Pengenalan : Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi.

Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan

penambahbaikan dalam kurikulum. Perubahan yang pertama dalam sistem pendidikan negara bermula pada tahun 1983, iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR). Pada tahun 1993, berlaku penambahbaikan dengan menukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pada tahun 2003 KBSR sekali lagi di semak dasarnya. Kini, ia sudah di diberi pendekatan baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Falsafah KBSR dan KSSR yang mempunyai persamaan iaitu dengan memberi pendidikan yang bercorak pendidikan asas dengan penegasan terhadap kemahiran 3M iaitu, membaca, menulis dan mengira. Cuma, dalam kurikulum terbaru Cuma ditambah kelebihan menaakul. KBSR dan KSSR juga turut memberi penekanan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari aspek JERIS serta pemupukan dan perkembangan bakat individu. Program

KBSR terbahagi kepada dua tahap. Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan tahap dua (Tahun 4 hingga 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh. Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan berkesan.

Ia menyentuh tentang penghayatan amalan agama. Dalam aspek kemanusiaan dan persekitaran pula. sikap dan nilai. sikap dan nilai-nilai murni. kaedah pentaksiran. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. Daripada tiga bidang tersebut telah ditransformasikan menjadi enam supaya menjadi lebih spesifik. manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan diri individu. negara dan di peringkat global. Transformasi Kurikulum merupakan proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. . Bentuk kurikulum yang kedua ialah kerohanian. sivik dan kewarganegaraan. kandungan. kepercayaan. kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. Mata pelajaran yang akan menyampaikan bentuk ini adalah Pendidikan Islam. peruntukan masa. Selain itu. Ia adalah untuk menghasilkan insan seimbang yang berfikiran kritis dan kreatif dan inovatif. Ia mengandungi tiga bidang iaitu komunikasi.Persamaan KBSR dan KSSR : BENTUK KBSR DAN TRANSFORMASI Antara dua persamaan yang utam antara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah ialah mempunyai tiga bentuk kurikulum. ia juga merangkumi penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan negara. Ia melibatkan mata pelajaran Bahasa dan Matematik. Seterusnya ia menyentuh aspek kemanusiaan iaitu penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. pedagogi. organisasi. Pecahan tersebut merangkumi komunikasi iaitu penggabungjalinan. telah berlaku penggabungjalinan dalam berinteraksi. Ini bermaksud ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Moral. mata pelajaran sains dan kajian Tempatan memainkan peranan .

Ia adalah penguasaan pengetahuan sains. Tujuan strategi ini dilaksanakan ialah bagi membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran dalam sesuatu masa pengajaran dan pembelajaran secara serentak serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang berkaitan secara bersepadu serta menyeluruh dalam suatu proses pengajaran dan pembelajaran. pemulihan dan juga pengayaan. penerapan nilai murni. kemahiran dan sikap saintifik. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran. Ia juga memupuk daya imaginasi. . Ia adalah untuk memupuk kepimpinan dan sahsiah diri seseorang individu melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik serta penguassan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi. menyentuh perkembangan fizikal dan estetika iaitu perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri.Bentuk keterampilan diri juga pecahan dalam bentuk kurikulum ini. Konsep ini merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam ransangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. KONSEP 5P Persamaan KBSR dan KSSR yang seterusnya ialah Konsep 5P merupakan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam KBSR. Bentuk yang terakhir dalam kurikulum transformasi adalah sains dan teknologi. penyerapan pengetahuan. Seterusnya. Apa yang disebut sebagai strategi penggabungjalinan kemahiran ialah satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh. bakat dan apresiasi. kreativiti.

Penguasaan ilmu yang lebih luas juga turut berlaku kerana pelbagai maklumat dapat disampaikan disamping murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang telah dipelajarinya melalui penyerapan kerana semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung isi pengajaran telah dihubungkaitkan dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain. Guru haruslah bijak memilih isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain untuk meransang minat murid terhadap pengajaran dan menjadi lebih ceria. Nilai-nilai murni ini melibatkan semangat . Konsep Penyerapan nilai murni merupakan proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Hal ini adalah kerana setiap perkara yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran adalah saling berkaitan dan amat berguna bagi mata pelajaran lain. Konsep ini sedikit berbeza dengan konsep penggabungjalinan kerana proses penyerapan pengetahuan melibatkan unsur pengetahuan dan bukannya kemahiran. Ketiga. Hasil daripada penyerapan ini maka wujudlah beberapa kelebihan kepada proses pengajaran dan pembelajaran antaranya seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya. Sebagai contohnya isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Matematik diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Oleh itu secara tidak langsung aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih produktif serta efektif. Dalam proses ini murid akan dapat melihat perkaitan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.Konsep yang kedua adalah Penyerapan pengetahuan melibatkan proses penyebatian dan penyepaduan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. aktif serta progresif.

kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. arahan. teguran. Hari Guru. penyerapan nilai murni ini telah dilakukan secara sedar dan terancang tetapi murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara semulajadi dan sendirinya. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana yang difikirkan sesuai. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Konsep seterusnya ialah konsep pemulihan. Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum serta oleh semua guru kerana nasihat.kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung telah menerapkan sesuatu nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar. Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang jas. sambutan Hari Kemerdekaan. Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia . berpakaian kemas dan adil. Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. khemah ibadat. bimbingan. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini telah berlangsung melalui dua pendekatan iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. Konsep ini telah dibentuk dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi membantu murid yang mengalami masalah dalam kemahiran asas 3M. Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan ssesuatu peraturan. Walaubagaimanapun.

bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. minat dan juga kebolehan. pengajaran kumpulan besar. Ia melibatkan murid-murid yang lambat. Pencapaian pembelajaran murid-murid ini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya (Koh Boh Boon. pengajaran bimbingan rakan sebaya dan juga pengajaran kolaboratif. Konsep ini dilaksanakan melalui aktivitiaktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar . iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak yang lain. Bagi pengajaran individu guru akan membimbing murid bagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantuan yang sesuai manakala bagi pengajaran kumpulan kecil pula guru akan membimbing murid yang berada dalam kelompok kumpulan yang sama dan mempunyai masalah yang sama tetapi mendapat perhatian secara individu dari guru. Hal ini berlaku kerana murid adalah berbeza dari segi pengalaman. Konsep ini mengambil kira bahawa murid-murid yang pintar cerdas adalah cepat dalam menyiapkan latihan. Oleh itu murid yang lemah atau menghadapi masalah tertentu perlulah diberi perhatian dan bimbingan. kerja atau aktiviti yang diberikan kepada mereka. Rasionalnya pendidikan pemulihan adalah amat penting kerana melalui pendidikan pemulihan murid-murid yang lemah dapat diasuh dan diberikan tumpuan yang lebih berbanding murid lain. pengajaran kumpulan kecil. Aktiviti pengayaan melibatkan muridmurid yang berpencapaian melebihi sederhana atau murid-murid pintar cerdas. Aktiviti pemulihan boleh dilakukan melalui lima kaedah iaitu pengajaran individu. Cabang konsep yang terakhir ialah aktiviti pengayaan. Objektif pendidikan pemulihan diadakan adalah untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang sesuai dengan murid. 1982).

bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni secara bersepadu dan menyeluruh. Pada kebiasaannya aktiviti pengayaan dijalankan ke atas kumpulan murid yang telah mencapai tahap yang memuaskan atau telah menguasai kemahiran asas. . rohani. kemahiran. Aktiviti ini mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari oleh murid. kumpulan dan juga masyarakat.bilik darjah. Selain itu aktiviti ini juga dapat membuatkan murid berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta meelahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. sifat ingin tahu. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. Di dalam KBSR dan KSSR konsep ini membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. Konsep integrasi dalam kurikulum dan pengajaran yang diterapkan adalah ke arah pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. daya kreativiti. Aktiviti pengayaan berobjektif untuk membolehkan murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereja disamping menambahkan minat dan pengalaman yang dapat membantu mereka ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. Secara keseluruhannya pelaksanaan konsep 5P ini dalam KBSR dan KSSR adalah penting dan wajar demi meningkatkan kredibiliti anak bangsa. emosi dan jasmani. Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada murid untuk mengembangkan minat.

com/doc/nota4pf2216AAP_8sept Konsep 5 P. 2011 dari http://www.scribd. Diperoleh Oktober 11.Senarai Rujukan a) Media elektronik Konsep 5 P Dalam KBSR. Diperoleh Oktober 12. 2011 dari http://www. 2011 dari http://www.blogspot. Diperoleh Oktober 10.com .gurubashid.scribd.com/doc/5572616/KONSEP-5P-DALAM-PP Konsep 5 P.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSR Konsep 5 P.scribd. 2011 dari http://www. Diperoleh Oktober 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful