Sama posest prepovedanih drog ( v tem primeru konoplje – Cannabis Sativa L.

) na podlagi Kazenskega zakonika Republike Slovenije (v nadaljevanju KZ-1B) ne predstavlja kaznivega dejanja, ampak kaznivo dejanje predstavlja posest z namenom preprodaje, ki pa mora biti izkazana. Sama posest se v skladu s slovensko zakonodajo kaznuje na podlagi 33. Člena Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (v nadaljevanju ZPPPD)predstavlja prekršek, za katerega je predpisana denarna kazen ali kazen zapora in sicer zakon izrecno navaja: 33. člen ZPPPD Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev ali z zaporom do 30 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti prepovedane droge v nasprotju z določbami tega zakona. Z denarno kaznijo od 10.000 tolarjev do 50.000 tolarjev ali z zaporom do 5 dni se kaznuje za prekršek, kdor ima v posesti manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo. ZPPPD je še vedno veljaven pravni akt v Republiki Sloveniji. Mejne količine, ki predstavljajo večje ali manjše količine bi morale biti v skladu z ZPPPD določene na podlagi podzakonskega akta, ki bi ga na podlagi določil 40. Člena ZPPPD minister, pristojen za izdajo izvršilnih predpisov po tem zakonu moral izdati v roku 6 (šestih) mesecev po njegovi uveljavitvi. ZPPPD je bil sprejet 11. maja 2000, se pravi, da bi moral pristojni minister izdati vse izvršilne predpise že v letu 2000, vendar tega izvršilnega predpisa pristojno ministrstvo ni sprejelo vse do leta 2012! Navedbe ODT, da naj se ZPPPD v RS ne bi več uporabljal enostavno ne vzdržijo nobene pravne presoje! Ker sem sam aktiven na področju ureditve problematike prepovedanih drog o tem opozarjamo Ministrstvo za zdravje, MNZ, pravosodje, Varuha, Predsednik RS in ostale organe RS že nekaj let, vendar po neštetih sestankih, dopisih, obiskih Predsednika Republike (priloge od 1-20), Ministrstva za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, in vseh ostalih prilog, ki so sestavni del zahteve za varstvo zakonitosti! odgovorni ne kažejo prav nobene pripravljenosti, da bi izpolnili zakonske obveze, ki si jih je določila Republika Slovenija sama. Vse navedeno utemljeujem in dokazujem tudi na podlagi prilog tej zahtevi in so tako sestavni del zahteva za varstvo zakonitosti! Zagotovila MZ, MNZ in MP in poročila slovenske vlade, ki izhajajo iz dokumentov, ki jih je Republika Slovenija predstavila na mednarodni Correlation Conference, ki je potekala v decembru 2012 v Ljubljani, pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje RS in sicer v o stanju glede drog v RS, le-to mednarodni skupnosti zagotavlja, da se v Republiki Sloveniji za posest katerekoli droge v RS ne more in ne sme izreči kazen zapora, ker to dejansko pomeni eklatantno kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ampak je zaporno kazen mogoče izreči le na podlagi dokazane preprodaje prepovedanih drog! Tako ni dopustno, da se kaznivo dejanje dokazuje le na podali posesti! Po zagotovilih ministrstva je edini pogoja za izrek sodbe dokazana preprodaja, kar pa v praksi niti slučajno ne drži! Proti sklepu preiskovalnega sodnika o odreditvi pripora sva oba z zagovornikom pravočasno vložila utemeljeno pritožbo na izvenobravnalni senat Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki pa je pritožbo zavrnil kot neutemeljeno in potrdil napadeni sklep preiskovalnega sodnika.Proti sklepu 2

izvenobravnalnega senata ni pritožbe, je pa dovoljena zahteva za varstvo zakonitosti pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Murski Soboti je zoper mene kot obdolženca odredil pripor iz pripornega razloga ponovitvene nevarnosti po 3. točki 1. odstavka 201. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ker naj bi bil utemeljeno osumljen kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 1. odstavku 186. člena, izvenrazpravni senat pa je mojo in zagovornikovo pritožbo zavrnil kot neutemeljeno. Niti preiskovalni sodnik, niti izvenobravnalni senat ne navajata kako bi naj izvrševal nadaljevanje kazniva dejanja, saj iz nobenega dokumenta ne izhaja, da bi sploh kadarkoli, komurkoli prodal, skušal prodati ali komurkoli ponujal naprodaj konopljo. Takega dejanja me v nobenem dokumentu ne bremeni niti policija! Oziroma v celotnem spisu ni najti niti ene navedbe o nameravani prodaji, kaj šele o prodaji katerekoli prepovedane droge. Posest konoplje sem priznal, saj konopljo uživam že 35 let. Prav tako senat ne navaja, da do sedaj še nisem bil obsojen za tovrstno kaznivo dejanje. Navajanje senata, da naj bi moje dejanje predstavljalo nadaljevano kaznivo dejanje enostavno ne vzdrži, saj po Ustavi RS vsakdo velja za nedolžnega, dokler se mu krivda ne dokaže na podlagi pravnomočne sodne odločbe! Vsaka drugačna interpretacija po mojem mnenju predstavlja nedopusten prejudic! Konopljo uživam iz več razlogov, eden od njih pa je pravica do samozdravljenja z mednarodno priznanim naravnim zdravilom, kamor spada tudi konoplja. Vhovno sodišče naprošam, da moj namen uživanja konoplje in moja prizadevanja za zakonsko ureditev razbere tudi iz priloženih dopisov Predsedniku Republike, Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za notranje zadeve... V zadnjem bo sodišče razbralo tudi razloge za šikaniranje mene, moje partnerke in njene sestre zaradi trgovine CANNAJOY ki jo omenjena vodita v Murski Soboti in ki je dejansko glavni kamen spotike za policiste PUMS. O teh nepravilnostih sem opozarjav vse državne inštitucije, tudi Okrožno sodišče v Murski Soboti preko elektronske pošte, vendarje vse kar sem dosegel še dodatno šikaniranje državnih organov! V pritožbi sva oba z zagovornikom navajala tehtne razloge zaradi katerih sva bila mnenja, da je odrejeni pripor nezakonit, vendar izvenobravnalni senat ni upošteval nobenega od pritožbenih razlogov, ampak je deloval samo po načelu »copy-paste« in najino pritožbo zavrnil, ter potrdil sklep preiskovalnega sodnika. Po mojem mnenju je tak sklep izvenobravnalnega senata nezakonit. Zahtevo za varstvo zakonitosti utemeljujem s tem, da je odreditev postopka nezakonita, zaradi nezakonito pridobljenih dokazov, ki so v nasprotju z določili ZKP. Po mojem mnenju je celoten postopek voden v nasprotju z določili ZKP in tudi v nasprotju z določili ZPol, zaradi česar je policija sploh prišla na moj dom, saj za obisk, kot ga navaja policija ni bilo prav nobenega razloga. Prav tako je iz samega spisa več kot očitno, da so policisti eklatantno kršili tozadevno zakonodajo! Kot navajajo sami policisti v Odločbi o odvzemu prostosti in pridržanju št. K 1322761/2012 (3G33-10) z dne 21.9.2012, so ta dan na moj naslov odšli istega dne ob 15.00 iz Murske Sobote (to bi moralo biti razvidno iz delovnih nalogov policistov, kar pa ni preverjal ne ODT, ne preiskovalni sodnik in ne izvenobravnalni senat), zaradi mojega elektronskega sporočila, ki sem ga dne 5.9.2012 ob 13.02 poslal Direktorju PU Murska Sobota (v nadaljevanju PUMS), zaradi večletnega šikaniranja s strani policistov in kriminalistov PUMS, in zaradi resnih groženj kriminalistov, ki so mi grozili tudi z 3

likvidacijo! Stvari so šle celo tako daleč, da mi je kriminalist prišel ponoči grozit celo na dom in mi svetil skozi okna v hišo in mi grozil, da bom že videl »svojega boga«! Za vse trditve imam tudi priče ali ustrezno dokumentacijo, med drugim tudi zvočni posnetek sestanka pri direktorju PUMS, g. Dragu Ribašu, kjer sem mu problematiko predstavil, vendar je po tem sestanku vse skupaj samo še bolj eskaliralo! Ker je od mojega elektronskega sporočila do obiska policistov in kriminalistov omenjenega dne minilo kar 16 dni, je več kot očitno, da policisti PUMS niso imeli nobenega razloga, da bi me zaradi nujnosti postopka vabili ustno, ampak bi mi v skladu s 37. členom ZPol (ki je bil dejansko podlaga za obisk policistov) morali poslati pisno vabilo z razlogom vabljenja, za kar bi si v 16 dneh od mojega elektronskega sporočila verjetno lahko vzeli čas! Ne ZPol in še posebej ne ZKP policistom ne daje nobenih pooblastil, da bi se brez prisotnosti lastnika sprehajali po dvorišču, ograjenem vrtu in kot sami navajajo pregledali celo zaprt rastlinjak na ograjenem vrtu. Da bi policisti zavohali konopljo na celih 30 m in to iz zaprtega rastlinjaka je milo rečeno privlečeno za lase! Naj izrecno omenim, da mi policisti nikoli niso izročili nobenega vabila glede mojega elektronskega sporočila, niti me nikoli niso o tem povprašali, kar je le še eden od dokazov, da je bil to le izgovor za nezakonito izvedeno hišno preiskavo! Razen vabljenja na podlagi 37. Člena ZPol, druge pravne osnove za obisk na mojem domu, zaradi mojega elektronskega sporočila policisti pač niso imeli. Elektronsko sporočilo sem na PUMS poslal zaradi dejstva, da se tako jaz kot moja partnerka dejansko že bojiva za lastno življenje. Saj sem v istem elektronskem sporočilu zapisal tudi, da nama kriminalisti ponoči hodijo domov grozit in svetit skozi okna! Za te navedbe imam prav tako tudi priče! 37. člen ZPol Policisti lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale koristne podatke za izvrševanje nalog, določenih z zakonom, v primerih, ko vabljenje ni mogoče na podlagi drugih zakonov. Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas, kraj in razlog, zaradi katerega je vabljena, in v kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo prisilno privedena, če se vabilu ne bo odzvala. PRAVILNIK O POLICIJSKIH POOBLASTILIH v 20 členu določa: »20. člen(1) Policist praviloma vabi osebo z vabilom, ki ga pošlje po pošti ali ga osebno vroči. (2) Policist osebo neposredno ustno vabi praviloma takrat, ko je potrebno podatke ali obvestila pridobiti nujno in takoj.??? Da postopek ni bil nujen še enkrat dokazujem s tem, da so policisti rabili kar 16 dni da so prišli do mene, se pravi da postopek ni bil niti slučajno nujen, da bi me morali obiskati na podlagi 2. Odstavka 20.člena pravilnika o polcijskih pooblastilih! Da so si policisti celotno zgodbo izmislili in je to še samo eno izmed novih kršitev policistvo PUMS nedvoumno izhaja tudi iz same odločbe o pridržanju, kjer so policisti sami navedli celo kronološki potek dogodkov, ki navaja, da so policisti iz Murske Sobote odšli ob 15.00 z namenom razjasnitve mojega elektronskega sporočila. Od Murske Sobote do Kobilja kjer prebivam je 25 km, se pravi da ob normalni vožnji traja najmanj 20 minut, da policisti prevozijo teh 25 km, policisti so tako v rekordnih 18 minutah prevozili 25 km, mi zvonili na vratih, nezakonito preiskali (kot sami navajajo) celotno dvorišče, ograjen vrt, ki je od vhodnih vrat oddaljen najmanj 30 m, pregledali celoten ograjen vrt, odprli zaprt rastlinjak in ga pregledali, se vrnili cca 2 km do kraja kjer so me opazili, da se peljem z avtom, ki sem ga peljal ta dan prvič, ker mi ga je posodil prijatelj in mi že ob 15.18 odvzeli prostost. 4

Te trditve enostavno ne vzdržijo, ampak kažejo na to, da so policisti grobo kršili določila ZPol in ZKP in da je celotnen postopek dejansko še eden od konstruktov in še eno od šikaniranj, ki se vrstijo že vse od leta 2008, ko je moja partnerka s sestro odprla trgovino CANNAJOY. Policisti in kriminalisti so namreč že večkrat grozili z zaprtjem trgovine, za kar prav tako imam priče! Da je celoten postopek konstrukt utemeljujem tudi z dejstvom, da me policisti o vsebini mojega elektronskega sporočila nikoli niso niti povprašali, kaj šele da bi mi vročili vabilo, zaradi katerega so sploh prišli na moj dom! O mojem elektronskem sporočilu me niso povprašali niti na zaslišanju na PP MS, kar je razvidno iz dokumentacije oz. iz sodnega spisa! Policisti so v isto odredbo kot razlog za pridržanje zapisali tudi: »Pridržanje je potrebno, ker bodo v tem času opravljena nujno potrebna preiskovalna dejanja (hišna preiskava, zaseg predmetov....), katera zaradi nevarnosti uničenja dokazov ni mogoče odložiti. V predmetni zadevi pa je prav tako potrebno zbrati še nadaljnja obvestila za dokazovanje storitve navedenega dejanja (zbiranje obvestil o osumljenega, zbiranje obvestil od drugih oseb).« Vse navedeno ne vzdrži, saj je iz ostale dokumentacije več kot razvidno, da policisti niso zbirali prav nobenih obvestil od drugih oseb, ampak je bil namen me enostavno utišati, ker sem zaradi opozarjanj na nepravilnosti in nezakonitosti dela PUMS, bil očitno preveč moteč in so se me na ta način hoteli znebiti in to ob izdatni nezakoniti pomoči ODT, kar prav tako ne bi bilo prvič!! V kolikor je bil razlog mojega pridržanja zavarovanje dokazov zaradi hišne preiskave, po končani hišni preiskavi ni bilo nobenega razloga za moje nadaljnje pridržanje, saj drug razlog, to je zbiranje obvestil, sploh ne obstaja, saj policisti niso zaslišali nikogar drugega razen mene! Tako ni bilo nobene zakonske osnove za moje pridržanje, sploh pa ne za odreditev pripora in bi mi morali policisti pridržanje odpraviti takoj po zaslišanju in opravljeni hišni preiskavi. Naj omenim še, da sem ves čas trajanja hišne preiskave bil vklenjen, za kar ni bilo nobenega razloga, ampak je to še eden od načinov šikaniranja s strani PUMS! Iz odredbe preiskovalnega sodnika o hišni preiskavi št. I Kpd 47924/2012-2 z dne 21.9.2012 je razvidno, da je preiskovalni sodnik odredil tudi preiskavo vozil Mercedes C220 reg. št. MS SD-932 in MS CK-261, obe last g. Samuela Friškiča, stanujočega Trubarjeva 19 iz Kroga. Iz zapisnika o preiskavi stanovanja in drugih prostorov po odredbi sodišča je razvidno, da g. Samuel Friškič o preiskavi vozil ni bil niti obveščen, kaj šele pri preiskavi prisoten! ZKP v 1. odstavku 216. člena izrecno določa, da: » Pri hišni preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostor se preiskujejo ali njegov zastopnik«. To je še ena od bistvenih kršitev določil ZKP, zaradi katere je po mojem mnenju hišna preiskava bila izvedena nezakonito in pomeni grobo kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zato niti preiskovalni sodnik ne bi smel odrediti pripora, saj so dokazi, pridobljeni s kršitvijo zakonodaje in kratenjem človekovih pravic in temeljnih sovobščin nedopustni in je tako izvedena hišna preiskava nezakonita, prav tako pa je na podlagi istih razlogov nezakonit tudi odrejen pripor! Naslednja kršitev policistov je bila storjena z zasegom ročno zvite cigarete s filtrom, ki je bila najdena ob pridržanju, ki mi je bila odvzeta ob varnostnem pregledu, kar je nedopustno, saj 38. člen ZPol natančno določa obseg in namen varnostnega pregleda: »38. ZPol določa: »Člen Pri opravljanju nalog, določenih z zakonom, lahko policisti v primerih, ko obstaja verjetnost napada ali samopoškodovanja s strani določene osebe, opravijo varnostni pregled te osebe. 22. Člen Pravilnika o policijskih pooblastilih določa: »(1) Pri varnostnem pregledu policist z rokami pretipa oblačila osebe, rokavice, pokrivalo in lase ter pregleda obutev. Če pri tem zazna predmet ali snov, ki bi ju oseba lahko uporabila za napad ali samopoškodovanje, predmet ali snov vzame in pregleda. Policist pregleda tudi druge predmete, ki jih ima oseba pri sebi in bi lahko bilo v njih skrito orožje ali drugi nevarni predmeti. 5

Skupaj so policisti med drugim našli dve celi cigareti (eno v moji jakni ob nezakoniti osebni preiskavi, eno na postelji v spalnici in eno napol pokajeno cigareto). Iz tega verjetno ne izhaja namen prodaje, ampak absoluten namen uživanja in posesti konoplje z namenom uživanja. Uživanje konoplje oz. katerekoli druge droge pa ne predstavlja ne prekrška in ne kaznivega dejanja, ampak je uživanje droge pravica vsakega posameznika. S tem, ko uživam konopljo namreč v nasprotju s trditvami ODT, preiskovalnega sodnika in izvenobravnalnega senata ne predstavljam nobene grožnje za varnosti ljudi, saj s tem ne ogrožam prav nikogar! Ustava Republike Slovenije namreč določa: II. ČLOVEKOVE PRAVICE IN TEMELJNE SVOBOŠČINE 14. člen: V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 15. člen Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. 35. člen Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. Prav na podlagi varovanja človekovih pravic je Vrhovno sodišče republike Italije odločilo, da gojenje konoplje za lastne potrebe ne predstavlja kaznivega dejanja, saj je tudi uživanje konoplje temeljna človekova pravica in svoboščina, še posebej zato, ker je konoplja mednarodno priznana zdravilna rastlina in se uporablja tudi v medicini! Varnostni pregled obsega pregled osebe, njenih stvari in prevoznega sredstva, pri čemer se ugotavlja, ali je ta oseba oborožena in ali ima pri sebi oziroma s sabo druge nevarne predmete.« Varnostni pregled pa nikakor ne daje policistu pravice osebne preiskave brez odredbe sodišča. Iz Potrdila o zasegu predmetov z dne 21.9.2012 ob 15.18 uri je namreč razvidno, da so mi policisti zasegli ročno zvito cigareto , ki je bila po njihovih navedbah najdena v notranjem žepu jakne. Ker je bila ročno zvita cigareta v notranjem žepu jakne najdena ob priliki varnostnega pregleda v trenutku, ko so me zaustavili policisti in ne na policijski postaji po mojem pridržanju, in ker ni bilo nobene zakonske podlage za osebno preiskavo brez pisne odredbe sodišča, je očitno, da so policisti pri varnostnem pregledu grobo kršili policijska pooblastila. Nikakor pa varnostni pregled ne sme biti 6

izgovor za osebno preiskavo brez poprejšnje ustrezne odredbe sodišča! Cigaretna škatlica v notranjem žepu jakne pač ne more biti predmet ali snov, ki bi jo jaz lahko uporabil za napad ali samopoškodovanje! Preiskavo ali osebno preiskavo brez odredbe sodišča lahko policist izvede le na podlagi 4. Odstavka 215. Člena ZKP: » (4) S preiskavo se lahko začne tudi brez poprejšnje izročitve odredbe in brez poprejšnje zahteve za izročitev osebe ali stvari, če se pričakuje oborožen odpor ali če je potrebno, da se preiskava opravi takoj in nepričakovano, ali če se opravi preiskava v javnih prostorih.« S tem, ko mi država krati pravico do posesti konoplje, mi krati tudi pravico do mednarodno priznanega in učinkovitega zdravila in mi s tem krati pravico do samozdravljenja! Te moje trditve sodišče lahko razbere tudi iz spremnih dopisov, ki jih prilagam kot dokazilo, da se za ureditev vprašanja drog zavzemam že leta. Sodišče ponovno vljudno prosim, da spremne dopise prebere, saj bo iz njih lahko razbralo mojo vlogo in tudi vlogo policistov in kriminalistov PUMS. Vse kar je napisano v spremnih dopisih imam podkrepljeno z zvočnimi zapisi, strokovno literaturo in pričami! Konopljo za samozdravljenje uproabljam že desetletja, tudi zaradi mojih zdravstvenih težav v preteklosti. S konopljo sem se ozdravil in jo uporabljam tudi in predvsem iz zdravstvenih razlogov. S tem, ko mi država krati pravico do mednarodno priznanega in učinkovitega zdravila, mi eklatantno omejuje in krši moje človekove pravice in svoboščine! Sam uporabljam konopljo zaradi zdravstvenih težav in sicer pred leti prebolene hude bolezni ledvic, visokega krvnega pritiska, težav s prostato in zvišanega holesterola. Vse te bolezni so v mednarodni klasifikacija zdravljenja s konopljo! Očitno povsod po svetu, razen v RS, ker so slovenski politiki in državni uradniki verjetno najbolj ali nesposobni, nerazgledani, neinformirani, neizobraženi ali pa škodoželjni. S tem krišijo vsem državljanom RS pravico do učinkovitega mednarodno prizannega zdravila! (priloge od 1-20). Menim, da je celoten primer konstrukt PUMS, da je izdana odredba o hišni preiskavi izdana v nasprotju z določili ZKP in je tako tudi odrejen pripor nezakonit, saj menim, da izpodbijana sklepa ugotovitev o obstoju utemeljenega suma gradita na nezakonito pridobljenih dokazih, ter da je zato podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka . Po mojem mnenju je bila odredba o hišni preiskavi izdana ob pomanjkanju pogojev 214. člena ZKP. Sodišče se pri odločanju o obstoju utemeljenega suma za izdajo odredbe o hišni preiskavi in o odreditvi pripora ne bi smelo opreti na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustave in ZKP. Poudarjam, da v času odredbe sodišča o hišni preiskavi ni bil podan razlog utemeljen sum, da bi jaz kot obdolženec storil obravnavano kaznivo dejanje. Razen zapisnikov in potrdil izdanih ob priliki hišne preiskave ni nobenega indica, suma, kaj šele razloga za utemljen sum, da bi jaz storil očitano mi kaznivo dejanje! Obstoj razloga za utemeljen sum mora namreč biti izkazan pred izdajo odredbe o hišni preiskavi. Nedopustno je namreč, da se razlogi za utemeljen sum dokazujejo za nazaj, na podlagi zapisnikov in potrdil izdanih ob priliki hišne preiskave. Vse ostale ugotovitve policije, navedbe ODT, prejudiciranje preiskovalnega sodnika in izvenobravnalnega senata o načinu mojega življenja pa ne dajejo podlage za utemeljen sum, da se ukvarjam s proizvodnjo in prodajo mamil, temveč bi v najboljšem primeru šlo za razloge za sum, ki bi jih policija morala predhodno potrditi z dokazi. Sam sem sicer res brez zaposlitve, vendar tako ODT kot sodišče napačno prejudicirata, da naj bi konopljo vzgajal z namenom preprodaje, ker da nimam drugih prihodkov. Moja izvenzakonska partnerica ima podjetje, prav tako tudi njena sestra. Ker sem

7

nezaposlen, moji partnerici pomagam v okviru zakonskih možnosti (ožji družinski člani lahko poagajo pri družinskem podjetju od nekaj ur tedensko) in se s trgovino dejansko preživljava oba. Glede na navedeno opredelitev je razloge, s katerimi se utemeljuje sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, potrebno konkretizirati in določno izraziti (artikulirati) v tolikšni meri, da razumnega človeka prepričajo v obstoj suma ter da po drugi strani omogočajo učinkovito sodno presojo. Pri presoji utemeljenih razlogov za sum je treba upoštevati, od kod in na kakšen način je policija prišla do informacije o sumu storitve kaznivega dejanja, storilcu in drugih okoliščinah, pomembnih za odreditev hišne preiskave. Presoditi bi bilo potrebno tudi naravo in verodostojnost informacij ter zakonitost dela, na podlagi katerega je policija ugotovila določena dejstva in okoliščine ter v zvezi s tem zbrala podatke, s katerimi utemeljuje razloge za sum. Država mora namreč pri posegih v človekove pravice izkazati obstoj pogojev, ki tak poseg dovoljujejo. NAČELO LEGALITETE – oz. načelo zakonitosti je poudarjeno v Ustavi RS, kjer je v 3. členu določeno, da je RS pravna država. Legaliteta pomeni zakonitost in zahteva uskladitev postopkov države (državnih organov) z veljavnimi zakoni. Je eno izmed temeljnih načel za uporabo policijskih pooblastil. Vsako uradno dejanje vsak postopek mora temeljiti na zakonu in vsako pooblastilo mora biti izvedeno na način, ki je predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom. ZA DRUG PROSTOR, V KATEREGA POLICISTI BREZ POPREJŠNJE ODREDBE NE SMEJO VSTOPITI SE ŠTEJEJO: vsi zaprti objekti, ograjeni zasebni prostori in zaprti bivalni prostori prevoznega sredstva, ki niso namenjeni javni uporabi. Policist o vstopu v tuje stanovanje in druge prostore izda potrdilo lastniku, najemniku ali uporabniku. V potrdilu navede razloge za vstop in morebitne poškodbe, ki so nastale pri vstopu. Če bi policisti res vstopili na ograjen vrt, bi mi morali v skladu s tozadevno zakonodajo izdati tako potrdilo, vendar kot je razvidno iz sodnega spisa tega potrdila ni! Sodišče bi moralo ravnati tudi v skladu Kodeksom sodniške etike, ki pravi:“V prizadevanju, da bi z izpolnjevanjem poslanstva, ki ga sodnikom nalagajo ustava in zakoni, čimbolj uspešno pripomogli k varovanju in utrjevanju ustavnosti in zakonitosti, da bi podrobneje opredelili obseg in vsebino svoje odgovornosti za opravljanje sodniške funkcije in pomagali pri oblikovanju osebnosti sodnika kot visoko strokovnega, neodvisnega, nepristranskega in osebnostno neoporečnega nosilca sodne oblasti, se sodniki zavezujemo, da bomo ravnali po načelih Kodeksa sodniške etike, ki ga je sprejel občni zbor Slovenskega sodniškega društva 8. junija 2001 v Ljubljani.“ Sodišče bi se moralo ravnati tudi po načelu iskanja materialne resnice, ne pa da pavšalno navaja in povzema ugotovitve policije in ODT: »ISKANJA MATERIALNE RESNICE sodišče in državni organi, ki sodelujejo v KP, morajo po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe namen: nihče, ki je nedolžen naj se ne obsodi, storilcu KD pa izreče kazenska sankcija ob pogojih, ki jih določa KZ in na podlagi zakonitega postopka (1.čl.)

Razlogi, ki utemeljujejo potrebno stopnjo verjetnosti, da je določeni storilec storil kaznivo dejanje, morajo biti podani v času odreditve hišne preiskave, izkazani pa morajo biti tako, da je ex post mogoče preizkusiti obstoj pogojev za izdajo odredbe. Teh tudi ni mogoče utemeljevati za nazaj z dokazi, pridobljenimi s hišno preiskavo. 8

Slovenska zakonodaja določa, da je temeljni pogoj za pripor, obstoj utemeljenega suma, da je določena oseba storila kaznivo dejanje. Poudarjam, da sklepa ugotavljata utemeljen sum na podlagi dokazov, ki so pridobljeni s kršitvijo moje ustavno zavarovane človekove pravice do nedotakljivosti stanovanja (36. člen Ustave Republike Slovenije). Po mojem mnenju je preiskovalni sodnik odredil hišno preiskavo, ne da bi za to bili podani utemeljeni razlogi za sum, da bi jaz storil kaznivo dejanje. Zato je bila odredba o hišni preiskavi izdana v nasprotju z 214. členom ZKP in se po mojem videnju pri odločanju o obstoju utemeljenega suma za odreditev ali podaljšanje pripora sodišče ne bi smelo opreti na dokaze, pridobljene ob hišni preiskavi oziroma na tiste, pridobljene na podlagi teh dokazov. Po 1. odstavku 214. člena ZKP se preiskava stanovanja in drugih prostorov obdolženca ali drugih oseb sme opraviti, če so podani utemeljeni razlogi za sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, in je verjetno, da bo mogoče pri preiskavi obdolženca prijeti ali da se bodo odkrili sledovi kaznivega dejanja ali predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek. Utemeljeni razlogi za sum pomenijo višjo stopnjo suma od razlogov za sum in se po kvaliteti in kvantiteti zbranih podatkov in njihovi preverljivosti v veliki meri približujejo utemeljenemu sumu (odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-25/95 z dne 27.11.1997). Utemeljen sum pa pomeni visoko stopnjo artikulirane, konkretne in specifične verjetnosti, da je določena oseba storila kaznivo dejanje (odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-18/93 z dne 11.4.1996). Razlogi, ki utemeljujejo potrebno stopnjo verjetnosti, da je določeni storilec storil kaznivo dejanje, morajo biti podani v času odreditve hišne preiskave, izkazani pa morajo biti tako, da je ex post mogoče preizkusiti obstoj pogojev za izdajo odredbe. Teh tudi ni mogoče utemeljevati za nazaj z dokazi, pridobljenimi s hišno preiskavo. Razloge oziroma okoliščine, s katerimi se utemeljuje sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje, je potrebno konkretizirati in določno izraziti v tolikšni meri, da razumnega človeka prepričajo v obstoj suma, po drugi strani pa omogočajo sodno presojo. Takšna sodna presoja ni mogoča, kadar se utemeljen sum ali utemeljeni razlogi za sum vzpostavijo samo na podlagi splošnih, verjetnostnih okoliščin, ki same po sebi ne pomenijo niti ne nakazujejo na obstoj kakršnegakoli kaznivega dejanja. Iz prvostopenjskega sklepa je razvidno, da sodišče utemeljenost suma ugotavlja na podlagi vsebine zapisnikov o opravljeni hišni preiskavi in zapisnika o zasegu predmetov, fotografske dokumentacije in zaseženih predmetov in obstoj razlogov tako utemeljuje z zapisniki o hišni preiskavi, čeprav je to izrecno v nasprotju z določili ZKP. Po presoji Vrhovnega sodišča v tej zadevi dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je policija predlagala odreditev hišne preiskave, ne zadostujejo za zaključek o obstoju utemeljenih razlogov za sum in v takem položaju tudi ne za odreditev hišne preiskave in posledično o odreditvi pripora. Hišna preiskava je bila tako odrejena v nasprotju z določbo 1. odstavka 214. člena ZKP. Izpodbijani pravnomočni sklep se glede obstoja utemeljenega suma kot zakonske podlage za podaljšanje pripora opira na dokaze in podatke, ki so bili pridobljeni z navedeno kršitvijo. Brez teh pa je utemeljen sum omajan v tolikšni meri, da temeljni pogoj po 201. členu ZKP za odreditev pripora zoper mene ni podan. V sami zahtevi za varstvo zakonitosti izjavljam tudi, da s svojo gladovno stavko, ki traja od odreditve (po mojem mnenju) protipravnega pridržanja (21.9.2012) naprej nočem kakorkoli vplivati na odločitev katerega koli pravosodnega organa, ampak bi rad opozoril na to problematiko, na katero opozarjam že leta, rad opozoril tudi vrhovno sodišče in javnost na nevzdrže razmere na področju drog v Republik Sloveniji. Da je boj proti drogam v nekaterih državah eskaliral do te meje, da je celo 9

Globalna komisija za droge (priloge 1-20), ki ji predseduje bivši generalni sekretar OZN Kofi Anan in katere člani so ugledni svetovni politiki, nobelovi nagrajenci in pisatelji, javno pozvala vse vlade sveta, naj nehajo preganjati uživalce, saj noben mednarodni dokument ne govori o prepovedi uživanja drog ampak o preprodaji. Tako je med drugim tudi italijansko vrhovno sodišče presodilo, da gojenje konoplje za lastne potrebe na vrtu, terasi, balkonu ali v sobi ne prestavlja kaznivega dejanja, saj ima vsak državljan neoudtuljivo pravico gojiti si zdravilne rastline (kamor tudi po slovenski zakonodaji spada konoplja) za lastno uporabo, dokler mu ni dokazana preprodaja ali vsaj namen preprodaje. Državljani Slovenije pač nismo krivi, da državo vodijo nerazgledani, nesposobni ali celo škodoželjni politiki in državni uradniki ki se namesto, da bi stvarina področju drog uredili na za demokratično državo primeren način, raje s svojim nedelom, prikrojevanjem zakonodaje in celo lažmi dosegajo, da se prav na tem področju nič ne spremeni. Zaradi tega je vsako leto stigmatiziranih, kriminaliziranih in marginaliziranih državljanov Slovenije vedno več, saj policija ob odsotnosti drugega kriminala (še posebej na območju PUMS) vedno bolj preganja predvsem uporabnike drog in ne preprodajalcev! Na vse navedeno opozarjam odgovorne že vrsto let, vendar je vse, kar se je zgodilo to, da imamo jaz, moja partnerka in njena sestra kar 10, po mojem mnenju neupravičenih kazenskih ovadb. Vse to izhaja tudi iz prilog od 1-20 tej zahtevi za varstvo zakonitosti, iz katerih bo (vsaj upam) Vrhovno sodišče lahko razbralo pravi namen PUMS da se me končno utiša! V pritožbi bi rad izpostavil tudi nedopustno navajanje ODT , da je proti meni bilo sproženih že več kazenskih ovadb! Da ne bo nesporazumov, sem bil res onkrat obsojen na 7 mesecev zaporne kazni. Obsojen sem bil prvič, brez zagovornika in brez možnosti izreka pogojne kazni. ODT moje kazni v tem postopku ne bi smelo omenjati, saj je sodba po uradni dolžnosti izbrisana. Še posebej ta moja kazen ne bi smela biti omenjena kot razlog za odreditev pripora, tudi iz razloga, ker to ni bilo istovrstno kaznivo dejanje. V R Sloveniji veljanačelo, da je vsakdo nedolžen, dokler se mu pravnomočno sodbo ne dokaže krivda. Tako nedokončani sodni postopki ne smejo biti izgovor, da sem nadaljeval s kaznivimi dejanji, saj še nikoli nisem bil obsojen z tovrstno kaznivo dejanje. Zato ni prav nobenega razloga za uvedbo pripora, kot navaja preiskovalni sodnik. Vrhovnemu sodišču sem priložil tudi dokumente od št. 1-20 naprej, s katerimi skušam dokazati, da je vse skupaj dejansko konstrukt PUMS, saj iz prav nobenega dokumenta v katerem koli sodnem spisu ni niti enkrat niti omenjeno, komu, na kakšen način inkdaj ni naj kakršno koli drogo kadarkoli prodal! Po mojem globokem prepričanju sankcioniranje posesti katerekoli droge za lastnouporabo ne more in ne sme predstavljati kaznivega dejanja, saj je uživanje katerekoli droge (dovoljene ali prepovedane) osnovna in temeljna človekova pravicain svoboščina. Kaznivo dejanje bi nastalo s trenutkom, ko bi policija ali ODT zaznala preprodajo, poskus preprodaje, sum ali vsaj indic o preprodaji! Enakega mnenja je tudi B. Klemenčič, ki izrecno navaja, da je edini merodajen razlog za uvedbo kazenskega postopka dokazana prodaja ali vsaj namen prodati. Ponovno poudarjam, da v nobenem sodnem spisu ni zapisane niti ene same besede o kakršni koli preprodaji! Delo PUMS na področju drog tako že meji na gestapovske metode. Da se na področju drog dogajajo nedopustne nezakonitosti prav tako dokazujem na podlagi statistike dela policijskih uprav v RS in sicer za zadnjih 10 let, iz katere je razvidno, da PUMS ob pomoči ODTMS grobo krši tozadevno zakonodajo in v nasprotju s tozadevno zakonodajo neupravičeno in nezakonito vlaga kazenske ovadbe. Eden od lgavnihrazlogov mojega šikaniranja je dejstvo, da sem že leta dejaven na področju zmanjšanja škod zaradi prepovedanih drog in o teh anomalijah glasno opozarjam vse državne organe. Prav tako je nedopustno, da tako nezakonito delo policije podpira tudi ODTMS. V Republiki Sloveniji očitno več ne velja tozadevna zakonodaja in prav zaradi tega mi pač ni preostalo drugega, kot da s svojo gladovno stavko širšo domačo in mednarodno javnost opozorim na 10

nevzdržno stanje na področju drog. Če v demokratični državi kot se rada deklarira Slovenija ne vzdrži več ne moč argumenta, če pravna država več ne deluje in če sami pravosodni organi ne spoštujejo lastne tozadevne zakonodaje, sem pripravljen tudi umreti, saj v demokratični Sloveniji očitno mora nekdo umreti, da se bo mogoče kaj spremenilo in bo država nehala kriminalizirati, stigmatizirati in marginalizirati uporabnike drog in ne preprodajalcev! Ob vsem naj povem še, da za mene predstavlja grobo žalitev in tudi kršenje svobode govora navajanje preiskovalnega sodnika in ODT, da je moje zagovarjanje in opozarjanje na nepravilnosti in nezakonitosti dejstvo, da prav zaradi tega preiskovalni sodnik meni, da je moje glasno zagovarjanje mojih pogledov in stališč eden od glavnih razlogov za odreditev pripora! To je nedopustno! Prav tako je nedopustno, da sodnik zamenjuje svobodo govora z napeljevanjem oz. naj bi bilo moje zagovarjanje dekriminalizacije konoplje aden od glavnih pripornih razlogov! Ker nikoli nisem storil kaznivega dejanja preprodaje prepovedanih drog, pač ne morem priznati takšnega kaznivega dejanja. V Republiki Sloveniji je na področju drog nevzdržno stanje, saj je področje drog edino področje v slovenskem pravosodju, kjer represivni organi in pravosodje samo posest prejudicira kot namen prodaje, čeprav v spisu ni nobenega indica, suma ali dokaza o preprodaji ali vsaj namenu preprodaje! To je absolutno v nasprotju s slovensko zakonodajo in ustavo, saj mora biti kaznivo dejanje storjeno, da je lahko nekdo za njega tudi pravnomočno obsojen! Tak način dela državnih organov in pravosodja je tudi absolutno kršenje človekovih pravic in temeljnih sovoboščin, saj uživanje drog ne predstavlja kaznivega dejanja, ampak kaznivo dejanje lahko predstavlja samo preprodaja ali posest z namenom preprodaje. S tem se prav tako krđijo človekove pravice in svoboščine, saj s tem vsem uživalcem drog v RS država omejuje in posledično prepoveduje in onemogoča uživanje konoplje in ostalih drog. Ker je moj primer potrebno gledati iz širšega zornega kota naj navedem še primer moje partnerke, ki sem ga izpostavil že neštetokrat. Najprej povejmo, da sta Simona Lopert in Andreja Lopert registrirani kot samostojni podjetnici. Andreja Lopert kot: SiAn, Andreja Lopert s.p., Zvezna ulica1 (www.cannajoy.com), 9000 Murska Sobota in Simona Lopert kot: Trgovina in storitve, Simona Lopert s.p., Zvezna ulica 1, 9000 Murska Sobota. Andreja Lopert ima na Zvezni ulici 1 v Murski Soboti tudi trgovski lokal CANNAJOY, kjer se prodajajo predvsem stvari povezane s konopljo. Takoh trgovin je v Sloveniji cca 10, vendar pa nobena nima takih težav kot v Murski Soboti! Tako se je PU Murska Sobota očitno odločila, da bo tgovino v Murski Soboti zaprla, kar se je (ne enkrat) zareklo tudi enemu od kriminalistov in kar je posredno razvidno iz poročil PU Murska Sobota za leta 2010 in 2011! Za tako izjavo imamo tudipriče! Tako je proti nam vloženih skupaj 7 kazenskih ovadb, pred dnevi pa smo prejeli še eno vabilo na PU M. Sobota, kamor je vabljena Andreja Lopert kot osumljenka zaradi razžalitve dveh kriminalistov in to zaradi anonimnega komentarja v Slovenskih Novicah, ki pa ga Andreja Lopert ni napisala. Prvi sodni postopek je tako stekel leta 2008 in proti Simoni Lopert, ker (tako po sodbi) naj bi imela namen prodati cca 13 g mešanice konoplje s tobakom. Čeprav je bil celoten postopek baziran na protizakonito pridobljenih dokazih, prav tako ni bilo nobenega dokaza, niti indica, da bi Simona Lopert hotela prodati konopljo, je bila za cca 5-6 g konoplje obsojena na 4 mesece zaporne kazni (preizkusna doba 1 leto), čeprav ne bi smela sploh biti obravnavana po KZ-1 ampak po ZPPPD, kar so (oziroma bi MORALI) dobro vedeti tako policija kot tožilstvo in nenazadnje tudi okrožno sodišče, vendar pa prav ti organi v Pomurju grobo kršijo pravni red v Republiki Sloveniji! Višje sodišče v Mariboru se je pa v izreku sodbe oprlo celo na nezakonito pridobljen dokaz, ki pa je bil na koncu 11

postopka vrnjen Simoni Lopert, ker ni v nasprotju z zakonodajo in ga sodišče ni niti zaplenilo. Višje sodišče je namreč zapisalo, da naj bi Simona Lopert imela zapakiranih 5 paketkov po 0,18 g konoplje, čeprav je šlo za 5 paketkov semen, ki niso v nasprotju z zakonodajo! Ker je bila mnenja, da sta policista v postopku kršila zakonodajo, je Simona Lopert vložila Pritožbo zoper delo policistov. Pristojni organ je sicer ugotovil, da je pritožba bila vložena prepozno in je o tem obvestila Simono Lopert, smo mislili, da je postopek končan. Ker pa je PU Murska Sobota vseeno ugotovila, da naj bi policista kršila zakonodajo, je vse skupaj odstopila na vrhovno državno tožilstvo. Vrhovna državna tožilka je ugotovila, da ni znakov kaznivih dejanj in je zadevo arhivirala. Sicer je v zapisnikih vrhovnega državnega tožilstva več kot očitno, da sta policista lagala in da sta grobo kršila zakonodajo, saj sta izjavila, da sta vedela, da računalniška torba in jakna ni njena, pa sta ji vseno ukazala naj sprazni tako torbo kot tudi jakno! Policist v nobenem primeru ne sme ukazati kaj takega, ampak so primeri, ko policist lahko ukazuje podrobno navedeni v ZPol! Prav tako sta oba policista izjavila, da je bila podlaga za sum – kasneje tega dne zasežena konoplja! Če se kdorkoli na policiji, tožilstvu ali sodišču spozna na zakonodajo bi moral vedeti, da je to nedopustno! Podlaga za sum namreč ne more biti nekaj, za kar policist še sploh ne ve!!! Oba policista sta zaradi dejstva, da je bil proti njima voden predkazenski postopek, kazensko ovadila Simono Lopert. Po mnenju Ministrstva za pravosodje je pritožba zoper delo policistov pravica vsakega državljana in kot taka ne more in ne sme biti podlaga za kakršen koli kazenski pregon. Omenjeni postopek je zaključen pred Višjim sodiščem v Mariboru, kjer je sodišče, tako kot smo zatrjevali, odlčilo, da pač pritožba zoper katerikoli organ v RS ne more in ne sme predstavljati osnove za kakršen koli kazenski pregon. ODT je zaradi dejstva, da sta oba policista zamudila 90 dnevni rok za vložitev kazenske ovadbe po 160. Členu KZ-1B, enostavno prekvalificirala kaznivo dejanje in je mojo partnerico ovadila po 283. Členu KZ-1 (kriva ovadba), s čemer je po mojem mnenju dejansko storilo kaznivo dejanje nevestnega dela v službi in tudi krivo ovadbo, saj bi ODT moral vedeti, da je taka obtožba nedopustna! In ker je kriva ovadba uradno pregonljivo kaznivo dejanje je vse stroške postopka bremenil proračun, kar pomeni kaznivo dejanje nenamenske porabe proračunskih sredstev. Iz sodnih spisov pa je razvidno, da sta policista v omenjenem postopku večkrat tudi krivo pričala, kar pa ODT v MS sploh ne zanima! Drug tak eklatanten primer šikaniranja s strani ODTMS, k čemur je pripomoglo tudi Okrožno sodišče v Murski Soboti je tudi primer, ki ga navaja samo ODT, ker naj bi bilo proti meni vloženih več postopkov je zaseg orožja in obtožba proti meni, kjer je ODT zapisalo, da naj bi neznanega dne, neznani osebi za neznan znesek prodaj štiri kose orožja! Preiskovalni sodnik je proti meni kljub pritožbam vseeno sprožil kazenski pregon, čeprav je iz listin bilo razvidno, da so mi prav to orožje zasegli policisti ob hišni preiskavi. Tako je šele izvenobravnalni senat ugotovil, da to ne drži in je je postopek proti meni pravnomočno ustavljen, saj se ODT ni niti pritožilo! Nadalje mi je preiskovalni sodnik zasegel en kos orožja, ker naj ne bi imel zanj ustrezne orožne listine, kar pa absolutno ne drži, saj se gre za repliko orožja – pištolo prednjačo, ki ne uporablja enovitega naboja in zapade pod kategorijo D, za katero pa ni potrebno pridobiti orožne listine, ampak je potrebna samo priglasitev na UE, kar sem pa imel urejeno, saj sem lovec, strelski sodnik in registriran zbiratelj orožje. Na sklep sem se pritožil na senad okrožnega sodišča, vendar je le-ta, tako kot že v navadi, enostavno potrdil sklep preiskovalnega sodnika in mi protipravno zasegel orožje! 3. člen Zakona o orožju v določa: Razvrstitev in kategorizacija orožja Orožje po tem zakonu se razvršča v naslednje kategorije:

12

Kategorija A: PREPOVEDANO OROŽJE Kategorija B: OROŽJE, ZA KATEREGA JE POTREBNO PREDHODNO DOVOLJENJE Kategorija C: OROŽJE, KI JE VEZANO NA PREDHODNO DOVOLJENJE, VENDAR Z OLAJĐAVAMI Kategorija D: OROŽJE, KI GA JE POTREBNO PRIJAVITI 1. enostrelno dolgocevno orožje z eno ali več gladkimi cevmi, 2. plinsko orožje, 3. reprodukcije strelnega orožja, pri katerem se ne uporablja enovitega naboja, 4. možnarji, 5. staro orožje, 6. zračno orožje, 7. orožje s tetivo, 8. električni paralizatorji, 9. razpršilci. Vse to navajam iz razloga, da boste si mogoče lažje ustvarili sliko šikaniranj, ki smo jih deležni jaz, moja partnerka in njena sestra s strani represivnih in pravosodnih organov v Murski Soboti! Ker je v varstvu zakonitosti omenjenih kar nekaj uradno pregonljivih kaznivih dejanj me prav zanima, ali bo pristojno državno tožilstvo, ki če zve za sum storitve kaznivih dejanj mora ukrepati po zakonu, sploh kaj storilo! ODT v Murski Soboti namreč ne stori nič! Dekriminalizacija je dejansko že desetletja predvsem politično in nikakor strokovno vprašanje, sato se smatram za političnega zapornika! To dejansko predstavlja nedopusten državni teror nad uporabniki drog in nima prav ničesar skupnega s pregonom preprodajalcev! Vrhovno sodišče prosim, da vse priloge temu varstvu zakonitosti smatra kot njen sestavni del. Zaradi vsega navedenega Vrhovnemu sodišču predlagam, da moji zahtevi varstvo zakonitosti ugodi in izpodbijani pravnomočni sklep na podlagi 1. odstavka 426. člena ZKP spremeni tako, da pripor zoper mene nemudoma odpravi. Murska Sobota, 1.10.2012 Božidar Radišič PRILOGE: 1-20

13