ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

- ПРИКАЗ УГЛЕДНОГ ЧАСА ШКОЛСКА 2011/2012.
ГОДИНА

ОДЕЉЕЊЕ IV/3

ОПШТИ ПОДАЦИ
НАЗИВ ШКОЛЕ: СВЕТИ САВА
ДАТУМ ОДРЖАВАЊА ЧАСА: 23. 9. 2011.
ЧАС ПО РЕДУ: ДРУГИ
РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ: IV/3
ПРЕДАВАЧ: СЛАВИЦА РАДОЈИЧИЋ

1.ПОДАЦИ О ЧАСУ
ДЕФИНИСАЊЕ ЧАСА
Приказан је час српског језика, граматика, градивне менице,
IV разред.
1.час- Час започињемо филмом како би смо ученике припремили за
рад,користимо садржаје са предходних часова како бисмо обновили
стечена знања и повезали их са новим. На овом часу вршимо обраду
новог градива ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ.

2.ПЛАНИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
ЦИЉЕВИ ЧАСА
Општи циљ:
Научити ученике шта су градивне именице, када и како се користе, шта
означавају. Извршити систематизацију знања о именицама, њиховом
појму и врстама.
Специфични циљеви:
 оспособљавање ученика за разумевање нове врсте именица и њихова
примена у свакодневном животу.
 оспособљавање ученика за самообразовање
 развијање интересовања за матерњи језик
 развијање стваралачке способности
 покретање мисаоне активности ученика
 богаћење активног речника
МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА
Наставне методе: дијалошка, учење путем
открића, дедуктивна,аналитичко-синтетичка, стваралачко учење.
Облици рада: индивидуални,групни,колективни,рад у пару.
УСАГЛАШЕНОСТ С НАСТАВНИМ ПЛАНОМ И
ПРОГРАМОМ
У трећем разреду ученици уче о именицама као врстама речи које се
користе у нашем говору (властите и заједничке именице), ове године се
упознају са остале две групе именица – збирне и градивне. У четвртом
разреду радимо на продубљивању стеченог знања, понављамо научено
и учимо ново градиво.

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЧАСА
За реализацију часа неопходан је рачунар,видео бим,учионица у којој је могуће
организовати распоред ученичких места зависно од потребе часа.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАСА
TOK ЧАСА
Табеларни приказ активности ученика,наставника,коришћене
методе,средства,временска артикулација,праћење и очекивани ефекти.
ПЛАН АКТИВНОСТ
ИРАН НАСТАВНИКА
И
САДР
ЖАЈ
РАДА

УВО
ДНИ
ДЕО

Бележи на
Рачунару даје
упутства
ученицима

АКТИВНОСТ
УЧЕНИКА

МЕТОДЕ
И
ОБЛИЦИ

НАЧИН ОЧЕКИВАН
ПРАЋЕЊА И ЕФЕКТИ
РАДА
УЧЕНИКА

Са одушевљењем
Мотивација
прихватају
Колективни,групни,р
и
активности и 5 мин.
азговор
слушање зближавање
припремају радна
места

Давање
Ученици су све
време
ГЛА задатака,бележе
ње
одговора
на
активни:бележе
ВНИ
рачунару,управ одговоре,размишљ
љање
ају,договарају
ДЕО презентацијом,п се,смишљају.
остављање
питања
Давање домаћег Упознавање са
задацима из
ЗАВР задатка,провера
ШНИ усвојености домаћег задатка и
лекције
догов за његову
реализацију

ДЕО

ПЛАН
И.
ВР.
У
МИН.

30

10

Дијалошка,учење
Заинтересов
путем
аност
открића,стваралачко
ученика за
учење,игра;колективн
учење,усваја
и,индивидуални и Разговор,бе ње новог
групни.
лежење
знања.
одговора на
рачунару.
Колективни.групни
---Опуштање и
забава

ЗАДАЦИ ЗА УЧЕНИКЕ
Сви планирани задаци за ученике налазе се на презентацији и
припремљеном материјалу на коме они решавају задатке и који ће бити дељен у
току рада.
НАСТАВНИ МАТЕРИЈАЛ
На почетку часа користимо одломак из цртаног филма ,,Снежана и седам
патуљака,,.У току часа ученици ће користити свеске да би записали најбитније.На
крају часа користимо картице како би их поделили у групе које су нам потребне
за рад на следећем часу.

ТОК ЧАСА
ПИТАЊА И ЗАДАЦИ
УВОДНИ ДЕО(5 минута):
 Замолићу ученике да се распореде у четири групе , разместе
клупе и заузму места окренути ка видео биму како би сви могли да
виде оно што ће се презентовати.Такође захтевам да припреме свеску
за школски рад у коју ће касније записивати обрађену
лекцију.Најављујем почетак часа и молим их за пажњу и тишину.
ГЛАВНИ ДЕО(30 минута):
 Пустам инсерт из филма ,,Снежана и седам патуљака,,По
завршетку филма питам ученике да ли им се допао овај део?Где
патуљци одлазе свако јутро?(У рудник)Шта тамо раде?(Копају
руду)Које руде копају?(Предпостављамо да ће
одговорити:гвожђе,бакар,алуминијум, злато,сребро,...)Шта раде са том
рудом?(Шаљу је у фабрике на даљу прераду).Шта се у фабрикама од
ових материјала добија? (ексери,жица,делови за разне
машине,накит,украси,апарати за домаћинство....)Значи, патуљци су
ископали материјал који индустријски прерађује и човек га као
прерађевину користи за градњу неопходних предмета.

 Док патуљци вредно раде у руднику и певају своју чувену мелодију, код
куће их чека Снежана са мирисним и укусним ручком.Шта мислите шта патуљци
воле да једу?(Ученици дају одговоре:супу,колач,хлеб,пасуљ..)
Да би, рецимо, Љутку направила колач, које намирнице користи Снежана?
(Очекивани одговори су :брашно,шећер,воду,јаје,уље...)
Значи Снежана је користила неки материјал,мешала их међусобно да би
направила колач.
 Када направи колач Снежана прионе кућним пословима.Кућа патуљака
није нешто велика али морала се редовно одржавати.Шта мислите које
материјале су користили патуљци да саграде свој дом?Ученици нуде одговоре?
(Помажемо им,наводимо да изговоре што више градивних именица).
 Дан се ближи крају,патуљци су већ код куће, умивени,,очешљани, обучени у
чисту одећу.Опишите ми како изгледа одећа једног патуљка? Од каквог
материјала она може да буде?Каква је хаљина коју носи Снежана,од каквог је
материјала ?(Наводимо ученике да нам кажу што више градивних именица).
Сада од ученика захтевамо да размисле и заједнички у оквиру групе одговоре на
постављене задатке који су на картончићима.
Задаци по групама:
 1.група
Напиши све именице које именују материјале који се добијају прерадом руда, а
ми их користимо да бисмо нешто направили, саградили, конструисали.
 2.група
Напиши све именице које именују грађу, материјал који је Снежана користила за
прављење колача.
 3.група
Напиши све именице које именују материјале које су патуљци користили за
градњу куће.
 4.група
Напиши све именице које именују врсте материјела од којих је могла да буде
сашивена одећа патуљака и Снежане.
Напомена:ови су задаци пројектовани и на видео биму тако да када групе
извештавају, ми бележимо њихове примере.

Закључак: ИМЕНИЦЕ КОЈЕ ИМЕНУЈУ НЕКУ МАТЕРИЈУ ЗОВУ СЕ
ГРАДИВНЕ ИМЕНУЦЕ.(ученици записују у свеске)
 На видео биму пројектујем сличице (кап воде,чаша воде и бокал воде) и од
ученика захтевам да кажу о којој се градивној именици ради и да ту именицу
употребе у три реченице које ће смислити на основу слика.
Записујемо текст за сваку слику (примери ученика).
Закључак:Градивне именице истим обликом означавају и најмању и највећу
количину материје.(ово ученици записују у свеске)
 Рад на материјалу који пројектујемо:
1.Допуни реченице одговарајућом градивном именицом-брашно:
Мама је у чинију ставила кашичицу ____________.
Тата је из продавнице донео 10 кг _____________.
У пекарама се потроши тона _______________.
Закључак:Градивне именице немају множину јер њихов исти облик означава
сваку количину материје.
Градивне именице имају три рода (мушки,женски и средњи род) и један бројједнину.
Када се градивна именица јави у множини она више на означава грађу, већ
постаје заједничка.
 Вежбамо :
Задаци планирани за овај део часа налазе се у презентацији.
ЗАВРШНИ ДЕО(10 МИН):
Ученицима поделимо картице на којима су сличица:колач,погача,играчка.
.На полеђини картице је задатак за сваку групу, а групу чине сви који имају исте
сличице.То је домаћи задатак,донети потребне градивне именице за следећи час.
Уколико остане времена планирано је да погледамо још коју сцену из цртаног
филма.

ТЕСТ ЗНАЊА – ИМЕНИЦЕ
1.Размисли и заокружи слово испред тачаног одговора:
а) Именице су речи које означавају само имена бића
б) Именице су рачи које означавају само имена предмета
в) Именице су речи које означавају имена села и градова
г) Именице су речи које означавају имена бића, предмета, природних појава
2. Именице смо поделили на :
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
3. Упиши одговарајућу заједничку или збирну именицу.
Газили смо суво ______________ у парку.
Ветар је њихао голе ______________ кестена.
____________ је главни град Србије.
_____________ је пиће без укуса, мириса и боје.
4. Попуни таблицу.
заједничке именице у
једнини
лист

заједничке именице у
множини

збирне именице

гроздови
пруће
5. Допуни реченице одговарајућим градивним именицама.
а) Сашила је балску хаљину од__________________ .
б) Мирко је у шуми направио кућу од ________________ .
в) Од ______________ ће Станко направити накит.
6. Издвој именице из реченица:
Марта је припремила уље и шећер за колаче. Бака ће доћи из Силбаша чим нахрани
јагњад и телад .
ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ _______________________, ______________________
ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ _______________________, ______________________
ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ
_______________________, ______________________

ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

_______________________, ______________________.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ЧАСA
Читанка за 4.разред основне школе-Едука
Српски језик за 4. разред основне школе-Радмила Жежељ-Ралић
,,Пчелица 4,,-Маја Кораксић и Горан Марковић
,,Забавна граматика 4,, Креативни центар.
,,Поуке о језику 4,,-Милован Б.Цветковић, др Борислав Првуловић.
Приручник за учитеље- Радмила Жежељ-Ралић.
,,Како стварати пријатну атмосферу за учење,,-Неца Јовић,Драган
Куваљић.
Методика српског језика-Креативни центар.
,,Паметни задаци,,-Кетрин Вокер и Едгар Шмит.
3.ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ
ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА
На неком од каснијих часова ученици ће радити контролни
задатак како би могли да утврдимо знања о врстама именица, њиховом
роду и броју.Тест који је планиран за проверу знања дат је у
прилогу.На свим наредним часовима биће усменог понављања ове
лекције.
ПЛАНИРАЊЕ ДАЉИХ АКТИВНОСТИ
Веома би нас радовала могућност да на што више часова у будуће
користимо овакав облик рада управо зато што се овакав рад нашим
ученицима допао. Количина знања,активност на часу,интересовање за
овакав облик рада је много већи.Ученици са наставе излазе задовољни
а на проверама показују боље резултате јер се сећају игре а за њу везују
потребне информације и знања.Свакако радићемо на томе да што више
часова буде одржано на овакав начин.
Овакав начин рада развија креативност наставника и пружа
могућност за њихов непрестани заједнички, иновативни и креативни
рад. Презентације се могу примењивати више пута, али могу и да
послуже као мото за стварање нових, могу се прилагођавати,
дорађивати зависно од потребе часа.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful