD-u. U 2011. godini rashodi `itelja SAD-u za usluge mobilnih telefona porasli su za ~etiri posto na godi{njem nivou. To je bio najve}i rast izdataka za mobilne telefone od 2005. godine. Prosje~ni tro{kovi ameri~ke porodice za mobilni telefon i mobilni internet porasli su na 1.226 dolara godi{nje. Radi pore|enja, 2007. godine u istu svrhu tro{eno je 1.110 dolara. Tro{kovi Amerikanaca srednje klase za mobilne komunikacije porasli su 2011. godine za 59 dolara, a tro{kovi najbogatijih pove}ani su za 64 dolara. Ukupni rashodi ameri~ke porodice porasli su pro{le godine za 67 dolara, a za usluge mobilne telefonije prosje~no doma}instvo pla}alo je 116 dolara vi{e. Potro{nja prosje~nog stanovnika SAD-a za hranu u restoranima i kafi}ima pro{le godine je bila manja za 48 dolara, na odje}u je tro{en 141 dolar, a na zabavu 126 manje nego godinu ranije. Ameri~ko tr`i{te je najve}e za proizvo|a~e mobilnih telefona, u prvom redu za Applel i Samsung. Kako je ranije saop{teno, samo je po~etak prodaje iPhonea 4S, u oktobru 2011. godine, uticao na pove}anje ameri~kog bruto dru{tvenog proizvoda (BDP) za 0,2 posto. O~ekuje se da }e i prodaja novog iPhonea 5, zapo~eta pro{log petka, uticati na rast ameri~ke privrede za 0,5 posto.

Google Play - 25
milijardi preuzimanja
Iz Googlea su prije samo tri mjeseca objavili kako je s Google Playa preuzeto 20 milijardi primjeraka aplikacija. Danas sti`e objava da je ukupno preuzeto 25 milijardi aplikacija. Kako bi pro sla vi li ovo dos ti gnu }e, na Google Playu }e u na re dnim danima nuditi razli ~i te promo ci je. U sljede}ih pet dana u prodavnici aplikacija mogu}e }e biti kupiti igre za svega 25 centi, a u pitanju su naslovi Gamelofta, Electronic Artsa, Rovia i Full Fata. Tako|er, po promotivnim cijenama u ponudi }e biti kolekcije od 25 filmova koje treba pogledati, 25 zabranjenih knjiga, 25 najprodavanijih ~asopisa i 25 albuma koji su promijenili svi jet. Ta k o | e r, kompanija je objavila kako je na Google Playu dost u p n o 675.000 apli ka ci ja. Za usporedbu, na Appleovom App Storeu dostupno je 700.000 naslova, no upitno je koliko }e dugo kompanija zadr`ati prvo mjesto.

Prodaja mobitela bez punja~a
Mobilni operater O2 najavio je kako }e zapo~eti s prodajom smartphonea bez punja~a. Za sada je rije~ o neimenovanom high-end modelu iz HTC-a, no plan je da se ova pogodnost do 2015. pro{iri na sve ure|aje u ponudi. Prema rije~ima koje sti`u iz mobilnog operatera, do ove odluke do{lo je zato jer velika ve}ina kupaca punja~e koje dobiju uz mobitele ne koristi. Ka`u da 70 posto od godi{njih 30 miliona kupaca smartphonea u Velikoj Britaniji ve} ima odgovaraju}i punja~ za novi ure|aj. Prema njihovim procjenama, u Velikoj Britaniji postoji 100 miliona punja~a koji se ne koriste. Naravno, uz mobitele }e se i dalje isporu~ivati microUSB kabel za spajanje na ra~unar ili na postoje}e punja~e, a sam punja~ }e biti mogu}e kupiti. Ukidanjem nepotrebne opreme HTC i O2 }e u{tedjeti na pakovanju i transportu ure|aja, a smanjit }e se i broj punja~a koje kupci imaju u ladicama, a ne koriste ih.

44

OGLASI

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.
Dr. Fadil Ademovi}: Drama istorijskog zaokreta (1941-1945) (1)

FELJTON
ke dinas je kas Hen Bolingbrok postao kralj ri dan kon 1399.Osniva~II,englesmonarh utiHenLanriIV,Enter nakeri {to je abdicirao Ri~ard prvi histo ji gles koji je napustio prijesto.

45

NA DANA[NJI DAN

Spoticanja i evolucija britanske politike
Kako je i zbog ~ega nastao istorijski zaokret u politici i propagandi Velike Britanije od za{titnika Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta do podr{ke Titu i partizanima u ju`noslovenskim zemljama
U evoluciji britanske politike i propagande prema Jugoslaviji va`na etapa je odluka da se uhvati kontakt s partizanima. Taj kontakt nije podrazumijevao prekid dalje podr{ke Mihailovi}u uprkos njegovom odlaganju oru`anih akcija protiv neprijatelja i saradnje sa vojnim formacijama sila Osovine. Do te odluke se dolazilo dugo vremena - od jula 1942. do aprila 1943. godine. Prethodno je nastao i raskol izme|u Forin ofisa i SOE (Uprava za specijalne operacije), koja se tvrdokorno, u svojoj centrali u Londonu, protivila vezama sa partizanima. Po~elo je na sjednici koju je Sargent sazvao u Forin ofisu 8. avgusta 1942. godine. Raspravljano je o dva pitanja: dokumentu o primjerima saradnje ~etnika i Italijana u borbi protiv partizana marta 1942. godine. Taj dokument je Antoni Idn kao britanski ministar spoljnih poslova dobio od sovjetskog ambasadora. Naveden je i slu~aj saradnje sa Nedi}em kao predsjednikom kvislin{ke vlade u Srbiji i njegovim jedinicama. Drugi dokument je bio strogo povjerljiv. Zasnovan je na Hadsonovim depe{ama o generalu Mihailovi}u, koji “ne vodi igru kako treba”. Zatra`eno je da Hadson iznese svoje mi{ljenje o tome. O~ito su na dnevni red stigle {ire implikacije Dra`ine saradnje sa okupatorima i kvislinzima. poslijeratnoj Jugoslaviji vladati politi~ka sloboda i ako im dozvoli da nastave borbu protiv sila Osovine. U Ju`nom odjelu Ministarstva su pomislili da je Hadson mo`da u zabludi. Zato su Forin ofis i SOE odlu~ili da na lice mjesta po{alju pukovnika Baileya i da pri~ekaju njegovo mi{ljenje prije nego {to odgovore na ruske optu`be protiv Mihailovi}a i izmijene svoju politiku. Bailey je u jednom od svojih prvih izvje{taja nakon dolaska u Jugoslaviju javljao: “Na{e sulijani ionako uskoro pasti, pa }e se on tada domo}i njihova oru`ja i opreme i tako naoru`an braniti Crnu Goru od Nijemaca... Na teritoriju Srbije Mihailovi}evi ~etnici imaju veliku slobodu kretanja. Me|utim, oni jedva da su ne{to vi{e od simbola otpora... Kad god od njih zatra`im sabota`ne akcije velikih razmjera, general (Mihailovi}) i ljudi oko njega odgovaraju mi da je ve} do sa da iz gi nu lo po la mi li ona Srba... Kada general bude jednom siguran da je pobjeda osigurana ne}e se {tedjeti krv, ali ja smatram da }e sve do tog ~asa on ostati potpuno kadar da sklapa svaku pogodbu, bilo s Italijanima bilo s Nijemcima... Ne znam ima li Mihailovi} pogodbu s osovinskim silama u vezi s njegovom neaktivno{}u u Srbiji i u vezi s nje go vim an ti ko mu nis ti ~kim operacijama u sjeverozapadnoj Bosni...”

ri~ki Vili bio ziju pri kom va|enja zuba. 1846.Ameanestezubar(etar)jam liMorton prvi upotrijesac, ploma Milan 1876.Ro|entasrpski piRaki}.pozori{ni kriti~ar i difi Hans ger, koji je 1928. izumio napravu za kriva 1882.Ro|ensanjema~kiticazii~arma-zraVilhelmotGajnjenje i brojanje naelektri nih ~es ga ka - mjere radioaktivnosti, poznatu kao Gajgerov broja~.

D`ejms Din

ameri~koj dr`avi Misisipi kada je, na osnovu odluke federalnog suda, crnac D`ejms Meredit upisan na Univerzitet Misisipija, koji su do tada poha|ali samo bijelci. dni skog kre 1965.PripaGenecirainlili done`angeneraPo3.potaku30.liseptembar ote su {est la i {a da izvr{e dr`avni udar. su na|eni mrtvi oktobra, a

U automobilskoj nesre}i u 24. godini poginuo Srbija i Bugarska objavile mobilizaciju za rat ameri~ki glumac protiv Turske. Prvi balkanski rat, od oktobra D`ejms Din, sim1912. do maja 1913, u kojem su se protiv Turske borile i bol uznemirene i Gr~ka i Crna Gora, zavr{en je osloba|anjem balkanskih narpobunjene mlaoda od turske vlasti. dosti poslije DruPo~ela prva njema~ka ofanziva na Moskvu u gog svjetskog rajednoj od najve}ih bitaka Drugog svjetskog ta. Iako je snimio rata, koja je okon~ana u januaru 1942. porazom Nijemaca. samo tri filma, “Isto~no od raja” , Okon~an berlinski vazdu{ni most uspos“Buntovnik bez tavljen poslije sovjetske blokade Zapadnog razloga” i “Div” , Berlina krajem juna 1948, tokom kojeg su ameri~ki i britanski avioni obavili 277.264 leta i dopremili 2.323.738 tona postao je kultna namirnica. li~nost mladih tog vremena. Bijeli rasisti izazvali nerede u Oksfordu u

1891. 1912. 1941.

U egzilu u Briselu izvr{io samoubistvo francuski general @or` Ernest Bulan`e, lider bulan`ista koji je zaprijetio da sru{i Tre}u Republiku.

1955.

1949. 1962.

protivudarom na vlast je do{ao general Suharto. Smatra se da je u represalijama protiv komunista i njihovih simpatizera, koje su uslijedile, pobijeno oko pola miliona ljudi. Oskar Davi~o

Dixonova dilema
Dok su prispijevale te brzojavke Forin ofis je reagovao na to i druga zbivanja. Dixon je 9. oktobra 1942. go di ne za bi lje `io: “Smatramo da moramo i dalje podr`avati Mihailovi}a zbog potencijalne vojne i politi~ke vrijednosti koju }e on imati u kasnijem razdoblju rata...” U tom pismu Dixona 9. X 1942. Pearsonu stoji: “Mi jo{ uvijek smatramo da moramo i dalje pomagati Mihailovi}u, i to zbog njegove potencijalne vrijednosti, kako vojne tako i politi~ke, koju }e imati u kasnijoj fazi rata. Mislimo da (Mihailovi}u) treba pru`ati pomo} bez obzira na to ho}e li on i dalje odbijati na{e zahtjeve da aktivnije sudjeluje u otporu i da napada osovinske snage u Jugoslaviji... Predla`emo... da se situacija ponovo razmotri po{to na{ emisar (pukovnik Bailey) stigne u Mihailovi}ev {tab i uzmogne nam poslati izvje{taj o tome kako prema njegovu mi{ljenju izgleda situacija...” Dvije sedmice kasnije Dixon je na jednom pismu koje je primio od Murraya zapisao: “Treba li da nastavimo svoju sada{nju politiku... ili bi mo`da bilo bolje da je izmijenimo na taj na~in da ne{to novca ulo`imo i na partizanskog konja?” Mjesec dana poslije to ga, kra jem no vem bra, Howard je napisao zabilje{ku: “Svi mi uvi|amo da }emo se mo`da suo~iti s nezgodnom dilemom - Mihailovi} ili partizani - ali mislim da bi za nas bilo i beskorisno i kobno da se istovremeno kladimo na oba konja” .
(Sutra: Mihailovi} ili partizani?)

{i britan pro ktorat ci Be ana lend kao nezavisnost pod nazi 1966.BivPrvistepredskidniktepostaoujeAfrirevomcuRe- publika Bocvana. sje Se ce Kama. ma~ki ~inci Albert dur fon rah iza{li iz dau ko 1966.Njeod[i20 goraditninazlozabitvora [pan[perkouijiBaljem su odslu`ili kaznu ro je. U zatvoru je bio

Tri pitanja
SOE je te{ko prihvatio zahtjev Forin ofisa da se od Hadsona zatra`i da odgovori na tri pitanja. Jedno je glasilo: “Je li Va{e mi{ljenje da je sav dosada{nji Mihailovi}ev ratni napor usmjeren protiv partizana i ide za tim da se oni ili pot~ine ili budu iskorijenjeni?” Hadson je poslao zagonetne odgovore, koji su zabrinuli Forin ofis. Posebno onaj u kojem Hadson tvrdi da }e se partizani pot~initi Mihailovi}u samo ako im on obe}a da }e u

mnje u pogledu autorstva Hudsonovih brzojavki bile su neosnovane. Osim toga, on odli~no poznaje sve vidove (ovda{nje) situacije” . Premda je sumnjao u poruke Hadsona iz ravnogorske komande, Forin ofis ih nije mogao ignorisati. Taj britanski misionar je sve o{trije izvje{tavao o Mihailovi}evoj saradnji s Italijani ma. Po lo vi nom no vem bra ovako je ocijenio Mihailovi}a: “Smatram ga potpuno kadrim da sklopi ili s Talijanima ili s Nijemcima bilo kakvu pogodbu za koju smatra da }e poslu`iti ostvarivanju njegovih ciljeva, a da ga ne kompromitira”. Hadson je u toj depe{i odgovorio: “Mihailovi} je... pristao da odobri politiku saradnje s Italijanima koju provode crnogorski ~etnici... Mihailovi} je i dalje protivnik poduzimanja sabota`nih akcija protiv Italijana. On tvrdi da }e Ita-

1989.

napravljen za 600 stanara, ostao je samo jedan - Rudolf Hes. vao Beograd, u 1970.Ri~ardtuNijekson dopurito~kogupredsjednikaprvu posje dnog ame SFRJ. pod na bi 1980.U simboli~nomuveosje}anju{ekel,blijskaje vremena, Izrael valutu koja zamijenila funtu. ~ki seizmo ^arls Ri po kojem je na za ja~i 1985.Umro amerizvana skalalogmjerenjehter,ne zemljotresa. zi pet vi kih kci one me|u sjednik Prezi 1988.soPenra,onisanokojimasoiko.predsovjetskih fundiju-ma Vrhovnog vjeta Andrej Gromi savez Izra malizo 1990.Sovjetskiodnoseiprekielnunortokomvali diplomatske te {estodnevnog izraelsko-arapskog rata 1967.

Umro Oskar Davi~o, koji je izme|u dva svjetska rata u Jugoslaviji pripadao grupi pisaca nadrealista izrazito lijeve orijentacije.

uda itiju oboren predsje @an-Ber 1991.Vojnimdnikrom u Hatran Aristid. sa vlasti 1999. ni od naj Ra is ~noj Hercego 1991.Jedivnoceubivto{e JNA okupiravileni.i razru{ile selo Jedanma~kihve}ihnje knji Pod pokroviteljstvom i u prisustvu kopred- `evnika 20. vijeka fe je Ju1992.sjednika Me|unarodne koncarencisi} ioFranjo Günter Grass dogoslaviji, predsjednici SRJ i Hrvatske Dobri ]o Günter Grass Tu|man potpisali zajedni~ku deklaraciju kojom su se obavezali na prestanak neprijateljstava i rje{avanje spornih pitanja pregovorima.

Zbog ~ega su britanska vlada i njen predsjednik Winston Churchill krajem 1943. prenijeli svoju podr{ku - materijalnu, moralnu, politi~ku, diplomatsku i propagandnu - sa generala Dra`e Mihailovi}a i ravnogorskog pokreta na Tita i NOP u Jugoslaviji? To odvajkada klju~no, ako ne i pitanje svih pitanja, i danas se ~ini predmetom mnogih preokupacija, razli~itih pristupa, vje{ta~kih dilema, a ponajvi{e {irokih manipulacija. U ovom feljtonu se izla`e dio saznanja autora ste~enih istra`ivanjima autenti~nih istorijskih dokumenatana o tome {ta se doga|alo u vrhovima britanske politike i propagande, a ~emu se spoticalo i kako je evoluiralo gledanje Velike Britanije na pona{anje i ulogu Dra`e Mihailovi}a i ~etni~kog pokreta - uz asistenciju kraljevske izbjegli~ke vlade u Londonu - na ratnom popri{tu u ju`noslovenskim zemljama u toku Drugog svjetskog rata.

1993. 2002. 2004.

bio je Nobelovu nagradu za knji`evnost. U avgustu 2006. Gras je U seriji jakih zemljotresa u jugozapadnoj In- objelodanio da je diji razoreno 36 sela, a poginulo je najmanje kao 17-godi{njak 22.000 ljudi. bio pripadnik zloglasne nacistiPetnaest ministara inostranih poslova ~ke Vafen-SS jeEvropske unije glasalo da se dr`avama ~ladinice. Ovo otkrinicama dozvoli da potpi{u individualne ugovore sa SAD}e pisca “Limeom, kojima su ameri~ki vojnici i oficiri izuzeti od krivi~nog nog dobo{a” {ogonjenja od Me|unarodnog krivi~nog suda u Hagu. kiralo je javnost i U samoubila~kom napadu na ameri~ki vojizazvalo `estoke ni konvoj u Bagdadu, koji su izveli pripadnikritike pisaca, ci teroristi~ke grupe jordanskog ekstremiste Abu Musaba histori~ara i polial-Zarkavija, poginula je 41 osoba, od toga 34 djece koja su ti~ara u Evropi. pohrlila da uzmu slatki{e od ameri~kig vojnika.

46

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
BH Telecom Premijer liga BiH 8. kolo
uta pob ner por d:p-g bod

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

^elik - @eljezni~ar 1:2 (1:1)

1. Sarajevo 2. @eljezni~ar 3. Borac 4. Olimpic 5. Zrinjski 6. Rudar P. 7. Slavija 8. Leotar 9. [iroki Brijeg 10. ^elik 11. Travnik 12. GO[K 13. Vele` 14. Radnik 15. Zvijezda 16. Gradina

7 6 1 0 8 5 2 1 8 4 1 3 8 3 4 1 7 4 1 2 8 4 1 3 8 3 3 2 7 3 1 3 7 2 3 2 8 2 2 4 8 2 2 4 7 2 2 3 7 2 1 4 8 1 4 3 8 2 1 5 8 0 3 5 REZULTATI

18:3 13:6 13:6 7:4 5:4 10:11 5:6 6:7 7:6 7:8 6:8 7:10 9:12 5:9 4:11 7:18

19 17 13 13 13 13 12 10 9 8 8 8 7 7 7 3

Tradicija i Vukasovi} prejaki
@eljo posljednjih deset me~eva nije pora`en od zeni~kog tima • Su|enje ispod svakog prosjeka, a u ^eliku su istakli kako je djelilac pravde kartonirao “prave” igra~e
Stadion Bilino polje. Gledalaca oko 7.000. Glavni sudija: Radoslav Vukasovi} 5 (Trebinje). Pomo}nici: Sreten Udovi~i} (Prijedor) i Zlatan Be~irevi} (Mramor). Strijelci: 1:0 - ^ovi} (7), 1:1 - Adilovi} (35), 1:2 - Brkovi} (83). @uti karton: Hori}, Travan~i}, Kuduzovi}, Bara}, Jusi} (^elik), Svraka, Zoloti} (@eljo). Crveni karton: Hori} (90. - drugi `uti). ^ELIK: Nurkovi} 5, Brkovi} 5,5, ^ovi} 6, Jusi} 5, Markovi} 5,5, Bajraktarevi} 5,5 (od 87. Nestorovi} -), Hori} 5,5, Travan~i} 6 (od 78. Bo`i~i} -), Bara} 5,5, Kajkut 6,5 Me{anovi} 6 (od 42. Kuduzovi} 5). Trener: Vlado Jagodi}. @ELJEZNI^AR: Antolovi} 7, ^oli} 6, Vasili} 6, Bogi~evi} 6, Kvesi} 6, Zoloti} 6, Svraka 6,5, Jamak 6 (od 70. Brkovi} 6,5), Bekri} 6 (od 65. Stani} 6), Selimovi} 5,5 (od 56. Be{lija 6), Adilovi} 7. Trener: Amar Osim. Tradicija koja je na strani @eljezni~ara, prema kojoj nisu posljednjih deset me~eva pora`eni od ^elika, i sudija Radosav Vukasovi} ipak su bili prevelika prepreka za crveno-crne sino} na Bilinom polju. U susretu dvije ekipe, dva stara rivala, slavili su gosti sa 2:1. Uz to imali su u svojim redovima i najboljeg igra~a na terenu - cen-

BIJELJINA: Radnik - Slavija (Niki} 72, Basara 75) PRIJEDOR: Rudar - Zvijezda (Savi} 34ag, Vukovi} 87) ORA[JE: Gradina - Borac

