Anexa nr.

1

Agen ia Na ional de Administrare Fiscal

DECLARA IE privind veniturile realizate din România
Anul

200

Declara ie rectificativ
Se completeaz cu X în cazul declara iilor rectificative

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Nume Prenume Strad Jude / Sector Cod po tal Fax Cont bancar (IBAN) Num r Banca Bloc Localitate Telefon Scar Etaj Ap. Ini iala tat lui Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal

E-mail

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE I CATEGORII DE VENIT
1. Categoria de venit Venituri: comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosin ei bunurilor activit i agricole

URAT A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF

cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen, pe baz de contract

transferul titlurilor de valoare, altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise 2. Determinarea venitului net: sistem real 3. Forma de organizare: individual cote forfetare de cheltuieli asociere f r personalitate juridic modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii Cod CAEN norm de venit

entit i supuse regimului transparen ei fiscale 4. Obiectul principal de activitate 5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7. Data începerii activit ii Nr.

Data

8. Data încet rii activit ii

B.DATE PRIVIND VENITUL/CÂ TIGUL NET ANUAL

(lei) 1. Venit brut ........................................................................................................................................................ 2. Cheltuieli deductibile ................................................................................................................................. 3. Venit net anual (rd.1.-rd.2.) ....................................................................................................................... 3.1. Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului................... 4. Câ tig net anual ..................................................................................... ...................................................... 5. Pierdere fiscal anual (rd.2.-rd.1.)/Pierdere net anual ............................................................... 1. 2. 3. 3.1. 4. 5.

Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14.13.01.13

se vor completa. corespunz tor categoriilor i surselor de venit declarate./data Suma pl tit (lei) Documente de plat nr. înregistrare: Data: * ) Se înscrie num rul anexelor completate. au fost realizate venituri din mai multe categorii i surse de venituri. unul sau mai multe formulare Anex la Declara ia privind veniturile realizate din România. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI Cod de identificare fiscal Nume. declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete./data 2. DESTINA IA SUMEI REPREZENTÂND PÂN LA 2% DIN IMPOZITUL DATORAT PE VENITUL NET/ CÂ TIGUL NET ANUAL IMPOZABIL 1. dup caz. Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice. Bursa privat Contract nr. Jude /Sector Localitate Cod po tal Telefon Fax E-mail Anexele nr. - fac parte integrant din prezenta declara ie *). prenume/Denumire Strad Num r Bloc Scar Etaj Ap. În cazul în care. Sus inerea unei entit i nonprofit/unit i de cult Denumire entitate nonprofit/ unitate de cult Cod de identificare fiscal a entit ii nonprofit/unit ii de cult Cont bancar (IBAN) Suma (lei) IV. Semn tur contribuabil Semn tur împuternicit Loc rezervat organului fiscal Nr.III. .

. altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise 2...2.................................01....-rd. PE SURSE I CATEGORII DE VENIT comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosin ei bunurilor activit i agricole cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen............................................-rd.-rd.......................... II. 3.................. 5...)/Pierdere net anual .....DATE PRIVIND VENITUL/ CÂ TIGUL NET ANUAL 1.................. 4... Prezenta anex face parte integrant din formularul 200 "Declara ie privind veniturile realizate din România"..... Venit brut ..................... Data 8..1............................. PE SURSE I CATEGORII DE VENIT 1.....................................DATE PRIVIND VENITUL/ CÂ TIGUL NET ANUAL 1....... Venit net anual (rd.................................... 1................... ....................................-rd... 5...... la Declara ia privind veniturile realizate din România 1......2............ Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli asociere f r personalitate juridic modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii Cod CAEN norm de venit entit i supuse regimului transparen ei fiscale 4.... Obiectul principal de activitate 5........................................................... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF transferul titlurilor de valoare...... Semn tur contribuabil Num r de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Cod 14...................................... Cheltuieli deductibile ............... 3........ 3....... 2. Venit net anual (rd.................... 2................ Venit brut ..... Pierdere fiscal anual (rd....................................... DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESF transferul titlurilor de valoare...............13 Semn tur împuternicit ... Categoria de venit Venituri: URAT Cod numeric personal/Num r de identificare fiscal Anul II........ Data începerii activit ii Nr. 4.....1.............. Sub sanc iunile aplicate faptei de fals în acte publice. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE...................1................... Data 8...1............................... Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului............................................... Cheltuieli deductibile ........ Determinarea venitului net: 3........................... 2..................... 4.....................1)/Pierdere net anual ..13.... 1.................................... 3........... 4.......2..1..... Determinarea venitului net: 3....................) ..................... ......... 3.. 5................................. Categoria de venit Venituri: URAT comerciale profesii libere drepturi de proprietate intelectual cedarea folosin ei bunurilor activit i agricole cedarea folosin ei bunurilor calificat în categoria venituri din activit i independente opera iuni de vânzare-cump rare de valut la termen... Câ tig net anual ............... Data încet rii activit ii (lei) B......1..... 3........... Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7............. Data începerii activit ii Nr........................ pe baz de contract A... altele decât p r ile sociale i valorile mobiliare în cazul societ ilor închise 2.......ANEXA nr............. Obiectul principal de activitate 5...... DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE......... Venit net aferent activit ilor cu regim de re inere la surs a impozitului......... 2............... pe baz de contract A.) ........... 5.......... Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6........ 3...2.............. Data încet rii activit ii (lei) B... 3. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare 7...................... Forma de organizare: sistem real individual cote forfetare de cheltuieli asociere f r personalitate juridic modificarea modalit ii/formei de exercitare a activit ii Cod CAEN norm de venit entit i supuse regimului transparen ei fiscale 4................... Pierdere fiscal anual (rd........1.....1...... declar c datele înscrise în acest formular sunt corecte i complete. Câ tig net anual .................. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedeaz folosin a 6.........2..

 altele decât cele  din profesii libere.Anexa nr.  1. bifează  căsuța “Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”.  1.1.2.  1.  Veniturile  şi  cheltuielile  luate  în  calcul  pentru  stabilirea  venitului  net  anual/pierderii  fiscale  anuale  sunt  cele  realizate  la  nivelul  tuturor  contractelor  de  închiriere/subînchiriere  aflate  în  derulare în anul de raportare. în categoria venituri din activități independente.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  Transferul  titlurilor  de  valoare.1. venituri  comerciale – din fapte de comerț.13. contabil autorizat. Activități independente  1.4.01. inclusiv din activități adiacente.13      Depunerea declarației  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care  realizează. provenind din:  1.  Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți  plătitori. mostre.  în  mod  individual  sau  într‐o formă de asociere. Activități independente.1. depun o singură declarație. venituri din profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale.   1.  potrivit  legii.2. se aplică regulile de determinare  a venitului net din activități independente. drepturi de autor  şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.  în condițiile legii.  1. consultant fiscal.  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor calificate.  pe  bază  de  contract. procedee tehnice.  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă  regimului  transparenței  fiscale. expert contabil. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi  care este supusă regimului transparenței fiscale. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.1. arhitect sau a altor profesii reglementate. desene şi  modele.  1.  venitului  net  anual  din activități independente. mărci de fabrică şi de comerț. Cedarea folosinței bunurilor.  1. practicarea unei meserii. desfăşurate în mod independent.5.1.  în  anul  de  raportare.  asimilează  venitul  distribuit.   precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  Declarația  se  depune  şi  de  către  persoanele  fizice  care  au  realizat  venituri  din  activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă  .3.1.3. potrivit legii.  auditor financiar.1.4. venituri în bani şi/sau în natură din România.   Persoanele  fizice  care. consultant de plasament  în valori mobiliare. notar.  1. prestări de servicii.5.2      INSTRUCȚIUNI  privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile  realizate din România”  Cod 14. în condițiile legii. know‐how. venituri din drepturi de proprietate intelectuală ‐ brevete de invenție.  Operațiuni  de  vânzare‐cumpărare  de  valută  la  termen. de avocat.  1. precum şi venituri  din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente.1.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.

6.  potrivit  opțiunii  contribuabililor.10.  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  pentru  care  chiria  .  în  anul  de  raportare.  care.  1.  plătitoare  de  impozit  pe  veniturile  microîntreprinderilor  potrivit  titlului  IV1  din  Codul fiscal.1. determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1  din Codul fiscal.(2)  din  Legea  nr.  cu  modificările şi completările ulterioare:   ‐  venituri din drepturi de proprietate intelectuală. care nu generează o persoană juridică.  microîntreprindere  care  nu  generează  o  persoană  juridică.plată  anticipată  în  contul  impozitului  anual. vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă.  în  cursul anului fiscal de raportare.7.  1.2.9.  ‐  venituri  din  activități  desfăşurate  în  baza  contractelor/convențiilor  civile  încheiate  potrivit Codului civil. este asimilat. în timpul anului. cu modificările şi completările ulterioare.  venitul  net/pierderea  se  determină  separat  pentru  fiecare  perioadă  în  care  activitatea  independentă a fost desfăşurată de contribuabil într‐o formă de organizare prevăzută de lege.1.44/2004.63 alin.  persoanele  fizice  pentru  care  impozitul  reținut  de  plătitorii  de  venituri  este  final. dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română.  ‐  venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație.2.  Declarația  se  completează  pentru  fiecare  categorie  de  venit  şi  pentru  fiecare  sursă de realizare a venitului.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației.2. venitul net anual urmând să  fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe  bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.571/2003  privind  Codul  fiscal.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. persoanele fizice prevăzute la art.  Contribuabilii  care  desfăşoară  o  activitate  impusă  pe  norme  de  venit  şi  care.  cu modificările şi completările ulterioare. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care. în anul de raportare.571/2003 privind Codul fiscal.1.1. completează declarația pentru fiecare sursă de  venit. repartizarea venitului net  se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun.  realizate  în  calitate de proprietar. comision sau mandat  comercial.  în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice.  ‐ venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică.  ‐  venituri  obținute  de  o  persoană  fizică  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  contribuabil.  1.  1.  în  conformitate  cu  prevederile Legii nr. potrivit legislației în materie. venitului din activități independente.1.  1.  1. respectiv contracte de închiriere.571/2003 privind Codul fiscal.1.  1.  ‐  venituri din activități desfăşurate în baza contractelor de agent.  potrivit  Legii  nr. Nu au obligația depunerii declarației.  1. aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.3. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități şi/sau transformării  formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă.2.  Persoanele  fizice  care  obțin  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  mai  multe surse. conform legii.  au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit.  Cedarea  folosinței  bunurilor  mobile  şi  imobile. Venitul cuvenit unei persoane fizice. judiciară şi extrajudiciară.8. cu excepția  persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐ au stabilit plăți anticipate. din care  se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.  1. îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care  nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de  norme de venit.  uzufructuar sau alt deținător legal.571/2003  privind  Codul  fiscal.  Venitul  net  anual/Pierderea  anuală  se  determină  prin  însumarea  venitului  net/pierderii  înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea  şi/sau transformarea formei de exercitare a activității şi se înscrie în declarație.2.

 constituită între persoane fizice şi care  au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.  intervin  modificări  ale  clauzelor  contractuale.(7) din Legea nr.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat. nu au optat pentru determinarea  venitului  net  în  sistem  real  şi  la  sfârşitul  anului  anterior  nu  îndeplinesc  condițiile  pentru  calificarea  veniturilor  în  categoria  veniturilor  din  activități  independente.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.   ‐  pentru  situațiile  în  care.  uzufructuarului  sau  ale  altui  deținător  legal.571/2003  privind  Codul  fiscal. către unități specializate pentru colectare. şi impozitul este final.571/2003 privind  Codul fiscal. au realizat  câştiguri/pierderi  din  transferul  titlurilor  de  valoare. plantelor decorative şi ciupercilor.prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei.   Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare în cazul societăților închise şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete  anuale.571/2003 privind Codul fiscal. din valorificarea produselor agricole  obținute  după  recoltare. se au în vedere dispozițiile Legii nr. unități de procesare industrială sau  către alte unități pentru utilizare ca atare.3.   1.(4) din Legea nr.74 alin. obținut de  persoanele fizice. aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui  Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. pe baza datelor din contabilitatea în  partidă simplă.  constituită  între  persoane  fizice.  la completarea formularului.  au  realizat venituri din activități agricole cu impunere finală.  în  stare  naturală.5.571/2003 privind Codul fiscal.  în  sere  şi  solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat.  sunt  efectuate  de  cealaltă  parte  contractantă.  legumelor  şi  zarzavaturilor.  care  fac  obiectul  unor  contracte  de  cedare  a  folosinței  bunurilor. cu modificările şi completările ulterioare. conform legii.  precum  şi  normele  privind  determinarea.  pe  bază  de  contract.  Declarația  se  depune  de  contribuabilii  care  desfăşoară  activitatea  în  mod  individual  şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică.   În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare. potrivit art.82 alin.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  completează  declarația  având  în  vedere  venitul  net  distribuit.  1.  pentru  care  plățile  anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat.  ‐ venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor.  Nu  au  obligația  depunerii  declarației  persoanele  fizice  care.  de  pe  terenurile  agricole  proprietate  privată  sau  luate în arendă.4.   ‐ venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea. pentru care există obligația depunerii declarației:  ‐ pentru situațiile în care.  Operațiuni  de  vânzare‐cumpărare  de  valută  la  termen.  în  anul  de  raportare.  ‐  pentru  situațiile  în  care. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:   ‐  venituri  din  cultivarea  şi  valorificarea  florilor.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare. potrivit legii. altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în  cazul societăților închise  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care. cu modificările  şi completările ulterioare. Transferul titlurilor de valoare. care le revine din asociere.  în  anul  de raportare.  reținerea  şi  virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  . cu  următoarele excepții.  1.  investițiile  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului. declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie  şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate.  dispozițiile  Hotărârii  Guvernului  nr.  cu  excepția  situațiilor prevăzute la art.

b). situație în care se va înscrie "X"  în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.  înscriind  cu  majuscule.  precum şi orice alte operațiuni similare. altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.  altele  decât  cele  prevăzute la lit.  republicată.  ‐  venituri  din  investiții  reprezentând  câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare‐ cumpărare  de  valută  la  termen. capitolele II „Date privind veniturile realizate. Termenul de depunere şi organul fiscal competent  2.  3.  2. la completarea formularului se au în vedere dispozițiile  Legii nr.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  altele  decât  cele cu instrumente financiare  tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale. pe surse  . prin completarea  unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege.  pentru  contribuabilii  persoane  fizice. potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv.  pe  bază  de  contract.  ‐  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  din  derularea  unui  număr  mai  mare  de  5  contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal. Completarea declarației  Declarația  se  completează  de  către  contribuabili  sau  de  către  împuterniciții  acestora.  pe  bază  de  contract.  datele prevăzute de formular.  Persoanele  care  au  realizat  venituri  din  mai  multe  surse  sau  categorii  de  venit  pentru  care  există  obligația  depunerii  declarației.tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  Declarația  se  depune  de  către  persoanele  fizice  care.  b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau  curatorului fiscal. Declarația se completează în două exemplare:  ‐ originalul se depune la:  a)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  contribuabilul  are  adresa  unde  îşi  are  domiciliul. pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România.   În cazul operațiunilor de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen.  precum  şi  din  orice  alte  operațiuni  de  acest  gen.  c)  organul  fiscal  în  a  cărui  rază  teritorială  se  află  sursa  de  venit.  citeț  şi  corect. pe bază de contract. după caz.  vor  completa  în  mod  corespunzător  numărului  de  surse sau categorii de venituri realizate.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală. au realizat  câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  ‐  cumpărare  de  valută  la  termen.  pentru următoarele categorii de venituri:  ‐  venituri din drepturi de proprietate intelectuală. Termen de depunere:  ‐ anual.  ‐  copia  se  păstrează  de  către  contribuabil  sau  de  către  împuternicitul/curatorul  acestuia.  fără  domiciliu  fiscal  în  România  care  realizează  venituri. potrivit legii.  ‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară. până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui  de realizare a venitului.2.  potrivit  dispozițiilor  Ordonanței  Guvernului  nr.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare. în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România. în cazul în care aceasta este diferită  de domiciliu.571/2003 privind Codul fiscal.  ‐  venituri  din  investiții  reprezentând  câştiguri/pierderi  din  transferul  titlurilor  de  valoare.  2. cu modificările şi completările ulterioare. pentru fiecare an fiscal. cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii  Guvernului  nr.1.  în  anul  de raportare.571/2003 privind Codul fiscal.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.44/2004  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.

 DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI  Adresa ‐  se înscrie adresa domiciliului fiscal.  Cont  bancar  (IBAN)  –  se  înscrie  denumirea  băncii  şi  codul  IBAN  al  contului  bancar al contribuabilului. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE.  Obiectul  principal  de  activitate  ‐  se  înscrie  denumirea  activității  principale  generatoare de venituri.  împreună  cu  anexele  completate.   4.  în  timpul  anului  de  raportare. după caz.  5.  după caz.   Nu  se  va  depune  formularul  Anexă  la  declarație. direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal.  Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  în  cadrul  unei  asocieri  fără  personalitate  juridică.  În  cazul  în  care  activitatea  se  desfăşoară  prin  mai  multe  puncte  de  lucru. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința  Sediul ‐ se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității.  Categoria  de  venit  ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  categoriei  de  venit  realizat.  Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.  ulterior  depunerii  unei  declarații  privind  veniturile  realizate  în  România.  cu ocazia înregistrării fiscale.  I.şi categorii de venit”.  constituită  între  persoane  fizice  sau  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  contribuabil  plătitoare  de  impozit  pe  veniturile  microîntreprinderilor.   3. după caz.  Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate  desfăşurată în mod individual.  Căsuța  “Modificarea  modalității/formei  de  exercitare  a  activității”  se  bifează  în  cazul  schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau transformării formei  de  exercitare  a  acesteia  într‐o  altă  formă.  în  format  hârtie.  Veniturile  necuprinse  în  declarația  inițială  se  declară  prin depunerea unei declarații rectificative. care se ataşează la declarația privind veniturile realizate.   .  Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice  care  obțin  venituri  dintr‐o  activitate  desfăşurată  într‐o  formă  de  organizare  cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale  şi  care  este  supusă  regimului  transparenței  fiscale. pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază  de normă de venit. în condițiile continuării activității.  2. PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT   A.  potrivit  titlului  IV1  din  Codul  fiscal.  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal  sau numărul de identificare fiscală.   Declarația  se  depune.  potrivit legii.  după  caz.  Data  depunerii  declarației  este  data  înregistrării  acesteia  la  organul  fiscal  sau  data  depunerii la poştă.. în formularul – „Anexă nr. precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.  Determinarea  venitului  net  ‐  se  bifează  căsuța  corespunzătoare  modului  de  determinare a venitului net: în sistem real.  II.  Banca. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a  activității.. după caz.  care nu generează o persoană juridică.  se  completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității. la Declarația privind veniturile realizate din  România”. prin scrisoare recomandată cu  confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.  dacă  este  cazul. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ  1.  potrivit  legislației  în  materie. după caz. atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

  precum  şi  data  înregistrării  acestuia.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare.  B.  în  funcție  de  natura  contractului încheiat între părți. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL   1.8.  Contribuabilii  care  realizează  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  înscriu  data  prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți. maşini agricole.  ‐ se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între  părți şi data înregistrării acestuia.   Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub  care  contractul  de  asociere  a  fost  înregistrat  la  organul  fiscal.  Documentul  de  autorizare/Contractul  de  asociere/Închiriere/Arendare  ‐  se  înscriu  numărul  documentului  care  atestă  dreptul  contribuabilului  de  a  desfăşura  activitate  independentă.  din  exercitarea  unei  profesii  libere.  .1)  şi cheltuielile aferente deductibile (rd. tractoare.  Rubricile de la rd.   rd. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.   De exemplu:  a)  pentru  imobile  (clădiri.  descrierea  detaliată. apartament etc.  stradă.).   Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  cedarea  folosinței  bunurilor  completează  rubrica după cum urmează:  ‐  se  elimină  din  text  cuvântul  “închiriere”  sau  “arendare”.   Datele  de  identificare  a  bunului  pentru  care  se  cedează  folosința  ‐  se  completează  de  către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor.  rd.Persoanele  fizice  care  realizează  venituri  din  activități  agricole  vor  înscrie  denumirea  unității  administrativ  ‐  teritoriale  în  a  cărei  rază  se  află  terenul  (terenurile).2).1.  6. numărul de înmatriculare.1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri. după caz. Se înscriu datele de  identificare a bunului a cărui folosință este cedată.  precum  şi  venituri  din  cedarea  folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective. seria şasiului.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.  bloc. potrivit legii.  număr. cât şi din activități adiacente.7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc  în cursul anului pentru care se depune declarația.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.  etaj. determinate în sistem real. comună sau sector al municipiului Bucureşti.  respectiv:  municipiu. şi data emiterii acestuia.  profesii  libere  şi  drepturi de proprietate intelectuală.  terenuri):  adresa  completă  (localitate. anul de fabricație. atât din activitatea de  bază. din  activități  comerciale.3.  7.  Data  începerii/încetării  activității  ‐  se  completează  de  către  contribuabilii  care  încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.  b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme. oraş.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.  a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL  a. respectiv data prevăzută  pentru încetarea contractului încheiat între părți.  VENITURI  DIN  ACTIVITĂȚI  INDEPENDENTE:  activități  comerciale.  c)  alte  bunuri:  denumirea  bunului.   rd. şalupe.2. iahturi  şi alte mijloace de transport): tipul.  cu  identificarea  principalelor  caracteristici care individualizează bunul.

  a. pe baza  datelor din evidența contabilă în partidă simplă  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.1.2.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere. comunicată de organul fiscal.3.  rd.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală. atât din activitatea de  bază.1)  şi cheltuielile aferente deductibile (rd.1. în anul de raportare. cât şi din activități adiacente.  rd.  . în sistem real.   rd. cât şi reținerile în contul plăților anticipate efectuate cu  titlu de impozit şi contribuțiile obligatorii. În cazul persoanelor fizice care determină venitul net din valorificarea sub orice  formă a drepturilor de proprietate intelectuală.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate s‐ au realizat prin stopaj la sursă.2)  În  cazul  persoanelor  care  realizează  venituri  din  activități  independente  impuse  pe bază de normă de venit  Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activități independente.3)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  realizează  venituri  din  valorificarea  sub  orice  formă a drepturilor de proprietate intelectuală  Se completează. din toate sursele.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.5.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile  exercițiului  financiar  al  anului  în  cursul  căruia  au  fost  plătite.1.Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.  a.  rd.  3.    Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului.  atât sumele încasate în cursul anului.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  norma  de  venit  corespunzătoare  perioadei lucrate.3.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare. pe baza cotelor forfetare de cheltuieli  rd. fie pe baza datelor din evidența contabilă.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.  inclusiv contribuțiile  sociale obligatorii plătite.   rd.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.1).  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. de către contibuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare  de cheltuieli.3.2) şi venitul brut (rd.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut. de către contribuabilii care  au optat pentru determinarea venitului net în sistem real. impuse  pe bază de norme de venit care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi  pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate.2) şi venitul brut (rd. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.  a. efectuate de plătitorii de venit.5.1.  rd.  rd. fie pe baza documentelor eliberate  de plătitorii de venit. conform legii.2.3.  a.  3.  În  cazul  persoanelor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului  net  din  valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală.1.2).1).  rd.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.

1.6.  reprezentând  venitul  net  din  asociere.  se  determină  cheltuielile  deductibile  prin  însumarea  cheltuielilor  forfetare  şi  a  contribuțiilor sociale obligatorii plătite. în anul de raportare. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.  la  rândul corespunzător contribuabilului.  a. se procedează astfel:  se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 25%  asupra venitului brut.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.  b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE   b1)  În  cazul  persoanelor  fizice  care  îşi  desfăşoară  activitatea  în  cadrul  unei  asocieri  fără personalitate juridică.  În  cazul  veniturilor  din  drepturi  de  proprietate  intelectuală  transmise    prin  succesiune. potrivit legii.  au  atribuții  de  colectare  şi  de  repartizare  a  veniturilor între titularii de drepturi.  3.3.  supusă  regimului  transparenței  fiscale.  veniturilor  reprezentând  remunerația compensatorie pentru copia privată  rd.5.3.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.    rd.  Venit  net  aferent  activităților  cu  regim  de  reținere  la  sursă  a  impozitului  ‐    se  înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.  supus  impozitului  pe  venit  şi  distribuit asociatului.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut  (rd.    Cheltuielile deductibile se determină astfel:  Pentru  veniturile  realizate  din  drepturile  de  proprietate  intelectuală  aferente  operelor de artă monumentală   În vederea determinării cheltuielilor deductibile.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  suma  totală  plătită  organismelor  de  gestiune  colectivă  sau  altor  plătitori  care. conform contractului de asociere.   . din tabelul prevăzut la capitolul V din „Declarația anuală  de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței  fiscale”. potrivit legii. potrivit legii.  se completează:    rd.  rd.  veniturilor  din  exercitarea  dreptului  de  suită.  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  rd.5.  se  determină  cheltuielile  deductibile  prin  însumarea  cheltuielilor  forfetare  şi  a  contribuțiilor sociale obligatorii plătite.1.  rd.  Cheltuieli  deductibile  –  se  înscrie  valoarea  rezultată  prin  însumarea    cheltuielilor  forfetare şi a contribuțiilor sociale obligatorii plătite.  Pentru  veniturile  din  valorificarea  drepturilor  de  proprietate  intelectuală.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul  în  lei  al  veniturilor  în  natură  realizate  din  valorificarea  sub  orice  formă  a  drepturilor de proprietate intelectuală.2).3. se procedează astfel:  se determină cheltuielile forfetare prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 20%  asupra venitului brut.  rd.  conform  legii. conform contractului de asociere. din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile  fără  personalitate  juridică  şi  entități  supuse  regimului  transparenței  fiscale”.3. constituită între persoane fizice sau într‐o formă de organizare cu  personalitate  juridică  constituită  potrivit  legii  speciale.2.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere  realizată  în  anul  fiscal  de  raportare  şi  distribuită asociatului.  altele decât cele aferente operelor de artă monumentală:  În vederea determinării cheltuielilor deductibile.rd.3.2. din toate sursele.2).

  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  pierderea  realizată  de  persoana  fizică  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română. din ultima zi a fiecărei luni. din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile  fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”.2. dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.  .2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice şi persoane juridice române.1.  inclusiv  a  contractelor  de  comodat  şi  care  sunt  efectuate  de  cealaltă parte contractantă. Se preia suma înscrisă în col.  Reprezintă  venit  brut  şi  valoarea  investițiilor  la  bunurile  mobile  şi  imobile  ale  proprietarului.  rd.  majorată cu valoarea cheltuielilor ce cad.  Venit  brut  ‐  se    înscrie  suma  reprezentând  venitul  cuvenit  unei  persoane  fizice  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română. la rândul corespunzător contribuabilului.   rd.  care nu dau naştere unei persoane juridice:  Venitul  cuvenit  unei  persoane  fizice. venitul brut  anual  se  determină  pe  baza  chiriei/arendei  lunare  evaluate  la  cursul  de  schimb  al  pieței  valutare comunicat de Banca Națională a României. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă ‐ se preia suma de la  rd.  conform  Legii  nr.  indiferent  de  momentul  plății  acesteia. conform dispozițiilor legale.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.  dintr‐o  asociere  cu  o  persoană  juridică  română.  determinată  cu  respectarea  regulilor  stabilite  în  legislația  privind  impozitul  pe  venitul  microîntreprinderilor.   2.   rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând contribuțiile sociale obligatorii  plătite de asociații persoane fizice.  uzufructuarului sau a altui deținător legal. determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislația privind impozitul pe  venitul  microîntreprinderilor.  din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate  juridică şi entități supuse regimului transparenței fiscale”.3.5.6.  microîntreprindere care nu generează o persoană juridică.  microîntreprindere  care  nu  generează  o  persoană juridică. corespunzător  lunilor din perioada de impunere.1 şi suma înscrisă la  rd. în vederea  impunerii  la  nivelul  persoanei  fizice.1. VENITURI DIN CEDAREA FOLOSINȚEI BUNURILOR  Declarația  se  completează  pe  baza  contractului  încheiat  între  părți  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net  pe  baza  cotelor  forfetare  de  cheltuieli  sau  pe  baza  datelor din evidența contabilă de persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului  net în sistem real. este asimilat.  venitului  din  activități  independente.  Venit  net  anual  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența  dintre  venitul  brut  şi  contribuțiile sociale obligatorii plătite.3.  În situația în care arenda se achită în natură.571/2003  privind  Codul  fiscal.b. uzufructuarului sau ale altui deținător legal. care fac obiectul unor contracte de  cedare  a  folosinței  bunurilor.  rd.  În situația în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute.  În venitul brut se includ şi eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale.  cu  modificările şi completările ulterioare. determinat cu respectarea regulilor  stabilite în legislația privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.  Se  preia  suma  înscrisă  în  col.1.  rd. în sarcina proprietarului.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  chiria/arenda  prevăzută  în  contractul  încheiat  între  părți  pentru  anul  fiscal  de  raportare. în  cazul rezilierii contractelor înainte de termen. evaluarea în lei a acesteia se face pe baza  prețurilor  medii  ale  produselor  agricole.5. respectiv dintre suma înscrisă la rd. 3.  rd.  din  care  se  deduc  contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.

  Venit  net  anual  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col. din tabelul de la capitolul V din „Declarația anuală de venit pentru asocierile  fără  personalitate  juridică  şi  entități  supuse  regimului  transparenței  fiscale”.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.3. pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă.   .  la  rândul corespunzător contribuabilului.  să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în  cursul  căruia  au  fost  plătite.1)   şi cheltuielile aferente deductibile (rd.  realizat  în  anul  fiscal  de  raportare.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE PENTRU CARE VENITUL NET SE DETERMINĂ ÎN  SISTEM REAL.   rd.2.2) şi venitul brut (rd.  rd.  Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.  cu  condiția  să  fie  efectuate  în  interesul  direct  al  activității.  Cheltuieli  deductibile  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  cheltuielile  efectuate  în  vederea  realizării  venitului. care  nu dă naştere unei persoane juridice. se completează:  rd. reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului. cu  condiția să fie efectuate în interesul direct al activității.  după caz:  ‐ suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului. din tabelul prevăzut la capitolul V din „Declarația anuală  de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entități supuse regimului transparenței  fiscale”.3. pe baza datelor  din evidența contabilă.  rd. PE BAZA DATELOR DIN CONTABILITATEA ÎN PARTIDĂ SIMPLĂ   a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL  Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.  să  corespundă  unor  cheltuieli  efective.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierderea  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.1).În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real  se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosinței bunului.   rd.  b) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎNTR‐O FORMĂ DE ASOCIERE între persoane fizice. conform contractului de asociere.  reprezentând  venitul  net  din  asociere. atât din activitatea de  bază. conform contractului de asociere.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.  la  rândul  corespunzător  contribuabilului.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  preia  suma  înscrisă  în  col.  rd. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.6.2).  supus  impozitului  pe  venit  şi  distribuit asociatului.1).1.  3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.  Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile. Cheltuieli deductibile – se înscrie.5.3. să corespundă unor cheltuieli efective.  în  cazul  contribuabililor  care  au  optat  pentru  determinarea  venitului net în sistem real.  să  fie  justificate  cu  documente  şi  să  fie  cuprinse  în  cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.  ‐ suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut  (rd.  Venit  brut  ‐  se  înscrie  suma  reprezentând  veniturile  totale  în  bani  şi/sau  echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare.   rd.5.  reprezentând  pierderea  fiscală  din  asociere  realizată  în  anul  fiscal  de  raportare  şi  distribuită asociatului.5.2.  rd.1)  şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).2) şi venitul brut (rd.  rd.5.1). cât şi din activități adiacente.   Se  completează  numai  de  către  contribuabilii  care  determină  venitul  net/pierderea  fiscală în sistem real şi care în anul de raportare au înregistrat pierderi. în cazul contribuabililor  care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

 altele decât  părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise. în anul de raportare.(3) din Legea nr.   Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile. altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise.  .  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.  eliberate  de  intermediari/societățile  de  administrare  a  investițiilor  sau  alți  plătitori  de  venit.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen. pe bază de contract.  ALTELE  DECÂT  PĂRȚILE SOCIALE ŞI VALORILE MOBILIARE ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR ÎNCHISE  Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative.4.5.  privind tranzacțiile efectuate din care să rezulte câştigul net/pierderea netă declarat/declarată.  ALTELE  DECÂT  CELE  CU  INSTRUMENTE  FINANCIARE  TRANZACȚIONATE  PE  PIEȚE  AUTORIZATE  ŞI  SUPRAVEGHEATE DE COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE  Se completează de contribuabilii care.  precum şi impozitul calculat şi reținut ca plată anticipată pentru anul fiscal de raportare.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând  diferența  dintre  pierderile  şi  câştigurile  înregistrate  ca  urmare  a  tranzacționării  titlurilor de valoare.84 alin.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.  PRECUM  ŞI  ORICE  ALTE  OPERAȚIUNI  SIMILARE. cu  modificările şi completările ulterioare.  rd. potrivit art.  rd.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile  şi  pierderile  înregistrate  în  cursul  anului  de  raportare.   rd.   III.  pe  bază  de  contract.  PE  BAZĂ  DE  CONTRACT.(2) şi alin. potrivit legii.  privind  tranzacțiile  efectuate  cu  titluri  de  valoare.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare.  Pierdere  fiscală  anuală/Pierdere  netă  anuală  ‐  se  înscrie  pierderea  netă  anuală  reprezentând diferența dintre pierderile şi câştigurile înregistrate în cursul anului de raportare.   rd.  cheltuieli  pentru  acordarea  de  burse  private. precum şi orice alte operațiuni similare.4.571/2003 privind Codul fiscal.  CÂŞTIGURI/PIERDERI  DIN  TRANSFERUL  TITLURILOR  DE  VALOARE.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.  DESTINAȚIA  SUMEI  REPREZENTÂND  PÂNĂ  LA  2%  DIN  IMPOZITUL  DATORAT  PE  VENITUL NET /CÂŞTIGUL NET ANUAL IMPOZABIL  Se  completează  de  către  contribuabilii  care  au  efectuat.  altele  decât  părțile  sociale  şi  valorile  mobiliare  în  cazul societăților închise.  altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate  de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. CÂŞTIGURI/PIERDERI DIN OPERAȚIUNI DE VÂNZARE – CUMPĂRARE DE VALUTĂ LA  TERMEN.   Se  completează  pe  baza  documentelor  justificative.  privind tranzacțiile efectuate. au realizat câştiguri/pierderi  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare  de  valută  la  termen.  conform  legii  şi  solicită  restituirea  acestora şi/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând până la 2% din impozitul  datorat  pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru  susținerea  entităților  nonprofit  care  se  înființează  şi  funcționează  în  condițiile  legii  sau  unităților de cult.  Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.  Câştig  net  anual  ‐  se  înscrie  câştigul  net  anual  reprezentând  diferența  dintre  câştigurile şi pierderile înregistrate ca urmare a tranzacționării titlurilor de valoare.  pe  bază  de  contract.  5.  din  operațiuni  de  vânzare  –  cumpărare de valută la termen.  eliberate  de  plătitorii  de  venit.  Se completează numai în situația în care câştigurile sunt mai mari decât pierderile.4.  altele  decât  cele  cu  instrumente  financiare  tranzacționate  pe  piețe  autorizate  şi  supravegheate  de  Comisia  Națională  a  Valorilor  Mobiliare  şi  au  obligația  stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale.5.  La  declarație  se  anexează  documente  justificative.   Se completează numai în situația în care pierderile sunt mai mari decât câştigurile.  precum  şi  orice  alte  operațiuni  similare.

 nu va completa  rubrica ‘’Suma’’.571/2003  privind  Codul fiscal.  Contract  nr./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  contractului  privind  acordarea  bursei  private.  Documente  de  plată  nr.  .Contribuabilii  care  îşi  exprimă  această  opțiune  pot  solicita  direcționarea  acestei  sume  către o singură entitate nonprofit sau unitate de cult.  cu  modificările  şi  completările ulterioare. atunci suma totală luată în  calcul  este  limitată  la  nivelul  acestui  plafon.(2)  şi  alin./data  –  se  înscriu  numărul  şi  data  documentelor  care  atestă  plata bursei private. impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinței bunurilor. documentele de  mai sus se anexează în copie.  2. În cazul în care declarația se transmite prin poştă.  au  efectuat.   Cont  bancar  (IBAN)  ‐  se  completează  codul  IBAN  al  contului  bancar  al  entității  nonprofit/unității de cult.  potrivit instrucțiunilor de mai jos.84  alin.  având  prioritate  cheltuielile  efectuate  în  cursul  anului de raportare cu bursa privată.  Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.  Susținerea  unei  entități  nonprofit/unități  de  cult  ‐  căsuța  se  bifează  de  către  contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul datorat pe venitul net  anual impozabil/câştigul net anual/câştigul net anual impozabil pentru susținerea unei entități  nonprofit  sau  unități  de  cult.  republicată.   Denumire entitate nonprofit/unitate de cult ‐ se înscrie denumirea completă a entității  nonprofit/unității de cult.(3)  din  Legea  nr.   Notă:  Contribuabilii  care  au  realizat  venituri  din  activități  independente/activități  agricole.  IV. potrivit dispozițiilor Ordonanței  Guvernului  nr. conform legii. cu datele de identificare a împuternicitului.  Cod de identificare fiscală ‐ se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.   Dacă  suma  solicitată  a  se  vira  către  entitatea  nonprofit/unitatea  de  cult.  conform  art.  Suma  ‐ se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entității  nonprofit/unității de cult.  cheltuieli  cu  burse private şi solicită restituirea acestora şi/sau optează pentru virarea unei sume în contul  unei  entități  nonprofit  sau  unei  unități  de  cult.  1. care nu au  obligația  depunerii  declarației.  cumulată  cu  suma  plătită  pentru  bursa  privată  depăşeşte  plafonul  de  2%  din  impozitul  datorat  pe  venitul  net anual impozabil/câştigul net anual/ câştigul net anual impozabil. Bursa privată: căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în  cursul anului de raportare cu burse private şi solicită restituirea acestora.92/2003  privind  Codul  de  procedură  fiscală.  organul  fiscal  păstrând  copiile  acestora  după  ce  verifică  conformitatea cu originalul.  Suma  plătită  ‐  se  înscrie  suma  plătită  de  contribuabil  în  cursul  anului  de  raportare  pentru bursa privată. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI   Se  completează  numai  în  cazul  în  care  obligațiile  de  declarare  a  veniturilor  se  îndeplinesc de către împuternicitul desemnat de contribuabil.  Cod  de  identificare  fiscală  a  entității  nonprofit/unității  de  cult  ‐  se  înscrie  codul  de  identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.  În situația în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată.  Contractul  privind  acordarea  bursei  private  şi  documentele  ce  atestă  plata  bursei  se  prezintă  în  original  şi  în  copie.  în  cursul  anului  fiscal  de  raportare. cu modificările şi completările ulterioare.  completează  prezenta  secțiune  din  formular. caz în care organul fiscal va calcula şi va vira suma admisă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful