МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2012 оны 08 сарын 16 өдөр

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН
БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ ТУХАЙ

1 дүгээр зүйл. Монгол Улсын Засгийн газрын бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар
тогтоосугай:
1/Монгол Улсын Ерөнхий сайд;
2/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Монгол Улсын Шадар сайд;
3/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг
эрхлэх газрын дарга;
4/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайд;
5/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Гадаад харилцааны сайд;
6/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Сангийн сайд;
7/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Хууль зүйн сайд;
8/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Барилга, хот байгуулалтын сайд;
9/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Батлан хамгаалахын сайд;
10/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд;
11/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Зам, тээврийн сайд;
12/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Соёл, спорт, аялал жуулчлалын сайд;
13/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Уул уурхайн сайд;
14/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд;
15/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Хөдөлмөрийн сайд;
16/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын
сайд;
17/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Эдийн засгийн хөгжлийн сайд;
18/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Эрчим хүчний сайд;
19/Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн-Эрүүл мэндийн сайд.
2 дугаар зүйл. Энэ хуулийг 2012 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

З.ЭНХБОЛД

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful