P. 1
Persamaan KBSR Dan KSSR

Persamaan KBSR Dan KSSR

|Views: 27|Likes:
Published by Mohd Adzwan Azizan

More info:

Published by: Mohd Adzwan Azizan on Oct 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

Pengenalan : Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi.

Perkembangan ini juga menuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif menyemak dan melakukan

penambahbaikan dalam kurikulum. Perubahan yang pertama dalam sistem pendidikan negara bermula pada tahun 1983, iaitu Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR). Pada tahun 1993, berlaku penambahbaikan dengan menukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Pada tahun 2003 KBSR sekali lagi di semak dasarnya. Kini, ia sudah di diberi pendekatan baru iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan. Falsafah KBSR dan KSSR yang mempunyai persamaan iaitu dengan memberi pendidikan yang bercorak pendidikan asas dengan penegasan terhadap kemahiran 3M iaitu, membaca, menulis dan mengira. Cuma, dalam kurikulum terbaru Cuma ditambah kelebihan menaakul. KBSR dan KSSR juga turut memberi penekanan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh dan seimbang dari aspek JERIS serta pemupukan dan perkembangan bakat individu. Program

KBSR terbahagi kepada dua tahap. Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3) menekankan penguasaan 3M dan tahap dua (Tahun 4 hingga 6) memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains yang kukuh. Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada tahun 1994 supaya matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat direalisasikan dengan berkesan.

Moral. ia juga merangkumi penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan negara. Mata pelajaran yang akan menyampaikan bentuk ini adalah Pendidikan Islam. peruntukan masa. Transformasi Kurikulum merupakan proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. pedagogi. sikap dan nilai-nilai murni. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah. sikap dan nilai. manusia dan alam sekelilingnya dan bidang perkembangan diri individu. Ia menyentuh tentang penghayatan amalan agama. Bentuk kurikulum yang kedua ialah kerohanian. Seterusnya ia menyentuh aspek kemanusiaan iaitu penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. kaedah pentaksiran. negara dan di peringkat global. sivik dan kewarganegaraan. Daripada tiga bidang tersebut telah ditransformasikan menjadi enam supaya menjadi lebih spesifik. Ini bermaksud ketika pengajaran dan pembelajaran dijalankan. telah berlaku penggabungjalinan dalam berinteraksi. Pecahan tersebut merangkumi komunikasi iaitu penggabungjalinan. kepercayaan. mata pelajaran sains dan kajian Tempatan memainkan peranan . organisasi. . Ia melibatkan mata pelajaran Bahasa dan Matematik. Ia mengandungi tiga bidang iaitu komunikasi. kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi. kandungan. Ia adalah untuk menghasilkan insan seimbang yang berfikiran kritis dan kreatif dan inovatif. Selain itu. Dalam aspek kemanusiaan dan persekitaran pula.Persamaan KBSR dan KSSR : BENTUK KBSR DAN TRANSFORMASI Antara dua persamaan yang utam antara Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah ialah mempunyai tiga bentuk kurikulum.

. menyentuh perkembangan fizikal dan estetika iaitu perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. kreativiti. Seterusnya. KONSEP 5P Persamaan KBSR dan KSSR yang seterusnya ialah Konsep 5P merupakan asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam KBSR. pemulihan dan juga pengayaan. Bentuk yang terakhir dalam kurikulum transformasi adalah sains dan teknologi. Ia adalah penguasaan pengetahuan sains. penerapan nilai murni. Konsep 5P terdiri daripada proses penggabungjalinan kemahiran. penyerapan pengetahuan. Ia adalah untuk memupuk kepimpinan dan sahsiah diri seseorang individu melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum. Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang berkaitan secara bersepadu serta menyeluruh dalam suatu proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuan strategi ini dilaksanakan ialah bagi membantu murid dalam penguasaan pelbagai kemahiran dalam sesuatu masa pengajaran dan pembelajaran secara serentak serta meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.Bentuk keterampilan diri juga pecahan dalam bentuk kurikulum ini. kemahiran dan sikap saintifik. Konsep ini merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana melalui proses ini pelajar dapat menyesuaikan maklumat dalam ransangan serta menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan kebosanan dalam kalangan murid. Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik serta penguassan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi. Apa yang disebut sebagai strategi penggabungjalinan kemahiran ialah satu proses yang menggabungkan pelbagai bidang kemahiran dalam satu pengajaran dan pembelajaran bagi mewujudkan satu pelajaran yang intergratif dan menyeluruh. bakat dan apresiasi. Ia juga memupuk daya imaginasi.

Konsep Penyerapan nilai murni merupakan proses menerapkan nilai-nilai dalam pelaksanaan kurikulum dan gerak kerja kokurikulum. Ketiga. Dalam proses ini murid akan dapat melihat perkaitan antara suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain.Konsep yang kedua adalah Penyerapan pengetahuan melibatkan proses penyebatian dan penyepaduan pengetahuan atau unsur isi pengetahuan daripada suatu mata pelajaran lain ke dalam isi pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar. Hasil daripada penyerapan ini maka wujudlah beberapa kelebihan kepada proses pengajaran dan pembelajaran antaranya seperti aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat menjadi lebih menarik walaupun tajuk yang hendak dipelajari pada asalnya bersifat sebaliknya. Hal ini adalah kerana setiap perkara yang dipelajari dalam suatu mata pelajaran adalah saling berkaitan dan amat berguna bagi mata pelajaran lain. Oleh itu secara tidak langsung aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih produktif serta efektif. Guru haruslah bijak memilih isi pengetahuan yang menarik daripada mata pelajaran lain untuk meransang minat murid terhadap pengajaran dan menjadi lebih ceria. aktif serta progresif. Nilai-nilai murni ini melibatkan semangat . Sebagai contohnya isi pengetahuan daripada mata pelajaran Sains dan Matematik diserapkan seiring dengan penguasaan kemahiran-kemahiran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Penguasaan ilmu yang lebih luas juga turut berlaku kerana pelbagai maklumat dapat disampaikan disamping murid-murid menjadi lebih faham dengan sesuatu yang telah dipelajarinya melalui penyerapan kerana semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung isi pengajaran telah dihubungkaitkan dengan pengetahuan dari mata pelajaran lain. Konsep ini sedikit berbeza dengan konsep penggabungjalinan kerana proses penyerapan pengetahuan melibatkan unsur pengetahuan dan bukannya kemahiran.

Terdapat juga sesetengah pihak sekolah yang mengadakan program atau aktiviti yang khusus untuk menerapkan sesuatu nilai murni dalam kalangan murid seperti program motivasi. pekeliling dan sebagainya yang bertulis tentang sesuatu perkara yang diharapkan sepert arahan untuk tidak membuang sampah di merata-rata serta menjaga kebersihan persekitaran. Konsep ini telah dibentuk dengan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sesuai bagi membantu murid yang mengalami masalah dalam kemahiran asas 3M. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran. teguran. khemah ibadat. Walaubagaimanapun. bimbingan. Penyerapan nilai murni melalui pendekatan eksplisit adalah lebih terancang bersesuaian dengan matlamat dan kaedah pelaksanaan serta penilaian yang jas. Konsep seterusnya ialah konsep pemulihan. arahan. berpakaian kemas dan adil. secara terperincinya penyerapan nilai-nilai murni ini telah berlangsung melalui dua pendekatan iaitu pendekatan implisit dan juga pendekatan eksplisit. Hari Guru. penyerapan nilai murni ini telah dilakukan secara sedar dan terancang tetapi murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara semulajadi dan sendirinya. Pendekatan eksplisit pula boleh diaplikasikan dengan mengadakan ssesuatu peraturan.kewarganegaraan masyarakat Malaysia yang berlandaskan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Pendidikan pemulihan adalah lebih terbatas dan lebih khusus sifatnya kerana ia . sambutan Hari Kemerdekaan. contoh dan teladan boleh berlangsung pada bila-bila masa dan di mana-mana yang difikirkan sesuai. kempen kebersihan dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian. Pendekatan ini boleh berlangsung secara merentas kurikulum serta oleh semua guru kerana nasihat. Pendekatan implisit digunakan apabila guru-guru secara tidak langsung telah menerapkan sesuatu nilai dalam proses pengajaran dan pembelajaran seperti apabila guru bercakap benar.

Oleh itu murid yang lemah atau menghadapi masalah tertentu perlulah diberi perhatian dan bimbingan. Cabang konsep yang terakhir ialah aktiviti pengayaan. 1982). Rasionalnya pendidikan pemulihan adalah amat penting kerana melalui pendidikan pemulihan murid-murid yang lemah dapat diasuh dan diberikan tumpuan yang lebih berbanding murid lain. pengajaran bimbingan rakan sebaya dan juga pengajaran kolaboratif. Hal ini berlaku kerana murid adalah berbeza dari segi pengalaman. Konsep ini dilaksanakan melalui aktivitiaktiviti tambahan kepada aktiviti-aktiviti asas pembelajaran yang dijalankan di dalam atau di luar . Konsep ini mengambil kira bahawa murid-murid yang pintar cerdas adalah cepat dalam menyiapkan latihan. Objektif pendidikan pemulihan diadakan adalah untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran-kemahiran tertentu dengan mengikuti aktiviti-aktiviti alternatif yang sesuai dengan murid.bertujuan membaiki kelemahan pembelajaran. Bagi pengajaran individu guru akan membimbing murid bagi mengatasi masalah yang dihadapi dengan alat bantuan yang sesuai manakala bagi pengajaran kumpulan kecil pula guru akan membimbing murid yang berada dalam kelompok kumpulan yang sama dan mempunyai masalah yang sama tetapi mendapat perhatian secara individu dari guru. Pencapaian pembelajaran murid-murid ini biasanya di bawah tahap pencapaian yang sepatutnya (Koh Boh Boon. Aktiviti pemulihan boleh dilakukan melalui lima kaedah iaitu pengajaran individu. Aktiviti pengayaan melibatkan muridmurid yang berpencapaian melebihi sederhana atau murid-murid pintar cerdas. kerja atau aktiviti yang diberikan kepada mereka. minat dan juga kebolehan. pengajaran kumpulan besar. Ia melibatkan murid-murid yang lambat. pengajaran kumpulan kecil. iaitu mereka yang lembab mencapai pembelajaran berbanding dengan kanak-kanak yang lain.

Aktiviti pengayaan berobjektif untuk membolehkan murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar kebolehan mereja disamping menambahkan minat dan pengalaman yang dapat membantu mereka ke arah perkembangan diri dan bakat mereka. Konsep integrasi dalam kurikulum dan pengajaran yang diterapkan adalah ke arah pembangunan individu insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Pada kebiasaannya aktiviti pengayaan dijalankan ke atas kumpulan murid yang telah mencapai tahap yang memuaskan atau telah menguasai kemahiran asas. rohani. kumpulan dan juga masyarakat. kemahiran. Aktiviti pengayaan juga dapat membuka peluang kepada murid untuk mengembangkan minat. Selain itu aktiviti ini juga dapat membuatkan murid berminat untuk belajar sendiri dan mempunyai sifat berdikari bagi membolehkan mereka meneruskan pembelajaran seumur hidup serta meelahirkan daya kreativiti menerusi pemikiran dan kebolehan untuk menilai kerja mereka sendiri. daya kreativiti. . sifat ingin tahu.bilik darjah. Secara keseluruhannya pelaksanaan konsep 5P ini dalam KBSR dan KSSR adalah penting dan wajar demi meningkatkan kredibiliti anak bangsa. Aktiviti ini mengandungi unsur-unsur untuk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiran yang sedang dipelajari oleh murid. bahasa dan pemupukan nilai-nilai murni secara bersepadu dan menyeluruh. Di dalam KBSR dan KSSR konsep ini membawa maksud bahawa penguasaan ilmu pengetahuan. bakat kepimpinan serta dapat melibatkan diri dalam membuat keputusan untuk diri. emosi dan jasmani.

blogspot. Diperoleh Oktober 11. 2011 dari http://www. 2011 dari http://www.scribd. Diperoleh Oktober 12. 2011 dari http://www.scribd. Diperoleh Oktober 10.Senarai Rujukan a) Media elektronik Konsep 5 P Dalam KBSR.scribd. 2011 dari http://www.gurubashid. Diperoleh Oktober 12.com/doc/5572516/KONSEP-5P-DALAM-KBSR Konsep 5 P.com .com/doc/5572616/KONSEP-5P-DALAM-PP Konsep 5 P.com/doc/nota4pf2216AAP_8sept Konsep 5 P.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->