You are on page 1of 1

THC N 2

1. CH GI TM CUA 2. SP TC TIN 3. GI C H DA 4. BN GO XO SINGAPORE 5. C DIU HNG HP X DU 6. G HP CI XANH 7. B ST TIU EN BNH BAO CHIN 8. TM RANG ME 9. CM CHIN DNG CHU 10. GI U KH B 11. B XO S T 12. M 13. RAU XO NG SC 14. C RI G 15. SALAD DU GIM 16. BNH NGT + TRI CY TRNG MING 17. NC NGT CC LOI

THC N 3
1) CH GI TM 2) SP BP CUA 3) B BP THU 4) MC N + U BP 5) M XO THP CM 6) GI G X PHAY 7) SALAD NG QU 8) C TRNG CHIN GIN 9) CM CHIN HI SN 10) DI TRNG XO THP CM 11) C DIU HNG NU RIU + BN 12) NUI XO B 13) XC XCH C NNG 14) RAU CHIN TEMPURA 15) NM BO NG XO SA T B 16) BNH PLAN + TRI CY TRNG MING 17) NC NGT CC LOI