Božidar Radišič Kobilje 9227 Kobilje

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJSKA UPRAVA MURSKA SOBOTA Arhitekta Novaka 5 9000 Murska Sobota

Spoštovani! Pozimi leta 2006 sem dvema vašima policistoma prijavil kaznivo dejanje po členu 387.a KZ Republike Slovenije (Trgovina z ljudmi). Prvi policist mi je po telefonu rekel, da je to itak brez veze, ker se nič ne da narediti. Drugi policist je sicer pokazal zanimanje, nakar sem mu (osebno) dal vse podatke: telefonske številke, vizitko, od kod in kam bi naj bila prepeljana oseba, imena vpletenih itd. Ko sem pred časom vprašal tega istega policista kaj se je zgodilo s tem primerom, mi je dejal, da je dogodek sicer prijavil na ODT, o nadaljevanju pa ne ve več. Ker sem isti dogodek prijavil tudi Avstrijski policiji, sem pred cca enim mesecem od drugega policista zaprosil predmete, ki sem mu jih predal nazaj, da bi jih posredoval na avstrijsko policijo, vendar mi je rekel, da je tega že dolgo in da je vizitko in ostale stvari izgubil. Menim, da je trgovanje z ljudmi tako podlo dejanje (sploh, ker je v tem primeru šlo za trgovanje z mladoletno osebo), da policist v nobenem primeru ne bi smel opustiti preiskave take dejanje, prav tako ne ODT! Kaznivo dejanje, ki sem ga naznanil, je uradno pregonljivo kaznivo dejanje, zato uradna oseba ne sme opustiti pregona takega dejanja! Ker sem bil prijavitelj, imam pravico izvedeti kaj je glede tega storila policija. Prosim, da mi v vašem odgovoru navedete dejanja, ki jih je opravila policija glede suma trgovanja z ljudmi!
Nevestno delo v službi 262. člen Uradna oseba, ki vedoma krši zakone ali druge predpise, opušča dolžno nadzorstvo, ali kako drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, pa zares nastane kršitev oziroma večja škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta. Opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca 286. člen (2) Uradna oseba, ki vedoma opusti ovadbo kaznivega dejanja, za katero zve pri opravljanju svoje službe, če je zanj z zakonom predpisana kazen hujša od treh let zapora, storilec pa se preganja po uradni dolžnosti, se kaznuje z zaporom do treh let.

Trgovina z ljudmi 387.a člen (1) Kdor zaradi prostitucije ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali krvjo drugo osebo kupi, prevzame, nastani, prepelje, proda, izroči, oziroma z njo kako drugače razpolaga ali pri teh ravnanjih posreduje, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let. (2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno proti mladoletniku ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejenega ali odvisnega položaja, ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti ali umetni oploditvi, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let. (3) S kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje, kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena kot član hudodelske združbe za izvrševanje takih dejanj ali če je bila s tem dejanjem pridobljena velika premoženjska korist.

Najlepša hvala za odgovor! Božidar Radišič V vednost: MNZ GPU