PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT _________________________________________________________________________

KOD KURSUS /COURSE CODE: HBML2103 TAJUK KURSUS / COURSE TITLE: MORFOLOGI DAN SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEMESTER / SEMESTER: SEPTEMBER 2012

_________________________________________________________________________
ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu / Answer in Malay. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment ON-LINE via the MyVLE. Refer to the portal for instructions on the procedures to submit your assignment on-line. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 06hb November 2012 hingga 18hb November 2012. Serahan selepas 18hb November 2012 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 06th November 2012 to 18th November 2012. Submission after 18th November 2012 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri. /Your assignment should be prepared individually. You should not copy another person’s assignment. You should also not plagiarise another person’s work as your own.

1

terdapat empat pembahagian. kata kerja.SOALAN TUGASAN Menurut Nik Safiah Karim (1996). Sebagai salah seorang guru bahasa Melayu. bentuk. morfologi ialah bidang ilmu yang mengkaji struktur. Permasalahan yang paling ketara wujud adalah daripada pengesanan ramai pelajar yang masih keliru dari segi penggunaan kata tugas. anda diminta menyediakan analisis lengkap tentang penggunaan kata tugas dalam ayat. Menghuraikan setiap jenis kata tugas yang dibuktikan dengan contoh-contoh yang relevan. Dalam aspek penggolongan kata sahaja. Menyenaraikan dan menjelaskan jenis-jenis kata tugas berpandukan sumber rujukan buku Tatabahasa Dewan atau buku-buku tatabahasa lain yang terkini. dan penggolongan kata. 2 . iaitu kata nama. kata adjektif dan kata tugas. kata tugas bertindak sebagai pendukung sesuatu tugas dalam ujaran-ujaran tertentu. sama ada dalam lisan mahupun penulisan. Analisis anda mestilah meliputi perkara berikut: (a) (b) (c) Definisi dan konsep kata tugas berpandukan lima orang ahli bahasa / akademik. Tegasnya.

marks would be deducted as follows:    Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 . Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. If plagiarism is detected. markah akan dipotong seperti berikut: / Warning: The submitted assignment will automatically undergo a similarity check.50% overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 .30%: potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 . Jika plagiarisme dikesan.50%: potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh._______________________________________________________________________ PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik / Skema Jawapan. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given. • • • Assignments with 10 . MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE 3 . / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Rubrics / Answer Scheme.30% overlap with others: 20% deduction from the total marks scored.

2. jelas dan terperinci. KRITERIA PENILAIAN Pengenalan PEMBERATAN SANGAT LEMAH 0 Pengenalan yang tidak berkaitan. Penyenaraian dan penjelasan semua jenis kata tugas dengan berdasarkan rujukan kepada buku Tatabahasa Dewan atau buku-buku tatabahasa lain yang terkini. SEDERHANA 2 Pengenalan yang agak baik dan hanya menjelaskan sebahagian sahaja daripada keseluruhan objektif penulisan BAIK 3 Pengenalan yang baik dan objektif tentang penulisan dijelaskan secara menyeluruh tetapi tiada perincian dan susunan yang jelas Perbincangan tentang definisi dan konsep kata tugas dinyatakan dengan baik. Sekurang-kurangnya 1 MARKAH (MAK.5 Tiada berkaitan Perbincangan tentang definisi dan konsep kata tugas terlalu umum tanpa sebarang sumber rujukan. Sekurangkurangnya empat sumber rujukan dan pandangan ahli bahasa / akademik dikemukakan sebagai sokongan. Sekurang-kurangnya tiga sumber rujukan dan pandangan ahli bahasa / akademik dikemukakan sebagai sokongan. 10 5 . Definisi dan konsep kata tugas berpandukan ahli bahasa / akademik. Sekurang- CEMERLANG 4 Pengenalan yang amat baik dan jelas dan kesemua objektif tentang penulisan dinyatakan secara menyeluruh dan diperincikan satu persatu. 2. Sekurangkurangnya lima sumber rujukan dan pandangan ahli bahasa / akademik dikemukakan sebagai sokongan. Perbincangan tentang definisi dan konsep kata tugas dinyatakan dengan baik. Penyenaraian dan penjelasan tentang kata tugas berpandukan buku Tatabahasa Dewan dan sumber rujukan lain dinyatakan dengan baik dan tersusun.LAMPIRAN / ATTACHMENT RUBRIK TUGASAN / ASSIGNMENT RUBRICS KOD KURSUS / COURSE CODE: HBML2103 SEMESTER / SEMESTER: SEPTEMBER 2012 NO. Penyenaraian dan penjelasan tentang kata tugas berpandukan buku Tatabahasa Dewan dan sumber rujukan lain dinyatakan dengan baik dan tersusun. Penyenaraian dan penjelasan tentang kata tugas berpandukan buku Tatabahasa Dewan dan sumber rujukan lain dinyatakan dengan agak baik dan tersusun. 1.) 4 2. Sekurangkurangnya dua jenis 10 3.5 Tiada penjelasan. Penyenaraian dan penjelasan tentang kata tugas berpandukan buku Tatabahasa Dewan atau sumber rujukan lain dinyatakan secara umum sahaja. Perbincangan tentang definisi dan konsep kata tugas dinyatakan dengan agak baik. LEMAH 1 Pengenalan yang terlalu umum dan tiada sebarang fakta atau pernyataan tentang objektif penulisan.

Sekurangng-kurangnya empat contoh ayat berserta huraian yang lengkap dikemukakan sebagai sokongan. Organisasi 0. Penulisan terdapat bahagian pengenalan dan kandungankandungan lain yang disusun kemas mengikut format. Rumusan yang baik dan memperlihatkan keseluruhan penulisan tetapi kurang terancang. Huraian setiap jenis kata tugas yang dibuktikan dengan contoh-contoh. 2 JUMLAH MARKAH 5 . empat jenis kata tugas dinyatakan dengan contoh yang sesuai dan relevan. Huraian dan contoh . Penulisan bibliografi berpandukan gaya APA. Rumusan yang tidak menyeluruh 4 5. Sekurang-kurangnya enam contoh ayat berserta huraian yang lengkap dikemukakan sebagai sokongan.5 Tiada huraian dan contoh Huraian dan contoh kata tugas yang dinyatakan terlalu umum Huraian dan contoh . Huraian dan contoh . tetapi tidak tersusun.kata tugas dinyatakan dengan contoh yang sesuai dan relevan. jelas. 3. 40 10 4. Format dan peraturan penulisan tidak dipatuhi. Penulisan terdapat bahagian pengenalan dan kandungankandungan lain. Sekurang-kurangnya lapan contoh ayat berserta huraian yang lengkap dikemukakan sebagai sokongan.contoh bagi setiap jenis kata tugas baik.5 Tidak mengikut format penulisan. dan terperinci. 2. selain amat jelas dan yakin dalam merumuskan penulisan secara menyeluruh. Penulisan bibliografi tidak berpandukan gaya APA. Penulisan terdapat bahagian pengenalan dan kandungankandungan lain yang disusun mengikut format. Rumusan agak baik dan memperlihatkan sebahagian daripada penulisan kurangnya tiga jenis kata tugas dinyatakan dengan contoh yang sesuai dan relevan.contoh bagi setiap jenis kata tugas agak baik. Terdapat paparan penulisan yang amat baik. Rumusan 1 Tiada rumusan.contoh bagi setiap jenis kata tugas baik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful