P. 1
ΥΓΕΙΑ_02_08_2012

ΥΓΕΙΑ_02_08_2012

|Views: 9|Likes:
Published by Kostas Georgiou

More info:

Published by: Kostas Georgiou on Oct 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2014

pdf

text

original

Τ

ο καλοκαίρι θεωρείται η
κατεξοχήν εποχή του σεξ
– συχνά µε νέους, περιστα-
σιακούς ερωτικούς συντρό-
φους. Ωστόσο, από τους σεξουαλικά
ενεργούς Eλληνες τουλάχιστον τέσ-
σερις στους δέκα ενηλίκους και ένας
στους δύο εφήβους απολαµβάνουν
το σεξ δίχως προφυλάξεις, µε συνέ-
πεια να κινδυνεύουν να µολυνθούν
από σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νο-
σήµατα.
Ο παθολόγος - λοιµωξιολόγος Μάρι-
ος Λαζανάς, διευθυντής του Γ' Πα-
θολογικού Τµήµατος της Μονάδας
Λοιµώξεων στο Νοσοκοµείο Ερυθρός
Σταυρός και ο κ. ∆ηµήτρης Ρηγό-
πουλος, αναπληρωτής καθηγητής
∆ερµατολογίας - Αφροδισιολογίας
στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, εξηγούν τι συνέπειες
µπορεί να έχει η µόλυνση µε κάποιο
από αυτά.
E
Ποια είναι τα πιο συχνά
σεξουαλικώς µεταδιδόµενα
νοσήµατα;
A
Τα πιο συχνά είναι τα οξυτενή
κονδυλώµατα και ο έρπης των
γεννητικών οργάνων. Ακολουθούν
οι χλαµυδιακές, οι τριχοµοναδικές
και οι γονοκοκκικές λοιµώξεις και,
σε ειδικές κατηγορίες ατόµων, η αυ-
ξανόµενη σε ποσοστά σύφιλη, οι
ηπατίτιδες και η HIV λοίµωξη – AIDS.
E
Με ποιους τρόπους µεταδί-
δονται;
A
Ο κύριος τρόπος µετάδοσης
είναι η σεξουαλική επαφή. Σε
σπάνιες περιπτώσεις, ο έρπης και η
σύφιλη µπορεί να µεταδοθούν µε
απλή επαφή εάν σε κάποιο σηµείο
έχει καταστραφεί το δέρµα (λύση
συνεχείας δέρµατος), ενώ η σύφιλη,
οι ηπατίτιδες και η HIV λοίµωξη - AIDS
µπορούν να µεταδοθούν και µε το
αίµα.
E
Ποιο είναι το πιο χαρακτηρι-
στικό σύµπτωµά τους;
A
Ο έρπης των γεννητικών οργά-
νων εµφανίζεται σαν µικρές
«φουσκάλες» µε υγρό που βρίσκονται
πάνω σε µια κόκκινη «βάση». Οι «φου-
σκάλες» αυτές µπορεί να σπάσουν
προκαλώντας µικρές πληγές. Ο ασθε-
νής µπορεί επίσης να έχει αίσθηµα
καύσου, φαγούρα, τσούξιµο και µού-
διασµα. Τα οξυτενή κονδυλώµατα
δηµιουργούν µικρά εξογκώµατα (εκ-
βλαστήσεις) που µοιάζουν σαν µικρά
κουνουπίδια. Οι χλαµυδιακές και τρι-
χοµοναδικές λοιµώξεις προκαλούν
λευκόρροια (αποβολή λευκωπού
υγρού) από την ουρήθρα ή τον τρά-
χηλο, αίσθηµα καύσου και στον άντρα
βαλανοποσθίτιδα. Η γονοκοκκική
λοίµωξη (ή βλεννόρροια) προκαλεί
έντονο αίσθηµα καύσου και αποβολή
κιτρινωπού, παχύρρευστου υγρού. Η
σύφιλη εκδηλώνεται συνήθως σαν µια
ανώδυνη, µε βαθύ κόκκινο χρώµα,
σκληρή πληγή και λεµφαδενίτιδα. Στις
ηπατίτιδες εµφανίζονται κακουχία,
ανορεξία, έµετοι και κίτρινο χρώµα
στα µάτια. Τέλος, η αρχική µόλυνση
από τον ιό HIV εκδηλώνεται ως ιογε-
νής λοίµωξη, µε πυρετό, καταβολή
των δυνάµεων και διόγκωση λεµφα-
δένων.
E
Τι συνέπειες µπορεί να έχει η
καθυστέρηση της θεραπείας;
A
Στις ερπητικές λοιµώξεις η κα-
θυστέρηση έχει ως επακόλουθο
παράταση της συµπτωµατολογίας και
διασπορά του ιού στους ερωτικούς
συντρόφους. Στις λοιµώξεις από τους
ιούς των κονδυλωµάτων απαιτείται
ιδιαίτερη παρακολούθηση γιατί ορι-
σµένα στελέχη (περίπου το 10%) είναι
καρκινογόνα. Οι παραµεληµένες χλα-
µυδιακές και γονοκοκκικές λοιµώξεις
µπορεί να προκαλέσουν φλεγµονώδη
νόσο της πυέλου, σαλπιγγίτιδα και
προστατίτιδα, ενώ σε σπάνιες περι-
πτώσεις µπορεί να υπάρξει στείρωση.
Η σύφιλη µπορεί να προσβάλει τα
αγγεία και τον εγκέφαλο, ενώ µια
έγκυος µε λανθάνουσα σύφιλη µπορεί
να µεταδώσει τη νόσο στο έµβρυο. Οι
οξείες ηπατίτιδες µπορεί να γίνουν
χρόνιες. Τέλος, η HIV λοίµωξη, εάν
δεν θεραπευτεί εγκαίρως, απειλεί τη
δηµόσια υγεία αλλά και τον ίδιο τον
ασθενή, διότι η εξέλιξή της είναι θα-
νατηφόρα.
E
Τι νεότερα υπάρχουν στον
τοµέα της θεραπείας τους;
A
Νεότερα θεραπευτικά δεδοµέ-
να υπάρχουν για την HIV λοί-
µωξη, µε νέους φαρµακευτικούς
συνδυασµούς σε ένα χάπι, ενώ πρό-
κειται να κυκλοφορήσει ένας νέος
φαρµακοενισχυτής των αναστολέων
πρωτεάσης. Πρόσφατα, εξάλλου, η
Υπηρεσία Τροφίµων & Φαρµάκων
(FDA) των ΗΠΑ συµπεριέλαβε στις
ενδείξεις χρήσεως ενός αντιρετροϊ-
κού φαρµάκου, του Truvada, την
προληπτική χρήση πριν από το σεξ
σε συνδυασµό µε τη χρήση προφυ-
λακτικού για άτοµα υψηλού κινδύνου.
Η έγκριση αυτή προκαλεί ενστάσεις
διότι υπάρχει φόβος πως θα παρα-
µεληθεί η χρήση του προφυλακτικού,
µε συνέπεια τη µετάδοση άλλων σε-
ξουαλικώς µεταδιδοµένων νοσηµά-
των αλλά και της ίδιας της HIV
λοίµωξης επειδή, στην καλύτερη πε-
ρίπτωση, η προστασία που παρέχει
το φάρµακο ανέρχεται στο 75%. Τέ-
λος, υπάρχει πιθανότητα εµφάνισης
αντοχής του HIV στο Truvada.
ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ
Το ντόπινγκ
και η καρδιά
Π
ίσω από τη διεθνή ορολογία
ντόπινγκ υποκρύπτεται η έν-
νοια όλων των δραστικών ουσιών
που επιδρούν στα κύτταρα του
οργανισµού µε στόχο να µεγιστο-
ποιήσουν τη λειτουργία τους. Ει-
δικότερα, εάν πρόκειται για µυϊκά
κύτταρα, τα κύτταρα αυτά υπερτρέ-
φονται και έτσι αυξάνεται η ένταση
της συστολής των µυών. Την ιδιό-
τητα αυτή εκµεταλλεύεται η ιατρική
και ειδικότερα η καρδιολογία όταν
θέλει να ενισχύσει την ένταση της
συστολής της καρδιάς (µυοκάρ-
διο). Η χορήγηση των ουσιών αυτών
προκαλεί αύξηση της έντασης και
της ταχύτητας της συστολής των
υγιών µυοκαρδιακών κυττάρων,
µε αποτέλεσµα να καλύπτεται η
αδυναµία των κατεστραµµένων µυ-
οκαρδιακών κυττάρων, µε στόχο να
συµβάλουν στη φυσιολογική κατά
το δυνατόν απόδοση της καρδιάς.
Αυτό συµβαίνει κατεξοχήν στην
καρδιακή ανεπάρκεια οποιασδήπο-
τε αιτιολογίας, όπου ο καρδιακός
µυς (µυοκάρδιο) συνεχώς καταστρέ-
φεται και τα µυοκαρδιακά κύτταρα
άλλα έχουν νεκρωθεί, άλλα έχουν
υποστεί σοβαρές βλάβες, ενώ άλλα
παραµένουν υγιή.
Κλασικές ουσίες που χρησιµοποι-
ούνται είναι τα λεγόµενα ινότροπα
φάρµακα, τα αναβολικά, τα ανδρο-
γόνα και η ορµόνη ερυθροποιητίνη
που φυσιολογικά παράγεται στους
νεφρούς και η οποία φυσιολογικά
διεγείρει τα κύτταρα του µυελού
των οστών για να παράγουν αίµα.
Στην καρδιακή ανεπάρκεια, που
στα τελικά της στάδια συνοδεύεται
και µε αναιµία, η ερυθροποιητίνη
αυξάνει τα ερυθρά αιµοσφαίρια και
βελτιώνει τόσο την αναιµία όσον
και την ένταση της συστολής της
καρδιάς. Τη δράση της ερυθροποι-
ητίνης στο µυοκάρδιο, που είναι
ανάλογη και µε τη δράση της σε
όλους τους µυς του οργανισµού,
«εκµεταλλεύονται» µε την κακή
έννοια του όρου όλοι όσοι θέλουν
να αυξήσουν τις αθλητικές τους
Του καθηγητή
∆ηµήτρη
Κρεµαστινού
ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ρούλα Τσουλέα
Στη σελίδα 2
ένα κατατοπιστικό γράφηµα
Η εποχική έξαρση των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων και οι κανόνες προστασίας
Οι καλοκαιρινοί
έρωτες
κρύβουν
παγίδες
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:
Πέµπτη 2 Aυγούστου 2012
À∆ΕΡΜΑ
Οταν η φαγούρα
είναι χρόνια
ΣΕΛ. 3
΄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣTΗ ΣΕΛΙ∆Α 4
2/20
το θέµα
Πέµπτη 2 Αυγούστου 2012
υγεία υγεία
Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα
ΕΛΛΑ∆Α
ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
HIV/AIDS (1984-2011)
11.492οροθετικοί
(φορείς του ιού HIV)
3.254ασθενείς µε AIDS
954νέοι φορείς
του ιού HIV (2011)
Χλαµυδιακές
λοιµώξεις (2010)
984κρούσµατα
Γονόρροια (2010)
312κρούσµατα
Σύφιλη (2010)
241κρούσµατα
Νέοι 15-24 ετών
7,7%
νέων φορέων
του HIV (2011)
40% των
κρουσµάτων
γονόρροιας,
(2009)
70% των
κρουσµάτων
χλαµυδιακών
λοιµώξεων (2009)
Κονδυλώµατα
75-90% νέων
ανδρών και γυναικών
µολύνεται από ιό HPV
Τριχοµονάδες
1,5-2%
των ενηλίκων στη ∆ύση
είναι µολυσµένοι µε
το υπαίτιο παράσιτο
Ηπατίτιδες
1 στους 12
ζει µε χρόνια ηπατίτιδα Β ή C
Ερπης γεννητικών οργάνων
1 στα έξι άτοµα ηλικίας 14-49
ετών έχει µολυνθεί µε τοv ιό HSV-2
1 στους 3
είναι µολυσµένος από
τον ιό της ηπατίτιδας Β
HIV/AIDS
Σεξουαλική επαφή (πρωκτική, κολπική, στοµατική)
χωρίς προφυλακτικό
Κοινή χρήση αιχµηρών αντικειµένων (ξυραφάκια,
βελόνες, σύριγγες)
Από οροθετική µητέρα στο νεογνό κατά τη διάρκεια
της κύησης, του τοκετού και του θηλασµού
∆ΕΝ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ µε καθηµερινή κοινωνική
επαφή (χειραψία, αγκαλιά, φιλί στο µάγουλο),
κουνούπια ή άλλα έντοµα, κοινή χρήση οικιακών
σκευών, σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, αέρα, νερό
Ηπατίτιδες B, C και D
Σεξουαλική επαφή (πρωκτική, κολπική, στοµατική)
χωρίς προφυλακτικό
Μολυσµένα σωµατικά υγρά (µολυσµένες σύριγγες,
από µητέρα µε ηπατίτιδα Β σε παιδί, από µέλος
της οικογένειας σε παιδί, µετάγγιση µολυσµένου
αίµατος ή παραγώγων του κατά τη διενέργεια
ιατρικών πράξεων)
Υπόλοιπα νοσήµατα
Κατά κανόνα µε σεξουαλική επαφή.
Σπάνια µε απλή επαφή (έρπητας,
σύφιλη) ή δια του
αίµατος (σύφιλη)
Να βεβαιώνεστε ότι η συσκευασία του είναι άθικτη
και δεν έχει περάσει η ηµεροµηνία λήξης
Να ανοίγετε τη συσκευασία προσεκτικά µε τα χέρια
και όχι µε αιχµηρό αντικείµενο ή τα δόντια σας, διότι
υπάρχει κίνδυνος να τρυπήσετε το προφυλακτικό.
Να ανοίγετε τη συσκευασία αµέσως πριν
από τη χρήση του, ειδάλλως είναι άχρηστο
και πρέπει να το πετάξετε
Να φυλάσσετε τα προφυλακτικά σε δροσερό µέρος
(όχι στο αυτοκίνητο, στην τσέπη του παντελονιού
ή στο µπάνιο), διότι η θερµοκρασία µπορεί να τα
καταστρέψει
Να προτιµάτε να αγοράζετε
προφυλακτικά από το φαρµακείο
Αν χρησιµοποιήσετε κάποιο λιπαντικό, να είναι
υδατοδιαλυτό και όχι λιπαρό (π.χ. βαζελίνη ή άλλη λιπαρή
κρέµα), και να χρησιµοποιείτε το λιπαντικό αφού πρώτα
τοποθετήσετε το προφυλακτικό
Οταν τοποθετείτε το προφυλακτικό, να αφήνετε µπροστά
χώρο περίπου 1,5 εκατοστού, για σπερµατικά υγρά για να
µην σπάσει όταν θα γεµίσει
Να αφαιρείτε προσεκτικά το γεµάτο προφυλακτικό ενόσω
το πέος είναι σε στύση, ώστε να µη διαφύγουν σπερµατικά
υγρά
ΟΜΑ∆ΕΣ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
Ολα τα σεξουαλικώς
ενεργά άτοµα,
ανεξαρτήτως ηλικίας,
ιδίως όταν αρχίζουν σε
µικρή ηλικία σεξουαλικές
επαφές ή/και έχουν
πολλαπλούς ερωτικούς
συντρόφους
Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΗΓΗ: Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), CDC (ΗΠΑ)
THE NEW YORK TIMES
Της Jane E. Brody
Ε
νας στους πέντε ανθρώπους θα
αναπτύξει κάποια στιγµή στη ζωή
του κνίδωση – µια αλλεργική αντί-
δραση στο δέρµα που προκαλεί ένα
χαρακτηριστικό εξάνθηµα µε «σπυρά-
κια» λευκά στο κέντρο και κοκκινωπά
στην περιφέρεια και συνοδεύεται από
έντονο, συχνά ανυπόφορο κνησµό
(φαγούρα).
Τα «σπυράκια» αυτά (οι ειδικοί τα
αποκαλούν ποµφούς) µπορεί να υπο-
χωρήσουν ύστερα από λίγα λεπτά ή
σε χρονικό διάστηµα έως τρεις ηµέ-
ρες, ενώ εµφανίζονται µε εξάρσεις
και υφέσεις επί εβδοµάδες, µήνες ή
και χρόνια.
Η κνίδωση πήρε το όνοµά της από
την τσουκνίδα (στα αρχαία ελληνικά
ονοµάζεται κνίδη) επειδή το εξάνθηµα
που προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις
µοιάζει µε αυτό της τσουκνίδας. Στα
λατινικά η κνίδη ονοµάζεται urtica,
γι’ αυτό η νόσος αποκαλείται συχνά
και ουρτικάρια (urticaria). Στους πε-
ρισσότερους ασθενείς η κνίδωση εµ-
φανίζεται ξαφνικά, υποχωρεί γρήγορα
(µέσα σε λιγότερο από έξι εβδοµάδες)
και συνήθως µπορεί να εντοπιστεί η
αιτία της.
Τα πιο συνηθισµένα αίτια είναι
κάθε είδους λοιµώξεις (συµπερι-
λαµβανοµένων των λοιµώξεων του
αναπνευστικού), ορισµένα τρόφιµα
(όπως τα καρύδια, τα φιστίκια, το ψά-
ρι, τα οστρακόδερµα, τα αυγά και το
γάλα), η λήψη ορισµένων φαρµάκων
(όπως τα αντιβιοτικά, τα µη στεροειδή
αντιφλεγµονώδη και τα οπιοειδή), τα
τσιµπήµατα των εντόµων (κυρίως της
σφήκας και της µέλισσας), αλλεργιο-
γόνα όπως το λατέξ και η γύρη και η
έκθεση σε ερεθίσµατα όπως το ψύχος,
η θερµότητα ή ακόµα και ο ιδρώτας.
Υπάρχουν λ.χ. ασθενείς που εµφα-
νίζουν κνίδωση µόλις µπουν στο κρύο
νερό της θάλασσας, άλλοι που παρου-
σιάζουν το χαρακτηριστικό εξάνθηµά
της όταν εκτίθενται στον ήλιο και κά-
ποιοι τρίτοι που «φουντώνουν» όταν το
δέρµα τους εκτεθεί στον ψυχρό αέρα
του χειµώνα.
Οπως εξηγεί ο νεοϋορκέζος δερ-
µατολόγος δρ Βίνσεντ Σ. Μπελτράνι,
στους ασθενείς των οποίων τα συ-
µπτώµατα µπορούν εύκολα να απο-
δοθούν σε συγκεκριµένη αιτία «η
κνίδωση κατά κανόνα υποχωρεί µέσα
σε λίγες ώρες από την αποµάκρυνση
του εκλυτικού παράγοντα».
Χρόνιες µορφές
Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές περιπτώ-
σεις στις οποίες η κνίδωση δεν υπο-
χωρεί µέσα σε λίγες εβδοµάδες, αλλά
επιµένει στον χρόνο. Αυτές οι περι-
πτώσεις αποτελούν τη χρόνια κνίδωση
– και οι πιθανότητες να βρεθεί κάθε
φορά η αιτία της είναι περιορισµένες,
κατά τη δρα Σουπρίγια Βαρανταρα-
γιούλου, αλλεργιολόγο στην κλινική
Park Nicollet στη Μινεάπολις.
«Σε λίγες περιπτώσεις µπορεί να
εντοπιστεί η αιτία µε τη λήψη ενός
λεπτοµερούς ιατρικού ιστορικού από
τον ασθενή», εξηγεί. «Συνήθως, όµως,
η χρόνια κνίδωση θεωρείται ιδιοπαθής,
δηλαδή αγνώστου αιτιολογίας».
Μελέτες έχουν δείξει πως σε πο-
σοστό έως 40% των πασχόντων από
χρόνια κνίδωση ο οργανισµός παρά-
γει αντισώµατα, τα οποία επιτίθενται
στους ιστούς του σώµατος – µε άλλα
λόγια, η κνίδωσή τους είναι αυτοάνοσο
νόσηµα. Οι ασθενείς αυτοί ή οι συγ-
γενείς τους εξ αίµατος είναι πιθανόν
να πάσχουν και από άλλα αυτοάνοσα
νοσήµατα, όπως θυρεοειδοπάθεια,
τύπου 1 διαβήτη ή λύκο. Περίπου 25%
των πασχόντων από χρόνια κνίδωση
έχουν θυρεοειδικά αντισώµατα και
πολλοί πάσχουν από δυσλειτουργία
του θυρεοειδούς. ∆υστυχώς, όµως, η
θεραπεία του θυρεοειδικού προβλή-
µατος δεν εξουδετερώνει την κνίδω-
ση, κατά την δρα Βαρανταραγιούλου.
Σε αρκετές περιπτώσεις, εξάλλου, οι
ασθενείς µε κνίδωση έχουν και µια
σχετιζόµενη διαταραχή που αποκα-
λείται αγγειοοίδηµα – µια διόγκωση
των ιστών βαθιά στο δέρµα. Αν και
το αγγειοοίδηµα συνήθως δεν προ-
καλεί κνησµό, µπορεί να προκαλέσει
πόνο ή αίσθηµα καύσου (κάψιµο). Το
αγγειοοίδηµα συνήθως εκδηλώνεται
στα χείλη, τα βλέφαρα, το πρόσωπο,
τα χέρια, τα πόδια και τα γεννητικά
όργανα. Μπορεί να εµφανιστεί ξαφ-
νικά και να διαρκέσει από λίγες ώρες
έως λίγες ηµέρες. Στις πιο σοβαρές
περιπτώσεις, όταν εκδηλώνεται στη
γλώσσα, χρειάζεται επείγουσα αντιµε-
τώπιση, διότι η διόγκωσή της µπορεί
να αποφράξει την αεροφόρο οδό και
να προκαλέσει ασφυξία.
Θεραπεύοντας
τις εξάρσεις
Η διάρκεια της χρόνιας κνίδωσης πα-
ρουσιάζει µεγάλη διακύµανση. Οπως
εξηγεί ο δρ Μπελτράνι, στους µισούς
ασθενείς είναι 3-12 µήνες, αλλά επι-
µένει έως 5 χρόνια στο 20% των ασθε-
νών και επί 20 ή περισσότερα χρόνια
στο 1,5%. Επιπλέον, ο ένας στους δύο
ασθενείς θα παρουσιάζει στο πέρασµα
του χρόνου σποραδικές υποτροπές
του προβλήµατός του.
Και οι δύο ειδικοί υπογραµµίζουν ότι
δεν υπάρχει κάποια µαγική θεραπεία
για την κνίδωση. Συνήθως χορηγού-
νται αντιισταµινικά φάρµακα, µεµονω-
µένα ή σε συνδυασµούς, αλλά µπορεί
να χορηγηθούν ακόµα και φάρµακα για
τις καούρες όπως η ρανιτιδίνη και η
σιµετιδίνη, που έχουν αντιισταµινικές
ιδιότητες, ή και αντικαταθλιπτικά όπως
η δοξεπίνη, επειδή έχουν αντιισταµι-
νικές και αντικνησµικές ιδιότητες.
Και πάλι, όµως, η χρόνια κνίδωση
αποτελεί αληθινή πρόκληση, διότι
«η ανυπόφορη φαγούρα µπορεί να
τρελάνει τον ασθενή», τονίζει η δρ
Βαρανταραγιούλου, ενώ δεν µπορεί
να βρεθεί η αιτία της.
Σε κάθε περίπτωση, «µε την προσεγ-
µένη χρήση των κατάλληλων αντιιστα-
µινικών, η νόσος µπορεί να τεθεί υπό
έλεγχο έως ότου υποχωρήσει µόνη της
µε τον καιρό».
Οταν η φαγούρα γίνεται χρόνια
Πώς αντιµετωπίζονται τα σοβαρότερα κρούσµατα της δερµατικής πάθησης που ονοµάζεται κνίδωση
Σε λίγες περιπτώσεις
µπορεί να εντοπιστεί
η αιτία της νόσου
Η σεξουαλική βία στα τουριστικά θέρετρα της Νότιας Ευρώπης
E
Τι γνωρίζουµε για τη
σεξουαλική βία ανάµεσα
σε νέους τουρίστες;
A
Οι τουριστικοί προορισµοί
της Νότιας Ευρώπης είναι
θελκτικοί για τους νέους κυρίως
λόγω του καλού κλίµατος και της
έντονης νυχτερινής ζωής που
προσφέρουν. Σε σχετική µελέτη
(Calafat, 2012), περίπου 6.834
ερωτηθέντες βρετανοί και γερµα-
νοί τουρίστες που επισκέπτονταν
πόλεις της Πορτογαλίας (Φάρο),
της Ισπανίας (Πάλµα ντε Μαγιόρ-
κα), της Ιταλίας (Βενετία), της
Ελλάδας (Ηράκλειο Κρήτης) και
της Κύπρου (Λάρνακα) επέλεξαν
τους προορισµούς τους για δύο
βασικούς λόγους: 59% για το καλό
κλίµα και 52% για τη νυχτερινή
ζωή. Ωστόσο, η ίδια µελέτη έδειξε
πως η νυχτερινή ζωή συνδέεται
όχι µόνο µε την κατάχρηση ουσι-
ών από νέους που βρίσκονται σε
διακοπές, αλλά µε την πιθανότητα
να υποστεί κάποιος σεξουαλική
παρενόχληση ή µη συναινετική
σεξουαλική επαφή. Συγκεκριµένα,
το 9% των ερωτηθέντων δήλωσε
σεξουαλική παρενόχληση στη
διάρκεια των διακοπών (7% άν-
δρες, 10% γυναίκες), ενώ στην
Κρήτη και τη Μαγιόρκα το ποσο-
στό ήταν περίπου 15%. Επίσης,
το 1,5% των ερωτηθέντων δήλω-
σε ότι συµµετείχε σε µη συναινε-
τικό σεξ.
