You are on page 1of 3

6

T<ys+ 30 pH 2010

|C nqT+<+

1. Cs- *-V> G-MO A-$$ &


{ ${$--M$ _ D M Z
O-- H?
1. gZ y & A$-M> E--$y$
2. M &V>- {--${
3. gM k* & --{M> A-$y$
4. O O-
2. Cs- f b--V> y-- G-MO
Hg $P H tM ^--$?
1. {Mt-$ y*-{M-sM $*-$
2. {Mt-$ $*-$
3. { y*-{M-sM t
4. {Mt-$ $$O-sy {s
3. D {M H >Z ^-$-->g -Z
$--M$ 50% f---$ A$$ ^$$-r--$?
1. E->-Qy
2.
3. *-^ {-
4. B{-{--
4. A$--M>Z --y -M ^
M-{s-$ >$-M-~M$ H -VZ 2009Z
$-$ _?
1. oM {
2. -$--
3. O
4. BM
5. I$ -->$ N-M> { -
-_ $ y >$ {
${V> - -_ -$?
G) f--- {$
) C->-V>
) $---V y) >i--V>
1. G,
2. G,
3. G, y
4. G, ,
6. Cs-(2009, f-- 9&11) {^ $V$
*Q 8 O-M $--$ H rt-Z f-V>$$?
1. ^O
2. f-$-y
3. O->--
4. -Q-r
7. -gq- ^-y 1500 M.$
*Z > ^^-V
*_ -tM $O H?
1. $-
2. AW&2
3.
4. {Z
8. M>--Z g$ y---{$ A-
MV > t_ V *y -$s?
1. Cg-g
2. V*
3. y
4. O--M>#
9. {R V>$-M$y$ $OR gM B-M
-$s?
1. V M
2. $* M
3. M sOV-
4. $O yO
10. -$ ^--_{ $ A-$->-V>
G$ $-$-$-O-*$?
1. ---
2. Ai
3. f$ r>-f-
4. $-$ >#
11. 2009 - {My-VZ A$- #P--$O >i R $ G-M {M-s^$?
1. $-M-$
2. f-$
3. $ M$*-
4. O $$V$Y-M
12. {M y$- ^ {^Z
$ A M-$$-O $- g-Z
{$ Z G$ -^$?
1. AV- *M
2. Mr
3. C{-*-$$
4. Hg $P
13. {^Z A M--$O *
MN-r Cs- A$--M>-Z $*--s
B -yZ -M-$. -$s?
1.
2. *-
3. y
4. &
14. {^ M$ *_ -{-Q
V$- V {f g M*y {^ BM
_{ 2009 -M {M> ---Z G
{f$ -{--QM$ V$- i-$-$?

1. 30.5%
2. 41.6%
3. 50.2 %
4. 20.6 %
15. " Os sOV-' #-M> __ {R
^-$$ G$?
1. A- Ay-V>
2. A$---*
3. -M-
4. A$-->-$
16. G M {V*# M-W M -{M {V
A $-$. M>?
1. A MZ {--$ Eyr
2. A MZ { $ M---y
3. A MZ {-f--M>$ M--y
4. {--$, {-f--M>$ y* M--y
17. {M $*-Z y ->$ A-MV> E
$$-$ H?
1. V>--$, $$, -M>$
2. V$$, $$, -M*
3. A-s-M>$, V>--$, $
4. $, $-M>$, B *
18. V A$$ M -fV> Z^ Qf
-$ H?
1. y$, M>-$ 2. I, y$
3. M>$, I- 4. $X-$, I
19. *-# -Z H V> "B-y$ *-'
A $-$?
1. G{y--
2. r*-r
3. O>-$$-y
4.O$
20. {M sZ --V> f$-# MZ
Ey, $$MP MZ Ey- H?
G. $O{sZ-M>{y-*
. O-gZ-$$
. OZ--$-$
y. {sZ--$$
1. G $$$
2. $$$ y
3. G, $$$
4. , $$$ y
21. Cs- & 2009Z {$ {-t-MV> ^-st t V$# M>$z g M>-{M* B{-{--Z $$-s- H hZ
{^$.
1. $-M
2. V
3. M-V-
4. M*$
22. M>y--> *_ {^#
O&C&J A$ *{ "--M>--'^
-^--W H?
1. V$y--r$
2. M-t->
3. M>z-*--$P- $-$4. O
23. "-- $ t--$ A{W-M-a--'Z
JM VV> ^a--y "{-$' V$Z {^
$$Z "M*-' {$ Z EyV>,
y Z -_ { H?
1. i
2. B{-{-
3. $-y
4. V$f->
24.Cs- -Z *-V> H>r$ ^
g$ ># * yO-Mt f--V>
G$ $-$-$-O-$?
1. > -->-k
2. ^{
3. B.-M.-V
4. -M $
25. Cs- -_ {g--{$
M--Z AY-- $$ A-*--$
g-Z A{V--Z H --_?
1. M--
2. f
3. -
4. A$-M>
26. -Z {sZ-$, yh-O ${
NV> G--*- H M$s --$$ ^?
1. ft $$Q-j 2. $ sy*-P
3. Ms -R 4. .V->-f
27. Cy-*Z >$ #-$- M{
{-^y D >-M ">`' JM $$Q
rt?
1. E->^-
2. b--$y
3. gUy
4. $-{-

28. {^ sOV Q->{V $ & 2010 #$


- $$RV> D {M V-Z
-^-y?
1. Z
2. >`
3. y{-y*-
4. -*
29. $-$Z MV > f_ ""-Cg-g-''
A$ i D {M Z H?
1. B#
2. Js
3. V{
4. hM
30. --- - GM$P-V> s- -$.
1. -V-$ O$ $$---$
2. D $$---$
3. #-V-$ O$ $$---$
4. B$--{ $-$$
31. AW-- -M--$O {-r ^-y$ M$ V$$ H-y$-$.
C $-$?
1. g
2. AW-- M
3. M>z->
4. P*
32.$M-*-- Q H y$ --$-$ $
$-$?
1. Cy* & ^O
2. Cy* & M-
3. M- & A--- 4. Cy* & V>-
33. D M sZ H V> f M>$?
1. * {gMt & V y$
2. >-M$y y$ & *-
3. EM>$ {gMt &
4. s{ {gMt & X-
34. B{-{--Z s--$- $--$Z
{--$O?
1. ^$-#-$
2. M>$-$
3. #$, Vrt# #$ 4. C->$
35. D M Z H ---Z f
-fM --V> -V-^--y$-$?
1. 1901
2. 1921
3. 1915
4. 1947
36. M*-s M>W-# $$ CMPy E?
1. -M
2. V$-*-
3. ZV>-
4. V
37. B{-{--Z G$ A-MV> V h H?
1. *$ V--
2. *-$
3.Q$
4. V-
38. ---Z M{$ MV -->$
-^ M H?
1. {r M B Cy*
2. ts M B Cy*
3. Cy-$ K- M
4. f M B Cy*
39. { QM$ V$- E Q A-M
E > H?
1. A
2.
3. >f--
4. E--{-
40. sZM$ *` V^-y-M {$ B
-.
1. 1993&94
2. 1991&92
3. 1961&62
4. 1950&51
41. >-M$ _ {M sZ
M>?
1. {-t--M-$O > M>-{M-*
{$ 2005 y 16
{_.
2. C {V>$ M -$ $-V$--M$ >
{$, ^-$-->g - V-$ M{ {$ {_ t M>
{-M> M>-{M$.
3. >-Z {-$M A
{--$O A.

4. 2007&08 BM --Z { l
290 {-M$ V$-$, 17
{-M$ y$, 52 {V>*-M$ s-
M, 42 {V>*-M$ $ M
A^$.
42. f-$ --VZ {s$ W_
*--M>yM$ -- {g E$
--y-M M>--$O ^rt H?
1. B$$- ^rt 2. {g { ^rt
3. ^rt 4. -$-- {M> ^rt
43. C>-M$ M> s -$ M-_
{---_ -$ {- GMPy E?
1. f-$--y 2. V>-$j--My
3. A$->-- 4. O->-
44. M Z $--V> "A--V -'
A G$?
1. z -
2. z C
3. z Vt-
4. -t ^a
45. M~--->-$$ G $-M>--M$y$?
1. AM-
2. g $VM
3. -
4. A-#- Sj
46. 1857Z -$$ $-V$-r$ A
V>-Z f-W ?
1. -$ -
2.
3. A-$
4. CyV A$
47. ---$-$$ ^-{$ ?
1. s -
2. M---
3. My-$$ -
4. H-M>$
48. ZM--Z "-$$s B Bz--'$ G$
--$-$?
1. M {- $$ *{$
2. M A-M>-- $$ *{$
3. ZM---Z H $-yO
4. ${$$ *{$
49. H >gV - {M> $$ ${$-Z
{ ${ M, ${-$y ZM-
$$ $-Z 15 $^-M*-y$?
1. 90
2. 91
3. 92
4. 93
50. M Z H VZ {M -gq E- >f--M$ $-s ^$$?
1. *-hM -$ 2. $ V
3. M-$
4. -M> E-*$
51. ---Z M{&>{t $ --M$
f A H?
1.1967Z M{Z -$O {$ H-yr
2. 1969Z M>{V t `M >y
3. 1967Z V-M- M$Z ${M$t
{$--M --M$O $--y
4.1967Z >{tZ {-->$ A-M>-ZM
>y
52. >- G-M-Z $ ^$-M$r$---sM,
A A--Z Gr$-s { H?
1. ZM--
2. >f-
3. > A$ 4. > --$y$
53. >gV> $--$ Y A
P--$?
1. Gt P-
2. {V> Bt
3. I gV
4. G..-yO-
54. -$, _, -s >$ H B--Z
M--$$?
1. ------$
2. BM$->a Ay-#$
3. *-$ { Ay#$
4. s>$ {

T<ys+ 30 pH 2010
55. M--$ #Z M$ ^{M- >
H$s$?
1. sZ-y-$
2. -M$
3. sON-$
4. $-$$
56. Z --V> { {- V
O Ay sM>-i C-t-r*-s$ GMPy
-M-$$?
1. $$-
2. M>y
3. V>--V-
4. -Q-r
57. B{-{---Z -y$ - M{
M {?
1. Ay $-
2. -rt
3. rt-$M
4. rP-M$
58. H Ky-# $y M${-$$R C$ V$ $_
C$$$ GV$-$ A#-$?
1. M_a-
2. *$V-*$
3. $$-$$
4. -Q-r
59.- ygO Ay a r GMPy E.
1. M_
2. -Q-r
3. M-M-
4. V$-*$
60.---Z O$ Cf$ *$ ^
{?
1. _-f-
2. ^O
3. -Q--r
4. N
61.2001 f V {M> ---Z
A f-Q V >?
1. MP
2. V
3. $gZ->
4. M
62. g$ - .3 {*-^ *Y?
1. B{V>, $$$$, Cy, , M
2. $$$$, M, V>-$, B{V>
3. B{V>, V>-$, M, , $$$$
4. , CyY, $$-$$
63. $${ Z$$ M--y-M E-*-W^
?
1. >y-
2.
3. -
4. r$
64. M> - M _-.
1. M
2. V$$
3. { --
4. *$$
65. -$-r As H$s?
1. JM $r-Z JM -$ V
2. JM $r-Z JM $-$ V
3. JM -$ $r$
4. JM $-$ $r$
66. A M$P -*-$$ V {V$$?
1. M$f--{V--$$
2. $ {V$$
3. V$$ {V-$$
4. ${M {V$$
67. *$ Z $y$-^$ C?
1. V$Y
2. $$-$
3. B$-f-
4. E-f
68. {f-#-r$V A $-r H --Z M--$?
1. N~ *-{V- {-$O--y$
2. N~ * {V _-Z
3. N~ *-{V--# $-{V r
y$-V$ *{
4. N~ *-{V--# $-{V r $
{Z
69. $ G-y* G$M$ ^{$ JM $$R
^** Es?
1. G$-Ms A *$-M _ M$M
2. G$-Ms A C$-$O *$M M Z -{-$-$ M$M.
3. G$-Ms A *$ ^$r*t {$^-s-M,
C$-$O ^$r*t $ -{-$^-s-M
st-M> * M$M.
4.G$-Ms *$ *$--^$r*t G VV>
$-V$-$, A M*y *$-^$r*t A
VV> $-V$-$- M$M.
70. JM M Z $y $$-{-$$-Z-M
{-_ r...?
1. V> OM--^$$
2. V> $$$-V$$
3. $--$$Z Ey$$

|C nqT+<+
4. Cst *$$ B M *$ ^$--y
-$$ $ B--y Ey$$
71. {Z*, Ok-Z* {--Z*
*$-V Ey {V D {M Z H?
1. AV>--M$-y$
2. ${M$y$
3. --
4. $$-
72. *{-M$-M -- G
M--$?
1. -V>
2. V>
3. V$-Z
4. #$# V$Z
73. s $ H *{ B-V> -^-$?
1. V-
2. $$-
3. V$$--M--
4.
74. >Mr$ a-yM D {M--Z H *{
E-*-W-$?
1. $$
2. *r $*y V$--*-{
3. MO-sM $$*{
4. *r **-M-
75. D {M sZ {-$M V$$ H?
1. , BM$-^a, G$#
2. BM$-^a, G$#, $#
3. , G$#, $#
4. , BM$-^a, f
76. JM t -* V s 00 $_ 100
M$ y ^ -*?
1.{M$V> $-V$-$
2. {M$V> V$Y-$
3. W, > V$Y-$
4. W, > $-V$-$
77. 60 y{X M-$$Z ^a-y E y$ A
$ JM E_ {-$ G
M--$$?
1. 3 2. 4 3. 5
5. 6
78. Bt-V-*-s-$ A t-Z- -^-$?
1. #s-M> Mr-M
2. M$-M> MrM
3. M$-M> MrM 4. *-M> MrM
79. y$ $ $-Z rV-t -$s
E. D s $--V> r $$$ R
( r Ms R $ GM$P D y$ $-$
{Z M-?
1. r E $ GM$P M>--V>
$-V$-$.
2. R E $ GM$P M>-V>
$-V$-$.
3. y* JM M> $-V$-$$
4. H M_a-V> ^-$$
80. Ng O$M$ H -$ ---V> Ey?
1. Vt $$$ Vt {--
2. Mt -M $$$ Mt {--
3. Vt -M $$$ Mt {--
4. Mt -M $$$ Vt {--
81. MN-rZ I _-$ --V>
*-$-^-$?
1. A*-$--$
2. {M$$
3. -M>-
4. ~
82. G$-M $$Z *-V> Ey -$
-$$?
1. s-$ OO-y
2. y$ O{ss
3. A*--*
4. hM Oy
83. $$-$--$$ > t^ M{$ >-M$
E-*-W-$?
1. s-$ A*-yO-y 2. A$$-yO-y
3. O{ss
4. M> s
84. Cy s ${$?
1. M>, s 2. M>, A*-$-$
3. I, M>- 4. M>, hM$
85. ^Mr$ y B-V>-M -M,
G$-M-V>, Z GM$P-...-E-?
1. M-t
2. M
3. hM$
4. $$
86. CaoCl2 M -$ $?
1. y *
2. O$
3. _V y-
4. t B

87. *-M>Z V$ ## G$# V$Z


M-^$$. A V$ ## BM$-^a M>Z
H V$Z M-^$$?
1. $-#
2. $-#-^a
3. BM$--^a
4. G$#
88. A- M$y M { $$MP-$
^ H$ $-$?
1. {X og s
2. O{y--M
3. s* Ma s
4. O{y-i
89. >y JM ?
1.$
2. $$MP-g
3.$ ^$--y $
4. r*
90. Z-$$$ M-W-$$ r-$ H?
1. r-$&G 2. r-$ &12
3. s$-& 4. r-$&y
91.JM $-#M$ - Z {s#
*s-g C$? G$M$?
1.y-*, $->, M V$Y $_
M^-y-M
2.y-*, $-*, M-> $_
M^-y-M
3.y-*, *, $--* $_
M^-s-M
4._-$-$, $-*, O--* $_
M^-s-M
92. Mt-* > -^ f$ H?
1. y--*
2. **-*
3. $
4. V-
93.#rt-Z$ yz V >- - --$?
1. {y {M*-gZ-$$
2. {M*-gZ-$$
3. -{y$ B-^ M>-M>
4. {y M {V*#-
94. {M$ >-$$ A- M{ E { $?
1. }--M-r
2. A--
3. $---#-
4. N
95. JM OsZ G s Es-$$?
1. 8 s
2. 9 s
3. 10 s
4. 11 s
96. H $ --- E$y --$$ MW
E$$?
1. ^O, V>-, C>, M--
2. ^O, V>-, B--, >
3. ^O, M-, V>-, }M, *s
4. ^O, M-, >, V>-, , *s
97. $$ *---$ V-(Land Locked) >?
1. V$f->-
2. B{-{-
3. a$ V>-
4.
98. ^$-# > GM$P -~Z A-M
s $- E >?
1. $---y$
2. A>$
3. Bt-r*-y
4. $-y-$
99. D M Z H {M- >gV -
V*a $-#-$?
1. 356 2. 368 3. 370 4. 352
100. -- V-{ >fV> H-y ?
1. 26, f- 1947
2. 26, f- 1950
3. 15 f-, 1947
4. 26, f- 1930
101. D M Z >gV -$O- M>?
1. {-M $
2. BM $
3. G-M $
4. O--M>#
102. M AS --$ *^
A-M> V?
1. -$s
2. >f-
3. ZM--
4. $*-$ M M$-
103. -- g-$-B-* A^ ?
1. {*-
2. VM
3. M{ VM
4. g$ A$-- A-

104. ---Z A-M QZ M>-M$$ V


-{$?
1. ^- -{-$ 2. go -{$
3. f$$$ -{-$ 4. C$$$, EM$P -{$
105. -VV>-, VV>--- > M?
1. _-$- 2. *-
3. fV- y-$-y$
4. M{ B^ -
106. "--Z--' {-M$ {_--$?
1. M ^{--
2. {- u>V*
3. >f->$ *-->$
4. B->$ y$-V>
107. "--V$$ _a-$$ &$-- $-#-y'
A X >?
1. V-$ -->-$-
2. >$-{$ $->#
3. {#-- >$-$ ^
4. _-M-$ M---
108. $ V--M M>Z y_ y$
$$Q-$O r$ H?
1. , ^$-M$
2. , >V$$
3. ^M$, >V$-$
4. V$-$$,
109. D M Z JMs #> M>$?
1. {-#->-
2. M#->
3. #>-
4. $~ #>
110. $$y$ GMPy $y Z--$
{^y$?
1. V$
2. $-
3. _
4. -
111. H -Z ^{-V$ $ $, AZ-M$
$ y* V^--$$?
1. $P -
2. ${--$$ k-Vy
3. -
4. -g-W --
112. V$# M>Z -- -$ GMPy
E?
1. -V-
2. r--V>-
3. **->
4. V>
113. $ {- rM M G$?
1. ${--
2. y --
3. { >-$- 4. A
114. B{ $-{ $-M-$y$?
1. M>-$--$-M$-y$
2. ^ A----$-M$y$
3. V----#-y$
4. V$ $-M$y$
115. "_- V As'
1. $$ M>Z C$--V-$ $$-$
2. * $-V$-$-# $$-$
3. A$-$--$$ 40 $ $$P >-$$
4. O---M$ $-$-$-yO A-M>-$$
116. ""-{-$, E--$, $-*$,
-*-{$ A--. $ $ >$ _
-$ ^$y, $$M -$-'' A
Z_ M-$$V {Z--M$y$?
1. $--- 2. gq-
3. $>--$$ 4. >*-$y$
117. P--Z "*V> M>>t-'V> $-
--y P--$?
1. $M> $-s
2. #y {
3. r M$s $t
4. Mu> M$- -M
18. ---O CX Dt Cy* M
M V$-- H ^rt $ ^$-y?
1. 1813 ^t ^rt
2. 1833 ^t ^rt
3. 1853 ^t ^rt 4. 1793 ^t ^rt
119. "-' $$ H --Z f-W?
1. 1756
2. 1758
3. 1760
4. 1763
120. -$$ $-V$-r$$ $$s
{ $-V> P ^-$$ G$?
1. .y.---P-
2. G.-G-.-
3. B.-.-$-k-
4. --^{

T<ys+ 30 pH 2010

|C nqT+<+

121. f-$ -V $ Gy$ f-W?


1. H{ 11, 1919
2. H{ 13, 1919
3. *a 30, 1919
4. H{ 9, 1919
122. *- ^$$ G$?
1. _M-$ M - $$
2. $$- M-r- $$y$
3. My-sVs M$r$->#
4. E M >-$
123. ---Z A y-O g$ -?
1. g$ - &2 2. g-$ - &3
3. g$ - &7 4. g$ - &5
124. 3, 7, 15, 31, 63, ?
1. 92
2. 115
3. 127
4. 131
125. 1, 6, 15, ?, 45, 66, 91?
1. 25
2. 26
3. 27
4. 28
126. JM M>>--$-$$Z 100 $ E-V$
Vr$ i M$ *.16,000/&$. *f* { EW i 5 ^-
~-$$_. A$$ A-M$-$$$ { EWM ^* _a, M$ *.800/&
A--$ ---. Ar-y$ -M
Vr$ - i G Er$?
1. *.16,000 2. *.16,500
3. *.16,800 4. --y $
127.1930Z JM M $$ A My$M$ Ms
8 r$ GM$P. 1938Z {y $$ 1930Z
M$*-$y $$ Ms -r$ GM$P A$$
1940Z My$M$ $$$ {y $$?
1. 16 $$$ 58
2. 15 $$$ 50
3. 14 $$$ 42
4. 13 $$$ 34
128.A$, AM, BsZ $$V$Y$ -$$. $
$$V$Y-Z A$ AM--Ms 50 $#
GM$P. BsZ A$ Ms 25 M$P
$#. $ Er$ t z- M
$-V$$ 232 MZ $# E$. A$$
$-#-$ B--Z st--y$ sZ
O-?
1. BsZ, AM, >, A$
2. BsZ, AM, A$, >
3. AM, BsZ, A$, >
4. AM, BsZ, >, A$
129. M $-Z Gy $y 18 A->-M Gy-$O# V 8 A H?

134. AC, DF, GI,........??


1. JK
2. JL
-3. KK
4. KL
135. 5,10,13,26,29,58,61....?
1. 64
2.118
3. 122
4. 241
136.JM My Z HELP $ 2479 A HIND $
2165A > DELHIM$ E-*-W_ My H?
1. 54721
2. 53265
3. 549875
4. 54172
137. Cs $_ *$ V> $-$-
60$. y_ M- ^>y$. AMPy $_ Gy$
O#M$ W 40$. y_ O{-M ^>y$. AMPy
$_ 60$. Gy-$-O-#M$ y-^y$. {$
A$ E V$-- $_ Cs-M V * G?
1. 30$.
2. 40$.
3. 60$.
4. 100$.
138.A,B,C,D,E,F A$ B$-V$$ M$$ M>-Z -y E$. B A M F,C $
E$. AA M E,D $ E$. F A
M DM Gy-$--MP E$. A$$ A,F
$ E M G$?
1. B
2. C 3. E
4. D
139.D M Z M>-$$, M>s, M*-V>-$$ *_^ _{ H?
1.
2.

Ah A$ M M$y-O# $y 6 M. * ---$$$ * > $$ Gy-$O# $y 13 M A$$ Gy-$ O# $y


Ah A$-M $$MP $$?
1. 14
2. 13
3. 12
4. 15
D M *-^ B-V> 148 $_ 150
{ M$ *---$-y.
>, , * A $$V$Y$ -M$ sOt,
MP $$$ AMssV> ^$-$. M>
C_a $-Z M>$. f$, A$->, $
O B--$V> ^$$-^$-$. M> C_a $Z M>$. > sOtV> M>, M> -^$r $. * MPV> M>, f$ -M> ^-$r $. f$ -^ $ sOt.
-O B- M>$.
148. O *-^ B-V> > H EV
^?
1. AMss
2. sO$t
3. MP
4. ^-$$
149. O *-^ B-V> *-M O$
A-M> G$?
1. >
2.
3. A*->-
4. f$
150. D M--Z GMssV> ^$-
G$?
1. *-
2.
3. f-$
4. >

f-$-$

1) 4 2) 1 3) 4 4) 2 5) 2 6) 1 7) 2 8) 2 9) 2
10) 1 11) 4 12) 4 13) 1 14) 2 15) 1 16) 2
3.
17) 3 18) 3 19) 3 20) 3 21) 1 22) 4 23) 2
24) 2 25) 3 26) 3 27) 3 28) 4 29) 2 30) 3
31) 3 32) 1 33) 2 34) 2 35) 2 36) 3 37) 2
4.
38) 4 39) 2 40) 1 41) 3 42) 3 43) 2 44) 4
140. y$ Q 320, s 1.5
45) 3 46) 4 47) 3 48) 1 49) 2 50) 4 51) 4
A$$, B y$ Q-$ M$-MPy?
52) 3 53) 2 54) 3 55) 2 56) 1 57) 3 58) 2
1. 5, 80
2. 8, 40
59) 2 60) 1 61) 1 62) 3 63) 2 64) 4 65) 1
3. 4, 20
4. 4, 80
66) 2 67) 4 68) 4 69) 3 70) 1 71) 2 72) 2
141.JM sZZ M ^*#* Q C ^.
B sZ-Z M * *$-V> HMOM M$*-$ 73) 4 74) 2 75) 1 76) 4 77) 3 78) 4 79) 2
80) 3 81) 3 82) 4 83) 2 84) 4 85) 2 86) 3
M$*-$y$. B M QM$ H$-#-y$?
87) 1 88) 2 89) 3 90) 2 91) 1 92) 4 93) 1
1.
2. M$*-$-y$
94) 3 95) 1 96) 4 97) 4 98) 1 99) 2 100) 2
3. *$
4. {y
D M r B-V> 142&144 {-$ V$^y 101) 1 102) 2 103) 3 104) 2 105) 3 106) 2
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z M C--y _{Z {$f {MM-r-$, 107) 3 108) 2 109) 2 110) 4 111) 2 112) 1
$$ #s- Br-V>-$, ^$-{ --$$-- 113)1 114) 1 115) 3 116) 1 117) 2 118) 2
1.j
2.k
$ *_^$$. C_a *-^ B-V> M 119) 3 120) 1 121) 2 122) 4 123) 3 124) 3
3.l
4.z
{-$ V$^y.
130. V E O#-M$ 3 $. y_, a$
125) 4 126) 1 127) 3 128) 4 129) 1 130) 4
7
O#-M$ 2 $ y-^$. $ E O#-M$
131) 3 132) 1 133) 3 134) 2 135) 3 136) 1
W 1 $. y_, *$ O#-M$ W 5 $.
3 2 1 3
137) 1 138) 4 139) 3 140) 2 141) 2 142) 1
y-^$. $$ $y G
4 5
143) 3 144) 4 145) 1 146) 2 147) 2148) 3
*Z Ey$?
142.{MM-r$, #s- BsV>--$$ --$$--$ 149) 2 150) 1
1. 1 $
2. 2 $
*_^$-?
3. 3 $
4. 5 $
1. 1
2. 4
131 {-M$ 1, 2 $ -3.
2
4. 4
_ 3, 4 -M$ V M$-MP O
143.{M

#s

By

--$$--$ *_^$-? B{{ M M$ 2010 kO 4


*- V$^y.
1.
1
2.
3
131.yMt: t-P : : $$r : ...............
$ l$ Ma > M$
3.
4
4
.
5
1. $$s
2. Z$z
_ sMr$ A$$ B-O > *{$
144.{MMs *{ By --$$--$ M> M$-$ . VZ G--G A-$-M$ $t >
3. {
4.
*_^$-?
132. JM My Z CHAIR $ DIBJS V> >
-s-M-r$ ^. -M$ $$$ -O-sZ
1. 5
2. 6
3. 2
4. 7
TABLE $ G >$?
s E^-$. $t-> -s-Mr$ A A145. 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 -Z $$$
1. UBCMF
3. UCBMF
$$ sZ y-Zy ^$-M$--$, A$$ {$
_ $ G?
-Z A-$-* ---V> Cr-s >
2. UBDMF
4.VBCMF
-s-Mr$ . VZ g ^ sMr
1. 1/6
2. 1/12
133.JM My Z $$ {-V>$, {$
BV> $ >$M$ A$$
3. 1/20
4. 1/30
OM--V>$, OM-$ -V>$, $ $A$$^$. -s-M-s$ G--G -Os
V>$ >--r-$$ B My Z V$$ 146. {--M$$ E ^r ^$a Q$
www.apspsc.gov.in > yZy ^$M^$a.
$?
V$^$$$? 1 3 8 19 42 ?
D - @
1. {
2.
1. 84
2. 89
Cr-s r-M$ M$- -Os
3. OM-
4. O--M>#
3. 88
4. 90
www.apspsc.gov.in ZM Gr M>.
134, 135 {-M$ -Z ^a $-
147. M $ $$ E JM $-Z $$
{
PO V Download Hallticket for Junior
/Q$ M$-MPy?
A$-M Gy-$-O# $y 5 M $$$

124. -Z $$s st# ^ JMs M >- $$, y - y$ _a_


y$ M- $*y $$, > y$
_a_ $*y$ M- Y $$...-$-V>
$-$$. M># 6x32+5 = 127 M>-
*--$$.
126. E-WM -W 5% i *.800 A#$. 800 *-$ A--$$ --$ VM E-W iZ $-V$- H$ Ey$.
130. {Z C_a *-^ B-V> r X
M V> Er$.
5F

B
3

3.

AE = !AF2+EF2 (O-V-
=!42+32 = !25 = 5

{M>-)

131. yMtM$ E-*-V-y -M t-P. AV


$$r {$ E*-W-y$.
132. CHAIR Z A->-M$ > A->$ >
DIBJS V> $. AV TABLE Z A->-M$
> A->$ > UBCMF $.
133.V$$ $-y-M { E-*-W-$. M>
My Z {$ OM-V> P-$. M$M A
O *-.
134.-Z $Z A $ A#-. A $ B C . M># O *- JL
A#-$.
135. --Z rZ $$-s-- y$ _a y r, y rM$ $*y$ M- $*y
r, $*y r$ y$ _a Y r,
Y rM$ $*y$ M- I r, ....... C
$-$$. M># O *- 122 A#-$.
(5, 10, 13, 26, 29, 58, 61)
136.HELP M$ 2479, HIND M$ 2165 MyV>
>$. As H M$ 2, E M$ 4, L M$ 7, P M$ 9, ..
C $-V> My C^a$. M>#- O A->-M$ E*-W_ My B-V> DELHI M 54721 My
A#-$.
138.A, B, C, D, E, F $ -M>-Z MPZ
C_a V> A$-- MP--V> Er$.
E, A, D, F, B, C

148 $_ 150 {-M$ C_a *-^- BV> M V> s$ *$ ^$-M-.


sO-$t -M-P
-A-Mss
>
X

X

 X
X
*-
X
X

f-$
>

*-

A*->-


X
X

-
X
X

HH C.m. V{
Lecturers in Intermediate Education
Serivce M$ MP- V click here A

M$$ MM ^$y.
{PO A $, #st ->-$
Ay$-V$* JM M$ M--$.
Z $ $ #st Gr ^*.
#st DD/MM/YYYY >-sZ
Gr ^*. E- $ #st 1 f-
1980 A$$ 01/01/1980 A Gr
^*. > submit MM ^$y.
{PO B V A-$ ->$ -$$,
sZ $ $ V -$ -M$ G$-$V>
y-Zy r-O MM ^$y.
{PO $ -s-Ms $. Z M {s
A r Er$. MM ^ $ -s-Ms
{s#s $.