Ψυχεδελικές ζημειώζεις (1982

)


Η αρρώζηηα ηες ποηεηηθής οηλοποζίας .
Το DADA είλαη έλας εποτηαθός τακαηιέφλ ποσ αιιάδεη τρώκα ,
ζσλαηζζεκαηηθά , θηύλοληας ηα θαηαθάζηα ηες ζθέυες ηφλ πηφκάηφλ ,
ηες εκπορεσκαηηθοποηεκέλες ηέτλες
Σεκεηώζεης ελός θαιοζειεηή , ηες πηο κσζηερηαθής σπόζεζες όιφλ
ηφλ εποτώλ : ηες Ποίεζες .
Με προζπαζείηε λα γίλεηε έλας Μαζπερό , όηαλ δηαβάδεηε έλα ποίεκα
Γίλεηε έλα ς ποηεηής Μήπφς έλαλ κεζσζκέλο κπορείς λα ηολ λοηώζεης
θαιύηερα , όηαλ κεζύζεης θαη εζύ ; ( δελ ηο ζσληζηώ ) .Ο ποηεηής είλαη
έλας κεζσζκέλος από κηα κεγάιε οηλοποζία , ποσ ιέγεηαη Εζφηερηθή
Εκπεηρία δφής .

Καη ιίγε Ψστηαηρηθή


Η γάηα , ηο ζύκβοιο ηες Στηδοθρέλεηας
Το θίδη , ηο ζύκβοιο ηες Παράλοηας
Η ζαύρα , ηο ζύκβοιο ηες δηαζπαζκέλες προζφπηθόηεηας
Γαηίζηο θορκί κε δέρκα θηδηού
Μάηηα πράζηλα γάηας θαη κορθή θηδίζηα (έθθραζε )
Πόδηα θαη τέρηα ζαύρας – λύτηα γάηας
Γιώζζα θηδηού
Χρώκα τακαηιέοληος
Ασηή είλαη ε δηθή κοσ Σθίγγα …..