2:0

2:0

1:3

(Popara 70 - Trivunovi} 11, Kruni} 56, Kuni} 62) SARAJEVO: Olimpic - Travnik (Smaji} 65, 90+3) ZENICA: ^elik - @eljezni~ar ^ovi} 7 - Adilovi} 35, Brkovi} 83) NEDJELJA, 15.30 SATI GABELA: GO[K - Zrinjski (Sudije: ]uji}, Tomas, Imamovi}) MOSTAR: Vele` - Leotar(TV) (Parad`ik, Alispahi}, Dra{kovi}) NEDJELJA, 18 SATI SARAJEVO: Sarajevo - [iroki Brijeg (Paji}, Peri}, Janji}) 1:2 2:0

Tim sa Grbavice jo{ jednom je odnio tri boda sa Bilinog polja

Foto: M. TUNOVI]

tarfora Eldina Adilovi}a, koji je postigao izjedna~uju}i gol u 35. minuti, a potom u 83. asistirao rezervisti Danijelu Brkovi}u za pobjedu. Doma}in je odli~no otvorio utakmicu i do{ao do ranog vodstva u 7. minuti preko Mehmedalije ^ovi}a, da bi poslije imali terensku inicijativu, imali i nekoliko prilika, ali na kraju ostali bez planiranih bodova. Kada je u pitanju su|enje, ono

je zaista bilo ispod svakog prosjeka, gdje je glavni sudija ovog me~a Radosav Vukasovi} iz Trebinja izgubio konce u 29. minuti ne sviraju}i o~igledan prekr{aj nad napada~em ^elika Sa{om Kajkutom na 20 metara od gola gostiju, {to je stvorilo nervozu na terenu. Nova velika gre{ka bila je u 65. minuti kada nije vidio o~igledan prekr{aj Velibora Vasili}a nad Stipom Bara}om u svom {esnaes-

tercu, da bi u 79. minuti svirao nepostoje}i ofsajd za igra~a ^elika koji je i{ao prema golu gostiju na asistenciju svog pomo}nika Zlatana Be~irevi}a. U ^eliku su istakli kako je djelilac pravde kartonirao “prave” igra~e, tako da }e za idu}e kolo i gostovanje u Isto~nom Sarajevu kod Slavije biti oslabljeni za najmanje pet standardnih igra~a.
M. DAJI]

Zavr{en kvalifikacioni turnir za EP U17

Olimpic - Travnik 2:0 (0:0)

Smaji} rije{io dileme
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Presudio potez trenera Musemi}akoji je u igru ubacio mladog napada~a Irhana Smaji}a, a ovaj mu zahvalio sa dva gola
Sarajevo. Stadion Otoka. Gledalaca: 200. Sudija: Dragan Petrovi} (Banja Luka) - 5,5, pomo}nici: Mario Vinceti} (Ora{je) i Amer Maci} (Mostar). Strijelci: 1:0 - Smaji} (65), 2:0 - Smaji} (90+3). @uti kartoni: Bu~an, Durak (Olimpic), Fejzi}, Terzi}, Mi{i}, Varupa (Travnik). OLIMPIC: Fejzi} 6,5, Bu~an 6,5, [kalji} 7, Duljevi} 6,5, Iveti} 6, \elmi} 6,5, Kapi} 7, Kari} 6 (od 80. Sal~inovi} -), Zolj 7, \uri} 6 (od 36. Durak 6,5, od 64. Smaji} 7,5), Vidovi} 6,5. Trener: Husref Musemi}. TRAVNIK: Fejzi} 6,5, Terzi} 6, Mi{i} 6, Kova~evi} 5,5, Lihovac 5,5 (od 28. Simeunovi} 5,5), Popovi} 5,5, Red`epi 5, Varupa 6, La{tro 5,5, Tabakovi} 6, Peji} 6 (od 75. Smaji} 5,5). Trener: Nermin Ba{i}. Olimpic i Travnik odigrali su ju~er veoma dobru utakmicu, a na kraju su zaslu`eno slavile Sarajlije sa 2:0. Oba puta strijelac je bio Irhan Smaji}. Prvo poluvrijeme je proteklo u laganoj dominaciji doma}eg sastava. Najzrelije {anse za Vukove imali su \elmi} u 4, ~iji {ut

Kadetska reprezentacija BiH nije se plasirala u elitni krug

Kadetska fudbalska reprezentacija BiH pora`ena je od Slovenije sa 0:1 u posljednjem, tre}em kolu grupe 5 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2013. ju~er na ko{evskom stadionu. Jedini gol za Slovence dao je Marko Krivi~i~ u 23. minuti. Tako su izabranici selektora Sakiba Malko~evi}a zavr{ili nastup na tre}em mjestu sa tri boda, bez plasmana u elitni krug. Prethodno su pobijedili Gr~ku sa 2:1 i izgubili duel protiv Francuske 1:3. U17 BiH igrala je protiv Slovenije u sastavu: Kara~i}, Halilovi}, Omazi}, Ba{i}, Bihojevi}, Burovi} (od 41. Tahiri), Radovac, Aganspahi}, Ade-

movi} (od 72. ^ivi}), Hajrulahovi} (od 41. D`ananovi}), Makitan. U drugom me~u ove grupe Francuska i Gr~ka odigrale su nerije{eno 2:2 na stadionu SRC Slavija. Strijelci za kadete Francuske bili su Pereira de Sa u 49. i Cornet u drugoj minuti sudijske nadoknade, a za Gr~ku Donis u 75. i Saliakas u 80. Grci su zavr{ili susret sa igra~em manje nakon {to je Toumanidis isklju~en u sudijskom vremenu. Pobjednik grupe 5 je Slovenija sa 7 bodova, druga je Francuska sa 4, tre}a BiH sa 3, a ~etvrta Gr~ka sa 2.
Z. R.

Na stadionu Otoka odigrana dobra utakmica u kojoj su postignuta dva gola

golman Fejzi} brani, zatim [kalji} u 10, kada je iz jedne gu`ve glavom opalio preko gola, te u 19. minuti Kapi} koji je oprobao udarac sa nekih desetak metara s lijeve strane, ali je golman Travnika sjajnim refleksom spasio svoj gol. Sa druge strane, {ansu je imao Red`epi u 26. minuti, ali je slabo pucao sa desetak metara. U dru gom po lu vre me nu Olimpic je ubacio u brzinu vi{e, a najbli`i pogotku bio je Durak

u 50. i 55. minuti. Nakon vi{e od sata bez gola presudio je potez trenera doma}ih Husrefa Musemi}a koji je u igru ubacio mladog napada~a Irhana Smaji}a, a ovaj mu zahvalio sa dva gola. Prvo je u 64. minuti nakon asistencije Duljevi}a sjajnim udarcem zatresao mre`u gostiju, da bi u tre}oj minuti sudijske nadoknade, na dodavanje Kapi}a, pogodio za kona~nih 2:0 i pobjedu Olimpica.
M. K.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Bh. kadeti pora`eni od Slovenije

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

SPORT

47

Fudbaleri Sarajeva do~ekuju [iroki Brijeg

Po sedmu uzastopnu pobjedu u prvenstvu
Centar grada u bordo boji
U sklopu Bordo daya, ~ije je odr`avanje uprili~eno ju~e na Trgu oslobo|enja Alija Izetbegovi}, odr`ana je konferencija za novinare u prisustvu velikog broja navija~a ko{evskog premijerliga{a. Oni su obojili centar grada u bordo boju, dru`e}i se sa prvotimcima i stru~nim {tabom. Na {tandovima su upisivani novi ~lanovi kluba kao i polaznici omladinske {kole, te prodavane majice sa klupskim obilje`ijima. Najavljeno je da }e od danas informacije o aktivnostima kluba sa Ko{eva biti dostupne na pobolj{anoj internet-stranici fcsarajevo.ba.
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Iako imaju gorka iskustva u prethodnim me~evima protiv [irokobrije`ana, ovog puta u ko{evskom premijerliga{u nadaju se osvajanju novih bodova za u~vr{}enje vode}e pozicije
Fudbaleri Sarajeva do~ekuju ve~eras [iroki Brijeg u jednom od derbija osmog kola BHT Premijer lige BiH u 18 sati. U bordo sastavu vlada optimizam uo~i duela sa ekipom sa Pecare. Vode}i tim na{eg prvenstva pri`eljkuje produ`etak uspje{nog niza i sedmu uzastopnu pobjedu u prvenstvu.

Ukupni skor
Ukupni skor ostvarenih pobjeda u susretima Sarajeva i [irokog Brijega je na strani premijerliga{a sa Pecare. Naime, u dosada{njih 29 utakmica, Sarajevo je zabilje`ilo devet pobjeda nad [irokim Brijegom, dok su [irokobrije`ani slavili u 13 navrata. Sedam me~eva zavr{eno je nerije{enim rezultatom. Gol-razlika je 36:38 u korist ekipe sa Pecare. U me~evima odigranim na stadionu “Asim Ferhatovi} Hase” ko, {evski premijerliga{ pobijedio je sedam puta [irokobrije`ane, pri ~emu je remizirao pet puta i do`ivio dva poraza, uz gol-razliku 30:17 za bordo sastav. “Odigrali smo dosad 14 slu`benih utakmica u ovoj sezoni. Vjerujem da }e biti dobra utakmica. Nadam se da }emo osvojiti tri boda u ovom bitnom me~u i na~initi ve}u bodovnu razliku u odnosu na pratioce. Atmosfera u ekipi je odli~na. Osim povri-

Odli~na atmosfera me|u igra~ima i simpatizerima bordo tima uo~i derbija sa [irokim

je|enog Denisa ^omora, svi ostali igra~i su na raspolaganju za dana{nju utakmicu {to ulijeva dodatni optimizam” izjavio je , {ef stru~nog {taba Dragan Jovi}. Ipak, strateg Sarajeva ostaje oprezan jer je svjestan negativne tradicije u me~evima sa [irokim Brijegom. “Uz podr{ku na{ih navija~a, vjerujem da }emo prekinuti neuspje{nu mini-seriju (porazi od

0:1 i 1:3 u dva posljednja prvenstvena me~a, op.a). Ako odigramo kako znamo, nema razloga da ne pobijedimo. Sarajevo je u odli~noj seriji, dok [iroki Brijeg igra slabije u posljednje vrijeme, iako ima istaknute pojedince” rekao je Jovi}. ,

Anga`ovana igra
Kapiten Sedin Torlak naglasio je da je tim sa Ko{eva ostvario

fenomenalni pobjedni~ki niz. Nakon remija sa ^elikom (0:0), pobjede su zabilje`ene u prvenstvenim duelima protiv Rudar Pri je do ra (3:1), Gra di ne (3:1), Olimpica (1:0), GO[K-a (4:0), Ve le `a (4:1) i Le ota ra (3:0), te u Kupu BiH nad Gradinom sa 1:0. “Uz anga`ovanu igru osvoji}e mo tri bo da. Spre mni smo izni je ti te ret ove uta kmi ce.

Ako odi gra mo bor be no i pru `imo svoj maksimum, rezultat ne bi tre bao izos ta ti” sma tra , Tor lak. Cijene ulaznica su 5 KM (tribina sjever), 7 (istok) i 8 (zapad). Vjerovatan sastav: Bandovi}, Tatomirovi}, Torlak, Dupovac, Zlat ko vi}, Se sar, [u nje va ri}, Sulji}, Belo{evi}, Husejinovi}, Had`i}.
Z. RA[IDOVI]

Gradina - Borac 1:3 (0:1)

Banjalu~ka rapsodija u Ora{ju
Stadion Goal u Ora{ju. Gledalaca: 1.000. Sudija: Darko Obradovi} (Stolac) - 6, pomo}nici @eljko Mari} (Doboj) i Almir ^i{i} (Mostar). Strijelci: 0:1 - Trivunovi} (11), 0:2 - Kruni} (56), 0:3 - Kuni} (62), 1:3 - Popara (70). @uti kartoni: Katanec, Muminovi} (Gradina), Raspudi} (Borac). GRADINA: Zuki} 6, Zoleti} 6, Smajlovi} 5,5, Turbi} 5, Selimovi} 5,5 (od 59. Salihba{i} 5), Ive{i} 5,5, Hamzi} 5 (od 46. Popara 6), Muminovi} 6, Katanec 6 (od 46. Savi} 5), Ordagi} 5,5, Huseinba{i} 5,5. Trener: Ned`ad Bajrovi}. BORAC: Avduki} 7, Vasiljevi} 7, Ba{i} 7 (od 90. Radulovi} - ), Teinovi} 6, @i`ovi} 7,5 (od 83. Subi} - ), Grahovac 7, Stoki} 6 (od 66. Kuni} 6), Raspudi} 6, Kantar 6,5, Trivunovi} 7, Kruni} 7. Trener: Slobodan Star~evi}. Gradina je pora`ena od Borca sa 1:3 u Ora{ju. Nakon prvih desetak minuta, Borac je preuzeo kontrolu igre. Prvi gol djelo je Trivunovi}a koji na asistenciju @i`ovi}a poga|a za 0:1 u 11. minuti. U drugom poluvremenu Kruni} je u 56. minuti na asistenciju @i`ovi}a sa 12 metara efektno pogodio za 0:2. Tre}i zgoditak dao je Kuni}, koji na dodavanje Grahovca kontru pretvara u nedosti`no vodstvo od 0:3 u 62. minuti, a utje{ni zgoditak postigao je u 70. minuti doma}i rezervista Popara poslije uba~aja Husejinba{i}a iz kornera.
I. PEJI] Trivunovi} posti`e vode}i gol za goste
Foto: Tom JAKTRO

Mogu}a provjera zmajeva u Al`iru
Pregovori oko gostovanja fudbalske reprezentacije BiH kod Al`ira 14. novembra su u toku. Generalni sekretar Nogometnog saveza BiH Jasmin Bakovi} rekao je da jo{ nije postignut dogovor, niti potpisan ugovor o odigravanju prijateljske utakmice izabranika Safeta Su{i}a protiv selekcije Al`ira, koju na selektorskoj funkciji predvodi na{ proslavljeni stru~njak Vahid Halilhod`i}. Z. R.

Za susret Vojvodine i Partizana

Doveli sudiju iz Lige prvaka
Sudijska komisija FS Srbije saop{tila je da }e pravdu na der bi ju 7. ko la Su per li ge izme|u Vojvodine i Partizana dijeliti ni manje ni vi{e nego sudija iz Lige prvaka. Milorad Ma`i}, arbitar koji je dijelio pravdu na susretu izme|u Barcelone i Spartaka iz Mos kve, do bio je vi so ke ocjene. Sportske.net prenose da je Ma`i} do sada Vojvodini dijelio pravdu ~etiri puta, a Novosa|ani su imali stoprocentan u~inak pobjeda. Partizanu je sudio 16 puta, a 12 puta su crno-bijeli iza{li kao pobjednici.

48

SPORT

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

JU “STUDENTSKI CENTAR” SARAJEVO Ulica Podgaj broj 6, Sarajevo Na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Studentski centar Sarajevo donesenoj na XVIII sjednici odr`anoj 13. 9. 2012. godine, raspisuje se:

Hercegova~ki derbi na Podavali

za izbor i imenovanje direktora JU Studentski centar Sarajevo Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Studentski centar Sarajevo. Izbor i imenovanje vr{it }e se na period (mandat) od ~etiri (4) godine. Pravo u~e{}a na konkurs imaju kandidati koji ispunjavaju slijede}e uslove: - da je dr`avljanin BiH (dokaz: Uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte); - da je stariji od 18 godina (dokaz: Izvod iz mati~ne knjige ro|enih); - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene funkcije; - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upra`njene funkcije (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojiv sa funkcijom direktora JU Studentski centar Sarajevo (dokaz: Potvrde nadle`nih organa). Dokumenti kojima se dokazuju op}i uslovi ne mogu biti stariji od {est (6) mjeseci.

KONKURS

Dragan Peri} (Zrinjski): @eli nastaviti pozitivnu tradiciju protiv Gabelana
Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se prijavljuje na konkurs, mora da ispunjava i slijede}e posebne uslove, i to: - da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme dru{tvenog ili tehni~kog smjera i da ima najmanje pet (5) godina uspje{nog rada u struci (dokaz: akt kojim se dokazuje zavr{ena {kola i akt kojim se dokazuje radno iskustvo u struci); - da ima dokazane organizacione sposobnosti; - da posjeduje poznavanje jednog svjetskog jezika (dokaz: uvjerenje izdato od ovla{tene institucije, odnosno ustanove); - da nema privatni-finansijski interes u JU Studentski centar Sarajevo (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa) i - da nije ~lan upravnog ni nadzornog odbora niti jedne javne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta (dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa). Dokazi kojima se dokazuje ispunjavanje naprijed navedenih uslova u formi ovjerene izjave ne mogu biti stariji od {est (6) mjeseci. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenta koji su dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih konkursom. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije BiH” i dnevnom listu “Oslobo|enje” i na web stranici JU Studentski centar Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na konkurs slati na adresu: JU Studentski centar Sarajevo, ulica Podgaj broj 6. u Sarajevu, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS - ZA KONKURSNU KOMISIJU”

Navija~i motiv i GO[KU i Zrinjskom
Ne sumnjam da }e bolju podr{ku imati Zrinjski iako }e se igrati na na{em stadionu. Ali, to mojim momcima treba biti motiv, ka`e Katalini}
Nekada je u Jugo ligi ~ast Hercegovine branio samo Vele`. U nezavisnoj BiH uz Ro|ene elitni rang od prvog dana igraju Zrinjski, [iroki Brijeg i Leotar, a odnedavno i GO[K, pa su kom{ijski derbiji iz kola u kolo sve ~e{}i. Danas }e, osim u Vrap~i}ima, gdje gostuje Leotar, kom{ijski derbi na Podavali igrati GO[K i mostarski Zrinjski. U pro{loj sezoni dueli ova dva kluba bili su mamac za publiku, posebno kada se igralo na Podavali, a iz dva duela deblji kraj izvukao je GO[K koji je osvojio svega jedan bod. U Gabeli je bilo 0:0, a u Mostaru 4:2. “Pogled na tabelu ka`e da smo i ovaj put favoriti, ali se ta uloga mora opravdati na samom terenu. Mislim da je u ovom slu~aju i kvalitet na na{oj strani, dok }e GO[K imati samo prednost doma}eg terena. Navija~i najavljuju dolazak u velikom broju {to je za nas svakako veliki motiv” izja, vio je Dragan Peri}, trener Zrinjskog. I Ivan Katalini} je dolazak mostarskih navija~a u kom{ijsku Gabelu okarakterisao kao postulat na kojemu on i njegovi igra~i mogu graditi optimizam. “Ne sumnjam da }e bolju podr{ku imati Zrinjski iako }e se igrati na na{em stadionu. Ali, to mojim momcima treba biti motiv da odigraju {to bolje kako bismo uspjeli nastaviti ovaj pobjedonosni niz zapo~et jo{ u Travniku. Zrinjski je iskusniji i ima ulogu favorita na dana{njem me~u, ali to ne mora ni{ta da zna~i” rije~i su , Ivana Katalini}a. Dragan Peri} danas na raspolaganju ne}e imati samo Hrvoja Mili~evi}a, dok s druge strane Ivan Katalini} ne mo`e ra~unati na Ivana Kukavicu. A. DEMI]

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-12-001480 Biha}, 25. 9. 2012. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u

uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka U zemlji{noknji`nom predmetu podnosioca zahtjeva Zuli} Mensura, sina Irfana, iz Biha}a, Harmanski sokak br. 13 u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 4885/03 katastarske op}ine Biha}-grad ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 5012 “Dvori{te” ku}a i zgrada povr{ine 75 m2 i dvori{te povr{ine 282 m2. Kao posjednik navedenih nekretnina ozna~en je Zuli} Mensur, sin Irfana, iz Biha}a sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Sifa Omerad`i}

NA JAV LJU JE

[evko Oki}, napada~ Vele`a, najavljuje

Najva`nije je vratiti mir u ku}u
Promjena trenera ~esto se okarakteri{e kao pozitivna injekcija. Nedavno nas je Olimpic najbolje uvjerio. Ho}e li i Vele` danas kona~no zaigrati po volji isfrustriranih navija~a? Novi {ef Ibro Rahimi} u petak je zvani~no predstavljen igra~ima, me|utim, treninge je tokom sedmice vodio njegov asistent D`enan Zaimovi} koji }e, po svemu sude}i, kreirati dana{nju Vele`ovu formaciju. Navija~i mnogo nade pola`u u [evku Oki}a koji je ve} tre}u sezonu najopasniji Vele`ov igra~. “Otkako sam stigao u Vele` prije vi{e od dvije godine, jo{ u Vrap~i}ima nismo savladali Leotar. Znali su nas iznenaditi. Jednom je bilo 0:2, pro{le sezone 1:1. Valjda je do{lo vrijeme da i mi savladamo njih” , ka`e jedini strijelac na pro{losezonskom me~u protiv Leotara, te dodaje: “Ukoliko bi se prilika ukazala, bio bih sretan kada bih pogodio, ali je ipak najva`nije pobijediti i vratiti mir u ku}u. Navija~i su nezadovoljni, zaslu`uju bolje igre i rezultate” . Struka danas na raspolaganju ne}e imati Mustafu Kodru i Riada Demi}a ko-

Op}inski sud u Biha}u Zemlji{noknji`ni ured Broj: 017-0-DN-12-000647 Biha}, 25. 9. 2012. godine Na osnovu ~lanova 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama Federacije BiH (Slu`bene novine Federacije, broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Biha}u uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka U zemlji{noknji`nom predmetu podnosioca zahtjeva Mehmedovi} Asima, sina Hamida, iz Biha}a, Prilaz Jablanskoj bb u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovnom listu broj 750/04 katastarske op}ine Pokoj ozna~ene sa: k.~. br. 1177/1 “Bare” livada 5. klase povr{ine 2.349 m2, k.~. br. 1177/2 “Bare” livada 5. klase povr{ine 602 m2, k.~. br. 1177/3 “Bare” livada 5. klase povr{ine 480 m2, k.~. br. 1177/4 “Bare” livada 5. klase povr{ine 1.195 m2, k.~. br. 1177/5 “Bare” livada 5. klase povr{ine 666 m2, k.~. br. 1177/6 “Bare” livada 5. klase povr{ine 350 m2, k.~. br. 1177/7 “Bare” livada 5. klase povr{ine 5.034 m2 i k.~. br. 1177/8 “Bare” livada 5. klase povr{ine 66 m2. Kao posjednici navedenih nekretnina ozna~eni su Mehmedovi} Asim, sin Hamida, sa 73/1000 dijela i drugi. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Zemlji{noknji`ni referent Sifa Omerad`i}

[evko Oki}: Optimista pred duel sa Leotarom

NA JAV LJU JE

ji imaju po tri `uta kartona, dok Anela ^uri}a ne}e biti zbog isklju~enja zara|enog u pro{lom kolu. S druge strane, nakon povreda u tim se vra}aju Samir Merzi} te kapiten Admir Kajtaz. Prema posljednjim treninzima Anel Hebibovi} }e po svemu sude}i biti prekomandovan na lijevi bok, kao i Ned`ad Serdarevi} na lijevu stranu veznog reda. Nakon suspenzije, u tim se vra}a i Mirza ]emalovi} dok bi od prve minute mogao zaigrati donedavni junior Fadil Mari}. Vjerovatni sastav: Bobi}, [kalji}, Merzi}, Mahini}, Hebibovi}, Mari}, Nuhi}, Zvoni}, ]emalovi}, Serdarevi} i Oki}.
A. DEMI]

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

SPORT
ENGLESKA
1. Chelsea 2. Ever ton 3. Manch. United 4. Manch. City 5. Tottenham 6. WBA 7. Arsenal 8. Fulham 9. Newcastle 10. West Ham 11. Swansea 12. Stoke 13. Sunderland 14. Liverpool 15. Aston Villa 16. Wigan 17. Southampton 18. Norwich 19. Reading 20. QPR 6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 5 6 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0
Premiership uta pob ner por

49

PREMIERSHIP Mata matirao Arsenal

D`eko u{ao i donio pobjedu
Nakon {to je zamijenio Javija Garciju u 86. minuti, napada~ gra|ana i na{e reprezentacije svojim golom samo minut kasnije pogodio za gostuju}i trijumf prvaka Engleske nad Fulhamom
Edin D`eko donio je svojim golom u 87. minuti pobjedu Manchester Cityu protiv Fulhama sa 2:1 na gostovanju u {estom kolu Premiershipa. Napada~ bh. reprezentacije u{ao je u igru samo minut ranije, kada je zamijenio Javija Garciju i majstorskim {utem sa sedam metara smjestio loptu u mre`u, potvrdiv{i da je u izvanrednoj formi. Dosad je postigao tri gola ove sezone u prvenstvu Engleske. Ina~e, Fulham je poveo preko hrvatskog reprezentativca Mladena Petri}a u desetoj minuti iz penala, dok je Sergio Agüero postigao izjedna~uju}i gol za prvaka Engleske u 44. minuti. Na{ reprezentativni golman Asmir Begovi} branio je cijelu utakmicu za Stoke, koji je savladao Swansea 2:0. Oba gola postigao je Peter Crouch u 12. i 36. minuti. U prvoj ju~era{njoj utakmici i londonskom derbiju na Emirates stadionu, Chelsea je pobijedio kao gost gradskog rivala Arsenal rezultatom 2:1. Tako je aktuelni evropski prvak nastavio sa odli~nim partijama u Premiershipu, zabilje`iv{i petu pobjedu za ostanak na vrhu tabele. Tim sa Stamford Bridgea poveo je u 20. minuti pogotkom Fernanda Torresa nakon asistencije Juana MaNJEMA^KA
1. Bayern 2. Eintracht 3. Borussia (D) 4. Schalke 04 5. Hannover 6. For tuna 7. Bayer 8. Werder 9. Hof fenheim 10. HSV 11. Nürnberg 12. Borussia (M) 13. Freiburg 14. Wolfsburg 15. Stuttgart 16. Mainz 17.Greuther Fürth 18. Augsburg 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 4 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0
Bundesliga uta pob ner por 6. kolo d:p-g bod

d:p-g

6. kolo bod

1 1 0 3 2 1 3 0 3 2 1 4 4 2 1 1 0 3 2 2

0 1 2 0 1 1 1 3 1 1 3 1 0 3 3 4 5 3 3 3

11:3 16 12:6 13 14:9 12 12:8 12 11:8 11 7:4 10 10:4 9 13:9 9 8:8 9 5:4 8 10:9 7 6:5 7 5:4 7 9:12 5 5:9 4 5:11 4 10:18 3 4:13 3 6:11 2 3:11 2

Edin D`eko posti`e pobjedonosni gol protiv Fulhama

Reuters

te. Topnici su izjedna~ili preko Gervinha, koji je u 42. minuti primio loptu na deset metara od golmana ^echa, okrenuo se i pospremio je pod pre~ku. Mata je u 53. minuti izveo slobodan udarac, lopta je na putu prema golu Arsenala udarila francuskog obrambenog igra~a Koscielnyija,

promijenila smjer i zavr{ila u mre`i. Golman gostiju ^ech je s nekoliko intervencija u nastavku utakmice spasio svoj tim od izjedna~enja, te je Chelsea uzdignute glave napustio teren po zavr{etku duela sa Arsenalom. Liverpool je kao gost zabilje`io prvi prvenstveni trijumf ub-

jedljivo savladav{i Norwich rezultatom 5:2. Hat-trick je djelo Urugvajca Luisa Suareza u drugoj, 38. i 57. minuti, dok su preostala dva gola za redse dali Nuri Sahin u 47. i Steven Gerrard u 68. Kod pora`enih u strijelce su se upisali Steve Morison u 61. i Grant Holt u 87. Z. R.

Rezultati Arsenal - Chelsea 1:2 (Ger vinho 42 - Torres 20, Mata 53) Ever ton - Southampton 3:1 (Osman 25, Jelavi} 32, 38 - Ramirez 6) Fulham - Manchester City 1:2 (Petri} 10 pen - Agüero 44, D`eko 87) Norwich - Liverpool 2:5 (Morison 61, Holt 87 - Suarez 2, 38, 57, Sahin 47, Gerrard 68) Reading - Newcastle 2:2 (Kebe 57, Hunt 62 - Ba 59, 83) Stoke - Swansea 2:0 (Crouch 12, 36) Sunderland - Wigan 1:0 (Fletcher 51) Manchester United - Tottenham 2:3 (Nani 51, Kagawa 53 - Ver tonghen 2, Bale 32, Dempsey 52) Danas Aston Villa - WBA Ponedjeljak Queens Park Rangers - West Ham (17 sati) (21)

BUNDESLIGA Hoffenheim i Augsburg remizirali

0 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2

0 0 1 1 2 0 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4

19:2 14:7 16:8 12:7 14:9 6:2 9:7 9:10 10:12 8:10 7:11 7:12 7:8 2:8 5:12 4:8 2:10 2:10

18 13 11 11 10 10 10 7 7 7 7 6 5 5 5 4 4 2 2:0 1:0 0:0 0:2 0:2 2:2 5:0

Ibi{evi} razveselio {vabe
Bh. reprezentativac Vedad Ibi{evi} bio strijelac i asistent u gostuju}oj pobjedi Stuttgarta nad Nürnbergom • Salihovi}u dosu|en crveni karton
Stuttgart je napokon zabilje`io prvu pobjedu u sezoni. Popularne {vabe profitirale su na gostovanju kod ekipe Nürnberga, uknji`iv{i trijumf od 2:0 u subotnjoj utakmici 6. kola Bundeslige, za {to veliku zaslugu ima bh. reprezentativac Vedad Ibi{evi}, koji je bio jedan od najboljih igra~a me~a. Ina~e, puleni trenera Stuttgarta Bruna Labbadie, nakon poraza na svom terenu od Hoffenheima sa 0:3 u pro{lom kolu, u ju~era{nji duel od starta su krenuli ofanzivno. Holzhauser, Harnik i Traore bili su u startnoj postavi umjesto Okazakia, Cacaua i Hajnala. Nakon nekoliko sekundi igre, Ibi{evi} je ve} zatresao mre`u doma}ih. Prethodno je Nürnbergov igra~ Marcos Antonio na~inio gre{ku i prakti~no servirao loptu na{em reprezentativcu, koji je {ansu znala~ki iskoristio i na semaforu je rezultat bio 1:0 za goste. U drugom poluvremenu igra oba rivala bila je na visokom nivou. Nürnberg je stalno poku{avao probiti odbranu gostiju, tra`e}i {to br`i na~in za izjedna~enje, ali nje-

Prema pisanju Insidefudbola

Miralem Pjani}: Seli li na Otok?

Spursi love Pjani}a
Vedad Ibi{evi} pru`io izvanrednu igru

Rezultati Bayer Leverkusen - Greuther Fürth (Sam 50, 63) Hamburger SV - Hannover (Rudnevs 20) Hof fenheim - Augsburg Nürnberg - Stuttgart (Ibi{evi} 1, Harnik 75) Werder - Bayern (Gustavo 81, Mand`uki} 84) For tuna - Schalke (Schahin 47, 77 - Huntelaar 13, Matip 20) Borussia (D) - Borussia (M) (Reus 35, 79, Suboti} 40, Gündogan 79, Blaszczykowski 85) Danas Eintracht Frankfurt - Freiburg Wolfsburg - Mainz

(15.30 sati) (17.30)

govi igra~i nisu imali dovoljno preciznosti u pas-igri, {to su gosti koristili, prelaze}i u opasne kontranapade. Takav pristup {vabama se isplatio u 75. minuti, kada je Ibi{evi} proigrao Harnika, koji je pogodio za sigurnu pobjedu gostiju od 2:0. Hoffenheim na{eg reprezentativca Sejada Salihovi}a i Augsburg remizirali su rezultatom 0:0. Treba ista}i da je Salihovi} u igru u{ao u

62. minuti, zamijeniv{i Vollanda, ali je u 87. minuti zaradio crveni karton nakon neopreznog starta nad Wernerom. Recimo i to da je Hamburger SV, zahvaljuju}i pogotku napada~a Rudnevsa, slavio pobjedu nad Hannoverom sa 1:0, {to je sjajna uvertira za predstoje}u sve~anu ceremoniju kojom }e biti obilje`eno 125 godina postojanja ovog kluba.
G. V.

Poznato je kako Tottenham u svojim redovima `eli zamjenika Luki Modri}u, a najbolje rje{enje su vidjeli u Miralemu Pjani}u. Iako tokom ljetnog prelaznog roka nisu uspjeli dogovoriti posao sa na{im internacionalcem i Romom, sa skautingom nisu prestali. Prema pisanju portala Insidefudbol.com, Spursi na zimu `ele iskoristiti zategnute odnose u Romi. Navodno, u Tottenhamu misle da je Pjani} potcijenjen u ulozi koju mu je Zeman dao, te }e se u januaru - vratiti sa pravom ponudom za koju se nadaju da }e Pjani} prihvatiti.

50

SPORT

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

Premijer liga Bosne i Hercegovine za rukometa{e

^apljina slavila protiv Konjuha
Gora`de savladalo Krivaju u derbiju kola, ^elik nadigrao Gra~anicu • Prijedor bolji od Zrinjskog
Rukometa{i ^apljine koje sa klupe predvodi iskusni rukometni stru~njak Dragan Suton nadigrali su ekipu Konjuha rezultatom 27:24 u utakmici 2. kola Premijer lige BiH, odigranoj u petak u gradskoj sportskoj dvorani u ^apljini pred 500 gledalaca i tako uknji`ili prve bodove u novoj sezoni premijerliga{kog karavana. Puleni trenera Konjuha Emira Junuzovi}a odigrali su odli~no prvo vrijeme i u tom trenutku moglo se pretpostavljati da }e poslije minimalne pobjede nad Bosnom BHT u Sarajevu na startu sezone i u svom drugom gostuju}om susretu uspjeti da dobru igru kapitaliziraju osvajanjem novih bodova. Rukometa{i premijerliga{a iz @ivnica na kraju prvog poluvremena vodili su rezultatom 13:11. Ipak, u nastavku me~a je uslijedila druga~ija pri~a. Doma}ini su poja~ali tempo i nakon pet minuta igre pre{li u vodstvo od 14:13, da bi potom prednost odr`avali do kraja me~a, koji su rije{ili u svoju korist pobjedom od tri gola razlike. Uvjerljiv trijumf na svom terenu upisali su i rukometa{i ^elika, koji su opravdali ulogu favorita u duelu sa Gra~anicom, nadigrav{i gostuju}i tim sa 36:27. Rukometa{i Gora`da, osvaja~i naslova pobjednika Kupa BiH u pro{loj sezoni, savladali su Krivaju u dvorani "Mirsad Huri}" sa 34:32. Uz ^apljinu, ^elik te Gora`de i ekipa Prijedora je kao doma}in slavila na svom terenu izboriv{i pobjedu nad Zrinjskim sa 36:29. Rezultati prvih me~eva 2. kola Premijer lige BiH za rukometa{e: ^apljina - Konjuh 27:24 (11:13), ^elik - Gra~anica 36:27 (17:13), Prijedor - Zrinjski 36:29 (16:12), Gora`de - Krivaja 34:32 (21:15); Grada~ac - Bosna BH Telecom (sino}), Leotar - Kakanj (sino}), Derventa - Bosna Prvent (sino}).
Zeni~ani bez problema do pobjede G. V.

WTA turnir u Tokiju

Odre|en kalendar SP-a u Formuli 1 za idu}u godinu

Sezona startuje VN-om Australije
Ruskinja Nadia Petrova osvojila je naslov pobjednice WTA turnira u Tokiju. Koristiv{i svoj agresivni stil igre sa jakim servisom, iskusna 30-godi{nja Moskovljanka

Petrova osvojila naslov
ATP turnir u Kuala Lumpuru
Francuz Julien Bennetaeau i Argentinac Juan Monaco igrat }e u finalu teniskog ATP turnira u Kuala Lumpuru s nagradim fondom 850.000 dolara. Drugi nosilac Monaco je u polufinalu savladao tre}epostavljenog Japanca Keija Ni{ikorija sa 6:2, 2:6 i 7:6 (4), sedmi no-

Raspored je sli~an posljednjim najavama, pa tako sezona kre}e Velikom nagradom Australije koja se vozi 17. marta
Me|unarodna automobilisti~ka organizacija (FIA) definitivno je potvrdila kalendar Svjetskog prvenstva u Formuli 1 za idu}u, 2013. godinu. Raspored je sli~an posljednjim najavama, pa tako sezona kre}e Velikom nagradom Australije koja se vozi 17. marta. Slijede utrke u Maleziji, Kini i Bahreinu (21. aprila). Premda s organizatorima jo{ nije potpisan ugovor, ali u raspored je postavljena utrka u New Jerseyu, koja bi se trebala odr`ati 16. juna. Isto tako, idu}e godine }e se na {panskom tlu voziti samo jednom, a ne dva puta, kako je dosad bio obi~aj. Utrka u Barceloni je na rasporedu 12. maja. Sezona zavr{ava Velikom na-

savladala je u finalu favorizovanu poljsku igra~icu i braniteljicu titule Agnieszku Radwansku sa 6:0, 1:6 i 6:3 na turniru vrijednom 2,16 miliona dolara.

Bennetaeau i Monaco za naslov

silac Benneteau je sa 6:4 i 6:1 bio je bolji od prvopostavljenog [panca Davida Ferrera. Rezultati: Kuala Lumpur, ATP (850.000 dolara): polufinale:Julien Benneteau (Fra/7) - David Ferrer ([pa/1) 6:4, 6:1;Juan Monaco (Arg/2) - Kei Ni{ikori (Jap/3) 6:2, 2:6, 7:6 (4).

Sezona zavr{ava Velikom nagradom Brazila 24. novembra

gradom Brazila 24. novembra. Kalendar Svjetskog prvenstva u Formuli 1 za 2013. godinu: 17. marta VN Australije; 24. marta - VN Malezije; 14. aprila - VN Kine; 21. aprila - VN Bahreina; 12. maja - VN [panije; 26. maja - VN Monaka; 9. juna - VN Kanade; 16. juna - VN New Jerseya; 30. juna - VN Velike Brita-

nije; 14. jula - VN Njema~ke; 28. jula - VN Ma|arske; 25. augusta - VN Belgije; 8. septembra - VN Italije; 22. septembra - VN Singapura; 6. oktobra - VN Ju`ne Koreje; 13. oktobra - VN Japana; 27. oktobra - VN Indije; 3. novembra - VN Abu Dhabija; 17. novembra - VN SAD (Austin); 24. novembra - VN Brazila.

Na Ko{evu su snage odmjerili Sarajevo i [iroki Brijeg

Odigran prvi veliki derbi
SPORTSKI VREMEPLOV: Mehmed Ba`darevi}, nekada{nji fudbaler

Rekorder po broju nastupa za reprezentativne selekcije

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OGLASI

51

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM poslovni prostor 22m2 u novom stambeno-poslovnom kompleksu Tibra Pacific, Stup. Tel. 061/183-849.sms IZDAVANJE stan u blizi ni Sarajevske pivare, cijena povoljna. Tel: 06/ 020-059.sms IZDAJEM dvosoban stan u Sokolovic Koloniji u Sarajevu. Mob. 061/228896.sms IZDAJEM dvosoban, namjesten stan na ^. Vili I,c.grijanje, kablovska, internet. Tel. 062/315-799, 033/621-458.sms IZDAJEM stan za dvije djevojke Mejta{-Centar. Tel. 065/169-364.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u [vrakinom. Mob. 063/882-545.k IZDAJEM stan za dvije djevojke ili zaposlenom paru Mejta{ Centar. Tel:065/169-364. 227 IZDAJEM dvosoban stan kod [opinga studenticama. Tel. 061/252-880.k IZDAJEM dvokrevetnu sobu studentima, zavr{na godina studija, upotreba kuhinje i internete. Mob. 062/224-836 i 033/443-938.k IZDAJEM dvosoban i trosoban namje{ten stan, odvojeni ulazi u Starom gradu. Mob. 062/214-041.k IZDAJEM luksuzno opremljen trosoban stan, Nova Breka, ul. Jovana Bijeli}a. Mob. 061/160-609.k IZDAJEM 2 poslovna prostora, zgrada papagajke, jedan 40m2 a drugi od 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k IZDAJEM stan nov djelimi~no namje{ten (kuhinja,dnevna soba) od 80m2 na Stupu-Ba~i}i, cijena po dogovoru. Tel. 061/215-512.k IZDAJEM povoljno na du`i period ku}u sa 3 sobe, kuhinjom, mokrim ~vorom, dvori{tem, parkingom i vrtom, centar grada - Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM garsonjeru, poseban ulaz, 30m2, Babi}a ba{ta. Tel. 033/238-142 i Mob. 061/809-763.k IZDAJEM jednokrevetnu manju sobu sa kupatilom, c. g, tv zaseban ulaz, studentu.Tel. 061/217-897.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, donji Vele{i}i. Tel. 061/530-045.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem na Malti, zaposlenim. Tel. 033/219-260, 062/296-347.k IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205396.k KOVA^I]I tri krevet u tri sobe, ni{a banja, u zgradi 145KM+re`ije. Tel: 061/335-591.k IZDAJEM stan za 2 djevojke. Tel. 061/130-348.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan 200KM po osobi, pla}ene re`ije. Tel: 061/130-348.k IZDAJEM sobu studenti Grada~a~ka 120/II. Tel: 640-200 ^. Vila.k IZDAJEM namje{ten stan za studentice, povoljno, u centru. Tel. 061/145-361.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903999.k IZDAJEM dvosoban stan namje{ten u centru, Ul. ^obanija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Dobrinji, ul. Salke Nezi~i}a. Mob. 061/141-417.k IZDAJEM gara`u Grbavica II. Tel: 613-507.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan studenticama, c. grijanje, kablovska, internet. Tel:061/809-336.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru studentima. Tel. 062/334-832.k IZDAJEM gara`u u nizu Ko{evsko Brdo preko puta Kinseke ambasade. Tel. 062/282-206.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu za studente zasebno Katedrala. Tel:062/869-654.k IZDAJEM kroja~ku radnju konople kod Katedrale. Tel. 062/869-654.k IZDAJEM strancima ili doma}im ljudima stan u ku}i potpuno opremljen, dvori{te, ba{ta iznad Ba{~ar{ije. Tel. 0337442-998 i 061/525-795.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu studentici Centar strogi. Tel. 063/931-407.k IZDAJEM garsonjeru Ohridsko 3A. Tel. 033/443-620.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu, `enskoj osobi, upotreba kuhinje, kupatila, cen. kablovska, ^ekalu{a 1. Tel. 227-259.k IZDAJEM p{olunamje{ten jednosoban stan na Trgu Heroja. Mob. 061/337-764.k IZDAJEM gara`u u naselju Kvadrant ^. vila. Tel. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHRa, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM poslovni prostor 105m2 na pijaci Grbavica. Tel. 061/172-518.k IZDAJEM super namje{ten stan, Marin Dvor, sa gara`om ili bez. Mob. 061/812-046.k KOD [OPINGA dvoiposoban lijep sre|en stan, 62m2 450KM 1. sprat cen.grij. Tel. 061/480-462.k IZDAJEM ljepo namje{tenu sobu grijanje, upotreba kuhinje, kupatila na du`e vrijeme. Tel. 463-977.k ZDAJEM namje{ten dvosoban stan Dobrinja C5 studentcama li bra~nom paru. Tel:061/700-867.k JEDNOKREVETNU sobu upotreba kuhinje, centralno. Tel. 033/640-759.k IZDAJEM na du`e vrijeme ku}u sa dvoeta`nim stanom, gara`om, dvori{tem, mo`e i prodaja, u`i dio grada. Mob. 066/848-420.k IZDAJEM trosoban stan, studentima, na Vi{njiku. Mob. 062/908-901.k IZDAJEM sobu sa grijanjem, studentici. Zmaja od Bosne 28. Tel. 613-251.k IZDAJEM jednosoban stan namje{ten u Centru grada ul. Antuna Hangija. Tel. 062/092-255.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan poseban ulaz iza Merkatora. Tel. 616-649.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa centralnm grijanjem kod mosta. Tel. 062/896-412.k IZDAJEM namje{tene sobe u dva trosobna stana poseban ulaz cen. plin. Tel. 033/657-979.k

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.
IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJE se prazan dvosoban stan u Hrasnom ul. A. IZDAJE se prazan dvosoban stan u Hrasnom u ul.[a}irbegovi} br. 16/2 cijena 300KM. Tel. 061/390-538.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k SLATINA kod porodili{ta Jezero, pos. prostor pogodan za sve namjene, 190m2, 2.500 KM/m2. Mob. 061/170-254.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM dvokrevetnu sobu studentima zavr{ni godian studia sa upotrebom kuhinje. Tel. 062/224826.k kuhinje, povoljno, mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k DVOSOBAN namje{ten stan Dobrinja C5 izdajem studenticama ili bra~nom paru. Tel. 061/700-867.k NAMJE[TEN stan studenticama Teheranski trg. Tel. 061/460-150.k IZDAJEM jednosoban stan Aleja Lipa namje{ten komforan kablovska internet. Tel. 033/219-260.k POVOLJNO izdajem dvoiposoban stan namje{ten renoviran. Tel. 061/175-822.k IZDAJEM manji jednosoban namje{ten stan u Centru zaposlenoj osobi. Tel. 061/903-999.k GARSONJERA tek renoviran Centar blizu pozori{ta centr. grijanje. Tel. 061/364-663.k GRBAVICA II b. Muteveli}a 53m2 dvosoban namje{ten. Tel. 066/340748.k SKENDERIJA kod Vatrogasnog doma 46m2 namje{ten jednosoban stan. Tel. 061/247-777.k

OSLOBO\ENJE

IZNAJMLJUJEM 45m2 ul. Borak kod Vrbanja mosta namje{ten. Tel. 061/526-243.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k

ZAMJENA
ZAMJENA Isto~no Sarajevo 41m2 lift, VI kat, novogradnja SarajevoOtoka Ba{~ar{ija. Tel. 061/375-787.k SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62279-428, 00387/33-214-595.k MIJENJAM ku}u sa ba{tom u Starom gradu za stan Sarajevo. Tel. 062/213-753.k

PRODAJA
PRODAJEM dvosoban stan, ^. Vila I, 67,5m2 + dva balkona, povoljno. Tel. 033/649-457. 104 PRODAJEM 1.100m2 zemlje sa 2 vikendice, voda, struja, tel. dozvola za gradnju, Podlugovi. Mob. 065/207-686. 34 PRODAJEM stan 63 m2 Dobrinja prvi kat. Tel: 061/102-212.sms PRODAJEM adaptiran stan na Alipa{inom polju A faza, 56m2. Mob: 062/170-056.sms PRODAJEM stan 100m2, kod op}ine Stari Grad, idealan za poslovni prostor. Mob: 061/215-033.sms PRODAJEM stan 63 m2, Dobrinja, prvi kat. Mob. 061/102-212.sms DVIJE vikendice jedna na Trebevi}u, druga u Rije~ici cijena po dogovoru. Tel. 065/819-136.k TROSOBAN stan u Bolni~koj neboder I kat 77m2 cijena 1200 Eura. Tel. 061/320-439.k TROIPOSOBAN u Centru Petrakijina II kat 115m2 =250000KM. Tel. 066/801-737.k DVOSOBAN stan u C V preko puta Merkatora u Dobrinji 68m2 2 kat cjena 5000 Eura. Tel. 066/801-737.k TROSOBAN stan u Rudi Alvad`u 11 2 kat 74m2 + gara`a cjena 115.000KM. Tel. 061/320-439.k GARSONJERA u Dobrinji Nurije Pozderca 7/6 28m2 ima sred.za enovranje. Tel. 066/801-737.k DVOSOBAN stan u Geteovoj 15/12 56m2=83000KM. Tel. 061/320-439.k JEDNOSOBAN stan na rgu Zavnobha 2 kat 40m2 +balkon.Tel:061/320-439.k PRODAJEM dvosoban stan, C faza Alipa{ino polje, ul. Bosanska br. 1, 59m2 po 1.200KM/m2. Mob. 062/215030 ili 061/235-257. 1496 PRODAJEM vikendicu sve pod vo}em pvoljno. Tel. 061/169-900.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
BLIZU Katedrale izdajem na du`i period dvosoban konforan namje{ten stan, 70m2. Tel. 060/312-1310. 83 DVOSOBAN komforan stan, 70m2, blizu Katedrale, izdajem na du`i period. Mob. 060/312 1310. 176 LIJEPO ure|eni stan kod Socijalnog, iznajmljujm, 70m2, 500 KM. Mob. 061/187-990.sms STROGI centar, Vje~na vatra, iznajmljujem, 2,5 soban adaptiran i namje{ten stan, 64m2, 4. sprat, na du`i period. Raspolo`iv od 1.10. Tel: 062/160022.sms IZDAJEM namje{ten stan 40m2, zgrada ^. vila, sprat 2, plinsko grijanje, od tramvaja 100m. Mob. 062/752-598.sms IZDAJEM kanc. kod N. pozorista povoljno 061729536.sms

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
PRODAJEM zemlji{te 970m2, Kakrinje, Kakrinjska cesta do broja 53, po 19KM/m2. Mob. 062/215-030 ili 061/103-050. 1496 PRODAJEM dvsoban stan 55m2 ul. Alojza Benca 2/II 85.000KM. Tel. 647-840.k CENTAR Bolni~ka trosoban stan 77m2 cijena 2.500KM/m2. Tel. 061/893-105.k PRODAJEM dvosoban stan 57m2 Kolodvorska 13 kod Socijalnog. Tel. 061/905-212.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 II sprat kod doma armije. Tel. 445-371. iza 15 sati. k PRODAJEM ~etvrosban stan 116m2 Ba{~ar{ija 1. sprat. Tel. 445-371.k STAN Centar 84m2 3 sob. II kat 96m2 XVI kat povoljno. Tel. 063/157832.k KU]A S. grad Kova~i 150m2 gara`a na 800m2 placa. Tel:063/157-832.k VI[E A.ugar.stanova u Centru od 75m2 d 170m2. Tel. 061/299-911. STAN K. Brdo 68m2 gara`a II 53m2 VI kat. Tel. 062/758-330.k STAN Pofali}i 33m2 II kat Grbavica 55m2 VI kat. Tel. 069/299-911.k PRODAJEM zemlju sa ljepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/263-029.k VRATNIK ku}a tri stana zaseban ulaz dvije gara`e 1/1.Tel. 061/131-268.K PRODAJE se ku}a sa 500m2 oku}nice Gazin Han Hladivode Op{tina Stari grad. Tel. 061/534-319.k FRANJEVA^KA kod Sarajevske pivare trosoban stan prodajem. Tel. 063/706-035.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 1. sprat Hrasno Aleja lipa. Tel. 445-371.k PRODAJEM stan 52m2 A. polje mo`e zamjena za Banja Luku. Tel. 033/542-668.k PRODAJEM trosoban stan 69m2 na 4 spratu Ilid`a-Lu`ani. Tel. 033/621976.k RIJE^ICA cjeldnevno osun~ano potok, izvor, radaju~e vo}ke 1310m2 zemlje. Tel. 061/557-258.k PRODAJEM vikendicu 50m2 sa 1600m2 oku}nice na jezeru Modrac, kd hotela Senad od Bosne. Tel. 062/474-137.k PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 061/199-845.k PRODAJEM se stan Ilid`a- Pejton 61m2 cijena povoljna. Tel. 061/284-875.k PRODAJEM stan 72m2 M. ]. ]ati}a. Tel:033/458-700.k PRODAJEM stan kod bolnice Ko{evo, 101m2, III sprat, a koji se sastoji iz dva stana. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM stan na Hvaru u Starom Gradu, 65m2, ima veliku tarasu i vrt. Mob. 066/201-411.k FRANJEVA^KA kod Sarajevske pivare trosoban stan prodajem. Tel. 063/706-035.k NOVA vikendica 70m2, na 7000m2 zemlje, vlastiti izvor, u Bla`uju, Nadosjek 181C, cijena po dogovoru. Mob. 063/748-524.k PRODAJEM stan u Pofali}ima kod tramvajske stanice, 73m2, IV sprat. Tel. 066/201-411.k PRODAJEM dva ve}a stana u centru, ul. ^obanija i ul. Skenderija. Tel. 066/050-719.k PRODAJEM stan kod Socijalnog, 61 m2. Mob. 062/170-056.sms PRODAJEM ku}u u ul. Bra}e Kne`i}, Brankovac - Mostar. Mob. 062/600-318.k PRODAJEM ku}u “Hitno”, 29.000 eura, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka + gra|evinska dozvola, voda, struja, plin, ul. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare. Mob. 061/552-163.k PRODAJEM ku}u hitno, prizemlje+sprat+potkrovlje+ba{ta 350m2, urbanisti~ka+gra|evinska dozvola, voda, struja, 29.000 eura. Abdurahmana Muharemije br. 76, naselje Bare.k PRODAJEM hitno zemlji{te 1.470m2 Paljevo-Novi Grad. Tel. 033/218-753.k PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat kod Vije~nice, ul. Telali br. 15, 80.000KM. Mob. 062/656-270.k BA[^AR[IJA 43m2 adaptiran, Centar 32m2 ^engi} V. 53m2 Mejta{ 49 i 54m2 Dobrinja 55,68m2 89m2 Alipa{ino 78.www.nerasbih.com. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM zemlju sa lijepim pogledom na Sarajevo. Tel. 057/265-029.k PRODAJEM zemlji{te na Poljinama sa gra|evinskom dozvolom struja voda, priklju~ka. Tel. 061/418-648.k PRODAJEM dvospratnu ku}u u naselju Sokolje. Tel. 062/868-328.k PRODAJE se zemlji{te u Poljicu strana iznad `i~are. Tel. 061/158-049.k PRODAJEM vikendicu ^elina Trebevi} gara`a, struja, voda 1.400m2. Tel. 061/158-049.k KU]A P+I 160m2 i parcela 1.000m2 Gladno Polje 47 glavni put Reljevo70.000m2. Vratnik. 125.000KM. www. nerasBiH.com. Tel. 066/488-818.k PRODAJEM ku}u 1500m2 zemlje {ta sa vo}njakom Vogo{}a Krivoglavci cijena 75000 eura. Tel. 066/931-190.k STANOVI Centar 117m2 105m2 68m2 Alipa{ino 65m2 59m2 Otoka. Tel:061/460-150.k VIKENDICA Ilovica 105m2+1680m2 KIjevo. Tel. 061/460-150.k PRODAJEM vikend ku}u sa oku}nicom oko 1800m2 gara`om, potokom priklju~cima. Tel. 6543-043.k PRODAJEM stan 81m2 Logavina trosoban plinsko eta`no, prizemlje. Tel. 061/899-209.k GRBAVICA I Grbavi~ka 71m2 renoviran i adaptiran. Tel. 033/956-098 iza 16. sati. k ^ENGI] VILA II Grada~a~ka 54m2 dvosoban centralno. Tel:033/711-666.k GRBAVICA Hasana Brki}a 51m2 dvosoban, eta`no. Tel: 062/295-919.k MARIJIN DVOR Kralja Tvrtka 48m2 dvosoban I kat, plinsko eta`no. Tel: 061/150-519.k ILID@A Vreoca novoradnja 36m2 jednosobani plisko eta`no. Tel. 033/711-665.k PRODAJEM troiposoban stan 85m2 renoviran sa gara`om. Tel. 061/964797 i 033/617-742.k GRBAVICA Radni~ka dvoiposoban stan povoljno, useljiv 60m2. Tel. 061/335-591.k PRODAJEM stan u Saraj Polju 48m2 2 sprat. zvati poslije 20 sati. Tel: 061/170-218.k FRANJEVA^KA kod Sarajevske pivare trosoban stan prodajem povoljno. Tel. 063/706-035.k VRATNIK ku}a sa tri stana poseban ulaz i dvije gara`e 1/1. Tel.061/131-268.k DALMATINSKA strogi centar, stan 121m2 visoko prizemlje, mogu}a kombinacija. Tel. 033/221-533.k STAN 33m2 Novi grad i prvi sprat renoviran ul. Alibega Firdusa ^ikma. Tel. 062/649-370 i 066/160-788.k STAMBENO kancelarijski prostor 134m2 kod gradske tr`nice ul. Ni`e Banej drugi sprat renoviran. Tel. 061/072-845 i 066/160-788.k DOBRINJA C5 nov zgrada stan 66m2 sedmi sprat, balkon i stan Grbavi~ka. Tel. 061/072-845.k MALTA 56m2 osmi sprat ul. Envera [ehovi}a lift, lo|a, dvostrano orjentisan. Tel. 062/649-370 i 066/160-788.k SKENDERIJA Adila Grebe 43 m2 +balkon 4 sprat i stan 32m2 kod stadiona Ko{evo sedmi sprat. Tel: 061/072-849 i 063/556-886.k MARIJIN DVOR ul. Titova 75m2 drugi sprat, balkon 2150 KM/m2. Tel:061/402-784.k PRODAJEM stan 85m2, Kralja Tvrtka, I sprat. Tel. 063/025-896.k CIGLANE, A. Hangija 33m2, ve}i balkon, 4 kat. Mob. 061/148-810.k FERHADIJA 77m2, balkon, trosoban. Mob. 061/148-810.k CIGLANE, H. Red`i}a 78m2, 2 balkona, trosoban. 061/148-810.k BREKA, J. Najtharta 69m2, dvoiposobani H. Su{i}a 105m2, 2 eta`e, ~etverosoban, 2 balkona. Mob. 063/555-858.k ^EKALU[A 74m2, trosoban, balon, 3 sprat. Mob. 063/555-858.k ^ENGI] Vila, zgrada Tvina, 90m2, troiposoban, 150.000 KM. Mob. 063/555-858.k POLJINE, tri dunuma zemlje na najatraktivnijoj lokaciji sa kompletnom infrastrukturom. Mob. 061/418-548.k ^OBANIJA 84m2, 2 kat, trosoban. Mob. 063/555-858.k TITOVA 80m2, 105m2, 121m2, 130m2, 147m2, cijene do 2.500 KM/m2. Mob. 061/484-505.k ASIMA Ferhatovi}a, 78m2, 2 eta`ni, kao nov. Mob. 061/484-505.k MOJMILO 74m2, trosoban, 1 kat, balkon. Mob. 061/484-505.k KRALJA T. 96m2, 110m2, 120, cijena do 2.500 KM/m2. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM stan 66m2, veoma povoljno, Ul. Avde Jabu~ice, mo`e i zamjena za Trebinje, bez posrednika. Tel. 033/810-572, 061/438-855.k HRASNICA, 78m2, II sprat, 85.000 KM, Dobrinja, 67m2/IV, 75.000KM, Alipa{ino polje, 70m2, 1.250KM/m2. Mob. 062/156-882.k GRBAVICA, 53m2, adaptiran, visoko prizemlje, centralno grijanje, pogodan za kancelarije ili ordinaciju. Mob. 062/156-882.k PIONIRSKA dolina, novogradnja, 69m2+parking, trosoban. Tel. 033/222508.k PRODAJEM stan 85m2 Kralja Tvrtka I sprat. Tel. 062/232-378.k PRODAJEM garsonjeru 24m2 ul. Muvekita F. Tel:061/902-710.k TRI dunuma zemlji{ta na Poljinama za ku}u na najatraktivnoj lokaciji. Tel: 061/141-548.k PRODAJEM 700m2 gra|anskog zemlji{ta u Ned`ari}ima ulica Branislava Nu{i}a. Tel. 061/191-521.k PRODAJEM trosoban stan 69m2 na 4 spratu Ilid`a Lu`ani. Tel. 033/621976.k PRODAJEM stan 71m2, strogi centar. Mob. 061/398-420.k ILID@A - Osijek, ku}a sa svim priklju~cima, 1.000m2 oku}nice, vo~njak, ba{ta. Tel. 677-189 i 065/342-258.k BJELAVE, kod bolnice Ko{evo, prodajem jednosoban stan 33m2, 2.200KM/m2. Tel. 060/312-1318.k PRODAJEM dvosoban stan 55m2, A. Benca 2/II, 85.000 KM. Tel. 647-840.k PRODAJEM gara`u na idealnom mjestu, preko puta pijace Grbavica. Mob. 061/299-306.k STOLAC Dubrave Prenj prodaje se zemlji{te njiva i 2 pa{njaka povr{ine 2x1300 m2 i 2000m2, zemlji{te. Tel. 063/316-826 i 036/805-160.k PRODAJEM zemlji{te u ^elebi}ima kod Konjica. Tel. 036/730-105.k STUDENAC - Nahorevo nova ku}a 2 gara`e, ljetna kuhinja 2 duluma vo}njaka ba{te cijena po vid|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. i 061/157-718.k VRLO povoljno prodajem zemlje 960m2 na Palama 800 m iznad Simpa. Mob: 061/571-129.k PRODAJEM noviju ku}u sa tri odvojena stana sa velikim dvori{tem, Ba{~ar{ija-Sagrd`ije 40. Tel. 033/441-435, 066/033-383.k PRODAJEM ~etverosoban stan, Kvadrant, ^. vila i troiposoban stan kod Merkatora, ul. Lo`ioni~ka, N. Sarajevo. tel. 033/677-582, 064/4345-441.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, ul. M.M. Ba{eskije br. 3, kod Vje~ne vatre, za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663.k PRODAJEM vikendicu u Gornjam Vlakovu, 570m2 zemlje. Mob. 062/354-883.k GARA@A, ul. Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, 12,5m2, vl. 1/1, grunt, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM stan 52m2, Alip.polje, namje{en, 5 sprat, u odli~nom stanju, Trg nezavisnosti broj 6, cjena prihvatljiva po dogovoru. Mob. 063/322-310 Me|ugorje.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom, 29m2, cijena 60.000 KM. Mob. 062/870-389.k BANJA Luka, ul. Kozarska, ku}a 9.5x10.5, novogradnja, 2 trosobna stana, veliko potkrovlje, plac 890m2. Mob. 061/218-659.k PRODAJEM ku}u kod OHR-a, iznad Vrbanje mosta, dvoeta`na 120m2+100m2, vi{enamjenskog prostora, uredni papiri, cijena povoljna, hitno. Mob. 062/337-925.k PRODAJEM na Marijin Dvoru, V. Peri}a 2, 106m2 trosoban sa trpezarijskom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan bez posrednika. Tel. 062/254-859.k VRATNIK, ispod kasarne Jajce, ku}a 70m2, dvije eta`e sa 345m2 placa, povoljno, hitno. Mob. 065/061/966.k PRODAJEM stan, preko puta Turskog koled`a. Mob. 061/361-305.k KO[EVSKO brdo, ku}a 300m2, plac 300m2, odli~na lokacija. Mob. 061/200-864.k CIGLANE, H. Red`i}a, (A. Hume), odli~an trosoban stan 79m2, 2 terase 25m2, ostava. Mob. 061/214-856.k MUSE ]. ]ati}a, dobar torosban stan 57m2. Mob. 062/055-445.k DOBRINJA I, odli~an troiposoban stan 92m2, 2 kat, 2 lo|e, mo`e zamjena za Novi Sad ili Pan~evo. Mob. 061/214-852.k PRODAJEM opremljen restoran, uz rijeku Fojnicu, na putu Visoko-Kiseljak. Mob. 062/530-640.k PRODAJEM-mijenjem za Sarajevo, ku}u sa pos. prostorom u Bosanskoj Gradi{ci. Mob. 061/349-669.k PRODAJEM stan 60,80 kvadrata u Mostaru, naselje Zalik, useljen 2006 g. papiri 1/1, cijena 95.000 KM. Telefon 061/780-567, fele ef¡yahoo.com PRODAJEM vikendicu u ResnikuPazari}, 100m2 stamb. prostora i 750 m2 oku}nice, 58.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 81m2 u Centru. Tel. 061/398- 420.k POFALI]I - prodajem stan Zahira Panjete 7D II. sprat novogradnja 57m2. Tel. 062/383-064.k STAN, centar, 40m2 i 47m2, Grbavica, 52m2, 1.800KM/m2. Mob. 061/865-011.k DOLAC Malta, Paromlinska, 59m2, 8 sprat, 1.900 KM/m2, Vojni~ko P. 67m2, potpuno adaptiran, VP, 1.650 KM, Mojmilo, Mob. 062/383-064.k DOBRINJA V, Trg grada Prato, 67m2, 7 sprat, adaptiran, fizi~ki ima 77m2, 105.000 KM, ^engi} V. ul. B.M.Selimovi}a, 4 sp. renoviran, 35m2, 77m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM staru bosansku ku}u sa oku}nicom, 175m2, Mihrivode 45. Mob. 061/299-653.k

MALI OGLASI
BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 220.000 KM, Mojmilo, Olimpijska, 80m2, VP, 1.350 KM/m2. Mob. 062/383-064.k DOLAC M. Fojni~ka, 56m2, 1 sprat, 1.850 KM/m2, Dobrinja 3, VP, 56m2, 1.400 KM/m2, apartman na Jahorini, 33m2+16m2 podrum, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k STANOVI prodaja: Marijin Dvor u Kralja Tvrtka, 96m2, I sprat, eta`no grijanje struja/plin, pogodan i za poslovni prostor. 061/183-211.k PRODAJEM vikendicu u Vlakovu, novogradnja, 130m2, oku}nice 1.000 m2, 70.000 KM. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM stan u centru Sarajeva 49 m2. Tel. 062/216-110.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024-042.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, Hrasnica. Mob. 062/229-677.k GRBAVICA prodajem trosoban stan na XIV katu 74m2 fiksno 1500m2. Tel. 061/080-257.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k DVOSOBAN stan 5m2, 3 sprat, ^. Vila, D`. Bijedi}a. Mob. 063/959-406.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-846.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k NOVI Grad, A. Polje, dvosoban 58m2, 5 kat, i dvoiposoban 64m2, 9 kat. Mob. 061/317-731.k PRODAJEM ku}u u g. Hotonju 85m2, prizemlje + potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel. voda, cen. grij. Mob. 062/105-901.k KU]A sa placem, ul. Bulbulina, ku}a J. Avde, ku}a Alfakovac. Mob: 061/311-478.k NEUM, dvosoban stan sa opogledom na more, 55m2 i ku}a u Orebi}u sa 500m2 placa. Mob. 061/317-731.k STAN 35m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6 sprat. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.k POVOLJNO prodajem stan 54m2, u Hrasnici. Mob. 062/229-677.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000.k AERODROMSKO 54m2, [. Pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k

53

PRODAJA namje{taja prodajem dobro o~uvanu sobnu salonsku garnituru od fibera zidne kuhinjske vise}e elemente. Tel. 033/534-087 i 062/682-690.k

VOZILA
PRODAJEM [koda Octavia, dizel, 2005. god., pre{ao 190.000km, registrovan, servisna knjiga, u odli~nom stanju, cijena: 11.299KM. Mob. 061/141-804.sms PRODAJEM Tiguan, 4x4, terenac, 2008. god., pre{ao 70.400km, registrovan, servisna knjiga, u odli~nom stanju, cijena 38.499KM. Mob. 061/141-804.sms PRODAJEM Golf 5, 2008. god., benzin, pre{ao 40.150km, registrovan, servisna knjiga, u odli~nom stanju, cijena: 16.499KM. Mob. 061/141-804.sms ZASTAVA 101, 1990. god. bez ulaganja, registrovan do 7/2013. god. Mob. 062/623-131.k PRODAJEM Opel Astru 1.6 i 1993. godina, o~uvan. Mob. 061/229-925.k PRODAJEM Jettu, 1990 godina, benzinac, petro vrata. Mob. 061/349-187.k PASAT Karavan Turbo disel, 1987. god. 1.500 KM. Mob. 063/748-524.k [KODA Octavia karavan slx TD CI 81kw 2000g. Tel. 061/341-640.k PRODAJEM Golfa 2,3,4,Alnaser altenator za ostala vozila. Tel. 062/693470. PRODAJEM Mercedes 170 S Clasic, u odli~nom stanju, uvezen, sve pla}eno. Mob. 061/299-306.k PRODAJEM Opel Corsa 1.2 benzin 1998 god. gara`iran. Tel. 061/375-168.k POLO 1,4 benzinac pre{ao 58.000 km. prvi vlasnik, 2005. Mob. 061/555-270.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k BMW 318 i 1992. pre{a 163.000KM automobila koji treba vidjeti 6.500,00KM. Tel. 061/23-602.k

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 2 nova drvena prozora 120x120 i balkonska vrata drvena 80x210. Tel: 061/336-656.k PRODAJEM {poret na drva Metalac kori{ten sa~uvan u zamjenu za 2 m bukovih drva iscjepanih. Tel: 061/553633.k PRODAJEM braunove mre`ice za grijanje i el. aparate za brijanje. Tel. 061/323-906.k Dvije odrasle `enke orija{a. Tel. 064/4257291.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do-13 sati, na 061/199 328.k PRINT ma{ina Rodin Solvent 6184 A, {irina {tamp~e 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM mje{alicu za beton 200 KM. Tel. 061/645-743.k PRODAJEM komplete po{tanskih maraka 1992.-2011. BH 1000 KM i HB 400 KM. Tel. 061/194-220.k PRODAJEM {iva}e ma{ine Singer, Pfaff i Victoria u koferu, dovozim li~no, garancija 2 god. Mob. 061/145504.k PLINSKI kombi bojler Valiant, 24 kw, fasadni za cen. grijanje, povoljno. Mob. 061/546-018, 033/210-534.k PRODAJEM plinski bojler, na dimnjak pod garancijom. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k

NAMJE[TAJ
PRODAJEM trodjelni ormar, cjena 250KM. Mob. 061/254-010.sms

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
KUPOVINA
“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350-688. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914014, 033/814-010. 177 OZBILJNA `ena ~uvala bih dvoje djece. Mob. 062/600-318.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k NAJPOVOLJNIJE u gradu iznajmljujem stolice za razne namjene, cijena do 20 kom - 1,5KM, a 20 stolica i vi{e - 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/224-704 i 061/367097.k OBAVLJAM sve vrste poslova, kre~enje, malterisanje, zidanje itd.Tel. 061/382-219.k KVALITETNO ru~no vodeno pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu po }ilime i itisone je besplatan. Tel 033/221-945.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k ^ISTIMO stanove, ku}e i poslovne prostore. Mob. 062/304-018. BLINDIRANA vrata, kovane ograde, giteri, rosfraj, inoks, radimo kvalitetno i pouzdano. Tel. 061/221-668.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije. Tel. 033/645-307.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle prevodi. Tel. 065/572-966.k ODR@AVALA bh stanove isklju~ivo starijim osobama. Tel. 066/973-793.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, ventile. Tel. 061/205-803.k PARKETAR postavlja brusi lakira parking [ipad kao i postavljanje laminata. Tel.062/177-796.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i. Tel. 033/621-976.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje. Tel. 061/922476.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije eko plastika, sanitarija, servis bojlera. Tel. 061/132-149.k STAKLOREZA^KA radnja “Edo” radimo sve vrste staklarskih usluga uramljujemo slike i ogledala. Tel. 033/221-902.k INSTRUIRAM matematiku dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061/800-259.k TAPETAR dekorater presvla~i i popravlja namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 061/156-728 i 061/926-560.k VODOINSTALATER 30. godina iskustva vr{i oprave instalacija monta`u sanitarni ure|aja. Tel:033/535-659 i 062/139-034.k KOMBI prevoz razne robe, selidbe, povoljno ispomo} radne snage po dogovoru. Mob: 061/513-948.k PREVOZ robe selidbe kombijem povojno radna snaga po dogovoru. Tel. 061/513-948.k URE\UJEM i busam mezarove. Tel. 062/332-230.k INSTRUKCIJE iz matematike i fizike daje dipl.ing. elektrotehnike. Tel. 061/571-361.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062/419-501.k ^UVALA bi i opslu`ivala iznemoglo lice. Mob: 062/569-444.k MATEMATIKA nije bauk mo`ete nazvati uvjeriti se, dolazim na adresu. Tel.061/536-973.k INSTRUKCIJE iz matematike ako su vam potrebne izvolite nazvati dolazim na adresu. Tel. 062/916-472.k MOLERSKO farbarski radovi kvalitetana i povoljno. Tel:0617323-906.k NJEMA^KI jezik, instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima. Mob. 061/181542.k MATEMATIKA, instrukcije osnovcima, srednjo{kolcima i studentima. Mob. 062/703-740.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k RADIM sve zidarske poslove, kre~enje, malterisanje, radim kamen, zvati na. Tel: 061/549-803.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove obi~ne i be`i~ne telefone, izrada instalacija. Mob. 061/141-676.k MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Mob. 061/274-872.k ELEKTRI^ARSKE usluge TA pe}i, bojleri, indikatori, lusteri, grijalice, automatski osigura~i. Tel. 061/048-497.k MOLERSKE usluge nudima gletovanje moleraj stoalrija, radijatori i ostalo. Tel. 061/219-768 i 033/456-979.k MOLERSKO farbarski radovi kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k RADIM zidarske, molerske radove i ostalo.Tel:061/382-219.k KLIMATIZIRANIM kombijem i autom vr{im prevoz putnika, na svim destinacijama. Mob: 062/214-690.k KOMBI prevoz stvari, namje{taja i sl. mo`e i inostranstvo, papiri uredni, penzionerima popust. Tel. 033/541-878 i 062/421-050.k VODOINSTALATER vr{i opravku starih, monta`u nove sanitarije, o~epljenje kanala. Mob. 061/779-969.k PRU@AM ra~unovodstvene usluge po sistemu agenciskog vo|enja knjiga, kako za preduzetnike, tako i za pravna lica. Posjedujem kompletnu opremu sa kvalitetnim licenciram finansijskim programom za pru`anje navedenih usluga. Zainteresirani se mogu oglasiti na tel:061/201-685.k TAPETAR radi sve poslovne dolazi na adresu besplatno. Tel.033/240-895.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRUSIM, lakiram, postavljam parkete, podove, bezpra{insko ma{inom uz garanciju. Tel. 033/510-228, 061/359-500.k UDATA, zdravstvena radnica ~uvala bi dijete, ima preporuku. Tel. 062/657144.k SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035.k OZBILJNA gospo|a ~isti stanove, ku}e, pos. prostore u Sarajevu. Tel. 440-747, 065/327-328.k RADIM antikorozivnu za{titu automobila, varnje, farbanje i poliranje u Ilija{u. Mob. 061/552-547.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM

S dubokim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

KUPUJEM zlato dukate {orvane najvi{e pla}am. Tel: 061/553-640.sms KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijki {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM {kolske ud`benike. Tel. 061/533-792.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nait i ostalo. Tel:033/456-505.k STARE satove zidne, |epne, ru~ne ordenje, zna~ke i stalo. Tel:033/456505.k STARE njema~ke marke DM. Tel. 061/517-897.k Staru deviznu {tednju ratnu od{tetu obveznice, isplata odmah na adresu. Tel:061/517-897.k STARU deviznu {tednju ratnu od{tetu isplata odmah.Tel. 063/351-572.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

SULEJMAN (MEHMEDA) COKOJA
RANKO FRANKI]
30. 9. 1993 - 30. 9. 2012.

preselio na ahiret u subotu, 29. septembra 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1. oktobra 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zlata, k}erke Jasmina i Zerina, unuci Sanel, Adis i Alem, brat Bejamil, zetovi Hamid Ragipovi} i Jasmin Trnjanjin, te porodice Cokoja, Ragipovi}, Trnjanin, Mezet, \ino, Hrnjica, Gagula, Kori}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u d`amiji Vele{i}i.
000

Prolazi vrijeme, ali ti ostaje{, u na{im snovima, u na{im radostima i na{im tugama sada i zauvijek. Voljeli smo te, volimo te i voljet }emo te. Tvoji najmiliji
216

SJE]ANJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

IGDETA ZAHTILA, ro|. MULI]
MEHO FI[EKOVI]
30. 9. 1977 - 30. 9. 2012.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena, sa odli~nim poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove (smje{taj obezbje|en) u jednom gradi}u na Azurnoj obali. Po `elji, mogu}e zaposlenje na nekom drugom mjestu - pola radnog vremena. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr OBRAZOVANA `ena ~uvala bih djete u va{em stanu. Mob. 062/623-690.k POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k OZBILJNA `ena njegovala bi stariju osobu. Mob. 062/623-690.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

nakon te{ke bolesti preminula 24. septembra 2012. u 60. godini. Sahrana }e se obaviti 1. decembra 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo.

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi sa porodicama
235

PO^IVALA U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: k}erke Borana i Snje`ana, unuka Laura, zet Luca sa majkom Luciom, porodice Zahtila i Lozzi, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

MAKARSKA, centar, iznajmljujem apartmane. Povoljno. Tel. 00385/ 917984-396.k PODACA - Makarska rivjera, iznajmljujem apartman 2+1 le`aj, blizu pla`e, parking, cijena povoljna. Tel. 0038521699170.k MAKARSKA rivijera-Krvavice, apartman za 4+1 osoba, klima, parking. Tel. 00385989171310.k NEUM apartmani sobe pet metara od mora, parking. Tel. 036/880-582, 061/488-043.k NEUM apartmani komforni, klimatizirani, blizu mora, parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981.k DUBOKA, apartmani uz more. Tel. 0038520691493.k

POSLJEDNI POZDRAV

na{oj dragoj

USLUGE
^ISTIM i odr`avam va{e ba{te, vrtove i dvorista. Mob: 061/708-740.sms KOMBI prevoz stvari namje{taja kabastog odpada i sl...radna snaga obezbedjena! Popust za penzionere 20%!. Mob. 61935697.sms ALU `aluzine 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k

APARTMANI
U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnice. Tel. 00385/ 21611523, 00385915406089.k IZDAJEM luksuzni apartman 50m2 sa klimom blizu mora, @ivogo{}e - Blato. Tel. 00385995206724.k NEUM izdajem apartmane uz more svi sa terasama i pogledom na more. Tel:036/886-364.k MAKARSKA rivijera Krvavica apartman za 4+1 osoba dnevna spava}a, kuhinja, kupatilo. Tel:00385989 171310.k

TRPANJ-Pelje{ac, izdajem povoljno sobe i apartmane, parking. Tel. 0038520743420, 0038520743420.k

MIMI MURATAGI]
Ostat }e{ u na{em trajnom sje}anju kao iskrena prijateljica. Boba i Tomica Goi} sa djecom
AX

BRA^NE PONUDE
UDOVAC iz Sarajeva penzioner, musliman situiran `eli upoznati udovicu, stariju djevojku razvedenu `enu bez obaveza do 60 godina radi braka. Tel. 061/145-504. 1491

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

na{im dragim prijateljima

BODRU@I]

RISTO VUJINOVI] EMILIJI I JOZI
240

9. 12. 1930 - 10. 12. 2006.

HAJRA VUJINOVI], ro|. TANKOVI]
1. 2. 1937 - 29. 10. 1986.

BORJANA BARU^IJA, ro|. VUJINOVI]
8. 7. 1958 - 30. 9. 2008.

Njihovi: Hasan, Zora, Ljubo, Ahmed, Marija, Hajrudin, Rifat, Sead, [ahzudin, Alma, Mijat, Vaso, Cvijan, Neda, Marko, Veljko, Bo`o, Vinko, Raza, Midhat i Momir

S ljubavlju i po{tovanjem, Va{a Gordana
525

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a majka, nana i sestra

Danas se navr{avaju ~etiri godine od kada nije sa nama

RABIJA (ALIJE) POLIMAC, ro|. KAPETANOVI]
preselila na ahiret u petak, 28. septembra 2012, u 97. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 30. septembra 2012. godine, u 13 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica.

MIMI
supruzi na{eg Be}ka. Kolegice i kolege iz Ku}e ljudskih prava Sarajevo
232

BORJANA BOBA BARU^IJA
1958 - 2008.

POSLJEDNJI POZDRAV

Volimo Te zauvijek... U 15 sati polo`i}emo cvije}e. Tvoji najmiliji: Ema, Ina i Murat
1525

O`alo{}eni: sinovi Alija, Asim, Kasim i Hasan, k}erke Ziza, Emina i Hatid`a, sestre Hanka i Naza, snahe Nisveta, Esma, Elma i Merjema, zetovi Fehim, Bajro i D`emo, unu~ad Sedada, D`enana, Daut, Jasmina, D`enan, Ned`la, Muhamed, Mirza, Amela, Jasmin, Ajdin, Daut i Dalila, praunu~ad te porodice Polimac, Gibanica, Kapetanovi}, Hod`i}, Kentra, Halilagi}, Ejupovi}, Idrizovi}, Gu{o, Sefo, Plo~o, Hajdarevi}, Vatre{, Zec te mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji u Hrasnici. Ku}a `alosti, Ul. Ali-efendije Lokvan~i}a br. 50, Hrasnica
000

TU@NO SJE]ANJE
Tu`nim srcem javljamo da je na{a draga mama, baka, punica i tetka

MIMI

Na{e misli su sa Be}kom i Jasminom. Sr|an, Doda, Sandra, Enver, Davorin, Nijaz i Tarik
233

JELISAVA (STJEPANA) SMOLIK, ro|. NIKI]

NEBOJ[A (GRUJICE) JAN^I]
30. 9. 2004 - 30. 9. 2012.

blago u Gospodinu preminula 28. septembra 2012. u 93. godini. Sahrana }e se obaviti 1. oktobra 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. PO^IVALA U MIRU BO@IJEM!

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

A tu`ne godine prolaze... S tugom, ljubavlju i po{tovanjem, porodica
1516

O`alo{}eni: k}erke Karmela i Renata, unuka Anita, unuk Darko, zet Roman, obitelji Smolik, Bajsman, Popovi}, Beljak, Hasler, Gabriel, Ragi}, Niki}, Managa, Risti}, Bo`i~kovi}, Albercht, Lozi}, Kalebi}, Ivani{evi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Tu`ni i bolni obavje{tavamo da je na{a

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom i po{tovanom kolegi

RADIJA VOLI]

RADIJA DI]A VOLI] - VRANE[I]
MURTEZU DERVI[EVI]U
preminula u ponedjeljak, 24. septembra 2012. godine.

Draga moja sestra, moja du{a, `ivot i sre}a. Napustila nas je 24. septembra 2012. godine i na{la svoj smiraj. Raza (njena Ava)
230

D`enaza je obavljena u subotu, 29. septembra 2012. godine, na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: mu` Milenko, sinovi Melin i Jasmin, sestre Nadija, Emira i Razija, njene Verica i Smiljka, ostala rodbina i prijatelji. Molimo tihu su}ut.
002

Od radnih koleginica i kolega iz biv{e O[ “Razija Omanovi}”: Merjema, Azra, Tahira, Melita, Slobodan, Hamdo i Mirza
232

SJE]ANJE

na mnogo voljenog i po{tovanog supruga i oca

prof. dr. NED@ADA (ESADA) KURTU
30. 9. 2011 - 30. 9. 2012.

Toliko nam nedostaje{..., toliko je ku}a pusta bez tebe... Nedostaje nam tvoj osmijeh, tvoj smisao za humor, dragi na{ i plemeniti Ned`o. Dok mi `ivimo, i ti }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. Sa mnogo ljubavi i po{tovanja ~uva}emo te od zaborava. Tvoji: Jadranka, Omar, Ervin i nena Enisa
222

IN MEMORIAM

Dvadeset osmog septembra 2012. navr{ile su se tri godine od smrti na{eg dragog

JOVE RADOVI]A

Zauvijek u na{im srcima i na{im mislima. Tvoji najmiliji
111

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

NIHAD D@AFA (AVDE) D@AFI]
1962 - 2012.

FADIL (ABIDA) HRBAT

SAVO (MILANA) BALTA

preselio na ahiret 28. septembra 2012. u 50. godini. Ispra}aj se obavio u subotu, 29. septembra, ispred Komemorativnog centra u Tuzli u 15.15 sati, a d`enaza se klanjala poslije ikindija-namaza ispred [arene d`amije u 15.55 sati. Ukop se obavio na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sestra Nihada, sestri~na Jasna, porodice D`afi}, Had`i}, Beganovi}, Bar~i}, Deli}, Merdi}, Mehinovi}, Alibegovi}, Bajri} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

preselio na ahiret u petak, 28. septembra 2012, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 1.oktobra 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Elmedin, supruga Safeta, bra}a Beriz i Galib, sestre Munira i Ai{a, te porodice Hrbat, Novkini}, Kari}, Halilovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Sedrenik br.16A. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preminuo u 78. godini, nakon duge i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti u Valjevu 1. oktobra 2012. godine. O`alo{}eni: supruga Sofija, sin Milan, sestra Ilinka, te porodice Balta, Babi}, Leka, Vuka{inovi}, And`i}, Toromanovi}, kumovi Pejovi}, te ostala rodbina i prijatelji
1524

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Danas, 30. septembra 2012, navr{ava se godina otkako nije s nama na{ voljeni

Tridesetog septembra 2012. godine navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage mame

MEHMED ZAIMOVI]

MIRJANE \OR\EVI]

“Vrijednost na{ih `ivota je u onome {to ostavljamo iza sebe.” A ti si nama ostavio ogromno duhovno i moralno bogatstvo. Ponosni smo na tebe. A{ida, Lajla i Kenan
211

S ljubavlju, Boban i Gordana sa porodicama
210

SJE]ANJE

Tridesetog septembra 2012. navr{ava se pet godina od smrti

Pro{lo je pretu`nih godinu dana otkako moj tatica nije s nama

MEHMED ZAIMOVI]
30. 9. 2011 - 30. 9. 2012.

ZIJADA ZIJE TURKU[I]A
sekretara AMK “Banovi}i” iz Banovi}a

Puno mi nedostaje. S beskrajnom ljubavlju, njegova Lajla
211

S po{tovanjem, BIHAMK - Bosanskohercegova~ki auto-moto klub
001

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Danas se navr{ava petnaest godina od smrti na{e drage i nepre`aljene majke, bake, punice i prabake

na na{eg dragog kom{iju

\ULBA ZAGOR^I]
30. 9. 1997 - 30. 9. 2012.

NED@AD KURTO
30. 9. 2011 30. 9. 2012.

^EDOMIRA JARO[A

Svi s ponosom mislimo na nju i imamo divne uspomene. K}erke Azra i Nad`a, zet Jaki, unu~ad Vanja, @ana, Alen i A{er, praunu~ad i ostala rodbina i prijatelji
1494

S ljubavlju i po{tovanjem, Nihad, Nadija, Adnan i Naida Kurto
224

Porodica Had`iavdi}
71108

Tridesetog septembra 2012. navr{ava se pet tu`nih godina od preseljenja na ahiret na{e drage supruge, sestre i tetke

Tridesetog septembra 2012. navr{avaju se dvije godine od smrti moga dragog

SJE]ANJE

EMINE PA[I], ro|. IMAMOVI]

Uvijek }e{ biti dio na{ih najljep{ih uspomena i nikada ne}e umrijeti ljubav i sje}anje na tebe. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`ennet, a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji suprug Sead i sestra Mirzeta sa porodicom
1514

^EDOMIRA JARO[A
Tvoja ljubav, dobrota i plemenitost uvijek je u mojim mislima i u mom srcu. Supruga Saveta
133

MEDIHA ABAZ, ro|. KARAHASANOVI]
30. 9. 1997 - 30. 9. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
181

58

PREDAH

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Ako je mogu}e, izbjegavajte ikakvo eksponiranje. Nespretna izjava mogla bi dovesti u pitanje budu}nost nekih projekata. Osje}at }ete se tu`no i usamljeno. Mnogo }ete razmi{ljati o pro{losti, a neki bi u trenutku slabosti mogli poku{ati obnoviti zavr{eni odnos. Odgovarat }e vam mnogo odmora i sna.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

Ugodna atmosfera u poslovnom okru`enju povoljno }e djelovati na va{e rezultate. Ve}inu posla obavit }ete u rekordnom roku. Brojni izlasci omogu}it }e vam da upoznajete nove osobe. Premda vas osobe koje upoznate ne}e privla~iti u ljubavnom smislu, na pomolu je sklapanje novog prijateljstva. Boravak na svje`em zraku pomo}i }e vam da sa~uvate dobro raspolo`enje.

BLIZANCI
[efovi i kolege }e cijeniti va{u snala`ljivost. Povoljno je vrijeme za sklapanje novih saradnji i poslovnih partnerstava. Ni{ta vas ne}e mo}i zadovoljiti. Zauzeti }e imati iznimno velika o~ekivanja od partnera, dok }e samce privla~iti osobe koje za njih ne}e biti zainteresirane. Vodite vi{e ra~una o potrebama organizma.
23. 5. - 22. 6.

RAK
U`ivat }ete ve}i ugled u radnoj okolini. Iskoristite novoste~enu popularnost za u~vr{}ivanje polo`aja. Neko }e se boriti za va{u naklonost, no vi }ete otezati s kona~nom odlukom. Ne}ete biti sigurni gajite li prema toj osobi ikakve osje}aje. Ve}inu vremena provodit }ete izvan ku}e, {to }e pogodovati op}oj zdravstvenoj situaciji.
23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

Budite oprezni prilikom bilo kakvog ve}eg ulaganja. Premda }e vam se ne{to ~initi sjajnom investicijom, moglo bi se ipak raditi o {tetnom projektu. Trebat }e vam malo mira i odmora, no okolnosti vam ne}e i}i naruku. Nervozni partner pokvarit }e vam plan da se odmorite. Va{em zdravlju najvi{e }e {koditi stres izazvan poslovnim brigama.

DJEVICA
Lo{e }ete podnositi kritike. Tvrdoglavo }ete odbijati sve savjete iako bi vam pomo} iskusnijeg saradnika zasigurno koristila. Va{a nervoza i u~estale promjene raspolo`enje bit }e glavni razlog sva|a s bli`njima. @elite li izbje}i sukobe s obitelji, morat }ete vi{e vje`bati samokontrolu. Nervoza }e vas pratiti tokom ~itavog dana.
23. 8. - 22. 9.

VAGA
Ne}e vam nedostajati inspiracije za rad. Zahvaljuju}i va{em trudu, svi }e se planovi uspje{no realizirati. Premda }e vas jedan saradnik izrazito privla~iti, bilo bi najbolje da va{ odnos zasad ostane platonski. Uredski tra~evi mogli bi vam pokvariti reputaciju. Potiskivanje frustracija rezultirat }e probavnim smetnjama.
23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA
Odlu~no{}u i ustrajno{}u zadivit }ete poslodavce koji }e u vama prepoznati kandidata za napredovanje. Prihvatite rad na novim projektima. [korpioni koji su u dugoj vezi predlo`it }e partneru brak. Samci }e u`ivati u izlascima, a mnogi }e sklopiti novo poznanstvo. Izbjegavajte bavljenje potencijalno opasnim aktivnostima.
23. 10. - 22. 11.

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI]

STRIJELAC
Nedostajat }e vam strpljenja i takta. Ako va{ posao obuhva}a rad sa strankama, nastojte biti {to ljubazniji i uslu`niji. Problemi u odnosima s okolinom bit }e povezani s va{om neprilagodljivo{}u. Poka`ite vi{e razumijevanja za bli`nje i njihove potrebe. Ne}ete mo}i odoljeti ukusnoj hrani, a posebice slatki{ima.
23. 11. - 22. 12.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

JARAC

23. 12. - 21. 1.

Samci }e sklopiti poznanstvo s iznimno {armantnom i privla~nom osobom. Prvi susret ne}e mnogo obe}avati, no stvari }e se uskoro po~eti odvijati u `eljenom smjeru. U`ivat }ete u komuniciranju s okolinom. [arm i ljubaznost pridonijet }e porastu va{eg ugleda i popularnosti unutar radne sredine. Izbjegavajte vo`nju pod utjecajem alkohola.

VODOLIJA
Ne}ete mo}i skrenuti misli s poslovnih briga. Objasnite bli`njima {to vas mu~i, kako ne bi mislili da problem le`i u njima. Razmi{ljat }ete o finansijskim problemima. Savjetuje vam se da po~nete vi{e {tedjeti ili poku{ate prona}i dodatni izvor prihoda. Okrenite se laganijoj prehrani.
22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

Najbolje }ete se snalaziti u zadacima koji zahtijevaju snala`ljivost i razvijene mentalne sposobnosti. Preuzmite inicijativu i doka`ite {efovima da zaslu`ujete njihovo povjerenje. Mogli biste se spetljati s nezrelom osobom koja vam po ni~emu ne}e odgovarati. Nemojte gajiti nerealne nade i o~ekivanja. Pretjerivanje u hrani moglo bi dovesti do pokojeg kilograma vi{ka.

RJE[ENJE: {a, ah, erata, miraz, ajani, anam, kn, sb, o, obelisk, s, nelagodnost, sjedala, {ta, or, egalitet, nervi, ulari, ana, }opiti, nada, sirija, t, organi, av, nespokoji, r, oltari, alma.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Danas u Bosni u Hercegovini prete`no sun~ano, poslije podne umjereno obla~no, na krajnjem sjeveru ponegdje sa ki{om. Vjetar slab, promjenljivog pravca, u Hercegovini slab do umjeren ju`ni. Minimalna temperatura od 15 do 19, maksimalna dnevna od 26 do 33°C. Po~etkom sedmice u Bosni i Hercegovini promjenljivo obla~no, ponegdje sa ki{om. U ~etvrtak sun~ano. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 17, maksimalna dnevna 30°C.

Danas }e obla~no sa ki{om biti na Britanskim ostrvima, na istoku i sjeveroistoku Evrope. Pljuskova sa grmljavinom bi}e na centralnom Mediteranu. Jak vjetar sa olujnim udarima puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Oslo i Stokholm sa 12, najtopliji Atina sa 34°C.

60

KULTURNI VODI^
KRITERION
SONJA
dokumentarni, re`ija: Dragana Kanjevac, uloge: Sonja Savi}, po~etak u 18 sati.

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

RESIDENT EVEL: OSVETA 3D
SF akcija, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez... po~etak u 16 sati.

RESIDENT EVEL: OSVETA 3D
SF akcija, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Sienna Guillory... po~etak u 16 i 22 sata.

KINA
CINEMA CITY
SAMMY 2: MORSKA AVANTURA 3D
animirana avantura, re`ija: Ben Stassen, glasovi: Pat Carroll, Carlos McCullers II, Cinda Adams... po~etak u 13.10 sati.

MARINA ABRAMOVI]: UMJETNIK JE PRISUTAN
dokumentarni, re`ija: Matthew Akers i Jeff Dupre, uloge: Marina Abramovi}, Klaus Biesenbach... po~etak u 20.20 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MERIDA HRABRA
animirana avantura, re`ija: Mark Andrews i Brenda Chapman, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 12 sati.

AVR
komedija, drama re`ija: Aki Kaurismäki, uloge: André Wilms, Blondin Miguel... po~etak u 19 sati.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

OPSJEDNUTA
horor, re`ija: Ole Bornedal, uloge: Natasha Calis, Jeffrey Dean Morgan... po~etak 16.15 i 20.15 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA
animirana avantura, re`ija: Roberts Gannaway i Peggy Holmes, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty... po~etak u 10 sati.

POZORI[TA
MLADI
KAPETAN D@ON PIPLFOKS
autor: Nenad Veli~kovi}, re`ija: Ka}a Dori}, igraju: Admir Glamo~ak, Drago Buka, Mario Drma}, Damir Kustura, Mirza Dervi{i}, Adnan Goro, Nermin Tuli}, Mirza Tanovi}, Ismir Fazli}, Suada Ahmeta{evi}, Narda Nik{i}, Alma Merunka po~etak u 11 sati.

MEDO
komedija, re`ija: Seth MacFarlane, uloge: Mark Wahlberg, Mila Kunis... po~etak u 13, 16.30, 18.30, 20.30 i 22.30 sati.

LOOPER
kriminalisti~ka drama, re`ija: Rian Johnson, uloge: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis... po~etak u 17.30 i 20 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

MERIDA HRABRA 3D
animirana avantura, re`ija: Mark Andrews i Brenda Chapman, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly... po~etak u 14 sati.

IMAMO PAPU
komedija, re`ija: Nanni Moretti, uloge: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr... po~etak u 18.05 i 20.15 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

MESS 2012. DRES
autor: Edward Bond i Sam Shepard, re`ija: Primo` Bebler, igraju: Mario Drma}, Sanin Milavi}, Ajla Cabrera, Alen Muratovi}, Edhem Husi}, Nermin Tuli} po~etak u 18 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA
animirana avantura, re`ija: Roberts Gannaway i Peggy Holmes, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale... po~etak u 12 i 15 sati.

BEZ ZAKONA
kriminalisti~ka drama, re`ija: John Hillcoat, uloge: Tom Hardy, Shia LaBeouf, Guy Pearce... po~etak u 17.40 sati.

TUZLA

NARODNO
MESS 2012. MOJ SIN MALO SPORIJE HODA
autor: Ivor Martini}, re`ija: Janusz Kica, igraju: Ksenija Marinkovi}, Vedran @ivoli}, Sreten Mokrovi}, Lucija [erbed`ija, Doris [ari} Kukuljica, Damir [aban, Ur{a Raukar, Kre{imir Miki}, Jadranka \oki}, Goran Bogdan po~etak u 19.30 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 3D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, glasovi: Ray Romano, Denis Leary... po~etak u 14.30 sati.

DREDD 3D
SF akcija, re`ija: Pete Travis, uloge: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey... po~etak u 22.15 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell i Tom McGrath, glasovi: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith... po~etak u 11.30 sati.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 17.55 i 20.40 sati.

SARTR

MEDO
komedija, re`ija: Seth MacFarlane, uloge: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane... po~etak u 15.45, 18 i 20.15 sati.

MESS 2012. MAGNIFICAT
re`ija: Marta Górnicka, igraju: Alina Czyzewska, Paulina Drzastwa, Alicja Herod... po~etak u 20 i 22 sata.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
GAVRAN
triler, re`ija: James McTeigue, uloge: John Cusack, Alice Eve, Luke Evans... po~etak u 20.30 sati.

AUTI 2
animirana avantura, re`ija: John Lasseter i Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy... po~etak u 13.15 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba sa~uvanih crte`a zbirke “Bo`idar Jakac iz Muzeja Drugog zasjedanja AVNOJ-a iz Jajca”. Izlo`ba je otvorena do 6. oktobra.

RESIDENT EVEL: OSVETA 3D
SF akcija, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Milla Jovovich, Sienna Guillory, Michelle Rodriguez... po~etak u 20.05 sati.

GALERIJE
BLACK BOX
Izlo`be fotografija “Letargos” {panskog fotografa Jorge Fabián Castillo. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 6. oktobra.

DELFIN: PRI^A O SANJARU
animirana avantura, re`ija: Eduardo Schuldt, glasovi: Robbie Daymond, Debra L. Repashy, Michael Ferreri... po~etak u 11, 13, 15 i 17 sati.

BANJA LUKA

ZA^IN ZA BRAK
romanti~na drama, re`ija: David Frankel, uloge: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell... po~etak u 15.25 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`bu radova Igora Zergola, koji je pro{le godine diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Nastavni~kom odsjeku. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

VISOKO KINA
MULTIPLEKS PALAS
SAMMY 2: MORSKA AVANTURA 3D
animirana avantura, re`ija: Ben Stassen, glasovi: Pat Carroll, Carlos McCullers II, Cinda Adams... po~etak u 12.30 i 18 sati.

KORIOLAN
historijski triler, re`ija: Ralph Fiennes, uloge: Ralph Fiennes, Gerard Butler, Brian Cox... po~etak u 19 i 21.15 sati.

ZVON^ICA I TAJNA KRILA
animirana avantura, re`ija: Roberts Gannaway i Peggy Holmes, glasovi: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty... po~etak u 11.10 i 12.55 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BORNOVO NASLJE\E
akcioni triler, re`ija: Tony Gilroy, uloge: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton... po~etak u 15.30. i 18 sati.

POZORI[TA
GRADSKO KINO
MESS 2012 KOFER PRI^A
autor: Cris Miguel i Sergio Serrano, re`ija: Cris Miguel i Sergio Serrano, igraju: Cris Miguel i Sergio Serrano, po~etak u 12 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 3D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, glasovi: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo... po~etak u 11 i 15.20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

POTPUNO SJE]ANJE
akcija, re`ija: Len Wiseman, uloge: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel… po~etak u 20.15 sati.

CRNA ZORICA
komedija, re`ija: Radoslav Pavkovi} i Hristina Had`iharalambus, uloge: Branislav Trifunovi}, Mirjana Karanovi}... po~etak u 17.15, 20.45 i 22.30 sati.

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena svakim danom od 10 do 21 sat, najave na telefon 033/953170.

MERIDA HRABRA
animirana avantura, re`ija: Mark Andrews i Brenda Chapman, glasovi: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson... po~etak u 13.45 i 15.55 sati.

MEDO
komedija, re`ija: Seth MacFarlane, uloge: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane... po~etak u 14 i 18.30 sati.

ANONIMNA DOJAVA
triler, re`ija: Michele Placido, uloge: Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz... po~etak u 18.15, 20 i 22.15 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Vele` - Leotar
15.25 BHT1
NOGOMET: BH TELECOM PREMIJER LIGA BIH

Larin izbor 2
20.00 OBN

SE

RI

JE

6. Dinko je prenera`en kad na groblju ugleda `enu koja ga nevjerojatno podsje}a na Leilu. Jo{ se vi{e iznenadi kad mu se ona predstavi kao Le ili na ses tra Da lia.Lara, Jakov provode dan na ribarici sa Zlajom. Roditelji osje}aju da je mali Zlaja pomalo u strahu i shva}aju da moraju biti pa`ljivi i nje`ni prema njemu zbog svega {to je pretrpio.Dalija odvodi Dinka u svoj stan. Pokazuje mu Leilino posljednje pismo koje je primilo. Dinko je shrvan zbog Leilinih rije~i punih ljubavi prema njemu...

Pri~a iz Bronxa
15.35 FTV
A Bronx Tale, 1993.

DRAMA

Re`ija: Robert de Niro Uloge: Robert de Niro, Chazz Palminteri, Lillo Brancato, Joe Pesci, Francis Capra,

Pri~a o dje~aku koji se na|e razapet izme|u osje}aja prema vlastitom ocu i lokalnoj mafiji. Gangster Sonny je najve}i u Bronxu. Prijateljstvo izme|u njega i dje~aka Calogera se razvija kada mladi} ubija svjedoka. Njegov otac ne odobrava to prijateljstvo, koje se na kraju razvija u pravo mafija{ko bratstvo.

O~eva pravda
21.35 MRE@A DRAMA
Re`ija: Terry George Uloge: Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo and Jennifer Connelly See Reservation Road, 2007.

FIL

M

Nepremostive razlike
23.10 FTV DRAMA
Re`ija: Jeff Stanzler Uloge: Robin Wright, Abdellatif Kechiche, Elodie Bouchez Sorry, Haters, 2005.

FIL

M

Asi

20.50 FTV

Suhejla se `estoko protivi Kerimovoj odluci da se o`eni Defne. Lejla, koja podupire Suhejlu, kuje tajni plan da nagovori Kerima da malo sa~eka sa svo jom na mjerom. Mnoge prepreke su se isprije~ile na putu sre}e izme|u Defne i Kerima. Demir je i sam iznena|en koli~inom bijesa koji osje}a prema Asi. Iako Asi na sve na~ine poku{ava da se opravda pred njim, Demir ostaje neumoljiv, ne `eli je ni saslu{ati...

Profesor Ethan Learner, njegova supruga Grace te njihova djeca, desetogodi{nji ~elist Josh i jo{ mla|a pijanistica Emma, vra}aju se automobilom ku}i nakon Joshova koncerta. Zaustave se na benzinskoj crpki gdje na Josha, koji se na{ao u blizini ceste, slu~ajno naleti svojim vozilom razvedeni odvjetnik Dwight Arno, koji je tuda prolazio s jedanaestogodi{njim sinom Lucasom, vra}aju}i se s bejzbolske utakmice...

Jezero i Mjesec
20.10 BHT DRAMA
Re`ija: Andrea Porporati Uloge: Stefano Abbati, Carolina Benvenga and Luigi Maria La luna e il lago, 2006.

FIL

M

Doktor nauka, porijeklom iz Sirije, Ashade Mouhana prvozi taksi u New Yorku i prihvati novac od Islamskog vije}a Amerike kako bi platio advokata da izbavi iz sirijskog zatvora svog brata. Osim toga, Ashade skrbi i o svom malenom ne}aku i snahi Eloise dok je njegov brat odsutan. U taksiju upoznaje ameri~ku dr`avljanku Phyllis koja nakon {to sazna o njegovom bratu ustvrdi da mu mo`e pomo}i da ga izbave iz zatvora. Kada ona iznenada od njega zatra`i da po~ini teroristi~ki ~in protiv Amerike, on se usprotivi i okre}e joj le|a ...

Ratna pravila
20.10 RTRS
My Cousin Vinny, 1992. KOMEDIJA Re`ija: Jonathan Lynn Uloge: Joe Pesci, Marisa Tomei, Ralph Macchio, Mitchell Whitfield

FIL

M

Kako vrijeme prolazi
19.55 TV1/MRE@A

Neobi~nu vezu i prijateljstvo dvojice dje~aka jo{ vi{e }e u~vrstiti tragi~an doga|aj kojem su bili svjedoci. Jedan od njih `ivi u agoniji zbog poslova sa mafijom u koje je umije{an njegov otac, a drugi poku{ava prihvatiti razvod roditelja. Stalne li~ne borbe }e natjerati dvojicu dje~aka da sami poku{aju promijeniti neke stvari.

Godi{nji odmor snova
14.55 NOVA KOMEDIJA
Re`ija: Harold Ramis Uloge: Chevy Chase, Beverly D’Angelo, Imogene Coca National Lampoon’s Vacation, 1983.

FIL

M

Ameri~ka ambasada u Jemenu okupirana je masom nezadovoljnih demonstranata. Marinci sa poru~nikom Terijem L. ^ildersom na ~elu imaju zadatak probiti se do ambasade te evakuisati ambasadora i njegovu porodicu bude li potrebno. Nekoliko sati nakon po~etka zgrada je evakuisana no uz tri ameri~ka marinca poginulo je 80 jemenske djece, `ena i mu{karaca...

Moj ro|ak Vinny
12.05 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Jonathan Lynn Uloge: Joe Pesci, Marisa Tomei, Ralph Macchio, Mitchell Whitfield My Cousin Vinny, 1992.

FIL

M

Ono {to je nekada bio topli dom porodice Akarsu, danas je mjesto pokriveno pra{inom i pau~inom. Mete odvodi Alija u bolnicu. Ali je shrvan kada se vrati i vidi da je ku}a o~i{}ena, i da topao ru~ak ~eka na njega. Caroline se vra}a u Tursku. Kako bi isplatio dugove, Ali prodaje namje{taj iz ku}e. Aylin i Soner provode romanti~ne trenutke zajedno. Iznenadan dolazak Cemile, otkrit }e njihovu godinama skrivanu tajnu.

Za Clarka W. Griswoldsa koji radi u Chicagu proteklih pedeset tjedana rutine i rada doveli su do toga da je pomahnitao za slobodom te }e uskoro biti, napokon, nagra|en s dva tjedna odmora. Mama i djeca radije bi na odmor s avionom, ali tata inzistira da }e sam voziti na zapad. Unaprijed je sve isplanirao prikupljaju}i informacije preko obiteljskog ra~unala, od automobilskih guma, najboljeg pravca za vo`nju, do znamenitosti koje trebaju svakako posjetiti te je prona{ao najkvalitetniji smje{taj gdje }e odsjesti. S takvim planom sve bi trebalo i}i u pravom smjeru...

Njujor{ki studenti Billy Gambini i Stan Rothenstein odlu~e zaustaviti se na benzinskoj postaji u gradi}u Wahzoou u Alabami. Stan je u trgovini ukrao ~okoladicu i ubrzo ih zaustavi policija. Zaklju~e da su uhi}eni zbog kra|e ~okolade, te spremno priznaju svoju krivnju. [erif Dean Farley ih smjesti u zatvor i obe}a im brzo su|enje.

62
BHT

TV PROGRAM
08.00 Prirodna ba{tina BiH: Kolika je Jahorina planina, dokumentarni program 08.25 Kako to, dje~iji program 08.40 Moj veliki prijatelj, crtana serija 09.00 Vijesti 09.05 ^arobni panj, crtani film 10.25 Hayd u park, program za mlade 10.55 Magazin LP u nogometu 11.20 Sedmica, magazin iz kulture 11.55 Dnevnik 1 12.05 Ekovizija, dokumentarni program

nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Pe}ina Vjetrenica 08.00 BHT Vijesti 08.15 Nova avantura, magazin (r) Program za djecu i mlade 09.15 Hable-ho, animirani film (r) 09.25 [kola filma, obrazovna serija, 12/26 09.50 Zombi hotel, animirana serija, 13/19 10.15 Zdravlje u Evropi: Zemlja bez djece, strana dokumentarna serija 11.05 The Doha Debates 12.00 BHT vijesti 12.15 Policijska stanica, igrana serija, 14/15 13.10 Sevdah u Lisinskom, koncert, 2/2 14.15 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 14.45 Izazovi poljoprivrede 15.15 BHT vijesti 15.25 Nogomet, BH Telecom Premijer liga BiH: Vele` Leotar, prijenos 17.30 Festival cirkusa, revijalni program 18.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 TV Liberty 20.10 Jezero i mjesec, italijanski igrani film 21.45 BHT vijesti 22.00 BHT sport 22.30 Jahorina Film Festival 2012, hronika 22.45 MESS 2012, hronika 23.15 Sevdah u Lisinskom, koncert, 2/2 (r) 00.20 Jezero i mjesec, italijanski igrani film (r) 01.50 Policijska stanica, igrana serija, 14/15 (r) 02.45 Pregled programa za ponedjeljak

FTV

06.00 Putem zvijezda, mini serija (r) 07.34 Muzi~ki spotovi 07.59 Pregled programa 08.00 Vijesti Mala tv 08.10 Jednom davno, crtana serija (r) 09.00 Pravda za svako dijete 09.05 Putem zvijezda, serija 10.40 Ono kao ljubav, serija 11.25 Muzi~ki poster Toni Cetinski, 2. dio 12.00 Dnevnik 1 12.15 Snop, emisija za poljoprivrednike 13.05 Sabor kraji{ke pjesme, snimak 14.15 Dragulj u kruni, serija 16.30 No limit, muzi~ka emisija (r)

RTRS

06.10 Put za Avonlea, serija, 18. ep. (r) 07.00 Najava programa 07.05 Put za Avonlea, serija, 19. ep. (r) 08.00 Vijesti 08.05 Potraga za pravdom, igrana serija, 16. ep. (r) 09.00 Vijesti 09.05 Potraga za pravdom, igrana serija, 17. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Potraga za pravdom, serija, 18. ep. (r)

TV1

06.00 Bandini, serija, 141. ep., (r) 06.45 Kraj, serija, 21. ep., (r) 07.30 Moj dom 08.00 Svi na selo, (r) 08.25 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 1. ep. 09.00 Lijeni grad, crtani film, 1, 2. i 3 ep. 10.00 Pokemoni, crtani film, 23. ep. 10.27 Gormiti, crtani film, 18. ep. 10.50 Take{ijev dvorac, zabavno-sportski TV show 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Bandini, 137. ep. 14.00 Bandini, 138. ep.

HAYAT

07.00 Alvin i vjeverice, ameri~ki film 08.45 Seljaci, mini serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Vremenska prognoza 12.15 Gold express, muzi~ka emisija 14.10 Paparazzo lov, reality emisija (r) 15.00 Kursad`ije, humoristi~ki serijal (r) 15.50 Info top 16.00 Vremenska prognoza 16.05 Dobar kom{ija, kola`na emisija 17.30 Izborna hronika, pregled izbornih de{avanja 17.40 Sve za ljubav, reality emisija (r)

PINK

05.00 Hairy Scary, crtani film 05.15 Dibidogs, crtani film 05.35 Ronny Olly Roni, crtani film 06.00 Oggy I `ohari, crtani film 06.30 Rollbots, crtani film 07.00 Kornja~e Hero, crtani film 07.25 Gerald McBoing, crtani film 07.45 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 08.30 In Magazin, show magazine (r) 09.20 Odba~ena, serija (r) 11.00 Sulejman Veli~anstveni, serija (r) 12.00 Lonci i poklopci, kulinarski show

OBN

Hayd u park
10.25
12.35 Asi, serija, 33. ep. 13.20 Do`ivljaji na ran~u, argentinski film 15.10 Vijesti 15.20 Izborna hronika 15.35 Pri~a iz Bronxa, ameri~ki igrani film 17.40 Mu}ke, humoristi~ka serija, 42. epizoda 18.15 Budva na pjenu od mora, igrana serija, 1. epizoda (r) 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, serija 20.50 Asi, igrana serija, 34. epizoda 21.35 Budva na pjenu od mora, igrana serija, 2. epizoda 22.30 Dnevnik 3 22.45 Izborna hronika 23.10 Nepremostive razlike, ameri~ki igrani film 00.40 Mu}ke, humoristi~ka serija, 42. epizoda (r) 01.10 Dnevnik 2 (r)

Jednom davno
08.10
17.00 Vijesti 17.10 Jahorina film festival, reporta`a 17.40 Igre bez granica “Akvana Gob 2012.”, zabavni program 18.45 Izbori 2012., hronika 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Ratna pravila, film 22.25 Izbori 2012., zakupljen termin 22.40 No} istra`iva~a, reporta`a 22.55 Dnevnik 3 23.10 Sportski pregled 23.25 Izbori 2012., hronika 23.55 Koncert - bla`a i kljunovi 01.10 Igre bez granica “Akvana Gob 2012.”, zabavni program (r) 02.05 Ratna pravila, film (r) 04.15 Dnevnik 2 (r) 04.40 Jahorina film festival, reporta`a (r) 05.05 No} istra`iva~a, reporta`a (r) 05.20 Snop, emisija za poljoprivrednike (r)

Otok
17.15
11.00 Potraga za pravdom, serija, 19. ep. (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Kapital, biznis magazin 13.00 Vijesti 13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 52. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Irene Huss, igrana serija, 5/12 (r) 16.00 Reporta`a TV1 17.00 Vijesti plus 17.15 Otok, serija, 3/26 18.10 Rebecca, serija, 3/4 19.00 Dnevnik TV1 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 53. ep. 21.35 O~eva pravda, igrani film 23.25 Irene Huss, igrana serija, 6/12 00.20 Dnevnik TV1 (r) 01.10 Skinwalkers, igrani film 02.30 No}ni program

Glam Blam
18.00
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 19.50 19.55 20.55 21.00 22.00 23.55 00.00 00.40 Bandini, 139. ep. Bandini, 140. ep. Bandini, 141. ep. Glam Blam, zabavni program Vijesti u 7, info. program Sport Televoting ZMBT 5 Bandini, serija, 142. ep. Televoting ZMBT 5 Krv nije voda, serijski program, 17. ep. ^ita~ misli, igrani film Sport centar Glam Blam, zabavni program, (r) Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7, info. program Krv nije voda, serijski program, 17. ep., (r) Muzi~ki program

Kursad`ije
15.00
19.20 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 20.50 Grand parada, muzi~ki show 22.10 [opingholi~arke, reality emisija 23.40 VIP Room, muzi~kozabavni show 23.30 Posljednji poljubac, ameri~ki film

Larin izbor
20.00
13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.30 18.50 19.10 19.50 20.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 02.20 02.30 03.30 04.30 Telering, talk show Reflex, talk show (r) Najbr`i igra~, kviz Sulejman Veli~anstveni, (r) Red Carpet, zabavna emisija (r) Dejana: Mama prije 20-e, talk show OBN Info OBN Sport In Magazin, show magazine Larin izbor, serija Druga strana bijesa, igrani film Preljubnici, reality drama Najbr`i igra~, kviz Eso TV, tarot OBN Info (r) OBN Sport (r) In Magazin, show magazine (r) ^uvari planete, dokumentarni program ^uvari planete, dokumentarni program

DRAMA Re`ija: Lynne Stopkewich Moli Parker glumi djevojku koja je opsjednuta smr}u i odlu~uje studirati balzamiranje. Ali, ta njena opsjednutost prelazi u nekrofiliju. Piter Otbridz glumi obi~nog momka koji se zaljubljuje u nju i mora prihvati ti nje ne ~u dne se ksu al ne sklonosti.

03.00 03.40 04.20

02.00 Alvin i vjeverice, ameri~ki film (r)

Zdravlje u Evropi: Zemlja bez djece
10.15 BHT
Stope nataliteta su dramati~no opale u svim evropskim zemljama. Za{to se u Njema~koj, zemlji sa visokim standardom, sve manje `ena odlu~uje postati majkom? Da li Evropa ima budu}nost bez djece?

DO

K.

TV SA

07.00 Program za djecu 10.00 Ime moje {kole, (r) 10.45 Pusti muziku (r) 11.30 Legenda o Bruce Lee ju, (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.05 Tri dolara, film (r) 15.05 Ljetne ljubavi 15.30 Ljetne ljubavi 16.00 Vijesti TVSA 16.5 Kevin sa sjevera, film 17.40 TVSA ribolov 18.15 Sarajevu s ljubavlju 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Program za djecu 20.00 Art ku}a: ve~e sevdaha 21.05 Sarajevo art 21.35 Dobar `ivot/kurirska slu`ba, film 23.15 Autoshop magazin (r) 23.45 TVSA ribolov (r) 00.15 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

08.15 Fragolanija 08.45 Obojeni svijet 09.30 Po{tar Pat 10.00 Na selu na sijelu 10.45 Moj dom 11.15 TV reporta`a 11.55 TV kalendar 12.00 Vijesti 12.05 Portret 13.05 Kako vrijeme prolazi 15.00 Connect 15.30 TK Auto Show 16.00 Dnevnik 1 16.15 Avanture u arhitekturi 16.45 Pjesmom o Bosni 17.45 TK Auto Show 18.00 Svjetla pozornice 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Izbori 2012: Izborni `urnal 20.00 Kako vrijeme prolazi, serija 21.30 O~eva pravda, film 23.00 Vijesti 23.05 Top ten stars 00.00 Dangube, serija

MRE@A

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 52. ep. (r) 15.05 Irene Huss, igrana serije, 5/12 (r) 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 53. ep. 21.35 O~eva pravda, igrani film 23.25 Irene Huss, igrana serije, 6/12

TV MOSTAR

13.05 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 52. ep. (r) 15.05 Irene Huss, igrana serije, 5/12 (r) 19.55 Kako vrijeme prolazi, igrana serija, 53. ep. 21.35 O~eva pravda, igrani film 23.25 Irene Huss, igrana serije, 6/12

TV ZENICA

08.00 Razglednica (r) 09.00 Selu u pohode, (r) 10.00 Oni dolaze, repriza 10.30 Animirani film 12.15 Igrani film 14.00 Za svaku bolest trava raste 14.15 Bonaventura 15.00 Igrana serija (Mre`a) 16.00 Selu u pohode, repriza 17.00 Music box, muzi~ka emisija, repriza 18.00 Autoshop 19.00 Dje~iji program 20.00 Sredinom 21.35 Igrani film 00.00 Odjava programa

TV KAKANJ

09.10 Program TV Sahar 10.00 Plava planeta 11.00 Na{a realnost 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Moj grad 13.00 Ja sam TVoja sudbina, serija 15.30 [pijun, film 17.00 Ostali 17.30 Auto Shop Magain 18.00 Dom2 18.30 Informiran, educiran, aktivan 19.00 Bra~a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 INFO IC 21.00 Informiran, educiran, aktivan 21.30 Proces i kazna, film 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Berberin, film 01.00 Program za Ameriku IC

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Ritam regije Srebrenica (r) 09.00 Reporta`e sa zemlje mira 09.30 Autoshop magazin (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Svjetlo istine, vjerski program 11.15 Evo srcu mom radosti (r) 12.00 Ritam regije Srebrenica (r) 12.30 Autoshop magazin (r) 13.00 Igrani film 15.00 Serijski program 15.30 TV Zehra 16.30 Bonaventura 17.30 Sa sevdahom u srcu 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 20.00 dok. program 21.00 Te{anjska hronika 21.30 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Igrani film

TV USK

08.00 Azimuti, dok. program 4/7 08.30 Koncert 10.00 Vijesti 10.05 Ffilm 11.38 Pet godina Balkana, 4/8 12.00 Vijesti 12.15 Pjesma o Bosni, 2/5 13.00 Kraji{ka zemlja 14.00 O~i du{e, serija 14.30 Auto shop magazin 15.00 Vijesti 15.05 Etno trenutak 15.30 Irene Huss, serija 16.20 Za svaku bolest trava raste 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Bajke iz cijelog svijeta 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 19.55 Kako vrijeme prolazi 21.55 Vijesti 22.00 Izborna hronika 22.05 Igrani film 23.30 Irene Huss, serija (r)

TV SLON

13.02 Op~injeni, igrana serija (rep. 289, 290) 14.50 “Pitajte, tra`imo odgovore”. 15.20 Putopisi, dok. program (r) 15.55 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 16.00 [e}ernica, revijalni program (r) 18.03 Vremenska prognoza 18.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 18.15 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 19.15 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.05 SMS centrala, muzi~ki program 22.05 TOP 7, muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

07.30 Zvuci zavi~aja 08.30 Sa Kraji{nicima po Krajini 09.00 Kumovi 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Balkanske prevare (r) 15.15 Nedjeljno popodne 19.30 Dnevnik 20.10 Balkanske prevare 21.00 Predizborna hronika 21.35 Neprocjenjljivo, igrani film 23.35 Sveci i ratnici, igrani film 01.00 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.35 Gormiti 11.00 Ben 10 11.30 Ben 10 11.55 Vijesti 13.00 Bandini, serija 14.00 Bandini, serija 15.00 Bandini, serija 16.00 Bandini, serija 18.00 SFRJ za po~etnike 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 19.55 Bandini, serija 21.00 Krv nije voda, serija 22.00 ^ita~ misli, film 00.30 No}ni program Ponedjeljak

OSLOBO\ENJE nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.
06.06 Veterani mira, emisija za branitelje (r) 06.51 TV kalendar 07.03 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin (r) 07.33 Normalan `ivot, emisija o obitelji (r) 08.05 Zlatna kinoteka: Sve je po~elo u Napulju, ameri~ki film (r) 09.50 Vijesti 09.56 Vrijeme danas 09.57 HAK - Promet info 09.58 ni DA ni NE: Djeca u vrhunskom sportu (r) 10.54 Istrage gospo|ice Fisher, serija 12.00 Dnevnik 12.15 Sport 12.17 Vrijeme 12.27 Plodovi zemlje 13.22 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.05 Mir i dobro 15.40 Zale|eni planet, dokumentarna serija 16.37 TV kalendar (r) 16.49 Skica za portret (r) 17.00 Vijesti 17.09 Vrijeme sutra 17.10 HAK - Promet info 17.15 Kreni kolo, dokumentarna serija 17.49 Volim Hrvatsku, show program 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.04 Vrijeme 20.07 Loto 6/45 20.14 Sve u 7!, kviz 21.10 Stipe u gostima 5, humoristi~na serija 21.45 Nedjeljom ujutro, subotom nave~er humoristi~na serija 22.15 Damin gambit, talk show 23.05 Dnevnik 3 23.25 Vijesti iz kulture 23.33 Sport 23.36 Vrijeme sutra 23.48 Carstvo poroka, serija 01.18 Nedjeljom u dva (r) 02.18 Istrage gospo|ice Fisher, serija (r) 03.13 Turneja, srpskobosansko-hrvatskoslovenski film (r) 04.56 Skica za portret (r) 05.10 Prizma, magazin (r)

TV PROGRAM
08.00 AlJazeera Business 08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Druga strana Srbije (r) 09.30 AlJazeera Business (r) 10.00 Kontekst, talk-show (r) 10.30 48 - ^ad, dok. program 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AlJazeera Business 12.00 AJE program 14.00 [irom svijeta, Borbe u petoj dimenziji, program 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Neotkrivena Afrika Ubistvo i mit, dok. program 16.00 Vijesti, program 17.00 AlJazeera Business 17.30 Recite Aljazeeri, dok. program 18.00 Vijesti 19.05 Hodo~a{}e Azerbejd`an 19.30 Razglednice iz Centralne Azije Azerbejd`an, I dio 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 AlJazeera Svijet - 24 22.00 Vijesti 23.05 AlJazeera Svijet 23.30 Druga strana Srbije, dok. program

63
K SH OW

HRT1

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.23 Generalna {pica 07.25 Vesele trojke, crtana serija 07.51 Animanijaci, crtana serija (r) 08.13 Be~ka filharmonija u Londonu 09.05 Osveta Pinka Panthera, britansko-ameri~ki film (r) 10.40 Biblija 10.50 Portret crkve i mjesta 11.00 Kozarevac: Misa, prijenos 12.05 Moj ro|ak Vinny, ameri~ki film (r)

HRT2

Vesele trojke
07.25
13.59 Babybonus 14.32 Hrvatska policija u Domovinskom ratu: Od juga prema sjeveru, dokumentarni film 15.34 Magazin Lige prvaka 16.00 Olimp - sportska emisija 17.15 Hokej, Ebel liga emisija 17.30 Hokej, Ebel liga: Medve{~ak - Black Wings Linz, prijenos 20.05 Veliki bijeg, ameri~ki film (r) 23.01 Ciklus Festivalski pobjednici: O ljudima i bogovima, francuski film 01.02 Cubismo 15 godina (r) 02.07 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 05.53 No}ni glazbeni program: Rekonstrukcija (r)

06.15 Periferija City, serija (r) 07.15 TV Izlog 07.30 Gormiti, crtana serija 07.55 Pokemoni, crtana serija (r) 08.15 Pokemoni, crtana serija 08.40 Speed racer, crtana serija (r) 09.05 Power Rangers Samurai, crtana serija (r) 09.30 Power Rangers Samurai, crtana serija 09.50 Larin izbor, serija (r) 12.50 Ljubav iz snova, igrani film (r) 14.55 Godi{nji odmor snova, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Vremeplov, igrani film, 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Larin izbor, serija 21.00 Masterchef,reality show 22.40 Red Carpet, showbiz magazin 23.40 Crvena rijeka, igrani film 01.25 Godi{nji odmor snova, igrani film (r) 03.10 Klub otpisanih, serija 1 04.00 Red Carpet, showbiz magazin (r) 05.00 Dnevnik Nove TV (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

08.00 08.15 09.00 09.06 10.00 10.05 11.00 11.05 12.00 12.25 13.00 13.15 13.25 13.30 14.10 14.50 15.05 15.15 16.05 16.08 17.05 17.35 18.27 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 21.50 22.50 23.20 23.50

RTS

Jutarnji dnevnik Jutarnji program Vijesti @ikina {arenica Vijesti @ikina {arenica Vijesti Koncert mladih peva~a, 2. Ciklus etnolo{kog filma Moj ljubimac Dnevnik Sport plus Vrijeme Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti Sat Vijesti Cvat lipe na Balkanu, serija (r) Al`ir izbliza, dok. program (r) Pjesma bez granica: Merima Njegomir (r) Sasvim prirodno Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Cvat lipe na Balkanu, serija (r) D`oging, tv film Novi tabloid D`ez face: Joe Lovano Trag u prostoru TV minijature, program za dijasporu

08.05 Kad pro{etam Crnom Gorom 10.00 Vijesti 10.05 Agrosaznanje 11.00 Obrazovna emisija 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Sportska subota 12.35 Muzika 13.00 Obrazovna emisija 13.30 Muzika 14.00 Vijesti 14.05 Dokumentarna emisija 14.30 Muzika 15.00 Obrazovna emisija 15.30 Dnevnik 1 15.45 Kad pro{etam Crnom Gorom 17.40 Muzika 18.00 Budva na pjenu od mora (r), serija 19.00 Muzika 19.30 Dnevnik 2, marketing 20.05 Okvir 21.00 Budva na pjenu od mora, serija 21.30 Muzika 22.00 Dnevnik 3 22.30 Dramski program 23.30 Muzika 00.00 Agrosaznanje

RTCG

Dejana
17.30 OBN

TA L

Roditi sa 20, 30, ili 40... Mi{ljenja su razli~ita - dok neki zagovaraju rano maj~instvo kao prirodnije i bolje za zdravlje `ene, drugi upozoravaju na psihi~ku nespremnost mladih mama te smatraju da je veliku odluku ipak bolje odgoditi. Postoji li idealno vrijeme za ra|anje djece?

Policijska ERIJA stanica
12.15 BHT
Fournier je na putu da stekne povjerenje jednog od ~elnika bande koja plja~ka transportna vozila sa novcem. Problemi nastaju kada posumnja da ga je prepoznao jedan od lopova, kojeg je nekada ranije uhapsio. Chloe se vra}a na posao gdje je do~ekuju radoznale kolege.

S

08.30 Watts 08.45 Maraton, Berlin, u`ivo 11.30 Fudbal, SP U-17 (@) Azerbejd`an, u`ivo, Novi Zeland - Brazil 13.00 Ski skokovi, Hinzenbach, Austrija, u`ivo 14.30 Auto trke, Le Mans, Francuska 15.15 Auto trke, Le Mans, Francuska, u`ivo

EUROSPORT

DISCOVERY

09.05 U djeli}u sekunde - 2 epizode 09.55 Vrhunsko graditeljstvo 10.50 Ameri~ke drvose~e 11.40 Prljavi poslovi 12.35 Lov na sabljarke 13.30 Tragom aukcija - 2 epizode 13.25 Trgovci vojnim starinama - 2 epizode 15.20 Proizvodnja sportske opreme 15.50 To mogu i ja 16.15 Pre`ivljavanje u automobilu 17.10 Opasan lov 18.05 Pre`ivljavanje udvoje 19.00 Kako se pravi? - 2 epizode 20.00 Ber grils Divlji vikend 21.00 Stru~njaci za pre`ivljavanje 22.00 ^udovi{ta iz rijeke 23.00 Strastveni ribolovci 00.00 ^udo da sam `iv

N. GEOGRAPHIC

08.30 Vampiri u Veneciji 09.50 [apta~ psima 10.45 Posljednji ratni heroji 11.40 Istra`ivanje planete Zemlje 12.35 Sekunde do katastrofe 13.30 Drevni iks fajlovi 14.25 Nacisti~ko podzemlje 15.20 Megagra|evine 16.15 Megagra|evine 17.10 Megagra|evine 18.05 Sekunde do katastrofe 19.00 Iznutra 19.55 Iza re{etaka 21.00 Iznutra 21.55 Narko biznis 22.50 ]orkirani u inostranstvu 23.45 Iznutra 00.40 Narko biznis 01.35 ]orkirani u inostranstvu 02.30 Istra`ivanje planete Zemlje

Auto trke
14.30
16.30 Fudbal, SP U-17 (@) Azerbejd`an, Njema~ka Urugvaj 18.00 Fudbal, SP U-17 (@) Azerbejd`an, Kina Gana 19.30 Boks 21.30 Ski skokovi, Hinzenbach, Austrija 22.45 Motorsports Weekend magazin 23.00 Reli 23.30 Stoni tenis

03.30 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Monchengladbach 05.30 Fudbal, Bundesliga, Werder Bremen Bayern Munich 07.30 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Monchengladbach 08.45 Fudbal, Bundesliga, Werder Bremen Bayern Munich 10.00 Fudbal, SP U-17 `ene, Azerbejd`an, Kolombija Nigerija 11.00 Biciklizam, Italija 12.00 Kriket, u`ivo 15.00 Fudbal, Bundesliga, Dortmund Monchengladbach 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Eintracht Frankfurt Freiburg 17.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Wolfsburg - Mainz 19.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 20.30 Rukomet, EHF L[ 22.00 Superbike 23.00 Kriket 00.30 Fudbal, Bundesliga, Wolfsburg - Mainz 02.00 Fudbal, Bundesliga, pregled

EUROSPORT 2

06.00 Premier League Golovi 06.30 [panska liga: Sociedad - Ath Bilbao 09.45 Na dana{nji dan 10.00 ATP Bangkok finale, direktno 12.15 Moto GP Aragon Trka Moto 2, direktno 14.00 Moto GP Aragon Trka Moto GP, direktno 15.30 Championship: Nottingham Forest - Derby (direktno uklju~enje II) 16.30 Premier League Golovi 17.00 Premier League: Aston Villa - WBA, direktno 19.00 [panski rukomet 20.30 Segunda division: Almeria - Hercules, direktno 22.30 Moto GP Aragon Trka Moto 3 23.30 Moto GP Aragon Trka Moto GP 00.30 [panska liga: Real Madrid Deportivo La Coruna 02.15 Austrian league: Salzburg - Sturm 04.00 Danish league: Odense - Aarhus 05.45 Premier League Golovi

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Jelen Super liga: Vojvodina Partizan 11.00 Fudbal italijanska liga: Juventus Roma 12.30 Ko{arka Endesa prenos 15.00 Fudbal Jelen superliga: Rad - Jagodina prenos

ARENASPORT 1

06.00 Ko{arka Aba Liga: Partizan - Zadar 08.00 Ko{arka Aba Liga: Radnicki - Olimpija 10.00 Box: Arthur Abraham - Robert Stieglitz 12.00 Ameri~ki fudbal NFL: New England Baltimore 14.00 Automoto Sport Dtm: Valencia 15.30 Kotv Magazin 16.00 Ko{arka Aba Liga: Partizan - Zadar

ARENASPORT 2

Box
21.00
17.00 Jelen Pregled Kola 18.00 Liga [ampiona: Magazin 19.00 Fudbal Premijer Liga BiH: Sarajevo - [iroki prenos 21.00 Box: Kotv Classics 22.25 Americki Fudbal NFL: New Orleans - Green Bay prenos 02.20 Ameri~ki Fudbal NFL: Ny Giants Philadelphia prenos

Ko{arka
18.00
18.00 Ko{arka Aba Liga: Krka - Szolnoki Olaj 20.00 Fudbal - Copa Sudamercana: Highlights 20.30 Fudbal - Brazilska Liga: Highlights 21.00 Fudbal Brazilska Liga 23.00 Box: Kotv Classics Ep 56. 00.00 Bejzbol Mlb: Tampa - Boston 02.30 Olympic Series: Episode 01

VIASAT HISTORY

10.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.00 Van Gog kompletna pri~a 14.00 Giganti gotike - pogled u nebo 15.00 Gladijatori: Povratak me|u `ive 16.00 Vitezovi Margata 17.00 Napoleon 18.00 Dnevnik Ane Frank 20.00 Aleksandrija: Najve}i grad 21.00 Dani katastrofe - teror na aerodromu 22.00 Snimanje rata 23.00 ^ovjekova istorija 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 01.00 Pre`iveti napredak 02.30 Video je ubio radio 03.00 Ko si zapravo ti? 04.00 Zvijezde srebrnog ekrana

ANIMAL PLANET

08.10 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 08.35 Ro|eni lovci 09.05 Sve o psima 10.00 Lovac na krokodile 10.55 Psihijatri za ajkule 11.50 Planeta mutanata - 2 epizode 12.40 RSPCA - 2 epizode 14.35 Rezervat divljih `ivotinja - Afrika 15.30 Zaljubljenici u ma~ke 16.25 @ivotinje na aerodromu 17.20 Avanture Ostina Stivensa 18.15 Donald [ulc - stru~njak za otrove 19.10 Invazija lignji 20.05 Borba za ajkule 21.00 Ajkule odmetnici 21.55 Najezda `ivotinja 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Danijel i na{e ma~ke

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Dobra `ena 08.20 Bra}a i sestre 09.20 Ubistva u Midsameru 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Monk 13.20 Sve po zakonu 14.20 Voker, teksa{ki rend`er 15.20 Dobra `ena 16.20 Bra}a i sestre 17.20 Vojnikova ljubavna pri~a, igrani film 19.20 Monk 20.20 Ejs Ventura: Detektiv za ku}ne ljubimce, igrani film 22.20 Plave krvi 23.20 Havaji 5-0 00.20 Panduri novajlije 01.20 Kraljevski bolesnici 02.20 Dobra `ena 03.20 Bra}a i sestre

TV1000

06.00 Flawless, igrani film 08.00 Sirene, igrani film 10.00 Beni i D`un, igrani film 12.00 Riba zvana Vanda, igrani film 14.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 16.00 Polje ljubavi, igrani film 18.00 Zaljubljena, igrani film 20.00 @ena pod ucjenom, igrani film 22.00 Mizeri, igrani film 00.00 Lezbijke, igrani film 01.00 Svuda sise, igrani film 02.05 Blind Date, igrani film

FOX LIFE

09.40 Sofi Parker 10.00 Kako sam upoznao va{u majku 11.40 Porodi~no blago D`ina Simonsa 13.45 Ali Mekbil 14.35 Melisa i D`oi 15.00 Melisa i D`oi 15.20 Svi vole Rejmonda 15.45 Svi vole Rejmonda 16.05 Sudije za stil 16.30 Sudije za stil 17.00 Ali Mekbil 17.45 Privatna praksa 18.55 Privatna praksa 19.50 Uvod u anatomiju 21.00 Uvod u anatomiju 21.57 Opsjednuti 23.00 Zatrpani |ubretom 00.05 Svi vole Rejmonda 00.35 Svi vole Rejmonda

FOX CRIME

07.00 Frikovi 07.50 Frikovi 08.35 Nepogrje{ivi instinkt 09.20 Nepogrje{ivi instinkt 10.10 Detektiv na Floridi 10.55 Pisac i detektiv 13.20 Rimski forenzi~ari 15.00 Detektiv na Floridi 16.40 Ne~ujno 17.30 Bolni propusti 18.20 Imitator 19.10 Pariski forenzi~ari 20.00 ^etiri `ene i sahrana 20.55 Imitator 22.35 Zlo~in 23.25 Jedinica 00.15 Ne~ujno 01.05 Detektiv na Floridi 02.35 Dekster 03.20 Dekster 04.15 Rimski forenzi~ari 05.15 Rimski forenzi~ari

HBO

06.00 Najbolji (ne)prijatelj, film 07.40 Medvjedi} Winnie, film 08.45 Tony Curtis: @e| za slavom, film 10.25 Ja u ljubav vjerujem, film 12.25 Rio, film 14.00 Arthur, film 15.50 Srcolomac, film 17.35 Hollywood: Na snimanju IX, ep. 40, serija 18.05 Green Hornet, film 20.05 Kako se rije{iti {efa?, film 21.40 Okus krvi V, ep. 3, serija 22.40 Sucker Punch - Babydoll uzvra}a udarac, film 00.25 Columbus Circle, film 01.50 Pravi seks, ep. 30, serija 02.40 Zemljovid tokijskih zvukova, film 04.25 Kako se rije{iti {efa?, film

CINESTAR

09.00 Gozba ljubavi, igrani film 11.00 Celestinsko proro~anstvo, igrani film 13.00 Odmetnice, igrani film 15.00 Princ od Jutlanda, igrani film 17.00 Djevojka od milijun dolara, igrani film 19.30 Dvojnik, igrani film 21.15 Miroljubivi ratnik, igrani film 23.30 Fatalna nesre}a, igrani film 01.45 Duga, igrani film

Fudbaleri Sarajeva do~ekuju [iroki Brijeg

Po sedmu uzastopnu pobjedu u prvenstvu

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
nedjelja, 30. septembar/rujan 2012.

47. strana

Prvi veliki transfer u Formuli 1 za 2013.

Lewis u Mercedes, Schumi u mirovinu
Hamilton voziti za Mercedes tri godine, a po sezoni }e zara|ivati oko 20 miliona eura plus dodatni bonusi za pobjede na utrkama i eventualno ukupnu pobjedu u Svjetskom prvenstvu
ritanac Lewis Hamilton odbio je potpisati novi ugovor s McLarenom, vrijedan 36 miliona funti (oko 45 miliona eura), te je pristao potpisati trogodi{nji ugovor s Mercedesom vrijedan i do 60 miliona funti (74 miliona eura)! Hamilton }e tako voziti za Mercedes tri godine, a po sezoni }e zara|ivati oko 20 miliona eura plus dodatni bonusi za pobjede na utrkama i eventualno ukupnu pobjedu u Svjetskom prvenstvu. Me|utim, to nije sve. Britanac bi mogao kroz sponzorske ugovore zara|ivati preko 100 miliona eura godi{nje. Hamilton je jo{ ranije izjavljivao kako je frustriran pojedincima u McLarenu jer mu ne pru`aju dovoljnu podr{ku u borbi za naslov prvaka. S Hamiltonom bi trebao raditi i Ross Brawn, ~ovjek koji je sa Schumacherom osvojio sedam naslova svjetskog prvaka, a vodio je i Jensona Buttona do naslova 2009. godine. Sergio Perez naslijedio je Britanca u McLarenu, a Michael Schumacher trenutno je “na burzi” [to se ti~e Schu. machera, on iz Mercedesa odlazi s katastrofalnim rezultatima. U tri godine tek je jednom bio na postolju. “Tri divne godine proveo sam u Mercedesu, ali, na`alost, one nisu bile uspje{ne kao {to sam ja to pri`eljkivao. Hamiltonu `elim sve najbolje, kao i Mercedesu. Ja se sada moram koncentrirati na sljede}u utrku SP-a” po, ru~io je Schumacher. Prema pisanju svjetskih medija, Schumacher bi mogao nastaviti karijeru u Sauberu ili bi se mogao po drugi put oprostiti od Formule 1. Nijemac se prvi put umirovio 2006. godine, a vratio se 2010. u Valenciji. U protekle tri sezone samo se jednom popeo na postolje.

B

Lewis Hamilton: Mo`e zaraditi i 100 miliona eura

Hamilton: Novi izazovi
U Mercedesu su zadovoljni transferom. Njihov novi pilot bio je svjetski prvak 2008. godine, a statistika ka`e kako je u McLarenu ostvario 20 pobjeda i 48 plasmana na postolje. “Vrijeme je za nove izazove. Sretan sam jer otvaram novo poglavlje u karijeri. Mercedes ima strast za pobje|ivanjem, {to mi je va`no jer tu istu strast imam i ja. Vjerujem kako }emo zajedni~kim snagama napredovati te da }u ponovno osvojiti naslov prvaka” rekao je Hamilton, dok je Ross Brawn nadodao: , “Nico i Lewis bit }e najbolji tandem sljede}e sezone u Formuli 1” .

Michael Schumacher: Jedno postolje za tri godine

POSLJEDNJE VIJESTI
PREMINUO DRAGAN DO[EN - Dragan Do{en (24) iz Bosanske Dubice, u kojeg je u maju pucala majka Milena, preminuo je ju~er u Beogradu. Podsjetimo, u Dragana i njegovog brata Sr|ana je pucala majka 5. maja dok su mladi}i spavali. Sr|an je preminuo na putu do bolnice, dok je Dragan tada, iako je imao prostrelnu ranu glave, uspio da se izbori za `ivot. Milena, koja je, ina~e, bila du{evni bolesnik, popila je istog dana sir}etnu kiselinu, od koje je i preminula. JEDANAEST POVRIJE\ENIH U JEMENU - Jedanaest osoba je povrije|eno ju~er u samoubila~kom napadu koji se pripisuje Al-Kaidi na jugu Jemena, izvedenom na ulazu u jednu bolnicu. Bomba{ samoubica je najvjerovatnije aktivirao bombu koju je nosio prije dolaska u bolnicu u Loderu, u pokrajini Abijan. Pretpostavlja se da je meta bio {ef lokalne uprave Muhamed Ajdarus, biv{i pripadnik Narodnog odbora za odbranu, koji se nalazio u bolnici, ali nije pogo|en. U MAROKU TRI OSOBE IZGUBILE @IVOT - Dvije `ene i jedan maloljetnik smrtno su stradali u Maroku u poplavama u Anki i Ikakenu, u regiji Safi u nevremenu koje je pogodilo nekoliko regija kraljevine. Maroko su pogodile jake ki{e prije dva dana, relativno neubi~ajene za ovu sezonu, kao i udari vjetra.

Maria Riesch, prvakinja iz 2011. godine

Svijet skijanja je porno-cirkus
Jedna od najboljih svjetskih skija{ica Maria Riesch nedavno je objavila autobiografiju pod nazivom “Geradeaues” u kojoj je , govorila o tajnama iza kulisa alpskog skijanja. Svakako, seks je bio ~esta tema, a Reischova je ~itav ciklus oslovila: “Svijet skijanja je porno-cirkus” . “Mnogi skija{i ili njihovi pomo}nici i treneri, koji u hotelima prijave jednokrevetnu sobu, vjerujte mi, no} ne provode sami. Razli~ite su tu kombinacije, treneri sa fizioterapeutkinjama, serviseri sa skija{icama. Gotovo uvijek su tu bili me|unarodni odnosi, jer znate, zabranjeno je loviti u vlastitom ribnjaku. Onima koji su bili u braku turneje su bile dobrodo{la promjena” kaza, la je osvaja~ica svjetskog kupa iz 2011. godine.

Sandra Perkovi} u u`em izboru
Hrvatska reprezentativka u bacanju diska i bacanju kugle Sandra Perkovi} kandidatkinja je u u`em izboru za najbolju atleti~arku 2012. godine. Ovu titulu dodjeljuje Evropska atletska federacija. Ina~e, Sandra Perkovi} progla{ena je i za evropsku atletsku zvijezdu u usponu jo{ prije dvije godine. 55. KOLO

1

7
1 7

9
4 7

15 17 44
5 6 7 9 9 7 7 7

JOKER 1 JOKER 2

Maria Reisch: U autobiografiji otkrila mnoge tajne

Super Jackpot za 56 kolo: 1.030.000 KM Joker Jackpot za 56 kolo: 50.000 KM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful