You are on page 1of 1

Ili-ili tulog anay

Ginapatulog man kamo kung udto sang bata pa kamo? Ako ya pirmi gid. Bisan gusto ko pa maghampang sa guwa, indi gid ko ka takas sa siesta. May ginakanta sa akon pirmi para makatulog. Paborito ko gid ni sang bata ko. Daw gakasub-an ko dayon. Ili-ili Tulog Anay (lyrics as I recall) Ili-ili tulog anay, Wala diri imo nanay. Kadto tienda bakal papay. Ili-ili tulog anay. -rough translationSleep for a while. Your mother is not here. Went to the market to buy bread. Sleep for a while.