2.

0

PERANAN GURU Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahawa seorang guru mempunyai tiga tugas utama iaitu tugas profesional, tugas manusiawi dan tugas

kemasyarakatan (sivic mission). Jika dikaitkan dengan kebudayaan, maka tugas pertama berkaitan dengan logik dan estetika manakala tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika. WF Connell (1972) pula membezakan tujuh peranan seorang guru iaitu pendidik (nurturer), model, pengajar dan pembimbing, pelajar (learner), jurucakap dan penghubung terhadap masyarakat setempat, pekerja

pentadbiran serta kesetiaan terhadap perlembagaan. Dalam Pendidikan Moral, guru memainkan peranan bukan sahaja sebagai agen moral yang membentuk keperibadian murid-murid, malahan kaedah yang digunakan guru semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran juga memainkan peranan yang penting bagi memastikan objektif pengajaran yang ditetapkan dapat dicapai. Oleh itu, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi perincian peranan dan tugas guru dalam

melaksanakan dua kaedah pengajaran Pendidikan Moral iaitu kaedah bercerita dan kaedah pameran. 2.1 Peranan Guru dalam Kaedah Bercerita Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan. Ia juga adalah satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektif pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkahlangkah penyampaian yang tersusun. Menurut Edward M. Anthony (1963), kaedah merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. Kaedah bercerita pula ialah salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa kerana cerita 2

minat dan kecerdasan murid-murid. guru-guru telah didedahkan tentang kepelbagaian minat dan cara belajar murid-murid di dalam sesebuah kelas. contohnya kisah Si Tanggang yang masyhur. guru boleh bercerita tentang kasih sayang seorang ibu yang dibalas oleh anak yang derhaka. murid-murid mudah hilang fokus terhadap penceritaan yang mendatar dan hanya menggunakan lisan sebagai medium penceritaan.merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Jadi. guru juga boleh mengubah jalan cerita untuk menjadikannya lebih menarik. Sebagai contoh. objek 3D. Secara umumnya. Untuk menjadikan kaedah bercerita lebih menarik. murid-murid juga lebih senang mengingati isi pelajaran yang berkaitan dengan diri dan persekitaran mereka. Perkara kedua ialah guru harus menyesuaikan cerita dengan isi pelajaran yang ingin disampaikan. perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa yang disampaikan. Guru boleh mempelbagaikan watak di dalam cerita yang disampaikan supaya semua murid yang mempunyai pelbagai minat tersebut dapat memberi perhatian yang sewajarnya semasa guru bercerita. guru boleh menggunakan objek-objek sebenar. guru harus bijak memilih cerita yang sesuai dengan umur. Selain itu. Aspek kawalan kelas juga dapat ditingkatkan kerana guru lebih mudah mendapatkan 3 . gambar ataupun bahanbahan media seperti audio dan visual untuk memberikan kesan yang lebih menyeronokkan kepada murid-murid. Pertamanya. Selain itu. Ini kerana. objektif pengajaran guru pada hari tersebut adalah supaya murid dapat menyatakan perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap ahli keluarga. Dalam Teori Kecerdasan Pelbagai. guru harus memilih cerita yang berkaitan dengan perkara yang diminati murid. Oleh itu. Bercerita juga boleh mempromosikan minat dalam mana-mana bahagian kurikulum melalui latihan pemahaman. terdapat beberapa perkara asas yang perlu diberi perhatian oleh guru yang ingin menggunakan kaedah bercerita dalam Pendidikan Moral.

guru tidak perlu melakukan banyak pergerakan dan bilangan murid adalah sedikit. Jadi guru boleh meminta murid untuk mengambil kad frasa dan membina ayat yang lengkap berdasarkan jalan cerita yang telah disampaikan oleh guru. peristiwa dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman bercerita yang lebih mendalam. guru haruslah memaklumkan semua perkara tersebut terlebih dahulu agar masa yang dirancang tidak terbuang begitu sahaja. jika dilihat dengan lebih teliti. jika bilangan murid adalah ramai maka guru perlulah memberi perhatian terhadap aspek lain supaya suara beliau dapat terus didengari oleh semua murid. Sebagai contoh. murid-murid bukan sahaja dapat memupuk nilai murni dalam diri malahan kemahiran bahasa merka juga dapat ditingkatkan melalui kaedah bercerita. Guru perlu memastikan semua murid telah bersedia dan memberikan perhatian sebelum guru mula bercerita. Oleh yang demikian. terdapat tiga fasa yang harus diberi perhatian oleh guru yang mana ketigatiganya menuntut komitmen dan peranan yang tinggi daripada guru supaya kaedah bercerita dapat dilaksanakan secara efektif. Adalah disarankan supaya murid-murid dapat duduk mengelilingi guru yang bercerita jika ruang yang digunakan kecil. Walau bagaimanapun. Fasa pertama adalah fasa sebelum bercerita. Pastikan juga tiada apa-apa yang menghalang murid daripada melihat guru yang bercerita. Keselesaan menjadi keutamaan.perhatian yang sewajarnya daripada murid-murid dengan adanya alat bantu mengajar (ABM) atau bahan bantu mengajar (BBM). Kad-kad frasa juga boleh disediakan oleh guru supaya pengintegrasian subjek lain ke dalam subjek Pendidikan Moral dapat dilaksanakan. Jika guru tidak mahu sebarang soalan atau gangguan ketika bercerita. 4 . Walau bagaimanapun. Murid juga boleh diberi peluang berkongsi cerita. nilai yang ingin diajar oleh guru ialah hormat-menghormati. Guru harus memastikan tempat yang akan beliau gunakan untuk menjalankan kaedah bercerita adalah bersesuaian.