Οι παράγοντες που αύξαναν
την πιθανότητα να έχει κάποιος
υποστεί παρενόχληση ήταν το
να είναι γυναίκα, να είναι οµο-
φυλόφιλος ή αµφιφυλόφιλος, το
να είναι τακτικά µεθυσµένος/η,
να είναι χρήστης κοκαΐνης και να
προτιµάει τα νυχτερινά µαγαζιά
στα οποία ο κόσµος µεθάει ή στα
οποία υπάρχουν ευκαιρίες για σεξ.
E
Τι δηµιουργεί αυτά τα
προβλήµατα;
A
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι
δεν είναι η νυχτερινή ζωή
που δηµιουργεί προβλήµατα, αλλά
οι περιπτώσεις κακής διαχείρισης
της νυχτερινής ζωής, κυρίως η
µαζική προσφορά φτηνού αλκοόλ
και η εικόνα της ανοχής απέναντι
στις ακραίες συµπεριφορές, συ-
µπεριλαµβανοµένων και των σε-
ξουαλικών. Μια εικόνα του
τουριστικού προορισµού µέσα από
την οποία δηµιουργείται στον
επισκέπτη η εντύπωση ότι «εδώ
επιτρέπονται τα πάντα», χωρίς
συνέπειες για την ενδεχοµένως
επικίνδυνη ή ανάρµοστη συµπε-
ριφορά στη διάρκεια των διακο-
πών, ενθαρρύνει τη σεξουαλική
βία. Πρέπει να αναπτυχθούν και
να υλοποιηθούν νοµοθετικές και
συντονιστικές πολιτικές που κα-
θιερώνουν πρότυπα υγείας και
ασφάλειας. Επιπλέον, όλοι εµείς
που αποτελούµε τον τοπικό πλη-
θυσµό πρέπει να κάνουµε σαφές
ότι οι ανάρµοστες συµπεριφορές,
όπως η σεξουαλική βία, δεν είναι
επιθυµητές και ανεκτές.
Η Εύη Κυράνα (www.kyrana.gr) είναι
ψυχολόγος υγείας, ειδικευµένη σε θέµατα
σχέσεων και σεξουαλικών δυσλειτουργιών
και επιστηµονική συνεργάτις του Κέντρου
Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης.
Της Εύης
Κυράνα
N
Y
T
N
S

Y
V
E
T
T
A

F
E
D
O
R
O
V
A
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ
21/3
Πέµπτη 2 Αυγούστου 2012
υγεία υγεία
ΜΥΤΗ
Η επέµβαση
στις κόγχες
E
Ο ωτορινολαρυγγολόγος
γιατρός µού συνέστησε
κογχοπλαστική για τις
υπερτροφικές κόγχες στη µύτη.
Εχω αγγειοκινητική ρινίτιδα.
Ποια είναι τα θετικά και τα
αρνητικά µιας επέµβασης τέτοιου
είδους και µάλιστα για την
περίπτωσή µου;
(Θ.B.)
A
Ο καθηγητής Ωτορινολαρυγ-
γολογίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών ∆ηµήτρης Κανδηλώρος
απαντά ότι η επέµβαση για συρρί-
κνωση των κογχών αποτελεί το τε-
λευταίο βήµα, αφού έχει προηγηθεί
συντηρητική αγωγή για την αγγει-
οκινητική ρινίτιδα και παρ’ όλα αυτά
τα ενοχλήµατα είναι πολλά και επί-
µονα. Η καυτηρίαση των κογχών
γίνεται σήµερα συνήθως µε ραδιο-
συχνότητες ή λέιζερ. Τα αποτελέ-
σµατα της επέµβασης είναι πολύ
καλά και διαρκούν κατά κανόνα αρ-
κετά χρόνια. Ο καυτηριασµός γίνε-
ται µε τοπική ή – συνήθως – γενική
αναισθησία, γιατί προκαλεί πόνο.
Σπανίως, όταν το πρόβληµα είναι
µεγάλο, η επέµβαση µπορεί να έχει
ως επιπλοκή την ατροφική ρινίτιδα.
ΠΑΙ∆ΙΑ
Η θέση
στο αυτοκίνητο
E
Εχω δύο παιδιά (που
πηγαίνουν στις τελευταίες
τάξεις του ∆ηµοτικού) και θα
ήθελα να µάθω ποια θέση στο
αυτοκίνητο είναι γι’ αυτά
η πιο ασφαλής.
(Β.Ψ., Αθήνα)
A
Το πίσω κάθισµα του αυτοκι-
νήτου – µε ζώνη ασφαλείας –
είναι το πιο ασφαλές σηµείο,
σύµφωνα µε τους επιστήµονες του
Σωµατείου Αντιµετώπισης του Παι-
δικού Τραύµατος. Η κανονική ζώνη
του αυτοκινήτου προστατεύει παιδιά
µε ύψος πάνω από 1,5 µ. Για παιδιά
κάτω από αυτό το ύψος υπάρχουν
διάφορα είδη καθισµάτων και ζώνες
ασφαλείας, ανάλογα µε την ηλικία,
το ύψος και το βάρος τους. Προσο-
χή! Ο αερόσακος στο πίσω κάθισµα
είναι κατασκευασµένος για να προ-
στατεύει επιβάτες µε ύψος πάνω
από 1,5 µ. – στην αντίθετη περίπτω-
ση µπορεί να προκαλέσει σοβαρό
τραυµατισµό.
ΣΤΟΜΑ
Τα στραβά δόντια
E
Η κόρη µου έχει στραβά
δόντια, αλλά δεν θέλει να
βάλει σιδεράκια. O οδοντογιατρός
µάς είπε ότι τα στραβά δόντια,
εκτός από αισθητικό πρόβληµα,
µπορεί να δηµιουργήσουν και
προβλήµατα υγείας. Είναι
αλήθεια;
(Η.Ν., Βούλα)
A
Η ορθοδοντικός Μαρίνα Λά-
σκαρη εξηγεί ότι τα συνωστι-
σµένα και στραβά δόντια είναι
ιδιαίτερα δύσκολο να καθαριστούν
σωστά, γεγονός που δηµιουργεί τις
προϋποθέσεις για τερηδόνα, κακο-
σµία του στόµατος και προβλήµατα
στα ούλα και στο οστό που συγκρα-
τεί τα δόντια. Αλλα ορθοδοντικά
προβλήµατα µπορεί να δηµιουργή-
σουν βλάβες στην κροταφογναθική
άρθρωση, στη φυσιολογική µορφο-
λογία-ανατοµία των δοντιών κ.ά.
Μερικές φορές, πονοκέφαλοι ή πό-
νος στο πρόσωπο και στον αυχένα
µπορεί να σχετίζονται µε ορθοδο-
ντικά προβλήµατα. Εάν τα προβλή-
µατα αφεθούν χωρίς θεραπεία,
µπορεί αργότερα να έχουν σοβαρό-
τερες επιπτώσεις.
ΟΣΤΑ
Η ατελής
οστεογένεση
E
Το ανιψάκι µου είπαν
ότι έχει πρόβληµα στα
κόκαλά του, γιατί έχει «ατελή
οστεογένεση». Τι είναι αυτή
η πάθηση;
(Γ.Α.)
A
Ο καθηγητής Ορθοπεδικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Γεώρ-
γιος Λυρίτης απαντά ότι η ατελής
οστεογένεση είναι η συχνότερη αι-
τία παιδικής οστεοπόρωσης. Πρό-
κειται για µια οµάδα συγγενών
ανωµαλιών, που έχουν ως κοινό
χαρακτηριστικό την ελαττωµατική
σύνθεση του κολλαγόνου από τους
ινοβλάστες και τους οστεοβλάστες,
µε αποτέλεσµα τη σηµαντική ευ-
θραυστότητα των οστών και τα πολ-
λά αναίτια κατάγµατα. Γενετικά
έχουν έως σήµερα εντοπιστεί του-
λάχιστον 200 ελαττωµατικά γονίδια
που σχετίζονται µε την κακή σύν-
θεση του κολλαγόνου τύπου Ι. Ο
τρόπος µεταβίβασής τους ποικίλλει
και εξαρτάται από τον τύπο του νο-
σήµατος. Το νόσηµα παρουσιάζεται
σε µία στις 20.000-50.000 γεννήσεις.
Τα περισσότερα κατάγµατα γίνονται
κατά τη διάρκεια της σκελετικής
ανάπτυξης, ενώ µετά την ηλικία των
16 ετών αναµένεται στις περισσό-
τερες περιπτώσεις µεγάλη µείωση
της συχνότητας αυτών των καταγ-
µάτων. Η θεραπεία στην ατελή οστε-
ογένεση αφορά κυρίως την
αντιµετώπιση των παθολογικών
καταγµάτων και τις συνεπαγόµενες
σκελετικές παραµορφώσεις.
4/22
Πέµπτη 2 Αυγούστου 2012
υγεία υγεία
ΚΑΠΝΙΣΜΑ
∆ιακοπή καπνίσµατος και βάρος
E
Θα ήθελα να µε πληροφορήσετε εάν ισχύει ότι οι
καπνιστές παίρνουν βάρος όταν κόψουν το τσιγάρο και
εάν ναι, γιατί συµβαίνει αυτό και πώς µπορεί κανείς να το
αντιµετωπίσει.
(∆.∆., Κεφαλονιά)
A
Ο καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών Γιάννης Τούντας αναφέρει ότι αυτό
ισχύει ώς έναν βαθµό, αλλά αφορά συνήθως λίγα κιλά (4-6) και
προσωρινά. Οι έρευνες δείχνουν ότι η αύξηση του βάρους σταµα-
τά στους 6 έως 12 µήνες µετά τη διακοπή του τσιγάρου. Μεγαλύ-
τερο κίνδυνο για αύξηση του βάρους µετά τη διακοπή του
καπνίσµατος έχουν κυρίως οι βαρείς καπνιστές, οι γυναίκες και τα
άτοµα από χαµηλά κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα ή µε κακή
ποιότητα ζωής. Από έρευνες φαίνεται ότι η διακοπή του καπνίσµα-
τος συνδέεται συχνά µε αύξηση της πρόσληψης τροφής (γιατί το
φαγητό έχει πια καλύτερη γεύση, η τροφή χρησιµοποιείται ως
υποκατάστατο του τσιγάρου κ.ά.), µειωµένη δραστηριότητα και
µείωση του βασικού µεταβολικού ρυθµού. Η νικοτίνη αυξάνει λίγο
τον µεταβολισµό και η διακοπή της τον επαναφέρει στα φυσιολο-
γικά επίπεδα. Επίσης, η νικοτίνη προκαλεί απελευθέρωση του
σακχάρου στο αίµα µε ταχύτητα πολύ µεγαλύτερη από αυτήν του
φαγητού και γι’ αυτό καταστέλλει την όρεξη για φαγητό. Οι τσίχλες
νικοτίνης µπορεί να µειώσουν την πείνα και την επιθυµία για γλυ-
κά και σνακ. Συνιστάται, επίσης, να αρχίσετε να τρώτε υγιεινά πριν
από τη διακοπή του καπνίσµατος, να βάζετε µικρότερες µερίδες
σε µικρότερα πιάτα, να προτιµάτε τα φρούτα από τα γλυκά και τις
καραµέλες, να αρχίσετε γυµναστική και να αντικαταστήσετε τον
καφέ και τα οινοπνευµατώδη ποτά µε φυσικούς χυµούς και νερό.
Να έχετε, τέλος, υπόψη σας ότι η επιβάρυνση της υγείας από το
κάπνισµα αντιστοιχεί σε αυτήν που έχει κανείς από αύξηση του
βάρους κατά 27 κιλά.
Η Μαίρη Κατσανοπούλου απαντά
σε ερωτήµατα αναγνωστών
Γράψτε στη διεύθυνση: Εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ. 11526,
Τηλ.: 210 7766000, fax: 211 3658301, για την ειδική έκδοση «Υγεία»,
ή στείλτε e-mail στη διεύθυνση mari@dolnet.gr
οι αναγνώστες ρωτούν l οι γιατροί απαντούν
Πριν ακολουθήσετε οποιαδήποτε συµβουλή, συζητήστε το θέµα µε τον γιατρό σας
επιδόσεις µε στόχο φυσικά
τον πρωταθλητισµό.
Οµως, όλες οι ουσίες αυ-
τές που χρησιµοποιούνται
για ντόπινγκ των αθλητών
δεν στερούνται παρενερ-
γειών.
Στην ιατρική χρησιµο-
ποιούνται µε αυστηρή δο-
σολογία ούτως ώστε να
περιορίζονται οι παρενέρ-
γειες. Η ανεξέλεγκτη χρήση
τους από τους αθλητές απο-
τελεί εγκληµατική πράξη. Οι
ουσίες αυτές περιορίζουν
ακόµα και το προσδόκιµο
επιβίωσης του αθλητή για-
τί προκαλούν πρώιµη κατα-
στροφή των οργάνων του
οργανισµού του, δηλαδή ένα
είδος πρόωρου γήρατος. Οι
πρωταθλητές είναι αυτοί
που είναι ιδιαίτερα ευάλω-
τοι στα εµφράγµατα και τους
αιφνίδιους θανάτους µόλις
σταµατήσουν τον αθλητισµό.
Οι παρενέργειες των ου-
σιών αυτών είναι πολλές
φορές ορατές ακόµα και
διά γυµνού οφθαλµού, όπως
συνηθίζεται να λέγεται. Η
τριχοφυΐα – ιδιαίτερα είναι
εµφανής στις γυναίκες –,
η υπερτροφία των µυών, η
µεταβολή της φωνής, ακόµα
και η µεταβολή των χαρα-
κτηριστικών του προσώπου
είναι µερικές από τις ορα-
τές παρενέργειες. Οµως,
υπάρχουν και οι αόρατες
παρενέργειες, όπως είναι
η αύξηση της αρτηριακής
πίεσης, οι θροµβώσεις των
αρτηριών και ιδίως ύστερα
από χρήση ερυθροποιητί-
νης, τα εµφράγµατα του
µυοκαρδίου, ακόµα και η
καρκινογένεση από τη χρή-
ση των αναβολικών ουσιών.
Αυτή, µε απλά λόγια, είναι
η βιολογική πλευρά του θέ-
µατος του ντόπινγκ. Οσο για
τη λεγόµενη αθλητική έννοια
του ευ αγωνίζεσθαι και την
ιδεολογία του ολυµπισµού,
µόνο θλίψη και απογοήτευ-
ση µας προσφέρει η συµπε-
ριφορά όχι των νέων παιδιών
που παρασύρονται από τη
δόξα και το χρήµα όσο αυτών
που τα παρασύρουν σε αυ-
τόν τον εξευτελιστικό δρόµο.
Εδώ δυστυχώς η Θέµις
πρέπει να πάψει να είναι τυ-
φλή. ∆ιαφορετικά η Πολιτεία
θα πρέπει να την αναγκάσει
να δει και να τιµωρήσει για
να σταµατήσει επιτέλους
αυτός ο διασυρµός όχι µό-
νον των αθλητών αλλά και ο
διασυρµός της χώρας.
Ποιος είναι
ο πραγµατικός
εχθρός της υγείας
΄ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->