SISTEMI ZA PRENOS SIGNALA

Danas postoji nekoliko različitih metoda koji se primjenjuju za prenošenje poruka električnim putem. U zavisnosti od karaktera poruka, od oblika u kome ih želimo prenijeti, a u saglasnosti sa tehničkim mogućnostima koristimo slijedeće metode komuniciranja: 1. telegrafija, 2. telefonija, 3. faksimil, 4. televizija, 5. prenos podataka, 6. telekomanda, 7. telemetrija i 8. telesignalizacija. TELEGRAFIJA Telegrafija je najjednostavniji i istorijski prvi po redu pronađen metod komuniciranja električnim putem. Sve pisane poruke, na bilo kom jeziku, mogu se predstaviti nekim određenim nizom simbola koji su uzeti iz jednog konačnog skupa. U ovom slučaju taj skup je alfabet. Sam princip prenosa je u suštini vrlo jednostavan: svakom od slova treba dodijeliti neki talasni oblik struje, dakle, utvrditi zakon korespondencije između simbola i signala i na taj način obaviti kodiranje poruke; na mestu prijema, obrnutom operacijom, dekodiranjem, dobija se originalna poruka. Istosmjerna telegrafija Najjednostavniji i istovremeno najprostiji način je da se za telegrafisanje koristi istosmjerna struja. Takva principijelna šema prikazana je na slici:

Elementarni interval traje neko vreme T. Znaci se sastoje od jednog elementarnog impulsa zvanog tačka ili tri spojena elementarna impulsa nazvana crtom. . Principska šema i odgovarajući talasni oblik ovakvog signala prikazani su na slikama. zbog uticaja eventualnih smetnji. odnosno polarnom strujom. pošto je stepen tačnosti u očitavanju ovakvog znaka na prijemu znatno veći. a između riječi pet ele-mentarnih pauza. s tim što pauza između slova iznosi tri. Pauza između znakova je uvek elementarna pauza. Prisustvo struje bolje definiše pauzu nego njeno odsustvo. a odsustvo pauzom. koja se naziva i telegrafijom prostom ili unipolamom strujom. Prisustvo struje se naziva znakom. postoji i telegrafija dvostrukom. Ovakva vrsta telegrafije ima prednost nad unipolamom zbog toga što su stanja koja odgovaraju pauzama definisana prisustvom struje drugog smjera. Za razliku od telegrafije istosmjernom strujom.

i dvofrekventnu telegrafiju. Na slikama data je odgovarajuća šema i oblik signala za Ovaj slučaj dvofrekventne telegrafije. metod poznat je i pod nazivom ICW (Interrupted Continuous Wave). Na slici je prikazan je talasni oblik signala koji odgovara Morzeovom slovu "n" u slučaju jednofrekventnog rada.Naizmjenična telegrafija Posebnu vrstu telegrafije predstavlja telegrafija izmjeničnom strujom. Na slici piikazana je principska šema jednofrekventnog telegrafa. Razlikujemo dvije vrste: jednofrekventnu. . koji se često naziva skraćenicom FKS (Frequency Shift Keying).

.Telegrafiranje izmjeničnom strujom pruža jednu izvanrednu mogućnost: jedan vod može da se iskoristi za tovremeni prenos više nezavisnih telegrafskih poruka. is Takva vrsta prenosa u svom sasvim uproštenom obliku poznata je pod imenom telegrafskog multipleksa ili višekanalna telegrafija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful