Božidar Radišič Kobilje 33 F 9227 Kobilje

Simona Lopert Cvetkova 19 9000 Muska Sobota

Andreja Lopert Cvetkova 19 9000 Murska Sobota

REPUBLIKA SLOVENIJA VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Dunajska cesta 56 1000 LJUBLJANA

SPOŠTOVANI!

Spodaj podpisani Božidar Radišič, Simona Lopert in Andreja Lopert, vlagamo pobudo za začetek postopka (26. člen) in sicer prošnjo za spremljanje sodnih postopkov proti nam, ker imamo neizpodbitne dokaze, da PU M. Sobota proti nam vlaga kazenske ovadbe v nasprotju z zakonodajo in s takim početjem grobo krši človekove pravice in pravni red v Republiki Sloveniji. Temu početju prav tako sledi Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, Okrožno Sodišče v Murski Soboti, Okrajno Sodišče v Lendavi, Okrajno Sodišče v Murski Soboti in Kmetijska inšpekcija v Murski Soboti. S svojimi postopki sistematično kršijo človekove pravice. Grobe kršitve človekovih pravic na območju PU Murska Sobota potekajo že dlje časa. OBRAZLOŽITEV: Svojo pobudo vlagamo v skladu z 9. členom Zakona o varuhu človekovih pravic 9. člen 1

Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo. Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji.

Ker varuh lahko zavrne pobudo če je zadeva v postopku pred sodiščem vas opozarjamo na 5. alineo 30. člena zakona. 30. člen Varuh zavrne pobudo (3. točka prvega odstavka 28. člena) zlasti iz naslednjih razlogov: - če je zadeva v postopku pred pravosodnimi organi, razen v primerih določenih v tem zakonu; (5) če niso bila izčrpana vsa redna ali izredna pravna sredstva, razen če oceni, da bi bilo za posameznika nesmotrno začeti ali nadaljevati takšne postopke ali oceni, da bi bila posameznikom medtem prizadejana velika ali težko popravljiva škoda;

V nadaljevanju obrazložitve pobude Vam bomo skušali obrazložiti do kakšne škode je zaradi početja PU M. Sobota in drugih zgoraj navedenih organov že prišlo oziroma do kašnih posledic bo še prišlo, če bo PU Murska Sobota skupaj z ostalimi zgoraj omenjenimi državnimi organi nadaljevala s svojim početjem. Ker je vse skupaj kot nekakšna kriminalka nam dopustite, da Vam obrazložimo zadeve v širšem kontekstu, ker drugače dejansko ni videti povezave med posameznimi zadevami. Najprej povejmo, da sta Simona Lopert in Andreja Lopert registrirani kot samostojni podjetnici. Andreja Lopert kot: SiAn, Andreja Lopert s.p., Zvezna ulica1 (www.cannajoy.com), 9000 Murska Sobota in Simona Lopert kot: Trgovina in storitve, Simona Lopert s.p., Zvezna ulica 1, 9000 Murska Sobota. Andreja Lopert ima na Zvezni ulici 1 v Murski Soboti tudi trgovski lokal CANNAJOY, kjer se prodajajo predvsem stvari povezane s konopljo. Takoh trgovin je v Sloveniji cca 10, vendar pa nobena nima takih težav kot v Murski Soboti! Tako se je PU Murska Sobota očitno odločila, da bo tgovino v Murski Soboti zaprla, kar se je (ne enkrat) zareklo tudi enemu od kriminalistov in kar je posredno razvidno iz poročil PU Murska Sobota za leta 2010 in 2011! Za tako izjavo imamo tudipriče! Tako je proti nam vloženih skupaj 7 kazenskih ovadb, pred dnevi pa smo prejeli še eno vabilo na PU M. Sobota, kamor je vabljena Andreja Lopert kot osumljenka zaradi razžalitve dveh kriminalistov in to zaradi anonimnega komentarja v Slovenskih Novicah, ki pa ga Andreja Lopert ni napisala. Prvi sodni postopek je tako stekel leta 2008 in proti Simoni Lopert, ker (tako po sodbi) naj bi imela namen prodati cca 13 g mešanice konoplje s tobakom. Čeprav je bil celoten postopek baziran na protizakonito pridobljenih dokazih, prav tako ni bilo nobenega dokaza, niti indica, da bi Simona Lopert hotela prodati konopljo, je bila za cca 5-6 g konoplje obsojena na 4 mesece zaporne kazni (preizkusna doba 1 leto), čeprav ne bi smela sploh biti obravnavana po KZ-1 ampak po ZPPPD, kar so (oziroma bi MORALI) dobro vedeti tako policija kot tožilstvo in nenazadnje tudi okrožno sodišče, 2

vendar pa prav ti organi v Pomurju grobo kršijo pravni red v Republiki Sloveniji! Višje sodišče v Mariboru se je pa v izreku sodbe oprlo celo na nezakonito pridobljen dokaz, ki pa je bil na koncu postopka vrnjen Simoni Lopert, ker ni v nasprotju z zakonodajo in ga sodišče ni niti zaplenilo. Višje sodišče je namreč zapisalo, da naj bi Simona Lopert imela zapakiranih 5 paketkov po 0,18 g konoplje, čeprav je šlo za 5 paketkov semen, ki niso v nasprotju z zakonodajo! Ker je bila mnenja, da sta policista v postopku kršila zakonodajo, je Simona Lopert vložila Pritožbo zoper delo policistov. Pristojni organ je sicer ugotovil, da je pritožba bila vložena prepozno in je o tem obvestila Simono Lopert, smo mislili, da je postopek končan. Ker pa je PU Murska Sobota vseeno ugotovila, da naj bi policista kršila zakonodajo, je vse skupaj odstopila na vrhovno državno tožilstvo. Vrhovna državna tožilka je ugotovila, da ni znakov kaznivih dejanj in je zadevo arhivirala. Sicer je v zapisnikih vrhovnega državnega tožilstva več kot očitno, da sta policista lagala in da sta grobo kršila zakonodajo, saj sta izjavila, da sta vedela, da računalniška torba in jakna ni njena, pa sta ji vseno ukazala naj sprazni tako torbo kot tudi jakno! Policist v nobenem primeru ne sme ukazati kaj takega, ampak so primeri, ko policist lahko ukazuje podrobno navedeni v ZPol! Prav tako sta oba policista izjavila, da je bila podlaga za sum – zasežena konoplja! Če se kdorkoli na policiji, tožilstvu ali sodišču spozna na zakonodajo bi moral vedeti, da je to nedopustno! Podlaga za sum namreč ne more biti nekaj, za kar policist še sploh ne ve!!! Čeprav je iz samih izjav obeh policistov več kot očitno, da sta kršila tozadevno zakonodajo, pa Vrhovno državno tožilstvo meni, da ni bilo podanih znakov kaznivega dejanja! Oba policista sta zaradi dejstva, da je bil proti njima voden predkazenski postopek, kazensko ovadila Simono Lopert. Po mnenju Ministrstva za pravosodje je pritožba zoper delo policistov pravica vsakega državljana in kot taka ne more in ne sme biti podlaga za kakršen koli kazenski pregon. Glavna obravnava pred okrajnim sodiščem v Lendavi je že 11. Januarja 2012, zato Vas vljudno prosimo, da se obravnave udeležite zaradi dvoma o pristranskosti sodišča, saj bi tako kot policija tudi okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti in Okrajno Sodišče v Lendavi morali vedeti, da je taka obtožba nedopustna in jo kot tako zavreči. Problem je v tem, da je proti nam vloženih še kar nekaj kazenskih ovadb, ki pa jih v tako kratkem času ne moremo vse podrobno opisati, bomo pa dopolnili našo pobudo v roku nekaj dni. Za vse naše navedbe imamo dokaze.

Vljudno Vas prosimo, da nas o Vaši odločitvi obvestite na email: secufin@yahoo.com ali pa na tel št. 070 717 948.

Lep pozdrav!

Božidar Radišič Simona Lopert

3