P. 1
עתירה של ארגוני זכויות אדם נגד התיקון לחוק למניעת הסתננות

עתירה של ארגוני זכויות אדם נגד התיקון לחוק למניעת הסתננות

|Views: 80|Likes:
Published by Elizabeth
עתירה שהגישו מספר ארגוני זכויות אדם ישראליים ופליטים אריתראים לבג"ץ בדרישה לבטל את התיקון לחוק למניעת הסתננות אשר קובע כי כל מבקשי מקלט אשר נכנסים לישראל יכלאו במעצר מנהלי (ללא משפט) לשלוש שנים לפחות
עתירה שהגישו מספר ארגוני זכויות אדם ישראליים ופליטים אריתראים לבג"ץ בדרישה לבטל את התיקון לחוק למניעת הסתננות אשר קובע כי כל מבקשי מקלט אשר נכנסים לישראל יכלאו במעצר מנהלי (ללא משפט) לשלוש שנים לפחות

More info:

Published by: Elizabeth on Oct 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

ןוילעה טפשמה תיבב

ב קדצל הובג טפשמ תיבכ ותבש
גב " ץ 12 /


םירתועה : 1 . נ ' א ' ) הניטק , תנש תדילי 2011 - המא תועצמאב , תרתועה 2 (
האירתירא תיחרזא , סמ הריסא ' -------
2 . ז ' א '
האירתירא תיחרזא , סמ הריסא ' -------
3 . א ' מ '
האירתירא חרזא , סמ ריסא ' -------
4 . ג ' מ '
האירתירא חרזא , סמ ריסא ' -------
5 . א ' ט '
האירתירא תיחרזא , סמ הריסא ' -------
6 . א . ס . ף . - לארשיב טלקמ ישקבמו םיטילפל עויס ןוגרא
7 . םירז םידבועל עויס דקומ
8 . לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה
9 . דבועל וק
10 . םייאקירפא םיטילפ םודיקל זכרמה

ע םלוכ " וע י " ד ןמרב ןתנוי
םירגהמ תויוכזל הקינילקהמ , םדא תויוכזל הביטחה , טפשמל ימדקאה זכרמה
םיקסעלו
ע ןכו " וע י " ד רוד ןב תנע
םיטילפ תויוכזל תינכתהמ , םיטפשמל הטלוקפה , לת תטיסרבינוא - ביבא
ע ןכו " וע י " רלפ דדוע ד
לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאהמ
ע ןכו " וע י " ןצייו ףסא ד
םירז םידבועל עויס דקוממ

הניה ןיד יב יבתכ תאצמהל םתבותכש :
םדא תויוכזל הביטחה , םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה
חר ' ןוירוג ןב 26 , ןג תמר
ןופלט 03-6000300 , החולש 301 , סקפ : 03-6000872
לט ' דיינ : 054-4739180

נ ד ג

םיבישמה : 1 . תסנכה
ע " יטפשמה ץועייה י , תסנכה , ןב תיירק - ןוירוג , םילשורי

2 . םינפה רש
3 . ןוחטיבה רש
4 . הלשממל יטפשמה ץעויה
ע " הנידמה תוטילקרפ י
םיטפשמה דרשמ , חר ' א חאלצ - ןיד 29 , םילשורי

2

" םויאהמ רומח תוחפ אל אוה ןאכ םיננתסמה לש םויאה
ינאריאה [...] . ינא םתוא שרגל תורשפא יל היהתש דע
םהייח תא םהילע סיאמאו םתוא אלכא . "
ירבד ל ישי ילא םינפה רש - " ynet " , 16.8.2012 .

לע וצ ןתמל הריתע - ףוחד ןויד םויקל השקבו יאנת

תשגומ לע וצ ןתמל הריתע תאזב - יאנת , קוח יכ עבקיי אל עודמ םעט ןתילו אובל םיבישמל הרומה
תוננתסה תעינמל ) טופישו תוריבע ) ( סמ ןוקית ' 3 העש תארוהו ( , עשתה " ב - 2012 לטב .

ןיפולחל , ןמקלדכ םעט ןתילו אובל םיבישמל הרומה יאנת לע וצ ןתיל דבכנה טפשמה תיב שקבתי :

1 . עבקיי אל עודמ , יכ ףיעס 30 א ) ב ( תוננתסה תעינמל קוחל ) טופישו תוריבע ( , ישתה " ד - 1954 ) ןלהל -
קוחה ( םילימה תא וב אורקל ןיאש הז ןבומב לטב " םיגירח םירקמב " ;

2 . עבקיי אל עודמ , ףיעס יכ 30 א ) ב )( 1 ( םילימה תא וב אורקל ןיאש הז ןבומב לטב קוחל " ךרד ןיאו
רומאה קזנה תא עונמל תרחא " ;

3 . עבקיי אל עודמ , ףיעס יכ 30 א ) ב )( 3 ( םילימה תא וב אורקל ןיאש הז ןבומב לטב קוחל " הוולמ וניאש
סופורטופא וא החפשמ ןב ידי לע " ;

4 . ףיעס יכ עבקיי אל עודמ 30 א ) ג ( לטב קוחל , לש ךרד לע עבקיי ויתחתו " רדסהה ךותל האירק "
) reading in ( , דכ אלש ההוש ררחשי תולובגה תרוקיב הנוממ יכ יכילה וניינעב םימייקתמ ןיאש ןי
םיפיעסבש רורחשל םיגייסה וב םימייקתמ ןיאו הקחרה 30 א ) ד )( 1 ( - ) 2 ( ;

5 . ףיעס יכ עבקיי אל עודמ 30 א ) ד )( 3 ( לטב קוחל ;

6 . ףיעס יכ עבקיי אל עודמ 30 א ) א ( לטב קוחל , לש ךרד לע עבקיי ויתחתו " רדסהה ךותל האירק "
) reading in ( , תולובגה תרוקיב הנוממ יכ ךותב קוחה יפל רוצעל עומיש םייקי 24 תליחתמ תועש
רצעמב ותקזחה ;

7 . ףיעס יכ עבקיי אל עודמ 30 ה ) 1 )( א ( לטב קוחל ;

8 . ףיעס יכ עבקיי אל עודמ 30 ד ) א )( 1 ( לטב קוחל , לש ךרד לע עבקיי ויתחתו " רדסהה ךותל האירק "
) reading in ( , תא רשיאש רוצע לש וניינע לש תרזוח הניחב םייקי תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב יכ
לע הלעי אלש ןמז קרפ ךותב וניינעב תרומשמה וצ 30 םימי .

םירתועה תורוקל םיעגונ םניאש הריתעה לש םייתדבועה היקלח 1-5 כנמ לש ריהצתב םיכמתנ " תיל
םירז םידבועל עויס דקומ , ילאכימ תוער , צמה " ןמוסמו ב ע / 1 .
3

םיניינע ןכות

ףוחד ןוידל דעומ תעיבקל השקב ................................ ................................ ............................. 4

אובמ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 4

יתדבועה קלחה ................................ ................................ ................................ .................... 6
I . םירתועה ................................ ................................ ................................ .......................... 6
II . טלקמ ישקבמ לע יללכ עקר ") םיננתסמ " םיבישמה ןושלב ( לארשיב ................................ ...... 11
III . סמ ןוקית תקיקח יכילה ' 3 ................................ ................................ ............................. 18
IV . סמ ןוקית םושיי ' 3 ................................ ................................ ................................ ........ 23
V . מ ןוקית תילכת ס ' 3 ................................ ................................ ................................ ........ 26

יטפשמה ןועיטה ................................ ................................ ................................ ................ 27
I . יפולח דעס רדעה ................................ ................................ ................................ .............. 27
II . תיתקוח תיטופיש תרוקיבב ימואלניבה טפשמה תועמשמ לע ................................ ................ 28
III . ףיעסב תועובקה רורחשה תוליע 30 קוחל א ................................ ................................ ....... 30
IV . ףיעס 30 א ) ג )( 3 ( - ינב םניאש ימ רצעמ לש ןמז קרפל שוריג 3 תוחפל םינש ............................. 31
1 . אלש שוריג וצ חוכמ רתיה אלל םיהוש לש ילהנימ רצעמ ינפמ הנגמ תוריחל תיתקוחה תוכזה
הקחרה ךרוצל ................................ ................................ ................................ ................ 33
2 . הוושמהו ימואלניבה טפשמב שוריג יכילה ךרוצל אלש ילהנימ רצעמ לע רוסיא לע ותעפשהו
דוסיה קוחב תוריחל דוסיה תוכז תונשרפ ................................ ................................ ........... 36
V . םיפיעס 30 א ) ג )( 1 ( ו - 30 א ) ג )( 2 ( – טלקמה ךילה ךרוא לכל טלקמ ישקבמ רצעמ ........................ 41
1 . םיפיעס תוארוה תועמשמ 30 א ) ג )( 1 ( ו - ) 2 ( ................................ ................................ ........ 41
2 . םהיתונעט תניחב ךלהמב טלקמ ישקבמ רצעמ ןיינעב ימואלניבה ןידה תוארוה ................... 43
3 . טלקמ ישקבמ רצעמ לש ויתוכלשה ................................ ................................ ................ 48
VI . ףיעס 30 א ) ד )( 3 :( תמייקתמה תוליעפ יבגל תעד תווח השגוהש ימ לש ןמז תלבגה אלל רצעמ
וירוגמ רוזא וא תנידמב ................................ ................................ ................................ ........ 49
VII . ףיעס 30 א ) ב ) ( רורחש " םיגירח םירקמב (" ףיעסו 30 א ) ב )( 1 ) ( םהב םירקמב רורחש " ךרד ןיא
קזנה תא עונמל תרחא (" ................................ ................................ ................................ ...... 54
VIII . ףיעס 30 א ) ב )( 3 ( - רורחש " סופורטופא וא החפשמ ןב ידי לע הוולמ וניאש ןיטק " ................ 55
IX . עומיש םויקל םידעומה , ןיעמ תרוקיב - ןיעמ תרוקיבו תינושאר תיטופיש - תיתפוקת תיטופיש -
םיפיעס 30 א ) א ( , 30 ה ) 1 )( א ( ו - 30 ד ) א )( 1 ( ................................ ................................ .................. 57
X . הלבגהה תקספ יאנת ................................ ................................ ................................ ....... 58
1 . םירחא תעתרה ךרוצל רתיה אלל םיהוש לש ילהנימ רצעמ – היואר תילכת ? ....................... 58
2 . רסוח תויתדימ ................................ ................................ ................................ ............ 60
XI . יתקוחה דעסה ................................ ................................ ................................ .............. 65
1 . סמ ןוקית תולטב ' 3 ותוללכב ................................ ................................ ........................ 65
2 . ןיפולחל - תועצמאב תולטב לש יתקוח דעס " לוחכ ןורפע תרבעה " ו " רדסהה ךותל האירק "
) reading in ( ................................ ................................ ................................ ................... 66

םוכיס ................................ ................................ ................................ ............................... 67

4

השקב תעיבקל דעומ ןוידל ףוחד

הריתעב ףוחד ןוידל דעומ עובקל שקבתי דבכנה טפשמה תיב .

סמ ןוקית תוארוה תויתקוחב אוה וז הריתע לש הניינע ' 3 תוננתסה תעינמל קוחל , לעופב ומושייש
ינוי שדוחב לחה 2012 , םירתועה םירוצע וחוכמשו 1-5 . ל בורק ילהנימ רצעמב םירוצע ןוקיתה חוכמ -
2,000 םירבג , םידליו םישנ , םניינעב הקחרה יכילה לכ םילהנתמ אלש . ןיב ןיחבמ וניא קוחה םירגובמ
םידליל ) סופורטופא ידי לע םיוולמ םניאש םיניטקב רבודמ םהב םיגירח םירקמב טעמל ( , םירוצע ךכו
םיבר םידלי וחוכמ , תמגוד תרתועה 1 , םישדוח השולשו הנש תב הטועפ , המא םע דחי הרוצעה
רבדמה בלב האילכ הנחמב .

סמ ןוקית לש ותילכת ' 3 לארשיל הסינכמ טלקמ ישקבמ תעתרה איה ילהנימ רצעמ תועצמאב תאזו
םאצומ תנידמב םהל תפקשנה הנכסה לשב םשרגל תורשפא לכ ןיאש ימ לש ןמזב לבגומ יתלב .
תועבוק קוחה תוארוה , וב םיטרופמה רתויב םיגירח םירקמב טעמל יכ , ףולחב אלא םדא ררחושי אל
תוחפל 3 ורצעמ דעוממ םינש . תוגירח תוביסנ רדעהב , משמ תרוקיבל ןידה תיב תרו , םייקל רומאה
ןיעמ תרוקיב - קוחה חוכמ רצעמ לע תיטופיש , םדא ררחשל ךמסומ וניא ללכ , ןאכ םירתועל ןכ לעו ,
קוחה חוכמ םירוצעה רתיל םג ומכ , סמ ןוקית תוארוה תויתקוח לש הפיקת דבלמ יפולח דעס לכ ןיא '
3 ) םיפיעס ואר 103-106 יפולח דעס רדעה ןיינעל ןלהל .(

שקה ותעיגפ חכונ רצעממ רורחש םירשפאמה וב םינונגנמ רדעהו תוריחל דוסיה תוכזב קוחה לש ה
םינש שולש ףולחב אלא ילהנימ , םיגירח םיאנת םימייקתמ םא אלא תאזו ; הז דעומבש הדבועה חכונ
ל בורק - 2,000 וחוכמ ילהנימ רצעמב םיקזחומ םניינעב שוריג ךילה לכ םייקתמ אלש שיא ; חכונו
מ קוחה חוכמש הדבועה ילהנימ רצעמב םיבר םידלי ףא םיקזחו , תרתועה תוברל 1 , תיב שקבתי
ףוחד ןוידל הריתעה תא עובקל דבכנה טפשמה .

אובמ

תוננתסה תעינמל קוח תוארוה תויתקוחב וז הריתע לש הניינע ) טופישו תוריבע ) ( סמ ןוקית ' 3 תארוהו
העש ( , עשתה " ב - 2012 ) ןלהל – ה ל קוח תוננתסה תעינמ , סמ ןוקית ' 3 וא קוחה ( ילהנימה םרצעמבו
הז קוח חוכמ םירתועה לש ןמזב לבגומ יתלבה . תנידמ לש םיקוחה רפסב ברצנ םעפ יא םא קפס
השונא הכ איה ילהנימ רצעמ תועצמאב תוריחל תוכזב ותעיגפש קוח לארשי .

הטושפ איה וז הריתע הביצמש הלאשה – ד הרבח הנכומש ריחמה והמ הרטמה רובעב םלשל תיטרקומ
לש תרהצומה " םיננתסמ תעתרה " ? איה םג הטושפ וז הלאשל םיבישמה ונתנש הבושתה – " לכ
ריחמ " , תוברל , םינפה רש ירבדכ , םהייח תא םהילע וסיאמיש תולועפ . ריחמ לכ , ןוטלש תעקפה תוברל
רבג לש ןמזב לבגומ יתלב ילהנימ רצעמו ותלחה לש הווסמב םירז יפלכ קוחה םי , םידליו םישנ , םקלח
םישק םייוניע תונברוק , םאצומ תונידמב םהל תפקשנה הנכסה לשב םשרגל ןתינ אלש . לש םתבושת
תרחא איה םירתועה – םייתקוח דוסי תונורקע ידי לע לבגומ קקוחמה תיטרקומד הרבחב . האילכ
מ םהל תפקשנה הנכסה לשב םשרגל תורשפא לכ ןיאש רתיה אלל םיהוש לש תילהנימ הגירח הווה
5

וללה םייתקוחהו םיירסומה תולובגה ןמ תינוציק . םהש העשב טלקמ ישקבמ לש תינומה האילכ
וזכ תינוציק הגירח איה םג טלקמל םהיתושקב תניחבל םיניתממ .

ינוי שדוחמ לחה 2012 ל בורק םיקזחומ - 2,000 םירבג , סמ ןוקית חוכמ ילהנימ רצעמב םידליו םישנ ' 3 .
יתה רתיה אלל לארשיל סנכיהלמ הדובע ירגהמו טלקמ ישקבמ עיתרהל תרהצומ הרטמב קקחנ ןוק ,
ןידה תונורקעמו ילארשיה ןידב םייתקוחה תונורקעה ןמ יתועמשמ ןפואב הטוס אוה ךכ ךרוצלו
ימואלניבה . הלא םיימואלניבו םייתקוח תונורקעל םאתהב , ותילכת שוריג וצ חוכמ ילהנימ רצעמ
שומימ רשפאל שוריגה לש , שוריג ךילה רדעהבו , ןמזב לבגומ יתלב ילהנימ רצעמב םדא קיזחהל ןיא .
סמ ןוקיתש אלא ' 3 עבוק , רתויב תוגירח תוביסנ רדעהב יכ , אלל לארשיל סנכנש ימ יכ אוה ללכה
לש ןמז קרפ ילהנימ רצעמב קזחוי רתיה 3 תוחפל םינש .

ןוקית תוארוה רתויב תויטנוולר היבגל הייסולכואה סמ ' 3 , ךשמהב רבסויש יפכ , תייסולכוא איה
ןדוס יחרזאו האירתירא יחרזא , לש תוינידמ םיבישמה םיליחמ ןהילא סחיבש תונידמ יתש " יא
הקחרה " וא " תיתצובק תינמז הנגה " , יתשמ תחאל שרוגיש םדא דומעי ובש ןוכיסב הרכה ךותמ תאזו
הלא תונידמ ) םיפיעס ואר 32-65 ןלהל .( םיבישמה ינותנמ םמצע , ךשמהב דומענ םהילעש , יכ הלוע
ה תייסולכוא ךותמ " םיננתסמ " לארשיל םיסנכנה , ל בורק - 90% הלא תוצובקל םיכייתשמ . תנידמ
התע תעל הלא תויסולכוא יתש שרגל ןיאש ךכב הריכמ לארשי , םעמשמכ םיטילפב רבודמש ןיב
ואלש ןיב םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאב , טפשמ תיב לש ותאירק ףרח ךא רידסהל םיבישמל הז
םינש תכשמנה תוינידמב רבודמש הדבועה רואל הלא םישנא לש םהיתויוכז תא , םיבישמה ורחב
שוריג רב וניאש ימ לש ןמזב לבגומ יתלבה ילהנימה ורצעמ תא אקווד הקיקחב רידסהל .

תונחבה אלל טעמכ רצעמב הקזחה רשפאמ קוחה , ךכו , לשמל , בגומ יתלב ילהנימ רצעמב תקזחומ ל
ןמזב תרתועה 1 , םישדוח השולשו הנש תב תיארתירא הטועפ , םיפסונ םיבר םידלי םע דחי .

רצעממ רורחש ןיינעב ליעי דעס לש ורדעה תא אוצמל ןתינ קוחה לש םיברה וימגפ ןיב . רבסויש יפכ
ךשמהב , תוגירחו תורצ הכ ןה םינש שולשמ תוחפ רצעמב םיקזחומש ימל סחיב רורחשה תוליע , דע
עופבש ןחוכמ ררחושמ וניא שיא ל . ןייצל שי הז רשקהב , םיננתסמ לש תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב יכ
ןאכ םירתועה לכל סחיב עבק , םשרגל תורשפא ןיאש יפ לע ףא יכ ) ואלש ןיבו םיטילפכ ורכויש ןיב ( אל
םניינעב רורחש תליע תמייקתמ . ןכאו , תוננתסה תעינמל קוחב היוצמ הניא וזכ רורחש תליע , לעו ןכ
םירתועל רתונש דיחיה דעסה , האילכ הנחמב וניא םמוקמ יכ םירובסה , תוארוה תויתקוח תפיקת אוה
קוחה .

ךילה רדעהב ףא םינש שולש לש ןמז קרפל ילהנימ רצעמ לש ללכ תעבוקה קוחה תארוה לע ףסונ
שוריג , סמ ןוקית ' 3 עורז " םייתקוח םישקומ " םיפסונ – ויתוארוהל םאתהב , טלקמ ישקבמ ינידמ
םתשקב תניחב ךילה ךרואל תרומשמב ללככ וקזחוי ; ורורחשל הליע הווהמ וניא ןיטק םדא לש ותויה
סופורטופא ידי לע הוולמ וניא אוה םא אלא ; רורחשל הליע חרכהב םיווהמ םניא םייאופר םימעט ;
חצנל ורצעמל איבהל יושע םימיוסמ םירוזא וא תומיוסמ תונידמ בשות םדא לש ותויה ; חולו תו
עומיש םויקל םינמזה , ןיעמ תרוקיב - ןמ יתועמשמ ןפואב םיגרוח תרזוח תרוקיבו תינושאר תיטופיש
םייתקוחה םיטרדנטסה , הז טפשמ תיב ידי לע ועבקנש .
6

קלחה יתדבועה

I . םירתועה

1 . םירתועה 1-5 תוננתסה תעינמל קוחה חוכמ ילהנימ רצעמב םלוכ םיקזחומה האירתירא יחרזא םה
האילכה ןקתמב " םינורהס ." תיתקוח יתלבה ותעיגפ תא םיגדמ םירתועה תשמחמ דחא לכ לש וניינע
סמ ןוקית לש ' 3 תוריחל תיתקוחה תוכזב .

2 . םירתועה 1-5 האירתירא יחרזא םלוכ םה . מ תא טרפנ ךשמהב ןיינעל האירתירא יחרזא םתויה תועמש
םשרגל תורשפאה רדעה , הרוצב תרשמ וניא הלא םירתוע לש ילהנימה םרצעמ יכ עבונ ונממש ןיינע
םדגנ ואצוהש שוריגה יווצ שומימ לש תילכתה תא יהשלכ . התע רבכ ןיוצי , םירתועה יכ 1-4 וקזחוה
םיחירבמ ידי לע יניסב םיכורא םישדוח ךשמב הבורע ינבכ םהיתוחפשמ ינבמ רפוכ ימד טוחסל הרטמב
םייוניעו תומילא לש תויווח ורבעו . תופסונ תויודע תואמ םע תובשייתמ םירתועה לש םהיתויודע ,
יניסב םהיתורוק רבדב טלקמ ישקבממ ובגנש . םיבר טלקמ ישקבמ לש םהיתויודעמ הלועש יפכ , םקלח
) תורתועל המודב 1-2 ( לארשיל עיגהל וננכת אל םלועמ , וקזחוהו םיחירבמ ידי לע ןדוסב ופטחנ אלא
םהיתוחפשמ ינבמ םיפסכ טוחסל הרטמב יניס יאה יצחב . לארשיל םכרדב םיקזחומ םהמ םיבר
הבורע ינבכ יניסב העווז תונחמב . האילכל תונברוק םה , םייוניעל , הבערהל , תינוציק תומילאל , סנואל
תוינימ תופיקתלו , ריצקל ת םירביא , הטיחסלו קשועל . י םידרוש םניאש םהב ש , ידי לע םיחצרנש שיו
םיחירבמה . תאז לכ , םישרודש םיפסונ םיפסכ תרבעהל הנתמהב םישדוח ףאו תועובש ךשמב
לארשיל םתרבעה תרומת םיחירבמה . תא רגמל םילעופ םניא םירצמה ןוחטיבה תוחוכש דבלב וז אל
העפותה , תונחמה ןמ םרורחש רחאל םילפונ טלקמה ישקבממ םיבר אלא לארשיל הנורחאה םכרדבו
תומילאל תונברוק , סנואל , םירצמה תוחוכה דצמ גרהלו יריל .

3 . ואה תוביצנ יחווידב תראותמ וז העפות " ודבו םיטילפל ם " םידבועל עויס דקומ ידי לע ובתכנש תוח
םדא תויוכזל םיאפורו םירז .

םוימ םדא תויוכזל םיאפור םוכיס קתעה 23.2.2011 צמ הז ןיינעב " מוסמו ב ן ע / 2 .
וד קתעה " ראורבפ שדוחמ םירז םידבועל עויס דקומ ח 2011 צמ " ןמוסמו ב ע / 3 .
םדא תויוכזל םיאפור םוכיס קתעה , םוימ םיימואלניב םינוגרא לש הרושו םירז םידבועל עויס דקומ
30.11.2011 צמ " ןמוסמו ב ע / 4 .

תורתועה 1 ו - 2 - הנשה תב התיבו םא

4 . תרתועה 1 , האירתירא תיחרזא , תנש תדילי איה 2011 , םישדוח השולשו הנש תב . המא םע דחי ,
תרתועה 2 , תנש תדילי 1985 , האירתירא תיחרזא איה םג , קוחה חוכמ ילהנימ רצעמב תקזחומ איה
האילכה ןקתמב תוננתסה תעינמל " םינורהס " םוי זאמ 28.8.2012 . תורתועה 1 ו - 2 להואב תוקזחומ
לודג , ןה ותוא דוע םע תוקלוח 14 ןהידליו םישנ . וב רוזאבש םיינוציקה ריוואה גזמ יעגפל ףושח להואה
האילכה ןקתמ יוצמ – ףרוחב תימצמ רוקו ץיקב דבכ םוח .

לש הריהצת קתעה תרתועה 2 צמ " ןמוסמו ב ע / 5 .
7


5 . תרתועה 2 לארשיל עיגהל הנווכתה אל םלועמ , התחפשממ רפוכ טוחסל הרטמב יניסל הפטחנ אלא .

6 . תרתועה לש הגוז ןב 2 ) תרתועה לש היבא אוהש 1 ( האירתירא אבצב לייח היה , הנידמה ןמ טלמנ ךא ,
ןדוסבש הלסקב םויה ההוש אוהו . ץרמ שדוחב 2012 תורתועה ובזע 1 ו - 2 לע רתיה אלל האירתירא תא
תרתועה לש הגוז ןב לא ףרטצהל תנמ 2 ןדוסב . תורתועה ועיגהשכ 1 ו - 2 ןדוסל , פש ינפל דועו ןבב ושג
תרתועה לש הגוז 2 , םיחירבמ ידי לע ופטחנ . ןה " ורכמנ " םירחא םיחירבמל , יניסל ןתוא וריבעה הלאו ,
תוריסב הקלחו בכר ילכב התשענ ךרדה ןמ קלחשכ .

7 . תרתועה הקזאנ יניסב 2 םירחא םע דחי הילגרב , לש םוכס ומלשי התחפשמ יבורקש רחאלש הל רמאנו
25,000 $ יל רבעותו ררחושת איה לארש . תרתועה 2 םיתעל התכוהו םיפטוחה ידי לע תוללעתה הרבע
תובורק . תרתועה תא וכה םג םיפטוחה 1 , הנשכ תב תקונית , התכב רשאכ הקיתשהל תנמ לע , ףאו
ןולחה ןמ הכילשהל םעפ אל ומייא .

8 . תורחאה םישנה תא הפוקתה ךרוא לכל יתרגש ןפואב סונאל וגהנ םיחירבמה , םע דחי וקזחוהש
ורתועה ת . תרתועה תא 2 הב ואר םהו תקוניתל םא התייהש םושמ םיחירבמה וסנא אל " הנקז " םעטמ
הז , התונכל וגהנ םג ךכו .

9 . כ ךשמב - 5 תורתועה וקזחוה םישדוח 1-2 יניסב םיחירבמה ידיב . ידיב הלע הז ןמז קרפ רחאל קר
תרתועה לש התחפשמ 2 שרדנש םוכסה תא םיחירבמל םלשל , המאש רחאל תאזו , תאצמנה
האירתיראב , םיבורקו םידידי תרזעל התנפו החפשמה תיב תא הרכמ . לע תורתועה ואבוה ןכמ רחאל
לא םיחירבמה ידי לובגה , הצ תוחוכ ידי לע ורצענ םש " ל .

10 . תרתועה לש הבצמ 1 םיכוראה יבשה ישדוח רחאל ער יכב היה , םילוחה תיבל וחקלנ תורתועהו
" הקורוס " עבש ראבב . האילכה ןקתמ לא תורתועה יתש ורבעוה םימי רפסמ רחאל " םינורהס " , ןה םש
םויה דע תוקזחומ .

11 . םויב 3.9.2012 תורתועה ואבוה 1 ו - 2 נפב תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב י . תרתועה 2 אל ללכ יכ הרפיס
ןדוסמ הפטחנ אלא לארשיל עיגהל הנווכתה , הלעב אצמנ םש , ידימ ררחתשהל ידכ רפוכ םלשל הצלאנו
םיפטוחה . לארשימ הקחרה יא לש תוינידמ הלח האירתירא יחרזא יפלכש ךכ לע דמע ןידה תיב ,
םג הנוכמה " תיתצובק הנגה ) " א טוריפ ואר םיפיעסב וז תוינידמ תודו 32-65 ןלהלש ( , ףיעסב ןייצ ךא 7
ותטלחהל :

" יחרזא יפלכ לארשי תנידמ המצע לע הלטנ רשא תיתצובקה הנגהה יניעמ המלענ אל
האירתירא , םיקזחומה לש םתוחרזא תנידמ - םיננתסמה , הנגהה יכ הדבועה רואל תאז םע
תינמז הניה , ל הדעונש ותילכתו וצה תפוקתב בשחתהבו יתאצמ אל קזחומה שוריג חיטבה
םיקזחומה רורחשל םוקמ ".

תורתועה דגנ אצוהש תוננתסה תעינמל קוחה יפל שוריגה וצ קתעה 1 ו - 2 צמ " ןמוסמו ב ע / 6 .
תורתועה ןיינעב ןידה תיב תטלחה קתעה 1 ו - 2 םוימ 3.9.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 7 .

8

רתועה 3

12 . רתועה 3 , האירתירא חרזא אוה םג , ןב 23 םינש , תוננתסה תעינמל קוחה חוכמ ילהנימ רצעמב קזחומ
כ - 4 םישדוח , םוי זאמ 6.6.2012 .

רתועה לש וריהצת קתעה 3 צמ " ןמוסמו ב ע / 8 .

13 . רתועה 3 תנשב סיוג 2006 , ןב ותויהב 17 םינש , האירתירא אבצל . רתועה אצי אל םייתנש ךשמב 3 ולו
אבצה ןמ תחא םעפ השפוחל . שדוח לש השפוח ול הנתינ םייתנש רחאל , רזח אל הנממ . תנשב 2009
רתועה הסינ 3 האירתירא תא תאצל , לובגב ספתנ ךא , יאבצ ןיצק ינפב טפשנ , אלש יתלב הפוקתל רצענו
שארמ הרדגוה . רתועה 3 רצעמב םייתנש קזחוה , השק תומילאמ לבס ןכרואלש . קזחוה הנושארה הנשב
מדאה ינפל תחתמ ה , ךושח ףתרמב , התוא ךרוא לכל ףתרמה ןמ תאצל תורשפא אללו חצ ריוא אלל
הנשה . המדאה ינפל לעמ אלכב קזחוה היינשה רסאמה תנשב . ץראה לע ןשי ןמזה ותוא לכ ךלהמב , אלל
ןרזמו הטימ .

14 . תנשב 2011 , רסאמ תונש יתש רחאל , אלכה ןמ רתועה ררחוש , אבצל דיימ רבעוה ךא . השולשכ רחאל
ישדוח ותנידמ תא בזעו טלמנ ם . רתועה 3 ששוח , אלל רצעמל ףושח היהי האירתיראל רזחוי םא יכ
טפשמ , טפשמ אלל תוומ שנועל ףא ילואו םייוניעל .

15 . התע רבכ ןיוצי , רתועה לש וניינעש ףא יכ 3 האירתיראב בצמב איקב וניאש ארוקל עמשיהל יושע
צקנס הדיצבש תוקירע לש הריבע עוציב לש טושפ הרקמכ תילילפ הי , בצמה וניא והזש ירה . ךשמהב
האירתיראב בצמה תודוא ביחרנ , ואה תוביצנ וב ןפואהו וז הנידמב יאבצה סויגה תועמשמ " םיטילפל ם
האירתירא יחרזאב תוריכמ יברעמה םלועה תונידמ לכו , יאבצ סויגמ וטלמנש , םיטילפכ ) םיפיעס ואר
48-56 ןלהלש .(

16 . רתועה 3 לש םוכס םליש 3,400 $ ת ותחרבה תרומ , םיחירבמה תצובק יניסל אבוה רשאכ םלוא ,
םשל ותוא האיבהש , תרחא םיחירבמ תצובקל ותוא הרכמ . םלשי םא קר יכ ול הרסמ היינשה הצובקה
לש םוכס 30,000 $ ררחושי .

17 . רתועה 3 םיישדוחכ ךשמב יניסב םיחירבמה ידי לע קזחוה . צל תלבקו ותחפשמ יבורק תטיחס ךרו
ושרדש םימוכסה , רתועה תא תונעל םיחירבמה וגהנ 3 . ךרוא לכל וילגרב קוזא אוהשכ קזחוה אוה
הפוקתה . בערוה אוה , םיחירבמה ידי לע הכוה , למשח תוכמ לביק , םילזונ וילע ךופשל וגהנ םיחירבמהו
םיחתור . ידי לע עובק ןפואב וסנאנ ומע דחי וקזחוהש םישנה םיחירבמה .

18 . רתועה לש ותחפשמ יבורק וחילצה םיישדוחכ רחאל 3 שרדנה םוכסה תא סייגל , וררחש םיחירבמהו
לארשי לובגל ותוא ואיבהו ותוא - םירצמ , הצ תוחוכ ידי לע רצענ םש " האילכה ןקתמל אבוהו ל
" םינורהס ."

9

19 . ורצעמל ךומסב רבכ , רתועל ךרענש העש 3 תולובגה תרוקיב הנוממ ינפב עומיש , ששוח אוה יכ רסמ אוה
האירתיראל רזחוי םא הנועיו רצעיי יכ . ןכ יפ לע ףא , טלקמ שקבל ותורשפאב יכ ול רסמ אל שיא
תאז תושעל ידכ לועפל וילע דציכו לארשיב .

20 . םויב 19.6.2012 רתועה אבוה 3 תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב ינפב . ןייצ ןידה תיב , לכ ןיא םויה יכ
יחרזא תא קיחרהל תורשפא האירתירא , רתועה לש ורצעמ תא רשיא םלוא :

" ןכא , יניעמ םלענ אל , יכ םיננתסמ קיחרהל תיביטרפוא תלוכי לכ ןיא םויהל ןוכנ
הרזחב האירתיראמ , ששחה לשב לארשיב תיתצובק הנגהל םיכוז וז הנידמ יחרזאו ליאוה
םאצומ תנידמב םהייחל . הנגהל הכוזש ןנתסמ ןיב לידבמ וניא תוננתסה תעינמל קוח ךא
וזכ הנגהל הכוז וניאש ןנתסמ ןיבל תיתצובק , ןכלו , ינרובס , קוח לש יתילכתה שוריפה יכ
םיננתסמ לש תונוש תוצובק ןיב הלדבה תושעל רשפאמ וניא תוננתסה תעינמל , לכ ןיאו
תעבוקה קוחב הארוה , והמ תינמז תיתצובק הנגה יכ רורחשל הליע הו ) ". הפסוה השגדהה .(

21 . םויב 14.8.2012 רתועה אבוה 3 ןידה תיב ינפב תינש . לש ורורחשל הליע ןיא יכ עבקו בש ןידה תיב
רצעממ רתועה . ןכ ומכ , םויב 15.8.2012 רתועה םשב הנפ 3 םירז םידבועל עויס דקומ , רתועה יכ רסמו
בדב הנמאל םאתהב לארשיב טילפכ רכומ תויהל שקבמ םיטילפ לש םדמעמ ר .

רתועל אצוהש שוריגה וצ קתעה 3 צמ תוננתסה תעינמל קוחה יפל " ןמוסמו ב ע / 9 .
וניינעב ןידה תיב תוטלחה יקתעה רתועה לש 3 םימימ 19.6.2012 ו - 14.8.2012 צמ " םינמוסמו ב
המאתהב ע / 10 ו ע / 11 .
םוימ םירז םידבועל עויס דקומ תיינפ קתעה 15.8.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 12 .

רתועה 4

22 . רתועה 4 כ ןב האירתירא חרזא אוה - 50 םינש . ןקתמב ילהנימ רצעמב קזחומ אוה " םינורהס " זאמ
ינוי שדוח 2012 . האירתירא אבצל הייפכב רתועה סיוג רבעב – לש הפוקתל תחא םעפ 3 םעפו םינש
לש הפוקתל תרחא 10 םינש . רתועה לביק הנש יצחכ ינפל 4 סויגל ןומיז תפסונ םעפ יופכ , טלמנו
האירתיראמ . ששוח רתועה , רצעמל ףושח היהי ותנידמל בושי םא יכ , םייוניעלו טפשמ אלל רסאמל .

לש וריהצת קתעה רתועה 4 צמ " ןמוסמו ב ע / 13 .

23 . רתועה 4 יניסל םיחירבמ ידי לע רבעוה , רפוכ תשירד ךות םיישדוחכ ךשמב קזחוה םש . םיישדוח רובעכ
םוכסה תא סייגל ורבח חילצה םירצמ לובג לא םיחירבמה ידי לע אבוהו ררחוש אוהו שרדנה - לארשי ,
הצ תוחוכ ידי לע רצענ םש " ל .

24 . רתועה לש ותינייחא 4 ןדוסל העיגהו האירתירא תא הבזע איה םג . תורתועה ומכ 1 ו - 2 , ותינייחא םג
ןדוסב םיחירבמ ידי לע הפטחנ רתועה לש , לש רפוכ םישרודו תעכ הב םיקיזחמה 35,000 $ הרומתב
הרורחשל .

10

25 . תוננתסה תעינמל קוחה יפל שוריג וצ אצוה רתועה דגנ , צעמב קזחומ אוה וחוכמ רשא כ הזמ ילהנימ ר -
4 םישדוח . תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב ינפב אבוה רתועה , ורצעמ תא רשיאש , קתעה ודיב ןיא םלוא
ןידה תיב תטלחה לש , תיב תוריכזמ לא םירז םידבועל עויס דקומ ידי לע החלשנש השקבל הנעמבו
ןידה , םינפה דרשמ יכמסמ קר ולבקתה , ןידה תיב תוטלחה אל ךא . ןכ ומכ , םויב 15.8.2012 םשב הנפ
רתועה 3 םירז םידבועל עויס דקומ , םאתהב לארשיב טילפכ רכומ תויהל שקבמ רתועה יכ רסמו
םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאל .

רתועל אצוהש שוריגה וצ קתעה 4 צמ תוננתסה תעינמל קוחה יפל " ןמוסמו ב ע / 14 .
םוימ םירז םידבועל עויס דקומ תיינפ קתעה 15.8.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 15 .

תרתועה 5

26 . תרתועה 5 איה םג זאמ תוננתסה תעינמל קוחה חוכמ ילהנימ רצעמב תקזחומה האירתירא תיחרזא
םוי 11.6.2012 . האילכה ןקתמב להואב תקזחומ איה םג " םינורהס ."

לש הריהצת קתעה תרתועה 5 צמ " ןמוסמו ב ע / 16 .

27 . תרתועה 5 תנשב הדלונ 1989 , תנשבו 2007 יאבצ תורישל הארקנ . ןכמ רחאלו תונוריט הרבע איה
תואלקח ידומילל אבצה ידי לע החלשנ , דמלת המ רוחבל תורשפא לכ אלל . הרישכהל ודעונ הידומיל
לבגומ יתלב ןמז קרפל הנידמה תורישב היופכ הדובעל .

28 . אבצה םעטמ תואלקחה ידומיל םות רחאל , הבש תרתועה 5 ןמז קרפל בצייתהל הארקנש דע התיבל
תיאלקח הדובעב לבגומ יתלב . ךכיפל , רתיה אלל האירתירא תא תרתועה הבזע . םאש תששוח תרתועה
םייוניעלו םישק םיאנתב טפשמ אלל רצעמל הפושח היהת האירתיראל רזחות ) לופיטה ןפוא ןיינעל
ואר ןידכ אלש הנידמה תא םיבזועה האירתירא יחרזאב םיפיעס 51-55 ןלהל .(

29 . תרתועה 5 ינוי שדוחב רתיה אלל לארשיל הסנכנ 2012 , תעינמל קוחה יפל שוריג וצ הדגנ אצוהו
תוננתסה . קוחה בייחמש דעומב תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב ינפב האבוה םאה תעדוי הניא תרתועה
) ךותב רמולכ 14 הרצעמ דעוממ םימי ( , הו םימרוג רפסמ ידי לע הלאשות ןכש דחא םא תעדוי הניא אי
ןידה תיב היה םהמ . םוקמ לכמ , םויב 23.8.2012 ןידה תיב ינפב האבוה , תששוח איה יכ הרסמ םש
הבזע םרטב תלייח התייהש םושמ רוזחל , לארשיב טלקמל השקב שיגהל הצור איה יכו . הטלחהב ומכ
נה " ל , ל םיכוז האירתירא יחרזאש ךכ לע ןידה תיב דמע וז הטלחהב םג " הנגה תיתצובק " שוריג ינפמ ,
עבק ךא , תרתועה תא ררחשל הליע ןיא יכ 5 .

30 . ןידה תיב עבק ןכ ומכ , יכ " ינידמ טלקמל תקזחומה תשקבב ותטלחה עידוי תולובגה תרוקיב הנוממ
הדי לע שגותש לככ ." תאז םע , תרתועל רסמ אל שיא 5 טלקמל השקב שיגהל תנמ לע לועפל הילע דציכ .

תרתועל אצוהש שוריגה וצ קתעה 5 צמ תוננתסה תעינמל קוחה יפל " ןמוסמו ב ע / 17 .
תרתועה לש הניינעב ןידה תיב תטלחה קתעה 5 םוימ 23.8.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 18 .

11

םירתועה 10 - 6

31 . םירתועה 6-10 םדא תויוכז ינוגרא םה , הנגהל םילעופה , ראשה ןיב , םיטילפ לש םהיתויוכז לע , ישקבמ
טלקמ , הדובע ירגהמ , םייוניע תונברוקו םדא ינבב רחס תונברוק .

II . עקר יללכ לע ישקבמ טלקמ ") םיננתסמ " ןושלב םיבישמה ( לארשיב

32 . הלדג תונורחאה םינשב ךרד רתיה אלל לארשיל טלקמ ישקבמ לש םתסינכ תעפות יתועמשמ ןפואב
םירצמ לובג - לארשי ) םתבוגתב וביחרי םיבישמהש קפס ןיא ךכ לעו .( אקע אד , תמסוח לארשי תנידמש
רתיה אלל הילא םיסנכנש ימ בור לש טלקמה תכרעמל השיגה תא , ןפואב ןוחבל אלש הרחבש ךכב
יתש לש טלקמה תושקב תא ינטרפ לארשיל תועיגמה תוירקיעה תויסולכואה – ןדוס יחרזא
האירתיראו . ךכ , יתש ינבו תונבל םיילאודיבידניא טלקמ יכילה םויקמ הנידמה תענמנ דחא דצמ
הלא תוצובק , בושו בוש הזירכמ ינש דצמו , םיילכלכ םירגהמב אלא םיטילפב רבודמ ןיא יכ .

33 . שגדוי םירבדה חתפב – םג תמייק הלא תונידמ יתש יחרזא תא שרגל תיטקרפהו תיטפשמה העינמה
לש םדמעמ רבדב הנמאב ועמשמכ טילפ וניא םדא יכ תילאודיבידניא הטלחה לבקתהב רשאכ
םיטילפ . הז טפשמ תיב , ךשמהב שגדויש יפכ , רבדב הנמאה יאנתב דמוע וניאש ימ םגש ךכ לע דמע
םיטילפ לש םדמעמ , וילע לוחתו ףיסות תוינידמ " הקחרהה יא " ןורקע חוכמ תאזו " המילשמה הנגהה " ,
ה ןורקע וחוכמש - non-refoulement הנמאה יאנתב םידמוע םניאש ימ לע םג לח .

34 . תושרה לש טנרטניאה רתאב םימסרפתמה הריגההו ןיסולכואה תושר ינותנמ , ןיבמ יכ הלוע
ה " םיננתסמ " % 63 האירתירא יחרזא םה , % 26 ןדוס יחרזא םה ו - % 11 תורחא תונידמ יחרזא םה .

ךותמ םייטנוולרה םידומעה קתעה " וד " לארשיב םירז ינותנ ח " ןיסולכואה תושר לש , שדוחב םסרופש
טסוגוא 2012 , צמ " ןמוסמו ב ע / 19 .

35 . ענמנו טלקמ ישקבמכ האירתיראו ןדוס יחרזא תא רידגהל אלש שקעתמ םינפה דרשמש יפ לע ףא
ב םתדימע לש תילאודיבידניא הקידבמ םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאה יאנת , דיפקמ אוהש ךות
םתונכל " םיננתסמ " וא " םיילכלכ םירגהמ " , תורשפא םויה ןיאש ךכב הריכמ המצע לארשי תנידמ
םאצומ תונידמל םשרגל , םיטילפ םתויה תלאשמ קתונמב .

36 . עבונ החטשמ םינדוסה טלקמה ישקבמ לש םתקחרהל לועפל לארשי לש יטפשמה תלוכיה רסוח , שארב
הנושארבו , ה ןורקעמ - non-refoulment , ףיעסב עובקה 33 םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאל ) כ " א 65 (
ףיעסבו 3 םיירזכא םישנועו סחי דגנו םייוניע דגנ הנמאל , םיליפשמ וא םיישונא יתלב ) כ " א 1039 .(
הלא תונמא בלב דמועה ידוסיה ללכה הרזחהה וא שוריגה רוסיא ןורקע אוה . הז ןורקע יפ לע , םוש
ריזחת אלו שרגת אל הנמאה תולעבמ הנידמ ) "refouler" ( תוצראה תולובג לא איהש הרוצ וזיאב טילפ
עזג ימעטמ הנכסב ותוריח וא וייח ויהי ןהבש , תד , תוחרזא , וא םיוסמ יתרבח ץוביקל תוכייתשה
תמיוסמ תינידמ הפקשהל . ןורקע ב םג ךשמהב ץמוא הז ףיעס 3 ל םייקש ימל סחיב םייוניע דגנ הנמא
ןימאהל יתוהמ דוסי , ב הדמעה תנכסב ןותנ אוה יכ םייוניע ינפ . ה ןורקע לש ותובישח - non-
12

refoulement םייוניעה תנמאו םיטילפה תנמא םוחתמ ןמזמ רבכ הגרח , ןמ קלחכ םויכ רכומ אוהו
יגהנמה ימואלניבה טפשמה . מ הז ןורקע ילארשיה יתקוחה טפשמה ןמ קלחכ םג רכו , ו עבקנ הקיספב
םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאה יאנתב דמועש ימ לע קר אל לח אוה יכ ) גב " ץ 4702/94 דגנ ייאט לא
םינפה רש , פ " טמ ד ) 3 ( 846 , 848 .(

37 . םיתיעל הנוכמ האירתיראו ןדוס יחרזא לע הלחה תוינידמה " תינמז הנגה " א ו " תיתצובק הנגה "
םיתיעלו " הקחרה יא תוינידמ ." וז תוינידמ תונכל אלש םינפה דרשמ שקעתמ הנורחאל " תינמז הנגה "
וא " תיתצובק " , רשמו םינפה דרשמב םיריכב םימרוג םינש ךשמבש רחאל ושמתשה אקווד םיטפשמה ד
הז חנומב . תרתוכה תלאשש המוד םלוא , וז תוינידמ תרתכומ הב , תיטנוולר הניא ונניינעל . הרושה
םינש עבש תוחפל הזמ יכ איה הנותחתה , האירתיראל וא ןדוסל שיא תשרגמ הניא לארשי תנידמ . תאז
וז הנידמ יחרזא תא הנכתש ןיב " טלקמ ישקבמ " , " םיננתסמ " וא " םיילכלכ םירגהמ " תא הנכתש ןיבו
תוינידמכ םהילע הלחה תוינידמה " הרזחה יא " , " תינמז הנגה " וא " צובק הנגה תית ."

38 . הרומאה תוינידמה לש המויק לע דמע הז טפשמ תיב , יכ ןייצו

" םניה םיסנכנה תיברמ תונורחאה םייתנשב האירתיראמ , יא תוינידמ םהיבגל תמייק רשא -
תינמז הקחרה , םש ררושה בצמה לשב ".
גב " ץ 7302/07 נ םירז םידבועל עויס דקומ ' ןוחטיבה רש , םוימ ןיד קספ 7.7.2011 , ףיעס 8
קספל הניד ד האישנה לש ' שיניב .

39 . האירתירא יחרזא לש טלקמ תושקב םינחוב םניא םיבישמהש ךכ לע הז טפשמ תיב דמע הנורחאל :

" ןיא קלוח רערעמהש ונינפלש אל רכוה טילפכ לע - ידי בישמה ... םע תאז , םאתהב תוינידמל
תגהונה סחיב יחרזאל האירתירא , וליפא היה רערעמה שיגמ תשקב טלקמ תינטרפ ... וז אל
התייה תנחבנ . "
עע " מ 8908/11 נ ופסא ' םינפה דרשמ , םוימ ןיד קספ 17.7.2012 , ףיעס 15 לש וניד קספל
ע טפושה ' ןמלגופ .

40 . םיבישמה םינעוט םעפל םעפמ , םהב ריכהל תושקב ושיגה אל ללכ האירתיראו ןדוס יחרזא בור יכ
םיטילפכ . שיגדהל בושח םלוא , שיגהל הלא תונידמ יחרזאל רשפיא אל ללכ םינפה דרשמ םויה דע יכ
םיטילפכ םהב ריכהל תוינטרפ תושקב . ונייצב יזוחמה טפשמה תיב ךכ לע דמע :

" םידדצה ןמ יתשקבש ןועיטה תמלשהב , ב הנייצ " ה כ םינהנהש העינמ לכ ןיא יכ בישמ
יא תוינידממ - םיטילפה תנמא חכמ ינידמ טלקמל תוינטרפ תושקב ושיגי הקחרהה . אלא
תרחא תדמלמ הקיטקרפהש : םירקחנ םה לארשי תולובגל םיעיגמ הלא תונידמ יאצוי רשאכ
םתוניתנ תנידמ םש תא םירסומו תורצק . ליעל תורומאה תונידמה יניתנב רבודמ םא ,
קספומ ימ לש דמעמ םהל ןתינו םיטילפכ םהב לופיטה םינהנש יא תוינידממ - הקחרהה .
השעמל , לולסמל םתוא הנפמו םהיתונעט תא ןועטל םישנא םתואל רשפאמ וניא בישמה
יא תוינידמ לש דחוימה - הקחרהה . בישמהו ינפל וכרענש םינוידב םעפ אל הלע הז ןיינע
ורושאל בצמה ןכא הזש זא םיכסה . ךכיפל , נעטה ב לש ןועיטה תמלשהב התלעש ה " בישמה כ
ריהצה בישמה רשאכ התולעהל היה יוארה ןמ אלש רובס ינאו תיתדבוע הנוכנ יתלב הניה
ךופה אוה בצמה יכ תחא אל רבעב ".
תע " מ ) זכרמ ( 57162-01-11 נ ופסא ' םינפה דרשמ , םוימ ןיד קספ 2.11.2011 , ףיעס 4 קספל
ןידה .
13

41 . דמע ףא טפשמה תיב ב ופסא ןיינע ךכ לע , וליפאש הלאשה יבגל תילאודיבידניא הניחב תכרענ התייה
םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאה יאנתב םידמוע לארשיבש ןדוסו האירתירא יחרזא םאה , ויה וליפאו
טלקמל םהיתושקב תוחדנ , םשרגל תיטפשמ תורשפא לש המויקל איבהל ידכ חרכהב ךכב היה אל :

" בושח ןייצל רשקהב הז , יכ תייחד ב השק תינטרפ לש רערעמה הרכהל טילפכ יפל תנמא
םיטילפה ) םא ךכ טלחוי ( , ןיא העמשמ חרכהב תלילש הנגהה תקנעומש ול ותקחרהו
לארשימ . הנגהה הנקמש תנמא םיטילפה הנניא הנגהה הדיחיה ינפמ הקחרה תנידמל
אצומה , ןכש חוכמ ןורקיעה יללכה לש Non-Refoulement , תנידמ לארשי הנניא הקיחרמ
םדא םוקמל ובש תפקשנ הנכס וייחל וא ותוריחל ".
םש , ףיעס 19 ע טפושה לש וניד קספל ' ןמלגופ .

ח טפושה תרעה םג ואר ' הז ןיינעב רצלמ , םש :

" ידיד יבגלש ףיסוהל ינוצרב – יפל טילפ לש דמעמב הרכהל תינטרפ השקב תייחדב ןיא
מ הנהנש יממ עונמל ידכ םיטילפה תנמא ' יא תוינידמ - תינמזה הקחרהה ' תונהילו ךישמהל
וז תוינידממ , דוע לכ איה ויבגל הלחו תמייק . הקסיפב רומאה דצב תאז 19 לש וניד קספל
ירבח , טפושה ע ' ןמלגופ חוכמ תופסונ תומילשמ תונגה לש תירשפאה ןתלוחתל סחיב
לש ןורקיעה Non-Refoulement . "

42 . ל הנידמה לעש ןייצו ףיסוה טפשמה תיב יפלכ תוינידמ התואמ עבונה תויוכזה דגא אוה המ רידגה
ןדוסו האירתירא יחרזא ) םש , א תטפושה לש הניד קספ ' תויח .(

43 . םויב תסנכב םירזה םידבועה תדעווב םייקתהש ןוידב 31.10.2011 ץוחה רש ןגס ריבסה , יא תוינידמ יכ
תויוכזל ףקשנה ןוכיסהמ תעבונ ןדוסו האירתירא יחרזא יפלכ הקחרהה ףאו םהלש תויסיסבה םדאה
םאצומ תונידמל ושרוגי םא םהייחל , בושו – תנמא יאנתב םידמוע םה םא הלאשה ןמ קתונמב
םיטילפה . ץוחה רש ןגס לש ונושלב :

" האירתירא – יא עגרכ - תושעל רשפא , םילבגומ ונחנא יכ , ןוטלש םש שי האירתיראב יכ
לע רדגומש - כ ידי ל ןיבה הליהקה - ש אלש ןוטלשכ תימואל םדא תויוכז לע רמו , רזוחש ימו
םשל , הנכסב ןותנ , תוומ תנכס ללוכ , םיריהז רתוי הברה הפ ונחנא ןכלו ".

םוימ הדעווה לוקוטורפ ואר 31.10.2011 , מע ' 7 , ב ןימז :
rtf . 01 - 31 - 10 - 2011 / zarim / rtf / data / protocols / il . gov . knesset :// http .

44 . םג כנמ " הלשממה שאר דרשמ ל , רקול לארה , ןדוס יחרזא לש םשוריגל סחיב םירבדה תא ריהבה
תאזו לארשימ האירתיראו םויב 28.5.2012 ב תשרב ןויאירב ' ) ךביונ ןרק איה תנייארמה ( :

ךביונ ןרק : " סנכי אל ימ סנכי ימ עובקל הרואכל ודרשמ תוכמסבש ישי ילא םינפה רש
לארשיל , שרוגי ימ םג העוט ינא םא יתוא ןקתו , תועובשב םעפ רחא םעפ ארוק
ישקבמ תא שרגל םינורחאה הקירפאמ םיננתסמה וא טלקמה . תדמע ןכא תאז םא
ודרשמ , םתוא תשרגמ אל לארשי םצעב המל ? "

רקול לארה : " ךותמ 62 לכ םדוק םיננתסמ ףלא האירתיראו ןדוס ןופצמ םתיברמ .
שרגל םיננתסמ קיחרהל רשפא יא הלאה תונידמל , תנכס םש םהל היופצש ןוויכמ
םייח , תוימואלניב תונמא לע המותח לארשיו , קיחרהל ידכ םירבטצמ םיאנת ינשו
םיננתסמ , םתוא טולקל םיכסת הנידמהש דחא , םש ןיאש םייתשו נכס םייח ת . הככ
14

םיסוטמ םע םש תוחנל דחא ריהב םוי םילוכי אל ונחנא הלאה תונידמה יתש יבגלש
םהלש תונובירה תא רפהלו . ביוא תנידמ םג הז ןדוס ןופצ , םש םיננתסמ איצוהלו
הרזח . "

ךביונ ןרק " : ונל רמוא התאש המ םצעב רמולכ , םירש ללוכ שרגל ארוקו אבש ימ לכש
ל ריבס החינמ ינא עדי םע הלשממב אל הז םוקמ אוהש הזיאב םייניע זחאמ קוחה יבג
ללכב םישי ".

רקול לארה " : ינא ".

ךביונ ןרק " : םייניע זחאמ הלימב שמתשת אל התא ".

רקול לארה " : םיאקיטילופל סחייתהל הצור אל ינאו רוביצ דבוע ינא ".
) ופסוה תושגדהה .(
םירבדה לע רקול רמ רזח ןויאירה ךשמהב :

רקול לארה : " [...] םיארתיראו םינדוס ןופצ הז השקה ןיערגה , תורשע שי ומכ והשמ
םיפלא , היעב רתוי הז םתיא לבא , יכ לא " יתרמאש ומכ ף ... טולקל םיכסתש הנידמ ךירצ
םתוא , םנוחטיבל בורעל הכירצ הנידמ התואו . ב םויכ ירעצל בצמה אל הז םורד ] צ " ל :
ןופצ [ אל םגו לארשי לש ביוא תנידמ תרדגומ איהש ןדוס האירתיראב ".

םוימ רקול לארה רמ םע ןויאירה לילמת קתעה 28.5.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 20 .

45 . רומאכ , לש תוינידמב רבודמש ךכל םיבישמה םישחכתמ הנורחאל " תינמז הנגה " וא " תיתצובק הנגה " ,
םיריכב םימרוג בושו בוש וריהצה הנורחאל דע םלוא , םינפה דרשמ ידיקפ םג ומכ , תוינידמה יהוז יכ
האירתיראו ןדוס יחרזא לע הלחה :

א . גבב הנידמה תבוגת " ץ 7302/07 םוימ 17.9.2009 ) םיפיעס 62 ו - 65 ( , םוחת תלהנמ תמיתחב
הנידמה תוטילקרפב םיילהנימ םיניינע , בג ' ןיסנג יכוי . ךותמ םייטנוולרה םידומעה יקתעה
צמ הבוגתה " םינמוסמו ב ע / 21 .
ב . ימע ןב ןונמא רמ לש ובתכמ , כנמ " םוימ הריגההו ןיסולכואה תושר ל 2.1.2011 ) תיעיבר הקספ
תישימח הקספו .( צמ בתכמה קתעה " ןמוסמו ב ע / 22 .
ג . םירפא םייח רמ לש ובתכמ , ה תדיחי להנמ - RSD םוימ 10.12.2009 ) ףיעס 2 .( בתכמה קתעה
צמ " ןמוסמו ב ע / 23 .
ד . ה תדיחימ סייו רדה לש הבתכמ - RSD םוימ 10.6.2010 . צמ בתכמה קתעה " ןמוסמו ב ע / 24 .
ה . תעב הנידמה תבוגת " מ ) זכרמ ( 31808-03-10 םוימ 18.4.2010 ) ףיעס 41 .( םידומעה קתעה
צמ הבוגתה ךותמ םייטנוולרה " םינמוסמו ב ע / 25 .

46 . םלואו , רומאכ , יטנוולרה אוה תוינידמה לש המש אל , התועמשמ אלא – תישעמו תיטפשמ תורשפא ןיא
האירתיראו ןדוס יחרזא תא שרגל , אנתב םידמוע םהש ןיב ואלש ןיבו םיטילפה תנמא י .

47 . םירתועה 1-5 , םניינעב שוריג יכילה םילהנתמ ןיאש הדבועה ףרח ילהנימ רצעמב םיקזחומה , םלוכ םה
האירתירא יחרזא . ךכיפל , וז תוינידמ ירוחאמ רתתסמש לנויצרה תא תורוש רפסמב ריבסנ .

15

48 . לארשיל דוגינב , הנמאה יאנתב םידמוע האירתירא יחרזא םאה ילאודיבידניא ןפואב תנחוב הניאש
םיטילפ לש םדמעמ רבדב , הלאכ םיכילה תומייקמ תורחא תויברעמ תונידמ . ואה תוביצנ ינותנ " ם
תנשל םיטילפל 2011 , יאמ שדוחב ומסרופש 2012 , האירתירא יחרזאב הרכהה ירועש יכ םידמלמ
םיטילפכ רתויב םיהובג םה םלועה יבחרב . הלבט 10 ודל " ואה תוביצנ לש יטסיטטסה ח " םיטילפל ם
תדמלמ , יכ % 74 ישקבממ ורכוה םלועה יבחרב םיארתיראה טלקמה ילאודיבידניא ןפואב םיטילפכ
םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאה יפל . הלוע הלבטהמ , ורכוהש ימ תא הלאל םיפרצמ רשאכ יכ
תילאודיבידניא םיאכזל ל " המילשמ הנגה " םיטילפה תנמא יפל הנגהל םיאכז םניאש ףא , םידמוע
לע םיימלועה הרכהה ירועיש % 84.5 .

49 . תנשב יכ הלוע דוע 2011 םלועה יבחרב ורכוה םיטילפה תנמא יפל םיטילפכ ילאודיבידניא ןפואב % 71.3
ןדוסמ טלקמה ישקבממ . הלוע הלבטהמ , ל ורכוהש ימ תא הלאל םיפרצמ רשאכ יכ םיאכז
תילאודיבידניא ל " המילשמ הנגה " םיטילפה תנמא יפל הנגהל םיאכז םניאש ףא , ירועיש םידמוע
לע םיימלועה הרכהה % 74.4 .

ואר תואלמה תואלבטל :
zip . tables - annex - GlobalTrends - 2011 / globaltrends / org . unhcr . www :// http

50 . םלועה תונידמ בורלש יפ לע ףא , לארשיל ומכ , ןדוסו האירתירא םע ףתושמ לובג ןיא , ךכב תוריכמ ןה
הנמאה יפל םיטילפכ םירכומ תויהל םיאכז םחטשל םיעיגמה הלא תונידמ יחרזא לש טלחומה םבורש
םיטילפ לש םדמעמ רבדב , ל רעצמלו " המילשמ הנגה " הנמאה יאנתב םידמוע םניא םא ףא .

51 . תנמ לע האירתיראב בצמה תודוא הפיקמ הנומת לבקל , יחרזאל תנתינש הנגהה סיסבב דמועה
םלועבו לארשיב האירתירא , ואה תוביצנ תויחנהב ןייעל יד " האירתירא ןיינעב םיטילפל ם , ומסרופש
לירפאב 2011 – UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
needs of Asylum Seekers from Eritrea, 20 April 2011 .
ואר האירתירא ןיינעב תוביצנה תויחנהל : pdf . 2 ec 0 dafe 4 / pdfid / refworld / org . unhcr . www :// http

52 . תירטילאטוט הנידמב רבודמ , תוריחבה הבש " תוחדנ " םעפ רחא םעפ , כרעמו תושרל הפופכ טפשמה ת
תעצבמה . תרושקתה יעצמאב טלחומ ןפואב תטלוש הלשממה , םדא תויוכז ינוגרא לש םתוליעפו
הקספוה םייתלשממ אל םינוגראו . יארתיראה אבצב תורישל רשאב , רבודמ ןיאש תויחנהה ןמ הלוע
ןפואב המודה רבדב לארשיב הבוחה תורישל והשלכ . תוביצנ ואה " םיטילפל ם לע תדמוע ש ךכ " םרוג
ןוכיסה " ימואל תוריש וא יאבצ תוריש אוה הלעמב ןושארה . הבוח סויגב םיבייח םישנו םירבג תורישבו
ימואל םהייח תונש לכ טעמכ ) מע ' 9 תויחנהל .( מיהל רומא ימואלה תורישה ךש , קוח יפ לע , 18 םישדוח ,
תופוקתב םלוא " םוריח " מ אוה ךראו , הלוע תויחנהה ןמו , בד לש ותימאל יכ ר ןמזב לבגומ יתלב אוה
) מע ' 9 , םיילוש תרעה 51 .( הייפכ תדובע לש יפוא השעמל םיאשונ ימואלה תורישהו יאבצה תורישה
ןמזב תלבגומ יתלב , תודבע לש גוסכ התוא םירידגמ םיברו ) מע ואר ' 12 תויחנהל , םיילוש תרעה 82 .(

53 . ו סויגמ תוענמיה ןיגב קוחב םיעובקה םישנועה תא תוטרפמ תויחנהה ךרוצל הנידמה ןמ האיצי ןיגב
סויגמ תוענמיה , טפשמה יתב תכרעמ תועצמאב אלש תישענ השינעה לעופב יכ תופיסומו , איהו
16

יריב הגירה תללוכ , םיישונא יתלב םיאנתב םיכשוממ ןמז יקרפל רצעמ , הייפכ תודובעו םייוניע .
חרכהב תווהמ ןניא אבצהמ תוקירע ןיגב השינעו ןידל הדמעהש יפ לע ףאש ךכ לע תודמוע תויחנהה ,
ןמצעלשכ , " הפידר " , תינוציק הרוצב תינויצרופורפ אל השינעש ירה , האירתיראב ומכ , הווהמ " הפידר "
םיטילפה תנמאב העמשמכ ) מע ' 11 .( הרקמ לכב םלואו , וז העיבק םילבקמ אל םא ףא , ש רורב יופצש ימ
םיישונא אל םיאנתב רסאמ וא רצעמל , תוומ שנוע ףא ילואו םייוניע , ןורקע חוכמ ושוריג לע רוסיא לח
ה - non-refoulement בחרה ונבומב , םניא םא ףא " םיטילפ ."

54 . תויחנהה ןמ הלועש יפכ , תורישל לבגומ יתלב ןמז קרפל הייפכב סיוגמ ליעפ יאבצ תורישב וניאש ימ
אלל טעמכ ימואל רכש , הייפכ תודובעב קסעומו , ןיינבב תודובע תוברל , תובצחמב היירכו תואלקח .
תישענ הייפכב ןיינבה תדובע , תובר םימעפ , אבצ ישנא לש םייטרפ םיתב תיינב ךרוצל . ןיינב תודובע
תטלשה הגלפמה תולעבב תורבח תבוטל תושענ תואלקחו , םייטרפ םיעיקשמ וא םיריכב אבצ יניצק .
תויודע תומייק םתרמשמ תא ובזעש םידבוע לש םייוניע תועצמאב השינע לש ) מע ' 12-13 תויחנהל .(

55 . םויב 27.5.2011 , הינטירבב ןוילעה הריגהה לנובירט ידי לע ןתינש ףיקמ ןיד קספב , םקמועל ונחבנ
םיחמומ תויודע ועמשנו האירתיראב םיאנתה . ללככש עבקנ ןידה קספב , סויג ליגב האירתירא יחרזא
הבוח , רתיה אלל הנידמה תא ואציש , םיישונא אל םיאנתב רצעמל םיפושח ויהי , ה ףאו םייוניע האצו
תיטילופ העד סוחיי עקר לע גרוהל , םיטילפכ םהב הרכהל םיאכז ויהי ןכלו .

MO (illegal exit – risk on return) Eritrea CG [2011] UKUT 00190 (IAC).
ואר ןידה קספל : pdf . 0214652 e 4 / pdfid / refworld / org . unhcr . www :// http

56 . וז הנידמב ררושה ידוחייה בצמה לשב םיטילפכ האירתירא יחרזא בור םירכומ םלועה לכב . קר
טילפכ דחא יאירתירא חרזא ולו רכוה אל לארשיב , םלוכ םינוכמ וז הנידמ יחרזא לכו " םירגהמ
םיילכלכ " וא " םיננתסמ ."

57 . ךכ וא ךכ , םירתועהש ךכב םויה הריכמ לארשי תנידמ 1-5 , ןדוסו האירתירא יחרזא רתי ומכ , ינב םניא
הלא תונידמב םהל תפקשנה הנכסה לשב םאצומ תנידמל שוריג , םהש ןיב " םיטילפ " םניאש ןיבו .

58 . ןדוס לש הקילבופרה יחרזאל רשאב , תוינידמ הלח םהילע םגש " הרזחהה יא " , םהמ םיבר םגש ירה
םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאה יאנתב םידמוע , רעצמלו ה ןורקע םהילע לח " המילשמה הנגה " , ןודנש
ל הרכזוהש ןוילעה טפשמה תיב תקיספב ליע . לארשיל וסנכנ רשא םינדוסה טלקמה ישקבממ םיבר
רחאה םינשב אד לבח לש רבעשל םיבשות םניה תונו רופר , יפתשמו ינדוסה ןוטלשה ידי לע ופדרנ רשא
ומעטמ הלועפה ) גה תויפונכ ' גנ ' דיוו ( אה םתוכייתשה ןיגב תינת . םע חצר תונברק םניה הלא םישנא ,
תויווחבש תוארונה תא ורבע רשא . ימואלניבה ילילפה ןידה תיב איצוה וז הפידר ןיגב ) ה - ICC ( וצ
ןדוס אישנ דגנ ימואלניב רצעמ , לא רמוע - רישב , םע חצר תמשאב ) ג ' דייסונ ( , יווצ תאצוהל ףסונב תאזו
ינדוסה לשממב םיריכב דגנ רצעמ . פסונ תוצובק ןדוסב םירחא םירוזאמ תועיגמ טלקמ ישקבמ לש תו
) לשמל , ןפודרוק לבחמ וא הבונה ירה רוזאמ .( ינדוסה ןוטלשה ידי לע םיפקתומ הלא םירוזא , לעופה
תומילאב אכדל םינורחאה םירושעב – ריוואה ןמ םיזגפ יריב רתיה ןיב , תואמ רצעמבו םירפכ סרהב
17

םיפלא – רמל תורשפאכ ויניעב המדנש המ לכ י . וא םתד עקר לע םתפידר לשב ןדוסמ םיטלמנ םירחא
תומיוסמ תוינתא תוצובקל םתוכייתשה .

59 . ד האישנה ' ףיעסב הנייצ שיניב 5 גבב הניד קספל " ץ 7302/07 נ םירז םידבועל עויס דקומ ' ןוחטיבה רש
) םוימ ןיד קספ 7.7.2011 ( , יכ

" יכ הדבועה חכונ הפירחהו המיצעה התרגסמב התלעוהש היעבה הריתעה תשגה דעומב
םינדוס םיחרזא ימורדה לובגה ךרד םיאבה ןיבמ םיבר ויה תעה התואב , יטילפמ םקלח
רופרד . טלקמל םיאכז םה יכ קלוח היה אל םינורחאה יבגל ." ) הפסוה השגדהה .(


60 . ואה לש םיטילפה תוביצנ " הנידמה תויושר ינפב השיגדה ם , לכו לכמ רוסא ןדוסל םינדוס שוריג יכ .
םויב עידוה הריגהה תרטשמ דקפמ רשאכ 27.2.2008 לש הקחרהלו רצעמל עצבמ לע " םיננתסמ " , בתכ
םויה ותואב דוע תוליהבב תוביצנה ןמ ילבב לאכימ רמ ול – שאר דרשמ תא םג םירבדב עדייו
שממה הל , ץוחה דרשמ , םינפ ןוחטבל דרשמהו םינפה דרשמ – ןמקלדכ :

" םינדוס תקחרה ןדוסל לארשי המותח הילע הנמאב רתויב הרומחה העיגפה תא הווהת
– עצוב אל םלועמש עשפ ".

ואה לש םיטילפה תוביצנ לש הבתכמ קתעה " םוימ ם 27.2.2008 צמ " ןמוסמו ב ע / 26 .

61 . ןיוצי ןדוס יחרזאל סחיב הנומתה תמלשהל , םויב יכ 29.8.2012 העדוה םינפה רש תכשל המסרפ , היפל
ןדוס יחרזא לע , לארשיל הסינכה קוח חוכמ רבעב ורצענש , וררחוש , ל הכ דע וכזו " תינמז הנגה
תיתצובק " , םוי דע לארשי תא תאצל 15.10.2012 , תעינמל קוחה חוכמ ורצעיי ןכ ושעי אל םאש
תסה תוננ . םירתועה ושיגה וז הטלחה דגנ 6-10 םויב הריתע ןדוסמ טלקמ ישקבמ השימח םע דחי
3.10.2012 ) תע " מ ) י - ם ( 1726-10-12 .( שגדוי , קוחה תויתקוח תלאשב תקסוע הניא הרומאה הריתעה יכ ,
הנעטה הזכרמבו , ןידכ הניא םינפה רש תטלחה יכ , יתקוח אוה תוננתסה תעינמל קוחהש חיננ םא ףא .

םוימ םינפה רש תעדוה קתעה 29.8.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 27 .

62 . םויב הנפ םינפה רש לש הרומאה ותעדוה תובקעב 23.9.2012 ב " םירתועה כ , וע " ןמרב ןתנוי ד , לא
ואה תוביצנ " וז העדוהל סחיב התדמע תא רוסמת יכ השקבב םיטילפל ם . ואה תוביצנ " םיטילפל ם
בל הבישה " םויב םירתועה כ 2.10.2012 , הז ןיינעב התדמע תא הטריפו .

ואה תוביצנל היינפה קתעה " םוימ םיטילפל ם 23.9.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 28 .
ואה תוביצנ תבושת קתעה " םוימ םיטילפל ם 2.10.2012 צמ תילגנאה הפשב " ןמוסמו ב ע / 29 .
ואה תוביצנ תבושת קתעה " צמ תירבעה הפשל ימשר יתלב םוגרתב םיטילפל ם " ןמוסמו ב ע / 30 .

63 . ה תויתקוח תלאשב ןוידל םג יטנוולר ןדוס יחרזא לש יתדבועה םבצמ תא ראתמ אוהש לככ בתכמ
תוננתסה תעינמל קוחה , םינדוס טלקמ ישקבמ תואמ םויה םירוצע וחוכמש , םישדוחב וספתנש
לובגב םינורחאה . תוביצנה בתכמב בתכנ ראשה ןיב :

18

" לארשיב םינאדוס טלקמ ישקבמ לש רכינ רפסמ יכ ןייצל שי םהב םירוזאמ עיגמ
םדא תויוכז לש תכשמתמו העודי הרפה תשחרתמ , םיימורדה םירוזאהו רופרד ןוגכ
ןדוס םורדב םילבוגה , ןאדוס םורדל חורבל םיפלא תואמ ץליא יחכונה טקילפנוקה םהב
היפויתאלו .
...
וא יתדבוע סיסב ןיא םיטילפ םניא לארשיב םייחה ןאדוס יחרזא יכ ןעטנ ןהב תורהצהל
יקוח . ןאדוס יחרזאמ לארשיב ה ךילהל השיגה הענמנ - RSD ) Refugee Status
Determination ( , ןיסולכואה תושר ידי לע ךרענ םויכש , לובגה ירבעמו הריגהה , רשא
םינפה דרשמל הפופכ . הנורחאל דע , דרשמ גהנ תרשא קיפנהל םינפה " םיאנתב רורחש "
יוהיז ןויאר רחאל ןאדוס יחרזאל . הנידמל וסנכנ רשא ןאדוס יחרזא , םתעגה םע ורצענ ,
ראותמה יוהיזה ךילהה תא ומילשהש רחאלו , לארשיב ינמז דמעמ ולביקו וררחוש םה .
םיירשפאה םינוכיסה תא אלמ ןפואב הריכמ וז תוינידמ םייושעה רזא ינפב דומעל יח
לארשיב טלקמ תשקב ושיגהש רחאל םבוש םע ןאדוס , לעופב יוטיב ידיל האב איהו
תינמז הנגה תקנעהב .
...
תאזמ הרתי , םינשה ןיב 2002-2006 , ב לחהש ברועמה הריגהה םרז ינפל - 2007 , הצילמה
ל טילפ דמעמ תקנעה לע םיטילפ יניינעל תצעיימה הדעווה - 10 לע ססבתהב ןאדוס יחרזא
סיה ןורקע לש היחרזא םתויה תדבוע לשב תסחוימ תיטילופ העד לע עיבצמה הנמאב דו
בייוא תנידמכ תבשחנה הנידמ לש .
...
עוציב לע תוירחאהש יפ לע ףא RSD ב םינפה דרשמל הרבעוה - 2009 , ואה תוביצנ " ם
םינפה דרשמ לש תויחכונה ויתלוכיל עגונב הגאד העיבמ םיטילפל , ותדובעש , רפסמב
םיטבה , צמ הדוע םימדקומ תוחתפתה יבלשב הייו .
...
ךכל ףסונב , וניתעדי בטימל יכ ןייצל בושח , ה תדיחי - RSD זאמ השיגה םינפה דרשמ לש
ב התמקה - 2009 טילפ דמעמ ןתמל תוצלמה יתש קר , לע הארנה לככ העיבצמה הדבוע
ברעמה תונידמ ברקב רתויב ךומנה הרכהה רועיש .
הלעמ הנניא ןאדוס יחרזא לש םתרזחה יטסיגול רגתא קר ) לארשי ןיבש ךכב בשחתהב
םייטמולפיד םיסחי ןיא ןאדוסל ( , םיירשפאה םינוכיסל עגונב תוגאד תררועמ םג אלא
ב והשש רחאל םירזוחה ינפב ודמעיש " ביוא תנידמ ." "

64 . םוכיסל , שקעתהלו ףיסוהל םילוכי םיבישמה , םה לארשיל םיסנכנש ימ לכ יכ " םיילכלכ םירגהמ ) " וא
" יננתסמ הדובע " , םיתעל םהל אורקל םיגהונ םהש יפכ .( םיעדוי םיבישמה םג םלואו , םויהל ןוכנש
89% ה ןמ " םיננתסמ " האירתיראו ןדוס יחרזא םה . םושמ טושפ טילפכ לארשיב רכוה אל םניבמ שיא
טלקמה תכרעמל השיג םהמ ענומ םינפה דרשמש . שרופמב םיבישמה ריכה ןכ יפ לע ףא , ןתינ אל יכ
ולכוא שרגל וז היס , םאצומ תונידמב הנכס םהל תפקשנש ימב רבודמש רחאמ . ןדוס יחרזאש ןיב
ואלש ןיבו םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאה יאנתב םידמוע האירתיראו , םשוריג לע רוסיא לח .

65 . רומאכ , עעב " מ 8908/11 נה " ל ) ןיינע ופסא ( תא רידסהל םיבישמה לעש ךכ לע ןוילעה טפשמה תיב דמע
ימ לש םהיתויוכז הקחרהה יא תוינידמ םהילע הלחש . עובקל םיבישמה ורחב תאז תחת , םהל ןיא יכ
ןהשלכ תויוכז , ןמזב לבגומ יתלב רצעמב םיקזחומ תויהל תוכזה דבלמ .

III . יכילה תקיקח ןוקית סמ ' 3

66 . תוננתסה תעינמל קוח ) טופישו תוריבע ( , ישתה " ד - 1954 לארשי תנידמ לש הימי תישארב קקחנ
תינוחטיב תילכת תחנומ וסיסבבשכ . זא וחסונכ קוחה תוארוהל םאתהב , לש ילהנימה ורצעמ " ןנתסמ "
היה לוכי , הרואכל , ףיעסל םאתהב ןמז תלבגה אללו והשלכ ךילה אלל םייקתהל 30 ) א ( קוחל .

19

67 . רשע רחאל שומיש השענ אל ןהב םינש תו ב ה ןונגנמ ילהנימה רצעמ יפל ףיעס 30 ) א ( תעינמל קוחל
תוננתסה , ראוני שדוחב 2006 ןוחטיבה דרשמ לחה הז ףיעס יפל רצעמו שוריג יווצ ןתיל . רצעמה יווצ
תע התואב ןדוס יחרזא דגנ קר ואצוה הז ףיעס יפל שוריגהו , ה רתישכ " םיננתסמ " תויהל ופיסוה
םיקזחומ לארשיל הסינכה קוח יפל תרומשמ יווצ חוכמ . היה וז הנחבה דוסיב דמעש קומינה " תקזח
תונכוסמה " ןדוס יחרזאל הנידמה הסחייש . ןדוס יחרזא וקזחוה תוננתסה תעינמל קוחב שומישה חכונ
ןמז תלבגה אללו תיטופיש תרוקיב אלל םיכורא םישדוח ךשמב רצעמב .

68 . תע עברא ושגוה וז הקיטקרפ תובקעב גבל תורי " דחואמב ונודנש ץ ) גב " ץ 3208/06 , גב " ץ 3270/06 , גב " ץ
3271/05 גבו " ץ 3272/06 ( . םירצעמ לע תיטופיש תרוקיב םייקל הז טפשמ תיב לש ותארוה תובקעב
הז קוח חוכמ ) גב " ץ 3208/06 , םוימ הטלחה 8.5.2006 ( , ילוי שדוחב םקוה 2006 תרוקיב לש ןונגנמ
ףיעס יפל םירצעמ לע תילהנימ 30 זא וחסונכ תוננתסה תעינמל קוחל . תמקהב קפתסה אל טפשמה תיב
ןונגנמה , םויבו 21.3.2007 לע וצ ןתינ - תוריתעב יאנת , ןמקלדכ הרוהש :

" וצ תאזב ןתינ - לע - וענמי אל עודמ םעט ןתיל םהל הרומהו םיבישמה לא ןווכמה יאנת
ףיעס יפל םיווצ חוכמ ןידכ אלש םיהוש רצעממ 30 ) א ( עינמל קוחל תוננתסה ת ) תוריבע
טופישו ( , ישת " ד - 1954 , רדעיהב םייקוח יתלב םיהוש לש רצעמב םתקזחהמ וענמי אל עודמו
לארשיל הסינכה קוחב עבקנש יפכ תיטופיש תרוקיב ןונגנמ , ישת " ב - 1952 ".

לע וצה קתעה - גבב יאנת " ץ 3208/06 םוימ 21.3.2007 צמ " ןמוסמו ב ע / 31 .

69 . םיבישמה ועידוה תאז תובקעב , ףיעס יפל רצעמב שומיש דוע השעיי אל יכ 30 ) א ( תעינמל קוחל
תוננתסה , לארשיל םדא לש ותסינכ רחאל ךומסב תורצק תופוקתל טעמל תאזו , ןכמ רחאל דיימשכ ,
לע טלחויש לככ ותקזחה ךשמה תרומשמב , לארשיל הסינכה קוח הוותמש לולסמב שומיש השעיי .
מה תובייחתה הניד םויב ןיד קספ לש ףקות הלביק 7.10.2008 . עבקנ ןידה קספב :

" בגה לש התעדוה תא ונינפל ונמשר ' ןיסנג , הנידמה חוכ תאב , החסונ הז רשא : ותסיפת תעמ
לש ' ןנתסמ ' לארשי לש ןוחטיבה תוחוכ ידי לע , לארשיב קזחומ וריאשהל טלחוהש , רבעוי
ךות םדא ותוא 48 םותמ רחואי אלו תועש 72 תרוקיב ןקתמב תרומשמו הקזחהל תועש
תולובג . םותמ רחואי אל 14 תיב לש ןייד ינפב םדא ותוא אבוי ןקתמל ותסינכ זאמ םימי
לארשיל הסינכה קוח יפ לע תרומשמל ןידה , הנוממ ידי לע ןכל םדוק ררחוש ןכ םא אלא
ניינע תא ןחבש תולובגה תרוקיב וחטיבה תוחוכ ידימ ותרבעה לש ןושארה בלשב ו לולסמל ן
לארשיל הסינכה קוח לש . ה לש ויתוביסנ יפ לע רשאכ אוה םירומאה םיכילהל דיחיה גירח
וררבתנש תודבוע בקע רחא ןיד יפ לע םיכילה וילע ליחהל סיסב שי לארשיל סנכנש םדאה
וילא סחיב .

ל דעש הנבה ךותמו הנידמה תעדוה דוסי לע - 10 םדא אבוי ןקתמל ותעגה דעוממ םימי
ב רצענש תולובגה תרוקיב הנוממ ינפ , ןיידה ינפב אבוי הנידמה תעדוהב רומאכ ןכמ רחאלו
העידוה וילע םינמזה חולב ; הנידמה הריהצה וילע יטפשמהו יתדבועה בצמהש ךכב בשחתהב
תוריתעה תשגה תעב היהש בצמהמ הנוש , תרימש ךות םהיתוריתע תא םירתועה וכשמ
ויטפשמה םהיתונעט ת .

ךכיפל , ידמה תעדוה המשרנו החסונש יפכ הנ תוריתעב ונניד קספ תא הווהמ , תופיפכבו
לטובמ יאנת לע וצב רומאל ) ". ופסוה תושגדהה .(

גבב ןידה קספ קתעה " ץ 2608/06 םוימ 7.10.2008 צמ " ןמוסמו ב ע / 32 .
20


70 . סמ ןוקיתל דעו דעומ ותואמ ' 3 קוחל , תעינמל קוחבש ילהנימה רצעמה ןונגנמב שומיש דוע השענ אל
תוננתסה , לארשיל הסינכה קוח הוותמש לולסמל הרבעהל דע םירופס םימי ךשמנש רצעמ טעמל ,
גבב ןידה קספל םאתהב " ץ 3208/06 .

71 . םויב 3.4.2006 וע הציפה " סורג היבצ ד , תכרעמל תיטפשמה תצעויה בה י זאד ןוחט , קוח ריכזת תא
תוננתסה תעינמל , סשתה " ו - 2006 םינוש םימרוג תורעהל . עצומה קוחה , ריכזתה יפ לע ךכ , ה הי ןמ קלח
םוריח בצמב היולתה הקיקחה םוצמצל תוכרעהה , תוננתסה תעינמל קוחה תא ףילחהל דעונ אוהו
) טופישו תוריבע ( , ישתה " ד - 1954 . לש ותילכת התייה ריכזתה נוחטיב תי . רבסהה ירבד יפ לע " : הנושב
םהייח רופישו הדובע תרטמל לארשיל ועיגהש םייקוח יתלב םיהוש יבגל םויה םייקה רדסההמ ,
פואל םאתומה רדסה עצומ קוחה תעצהב ןנתסמהו תוננתסהה לש ינוחטיבה י ."

תוננתסה תעינמל קוח ריכזת קתעה , סשתה " ו - 2006 צמ " ןמוסמו ב ע / 33 .

72 . םויב 20.1.2008 קוחה תעצהב ךומתל הקיקח יניינעל םירשה תדעו הטילחה , ךכל ךשמהבו , םויב
1.4.2008 , תוננתסה תעינמל קוח תעצה תא הלשממה החינה , סשתה " ח - 2008 .

תוננתסה תעינמל קוח תעצה קתעה , סשתה " ח - 2008 צמ " ןמוסמו ב ע / 34 .

73 . םויב 19.5.2008 למב הנושאר האירקב קוחה תעצה הרבע תסנכה תאי . ךכל ךשמהב , םויב 4.6.2008 ונפ
א םירתועה םינוגראה ןמ קלח ל הלשממה ירשלו תסנכה ירבח , תעצהמ םהיתויוגייתסה רקיע תא וגיצה
קוחה , קוחה תעצהל דגנתהל םהל וארקו . םויב 9.9.2008 היינפל םיטפשמה רש ץעוי בישה , אוהשכ
פשמה דרשמב הקיקחו ץועיי תקלחמ לש התדמע תא טטצמ םיט , םודיקל לועפל םוקמ שי היפלו
תסנכב הקיקחה .

םוימ םינוגראה לש םבתכמ קתעה 4.6.2008 צמ " ןמוסמו ב ע / 35 .
םוימ םיטפשמה רש תכשל תבושת קתעה 9.9.2008 צמ " ןמוסמו ב ע / 36 .

74 . םויב 10.2.2009 תוריחב ומייקתה . םויב ונפ םינוגראה 7.5.2009 הדעווה ירבח םירשל , םיטפשמה רשלו
ארב םש , קוחה תעצה לע תופיצר ןיד תלחהל דגנתהל השקבב . םויב הטילחה םירשה תדעו 10.5.2009
תופיצר ןיד ליחהל שקבל , םויבו 3.6.2009 תסנכה תאילמ תאז הרשיא .

םוימ םינוגראה לש םבתכמ קתעה 7.5.2009 צמ " ןמוסמו ב ע / 37 .

75 . םויב 3.2.2010 קוחה תעצה לש התנכהב ןושאר ןוידל תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו הסנכתה
תישילשו היינש האירקל . וע " סלב לאיכלמ ד , הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ) הקיקח ( , תא גיצה
תנש זאמ םירצמ לובג ךרד לארשיל הסינכה תעפות עקר לע קוחה תעצה 2005 , שיגדה תאז דצלו , יכ
וחי ינוחטב עקר לארשיל ותסינכלש ימ לע קר ל .

םוימ םינפה תדעווב ןוידה לוקוטורפל 3.2.2010 ואר :
rtf . 03 - 02 - 2010 / pnim / rtf / data / protocols / il . gov . knesset . www :// http .
21


76 . ראורבפ שדוח ךלהמב 2010 ךמסמב תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעוו לא םינוגרא לש הרוש ונפ
טרופמ , ושרפ וב קוחה תעצהמ םהיתויוגייתסה תא .

ראורבפ שדוחמ םדאה תויוכז ינוגרא םעטמ ךמסמה קתעה 2010 צמ " ןמוסמו ב ע / 38 .

77 . שדוחב 19.7.2010 קוחה תעצה תא ךושמל הלשממה הטילחה , תרחא העצה היתחת םדקלו ) הטלחה
סמ ' 2014 .( םויב 5.12.2010 פה וע ץי " ןב זחא ד - ירא , ןוחטיבה תכרעמל יטפשמה ץעויה , קוח ריכזת תא
תוננתסה תעינמל ) טופישו תוריבע ) ( ןוקית ( , עשתה " א - 2010 . םימעטב העצהה דוע התסכתה אל םעפה וז
םיינוחטיב , לש ילהנימה םרצעמ תילכתש ךכ לע הדמעו " םיננתסמ " אובלמ םירחא לש העתרה איה
לארשיל .

קוח ריכזת קתעה תוננתסה תעינמל ) טופישו תוריבע ) ( ןוקית ( , עשתה " א - 2010 צמ " ןמוסמו ב ע / 39 .

78 . תיתלשממ קוח תעצהל ךפה קוחה ריכזת – תוננתסה תעינמל קוח תעצה ) טופישו תוריבע ) ( סמ ןוקית ' 3
העש תארוהו ( , עשתה " א - 2011 ) ה " הלשממ ח 577 , 28.3.2011 , מע ' 593 ( – תסנכה ןחלוש לע החנוה רשא
םויב 28.3.2011 . העצהה יפ לע , " םיננתסמ " רצעיהל ולכוי םירצמ לובג ךרד לארשיל וסנכייש םהידליו
םינש שולש לש הפוקתל תוחפל ) ל אלו - 60 םימי , לארשיל הסינכה קוח עבוקש יפכ ( , לכ ןיא וליפא תאזו
םשרגל הנווכ וא תורשפא . ינכה קוח יפל םירוצעל דוגינב לארשיל הס , ןחביש ןייד ינפל אובל םיאכזה
ךותב םרצעמ תא 96 תועש , רחאל קר ךרעית טלקמה ישקבמ לש םרצעמ לע תרוקיב 14 םימי . תרוקיב
שדוח ידמ םייקתת אל רצעמה לע תיתפוקת , לארשיל הסינכה קוח עבוקש יפכ , אלא םיישדוח ידמ . דוע
קוחה תעצה תעבוק , םא יכ " ןנתסמ " קממ לארשיל עיגמ ןוחטיבה ימרוג לש םתעד תווח יפל ובש םו
לארשי ןוחטב תא ןכסל הלולעה תוליעפ תעצבתמ ) לשמל , ןדוסבש רופראד לבחמ ( , היהי רשפא יא
רצעממ וידלי תאו ותוא ררחשל . תאז , רורחשה תא תוקידצמה תויראטינמוה תוביסנ ןנשי וליפא , ןיאו
ש ךכל תודע לכ " ןנתסמה " יעפב םעפ יא ברועמ היה ומצע תינוחטיב תול . םינונגנמ תללוכ הניא העצהה
םהירוהל םיוולנה םיניטקל םימיאתמה םידחוימ ; וירוהל הוולנה דליה תבוט ןורקע תא תעבוק הניא
רורחש תליעכ ; רצעמה ךילהב החוורה ימרוג תוברועמ תבייחמ הניא ; םידליה תא הריקפמ השעמלו
של ר קוחה תעצה לש תוינוקרדה רצעמה תוארוה תויתורי .

תוננתסה תעינמל קוח תעצה קתעה ) טופישו תוריבע ) ( סמ ןוקית ' 3 העש תארוהו ( , עשתה " א - 2011 צמ " ב
ןמוסמו ע / 40 .

79 . םויב 30.3.2011 , הרגפל התאיצי ינפל עגרו תסנכה לש ףרוחה בשומ לש ןורחאה םינוידה םוי , האבוה
צהל קוחה תעצה ב הנושאר האירקב הע . בחל ונפ םירתועה םינוגראה ןמ קלח תסנכה ירבחלו תור
ףוחד בתכמב , קוחה תעצהל דגנתהל ושקיבו . הנושאר האירקב הרשוא העצהה .

םוימ םירתועה םינוגראה לש םבתכמ קתעה 30.3.2011 צמ " ןמוסמו ב ע / 41 .

80 . םויב 25.7.2011 קוחה תעצה לש התנכהב ןושאר ןוידל תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו הסנכתה
תישילשו היינש האירקל .

22

םוימ םינפה תדעווב ןוידה לוקוטורפל 25.7.2011 ואר :
rtf . 01 - 25 - 07 - 2011 / pnim / rtf / data / protocols / il . gov . knesset . www :// http

81 . םויל עבקנ הביבסה תנגהו םינפה תדעווב קוחה תעצהב ינשה ןוידה 10.8.2011 , ץיקה תרגפ לש המוציעב
תסנכה לש . םויב םירתועה םינוגראה ןמ קלח וחלש ןוידה תארקל 9.8.2011 ויל " תורבחלו הדעווה ר
קוחה תעצהמ םהיתויוגייתסה תא הדעווה ירבחלו .

םוימ םירתועה םינוגראה לש םבתכמ קתעה 9.8.2011 צמ " ןמוסמו ב ע / 42 .
םוימ םינפה תדעווב ןוידה לוקוטורפל 10.8.2011 ואר :
rtf . 10 - 08 - 2011 / pnim / rtf / data / protocols / il . gov . knesset . www :// http

82 . םויב הרגפה רחאל שדחתה קוחה תעצהב ןוידה 14.11.2011 . ררבתה ןוידב , הדעוול יטפשמה ץועייה יכ
תיפולח קוח תעצה תטויט חסינ – םורדה לובגב תוננתסהה תעפותב קבאמה קוח תעצה ) העש תארוה ( ,
עשתה " ב - 2011 .

םוימ םינפה תדעווב ןוידה לוקוטורפל 14.11.2011 ואר :
rtf . 14 - 11 - 2011 / pnim / rtf / data / protocols / il . gov . knesset . www :// http
םורדה לובגב תוננתסהה תעפותב קבאמה קוח תעצה קתעה ) העש תארוה ( , עשתה " ב - 2011 צמ " ב
ןמוסמו ע / 43 .

83 . ה לש קוחה תעצהל הדגנתה הלשממה תסנכל יטפשמה ץועיי , וז ךרדב העיבה התודגנתה תאו : םויב
11.12.2011 ןיינעב הטלחה הלשממה הלביק " תמילבו םיננתסמ לש םתייהשל תרומשמ ןקתמ תמקה
לארשיל תיקוח יתלבה תוננתסהה ) " הטלחה 3936 ( , םיטפשמה רש לע הליטה התרגסמבו , רש לע
יתה תמלשה םודיקל לועפל םינפה רש לעו ןוחטיבה ךותב תוננתסה תעינמל קוחל ןוק 14 םימי . תארקל
תרתועה התנפ הלשממב ןוידה 8 ןיינעב התדמע תא הגיצהו םירשל .

תרתועה לש הדמעה ריינ קתעה 8 םוימ 10.12.2011 צמ " ןמוסמו ב ע / 44 .

84 . םויב 13.12.2011 תיתלשממה קוחה תעצהב ןוידה ךשמהל תסנכה לש םינפה תדעוו הסנכתה . ןוידב
וע ףתתשה " ןוני ליא ד , יה תסנכל יטפשמה ץעו , קוחה תעצה הלעמש תויתקוחה תויעבה לע דמעו :

" הגירח קוח תעצה םויה תחנומ הדעווה לש המוי רדס לע , לע - הדימ הנק לכ יפ , הדעונש
תבחר תוננתסהה תעפותב לפטל - לארשי לש ימורדה הלובגמ ףקיהה , לע הגירח איה ףא - יפ
הדימ הנק לכ – ע תויתרבחה היתוכלשה ל , תוינוחטיבהו תוילכלכה . לש התוגירח לשב
העצהה , רדסהה ירקיע תא תסנכה ירבחל ריבסהלו הדעווה ינפב עיפוהל ןוכנל יתאצמ
עצומה , יחכונה וחסונב וב םינומט יתעדלש םייטפשמה םיישקהו .

...

םינש שולשל הפקותש העש תארוה תעיבקב רדסהה לש ורקיע , ןתנית היפלו תוכמס
קוחב שרופמב הבוצק הניאש הכורא הפוקתל תרומשמב ןנתסמ קיזחהל הנידמה תויושרל ,
ילהנימ ךילה תרגסמב תאזו , רסאמ שנוע וילע רזגנו ןידב עשרוה ןנתסמהש ילבמו . הארוה
רתויב הגירח הניה וזכ , םדא קיזחהל תיטפשמ תורשפא םויכ ןיא לארשי תנידמב ןכש
23

תרומשמב םינש ךרואל , ולשלו ותוריח תא ל , ךילהב ותמשא החכוהו ןידל דמעוהש ילבמ
יטופיש . םינוכמה םיגירח םירקמב טעמל תאז ' םיילהנמ םירצעמ ,' ןמזב םילבגומה , םהבש
קודה יטופיש חוקיפ שי םהילעשו םדא ותוא לש ותונכוסמל תועגונה תויארב ךרוצ שי .

...
םויה דעש ךכל םיעדומ תויהל תסנכה ירבח לע הז רשקהב ןוילעה טפשמה תיב לש ותקיספ
אוהש יפיצפס ןפואב ויבגל עבקנ אלש ןנתסמ לש תרומשמב ותקזחה תא דואמ ליבגהל התטנ
ינוחטיב ןוכיס הווהמ . ןמז ךות עצבתמ וניא ןנתסמה לש ושוריג םא יכ רהבוה ףא הקיספב
ריבס , םיכורא םישדוחב וא םינשב דדמנ וניאש , םא קר רצעמה ךשמה תא קידצהל ןתינ
לארשימ ושרגל דיתעב היהי ןתינש חיטביש רתוי יתדימ ףילחת ןיא .

...
ןכא , קידצמ דדומתהל קוחה תעצה האב ומע בצמה , יתעדל , סחיב תונוש ןוזיא תודוקנ
םיללכלו תונורקעל הרגשב ונתוא םיחנמה . תלחהב םעט לכ ןיא ףאו םוקמ ןיא םלואו
הקיקחה תילכת תמשגהל תישממ המורת ידכ םהב ןיא םא םייתייעב םירדסה םקזנשו
םתלעות לע הלוע , ימואלניבה רושימב ןהו ימינפה רושימב ןה . ) " ופסוה תושגדהה .(

םוימ םינפה תדעווב ןוידה לוקוטורפל 13.12.2011 ואר :
rtf . 13 - 12 - 2011 / pnim / rtf / data / protocols / il . gov . knesset . www // : http

85 . םירתועה ונפ ןוידה תובקעב 7 ו - 8 םויב 18.12.2011 תסנכל יטפשמה ץעוילו הלשממל יטפשמה ץעויל
םתדמע תא לוקשלו בושל השקבב . יטפשמה ץעויל ומעטמ היינפב היינפל ביגה תסנכל יטפשמה ץעויה
הלשממל , רבדה תא ףריצ הל הדעווב אשנש םי , ףיסוה ו :

" יתרבס , רובס ינדועו , קוחה תעצהל םינוקית רפסמ לוקשל יוארה ןמ יכ , יתדמע םהילע
יירבדב . יתעדל , הלא םינוקית , דחמ , תוננתסהה תעפות םע דדומתהל תלוכיב ועגפי אל ,
םילבוקמ םייתקוח תונורקעב קוחה תעצה לש התדימע תא וקזחי ךדיאמו ".

םירתועה לש םבתכמ קתעה 7 ו - 8 םוימ 18.12.2011 צמ " ןמוסמו ב ע / 45 .
םוימ תסנכל יטפשמה ץעויה לש ובתכמ קתעה 18.12.2011 צמ " ןמוסמו ב ע / 46 .

86 . םויב 19.12.2011 םכסמ ןוידל הביבסה תנגהו םינפה תדעו הסנכתה .

םוימ םינפה תדעווב ןוידה לוקוטורפל 19.12.2011 ואר :
rtf . 19 - 12 - 2011 / pnim / rtf / data / protocols / il . gov . knesset . www :// http

87 . ב ןיבש הליל 9.1.2012 ןיבל 10.1.2012 תסנכה תאילמב ןויד םייקתה . הלילה תועשב הרשוא תורחואמה
האילמב קוחה תעצה נש האירקב י תישילשו הי . םויב םסרופ קוחה 18.1.2012 ) ס " ח 2332 , מעב ' 119 .(

IV . םושיי ןוקית סמ ' 3

88 . סמ ןוקית ' 3 ינוי שדוחל דע םשוי אל 2012 . םויב 24.5.2012 ימע ןב ןונמא הנפ , כנמ " ןיסולכואה תושר ל
הריגההו , כנמ לא " כנמ לאו םיטפשמה דרשמ ל " ןוחטיבה דרשמ ל , םוימ יכ םעידוה 3.6.2012 ואיצוי אל
הסינכה קוח יפל םיווצ תושרה ישנא דוע לארשיל , תוננתסה תעינמל קוחה םושייל ךרעיהל םשקיבו .
24


כנמ לש ובתכמ קתעה " םוימ הריגההו ןיסולכואה תושר ל 24.5.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 47 .

89 . םירוצע הז דעומב , ב תעידי בטימל " םירתועה כ , כ - 2,000 םירבג , תעינמל קוחה חוכמ םידליו םישנ
תוננתסה . האירתירא יחרזא םה םבור , ןכ לעו , ליעל רבסוהש יפכ , םהשלכ שוריג יכילה םימייקתמ אל
םניינעב . האילכה ןקתמב םבורב םיקזחומ םירוצעה " םינורהס " אלכבו " תועיצק ." ה םהב םיאנתה ם
רהוסה יתב תוריש ידי לע םילהונמה םינקתמב רבד לכל האילכ יאנת םה םיקזחומ . ןיבמ םיבר
םירוצעה ) לשמל , תורתועה 1 , 2 ו - 5 ( םילהוא יפגאב םיקזחומ , ינוציקה ריוואה גזמ יעגפל םיפושח
ץיקב ףרוחב רוזאב םיררושה .

90 . ו טלקמ ישקבמ לש םרצעמ תא םג רשפאיש האילכ לולכמ תמקה לע םילמע םיבישמה " תינמז םינגומ "
רבכמ הז וררחושש , מ הלעמל לש הקזחה רשפאישו - 10,000 םירוצע , םילהואב םבור . רשכוה התע רבכ
יאבצה םחתמב חטש " ביבר לחנ " , תקזחהל םידעוימה םילהוא ומקוה ובש 2,000 םירוצע , הלאלו
םידיתע םילהוא יפלא דוע ףסוויהל .

הנה , םיארנ ךכ " הייהשה ינקתמ :"91 . מ האילכה לולכמ רהוסה יתב תוריש ידי לע להונ , ר קפסש לולכמ ליעפהל םירושיכה ול שי םאה ב
האילכ הזכש לדוג רדסב , ה המוצע היסולכוא תקזחהל דעוימ , תיניירבע הניאש . האילכה לולכמב רבודמ
יברעמה םלועב םירגהמל רתויב לודגה .
25

92 . האילכה לולכמ לש םוצעה ולדוג ףרח , םהידלי םע םיאולכ קיזחהל ןנכותמ אוה יכ הדבועה ףרחו
תולבגומ יתלב תופוקתל , םצמוצמ וב הייחמה חטש , םתרמוחב םיינוציק וב םיאנתהו . תועמשמ וז
האילכה , רהוסה תיבב הרוקה לע ססבתהב " םינורהס " רהוסה תיבבו " תועיצק " םויכ : ישקבמ יפלא
טלקמ , ב םייוניעו רחס תונברוק םה , םהידלי םע דחי , םמוי ינב תוטועפ םהיניב , תופיפצב םיקזחומ , םיבר
םילהואב םהמ , םיינוציקה ויאנתלו ריוואה גזמ יעגפל םיפושח – תימצמ רוקו ץיקב אושנמ דבכ םוח
םיירבדמה תולילבו ףרוחב . םירבג יפלא , ןוזמ ידמ טעמ תקולחל םירותב םיפפוטצמ ףטו םישנ , טעמל
םיתוריש יאת ידמ טעמלו תוחלקמ ידמ . תויטרפ אלל םיפלא , םיצפח וב ןספאל םוקמ אלל , אלל
הקוסעת , תוליעפ אלל , יואר ךוניח אלל , ישפנ דעס אלל , ילאיצוס דעס אלל , םיקפסמ תואירב יתוריש אלל
םישורדו , לשמל , היגולוקינגה ימוחתב , הירטאיכיספה , םידליה תאופרו םוקישה " . לומקא " לופיטה אוה
בואכמ לכל חיכשהו לבוקמה . םינופלט יד ןיא , גויח יסיטרכ יד ןיא , םירוקיב יד ןיא . תיבב םישגפמ
רהוסה " תועיצק " תיכוכז ןולח ירוחאמ םיכרענ . םיאולכה םילבומ טפשמה תיבב ןוידל ב " הנאזניז " ,
םהילגרבו םהידיב םיקוזא םהשכ , םניינע תעימשל דע םירוצעה יאתב םיקזחומו . נ םיש אלכב תודרפומ
ןגוז ינבמ , םהיתובא לעמ םידלי . םינש ךשמל םירוגס , תומוח םיפקומ , תורדג , םילוענ תכתמ ירעשו לית .
לא תעל תעמ םילבומ " תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב " אלכבש , םררחשל דוע לוכי וניאש , דע םיקזחומו
ה יככותב ןוידל " ולכ בּ ה " – לודג בולכ , וא םילספס לע םיסוחד םה וב ץראה לע . תורדגה ןיבש ץראהו
היחמצ תלוטנ , רופא יעבצבו יוהד לכהו , םוח , יקאחו ןבל .

93 . סמ ןוקית יפל ילהנימ רצעמב וקזחוה הליחתב ' 3 ינוי שדוח זאמ ורצענש ימ קר 2012 לארשי לובגב -
םירצמ . קוח יפל תרומשממ רבכמ הז וררחושש םישנא לש םרצעמ לש הקיטקרפ הלחה הנורחאל
שיל הסינכה ףיעס יפל הבישי ןוישירב םיזחואו לאר 2 ) א )( 5 ( הז קוחל .

94 . סמ ןוקיתבש ילהנימה רצעמה תוארוהב שומיש השענ יפיצפס ןפואב ' 3 יתלב ןמז קרפל אולכל ידכ
תרומשממ רבכמ הז וררחושש ימ לבגומ , תוינידממ םינהנ " הקחרהה יא " , ןמ הבישי תונוישירב םיזחוא
רומאה גוסה , ילפ תוריבעב ודשחנשו תוקיפסמ תויאר רדעה לשב ןידל םדימעהל אלש טלחוה ךא תויל
רוביצל ןיינע רסוח וא . ךכ , לשמל , טלקמ ישקבמ רפסמ ילהנימ רצעמב םיקזחומ םויה , וזחא רשא
רומאה גוסה ןמ הבישי תונוישירב םינש ךשמב , הדובע תונוישיר םיווהמ םניאש , אוצמל וחילצה אל
רכינ ןמז קרפ ךשמב הדובע , ר ושכרו ב גוסמ םיפיוזמ הבישי תונוישי / 1 , דשחה יפל . טלחוהש יפ לע ףא
םושיא יבתכ םדגנ שיגהל אלש , ךמסמ ףויזל דשחה לשב ילהנימ רצעמב םיקזחומ םה .

ואר , לשמל , םוימ תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב תטלחה קתעה 4.9.2012 צמה " ןמוסמו ב ע / 48 .

95 . םויב 24.9.2012 םינפה דרשמ להונב וז הקיטקרפ הנגוע . רצענ רשאכש עבקנ להונב " ןנתסמ " זחואה
ףיעס יפל הבישי ןוישירב 2 ) א )( 5 ( תויאר רדעה לשב ןידל ודימעהל אלש טלחוהו לארשיל הסינכה קוחל
רוביצל ןיינע רסוח וא , תוננתסה תעינמל קוחה יפל ילהנימ רצעמל רבעוי אוה .

להונ קתעה סמ ןיסולכואה תושר ' 10.1.0010 םוימ 24.9.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 49 .

96 . םירקמב לוחי אוה יכ עבוק םנמא להונה , הנידמה ןוחטיב תא תנכסמה הריבע רבעש ימב רבודמ םהב
רוביצה םולש וא , םלוא , רומאכ , ךמסמ ףויזב םידושחה םישנא םה וחוכמ םירוצעה בור לעופב .

26

97 . וז הקיטקרפ , ש ונושל יפ לע להונה ל , ילילפה וקית תא רוגסל הנווכ שיש ימ לע תמשוימ " ןיינע רסוחמ
רוביצל ילהנימה לולסמל רבעוי וניינעש לככ ." תורחא םילימב , ןכתייש ימ לע םג תמשוימ הקיטקרפה
ילילפ ןידל ודימעהל םוקמ היהש , ילהנימ רצעמב וקיזחהל רתוי חונ םלוא . תא המיגדמ וז הקיטקרפ
םישקה םיתוויעה סמ ןוקית רצויש ' 3 . ןידל םדא דימעהל תויאר ןיא רשאכ – רצעמב קזחוי אוה
ילהנימ . ןידל ודימעהל תויאר שי םא – ותדמעהב רוביצל ןיינע ןיאש עבקייו ילהנימ רצעמב קזחוי אוה
ןידל , ןמזב בוצק יתלב רצעמב קזחוי אוה אליממ ןכש . סמ ןוקית דציכ םיגדמ להונה ' 3 סחיב עיקפמ
אוהש ימל רתויב תויסיסבה תויוכזה תא וילע לח , לולשל הנווכה דגנ ילילפ טפשמב ןנוגתהל תוכזה ומכ
ותוריח תא . האילכה לש תלבסנ יתלבה תולקה תא םיגדמ אוה , לש םתוריח וב ןפואה תא לכמ רתויו
" םיננתסמ " םושה תפילקכ םיבישמה יניעב הווש .

V . תילכת ןוקית סמ ' 3

98 . סמ ןוקית לש ויתוארוה ללכ סיסבב ' 3 תחא תילכת תדמוע – תעתרה " םיננתסמ " םיידיתע .

99 . תוננתסה תעינמל קוח תעצה לש רבסהה ירבדמ רוריבב םילוע םירבדה ) טופישו תוריבע ) ( סמ ןוקית ' 3
העש תארוהו ( , עשתה " א - 2011 ) חפסנ ע / 40 נה " ל ( :

" םויכ , םיננתסמה םימשומ תרומשמב , ךא ושמ םה רצק ןמז קרפ רחאל הנממ םיררח
תיסחי , רחאמ תאזו קוח תוארוהל םאתהב השענ םהב לופיטהש לארשיל הסינכה , ישתה " ב -
1952 ) ןלהל - לארשיל הסינכה קוח .( רשפאמ וניא הז קוח , רבד לש ורקיעב , םדא לש הקזחה
מ רתוי תרומשמב – 60 םימי . רצוי הז םירבד בצמ , השעמל הכלה , לג ךשמהל ץירמת
ותורבגתהו תוננתסהה ) ". םש , מע ' 594 .(
" איה הייפיצה , איבי תרומשמב הקזחהה ךשמ יכ תמילבל תעפות תוננתסהה , וא רעצמל
תא םצמצי הידממ ) ". םש , מע ' 597 .(
" יתלב הייהש לש העפותב לופיטל וב םייוצמה םילכהו לארשיל הסינכה קוח לש ותילכת
לארשיב תיקוח , כלו תילכתל םימיאתמ םניא תויושרל םינותנ תויהל םיכירצ רשא םיל
תוננתסה לש הידממבו הפקיהב םידקת תרסח העפות לש המילבלו העינמל הנידמה
לארשיל , ךרד היתולובג – המויקל םיצירמתב עוגפלו הענמל שיש העפות , רומשל ידכ
הנידמה לש התונוביר תא רמשלו ) ". םש , מע ' 600 .(

100 . סמ ןוקית לש תיתעתרהה תילכתה ' 3 ןוחטיבה דרשמ לש יטפשמה ץעויה ירבדמ םג הלוע , ירא ןב זחא ,
םויב הביבסה תנגהו םינפה תדעו תבישיב קוחה תעצה תא גיצהש 25.7.2011 :

" יטסרד יד ילכ גהנוי םאש םיכירעמו םינימאמ ונחנא לבא – אלש רמוא אל ינא – ידכ
לתל ךרדהש וניבי םישנאש - המוסח ביבא , הקירפאמ םיעיגמ אלשו , םירצמ ךרד םירבוע ,
םייעובש הפ םיאצמנו יניס ךרד - םינורהסב השולש , לארשיב הדובעה קושל םיאצוי ךכ רחאו
– הזה רבדה תא ואיבי םא , םלבית תאזה העפותהש תויהל לוכי . ונחנא המילבה תא קר
םישפחמ , ע םישפחמ אל ונחנא השינ , רחא רבד םוש םישפחמ אל ונחנא . "
מע ' 4 לוקוטורפל .

101 . המודב , םיטפשמה דרשמ תגיצנ , גרבנרטש לטיבא , םוימ הדעווה הבישיב הריבסה 10.8.2011 :

27

" תרומשמה לש תוילכתהמ תחא תא םינשמ םג ונחנא קוחה תעצה תרגסמב . םירבדה
רבסהה ירבדב שרופמב םירמאנ . ב הקזחהה ךשמ יכ איה הייפיצה תמילבל איבי תרומשמ
תוננתסהה תעפות , הידמימ תא םצמצי . "
מע ' 27 לוקוטורפל .

102 . םינפה רש ירבדמ הלועש יפכ , תסאמה איה ןמזב לבגומ יתלבה ילהנימה רצעמה לש תפסונ תילכת
טלקמ ישקבמ לש םהייח . האילכה לנויצר תא וריבסהב םינפה רש ירבדכ :

" נקתמ תלדגהל ביצקת תפסות רצואהמ יתשרד שרגל תורשפא יל היהתש דעו הייהשה י
אלכא ינא םתוא םהייח תא םהילע סיאמהל ידכ םתוא ".
ל םינפה רש ירבד - YNET , 16.8.2012 .

םוימ הבתכה קתעה 16.8.2012 צמ " ןמוסמו ב ע / 50 .
html . ,00 4269522 - L , ,7340 0 / articles / il . co . ynet . www :// http

ןועיטה יטפשמה
I . רדעה דעס יפולח

103 . רהבוי םירבדה חתפב , עס דמוע אל םירתועה תושרל יכ תרוקיבל ןידה תיב לא היינפ תומדב יפולח ד
סמ ןוקית תוארוהל םאתהב רורחש תשקבו םיננתסמ לש תרומשמ ' 3 .

104 . יתדבועה קלחב טרופמכ , עבקו רבכמ הז םירתועה לכ לש םניינעב ןד תרומשמ תרוקיבל ןידה תיב , יכ
םניינעב הקחרה יכילה םימייקתמ ןיאש הדבועה ףרח , כ רורחש תליע םהל תדמוע אל קוחה יפל יהשל .
ןכאו , תוננתסה תעינמל קוחה תוארוהמ ותוכמס תא קנוי ןידה תיב , לש םתקזחה תלאשל לבגומו
וב תועובקה תוליעל םאתהב תרומשמב םירתועה .

105 . סמ ןוקית יכ איה םירתועה תנעט ' 3 יתקוח וניא . סמ ןוקית ' 3 ןידה תיב לש ותלועפ סיסבב דמועש אוה .
תליע םירתועה ידיב ןיאשמ וילע רוערעה תאכרעו ןידה תיב ידיב ונתינש תויוכמסל םאתהב רורחש ,
יכ איה םירתועה לש םתנעטמשו םצע יתקוח וניא הז קוחבש רצעמה לולסמ יפל םרצעמ יכו תוליע
רורחשה תויתקוח ןניא ןידה תיב לעופ ןהיפ לע , יפולח דעס שמשל םילוכי םניא ןידה תיבב םיכילהה
ליעי . לש תרוקיבה תוליע תליע לש המויק תלאשל תולבגומו הז טפשמ תיב לשמ תונוש ןידה תיב
קוחה יפל רורחש , יתקוח אוהש החנהב . ןכ ומכ , דרפנ יתלב קלח איה רורחשה תוליע תויתקוח תניחב
סמ ןוקית תוארוה תויתקוח תניחבמ ' 3 תונעטה לולכמ לע עיפשהל תויושעו תוננתסה תעינמל קוחל
קנש םירדסהה תויתקוח רבדב ללוכ טבמב וב ועב .

106 . ב בורה יטפוש ךכ לע ודמע הזע ףוח תשרפ , הנידמה תנעט התחדנ םש , השרפ התואב םירתועל יכ ,
ףיטק שוג ינופמל קוחב ועבקנש יוציפה ירדסה תויתקוח תא ופקתש , ל היינפ תומדב יפולח דעס " תודעו
תואכזה " םינופמה יוציפל ומקוהש :

28

" תינש , ליעי יפולח דעס קפסת אל תואכזה תודעו לש לולסמל םירתועה תיינפה . תוריתעה
תופקות , רתיה ןיב , הוותמ קוחהש םייטפשמה םילולסמה לש תויתקוחה םצע תא , םהילאש
דעס תניחבב םירתועה תא הנפמ הנידמה יפולח ... הלא תויגוס יבגל , תודעווב תוארל השק
יפולח דעס םושמ תואכזה ... . הדעווהו תואכזה תודעו לש ןתלועפל תיביטמרונה תרגסמה
תיב לש תיטופיש תרוקיב תלעפהל תיביטמרונה תרגסמהמ הנוש תדחוימה
-
הז טפשמ .
ןהיתורטמ ןהידיקפתו תיב לש ודיקפתמ םינוש תודעווה לש
-
הז טפשמ , תרוקיבה תוליע ןכל
תוחנמה תוליעהמ תומצמוצמ רוערעה תואכרעו תואכזה תדעו שרדיהל הנלכות ןהילאש
תיב
-
הז טפשמ . תויתקוח לש תיטופיש תרוקיבל יואר ףילחת אופא תווהמ תודעווה ןיא
תיבב קוחה
-
הז טפשמ . "
גב " ץ 1661/05 נ הזע ףוח תירוזאה הצעומה ' לארשי תסנכ , פ " טנ ד ) 2 ( 481 , םיפיעס 124-125
בורה יטפוש לש םניד קספל .

II . לע תועמשמ טפשמה ימואלניבה תרוקיבב תיטופיש תיתקוח

107 . סמ ןוקית לש תויתקוח יתלבה ויתוארוהל דקוממ ןפואב סחייתנ םרטב ' 3 , הרצקב סחייתהל שקבנ
בב לארשי תנידמ לש תוימואלניבה היתויובייחתה תוקפנל תישאר הקיקח לע תיתקוח תרוקי .

108 . ךשמהב הארנש יפכ , סמ ןוקית תוארוה ' 3 תויוכז רבדב תימואלניבה הנמאה תוארוהל הריתסב תודמוע
תוינידמו תויחרזא , דליה תויוכז רבדב הנמאה תוארוהלו םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאה תוארוהל ,
לארשי תנידמ ידי לע וררשואו ומתחנש תונמא ןתשולש .

109 . ןכא , ימואלניבה טפשמה ןיבל לארשיב קוח תארוה ןיב תשרופמ הריתס םייקתהב , וז הריתסב ןיא
המצעלשכ תילארשי קוח תארוה תולטבל איבהל ידכ . תאז םע , ל םאתהב " המאתהה תקזח " שרפל שי
דוסי קוחב העובקה תוריחל תוכזה תא : לש תוימואלניבה היתויוביוחמ רואל ותוריחו םדאה דובכ
לארשי תנידמ , ימואלניבה טפשמה תוארוהל דוסיה קוח ןיב תשרופמ הריתס רדעהב . אצמייש לככ
דוסי קוחב תוריחל תוכזה לש הנכותש : ןידב וז דוסי תוכז לש הנכות תא ףפוח ותוריחו םדאה דובכ
ימואלניבה , ימואלניבה טפשמב ללכהש ירה , ונתוא העימשמ תוריחל תוכזה ויפל , שוריג ךילה ןיאב יכ
א יביטקפא שוריגה וצ חוכמ ילהנימ רצעמ ןי , טפשמה תטישב תוריחל תיתקוחה תוכזה תא םג ריאי
תילארשיה .

110 . יזכרמה ימואלניבה ךמסמה , תויחרזא תויוכז רבדב הנמאה אוה תוריחל דוסיה תוכזה תנגועמ וב
תוינידמו ) ICCPR – International Covenant on Civil and Political Rights .( לארשי תנידמ
התוא הררשיאו וז הנמא לע המתח . תילארשי הקיקח שרפל שי המאתהה תקזח חוכמ , תקיקח תוברל
דוסי , תויוביוחמל םאתהב , הב ועבקנש ) ואר , לשמל , גב " ץ 2599/00 דתי – ידליל םירוה תתומע
נ ןואד תנומסת ' ךוניחה דרשמ , פ " ונ ד ) 5 ( 834 , 846 , גב " ץ 4542/02 דבועל וק תתומע נ ' לארשי תלשממ ,
פ " אס ד ) 1 ( 346 , ףיעס 37 .(

111 . תא תחא אל רזג הז טפשמ תיב ילארשיה טפשמב תויתקוחה תויוכזה ןכותו ףקיה רבדב הנמאה ןמ
תויטילופו תויחרזא תויוכז . ואר , לשמל : גב " ץ 3992/04 ןומימ - נ ןהכ ' ץוחה רש , פ " טנ ד ) 1 ( 49 , 65-66 ;
גב " ץ 3239/02 נ בערמ ' הצ תוחוכ דקפמ " ב ל ןורמושו הדוהי רוזא , פ " זנ ד ) 2 ( 349 , םיפיעס 19-20 ו - 27
29

ןידה קספל ; גב " ץ 5373/08 נ הדבל ' ךוניחה תרש , םוימ ןיד קספ 6.2.2011 , ףיעס 52 ; גב " ץ 5592/02
נ ןיסאי ' תועיצק יאבצ הנחמ דקפמ , פ " זנ ד ) 1 ( 403 , ףיעס 11 .

112 . פורפ ' דוסיה יקוח תא שרפל םוקמ שיש ךכ לע דמע יתשינבנב לייא לש תוימואלניבה היתויוביוחמ רואל
לארשי תנידמ , תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב הנמאה רואל יפיצפס ןפואבו , רואל ןה " תקזח
המאתהה " תירשפאה הנעטה רואל ןהו , תנשמ דוסיה יקוח ינש יכ 1992 תא םייקל הרטמ ךותמ וצמוא
הנמאה תוארוה :

"More specifically, the international standards on human rights can help in
interpreting Israel's two Basic Laws concerning human rights. In addition to
the general arguments for compatibility described above, one could argue that
the Basic laws have been enacted in fulfillment of the duty under Article 2(2)
of the 1966 Covenant "to adopt such legislative or other measures that may
be necessary to give effect to the rights recognized in the [1966 Covenant]". …
Therefore, in interpreting the rights under the Basic Laws, as well as the
limitations on those rights, international standards, first and foremost those
enunciated in the 1966 Covenant, are of particular significances. ote that
this claim not only imports international standards to Israeli human
rights law, but also elevates these standards to the level of entrenched
law, thereby possibly restricting the competence of the Knesset to
derogate from them, and influencing the interpretation of other laws that
impinge on human rights."
Eyal Benvenisti, The Influence of International Human Rights Law on the
Israeli Legal System: Present and Future, 28 ISRAEL LAW REVIEW 136, 148-
150 (1994), emphasis added.

113 . ןיינעב ורפסב תיתקוח תונשרפ פורפ םג דמוע ' שרפל שי ויפל ןורקיעה לע קרב ןרהא יקוח תוארוה תא
דוסיה ) הקיקח לש היתוארוה תא קר אלו ( ל םאתהב " המאתהה תקזח ." הוושמה טפשמה ןמ לידבהל ,
כ שמשמה " הארשה " דוסיה יקוח תונשרפב , ל הכוז ימואלניבה טפשמה " דחוימ ינשרפ דמעמ " , ןמ רזגנה
לארשי לש תוימואלניבה היתויוביוחמל הריתסב םידמוע םניא דוסיה יקוחש החנהה :

" דחוימ ינשרפ דמעמ ] דוסיה יקוח תונשרפב , י . ב [. רבדב תוימואלניב תונמאל קינעהל שי
ןהל הרבח לארשי רשא םדאה תויוכז . הייליהקה לש תופיאשה תא תופקשמ הלא תונמא
תימואלניבה , ימוקמה ןידה לש ובוציע לע ועיפשה ןהו . תשקבתמ הלא תונמאב תובשחתהה
ז יווש םירבח תויהל וננוצר ךותמ תימואלניבה הייליהקב תויוכ , הקזחהמו , ימוקמה ןידה יכ
ימואלניבה טפשמה תא דגונ וניא ".
קרב ןרהא , טפשמב תונשרפ , ישילש ךרכ – תיתקוח תונשרפ ) 1994 ( , מע ' 237 .

114 . םוכיסל , תישאר הקיקח תוארוהל ימואלניבה ןידה תוארוה ןיב הריתסש ףא המצעלשכ איה איבת אל
י קוח תארוה לש התולטבל תילארש , ימואלניבה ןידל םאתהב שרפל שי דוסיה יקוח תאש ירה . ןאכמ ,
ןידה אוה תוריחל דוסיה תוכזו דובכל דוסיה תוכז ךות לא ןכות תקיציל םישמשמה תורוקמה דחאש
ימואלניבה , הקיקח לע תיטופיש תרוקיבב ותובישח ןאכמו .
30

115 . ןייצל שי , ה הז הרקמב ימואלניבה ןידה תוארוהמ תומלעתה ףא יכ האצותה התואל האיבמ התיי , ןכש
תוריחל תוכזה לשו דובכל תוכזה לש תונשרפ םג , ימואלניבה טפשמה תוארוהמ תקתונמה , התייה
הנקסמל הכילומ , דוסי קוח יכ : אלל םיהוש לש ילהנימ רצעמ םע בשייתמ וניא ותוריחו םדאה דובכ
ירחא עיתרהל הרטמ ךותמ םניינעב שוריג יכילה םימייקתמ אלש רתיה ם . טפשמה תוארוה םלואו
ימואלניבה , סמ ןוקיתב םירדסהה תניחב תעב דומענ ןהילעש ' 3 , וז הנקסמ תוקזחמ .
III . תוליע רורחשה תועובקה ףיעסב 30 א קוחל

116 . ףיעס 30 הביל בלב דמועש אוהו תויתוהמה רורחשהו רצעמה תוליע תא עבוק תוננתסה תעינמל קוחל א
יגפה לש תוריחל תוכזב תיתקוח יתלבה הע . לכב המולגה תויתקוחה יאל דרפנב סחייתנ םיאבה םיקרפב
דרפנב םיפיעסה יתתמ דחא , הלא תוארוה ימרוג תא דרפנב ןחבנ םרטב ךא , ףועממ םהב טיבהל שי
םיבסמ םהש הפירחה תיתקוחה העיגפה תא ןיבהל תנמ לע רופיצה .

117 . כמ ילהנימ רצעמב םדא תקזחהל עגונה לכב קוחה חו , םיפיעס 30 ו - 30 ןמקלדכ םיעבוק קוחל א :

30 ) א ( ןוחטבה רש , וידי לע ךמסוהש ימ וא , ןנתסמ לש ושוריג לע בתכב תווצל יאשר
םשאוה אלש ןיבו הז קוח יפל םשאוהש ןיב . תיקוח התכמסא שמשי וצה
ושוריגל דע תרומשמב ןנתסמה תא קיזחהל .
...
30 א ) א ( תולובגה תרוקיב הנוממ ינפל אבוי תרומשמב ןותנה ןנתסמ , רחואי אל
הדובע ימי העבשמ תרומשמב ותקזחה תליחת םוימ .
) ב ( תולובגה תרוקיב הנוממ , יאשר , םיגירח םירקמב , ןובריעב ןנתסמ ררחשל
יפסכ , ןוכנל אצמיש םיאנתב וא תרחא המיאתמ הבורעב וא תיאקנב תוברעב
) הז קוחב – הבורע ( , הלאמ דחא םייקתמ יכ ענכוש םא :
) 1 ( ןנתסמה לש ותואירב בצמ וא וליג לשב , םורגל הלולע תרומשמב ותקזחה
ותואירבל קזנ , רומאה קזנה תא עונמל תרחא ךרד ןיאו ;
) 2 ( הקספב רומאהמ םירחא םידחוימ םיירטינמוה םימעט םימייק ) 1 (
הבורעב ןנתסמה לש ורורחש תא םיקידצמה , הקזחה בקע םא תוברל
החגשה אלב ןיטק רתוויי תרומשמב ;
) 3 ( אוה ןנתסמה סופורטופא וא החפשמ ןב ידי לע הוולמ וניאש ןיטק ;
) 4 ( ושוריג יכילהב עייסל ידכ וב שי ןנתסמה לש הבורעב ורורחש .
) ג ( תולובגה תרוקיב הנוממ יאשר הבורעב ןנתסמ ררחשל , םייקתמ יכ ענכוש םא
הלאמ דחא :
) 1 ( ופלח םישדוח השולש הרשא תלבקל השקב ןנתסמה שיגה ובש דעומהמ
לארשיל הסינכה קוח יפל לארשיב הבישיל ןוישירו , לופיטה לחה םרטו
השקבב ;
) 2 ( ופלח םישדוח העשת הקספב רומאכ השקב ןנתסמה שיגה ובש דעומהמ
) 1 ( השקבב הטלחה הנתינ םרטו ;
) 3 ( ופלח םינש שולש תרומשמב ןנתסמה לש ותקזחה תליחת םוימ .
) ד ( ןטק ףיעס תוארוה ףא לע ) ב )( 2 ( וא ) 4 ( וא ) ג ( , םא הבורעב ןנתסמ ררחושי אל
ןלהל םיטרופמה םיאנתהמ יאנת םייקתה יכ תולובגה תרוקיב הנוממ ענכוש :
) 1 ( ודצמ אלמ הלועפ ףותיש רדעה לשב בכעתמ וא ענמנ לארשימ ושוריג ,
31

מ
י
118 . ךכ הרצקב רצעמהו רורחשה תוליע תא ראתל ןתינ :
א . ללכה לארשימ ותקחרה דע רצעמב קזחוי שוריג וצ ודגנ אצוהש ימש אוה , שמשמ וצה ןכש
רצעמב וזכ הקזחהל אתכמסא ) ףיעס 30 ) א (( ;
ב . תומייק 4 תוליע ןמייקתהבש יאשר תולובגה תרוקיב הנוממ םיגירח םירקמב תא ררחשל
רוצעה : רורחש ידי לע אלא וענומל ןתינ אלש קזחומה תואירבל קזנ ; לש םמויק םימעט
םידחוימ םייראטינמוה ; הוולמ אל ןיטק רוצעה לש ותויה ; םודיקל רורחשה לש ותמורת וא
שוריגה יכילה ) ףיעס 30 א ) ב (( ;
ג . תומייק הלא דצל 3 תוליע רצעמה ןמז ךשמ ןניינעש תופסונ רורחש , ןמייקתהבש יאשר
תרומשממ םדא ררחשל תולובגה תרוקיב הנוממ : ףולח 3 ב תשגה דעוממ םישדוח השק
לחה השקבב לופיטהש ילבמ לארשיב הבישי ןוישירל ; ףולח 9 השקב תשגה דעוממ םישדוח
הטלחה הב הנתינש ילבמ הבישי ןוישירל ; ףולח וא 3 רצעמה דעוממ םינש ) ףיעס 30 א ) ג (( ;
ד . נה רורחשה תוליעמ תחא תמייקתמ םא ףא " ל , תולובגה תרוקיב הנוממ יאשר וניא ררחשל
םייקתמ םא תרומשממ םדא מ דחא - 3 רורחשל םיגייס : רסוח לשב בכעתמ וא ענמנ שוריגה
רוצעה לש הלועפ ףותיש ; הנידמה ןוחטב תא ןכסל ידכ רורחשב שי , וא רוביצה םולש
ותואירב ; תעצבתמ רוצעה לש ובשומ םוקמ וא וירוגמ תנידמב היפל תעד תווח השגוהש וא
היחרזא וא הנידמה ןוחטיב תא ןכסל הלולעה תוליעפ . יגייס תליע רשאכ םילח םניא הלא ם
הוולמ אל ןיטק ותויהב וא רוצעה לש יתואירבה ובצמב הניינע רורחשה ) ףיעס 30 א ) ד .((

IV . ףיעס 30 א ) ג )( 3 ( - רצעמ ימ םניאש ינב שוריג קרפל ןמז לש 3 םינש תוחפל

119 . ףיעס 30 א ) ג )( 3 ( סמ ןוקית לש וביל בל אוה תוננתסה תעינמל קוחל ' 3 . ןורקיעה ןמ הטוס אוה , ןגועמה
ימואלניבהו ילארשיה טפשמב , ילהנימ רצעמב םדא קיזחהל ןיא יביטקפא שוריג ךילה רדעהב ויפל
שוריג וצ חוכמ . רורחש תוליע רדעהב תוגירח תורחא , ףאו רשאכ ייקתמ אל םימ ורחשל םיגייסה ר , אל
לע הלועה ןמז קרפ רוצע אוה םא אלא םדא ררחשל תולובגה תרוקיב הנוממ יאשר 3 םינש .

120 . םשרגל תורשפא ןיאש םישנאל קרו ךא יטנוולר הז ףיעס . תורשפא תמייק םהב םירקמבש תויה תאז
םדא שרגל , הז דעומ ףולח ינפל רכינ ןמז קרפ שרוגי אוה . ליבקמב , ןתינש םדאב רבודמ םא , ןפואב
ת יטרואי , ושרגל , שוריגה תא לכסמ אוה ךא , ףיעסב עובקה גייסל םאתהב וררחשל ןיא אליממ
30 א ) ד )( 1 ( , ותקחרה םע הלועפ ףתשמ וניאש םדא ררחושי אל ויפלו . שרוגמ וניאש םדא לש הרקמב
לארשימ ושוריג יכילה תרדסה וא ותוהז תרהבה ןיינעל תוברל ;
) 2 ( הנידמה ןוחטיב תא ןכסל ידכ ורורחשב שי , תא וא רוביצה םולש תא
רוביצה תואירב ;
) 3 ( ןוחטיבה ימרוג תאמ תעד תווח תולובגה תרוקיב הנוממל השגוה
ןנתסמה לש וירוגמ רוזאב וא ובשומ תנידמב היפלש םיכמסומה
היחרזא וא לארשי תנידמ ןוחטיב תא ןכסל הלולעה תוליעפ תעצבתמ ;
לכהו , לש ותואירב בצמ וא וליג לשב יכ תולובגה תרוקיב הנוממ ענכוש ןכ םא אלא
ןנתסמה , ותואירבל קזנ םורגל הלולע תרומשמב ותקזחה , עונמל תרחא ךרד ןיאו
רומאה קזנה תא .
32

ומצע וב םיצוענה םימעטמ , םינש שולש לש ןמזה קרפ ףולחל תועמשמ לכ ןיא אליממ , התייה ול םגו
ב תעבקנ תיתועמשמ הרצק הפוקת ףיעס , ררחושמ היה אל הזכ םדא .

121 . רחא םילמב תו , ףיעס 30 ) ג )( 3 ( ללכ עבוק תוננתסה תעינמל קוחל , ושרגל תורשפא ןיאש םדא ויפל
םהב טולשל לוכי וניא אוהש םימעטמ וניינעב יביטקפא שוריג ךילה םייקתמ אלו לארשימ , םדא
וקיחרהל ןתינ אלש ךכב הריכמ לארשיש , םינש שולש לש ילמינימ ןמז קרפ רצעמב קזחוי .

122 . ךכ , לשמל , םירתועה 1-5 . האירתירא יחרזא םה םלוכ םירתועה . שוריג ךילה םניינעב םייקתמ אל , חכונ
םהייח תא ןכסל הלולע םאצומ תנידמל םתרזחהש ךכב הרכהה . ינש דצמ , הריכמ הניא לארשי תנידמ
םיטילפכ םירכומ תויהל םיאכז םהש ךכב , לארשיב דמעמ לבקל םתואכזב הריכמ הניא ןכלו ) תוינידמל
רתירא יחרזא יפלכ םיפיעס ואר ןדוסו האי 32-65 נה " ל .( תלאש תא םיבישמה םינחוב ויה וליפא ךא
הנמאה יאנתב םירתועה לש םתדימע , היאנתב םידמוע םניא םהש םיעבוק ויה וליפאו , היה אלש ירה
האירתירא יחרזא םתויה חכונ םניינעב שוריג ךילה םייקתמ ) לש םניינעב ןידה תיב תוטלחה ואר
םירתועה 1-5 ה ןכו ע םיטפושה תורע ' חו ןמלגופ ' ב רצלמ ופסא ןיינע ) ףיעס 41 נה " ל .((

123 . ךכיפל , תרחא רורחש תליע רדעהבו , םלוכ םירתועה וקזחוי , תרתועה תוברל 1 , הנש תב תקונית , רצעמב
םינש שולש לש ןמז קרפל ילהנימ תוחפל , שוריג יכילה לש םמויק אלל . הנוממ םיאשר ויהי זא קר
תיבו תולובגה תרוקיב תרומשמ תרוקיבל ןידה לוקשל םרורחש תא . תיביטלוקפס הרטמ ךותמ תאז לכ
לארשיל עיגהלמ םיפסונ טלקמ ישקבמ תעתרה לש .

124 . תוחרזא ירסוחמ םג ךכ , םשרגל ןתינ וילא םוקמ ןיאש , רדעה לשב םשרגל תורשפא ןיאש םישנא וא
םהיתונידמ םע םייטמולפיד םיסחי , םשוריג יכילה םע אלמ ןפואב הלועפ םיפתשמ םה םא ףא תאזו
) ואר , לשמל , ח טפושה לש וניד קספ ' רבב רצלמ " ם 7267/09 נ יאלודבע ' םינפה דרשמ , םוימ ןיד קספ
21.12.2009 , זינ חרזא לש ורורחש לע טלחוה וב ' ר , רדעהבו םייטמולפיד םיסחי רדעהבש םושמ
העיסנ יכמסמ קיפנהל תורשפא , םיירשפא ויה אל שוריגה יכילה . סמ ןוקית דעומ ותואב היה ול ' 3 היה
םינש שולש תוחפל ילהנימ רצעמב הז םדא קזחומ , ןכ ינפל וררחשל תוכמס התייה אלו .(

125 . ז ןבומב סמ ןוקית הטוס ה ' 3 רתיה אלל םיהוש רצעמ ןיינעב ועבקנש תוכלהה ןמ יתועמשמ ןפואב .
לארשיב הקיספה , םלועה יבחרב םג ומכ , ותויה םצעמ םדא לש ילהנימ רצעמש ךכ לע בושו בוש הדמע
דבלב תחא הרטמל דעונ רתיה אלל ההוש – שוריגה תא שממל . רתיה אלל ההוש לש ילהנימ רצעמ
יג רב וניאש שור , םעטמ יביטקפא שוריג ךילה וניינעב םייקתמ אלש וא ושרגל תיביטקייבוא העינמ שיש
הווהב ותוגהנתהב ץוענ וניאש , ןידכ אלש רצעמ אוה .

126 . סמ ןוקית לש תיתקיקחה הירוטסיהה ןמו רבסהה ירבדמ הלועש יפכ ' 3 תוננתסה תעינמל קוחל ,
ומצע רוצעל תינוציח איהש תילכת איה ךשוממה ילהנימה רצעמה סיסבב תחנומה תילכתה – אל
ץראה ןמ ושוריג , םירחא לש םתעתרה אלא ) םיפיעס הבחרהב ואר 98-102 נה " ןוקית תילכת ןיינעב ל
סמ ' 3 .(


33

IV . 1 . םיהוש לש ילהנימ רצעמ ינפמ הנגמ תוריחל תיתקוחה תוכזה וצ חוכמ רתיה אלל
אלש שוריג הקחרה ךרוצל

127 . רומאכ , רתיה אלל ההוש לש ילהנימ רצעמ ןיא ויפל ןורקיעה , הקחרה ךילה םייקתמ ןיא רשאכ , אוה
תיטפשמה ונתטישב שרשומה ןורקע . תנשב רבכ 1954 , דוסי קוח תקיקח םרטב דוע : םדאה דובכ
לארשיל הסינכה קוחש העשב דועו ותוריחו , ישתה " ב - 1952 לש םרצעמ לע ןהשלכ ןמז תולבגמ עבק אל
רתיה אלל םיהוש , ןוילעה טפשמה תיב עבק , םייקתמ אל םא ופקותמ דבאמ שוריג וצ חוכמ רצעמ יכ
יביטקפא שוריג ךילה :

" יג וצ יכ רמול םיססהמ ונא ןיא הזכ רצעמו שור , תיקוח הניחבמ הרושכ וינפ לע הארנ רשא
ותאצוה םויב , אל רצעמב ריצעה קזחומ רבד לש ותימאל םא ופקת תא דבאמו לוספ השענ
תרחא הרטמל םא יכ שוריג םשל , עוציב לע םינוממה תונוטלשהש חכומ רשאכו םא וא
תונכב םיטקונ םניא שוריגה , תוזירזבו תוליעיב , לבקתמ ןמז ךות תוביסמב תעדה לע
שוריגה עוציבל םישורדה םיעצמאבו םידעצב הרקמו הרקמ לכ לש תודחוימה , אל םאש
ןכ רמאנ , תישחומ הנכסב תויהל ץראב םישנא לש םתוריח הלולע , לש הווסמ תחתש םושמ
שוריג וצ , ףקות רבו יקוח ומצעלשכ אוהש , ףוס ילב םדא קיזחהל תונוטלשה יזא ולכוי
יגל דע ינמז רצעמב שור "...
גב " ץ 199/53 נ ינולפ ' םינפה רש , פ " ח ד 243 , 247-248 .

128 . תנשב 1990 שוריג וצ חוכמ רצעמל רשאב הז ןורקע לע ןוילעה טפשמה תיב רזח :

" תוכמסה תיוולנ תוכמס הניה הלא תוביסנב רצעמל , ה שוריגה וצ תילכת תא חיטבהל האב ,
לארשימ רוצעה לש ושוריג וא ותאיצי ונייהד . תישנוע הרטמ תרשל אב רצעמה ןיא . ךרוצל
ףיעסב תישנוע הארוה תמייק ךכ 12 ) 1 ( קוחה לש . הייפכ תרטמ תרשל אב אל םג אוה . לכ
לש ותואצמיה תא חיטבהל איה ותרטמ מ ךרוצל די גשיהב ודגנ שוריג וצ ןתינש ימ שומי
וצה , לעו ונוצרמ הנידמה תא אצי אל םאב - ריגה תמיאמ ותוטלמיה תא עונמל תנמ ו ש ,
עצבתהל דמוע הז שוריגשכ . "
גב " ץ 1468/90 נ לארשי ןב ' םינפה רש , פ " דמ ד ) 4 ( 149 , 151-152 .

129 . רתיה אלל לארשיל וסנכנש ימ ןיינעל םג לח הז ןורקעש ךכ לע דמע ןוילעה טפשמה תיב , רוסיא לח יכו
לע םירחא תעתרה איה ותרטמ לכש רתיה אלל םיהוש לש ילהנימ רצעמ :

" תאז םע , שרוגמה תא שינעהל הדעונ אל רצעמה תוכמס , חוכב םיננתסמ עיתרהל אל ףאו . ב
תויתדימב גוהנל שי הקזחהו רצעמה תוכמס תלעפהב ) גב האר " צ 3477/95 ןב - נ היטע ' רש
ךוניחה , טרופסהו תוברתה .( לע הלועה הפוקתל שוריג וצ אצוה ודגנש םדא רוצעל ןיא
רצעמה דוסיב תחנומה תילכתה תמשגהל שרדנה . ריבס ןמז ךות עצבתמ וניא שוריגה םא
) םיכורא םישדוחב וא םינשב דדמנ וניאש ( , יכ ששחב ךא רצעמה ךשמה תא קידצהל ןתינ
םשגות אל שוריגה תילכת – גה תמיאמ טלמיי שרוגמהש םושמ םא שורי , םושמ םא
ומולשבו רוביצה ןוחטיבב עגפי אוה ררחושמ ותויהבש ) עוציבל בצייתהל שושחי ךכ לשבו
שוריגה ( , רחא םעטמ םאו . םינוש םיפילחת ןוחבל שי הז ןיינעל , רצעמב אלש הקזחה ןוגכ
הרטשמב תיתפוקת תובצייתה וא , תא וגישי רשא םיעצמא הלאב אצויכו הקזחהה תרטמ
) םויב תויביטקפא שוריגה תמשגה ( תיסיפ הקזחהב ךרוצ אלב . "
גב " ץ 5190/94 נ ייאט לא ' םינפה רש , פ " טמ ד ) 3 ( 843 , 850 , ופסוה תושגדה .

34

130 . המודב , מעב הפיחב יזוחמה טפשמה תיב קספ " נ ) הפיח ( 379/06 ינולפ נ ' םינפה דרשמ ) םוימ ןיד קספ
24.1.2007 ( יכ :

" סינכה קוח תוארוהל םאתהב תרומשמב הקזחהה ךילה ה לארשיל חיטבהל הרטמב אוה
יתלב ההוש לש ותקחרה תא יקוח לארשימ . תרומשמב הקזחהה תינתומ ךילה לש ומויקב
הקחרה . ךילה ללכ ןיא רשאכ ותקחרהל םדא לש , םניאש םימעטמ וקיחרהל ןתינ אלו
וב םייולת , תרומשמב ותקזחה תויקוחל סיסבה טמשנ אליממ .. . . נפבש תרגסמב י ןיא י
קוח תוארוה שוריפ יכ ינא רובסו רצעמב ררועה לש ותקזחה ךשמהל הליע ןיאו ךילה
תלבגומ יתלב הפוקתל רצעמב םדא לעופב קיזחהל רשפאמה ןפואב לארשיל הסינכה , אלב
הליע אללו ץראהמ ותקחרהל ךילה להנתמש , יתקוח רטשמ םע בשייתמ וניאש שוריפ אוה
תיטארקומד טפשמ תטישב ".

131 . הכלההש ךכ לע ןוילעה טפשמה תיב דמע הנורחאל , אל םא שוריג וצ חוכמ םדא רוצעל ןתינ אל היפל
יביטקפא שוריג ךילה םייקתמ , הקיקחב הז ןורקע ןוגיעל המדק :

" הסינכה קוח חוכמ רצעמה תוכמס תא ליעפהל הנידמה תויושר לע םרואל רשא תונורקעה
ועבטנ תוננתסה תעינמל וצה חוכמו לארשיל ונניינעל תיטנוולרה הפוקתב ןכ םא – םרט
סמ ןוקית ' 9 תוננתסה תעינמ רבדב וצב םינוקיתהו לארשיל הסינכה קוחל – לש ותקיספב
קדצל הובגה טפשמה תיב . דעונ שוריג םרט רצעמה יכ איה הלא תונורקע לש םתיצמת
תרה וא תישנוע הרטמ לכ תרשל אב וניאו שוריגה וצ לש תויביטקפאה תא חיטבהל תיתע ,
רצעמה תוכמס תלעפהב יכו , תינוטלש תוכמס לכ לש התלעפהבכ , גוהנל הנידמה לע
תויתדימב , ריבס ןמז ךות עצבתמ וניא שוריגה םאש הז ןבומב , ךשמה תא קידצהל ןתינ
םשגות אל שוריגה תילכת יכ ששח םייק םא קר רצעמה , וא טלמיי שרוגמהש םושמ לשמל
יכ ששח םייק ררחושמ ותויהבש םושמ ומולשבו רוביצה ןוחטיבב עגפי אוה . יכ עבקנ דוע
הקזחה יכרד ויבגל לוקשל שיו רצעמ יאנתב תויהל תבייח הניא שוריגל דעוימה לש ותקזחה
ותקזחה תרטמ תא תומאותה . ןכ יכ הנה , ב עובק היהש רסחה רדסהה תורמל ינכה קוח הס
לארשיל סמ ןוקית םרט ' 9 , א אל רצעמ קדצל הובגה טפשמה תיב רשפי ' חצנל ' תלבגה אלל
ןידכ אלש לארשיב םיהושה לש ןמז "...
ע " א 9656/08 נ לארשי תנידמ ' ידיעס , םוימ ןיד קספ 15.12.2011 , ףיעס 26 לש הניד קספל
א תטפושה ' תויח , ופסוה תושגדהה .

132 . א תטפושה ' הדמעו הפיסוה תויח ב ידיעס ןיינע נה " םיירוטוטטס םירדסה לש םתולספ לע הז ל
ןמז תלבגה אלל שוריג וצ חוכמ רצעמב הקזחה םירשפאמה :

" ליבגמה הארוה ונניינעל תיטנוולרה הפוקתב וללכ אל וללה םיירוטוטטסה םירדסהה ינש ה
רומאכ שוריג וצ וילע ןתינש ימ לש הקזחההו רצעמה ךשמ תא , הכמסה םהב שי הרואכלו
ןמז תלבגה אלל רצעמב וקיזחהלו ךישמהל , שוריגה וצ שומימל דע . הזכ ירוטוטטס רדסה
רומאכ שוריג וצ ודגנ אצוהש ימ לש תוריחל תוכזל ויד בושק וניא , אלש ההוש וניהש םגה
לארשיב ןידכ . וטוטטס רדסה לש התבוח ןיב שרדנה ןוזיאל תעדה תא ןתונ וניא הזכ יר
עגפיי אל םייניבה תפוקתב יכו אצוהש שוריגה וצ תא שממל היהי ןתינ יכ אדוול הנידמה
ונוחטיבו רוביצה םולש ) תניוע הנידמ לש חרזא וניה ןידכ אלש ההוש ותוא רשאכ דוחייב ( ,
עגפית אל ותוריח יכ ןידכ אלש ההושה לש ותוכז ןיבל לע הנגה ךרוצל תשרדנה הדימל רבעמ
ליעל םיטרופמה לארשיב רוביצהו הנידמה לש םיסרטניאה ".
םש , ףיעס 24 ןידה קספל , הפסוה השגדהה .

133 . ב ןידה קספב רומאכ ידיעס ןיינע , סמ ןוקיתב ומוקמ תא אצמ רומאה ןוזיאה ' 9 לארשיל הסינכה קוחל .
ןורקיעה , םדאה תקחרה איה רצעמה לש ותילכת ויפל ףיעסב יוטיב ידיל האב לארשימ 13 ו ) א )( 2 ( קוחל
35

לארשיל הסינכה , ומצעב ץראה תא אצייש ענכתשה תולובגה תרוקיב הנוממש ימ לש ורורחש רשפאמה ,
ףיעסבו 13 ו ) א )( 4 ( , עבקנ וב , םדא תרומשממ ררחשל יאשר תולובגה תרוקיב הנוממ יכ , אצי אל ושוריגש
ךותב לעופה לא 60 ורצעמ דעוממ םימי . יעס ף 13 ןמקלדכ עבוק לארשיל הסינכה קוחל ו :

13 ו . ) א ( םאתהב ןידכ אלש ההוש הבורעב ררחשל יאשר תולובגה תרוקיב הנוממ
הז ףיעסב תוארוהל ; דחא וב םייקתה ןכ םא אלא ןידכ אלש ההוש הבורעב ררחושי אל
הלאמ :
) 1 ( הדוסי תיקוח יתלבה ותייהש יכ תולובגה תרוקיב הנוממ ענכתשה
בל םותבש הלקתב וא תועטב , ול עבקש דעומב לארשימ אצי יכו ;
) 2 ( דעומ ךותב ומצעב לארשימ אצי יכ תולובגה תרוקיב הנוממ ענכתשה
ול עבקש , עבקנש דעומב ומצעב אצי אל םא ורותיאב ישוק היהי אל יכו ;
) 3 ( ותואירב בצמ וא וליג תמחמ יכ תולובגה תרוקיב הנוממ ענכתשה
ותואירבל קזנ םורגל הלולע תרומשמב ותקזחה , םימעט םימייקש וא
הבורעב ורורחש תא םיקידצמה םירחא םידחוימ םיירטינמוה , םוקמ תוברל
החגשה אלב ןיטק רתוויי תרומשמב הקזחה בקעש ;
) 4 ( מ רתוי תרומשמב ההוש אוה - 60 םימי תופיצרב .

134 . שיגדהל שי , ףיעסב יוטיב ידיל אב םירחא םיסרטניא ןיבל תוריחל תוכזה ןיב ןוזיאה יכ 13 ו ) ב ( קוחל
לארשיל הסינכה , מ תחא םייקתהב םג יכ עבוקה - 4 רורחשה תוליע , וא תענמנ ותקחרהש ימ ררחושי אל
הנכס תווהל ידכ ורורחשב שי םא וא ודצמ הלועפ ףותיש רסוח לשב תבכעתמ ) אר רורחשל םיגייסה ו
ףיעסב 13 ו ) ב ( לארשיל הסינכה קוחל .(

135 . ףיעסל טפשמה תיב ןתנש תונשרפל םאתהב 13 ו ) א )( 4 ( , רחאל רצעממ רורחש וניינעש 60 םימי , ללככ ,
שממ לש לקשמ לעב ישממ סרטניא רדעהבו " הנוממה הרוי , לכ תמיא העובקה הפולחה תמייקתמש
ףיעסב 13 ו ) א )( 4 ( נתה םימייקתמ ןיאו קוחל ףיעסב םיעובקה םיא 13 ו ) ב ( קוחל , קזחומה רורחש לע "
) רב " ם 173/03 נ לארשי תנידמ ' המאלס , ןיד קספ םוימ 9.5.2005 , טפושה ) זא וראותכ ( א ' ןילביר , ףיעס
9 .( ןמז קרפל רצעמה תוכשמתה תא קידצמה שממ לש לקשמ לעב ירוביצ סרטניא םייקתמ רשאכ ףא
לע הלועה 60 םימי , ךילה רדעהבש ירה קר רוצעה תא קיזחהלו ףיסוהל ןתינ יביטקפא שוריג " הפוקתל
ריבסהמ תגרוח הניאש ) " םש .( עבקו ףיסוה הז טפשמ תיב , סרטניא לש ומויק לע עיבצהל לטנה יכ
לע הלועה ריבס ןמז קרפל רצעמב הקזחהל שממ לש לקשמ לעב ירוביצ 60 הנידמה יפתכ לע לטומ םימי
) רב " ם 7267/09 נ יאלודבע ' םינפה דרשמ , םוימ ןיד קספ 21.12.2009 , ח טפושה ' רצלמ , ףיעס 10 ( , יכו
יביטקפא הקחרה ךילה רדעהב תרומשמב הקזחה " הז ךרוצל תנווכמה תרומשמה תילכתב עגפת , הנידו
תוחדיהל ) " םש , ףיעס 11 .( עבקו ףיסוה תרחא השרפב ע טפושה ' ףולחב יכ ןמלגופ 60 דעוממ םימי
עהבו רצעמה הקחרה ךילה רד , ןוזיאה תדוקנ הנתשמ , תרומשממ רורחש אוה ללכהו ) תע " מ ) ת " א (
1268/09 נ םדרה ' ןידכ אלש םיהוש תרומשמל ןידה תיב , םוימ ןיד קספ 22.2.2009 , ףיעס 8 .(

136 . רומאכ , א תטפושה המיגדהש יפכו ' ב ןידה קספב תויח ידיעס ןיינע נה " ל , אלל םיהוש רצעמ לע רוסיאה
וצ חוכמ רתיה שוריג , יביטקפא שוריג ךילה םניינעב םייקתמ ןיא רשאכ תאזו , ונוגיעל םדק
סמ ןוקית תרגסמב לארשיל הסינכה קוחב ירוטוטטסה ' 9 . תור ָ חה קוחה תוארוהמ קר אל עבונ אוה ,
תוריחל דוסיה תוכזמ אלא .

36

137 . תוריחל דוסיה תוכז , רמול ךרוצ ןיא , דוסי קוח תקיקח םע תיתקוח דוסי תוכזל הכפה : םדאה דובכ
ותוריחו . ךכיפל , תקספ תוארוה יפל אלש וז תוכזב תעגופה הקיקח עובקל דוע תישפוח הניא תסנכה
הלבגהה . דוסיה קוח קינעמש תיתקוחה הנגהה " בשותלו חרזאל תלבגומ הניא , לכל תקנעומ איה אלא
םדא , ןידכ אלש לארשיל סנכנש ימל תוברל ) " גב " ץ 11437/05 נ דבועל וק ' םינפה דרשמ , םוימ ןיד קספ
13.4.2012 , ףיעס 36 תטפושה לש הניד קספל א ' צקורפ ' הי ( . תעבוקה הקיקח , רצעמב קזחוי םדא יכ
שוריג וצ חוכמ ילהנימ , יביטקפא שוריג ךילה וניינעב םייקתמש ילבמ תאזו , ע רדעהב יכו תרחא הלי
םינש שולש לש ןמז קרפ ךשמב הזכ םדא קיזחהל ןתינ רורחשל , בוטה הרקמב , לבגומ יתלב רצעמבו
ןמזב , ערה הרקמב , תוריחל דוסיה תוכז תא תללוש אלא תעגופ קר אל .

IV . 2 . הוושמהו ימואלניבה טפשמב שוריג יכילה ךרוצל אלש ילהנימ רצעמ לע רוסיא
נשרפ לע ותעפשהו דוסיה קוחב תוריחל דוסיה תוכז תו

138 . שוריג וצ חוכמ ילהנימ רצעמ לע תורסוא ןה ףא ימואלניבה טפשמה תוארוה , ךילה םייקתמ אל רשאכ
יביטקפא שוריג . רומאכ , דוסי קוחב תוריחל דוסיה תוכז תא : ותוריחו םדאה דובכ , רואל שרפל שי
ימואלניבה ןידה תוארוה , ארוה רואל טרפבו תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב הנמאה תו ) םיפיעס ואר
107-115 נה " ל .(

139 . ףיעס 9 ) 1 ( תוריחל דוסיה תוכז תא ןגעמ תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב הנמאל , עבוקו , יכ :

" ישיא ןוחטיבלו תישיא תוריחל תוכזה הרומש םדא לכל . וא רסאמב ןותנ םדא אהי אל
םייתורירש רצעמב . ותוריח ללשית אל םיכילהל םאתהבו םימעטמ אלא םדא לש
קוחב ועבקנש ".

140 . ןייצל בושח , הנמאה לש תלבוקמה תונשרפל םאתהב יכ , רצעמ תרשפאמה הקיקח תמייק יכ הדבועה ,
ילאודיבידניא רסאמ וא רצעמ וצ הנידמה לש ימינפה ןידל םאתהב אצוה וז הקיקח חוכמ יכו , ןיא
חרכהב העמשמ , וניא רצעמה יכ " יתורירש " השענ אוה יכו " קוחכ " , הנמאב שרדנש יפכ .

141 . פיצפס ןפואב רתיה אלל םיהוש רצעמ ןיינעל י , וניינעב םימייקתמ ןיאש ימ לש ילהנימ רצעמ יכ עבקנ
יתורירש רצעמ אוה הקחרה יכילה , הנמאה לש הרפה הווהמה , הקיקחב ןגועמ אוה םא םג .

142 . תנשב 2003 תוינידמו תויחרזא תויוכזל הדעווה הקספ ) ןלהל – הדעווה ( הילרטסוא דגנ הנולתב םניינעב
נבו בא לש ו , קאריע יחרזא , התחדנ טלקמל םתשקבש . לש םשוריגמ הענמנ הילרטסוא הפוקת התואב
קאריע יחרזא םצראל , םיטילפכ ורכוה אל םא םג ) תמגוד האירתירא יחרזא שוריגמ תוענמיהל המודב
םירתועה ( , רצעמב םייתנשכ לש ןמז קרפ וקזחוה ונבו באה ןכ לעו , םשוריגל םיכילה ומייקתהש ילבמ .
הדעווה הז םירבד בצמב יכ העבק , שוריג יכילה רדעהב , ףיעס תא דגונו יתורירש אוה רצעמה ךשמה 9
הנמאל :

"[T]he Committee recalls its jurisprudence that, in order to avoid a
characterization of arbitrariness, detention should not continue beyond the
period for which the State party can provide appropriate justification. …
37

While the State party advances particular reasons to justify the individual
detention (para. 4.15 et seq.), the Committee observes that the State party
has failed to demonstrate that those reasons justified the author's
continued detention in the light of the passage of time and intervening
circumstances such as the hardship of prolonged detention for his son or
the fact that during the period under review the State Party apparently
did not remove Iraqis from Australia."
Baban v. Australia, UN Doc. CCPR/C/78/D/1014/2001, 18 September 2003,
para. 7.2.

143 . המודב , תנשב 2006 תטלחה הנתינ הדעווה ולתב ןאריא יחרזא העברא הילרטסוא דגנ ושיגהש הנ ) ינש
םיניטקה םהידלי ינשו םירוה ( , םכרדב תונידמ רפסמב ורבעש רחאל הילרטסואל רתיה אלל וסנכנש .
החפשמה ינב לש םתשקב םיטילפכ םירכומ תויהל התחדנ הילרטסואב , וקזחוה החפשמה ינבו רצעמב
ושרוגש ילבמ םיישדוחו םינש שולש לש הפוקת . ה העבק הדעוו , רצעמה תא קידצהל היה ןתינ םא ףא יכ
תורחא תולועפ עצבלו החפשמה ינב תא תוהזל תנמ לע ותליחתב , הריגה תקיקח חוכמ הזכ רצעמש ירה ,
הילרטסוא לש הריגהה תוינידמ תא םישגהל דעונ םא םג , תוימואלניבה היתובוחל דוגינב דמוע .
ואר :
D & E v. Australia, UN Doc. CCPR/C/87/D/1050/2002, 9 August 2006, para. 7.2.

144 . תופסונ תוטלחה לש הרדסב הז ןורקיע לע הרזח הדעווה , בושו בוש העבקו , םיהוש לש ילהנימ רצעמ יכ
תנגועמה תוריחל תוכזב ןידכ אלש עגופה יתורירש רצעמ אוה יביטקפא הקחרה ךילה רדעהב רתיה אלל
ףיעסב 9 . ואר , לשמל :
Shams et al v. Australia, UN Doc. CCPR/C/90/D/1255/2004, 11 September 2007, para. 7.2;
Shafiq v. Australia, UN Doc. CCPR/C/88/D/1324/2004, 13 November 2006, para. 7.2-7.3;
Bakhtiyari v. Australia, UN Doc. CCPR/C/79/D/1069/2002, 29 October 2003, para. 9.3;
A v. Australia, UN Doc. CCPR/C/59/D/560/1993, 30 April 1997, para. 9.2-9.4.

145 . דוסי קוחב העובקה תוריחל תוכזה תא ףא שרפל שי ךכ : ותוריחו םדאה דובכ – לש ילהנימ רצעמ
רתיה אלל םיהוש , הנידמה ןמ םתקחרה תא םדקל ידכ וב ןיאש , יתורירש רצעמ הווהמ , בשייתמ וניאש
תוארוה םע דוסיה קוח , תוריחל תוכזב תיתדימ יתלב העיגפ עגופהו . הזכ רצעמ תרשפאמש הקיקח
תיתקוח הניא .

146 . ןייצל שי , בחר ןפואב הז ןורקע רכוה הוושמה טפשמב םג יכ . השעמל , הילרטסואו לארשי טעמל , ןיא
ךילה םניינעב להנתמ אלש רתיה אלל םיהוש קיזחהל תיטפשמ תורשפא תמייק הבש תיברעמ הנידמ
יביטקפא הקחרה . ףסונב , םיהוש לש ךשוממ ילהנימ רצעמ לש ותילכת יכ הזירכמה תיברעמ הנידמ ןיא
םירחא תעתרהל יעצמא אלא הקחרהל רזע ילכ הניא רתיה אלל .

147 . תנשב 2008 יפוריאה דוחיאה לש הביטקרידב הז ןורקע ןגוע . עבקנ הביטקרידה תרגסמב , רשאכ יכ
שוריג רתיה אלל הייהש לשב תרומשמב קזחומה רוצע לש ו ריבס ןמז קרפ ךותב יופצ וניא , ררחשל שי
ידיימ ןפואב רוצעה תא :
38


“When it appears that a reasonable prospect of removal no longer exists for
legal or other considerations or the conditions laid down in paragraph 1 no
longer exist, detention ceases to be justified and the person concerned shall
be released immediately.”
Directive 2008/115/EC of 16 December 2008 on common standards and
procedures in Member States for returning illegally staying third-country
nationals, O.J. L 348/98, art. 15(4).

148 . הביטקרידה תעבוק דוע , ףיעסל אפיסב 15 ) 1 ( , רצקה ןמזה קרפל השעיי רתיה אלל םיהוש לש רצעמ יכ
ירשפאה רתויב , םשוריגל תויביטקפא תולועפ תושענ דוע לכ קר ךשמייו :

“Any detention shall be for as short a period as possible and only maintained
as long as removal arrangements are in progress and executed with due
diligence” (art. 15(1)).

149 . ףיעסל אשירה 15 ) 1 ( תעבוק ףא , יעצמאב שומיש תושעל ןתינ אל םא קר השעיי רצעמב שומישה יכ ם
םיינעגופ תוחפ םייביטקפא ) "Unless other sufficient but less coercive measures can be applied
effectively in a specific case" .(

150 . בל םישל שי , ףיעס יכ 15 ) 5 ( לש ןמז קרפל רצעמה תא הרקמ לכב ליבגמ הביטקרידל 6 םישדוח , ףיעסו
15 ) 6 ( לש ןמז קרפל התוא ליבגמ 18 םירקמב םישדוח , שוריגה שומימל ףסונ ןמז קרפ שרדנ םהב , םגו
םיכמסמ תגשהב ישוקמ וא רוצעה לש הלועפ ףותיש רסוחמ עבונ שוריגב בוכיעה רשאכ קר תאז
תורחא תונידממ .

151 . םלואו , סמ ןוקיתב העובקה םינשה שולש תפוקת ןיבל הלא תופוקת ןיב לדבהה יכ בל םישל שי ' 3 אוה
יתומכ קר אל , יתוכיא םג אלא . תישאר , שומימ אוה וז הביטקריד יפל רצעמ לש תרהצומה הרטמה
הקחרהה . םיפיעסל םאתהב 15 ) 1 ( ו - 15 ) 4 ( ליעל וטטוצש , זה קרפ ףלח םרט םא םג רומאה ןמ , םאש ירה
הקחרה יכילה םימייקתמ אלש וא וז הפוקת ךותב םדא שרגל תורשפא לש ישממ יפצ ןיא יכ רכינ
םייביטקפא , ידיימ ןפואב ררחושי אוה . יפוריאה דוחיאה לש קדצל ןידה תיב ךכ לע דמע :
60. It is clear that, where the maximum duration of detention provided for in Article
15(6) of Directive 2008/115 has been reached, the question whether there is no
longer a 'reasonable prospect of removal' within the meaning of Article 15(4) does
not arise. In such a case the person concerned must in any event be released
immediately.
61. Article 15(4) of Directive 2008/115 can thus only apply if the maximum
periods of detention laid down in Article 15(5) and (6) of the directive have
not expired.

39

67. Consequently, the answer to Question 3(a) and (b) is that Article 15(4) of
Directive 2008/115 must be interpreted as meaning that only a real prospect that
removal can be carried out successfully, having regard to the periods laid down in
Article 15(5) and (6), corresponds to a reasonable prospect of removal, and that
that reasonable prospect does not exist where it appears unlikely that the
person concerned will be admitted to a third country, having regard to those
periods.
Saïd Shamilovich Kadzoev v. Direktsia ‘Migratsia’ pri Ministerstvo na
vatreshnite raboti, Case C-357/09, EU: European Court of Justice, 30 November
2009, emphases added.
152 . ןכ ומכ , תוננתסה תעינמל קוחה ןמ לידבהל , רדעהב רשא " םיגירח םירקמ " ףיעסב רומאכ 30 א ) ב ( ,
רצעמ תפוקת עבוק תילאמינימ םינש שולש לש , רצעמ תופוקתב תקסוע הביטקרידה תוילאמיסקמ ,
רשא , רומאכ , ןיא ןכלהמב ףא הקחרהל יפצו םייביטקפא הקחרה יכילה רדעהב רצעמב םדא קיזחהל
וללה ןמזה יקרפ ךותב . תולובגה תרוקיב הנוממ םינש שולש ןתוא םותבש דועב " יאשר " תא ררחשל
תוננתסה תעינמל קוחה יפל רוצעה , ררחשל הבוח תמייק הביטקרידב םיעובקה ןמזה יקרפ םותבש ירה
רוצעה תא , ביסנה ויהי רשא ויהי שרוג אלש ךכל תוביסה ויהי רשא ויהיו תו :

71. Consequently, the answer to Question 4 is that Article 15(4) and (6) of Directive
2008/115 must be interpreted as not allowing, where the maximum period of
detention laid down by that directive has expired, the person concerned not to be
released immediately on the grounds that he is not in possession of valid
documents, his conduct is aggressive, and he has no means of supporting himself
and no accommodation or means supplied by the Member State for that purpose.
Id.
153 . הז ןמז קרפ ףולחב ררחשל הבוחה , ןיינעב ןידה קספמ הלועש יפכ Kadzoev נה " ףיעסמו ל 15 ) 6 (
ותקחרה םע הלועפ ףתשמ וניאש ימב רבודמ םא ףא תמייק הביטקרידל . תאז תמועל , קוחל םאתהב
תוננתסה תעינמל , לש ילאמינימה ןמזה קרפ ףולחב םג ררחושי אל ותקחרה םע הלועפ ףתשמ וניאש ימ
םינש שולש , םלועל ררחושי אל השעמלו ) ףיעס 20 א ) ד )( 1 .((

154 . העבק איה םג םדא תויוכזל יפוריאה ןידה תיב תקיספ , רתיה אלל םיהוש לש ילהנימ רצעמ יכ , ןיאש
םייביטקפא הקחרה יכילה םניינעב םימייקתמ , ףיעסב העובקה תוריחל תוכזה לש הרפה הווהמ 5
םדא תויוכזל תיפוריאה הנמאל :

“The Court recalls, however, that any deprivation of liberty under Article 5
para. 1 (f) (art. 5-1-f) will be justified only for as long as deportation
proceedings are in progress. If such proceedings are not prosecuted with due
diligence, the detention will cease to be permissible under Article 5 para.
1(f).”
Chahal v. United Kingdom (1996) 23 EHRR 413, para. 113.
40


155 . םעפ אל הז ןורקיע לע רזח םדא תויוכזל יפוריאה ןידה תיב , עבקו ) תויחרזא תויוכזל הדעוול המודב
תוינידמו ( , הווהמ םניינעב יביטקפא הקחרה ךילה םייקתמ אלש רתיה אלל םיהוש לש ילהנימ רצעמ יכ
תיתורירש תוריח תלילש , ףא הנידמה ןידל םאתהב השענ אוה םא . ואר :
A & others v. the United Kingdom, application no. 3455/05, 19 February 2009, para. 162-
164.

156 . יטירבה םידרולה תיב לש ותקיספב םג הנגוע וז העיבק . םדוקה רושעה תישארב , יעוריא רחאל 11
רבמטפסב 2001 , םדא תויוכזל תיפוריאה הנמאה תוארוהמ קלחמ הינטירב הגייתסה , תנמ לע תאזו
ןיד קספ תוארוה תא ףוקעל Chahal אלש רתיה אלל םיהוש לש לבגומ יתלב ןמז קרפל רצעמ רשפאלו
ןתינ םירקמב םשרגל , םיינוחטיב תודשח םיררועתמ םהב . הנגיעש הקיקחה תא לספ םידרולה תיב
וז תורשפא , ןורקיעה לע רזוח אוהש ךות , שמשל לוכי וניא הריגה תקיקח חוכמ ילהנימ רצעמ ויפל
םניינעב שוריג יכילה םימייקתמ ןיאש רתיה אלל םיהוש לש םרצעמל ) שיש לככ יכ עבוק אוהש ךות
נב ךרוצ םהמ ףקשנה ינוחטיב ןוכיס לשב םייפיצפס םישנא דגנ םיעצמא תטיק , שומיש תושעל שי
הריגה תקיקח חוכמ רצעמב אלו הינטירב יחרזא לע םג הלחה תינוחטיבה הקיקחב .( ואר :
A (FC) v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56.

157 . מה תיב תקיספב םג עבקנ ךכ הרא לש ןוילעה ילארדפה טפש " ב . תנשב הנודנש השרפב 2001 תיב קסע
הראב ןוילעה טפשמה " ב ב תוחרזא רסח םדא לש וניינע , אטיל יחרזא םירוהל ןבו הינמרג דילי , יתשש
ןחטשל ולבקל ובריס תורומאה תונידמה , ו ב הידובמק דילי לש וניינע , וז הנידמל ושרגל היה ןתינ אלש
ב הרזחה םכסה רדעהב תונידמה יתש ןי . םיינשה , רישע ילילפ רבע ילעב , תויושר ידי לע רצעמב וקזחוה
הראב הריגהה " םשרגל תורשפא לש הרדעה ףרח ב . ךכ לע דמע ןוילעה טפשמה תיב , תוכמסהש
אלש לולעש וא רוביצל הנכס תווהל לולע ורורחשש םדא רוצעלו ףיסוהל יאקירמאה ןידב תקנעומה
שוריגה וצ תא םייקל , ניא רוצעל הכמסהכ שרפתהל הלוכי ה ןתינ אלש ימ תא לבגומ יתלב ןמז קרפל
בורקה דיתעב ושוריג תא לעופה לא איצוהל . תעבוק הניא יטנוולרה קוחה ןושלש הדבועה ףרח תאז
הלא םירקמב רצעמה ךשמ לע תשרופמ הלבגמ . ףיסוה ףא טפשמה תיב , לש הנוכנ תונשרפ וליא יכ
תעבוק התייה הקיקחה , תינ יכ ן קיזחהל ההוש רתיה אלל רצעמב הקחרה יכילה םימייקתמ אל רשאכ ,
קוחה לש ופקות רבדב תיניצר תיתקוח הלאש תררועתמ התייה :

"A statute permitting indefinite detention of an alien would raise a serious
constitutional problem. ...
Consequently, interpreting the statute to avoid a serious constitutional threat,
we conclude that, once removal is no longer reasonably foreseeable,
continued detention is no longer authorized by statute."
Zadvydas v. Davis, 533 US 678, 690, 699 (2001).

41


V . םיפיעס 30 א ) ג )( 1 ( ו - 30 א ) ג )( 2 ( – רצעמ ישקבמ טלקמ לכל ךרוא ךילה טלקמה

V . 1 . םיפיעס תוארוה תועמשמ 30 א ) ג )( 1 ( ו - ) 2 (

158 . רומאכ , םא םדא רצעממ ררחשל יאשר תולובגה תרוקיב הנוממ " ובש דעומהמ םישדוח השולש ופלח
לארשיל הסינכה קוח יפל לארשיב הבישיל ןוישירו הרשא תלבקל השקב ןנתסמה שיגה , לחה םרטו
השקבב לופיטה ) " ףיעס 30 א ) ג )( 1 (( םא וא " השקב ןנתסמה שיגה ובש דעומהמ םישדוח העשת ופלח
הקספב רומאכ ) 1 ( השקבב הטלחה הנתינ םרטו " ףיעס 30 א ) ג )( 2 .((

159 . םיפיעס םיקסוע לארשיב דמעמל תושקב לש גוס הזיאב תוריהבמ ןניא ןמצע קוחה תוארוה . םלוא
תויהל השקב ושיגהש ימב רקיעב רבודמ יכ רורב הקיקחה יכילה תרגסמב הלשממה יגיצנ ירבדמ
לארשיב םיטילפכ םירכומ , ךראתמ טלקמל םתשקבב לופיטהו .

160 . םיטפשמה דרשמ תגיצנ , גרבנרטש לטיבא , ב הרמא םויב םינפה תדעווב ןויד 25.7.2011 םיפיעסל סחיב
הלא ) םיפיעסכ ונמוסש 30 א ) ב )( 5 ( - ) 6 ( הדעווב ןוידל אבוהש ירוקמה קוחה תעצה חסונב :(

" הקיקחו ץועיי תקלחממ ינא , תעצה תא ונכהשכש הרורב יכה הרוצב ןאכ דיגהל יתיצרו
שקבמ לש הייסולכוא איה הייסולכואהמ קלחש רורב ונל היה קוחה טלקמ י , איה קלחו
הדובע ירגהמ לש הייסולכוא . ףיעסב יונמש םיגירחה דחא 30 עצומה א , ןטק ףיעס ) ב )( 5 ( , ) 6 (
תאזה הנחבהל קוידב דעונ . םה םיפיעס םתואב םירומאש ןמזה יקרפש ובשחתש תויהל לוכי
ידמ םירצק וא ידמ םיכורא ןמז יקרפ , אוהש ימ תא תרומשמהמ איצוהל ודעונ םה לבא
א טילפ יתימ . ונייהד , םישדוח השולש ךותב טלקמל השקבב לפטל ליחתהל םינפה דרשמ לע
םישדוח העשת ךותב לופיטה תא םייסלו . םכל םיארנ אל הלאה ןמזה יקרפש תויהל לוכי ,
ןאכ ןוידה קוידב הז לע לבא , ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל ידכ . "
םש , מע ' 30 .

161 . קב ושיגהש ימ לא םינווכמ הלא םיפיעסש הדבועה ןב זחא לש וירבדב םג יוטיב ידיל האב טלקמל תוש
ירא , ןוחטיבה דרשמל יטפשמה ץעויה , םויב הדעווב ןוידב 13.12.2011 :

" הזמ ץוח הזה ןיינעב ולפטי רבדב תועגונה הנידמה תויושרש תוחיטבמש תוארוה םג שי ,
היוארה תוריהמב תוטילפה דמעמ רוריבב . ךות םאש תרמואש היצקנס לש גוס ןימ שי ןכל
םוימ םישדוח השולש לארשיב הבישיל ןוישירו הרשא לבקל השקב שיגה םדאש , השקבה
הלופיטב ולחה אל וא הלפוט אל תאזה – ררחתשהל יושע וא ררחתשהל לוכי םדא . ורבע םא
ומייס אלו הז תא שיגה אוהש םוימ םישדוח העשת לופיטה תא – ררחתשהל יושע אוה ".
םש , מע ' 23 .

162 . ןייצל רתומל , אל טלקמ ישקבמ לש םניינעב יכ לעופב הקחרה יכילה םילהנתמ , ה ןורקעל םאתהב ןכש -
non-refoulement וניינעב טלקמה יכילה לש יפוסה םויסל דע טלקמ שקבמ שוריג לע רוסיא לח .

163 . ףיסוהל שי ךכל , וניינעב הקחרה יכילה םייקתהל םילוכי חרכהב אל החדית טלקמל ותשקבש ימ םג יכ .
תישאר , ונייצש יפכ , ב הריכמ לארשי תנידמ תנידמל האירתירא יחרזא שרגל ןתינ אל הז בלשבש ךכ
42

םאצומ , ואלש ןיבו םיטילפכ םירכומ םהש ןיב ) םיפיעס ואר 32-65 נה " ל .( תינש , רכוה אלש ימ לע ימ םג
ה ןורקע לוחל יושע טילפכ - non-refoulement חוכמ " המילשמ הנגה ) " ואר ופסא ןיינע , םיפיעס 40-41
נה " ל .(

164 . פשמה ץעויה לש וירבדמ ליעל וטטוצש ןוחטיבה דרשמל יט , תניחב תא םייסל איה הנווכה יכ הלוע
םישדוח העשת לש ןמז קרפ ךותב האולמב טלקמה תשקב . םיפיעס לש םתועמשמ 30 א ) ג )( 1 ( - ) 2 ( יכ איה
טלקמל םתשקב תניחב תפוקת לכ ךרואל רצעמב וניתמי טלקמ ישקבמ , רבעמ ךראתת וז םא אלא
םישדוח העשתל .

165 . ש טלקמ שקבמ ושרגל היהי ןתינ אל ךא החדית טלקמל ותשקב ) לשמל , האירתירא יחרזא , בור םהש
לש הבור " דעיה תייסולכוא " קוחה לש , ןאכ םירתועה םהבו ( – הארוהה לוחת וילע , וררחשל ןיא היפל
םינש שולש ףולחב אלא .

166 . קמל םהיתושקב תניחב ךלהמב םישדוח לש ןמז יקרפ ךשמב רצעמב טלקמ ישקבמ לש םתקזחה ףא טל
יתקוח יתלב ןפואב תוריחל דוסיה תוכזב תעגופ איה . יכילה תא םייקל העינמ לכ ןיאש העש תאז
תרומשמל ץוחמ םייוצמ םהשכ טלקמה . ןייצל שי הז רשקהב , טלקמל השקב שיגהש םדא יכ , לכ ול ןיא
סרטניא " םלעיהל " ורורחש רחאל . אוה ךופהנ – לקמה יכילהל בצייתהל שממ לש סרטניא ול שי ט ,
ינפמ וילע ןגתו ףיסותו לארשיב דמעמ ןתמו טילפכ וב הרכה רשפאת םהילא תובצייתה קרש תויה
שוריגו רצעמ . יאלו טלקמה קית תריגסל הליע תווהל היושע טלקמה יכילהל תובצייתה יאש דועב תאז
לארשיב דמעמ ןתמ , שדחמ רצעמל הליעו רורחשה יאנת לש הרפה .

167 . ףיסוהל שי ךכל , יוטיבה יכ " השקבב לופיטה לחה םרט " ףיעסבש 30 א ) ג )( 1 ( תועמשמ רסח יוטיב אוה ,
ל הרדגה לכ ןיאש העש " לופיטה תליחת " , הזכ לופיט לש ותליחתכ בשחיהל הלוכי הלועפ לכו . ןכ ומכ ,
םירתועה לש םניינעמ םג הלועש יפכ , האילכה ןקתמב טלקמל השקבב תרדוסמ היינפ לש ךילה לכ ןיא
" םינורהס " , לכ םירוצעו טלקמ תשקב שיגהל תורשפא םהל שיש ךכב שיא ידי לע םיעדוימ םניא ל .
ןידה תיבל וא תולובגה תרוקיב הנוממל םירסומה םירוצע וליפא , תנידמל רוזחל םיששוח םה יכ
השומימ ןפואו טלקמל השקב שיגהל תורשפאה תודוא עדימ םילבקמ םניא םאצומ .

168 . רזגנ תוריחל תוכזה ןמ , םדא קיזחהל םוקמ ןיא יכ , טלקמל השקב שיגהש , ךרוא לכל ילהנימ רצעמב
ותשקב תקידב ךילה . םייזוחמה טפשמה יתב תקיספב , טלקמ ישקבמ רצעמב הקסעש הסינכה קוח יפל
לארשיל סמ ןוקית תוארוה םושייל רבוע ' 3 תוננתסה תעינמל קוחל , ךכ לע םעפ אל טפשמה יתב ודמע
ימיטיגל טקא איה טלקמל השקב תשגהש , לש בוכיע קידצמש ךילהכ וב הריכמ המצע הנידמהש
הקחרה , עונמל ךירצ וניא לארשימ הקחרהה תבכעתמ םניגבש טלקמ יכילה לש םמויק ךכ םושמו
תרומשממ רורחש ) ואר , לשמל , ע טפושה לש וניד קספ ' תעב ןמלגופ " מ ) ת " א ( 1268/09 נ םדרה ' תיב
תרומשמל ןידה ןידכ אלש םיהוש , םוימ ןיד קספ 22.2.2009 ; ר טפושה לש וניד קספ ' מעב אריפש " נ
) הפיח ( 222/08 נ ינולפ ' םינפה דרשמ , םוימ ןיד קספ 20.6.2008 ; ח תטפושה לש הניד קספ ' יקטולס
מעב " נ ) ב " ש ( 8797-04-12 נ םינפה דרשמ ' ייוריה , םוימ ןיד קספ 10.6.2012 .(

43

169 . הז גוסמ הקיספ , ב הריכמה תואיצמה ביוחמ וניא טלקמ ישקבמ לש ילהנימה םרצעמש ךכ , ןתינשו
חירבו גרוס ירוחאמ אולכ וניא םדאהשכ טלקמל תושקב ןוחבל , סמ ןוקיתש הקיספה גוס קוידב איה ' 3
ףקוע . התעמ , רצעמב ומייקתי טלקמ יכילה יכ אוה ללכה .

V . 2 . ישקבמ רצעמ ןיינעב ימואלניבה ןידה תוארוה טלקמ םהיתונעט תניחב ךלהמב

170 . ףיעס 26 הנמאל םיטילפ לש םדמעמ רבדב תימואלניבה טילפ יכ עבוק אצמנה רתיהב לש המוחתב
העונת שפוחל יאכז הנידמ :

" תוכזה תא הצרא חטשב רתיהב םיאצמנה םיטילפל קינעת הנמאה תולעבמ הנידמ לכ
תב תישפח עונלו םהירוגמ םוקמ תא םהל רוחבל הצרא חטש ימוח , ולוחיש תונקתל ףופכב
תוביסנ ןתואב ללכב םירז לע . "

171 . ןעוטה ןעטי , וז הרכה חוכמ דמעמ הב לביקו הנידמה ידי לע טילפכ רכוהש ימ לע קר לח הז ףיעס יכ , יכו
טלקמ ישקבמ , תקדבנ ןיידע םתשקבש , םניא " רתיהב םיאצמנה םיטילפ ."

172 . םלואו , הבחר המכסה תמייק , ףיעס יכ 26 הנמאל , םירחא םיפיעס ומכ , םירכומ םיטילפ לע קר אל לח ,
טלקמה תשקב תניחב לש םינוש םיבלשב םיאצמנש ימ לע םג אלא . תועמשמב ןויד לכל אצומה תחנה
חנומה " טילפ " הייפואב תיביטרלקד איה טילפכ םדאב יהשלכ הנידמ לש התרכה יכ איה הנמאב , אלו
תיביטוטיטסנוק . תורחא םילימב , ש עגרמ טילפ אוה םדא חנומה תרדגה תודוסי וב םימייקתמ " טילפ "
הנמאבש , טילפכ הנידמ ידי לע רכומ אוהש עגרמ אלו ) ואר : UNHCR Handbook on Procedures
and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967
Protocol relating to the Status of Refugees (HCR/IP/4/Eng/REV.1, reedited 1992), para.
28 .( תונידמ , ןכ םא , וניא " תוקינעמ " םדאל " טילפ דמעמ " , ול תוקינעמו טילפ ותויהב תוריכמ אלא
טילפ אוהש םושמ דמעמ ) תוחרזא שקבמל הקינעמ הניא לארשי תנידמש יפכ " ידוהי דמעמ " , אלא
הריכמ ידוהי אוהש םושמ תוחרזא ול הקינעמו ידוהיכ וב .(

173 . ךכ , לשמל , ףיעסש ףא 33 ) 1 ( הנמאל , ה ןורקעב קסועה - non-refoulement , ריזחהל רוסיאב רמולכ
טילפ הפידר םוקמל , הערכוה םרט ותשקבו טלקמ שקבמש ימ לע םג לח אוהש רורב , תורשפא ןתמ ןכש
םיטילפכ ורכוה םרטש טלקמ ישקבמ שרגל הנידמל , םתשקב תניחב המייתסה םרטש םושמ , התייה
תועמשמ תרסחל הלוכ הנמאה תא תכפוה .

174 . תויואכזה , תעבוק םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאהש , בק שמחל תוקלוחמ תוצו , תגרדל םאתהב
הקיזה ) level of attachment ( טלקמ שקבמ אוה הב הנידמל טילפה לש . תקסוע רתויב הכומנה הגרדה
םיטילפב , תחת םייוצמה הטופיש טלקמה תנידמ לש ) subject to a state's jurisdiction .( תומרה
הנידמה חטשב תיזיפ םיאצמנש ימב תוקסוע תואבה , םיהוש םה םא ףא יה אלל רת ) physically
present within a state's territory ( ; ןידכ הנידמה חטשב םיאצמנש ימב ) legally present ( ; ימב
44

ןידכ הב םיהושש ) legally staying ( ; ףוסבלו , רתויב ההובגה המרב , טלקמה תנידמב םתבישיש ימב
תכשוממ הבישי איה ) durable residence .(
ואר :
GUY S. GOODWIN-GILL & JANE MCADAM, THE REFUGEE IN INTERNATIONAL LAW (3
rd

edition, 2007) 524-528;
JAMES C. HATHAWAY, THE RIGHTS OF REFUGEES UNDER INTERNATIONAL LAW (2005)
156, 388-390.

175 . ןידכ הב םיאצמנה םיטילפל הנמאב תונותנה תויוכזה , ףיעסב העונתה שפוח ןהבו 26 הנמאל , תונותנ
תישילשה הקיזה תמרב טלקמ ישקבמל – ןידכ הב םיאצמנש ימ . הניא הז חנומ לש תלבוקמה תונשרפה
דמעמ םהל הנתנ הנידמהש ימ , הערכוה םרט םתשקבשו טלקמל השקב ושיגהש ימ אלא . ורפס ואר
נה " ל לש Hathaway מעב ' 175-178 .

176 . פורפ ' תאה ' וו ורפסב ראתמ י ) מע ' 704 ךליאו ( תא " תיתקיקחה הירוטסיהה " ףיעס לש 26 הנמאל .
וירבדל , ה אל הנמאה לש ירוקמה חסונב י טילפה לש העונתה שפוחל תוסחייתה התי . וויה תוביס יתש
יאל עקרה תא - הנמאה לש ירוקמה חסונב וזה תוכזה תללכה : תישאר , תונידמ יגיצנ לש ששחה
וסמ ישקבמ לש העונתה שפוח תא ינמז ןפואב ליבגהל הנידמ לש החוכ תא ליבגי רומאכ ףיעס יכ תומי
םילודג םירפסמב טלקמה תנידמל םיסנכנ רשא טלקמה (mass influx) . תינש , תונידמהמ קלח יגיצנ
ש החוכ תא ליבגי טילפ לש העונתה שפוח תלבגה לע רסואה ףיעס יכ וששח שפוח תא ליבגהל הנידמ ל
וילא סחיב םייקש ימ לש העונתה " ינוחטב ששח ." רבד לש ופוסב , פורפ ראבמ ' ה ת ' ווא י , תוששחה ינש
וללה " ולרטונ " ףיעס תועצמאב 31 ) 2 ( , הנמאל ףסוהש , ףיעס חסונ ףיעס ותוא דצלו 26 ותנוכתמב
תיחכונה :

" ףיעס 31 ) 2 ( לש רשקהב םיטילפ לש יעראה רצעמה תא ריתמ ינומה םרז (mass influx)
םירופס םימי לש הפוקתל לש הקיטסיגולה תא ןגראל תטלוקה הנידמל רשפאל תנמ לע
ירוביצה רדסב העיגפה תא םצמציש ןפואב רוזיפה תאו םוריחה תטילק . רתוי יללכ ןפואב ,
אדוול ידכ שרדנה ןמזה ךשמל העונתה שפוח תא ליבגהל תוחראמה תונידמל רשפאמ רבדה
ה טרפהש ימואלה ןוחטבל םויא הווהמ וניא טילפכ סנכיהל שקבמ , ותוהזש ןמזב המגודל
םיקדבנ ותעגה תוביסנו .
בושח , תאז םע , ןייצל , ש תחא לע ססבתהב העונתה שפוח תא ליבגהל הנידמ לש התוכז
טילפה לש ודמעמ רשאכ הציקל העיגמ וללה תוליעה יתשמ ' רדסומ ' ... הרכה הניא הרדסה
טילפ לש דמעמב . הנ אוה ךופ , ' רדסומ בצמב אוה היהש רושיא ודיב שיש םדא לכ . השעמל ,
היהש רושיא ול ןיא ןיידעש םדאל סחיב םג ןוכנ רבדה ותוא , רושיאל השקב שיגה אוה לבא
השקבה תשגה לע הלבק ודיב שיו הזכ . השקב ושיגה אלש םישנא קר , םתשקבש וא
הברוס , רדסומ בצמב םניא ' ] צה גיצנה לש וירבדמ טוטיצ יתפר ; ע הפסוה השגדהה " י
ה ת ' יווא .[ רדסומ סוטטסה רשאכ , טילפכ הרכהל השקב תשגה לש ךרד לע תוברל
המלשהו , טילפה דצמ , ותשקב תא קודבל לכות הנידמהש תנמ לע םישרדנה םידעצה לש ,
רוחבל םהלש שפוחהו םהלש העונתה שפוחל סחיב םיטילפ לע תולטומה תולבגמה לכ
יהל תובייח ררוגתהל ןכיה ףיעסל םאתהב תורסומ תו 26 ) ". מע ' 708 - 706 , ופסוה תושגדהה ;
מ ישפוח םוגרת תילגנא .(

45

ילגנאה רוקמבו :
"Art. 31(2) authorizes the provisional detention of refugees arriving in the
context of a mass influx for a period of days to enable the receiving state to
organize the logistics of emergency reception and dispersal in a way that
minimizes disruptions to public order. More generally, it allows host states to
limit freedom of movement during the time needed to ensure that an
individual seeking entry as a refugee does not pose a threat to national
security, for example while investigating his or her identity and
circumstances of arrival.
Importantly, however, the right of a state to limit freedom of movement on
either ground comes to an end when a refugee status is "regularized"…
[R]egularization is not synonymous with recognition of refugee status. To
the contrary, "[a]ny person in possession of a residence permit was in a
regular position. In fact, the same was true of a person who was not yet
in possession of a residence permit but who had applied for it and had
the receipt for the application. Only those persons who had not applied, or
whose application had been refused, were in an irregular position" [quote
of the French representative's statement; emphasis added by Hathaway].
Once status is regularized, including by the lodging of an application for
recognition of refugee status and completion by the individual concerned
of the necessary steps to enable a state to assess his or her claim, all
refugee-specific restrictions on the right to move freely and to choose
one's residence must end in accordance with Art. 26." (pp.706-708,
emphases added).

177 . תואורה וניניע : ףיעס 26 הנידמה תויושר ינפב ההדזהש ימ לש העונתה שפוח תלבגה לע רסוא הנמאל
תחראמה , טלקמ תשקב שיגה , ו " ומצע תא דימעמ " הנידמה תקידב תושרל . דמועש טלקמ שקבמ
תניחבב אוה הלא םיאנתב " רתיהב אצמנה טילפ " ףיעס תועמשמב 26 םיטילפה תנמאל .

178 . ךכיפל , חהל תורשפאה ותשקב תא שיגהש םוימ םישדוח העשת ךשמב ילהנימ רצעמב טלקמ שקבמ קיז
הנמאה תוארוהל דוגינב תדמוע ותשקב תקידב ךילה ךלהמב טלקמל .

179 . ןורקעה , ותשקבב הערכהל דע ןידכ אלש ההוש טלקמל השקב שיגהש ימב תוארל ןיא ויפל , ידי לע ץמוא
ףיעסב יפוריאה דוחיאה 9 תנשמ הביטקרידל אובמל 2008 :

"a third-country national who has applied for asylum in a Member State
should not be regarded as staying illegally on the territory of that Member
State until a negative decision on the application, or a decision ending his or
her right of stay as asylum seeker has entered into force."
46

Directive 2008/115/EC of 16 December 2008 on common standards and
procedures in Member States for returning illegally staying third-country
nationals, O.J. L 348/98, Preamble, Recital 9.

180 . ןורקיעה , מב קיזחהל ןיא ללככ ויפל םהיתושקב תקידב יכילה ךשמב טלקמ ישקבמ רצע , ידי לע ץמוא
תיביטוקזקאה הדעווה ) Executive Committee ( ואה תוביצנ לש " םיטילפל ם , רוציקב הנוכמה
EXCOM . לש ןהיגיצנמ תבכרומ וז הדעו 87 תונידמ , לארשי תנידמ ןהבו . תולבקתמ הדעווה תוטלחה
תורבחה תונידמה ללכ ידי לע דחא הפ קר הב , לארשי תוברל , המכסה תוגציימ היתוטלחה ןכ לעו
לארשי תנידמ לש תשרופמ .

181 . תטלחה EXCOM סמ ' 44 , תנשב הלבקתהש 1986 טלקמ ישקבמ רצעמב תקסוע .
EXCOM Conclusion no. 44 (XXXVII) Detention of Refugees and Asylum Seekers
(1986).
הטלחה קתעה 44 לש EXCOM צמ " ןמוסמו ב ע / 51 .

182 . סמ הטלחהב ' 44 , םיטילפו טלקמ ישקבמ לש לודגה םרפסמ חכונ הגאד תעבהב החתפ הדעווה
ןידכ אלש הב הייהש וא הנידמל םתסינכ לשב קר תורחא תולבגהל םינותנ וא רצעמב םיקזחומה ) ףיעס
) a (( , ללככש ךכ לע הדמעו , תוילכת עברא תמשגה ךרוצל ץוחנ רבדה םא אלא םרצעממ ענמיהל שי
תומיוסמ הנומ הדעווהש : טלקמה שקבמ תוהז אודיו ; טלקמה תשקב סיסבב םידמועה תודוסיה יוהיז ;
םיבצמ םע תודדומתה , םיכמסמב ושמתשה וא םהלש יוהיזה יכמסמ תא ודימשה טלקמ ישקבמ םהב
טלקמה תנידמ תויושר תא תונוהל ידכ םיפיוזמ ; ירוביצה רדסה וא ימואלה ןוחטיבה לע ןגהל ידכ וא
) ףיעס ) b (( .

183 . ואה תוביצנ לש םיחנמה םיווקב היצזיטרקנוקל וכז תלהנמה הדעווה תטלחהב ועבקנש תונורקעה " ם
טלקמ ישקבמ לש םרצעמ ןיינעב םיטילפל . תנשב ומסרופ הלא םיחנמ םיווק 1999 , םימיב שממו
תונקותמ תויחנה ואצי םינורחאה .
תנשמ תויחנהל 1999 ואר :
UNHCR Guidelines on Applicable Criteria and Standards Relating to the Detention of
Asylum Seekers, 24 February 1999, available at:
http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3c2b3f844.pdf
תנשמ תושדחה תויחנהל 2012 ואר :
UNHCR Guidelines on Applicable Criteria and Standards Relating to the Detention of
Asylum Seekers and Alternatives to Detention, 21 September 2012, available at:
http://www.unhcr.org/505b10ee9.html

184 . ףיעס 1 תנשמ תויחנהל 2012 ריהבמ , ינכדעה ימואלניבה ןידה תא תופקשמ תויחנהה יכ . ףיעס 2
ריהבמ , ימואלניבה ןידל םאתהבש , טלקמ ישקבמ רצעממ ענמיהל שי ללככ , יעצמאכ קר וב טוקנל שיו
ןורחא :
47


"In view of the hardship which it entails, and consistent with international
refugee and human rights law and standards, detention of asylum-seekers
should normally be avoided and be a measure of last resort."

185 . ףיעס 3 עבוק תויחנהל אובמל , רתיה אלל הסינכ עיתרמ טלקמ ישקבמ רצעמש ךכל היאר לכ ןיא יכ , ךא
הרקמ לכב , ןידכ אלש רצעמ אוה העתרה תרטמל טלקמ ישקבמ רצעמ :

"In view of the hardship which it entails, and consistent with international
refugee and human rights law and standards, detention of asylum-seekers
should normally be avoided and be a measure of last resort."

186 . ףיעס 11 עבוקו ףיסומ תויחנהל , דוסי תוכז איה טלקמ שקבל תוכזה יכ ) ףיעסב םג העיפומה העיבק 14
תנשמ םדאה תויוכז תזרכהל 1948 ( , א הנוש ןפואב סחייתהל שי הז םעטמ יכו וסנכנש טלקמ ישקבמ ל
רתיה אלל הנידמל , רתיה אלל וסנכנש םירחא םירגהמל האוושהב .

187 . םיפיעס 21-30 טלקמ ישקבמ קיזחהל רתומ ןמשלש ןפודה תואצוי תוילכתה תא םיעבוק תויחנהל
רצעמב . רצעמל תוירשפאה תורטמה שולש , תויחנהה תודמוע ןהילעש , ירוביצה רדסה לע הנגה ןה ,
א רוביצה תואירב ימואלה ןוחטיבה ו .

188 . לע הנגהה תילכת תרגסמב ירוביצה רדסה , תורטמ רפסמ תויחנהה תונומ . תעינמ איה תחא הרטמ
" החירב " ררחושיש םדא לש , ודצמ הלועפ ףותיש יאל ההובג תוריבס תמייק םהב םירקמב ) ףיעס 23 .(
טלקמה שקבמ לש תינוחטיב הקידבו ינושאר יוהיז איה תפסונ הרטמ ) םיפיעס 24-27 .( הלא תוילכת
טלקמה שקבמ לש רצעמ תורשפאמ ילאמינימ ןמז קרפל ) ףיעס 24 ו - 27 .(

189 . תילכת תרגסמב תישילש הרטמ " ירוביצה רדסה " שקבמ לש טלקמה תשקב תודוסי לש דועית איה
ינושאר ןויאר תרגסמב טלקמה ) ףיעס 28 תויחנהל .( תאז םע , רצעמב הקזחה יכ תועבוק תויחנהה
ןורחא יעצמאכ תושעיהל הכירצ הז ךרוצל , ינ אל םהב םירקמב קרו אלש הז ינושאר ןויאר םייקל ןת
רצעמב . תושיגדמ ןה ןכ ומכ , ךרואל רצעמב טלקמ שקבמ לש הקזחה קידצהל הלוכי הניא וז הרטמ יכ
טלקמל ותשקב תניחב ךילה לכ :

"It is permissible to detain an asylum-seeker for a limited initial period for the
purpose of recording, within the context of a preliminary interview, the
elements of their claim to international protection. However, such detention
can only be justified where that information could not be obtained in the
absence of detention. This would involve obtaining essential facts from the
asylum-seeker as to why asylum is being sought but would not ordinarily
extend to a determination of the full merits of the claim. This exception to the
general principle – that detention of asylum-seekers is a measure of last resort
– cannot be used to justify detention for the entire status determination
procedure, or for an unlimited period of time.
48


190 . דוע תועבוק תויחנהה , וא הסינכ ןיגב ותשינעל יעצמאכ שמשל לוכי וניא טלקמ שקבמ לש רצעמ יכ
העתרה יעצמאכ וא רתיה אלל הנידמב הייהש ) ףיעס 32 ( , ןיא יכו שוריג תרטמל טלקמ ישקבמ רוצעל ,
םשרגל ןיא הערכוה אל טלקמל םתשקב דוע לכש םושמ ) ףיעס 33 .( םיפיעס 35-42 תא םיאטבמ
נה תורטמה תמשגה ךרוצל םגש ןורקיעה " ןורחאה יעצמאה תויהל רומא רצעמ ל , רשפאל הבוחב םינדו
רצעמל תופולחל רורחש .

191 . ןייצל ךרוצ ןיא , סמ ןוקית יכ ' 3 ינמל קוחל תויחנהב םיעובקה םיטרדנטסב דמוע וניא תוננתסה תע
הלא . ילהנימ רצעמב קוחה חוכמ קזחוי טלקמ שקבמ ) ללככ , תוגירח תוביסנ תומייקתמ ןכ םא אלאו (
טלקמה ךילה לכ ךרואל , םישדוח העשת לע הלוע וכשמ םא אלא . טלקמ שקבמ םג , ונממ תפקשנ אלש
תיאופר וא תינוחטיב הנכס , בי אל יכ חיכוהש ונממ ובגנ ותשקב לש םיטנמלאהשו ררחושי םא חר
רצעמל ץוחמ םתוא תובגל יהשלכ העינמ ןיאש וא ינושאר ןויארב , םישדוח העשת ךשמב רצעמב קזחוי
תוחפל . חכוי םהב םירקמב םג , תמייק יכו רצעמל ץוחמ טלקמה ךילה תא םייקל העינמ לכ ןיא יכ
ויתוילכת לכ תא םישגתש רצעמל הביטנרטלא ) טעמל םיברה תעתרה תילכת , תימיטיגל תילכת הניאש
ילהנימ רצעמ לש ( , רצעמב קזחוי .

V . 3 . טלקמ ישקבמ רצעמ לש ויתוכלשה

192 . םתאילכ לע רוסיאה לש םיירסומ םימעטב ךא ץוענ וניא טלקמ ישקבמ . לש בצממ לבוס רוצע לכ טעמכ
הקע ) stress ( , הדרח חתפל לולעו , ןואכיד , ותאילכ לשב הזוכיספ ףאו תיתמוארט טסופ הערפה . ןוכיסה
דחוימב הובג טלקמ ישקבמ יבגל ךכל . םיבר םירקחמ , םלועב תונוש תונידמב וכרענש , םירועיש ואצמ
וכיספ תוערפה לש יתועמשמ ןפואב םיהובג - טלקמ ישקבמו םיטילפ ברקב תויגולותפ ) ואר : Porter M.,
Haslam N. (2005) Predisplacement and postdisplacement factors associated with
mental health of refugees and internally displaced persons The Journal of the
American Medical Association, 294(5), pp. 602-12 .( ואצמ םירקוח , ווח רשא טלקמ ישקבמ יכ
דמב תושק תומוארט תונידמב םיילילש קחד ימרוג לש םהיתועפשהל דחוימב םיעיגפ םאצומ תוני
תוטלוקה ) ואר : Watters C. (2001) Emerging paradigms in the mental Health care of
refugees Social Science & Medicine, 52(11), 1709-1718 .( זוריזל ילאיצנטופ םרוג איה האילכ
מוארטל תובוגת לש הרמחהו תומדוק תו ) Herman J.L. (1992) Trauma and Recovery
BasicBooks : New York ( . םידמלמ םירקחמ , רישי רשק םיטילפ לש תישפנה האולחתה תרמוחלש
האילכה תפוקת לש הכרואל ) ואר , לשמל : Eagar, K., Green, J., Innes, K., Jones, L., Cheney-
Fielding, C., Samsa, P., et al. (2007) The health of people in Australian detention
centers - Health profile and ongoing information requirements Wollongong, NSW:
Centre for Health Service Development, University of Wollongong .(

193 . הריגהה רחאלש קחדה ימרוגל ףסונב ) Post-migration ( , ח תא םינייפאמה ה ללכ לש םהיי םירגהמ ,
ה תוטלוקה תונידמב טלקמה ישקבמו םיטילפ , האילכה לולע ה לש ףסונ ןווגמ ובוחב ןמוטה םרוג תווהל
49

םייפיצפס קחד ימרוג תישפנה םתואירב לע םימייאמה . ןיבמ רתויב םיחיכשה ימרוג םניה ולא קחד :
דיתעה יבגל תוריהב יא ; רצעמה ןמז יבגל תואדו יא ; תמב הכורא תוהש האילכה ןק ; שפוחה ןדבוא
לבגומ יתלב ןמזל ; דועו . תודדומתהה ינונגנמ תא ליעפהל תלוכיה תא םיאולכהמ תללוש האילכה תיווח
יביטמרונה י תועמשמ רסוח לש השוחת תרצויו םהלש ם . ינוציק םומעש םיווח םה , השגרהו בר לוכסת
דיתע םהל ןיא יכ ) Robjant K., Hassan R., Katona C. (2009) Mental Health Implications of
Detaining Asylum Seekers: Systematic Review The British Journal of Psychiatry, 194,
pp. 306-12 ( . ב הז עקר לע םיטילפ םיקזחומ םהב האילכ ינקתמ םמצעב םיאולכה לש העיגפ לע חווד
םירחא האילכ ינקתמל סחיב םיגירח םיפקיהב תוינדבוא תועפות לעו ) Dudley M. (2003)
Contradictory Australian national policies on self-harm & suicide: The case of
asylum seekers in mandatory detention, Australasian Psychiatry, 11 sup. 9, s102-s108 .(

VI . ףיעס 30 א ) ד )( 3 :( רצעמ אלל תלבגה ןמז לש ימ השגוהש תווח תעד יבגל
תוליעפ תמייקתמה תנידמב וא רוזא וירוגמ

194 . ףיעס 30 א ) ד ( ) 3 ( םדא ררחשל תעדה לוקיש תא ללוש , םא תעד תווח השגוה , רוזא וא תנידמב היפל
ה תוליעפ תעצבתמ וירוגמ היחרזא וא לארשי תנידמ ןוחטיב תא ןכסל הלולע . וב תמייקתמ םא ףא תאז
םיפיעסבש תוגירחה רורחשה תוליעמ תחא 30 א ) ב ( וא ) ג .(

195 . תילארשיה תיטפשמה הטישב ןכוסמ שודיח הווהמ הז ףיעס , ל רשפאמ אוה רשאב רצעמב קיזחה
ןמז תלבגה לכ אלל ילהנימ , תינוחטיב תוליעפב תישיא תוברועמ רבדב היאר לכ ויבגל ןיא רשא םדא
תניוע .

196 . שגדוי , ףיעס יכ 30 א ) ד )( 2 ( תוננתסה תעינמל קוחל ) ףיעס ומכ 13 ו ) ב )( 2 ( לארשיל הסינכה קוחל ( ענומ תא
תויאר שיש ימ לש ורורחש , ןהיפל דיבידניא ןוכיס ונממ ףקשנ ו ילא . ףיעס 30 א ) ד )( 3 ( לע רצעמב קסוע
יתצובק סיסב הלאכ תויאר וניינעב ןיאש ימ לש .

197 . זנ םירחא לש םהישעמ תא םדא לע דוקפל ןיא ויפל ןורקיעה ארקמב רבכ רכ ) ואר : כ םירבד רפס " ד 16 ;
ל והימרי " א , 28-29 .( ונטפשמב טלקנ הז ןורקע םינוש םירשקהב ) ר ' המגודל : גב " ץ 3477/95 הייטע ןב
נ ' טרופסהו תוברתה ךוניחה רש , פ " טמ ד ) 5 ( 1 ( , ותוריח לולשל הנידמה תשקבמ תע דחוימב הפי וחוכו
םדא לש . גבב " ץ 3239/02 נ בערמ ' הצ תוחוכ דקפמ " ןורמושו הדוהי רוזאב ל , פ " זנ ד ) 2 ( 349 , ונודב
רצעמ לע רוסיאב " יתורירש " ףיעסב עובקה 9 ) 1 ( וכז רבדב תימואלניבה הנמאל תויחרזא תוי נידמו תוי ,
א אישנה עבק ' יכ קרב " יכ שרדנ דשח תססבמה תיתייאר תיתשת אהת תרצועה תושרה ידיב
ילאודיווידניא רוצעה יפלכ ) " מע ' 364 , הפסוה השגדהה .( עבקנ ךשמהבו :

" המיחלה ךלהמב רצענ אוהש םושמ קר םדא רוצעל אופא ןיא ; םושמ קר םדא רוצעל ןיא
תיבב יוצמ אוהש , וא רפכב , םירחא םירוצע וב םייוצמש . הלאכ ןה רצעמה תוביסנ יכ שרדנ
ויבגל ררועל ידכ ןהב שיש - ותלוז יבגל אלו תילאודיווידניא ויבגל - ןוחטיבה ןוכיסל ששח ,
רורט תולועפ עצבמ וא לעופב םחול אוהשכ המיחלה רוזאב רצענ אוהש םושמ םא , םאו
מיחלב ברועמ אוה יכ ששח ויבגל םייקש םושמ רורטב וא ה ".
םש , מע ' 367 , הפסוה השגדהה .
50


198 . ףיעס תארוה תכל תקיחרמ המכ דע תוארל לק 30 א ) ד )( 3 ( שמ רשאכ ו הנודנש היצאוטיסל התוא םיו
ב בערמ תשרפ . תפוקת לש המוציעב ןיחבהלו ןנסל ךרוצב רצק ןמז קרפל רצעמ םיבישמה וקידצה םש
מ המיחל ףקשנ ןכא םירוצעה ןיבמ ימ ינוחטב ןוכיס ילאודיבידניא . אלל ילהנימ רצעמב רבודמ ונניינעב
תילאודיבידניא הקידב םייקל הנווכ לכ אללו רורחש תורשפא .

199 . רצעמה תויקוחל יאנתכ תישיא תונכוסמ לש ןורקעה ותוא לע תשרפכ העודי השרפב הז טפשמ תיב רזח
" חוקימה יפלק :"

..." ילהנימ רצעמב קזחוי ואטחב שיאו רצעיי ונוועב שיא . אלא ילהנימ רצעמב םירצוע ןיא
ומצעש ימ תא , ולש וישעמב , הנידמה ןוחטיבל הנכס הווהמ . םדקש םירבדה בצמב ךכ
דוסי קוח לש ותקיקחל : ותוריחו םדאה דובכ . הלעהו קקחנ הז דוסי קוחש רחאל יאדווב ךכ
תיתקוח המרל ודובכ תאו םדא לש ותוריח תא - לע - תיקוח ".
נד " פ 7048/97 םינולפ נ ' רש ןוחטיבה , פ " דנ ד ) 1 ( 721 , 742 , הפסוה השגדהה .

200 . יתקוח יפוא תלעב איה ילהנימ רצעמל יאנתכ תילאודיבידניא תונכוסמל השירדה :

" רצעמ תליע לש המויקב הנתומ ילהנימ רצעמ יכ תיטפשמה ונתטישב ןה דוסי תולכשומ
הנידמה ןוחטיבל רוצעה לש תילאודיבידניאה ותונכוסממ תעבונה . ... ירדה תונכוסמל הש
םדא לש ילהנמה ורצעמ ךרוצל תילאודיבידניא , תוכזה לע הנגההמ קלחכ תבייחתמ
תישיא תוריחלו דובכל תיתקוחה . "
ע " פ 6659/06 נ ינולפ ' לארשי תנידמ , פ " בס ד ) 4 ( 329 , ףיעס 18 ד האישנה לש הניד קספל '
שיניב .

201 . לש ותויה חכונש רבעב עבק הז טפשמ תיב ה רצעמ ה מ י יעצמא ילהנ ינוציקו גירח , ותעיגפב בשחתהבו
תישיא תוריחל תיתקוחה תוכזב , לע תוענכשמו תורורב תויאר תושרדנ - ינוחטב ןוכיס חיכוהל תנמ
מ רצעמל הליע םיקמה י ילהנ ) ואר : ע " פ 6659/06 נה " ל , ףיעס 22 ןידה קספל ; מע " מ 8607/04 המיחפ
לארשי תנידמ דגנ , פ " טנ ד ) 3 ( 258 , 264 .(

202 . רקיעש אופיא הארנ " ותמורת " ףיעס לש 30 א ) ד )( 3 ( הבוחה ןמ םרורחש אוה םיבישמה תניחבמ
תא חיכוהל תיסיסבה תילאודיבידניאה ותונכוסמ ןמז תלבגה אלל רוצעל םישקבמ םה ותוא םדאה לש .
לע יפ ףיעס הז , הדבועה לע דומעתש תחא תעד תווחב יד , לשמל , ןדוסב רורט תויתשת תומייקש , ידכ
ווהל םישנא יפלא ףאו תואמ לש ןמזב לבגומ יתלב רצעמל קודיצ ת , סחייתהל ךרוצ לכ אלל
תוישיאה םהיתוביסנל .

203 . קר םדא לש ורצעמ ובשומ םוקמ וא ואצומ תנידמ לשב הלוספ היילפה הווהמ , ןפואב הרסאנ רשא
הרבח לארשי תנידמ ןהב תוימואלניב תונמא לש הרושב שרופמ ) ףיעס הז ןיינעל ואר 2 נמאל רבדב ה
נידמו תויחרזא תויוכז תוי ; ףיעס 1 ) 3 ( הילפא לש תורוצה לכ לש ןרועיב רבדב תימואלניבה הנמאל
תיעזג ) כ " א 861 ( ; ףיעס 3 םיטילפ לש םדמעמ רבדב הנמאל ( .

204 . הנושאר האירקב הארנ ילואש יפכ רורבו טושפ וניא ףיעסה לש ומושיי . ךכ , נתמ םויכ תלה , הברמל
רעצה , וע תוליעפ דגנ תני טעמכ םלועה יבחר לכב היחרזא וא לארשי תנידמ , תויברעמ תונידמב תוברל
51

תויתודידי . ןנובתנ םא , לשמל , הנורחאה הנשב ץוחה דרשמ םסרפש עסמ תורהזאב , הלגנ ש הצע הנתינ
ודוהבש רימשק לבחב רוקיבמ ענמיהל םיילארשי םירקבמל , גיברזא ' תניוע תוליעפ לשב דנליאתו ןא
םש תלהנתמה . א לכ םאה ז תלבגה אלל רצעמל תעכ ףושח אהי הלא תונידמ שולשמ תחאמ םד םושמ ןמ
תניוע תוליעפ תלהנתמ וצראבש היחרזא וא לארשי דגנ ? הזכ רצעמל ףושח אהי ירגלוב חרזא לכ םאה
ילוי שדוחב הירגלובבש סוגרובב שחרתהש עוגיפה לש ויטעב 2012 םיילארשי םיחרזא דגנכ ןווכו ?

205 . ןיוצ רבכש יפכ , 26% מ ןדוס יחרזא םה רתיה אלל לארשיל םויה דע וסנכנש ימ ) יעס ואר ף 34 נה " ל .(
ביוא תנידמכ לארשי ידי לע תרדגומ ןדוס , םינשה ךלהמב הז םעטמו 2006-2007 ןדוס יחרזא וקזחוה
זא וחסונכ תוננתסה תעינמל קוחה תוארוה יפל ילהנימ רצעמב ) ש םיכילהה ואר גבב ולהנתה " ץ
3208/06 נה " ל , םיפיעס 67-70 נה " ל ( . " תונכוסמה תקזח " ןדוס יחרזא לע תע התואב הלחוהש ,
גיצהש תעד תווח לע הססבתה בשה " כ ןדוסב תלהנתמה תוליעפ רבדב םינפה דרשמ ינפב .

בשה לש תעדה תווח קתעה " תנשמ כ 2006 צמ ןדוסב תלהנתמה תניועה תוליעפה יבגל " ןמוסמו ב ע / 52 .

206 . הצל יללכה ןוחטיבה תוריש ןיבש ךכ לע דמע הנידמה רקבמ " שי םאה הלאשב תקולחמ המייקתה ל
ליחהל םוקמ " תונכוסמ תקזח " , ןדוסמ טלקמה ישקבמ ללכ לש םרצעמ תא קידצתש , שי אמש וא
םתונכוסמ לש תילאודיבידניא הניחבל םוקמ . תבוטל הלשממה שאר דרשמ עירכה רבד לש ופוסב
תינטרפ הניחב , רח תעדה תווח ף , וילא גוסה ןמ תוליעפ ןדוסב תלהנתמ היפל ףיעס םויה סחייתמ
30 א ) ד )( 3 .( ודב בתכנ ךכו " תנשמ הנידמה רקבמ ח 2008 :

" םיינדוסה םיחרזאה לש תונכוסמה תקזח תייגוסב תקולחמ התייה ןוחטיבה יפוג ברקב :
יללכה ןוחטיבה תוריש תדמע ) ןלהל - בש " כ ( קזח תא ליחהל ךירצש התייה לע תונכוסמה ת
לארשיל וננתסהש םיינדוסה םיחרזאה ללכ , רורטב תכמותה הנידמ איה ןדוסש תויה
יאש תויהו ימאלסא - ינדוס חרזא לכ לש ותוננתסהל םיעינמה ויה המ קודבל רשפא . תמועל
תאז , הצ " תונכוסמה תקזח תא םיינדוסה םיחרזאה ללכ לע ליחהל הקדצה ןיא יכ רבס ל , יכ
א םיננתסמ ןיינעל ופוגל הרקמ לכ קודבל שי הל , םידלי ןיב ןיחבהל יואר יכו , םינקז , ילעב
םיטילפכ םהב הריכה םירצמב םיטילפה תוביצנש טלקמ ישקבמו תוחפשמ . אל ךכ לשב
הצ םשיי " מעויה תייחנה תא ל " ש .
...
לע הלחש תונכוסמה תקזח חכונל לכ הצ רקח אל ןדוס יבשות םיננתסמה " םיחרזאה תא ל
קוחה תוארוה יפ לע םהב לפטל ךישמהו ינוחטיב ןוכיס םהב שי םא ררבל ידכ םיינדוסה
תוננתסה תעינמל . לעופב , הצ איצוהש רחאל " םיינדוסה םיחרזאה דגנ שוריג יווצ ל
וננתסהש , םברקבש םירבגה תא האילכ ינקתמב ןכיש אוה , כה ןקתמב םתיברמ האיל
תועיצקב .
תוננתסה תעינמל קוחה יפל רצעמב םיינדוסה םיחרזאה ברקבש םירבגה תקזחה בקע ועגפנ
םהיתויוכז : ולקשנ אלו תרומשמב םתקזחה לעו םרצעמ לע תיטופיש תרוקיב התייה אל
הבורעב רורחשו תרומשמ תופולח םהיבגל . םילפוטמ ויה םה תונכוסמה תקזח הרסוה וליא
יל הסינכה קוח יפל תורומאה תויוכזה םהל תונקומ ויהו לארש .
...
לירפאב קר 2007 ינוחטיב ןוכיס שי םא הטלחהה יכ ןוחטיבה רשו הלשממה שאר ועבק
ופוגל הרקמ לכב אבהל עבקית םיינדוסה םיחרזאה לש תוננתסהב , הצ תריקח םא יכו " ל
םיינוחטיב םימעטמ השענ אל רבדהש הלעת לארשיל ןנתסהש ינדוס חרזא ןיינעב , ירה
םייחרזאה םיפוגה ידיב השעייו לארשיל הסינכה קוח לע ססבתי וב לופיטה . "
52

וד " הנידמה רקבמ ח 58 תנשל ב 2007 םיפסכה תנש תונובשחלו 2006 ) ב םסרופ - 2008 ( , מע '
110-112 , רוקמב תושגדהה .(

ודל " ח רקבמ הנידמה 58 ואר ב :
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=514&id=57&contentid=&pare
ntcid=undefined&sw=1600&hw=830

207 . רוחאל לגלגה תא ריזחהל םיבישמה םישקבמ תעכ , ןמזב לבגומ יתלב ילהנימ רצעמב אולכל בושלו
לשב ךא םירחאו טלקמ ישקבמ " תונכוסמ תקזח " , םאצומ םוקממ םתטישל תעבונה .

208 . ה תעפותש ךכל םירע םיבישמה רתיה אלל לארשיל הסינכ ב העפות הניא י התוהמב תינוחט רשאכ םג
מכ תונידמ יחרזאב רבודמ ןדוס ו , קוחה תעצהל רבסהה ירבדב תושרופמ תאז ונייצ ףאו תעינמל
תוננתסה , סשת " ח - 2008 ) חפסנ ע / 34 נה " ל ( , בתכנ הב :

" אצמנ תונורחאה םינשב לארשיל םיננתסמה תיברמ יבגל יכ ןיוצי , תוביסנ תניחב רחאל
םתוננתסה , םתוננתסהל ינוחטב עקר היה אל יכ . ארשיל םתסינכ תוביסנ לשב תאז םע ל
לובג תנחת ךרד אלש , ןוחטבה תויושר ידיב הליחת השענ םהב לופיטה , םתרבעהל דע
לארשיל הסינכה קוח יפ לעש לולסמל ".
םש , מע ' 548 .

209 . בתכנ הלא םירבד ה בור ויה ןהב םינשב ו " םיננתסמ " ןדוס יחרזא , הנידמ התוא , תוריש רסמ היבגלש
לארשי תנידמ ןוחטיבב תעגופהו הב תלהנתמה תוליעפ רבדב תעד תווח יללכה ןוחטיבה .

210 . ב םדא לש ותמשה " םלוע רצעמ " לע תכרפומ החנה לע תססובמ ואצומ תנידמ וא וירוגמ םוקמ ללגב ךא
הינפ , מעה ןיבל םדא לש ותוחרזא תנידמ ןיב תוהז שי היפל תוד , ןהב קיזחמ אוהש תונומאהו םיכרעה .
וז החנה יפל , לשמל , חרזא לכש חינהל תבייחמ לארשי לע םימויא עימשה ןאריא לש הגיהנמש הדבועה
לארשיל עיגיש ינאריא , תוישיאה ויתוביסנל רשק ילב ) לשמל , עקר לע ןאריאב הפידרמ טלמנש ומוה
הפידרל ששחמ טלמנש רטשמ דגנתמ וא תינימה ותייטנ תיטילופ ( , ביוא אוה .

211 . לארשי תנידמש הז רשקהב ריכזהל רתומל אל , לש המויקל הנעט םינשה ךלהמב רשא " תקזח
תונכוסמ " ןדוסמ טלקמ ישקבמ דצמ , תאז לכב הקינעה , תנשב 2008 , רופרדמ םיטילפ תואמ המכל
תיערא תובשות . עמשמ – ףיעסב תגצומה וזמ תבכרומ תואיצמה 30 א ) ד )( 3 ( , יצוחה םישנאו לובגה תא ם
הלא םירוזאב םילעופה םיניוע םינוגרא וא םצראב תונוטלשה תא םיגציימ חרכהב םניא .

212 . בל םישל שי , ונינפל יכ ןמזב בוצק וניאש רצעמ ) (indefinite detention . ףיעסש תויה תאז 30 א ) ד )( 3 (
םירקמב םדא ררחשל תוכמסה תא ןידה תיבו םינפה דרשמ ידימ עיקפמ , תווח השגוה םהב וזכ תעד .
םדא לש ורורחש לע וטו תוכז ןוחטיבה תויושר ידיב השעמל ןתונ אוה , תרוקיבו תילהנימ תרוקיב ענומו
ןיעמ - ורצעמ ךשמה ןיינעב הטלחהה לע תיטופיש .

213 . תונידמ רפסמב וקקחנ רורט ימויא לשב ןמזב בוצק וניאש רצעמ םיביתכמה םיקוח יכ ןיוצי . לשמל ךכ
בב קקחנש קוחל יעיברה קלחה תנשב הינטיר 2001 : Anti- Terrorism, Crime and Security Act
2001 (ATCSA) . קוח הז , טפשמה תיב ידי לע ןהו יטירבה םידרולה תיב ידי לע ןה לספנ רשא
53

םדא תויוכזל יאפוריאה , ףיעסל האוושהב ינוקרד תוחפ היה 30 א ) ד )( 3 ( תוננתסה תעינמל קוחל ) ואר
פ םדא תויוכזל יפוריאה ןידה תיב תקיספו םידרולה תיב תקיס , הז קוחב וקסעש , םיפיעסב 155-156
נה " ל .(

214 . םדאש עובקל הנידמה ריכזמ ךמסוה רומאה קוחל םאתהב םיוסמ , הינטירב חרזא וניאש , דושח
רורט ישעמ עוציבל תילאודיבידניא רושק ותויהב רורט תוליעפב , א רורט ןוגראב רבח ותויהב וא רושק ו
וילא . קוחב עבקנ , הינטירבמ וקיחרהל ןתינ אל םא םג הזכ םדא רוצעל ןתינש ) ויפל ליגרה ללכל דוגינב
הקחרה ךרוצל השענ שוריג וצ ךרוצל ילהנימ רצעמ .( קוחב עבקנ דוע , אוהש ויבגל טלחוהש ימ יכ
יטופיש ןיעמ לנובירטל תונפל לוכי טסירורט לע ןה גישהלו וגוויס ןהו טסירורטכ ורצעל הטלחהה לע .

215 . ףיעסב ילארשיה קקוחמה תארוהמ רתוי הברה ריהז יטירבה קוחה עבקש ןונגנמהש תוארל לקנ
30 א ) ד )( 3 :( תמיוסמ הנידמ יחרזא היפל תפרוג העיבק ריתמ וניאו תינטרפ תוסחייתה בייחמ קוחה
רורט יליעפכ םידושח ; שרד אלא םדאה לש ואצומ תנידמב תניוע תוליעפ לש המויקב קפתסה אל קוחה
תוליעפ התואל רוצעה לש ישיא רשק ; לע גישהל ןתינ ותועצמאב יטופיש ןיעמ ןונגנמ רצי םג קוחה
רצעממ ררחתשהלו ןכוסמ ינולפש העיבקה .

216 . לספ הלא לכ ףא לע םידרולה תיב ימ וניא קוחהש עבקו קוחה לש ופקות תא יתד . תיב רקיב רתיה ןיב
רורטב המחלמה לש הרטמה תא םאות וניא הריגה קוחב שומישהש ךכב קוחה תא טפשמה , דגנ יכו
דגנ םילעפומה םיילהנימ םיעצמא םתוא תא ליעפהל ןתינ רורט תוליעפב םידושחה םירז םיחרזא
התוחפ ותעיגפש יעצמאכ הינטירב יחרזא :
A (FC) v. Secretary of State for the Home Department [2004] UKHL 56.

217 . תנשב 2009 הנמאל יטירבה קוחה לש ותמאתה ןיינעב םדא תויוכזל יפוריאה ןידה תיב םג עירכה
םדאה תויוכז רבדב תיפוריאה . וב יעצמאהש עבקו יטירבה םידרולה תיב תנקסמ תא רשיא ןידה תיב
עסב העובקה תוכזה תא רפהו יתדימ יתלב היה הינטירב הטקנ ףי 5 תויהל אלש תיאפוריאה הנמאל
יתורירש רצעמל ןותנ .
A and others v. the United Kingdom, application no. 3455/05, 19 February 2009, para.
162-164.

218 . ףיעסב וננודב ונייצ רבכש יפכ 30 א ) ג )( 3 ( , בור יבגלש הדבועה חכונש וז השרפב עבק יפוריאה ןידה תיב
לכ ויה אל םירתועה שוריג יכילה , םיינוחטיב םימעטמ רצעמב וקזחוה םה אלא , ןתינ אלש העידי ךות ,
תעה התואב תוחפל , םשרגל , ףיעס לש הרפה הווהמ שוריג יווצ חוכמ םרצעמש ירה 5 תיפוריאה הנמאל
םדא תויוכזל ) ףיעס ואר 155-156 נה " ל .( םידרולה תיב תדמע תא לביק יפוריאה ןידה תיב , םנמא היפל
םייקתה ה תעדוה תא קידצהש םוריח בצמ - derogation ףיעס יפל הינטירב לש 15 הנמאל , ךא
הינפב דמעש םוריחה בצמל סחיב םילפמו םייתדימ יתלב ויה הינטירב הטקנ םהב םיעצמאה ) ףיעסב
185 .( טפשמה תיב , םידרולה תיב ומכ , לש םויאב לפטל ידכ יתריגה קוח לש ןונגנמב שומישה תא רקיב
ןושלבו רורט טפשמה תיב :

54

"The choice by the Government and Parliament of an immigration measure to
address what was essentially a security issue had the result of failing
adequately to address the problem, while imposing a disproportionate and
discriminatory burden of indefinite detention on one group of suspected
terrorists." (para. 186).

219 . ונניינעל םג הפי יאפוריאה םדאה תויוכזל יפוריאה ןידה תיב לשו יטירבה םידרולה תיב לש וז הקיספ .
רוביצה םולשל ןוכיסב וא ינוחטב ןוכיסב לפטל םיבישמה םישקבמש לככ , תועצמאב ןכ ושעיו ודבכתי
םייקוחה םילכה עפש םתושרל םידמועה . תלבגה אלל רוצעל ידכ רתיה אלל הסינכ ןיגב רצעמה לוצינ
םישנא ןמז , תוניוע תולועפ עוציבל תילאודיבידניא םתוא תרשוקה היאר לכ ןיאש , לכמ םתטשפה ךות
ילהנימ רצעמב תקסועה הקיקחה ןהו ילילפ רצעמב תקסועה הקיקחה ןה הקינעמש תונגהה - ינוחטיב ,
ציק הלועפ הווהמ תיתדימ יתלבו תינו .

220 . רומאכ , ףיעסב ןהו לארשי תנידמ לש תינוחטיבה הקיקחב ןה םייוצמ וז הארוהל םייפולח םיעצמא
30 א ) ד )( 2 ( ףיעסבו תוננתסה תעינמ קוחל 13 ו ) א )( 2 ( לארשיל הסינכה קוחל , ררחושי אלש םיעבוקה
םא הבורעב ןידכ אלש ההוש " הנידמה ןוחטיב תא ןכסל ידכ ורורחשב שי , ש תא תא וא רוביצה םול
רוביצה תואירב ." הז ןונגנמ , יוארה ומוקמל ןוידה תא ריזחמה – ןוכיסב ינטרפה רוצעה ןמ ףקשנה –
ינוחטיבה ךרוצה לע תונעל ידכ וב שי ) וד יפ לע הלשממה שארו ןוחטיבה תכרעמ ועבקש יפכ " רקבמ ח
ליעל רכזנש הנידמה .(

I I V . ףיעס 30 א ) ב ) ( רורחש " םירקמב םיגירח (" ףיעסו 30 א ) ב )( 1 ) ( רורחש
םירקמב םהב " ןיא ךרד תרחא עונמל תא קזנה ("

221 . ףיעס 30 א ) ב ( םירוצע ררחשל תולובגה תרוקיב הנוממ יאשר ןמייקתהבש תוליע עברא הנומ , ךא
אשירל םאתהב , קר וז תוכמסב שומיש השעי אוה " םיגירח םירקמב ."

222 . וליג וא יתואירבה ובצמ לשב רוצעל םרגיהל לולעה קזנל תועגונ תונושארה תוליעה שולש , םימעט
הוולמ יתלב ןיטק רוצעה לש ותויה וא םידחוימ םיירטינמוה . הנושארה הליעה תמייקתמ םא ףא ,
" ותואירבל קזנ םרגיהל לולע " , רצעמב קזנה תא עונמל ןתינ אל םא קר רשפאתי רורחשה .

223 . נדב " מינג פ א אישנה דמע תא ' ךכ לע קרב דוסי קוחמש : רזגנ ותוריחו םדאה דובכ , יכ " איה תוריחה
גירחה אוה טפשמ אלל רצעמהו ללכה ) " נד " פ 2316/95 נ תאמינג ' לארשי תנידמ , פ " טמ ד ) 4 ( 589 , 651 .(

224 . סמ ןוקית ' 3 תיתקוח יתלבו הכופה היצפסנוק עבוק תוננתסה תעינמל קוחל , רצעמה אוה ללכה היפל
הו גירחבש גירח אוה רורחש . ףיעס 30 א ) ב ( םירצבש םירצ םירקמ עבוק , רוצע םהבש , טלקמה תשקבש
ותוא שרגל תורשפא ןיאשו םישדוח העשתמ תוחפ ךותב הנחבנ ולש , האירתירא חרזא אוהש םושמ ןיב ,
וילע הלחש " הקחרהה יא תוינידמ " , םירתועה לש םניינעבכ , םירחא םימעטמ ןיבו , ןיתמהל ץלאיי אל
ב ורורחש תא לוקשל היהי ןתינש דע םינש שולש רצעמ .

55

225 . םיגייסה םיאב הנהו , " םיגירח םירקמב " ו " קזנה תא עונמל תרחא ךרד ןיא " , וליפא יכ םיעבוקו
ףיעסב תוראותמה הלא תמגוד תוירטינמוה תוביסנ םימייקתמ םהב םירקמב 30 א ) ב ( , רצעמ אהי ללכה ,
רורחש היהי גירחהו .

226 . רבודמ , ןכ םא , תוריחל תיתקוחה תוכזב העיגפב , אלל לארשיל סנכיהלמ םירחא עיתרהל התילכת לכש
רתיה .

I I VI . ףיעס 30 א ) ב )( 3 ( - רורחש " ןיטק וניאש הוולמ לע ידי ןב החפשמ וא
סופורטופא "

227 . ףיעס 30 א ) ב )( 3 ( רורחשל תוליעה תחאכ עבוק " םיגירח םירקמב " , רוצעה לש ותויה תא " וניאש ןיטק
סופורטופא וא החפשמ ןב ידי לע הוולמ ) " ןלהל – הוולמ אל ןיטק .(

228 . םתוכזב יתקוח יתלב ןפואב תעגופ םיוולמ םניאש םיניטקל םיוולמ םיניטק ןיב ףיעסה השועש הנחבהה
םידלי לש תוריחל . מ םא םירגובמב רבודמ רשאכ םג גירח תויהל רומא ילהנימ רצע , רשאכש ירה
תאז רתיב ףא הפי הז ללכ םידלי לש ילהנימה םרצעמב רבודמש , םניאש ןיבו םיוולמ םהש ןיב תאזו .

229 . ןייצל ךרוצ ןיא , דליה תבוט ןורקע יכ " לוקיש אוה - לע , עירכיש אוהו ) " גב " ץ 5227/97 נ דיוד ' ןידה תיב
לודגה ינברה , פ " הנ ד ) 1 ( 453 , 460 ; נד " א 7015/94 מעויה " נ ש ' תינולפ , פ " נ ד ) 1 ( 48 , 119 .( ונא רשאכ
דוסי קוחב תונגועמה תויוכז לע הנגהל סחיב דליה תבוט ןורקעב םיקסוע : ותוריחו םדאה דובכ , לבקמ
יתקוח דמימ הז ןורקע .

230 . םאתהב ילארשיה ןידב תוריחל תיתקוחה תוכזה לש הנכות תא שרפל שיש םשכ הנמאה תוארוהל
תוינידמו תויחרזא תויוכז רבדב תימואלניבה , רבדב הנמאל םאתהב םג ןכות הכותל קוציל שי ךכ
דליה תויוכז ) כ " א 1038 , ךרכ 31 , נשתה " ג , מע ' 221 ( .

231 . דליה תויוכז רבדב תימואלניבה הנמאב ןגועמה דליה תבוט ןורקע , חטבומ דלי לכל . תורבחה תונידמה
הנמאל , לארשי תנידמ ןהבו , ןחיטבהלו םידלי לש םהיתויוכז תא דבכל תוביוחמ " םוחתבש דלי לכל
ןטופיש , אוהש גוס םושמ הילפה אלל , עזג םע רשק אלל , עבצ , ןימ , הפש , תד , וא תיטילופ הפקשה
תרחא , ימואל אצומ , יתרבח וא ינתא , שוכר , תוכנ , רחא דמעמ וא הדיל , םא ןיב דליה לש , לש םא ןיב
יקוחה וספורטופא וא וירוה ) " ףיעס 2 הנמאל .(

232 . ןכ ומכ , ףיעסל םאתהב 37 ) 2 ( דליה תויוכז רבדב הנמאל " : ורצעמ , ויהי דלי לש ורסאמ וא ותשיבח
קר ושמשיו קוחל םאתהב רתויב רצקה םיאתמ ןמז קרפלו ןורחא יעצמאכ ) " הפסוה השגדהה .(

233 . ואה לש תיללכה תרצעה ידי לע שגדוה הז ןורקע " ם , רשא סמ הטלחהב הצמיא ' 45/113 םוימ
14.12.1990 תא ואה יללכ " הללשנ םתוריחש םיניטק לע הנגהל ם ) United Nations Rules for the
56

Protection of Juveniles Deprived of their Liberty .( םתוריח תלילש יגוס לכ לע םילח הלא םיללכ
לש םידלי ) ףיעס 15 .( ללכ 2 יכ עבוק הלא םיללכל :

“Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort
and for the minimum necessary period and should be limited to exceptional
cases.”

234 . ביצנ תויחנה םג ואר טלקמ ישקבמ םידלי רצעמ ןיינעל ואה תו " תנשמ רצעמ ןיינעב םיטילפל ם 2012
) הקספ 183 נה " ל ( , םיפיעס 51-57 .

235 . תוינסרה תויהל תולולע םידלי לע רצעמ לש תוכלשהה . הללשנ עודמו ורצענ עודמ םיניבמ םניא םידלי
םתוריח , השק הדרח רציימ רצעמהו , השק תיטמוארט הבוגת ררועל הלוכיה . םייוצמ ורצענש םידלי
ל הובג ןוכיסב ןואכידמ לובס , לובלב , תוגהנתהב םייוניש , לקשמב הדירי , הניש רסוח , המישנ תולחמו .
וזמ הרתי – תויושרה לומ םינוא ירסחו םילהובמ םתוא האור וירוה םע רצעמ ךילהב חכונש דלי . שי
םהידליל םירוה םיקינעמש ימויקה ןוחטיבה תשוחת תיתשתב הרומח העיגפ ךכב ) ר ' : Mares S.,
Newman L., Dudley M., Gale F. (2002) Seeking refuge, losing hope: parents and
children in immigration detention Australasian Psychiatry Volume 10, Issue 2, pp. 91–
96 ( .

236 . םידמלמ םירקחמ , תוערפהו ןואכיד ינמיס תעפוהב הרשע יפ לש לודיגל תמרוג םידלי לש םתאילכ יכ
טסופ קחד - תויטמוארט . השיטנ תדרח וללכש םימוטפמיס םידלי ברקב ואצמנ האילכ ינקתמב , תויעב
תוגהנתה , הנישב םיישקו הליל תבטרה , ןוגכ : םיטויס , הנישב הכילהו ההלב תומולח . ופסונ תועפשה ת
םידלי לצא תיביטינגוק תוחתפתהב םייוקיל ויה , םזיטומ ) ישפנ עקר לע רובידה רשוכ ןדבוא ( , בוריס
תיפיטואירטס תוגהנתהו לוכאלו תותשל ) םמצע לע םירזוחש רוביד וא תועונת .( דוע ואצמ םירקחמ ,
תיתרבחה תוגהנתההו הפשה תוחתפתהב םיבוכיע , ישגר רשקב תויעבו . לרטסואב ךרענש רקחמב הי ,
וחוויד לכ םידליה ש תודבאתה לע ובשח . 80% תיזיפ םמצעב עוגפל וסינ , 70% ו הדרח תוערפהב וקל -
50% תיזיפ תואירב תויעבמ ולבס . םומעש תיווח ועיבה םיבר , הנישב םיישק , ךוניחב בוכיע בקע תודרח
ו ב ו הלכשה תשוחת השוב . וחווידש םירוהה תועפשה ךרד היה םיאולכ םידלי לע ינשמ טקפא הדירי לע
האילכה תעב םהידלי יפלכ םהלש תירוהה תולגוסמב . רסוחו החפשמה לכ לש תוריחה ןדבוא םע דחי
ילאמרונ החפשמ ייח להנל תלוכיה י ם , הכלה תחפטמו תלפטמ הביבס קינעהל םירוהה תלוכי
רצעמב תוהשה לכ ךרואל םידליב תיזיפ תוללעתהו החנזה לש ןוכיס תגרדל דע הרערעתהו ) ר ' : Sultan
A., O'sullivan K., (2001) Psychological disturbance in asylum seekers held in long
term detention: a participant-observer account The Medial Journal of Australia, 175,
pp. 593-596 ( .

237 . םלואו , רומאכ , ללכ עבוק תוננתסה תעינמל קוחה , פיטה ותואל וכזי םידלי ויפל םירגובמ םיכוז ול לו .
קזחוי טלקמ שקבמה דלי , רגובמ ומכ שממ , ילהנימ רצעמב טלקמל ותשקב תקידב ךילה ךרוא לכל ,
םישדוח העשתמ הלעמל ךשמיי ךילהה םא אלא . דלי , והשלכ םעטמ לארשימ וקיחרהל ןתינ אלש
57

) תרתועה לשמל 1 , האירתירא תיחרזא ( , לש ילאמינימ ןמז קרפ ילהנימ רצעמב קזחוי םינש שולש . לכ
לארשיל עיגהלמ םירחא טלקמ ישקבמ עיתרהל תנמ לע תאז .


IX . םידעומה םויקל עומיש , תרוקיב ןיעמ - תיטופיש תינושאר תרוקיבו ןיעמ -
תיטופיש תיתפוקת - םיפיעס 30 א ) א ( , 30 ה ) 1 )( א ( ו - 30 ד ) א )( 1 (

238 . סמ ןוקית ' 3 םיניינע השולשב לארשיל הסינכה קוחב ועבקנש הלאמ תיתועמשמ םיכורא םידעומ עבוק :
) 1 ( ןמזב לבגומ יתלב ילהנימ רצעמ לע הטלחהה תלבקתמ וב עומיש םויק ; ) 2 ( ןיעמ תרוקיב םויק -
רצעמה לע תינושאר תיטופיש ; ) 3 ( ןיעמ תרוקיב םויקו - תיתפוקת תיטופיש .

239 . עומישה דעומ : דועב עבוק לארשיל הסינכה קוחש , םייקתי תולובגה תרוקיב הנוממ ינפב עומיש יכ
ךותב 24 תועש רצעמה דעוממ ) ףיעס 14 א ) ד ( לארשיל הסינכה קוחל ( , תרוקיב הנוממ ינפב עומיש
מ רחואי אל ךרעיי תוננתסה תעינמל קוחל םאתהב תולובגה " הדובע ימי העבש " רצעמה תליחתמ
) ףיעס 30 א ) א ( ה תעינמל קוחל תוננתס .( והמ רידגמ וניא קוחה " הדובע םוי " , רורב אלו , לשמל , ימי םאה
ישיש , םה תוכוס דעומה לוחו חספ דעומה לוח ימיו גח יברע " הדובע ימי " הז ןיינעל .

240 . רוקיב תינושאר תיטופיש ןיעמ ת : עבוק לארשיל הסינכה קוח דועב , ןידה תיב ינפב אבוי רוצע יכ
תרוקיבל תרומשמ " ירשפאה םדקהב םותמ רחואי אלו 96 תועש ותקזחה תליחת תעמ ) " ףיעס 13 די ) א (
לארשיל הסינכה קוחל ( , ידה תיב ינפב אבוי רוצע יכ עבוק תוננתסה תעינמל קוחה ן " מ רחואי אל - 14
םימי תרומשמב ותקזחה תליחת םוימ " ) ףיעס 30 ה ) 1 )( א ( תוננתסה תעינמל קוחל .(

241 . ןיעמ תרוקיב - תיתפוקת תיטופיש : ל תחא םייקתת תיתפוקת תרוקיב יכ עבוק לארשיל הסינכה קוח -
30 םימי רתויה לכל ) ףיעס 13 וט ) א )( 1 ( לארשיל הסינכה קוחל .( ןייצל שי , השוע הז ףיעסש יפ לע ףא יכ
הלימב שומיש " יאשר " ל תחא תיתפוקת תרוקיב םייקל ןידה תיב תוכמסל סחיב - 30 רתויה לכל םימי ,
ץעויה תויחנהל םאתהב ירה הבוח תוכמסכ וז תוכמס שרפל שי הלשממל יטפשמה ) ץעויה תייחנה ואר
סמ הלשממל יטפשמה ' 1.2400 םוימ 5.1.2005 .( תעינמל קוחל םאתהב תיתפוקת תרוקיב תאז תמועל
ל תחא תמייקתמ תוננתסה - 60 םימי ) ףיעס 30 ד ) א )( 1 .((

סמ הלשממל יטפשמה ץעויה תייחנה קתעה ' 1.2400 צמ " ןמוסמו ב ע / 53 .

242 . םיטרדנטסה ןמ רכינ ןפואב תוגרוח תוננתסה תעינמל קוחב ועבקנש תיתועמשמ תוכוראה תופוקתה
לארשיב הקיספב ועבקנש םיילאמינימה םייתקוחה . ךכ , לשמל , קספנ , רצעמ תרשפאמה קוח תארוה יכ
ךשמב לייח 96 תיתקוח הניא תיטופיש תרוקיבל ותאבה םרטב תועש ) גב " ץ 6055/95 נ חמצ ' רש
חטיבה ןו , פ " גנ ד ) 5 ( 241 .( יאבצ וצ הז טפשמ תיב לספ המודב , ןמז קרפ רצעמב םדא לש הקזחה ריתהש
לש 12 תיטופיש תרוקיבל ותאבה ינפל םימי ) גב " ץ 3239/02 נ בערמ ' הצ תוחוכ " ןורמושו הדוהיב ל , פ " ד
זנ ) 2 ( 349 .(

58

243 . סה תנגהו םינפה תדעווב םיטפשמה דרשמו םינפה דרשמ יגיצנ תדמעמ הלועש יפכ תסנכה לש הביב ,
סמ ןוקיתב וקקחנש ןמזה יקרפ ' 3 ה לש לודגה םרפסמ יכ םינפה דרשמ תנעט חכונ ועבקנ " םיננתסמ "
לארשיל הסינכה קוחב םיעובקה םינמזה תוחולב םיכילה םויק לע השקמ . םלואו , דובכה לכב , ןועיט
לבקתהל לוכי וניא הז . דמועה םינמז תוחולב דומעל םילגוסמ םניא םיבישמה םא הדימ תומאב םי
תוילאמינימ תויתקוח , םיפסונ םיניידו תולובגה תרוקיב לע םיפסונ םינוממ תקסעה אוה ןורתפה ,
םייתקוח םינמז תוחולב הדימע ורשפאיש . םילקש ינוילימ תואמ ועיקשה םיבישמה , הלעמל אל םא
ךכמ , האילכ ינקתמ תמקהבו לובג רדג תיינבב . ה םג ושדקוי יכ בייחמ ללוכה ןוזיאה םישורדה םיבאשמ
םירוצעה לש תויתקוחה םדאה תויוכז תחטבהל , תקולח לש יקלח יוניש איה רבדה תועמשמ םא םג
לארשיל רתיה אלל הסינכ תעינמל םיטקננה םינושה םיעצמאה ןיב םיבאשמה .

244 . ןיינעב חמצ נה " המוד הנעט םיבישמה ולעה ל , מ תוחפ ךותב תיטופיש תרוקיבל םילייח תאבה היפלו - 96
תועש םיפסונ םיבאשמ תעקשה ךירצת . ןכ יפ לע ףא , קוחה תארוה תא לספ טפשמה תיב , יכ עבקו :

" רצעמה תפוקת תא רצקל ידכ ףסכ לשו םדא לש םיבאשמב שרדנה ריחמה יכ הארנ
תמייקה , םילייח לש תישיאה תוריחב העיגפה םוצמצל עדונה דחוימה לקשמב בשחתהב ,
ריבס ריחמ וניה . ו קדביי םא רמוחו לק ןתינ יכ אצמיי ) ןתינש תנתונ תעדהו ( תא תונשל
םילייח רצעמל עגונה לכב םילהנה תאו תוכרעיהה , ריחמה תא תיחפיש ןפואב . םוקמ לכמ ,
רבעמ םיבר הכ םילייח לש תישיאה תוריחב העיגפל בוט םעט שמשל לוכי וניא הז ריחמ
יאבצה תורישה לש ויפואמו ותוהממ תשרדנה הדימל . "
ןיינע חמצ , מע ' 282 .

245 . ןיינעב םג בערמ נה " ועבוקב המודב הז טפשמ תיב קספ ל :

" תווצ תא תיתועמשמ הרוצב לידגהל ךרוצ אהי יכ הניה רבדה תועמשמ יכ חינהל שי
םיטפושה
-
רצעמה יניינעב תיטופיש תוברועמב וקסעי רשא םיאטפשמה . יכ ונינפב ןעטנ אל
הלא םיטפושב רוסחמ שי . לע
-
לכ
-
םינפ , ונינפב תילעומ התייה הנעטה םא םג , םיחוד ונייה
התוא "...
םש , מע ' 376 .

X . יאנת תקספ הלבגהה

IX . 1 . םירחא תעתרה ךרוצל רתיה אלל םיהוש לש ילהנימ רצעמ – היואר תילכת ?

246 . רומאכ , סמ ןוקית לש ויתוארוה ללכ סיסבב ' 3 תורטמ יתש תודמוע – תעתרה " םיננתסמ " חוכב
ו " םהייח תסאמה " לש " םיננתסמ ) " םיפיעס ואר 98-102 נה " ל .(

247 . תסאמה םייח , םינפה רש ירבדמ הלועה הרטמה , היואר תילכת הניא , קלוח אצמיי אלש המדנ ךכ לעו .
השעמל , בישמה םא רורב אל 2 לש םהייח תסאמהב האור " םיננתסמ " יעצמא וא המצעלשכ תילכת
העתרהה תילכת תגשהל , הז ןיינעב ךיראהל ךרוצ ןיאש המוד םלוא .

59

248 . תרחאה תילכתל רשאב – העתרה – ש ירה הרטמ איה לארשיל רתיה אלל הסינכ תעתרהש הנעטה םצע
היוצר תיתרבח , תינש תנמ לע הב יד אל קוח קוחב תוארל היהי ן " היואר תילכתל דעונש ." ןחבמ ןכש
" היוארה תילכתה " הנשמ ינחבמ השולשמ בכרומ :

" תוכושמ שולש , וז רחא וזב , היואר בשחית תיטרקנוקה ותרטמש ידכ חולצל קוח שרדנ ] : א [
םייתרבח םידעי לש םתגשהל ןווכמ תויהל וילע , ונייה , ישממ ירוביצ סרטניא תרשל . ןתינ
נכל סרטניאה ןחבמ םשב וז השירד תו ; ] ב [ קידציש ידכ ויד בושח תויהל ךירצ הז סרטניא
תנגומ דוסי תוכזב העיגפ , הב העיגפה קמועבו תוכזה לש התוהמב בשחתהב תאזו ... . והז
תוציחנה ןחבמ ] ... . ג [ םדא תויוכז לע ןגמה יתקוח רטשמ םולהל קוחה לע . ונא םירבדמ
תוכזל תושיגרה ןחבמב ".
גב " ץ 466/07 ח " נ ןואלג כ ' הלשממל יטפשמה ץעויה , םוימ ןיד קספ 11.1.2012 , ףיעס 22
א טפושה לש וניד קספל ' א ' יול , ופסוה תושגדהה .

249 . ןחבמ תרגסמב םדא תויוכזל תושיגרה רבדב הנשמה ןחבמ לש ומוקמ לע " היוארה תילכתה " , םג דמע
א אישנה ' קרב :

" עגופה קוח לש ותילכת יכ ונל הארנ םישגהל הדעונ איה םא היואר איה םדא תויוכזב
ללכב הנידמה לש היכרע םע דחא הנקב תולועה תויתרבח תורטמ , ןמוקמל תושיגר תולגמהו
ללוכה יתרבחה ךרעמב םדאה תויוכז לש ".
גב " ץ 6427/02 נ לארשיב ןוטלשה תוכיאל העונתה ' תסנכה , פ " אס ד ) 1 ( 619 , ףיעס 52 קספל
א אישנה לש וניד ' קרב .

250 . ךכ םא , כ בשחייש תנמ לע יוצר יתרבח סרטניא םדקמ אוה יכ ריהצמ קוחהש ךכב יד אל " דעונש קוח
היואר תילכתל ." הזכ יתרבח סרטניא םדקמה קוח , דוסי תוכזל ןיטולחל שידא ךא , קוח וניא " דעונש
היואר תילכתל :"

" ארוקה ההתי : קוח לוכי הז דציכ , תוכזה ןמ העירג איה ותוהמ לכש , ר אטבל התואל תושיג
תוכז ? הטושפ ךכ לע הבושתה . ותרטמ תניחבמ יואר בשחייש ידכ , תולגל עגופה קוחה לע
שונא הכ חרואב תנגומה תוכזב עוגפל שקבמ אוה ןיא יכ ותעד , שידא השענ אוה יכ דע
הילע הנגהה תובישחלו הלקשמל ןיטולחל . קוח , לש התובישחב רקיעו לכ ריכמ וניאש
תעגפנה דוסיה תוכז , ה היואר הניא ותילכתש קוח או . רדס לש ורדגב ומלוהל ןתינ אל
ויתוישואמ אוה תויוכזה חישש יתרבח .. . . תא חולצל ידכ תוכזל תושיגרה ןחבמ שי
תוארהל , אופא , ריתומ קוחה יכ – ןתינ רבדהש לככ – המויקל יתימא חוורמ , יניערגה ולו ,
תוכזה לש – תוחפ וא רתוי בחר , אובל דיתעל וא תעכ , תורחא וא ולאכ תולבגמב – דבלבו
וז תוכזל שחכתמ אוה ןיא יכ הנקסמל הליבומ ותאירקש ... . םיעטהל יואר , ונל ןינע ןיא יכ
לש םירחא םיטביהב וא תולעות ןזאמב ןאכ תויתדימ , לש אבה בלשב ןריכי ןמוקמש תויגוס
תיתקוחה תרוקיבה , קוחה םושייב שמשמה יעצמאה לש ותורשכב תודקמתמו , חיב וניב ס
ןגומה ךרעה ןיבל וז ןיב סחיבו קוחה תרטמ ןיבל ) קרב םג ואר , טפשמב תויתדימ , מעב ' 297 ;
425 .( תילכתה לש התקידב בלשב , התותואנ לע דמלל יושע אוהש ךותמ לקשמ שי יעצמאל
קוחה תרטמ לש ".
ןיינע ןואלג , ףיעס 23 א טפושה לש וניד קספל ' א ' יול , ופסוה תושגדהה

251 . ןכ םא , חנהה ןוקיתש ידכ יד הב ןיא יוצר ירוביצ סרטניא איה לארשיל רתיה אלל הסינכ תעתרה יכ ה
סמ ' 3 ןחבמ תא חלצי " היוארה תילכתה ." קוחה , וניארה רבכש יפכ , תוריחל תוכזה ןיערגב עגופ ,
וז דוסי תוכזל תילאמינימ תושיגר ולו הלגמ אוה יכ דוע רמול ןתינ אלש דע השונא הכ הדימב . ללכה
ףרוגה וב עבקנש , לש ןמז קרפ ילהנימ רצעמב וקזחוי רתיה אלל לארשיל וסנכנש ימ בור יכ ועמשמ
60

םינש שולש תוחפל . ועמשמ , לארשיל םיסנכנה בור יכ , ךכב הריכה לארשי תנידמש האירתירא יחרזא
םאצומ תנידמב םהל תפקשנה הנכסה לשב םשרגל ןיאש , םינש שולש לש ןמז קרפל טפשמ אלל ואלכיי
תוחפל . ועמשמ , םמייקל ןתינ אלש םושמ שוריג יכילה םימייקתמ אל םהב םירקמב םג יכ , ללשית
םישנא לש םתוריח , אל תא לעופל איצוהל תנמ לע אל ףאו תילילפ היצקנס םהילע ליטהל תנמ לע
םשוריג ) שוריג ךילה ללכ םייקתמ אל ןכש ( , םירחא עיתרהל ידכ אלא . אלל רצעמ לש ללכ עבוק אוה
םירגובמ לש הנחבה , תוחפל םינש שולש לש הפוקתל תוטועפו םידלי , םירתועה לש םניינעב ומכ 1-5 .

252 . סמ ןוקית ' 3 א הלגמ תוריחל תוכזל תטלחומ תושיד . עבוק אוה , םנמא , םימצמוצמ םיגירח רפסמ
רצעמב הקזחהל , ההז אוה וחוכמ ואלכנש ימ לכ לע טעמכ לחה ללכה םלוא – םשרגל ןתינ אל םא ,
תוחפל םינש שולש ךלהמב ואלכיי .

253 . סמ ןוקית לש םיפרוגה םירדסהה ' 3 השונא העיגפ תוריחל תוכזב םיעגופ , םינייאמ השעמלו ןיטולחל
וז תוכז תא . לעופב , םירידנ םירקמב אלא רצעממ רורחש םירשפאמ םניא םה . קוחה , ותרטמ יפ לע
תרהצומה , ףרוג קוח תויהל אב . תוריחל תיתקוחה תוכזה תא רקיעו ללכ ןובשחב איבמ וניא אוה , לעו
ןכ , תויתדימה תלאשל ונעגה םרטב דועו הז בלשב רבכ , אוה יכ רמול ןתינ אל " נש קוח תילכתל דעו
היואר ."

254 . שמשל הלוכי הניא העתרה יכ ףיסוהל שי " היואר תילכת " ילהנימ רצעמל . העתרה , עודיכ , תחא איה
ילילפה טפשמב השינעה תוילכתמ ) םוקישו לומג דצל .( ה איה תילכתה יכ עבקנש עגרב תיתעתר , רבדה
השינעל לוקש . הז ןפואב , ונממ תורזגנה תונגהה לשו ילילפה טפשמה לש רותיי רשפאמ קוחה , רשא
תוננתסה תעינמל קוחבש הז ומכ ילהנימ רצעמ לש ךילהב תומייקתמ ןניא .

255 . ןבומ , לשמל , םיסנא וא םיחצור תעתרהש הדבועהש ) הלא תוריבע לש ןתרמוח תא תוושהל ילבמ תאזו
לש טקאל לארשיל רתיה אלל הסינכ ( יוצר ירוביצ סרטניא איה , רשפאתש הקיקח קידצהל הלוכי הניא
םיסנאו םיחצור לש ןמזב לבגומ יתלב ילהנימ רצעמ . וזכ הקיקח , סמ ןוקית ומכ ' 3 תעינמל קוחל
תוננתסה , איה ףא תיתקוח יתלב התייה , ראשה ןיב , ןחבמב הדימע יא לשב " היוארה תילכתה ." תאז ,
םושמ אל יוצר יתרבח סרטניא םודיק הניא התרטמש , תושיגרה תא הלגמ הניא איהש םושמ אלא
םדא תויוכזל , ןחבמ תא חלצת הקיקחש תנמ לע תשרדנה " היוארה תילכתה ."

256 . הנידמ איה םאצומ תנידמש אוה םאטח לכש ימ לש רורחש תורשפא לכ אלל ילהנימ רצעמ ןיינעל םג ךכ
לארשיל תניוע תוליעפ תמייקתמ הבש . הנידמה ןוחטיב לע הרימש לש סרטניאה , סרטניא ותויהב ףא
הלעמב ןושאר , ילאודיבידניא סיסב עקר לע אלא ילהנימ רצעמל סיסב שמשל לוכי וניא . אוהש עגרב
יתצובק סיסב לע ילהנימ רצעמל סיסב שמשמ , תויוכזל תושיגרה ןחבמב דוע דמוע וניא אוהש ירה
םדא .

X . 2 . דימ רסוח תוית

257 . סמ ןוקיתש עבקיי םא ףא ' 3 היואר תילכתל דעונ , תויתדימה ינחבמ תא חלוצ וניא אוהש ירה .

61

258 . רוכזל שי ונניינעב , תוריח תלילש לש רתויב ףירח יעצמאב טקונ קוחה יכ , המצועב וז תוכזב עגופו
ילארשיה ןידב התמגודכ שי םא קפסש . יכ רוכזל שי " תדימה תליע תא ונליחהב תאז דוע רוכזנ תוי , יכ
תליעב תושרה םע ונתדפקה תמצוע אהת ןכ תוכזב העיגפה התמצועכ וא תעגפנה תוכזה תמצועכ
תויתדימה ) " גב " ץ 2355/98 נ הקמטס ' םינפה רש , פ " גנ ד ) 2 ( 728 , ףיעס 52 ןידה קספל .(

259 . הנשמ ינחבמ השולשמ תבכרומ הקיקח רבד לש ותויתקוח תניחבב תויתדימה תשירד : רשקה ןחבמ
ילנויצרה , רצה ןבומב תויתדימה ןחבמו התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ ) ואר , לשמל : גב " ץ 2605/05
נ םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה ' רצואה רש , םוימ ןיד קספ 19.11.2009 , ףיעס 47 ןידה קספל .(

260 . ןחבמ ןושארה הנשמה – ילנויצרה רשקה ןחבמ – יעצמאה ןמ גשותש תלעותה רשאכ םייקתמ וניא
תיביטלוקפס איה םדא תויוכזב עגופה .

261 . רתוי השק דוסיה תוכזב העיגפהש לככ , רתוי קודה תויהל הרטמל יעצמאה ןיב ילנויצרה רשקה לע ךכ ,
דחוימב לקשמ תדבכ תוכזב רבודמ םהב םירקמבו , תשרדנ " ק תואדו הבור " , תוחפה לכל , תמשגהל
קוחה סיסבב תדמועה תילכתה . ךכ , לשמל , ב קספנ תועקשהה ילהנמ תכשל תשרפ יכ :

" תילכתל יעצמאה תמאתה רבדב ןחבמל רשאב , יעצמאה תמאתהל שרדיתש תואדווה תדימ
ותוליעילו הדוסיבש םימעטהו תוכזה לש תובישחה תדיממ תעפשומ . תדבכ תוכזב רבודמשכ
לקשמ , שרדיהל היושע ' הבורק תואדו ' , תטלחומ טעמכ ףא ילואו , עגופה יעצמאהש ךכל
ותילכת תא םלשומ ןפואבו תוליעיב םישגי הב . תאז תמועל , לקשמ תלק תוכזב רבודמשכ
רתוי , יכ ןכתיי ב קפתסהל היהי ןתינ ' הריבס תורשפא ' תילכתה לש המודיקל ".
גב " ץ 1715/97 נמ תכשל נ תועקשהה ילה ' רצואה רש , פ " אנ ד ) 4 ( 367 , 423 .

262 . ונניינעב , תוריחל תוכזב השונא העיגפב רבודמ וב , תנמ לע הרטמה ןיבל יעצמאה ןיב קודה רשק שרדנ
ןושארה הנשמה ןחבמ תא םייקל , הרטמה תא םישגי יעצמאהש דחוימב ההובג תורבתסה תשרדנו .

263 . ףיסוהל שי ךכל , יכ " ה לע לטומ החכוהה לטנ ילנויצר רשק לש ומויקל ןעוט ) " א ' קרב , טפשמב תויתדימ
) 2010 ( , מע ' 383 ( קוח לש תיתקוחה ותניחב תרגסמב יכו , אוה יכ אצמנש רחאל דוסי תוכזב עגופ
תיתקוח , " היואר תילכתל איה העיגפה יכ ענכשל לטוי הנידמה לע , םיאתמ רחבנ רשא יעצמאהש ןכו
תילכתה תגשהל ) " ע " א 6821/93 רזמה קנב עב דחואמה יח " נ מ ' יפותיש רפכ לדגמ , פ " טמ ד ) 4 ( 221 ,
578 .(

264 . םלואו , הז לטנב ודמע אלש קר אל םיבישמה , אלמ הפב ודוה הקיקחה יכילה תרגסמבש אלא , רשקה יכ
דבלב יביטלוקפס אוה טלקמ ישקבמ תעתרהל קוחה תוארוה יפל האילכ ןיב ילנויצרה . ךכ , םויב
25.7.2011 , היינש האירקל קוחה תעצה לש התנכהב תסנכה לש הביבסה תנגהו םינפה תדעו ןוידב
שילשו תי , ןוחטיבה תכרעמל יטפשמה ץעויה , יכ רסמו קוחה תעצה תא גיצה :

" יוסינ תויהל הרומא איה . בוט קיפסמ ילכ אל הזש ונל רבתסיש תויהל לוכי , ןיא ילוא זאו
ותוא םייקל םעט ".
םש , מע ' 4 .

62

265 . םיריהבמ הלא םירבד , ש ילהנימה םרצעמ ןיב ילנויצר רשק םייק םאה םיעדוי םניא םיבישמה םג יכ ל
םיווקמ םה הל האצותה ןיבל רתיה אלל לארשיל וסנכנש ימ – העתרה . אוה ילנויצרה רשקה
דבלב יביטלוקפס .

266 . ןייצל שי , לובג ךרד רתיה אלל לארשיל םיסנכנה רפסמ תיתועמשמ תחפ םינורחאה םישדוחב יכ
לארשי - םירצמ , תשרדנה תורבתסהה תמרב ילנויצר רשק לע עיבצהל ידכ ךכב יד םא קפס םלוא העיגפל
תוריחל תוכזב השונא הכ . תויתביסל ךרע תווש חרכהב הניא תיגולונורכ תוחתפתה . רפסמב הדיריה
םינוש םימעטמ תעבונ לארשיל םיסנכנה , וא תוננתסה תעינמל קוחל רשק לע אקווד עיבצהל ןתינ אלו
הז קוח לש יהשלכ המורת .

267 . םיעיגמה טלקמ ישקבמ לש םתסינכ תענמנ םינורחאה םישדוחב םירצמ לובגל - רדג תועצמאב לארשי
השדחה לובגה , סנכיהל םישקבמו רדגה לא ועיגהש ימ לש םג הסינכ רשפאל תברסמ הנידמהשכ
טלקמ שקבל ידכ החטשל ) ואר : גב " ץ 6582/12 תתומע " נ םיטילפ ונא ' ןוחטיבה רש , םוימ ןיד קספ
9.9.2012 .( לארשיל םיסנכנה רפסמב הדיריל םימעטה דחא והז .

268 . ןכ ומכ , ואיג םייונישמ ימורדה הלובג ךרד לארשיל םיסנכנה רפסמב הדיריה תעבונ - םייטילופ , םהלש
רתוי תיתועמשמ הכלשה יפלכ תטקונ איהש תוקיטקרפהו לארשי תנידמ לש תימינפה התקיקחמ
טלקמ ישקבמ . עודיכ , יצחב םילעופה ירצמה אבצה תוחוכ תומכ תיתועמשמ הלדג םינורחאה םישדוחב
ס יאה יני . ונתעידי בטימל , ינוי שדוח זאמ יניסב םיאצמנה םירצמה ןוחטבה תוחוכ ישנא לש םרפסמ
2012 זאמ יאה יצחב היהש רתויב הובגה אוה 1967 , םיחירבמ לע םישקמ ולאו , םישדוחל דע רשא
יניסב תוישפוחב ולעפ םינורחאה .

269 . ףסונב , שקבמ רפסמב תונורחאה םינשב לודיגל תורעושמה תוביסה תחא לארשיל םיסנכנה טלקמה י
הילטיאל בול ןיב תודחא םינש ינפל םתחנש הרזחה םכסה לשב הפוריאל הסינכה יביתנ תמיסח איה ,
בולל ורזחוי הילטיאל םכרדב םיב וספתנש טלקמ ישקבמ ויפלו . ישקבמש ךכל האיבה הז ביתנ תמיסח
וילא עיגהל רחא םוקמ ושפיח םיבר טלקמ , יסנכנה רפסמ לדג ראשה ןיבו לארשיל ם . רפסמ ינפל
םדא תויוכזל יפוריאה ןידה תיב עבק םישדוח , הריתסב דמוע הילטיאל בול ןיב הרזחהה םכסה יכ
ה ןורקעל - non-refoulement , וז הנידמל םירגהמ ריזחהל תיאשר הניא הילטיא יכ עבקו ) Hirsi v.
Italy, application no. 27765/09, 23 February 2012 .( כסהה לש ותליספ שדחמ החיתפל האיבה ם
הז יזכרמ החרבה ביתנ לש , לארשיל םיסנכנה רפסמ לע תיתועמשמ העפשה שי הל ףאו .

270 . הליחתכלמ , ןוחטיבה דרשמ לש יטפשמה ץעויה ירבדמ הלועש יפכ , סמ ןוקית קקוח ' 3 ידיב היהש ילבמ
עתרהל ךשוממ ילהנימ רצעמ ןיב ילנויצר רשק לש ומויק תוארהל לטנב דומעל םיבישמה הסינכ ינפמ ה
לארשיל , הזכ ילנויצר רשק לש ומויק לע תשרדנה תורבתסהה תמרב עיבצהל םדיב ןיא םויה םגו .

271 . ךרוצ אללו םהירוגמ רוזאב תניוע תוליעפ יבגל תיללכ תעד תווח הנתינש ימ לש םרצעמ ןיינעל םג ךכ
תילאודיבידניא תונכוסמב – מס תעקפהו ילהנימה רצעמה םימייקמ אל םניינעב םג ידימ רורחשה תוכ
תינוחטיב תילכתל וא העתרה לש תילכתל ילאנויצרה רשקה ןחבמ תא ןידה תיבו םינפה דרשמ , יפכ
ליעל רבסוהש .
63


272 . ינשה הנשמה ןחבמ – התוחפ ותעיגפש יעצמאה ןחבמ – םייקתמ וניא , םיטקונ םיבישמהש העש
טלקמ ישקבמ לש םתסינכ תעפות םוצמצל םיפסונ םיעצמאב .

273 . לארשיל םיסנכנה טלקמה ישקבמ רפסמ םוצמצל םידעצ לש הרוש םיטקונ םיבישמה . ליבגמה לושכמ
לובגה לע הנבנ טלקמ ישקבמ תסינכ . איבמ טלקמ תושקב תקידבל שדח ןונגנמ תמקה ל " ךילה זוריז
תוילאודיבידניאה תושקבב לופיטה ) " גב " ץ 6312/10 נ דבועל וק ' הלשממה , םוימ ןיד קספ 16.1.2011 (
ב התחדנו הקדבנ טלקמל ותשקבש ימ לש לארשיב תכשוממ הייהש ענומש ןפוא , העינמ ןיא םא תאזו
לארשימ ותקחרהל תרחא .

274 . לארשיל רתיה אלל הסינכה תעפות םע תודדומתהל םיבישמה ידי לע תוטקננ תונוש תולועפ . ןקלח
תוימיטיגל ןניא ןקלחו םירתועה יניעב תוימיטיגל , כל שחכתהל ןתינ אל םלוא הניא ןהמ תחא ףאש ך
תוחפל םינש שולש לש ןמז קרפל טלקמ ישקבמ לש ילהנימה םרצעמ ומכ תינעגופ .

275 . רוכזל שי דוע , ילהנימ רצעמ ינפ לע ילילפ רסאמ וא רצעמ דימת הפידעמ תיטפשמה ונתטיש יכ , האורו
התוחפ רוצעה לש דוסיה תויוכזב ותעיגפש יעצמא וב . לפ ןידל דימעהל ןתינ ןהב תוביסנב ילי , תיב הנש
ינוחטיבה רשקהב הז טפשמ , ילהנימ רצעמ לש יטסרד יעצמאב הטיקנל םוקמ ןיא ללכ :

" הז גירח יעצמא , לש ילהנימ רצעמ , םיעצמא רשאכ קר קדצומ ' םיליגר ,' ךילה תחיתפ לש
ילילפ , התוחפ םתעיגפש םירחא םיעצמא וא , ןוחטיבל ששחל קיפסמ הנעמ םינתונ םניא
רוביצה ןוחטיבלו הנידמה ".
מע " מ 4794/05 נ ןפוא ' ןוחטיבה רש , םוימ ןיד קספ 12.6.2005 , ףיעס 18 .

םג ואר : מע " מ 8788/03 נ ןמרדפ ' ש ןוחטיבה ר , פ " חנ ד ) 1 ( 176 , ףיעס 16 ןידה קספל .

276 . שגדוי , םיטילפ לש םתוריח תלילשל םוקמ שיש םירובס םניא םירתועה יכ , םירחאו טלקמ ישקבמ
העתרה תרטמל לארשימ םקיחרהל תורשפא ןיאש , תונעט תולעל תויושע םיבר םירקמב יכ םירובס ףאו
הז ןיינעב םיילילפ םיכילהב תובוט הנגה . לואו ם , תילכת תא םישגהל םישקבמ םיבישמהש לככ
תוריח תלילש תועצמאב העתרהה , ימ תא ילילפ ןידל דימעהל תוסנל איה תאז תושעל ךרדהש ירה
רתיה אלל לארשיל םיסנכנש .

277 . תלאש הנודנש העשב רבסוהש יפכ " היוארה תילכתה " , ורומח תוריבע ןנשי ת , יתרבח סרטניא שיש
ןתוא רגמל ףוחד , סנוא ןהב , חצר , דועו םדא ינבב רחס . תאז םע דחי , ןידל הדמעהה תורשפא ןתניהב
ילילפ , םיברה תעתרה ךרוצל הלאכ םיניירבע לש ילהנימ רצעמ קוחב ןגעל ותעד לע הלעמ היה אל שיא .

278 . רומאכ , תולבוקמה תוילכתה תחא איה העתרה ) קולחמב תויונש םג םא ת ( תילילפ השינע לש . רבודמ ול
לארשימ הקחרהה תילכת תמשגה ךרוצל דעומ רצק ילהנימ רצעמב היה ) הקיספה ןמ בייחתמש יפכ
לארשיב , ןיינע וארו לארשי ןב , ןיינע לא - ייאט ןיינעו ידיעס נה " ל ( , תורשפאב הריכה הקיספהש ירה
הזכ ילהנימ רצעמ לש ומויקל . התרטמש האילכב רבודמש העש םלואו תלבגומ יתלבו תיתעתרה איה
ןמזב , ילהנימה רצעמה ילכב שומיש תושעל דוע ןתינ אל .

64

279 . ךרוצ אללו םהירוגמ רוזאב תניוע תוליעפ יבגל תיללכ תעד תווח הנתינש ימ לש םרצעמל רשאב
תילאודיבידניא תונכוסמב , התוחפ ותעיגפש יפולח יעצמא םייק ןאכ םגש ירה , תוכמסה םוצמצ אוהו
םהב םירקמל תילאודיבידניא הנכס תפקשנ .

280 . התוחפ םתעיגפש םיעצמא לש םמויק חכונ , סמ ןוקית ' 3 לש ינשה הנשמה ןחבמ תא םייקמ וניא ףא
תויתדימה ןורקע .

281 . ישילשה הנשמה ןחבמ – רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ – תעגפנה תוכזה תוהמ חכונ םייקתמ וניא
ה לש תיביטלוקפסה תורבתסהל האוושהב העיגפה תמצועו תילכתה תגש .

282 . תויתדימה ןחבמ רצה ןבומב " היוארה תוילכתה תגשהמ תחמוצה תלעותה ןיב יוארה סחיה תא ןחוב
תיתקוחה תוכזב העיגפה ןיבל ) " גב " ץ 7052/03 נ הלאדע ' םינפה רש , פ " אס ד ) 2 ( 202 , ףיעס 74 קספל
א אישנה לש וניד ' קרב ( וניינעו " איהש קזנה תמועל תוינידמה ןמ תחמוצה תלעותב היתובקעב האיבמ "
) גב " ץ 2355/98 נ הקמטס ' םינפה רש , פ " גנ ד ) 2 ( 728 , ףיעס 60 ןידה קספל .(

283 . רוכזל שי , יחרכהו ינויח סרטניא רתיה אלל הסינכ תעתרהב םיאור םיבישמה םא ףא יכ , הלאשהש ירה
אלל הסינכ עונמל סרטניאה לש יללכה ולקשמ תלאשב תקסוע הניא הז הנשמ ןחבמ תרגסמב תנחבנה
תוריחל תוכזל קזנה לומ לא רתיה . תא הז ןחבמ תרגסמב לוקשל שי תוריחל תוכזב העיגפה לומ לא
" תילושה תלעותה " העתרה תילכת תמשגהל קוחה לש :

" תיללכה תיתרבחה הרטמה תאוושהב הניא ןוזיאה ןיינעל ונינפל תבצינה הלאשה ) ןוחטיב ,
רוביצ םולש , ןיינקה לע הנגה ( תוכזו הזמ תיתקוחה םדאה ) ןויווש , יוטיב שפוח ( הזמ .
הברהב תמצמוצמ ונינפבש הלאשה . ינפל היוארה הרטמה בצמ ןיב האוושהל תסחייתמ איה
וירחאלו קוחה תקיקח . יכ רמול ןתינ ןכ לע תפסותה תא הלקשמ ןיב תישענ האוושהה
תוכזב העיגפל תילושה תפסותה לש הלקשמ ןיבל היוארה הרטמה לש תילושה
קוחה תית ".
א ' קרב , טפשמב תויתדימ ) 2010 ( , מע ' 433 .

284 . ילנויצרה רשקה תלאשב וננודב , לש הרטמל סחיב ילהנימ רצעמ לש יעצמאה תלעותש ךכ לע ונדמע רבכ
תרה תיביטלוקפס איה לארשיל רתיה אלל הסינכ ינפמ תע ) םיפיעס ואר 263-270 נה " ל .( ךכיפל , םג
תיביטלוקפס איה תיתעתרהה תילכתל תילושה תפסותה , בוטה הרקמב . ןיינעב הקמטס נה " קספנ ל , יכ
רשאכ " תחכומ יתלבו תיביטלוקפס איה תלעותה ) " םש , ףיעס 60 ןידה קספל ( , וניא ינוטלשה יעצמאה
יקמ רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ תא םי .

285 . תיתקוחה דוסיה תוכזב העיגפה תא ביצהל שי תיתעתרהה הרטמל תילושה תלעותה לומ לא . םינותנה
םה הז ןיינעב ןובשחב איבהל שיש התובישחו התוהמ תעגפנה תוכזה לש ; התמצע תוכזב העיגפה לש ;
ו תורבתסהה תוכזב העיגפל ) א ' קרב , טפשמב תויתדימ ) 2010 ( , מע ' 441-445 .(

286 . םיריהבמ םירומאה םירטמרפה תשולש , סמ ןוקית יכ ' 3 רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ תא חלוצ וניא .
קוחה תילכת תגשה לש הכרעהל תנתינ יתלבהו תיביטלוקפסה תלעותה לומ לא , תחאב העיגפ תדמוע
רתויב תובושחה דוסיה תויוכזמ ) תוריחל תוכזה .( התמצע זחה איה תוכזב העיגפה לש ןתינש רתויב הק
65

תעדה לע תולעהל ) תוחפל םינש שולש ךשמל לבגומ יתלב ןמז קרפל ילהנימ רצעמ , תוביסנ רדעהב
תוגירח .( הו תורבתסה תיאדו איה תוכזב העיגפל . יתלב ילהנימ רצעמ לש העיגפה תמצעו תוכזה תוהמ
הז גוסמ ןמזב לבגומ , מ תוחפ אלל ליבומ יעצמאהש ךכל םיאיבמ " םייחה תסאמה " , כ אטבל ביטיהש יפ
בישמה 2 .

287 . רומאה חכונ , סמ ןוקית ' 3 רצה ןבומב תויתדימה ןחבמ תא ףא חלוצ וניא .
XI . דעסה יתקוחה

XI . 1 . סמ ןוקית תולטב ' 3 ותוללכב

288 . סמ ןוקית ' 3 ללוכ יתקיקח רדסה עבוק תוננתסה תעינמל קוחל , ובש אוה הרטמל יעצמאה ןיב סחיה
יתקוח יתלבו ודוסימ לוספ . ןתינ אלש ימ לש ןמז ךרואל ילהנימ רצעמ לש ילכב שומיש השוע אוה
םירחא עיתרהל תנמ לע לארשימ םקיחרהל . ויתוארוהמ תחאו תחא לכ ירוחאמ דמועה ןויגיהה והז ,
יתקוח יתלב רדסהל ותוללכב רדסהה תא ךפוה הז ןויגיהו .

289 . תוביסנב הלא , םירתועה םירובס , םיקלח לטבל ותוכמסב שומיש השעי הז טפשמ תיבש םוקמ ןיא יכ
הז קוחמ . ןניא ותוללכב קוחה תוארוה הבש הדימב םיקומעו םיפיקמ םה קוחב םייתקוחה םימגפה
תיטופיש תרוקיב חולצל תולוכי . ךכיפל , סמ ןוקית תולטב לע הרהצה אוה שקבתמה דעסה ' 3 ותוללכב :

" ןוקית 28 דיגאת ידי לע לעפויו להוניש דחא רהוס תיב לש ותטרפהל עגונב םלש רדסה רצוי
יטרפ . .. . ןכא , ןוקית לש ויתוארוה לכ אל 28 תוינעגופ תויוכמס תלעפהל ןירשימב תועגונ
יטרפ לוהינב רהוסה תיבב םיריסאה יפלכ ; תררועתמ ךכשמו , הרואכל , ה שי םאה הלאש
ןוקית לש ותולטב לע זירכהל םוקמ 28 ותוללכב . וז האצותמ סונמ םיאור ונניא . תאז , םושמ
ןוקיתב עבקנש רדסההש 28 לע ףיקמ רדסה אוה - ונכותו והנבמ יפ , תויוכמסה תיינקהש
ונממ דרפנ יתלב קלח איה םיריסאה יפלכ חוכ תלעפהל תורושקה ; וליא הלא תוביסנבו
ךא םילטבמ ונייה םויק היה אל תוינעגופה תויוכמסה תיינקהל תועגונה תוארוהה תא
ןוקית לש ותילכתו תורתונה תוארוהל יאמצע 28 תמשגומ התייה אל ".
גב " ץ 2605/05 נ םיקסעלו טפשמל ימדקאה זכרמה ' רצואה רש , םוימ ןיד קספ 19.11.2009 ,
ףיעס 65 ד האישנה לש הניד קספל ' שיניב .

290 . ןייצל שי , ע הרהצה יכ סמ ןוקית תולטב ל ' 3 יביטמרונ ללח תריציל איבת אל ותוללכב . העבראכ ינפל דע
לארשיל הסינכה קוחבש תרומשמהו הקחרהה תוארוה טלקמ ישקבמ לש םרצעמ לע ושלח םישדוח ,
ישתה " ב - 1952 . ישקבמ תייסולכוא לע לארשיל הסינכה קוח תוארוה תא ליחהל ףיסוהל העינמ לכ ןיא
טלקמה . ת קוחה תולטב לארשיל הסינכה קוח תוארוהב שומיש תושעלו בושל רשפא , רצעמ תורשפאמה
רתיה אלל םיהוש לש שוריגו , ךילה םייקתמ ןיאש ימ לש ןמזב לבגומ יתלב רצעמ תורשפאמ ןניא ךא
וניינעב הקחרה .

291 . הלא תוביסנב , הכ דע שומיש השענ וב יביטנרטלא אלמ יתקיקח רדסה םייק ןהב , תשרדנ אל ףא
סמ ןוקית לש ותולטב תייעשה ' 3 .

66

XI . 2 . ןיפולחל - תועצמאב תולטב לש יתקוח דעס " לוחכ ןורפע תרבעה " ו " ךותל האירק
רדסהה ) " reading in (

292 . ןיפולחל , רובסיש לככו דבכנה טפשמה תיב , סמ ןוקית תא לוספל םוקמ ןיא יכ ' 3 ותוללכב , דעסה
ןיב בלשמ יטנוולרה יתקוחה " לוחכ ןורפע תרבעה " תויתקוח ןניאש קוחה תוארוה תא דדובל תנמ לע ,
ו " רדסהה ךותל האירק ) " reading in ( וא " טסקטה רוזחש ) " reconstruction ( דומעי קוחהש תנמ לע
תויתקוח הדימ תומאב תוילאמינימ .

ה דעסב שומישה לע " רדסהה ךותל האירק " הקיקח תוארוה תויתקוח לע תיטופיש תרוקיב תרגסמב
הבחרהב ואר תישאר : גב " ץ 8300/02 נ רסנ ' לארשי תלשממ , םוימ ןיד קספ 22.5.2012 , םיפיעס 57-59
ד האישנה לש הניד קספל ' שיניב .

293 . ב תועובקה רורחשה תוליע שולשל עגונה לכב פיעס םי 30 א ) ג )( 1 ( , ) 2 ( ו - ) 3 ( – השקב שיגהש ימ רורחש
ךותב ודמעמ תרדסהל 3 השקבב לופיטה לחה םרט םא םישדוח ; תרדסהל השקב שיגהש ימ רורחש
ךותב ודמעמ 9 הטלחה הלבקתה םרט םא םישדוח ; ןמז קרפ ףלחש רחאל ושרגל ןתינ אלש ימ רורחשו
לש ילאמינימ 3 םינש – הלא םיפיעס תולטבש ירה , לש יתקוח דעס ךכל הוולתיש ילבמ " ךותל האירק
רדסהה " , םיפיעס לש םתליספ קידצמה יתקוחה ןורקיעה תא םישגת אלו רסח רדסהה תא ריאשת
הלא . ימ לש ילהנימה ורצעמ תא םירשפאמ םהש ךכמ תעבונ הלא םיפיעס תויתקוח יאש הדבועה חכונ
ב שוריג יכילה םימייקתמ אלש וניינע , ויפל יאנתה לש טסקטה ךותל האירק תבייחמ םתולטבש ירה
רוצע , וניינעב םייביטקפא הקחרה יכילה וניינעב םימייקתמ אלש , ררחושי . עובקה ללכל המודב תאז
וניינעב הקיספבו לארשיל הסינכה קוחב .

294 . ב ףיעס 30 א ) ב ( , ל רורחשה תוכמס תלבגהש הדבועה חכונ " םיגירח םירקמ " תל אלש תעגופ היואר תילכ
תוריחל תיתקוחה דוסיה תוכזב יתדימ יתלב ןפואבו , תלבגה אלל טסקטה תאירק לש דעס ןתיל שי
ל רורחשה תוכמס " םיגירח םירקמ ."

295 . ב ףיעס 30 א ) ב )( 1 ( , תלבגהש הדבועה חכונ םהב םירקמב רורחשה תוכמס " ותואירב בצמ וא וליג לשב
ןנתסמה לש , ותואירבל קזנ םורגל הלולע תרומשמב ותקזחה " םירקמ םתואל קר , רשא םהב " ךרד ןיא
קזנה תא עונמל תרחא " , קוחה דוסיה תוכזב יתדימ יתלב ןפואבו היואר תילכתל אלש תעגופ תית
תוריחל , םירקמל רורחשה תוכמס תלבגה אלל טסקטה תאירק לש דעס ןתיל שי םהב " תרחא ךרד ןיא
קזנה תא עונמל רומאה ."

296 . ב ףיעס 30 א ) ב )( 3 ( , תלבגהש הדבועה חכונ תוכמס םיניטק לש םרורחש םהב םירקמ םתואל קר רבודמ
םיוולמ אל םיניטקב קוחה דוסיה תוכזב יתדימ יתלב ןפואבו היואר תילכתל אלש תעגופ תוריחל תית ,
ה תוכמס תלבגה אלל טסקטה תאירק לש דעס ןתיל שי ןיטקה םהב םירקמל םיניטק לש רורחש " וניא
סופורטופא וא החפשמ ןב ידי לע הוולמ ."

297 . תעד תווח סיסב לע קר םדא לש ורצעמש הדובעה חכונ , היפל " לש וירוגמ רוזאב וא ובשומ תנידמב
היחרזא וא לארשי תנידמ ןוחטיב תא ןכסל הלולעה תוליעפ תעצבתמ ןנתסמה " תונכוסמל השירד אללו
67

תילאודיבידניא קוחה דוסיה תוכזב יתדימ יתלב ןפואבו היואר תילכתל אלש תעגופ תוריחל תית , חכונו
רוביצה םולש וא הנידמה ןוחטיבל ילאודיבידניא ןוכיס ונממ ףקשנש םדא לש ורצעמ ךשמהש הדבועה
ףיעסב רדסומ 30 א ) ד )( 2 ( אליממ , תולטב לע זירכהל שי ףיעס 30 א ) ד ( ) 3 ( .

298 . ב ףיעס 30 א ) א ( , ךשמב רצעמב םדא תקזחהמ תעבונה תוריחל תוכזב תיתקוח יתלבה העיגפה חכונ
" הדובע ימי העבש " עומיש אלל , רדסהה ךותל האירק לש דעס ןתיל שי , ךותב עומיש םייקל שי היפל
ךותב 24 רצעמב ותקזחה תליחתמ תועש ) לארשיל הסינכה קוחב עובקה טרדנטסל םאתהב .(

299 . פה חכונ תוריחל תוכזב תיתקוח יתלבה העיג , ךשמב םדא לש ותקזחהמ תעבונה 14 םויק אלל םימי
ןיעמ תרוקיב - תיטופיש , יכ עובקל שי ףיעס 30 ה ) 1 )( א ( לטב . הז ףיעס לש ותולטב , םאתהב יכ העמשמ
ףיעס לש אשירל 30 לארשיל הסינכה קוח תוארוה ולוחי ה , ךותב ןידה תיב ינפב אבוי רוצעהו 96 תועש
עוממ ורצעמ ד .

300 . ב ףיעס 30 א ) א ( , ךות ילהנימ רצעמב םדא תקזחהמ תעבונה תוריחל תוכזב תיתקוח יתלבה העיגפה חכונ
ןיעמ תרוקיב םויק - ל תחא תיתפוקת תיטופיש - 60 םימי , רדסהה ךותל האירק לש דעס ןתיל שי , היפל
ל תחא תיתפוקת תרוקיב םייקל שי - 30 םימי רתויה לכל ) טרדנטסל םאתהב ש ינכה קוחב לארשיל הס .(

301 . ליעל רומאכ , סמ ןוקית תא יכ איה םירתועה תדמע ' 3 תחא השקמכ תוארל שי , םיבר תויה ןכ לעו
ולוכ ןוקיתה לש ותולטב לע הזרכה הקידצמ תויתקוחה יא סוריווב םיעוגנ ויפיעסמ . תיבש לככ םלוא
תרחא רובסי טפשמה , הז סוריווב םיעוגנה םיפיעסה לש םתליספמ סונמ ןיא יכ םירתועה םירובס ,
ליעל טרופמכ םקלחב וא םאולמב , םיטרדנטסב דומעי ןוקיתהש תנמ לע טסקטה ךות לא האירקו
םיילאמינימה םייתקוחה .
םוכיס

סמ ןוקית תוארוה ' 3 םיילאמינימ םייתקוח םיטרדנטסב תודמוע ןניא , ןוקיתה לש וניד ןכ לעו
לטבתהל . זה תא ןכותמ תורקעמ קוחה תוארוה תטלחומ הלילש התוא תוללושו תוריחל תוכ , רעצמלו
הלבגהה תקספ יאנתב דמוע וניאש ןפואב הב תועגופ . טלקמ ישקבמ תוכפוה ןה , ןיאש םירחא םג ומכ
םשרגל תיטפשמ וא תישעמ תורשפא , םירחא לש םתעתרהל םיעצמאל . קוחה תוארוה ךכ םשל
קוחב הנוכמש ימ תא תוטישפמ " ןנתסמ " טפשמה תונגהה לכמ יתקוחה טפשמב תורכומה תוי ,
ילילפהו ילהנימה . םייזיפו םייטפשמ םימחתמ תורצוי ןה , לש םילבוקמה תונורקעה לכ םיעשומ םהב
קוחה ןוטלש .

סמ ןוקית ' 3 רכומ וניאש רוצי רצוי , הוושמהו ימואלניבה ןידב אלו ילארשיה ןידב אל – ילהנימ רצעמ
תרה אלא שוריג הניא ותילכתש שוריג וצ חוכמ הע . בושו בוש םיבישמה יגיצנ םירזוח הילע הרטנאמה
םלועה תונידמ רתיל האוושהב ידוחיי בצמב תאצמנ לארשי יכ איה , ןמ תוטסל הילע ןכ לעו
םילבוקמה םיטרדנטסה . יכ איה בושו בוש םיבישמה יגיצנ םירזוח הילע הרטנאמה " איה לארשי
הקירפא םע יתשבי לובג תלעב הדיחיה תיברעמה הנידמה ."

68

ןכא , יפרגואיגה המוקימ חכונ לארשי תדדומתמ םמעש םיישקב לזלזל ןיא . סחיב הלש הגרחה םלוא
העורפ המזגה איה יברעמה םלועה תונידמל . הרא " לש לובג ךרואל תדעותמ אל הריגה םע תדדומתמ ב
וקיסקמ םע םירטמוליק יפלא , םירוזאמו תיניטלה הקירמאמ םיטילפו םיילכלכ םירגהמ םיעיגמ וכרד
םלועב םירחא . הפוריא תונידמ , ןגנש תנמא לע תומותחה ןיב העונתה תולבגה ורסוהש רחאל ,
םיטילפו םיילכלכ םירגהמ ינוילימ םע תודדומתמ – ץרפמה תונידממ ןה , חרזמהו ןוכיתה חרזמה
קוחרה , יפוריאה דוחיאה חרזמב תומקוממה תונידמה לש ךוראה יתשביה לובגה ךרד םיסנכנה , ןהו
תונידממ הקירפא , ןווי לש ימיה ןלובג ךרד םיסנכנה , הקירפא תונידמ םע דרפסו הילטיא . ומכ תונידמ
םיה ךרדב ןהילא םיעיגמה םיבר םיטילפו םיילכלכ םירגהמ םע תודדומתמ הילרטסוא .

רתיה אלל החטשל הסינכה תעפות םע התודדומתה תניחבמ תידוחיי הניא לארשי תנידמ . ןכ יפ לע ףא ,
תומגמ תורמלו םלועה יבחרב החשקהה , םיטרדנטס לע רומשל יברעמה םלועה תונידמ תוחילצמ
רתיה אלל ןחטשל וסנכנש ימ רצעמל סחיב םיילאמינימ , וניארהש יפכו , םיטרדנטסמ תוטוס ןה רשאכ
הלא , הדימה לע רתי תוינעגופ תוקיטקרפ לוספל םיססהמ םניא טפשמה יתב , רצעמבשכ דחוימבו
ןניקסע . וצעה םיישקה ףרח יברעמה םלועה תונידממ תובר תודדומתמ םמע םימ , ןניא הלא תונידמ
העתרה םשל םינש ךשמל ילהנימ רצעמ לש תוינידמ תוצמאמ . וניארש יפכ , יתבו ברעמה תונידמ
ןורקעב םיקבד ןהב טפשמה , הדיחיו תחא איה ותרטמ שוריג וצ חוכמ ילהנימ רצעמ ויפל – שומימ
שוריגה – שוריג ךילה רדעהבו , ןיא ילהנימ רצעמ . העתרהו המילב ךרוצל , תוריכמ ןה ךכב , ץמאל שי
םירחא םיעצמא .

רומאה לכ חכונ , וז הריתע שארב שקובמכ תורוהל דבכנה טפשמה תיב שקבתי .


4 רבוטקואב 2012 .ןמרב ןתנוי , וע " ד רוד ןב תנע , וע " ד


רלפ דדוע , וע " ד ןצייו ףסא , וע " דםירתועה חוכ יאב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->