Pandangan mata atau ‘eye contact’ haruslah sentiasa dititikberatkan oleh guru supaya komunikasi gurumurid akan menjadi lebih berkesan. Kesimpulannya. Guru boleh menyoal. Guru boleh meminta murid untuk membuat kesimpulan daripada cerita yang disampaikan guru. meminta pandangan atau meminta murid menyambung cerita yang disampaikan oleh guru supaya mereka sentiasa berjagajaga dan terus memberi perhatian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Fasa terakhir ialah fasa selepas bercerita. 5 . terdapat banyak aspek yang harus dititikberatkan untuk memastikan objektif pengajaran dapat dicapai. Nada suara juga harus disesuaikan mengikut jalan cerita sama ada suara tinggi-rendah.Fasa kedua ialah semasa bercerita. Nilai-nilai murni yang dipelajari beserta contohnya dalam kehidupan seharian juga boleh disoal kepada murid-murid untuk menguji sejauh mana kefahaman mereka terhadap penceritaan guru. Namun. hal ini bukanlah alasan bagi murid untuk tidak memberi perhatian terhadap penceritaan guru. Hal ini kerana. Guru juga perlu membenarkan murid-muridnya untuk mencatat nota sebagai persediaan untuk perbincangan lanjut pada sesi pembelajaran seterusnya. murid-murid dapat memahami isi pelajaran dalam suasana yang lebih menyeronokkan dan menguji kemampuan guru dalam melaksanakan kaedah ini. Ekspresi muka juga perlu dipelbagaikan agar perasaan yang ingin disampaikan oleh guru dalam sesebuah cerita dapat dirasai oleh murid-murid. Guru perlu bercerita menggunakan suara yang kuat dan jelas. guru memainkan peranan yang penting dalam kaedah bercerita. perlahan-kuat atau kasar-nyaring.

Untuk melaksanakan kaedah ini. Guru juga berperanan untuk membantu murid dengan bersamasama menyediakan bahan. Langkah ini penting untuk menjimatkan sumber yang digunakan serta memastikan setiap bahan dan perlatan digunakan dengan betul dan berkesan. Perkara kedua ialah kepelbagaian jenis pameran perlu dipilih oleh guru untuk dilaksanakan oleh murid-murid. Seterusnya. Ini bermakna. terdapat beberapa perkara yang harus diambil perhatian oleh guru bagi memastikan kelancaran pengajarannya. guru perlu membuat perancangan yang lengkap terutamanya sekali mengenai pembahagian tugas dan menerangkan dengan jelas tentang peranan setiap murid dalam pameran. Apabila 6 . guru bolehlah meletakkan objektif untuk mengukuhkan lagi kecekapan yang sedia ada ataupun mempelbagaikan kemahiran yang mereka miliki. Selain itu.2. bantuan daripada guru juga penting untuk memperbetul kekurangan yang terdapat pada bahan pameran ketika proses pembuatannya lagi. Guru berperanan sebagai fasilitator yang akan memantau perkembangan pameran ini.2 Peranan Guru dalam Kaedah Pameran Kaedah pameran ialah kaedah yang menggunakan proses mendengar dan melihat untuk memberi penjelasan tentang bahan yang dipamerkan. peralatan dan bekalan yang mempunyai kaitan dengan pameran. objektif yang ditentukan guru boleh dicapai sesuai dengan kemampuan murid. Perkara pertama ialah guru harus menentukan objek pengajaran berdasarkan kemahiran dan kecekapan pelajar. bahan audio dan video serta permainan yang berkaitan dengannya. carta. Setiap peralatan yang terlibat dengan pameran haruslah diselenggara terlebih dahulu supaya pameran dapat berlangsung dengan lancar. Jika murid yang diajar mempunyai tahap kecekapan yang agak rendah. Kepelbagaian jenis pameran bermaksud pelbagai jenis bahan yang dipamerkan yang merangkumi bahan maujud.

murid perlulah memahami dengan jelas tugas mereka seperti yang telah diberikan oleh guru sebelum melakukan apa jua tindakan. Murid juga perlulah sentiasa berjumpa dengan guru untuk meminta pendapat tentang tugasan yang diberikan. guru memang tidak terlibat secara langsung dalam kaedah pameran. Tambahan pula. Ini membolehkan murid-murid lebih berdikari dan membuat tugasan dengan lebih cermat.semua murid telah jelas dengan tugas masing-masing. penglibatan membolehkan Muridlah yang yang aktif banyak dalam memainkan sesuatu peranan kerana kaedah pengajaran murid lebih memahami apa-apa jua perkara yang diajari. Oleh itu. Ia memberi peluang kepada murid untuk merasai sendiri pengalaman pembelajaran dengan melakukan aktiviti-aktiviti pembelajaran. guru akan bertindak sebagai fasilitator yang akan memantau dan memberi bimbingan ketika perlu sahaja. kepincangan dalam proses membangunkan bahan pameran dapat dielakkan. guru juga perlu berbincang dari semasa ke semasa dengan para muridnya untuk memastikan kejayaan pameran yang dilaksanakan. Ringkasnya. setelah tugas dibahagikan kepada murid. Hal ini bererti. kanak-kanak akan lebih mudah mengingati ilmu jika ia dapat dihayati menggunakan pancaindera mereka. Selain itu. Langkah ini juga penting untuk memastikan semua murid terlibat dan salah faham mengenai tugas dapat dielakkan. 7 . Guru juga perlu mengenal pasti sejauh manakah penglibatan dirinya sendiri dalam kaedah pameran ini supaya murid tidak terlalu bergantung kepada guru keran tugas-tugas telah diagihkan. guru memainkan peranan yang penting untuk memberi bimbingan kepada murid apabila kaedah pameran dipilih sebagai salah satu kaedah pengajaran moral. Hal ini kerana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful