You are on page 1of 137

V

E
T
K
O

V

J
E
D
N
E
J

P
U
B
L
I
K

C
I
I
a
u
t
o

d
i
r
e
c
t
o
r
y

d
i
r
e
c
t
o
r
y

o
f

t
o
u
r
i
s
m
MOTORIZMUS
Vzdialenosti miest
Hranin priechody
Rebrky predaja
s
e
d
e
m
n

s
t
y

r
o

k
2
0
1
2
/
2
0
1
3
CESTOVN RUCH
Ubytovacie a rekrean sluby
Retauran zariadenia
Mest, obce a reginy
AUTOADRESR
Aktulne auto-moto kontakty
Predaj, servis, sluby
Lzing, poistenie
TURIZMUS, RELAX
Pamiatky a mze
Turistick lokality, sluby
Kpele, wellness, fitness
Autoatlas Slovenskej republiky
GPS sradnice
Automapy miest
ISBN 978-80-89419-07-4
www.auto-kontakt.sk
pomocnk motoristu po cel rok
Nikdy neviete, o sa vm me na
cestch sta. Sta ma havarijn
poistenie, na ktor sa d vdyspo-
ahn. irok ponuka asisten-
nch sluieb aexpresn likvidcia
poistnch udalost s len niektor
zvhod, ktor mete uns vyui.
i u hadte vhodnejie rieenie
pre svoje nov alebo ojazden auto,
nae havarijn poistenie sa prisp-
sob vaim poiadavkm.
Overte si to na vlastnom aute.
Infolinka 0800 122 222
www.allianzsp.sk
MOJE AUTO
Vhodnejie
rieenie?
Nae havarijn
poistenie
2
Impressum Obsah
Obsah
RONK 17.

2012/2013
AUTOKONTAKT pomocnk
motoristu po cel rok
Vydavate
Nrodn 18, 010 01 ilina
Riadite projektu
Ing. Jozef Maruin e-mail: marusin@kj.sk
Redakcia
e-mail: auto@kj.sk
Tel.: 041/56 26 684
Reklama a inzercia
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Nrodn 18 010 01 ilina
Tel.: 041/56 26 684
Fax: 041/56 23 851
Sadzba, retu, scan
Brick 103, 010 01 ilina
Tel.: 041/723 44 37, fax: 041/700 15 23
e-mail: reklamnyservis@reklamnyservis.sk
Tla
Juraj tefu GEORG
Bajzova 11
010 01 ilina
Roziruje
Mediaprint Kapa a erpacie stanice
Mapov podklady
MAPA Slovakia Editor, s. r. o.
MAPA Slovakia Plus, s. r. o.
Dvojkrna 49
821 06 Bratislava 214
tel.: +421/2/45 52 20 92
e-mail: mapa@mapaeditor.sk
http://www.mapaeditor.sk
Adresa pre zasielanie korepondencie
KONTAKT/JUVEN, s. r. o.
Redakcia AUTOKONTAKT
Nrodn 18, 010 01 ilina
www.auto-kontakt.sk
ISBN 978-80-89419-07-4
Redakcia nezodpoved za obsah inzercie.
Ne vy ia da n rukopisy a obrazov materil
nevraciame. Ko pro va nie, znovupublikovanie
alebo rozirovanie ktorejkovek as ti asopisu
sa povouje v hrad ne
s psomnm shlasom vydavatea.
AUTOADRESR
Komoditn register vrobkov a sluieb A3
Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov B4B5
PLON PREZENTCIA FIRIEM
Zpadoslovensk regin C6C10
Stredoslovensk regin C19
ABECEDN ZOZNAM FIRIEM
Zpadoslovensk regin C11C18
Stredoslovensk regin C19C23
Vchodoslovensk regin C24
REDAKN INFORMAN BLOK
AUTO MOTO
Predaj novch automobilov E26
Automobil roka E27
CESTOVN RUCH
Kpen oblasti E28E29
Krasov oblasti E28
Nrodn parky E29
Historick pamiatky E30
CESTOVN RUCH
Piktogramy F32
UBYTOVACIE, REKREAN A STRAVOVACIE ZARIADENIA F31F35
AUTOATLAS SR
Automapa M1M68
Hranin priechody M69M70
Tabuka vzdialenost M71
Mapy miest M72M80
Abecedn register SR M81M96
pomocnk motoristu po cel rok pomocnk motoristu po cel rok
Automobily a prpojn vozidl
Autobusy, mikrobusy, minibusy str. B- 4
Karavany, obytn automobily str. B- 4
ahk a itkov automobily str. B- 4
Nkladn vozidl, ahae, prepravnky str. B- 4
Osobn automobily str. B- 4
Prvesy, nvesy, prpojn vozidl str. B- 4
portov vozidl str. B- 4
pecilne automobily,
stroje a mechanizmy str. B- 4
Prsluenstvo a doplnky vozidiel
Doplnky a prsluenstvo vybavenia
vozidiel str. B- 4
Komunikan, navigan systmy
a zariadenia str. B- 4
Zabezpeovacie, bezpenostn
zariadenia str. B- 4
Automobily komponenty
a asti vozidiel
Akumultory, autobatrie str. B- 4
Chladenie, klimatizcia,
krenie a vzduchotechnika vozidiel str. B- 4
Koles a pneumatiky, prsluenstvo str. B- 4
Meracie prstroje a vybavenie vozidiel str. B- 4
Motory a prsluenstvo str. B- 4
an zariadenia,
komponenty a prsluenstvo str. B- 4
Automobily a motorov vozidl
vroba, prevdzka, servis
Autokozmetika str. B- 4
Diagnostika, meranie, kontrola str. B- 4
Ekolgia, likvidcia,
recyklcia odpadu a dielov str. B- 4
Karosrske, klampiarske,
lakovncke prce str. B- 4
Nradie a nstroje str. B- 4
Oleje a maziv, prevdzkov kvapaliny str. B- 4
Pneuservisy str. B- 5
Pohonn hmoty, zariadenia na ich vdaj str. B- 5
Servisy, opravovne,
servisn prce a sluby str. B- 5
Tuning, pravy vozidiel str. B- 5
Umvanie, konzervcia vozidiel
vybavenie, prostriedky str. B- 5
Doprava, preprava,
pedcia, logistika
Dopravn, pedin sluby str. B- 5
Sluby auto moto
Autobazr str. B- 5
Autoumyvrne, istenie automobilov str. B- 5
Finann sluby, poistenie,
lzing vozidiel str. B- 5
Legislatva, metrolgia,
skobnctvo, intitcie str. B- 5
Poiovne, prenjom str. B- 5
Sahovacie, odahov sluby str. B- 5
Cestovn ruch,
sluby pre cestovn ruch
Bazny, kpalisk, aquaparky str. B- 5
Dodvatelia vybavenia a tovaru
pre ubytovacie a retauran zariadenia str. B- 5
Lieebn, rekondin,
rehabilitan sluby str. B- 5
Mest, obce, reginy
sluby cestovnho ruchu str. B- 5
Organizcia spoloenskch
a kultrnych akci str. B- 5
Pamiatky, mze, galria str. B- 5
Rekrean zariadenia a sluby str. B- 5
Retauran, stravovacie
zariadenia a sluby str. B- 5
pecilne sluby, intitcie, fondy str. B- 5
portov zariadenia, relax,
fitness, welness str. B- 5
Turistick sluby,
lokality, pozoruhodnosti str. B- 5
Ubytovacie zariadenia a sluby str. B- 5
Zdravotn cestovn ruch, kpele str. B- 5
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
A3
Komoditn register vrobkov a sluieb Autoadresr
AUTOMOBILY A PRPOJN VOZIDL
HYUNDAI
AUTO PALACE BRATISLAVA,
s. r. o. Bratislava 5 str. C- 12
CHEVROLET
FANCAR, s. r. o. Bratislava str. C- 13
MAZDA
MAZDA MOTOR EUROPE LOGISTICS, o. z.
Bratislava str. C- 15
MITSUBISHI MOTORS
AUTO PALACE BRATISLAVA,
s. r. o. Bratislava 5 str. C- 12
Znaky bez rozlenia
AUTOPROFIT, s. r. o. Galanta str. C- 12
BIKERS CENTRUM SLOVAKIA,
s. r. o. Trnava str. C- 12
HIAB, spol. s r. o. Bansk Bystrica str. C- 20
ISUZU TRUCKS SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 15
STABO, s. r. o. Slovensk upa str. C- 23
TT-CAR, s. r. o. Trnava str. C- 18
VILIAM TURAN - TURANCAR Nitra str. C- 18
AUTOBUSY, MIKROBUSY, MINIBUSY
COREX, s. r. o. Vrble str. C- 13
SOR SLOVAKIA, s. r. o. ilina str. C- 23
KARAVANY, OBYTN AUTOMOBILY
MOBILIS MOBILN DOMY Bratislava str. C- 15
TURAN-AUTO, s. r. o. Martin str. C- 23
AHK A ITKOV AUTOMOBILY
TS MOTORY, s. r. o. Martin str. C- 23
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o. Dubnica nad Vhom
str. C- 23
NKLADN VOZIDL, AHAE, PREPRAVNKY
GTB, a. s. Liptov sk Hrdok str. C- 20
KURTA, s. r. o. Bansk Bystrica str. C- 21
VS-MONT, s. r. o. Lazy pod Makytou
str. C- 23
OSOBN AUTOMOBILY
AUDI
AUDI CENTRUM BRATISLAVA Bratislava str. C- 11
CITROEN
CITROEN SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 13
FIAT
FIAT SR, spol. s r. o. Bratislava str. C- 14
HYUNDAI
HYUNDAI MOTOR CZECH, s. r. o. Bratislava str. C- 14
JAGUAR
T. O. P. AUTO SLOVAKIA, a. s. Bratislava str. C- 17
KIA
KIA MOTORS SALES SLOVENSKO,
s. r. o. Bratislava str. C- 15
LANDROVER
T. O. P. AUTO SLOVAKIA, a. s. Bratislava str. C- 17
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ SLOVAKIA,
s. r. o. Bratislava str. C- 15
OPEL
OPEL SOUTHEAST EUROPE LLC,
org. zloka Bratislava str. C- 16
PEUGEOT
PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 16
PORSCHE
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o. Bratislava str. C- 16
RENAULT
RENAULT SLOVENSKO,
spol. s r. o. Bratislava str. C- 17
SEAT
ANRACAR, s. r. o. Bratislava str. C- 11
AUTO BNP, s. r. o. Bratislava str. C- 11
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
PRESSKAM, s. r. o. Bratislava str. C- 16
SUBARU
MIKONA, s. r. o. Bratislava str. C- 15
KODA
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
KODA AUTO SLOVENSKO, s. r. o. Bratislava 2 str. C- 17
TOYOTA
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 18
VOLKSWAGEN
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s. Bratislava 49 str. C- 18
VOLVO
T. O. P. AUTO SLOVAKIA, a. s. Bratislava str. C- 17
Znaky bez rozlenia
ALTERIA MOTOR, s. r. o. ilina str. C- 19
ARTOUR, s. r. o. Doln Streda str. C- 11
ASPEKTA TRADE, s. r. o. Pchov str. C- 19
AUTO ZOBOR, s. r. o. Nitra str. C- 12
BELIEVE, s. r. o. Bansk Bystrica str. C- 20
FANCAR, s. r. o. Bratislava str. C- 13
MAZDA MOTOR EUROPE LOGISTICS, o. z.
Bratislava str. C- 15
MOTOR-CAR BRATISLAVA Bratislava str. C- 15
MSC - SUZUKI SLOVENSKO Bratislava str. C- 16
PROCAR-MOTORSPORT, s. r. o. Bho str. C- 17
REMESLOSERVIS DRUSTVO Nitra str. C- 17
ULTIMATE, s. r. o. Bratislava str. C- 18
PRVESY, NVESY, PRPOJN VOZIDL
AC GmbH AUTOCARAVAN Trnava str. C- 11
AGADOS SLOVAKIA, s. r. o. Modra str. C- 11
PORTOV VOZIDL
MUSTANG CLUB SLOVAKIA Bratislava str. C- 16
TUNINGSHOP SK, s. r. o. Vrtky str. C- 23
PECILNE AUTOMOBILY, STROJE
A MECHANIZMY
AUTO RASTER, s. r. o. Zvolen str. C- 19
MEDEA TEAM, s. r. o. Bratislava str. C- 15
SL SLOVAKIA, a. s. Slovensk upa str. C- 22
PRSLUENSTVO
A DOPLNKY VOZIDIEL
AUTO MOTO CENTRUM,
TEFAN VARGA Komrno str. C- 12
CONAN, s. r. o. ilina str. C- 20
IL TRADE, spol. s r. o. Dunajsk Streda str. C- 15
PEDRO SK, s. r. o. Bnovce nad Bebravou
str. C- 16
SLOVENSK PLYNRENSK PRIEMYSEL, a. s.
Bratislava str. C- 17
DOPLNKY A PRSLUENSTVO VYBAVENIA
VOZIDIEL
AUTOSTOP SKALKA, s. r. o. Radoa str. C- 20
FAST FORWARD, s. r. o. Bratislava str. C- 14
MOLPIR, s. r. o. Bratislava str. C- 15
PEDRO SK, s. r. o. Bnovce nad Bebravou
str. C- 16
YADO, s. r. o. Handlov str. C- 23
KOMUNIKAN, NAVIGAN SYSTMY
A ZARIADENIA
DEFEND SLOVAKIA, s. r. o. Nov Mesto nad Vhom
str. C- 13
ZADAKO, s. r. o. Bratislava str. C- 18
ZABEZPEOVACIE, BEZPENOSTN
ZARIADENIA
CARCODE, s. r. o. Limbach str. C- 12
AUTOMOBILY KOMPONENTY
A ASTI VOZIDIEL
PEWAG SLOVAKIA, s. r. o. Nitra str. C- 16
PROFI BAU PLUS, s. r. o. Bratislava str. C- 17
REIMANN, s. r. o. Zvolen str. C- 22
RST SLOVAKIA, spol. s r. o. Nitrianske Hrniarovce
str. C- 17
SELVIT, s. r. o. ilina str. C- 22
SEVEN CAR WASH SLOVAKIA,
s. r. o. Komrno str. C- 17
TART - VILIAM NEMKO Spisk Nov Ves
str. C- 24
VRGA, s. r. o. Malachov str. C- 23
AKUMULTORY, AUTOBATRIE
KALOAY TEFAN PNEUSERVIS Vrble str. C- 15
MICRONIX, spol. s r. o. Bansk Bystrica str. C- 22
CHLADENIE, KLIMATIZCIA, KRENIE
A VZDUCHOTECHNIKA VOZIDIEL
AUTOOPRAVA KROPAJ MARIN Pieany str. C- 12
SERVIS - TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 17
KOLES A PNEUMATIKY, PRSLUENSTVO
AZ PNEU SK, s. r. o. Bratislava str. C- 12
CENTRUM KOLIES Nitra str. C- 13
PRO RACING Bratislava str. C- 17
MERACIE PRSTROJE A VYBAVENIE VOZIDIEL
TACHO, s. r. o. Vrble str. C- 17
MOTORY A PRSLUENSTVO
FLAGA, spol. s r. o. Pezinok str. C- 14
SERVIS - TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 17
TURBO - TEC SLOVAKIA, s. r. o. Trenn str. C- 18
AN ZARIADENIA, KOMPONENTY
A PRSLUENSTVO
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 11
AUTOMOBILY A MOTOROV
VOZIDL VROBA, PREVDZKA, SERVIS
AUTOCENTRUM VIKA, s. r. o. Nitra str. C- 12
B. P. TRADE INTERNATIONAL,
s. r. o. Kemarok str. C- 24
ELPOOL, s. r. o. Koice str. C- 24
MILAN VLEK - VMTOP Povask Bystrica
str. C- 22
MOTOR-CAR NITRA, s. r. o. Nitra str. C- 16
PLASTI DIP SLOVAKIA, s. r. o. trovo str. C- 16
AUTOKOZMETIKA
TENSUMAT, a. s. Nitra str. C- 18
DIAGNOSTIKA, MERANIE, KONTROLA
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 11
AUTOOPRAVA KROPAJ MARIN Pieany str. C- 12
GALAMI, spol. s r. o. Senec str. C- 14
HOMOLA, s. r. o. Bratislava str. C- 14
MM RACING, s. r. o. Bratislava str. C- 15
STK - MIKO, s. r. o. ilina str. C- 23
EKOLGIA, LIKVIDCIA, RECYKLCIA ODPADU
A DIELOV
KALOAY TEFAN PNEUSERVIS Vrble str. C- 15
KAROSRSKE, KLAMPIARSKE, LAKOVNCKE
PRCE
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 11
NHRADN DIELY
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 11
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
COREX, s. r. o. Vrble str. C- 13
NRADIE A NSTROJE
NECO, s. r. o. Trenn str. C- 16
TEHNO, s. r. o. Topoany str. C- 17
OLEJE A MAZIV,PREVDZKOV KVAPALINY
SERVIS - TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 17
B4
Autoadresr Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov
PNEUSERVISY
123 AUTOSERVIS Bratislava str. C- 11
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 11
AUTOSERVIS HORECK UBOMR Bratislava 2 str. C- 12
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
KALOAY TEFAN PNEUSERVIS Vrble str. C- 15
POHONN HMOTY, ZARIADENIA NA ICH VDAJ
ANDREA STROKOV - A-TRADE Pezinok str. C- 11
CASTROL SLOVENSKO, s. r. o. Bratislava 2 str. C- 13
SERVISY, OPRAVOVNE, SERVISN PRCE
A SLUBY
SEAT
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
KODA
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
VOLKSWAGEN
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
Znaky bez rozlenia
123 AUTOSERVIS Bratislava str. C- 11
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 11
AUTOOPRAVA KROPAJ MARIN Pieany str. C- 12
AUTOSERVIS HORECK UBOMR Bratislava 2 str. C- 12
SERVIS - TURBO, s. r. o. Vrbov str. C- 17
STK - MIKO, s. r. o. ilina str. C- 23
STROJE, ZARIADENIA, MATERILY PRE
SERVISY A OPRAVOVNE
AG - AUTOLIFT, spol. s r. o. Nitra str. C- 11
EKOLIN, s. r. o. Bansk Bystrica str. C- 20
ENERGOSERVIS CLC, s. r. o. Bratislava str. C- 13
HBC SYSTEM SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 14
KVZ - JOMAZ Lehota str. C- 15
MICRONIX, spol. s r. o. Bansk Bystrica str. C- 22
PHILADELPHIA, s. r. o. Sldkoviovo str. C- 16
R & J, spol. s r. o. Vlkovce str. C- 17
TECH SOLUTION, s. r. o. Nitra str. C- 18
TENSUMAT, a. s. Nitra str. C- 18
TUKY AUTOUMYVRKA Bratislava - Rusovce
str. C- 18
UNIVER SLOVAKIA, s. r. o. Bansk Bystrica str. C- 18
YVES & SOTECO SLOVAKIA, s. r. o.
Bratislava str. C- 18
TUNING, PRAVY VOZIDIEL
AUTOBOXY SLOVAKIA, s. r. o. Dubnica nad Vhom
str. C- 20
COBRA TUNING, s. r. o. Bratislava str. C- 13
IMAGEWELL, s. r. o. Bratislava str. C- 15
JABLOTRON SLOVAKIA, s. r. o. ilina str. C- 21
PAMA SLOVAKIA, spol. s r. o. Bansk Bystrica str. C- 22
PEDRO SK, s. r. o. Bnovce nad Bebravou
str. C- 16
PHOBOS, spol. s r. o. Koice str. C- 24
PMT, spol. s r. o. Koice str. C- 24
SAXO MEDIUM, s. r. o. Bratislava str. C- 17
UMVANIE, KONZERVCIA
VOZIDIEL VYBAVENIE, PROSTRIEDKY
CRLK ROSTISLAV Skalica str. C- 13
DARNER, s. r. o. Luenec str. C- 20
DRIVE SK, s. r. o. Trenn str. C- 13
KRCHER CENTER MONTES SK,
s. r. o. Bratislava str. C- 15
PEMAT, s. r. o. Nitra str. C- 16
TENSUMAT, a. s. Nitra str. C- 18
DOPRAVA, PREPRAVA,
PEDCIA, LOGISTIKA
DOPRAVN, PEDIN SLUBY
DATACAR, s. r. o. Detva str. C- 20
DOPRAVA A SLUBY K & T, s. r. o. adca str. C- 20
KALOAY TEFAN PNEUSERVIS Vrble str. C- 15
PEDRO SK, s. r. o. Bnovce nad Bebravou
str. C- 16
SLUBY AUTO MOTO
AUTOVRAKOVISKO, s. r. o. Bernolkovo str. C- 12
AUTOVRAKY, s. r. o. Trnava str. C- 12
CARS IQ, spol. s r. o. Pieany str. C- 12
CSOKO, s. r. o. Bratislava str. C- 13
DAGMAR EKUNOVOV Bansk Bystrica str. C- 20
DANTER - SK, s. r. o. Dunajsk Streda str. C- 13
DE-S-PE, spol. s r. o. Prievidza str. C- 20
EAST-WEST SK, s. r. o. Pukanec str. C- 13
ECO-RECYKLING, s. r. o. Hol str. C- 13
ELKOPLAST SLOVAKIA, s. r. o. Trenianske Teplice
str. C- 13
FE-MARKT, spol. s r. o. Koice str. C- 24
GALIMEX EKO, s. r. o. Martin str. C- 20
HELPECO, s. r. o. Povask Bystrica
str. C- 20
HUPRO, s. r. o. ilina str. C- 21
MARTIN AUGUSTN -
AUTOVRAKOVISKO MATTY Igram 210 str. C- 15
MAVEBA, s. r. o. Hanuovce nad Topou
str. C- 24
PETER POPIVK - POP - CAR SERVIS
Koice str. C- 24
ROADLIFE DESIGN, s. r. o. Bratislava str. C- 17
UNIVERSUM SR, s. r. o. Svt Jur str. C- 24
WIP AUTOVRAKOVISKO, s. r. o. amorn str. C- 18
AUTOBAZR
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
AUTOUMYVRNE, ISTENIE AUTOMOBILOV
123 AUTOSERVIS Bratislava str. C- 11
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
FINANN SLUBY, POISTENIE, LZING
VOZIDIEL
ALLIANZ - SLOVENSK POISOVA, a. s.
Bratislava 1 str. C- 11
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
UNION POISOVA, a. s. Bratislava str. C- 18
VOLKSWAGEN FINANN SLUBY SLOVENSKO, s. r. o.
Bratislava str. C- 18
LEGISLATVA, METROLGIA, SKOBNCTVO,
INTITCIE
STK - MIKO, s. r. o. ilina str. C- 23
POIOVNE, PRENJOM
A. KLEES SLOVAKIA, s. r. o. Bratislava str. C- 11
BOAT, a. s. Bratislava str. C- 12
SAHOVACIE, ODAHOV SLUBY
AUTO BDM, s. r. o. Nitra str. C- 11
AUTOSERVIS HORECK UBOMR Bratislava 2 str. C- 12
CESTOVN RUCH, SLUBY
PRE CESTOVN RUCH
CzechTourism Praha,
esk republika str. C- 13
HUSACINA U GALIKA Slovensk Grob str. C- 14
BAZNY, KPALISK, AQUAPARKY
MESTO SPISK NOV VES Spisk Nov Ves
str. C- 24
DODVATELIA VYBAVENIA A TOVARU PRE
UBYTOVACIE A RETAURAN ZARIADENIA
PIVOVAR STEIGER, a. s. Vyhne str. C- 22
VNO - MASARYK, s. r. o. Skalica str. C- 18
LIEEBN, REKONDIN, REHABILITAN
SLUBY
BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk Kpele
str. C- 24
KPELE BOJNICE, a. s. Bojnice str. C- 21
RAN, s. r. o. Ruomberok str. C- 22
MEST, OBCE, REGINY SLUBY
CESTOVNHO RUCHU
MESTO SPISK NOV VES Spisk Nov Ves str. C- 24
ORGANIZCIA SPOLOENSKCH
A KULTRNYCH AKCI
ACR, s. r. o. Donovaly str. C- 19
HUSACINA U GALIKA Slovensk Grob str. C- 14
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 22
PIVOVAR STEIGER, a. s. Vyhne str. C- 22
VNO - MASARYK, s. r. o. Skalica str. C- 18
PAMIATKY, MZE, GALRIA
MESTO SPISK NOV VES Spisk Nov Ves
str. C- 24
REKREAN ZARIADENIA A SLUBY
ACR, s. r. o. Donovaly str. C- 19
ATC MANN A CHO TIESAVA Povask Bystrica
str. C- 19
GAZDOVSTVO UHLISK Nemov str. C- 14
HORSK CHATA KMNEK Makov 70 str. C- 20
HORSK HOTEL EVA Svt Jur str. C- 14
HOTEL LIPTOV Demnovsk Dolina
str. C- 21
HOTEL RELAX AVENA Liptovsk Jn str. C- 21
HOTEL TEFNIK Myjava str. C- 14
HOTEL VILLA BIANCA Liptovsk Mikul
str. C- 21
CHATA - PENZIN UNIVERZITKA Modra str. C- 14
PARK HOTEL Stupava str. C- 16
PENZIN - CHATA GILIANKA Boleov str. C- 22
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 22
RAN, s. r. o. Ruomberok str. C- 22
RETAURAN, STRAVOVACIE ZARIADENIA
A SLUBY
ACR, s. r. o. Donovaly str. C- 19
HOTEL BYSTRIAN Star Bystrica str. C- 21
HOTEL CARMIN Pezinok str. C- 14
HOTEL PODHRADIE Povask Bystrica
str. C- 21
HUSACINA U GALIKA Slovensk Grob str. C- 14
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 22
PENZIN SOLISKO Zzriv str. C- 22
PECILNE SLUBY, INTITCIE, FONDY
MESTO SPISK NOV VES Spisk Nov Ves
str. C- 24
PORTOV ZARIADENIA, RELAX, FITNESS,
WELNESS
BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk Kpele
str. C- 24
MESTO SPISK NOV VES Spisk Nov Ves
str. C- 24
PENZIN MICHAELA Vyhne str. C- 22
RAN, s. r. o. Ruomberok str. C- 22
TURISTICK SLUBY, LOKALITY,
POZORUHODNOSTI
KULTRNE A INFORMAN CENTRUM MESTA,
prspevkov organizcia Kremnica str. C- 21
MESTO SPISK NOV VES Spisk Nov Ves
str. C- 24
UBYTOVACIE ZARIADENIA A SLUBY
ACR, s. r. o. Donovaly str. C- 19
AREL - CHATA ZOKA Modra str. C- 11
HOTEL AUTOCAMPING AWA Blatnica str. C- 20
HOTEL BOBOTY Terchov str. C- 21
HOTEL DOM portu Bratislava str. C- 14
HOTEL LIPA adca str. C- 21
HOTEL MAK Terchov str. C- 21
HOTEL PIATROVA Vrtky str. C- 21
HUSACINA U GALIKA Slovensk Grob str. C- 14
CHATA OPALISKO Zvan Poruba str. C- 21
CHATOV OSADA - JAHODNK Smolenice str. C- 14
CHATY UHORK, ILK A RAJNOHA
Terchov str. C- 21
LYIARSKE STREDISKO PEZINSK BABA
Pezinok str. C- 15
PENZIN OMPITL Doany 145 str. C- 16
PENZIN ROZLIA Vek Meder str. C- 16
PENZIN U JUHSA, s. r. o. Koarisk 89 str. C- 16
PENZIN ZUZANA Trenn str. C- 16
RZ DEMNOVKA - SO Liptovsk Mikul
POLYTECHNICK str. C- 22
ZDRAVOTN CESTOVN RUCH, KPELE
BARDEJOVSK KPELE, a. s. Bardejovsk Kpele
str. C- 24
B5
Zoznam odkazov na jednotliv firmy poda odborov Autoadresr
Vroba, predaj
a servis prvesov
od 300 do 3 500 kg
www.agados.sk
Nov Hyundai i20. Zamyslite sa znova
U od 8 990 s uvdzacm bonusom 1 000 a klimatizciou zadarmo
So svetelnm a daovm senzorom, s 5-ronou zrukou bez obmedzenia kilometrov, so zadnou
cvacou kamerou a s elektronickm kom Smart key, je nov Hyundai i20 dokonalou kombinciou
zmyslov, ktor vm zjednoduia ivot. U v tandardnej vbave njdete viac, ako by ste akali,
naprklad 6 airbagov, rdio s prehrvaom CD, MP3, RDS a s pripojenm na AUX, systmy ABS
a EBD, stabilizan systm ESP, ale aj palubn pota, elektrick ovldanie prednch okien,
diakovo ovldan centrlne zamykanie s alarmom i vkovo a pozdne nastaviten volant.
Prte otestova kvalitu znaky Hyundai, ktor u dvakrt po sebe zvazila v hodnoten
kvality magaznu AutoBild. Navye k modelom Hyundai automaticky zskate aj 5-ron zruku
bez obmedzenia kilometrov, 5 rokov asistennch sluieb a 5 rokov zvhodnench servisnch
prehliadok.
Objavte viac na www.hyundai.sk alebo navtvte naich predajcov.
www.hyundai.sk
Kombinovan spotreba: 3,2 - 6,0 l/100 km, emisie CO
2
: 84 - 140 g/km. Foto je ilustran.
HYUNDAI ABSOLTNY VAZ
HyundaiSlovensko
Servisn pracovisk v Nitre, v Brezne a v Trenne
Fullservis kompletn starostlivos o umvaciu technolgiu
Umvacie linky pre osobn a itkov vozidl, umvacie linky pre nkladn vozidl a autobusy,
samoobslun boxy, umvacie tunely, istiky odpadovch vd, autokozmetika
Tensumat, a. s., Fraa Mojtu 1, 949 01 Nitra, tel. 037 7722392, tel./fax. 00421 37 7722056, tensumat@tensumat.sk
Garancia: prchod servisu do 24 hodn!
C9
Zpadoslovensk regin Plon prezentcia firiem


s
t
r
.

C

1
3


s
t
r
.

C

1
6
Plon prezentcia firiem Zpadoslovensk regin
C10


s
t
r
.

C

1
1


s
t
r
.

C

1
2


s
t
r
.

C

1
5


s
t
r
.

C

1
7
Levick 13, 949 01 Nitra
VYKONVAME:
Mechanick prce, servisn prehliadky vetkch typov
osobnch, dodvkovch vozidiel itkovch a malch
dodvkovch vozidiel
Kontrola a nastavenie geometrie na digitlnom meracom
zariaden
Mont anch zariaden
Prprava vozidiel na STK
Klampiarske a karosrske prce na havarovanch
vozidlch v spoluprci s poisovami
Lakovanie vozidiel, preletenie zvetralch lakov
POSKYTUJEME A ZABEZPEUJEME:
Odahov slubu
Zavy stlym zkaznkom a opravy prednostne
Zrun a pozrun servis vozidiel
Pneuservis
Geometria
Predaj nhradnch dielov a prsluenstva motorovch
vozidiel na objednvku
Tel./Fax: 037/733 68 84, 037/655 99 81
Mobil: Pavol Ducho 0905/622 135, Juraj Mat 0905/622 136
e-mail: hyundai-bdm@stonline.sk, duchon-bdm@stonline.sk
http://www.auto-bdm.sk
Otvracia doba:
POPIA: 8.00 h16. 30, SO: na objednvku, NE: zatvoren
Vykonvame opravy mechanickch a elektronickch
ast osobnch a itkovch vozidiel vetkch znaiek.
istenie a plnenie klimatizcie
skanie, oprava, nastavenie trysiek:
klasick, dvojpruinov, Common Rail
Diagnostika systmov:
H RIADENIE MOTORA
H ABS
H AIRBAG
H KLIMATIZCIA
H in pomocou KTS a V.A.G.
Adresa: ilinsk 92, 921 01 Pieany
tel./fax: 033/774 16 55, mobil: 0907/98 38 13, 0903/45 65 99
Stanin ulica
(pri elezninom priecest arel autobazru)
952 01 Vrble
mobil: 0903/41 64 26
\ VKUP DRUHOTNCH SUROVN
\ PNEUSERVIS
\ PREDAJ AUTOBATRI
\ AUTODOPRAVA DO 3,5 t
Bajzova 11, 010 01 ilina
Tel.: 041 763 12 67, 700 36 90, 700 36 91
Fax: 041 763 26 77
Mob.: 0905 427 402
e-mail: kniharstvogeorg@kniharstvogeorg.sk
www.kniharstvogeorg.sk
predtlaov prprava CTP do formtu B1
tla do formtu B1
plnofarebn asopisy
leporel, brory, prospekty, kalendre
slovnky, zloenky, hospod. tlaoviny
mkk a tuh vzby V1 V9
exkluzvna vzba, run itie
vario pirla
vysekvanie, dierovanie, znanie
lakovanie, laminovanie
www.styldomuabytu.sk
tie
n
a
1
123 AUTOSERVIS
Adresa: Ivnska cesta 10/C,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-4341 3050
Mobil: 0910-848 242
E-mail: info@123-autoservis.sk
Internet: http://www.123-autoservis.sk
Odbory innosti:
Autoservis, rchloservis, predaj a vmena motorovch olejov,
servis autoklimatizci
Pneuservis, predaj pneumatk, diskov,
uskladnenie pneumatk
istenie interirov automobilov
A
A. KLEES SLOVAKIA s. r. o.
Adresa: Star Vajnorsk 25/A,
831 04 Bratislava
Tel.: 02-4363 7821
Fax: 02-4363 7822
E-mail: info.bratislava@buchbinder.sk
Internet: http://www.buchbinder.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Autopoiova osobnch a nkladnch vozidiel
AC GmbH AUTOCARAVAN
Adresa: Podjavorinskej 37/1,
917 01 Trnava
Tel.: 033-550 3060
Fax: 033-550 3070
E-mail: ac@nextra.sk
Internet: http://www.caravan-ac.sk
Odbory innosti:
Prvesy, nvesy, prpojn vozidl
AG - AUTOLIFT, spol. s r. o.
Adresa: Benkova 380/26,
949 11 Nitra
Tel.: 0911-888 087, 0905-673 813
E-mail: ag-autolift@ag-autolift.sk
Internet: http://www.ag-autolift.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje a zariadenia pre opravovne
AGADOS SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Doln 142,
900 01 Modra
Tel.: 033-642 2672
Fax: 033-642 2671
E-mail: agados@agados.sk
Internet: http://www.agados.sk
Prvna forma: spol. s r. o.
Odbory innosti:
Vroba a predaj prvesov valnkov, valnkov s plachtou,
skriov, sklopn a rzne pecilne prepravnky
ALLIANZ SLOVENSK
POISOVA, a. s.
Adresa: Dostojevskho rad 4,
815 74 Bratislava 1
Tel.: 02-5963 1111
Infolinka: 0800-122 222
E-mail: allianzsp@allianzsp.sk
Internet: http://www.allianzsp.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Poistenie osb
Poistenie majetku
Poistenie vozidiel
ANDREA STROKOV
A-TRADE
Adresa: Svtoplukova 26, P. O. BOX 43,
902 01 Pezinok
Tel.: 0948-401 441
E-mail: drahostroka@gmail.com
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Drahoslav Stroka (riadite)
Odbory innosti:
erpacia stanica na LPG plyn, autoplyn
Poboky:
A-TRADE A-TRADE
Ndran 34 Hlavn ulica
900 28 Ivanka pri Dunaji 900 41 Rovinka
Tel.: 0948/401 441 Tel.: 0948/401 441
ANRACAR, s. r. o.,
AUTORIZOVAN SERVIS
A PREDAJ VOZIDIEL SEAT
Adresa: Pannska cesta 45,
851 04 Bratislava
Tel.: 02-3211 4448
Fax: 02-3211 4440
E-mail: office@anracar.sk
Internet: http://www.seat-panonska.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily SEAT
AREL - CHATA ZOKA
Adresa: as Piesok 4021,
900 01 Modra
Tel.: 0905-769 866
E-mail: info@zoska.sk
Internet: http://www.zoska.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
ARTOUR, s. r. o.
Adresa: Jna Majku . 683,
925 63 Doln Streda
Tel.: 0948-747 073
Fax: 031-789 3803
E-mail: info@artour.sk
Internet: http://www.artour.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily
AUDI CENTRUM BRATISLAVA
Adresa: Harmincova 2/B,
841 01 Bratislava
Tel.: 02-3229 2411
Fax: 03-3229 2400
E-mail: info@audi-ba.sk
Internet: http://www.audibratislava.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky AUDI
AUTO BDM, s. r. o.
Adresa: Levick 13,
949 01 Nitra
Tel.: 037-733 6884, 655 9981
Fax: 037-733 6884
Mobil: 0905-622 135, 0905-622 136
E-mail: hyundai-bdm@stonline.sk,
duchon-bdm@stonline.sk
Internet: http://www.autobdm.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ducho Pavol (majite),
Mat Juraj (majite)
Odbory innosti:
Mechanick prce, prehliadky vetkch typov osobnch
a malch dodvkovch vozidiel
Kontrola a nastavenie geometrie na digitlnom meracom
zariaden
Mont anch zariaden
Prprava vozidiel na STK
Klampiarske a karosrske prce na havarovanch vozidlch
v spoluprci s poisovami
Lakovanie vozidiel, preletenie zvetralch lakov
Odahov sluba
Predaj nhradnch dielov a prsluenstva motorovch vozidiel
na objednvku
Zrun a pozrun servis vozidiel
Pneuservis
AUTO BNP, s. r. o.
Adresa: Vrakunsk 1,
821 06 Bratislava
Tel.: 02-4025 2860
Fax: 02-4025 2869
E-mail: info@bnp.sk
Internet: http://www.bnp.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
A1
oblka 2
C6
M52
C10
C11
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
AUTO MOTO CENTRUM, TEFAN VARGA
Adresa: Bratislavsk cesta 3192,
945 01 Komrno
Tel.: 035-774 0609
Fax: 035-774 0609
E-mail: amcknsk@gmail.com
Internet: http://www.amckn.sk
Odbory innosti:
Prsluenstvo a doplnky vozidiel
AUTO PALACE BRATISLAVA, s. r. o.
Adresa: Pannsk cesta 33,
851 04 Bratislava 5
Tel.: 02-3210 8215
E-mail: informacie@autopalace.sk
Internet: http://www.autopalace.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl znaky MAZDA, HYUNDAI,
MITSUBISHI MOTORS
AUTO ZOBOR, s. r. o.
Adresa: Levick 256/13,
949 01 Nitra
Tel.: 037-658 2011
Fax: 037-658 2012
E-mail: autozobor@stonline.sk
Internet: http://www.autozobor.hyundai.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily
AUTOCENTRUM VIKA, s. r. o.
Adresa: upn nmestie 5,
949 01 Nitra
Tel.: 037-741 5108
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servis
AUTOOPRAVA
KROPAJ MARIN
Adresa: ilinsk 92,
921 01 Pieany
Tel.: 033-774 1655
Fax: 033-774 1655
Mobil: 0907-983 813, 0903-456 599
E-mail: autoopravakropaj@centrum.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Kropaj Marin (majite spolonosti),
Kropaj Marek (mechanik)
Odbory innosti:
Opravy mechanickch a elektronickch ast osobnch
a itkovch vozidiel vetkch znaiek
Diagnostika systmov: riadenie motora, ABS, AIRBAG,
klimatizcia a in
istenie a plnenie klimatizcie
Skanie, oprava, nastavenie trysiek: klasick, dvojpruinov,
COMMON RAIL
AUTOPROFIT, s. r. o.
Adresa: ask ul. 743/2,
924 01 Galanta
Tel.: 031-788 4218
E-mail: predaj-skoda@autoprofit.sk
Internet: http://www.autoprofit.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl
AUTOSERVIS
HORECK UBOMR
Adresa: melkova 9,
821 03 Bratislava 2
Tel.: 0908-595 555
E-mail: nonstopservis@centrum.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Hlavat Duan (mechanik)
Odbory innosti:
Autoservis, oprava osobnch vozidiel vetkch znaiek
Pneuservis
Odahov sluba nonstop PoNe 8.0021.00 hod.
Rozirujce informcie:
Odahov sluba: 0908-595 555
AUTOVRAKOVISKO, s. r. o.
Adresa: Potov 120,
900 27 Bernolkovo
Tel.: 02-4599 4884
Fax: 02-4599 4884
E-mail: autovrakovisko@autovrakovisko.sk
Internet: http://www.autovrakovisko.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Sluby auto moto
AUTOVRAKY, s. r. o.
Adresa: Nitrianska 27,
917 01 Trnava
Tel.: 0911-343 400
E-mail: autovraky@autovraky.sk
Internet: http://www.autovraky.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Sluby auto moto
AZ PNEU SK, s. r. o.
Adresa: Polianky 17,
841 01 Bratislava
Tel.: 02-6820 6080
Fax: 02-6820 6080
E-mail: info@az-pneu.sk
Internet: http://www.az-pneu.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Koles a pneumatiky, prsluenstvo
B
BIKERS CENTRUM SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Nitrianska cesta 30/A,
917 01 Trnava
Tel.: 0911-666 000
E-mail: riaditel@bikerscentrum.sk
Internet: http://www.bikerscentrum.sk
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl
BOAT a. s.
Adresa: Vajnorsk 167,
832 37 Bratislava
Tel.: 02-4928 0111
Fax: 02-4425 0331
Mobil: 0903-790 431
Internet: http://www.boat.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Autorizovan predaj vozidiel VOLKSWAGEN, SEAT, KODA
Autorizovan servis vozidiel VOLKSWAGEN, SEAT, KODA
Predaj nhradnch dielov a prsluenstva
Poistenie, leasing, prihlsenie na dopravnom inpektorte
Pneuservis s uskladnenm pneumatk
Predaj jazdench vozidiel
Autopoiova
Autoumyvre
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
C
CARCODE, s. r. o.
Adresa: Gatanova 18,
900 91 Limbach
Tel.: 033-640 5060
Fax: 033-640 5060
E-mail: carcode@carcode.eu
Internet: http://www.carcode.eu
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Zabezpeovacie, bezpenostn zariadenia
CARS IQ, spol. s r. o.
Adresa: ilinsk 112,
921 01 Pieany
Tel.: 033-772 1595
Fax: 033-772 1595
Mobil: 0905-545 027
E-mail: carsiq@carsiq.sk
Internet: http://www.carsiq.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
C10
M73
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C12
CASTROL SLOVENSKO, s. r. o.
Adresa: Roavsk 24,
821 04 Bratislava 2
Tel.: 02-4877 7300 - 1
Fax: 02-4877 7350
E-mail: info.sk@castrol.sk
Internet: http://www.castrol.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Pohonn hmoty a maziv, zariadenia na ich vdaj
CENTRUM KOLIES
Adresa: Novozmock 67,
949 05 Nitra
Tel.: 037-381 0711 - 3
E-mail: info@centrumkolies.sk
URL: http://www.centrumkolies.sk
Odbory innosti:
Koles a pneumatiky, prsluenstvo
CITROEN SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Prievozsk 4/C,
821 09 Bratislava
Tel.: 02-5348 3921
Fax: 02-5348 3982
E-mail: alexandra.mala@citroen.com
Internet: http://www.citroen.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CITROEN
COBRA TUNING, s. r. o.
Adresa: Vrakusk cesta . 22,
821 06 Bratislava
Tel.: 02-4363 6699
Fax: 02-4342 7799
E-mail: info@tuning.sk
Internet: http://www.tuning.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel
COREX, s. r. o.
Adresa: trova 97,
952 01 Vrble
Tel.: 037-783 2915, 783 1375
Fax: 037-783 2915
Mobil: 0908-780 346
E-mail: zavody@corex.sk
Internet: http://www.corex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Predaj autobusov znaky IVECO
Predaj nhradnch dielov na autobusy
Predaj nhradnch dielov na multikry
Predaj nhradnch dielov na nkladn vozidl
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
CRLK ROSTISLAV
Adresa: trova 11,
909 01 Skalica
Tel.: +420 518 341 000
E-mail: druzbarc@quick.cz
Odbory innosti:
Umvanie, konzervcia vozidiel vybavenie, prostriedky
CSOKO, s. r. o.
Adresa: Penin 8/b,
821 06 Bratislava
Tel.: 02-4552 4294
Mobil: 0903-208 253
E-mail: vrakoviskocsoko@gmail.com
Internet: http://www.autovrakovisko.szm.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
CzechTourism,
ESK CENTRLA
CESTOVNHO RUCHU
Adresa: Vinohradsk 46,
120 41 Praha, esk republika
Internet: http://www.czechtourism.com
Prvna forma: ttny podnik
Kontakt: Mgr. Gill Nora, PhD.
(riaditeka ZZ Bratislava)
Odbory innosti:
Propagcia cestovnho ruchu kompletne (historick
pamiatky, golfov ihrisk, zjazdy, splavy, a.i.)
Korepondenn adresa:
esk centrla cestovnho ruchu CzechTourism Slovensko
Hviezdoslavovo nmestie 7
811 02 Bratislava
Tel.: 02-5564 5064
Fax: 02-5564 5066
Mobil: 0911-420 669
E-mail: gill@czechtourism.com
D
DANTER SK, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk cesta, P. O. Box 14,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031-551 5353
Fax: 031-551 7353
E-mail: info@danter.sk
Internet: http://www.danter.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby pre motoristov
DEFEND SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Trenianska 17,
815 34 Nov Mesto nad Vhom
Tel.: 032-771 0715
Fax: 032-771 6150
E-mail: defend@defend.sk
Internet: http://www.defend.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Komunikan, navigan systmy a zariadenia
DRIVE SK, s. r. o.
Adresa: Opatovsk 153,
911 01 Trenn
Tel.: 032-649 7197
E-mail: info@drive-cz.cz
Internet: http://www.drive-cz.cz
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Umvanie, konzervcia vozidiel vybavenie, prostriedky
E
EAST-WEST SK, s. r. o.
Adresa: Majere 14,
935 05 Pukanec
Tel.: 0911-939 149
E-mail: east.west.sk@gmail.com
Internet: http://www.stareauta.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
ECO-RECYKLING, s. r. o.
Adresa: Kopansk 41,
908 51 Hol
Tel.: 034-660 3214
Fax: 034-660 3214
Mobil: 0903-790 619
E-mail: autovrakyholic@autovrakyholic.eu
Internet: http://www.autovrakyholic.eu
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
ELKOPLAST SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Partiznska 493/80,
914 51 Trenianske Teplice
Tel.: 032-649 1329
Fax: 032-649 4060
E-mail: elkoplast@elkoplast.sk
Internet: http://www.elkoplast.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
ENERGOSERVIS CLC, s. r. o.
Adresa: Raianska 71,
832 59 Bratislava
Tel.: 02-4924 6229
Fax: 02-4924 6438
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovne
F
FANCAR, s. r. o.
Adresa: Trnavsk cesta 51,
821 01 Bratislava
Tel.: 02-4364 1212
Fax: 02-4342 9400
E-mail: predaj@fancar.sk
Internet: http://www.fancar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky CHEVROLET
C9
M4
C13
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
FAST FORWARD, s. r. o.
Adresa: Hradsk 2/a,
821 07 Bratislava
Tel.: 0911-451 146
E-mail: info@fast-forward.sk
Internet: http://www.fast-forward.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Doplnky a prsluenstvo vybavenia vozidiel
FIAT SR, spol. s r. o.
Adresa: Dbravsk cesta 2,
841 04 Bratislava
Tel.: 02-5930 9901
Fax: 02-5930 9911
E-mail: fiat@fiat.sk
Internet: http://www.fiat.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky FIAT
FLAGA, spol. s r. o.
Adresa: enkvick 14,
902 01 Pezinok
Tel.: 0850-606 303
Fax: 033-648 3800
E-mail: zakaznicke@flaga.sk
Internet: http://www.flaga.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Motory a prsluenstvo
G
GALAMI, spol. s r. o.
Adresa: Pezinsk 30, arel TRIOS,
903 01 Senec
Tel.: 02-4592 6382
Fax: 02-4592 2596
E-mail: galami@galami.sk
Internet: http://www.galami.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Diagnostika, meranie, kontrola
GAZDOVSTVO UHLISK
Adresa: Kty 1459/20,
914 41 Nemov
Tel.: 032-658 9212
E-mail: gazdovstvo@uhliska.sk
Internet: http://www.uhliska.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
H
HBC SYSTEM SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Hekova 22,
831 51 Bratislava
Tel.: 02-4487 1700
E-mail: info@hbc-system.sk
Internet: http://www.hbc-system.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovne
HOMOLA, s. r. o.
Adresa: Dlh Diely I/18,
841 04 Bratislava
Tel.: 02-4341 5453
E-mail: homola@homola.sk
Internet: http://www.homola.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Diagnostika, meranie, kontrola
HORSK HOTEL EVA
Adresa: Jozefkovo dolie,
900 21 Svt Jur
Tel.: 02-4497 0507 - 9
Fax: 02-4497 1438
E-mail: hotel@horskyhotel-eva.sk
Internet: http://www.horskyhotel-eva.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
HOTEL CARMIN
Adresa: Kuidorfsk dolina 3,
902 01 Pezinok
Tel.: 0911-105 235
E-mail: recepcia@carmin.sk
Internet: http://www.carmin.sk
Odbory innosti:
Retauran, stravovacie zariadenia a sluby
HOTEL DOM portu,
VICTORY SPORT, s. r. o.
Adresa: Juncka 6,
831 04 Bratislava
Tel.: 02-4924 9398
Fax: 02-4924 9583
E-mail: recepcia@hoteldomsport.sk
Internet: http://www.hoteldomsport.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Jankoviov Dagmar (riaditeka)
Odbory innosti:
Hotel v irom centre mesta oproti centru Polus City Center,
nealeko jazera Kuchajda. V blzkosti sa nachdzaj futbalov
tadiny K Slovan a Inter, plavre Pasienky, Nrodn
tenisov centrum NTC, zimn tadin, portov hala
V blzkosti sa nachdza kultrne a kongresov stredisko
ISTROPOLIS
Rozirujce informcie:
10 min. od letiska, 500 m eleznin stanica Nov Mesto,
65 dvojposteovch izieb, 6 dvojposteovch izieb s rozdelen-
mi posteami, 2 apartmny
HOTEL TEFNIK
Adresa: Nmestie M. R. tefnika . 37,
907 01 Myjava
Tel.: 034-621 2121
Fax: 034-621 2200
E-mail: info@hotelstefanik.sk
Internet: http://www.hotelstefanik.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
HUSACINA U GALIKA
Adresa: Lipov 21,
900 26 Slovensk Grob
Tel.: 033-647 8397, 647 8550
Fax: 033-647 8397
Mobil: 0948-777 300
E-mail: husacinaugalika@zoznam.sk
Internet: http://www.husacinaugalika.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Galik Milan (majite), Ustohalov Paula
Odbory innosti:
Retauran sluby
Zhradn retaurcia
Organizovanie recepci, spoloenskch podujat a zbav
Catering
Penzin, ubytovacie sluby
Ambulantn predaj oberstvenia
Retaurcia Marianna
Vinin Lipov 35
tel.: +421/33/647 64 30
mobil: +421/948/577 750
e-mail: restauraciamarianna@gmail.com
www.marianna.obedovat.sk
HYUNDAI
MOTOR CZECH s. r. o.,
organizan zloka
Slovakia
Adresa: Galvaniho 17A,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-3217 1100
Internet: http://www.hyundai.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Autorizovan dovozca vozidiel znaky HYUNDAI na Slovensko
Rozirujce informcie:
Zastupovan znaky:
CH
CHATA - PENZIN UNIVERZITKA
Adresa: Modra - Piesok, Lokalita A,
900 01 Modra
Tel.: 0917-454 417
E-mail: info@univerzitka.sk
Internet: http://www.univerzitka.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
CHATOV OSADA - JAHODNK
Adresa: -
919 04 Smolenice
Tel.: 033-558 6140
Fax: 033-558 6140
Mobil: 0907-144 939
E-mail: jahodnik1@post.sk
Internet: http://www.jahodnik-skarbak.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
M52
F33
C7
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C14
I
IL TRADE, spol. s r. o.
Adresa: Hlavn 1538/31,
929 01 Dunajsk Streda
Tel.: 031-551 6707
Fax: 031-550 9848
E-mail: iltrade@iltrade.sk
Internet: http://www.iltrade.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Prsluenstvo a doplnky vozidiel
IMAGEWELL, s. r. o.
Adresa: Trenianska 53,
821 09 Bratislava
Tel.: 02-5564 5363
Fax: 02-5564 5361
E-mail: goga@imagewell.sk
Internet: http://www.imagewell.eu
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel
ISUZU TRUCKS SLOVAKIA, s. r. o.,
EUROPEUM BUSINESS CENTRE
Adresa: Such mto 1,
811 03 Bratislava
Tel.: 0911-826 012
E-mail: jaroslav.srol@isuzutrucks.sk
Internet: http://www.isuzutrucks.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl
K
KALOAY TEFAN
PNEUSERVIS
Adresa: Stanin (pri elezninom priecest),
952 01 Vrble
Mobil: 0903-416 426
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Kaloay tefan (majite firmy)
Odbory innosti:
Pneuservis
Predaj autobatri
Vkup druhotnch surovn
Autodoprava do 3,5 t
KRCHER CENTER MONTES SK, s. r. o.
Adresa: Kvetinrska 15,
821 06 Bratislava
Tel.: 02-4552 3854
Fax: 02-4524 5858
E-mail: montes@montes.sk
Internet: http://www.karcher-center-montes.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Umvanie, konzervcia vozidiel vybavenie, prostriedky
KIA MOTORS SALES SLOVENSKO, s. r. o.
Adresa: Einsteinova 21,
851 01 Bratislava
Tel.: 02-3242 1333
Fax: 02-3242 1301
E-mail: info@kmss.sk
Internet: http://www.kia.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KIA
KVZ - JOMAZ
Adresa: Hlavn 358,
951 36 Lehota
Tel.: 037-655 3161
Fax: 037-655 3161
Mobil: 0905-278 579
E-mail: info@kvz-jomaz.sk
Internet: http://www.kvz-jomaz.sk
Odbory innosti:
Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovne
L
LYIARSKE STREDISKO PEZINSK BABA
Adresa: Holubyho 18,
902 01 Pezinok
Tel.: 033-640 2312, 640 2324
Fax: 033-640 2312, 640 2324
E-mail: info@lkbaba.sk
Internet: http://www.lkbaba.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
M
MARTIN AUGUSTN AUTOVRAKOVISKO
MATTY
Adresa: -
900 74 Igram 210
Tel.: 033-645 5507
Mobil: 0908-440 026
E-mail: autovrakoviskomatty@gmail.com
Odbory innosti:
Sluby auto moto
MAZDA MOTOR EUROPE LOGISTICS, o. z.
Adresa: Cesta na Senec 1862/2,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-4464 0042
Internet: http://www.mazda.sk
Prvna forma: organizan zloka
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MAZDA
MEDEA TEAM, s. r. o.
Adresa: ustekova 49,
851 04 Bratislava
Tel.: 02-6720 7111
Fax: 02-6720 7110
E-mail: info@medea.sk
Internet: http://www.medea.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
pecilne automobily, stroje a mechanizmy
MERCEDES-BENZ SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Tuhovsk 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 02-4929 4444
Fax: 02-4929 4929
E-mail: info@mercedes-benz.sk
Internet: http://www.mercedes-benz.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky MERCEDES-BENZ
MIKONA, s. r. o.
Adresa: Roavsk 30/A,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-4820 2233
E-mail: subaru.info@mikona.eu
Internet: http://www.subaru.mikona.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SUBARU
MM RACING, s. r. o.
Adresa: Hradsk 2A,
821 07 Bratislava
Tel.: 0905-611 421, 0918-399 993
E-mail: mmracing@mmracing.sk
Internet: http://www.vykonauta.sk
Odbory innosti:
Diagnostika, meranie, kontrola
MOBILIS MOBILN DOMY
Adresa: urgalova 4,
831 01 Bratislava
Tel.: 02-5465 2962
Mobil: 0903-446 789
E-mail: domy@mobilis.sk
Internet: http://www.mobilnedomy.sk
Odbory innosti:
Karavany, obytn automobily
MOLPIR, s. r. o.
Adresa: Hrachov 30,
821 05 Bratislava
Tel.: 02-4319 1218, 4319 1219
Fax: 02-4319 1220
E-mail: obchod@molpir.sk
Internet: http://www.molpir.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Doplnky a prsluenstvo vybavenia vozidiel
MOTOR-CAR BRATISLAVA
Adresa: Tuhovska 11,
831 07 Bratislava
Tel.: 02-492 9430
E-mail: l.uzak@motor-car.sk
Internet: http://www.motor-car.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily
C10
C15
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
MOTOR-CAR NITRA, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk cesta,
949 01 Nitra
Tel.: 037-651 5219
E-mail: motorcar@motorcar.sk
Internet: http://www.motorcar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servis
MSC SUZUKI SLOVENSKO
Adresa: Dbravsk cesta 2,
841 04 Bratislava
Tel.: 02-5363 3306
Fax: 02-5363 3305
E-mail: suzuki@suzuki.sk
Internet: http://www.suzuki.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily
MUSTANG CLUB SLOVAKIA
Adresa: Einsteinova 13,
851 01 Bratislava
Tel.: 0903-704 654
E-mail: peter@rockextremum.eu
Internet: http://www.mustangclubslovakia.sk
Odbory innosti:
portov vozidl
N
NECO, s. r. o.
Adresa: Nm. SNP . 6,
911 01 Trenn
Tel.: 042-445 6710
Fax: 042-445 6711
E-mail: neco@neco.sk
Internet: http://www.neco.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nradie a nstroje
O
OPEL SOUTHEAST EUROPE LLC,
org. zloka
Adresa: Mlynsk Nivy 45,
821 09 Bratislava
Tel.: 02-5827 5511
Fax: 02-5827 5500
E-mail: info@opel.sk
Internet: http://www.opel.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky OPEL
P
PARK HOTEL
Adresa: Nov ulica,
900 31 Stupava
Tel.: 02-6593 4268, 6593 4768
Fax: 02-6593 4231
E-mail: recepcia@parkhotel.sk
Internet: http://www.parkhotel.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
PEDRO SK, s. r. o.
Adresa: Matice slovenskej 2,
957 01 Bnovce nad Bebravou
Tel.: 038-530 0845
Mobil: 0905-506 020, 0907-110 011
E-mail: info@pedro-tuning.sk
Internet: http://www.pedro-tuning.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Vroba dekoratvnych tabuliek
Vekoobchod s autodoplnkami
Maloobchod s autodoplnkami
Autodoprava do 1,5 tony
E-SHOP www.pedro-tuning.sk
PEMAT, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 27/252,
949 01 Nitra
Tel.: 037-778 4111
Fax: 037-778 4111
E-mail: pemat@pemat.sk
Internet: http://www.pemat.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Umvanie, konzervcia vozidiel vybavenie, prostriedky
PENZIN OMPITL
Adresa: -
900 88 Doany 145
Tel.: 033-649 9182
Mobil: 0902-486 401
E-mail: info@penzionompital.sk
Internet: http://www.penzionompital.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
PENZIN ROZLIA
Adresa: Rozmarnova 3361/4,
932 01 Vek Meder
Tel.: 0918-398 538, 0904-763 786
E-mail: eldorado@real-net.sk
Internet: http://www.rozaliapanzio.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
PENZIN U JUHSA, s. r. o.
Adresa: -
906 15 Koarisk 89
Tel.: 034-624 2807
Mobil: 0915-981 955
E-mail: jedzte@ujuhasa.com
Internet: http://www.ujuhasa.com
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
PENZIN ZUZANA
Adresa: Radlinskho 20,
911 05 Trenn
Tel.: 032-652 8232
Fax: 032-652 8232
Mobil: 0905-361 430
E-mail: rezervacie@penzion-zuzana.sk, horkova@
penzion-zuzana.sk
Internet: http://www.penzion-zuzana.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Prievozsk 4/C,
821 09 Bratislava
Tel.: 02-5348 3223
Fax: 02-5348 3228
E-mail: contactpsk@peugeot.com
Internet: http://www.peugeot.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PEUGEOT
PEWAG SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Dvorianska 72,
949 05 Nitra
Tel.: 037-651 4623
Fax: 037-651 4624
E-mail: nal@pewag.com
Internet: http://www.pevag.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
PHILADELPHIA, s. r. o.
Adresa: P. O. BOX 7,
925 21 Sldkoviovo
Tel.: 031-780 1921
Fax: 031-780 1921
E-mail: objednavka@philadelphiasro.sk
Internet: http://www.philadelphiasro.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovne
PLASTI DIP SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Sobieskeho 14,
943 01 trovo
Tel.: 0908-122 422
E-mail: info@plastidip.sk
Internet: http://www.plastidip.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servis
PORSCHE BRATISLAVA, s. r. o.
Adresa: Cesta na Senec 2/A,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-4926 2438
Fax: 02-4926 2507
E-mail: porsche@porsche.sk
Internet: http://www.porsche.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky PORSCHE
PRESSKAM, s. r. o.,
AUTORIZOVAN SERVIS A PREDAJ
VOZIDIEL SEAT
Adresa: Vpenka 4,
841 07 Bratislava
Tel.: 02-6453 0160
E-mail: seat@presskam.sk
Internet: http://www.presskam.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky SEAT
C9
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C16
PRO RACING
Adresa: Mestsk 5,
831 03 Bratislava
Tel.: 02-2086 2086
Mobil: 0905-324 455
E-mail: info@proracing.sk
Internet: http://www.kolesa.sk
Odbory innosti:
Koles a pneumatiky, prsluenstvo
PROCAR-MOTORSPORT, s. r. o.
Adresa: Partiznska 29,
900 84 Bho
Tel.: 033-640 4088
Fax: 033-640 4088
Internet: http://www.procarmotorsport.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily
PROFI BAU PLUS, s. r. o.
Adresa: H. Melikovej 2982/11,
841 05 Bratislava
Tel.: 0948-494 434
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
R
R & J, spol. s r. o.
Adresa: Vlkovce 114,
919 23 Vlkovce
Tel.: 033-550 3777
Fax: 033-534 3762
Mobil: 0903-401 131
E-mail: blazek@randj.sk
Internet: http://www.randj.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje a zariadenia pre opravovne
REMESLOSERVIS DRUSTVO
Adresa: Bratislavsk 2,
949 01 Nitra
Tel.: 037-641 0022
Fax: 037-641 0023
E-mail: predaj@remesloservis.sk
Internet: http://www.remesloservis.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily
RENAULT SLOVENSKO, spol. s r. o.
Adresa: Einsteinova 24,
851 01 Bratislava
Tel.: 02-2083 9908
Fax: 02-2083 9955
E-mail: info@renault.sk
Internet: http://www.renault.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky RENAULT
ROADLIFE DESIGN, s. r. o.
Adresa: Za Mlynom 5,
831 07 Bratislava
Tel.: 0907-404 909
E-mail: info@realracingsim.sk
Internet: http://www.realracingsim.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
RST SLOVAKIA, spol. s r. o.
Adresa: Pod Lesom 640/4,
951 01 Nitrianske Hrniarovce
Tel.: 037-651 0795
Fax: 037-651 0795
E-mail: brsystem@nextra.sk
Internet: http://www.rst-nitra.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
S
SAXO MEDIUM, s. r. o.
Adresa: Svornosti 11918,
821 06 Bratislava
Tel.: 0903-795 660
E-mail: autofoliesaxo@post.sk
Internet: http://www.saxo.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel
SERVIS TURBO, s. r. o.
Adresa: terusk 780,
922 03 Vrbov
Tel.: 033-779 2643, 779 2639
Fax: 033-779 2639
Mobil: 0905-349 721
E-mail: servisturbo@gmail.com
Internet: http://www.servisturbo.sk
Prvna forma: spol. s r. o.
Kontakt: Jaloviar Ondrej (konate spolonosti)
Odbory innosti:
Servis, oprava a predaj turbodchadiel
Servis osobnch a dodvkovch automobilov
Plnenie autoklimatizci
Vmena olejov zn. MOBIL a ESSO
SEVEN CAR WASH SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Ul. Mieru . 1,
945 01 Komrno
Tel.: 0903-444 739
E-mail: 7carwashsk@gmail.com
Internet: http://www.7carwash.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
SLOVENSK PLYNRENSK PRIEMYSEL,
a. s.
Adresa: Mlynsk Nivy 44/a,
825 11 Bratislava
Tel.: 02-6262 1111
E-mail: spp@spp.sk
Internet: http://www.spp.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Pohon vozidiel na stlaen zemn plyn

KODA AUTO SLOVENSKO, s. r. o.


Adresa: Sabinovsk 6,
821 02 Bratislava 2
Tel.: 02-4824 7100
E-mail: predaj.info@skoda-auto.sk
Internet: http://www.skoda-auto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky KODA
T
T. O. P. AUTO SLOVAKIA, a. s.
Adresa: Roavsk 30,
821 04 Bratislava
Tel.: 02-2051 1205
Fax: 02-2051 1200
E-mail: info@topautoslovakia.sk
Internet: http://www.jaguarcars.sk, www.landrover.
sk, www.volvocars.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Osobn automobily znaiek VOLVO, JAGUAR a LANDROVER
TACHO, s. r. o.
Adresa: trova 97,
952 01 Vrble
Tel.: 0905-350 213
Fax: 037-783 2915
E-mail: zavodyova@tacho-tn.sk
Internet: http://www.tacho-tn.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Oprava, mont a overenie tachografov
TEHNO, s. r. o.
Adresa: Pod Kalvriou 4228,
955 01 Topoany
Tel.: 038-532 1144
Fax: 038-532 1144
E-mail: tehno@tehno.sk
Internet: http://www.tehno.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nradie a nstroje
C10
C9
C17
Zpadoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
TECH SOLUTION, s. r. o.
Adresa: Hornozoborsk 127,
949 01 Nitra
Tel.: 0905-560 520
Fax: 037-657 9896
E-mail: techsolution@techsolution.sk
Internet: http://www.techsolution.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovne
TENSUMAT, a. s.
Adresa: Fraa Mojtu 1,
949 01 Nitra
Tel.: 037-772 2392
Fax: 037-772 2056
Mobil: 0903-426 236
E-mail: tensumat@tensumat.sk
Internet: http://www.tensumat.sk, www.washtec.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Predaj umvacch liniek
Predaj autokozmetiky
Servis umvacch liniek a OV
Predaj nhradnch dielov na umvacie linky a OV
Predaj istiiek odpadovch vd
TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Gagarinova 7/C,
821 01 Bratislava
Tel.: 02-4821 3811
E-mail: info@toyota.sk
Internet: http://www.toyota.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky TOYOTA
TT-CAR, s. r. o.
Adresa: Nitrianska cesta 20,
917 01 Trnava
Tel.: 0918-793 700
Internet: http://www.tt-car.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl
TUKY AUTOUMYVRKA
Adresa: Ilrska 910,
851 10 Bratislava - Rusovce
Tel.: 0911-660 666
Internet: http://www.tukyumyvarka.sk
Odbory innosti:
Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovne
TURBO TEC SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Bratislavsk 490,
911 01 Trenn
Tel.: 032-652 3307
Fax: 032-652 3309
E-mail: trencin@turbo-tec.eu
Internet: http://www.turbo-tec.eu
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Motory a prsluenstvo
U
ULTIMATE, s. r. o., DIVZIA CARAVANIA SK
Adresa: Porubskho 7,
811 06 Bratislava
Tel.: 0903-468 118
Fax: 02-6544 0314
E-mail: info@caravania.sk
Internet: http://www.caravania.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily
UNION POISOVA, a. s.
Adresa: Bajkalsk 29/A,
813 60 Bratislava
Tel.: 02-2081 1332
Fax: 02-5363 1111
E-mail: viktora.brzanska@union.sk
Internet: http://www.union.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Finann sluby, poistenie, lzing vozidiel
UNIVER SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Partiznska cesta 106,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048-418 8610
Fax: 048-418 8611
E-mail: info@universlovakia.sk
Internet: http://www.universlovakia.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje a zariadenia pre opravovne
V
VILIAM TURAN TURANCAR
Adresa: elezniiarska 13,
949 01 Nitra
Tel.: 037-651 5221
Fax: 037-651 5217
E-mail: isuzu@turancar.sk
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl
VNO MASARYK, s. r. o.
Adresa: Sasinkova 2333/18A,
909 01 Skalica
Tel.: 034-664 6960
Fax: 034-664 6960
E-mail: vino-masaryk@vino-masaryk.sk
Internet: http://www.vino-masaryk.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Alojz Masaryk (konate), Katarna Vulganov
(tovnka)
Odbory innosti:
Vroba a predaj akostnch, vberovch a pecilnych vn
Ochutnvky (degustcie)
VOLKSWAGEN FINANN SLUBY
SLOVENSKO, s. r. o.
Adresa: Vajnorsk 98, P. O. BOX 17,
830 03 Bratislava
Tel.: 02-4929 2010
Fax: 02-4929 2016
E-mail: info@vwfs.sk
Internet: http://www.vwfs.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Finann sluby, poistenie, lzing vozidiel
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.
Adresa: Jna Jona 1,
843 02 Bratislava 49
Tel.: 02-6964 1111
Internet: http://www.volkswagen.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Osobn automobily znaky VOLKSWAGEN
W
WIP AUTOVRAKOVISKO, s. r. o.
Adresa: Agtov rad 3,
931 01 amorn
Tel.: 02-4341 2659
Fax: 02-4363 3807
Mobil: 0904-801 639
E-mail: wip@wip-autovrakovisko.sk
Internet: http://www.wip-autovrakovisko.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
Y
YVES & SOTECO SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Trenianska 53,
821 09 Bratislava
Tel.: 02-5341 6571
Fax: 02-5341 8706
E-mail: yves@yves.sk
Internet: http://www.yves.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje, zariadenia, materily pre servisy a opravovne
Z
ZADAKO, s. r. o.
Adresa: Veternicov 17,
841 05 Bratislava
Tel.: 02-6453 1086
Fax: 02-6453 1084
E-mail: office@zadako.com
Internet: http://www.zadako.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Komunikan, navigan systmy a zariadenia
C8
F35
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Zpadoslovensk regin
C18
A
ACR, s. r. o.
STREDISKO KOLIBA GORAL
Adresa: Chata pod Magurou 130,
976 39 Donovaly
Tel.: 048-419 9752
Fax: 048-419 9880
Mobil: 0915-822 919
E-mail: koliba@parksnow.sk
Internet: http://www.maguradonovaly.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Marukinov Monika (vedca prevdzky)
Odbory innosti:
Ubytovacie a retauran sluby
Rodinn oslavy, firemn posedenia
Tradin i netradin peciality nielen slovenskej kuchyne
Letn terasa
ALTERIA MOTOR, s. r. o.
Adresa: Predmestsk 90,
010 01 ilina
Tel.: 041-700 2274
Fax: 041-723 5575
E-mail: marusak@alteria.sk
Internet: http://www.alteria.mazdadealer.sk
Odbory innosti:
Osobn automobily
ASPEKTA TRADE, s. r. o.
Adresa: Nimnick cesta 1674,
020 01 Pchov
Tel.: 042-464 1700
Fax: 042-464 1700
E-mail: balat@mazdapuchov.sk
Internet: http://www.aspekta.mazdadealer.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily
ATC MANN A CHO TIESAVA
Adresa: Mannska Tiesava,
017 05 Povask Bystrica
Tel.: 042-438 1111, 438 1113
Fax: 042-438 1112
E-mail: pobyton@stonline.sk
Internet: http://www.maninska.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
AUTO RASTER, s. r. o.
Adresa: Neresnick cesta 3,
960 01 Zvolen
Tel.: 045-532 4003
Fax: 045-532 4003
E-mail: servis@autoraster.sk
Internet: http://www.autoraster.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
pecilne automobily, stroje a mechanizmy
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
NABJAKY TARTOVACCH
AKUMULTOROV
Modelov rada MACH Modelov rada SM
Modelov rada MATIC Modelov rada CLASS
Modelov rada SMART Modelov rada CLASS BOOSTER
Zastpenie pre Slovensko
www.micronix.sk
MICRONIX spol. s r.o., Jegorovova 37, 974 01 Bansk Bystrica
tel.: 048 / 472 57 20, mob.: 0905 779 830, fax: 048 / 415 14 04, akumulatory@micronix.sk
Obchodn kancelria Bratislava, Pchovsk 8 budova ASV, 831 06 Bratislava
mob.: 0905 982 737, 0905 917 301, bratislava@micronix.sk
KVALITA A SPOAHLIVOS
YUASA AUTOMOBILOV akumultory Maintenance Free
MOTOCYKLOV akumultory
MICRONIX spol. s r.o.
Jegorovova 37
974 01 Bansk Bystrica
tel: 048 / 472 57 20, fax: 048 / 415 14 04
e-mail: akumulatory@micronix.sk
Obchodn kancelria Bratislava:
Pchovsk 8
831 06 Bratislava
tel: 02 / 534 142 70, fax: 02 / 536 335 62
e-mail: bratislava@micronix.sk
Importr pre Slovensko:
www.micronix.sk
YUASA MF Ca/Ca
Dlh ivotnos
Nzke samovybjanie
Protipoiarna poistka
Bezdrbov prevedenie
Integrovan odnmaten dradlo
Zven ochrana proti vyliatiu elektrolytu
Integrovan optick indiktor v celej typovej rade
Vborn cena v pomere ku kvalite
prevedenia a vkonu
Super Maintenance Free
Yumicron
Standard
bezdrbov prevedenie, najniie samovybjanie, dlh ivotnos
antisulfatan prava vy tartovac prd o 30 %, nzke samovybjanie
robustn a spoahliv batrie, priemyseln tandard pre motocykle


s
t
r
.

C

2
2
C19
Stredoslovensk regin Plon prezentcia firiem
M26
AUTOBOXY SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Dukelsk tvr 948/11,
018 41 Dubnica nad Vhom
Tel.: 042-442 7922
Fax: 042-442 7922
E-mail: autoboxy@autoboxy.sk
Internet: http://www.autoboxy.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel
AUTOSTOP SKALKA, s. r. o.
Adresa: Motel 392,
023 36 Radoa
Tel.: 041-421 5980 - 1
Fax: 041-421 3750
E-mail: info@auto-stop.sk
Internet: http://www.auto-stop.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Doplnky a prsluenstvo vybavenia vozidiel
B
BELIEVE, s. r. o.
Adresa: Horn 12,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 0905-248 976
Fax: 048-416 3342
E-mail: believebb@gmail.com
Internet: http://www.slovak.bionicband.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Osobn automobily
C
CONAN, s. r. o.
Adresa: Murgaova 18,
010 01 ilina
Tel.: 041-700 2900
Fax: 041-763 2616
E-mail: obchod@garmin.sk
Internet: http://www.garmin.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Prsluenstvo a doplnky vozidiel
D
DAGMAR EKUNOVOV,
CD EXPORT-IMPORT
Adresa: Interntna 35,
974 04 Bansk Bystrica
Tel.: 048-419 8925
E-mail: info@ruskychronograf.sk
Internet: http://www.ruskychronograf.sk
Odbory innosti:
Sluby auto moto
DARNER, s. r. o.
Adresa: Erenburgova 16,
984 01 Luenec
Tel.: 047-433 3003
Fax: 047-433 3003
E-mail: darner@stonline.sk
Internet: http://www.darner.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Vybavenie a prostriedky na umvanie a konzervciu vozidiel
DATACAR, s. r. o.
Adresa: Pie II . 129,
962 12 Detva
Tel.: 045-546 9432
Fax: 045-546 9432
Mobil: 0902-927 927
E-mail: info@datacar.sk
Internet: http://www.datacar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Dopravn, pedin sluby
DE-S-PE, spol. s r. o.
Adresa: Sebedrask cesta 2,
971 01 Prievidza
Tel.: 046-542 2484
Mobil: 0905-747 878
E-mail: despe@despe.sk
Internet: http://www.despe.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
DOPRAVA A SLUBY K & T, s. r. o.
Adresa: Horelica 13,
022 01 adca
Tel.: 041-433 4412
Mobil: 0905-472 404
E-mail: katdoprava@stonline.sk
Internet: http://www.dopravaasluzby.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Dopravn, pedin sluby
E
EKOLIN, s. r. o.
Adresa: Jegorovova 37/14234,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048-414 4659
Fax: 048-414 1144
E-mail: ekolin@ekolin.sk
Internet: http://www.ekolin.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Stroje a zariadenia pre opravovne
G
GALIMEX EKO, s. r. o.
Adresa: Suianska 49,
036 08 Martin
Tel.: 043-400 5211
Fax: 043-400 5213
Mobil: 0905-801 669, 0918-500 917
E-mail: eko@galimex.sk
Internet: http://www.galimex.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
GTB, a. s.
Adresa: SNP 1,
033 01 Liptovsk Hrdok
Tel.: 044-522 2389
Fax: 044-523 1644
E-mail: gtb@gtb.sk
Internet: http://www.gtb.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
Nkladn vozidl, ahae, prepravnky
H
HELPECO, s. r. o.
Adresa: Kukunova 207/22,
017 01 Povask Bystrica
Tel.: 042-432 4754
Fax: 042-432 4754
Mobil: 0903-511 858
E-mail: helpeco@stonline.sk
Internet: http://www.helpeco.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
HIAB, spol. s r. o.
Adresa: Kremnika 3,
974 05 Bansk Bystrica
Tel.: 048-410 2195
Fax: 048-410 2197
E-mail: kollarova@cargotel.com
Internet: http://www.hiab.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl
HORSK CHATA KMNEK
Adresa: -
023 56 Makov 70
Tel.: +420 5584 3782
Mobil: 0905-815 190
E-mail: info@chata-kminek.sk
Internet: http://www.chata-kminek.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
HOTEL AUTOCAMPING AWA
Adresa: Pod Zhorm,
038 15 Blatnica
Tel.: 043-494 4207
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk regin
C20
HOTEL BOBOTY
Adresa: Vrtna Dolina,
013 06 Terchov
Tel.: 041-569 5228
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
HOTEL BYSTRIAN
Adresa: Star Bystrica 567,
023 04 Star Bystrica
Tel.: 041-439 5228
Odbory innosti:
Retauran, stravovacie zariadenia a sluby
HOTEL LIPA
Adresa: Matin nmestie 1,
022 01 adca
Tel.: 041-432 3571
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
HOTEL LIPTOV
Adresa: -
032 51 Demnovsk Dolina
Tel.: 044-559 1506 - 8
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
HOTEL MAK
Adresa: Holbkova Rove,
013 06 Terchov
Tel.: 041-569 5937 - 8
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
HOTEL PIATROVA
Adresa: -
038 61 Vrtky
Tel.: 043-428 4298
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
HOTEL PODHRADIE
Adresa: Povask Podhradie 250,
017 04 Povask Bystrica
Tel.: 042-434 0781
Fax: 042-434 0783
Mobil: 0948-666 411
E-mail: recepcia@podhradie.com
Internet: http://www.podhradie.com
Odbory innosti:
Retauran, stravovacie zariadenia a sluby
HOTEL RELAX AVENA
Adresa: Jnska dolina 345,
032 03 Liptovsk Jn
Tel.: 044-526 3401
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
HOTEL VILLA BIANCA
Adresa: Bernolkova 3,
031 01 Liptovsk Mikul
Tel.: 044-562 0722
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
HUPRO, s. r. o.
Adresa: trkov 971/10E,
010 01 ilina
Tel.: 041-500 7881
Fax: 041-500 7882
E-mail: huprohaly@huprohaly.sk
Internet: http://www.huprohaly.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
CH
CHATA OPALISKO,
portov klub Zvan Poruba
Adresa: portov 3,
032 02 Zvan Poruba
Tel.: 044-554 7178, 554 7357
Fax: 044-562 3091
Mobil: 0903-806 204
E-mail: chata_opalisko@stonline.sk
Internet: http://www.chataopalisko.szm.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
CHATY UHORK, ILK A RAJNOHA
Adresa: Vrtna Dolina,
013 06 Terchov
Tel.: 0905-462 076
Internet: http://www.chatauhorcik.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
J
JABLOTRON SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Sasinkova 14,
010 01 ilina
Tel.: 041-564 0264
Fax: 041-564 0261
E-mail: predaj@jablotron.sk
Internet: http://www.jablotron.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel
K
KULTRNE A INFORMAN
CENTRUM MESTA,
prspevkov organizcia
Adresa: tefnikovo nmestie 35/44,
967 01 Kremnica
Tel.: 045-674 2856
Prvna forma: prspevkov organizcia
Odbory innosti:
Informcie o kultrnych a historickch pamiatkach,
prrodnch atraktivitch, monostiach portovania a relaxu,
kultrnych a portovch podujatiach, ubytovacch
a stravovacch zariadeniach, slubch
Zabezpeujeme ubytovanie, sprievodcovsk slubu,
komplexn cestovn poistenie, vstupenky na kultrne
a portov podujatia, koprovanie a faxov slubu
Rozirujce informcie:
Otvracie hodiny:
1. jn31. august: PoPi 917 h, SoNe 1015 h
1. september31. mj: PoPi 816 h, So 914 h
KPELE BOJNICE, a. s.
Adresa: 972 01 Bojnice
Tel.: 046-511 6116, 511 6363-2
Fax: 046-543 0026
E-mail: info@kupele-bojnice.sk
Internet: http://www.kupele-bojnice.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Ing. Balov Katarna (marketing)
Odbory innosti:
Lieebn, rekondin, rehabilitan sluby, kpen
starostlivos, wellness Vodn svet, Saunov svet
KURTA, s. r. o.
Adresa: Partiznska cesta 89,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048-414 4111
Fax: 048-414 4115
E-mail: kurta@kurta.sk
Internet: http://www.kurta.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nkladn vozidl, ahae, prepravnky
F34
M5
C21
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
M
MICRONIX, spol. s r. o.
Adresa: Jegorovova 14036/37,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048-472 5720
Fax: 048-415 1404
Mobil: 0905-779 830
E-mail: akumulatory@micronix.sk
Internet: http://www.micronix.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Importr pre Slovensko:
GS YUASA auto a motobatrie YUASA Corporation Japan
TECMATE nabjaky OptiMate a AccuMate
CSB Battery bezdrbov prstrojov akumultory
Poboka:
Pchovsk 8
831 06 Bratislava
tel.: 02-5341 4270, fax: 02-5363 3562
e-mail: bratislava@micronix.sk
MILAN VLEK VMTOP
Adresa: Hliny 1411/3,
017 07 Povask Bystrica
Tel.: 0911-809 055
E-mail: vmtop.obchod@gmail.com
Internet: http://www.potahynamieru.sk
Odbory innosti:
Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servis
P
PAMA SLOVAKIA, spol. s r. o.
Adresa: Rudlovsk cesta 85,
974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048-414 3091
Fax: 048-414 3091
E-mail: pama@pamabb.sk
Internet: http://www.maisto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel
PENZIN CHATA GILIANKA
Adresa: -
018 53 Boleov
Tel.: 042-449 3290
Fax: 042-449 3290
Mobil: 0905-629 668
E-mail: chatagilianka@chatagilianka.sk
Internet: http://www.chatagilianka.sk
Odbory innosti:
Rekrean zariadenia a sluby
PENZIN MICHAELA
Adresa: Vyhne 492,
966 02 Vyhne
Tel.: 045-677 2505
Mobil: 0907-603 592, 0905-460 336
E-mail: info@penzionmichaela.sk
Internet: http://www.penzionmichaela.sk
Prvna forma: fyzick osoba
Kontakt: Sepeiov Katarna (vedca prevdzky)
Odbory innosti:
Retauran a ubytovacie zariadenie s kapacitou 30 lok
Solrium, stoln tenis, poiova bicyklov
Zhradn grilovanie, detsk ihrisko
Usporiadanie rodinnch oslv, svadieb, firemnch a koliacich
akci
iv hudba
PENZIN SOLISKO
Adresa: Stred 456,
027 05 Zzriv
Tel.: 043-589 6394
Mobil: 0903-448 075
E-mail: info@penzion-solisko.sk
Internet: http://www.penzion-solisko.sk
Odbory innosti:
Retauran, stravovacie zariadenia a sluby
PIVOVAR STEIGER a. s.
Adresa: Vyhne 24,
966 02 Vyhne
Tel.: 045-678 7214
Fax: 045-678 7243
Mobil: 0907-723 628
E-mail: rdenko@steiger.sk
Internet: http://www.steiger.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Denko Rbert (vedci marketingu)
Odbory innosti:
Varme pivo nepretrite takmer 540 rokov klasickou metdou
Exkurzie
R
RAN, s. r. o.
Adresa: Pri Vhu 540/71,
034 06 Ruomberok
Tel.: 0907-836 469
E-mail: hodas@motelranc.sk
Internet: http://www.motelranc.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Martin Hodas (riadite)
Odbory innosti:
Ubytovanie v jednoposteovch a dvojposteovch izbch
Ubytovanie v apartmnoch
Bezbarirov prstup s ploinou pre imobilnch host
portov aktivity: squash, bowling, biliard, stoln tenis, sauna
REIMANN, s. r. o.
Adresa: Gatanov 1444/5,
960 01 Zvolen
Tel.: 0911-800 306
Fax: 045-533 3437
E-mail: roman@reimann.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
RZ DEMNOVKA - SO POLYTECHNICK
Adresa: Demnovsk cesta 669,
031 01 Liptovsk Mikul
Tel.: 044-562 4234, 554 1272
Fax: 044-562 4235
Mobil: 0905-188 112
E-mail: kostial@polytechnika.sk
Internet: http://www.rzdemanovka.sk
Odbory innosti:
Ubytovacie zariadenia a sluby
S
SELVIT, s. r. o.
Adresa: Tich 15A/8560,
010 01 ilina
Tel.: 041-568 9416
Fax: 041-500 6106
E-mail: jozef@selvit.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
SL SLOVAKIA, a. s.
Adresa: upianska 57,
976 13 Slovensk upa
Tel.: 048-418 7214 - 16
Fax: 048-418 7419
E-mail: marketing@essel.sk
Internet: http://www.essel.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Odbory innosti:
pecilne automobily, stroje a mechanizmy
www.auto-kontakt.sk
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Stredoslovensk regin
C22
C19
F35
M41
M27
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
w
w
w
.
a
u
t
o
-
k
o
n
t
a
k
t
.
s
k
C23
Stredoslovensk regin Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov
SOR SLOVAKIA, s. r. o.
Adresa: Zvodsk 10,
012 36 ilina
Tel.: 041-763 7073
Fax: 041-763 7073
E-mail: sor@sor.sk
Internet: http://www.sor.cz
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Minibusy a autobusy
STABO, s. r. o.
Adresa: Prboj 558,
976 13 Slovensk upa
Tel.: 048-472 9219
Fax: 048-472 9228
E-mail: stabo@stabo.sk
Internet: http://www.daftruck.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a prpojn vozidl
STK MIKO, s. r. o.
STANICA TECHNICKEJ
KONTROLY
Adresa: Rosinsk cesta 7,
010 08 ilina
Tel.: 041-565 1942
Fax: 041-565 1942
E-mail: miko@slovanet.sk
Internet: http://www.stk-miko.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Kontakt: Ing. Miroslav Kobrtek (konate)
Odbory innosti:
Technick kontroly vetky kategrie vozidiel
Emisn kontroly benzn R KAT/OBD, LPG, CNG, diesel/OBD
Kontroly originality na vetky kategrie vozidiel a pracovn
stroje
Vyranie pridelench nhradnch VIN sel
Skoba tlmiov a skoba bzd 4 x 4
Rozirujce informcie:
V budove servis tachografov a kontroly polciou VIN sel.
T
TS MOTORY, s. r. o.
Adresa: Pribinova 6,
036 01 Martin
Tel.: 043-423 7692
Fax: 043-423 0198
E-mail: info@tsmotory.sk
Internet: http://www.piaggio.sk
Odbory innosti:
ahk a itkov automobily
TUNINGSHOP SK, s. r. o.
Adresa: Franczskych partiznov 36,
038 61 Vrtky
Tel.: 0905-902 139
Fax: 043-429 4856
E-mail: info@tuningshop.sk
Internet: http://www.tuningshop.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
portov vozidl
TURAN-AUTO, s. r. o.
Adresa: Krainy 6,
036 01 Martin
Tel.: 043-427 0445, 427 0446
Fax: 043-427 0445
E-mail: info@turcan-auto.sk
Internet: http://www.turcan-auto.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Karavany, obytn automobily
U
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.
Adresa: Murgaova 922/50,
018 41 Dubnica nad Vhom
Tel.: 042-469 1174
Fax: 042-469 1174
E-mail: dubnica@unikont.sk
Internet: http://www.unikont.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
ahk a itkov automobily
V
VRGA, s. r. o.
Adresa: Orttska cesta 143/92,
974 05 Malachov
Tel.: 0908-082 319
E-mail: info@vrga.sk
Internet: http://www.vrga.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
VS-MONT, s. r. o.
Adresa: Pantina 1030,
020 55 Lazy pod Makytou
Tel.: 042-431 3511
Fax: 042-431 3516
E-mail: vsmont@vsmont.sk
Internet: http://www.vsmont.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Nkladn automobily a ahae
Y
YADO, s. r. o.
Adresa: Pstruhrska 5,
972 51 Handlov
Tel.: 046-547 6047
Fax: 046-547 7821
E-mail: obchod@yado.sk
Internet: http://www.fit-vankus.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Doplnky a prsluenstvo vybavenia vozidiel
M10,
10a
B
B. P. TRADE INTERNATIONAL, s. r. o.
Adresa: Nad traou 1/2116,
060 01 Kemarok
Tel.: 041-233 5193
Fax: 041-238 5193
E-mail: bptradeinternational@gmail.com
Prvna forma: s. r. o.
Odbory innosti:
Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servis
BARDEJOVSK
KPELE a. s.
Adresa: -
086 31 Bardejovsk Kpele
Tel.: 054-477 4346
Fax: 054-472 3549
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk
Internet: http://www.kupele-bj.sk
Prvna forma: akciov spolonos
Kontakt: Ing. Tamara atankov
(ekonomicko obchodn riaditeka)
Odbory innosti:
Indikcie: choroby obehovho a trviaceho strojenstva, d-
chacie cesty, choroby z poruchy ltkovej vmeny, onkologick
a ensk choroby, pohybov apart, obliky a moov cesty
Minerlne pramene s vhodn na inhalovanie, pitn kry
a vaov kpele
Lieebn, rekondin, rehabilitan, wellness, vkendov,
silvestrovsk, relaxan, vekonon, przdninov a alie
pobyty
Otvorili sme WELLNESS CENTRUM OZN
E
ELPOOL, s. r. o.
Adresa: Osloboditeov 42,
040 17 Koice
Tel.: 055-676 0703
E-mail: elpol@elpol.sk
Internet: http://www.autoalarmy-cobra.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Automobily a motorov vozidl vroba, prevdzka, servis
F
FE-MARKT, spol. s r. o.
Adresa: Popradsk 66,
040 11 Koice
Tel.: 055-466 2358
E-mail: fe-markt@stonline.sk
Internet: http://www.fe-markt.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
M
MAVEBA, s. r. o.
Adresa: elezniiarska 6,
094 31 Hanuovce nad Topou
Tel.: 057-445 0669
Mobil: 0915-886 922
E-mail: maveba@maveba.eu
Internet: http://www.maveba.caaviar.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
MESTO SPISK NOV VES
Adresa: Radnin nmestie 7,
052 70 Spisk Nov Ves
Tel.: 053-417 6610
Fax: 053-442 6980
Mobil: 0907-944 284
E-mail: radnica@mestosnv.sk
Internet: http://www.spisskanovaves.eu
Prvna forma: mesto
Kontakt: Jankov Andrea (kancel. primtora)
Odbory innosti:
Bohat kultrno-historick a udov tradcie
Zoologick zhrada
Arbortum
Galria
Vstup na najvyiu kostoln veu na Slovensku
Mzeum
Kryt plavre, kpalisko
Welness, squash, bowling, kryt tenisov kurty
Lyiarske stredisko
Letisko: parautistick, tandemov zoskok
P
PETER POPIVK - POP - CAR SERVIS
Adresa: Barianska ul. 2/A,
040 17 Koice
Tel.: 055-622 1930
Fax: 055-622 1930
Mobil: 0903-901 662
E-mail: popcar.service@gmail.com
Internet: http://www.popcarservice.sk
Odbory innosti:
Sluby auto moto
PHOBOS, spol. s r. o.
Adresa: ermesk 3,
040 01 Koice
Tel.: 055-632 1777
Fax: 055-632 3037
E-mail: info@autoalarm.sk, info@prorack.sk
Internet: http://www.prorack.sk, www.autoalarm.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel
PMT, spol. s r. o.
Adresa: Gelnick 87,
040 11 Koice
Tel.: 0944-063 410
E-mail: info@kamerydoauta.sk
Internet: http://www.kamerydoauta.sk
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Tuning, pravy vozidiel

TART - VILIAM NEMKO


Adresa: Osloboditeov 58,
059 34 Spisk Nov Ves
Tel.: 052-773 8128
Fax: 052-773 8602
E-mail: obchod@startpp.sk
Odbory innosti:
Automobily komponenty a asti vozidiel
U
UNIVERSUM SR, s. r. o.
Adresa: Horn Predmestie 3,
900 21 Svt Jur
Tel.: 054-722 3600
Fax: 054-722 3600
E-mail: kontakt@universum-lepidla.cz
Internet: http://www.universum-lepidla.cz
Prvna forma: spolonos s ruenm obmedzenm
Odbory innosti:
Sluby auto moto
M17
M30
www.auto-kontakt.sk
Abecedn zoznam firiem s uvedenm vetkch dajov Vchodoslovensk regin
C24
Obsah
Auto moto
Automobil roka
Cestovn ruch
Informcie
AUTO MOTO
Predaj novch osobnch automobilov v SR E26
Predaj novch nkladnch automobilov
a autobusov v SR E26
Automobil roka E27
CESTOVN RUCH
Krasov oblasti v SR E28
Kpen oblasti v SR E28
Nrodn parky v SR E29
Historick pamiatky v SR E30
AutoMoto
E26
PREDAJ NOVCH AUTOMOBILOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SALES OF NEW CARS IN SLOVAKIA
PREDAJ NOVCH NKLADNCH AUTOMOBILOV A AUTOBUSOV V SR SALES OF NEW VEHICLES AND BUSES IN SLOVAKIA
Znaka Predaj Predaj Trhov podiel Trhov podiel Zmena potu predanch ut
Marke Verkauf Verkauf Marktanteil Marktanteil nderung
Brand Cars sold Cars sold Market share Market share Change of cars sold
2011 2010 2011 (%) 2010 (%) 2011/2010
Fiat 1405 992 14,5 10,1 41,6
Peugeot 1073 787 11,1 8,0 36,3
Mercedes 907 818 9,3 8,4 10,9
Citron 804 807 8,3 8,2 -0,4
Renault/Trucks 780 880 8,0 9,0 -11,4
Iveco 739 667 7,6 6,8 10,8
Volvo 726 438 7,5 4,5 65,8
Scania 544 394 5,6 4,0 38,1
MAN 526 313 5,4 3,2 68,1
DAF 422 207 4,4 2,1 103,9
Volkswagen 369 477 3,8 4,9 -22,6
Opel 222 103 2,3 1,1 115,5
Ford 215 203 2,2 2,1 5,9
Irisbus 213 252 2,2 2,6 -15,5
koda 145 1 241 1,5 12,7 -88,3
Nissan 132 216 1,4 2,2 -38,9
Toyota/Lexus 131 106 1,4 1,1 23,6
Mitsubushi 102 91 1,1 0,9 12,1
Dacia 55 96 0,6 1,0 -42,7
SOR 33 141 0,3 1,4 -76,6
Ostatn 158 558 1,6 5,7 -71,7
Spolu 9701 9 787 100,0 100,0 -0,9
N1 spolu 5735 6 918 59,1 70,7 -17,1
N2 spolu 515 462 5,3 4,7 11,5
N3 spolu 3149 1 902 32,5 19,4 65,6
M spolu 302 505 3,1 5,2 -40,2
Zdroj: Zdruenie automobilovho priemyslu SR
PREDAJ NOVCH OSOBNCH AUTOMOBILOV V SR SALES OF NEW PASSENGER CARS IN SLOVAKIA
Znaka Predaj Predaj Trhov podiel Trhov podiel Najpredvanej typ Predaj
Marke Verkauf Verkauf Marktanteil Marktanteil Der bestverkaufe model Verkauf
Brand Cars sold Cars sold Market share Market share The best selling model Cars sold
2011 2010 2011 (%) 2010 (%) 2011 2011
koda 13 720 12 390 20,1 19,3 koda Octavia 2 6 225
Volkswagen 6108 4451 9,0 7,0 Gold, Variant, 6 1 702
Kia 4919 4267 7,2 6,7 Sportage 1 904
Renault 4395 4282 6,4 6,7 Thalia 942
Peugeot 4015 3962 5,9 6,2 Peugeot 207, SW 881
Hyundai 3572 3336 5,2 5,2 ix35 961
Opel 2980 2566 4,4 4,0 Astra 4 941
Ford 2827 2710 4,1 4,2 Fokus 898
Citron 2792 3522 4,1 5,5 Citron C3 651
BMW 2487 2071 3,6 3,2 BMW rad 3 646
Suzuki 2336 2882 3,4 4,5 Suzuki SX4 1 684
Seat 2321 1693 3,4 2,6 Ibiza, ST 914
Toyota/Lexus 2293 2923 3,4 4,6 Auris 571
Dacia 1718 1126 2,5 1,8 Duster 1 200
Fiat 1619 2064 2,4 3,2 Grande Punto 411
Audi 1608 1392 2,4 2,2 Audi A4 331
Mercedes 1564 1583 2,3 2,5 ML trieda 299
Chevrolet 1520 1218 2,2 1,9 Chevrolet Cruze 640
Nissan 1348 1329 2,0 2,1 Nissan Qashqai 669
Honda 792 965 1,2 1,5 CR-V 316
Ostatn 3269 3301 4,8 5,2
Spolu 68 203 65 616 100,0 100,0
Zdroj: Zdruenie automobilovho priemyslu SR
E27
AutoMoto
AUTOMOBIL ROKA CAR OF THE YEAR
Car of the Year 2012 podmienky nomincie
nominovan automobil mus by absoltna novinka, nie verzia u znmeho vozidla
vrobca garantuje zaiatok vroby minimlne 12 mesiacov pred vyhlsenm vsledkov
automobil mus by v ase voby uveden minimlne na 5 trhoch a m sa preda aspo 5 000 jeho exemplrov
AUTO ROKA v SR
trnslenn porota zloen z motoristickch novinrov slovenskch motoristickch periodk udelila najvy poet 80 bodov
a titul Auto roka 2012 na Slovensku automobilu Kia Rio. Na druhom mieste sa umiestnil Hyundai i40 a tretiu prieku obsadil
Range Rover Evoque.
Podmienky nomincie na titul Auto roka SR
nominovan automobil mus by absoltnou novinkou, a nie verziou u znmeho typovho radu
importr garantuje zaiatok predaja v roku nomincie
AUTOMOBIL ROKA 19992012
WAGEN DES JAHRES 19992012
CARS OF THE YEAR 19992012
Rok Typov rad Rok Typov rad
Jahr Typ Jahr Typ
Year Type Year Type
1999 Ford Focus 2006 Renault Clio III
2000 Toyota Yaris 2007 Ford S-Max
2001 Alfa 147 2008 Fiat 500
2002 Peugeot 307 2009 Opel Insignia
2003 Renault Mgane 2010 VW Polo
2004 Fiat Panda 2011 Nissan Leaf
2005 Toyota Prius 2012 Opel Ampera
AUTOMOBIL ROKA NA SLOVENSKU 20052012
WAGEN DES JAHRES IN DER SLOWAKEI 20052012
CARS OF THE YEAR IN SLOVAKIA 20052012
Rok Typov rad
Jahr Typ
Year Type
2005 Citron C4
2006 Honda Civic
2007 Ford S-Max
2008 Mazda 2
2009 koda Superb
2010 Opel Astra
2011 Kia Sportage
2012 Kia Rio
KIA RIO
AUTO ROKA 2012 NA SLOVENSKU
WAGEN DES JAHRES 2012 IN DER SLOWAKEI
CAR OF THE YEAR 2012 IN SLOVAKIA
Typov rad Body
Typ Punkte
Type Points
1. Kia Rio 80
2. Hyundai i40 64
3. Range Rover Evoque 54
4. Toyota Yaris 48
5. Peugeot 508 38
6. Audi A6 35
7. Mercedes-Benz B 31
AUTOMOBIL ROKA 2012
WAGEN DES JAHRES 2012
CAR OF THE YEAR 2012
Typov rad Body
Typ Punkte
Type Points
1. Opel Ampera 330
2. Volkswagen UP 281
3. Ford Focus 256
4. Range Rover Evoque 186
5. Fiat Panda 156
6. Citron DS5 144
7. Toyota Yaris 122
OPEL AMPERA FORD FOCUS VOLKSWAGEN UP
Cestovn ruch
E28
KRASOV OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE CARST LOCALITES IN SLOVAKIA
Jaskya/Cave/Grotte Mesto/City/Stadt e-mail telefn/ Mapa/ Otvoren/
phone Map/ Open/
Karte Geoffnet
Belianska jaskya Tatransk Kotlina belianj@ssj.sk 052/446 73 75 M14 27. XII.15. XI.
Bystrianska jaskya Brezno bystrj@ssj.sk 048/619 51 33 M43 2. I.30. X.
Demnovsk jaskya Slobody Demnovsk Dolina djslob@ssj.sk 044/559 16 73 M27 27. XII.15. XI.
Demnovsk adov jaskya Liptovsk Mikul demladj@ssj.sk 044/554 81 70 M27 15. V.30. IX.
Dobinsk adov jaskya Dobin dobslj@ssj.sk 058/788 14 70 M29 15. V.30. IX.
Jaskya Domica Dlh Ves domica@ssj.sk 058/788 20 10 M45 1. II.31. XII.
Jaskya Driny Smolenice driny@ssj.sk 033/558 62 00 M37 1. IV.30. X.
Gombaseck jaskya Pleivec gombj@ssj.sk 058/788 20 20 M45 1. IV.31. X.
Harmaneck jaskya Doln Harmanec harmanj@ssj.sk 048/419 81 22 M42 15. V.31. X.
Jasovsk jaskya Jasov jasovj@ssj.sk 055/466 41 65 M47 1. IV.31. X.
Ochtinsk aragonitov jaskya Ochtin oaj@ssj.sk 058/488 10 51-2 M45 1. IV.31. X.
Vaeck jaskya Vaec vazecj@ssj.sk 044/529 41 71 M28 1. II.30. XI.
Bardejovsk kpele (M17)
F choroby trviaceho strojenstva, ltkovej vmeny, choroby
z povolania a nepecifick choroby dchacch ciest
F diseases of digestive tract, diseases of metabolism,
occupational diseases and nonspecific diseases of respiratory
organs
F Krankheiten der Verdauungsorgane, des Stoffwechsels,
Berufskrankheiten und nichtspezifizierte Krankheiten der oberen
Atmungsorgane

Pieany (M38)
F choroby pohybovho strojenstva
F diseases of moving parts
F Krankheiten der Bewegungsorgane
Bojnice (M41)
F choroby pohybovho strojenstva a nervov choroby
F diseases of moving parts and nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane und Nervenkrankheiten
Brusno (M43)
F pramene zemitej sadrovo-uhliitej vody, ktor sa vyuvaj pri
liebe chorb zavacieho strojenstva
F springs of the earthy gypsum-carbonate water that are used at
the treatment od diseases of digestive organs
F Quellen des erdhaltigen Gipsen-Kohlenwassers, die man bei
Heilung der Verdauungsorganenkrankheiten ausnutzt
(M61)
F choroby pohybovho strojenstva a niektor choroby obehovho
strojenstva
F diseases of moving parts and some diseases of circulation
organs
F Krankheiten der Bewegungsorgane und einige Krankheiten der
Kreislaufsorgane
Dudince (M57)
F choroby pohybovho strojenstva a nervov choroby
F diseases of moving parts and nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane und Nervenkrankheiten
Korytnica (M26)
F choroby trviaceho systmu, choroby zaprinen poruchou
ltkovej vmeny a choroby ttnej azy
F diseases of the digestive system, metabolic disorders and
diseases of the endocrine glands
F Krankheiten des Verdauungsapparates, durch
Stoffwechselstrungen von Drsen mit innerer Sekretion
hervorgerufene Krankheiten
Kovov (M42)
F choroby pohybovho strojenstva, choroby nervovho systmu
F diseases of the locomotive organs, diseases of the nervous system
F Krankheiten des Bewegungsapparates, Nervekrankheiten
Kunerad (M25)
F choroby pohybovho strojenstva
F diseases of the locomotive organs
F Krankheiten des Bewegungsapparates
Lky (M27)
F gynekologick choroby
F gyneaecological diseases
F Frauenkrankheiten
Nimnica (M24)
F nepecifick choroby dchacch ciest, choroby trviaceho
strojenstva a poruchy ltkovej vmeny
Balneologick kpele / Balneologic spa / Balnologische Bder
CESTOVN RUCH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE TOURISM IN SLOVAKIA
KPEN OBLASTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE SPA LOCALITES IN SLOVAKIA
E29
Cestovn ruch
F non-specific diseases of respiratory organs, diseases of the
digestive tract and indigestion disorders
F nicht-spezifizierte Krankheiten der Atmungsorgane, Krankheiten
der Verdauungsorgane und Stoffwechselstrungen
Rajeck Teplice (M25)
F choroby pohybovho strojenstva, nervov a duevn choroby
F diseases of moving parts, nerve and psychical diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane, Nerven- und
Seelenkrankheiten
Sklen Teplice (M41)
F choroby pohybovho strojenstva a nervov choroby
F diseases of moving parts and nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane und Nervenkrankheiten
Slia (M42)
F choroby obehovho strojenstva
F diseases of circulation organs
F Krankheiten der Bewegunsorgane
Smrdky (M37)
F choroby pohybovho strojenstva, choroby nervovho systmu,
kon choroby
F diseases of locomotive organs, diseases of the nervous system,
diseases of the skin
F Krankheiten des Bewegungsapparates, Nervenkrankheiten,
Hautkrankheiten
Trenianske Teplice (M23)
F choroby pohybovho strojenstva, nervov choroby
F diseases of moving parts, nerve diseases
F Krankheiten der Bewegungsorgane, Nervenkrankheiten
Turianske Teplice (M25)
F choroby pohybovho strojenstva, choroby obliiek a moovch
ciest
F diseases of moving parts, diseases of kidneys and urine organs
F Krankheiten der Bewegungsorgane, Nierenkrankheiten und
Harnwegekrankheiten
Vyn Rubachy (M15)
F choroby nervov, choroby z povolania, krvnho tlaku a duevn
choroby
F nerve diseases, occupational diseases, diseases of blood
pressure and mental diseases
F Nervenkrankheiten, Berufskrankheiten, Blutdruckskrankheiten
und Seelenkrankheiten
Klimatick kpele / Climatic spa / Klimatische Bder
Luivn (M29)
F choroby dchacch ciest
F diseases of respiratory organs
F Krankheiten der Atmungsorgane
ubocha (M26)
F choroby dchacch ciest
F diseases of respiratory organs
F Krankheiten der Atmungsorgane
ts (M46)
F choroby dchacch ciest, choroby z povolania
F diseases of respiratory organs, occupational diseases
F Krankheiten der Atmungsorgane, Berufskrankheiten
Vysok Tatry (M29)
F choroby dchacch ciest
F diseases of respiratory diseases
F Krankheiten der Atmungsorgane
NAPAMF Nrodn park Mal Fatra
Nmestie sv. Florina 1002, 013 03 Varn
Tel.: 041/569 23 31
e-mail: ssnpms@sopsr.sk
Nrodn park Murnska planina
Janka Kra 12, 050 01 Revca
Tel.: 058/442 20 61
e-mail: snpmp@sopsr.sk
www.muranska-planina.net
NAPANT Nrodn park Nzke Tatry
Zelen 5, 974 01 Bansk Bystrica
Tel.: 048/413 08 20
e-mail: napant@sopsr.sk
www.napant.sk
Nrodn park Poloniny
Ul. Mieru 193, 067 61 Stakn
Tel.: 057/762 44 24
e-mail: poloniny@soprs.sk
NAPASK Nrodn park Slovensk kras
Hmosiho 188, 049 51 Brzotn
Tel.: 058/732 68 15
e-mail kilik@sopsr.sk
www.sopsr.sk/slovkras
Nrodn park Slovensk raj
Leteck 3, 052 01 Spisk Nov Ves
Tel.: 053/442 20 10
e-mail: slovraj@soprs.sk
www.slovenskyraj.sk
Nrodn park Vek Fatra
achovsk rad . 7, 038 61 Vrtky
Tel.: 043/428 33 45
www.sopsr.sk
PIENAP Pieninsk nrodn park
059 06 erven Kltor
Tel.: 052/482 23 95
e-mail: pienap@sopsr.sk
www.pieniny.sk
TANAP Tatransk nrodn park
Sprva Tatranskho nrodnho parku
Biosfrick rezervcia Tatry
P.O.Box 21
059 41 Tatransk trba 75
tel./fax: 052/448 42 17
e-mail: tanap@tanap.org
www.tanap.org
NRODN PARKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NATIONAL PARKS IN SLOVAKIA
Cestovn ruch
E30
HISTORICK PAMIATKY V SR HISTORICAL MONUMENTS
MESTO/CITY/STADT POPIS/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG MAPA/ MAP/KARTE
Hrady, zmky, katiele
Antol katie Manor-house Kastell ML 57B
Bansk tiavnica zmok Castle Schloss ML 41F
Beckov hrad Stronghold Burg zrcanina Ruin Ruine ML 23E
Betliar katie Manor-house Kastell ML 46C
Bojnice zmok Castle Schloss ML 41A
Bratislava hrad Stronghold Burg ML 52D
Budmerice katie Manor-house Kastell ML 37F
Byta katie Manor-house Kastell ML 10E
achtice hrad Stronghold Burg ML 38B
erven Kame hrad Stronghold Burg ML 23B
erven Kltor katie Manor-house Kastell ML 15E
Devn hrad Stronghold Burg zrcanina Ruin Ruine ML 52C
Hronsk Beadik katie Manor-house Kastell ML 56B
Jasov hrad Stronghold Burg ML 47D
Kemarok zmok Castle Schloss ML 30C
Krsnohorsk Pohdradie hrad Stronghold Burg ML 46C,D
Kremnica hrad Stronghold Burg ML 41B
Kunerad katie Manor-house Kastell ML 25A,B
Levice hrad Stronghold Burg ML 56D
Markuovce hrad Stronghold Burg zrcanina Ruin Ruine ML 30E,F
Nemov zmok Castle Schloss ML 23D
Nitra hrad Stronghold Burg ML 55B
Oravsk Podzmok hrad Stronghold Burg ML 12E
Palrikovo katie Manor-house Kastell M 55E
Smolenice zmok Castle Schloss ML 37D
Spisk Hrhov katie Manor-house Kastell ML 30F
Star ubova hrad Stronghold Burg ML 15F
Streno hrad Stronghold Burg ML 25B
Topoianky katie Manor-house Kastell ML 40E
Trenn hrad Stronghold Burg ML 23F
Zvolen zmok Castle Schloss ML 42C,D
ehra hrad Stronghold Burg ML 31E
Ubytovacie, rekrean a stravovacie zariadenia Piktogramy
F32
Hotel, Hotel, Hotel
Penzin, Pension, Boarding-house
Botel, Botel, Botel
Motel, Motel, Motel
Turistick ubytova, Touristenherberge,
Tourist Accommodation
Chata (chatov osada), Berghtte, Cottage
Kemping, Camp, Camp
Monos stanovania, Zeltmglichkeit, Tenting
Autocamping, Autocamp, Auto Camp
Grand hotel, Grand Hotel, Grand Hotel
Izba, Zimmer, Room (......)
Apartmn, Appartement, Apartment (......)
Lka, Betten, Beds (......)
Tepl voda, Warmes Wasser, Hot Water
Sprcha, Dusche, Shower
Sprcha na izbe, Dusche im Zimmer,
Shower in the Room
Vaa, Badewanne, Bath
WC, Toilette, Toilet
WC na izbe, Toilette im Zimmer, Toilet in the Room
Televzor, TV (Fernseher), Television Set
Satelit, Satellit, Satellite
Telefn na izbe, Telefon im Zimmer,
Telephone in the Room
Retaurcia, Restaurant, Restaurant (......)
Salnik, Salon, Small Drawing Room (......)
Vinre, Weinstube, Wine Tavern (......)
Bar, Bar, Night Club (......)
Kaviare, Caf, Caf (......)
Bufet, Bffet, Snack bar
Hostinec, Gasthaus, Inn
Kuchynka, Kche, Small Kitchen
Chladnika, Khlschrank, Refrigerator
Raajky, Frhstck, Breakfast
Obed, Mittagessen, Lunch
Veera, Abendessen, Dinner
Parkovanie, Parkplatz, Parking Place
Parkovanie kryt, Gedeckter
Parkplatz, Covered Parking
Parkovanie stren, Bewachter
Parkplatz, Parking Quard
Loptov hry, Ballspiele, Ball Games
Tenis, Tennis, Tennis
Kpalisko kryt, Hallenbad, Swimming Pool
Kpalisko otvoren, Freibad, Open Air Swimming Pool
Termlne kpalisko, Thermalbad, Thermal Spa
Turistika, Touristik, Tourism (Travelling)
Lyovanie, Schilaufen, Skiing
Jazda na koni, Reiten, Riding
Sauna, Sauna, Sauna
Fitnes, Fitness, Fitness
Kultrno-historick pamiatky, Kultur-historische
Denkmler, Cultural-historical Monuments
ZOO, ZOO (Tiergarten), ZOO
Objekt v centre, Objekt im Zentrum,
Object in the Centre
Objekt v tichom prostred, Objekt in ruhiger
Gegend, Object in the quiet Surroundings
Zmenre, Wechselstube, Money Exchange
Hovorme nemecky, Wir sprechen Deutsch,
Speaking German
Hovorme anglicky, Wir sprechen
Englisch, Speaking English
Hovorme franczsky, Wir sprechen Franzsisch,
Speaking French
Hovorme taliansky, Wir sprechen
Italienisch, Speaking Italian
Hovorme rusky, Wir sprechen
Russisch, Speaking Russian
Hovorme maarsky, Wir sprechen
Ungarisch, Speaking Hungarian
Hovorme posky, Wir sprechen
Polnisch, Speaking Polish
Celoron prevdzka, Ganzjhriger
Betrieb, Whole Years Service
Pre telesne postihnutch, Fr krperlich
Behinderte, For handicap people
Bazn, Bassin, Pool
Stravn lstky, Ticket Restaurant, Tickets Restaurant
Zvieratm vstup povolen, Tieren Eintritt
erlaubt, Entrance for animals permitted
Diskotka, Disco, Disco
Kongresov sla, Kongresshalle, Congress Hall
Vodn porty, Wassersporten, Water Games
Ptnick miesto, Wallfahrort, Pilgrim place
Vah, Aufzug, Elevator
Detsk ihrisko, Kinderspielplatz, Children Playground
Squash, Squash, Squash
Minigolf, Minigolf, Minigolf
Horsk cyklistika, Berg-Fahrradsport, Mountain Biking
Monos rybolovu, Fischfangmglichkeit,
Possible Fishing
Monos lovu, Jagdmglichkeit, Possible Hunting
American Express, American
Express, American Express
VISA, VISA, VISA
Eurocard Mastercard, Eurocard
Mastercard, Eurocard Mastercard
Dinners Club, Dinners Club, Dinners Club
Celodenn strava, Ganztgliche
Verpflegung, All-day food
Jaskya, Hlle, Cave
Loveck izba s kozubom, Jagdstube mit
Kamin, Hunter Room with Fireplace
Motorest, Raststtte, Motorest
Monos stravovania,
Verpflegungsmglichkeit, Catering
Poiova bicyklov, Fahrradverleihung,
Bicycle Lending
Telefn, Telefon, Telephone
Umel vodn ndr, Stausee, Artificial Water Reservoir
Prevdzka NONSTOP, NONSTOP Betrieb,
NONSTOP Working
Mase, Massage, Massage
Vriv kpe, Whirpool, Whirpool
Biliard, Pool & Billiard, Billiards
Bowling, Bowling, Bowling
Stoln tenis, Tischtennis, Table tennis
Detsk ktik, Spielecke, Kids Corner
HUSACIE HODY ZITKOV RETAURCIA
HUSACINA U GALIK, SLOVENSK GROB LIPOV 21
tel.: +421/33/647 85 50 mobil: +421/948/777 300
e-mail: husacinaugalika@husacinaugalika.sk, husacinaugalika@gmail.com
RETAURCIA MARIANNA VININ LIPOV 35
tel.: +421/33/647 64 30 mobil: +421/948/577 750
e-mail: restauraciamarianna@gmail.com
www.husacinaugalika.sk | www.marianna.obedovat.sk
Toto nie je fotomont!
Toto mete zai!
SRDENE VS POZVAME.
Novootvoren prevdzka
Husacina u Galika retaurcia Marianna
Lipov 35, VININ
typick grobsk peciality
grilovan a klasick jedl
denn obedov menu
tenisov kurty (v areli retaurcie)
TO NAJLEPIE
ZO ZPADOSLOVENSKHO REGINU
Peen husi a kaice, loke, husacia peienka
Zabezpeenie ubytovania v rznych cenovch kategriach
VEK OBEDOV MENU
p y y g p y y g p y y g
Lieebn procedry
Balneoterapia: kpanie v 3 hypertermlnych,
3 rehabilitanch a v 2 vonkajch baznoch, vodolieba
vpodvodovch masnych vaniach, vperlikch,
vuhliitch vaniach, Whirlpool vaniach a vrivch
kpeoch, hydrokineziterapia a ktske streky. Lieebn
telesn vchova: individulna a skupinov rehabilitcia,
mechanoterapia
Refexn lieba: mase (klasick, refexn, vibran,
podvodn), manipulan lieba, akupunktra
Teplolieba: parafangov, parafnov a raelinov
zbaly a obklady, solux, diatermia
Elektrolieba: vetky vsasnosti pouvan typy
Svetlolieba: solux, polarizovan svetlo, solrium
Kyslkov terapia
Kpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice, Slovensk republika,
tel: +421/46/51 16 3632, fax: +421/46/54 30 026, e-mail: info@kupele-bojnice.sk, www.kupele-bojnice.sk
Lieebn procedry
Balneoterapia: kpanie v 3 hypertermlnych,
3 rehabilitanch a v 2 vonkajch baznoch, vodolieba
vpodvodovch masnych vaniach, vperlikch,
vuhliitch vaniach, Whirlpool vaniach a vrivch
kpeoch, hydrokineziterapia a ktske streky. Lieebn
telesn vchova: individulna a skupinov rehabilitcia,
mechanoterapia
Refexn lieba: mase (klasick, refexn, vibran,
podvodn), manipulan lieba, akupunktra
Teplolieba: parafangov, parafnov a raelinov
zbaly a obklady, solux, diatermia
Elektrolieba: vetky vsasnosti pouvan typy
Svetlolieba: solux, polarizovan svetlo, solrium
Kyslkov terapia
Kpele Bojnice, a. s., 972 01 Bojnice, Slovensk republika,
tel: +421/46/51 16 3632, fax: +421/46/54 30 026, e-mail: info@kupele-bojnice.sk, www.kupele-bojnice.sk
Zkladom kpenej lieby je lieiv hydrogn-uhliitanovo-sranov
avpnikovo-horkov termlna voda steplotou 2852 C, ktor sli
naliebu chorb pohybovho strojenstva, nervovho systmu, obliiek
amoovchciest, enskch chorb a chorb z povolania.
Ponkame:
- Tdenn avkendov kpen pobyty
- Redukno-ozdravn pobyty
- Ambulantn liebu
- Kpen liebu pacientov zdravotnch poisovn
- Komplexn balneoterapiu svyuitm termlnej vody aklasickch
procedr
- Wellness
K pel e B oj ni ce a. s.
Kpele Bojnice leia
v srdci Slovenska, s pokojnm
miestom, ktor ponka
idelne podmienky pre
harmonick aspen
lieebn pobyt.
F35
Ubytovacie a retauran zariadenia Cestovn ruch
M
-
4
3
B
M
-
5
2
D
M
-
4
1
F
Kontakt:
tel./fax: 045/67 72 505
e-mail: info@penzionmichaela.sk
www.penzionmichaela.sk
Penzin s kapacitou 30 lok a celodennm
stravovanm je len 100 m od novho
termlneho kpaliska.
Vodn Raj Vyhne s celoronm kpanm.
Preite dovolenku uprostred hr a jazier
v prekrsnom prostred tiavnickch
vrchov nealeko historickho mesta
Bansk tiavnica zapsanho v UNESCO.
K atrakcim patr prrodn
rezervcia Kamenn more.
V zime monos vyui lyiarsky vlek
a mnostvo upravench beeckch trat.
Vyhne s znme aj najstarm
pivovarom na Slovensku zaloenm
v roku 1473.
Penzin Michaela
966 02 Vyhne 492
Hotel Dom portu, Victory Sport, s. r. o., Juncka 6, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/49 24 93 98, 49 24 94 80, Fax: 02/ 49 26 95 83
www.styldomuabytu.sk
fe
b
ru

r/m
a
re
c 2
0
12
TEPLO, VYKUROVANIE
Dvere, brny
Fasdy, zateplenie, izolcie
MODERN BVANIE
ANBYTOK
BAZN A WELLNESS V DOME
INTERVIEW
Martin krtel
februr/marec
2012
1,33
www.styldomuabytu.sk
KUCHYA
Detsk izba
Trendy v zariaovan interiru
Prloha
VIZITKR
FIRIEM
KPEA, NVRH A REALIZCIA
Podlahy a podlahov krytiny
Osvetlenie
STAVEBNCTVO
BAZN PRE V DOM
INTERVIEW
Peter Stak
marec/aprl
2012
1,33
www.styldomuabytu.sk
Nzkoenergetick a pasvny dom
Zdroje tepla, vykurovanie
Stavebn materily, produkty, chmia
Izolcie, zateplenie
PECILNA PRLOHA
NZKOENERGETICK
ALTERNATVY
Stavba nzkoenergetickch domov
DOM OD A PO Z
INTERVIEW
Jn Kolenk
jn
2012
1,33
www.styldomuabytu.sk
KPEA
Kuchya, inpircie a trendy
STRECHA
Fasdy, omietky
Okn, dvere
Podlahov systmy
Vykurovanie
ZHRADA
Zhradn sedenia
Bazny
Prloha
VIZITKR
FIRIEM
ZHRADN RELAX
Kozuby, zhradn nbytok
Bazny
REKONTRUKCIA
DOMU A BYTU
INTERVIEW
Senzus
september
2012
www.styldomuabytu.sk
SANCIE DOMU ABYTU
Fasdy, izolcie
Vykurovanie,
nzkoenergetick bvanie
Okn, dvere, brny
INTERIR,
INPIRCIE ATRENDY
Kuchya
Rekontrukcia kpene
Osvetlenie
1,33 / ronk XVI .
Prloha
VIZITKR
FIRIEM
M2
Automapa Slovensk republika
OBSAH
CONTENTS INHALTSVERZEICHNIS
AUTOATLAS SLOVENSK REPUBLIKA 1 : 200 000
12. vydanie
Spracovala a vydala
MAPA Slovakia Editor, s. r. o.
MAPA Slovakia Plus, s. r. o.
Dvojkrna 49, 821 06 Bratislava 214

tel. +421/2/45 52 20 92
e-mail: mapa@mapaeditor.sk
http://www.mapaeditor.sk
Bratislava (M7273), Bansk Bystrica (M74), Koice (M75), Nitra (M76), Preov (M77), Trenn (M78),
Trnava (M79), ilina (M80)
AUTOMAPA ROAD MAP AUTOKARTE
Vysvetlivky Legend Zaichenerklrung M3
Klad listov Sheet lines Blattschnitt M45
Slovensk republika Slovak republic Slowakische Republik M67
1 : 1 450 000
Automapa Road map Autokarte M868
1 : 200 000
Hranin priechody Border crossings Grenzbergnge M6970
Tabuka vzdialenost Table of distances Entfernungstabelle M71
REGISTER SDIEL INDEX OF PLACE NAMES
ORTSNAMENVERZEICHNIS
Register sdiel Index of place names Ortsnamenverzeichnis M8196
PLNY MIEST CITY MAPS STADTPLNE
Plny miest City maps Stadtplne M7280
1 : 10 000
M3
Slovensk republika automapa
M4
Automapa Slovensk republika
KLAD LISTOV AUTOMAPY
SHEET LINES BLATTSCHNITT
str. C13
e s k r e p u b l i k a o a r u j c o i n
Tel Tanc dm, Praha
www.cesketripy.sk
www.czechspecials.cz
Kutn Hora
Karlova Studnka
Olomouc
Punkevn jeskyn, Moravsk kras
M5
Slovensk republika automapa
POLCIA ZCHRANN SLUBA POIARNA OCHRANA

SK 112 112 112

CZ 158 155 150

PL 997 999 998

UA 02 03 01

H 107 104 105

A 133 144 122
MESTO KREMNICA
Vzniklo v roku 1328,
kedy boli banckej
osade pridelen
privilgi slobodnho
krovskho banskho
a minciarskeho mesta.
Historick centrum je
mestsk pamiatkov rezervcia
a Mestsk hrad je nrodnou kul-
trnou pamiatkou.
Mesto kadorone ova podujatia-
mi ako Cechov hody kremnick,
Hudba pod diamantovou klenbou,
Kremnick hradn organ, i
Kremnick gagy. Pre milovnkov
beeckho aj zjazdovho lyova-
nia je neodolaten zima v Krem-
nickch vrchoch. Vytrvalostn
beh na lyiach Biela stopa sa tohto
roku uskuton po 40-krt.
Kultrne a informan
centrum mesta
tefnikovo nmestie 35/44
967 01 Kremnica
tel./fax: 045/67 42 856
e-mail:
infocentrum@kremnica.sk
www.kremnica.sk
Nrodn banka Slovenska
MZEUM MINC A MEDAIL
Jedinen pecializovan
mzeum prezentujce
komplexn dejiny peaz
na Slovensku, ako aj histriu
mesta Kremnica, vs pozva
na prehliadku svojich expozci.
Cesty zberatestva
Umenie 15.18. storoia
Tel.: 045/67 44 165
Galria
Tel.: 045/67 43 261
Lce a rub peaz
Numizmaticko-historick
expozcia
Tel.: 045/67 42 696
Mestsk hrad
s kostolom sv. Katarny
Tel.: 045/67 43 968
w
w
w
.m
u
z
e
u
m
k
r
e
m
n
ic
a
.s
k
str. C21
M6
Automapa Slovensk republika
SLOVENSK REPUBLIKA
SLOVAK REPUBLIC SLOWAKISCHE REPUBLIK
1 : 1 450 000
M7
Slovensk republika automapa
M8
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M9
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M10
Automapa Slovensk republika
str. C23
Technick kontroly vetky kategrie
vozidiel
Emisn kontroly benzn R KAT/OBD,
LPG, CNG, diesel / OBD
Kontroly originalita na vetky
kategrie vozidiel apracovn stroje
Vyranie pridelench nhradnch
VIN sel
Skoba tlmiov askoba bzd
4 4
Servis tachografov akontroly polciou
VIN siel
STK MIKO, s. r. o.
Stanica technickej
kontroly
Rosinsk cesta 7
010 08 ilina
Tel./Fax: 041/565 19 42
E-mail: miko@slovanet.sk
Internet:
www.stk-miko.sk
Od malika som sa zaujmal omotory avozidl, vytudoval som naVDS (terajia ilinsk univerzita) katedru
spaovacch motorov avozidiel. Bol som pri zrode STK vSAD, od roku 1993 vedcim. Vroku 1999 som zaloil STK-
-MIKO ILINA, kde som konate spolonosti azrove aj vedci STK.
Som presveden, e STK-ky ako oprvnen osoba pre posudzovanie technickho stavu motorovch aprpoj-
nch vozidiel maj vpremvke na pozemnch komunikcich obrovsk vznam. Moja prca je mojm konkom
avdy sa snam tto innos robi aj smojm kolektvom korektne apoctivo.
Kontrola TK aEK je poda OKE technick testovanie aobrovsk mnostvo motoristov nem skontrolou iadny
problm. Treba si uvedomi, e vo vozidle sa prevaj udia avozidlo mus by pre bezpen prevdzku priebene
kontrolovan.
Dokonca mme sksenosti hlavne zvekch dopravnch friem, e vodi ns sm upozorn na nejak chyby
vozidla, ktor zistil pri dynamickej jazde, aby sme sa na to pozreli, napsali do protokolu, lebo mu to vo frme nevy-
menia ak to nebude zaznamenan vprotokole. Tak isto dopravcovia, ktor jazdia vzahrani vdy chc kompletne
prekontrolova vozidlo aj nad rmec povinnch konov, aby mali istotu e pri prpadnej kontrole naSTK vzahrani
je ich vozidlo vdobrom technickom stave.
Kad motorista si me pozrie na webe sprvnos postupov kontroly, princp apod., vetko je verejne
prstupn apredpsan.
Musm kontatova, e vposlednch rokoch sa situcia men amotoristi nemaj stm problm ak STK zist napr.
vne alebo nebezpen chyby. Existuj vak aj vnimky, pekulanti apod., ale otom nechcem psa.
STK-MIKO je u dlhie na trhu aklientela je pomerne stabiln. Vemi si vime zkaznkov, ktor aj po zriaden
STK vinch okresoch (ako hb podadi ) naalej vyuvaj nae sluby aprdu aj zinch okresov mimo iliny.
Prevdzkujeme modern vek diagnostick centrum vozidiel (DCV), kde sa sname poskytn motoristovi irok
paletu sluieb aj nad rmec povinnch kontrol.
Vhodou DCV je obrovsk parkovisko na ploche cca 5 300 m
2
, stabiln vek zkaznci maj rzne benef-
typlatba na faktry, zavy. Vyuvaj prednos mimo poradia napr. preukaz ZP, sanitky, zchranri, hasii apod.
Vostatnej dobe sa vemi osvedilo vykonvanie TK+EK po dohode vsobotu, o vyuvaj vek dopravcovia.
Vten de maj monos si urobi aj ciachovanie tachografu na pracovisku, ktor sdli priamo vpriestoroch naej
STK.
Osoboty je zujem avblzkej budcnosti budeme vykonva TK+EK urite aj vsobotu. Verejnos bude dosta-
tone dopredu otejto novinke informovan.
Okrem technickej kontroly na vetky kategrie vozidiel, vykonvame aj emisn kontroly napr. aj na vozidl s
alternatvnym pohonom LPG, CNG.
Tak isto vykonvame kontrolu originality na vetky kategrie vozidiel apracovn stroje atie ako jedin pecia-
lizovan pracovisko (vzmysle vyhlky) vilinskom kraji umiestujeme na vozidl nhradn pridelen VIN slo.
Motoristi vemi asto vyuvaj pri dovoze slubu TK+EK+KO svraznmi mnostevnmi zavami. Pripravujeme
spusti CarCode bezpenostn znaenie vozidiel. Vnaom DCV funguj aj nepovinn zariadenia pri kontrolch
technickho stavu, ktor sme zakpili poda projektu, ktor bol spolufnancovan zERDF prostrednctvom OP KaHR
arealizoval sa spomocou apodporou Eurpskej nie Investcia dovaej budcnosti. Okrem inch zariaden
sme zakpili napr.: skobu tlmiov MAHA MDS 3000, ktor posdi inok tlmiov pomocou tzv. Theta metdy
apracuje pri opakovanch meraniach sodchlkou +/- 3 %.
alm uniktnym zariadenm je meranie brzdnch inkov vozidiel strvalm pohonom 4 4, ktor zmeria
skuton inok kadho kolesa zvl bez ovplyvnenia pohonov 4 4.
Zaoberme sa ak inmi innosami: spoluprca sstavom
sdneho ininierstva ilinskej univerzity (USI U), Dopravn
akadmia (DA ) apod.
Takisto nie menej dleit, e vrmci komplexnch
sluieb pre motoristick verejnos sdli vnaich priestoroch
(okrem spomnanho pracoviska tachografov ) aj pracovisko
PZODIkontrola polciou VIN sel
Miroslav Kobrtek
vedci STK-MIKO ilina
predseda Nrodnej asocicie STK
Spolonos STK-MIKO netreba vilinskom
kraji predstavova, poznaj ju tu takmer
vetci motoristi idopravcovia. Konate
spolonosti STK-MIKO MiroslavKobrtek
je aj predsedom Nrodnej asocicie STK.
innos tejto STK je prkladn ame sli
ako vzor pre alie subjekty vykonvajce
technick aemisn kontroly, i kontroly originality.
Eurpsky formt STKMIKO
Ing. Miroslav Kobrtek,
konate STK-MIKO
ZHRADN RELAX
Kozuby, zhradn nbytok
Bazny
REKONTRUKCIA
DOMU A BYTU
INTERVIEW
Senzus
september
2012
www.styldomuabytu.sk
SANCIE DOMU ABYTU
Fasdy, izolcie
Vykurovanie,
nzkoenergetick bvanie
Okn, dvere, brny
INTERIR,
INPIRCIE ATRENDY
Kuchya
Rekontrukcia kpene
Osvetlenie
1,33 / ronk XVI .
Prloha
VIZITKR
FIRIEM
M11
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F

Jn Frajtk
EUROPATRANS
Mob.: 0905 585 304
Mob.: 0948 636 303
frajstak@europatrans.sk
www.europatrans.sk

Vntrottna
a medzinrodn doprava
pre kolektvy, menie
skupiny i jednotlivcov
Monos pripojenia
prvesnho vozka
Mikrobusy 8+1 a 20+1
Autobusy 35 a 50 osb
cestovn
agentra
R.G.T. PRESS, s.r.o.
Tel.: 0905 625 173
info@rgttour.sk
www.rgtpress.sk
www.rgttour.sk
poznvacie
vlety
nkupn
zjazdy
firemn
akcie
pobytov
zjazdy
k moru
odvoz
na letisk
M12
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M13
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M14
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M15
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M16
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M17
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
str. C24
INDIKCIE:
Choroby obehovho a trviaceho strojenstva,
dchacie cesty, choroby z poruchy ltkovej vmeny,
onkologick a ensk choroby, pohybov apart,
obliky a moov cesty.
Minerlne pramene s vhodn na inhalovanie, pitn
kry a vaov kpele. Ponkame lieebn, rekondin,
rehabilitan, wellnes, vkendov, silvestrovsk, relaxan,
vekonon, przdninov a alie pobyty. Otvorili sme
SPA WELLNESS CENTRUM OZN.
BARDEJOVSK KPELE a. s.
086 31 BARDEJOVSK KPELE
tel.: 054/477 43 46
fax: 054/472 35 49
e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.sk
650 15 1171
80 80 50
220
M18
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M19
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M20
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M21
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M22
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M23
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
Adresa: Trenianske Stankovce 3044,
913 11
TRENIANSKE STANKOVCE
Tel.: 032/649 71 45
Fax: 032/649 61 10
E-mail: oravec@damoslovakia.sk
Internet: www.liqui.sk,
www.mannfiltre.sk,
www.damoslovakia.sk
www.motorove-oleje.sk
www.loctite-henkel.sk
GPS: N=4850 52.897
E=1759 27.46
Prvna forma: spolonos s ruenm
obmedzenm
Kontakt: kyta Pavol (konate),
Ing. Oravec Duan
Odbory innosti:
Oleje a maziv pre osobn a nkladn
automobily.
Priemyseln oleje a maziv, hydraulick,
kompresorov a ostatn pecilne.
Ponuka vetkch prevdzkovch kvapaln.
Kompletn sortiment ltrov MANN FILTER
na internete.
pln sortiment LOCTITE (premium partner)
Predaj autokozmetiky pre osobn a nkladn
automobily
Predaj nhradnch dielov na ponohospodrske
stroje a zariadenia
DAMO SLOVAKIA,
s. r. o.

c
oblka 4
M24
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M25
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
Bryndziare, s. r. o.
SNP 105
039 01 Turianske Teplice
tel.: 043/492 24 14
e-mail:
info@turcianska-bryndziaren.sk
p
e
n
z
i

n

M
l
i
e

n
a

V

l
a
k
o
n
t
a
k
t
:

0
9
0
5
/
3
9
5

3
5
1
v
e
d

c
a
:

0
9
0
7
/
9
1
7

4
8
4
Ubytovanie
Stravovanie
Predaj bryndze, vrobkov zovieho
akravskho mlieka, bryndzovch
obltok ainch mlienych vrobkov
ARMY SHOP
Bizik Peter
www.armyshopmt.sk
NAJV VBER
ruksakov,
iltoviek,
klobkov,
maskov,
skladacch
stoliiek

Doprajte si
pohodlie naich
stoliiek tak
ako vina
eurpskych
offroakov.
Army shop
Vekoobchod
maloobchod
Ul. Kollrova 55,
Martin
mobil: 0905 424 489
info@peter-bizik.sk
Stoliky
ZA SUPER
CENY
M26
Automapa Slovensk republika
str. C19
A B
C D
E F
48,5 x 230
mm
(mapov as)
Ponkame prjemn posedenie
v tlovo zariadenej kolibe so irokou
ponukou slovenskch jedl,
tradin i netradin peciality
nielen slovenskej kuchyne. Monos
posedenia na letnej terase
s kapacitou 72 miest.
Retaurcia m kapacitu 128 miest
spolu aj s Goralskou izbou, ktor
sli ako salnik na menie
firemn akcie, rodinn oslavy,
pracovn stretnutia.
Kad piatok hr udov hudba.
Na objednvku zorganizujeme
husacie hody a peen prasa.
ACR, s. r. o.
STREDISKO KOLIBA GORAL
Chata pod Magurou 130
976 39 Donovaly
mobil: 0915/82 29 19
e-mail: koliba@parksnow.sk
M27
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
Slovensk republika automapa
Motel Ran poskytuje ubytovanie v kompletne
zrenovovanch jednoposteovch,
dvojposteovch izbch a apartmnoch.
Kapacita motela je 41 lok. Skladba
izieb je nasledovn: 3 jednoposteov,
13 dvojposteov a 3 apartmny, z toho jeden
je bezbarirov. Kapacitu ubytovania je mon
rozri ete o 10 prstelok. Vetky izby s
moderne zariaden, vybaven TV, telefnom,
rdiom, kpeou so sprchovacm ktom a WC.
Motel m bezbarirov prstup a je vybaven
ploinou pre imobilnch host. Ubytovanm
hosom je k dispozcii vek neplaten
parkovisko. Strvi pekn chvle je mon
aj v areli motela, kde je k dispozcii detsk
ihrisko, minigolf, vek otvoren ohnisko.
Zo portovch aktivt mono spomen squash,
stoln tenis, kolky, alebo biliard, ktor s tie
sasou arelu.
Motel Ran je na cestnom ahu pred
Ruomberkom oznaen smerovkami.
Motel RAN
Pri Vhu 540/71
034 06 Ruomberok
tel.: 044/43 03 342 recepcia
fax: 044/43 03 341
e-mail: motelranc@stonline.sk
www.motelranc.sk
3
70 20
41 16
str. C22
M28
Automapa Slovensk republika
M29
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M30
Automapa Slovensk republika
Turistika a cyklotrasy v NP Slovensk raj
Autocamping Podlesok idelny
vchodiskov bod pre milovnkov
turistiky. Ubytovanie v chatkch,
miesta pre stany a karavany.
Autocamping Podlesok Hrabuice
tel.: ++421 53 42 99 164 (kancelria)
++421 53 42 99 165 (recepcia)
fax: ++421 53 42 99 163
e-mail: atcpodlesok@gmail.com
web: www.podlesok.sk
Mesto Spisk Nov Ves
brna doSlovenskho raja
Mesto so svojou vye 740-ronou histriou
je idelnym vchodiskom pre milovnkov
turistiky po drsnch a zrove malebnch
roklinch Nrodnho parku Slovensk raj, pre
obdivovateov pamiatok zapsanch do zo-
znamu svetovho dedistva UNESCO, ako aj
pre zujemcov omiestami nenpadn, ale oto
vzcnejie pamiatky Gotickej cesty.
Kontakty:
Turistick informan centrum
Letn 49, 052 01 Spisk Nov Ves, SR
tel.: +421/53/16186
tel./fax: +421/53/44 282 92
e-mail: brantnercc@stonline.sk
www.spisskanovaves.eu
www.slovenskyraj.eu
Medzi 7 divov mesta patria:
najdlhie oovkovit nmestie vEu-
rpe Rmsko-katolcky farsk kostol
Nanebovzatia Panny Mrie sosprstupne-
nounajvyou kostolnou veou naSlo-
vensku (87 m) klasicistick Radnica
Provinn dom srokokovou tukovou
vzdobou so iestimi kartuami aLevo skou
brnou iroko-aleko znmy Spisk trh
secesn Reduta soSpiskm divadlom
vstrednej Eurpe ojedinel Mozaika
vChrme Premenenia Pna
Na nmest sa nachdza aj:
Evanjelick kostol Morov stp soso-
chou Immaculaty zroku 1724 Galria
umelcov Spia a Mzeum Spia
Vmeste njdete:
atraktvnu ZOO 3D Kino Mier
kryt plavre akpalisko wellness,
ftness squash a bowling centrum kryt
strelnicu kryt tenisov halu lyiarske
stredisko letisko, kde mete absolvova
1.parautistick alebo tandemov zoskok
Vnealekej blzkosti sa nachdzaj:
pamiatky UNESCO: Spisk hrad, ehra,
Levoa, Spisk Kapitula, Dobinsk
adov jaskya
Nrodn park Slovensk raj
kaplnka Zposkch
renesann katie a rokokov paviln
Dardanely
str. C24
M31
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M32
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M33
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M34
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M35
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M36
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M37
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M38
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M39
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M40
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Zaujmavosou je jeden znajstarch
zachovanch goticko-renesannch
katieov Vodn hrad, ktor sa nachdza
vnajstarej mestskej asti imonovany.
MESTO PARTIZNSKE, 958 01,
www.partizanske.sk,
e-mail: primator@partizanske.sk,
Tel.: 038/53 63 052, Fax: 038/749 21 03
Partiznske mesto, kde to ije!
M41
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
(;.85=,(|(;&856,216
',((;.856,21(1
7$18/01<,
Exkurzie si mzete nahIsi
na teI. sIe: +421 45 678 72 15
e-maiI: exkurzia@steiger.sk
(;.85=,(9359206/29(16.20
3,929$5(67(,*(5
(;&856,216,17+(),5676/29$.
%5(:(5<67(,*(5
',((;.856,21(1,1'(5(567(1
%5$8(5(,,1'(56/2:$.(,
7$18/01<,.,51'8/6$=(/62
6=/29.67(,*(565*<5%$
Chcete vidie kde a ako sa uz
539 rokov var dobr, tradin pivo?
Do you want to see where and how
good, traditionaI beer has been prepa-
red for 539 years?
WoIIen sie sehen, wo und wie man ein
gutes, traditioneIIes Bier schon seit
539 Jahre braut?
Akarjk tudni hoI s hogyan fozik a ha-
gyomnyos kituno srt mr 539 ve?
str. C22
Rybnky 1644/12
972 01 Bojnice
tel.: 046/540 21 31 (33)
fax: 046/540 21 32
mobil: 0903/804 909
Q kompletn oprava ut
Q predaj nhradnch dielov
Q predaj motocyklov
Q plnenie klimatizci
Q diagnostika
M42
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Ploiny a zdvihky pre prepravu
osb so znenou pohyblivosou
Kompenzan pomcky
pre imobilnch
tudentsk 12, 960 01 Zvolen
045/53 30 300, 54 00 388
e-mail: spig@spig.sk,
obchod@spig.sk
www.spig.sk
www.vytahyaplosiny.sk SPIG, s. r. o.
M43
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M44
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M45
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M46
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M47
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M48
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Obec Herany 28km
severovchodne od mesta Koice
nrodn prrodn pamiatka
Herliansky gejzrstudenovodn
gejzr aktivovan lovekom vroku
1870 pre potreby kpeov
arel bvalho kpenho parku pri
gejzre
kultrna pamiatka rmskokatolcky
kostolk sv. Petra aPavla
turistick trasy do prrodnej
rezervcie Rankovsk skaly
prrodn rezervcia Mal Brdo
hrdok Herany2 km vchodne
odobce Herany
cyklotrasatzv. Slansk
cyklomagistrla
OU Herany, 044 45 Herany 54
tel./fax: 055/696 41 22
mobil: 0902/838279
e-mail: obecherlany@netkosice.sk
www.herlany.ocu.sk
Obec Herany
M49
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M50
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M51
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M52
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
str. C14
s
t
r
.

C

1
1
Victory Sport, s. r. o.
Junacka 6
831 04 Bratislava
tel.: 02/49 24 93 98, 49 24 94 80
fax: 02/49 26 95 83
e-mail: vsport_sek@slovanet.sk
www.hoteldomsportu.sk
Hotel Dom portu je situovan
v tesnej blzkosti obchodnho
centra Polus City Center,
portovej haly Pasienky,
NTC tenisovho centra,
zimnho tadina,
futbalovch tadinov
Slovan a Inter, plavrne
Pasienky a jazera Kuchajda.
M vynikajce spojenie mestskou
dopravou do centra mesta.
64 5
110 58 42
tel.: 0948/40 14 41
erpacie stanice LPG:
Ndran 34, Ivanka pri Dunaji
Hlavn, Rovinka
A-TRADE LPG
M53
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M54
Automapa Slovensk republika
M55
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M56
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
Obec je prvkrt psomne doloen
vroku 1209 ako Varanza.
Hodnotnou pamiatkou Orovnice je rmskokatolcky kostol
sv. Jna Boscu postaven vroku 1935 sprevldajcimi
prvkami baroka aromantizmu. Zaujmavou pamiatkou
jezemnvalsnajvym bodom 413 m.
Obec obnovila pvodn tradcie faiangu.
Obec Orovnica
Obecn rad . 96
966 52 Orovnica
045/685 66 55
ocuorovnica@stonline.sk
www.orovnica.ocu.sk
M57
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M58
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M59
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M60
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M61
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M62
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M63
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M64
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M65
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M66
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M67
Slovensk republika automapa
A B
C D
E F
M68
Automapa Slovensk republika
A B
C D
E F
M69
Slovensk republika automapa
HRANIN PRIECHODY
BORDER CROSSING GRENZBERGNGE
M70
Automapa Slovensk republika
HRANIN PRIECHODY
BORDER CROSSING GRENZBERGNGE
M71
Slovensk republika automapa
TABUKA VZDIALENOST
TABLE OF DISTANCE ENTFERNNUNGSTABELLE
M72
Automapa Bratislava Slovensk republika
BRATISLAVA
str. C16
M73
Slovensk republika Bratislava Automapa
str. C12
Vajnorsk 167
832 37 Bratislava
Predaj novch vozidiel
Autoservis a predaj
originlnych dielov
a prsluenstva
Jazden vozidl
vkup a predaj
Odahov sluba:
0903 74 74 74 nonstop
STK, EK v areli:
02/49 280 114
Autopoiova
Obhliadkov stredisko
Allianz-SP a Generali
Bezplatn infolinka:
0800 107 007
Tel.: 02/49 280 111
Fax: 02/44 250 331
info@boat.sk
www.boat.sk
4810'54" N
1709'32" E
M74
Automapa Bansk Bystrica Slovensk republika
BANSK BYSTRICA
M75
Slovensk republika Koice Automapa
KOICE
M76
Automapa Nitra Slovensk republika
NITRA
M77
Slovensk republika Preov Automapa
PREOV
M78
Automapa Trenn Slovensk republika
TRENN
M79
TRNAVA
Slovensk republika Trnava Automapa
M80
Automapa ilina Slovensk republika
ILINA
M81
Slovensk republika abecedn register automapa
A
belov (LC) 59A
Abovce (RS) 61D
Abrahm (GA) 54C
Abrahmovce (BJ) 32D
Abrahmovce (KK) 30C
Abramov (TR) 25F
Abranovce (PO) 32F
Adamov (SI) 20F
Adamovce (TN) 23E
Adamovsk Kochanovce (TN) 23E
Adidovce (HE) 34E
Agta (LV) 57E
Albnov (TV) 49C
Alekince (NR) 55A
Alexandrov dvor (NR) 54B
Alpnka (KE) 48C
Albetin dvor (SC) 53E
Amadeho Kraany (DS) 65 A, B
Ambrzov hon (KN) 66C
Ambruovce (SB) 32A
Aala (KN) 66B
Aalsk zhrady (KN) 67A
Anda (NR) 55A
Andice (LM) 27D
Andovce (NZ) 66B
Andrejov (BJ) 17F
Andrejovka (SL) 16E
Anglet (ZC) 40F
Antalov laz (KA) 58C
Antonov sad (KN) 67D
Antoovsk vrch (PP) 14F
Arad (NZ) 67D
Ardanovce (TO) 39C
Ardovo (RV) 45F
Arma (LV) 56F
Arnutovce (SN) 30E
Asd (DS) 66A
B
Bb (NR) 54B
Babiar (PB) 9F
Babie (VT) 32D
Babn (NO) 12E
Babin Potok (PO) 32C
Babin (RS) 44D
Babin (ZV) 58A
Babindol (NR) 55B
Babinec (RS) 44F
Babie (BY) 10C
Babiovci (BY) 9D
Babkov (ZA) 25A
Babulicov Vrch (MY) 38A, B
Bacch (BR) 44A
Bacrov (ZV) 42E
B (DS) 53E
Baala (NR) 55C
Baka (TV) 63A
Bakov (TV) 49A
Bakovk (KS) 48D
Bovce (KA) 57D
Baan (BS) 57B
Bdice (NR) 55B
Badn (BB) 42C
Bagov (RS) 60D
Bho (PK) 53B
Bachledova dolina (PP) 14F
Bajany (MI) 50F
Baj (KN) 67A
Bajerov (PO) 31F
Bajerovce (SB) 31A
Bajka (LV) 56F
Bajtava (NZ) 68D
Baka (DS) 65A
Bakanovci (LC) 59A
Bakov (RS) 60F
Bakta (RS) 61A
Baaovci (CA) 10C
Bale (BB) 42B
Balov (PB) 9D
Bald (BR) 43B
Baldovce (LE) 30F
Balog nad Ipom (VK) 58E
Balo (DS) 65D
Blovci (ZA) 10F
Balvany (KN) 66D
Baa (LC) 59F
Baa (SP) 33A
Baa Lucia (KS) 47C
Bancka kolnia (PD) 41A
Banisko (DT) 42F
Banka (PN) 38D
Banky (PD) 40B
Banky (ZH) 41F
Bnov (NZ) 55F
Bnov (ZA) 10E, F
Bnovce nad Bebravou (BN) 40A
Bnovce nad Ondavou (MI) 49D, F
Bansk (PD) 40D
Bansk Bel (BS) 41F
Bansk Bystrica (BB) 42B
Bansk Hodrua (ZC) 41E
Bansk tiavnica (BS) 41F
Bansk (VT) 49A
Bansk Studenec (BS) 57B
Bara (TV) 62C
Baranie (SB) 32A
Baratsko-majere (NR) 55B
Barca (KE) 48C
Barca (RS) 61C
Barianska samota (RS) 61C, D
Bardejov (BJ) 17E; 32A, B
Bardejovsk Nov Ves (BJ) 17F
Bardejovsk Zbava (BJ) 32A
Bardejovsk Kpele (BJ) 17E
Bardoovo (NZ) 56E
Barina (NM) 22F
Barnovci (PU) 9E
Barta (RS) 60D
Barta (RS) 61B
Bartkovci (PB) 9C, D
Bartoova Lehtka (ZH) 41D
Bartoovce (BJ) 32A
Baka (KS) 48C
Bakovce (HE) 33F
Bakovce (SO) 50D
Banrovci (MY) 38A
Baovce (PN) 38B
Batn (PE) 40C
Batizovce (PP) 29C, D
Btka (RS) 61C
Bakov (DT) 43D
Batkovci (MY) 38A
Btorov (VK) 58F
Btovce (LV) 57C
Bazalovci (PB) 24B
Bazgerka (CA) 10A
Beckov (NM) 23E
Beckovsk Vieska (NM) 39A
Beov (BB) 42D
Bednrovci (MY) 21F
Beharovce (LE) 31E
Behynce (RA) 61
Behynce (TO) 39C
Becherov (BJ) 17F
Beketfa (DS) 53F
Bel (MT) 26C
Bel (NZ) 68C
Bel (TN) 23E
Bel (ZA) 11E
Bel nad Cirochou (SV) 34F
Beladice (ZM) 56A
Bel-Dulice (MT) 26C
Belajka (CA) 10D
Belajky (KM) 10D
Belkov (KA) 58d
Belanovci (ZC) 41E
Belanskovci (MY) 38A
Belejov (PB) 9E
Belejovce (SK) 18E
Belek (NZ) 56E
Belianske kpele (KK) 30A
Belice (TN) 23E
Beln (RS) 61C
Belina (LC) 60C
Belince (TO) 39F
Bellova Ves (DS) 53F
Belovea (BJ) 32B
Beluj (BS) 57B
Beluja (VK) 58E
Belua (PU) 24A, B
Belusk Slatiny (PU) 24C, D
Bela (KS) 48E
Beadikov (LM) 28C
Beadikovce (SK) 33A
Beadn (PU) 9E
Beadovo (NO) 12C
Beatina (SO) 51C
Beniakovce (KS) 48C
Benice (LM) 27D
Benice (MT) 25D
Benkova Pot (DS) 53F
Benkovce (VT) 33E, F
Beov (BY) 9F
Beova Lehota (DK) 11F
Beovo (RA) 44D
Beu (BR) 44A
Beuovce (LM) 27B
Berntovce (KS) 48E
Bernolkovo (SC) 53C
Bertotovce (PO) 31F
Besn (PB) 9F
Bestinn (NM) 22F
Bea (LV) 56E
Bea (MI) 63A
Beeov (NZ) 55F
Beeov (RK) 27A, C
Ber (NZ) 55D
Bter (LC) 59D
Betlanovce (SN) 29D
Betlenovce (MI) 50C
Betliar (RV) 46C
Bekovci (TN) 24E
Beovce (SO) 50F
Bidovce (KS) 48D
Biel (TV) 63C
Biela (DK) 11F
Biela Bukovina (TO) 39A
Biela hlina (PD) 24C
Biela hora (MI) 50C
Biela Voda (PD) 24F
Bielikovci (NM) 22E, F
Biele Vody (DT) 43D
Biele Vody (SN) 45B
Bielovce (LV) 68B
Biely Kostol (TT) 53B
Biely kr (CA) 10A
Biely Potok (RK) 27C
Biely Potok (ZA) 11E, F
Bieari (BY) 10C
Bijacovce (LE) 31C
Blkove Humence (SE) 37C
Ba (NZ) 68A
Bindt (SN) 46A
Bovce (TT) 37D
Biskupice (BN) 40A
Biskupice (LC) 60C
Biskupice (TN) 23E, F
Biskupov (TO) 39E
Bitava (SE) 37A
Bitarov (ZA) 10E
Blahov (DS) 53F
Blahovci (MY) 38A
Blaatsk dolina (PP) 14F
Blatn na Ostrove (DS) 53F
Blatn Polianka (SO) 50D
Blatn (SC) 53B
Blatn Remety (SO) 50D
Blatn Revitia (SO) 50C
Blatnica (MT) 25F
Blaice (KS) 48D, F
Blakov (CA) 10D
Blakovci (CA) 10C
Blaov (DS) 65B
Blaovce (TR) 25F
Blesovce (TO) 39C
Blhovce (RS) 60D
Blskavica (DT) 42F
Bobot (TN) 23F
Bobotsk Lehota (TN) 23F
Boboty (ZA) 11E
Bobrov (NO) 12D
Bobrovek (LM) 27B
Bobrovec (LM) 27B
Bobrovnk (LM) 27A, B
Boiar (KS) 48E
Bodice (LM) 27D
Bodky (DS) 65A
Bodin (PB) 25A
Bodochovo (DT) 43E
Bodok (TO) 39E
Bodorov (TR) 25F
Bodov (SC) 53D
Bodovce (SB) 32C
Bodrog (TV) 62D
Bodrual (SK) 18F
Bodza (KN) 66C
Bodzianske Lky (KN) 66A
Bogliarka (BJ) 32A
Bohovci (ZC) 41E
Bohat (KN) 67C
Bohdanovce (KS) 48F
Bohdanovce nad Trnavou (TT) 38E
Boheov (DS) 65B
Bohunice (IL) 23D
Bohunice (LV) 57A
Bohunice (TT) 38E
Bohovo (RV) 45F
Bojkov (TN) 23C
Bojn (TO) 39D
Bojnice (PD) 41A
Bojnice-kpele (PD) 41A
Bojniky (HC) 38F
Bokro (KN) 67E
Boka (SP) 33A
Bo (TV) 63A
Boldog (SC) 53B
Bolerz (TT) 37F
Boleov (IL) 23D
Bolguovci (CA) 11E
Boliarov (KS) 48B
Bokovce (LC) 60C
Bokovsk osada (LC) 59D
Borcov (TR) 25F
Borany (BN) 39B
Borice (TN) 23D
Borda (KS) 48D
Borda-kpele (KS) 49C
Borinka (MA) 52B
Borisko (ZM) 40F
Brka (RV) 46F
Borov (ML) 34A
Borov (TT) 37F
Borovce (PN) 38D
Boroviny (ZV) 42F
Borsk Mikul (SE) 37A
Borsk Peter (SE) 37A
Borsk Svt Jur (SE) 36B
Bora (TV) 62C
Bory (LV) 57E
Boca (NM) 23E
Boany (PE) 40C
Boianska Neporadza (TN) 23F
Boany (TV) 63B
Bottovo (RS) 61C
Boice (TV) 49D
Bracovce (MI) 49F
Brdno (RS) 44F
Bran (NR) 55D
Branovo (NZ) 67A
Bratislava (BA) 52D
Bratkovica (DT) 43F
Bratkovsk most (DT) 43D, F
Bravcovo (BR) 44A
Brn (MT) 25D
Brdrka (RV) 45D
Brehov (TV) 62B
Brehy (ZC) 57A
Brekov (HE) 49B
Brestina (LC) 43F
Brestov (PO) 48B
Brestov (HE) 34E
Brestov nad Laborcom (ML) 34C
Brestovany (TT) 38E, F
Brestov (NM) 22F
Brestov (SE) 37B
Brestovec (KN) 66C
Brestovec (MY) 22E
Brestovky (SL) 15F
Bretejovce (PO) 48A
Bretka (RV) 61B
Breza (NO) 12C
Brezany (PD) 25E
Brezany (ZA) 25A
Breziansky mlyn (NO) 12C
Brezie (VK) 58D
Brezina (RS) 44F
Brezina (SE) 37D
Brezina (TV) 49E
Breziny (LV) 57A
Breziny (ZC) 41E
Breziny (ZV) 42D
Breziny (ZV) 42E
Breznica (SP) 33C
Breznika (PT) 60A
Breznika (SP) 33B
Brezno (BR) 43B
Brezolupy (BN) 40A
Brezov (BJ) 32D
Brezov tl (ZM) 40F
Brezov (PU) 9E
Brezov pod Bradlom (MY) 38A
Brezovec (SV) 51A
M82
automapa abecedn register Slovensk republika
Brezovica (SB) 31C
Brezovica (TS) 13E
Brezovika (SB) 31C
Brezovka (BJ) 32B
Brezovo (LC) 43E
Breany (PO) 31F
Brhlovce (LV) 57C
Bri rybnku (NR) 54D
Briestenn (PB) 24D
Briestiny (LC) 43F
Brietie (TR) 25E
Brieky (PT) 59B
Briovka (NO) 11D
Brlon jama (ZA) 10C
Brnice (LM) 27B
Brodno (ZA) 10F
Brodsk (SI) 36B
Brodzany (PE) 40C
Brlica (BY) 9F
Bruchaka (BR) 43B
Brunovce (NM) 38B
Brsne (TN) 23C
Brusnica (SP) 33C, D
Brusnk (RA) 45E
Brusnk (VK) 59C
Brusno (BB) 43A
Brusno (PD) 41A
Brusno-kpele (BB) 43A
Brutovce (LE) 31C
Bruty (NZ) 68A
Brvnite (PB) 9F
Brzotn (RV) 46E
Buclovany (BJ) 32D
B (KN) 67D
Buany (TT) 38E
Buina (NO) 11D
Bukovec (NM) 22F
Bsky majer (KN) 67D
Buuhza (DS) 53E
Budatn (ZA) 10F
Budatnska Lehota (KM) 10F
Buda (ZV) 42C
Budika (ZV) 42C
Budikovany (RS) 61A
Budimr (KS) 48A
Budin (LC) 59A
Budince (MI) 63B
Budinsk Lazy (LC) 43E
Budi (TR) 25E, F
Bdkovany (SI) 21E
Budkovce (MI) 50E
Budmerice (PK) 37F
Budulov (KS) 47E
Budzn (SB) 31C
Buglovce (LE) 30F
Bujakovo (BR) 44A, 43B
Bukov (CA) 10D
Bukov (BY) 10E
Bukov (TT) 37D
Bukovce (SP) 33B
Bukovec (KS) 47D
Bukovec (MY) 38A
Bukovec (PD) 24F
Bukovec (VK) 59C
Bukovina (BN) 24E
Bukovina (LM) 27A, B
Bukovina (ZC) 56B
Bukovinka (DT) 43E
Bukovinka (LC) 60E
Bukovinka (LE) 30C
Bulhary (LC) 60C
Bully (BB) 26F
Bunde (PO) 31F
Bunetice (KS) 48B
Bunkovce (SO) 50D
Burda (RS) 44B
Buince (VK) 59E
Buovce (KK) 30A
Btelek (DS) 53D
Buzica (KS) 47F
Buzice (KS) 48E
Bzikovci (NM) 22E, F
Buzitka (LC) 60C
Byster (KS) 48D
Bystr (BR) 43B
Bystr (SP) 33B
Bystrany (SN) 30F
Bystr (VT) 33E
Bystr-Vrtka (DT) 43E
Bystriany (PD) 40D
Bystrika (KN) 67F
Bystrika (MT) 25D
Bystrika (PT) 59B
Bystr potok (GL) 46D
Byta (TV) 48F
Byta (BY) 10E
Bytica (ZA) 25B
Bzenica (ZH) 41E
Bzenov (PO) 32E
Bzince (TO) 39C
Bzince pod Javorinou (NM) 22F
Bziny (DK) 12E
Bzovk (KA) 58A, C
Bzovsk Lehtka (ZV) 58A
Bany (SP) 33C
C
Cabaj (NR) 55C
Cabaj-por (NR) 55C
Cabov (VT) 49A
Cakov (RS) 61E
Cejkov (TV) 62B
Celulzka (ZA) 10F
Cemjata (PO) 32E
Cenigovci (CA) 10D
Cernina (SK) 32B
Cerov (PU) 24B
Cerov (PD) 40D
Cerov (SE) 37D
Cerov (TT) 37D
Ceroviny (NR) 39E
Cerovo (KA) 58C
Cerovo (LC) 60E
Cestice (KS) 47F
Cetuna (NM) 22F
Cibuka (RS) 44C
Cfer (TT) 53B
Cifra (RS) 60D
Cige (PD) 41A
Cigeka (BJ) 17E
Cigla (SK) 17F
Ciglt (SE) 36D
Cimenn (BN) 39B
Cinobaa (PT) 59B
Cisrske (RS) 44C
Cunn (SI) 20F

ab (NR) 39E
abalovce (ML) 34A
abiny (ML) 34C
abradsk Vrbovok (KA) 58C
an (BB) 42D
ov (SE) 37B
adca (CA) 10B
adeka (CA) 10B
achtice (NM) 38B
ajakovo (LV) 68A
ajkov (LV) 56D
aka (LV) 67B
akajovce (NR) 55A
akanov (TN) 23D
akanovce (KS) 48D
akanovce (LC) 60E
akany (DS) 53C
aklov (VT) 49A
alovec (KN) 66C, D
alovo (DS) 65D
altice (PE) 40C
ambalovci (KM) 10E, F
amovce (LC) 60C
aa (KS) 48E
and (DS) 65B
ankov (LV) 57C
por (NR) 55C
aradice (ZM) 56B
ry (SE) 36B
sta (KN) 66A
ast (PK) 37F
astkov (SE) 21F
astkovce (NM) 38B
astobrezie (ZV) 42F
ata (LV) 68A
ataj (SC) 53B
avoj (PD) 24F
ebovce (VK) 58F
eehov (MI) 50C
eejovce (KS) 47F
enska Pot (DS) 53F
echnky (DT) 43F
echov (DS) 53F
echovo (RS) 44C
echy (NZ) 67B
echynce (NR) 55D
ekovce (KA) 58A
eadice (NR) 55B
eadince (TO) 39F
elre (VK) 59E
elkova Lehota (PB) 24D
elovce (PO) 32D
eovce (TV) 49E
elovce (VK) 58E
emern (VT) 49A
enice (PP) 30C
enkesta (DS) 65B
enkov (NZ) 68E
enkovce (DS) 53D, F
enta (RS) 60C
ereany (PD) 40D
erenany (RS) 60B
ereenky (TN) 23C
ereov (RS) 44C
ergov I (KN) 66B
ergov II (KN) 66D
ergy (KA) 58C
erht (KN) 66D
erhov (TV) 62A
ern (BB) 42D
erm (NR) 55A
ermany (TO) 39E
ernk (NZ) 55F
ernina (HE) 33F
ernochov (TV) 62A, B
ernochov Vrch (NM) 22E, F
ernov (RK) 26D
ertenie (VK) 58E
ertin (ML) 18F
ertov vrch (RS) 60B
ertovica (LM) 28E
erve (PT) 60A
erven hlina (KA) 58D
erven hora (KA) 58A
erven Skala (BR) 45A
erven Voda (SB) 31D
erveany (RA) 45E
erveany (VK) 59A
ervencovci (CA) 10A
erven (HE) 33F
erven (KM) 10D
ervenica (MI) 50E
ervenica (PO) 48B
ervenica pri Sabinove (SB) 31D
ervenk (HC) 38F
erven Hrdok (ZM) 56A
erven Kame (IL) 23B
erven Kame (PK) 37E
erven Kltor (KK) 15E
erven Kltor- -kpele (KK) 15E
erven majer (LV) 68B
erven majer (NZ) 67B
esk Brezovo (PT) 60A
iakov (BY) 10C
iarovce (MI) 63A
iava (VT) 49A
ikovci (ZC) 41E
imany (ZA) 24D
ov (KN) 65D
ierna (TV) 63D
ierna Dolina (ZM) 56A, B
ierna Hora (GL) 46A
ierna Lehota (BN) 24E
ierna Lehota (RV) 45C, D
ierna nad Tisou (TV) 63D
ierna skala (RS) 44C
ierna Voda (GA) 54C
ierna Voda (SC) 53A
ierany (RK) 26D
ierne (BY) 9F
ierne (CA) 10B
ierne (CA) 9D
ierne Kaany (ZM) 56A
ierne nad Topou (VT) 33E
ierne Pole (MI) 50E, F
ierne pri adci (CA) 10B
ierne zeme (ZH) 41D
ierny Balog (BR) 43B, 44A
ierny Brod (GA) 54C
ierny les (DS) 65B
ierny potok (BR) 43D
ierny Potok (RS) 60D
ierny Vh (LM) 28D
iera (KA) 58B
iera (PT) 44E
iertae (VK) 58E
ierae (ZC) 41E
ifre (NR) 56C
iky (NZ) 55E
ilk (RS) 61A
ilistov (DS) 53E
ilisk Radva (DS) 65D
imhov (TS) 13E
ingov (SN) 30E
ir (SL) 31A, B
(RS) 61C
iatice (KS) 48B, D
-kpele (RS) 61D
oltovo (RV) 61B
omor (VK) 59E
rge (DS) 53F
reha (CA) 10D
remo (RS) 44C
remon (TR) 25F
rcha (CA) 11C
rcha (DT) 42F
rchov (CA) 11C, D
rmn (BY) 10C
ubkova Samota (TV) 62C
uma (RV) 46C
ukalovce (SV) 34D
ukrska Paka (DS) 53E, F
uklasovce (BN) 39B
ulkov (CA) 10C
unovo (BA) 52F
upkov (BR) 45A
D
aov (SB) 31C
Daov Lom (VK) 58D
Daletice (SB) 31D
Dancov Potok (TV) 49E
Daniovce (SN) 30F
anov (MT) 25D
apalovce (VT) 33D
Dargov (TV) 49C
Dargovskch hrdinov (KE) 48C
Davidov (VT) 49A
Debnrov tl (ZC) 40F
Debra (KS) 47F
Dedinka (DT) 43F
Dedaov (HE) 34E
Dedina Mldee (KN) 66B
Dedinka (DT) 43F
Dedinka (NM) 22F
Dedinka (NZ) 56E
Dedinka pri Dunaji (SC) 53C
Dedinky (RV) 45B
Dedinsk (BR) 28F
Dedinsk ostrov (DS) 65C
Dedov (CA) 11C
Dechtice (TT) 38C
Dejovka (CA) 10B
Dek (BS) 57B
Delava (SN) 46A
Demandice (LV) 57E
Demnov (LM) 27D
Demnov (NO) 11D
Demnovsk Dolina (LM) 27F
Demjata (PO) 32D
Demkovsk (DK) 11F
Drrov mlyn (ZH) 41C
Den (PU) 9E
Detrk (VT) 33E
Detva (DT) 43E
Detva-sdlisko (DT) 43E
Detvianska Huta (DT) 43F
Deviany (LV) 57A
Deviie (KA) 58C
Devn (BA) 52C
Devnska Nov Ves (BA) 52A
Devnske Jazero (BA) 52A
Deerice (BN) 40A
Diakov (MT) 26C
Diakovce (SA) 54F
Diel (PT) 43F
Diely (MY) 38A
Diely (NR) 55A
Dinkova dolina (MY) 22E
Diva (NZ) 68C
Diviacka Nov Ves (PD) 40B
Diviaky (TR) 25F
Diviaky nad Nitricou (PD) 40B
Divn (LC) 59B
M83
Slovensk republika abecedn register automapa
Divina (ZA) 10F
Divincovci (CA) 10B
Divinka (ZA) 10E, F
Divnske Lazy (LC) 43E
Dlh (TT) 37F
Dlh Lka (BJ) 17E, F
Dlh lka (BR) 44C
Dlh Lka (LM) 27B
Dlh nad Kysucou (CA) 10C
Dlh nad Oravou (DK) 12E, F
Dlh nad Vhom (SA) 54D
Dlh Ves (RV) 61B
Dlh diely (ZM) 40E
Dlh Klovo (VT) 49D
Dlh nad Cirochou (SV) 34F
Dlh Pole (ZA) 10E
Dlh Stre (LE) 30C
Dlhoa (SK) 18E
Dlh vok (MY) 38A
Dln (PD) 24F
Do Koniarov (ZH) 41E
Dobogov (LV) 56D, F
Dobr (RS) 61C
Dobr (TN) 23D
Dobr (TV) 63C
Dobr Niva (ZV) 42E
Dobr Voda (TT) 38C
Dobr Voa (SN) 31E
Dobro (BR) 44A
Dobro (LC) 59B
Dobron (PD) 24F
Dobrosk Lehota (LC) 43F
Dobroho (DS) 53E
Dobroslava (SK) 18E
Dobrte (RS) 60A, B
Dobr Potok (PT) 43F
Dobin (RV) 45B
Dobinsk adov
Jaskya (RV) 45B
Dobinsk Maa (RV) 45B
Dohnkovci (MY) 38A
Dohany (PU) 24A
Doj (SE) 37A
Doany (LE) 30F
Doany (PK) 37F
Dolina (BR) 43B
Dolina (BR) 43D
Dolina (BS) 41F
Dolina (DK) 11F
Dolina (NM) 39A
Dolina (NM) 39C
Dolina (PB) 24B
Dolina (PO) 31E
Dolina (TT) 38E
Dolina (VK) 58D
Dolinka (KA) 58D
Dolinka (VK) 58E
Dolinky (BY) 10C
Dolinky (PU) 9E
Dolinky (ZV) 42F
Doliny (PU) 9E
Doln Baba (LC) 59D
Doln Breznica (PU) 24A
Doln Bzov (LC) 43E
Doln Chrapkov (DT) 43C
Doln Krup (TT) 38C, E
Doln Lehota (BR) 43A, B
Doln Lehota (DK) 12E
Doln Liena (DT) 43E
Doln Marikov (PB) 9F
Doln Miin (BB) 42D
Doln Mla (BB) 42B
Doln Pavlov (VK) 58F
Doln Poruba (TN) 24C, E
Doln Pot (DS) 53F
Doln Rieka (DT) 43E
Doln Se (LV) 56D
Doln Streda (GA) 54B
Doln Stredn (IL) 24D
Doln Strehov (VK) 59C
Doln Sa (TN) 23D
Doln ajba (ZC) 40F
Doln tuba (TR) 25F
Doln Telka (LC) 59D
Doln Tiina (ZA) 11E
Doln Trnvka (ZH) 41F
Doln Ves (ZH) 41D
Doln Vrbina (VK) 58f
Doln Zvrsk (TN) 23C
Doln daa (ZH) 41E
Doln Borody (HC) 54B
Doln Breziny (ZV) 42E
Doln Drkovce (BN) 39B
Doln Dubov (TT) 38C
Doln Hmre (ZC) 41E
Doln Chlebany (TO) 39D
Doln Janky (DS) 53D
Doln Jaseno (MT) 26C
Doln Kamenin (NM) 22F
Doln Kokovce (PU) 24A, B
Doln Kopanice (KA) 58A
Doln Koarisk (MY) 38A
Doln Krkany (NR) 55A
Doln kty (TN) 24E
Doln lazy (DT) 43E
Doln Lefantovce (NR) 39F
Doln Lelovce (PD) 40B
Doln Lovice (TT) 54A
Doln Lno (ZM) 40F
Doln Mladonice (KA) 58A
Doln Mlynce (BN) 39B
Doln Moteice (TN) 23F
Doln Natice (BN) 40A
Doln Obdokovce (NR) 55B
Doln Oreany (TT) 37F
Doln Otrokovce (HC) 39E
Doln Ozorovce (BN) 40A
Doln Paseky (SE) 37B
Doln Plachtince (VK) 58F
Doln Prbelce (VK) 58F
Doln Rykynice (KA) 57D, F
Doln Saliby (GA) 54F
Doln Semerovce (LV) 57E, F
Doln Saany (ZM) 56A
Doln Srnie (NM) 22F
Doln Strhre (VK) 59C
Doln Trhovite (HC) 38F
Doln Turovce (LV) 57F
Doln Vtovce (VK) 59C
Doln Vestenice (PD) 40A
Doln Zahorany (RS) 60C
Doln Zelenice (HC) 54B
Doln Krovci (MY) 22E
Doln Kutlkovci (SE) 21F
Dolniianske lazy (VK) 58D
Doln Badn (KA) 58C
Doln Bar (DS) 65B
Doln Bukovec (VK) 59C
Doln ur (LV) 56C
Doln dvor (ZV) 42D
Doln Harmanec (BB) 42A
Doln Hostinec (KA) 58A
Doln Hriov (ZA) 10E
Doln Chotr (GA) 66A
Doln Jalovk (KA) 58C
Doln Jelenec (BB) 26F
Doln Jur (NZ) 55E
Doln Kalnk (MT) 26C
Doln Kubn (DK) 27A
Doln Les (MI) 50E
Doln Lieskov (PB) 24B
Doln Lopaov (PN) 38C
Doln Majer (LV) 57E
Doln Milochov (PB) 24B
Doln mlyn (KA) 58B
Doln Motenec (PB) 24B
Doln Ohaj (NZ) 55F
Doln Pial (LV) 56E, F
Doln Smokovec (PP) 29D
Doln tl (DS) 65B
Doln tefanov (TS) 12D
Doln tvernk (MY) 38A
Doln Tara (NR) 55D
Doln Tisovnk (DT) 59A
Doln Turek (TR) 41B
Doln Vadiov (KM) 10F
Doln Vinodol (NR) 55D
Doma (SC) 53C
Domadice (LV) 57E
Domafala (RS) 60D
Domanky (KA) 57D
Domania (PB) 25C
Domanisk Lehota (PB) 25C
Domaovce (LE) 30F
Domaa (LV) 68A
Domask kolnia (LV) 68A
Domekov tl (ZC) 40F
Dominova Kopanica (NM) 39C
Domovina (TO) 39F
Dna (RS) 60D
Donovaly (BB) 26F
Dora (LC) 60C
Doroanka (CA) 10A
Dorotkovci (NM) 22F
Doten (SL) 15F
Doten (NO) 12C
Dovalovo (LM) 28C
Drbsko (BR) 43D
Drahov (MI) 50E
Drahoanka (CA) 10B
Drahov (PT) 44C
Drahovce (PN) 38D
Dravce (LE) 30C
Draice (RS) 60B
Drakovce (MT) 26C
Drovce (KA) 57D
Draovce (NR) 55A
Drhkovci (TN) 23C
Driena (SP) 18F
Drienany (RS) 60B
Drienica (SB) 31D
Drienov (PO) 48A
Drienovec (KS) 47E
Drienovo (KA) 58C
Drienovsk Nov Ves (PO) 48A
Drienovsk tl (ZM) 40F
Drietoma (TN) 23E
Dra (RS) 61C
Drnava (RV) 46F
Drnava (VK) 59C
Dropie (DS) 66A
Druh Strana (NO) 12A, C
Drustevn pri Hornde (KS) 48A
Drenice (LV) 57C
Drkovce (RA) 45E
ubkovo (PT) 44E
Dubie (BJ) 32B
Dubie (KM) 10F
Dubinn (BJ) 32B
Dubkov (PU) 9E
Dubnica (PD) 41A
Dubnica nad Vhom (IL) 24C
Dubnika (BN) 40A
Dubnk (NZ) 67B
Dubnk (PO) 48B
Dubno (RS) 60F
Dubodiel (TN) 39B
Dubov (BR) 43A
Dubov (PK) 37E
Dubov (SK) 17F
Dubovany (PN) 38D
Dubovce (SI) 21E
Dubov (TR) 25F
Dubov (ZV) 42E
Dubovec (RS) 61C
Dubovec (RS) 61C
Dubovica (SB) 31C
Dbrava (KA) 58C, D
Dbrava (LE) 31E
Dbrava (LM) 27D
Dbrava (NM) 22F
Dbrava (PO) 32E
Dbrava (PO) 48A
Dbrava (SV) 51A
Dbrava (TN) 23C
Dbrava (VK) 59C
Dbrava (ZV) 42E, F
Dbravica (BB) 42D
Dbravka (BA) 52C, D
Dbravka (KA) 58C, D
Dbravka (MI) 49F
Dbravka (ZV) 42F
Dbravy (DT) 43D
Ducov (PN) 39C
Dukov (CA) 10C
Dudince (KA) 57F
Ddorov (PT) 43F
Duchenec (KA) 58C, D
Dukovce (SK) 32D
Dulice (MT) 26C
Dulov (IL) 24C
Duov (NO) 12C
ulov Dvor (KN) 67C
ulov dvor (VK) 58F
Dulova Ves (PO) 32E, F
Dulovce (KN) 67C
Dulovo (RS) 61A
Dunajov (CA) 10D
Dunajsk Lun (SC) 53E
Dunajsk Streda (DS) 54E
Dunajsk Kltov (DS) 54E
Dupln (SP) 33A
urkovci (CA) 11E
urin (ZA) 25A
uro (VT) 33E
urok (KS) 48D
urov (PB) 24D
Durenda (RS) 60D
uriove tle (PD) 40D
urkov (KS) 48D
urkov (SL) 31A
urkovce (VK) 58E, F
urkovka (PT) 44C
Dava (RS) 60D
Dniky (TN) 23C
Dvor Mikul (NZ) 67A, B
Dvorany nad Nitrou (TO) 39F
Dvorec (BN) 40A
Dvorec (TR) 25F
Dvorianky (TV) 49C, D
Dvornky (HC) 54B
Dvornky (KA) 57D
Dvornky (KS) 47E
Dvornky nad Nitricou (PD) 40B
Dvornky-Velre (KS) 47E
Dvory nad itavou (NZ) 67A
Dyka (NR) 55D
Dzurkovec (NM) 22D
Dunga (KE) 48C
E
Eajer (VT) 33C
Egre (TV) 49E
Eliovce (DS) 53D
Embertelen (RS) 61E
Endresk (BR) 43D
Erika (GL) 47A, C
Etreho Kraany (DS) 65A
F
Fakov (ZA) 25C
Fafky (LC) 43F
Fajtov (BR) 43B
Fakov (DS) 53E
Falkuovce (MI) 49F
Fanov (PD) 40D
Farn (LV) 67B; 68A
Farsk (SI) 36B
Fatinovci (PE) 40D
Fedorov (ZA) 10C
Fejs (TV) 63A
Fekiovce (SO) 50D
Fiaice (LM) 27D
Ficberg (KA) 58A
Figa (RS) 61A
Fija (SK) 33C
Fiakovo (LC) 60C
Fiakovsk Kaany (LC) 60C
Fiakovsk Kove (LC) 60C
Filice (PP) 29D
Filier (RA) 44D
Filipovo (BR) 44A
Filov laz (BN) 24E
Fnske domeky (TR) 41B
Fintice (PO) 32C
Flajov (NO) 11D
Folkuov (MT) 26C
Fonorda (BB) 42A
Forbaky-Klukany (ZA) 10E
Forbasy (SL) 15F
Francov tl (ZC) 40F
Francovce (SK) 33C
Frika (BJ) 16F
Frikovce (BJ) 32A
Friovce (PO) 31F
Frtlov vrch (ZC) 41E
Fulianka (PO) 32C, D
Furmanec (PO) 32C
Fuskovci (CA) 11C
Fsovci (PB) 9E
G
Gabkovo (DS) 65A, B
Gabovci (PU) 9E
Gbi (RS) 61A
Gaboltov (BJ) 17E
Gbovci (PU) 9E
Gacovci (PB) 9E
Gajary (MA) 36C
Gajdo (SO) 50D
Galanta (GA) 54C, D
Galierovci (KM) 11E
M84
automapa abecedn register Slovensk republika
Galovany (LM) 27D
G (GA) 54C
Gnovce (PP) 29D
Gpel (PD) 24F
Garajovec (PU) 24A
Gakovce (PU) 9E
Gaparkovci (NM) 22F
Gaparovo (BR) 44A
Gbeany (ZA) 10F
Gbelce (NZ) 68C
Gbely (SI) 20F; 21E; 37A
Gea (KS) 48E
Gelnica (GL) 47A
Gemer (RA) 61B
Gemer (RA) 61B
Gemerek (RS) 60D
Gemersk Hrka (RV) 45F
Gemersk Panica (RV) 61B
Gemersk Poloma (RV) 46C
Gemersk Ves (RA) 61A, B
Gemersk Dechtre (RS) 60D
Gemersk Michalovce (RS) 61A
Gemersk Teplice (RA) 45F
Gemersk Jablonec (RS) 60F
Gemersk Milhos (RA) 45F
Gemersk Sad (RA) 45F
Ga (LV) 56D
Geraltov (PO) 32C
Gerlachov (BJ) 16F
Gerlachov (PP) 29D
Giglovce (VT) 33F
Giraltovce (SK) 33C
Girovce (HE) 33F
Glabuovce (VK) 59E
Gledenovci (ZC) 41E
Goaltovo (RV) 45D
Goovo (RV) 46C
Golianovo (NR) 55D
Gombasek (RV) 46E
Gombo (KS) 48E
Gondovo (LV) 57C
Gorazdov (SA) 55C
Gortva (RS) 60D
Gortva (RS) 60D
Gtovany (LM) 27D
Grajciar (KS) 48E
Gran-Petrovce (LE) 31E
Gregorova Vieska (LC) 59B
Gregorovce (PO) 32C
Gregorovce (RS) 61A
Gribov (SP) 33B
Grodzin (VT) 33E
Gronrovo (BY) 9F
Groovka (RS) 60B
Gr (NM) 22D
Gr (NO) 12B
Grne (DK) 11F
Grupierovci (CA) 10C
Gruzovce (HE) 33F
Gg (NZ) 66B
Grovci (LC) 43E
Guttmanov dvorec (TV) 63A
Gyov (KS) 48E
H
Habny (SE) 37A
Habiovo (PT) 60A
Habovka (TS) 12F
Habura (ML) 19E
Haava (KS) 47C
Haava (RS) 44D
Haov (RS) 61A
Hadoe (PB) 9E
Hadovce (KN) 66D
Haduovce (SN) 30E
Hadviga (TR) 25E
Hgy (KK) 14F
Hj (IL) 24C
Hj (KS) 47E
Hj (PT) 44E
Hj (TR) 25F
Hajdarov (NM) 22D
Hje (PD) 41A
Hjiky-Maky (PT) 60A
Hajn Nov Ves (TO) 39C, D
Hajnka (RS) 60F
Hjnikov (DT) 42F
Hjniky (ZV) 42C
Hjske (SA) 54D
Hajovci (BN) 24E
Hajtovka (SL) 16E
Halabrnovci (SE) 21F
Halovce (BN) 39B
Hala (BS) 42E
Hali (LC) 59B
Haligovce (SL) 15E
Halubenec (RS) 44D
Haluzice (NM) 23E
Hmor (BR) 44B
Hmor (PT) 43F
Hmor (RA) 45E
Hmor (RV) 45F
Hmor (VK) 59E
Hmre (GL) 46A
Hmre (TN) 23F
Hamuliakovo (SC) 53E
Handrovci (PB) 9E
Handlov (PD) 41A
Hanigovce (SB) 31B
Haniska (KS) 48E
Haniska (PO) 32E
Hankov (RV) 45D
Hankovce (BJ) 32B
Hankovce (HE) 34E
Hanuovce nad Topou (VT) 32F
Hanzlov (CA) 11A
Hanzlovka (SE) 21F
Harakovce (LE) 31E
Hararovka (BJ) 32A
Harhaj (BJ) 32B
Harichovce (SN) 30E, F
Harmanec (BB) 42A
Harmnia (PK) 37E
Harvelka (CA) 11D
Hatalov (MI) 49F
Hatalov (MI) 50E
Hate (MY) 21F
Hatiny (KS) 47F
Hatn (PB) 9F
Havaj (SP) 33B
Havka (KK) 15E
Havlovci (SE) 21F
Havran (SE) 21F
Havranec (SK) 18E
Havrania (DK) 11F
Havrania Dolina (SN) 46A
Havrilovo (PT) 44C
Han (MI) 50C
Han nad Cirochou (HE) 50A
Haln (BJ) 32B
Hebenete (DS) 65B
Helcmanovce (GL) 47A
Helenka (RA) 61A
Hepa (BR) 44B
Henckovce (RV) 46C
Henclov (GL) 46A
Hencovce (VT) 49B
Hendrichovce (PO) 31F
Herany (KS) 48B, D
Herman (LC) 43F
Hermanovce (PO) 31D
Hermanovce nad Topou (VT) 32F
Hertnk (BJ) 32A
Hervartov (BJ) 32A
Hetm (SA) 54F
Hiade (BB) 43A
Hincov (MY) 38A
Hincovce (SN) 30F
Hladovka (TS) 13C
Hlaovina (KA) 58C
Hlav (MY) 38A
Hlavice (CA) 10A
Hlbok (PB) 9E
Hlbok (SE) 37B
Hlbok nad Vhom (BY) 10E
Hlinen (CA) 10C
Hlink (KN) 66D
Hlink (LM) 27B
Hlink nad Hronom (ZH) 41E, F
Hlink nad Vhom (BY) 10E
Hlinka (LC) 59A
Hlinn (VT) 33E
Hlivitia (SO) 50D
Hlohovec (HC) 38F
Hloa (PU) 24A
Hlokovci (NM) 22F
Hniezdne (SL) 15F
Hnilk (SN) 46A
Hnilec (SN) 46A
Hnojn (MI) 50C, D
Hna (RS) 44F
Hodejov (RS) 60D
Hodejovec (RS) 60D
Hodkovce (KS) 47D
Hodkovce (SN) 31E
Hodrua-Hmre (ZC) 41E
Hodulov Vrch (MY) 22F
Hody (GA) 54C
Hoja (RS) 61C
Hokovce (LV) 57F
Holanovo (KN) 67C
Holbov (TN) 23C
Holcov majer (ZV) 42F
Holcov (PU) 9E
Holkovce (VT) 33F
Holiare (KN) 66C
Holice (DS) 53F
Hol (SI) 21E
Holiovci (MY) 38A
Holia (LC) 60C
Holize (VK) 58E
Holotka (NR) 55A
Holubyho chata (NM) 22F
Holumnica (KK) 30A
Hol vrch (DT) 42F
Hol vrch (KA) 58A
Hol vok (DT) 58B
Honce (RV) 45D
Hontianska Vrbica (LV) 57E
Hontianske Moravce (KA) 57E, F
Hontianske Nemce (KA) 57D
Hontianske Tesre (KA) 57D
Hontianske Trsany (LV) 57C
Horelica (CA) 10D
Horenick Hrka (PU) 24A
Hrka (BY) 9F
Hrka (PP) 29D
Hrka nad Vhom (NM) 39A
Hrky (ZA) 10E
Hora (SO) 50D
Horn Baba (LC) 60C
Horn Breznica (PU) 24A
Horn Bzov (LC) 43E, F
Horn Dolina (SE) 21F
Horn Hriov (DT) 43E
Horn Chrapkov (DT) 43C
Horn Krov (SA) 54D; 55C
Horn Krup (TT) 38C
Horn Lehota (BR) 43B
Horn Lehota (DK) 12E
Horn Liena (DT) 43E
Horn Marikov (PB) 9E, F
Horn Miin (BB) 42D
Horn Mla (BB) 42D
Horn Poruba (IL) 24C
Horn Pot (DS) 53F
Horn Rieka (DT) 43C, D
Horn Se (LV) 56D
Horn Slatinka (LC) 59D
Horn Streda (NM) 38B
Horn Stredn (IL) 24D
Horn Strehov (VK) 59C
Horn Sa (TN) 23C, D
Horn ajba (ZC) 40F
Horn tuba (TR) 41B
Horn Telka (LC) 59D
Horn Tiina (ZA) 11E
Horn Trnvka (ZH) 41C
Horn Ves (PD) 40D
Horn Ves (ZH) 41D
Horn Zvrsk (TN) 23C
Horn Zlatn (KN) 66C
Horn daa (ZH) 41C
Horany (TN) 39B
Horany (TN) 40A
Horn Borody (HC) 54B
Horn Breziny (ZV) 42E
Horn Drkovce (BN) 39B
Horn Dubov (TT) 38C
Horn Hmre (ZC) 41E
Horn Chlebany (TO) 39D
Horn Chlebany (TO) 40C
Horn Janky (DS) 53D
Horn Jaseno (MT) 26C
Horn Kamenin (NM) 22F
Horn Kokovce (PU) 24A, B
Horn Kopanice (KA) 58A
Horn Koarisk (MY) 38A
Horn Krkany (NR) 55B
Horn kty (TN) 24E
Horn Lefantovce (NR) 55B
Horn Lelovce (PD) 40B
Horn Lovice (TT) 38E
Horn Lno (ZC) 40F
Horn Mladonice (KA) 58A, B
Horn Mlynce (BN) 39B
Horn Moteice (TN) 23F
Horn Mto (DS) 54E, F
Horn Natice (BN) 40A
Horn Obdokovce (TO) 39E, F
Horn Orechov (TN) 23C, D
Horn Oreany (TT) 37F
Horn Otrokovce (HC) 38F
Horn Ozorovce (BN) 39B
Horn Ozorovce (BN) 40A
Horn Pankovo (DT) 43F
Horn Paseky (SE) 37B
Horn Plachtince (VK) 58D
Horn Prbelce (VK) 58F
Horn Prietoky (KA) 58C
Horn Prany (BB) 42C
Horn Rykynice (KA) 57D
Horn Saliby (GA) 54C, E
Horn Semerovce (LV) 57F
Horn Saany (ZM) 56A
Horn Srnie (TN) 23D
Horn Strhre (VK) 58D
Horn titre (TO) 39C, D
Horn Trhovite (HC) 38F
Horn Turovce (LV) 57F
Horn Vestenice (PD) 40B
Horn Zahorany (RS) 60B
Horn Zelenice (HC) 38F
Horn Badn (KA) 58C
Horn Bar (DS) 65A
Horn Bukovec (VK) 59C
Horn epe (GA) 54A
Horn Debernk (SE) 37B
Horn ur (LV) 56C
Horn Harmanec (BB) 42A
Horn Hriov (ZA) 10E
Horn Jalovk (KA) 58C
Horn Jatov (SA) 55C
Horn Jelenec (BB) 26F
Horn Jur (NZ) 55E
Horn Kalnk (MT) 26C
Horn Lieskov (PB) 24B
Horn Majer (LV) 57E
Horn Milochov (PB) 24B
Horn mlyn (KA) 58C, D
Horn Motenec (PB) 24B
Horn Ohaj (NR) 56C
Horn Pial (LV) 56E
Horn Smokovec (PP) 29B
Horn tefanov (TS) 12D
Horn tvernk (MY) 38A
Horn Tara (NR) 55D
Horn Tisovnk (DT) 59A
Horn Turek (TR) 41B
Horn Vadiov (KM) 11E
Horn Vinodol (NR) 55D
Horn vhon (MY) 22E
Horovce (MI) 49D
Horovce (PU) 24A
Hora (LV) 57C
Hoste (GA) 54A
Hostice (RS) 60F
Hostie (ZM) 40E
Hostiovce (RS) 61A
Hosov (NR) 55B
Hosovce (KS) 47E
Hosovce (ZM) 40E
Hostovice (SV) 34D
Hotin (PU) 24A, B
Hozelec (PP) 29D
Hrabav (BB) 42D
Hrabiov (ZC) 41E
Hrabinky (ZH) 41D
Hrabiny (ZV) 42C
Hrabkov (PO) 31F
Hrabov Roztoka (SV) 51A
Hrabovk (SK) 33A
Hrabov (BY) 10E
Hrabov (NM) 22F
Hrabovec (BJ) 32B
Hrabovec nad Laborcom (ML) 34C
Hrabovka (PU) 24A
Hrabovka (TN) 23D
Hrabovo (PT) 59B
Hrabovsk (PT) 60A
Hrabsk (BJ) 16F
Hrabuice (SN) 30E
Hradec (PD) 41A
Hradisko (KK) 30C
M85
Slovensk republika abecedn register automapa
Hradisko (PO) 32C
Hradisko (Sk) 33A
Hradite (PE) 40A
Hradite (PT) 44E
Hradite pod Vrtnom (SE) 38A
Hraditsk Mova (MI) 49F
Hradn (BY) 25A
Hradn (DT) 42F
Hrdok (NM) 39A
Hrdok (RV) 45D
Hrachovisk (NM) 22F
Hrachovite (NM) 38B
Hrachovo (RS) 60B
Hra (TV) 62B
Hranica (PU) 9E
Hranin (SL) 15F
Hranovnica (PP) 29F
Hran (MY) 22E, F
Hraovk (KS) 48C
Hrboltov (RK) 26B
Hre (TV) 62A
Hrhov (RV) 46F
Hriadky (TV) 49D
Hrbovci (ZC) 41E
Hriovsk Podhradie (ZA) 10E
Hriov (DT) 43F
Hriovce (GL) 31E
Hrk (RA) 61B
Hrkovce (LV) 57F
Hrlica (RA) 44D
Hrniarky (PT) 43F
Hrniarovce nad Parnou (TT) 54A
Hrniarov (NM) 22F
Hrniarska Ves (PT) 60A
Hrniarske Zaluany (PT) 60A
Hrocho (BB) 42D
Hromo (SL) 31A
Hronok (BR) 43D
Hronec (BR) 43B
Hroniakov (ZV) 58B
Hronovce (LV) 68A
Hronsek (BB) 42D
Hronsk Breznica (ZV) 41E
Hronsk Dbrava (ZH) 42C
Hronsk Kaany (LV) 56D
Hronsk Kosihy (LV) 56D
Hronsk Beadik (ZC) 56B
Hrub Bora (SC) 53D
Hrub Strana (NM) 22F
Hruboovo (NR) 39E
Hrubov (HE) 33D
Hrub Buk (CA) 10A
Hrub r (SC) 53D
Hrudkov (BS) 41F
Hruov (GA) 54F
Hruov (RV) 46E, F
Hruov (TV) 62B
Hruov (VK) 58E
Hruovany (TO) 39E, F
Hruov (NM) 22F
Hruovo (RS) 44F
Hrtie (IL) 24C
Hrutn (NO) 12E
Hubice (DS) 53F
Hubina (PN) 39C
Huboovce (SB) 32C
Hubov (RK) 26B
Hubovo (RS) 61B
Hucn (RA) 45F
Hualov lazy (KA) 58D
Hudcovce (HE) 49B
Hujavovce (ZM) 40F
Hul (NZ) 55F
Humenkovci (MY) 22E
Humenn (HE) 50A
Humensk Rokytov (HE) 34C
Huncovce (KK) 29D
Hunkovce (SK) 18E, F
Hunkovce (TV) 49D
Hupkovci (PD) 24F
Hurbanova Dolina (MY) 38A
Hurbanova Ves (SC) 53D
Hurbanovce (NZ) 56E
Hurbanovo (KN) 67C
Husk (SO) 51C
Husin (RS) 60C
Huslov (CA) 9D
Hky (SE) 36D
Huta (ZV) 42C
Hutka (BJ) 17F
Huty (LM) 27B
Hvina (RS) 61A, B
Hviezdoslavov (DS) 53E
Hvozdnica (BY) 9F
Hvolovci (MY) 22E
Hybe (LM) 28C
Hov (KS) 47D
Ch
Chabadovci (ZA) 11E
Chalmov (PD) 40D
Chanava (RS) 61D
Charvtovci (ZA) 11F
Chaba (NZ) 68D
Chladn Studa (PT) 44E, 43F
Chlebnice (DK) 27B
Chlebnianovci (DT) 43E
Chlmec (HE) 50A
Chlmok (ZH) 41D
Chmelisko (PB) 24D
Chmeln (PT) 43F
Chmenica (SL) 15F
Chmeov (PO) 32D
Chmeov (BJ) 17F
Chmeovec (PO) 32D
Chmiany (PO) 31F
Chminianska Nov Ves (PO) 31F
Chminianske Jakubovany (PO) 31F
Choa (ZM) 56A
Chodrovci (MY) 21F
Chocholn (TN) 23E
Chocholn-Velice (TN) 23E
Chokovce (SO) 50D
Chorepa (PT) 44E
Chorvatice (LV) 57F
Chorvtsky Grob (SC) 53A
Chorvty (KS) 47E
Chotr (ZC) 40F
Chota (SP) 33B
Chotn (KN) 67C
Chrabrany (TO) 39D
Chrmec (RS) 61C
Chras (KN) 67A
Chras nad Horndom (SN) 30F
Chrastince (VK) 58F
Chrastn (KS) 48B, D
Chrenov (NR) 55B
Chrenovec (PD) 41A
Chrenovec-Brusno (PD) 41A
Chropov (SI) 21F
Chrany (VK) 59C
Chrumkovci (PD) 24F
Chtelnica (PN) 38C
Chud Lehota (BN) 39D
Chvalov (RA) 45E
Chvatimech (BR) 43B
Chvojnica (MY) 21F
Chvojnica (PD) 25E
Chym (KS) 47F
Chynorany (PE) 40C
Chyzerovce (ZM) 56A
Chyn (RA) 45C
I
Igram (SC) 53B
Ihany (KK) 30A
Ihr (ZH) 41D
Ihrite (PU) 24A
Ianovo (LM) 27D
Ilava (IL) 24C
Ilia (BB) 42D
Iliaov (VK) 58F
Iliaovce (SN) 30E
Iliavka (IL) 24C
Ilija (BS) 57B
Ime (KN) 66B
Imrov Kopec (VK) 59C
Ia (LV) 56C
Iaovce (MI) 50C
Inovce (SO) 51A
Inovec (ZC) 40F
Inoveck huta (ZM) 56B
Ipe (PT) 44E
Ipeka (LC) 60C
Ipesk Predmostie (VK) 58E
Ipesk any (LV) 58E
Ipesk Potok (PT) 43F
Ipesk Sokolec (LV) 68B
Irmasek (KS) 48F
Iskora (LV) 57F
Istebn (DK) 26B
Istebnk (TN) 23D
Ivachnov (RK) 27C
Ivanin (TR) 25F
Ivanice (RS) 61C
Ivaniovo (LC) 43E
Ivanka pri Dunaji (SC) 53C
Ivanka pri Nitre (NR) 55D
Ivanovce (TN) 23E
Ivanovo (RS) 60D
Iviny (DT) 43C
Izt (TO) 39D
Ia (KN) 67E
Iipovce (LM) 27B
Ikovce (MI) 63A
Iop (DS) 65D
J
Jablo (HE) 34C
Jablonec (PK) 53B
Jablonec (RS) 61A
Jablonec (VK) 58E
Jablonica (SE) 37D
Jablonka (MY) 38A
Jablonov (LE) 30F
Jablonov nad Turou (RV) 46F
Jabloovce (LV) 57A
Jablonov (BY) 25A
Jablonov (MA) 36F
Jabrikov (BB) 42A
Jacovce (TO) 39D
Jahodn (DS) 54E
Jahodn (KE) 47D
Jahodnk (TT) 37D
Jahodnky (MT) 26C
Jaklovce (GL) 47B
Jakovany (SB) 31D
Jakub (BB) 42A
Jakubany (SL) 30B
Jakubov (MA) 36E
Jakubova Voa (SB) 31D
Jakubovany (LM) 28C
Jakubovany (SB) 32C
Jakuovce (SP) 33D
Jalakov (LV) 57C
Jaln (ZH) 41D
Jalov (SV) 34F
Jalovec (LM) 27B
Jalovec (PD) 41A
Jalov (HC) 38D, F
Jalovk (KA) 58C
Jama (BY) 10C
Jamnk (LM) 28C
Jamnk (SN) 30F
Jancovsk (MY) 38A
Janokovci (ZC) 41E
Janice (RS) 61C
Jank (KS) 47E
Jankovce (NR) 55B
Jankovci (CA) 11C
Janky (DS) 53D
Jankov vok (PD) 40A
Jankovce (HE) 33F
Jnokov (SC) 53E
Jnokovci (ZA) 11F
Jnokovo (NZ) 55E
Jnokovo na Ostrove (DS) 65B
Jnoky (RS) 60D
Jnoovka (BR) 43B
Janov (PO) 32E
Janova Lehota (ZH) 41D
Janova Ves (PE) 40C
Janovce (BJ) 32A
Jnovce (GA) 53D
Jnovce (PP) 30C
Janovk (PO) 48A
Jarab (BR) 28E
Jarabina (SL) 15F
Jarky (TN) 23F
Jarm (KA) 58C
Jarn (TT) 53B
Jarok (LV) 68B
Jarok (NR) 55A
Jarovce (BA) 52F
Jarovnice (SB) 31D
Jasenica (PB) 9F
Jasenie (BR) 43A
Jasenie (DT) 59A
Jasenie (KA) 58C
Jaseninka (PT) 44C
Jasenov (HE) 49B
Jasenov (HE) 50A
Jasenov (SO) 50D
Jasenov (DK) 27A
Jaseov (DT) 59A
Jasenovce (VT) 33F
Jasenov (ZA) 25A
Jasenovo (DT) 43E
Jasenovo (TR) 25E
Jasenovsk (NO) 11D
Jasienka (DT) 43D
Jaslovce (TT) 38E
Jaslovsk Bohunice (TT) 38E
Jasn (LM) 27F
Jasov (KS) 47D
Jasov (NZ) 67B
Jastrab (ZH) 41D
Jastrabie (BY) 9F
Jastrabie Kraany (DS) 53F
Jastrabie nad Topou (VT) 33E
Jastrabie pri Michalovciach (MI) 50C
Jaov Vrch (DT) 43E
Jatov (NZ) 55E
Javorec (SE) 21F
Javorina (BR) 44C
Javorina (RS) 44C
Javorinka (GA) 54C
Javorinka (LM) 28F
Javorov (CA) 10A
Javorov (PU) 9E
Jazernica (TR) 25F
Jazero (VK) 59C
Jazovec (ZV) 43C
Jazviny (NM) 22E
Jedlinka (BJ) 17F
Jedliny (ZM) 39F
Jedov Kostoany (ZM) 40F
Jedovnk (CA) 10C
Jelenec (NR) 55B
Jelenie (PT) 60A, B
Jelenie jamy (PN) 39C
Jelenov (HC) 37E
Jelitov (CA) 10A
Jelka (GA) 53D
Jelava (RA) 45C, D
Jelavsk Teplica (RA) 45F
Jelovce (NR) 55A
Jelov (PB) 24B
Jelovec (LC) 59D
Jenkovce (SO) 50F
Jergaly (BB) 26F
Jergitla (BS) 41F
Jergov (BR) 43B
Jerichov (BN) 40A
Jesensk (LV) 56C
Jesensk (RS) 60D
Jestice (RS) 60F
Jekova Ves (PE) 40C
Jekova Ves nad Nitricou (PD) 40B
Jezersko (KK) 14F
Jeovci (PU) 24A
Jbova rztoka (LM) 27B
Jokalovci (ZC) 40E
Jovice (RV) 46E
Jovsa (MI) 50D
Judkovci (CA) 11D
Juh (KE) 48C
Jur (SB) 32C
Jur nad Hronom (LV) 56F
Jurkovci (TN) 23E
Jurkovci (MY) 22E
Jurkova Voa (SK) 18E
Jurov (DS) 65A
Jurovci (TN) 23C
Jursk (KK) 30A
Jursk Chlm (NZ) 68C
Juskova Voa (VT) 49A
K
Kacizsk dolina (RS) 44E
Kaanov (MI) 49F
Kae (SL) 15D
Kakovci (PU) 24A
Kadlecovci (MY) 22E
Kadlub (RS) 44F
Kahnova dolina (MY) 38A
Kachlkovci (MY) 38A
Kajal (GA) 54D
Kajanka (ZV) 42F
Kaamenov (TR) 25F
Kalameny (RK) 27A
M86
automapa abecedn register Slovensk republika
Kaava (SN) 31E
Kalichovci (PB) 9F
Kaliniakovo (LV) 57C
Kalinka (DT) 42F
Kalinkovo (SC) 53E
Kalinov (CA) 10D
Kalinov (ML) 19E
Kalinovo (PT) 59B
Kaln (LV) 56D
Kaln (SV) 35E
Kaln nad Hronom (LV) 56D
Kaln Roztoka (SV) 35E
Kalnica (LV) 56D
Klnica (NM) 39A
Kalnite (SK) 32D
Kalonda (LC) 59D
Kaloa (RS) 61A
Kala (KS) 48F
Kalua (MI) 50C
Kamanov (TO) 39F
Kameany (RA) 45E
Kamenec (LV) 57C
Kamenec pod Vtnikom (PD) 40D
Kamenica (KN) 67C
Kamenica (SB) 31B
Kamenica nad Cirochou (HE) 50A
Kamenica nad Hronom (NZ) 68C, D
Kameniany (IL) 23D
Kamenin (KN) 66D
Kamenn (NZ) 68C
Kamenn Poruba (VT) 49A
Kamenn Poruba (ZA) 25A
Kamenn (BS) 41F
Kamenn Kosihy (VK) 58E, F
Kamenn Chotr (LV) 57C
Kamenn Most (NZ) 68C
Kamenn Vrch (VK) 58D
Kamienka (HE) 50A
Kamienka (SL) 15F
Kana (PO) 32C
Kanianka (PD) 25E
Kapince (NR) 39E
Kapiov (SK) 18E
Kaplna (RS) 61A
Kaplna (SC) 53B
Kapoa (TV) 63A
Kapr (RA) 45C
Kapuany (PO) 32F
Kapuianske Kaany (MI) 63A, B
Kapuianske Vojkovce (MI) 63B
Kardoova Vieska (PB) 25C
Karlov (VK) 59C
Karlov dvor (MA) 36E
Karlov dvor (TV) 62A
Karlov (MT) 25D
Karlova Ves (BA) 52D
Karn (HE) 33F
Karolna (LV) 68A
Karuov (MY) 22E
Kaov (TV) 62A, B
Kaova Lehtka (ZV) 42C
Katarna (RS) 60F
Katarnska Huta (PT) 59B
Ktlina (PB) 9E
Ktlovce (TT) 38C
Ktov (SI) 21E
Katovka (VK) 58D
Kat (LE) 30F
Kava (KN) 66D
Kaveany (KE) 48C
Kazimr (TV) 62A
Kecerovce (KS) 48B
Kecerovsk Kostoany (KS) 48B
Kecerovsk Pekany (KS) 48B
Kecerovsk Lipovec (KS) 48B
K (KN) 65D
Kekovce (SK) 18E
Keovo (RV) 46E
Kechnec (KS) 48E
Kendere (NZ) 55E
Kendice (PO) 32E
Kerestr (TV) 62D
Kesovce (RS) 61D
Kesovsk Pere (NR) 55C
Keeovsk (ZH) 41F
Ke (LV) 68A
Kevice (TR) 25F
Kemarok (KK) 30C
Kemarsk aby (PP) 29B
Kiarov (VK) 59E
Kine (TV) 49C
Kr (VK) 59E
Kiovce (PP) 29D
Kaany (HC) 38F
Kaany (TO) 39D, F
Kaany (ZH) 41D
Kaany (ZM) 40E
Kae (ZA) 25A
Kano (PD) 25E
Kladivovci (BY) 9F
Kladzany (VT) 49B
Kak (ZC) 41C
Klasov (NR) 55D
Klastava (BS) 57B
Kltor pod Znievom (MT) 25D
Kltorisko (SN) 30E
Kltna (BR) 44B
Kltova Nov Ves (PE) 40C
Klov (LE) 30F
Klovany (TT) 37F
Klecenec (PU) 9E
Kleany (VK) 58E
Klenov (PO) 31F
Klenov (SV) 51A
Klenovec (RS) 44F
Klepetovec (NM) 22F
Klietina (PB) 9F
Klieovci (CA) 11D
Klimov (RS) 44F
Klin (CA) 10A
Klin (NO) 12D
Klin nad Bodrogom (TV) 62C, D
Klin(PD) 24F
Kl (PE) 40C
Klska Nem (KN) 66C
Klske Hradite (PE) 40C
Klobuice (IL) 24C
Kloko (DT) 42F
Klokoina (NR) 55A
Klokoov (CA) 10A
Klokoov (MI) 50A
Klubina (CA) 11C
Kuiare (SA) 55C
Kiarove Kraany (DS) 65A
Kov (TN) 23D
Kovec (DS) 65D
Kluknava (GL) 31E, F
Kuov (BJ) 32A
Kuovsk Zbava (BJ) 32A
Kmeovce (LV) 57C
Kmeovo (NZ) 55D
Kazova Lehota (ZA) 25A
Kaia (DK) 12E
Kobeliarovo (RV) 45D
Kobylnice (SK) 33C
Kobyly (BJ) 32A, B
Koca (DT) 42F
Koceovce (RV) 45D
Kociha (RS) 60B
Kocisk dolina (RS) 44E, F
Kocurany (PD) 40B
Kocurice (PN) 38D
Kon (BA) 52B
Kon (PN) 38C
Kon-Lanr (PN) 38C
Koovce (NM) 39A
Kohtov (NO) 12B
Kochanovce (BJ) 32B
Kochanovce (HE) 34E
Kochanovce (TN) 23E
Kochn (BN) 39B
Kojatice (PO) 31F
Kojatick Dolina (PO) 31F
Kojov (GL) 47B
Kokava nad Rimavicou (PT) 44E
Kokoovce (PO) 32E, F
Kokov-Baka (KS) 48E
Kolakov (SL) 30B
Kolano (PE) 40D
Kolre (VK) 58F
Kolrovice (BY) 10E
Kolrovo (KN) 66A, B
Kolbasov (SV) 35E
Kolbovce (SP) 33D
Koliba (BA) 52D
Kolibabovce (SO) 50D
Kolany (NR) 55B
Kolinovce (SN) 31E
Kolnia (DS) 53F
Kolnia (DS) 65B
Kolnia (DT) 42F
Kolnia (NZ) 67B
Kolnia (NZ) 68A
Kolnia (TV) 63C
Kolnia (TV) 63C
Kolonica (SV) 35E
Kolta (NZ) 67B
Komanica (MI) 49F
Komankov (CA) 10C
Komrany (VT) 49A
Komrno (DT) 43F
Komrno (KN) 66F
Komrov (BJ) 32B
Komrovce (KS) 47F
Komrovce (SO) 50D
Komjatice (NZ) 55D
Komjatn (RK) 26B
Komjatn (PB) 9F
Komoa (NZ) 66B
Komov (BR) 43B
Koniny (MY) 38A
Konit (DK) 11F
Kondrt (TN) 39A
Konen (CA) 10A
Koniarovce (TO) 39E
Konice (ZH) 41F
Konko (KN) 67C
Konkuova dolina (MY) 38A
Konrdovce (RS) 60C
Konsk (LM) 28A
Konsk (ZA) 25A
Konsk (KA) 58C
Konsk (MT) 26A
Kou (SO) 51C
Kopano (BR) 44B
Kopanica (IL) 24C
Kopanica (SA) 55C
Kopanica (ZH) 41C
Kopanice (CA) 9D
Kopanice (PD) 41A
Kopanice (ZC) 57A
Kopnky (MY) 21F
Kopany (SI) 21E
Kopec (IL) 24C
Kopec (NZ) 55E
Kopernica (ZH) 41D
Kopiovci (PU) 24A
Koplotovce (HC) 38F
Koprivnica (BJ) 32D
Kopnov (NM) 39A
Kordky (BB) 42A
Korejovce (SK) 18E
Korchanovci (CA) 10B
Korienky (ZV) 58B
Korimovci (ZC) 41E
Korlt (LV) 56D
Kora (CA) 10C
Kornica (CA) 10A
Koroma (SO) 51C
Korunkov (SP) 33B
Korytrky (DT) 43E
Korytn (BY) 9D
Korytn (LE) 31E
Korytnianske kopanice (NM) 38B
Korytnica-kpele (RK) 26F
Kosihovce (VK) 58E
Kosihy nad Ipom (VK) 58E
Kosivn (ZA) 10C
Kosorn (ZH) 41D
Kostiviarska (BB) 42A
Kostoany nad Horndom (KS) 48A
Kostoany pod Tribeom (ZM) 39F
Kostolec (PB) 24B
Kostolite (MA) 36E, F
Kostoln (DT) 43E
Kostoln Gala (DS) 53F
Kostoln pri Dunaji (SC) 53D
Kostoln Ves (PD) 24F
Kostoln-Zrieie (TN) 23E
Kostoln (DT) 58B
Kostoln (MY) 38B
Kostoln Kraany (DS) 65A
Kostoln Mitice (TN) 23F
Kostoln Moravce (KA) 57F
Kostoln majer (NZ) 67B
Kostoln Sek (NZ) 55F
Ko (PD) 40B
Koarisk (MY) 38A
Koarisko (MA) 52B
Koarovce (HE) 33F
Koeca (IL) 24C
Koeck Podhradie (IL) 24C
Koeck Rovn (IL) 24D
Koice (KE) 48C
Koick Bel (KS) 47B
Koick Nov Ves (KE) 48C
Koick Polianka (KS) 48D
Koick Oany (KS) 48D
Koick Kleenov (KS) 48D
Kokrovci (PD) 24F
Kokovce (HE) 34E
Kokovci (LC) 59A
Kooln (TT) 37F
Koany (KS) 48E
Koany nad Turcom (MT) 26C
Koty (GA) 54C
Koty (MT) 26A
Kotelnica (KN) 67A
Koteov (BY) 10E
Kotmanov (LC) 43F
Kotrin Lka (ZA) 10F
Kovov (NZ) 68D
Kovov majer (BB) 43C
Kovov (LV) 56C
Kovov (RV) 46F
Kovov (ZV) 42C
Kovovce (VK) 59E
Kovlov (SE) 37A
Kovlovec (SI) 21F
Kovlovsk mlyn (SE) 37A
Kovarce (TO) 39F
Kozrovce (LV) 56B
Kozelec (SL) 31A
Kozelnk (BS) 41F
Koz Vrbovok (KA) 58C
Kozinsk (DK) 11F
Kozlov (BR) 44A
Koany (BJ) 32B
Kouchov (TV) 49F
Kouchovce (SP) 18F
Kranovce (SK) 32D
Krahuovo (PT) 44E
Krahule (ZH) 41B, 42A
Krajn Bystr (SK) 18F
Krajn Poana (SK) 18F
Krajn Porbka (SK) 18E, F
Krajn (MY) 38B
Krajn ierno (SK) 18E, F
Krakovany (PN) 38D
Kr (RS) 61D
Krlik (RA) 61B
Krliky (BB) 42A
Krka (KN) 66A
Krov Brod (GA) 54F
Krov (BB) 42A
Krov (ZV) 42F
Krova Lehota (LM) 28C
Krov nad Vhom (SA) 54D
Krov pri Senci (SC) 53D
Krova p (ZV) 43C
Kraovany (DK) 26B
Krovce (KA) 57B
Krovce (KS) 48A, B
Krovce-Krniov (KA) 57B
Krovci (CA) 11A
Krovianky (DS) 53E
Kroviov (LV) 57F
Kroviove Kraany (DS) 53F
Krovsk Chlmec (TV) 63C
Krm (BR) 43B
Kramlite (BR) 43A
Kramnisk (BR) 43B
Krasank (KA) 58C
Kraskovo (RS) 44F
Krsna (KE) 48C
Krsna (LC) 60C
Krsna (NZ) 67B
Krsna (RS) 60B
Krsna Hrka (TS) 12F
Krsna Lka (SB) 31A
Krsna Ves (BN) 24E
Krasany (ZA) 10F
Krsno (PE) 40C
Krsno nad Kysucou (CA) 10D
Krsnohorsk Dlh Lka (RV) 46E
Krsnohorsk Podhradie (RV) 46C, D
Krsnovce (MI) 49D
Krsnovce (MI) 50C
Krsny Brod (ML) 34A
Krsny Dub (TN) 23C
Krtke (BR) 44C
Krtke Kesy (KN) 67C
Krtkovci (DT) 43E
Kravany (PP) 29E, F
Kravany (TV) 49C
M87
Slovensk republika abecedn register automapa
Kravany nad Dunajom (KN) 67F
Kravrska (ZA) 10C
Krava (MY) 22E
Krava (SO) 50F
Krovci (SE) 21F
Kremenisko (BS) 57B
Kremeovci (PB) 25A
Kremn (SL) 15F
Kremnica (ZH) 41B
Kremnick Bane (ZH) 41B
Kremnika (BB) 42C
Kresanovci (PB) 25A
Kristy (SO) 50F
Kriovce (SP) 33D
Kriovsk Lieskov (MI) 50E
Kritofkovci (ZA) 11F
Kritofovci (CA) 10B
Kriv (DK) 12F
Kriv Oka (ML) 33D
Kriv (DT) 43E
Krivany (SB) 31A
Kriv (BJ) 32A
Krivec I (DT) 43E
Krivec II (DT) 43E
Krivoklt (IL) 23B
Krivosd-Bodovka (TN) 23E
Krivoany (MI) 49B
Kr nad Vhom (NM) 39A
Krianovci (MY) 22E
Kriany (MI) 50E
Kre (BJ) 32A
Krne cesty (VK) 58E
Krny Vrch (LV) 56D
Krov Ves (KK) 30A
Krovany (PO) 31F
Kriovany nad Dudvhom (TT) 54A
Krov dvor (KN) 65D
Krme (LM) 27C
Krn (PT) 44E
Krna (TO) 40C
Krn (DT) 43E
Krniov (KA) 57B
Krokava (RS) 44D
Krompachy (SN) 31E
Krpovo (BR) 27F
Krpec (RS) 61D
Krpeance (PD) 24F
Krpeany (MT) 26A, B
Krkovci (PD) 24D
Krkany (LV) 57C
Krlisko (CA) 9D
Krlovci (ZC) 41C
Krtovce (TO) 39C
Kruov (SP) 33C
Krupina (KA) 58A
Krpovo (RA) 44D
Kruetnica (NO) 12C
Kruinec (SP) 33A
Kruovce (TO) 39D
Krulov (BJ) 17E
Krulov (SK) 18E
Krulovsk Huta (BJ) 17E
Krun (RV) 46C
Kruno (RS) 60B
Krle (MY) 22E
Kinn (BN) 24E
Kubovo (LV) 57E
Kubiovci (MY) 38A
Kubkov (ZA) 11E
Kubnska (NO) 11D
Kubr (TN) 23F
Kubrica (TN) 23F
Kubrkov (CA) 10A, B
Kucany (MI) 62B
Kuciakovci (TN) 23C
Kualach (KA) 58A
Kun (BJ) 32B
Kun (VT) 49B
Kumn (PU) 24D
Kuchrisk (CA) 10B
Kuchya (MA) 36F; 37E
Kuklov (SE) 36B
Kukov (SK) 32B
Kukunov (LV) 57E
Kulantovo (LV) 56E
Kunerad (ZA) 25A, B
Kuneov (ZH) 41B
Kunov (SE) 37B
Kunova Teplica (RV) 45F
Kupa (ZH) 41D
Kuraany (LV) 68A
Kuricovci (PD) 24E
Kuricovci (ZH) 41D
Kurima (BJ) 32B
Kurimany (LE) 30E
Kurimka (SK) 17F
Kurinec (RS) 60D
Kurov (BJ) 17E
Kurt (LC) 60C
Kusn (MI) 50A, B
Kutnrovci (PD) 24D
Ktniky (DS) 65B
Kty (PD) 41A
Kty (SE) 36B
Kuzmice (TO) 39D
Kuzmice (TV) 49E
Kvaany (LM) 27B
Kvaany (PO) 31F
Kvakovce (VT) 33E
Kvana voda (PO) 32E
Kvaov (PU) 24A
Kvetnica (PP) 29D
Kvetoslavov (DS) 53E
Kera (CA) 10C
Kerka (CA) 10C
Kerka (CA) 9D
Kyjatice (RS) 44F
Kyjov (SL) 31B
Kykula (TN) 23C
Kynceov (BB) 42B
Kynceov Kraany (DS) 65A
Kynek (NR) 55A
Kysak (KS) 48A
Kyselica (DS) 53E, F
Kyselka (RS) 60D
Kysl (BR) 27E
Kysl Voda (PO) 32E
Kyslinky (ZV) 43C
Kysta (TV) 62A, B
Kysuca (BR) 43D
Kysuck Nov Mesto (KM) 10F
Kysuck Lieskovec (KM) 10D
L,
Lb (MA) 36E
Lackov (KA) 58D
Lackov (SL) 15F
Lackovce (HE) 34E
Laclav (TR) 25F
Lanov (PO) 31C
Lada (PO) 32F
Ladce (IL) 24C
Ladice (ZM) 55B
Ladislavov Dvor (LV) 56D
Ladmovce (TV) 62D
Ladomer (ZH) 41D
Ladomersk Vieska (ZH) 41F
Ladomirov (SV) 51A
Ladomirov (SK) 18E
Ladzany (KA) 57D
Lahne (NR) 55A
Lachovci (CA) 11E
Lajdovci (PN) 38A, B
Lakotovci (DT) 43E
Lakrska Nov Ves (SE) 37C
Lalinok (ZA) 10F
Lama (BA) 52D
Lamice (VK) 58F
Lame (PU) 9E
Lanr (PN) 38C
Lndor (KN) 66D
Lne (ZH) 41F
Lankovci (CA) 10D
Lny (CA) 11C
Lapovci (PD) 24C
Lascov (BJ) 32D
Laskr (MT) 25D
Laskr (PD) 40B
Lastomr (MI) 50C
Lastovce (TV) 62A
Lakovce (MI) 49D
Ltkovce (BN) 40A
Ltky (DT) 43F
Laurovci (ZC) 41E
Lazany (MT) 25D
Lazany (PD) 25E
Lazisko (LM) 27D
Lzky (MT) 25D
Lazy (LC) 59D
Lazy (PB) 24B
Lazy (PT) 43F
Lazy (ZH) 41C
Lazy pod Makytou (PU) 9E
Laany (PO) 31F
Laany (MI) 50C
Latek (KA) 58D
Lateky (KA) 58B
Lednica (PU) 24A
Lednick Rovne (PU) 24A
Legnava (SL) 16E
Lehnice (DS) 53F
Lehota (NR) 55A
Lehota nad Rimavicou (RS) 44E, F
Lehota pod Vtnikom (PD) 41A
Lehtka (LC) 59C
Lehtka pod Brehmi (ZH) 41F
Lehotsk (NO) 11D
Lechnica (KK) 15E
Lekrovce (SO) 50F
Leklinec (VK) 58E
Lea (NZ) 68D
Leles (TV) 63A
Lemeany (PO) 48A
Lenartov (BJ) 16F
Lenartovce (RS) 61D
Lendak (KK) 29B
Lenka (RS) 61B, D
Lentvora (LC) 59A
Leopoldov (HC) 38F
Lepe (RS) 61A
Lepeov laz (ZH) 41E
Lesenice (VK) 58F
Lesek (PO) 48B
Lesn (MI) 49D
Lesn Kraany (DS) 53F
Lesnica (SL) 15C
Le (KA) 58B
Letiny (DK) 27A
Letanovce (SN) 30E
Letniie (SI) 37A
Levre (RA) 45F
Levice (LV) 56D
Levkuka (RA) 61A, B
Levoa (LE) 30F
Levosk dolina (LE) 30D
Levosk kpele (LE) 30D
Levosk Lky (LE) 30E
Leiachov (MT) 25D
Libichava (BN) 39B
Licince (RA) 45F
Liartovce (PO) 48A
Lidr Tejed (DS) 65B
Liesek (TS) 13E
Lieskov (MI) 50E
Lieskovany (SN) 30F
Lieskov (SE) 37D
Lieskovec (HE) 33F
Lieskovec (ZV) 42D, F
Liena (TN) 23C
Lienica (PT) 44E
Lieno (TR) 25F
Lieany (PD) 24F
Lietava (ZA) 25A
Lietavsk Lka (ZA) 25A
Lietavsk Svinn (ZA) 25A
Lietavsk Svinn- -Babkov (ZA) 25A
Lietavsk Zvadka (ZA) 25A
Lihotskovci (ZV) 42F
Lichovo (PT) 44E
Likavka (RK) 27A
Likier (RS) 44F
Limbach (PK) 53A
Lipany (SB) 31D
Lipnk (LV) 56B
Lipnk (PD) 41A
Lipnky (PO) 32F
Lipov (BJ) 32B
Lipov (NZ) 55F
Lipov (RK) 26D
Lipovany (LC) 59F
Lipovce (PO) 31D
Lipovce-chaty (PO) 31C
Lipov (KN) 66C
Lipov (PT) 44E
Lipovec (MT) 26A
Lipovec (RS) 44F
Lipovnk (RV) 46F
Lipovnk (TO) 39C
Liptovsk Anna (LM) 27A, B
Liptovsk Kokava (LM) 28C, D
Liptovsk Lna (RK) 27E
Liptovsk Ondraov (LM) 27B, D
Liptovsk Osada (RK) 26F
Liptovsk Porbka (LM) 28C
Liptovsk Sielnica (LM) 27B
Liptovsk tiavnica (RK) 27C
Liptovsk Tepl (RK) 27A
Liptovsk Teplika (PP) 29E
Liptovsk Beharovce (LM) 27B
Liptovsk Kaany (LM) 27C
Liptovsk Matiaovce (LM) 27B
Liptovsk Revce (RK) 26F
Liptovsk Sliae (RK) 27C
Liptovsk Hrdok (LM) 28C
Liptovsk Jn (LM) 28C
Liptovsk Michal (LM) 27C
Liptovsk Mikul (LM) 27D
Liptovsk Ondrej (LM) 28C
Liptovsk Peter (LM) 28C
Liptovsk Trnovec (LM) 27B
Liska (LV) 56C
Liskov (RK) 27A, C
Lka (KA) 58A
Liov (KA) 57D
Litava (KA) 58C, D
Litavsk chotr (KA) 58C
Litmanov (SL) 15F
Livina (PE) 40C
Livinsk Opatovce (PE) 39D
Livov (BJ) 31B
Livovsk Huta (BJ) 31B
Lodno (KM) 10D
Lohot (KN) 66D
Lohya (DT) 42F
Lok (LV) 56C
Lokca (NO) 12C, D
Lom nad Rimavicou (BR) 43D
Lomn (NO) 12C
Lomn (SP) 33C
Lomnica (PD) 24F
Lomnica (VT) 49A
Lomnika (SL) 30B
Lomno (ZV) 42F
Lonec (ZV) 58B
Lontov (LV) 68B
Lopaov (SI) 21F
Lopaty (KA) 58B
Lopej (BR) 43A
Lopchov (BJ) 32D
Lopun (KM) 10F
Lopun Paite (KM) 10F
Lorink (KE) 48C
Loonec (TT) 37F
Lovsovci (CA) 9D
Lovce (ZM) 40E
Lova (ZH) 41C
Lovica (ZH) 41D
Lovica-Trubn (ZH) 41C
Lovinobaa (LC) 59B
Lozorno (MA) 52B
Lon (MI) 49F
ub (NZ) 68C
ubea (LM) 27C, D
Lubenk (RA) 45C
ubianka (PD) 40D
ubica (KK) 30C
ubick kpele (KK) 30C
ubienka (PT) 44E
ubietov (BB) 43A
Lubina (NM) 22F
ubia (HE) 34E
ubocha (RK) 26B
ubora (TN) 23D
ubore (LC) 59C
uborieka (VK) 59C
ubotice (PO) 32E
ubotn (SL) 31A
ubovec (PO) 48A
ubovnianske kpele (SL) 30B
L na Ostrove (DS) 65A
Luatn (BB) 43A
Luenec (LC) 59D
Lina (PO) 48B
Luivn (DK) 26B
Luivn (PP) 29C
Lka (LE) 30F
Lka (RV) 46F
Lka (SB) 31B
Lka (SK) 32B
Lukovce (MI) 49D
Lky (BR) 43B
Lky (LM) 27F
Lky (MI) 50C
Lky (RK) 27A
M88
automapa abecedn register Slovensk republika
Lky (TN) 23F
Lky (ZH) 41B
Lky-kpele (RK) 27A
Lnica nad itavou (NR) 55D
Ludanice (TO) 39F
udovtov (NZ) 55E
udovtov (NR) 39F
Ludrov (RK) 27C
Luhya (TV) 62A
Lka (NM) 39A
Lukaovce (HE) 33F
Lukovce (NR) 55A
Lukovci (NM) 22F
Lukavica (BJ) 32A, B
Lukavica (IL) 24C
Lukavica (ZC) 41E
Lukavica (ZV) 42D
Lukov (BJ) 16F
Lukov (ZV) 42D
Lukovitia (RS) 44F
Lukovitia (RS) 60B
ukva (RS) 60D
Lky (PU) 9E
Lky (ZA) 10E
Lula (LV) 56C
Lulovci (MY) 21F
uovka (DT) 43F
Lunk IX (KE) 48C
Lupo (LC) 59A, B
Luskovica (MY) 38A
Lutila (ZH) 41D
utina (SB) 31B
Lutie (ZA) 11E
utov (BN) 40A
Luany (TO) 39E
Luany pri Topli (SK) 32D
Luianky (NR) 55A
Lys nad Dunajcom (KK) 14D
Lys pod Makytou (PU) 9E
Lysica (ZA) 11E
M
Mackov (ZV) 43C
Mackov vok (VK) 58C
Macov (DS) 53F
Maisko (PU) 24A
Maon (GA) 54F
Maov (PD) 40B
Mad (DS) 65B
Madaka (LC) 59A
Madert (KN) 66A
Madoany (RK) 27A
Madunice (HC) 38F
Madzn (BY) 10C
Magale (BY) 9D
Magnezitovce (RA) 45C, D
Magura (DT) 43D
Magurka (LM) 27E
Machalovce (PP) 30E
Machn (TN) 23C
Machulince (ZM) 56A, B
Majcichov (TT) 54A
Majdan (SB) 31B
Majdan (TT) 37F
Majdlenovci (MY) 38A
Majer (BB) 42B
Majer (LV) 57E
Majer (PB) 9F
Majer (PD) 40B
Majer (ZA) 25A
Majere (KK) 15C
Majere (LV) 57A
Majere (PU) 24A
Majerky (SE) 21F
Majerka (KK) 30A
Majerovce (VT) 49B
Majtnky (KM) 10D
Makov (CA) 9D
Makovce (SP) 33B
Makytka (PU) 9E
Mal Bb (NR) 54B
Mal Bara (TV) 62D
Mal Baraka (LV) 56E
Mal Budafa (DS) 53F; 65A
Mal Byta (BY) 9F
Mal alomija (VK) 58F
Mal ausa (PD) 41A
Mal ierna (ZA) 25A
Mal Dolina (LC) 43F
Mal Dolina (NR) 55C
Mal Domaa (VT) 33F
Mal Frankov (KK) 14F
Mal Hradn (BN) 39B
Mal Ida (KS) 47D, 48C
Mal Ia (KN) 66F
Mal Lehota (PD) 41A
Mal Lehota (ZC) 40F
Mal Lehtka (PD) 41A
Mal Lodina (KS) 47B, 48A
Mal L (DS) 65A
Mal Lula (LV) 56C
Mal Maa (GA) 54C
Mal Maa (NZ) 55F
Mal Mla (BB) 42B
Mal Mula (NZ) 68C
Mal nad Hronom (NZ) 68C, D
Mal Paka (DS) 53E
Mal Poana (SP) 33B
Mal pustatina (LV) 68A
Mal Tata (NZ) 68C
Mal Ta (TV) 62A
Mal Tur (LV) 56F
Mal Ves (LC) 59D
Mal Vieska (KS) 48A
Malacky (MA) 36F
Malachov (BB) 42A
Mla (LV) 56F
Malatin (DK) 27A
Malatny (LM) 27C
Malcov (BJ) 16F
Malice (MI) 49F
Mal Bedzany (TO) 39D
Mal Bielice (PE) 40C
Mal Bierovce (TN) 23E
Mal Blahovo (DS) 54E
Mal Borov (LM) 27B
Mal Brusn (PB) 9F
Mal Dlovce (LC) 59D
Mal Dvorany (TO) 39C, D
Mal Dvornky (DS) 54E
Mal Hoste (BN) 39B
Mal Chlievany (BN) 40A
Mal Chraany (ZM) 56A
Mal Chyndice (NR) 55B
Mal Kosihy (KN) 66E
Mal Kosihy (NZ) 68D
Mal Koeck Podhradie (IL) 24C
Mal Kozmlovce (LV) 56D
Mal Krkany (LV) 57C
Mal Krteany (PE) 40D
Mal Lednice (PB) 25A
Mal Levre (MA) 36C, D
Mal Ludince (LV) 68B
Mal Orvite (PN) 38D
Mal Ostratice (PE) 40C
Mal Ozorovce (TV) 49C
Mal Podzmie (ZC) 41E
Mal Rakovce (MI) 49F
Mal Revite (ZV) 42F
Mal Ripany (TO) 39E
Mal Stankovce (TN) 23E
Mal Straciny (VK) 59E
Mal Teriakovce (RS) 60B
Mal Trakany (TV) 63D
Mal Uherce (PE) 40C, D
Mal Vozokany (ZM) 56A
Mal Zaluice (MI) 50C
Mal Zluie (NR) 39E
Mal Zlievce (VK) 59E
Malejov (MY) 22E
Maliarikovci (MY) 38A
Mlinec (PT) 43F
Malinn (RK) 26D
Malinn (TN) 23E
Malinov (PD) 25E
Malinovec (LV) 57E
Malinovo (SC) 53C
Maluin (LM) 28E
Mal Biel (SC) 53C
Mal Bysterec (DK) 12E
Mal Cetn (NR) 55D
Mal epn (TR) 25F
Mal Hore (TV) 63C
Mal Jatov (NZ) 55E
Mal Kamenec (TV) 62D
Mal Kiar (LV) 57C
Mal Kiarov (VK) 59E
Mal Kolan (IL) 23D
Mal Krt (VK) 58F
Mal Lap (NR) 55B
Mal Lg (DS) 53F
Mal Lipnk (SL) 16E
Mal Madaras (SC) 53C
Mal Mger (DS) 53D
Mal mlyn (LC) 60E
Mal Modlatn (PB) 9E, F
Mal Ostrov (KN) 66B
Mal Pesek (LV) 57E
Mal Ruskov (TV) 49E
Mal Slanec (DT) 43E
Mal Slavkov (KK) 29D
Mal Slivnk (PO) 32C
Mal ari (PO) 32E
Mal r (SC) 53D
Malenice (TT) 38E
Maa (NZ) 56E
Mandelovci (MY) 21F
Mangtovo (DT) 43F
Mankovce (ZM) 40E
Mankovec (BN) 39B
Marcelov (KN) 67C
Marek (ZA) 10E
Marejkovci (CA) 10A
Margecany (GL) 47B
Margova osada (LC) 59D
Marha (BJ) 32D
Mria (KN) 67F
Mriaald (NZ) 56E
Marianka (MA) 52B
Mriin Dvor (NZ) 68C
Marinovci (BY) 10C
Markov laz (PU) 24B
Markov (SE) 21F
Markov (ZA) 10C
Markovce (MI) 49F
Markuka (RV) 45D
Markuovce (SN) 30E, F
Marov (BY) 9F
Marov-Raov (BY) 24B
Martin (MT) 25B; 26A
Martin nad itavou (ZM) 56A
Martinek (RK) 27A, C
Martinov (PD) 24C
Martinkov tl (ZC) 41F
Martinkovci (MY) 38A
Martinov (NR) 55D
Martinov (RS) 61C
Martiovci (MY) 21F
Martiovci (PU) 24A
Martovce (KN) 66D
Marunovci (ZA) 11F
Maruin (BN) 40A
Maruov (LV) 56D
Maslovce (DS) 53F
Masnkovo (DS) 53F
Mst (MA) 52B
Maa (PT) 59B
Maa (RS) 44F
Marovce (ZM) 40F
Makov (LC) 59D
Makovce (HE) 34E
Matinec (PT) 60A
Matejovce (PP) 29D
Matejovce nad Horndom (SN) 30F
Matejovec (MY) 38A
Matiaka (VT) 33C
Matiaov tl (ZC) 40F
Matiaovce (KK) 14F
Matilda-huta (GL) 47A
Maovce (MI) 50F
Matovce (SK) 33C
Maovsk Vojkovce (MI) 50F
Mate (PU) 9E
Matukov (PD) 24F
Matkovo (GA) 54C, D
Matysov (SL) 16E
Mazan (TR) 25F
Mazornkovo (BR) 43B
Mazrovci (CA) 11E
Meedelovce (LE) 30E
Medn (PU) 24A
Meov (MI) 50C
Medovarce (KA) 57D
Medveck (LV) 56E, F
Medvedie (BY) 9D
Medvedie (SK) 18E
Medvedinec (PB) 9E
Medveov (BR) 43B
Medveov (DS) 65D
Medveovci (MY) 38B
Medvedzie (TS) 12F
Medzany (PO) 32C
Medzev (KS) 47C
Medzianky (VT) 32F
Medzibrod (BB) 42A
Medzibrodie (SL) 15F
Medzibrodie nad Oravou (DK) 12E
Medzihje (TT) 37F
Medzihorie (NM) 39A
Medzihradn (DK) 27A
Medzilaborce (ML) 34A
Mechenice (NR) 55B
Melice (TN) 23E
Melice-Lieskov (TN) 23E
Melek (NR) 56C
Meliata (RV) 45F
Meliovci (SE) 37A
Mengusovce (PP) 29C
Meraice (HC) 39E
Meretice (PO) 32E
Mernk (VT) 33E
Merovce (KA) 57F
Mesteko (PU) 9E
Mestisko (SK) 33A
Metrov laz (VK) 58D
Miakovce (SK) 33C
Mikovci (TN) 23C
Mierovo (DS) 53E, F
Miezgovce (BN) 40A
Miezgovsk majer (BN) 40A
Mihov (BJ) 32A
Mihlovci (PD) 24F
Michajlov (SV) 51A
Michal na Ostrove (DS) 53F
Michal nad itavou (NZ) 55D
Michaany (TV) 62A
Michaliskovci (CA) 10
Michalkov (ZV) 42E, F
Michalok (VT) 33E
Michalov (BR) 44A
Michalovce (MI) 49D
Michalovce (MI) 50C
Mikluovce (PO) 47B
Mikluovci (PU) 9E
Mikolany (RA) 45F
Mikov (SP) 33B
Mikov (BY) 9F
Mikula (LV) 56F
Mikulov (SE) 37C
Mikulov sad (KN) 67D
Mikulov (BJ) 17F
Mikuovce (IL) 24A
Mikuovce (LC) 59D
Mikuove lazy (VK) 58E
Milhos (KS) 48E
Milhostov (TV) 49F
Milinovice (DS) 65D
Miloslavov (SC) 53C
Miloov (CA) 10 B
Milovan (MI) 49D
Milpo (SB) 31B
Minriny (MY) 38A
Miovce (SP) 33C
Mirkovce (PO) 48B
Miroa (SK) 18F
Mistrky (BB) 26F
Mikech (NM) 22F
Miova dolinka (KA) 58B
Mitalovec (MY) 38B
Mitterovci (DT) 43E
Mituchovci (TN) 23C
Mlad Hora (KA) 57D
Mladoov (PU) 9E
Mlad Hj (SA) 54B
Mldzovo (PT) 59B
Mlky (DT) 43F
Mlieany (DS) 65B
Mlieno (DS) 53E
Mlyn (BS) 41F
Mlyany (ZM) 56A
Mlynrce (NR) 55A
Mlynrka (RS) 60B
Mlynrovce (SK) 33A
Mlyneky (KK) 29B
Mlynica (PP) 29D
Mlynisk (BJ) 16F
Mlynisko (DS) 65B
Mlynite (PB) 24D
Mlynky (SN) 46A
Mlynn (BY) 10E
Mlynsk Dolina (VK) 59E
Mlynsk Sek (NZ) 55F
Mnchova Lehota (TN) 23F
Mnany (RA) 45C
M89
Slovensk republika abecedn register automapa
Mnek nad Hnilcom (GL) 47A
Mnek nad Popradom (SL) 15D
Mcikovci (PD) 24F
Moa (KN) 67F
Moarany (MI) 49D
Moarmany (PO) 48A
Moenok (SA) 55C
Moiar (BS) 41F
Moiar (PT) 59B
Moiar (VK) 58B
Moiare (PU) 24A
Moidl (RS) 61C
Moidl (SO) 51E
Moidany (SB) 31D
Modlatn (PB) 9E
Modo (ZM) 40F
Modra (PK) 53A
Modra nad Cirochou (HE) 34E
Modranka (TT) 54A
Modrany (KN) 67D
Modrov (NM) 39A
Modrovka (NM) 39A
Modr Kame (VK) 58D
Mochovce (LV) 56C, D
Mojn (RS) 60D
Mojmrovce (NR) 55C
Moj (ZA) 10F
Mojov Lka (ZA) 25B
Mojtn (PU) 24d
Mojzesovo (NZ) 55F
Mokr Lka (RA) 45C
Mokra (DK) 12E
Mokrance (KS) 47F
Mokriovci (PD) 24E
Mokroluh (BJ) 17E
Mokr Hj (SI) 21E
Mla (BB) 42B
Moldava nad Bodvou (KS) 47F
Monastier (ML) 34A
Moravany (MI) 49D
Moravany nad Vhom (PN) 39C
Moravcovci (CA) 10B
Moravsk (CA) 10A
Moravsk Kraany (DS) 65A
Moravsk Lieskov (NM) 22F
Moravsk Svt Jn (SE) 36B, D
Morovno (PD) 41A
Mosnkovci (PN) 38A
Most pri Bratislave (SC) 53C
Mostk (PT) 43D
Mostite (PU) 24A
Mostov (GA) 54C
Mokovec (TR) 25D
Moovce (NM) 38B
Moovce (TR) 25F
Motenica (BB) 42B
Mourov (PO) 32C
Moteice (TN) 23F
Mov (ZV) 42E
Motyky (BB) 26F
Mozoovci (ZV) 42E
Mravcov (NM) 22D
Mrzikovci (TN) 23C
Mrzovce (SP) 33C, D
Mrzka (NO) 11D
Mrzka (NO) 11D
Mun (LC) 59D
Mudrkovci (CA) 10A
Mudroovo (KN) 67C
Mudrovce (KS) 48B
Mua (VK) 59E
Muka (LC) 59D
Mur (RA) 44D
Murnska Dlh Lka (RA) 44C
Murnska Huta (RA) 45A
Murnska Lehota (RA) 44D
Murnska Zdychava (RA) 45C
Mtansk Pla (NO) 12C
Mtne (NO) 12C
Mtnik (RS) 44F
Mula (NZ) 68C, E
Myjava (MY) 22E
Myslava (KE) 48C
Myslenice (PK) 53A
Myslina (HE) 33F
Mysliny (PT) 43F
Mtna (LC) 43E, F
Mtna (LC) 59B
Mtna Nov Ves (TO) 39E
Mtne Ludany (LV) 57E
Mto pod umbierom (BR) 43B
N
Na Brehu (CA) 10D
Na Doline (NM) 22F
Na Dbravch (NM) 22F
Nacina Ves (MI) 49B
Nad chrastm (KA) 58A
Nad jazerom (KE) 48C
Nad mlynom (DS) 65A
Nadabula (RV) 46C
Nadlice (PE) 39D
Nadlice (PE) 40C
agov (ML) 34A
Nah (TT) 38C
Nlepkovo (GL) 46B
Nmestovo (NO) 12C, D
Nna (NZ) 68C
Nandra (RA) 45E
rad (DS) 65D
Nvojovce (PE) 40C
Nebojsa (GA) 54C, D
Nebrov (IL) 23B
Necpaly (MT) 26C
Necpaly (PD) 41A
Nedanovce (PE) 40C
Nedaovce (BN) 40A
Neded (SA) 55E
Nededza (ZA) 10F
Nedelite (LC) 59A
Nedoery (PD) 25E
Nedoery-Brezany (PD) 25E
Nechvlova Polianka (HE) 34D
Neklen (PT) 44E
Nekyje na Ostrove (DS) 65B
Nemce (BB) 42B
Nemcovce (BJ) 32B
Nemcovce (PO) 32D
Nemeky (ZM) 40F
Nemice (TO) 39D
Nemiany (ZM) 56B
Nemeck (BR) 43A
Nemeky (TO) 39B
Nemeany (LE) 30F
Nemov (TN) 23D
Nenince (VK) 58F
Neporadza (RS) 61D
Neporadza (TN) 23F
Neresnica (ZV) 42E
Neresnica (ZV) 58B
Neslua (KM) 10D, F
Nesvady (KN) 66B
Neverice (ZM) 56A
Nevidzany (PD) 24F
Nevidzany (ZM) 56C
Nevon (ZH) 41D
Nezbudsk Lka (ZA) 25B
Nieree (PO) 48A
Nimnica (PU) 24A, B
Nimnica-kpele (PU) 24B
Nitra (NR) 55B
Nitra nad Ipom (LC) 60C
Nitrianska Blatnica (TO) 39C
Nitrianska Streda (TO) 39F
Nitrianske Hrniarovce (NR) 55B
Nitrianske Pravno (PD) 25E
Nitrianske Rudno (PD) 40B
Nitrianske Suany (PD) 40B
Nitriansky Hrdok (NZ) 55F
Nitrica (PD) 40B
Nivy (BA) 52D
Nixbrod (LV) 56D
Nin (PN) 38C
Nin (TS) 12F
Nin Boca (LM) 28E
Nin Hutka (KS) 48F
Nin Jablonka (HE) 34D
Nin Jedov (SK) 18E
Nin Kaloa (RS) 61A
Nin Kamenica (KS) 48D
Nin Kora (CA) 10C
Nin Mya (KS) 48F
Nin Olava (SP) 33C
Nin Petrov (CA) 10B
Nin Pisan (SK) 18E
Nin Pokoradz (RS) 60B
Nin Polianka (BJ) 17F
Nin Revca (RK) 26F
Nin Rybnica (SO) 50D
Nin Sitnica (HE) 33D
Nin Slan (RV) 45D
Nin ebastov (PO) 32E
Nin uava (PP) 29C
Nin Vladia (SP) 33B
Nin Voa (BJ) 32B
Nin Hgy (PP) 29C
Nin Hrable (GL) 46B
Nin Kamence (ZA) 11E
Nin Ladikovce (HE) 34E
Nin Malatny (LM) 27C
Nin Matiaovce (LM) 27B
Nin Megonky (CA) 10B
Nin Mikov (CA) 10B
Nin Nemeck (SO) 50F
Nin Raslavice (BJ) 32D
Nin Repae (LE) 30D
Nin Rubachy (SL) 15F
Nin Vane (CA) 10D
Nin Jankovci (ZA) 11E
Ninoslansk Baa (RV) 45D
Nin aj (KS) 48F
Nin Hrabovec (VT) 49B
Nin Hruov (VT) 49B
Nin Chmelinec (LM) 28D
Nin Kelov (CA) 9D
Nin Kltov (KS) 47D, 48C
Nin Komrnik (SK) 18F
Nin koniec (CA) 10D
Nin Kruov (VT) 49A
Nin Lnec (KS) 47F
Nin Mikulov (RS) 61A
Nin Miroov (SK) 17F
Nin Moiar (PT) 59B
Nin Orlk (SK) 18E
Nin Petrovec (PT) 60A
Nin Sklnik (RS) 60B
Nin Slavkov (SB) 31C
Nin Slia (RK) 27C
Nin Tvaroec (BJ) 17E
Nin ipov (TV) 49E
Nocnrovo (BY) 9F
Nolovo (MT) 26A, B
Norovce (TO) 39D
Nosice (PU) 24A, B
Nov Baa (ZC) 41E
Nov Bata (RS) 60E, F
Nov Boca (NM) 22F
Nov Bystrica (CA) 11C
Nov Dedina (LV) 57C
Nov Dedinka (SC) 53C, D
Nov Dubnica (IL) 23D
Nov hora (KA) 58A
Nov Hora (NM) 22D
Nov Kela (VT) 33D
Nov Lehota (NM) 39A
Nov Lehota (PD) 41C
Nov Lesn (PP) 29D
Nov Lipnica (SC) 53E
Nov ubova (SL) 15F; 30B
Nov Maa (BR) 44B
Nov Maa (BR) 44B
Nov Osada (KN) 66D
Nov Osada (NZ) 67D
Nov Polhora (KS) 48A, B
Nov Polianka (PP) 29C
Nov Polianka (SK) 33A
Nov Sedlica (SV) 35F
Nov Str (KN) 66D
Nov Trsten (KN) 67C
Nov Ves (VK) 58F
Nov Ves nad Vhom (NM) 39A
Nov Ves nad itavou (NR) 56A
Nov Ves pri Dunaji (SC) 53C
Nov Vieska (NZ) 67D
Nov Vieska pri Bodrogu (TV) 62D
Novany (KS) 47D
Novany (RA) 45F
Novky (PD) 40B
Nov Brdno (RS) 61A
Nov Hony (PT) 60A, C
Nov Koarisk (SC) 53C, E
Nov Mesto (BA) 52D
Nov Mesto nad Vhom (NM) 22F; 38B
Nov mlyny (NM) 22F
Nov Nosice (PU) 24A
Nov Osady (GA) 54C
Nov Rastislavice (NZ) 55E, F
Nov Sady (NR) 39E
Nov Zmky (NZ) 67A
Novina (BN) 40A
Noviny (VK) 58E
Novosad (TV) 62B
Novosadovci (ZA) 11E
Novo (NO) 12C; 27B
Novotsk Duov (NO) 12C
Novovesk Huta (SN) 30E
Nov Diel (NZ) 67A
Nov dvor (GA) 53D
Nov dvor (GA) 54C
Nov Dvor (LV) 57E, F
Nov Dvor (MA) 36F
Nov dvor (NR) 54C
Nov dvor (SA) 55C
Nov Dvor (SA) 55E
Nov dvor (SE) 37A
Nov dvor (TR) 25F
Nov Gg (NZ) 66B
Nov Krm (BR) 43B
Nov majer (GA) 54A
Nov Majer (NR) 54D
Nov Majer (TV) 49F
Nov Mikulov (RS) 61A
Nov Mlyn (SE) 37A
Nov mlyn (VK) 58E
Nov Ruskov (TV) 49E
Nov Sad (LC) 60C
Nov Sala (KS) 48F
Nov Smokovec (PP) 29A, C
Nov Svet (DT) 43F
Nov svet (NZ) 55F
Nov svet (PT) 44E
Nov Svet (RS) 60B
Nov Svet (SC) 53D
Nov Tekov (LV) 56D
Nov Trh (DS) 53D
Nov ivot (DS) 53D
Nozdrkovce (TN) 23E
Nozdrovice (IL) 24C
Nrovce (LV) 68A
O
Obeckov (VK) 58F
Obid (NZ) 68E
Obidsk pustatina (NZ) 68E
Obiovce (KS) 48A
Oblazov (BY) 10E
Oborn (MI) 62B
Obrun (LC) 60E
Obrun (SL) 16F
Obsolovce (TO) 39E
Obyce (ZM) 40F
Obyce (ZM) 56B
Okov (NM) 38B
Oov (ZV) 42D
Odorn (SN) 30F
Ohrady (DS) 65B
Ohradzany (HE) 33F
Ochodnica (KM) 10D
Ochtin (RV) 45D
Oknikovo (KN) 66C
Oko (DS) 66A
Okolin na Ostrove (KN) 66C
Okolin (LM) 28C
Okrhle (SK) 33C
Okrun (PO) 32F
Olcnava (SN) 30F
Odza (DS) 53F
Olejnkov (SB) 31B
Olen (CA) 10C
Olichov (ZM) 56B
Oka (ML) 33D
Olovry (VK) 59E
Oa (SN) 30F
Oavce (BJ) 32B
Oavica (LE) 30D
Oavka (SN) 31E
Oavka (SP) 33B
Olina (TV) 49F
Oinkov (ML) 34A
Oov (SB) 31A
Olovany (KS) 48D
Omastin (BN) 40A, B
Omenie (TN) 24E
Ondavka (BJ) 17D
Ondavsk Matiaovce (VT) 33F
Ondrov (PE) 40C
Ondraov (TR) 25D
Ondraovce (PO) 31F
Ondrej (PP) 29F
Ondrej nad Hronom (BB) 43A
Ondrejkovci (PD) 24E, F
Ondrejovce (LV) 56F
Ondrochov (NZ) 55F
M90
automapa abecedn register Slovensk republika
Ondrukovci (KM) 10D
Optik (RS) 60D
Optka (KS) 47D
Opatov (LC) 59D
Opatov (LV) 57C
Opatov (TN) 23D
Opatovce (TN) 23E
Opatovce nad Nitrou (PD) 40B
Opatov Moravce (KA) 57C, D
Opatovsk Nov Ves (VK) 58F
Opatovsk Sokolec (DS) 66A
Opava (VK) 58E
Opavsk lazy (VK) 58C, D
Opin (KS) 48B
Opoj (TT) 54A
Oponice (TO) 39F
Oravce (BB) 42D
Oravice (TS) 13E
Orvka (RS) 61C
Orvka (RS) 61C
Oravsk Jasenica (NO) 12C
Oravsk Lesn (NO) 11D
Oravsk Polhora (NO) 12B
Oravsk Poruba (DK) 26B
Oravsk Vesel (NO) 12C
Oravsk Biely Potok (TS) 12F
Oravsk Podzmok (DK) 12E
Ordzovany (LE) 31C
Orechov (SO) 50D
Orechov Pot (DS) 53F
Orechov Pot--Lky (DS) 54E
Orechov (TN) 23C, D
Oremov laz (KA) 58B
Oresk (MI) 49B
Oresk (MI) 50A
Oresk (SI) 21E, F
Oreany (TO) 39E
Orkucany (SB) 31D
Orlov (SL) 16E
Orlov (PB) 24B
Orovnica (ZC) 56B
Ort (MI) 49D
Ort (VK) 58F
Orte (KS) 49A
Ortov (MI) 50F
Ortuov (BJ) 32B
Osada (RV) 46E
Osdka (DK) 27A
Osadn (SV) 34D
Osiie (ZA) 10E
Osikov (BJ) 32A
Osikov Potok (TO) 39B
Oslanovci (ZC) 41E
Oslany (PD) 40D
Osobit (CA) 10C
Osrblie (BR) 43B
Ostr Lka (ZV) 42E
Ostrany (RS) 60B
Ostratice (PE) 40C
Ostrov (PN) 38B
Ostrov (SO) 50D
Ostrovany (SB) 31D
Ostr Gr (ZC) 41C
Ostura (KK) 14F
Osusk (SE) 37B
Osuie (VK) 59C
Oadnica (CA) 10D; 11 C
Okerda (KM) 10F
Otrhnky (BN) 39B
Otrook (RA) 61B
Oviarsko (ZA) 10E
Ovie (PO) 31F
Ozdn (PT) 43F
Ozdn (PT) 59B
Oany (RS) 60A, B
P
Pc (TT) 53B
Paa (RV) 46C
Parok (KN) 66B
Pad (DS) 65B
Padnsky majer (DS) 65B
Padarovce (RS) 60B
Paderovce (TT) 38E
Pagaov (PB) 9E
Pakostov (HE) 33D
Palrikovo (NZ) 55E
Palcmansk Maa (SN) 45B
Palie (TN) 23C
Paln (MI) 50E
Palota (ML) 34A
Paovce (GA) 54D
Paldzka (LM) 27D
Palchovci (CA) 10C
Paa (NR) 55D
Panick Dravce (LC) 59D
Paovce (KS) 47F
Pansk (RA) 61B
Pansk lka (ZA) 11E
Papa (RS) 60B
Papiernika (PK) 37E
Papn (HE) 34D
Paprad (NM) 22E
Papradno (PB) 9F
Parchovany (TV) 49D
Parihuzovce (SV) 34D
Prnica (DK) 26B
Parobkovci (ZV) 42E
Provsk Hje (NR) 55A
Partiznska upa (LM) 27C
Partiznske (PE) 40C
Paseka (CA) 9D
Paseka (MI) 50E, F
Paseka (RS) 44C
Paseky (DT) 43F
Paseky (RA) 44D
Pasieka (PU) 9E
Pastorkovci (NM) 22F
Pastovce (LV) 68B
Pastuchov (HC) 38F
Paienka (GA) 54E
Pakov (RV) 45F
Patina Zvada (ZA) 10E
Pata (GA) 54B
Pata (DS) 65B
Ptina (BR) 44B
Patince (KN) 67E
Patk (KA) 57D
Pavina Lehota (LM) 27D
Pavel (KN) 66F
Pavany (LE) 30D
Pavlice (TT) 54A
Pavlnka (RS) 44F
Pavlov Dvor (KN) 67A
Pavlov tl (ZC) 40F
Pavlov (NZ) 68C, D
Pavlova Ves (LM) 27B
Pavlovce (RS) 60D
Pavlovce (VT) 32F
Pavlovce nad Uhom (MI) 50E
Pavlovo (TV) 62B
Pai (PE) 40D
Paite (KM) 10F
Polin (SV) 34F
Peeady (PN) 38E, F
Peeany (BN) 39B
Peenice (LV) 57C
Peovsk Nov Ves (SB) 31D
Peder (KS) 47E
Peklina (ZA) 10E
Peklisko (SN) 46A
Pelikn (ML) 34A
Peakovci (CA) 11A
Pere (KE) 48C
Pere (KN) 67D; 68A
Pere (NR) 55C
Pere (RS) 44C
Pere (VK) 58D
Pern (KS) 48E
Pern-Chym (KS) 48E
Perje (SA) 55E
Perkovce (NR) 39E
Pernek (MA) 36F
Peserany (VK) 58F
Peseta (RS) 61A
Petercov (LC) 59A
Petkovce (VT) 33E
Peov (VK) 59E
Peovka (TN) 23F
Petrnky (KM) 10D
Petre (RS) 60D
Petrkovce (MI) 62B
Petrov (BJ) 17E
Petrov (DK) 11F
Petrov (DT) 43F
Petrova Lehota (TN) 23F
Petrova Ves (SI) 37A
Petrovany (PO) 48A
Petrovce (RS) 60F
Petrovce (SO) 51C
Petrovce (VT) 32F
Petrovce nad Laborcom (MI) 49D
Petrovec (PT) 60A
Petrovice (BY) 10E
Petrovo (RV) 45D
Petralka (BA) 52D
Pezinok (PK) 53A
Peera (LV) 57E
Piesky (MI) 49F
Piesky (ZM) 40E
Piesok (BR) 43B
Piesok (PK) 37E
Pie I (DT) 43E
Pie II (DT) 43E
Pieany (PN) 38D
Pichne (SV) 34F
Pijavice (KA) 58A
Pikovce (KK) 30C
Pla (BB) 43A
Pla (CA) 10D
Pla (LC) 43E
Pla (PK) 37E
Pla (SN) 29F
Pla (ZC) 40F
Pilhov (SL) 15D
Pilhovk (SL) 15D
Ply (MY) 22E
Ply (PD) 41A
Pincin (PT) 60A
Pinkovce (SO) 50F
Pinkove Kraany (DS) 65 A, B
Piskorovce (VT) 33D
Piojovci (CA) 11C
Pitekovci (PD) 24F
Pitelov (ZH) 41D
Plachtinsk lazy (VK) 58D
Plava (SE) 21F
Plne (BY) 9F
Plne (MI) 49B
Plaskurovci (CA) 10A
Plastovnk (SL) 31A
Plovce (LV) 57F
Plav Vozokany (LV) 56E, F
Plaveck Podhradie (MA) 37C
Plaveck Mikul (MA) 37C, D
Plaveck Peter (SE) 37C
Plaveck tvrtok (MA) 36E, F
Plave (SL) 31A
Plavnica (SL) 31A
Plechotice (TV) 49E
Plejsy (SN) 47A
Ple (LC) 60C
Pleiv (DK) 11F
Pleivec (RV) 45F
Plevnk-Drienov (PB) 24B
Plevovec (NM) 22F
Plieky (VK) 58D
Plieovce (ZV) 58A, B
Plosk (KS) 48A, B
Plosk (RA) 45E
Plotn (LM) 27D
Plotina (SE) 37B
Pikovci (DT) 43E
Pobedim (NM) 38B
Pbiovo (BR) 44A
Poarov (PB) 24B
Pokaj (KS) 47C
Povadlianske Jazero (BS) 57B
Povadlo (BS) 57B
Pod Braniskom (PO) 31E
Pod Dedovou (VK) 58D
Pod Dielom (RS) 44C, D
Pod Hjom (TN) 23E
Pod majerom (KM) 10F
Pod Murom (PP) 29A
Pod Pastviskom (PO) 31F
Pod Tlstou horou (TN) 23E
Pod vkom (KA) 57D
Pod obrkom (KA) 58A, B
Pdafa (DS) 65B
Podbansk (LM) 28B
Podbiel (TS) 12F
Podbran (SE) 37B
Podbrezov (BR) 43B
Podbykovo (DT) 43F
Podiva (VT) 49B
Poddrienie (MY) 38A, B
Podhj (DS) 53E
Podhj (KN) 67C
Podhj (MT) 25B
Podhj (NZ) 67B
Podhj (ZC) 40F
Podhjska (NZ) 56E
Podhnkov (ZV) 58A, B
Podhate (ZA) 11E
Podholie (BR) 44A
Podholienec (ZV) 42E
Podhora (ZH) 41C
Podhorany (KK) 30A
Podhorany (NR) 55B
Podhorany (PO) 32D
Podhorie (BS) 41F
Podhorie (IL) 23D
Podhorie (PU) 24C
Podhorie (SE) 37B
Podhorie (ZA) 25A
Podhoro (SO) 51C
Podhorskovci (DK) 11F
Podhrabina (PO) 32D
Podhradie (MT) 26A
Podhradie (PD) 41C
Podhradie (TO) 39A
Podhradk (PO) 32F
Podhradov (KE) 48C
Podjavorie (ZV) 58B
Podjavornk (PB) 9C, D
Podkonice (BB) 42B
Podkore (DT) 42F
Podkriv (LC) 43E
Podkera (BY) 9D
Podkylava (MY) 38B
Podln (PD) 24F
Podlavice (BB) 42A
Podlipa (BB) 43A
Podlipnky (VT) 32F
Podluany (BN) 40A
Podluany (LV) 56D
Podlysec (ZV) 42F
Podmalenica (PU) 24D
Podmann (PB) 24B
Podminrov (MY) 38A
Podnsad (ZV) 42F
Podolie (NM) 38B
Podolnec (SL) 30A
Podpilie (SL) 31A
Podpro (LE) 31C
Podreany (LC) 59B
Podrycierov (CA) 11D
Podsadek (SL) 15F
Podsekier (ZV) 42F
Podskalie (PB) 24D
Podskalka (ZV) 42E
Podspdy (PP) 14E
Podstrne (MT) 25B
Podsuch (RK) 26D
Podture (LM) 28C
Podunajsk Biskupice (BA) 53C
Podvaie (IL) 24C
Podvaie (PB) 24B
Podvrch (MY) 38B
Podvky (CA) 10B
Podvysok (CA) 10C
Podvysok (ZA) 10C
Podzmok (ZV) 42E
Podzmok (SE) 37B
Podzmok (SL) 31A
Podzvoz (CA) 10B
Podiar (PB) 9F
Pohorel (BR) 44B
Pohorelsk Maa (BR) 44B
Pohranice (NR) 55B
Pohronsk Polhora (BR) 44A
Pohronsk Bukovec (BB) 43A
Pohronsk Ruskov (LV) 68B
Pochabany (BN) 39B
Pokryv (DK) 27A
Polkov vrch (MY) 38A, B
Poana (CA) 10C
Poana (CA) 11A
Poana (KA) 58C, D
Poana (MY) 22E
Poana (RS) 44C
Poanovce (LE) 31E
Poany (TV) 63A
Polerieka (TR) 25F
Polgr (CA) 10A
Poliakovce (BJ) 32B
Poliakovci (ZA) 11E
Polianka (MY) 38A
Polianka (RS) 44C
Polianky (DT) 43D
Polichno (KA) 58A
Polichno (LC) 59A
Polina (RA) 61A
M91
Slovensk republika abecedn register automapa
Poka (NZ) 67B
Polnky (TN) 23D
Pon Kesov (NR) 55C
Polom (RS) 44F
Poloma (SB) 31A
Poloma (VT) 33F
Polomka (BR) 44A
Polmka (LC) 59A
Polomy (ZV) 58B
Poov (KE) 48E
Poltr (PT) 60A
Poluvsie (PD) 25E
Poluvsie (ZA) 25A, B
Pondelok (PT) 60A
Pongrcovce (LE) 31E
Ponick Huta (BB) 42D
Ponick Lehtka (BB) 42B
Poniky (BB) 42D
Poprad (PP) 29D
Popradsk pleso (PP) 29C
Popro (KS) 47D
Popro (RS) 44F
Popudinsk Moidany (SI) 21E
Por (SN) 46B
Porska dolina (SN) 46B
Poriadie (MY) 22E
Porieie (NO) 12C
Porostov (SO) 50D
Poruba (PD) 25E
Poruba pod Vihorlatom (MI) 50B
Porbka (BJ) 32B
Porbka (HE) 50A
Porbka (SO) 51C
Porbka (ZA) 25B
Posdka (HC) 54B
Poa (VT) 49B
Pfa (DS) 53F
Potrka (BJ) 32A
Potik (VK) 59E
Potky (SP) 33B
Potok (CA) 11A
Potok (CA) 9D
Potok (KK) 14F
Potok (PU) 9E
Potok (RK) 27A
Potok (RS) 44F
Potoky (BY) 10E
Potoky (BY) 10E
Potoky (SB) 31B
Potoky (SP) 33A
Potnske Lky (DS) 54E
Ptor (VK) 59C
Potvorice (NM) 38B
Povaany (NM) 38B
Povask Bystrica (PB) 24B
Povask Tepl (PB) 24B
Povask Podhradie (PB) 24B
Povask Chlmec (ZA) 10F
Povina (KM) 10F
Povoda (DS) 65B
Povojn (DT) 58B
Povraznk (BB) 43B
Pozba (NZ) 56E
Pozdiovce (MI) 49D
Pdol (PE) 40D
Poehy (TR) 25F
Pradidovo (RS) 44C, E
Praha (LC) 59A
Prakovce (GL) 47A
Praice (TO) 39D
Pranica (BB) 26F
Prank (PN) 38A, B
Pravenec (PD) 25E
Pravica (VK) 59C
Pravotice (BN) 40A
Praznov (PB) 24B
Prznovce (TO) 39D
Praenkov (CA) 10B
Pren (PB) 24B
Pred dolinou (PD) 25E
Predajn (BR) 43A
Preddechtrka (LM) 27D
Predhorie (PB) 24D
Predjastrabie (BY) 9F
Predmier (BY) 10E
Predmier (CA) 10C
Predn hora (RA) 45A
Predn atina (CA) 10C
Predn Halny (BR) 43B
Predn lazy (LC) 43E
Predn hmor (GL) 46A, B
Predn Madzn (BY) 10C
Predpoloma (NM) 22D
Prejta (IL) 24C
Prenov (BS) 57B
Preseany (TO) 39F
Preseany nad Ipom (LV) 57F
Prestavlky (ZH) 41C
Preov (PO) 32E
Pri Bystrej (LM) 28B
Pri kole (PB) 9F
Prbelce (VK) 58F
Pribenk (TV) 63C
Pribeta (KN) 67D
Pribi (DK) 27A
Pribisk (NO) 11D
Prboj (VK) 59C
Prbovce (MT) 25D
Pribylina (LM) 28C
Priene (MA) 36D
Priehalina (DT) 43C
Priehonisko (LC) 43E
Priechod (BB) 42B
Priekopa (MT) 26A
Priekopa (SO) 51C
Prieloh (VK) 59C
Priepasn (MY) 38A
Prietr (SE) 37B
Prietrka (SI) 21E
Prievaly (SE) 37D
Prievidza (PD) 41A
Prievoz (PT) 43F
Prievrana (PT) 60A
Prihradzany (RA) 45E
Prkra (SK) 18F
Prlepy (ZM) 56A
Prles (TN) 23D
Prlesie (PU) 24A
Primovce (PP) 29F
Prpory (ZA) 10C
Prslop (CA) 11C
Prslop (SV) 35E
Prstav (TS) 12D
Prituany (HE) 33D
Privarkovci (CA) 10B
Pro (PO) 32B
Prochot (ZH) 41C
Prokajov tl (ZC) 40F
Prosaov (VT) 33E
Prosiek (LM) 27B
Prosn (PB) 9F
Prostredn Mla (BB) 42D
Prostredniianske lazy (VK) 58D
Prostredn Hmor (SN) 46A, 45B
Pra (LC) 60C
Prusk (IL) 24C
Prusy (BN) 40A
Pruina (PB) 24D
Pi Svinke (PO) 48A
Psiare (ZC) 56B
Pstrin (SK) 33B
Pstrua (DT) 42F
Purnovice (BY) 9F
Ptiie (HE) 50A
Ptruka (MI) 63B
Pucov (DK) 27A
Pkovci (PD) 24F
Pchov (PU) 24A, B
Pukanec (LV) 57A
Pukovci (ZC) 41E
Pupkovci (PB) 9F
Puraovci (CA) 10B
Pust Ves (PN) 38A
Pust (BR) 43D
Pust emern (MI) 49B
Pust pole (BR) 29E, F
Pust Pole (SL) 31A
Pust Sady (GA) 54B
Pust any (GA) 54C
Pustovec (KK) 15E
Pust hrad (VK) 58C
Pust Chotr (ZM) 56A
Puovce (PO) 32D
P (PD) 41A
Pytlovec (PU) 9E
R
Raba (NO) 12B
Rabice (NO) 12B
Raa (BA) 52D
Raice (PD) 40B
Rad (TV) 62B
Radaov (PO) 32E
Radatice (PO) 32E
Radava (NZ) 56E
Radimov (SI) 21E
Radia (BN) 40A
Radnovce (RS) 61C
Radobica (PD) 40D
Radoa (KM) 10F
Radoma (SK) 33A
Radstka (CA) 11E
Radoina (TO) 39C
Radoovce (SI) 21E, F
Radoovce (TT) 38C
Radva (BB) 42A
Radva nad Dunajom (KN) 67F
Radva nad Laborcom (ML) 34C
Radvanovce (VT) 32F
Radzovce (LC) 60E
Rafajovce (VT) 33F
Rafkovci (MY) 38A
Ragaov laz (DT) 59A
Rajany (TO) 40C
Rajec (ZA) 25A
Rajeck Lesn (ZA) 25C
Rajeck Teplice (ZA) 25A
Rajnohov tl (ZC) 40F
Rakouby (NM) 39A
Rko (KS) 48F
Rko (LC) 60E
Rko (RA) 45E
Rkosk Baa (RA) 45E
Rakov (RS) 60D
Rakov (CA) 10D
Rakov (RK) 26D
Rakovce (BN) 40A
Rakovk (SK) 33A
Rakovec (KA) 57D
Rakovec (KA) 58C
Rakovec (SN) 46A
Rakovec nad Ondavou (MI) 49D
Rakovice (PN) 38D
Rakovnica (RV) 46C
Rakovo (MT) 25D
Raka (TR) 25F
Raksy (KK) 30A
Rakytie (KA) 58D
Rakytie (KN) 66C
Rakytn (DT) 43E
Rakytnk (RS) 61A
Rakytovce (BB) 42C
Randov (NO) 12A
Rankovce (KS) 48B
Rapovce (LC) 59D
Rro (LC) 59C
Raslavice (BJ) 32C, D
Rastice (DS) 53D
Rastislavice (NZ) 55E, F
Raice (RA) 61A
Raov (BY) 24B
Ratka (LC) 60C
Ratkov (RA) 45E
Ratkovce (HC) 38F
Ratkovo (MT) 26A
Ratkovsk Lehota (RA) 45E
Ratkovsk Such (RS) 44F
Ratkovsk Zdychava (RS) 44F
Ratkovsk Bystr (RA) 44D
Ratnovce (PN) 38D
Ratvaj (SB) 32C
Rzton (RS) 44C
Rztono (PD) 41A
Rztoka (BR) 43A
Rztoka (PB) 9C
Rztoky (BY) 10C
Rztoky (DK) 11F
Rztoky (LM) 28F
Rztoky (SN) 46A
Raany (SB) 31D
Reca (SC) 53D
Regetovka (BJ) 17E, F
Rejdov (RV) 45B
Reov (KK) 15E
Remeniny (VT) 33E
Remeta (PD) 41A
Remetsk Hmre (SO) 50B
Reniov (SB) 31D
Repkovci (TN) 23D
Repkovci (CA) 10C
Repejov (ML) 33B
Repisk (LM) 27D
Repite (ZH) 41F
Repitia (RA) 45E
Repkovci (PD) 24E
Reica (KS) 47F
Rekovce (LE) 30F
Reov (BJ) 32BE
Revin (DK) 11F
Revite (PD) 24F
Revitsk Podzmie (ZC) 41E
Revca (RA) 45C
Revcka Lehota (RA) 45C
Revka (RA) 45C
Ridzina (MI) 49F
Rieka (BB) 42A
Rieka (RS) 61D
Rieky (CA) 10A
Rieky (VK) 58D
Rienica (CA) 11F
Riegler (NR) 55C
Rieka (CA) 10D
Rieka (KS) 47D
Rieka (PU) 9E
Richnava (GL) 31E
Richtrovci (PB) 9E
Richterov dvor (TT) 38E
Richvald (BJ) 32A
Rim (ZV) 42F
Rimavica (RS) 44E
Rimavsk Baa (RS) 44F
Rimavsk Pla (RS) 44D
Rimavsk Se (RS) 61C
Rimavsk Sobota (RS) 60B, D
Rimavsk Brezovo (RS) 44F
Rimavsk Janovce (RS) 60D
Rimavsk Zaluany (RS) 44F
Riovce (NR) 54B
Rohov (SE) 37B
Rohovce (DS) 53F
Rohozn (BR) 44A
Rohonica (LV) 56C, D
Rohonk (HE) 33D
Rohonk (MA) 37E
Rochovce (RV) 45D
Rojkov (RK) 26B
Rokycany (PO) 31F, 32E
Rokytov (BJ) 17E
Rokytov pri Humennom (HE) 34C
Rokytovce (ML) 33B
Romanovci (CA) 11D
Rosina (ZA) 25B
Rosinky (ZA) 10F
Rosuchov (TT) 37D
Rokovce (ML) 33B
Rotr (RV) 45D
Rove (KA) 58C
Rove (RS) 44B
Rovensko (SE) 37B
Rovinka (SC) 53C
Rovany (PT) 60A
Rovne (BS) 57B
Rovn (CA) 11A
Rovn (HE) 34E
Rovn (PB) 9F
Rovn (RS) 44F
Rovn (SK) 33A
Rozbehy (SE) 37D
Rozhanovce (KS) 48D
Rozina (LV) 56F
Rozko (NZ) 67B
Rozlon (RV) 45F
Roztoka (SV) 35E
Roztoky (SK) 18E
Rozvadze (TN) 23E
Rokovany (SB) 31D
Roava (RV) 46C
Roavsk Baa (RV) 46C
Roavsk Bystr (RV) 46C, 45D
Roov Neporadza (TN) 22F
Roov Mitice (TN) 23F
Rba (NZ) 67B
Ruckovci (CA) 11A
Ruckovci (ZV) 58A
Rudava (MA) 36C
Rudica (PD) 40D
Rudica (PE) 40D
Rudina (KM) 10F
Rudinka (KM) 10F
Rudinsk (KM) 10E, F
Rudlov (VT) 49A
Rudlov (BB) 42B
Rudn (RV) 46C
Rudany (SN) 46B
M92
automapa abecedn register Slovensk republika
Rudnianska Lehota (PD) 24FB
Rudnk (KS) 47D
Rudnk (MY) 22E
Rudno (TR) 25E
Rudno nad Hronom (ZC) 57A
Rumnkovci (MY) 38A, B
Rumanov (NR) 54B
Rumince (RS) 61C, D
Rumplovsk (ZH) 41F
Runina (SV) 35C
Rusk (MI) 63B
Rusk Bystr (SO) 51A
Rusk Kaja (HE) 33D
Rusk Nov Ves (PO) 32F
Rusk Poruba (HE) 33D
Rusk Voa (VT) 33C
Rusk Voa nad Popradom (SL) 16F
Rusk Volov (SV) 51A
Rusk Pekany (PO) 48A
Ruskov (KS) 48D
Ruskovce (BN) 39B
Ruskovce (SO) 50D
Rusk Hrabovec (SO) 51A
Rusk Potok (SV) 35E
Rusnkovci (PD) 24E, F
Rusovce (BA) 52F
Rubachy-kpele (SL) 15E
Ruin (LC) 59A, B
Ruindol (TT) 37F
Ruinov (BA) 52D
Ruomberok (RK) 27C
Ruov Dolina (TT) 37F
Ruov Osada (PT) 60A
Rybany (BN) 40A
Rybre (ZV) 42C
Rybre (TT) 37E, F
Rybrie (CA) 10A
Rybrpole (RK) 27C
Rybie () 26E, F
Rybky (SE) 37B
Rybnk (LV) 56D
Rybnk (RA) 45E
Rybnk (SN) 30E
Rybnky (PU) 24A, B
Rybnky (TN) 23D
Rykynice (KA) 57D
S
Sabinov (SB) 31D
Sabotov (MY) 22E
Sabotovci (MY) 22E
Sabov (RS) 60D
Saurov (VT) 49A
Sdon (PB) 24D
Sdok (PE) 40C
Sady (KN) 66D
Sady (ZC) 41E
Sady nad Torysou (KS) 48D
Salajka (PT) 44C
Salajka (PT) 44E
Salae (KN) 66A
Salae (MY) 21F
Salaky (PT) 43F
Salky (BB) 26E
Salaovci (ZV) 42E
Salatn (RK) 26D
Salka (NZ) 68D
Salvtor (PO) 31C
Samkovci (ZA) 11E
Samkovci (NM) 22F
Sampor (ZV) 42D
Santovka (LV) 57E
Sap (DS) 65D
Sapnske (RS) 44C
Sarva (KN) 67D
Ssa (DS) 53F
Ssa (RA) 45E
Ssa (ZV) 58A
Sasinkovo (HC) 54B
Ssov (BB) 42B
Savina (IL) 24C
Sazdice (LV) 57E
Sebedn (BB) 42D
Sebedn-Beov (BB) 42D
Sebedraie (PD) 41A
Sebenin (PT) 43F
Se (PD) 24F
Seianky (VK) 58E
Seovce (TV) 49C
Seovsk Polianka (VT) 49C
Sedn (GA) 54C
Sedliacka Dubov (DK) 12E
Sedlice (PO) 31F
Sedlin (TN) 23E
Sedlisk (VT) 49B
Sedmk (BR) 43D
Sedmerovec (IL) 23D
Sejkov (SO) 50F
Sekcia (DT) 43D
Sekier (ZV) 42F
Sekule (SE) 36B
Seany (VK) 58F
Selce (BB) 42B
Selce (KA) 58C
Selce (PT) 60A
Selce (VK) 58D
Selec (TN) 23E
Seleka (KS) 47F
Seleany (VK) 58F
Selice (SA) 55E
Semerovo (NZ) 67B
Semete (CA) 10C
Semsrov (RS) 61A
Sea (KS) 48E
Senec (SC) 53D
Seniakovce (PO) 48A
Senica (BB) 42B
Senica (SE) 37B
Senkovci (PD) 24E
Senn (RS) 60F
Senn (MI) 50E
Senn (VK) 59C
Senohrad (KA) 58B
Serafnov (CA) 11A
Sere (GA) 54A
Setechov (BY) 9F
Sever (KE) 48C
Severn (PO) 32F
Siahovci (PB) 9E
Siaovo (BR) 43B
Sdlisko KVP (KE) 48C
Sdlisko ahanovce (KE) 48C
Sielnica (ZV) 42C
Sigord (PO) 32F
Siheln (NO) 12A
Sihla (BR) 43D
Shlovci (ZA) 11E
Siho (RS) 60D
Sikenica (LV) 57E
Sikenika (NZ) 68B
Sila (NR) 39E
Siladice (HC) 54B
Silica (RV) 46E
Silick Brezov (RV) 46E
Silick Jablonica (RV) 46E
Sinec (RS) 44E
Sirk (RA) 45E
Sirnk (TV) 62B
Sitnianska (BS) 57B
Sitnianska Lehtka (KA) 57B
Sitnk (SP) 33A
Skaany (PE) 40C
Skalica (BR) 43B
Skalica (SI) 21C, E
Sklie (RS) 44F
Skalianovci (CA) 11C
Skalianovci (ZA) 11E
Sklie (LC) 59A
Sklie (PU) 9E
Sklie (RS) 44F
Skalisko (DT) 43F
Skalit (CA) 11A
Skalka nad Vhom (TN) 23D
Skaln (SL) 15F
Sklnik (LC) 43E
Skalsk Nov Ves (TN) 23D
Skro (KS) 48F
Skereovo (RA) 45E
Skereovo (RA) 61A
Sklabia (MT) 26C
Sklabin (VK) 58F
Sklabinsk Podzmok (MT) 26C
Sklen (TR) 41A
Sklen Teplice (ZH) 41F
Skliarovo (DT) 43E
Skorinsk (VK) 58E
Skrabsk (VT) 33E
Skreln (CA) 11C
Skubn (BB) 42A
Skcov (ZM) 40E
Slae (PE) 40E
Sldkoviovo (GA) 54C
Sladk majer (KN) 66A
Slan Lehota (PT) 60A
Slan voda (NO) 12B
Slance (ZM) 56B
Slank (KS) 48F
Slanec (KS) 48F
Slanick Osada (NO) 12D
Slanisko (VK) 58F
Slansk Huta (KS) 48F
Slansk Nov Mesto (KS) 48F
Slask (ZH) 41D
Slatina (LV) 57F
Slatina nad Bebravou (BN) 24E
Slatinka (VK) 59C
Slatinka (ZV) 42F
Slatinka nad Bebravou (BN) 24E
Slatinsk Lazy (DT) 42F
Slatvina (SN) 31E
Slavec (RV) 46E
Slavkovce (MI) 49F
Slavkovce (MI) 50E
Slavnica (IL) 24C
Slavoka (RV) 45D
Slavoovce (RV) 45D
Saany (ZM) 56A
Slepany (ZM) 56A
Slezkovci (PD) 24F
Sliackovci (DT) 42F
Slia (ZV) 42D
Slia-kpele (ZV) 42D
Sliaska Podpoana (DT) 43E
Sliepkovce (MI) 50E
Sliezska Osada (BN) 39B
Slivnk (TV) 49E
Slizk (RS) 45E
Slnen skaly (ZA) 25A
Slopkov (BY) 9D
Slopn (PB) 24B
Slovkov laz (DT) 58B
Slovany (MT) 25D
Slovensk Kaja (VT) 33E
Slovensk upa (BB) 42B
Slovensk Nov Ves (TT) 53B
Slovensk Ves (KK) 30A
Slovensk Volov (HE) 33F
Slovensk armoty (VK) 58F
Slovensk Kaany (VK) 59C
Slovensk Kriv (HE) 34C
Slovensk Nov Mesto (TV) 62C
Slovensk Pole (GA) 54F
Slovensk Pravno (TR) 25F
Slovensk Grob (PK) 53A
Slovinky (SN) 47A
Slukove tle (PD) 40D
Smilno (BJ) 17F
Smn (VK) 58C
Smiany (SN) 30E
Smolenica (PD) 24E
Smolenice (TT) 37D
Smolenick Nov Ves (TT) 37D
Smolinsk (SE) 37A
Smolncka Huta (GL) 46D
Smolnk (GL) 46D
Smrkovci (IL) 24C
Smrdky (SE) 37A
Smrdav (ZA) 10C
Smreany (LM) 28A
Snakov (BJ) 16F
Snenica (KM) 10F
Snina (SV) 34F
Sninsk rybnky (SV) 34F
Snohy (DT) 43D
Soblahov (TN) 23F
Sobolnovci (CA) 11E
Sobolovci (CA) 11C
Sobo (SK) 33C
Sobotite (SE) 37B
Sobtka (RS) 60B
Sobrance (SO) 50D
Sobraneck kpele (SO) 50D
Socovce (MT) 25F
Sokol (IL) 24C
Soko (KS) 48A
Sokoany (KS) 48E
Sokolce (KN) 66C
Sokolnky (NR) 55B
Sokolovce (PN) 38D
So (VT) 33E
Solany (TO) 39D
Solianky (TO) 39D
Solisko (LC) 59D
Solivar (PO) 32E
Solka (PD) 25E
Son (BY) 10C
Sonika (TV) 63A
Sonk (SP) 33B
Solonica (MA) 37E
Somola (SA) 55E
Somorova Ves (PD) 40B
Somotor (TV) 62D
Sopkovce (HE) 33F
Sopkulovci (CA) 11E
Sopotnica (BB) 43A
Sotina (SE) 37B
Spisk Bel (KK) 30A
Spisk Nov Ves (SN) 30E, F
Spisk Sobota (PP) 29D
Spisk Star Ves (KK) 14F
Spisk Teplica (PP) 29D
Spisk Bystr (PP) 29F
Spisk Hanuovce (KK) 14F
Spisk Podhradie (LE) 30F
Spisk Tomovce (SN) 30E
Spisk Vlachy (SN) 31E
Spisk Hrhov (LE) 30F
Spisk Hruov (SN) 30F
Spisk tiavnik (PP) 29F
Spisk tvrtok (LE) 30E
Srdieko (BR) 27F
Sracie (DK) 27A
Srnosiete (ZH) 41F
Stakn (SV) 34F
Staknska Roztoka (SV) 35E
Stankov (PD) 24E, F
Stana (TV) 49E
Stankovany (RK) 26B
Stankovce (MI) 49B
Stankovce (TV) 49C
Star Bata (RS) 60F
Star Bystrica (CA) 11C
Star dedina (NZ) 67B
Star Gala (DS) 65A
Star Gta (KN) 66B
Star Hali (LC) 59B
Star hora (KA) 58A
Star Huta (BN) 39A, B
Star Huta (DT) 42F
Star Huta (ZC) 40F
Star Kremnika (ZH) 41D
Star Lehota (NM) 39A
Star Lesn (KK) 29B
Star ubova (SL) 15F
Star Myjava (MY) 22E
Star Tur (NM) 22F
Star Voda (GL) 46B
Star (MI) 49B
Star Hory (BB) 26E, F
Star Mesto (BA) 52D
Star Mesto (KE) 48C
Star Mesto (NR) 55A
Star Mesto (PD) 41A
Starina (SL) 16E
Stara (RA) 61B
Star dvor (SE) 37A
Star dvor (ZA) 11E
Star Hrdok (LV) 56F
Star majer (BB) 43A
Star Smokovec (PP) 29A, B
Star Tekov (LV) 56D
Stakov (CA) 10C, D
Stakovce (SP) 33B
Stavanie (BN) 24E
Stebncka Huta (BJ) 17E
Stebnk (BJ) 17E
Stehlkovci (KA) 58A
Stehlkovci (TN) 23C
Sterkovce (ML) 34A
Stolen (PB) 9E
Stolen (ZA) 10C
Stoliansko (DT) 43F
Stoice (LM) 28C
Stotince (KK) 30A
Stoky (RA) 44B
Stook (DT) 43E
Strachtka (RA) 44D
Strakoovci (BY) 9F
Strakovci (PU) 9E
Strany (MI) 50C
Strany (SL) 15E, F
Stravy (ZA) 25B
Strne pod Tatrami (KK) 29B
Strnska (RS) 61B
M93
Slovensk republika abecedn register automapa
Strnske (ZA) 25A, B
Straten (RV) 45B
Stra (ZA) 11E
Stre nad Myjavou (SE) 37A
Stre pod Tatrami (PP) 29D
Strisko (PB) 9E
Strky (KK) 30A
Strne (TV) 62D
Strov (ZA) 10E
Strske (MI) 49B
Streno (ZA) 25B
Streda nad Bodrogom (TV) 62D
Stredn Revca (RK) 26F
Stredn Malatny (LM) 27C
Stredn Plachtince (VK) 58D
Stredn Turovce (LV) 57F
Stredn hmor (GL) 46A
Stredn Moiar (PT) 59B
Stredn Slia (RK) 27C
Strekov (NZ) 67D
Strelenka (PU) 8F
Strelnky (BB) 43A
Stretava (MI) 50E
Stretavka (MI) 50E
Streenice (PU) 24A
Strhrska Dolina (LC) 43F
Strieovce (RS) 44F
Strihovce (SV) 51A
Strm (DT) 58B
Stron (SK) 33A
Stropkov (SP) 33A, B
Strkov (IL) 24C
Strkovci (MY) 22E
Studen (RS) 60F
Studen (SC) 53C
Studenec (LE) 31E
Studenec (PD) 24F
Studienka (MA) 36D
Studnin (RK) 26B
Stuany (BJ) 32D
Stupava (MA) 52B
Stupn (PB) 9F
Suany (MT) 26A
Sudince (KA) 57D
Sdovce (KA) 57D
Such (SP) 18F
Such Dolina (PO) 47B
Such Hora (TS) 13C
Such nad Parnou (TT) 37F
Such (VK) 58D
Such (BY) 9D, F
Such (MI) 49D
Such Brezovo (VK) 58D
Such doly (RS) 44D
Suchohrad (MA) 36E
Suchovci (TN) 24E
Such potok (RS) 60B
Sukov (ML) 33B
Suany (NR) 39E
Suln (SL) 16E
Sov (BY) 25A
Sov (RV) 46A
Slovce (TO) 39F
Sov-Hradn (BY) 25A
Sunegovci (PD) 24F
S (NM) 22F
Suany (PT) 60A, B
Stor (RS) 61C
Svarn (LM) 28C, D
Svt Mria (TV) 62D
Svtoplukovo (NR) 55C
Svtoovo (LC) 43E
Svtoovo (LC) 59A
Svtu (SO) 50F
Svtua (NZ) 56E
Svtue (TV) 63C
Svt Anton (BS) 57B
Svt Jur (PK) 53A
Svt Kr (LM) 27D
Svt Kr (LV) 57C
Svt Martin (SC) 53B
Svt Peter (KN) 67C
Svt Vt (SI) 21E
Svedernk (ZA) 10E
Sverepec (PB) 24B
Sverov (BJ) 17E
Svetl (RS) 60B
Svetl (RS) 60D
Svetlice (ML) 34C, D
Svetlov (ZA) 11E
Svidnika (SK) 18E
Svidnk (SK) 18E
Svinia (PO) 31F
Sviniarky (MY) 22E
Svinica (KS) 48D
Svinice (TV) 62B
Svinn (TN) 23F
Svit (PP) 29C
Svodn (NZ) 68A
Svodov (LV) 56F
Svrbice (TO) 39C
Svrinovec (CA) 10B
Svrkov Jarok (SE) 37B
Sychrov (MY) 38A
Sykavka (SN) 46A

aca (KE) 47F


ahy (LV) 57F
achtika (BB) 42B
ajby (PD) 41A
ajdkove Humence (SE) 37A
aa (SA) 54D
algoka (GA) 54B
algovce (TO) 39C
algovk (PO) 32E
alkov (BB) 42B
alov (LV) 68B
ambron (SL) 30B
amorn (DS) 53E
amudovce (MI) 49D
ance (NM) 21F; 22F
andal (SP) 33A
ndor (LV) 68B
ndorhalma (LV) 56C, D
ankovce (RA) 61B
apinec (SK) 33A
ra (LC) 59D
arbov (SK) 18E
arisk Poruba (PO) 32F
arisk Trsten (PO) 32D
arisk Bohdanovce (PO) 48A, B
arisk ierne (BJ) 17F
arisk Dravce (SB) 31A
arisk Jastrabie (SL) 31A
arisk lky (PO) 32E
arisk Luianky (PO) 31F
arisk Michaany (SB) 31D
arisk Sokolovce (SB) 32C
arisk tiavnik (SK) 33A
arkan (NZ) 68C
arovce (LV) 56F
aina (RS) 60F
aov (BJ) 32B
ovsk Podhradie (ZH) 41D
atn (SE) 37A
atn-Stre (SE) 37A
vo (LC) 60C
ebastovce (KE) 48E
ebeanov (PB) 24B
eligovci (PU) 24A
elpice (TT) 37F
emetkovce (SK) 18E; 33A, B
ema (KS) 47D
enkrikovci (MY) 38A
enkvice (PK) 53A
iance (NM) 22D
iatoro (LC) 60E
iatorsk Bukovinka (LC) 60E
iba (BJ) 32A
d (LC) 60C
idlovec (PO) 32E
ikov (LC) 60C, E
imkovci (MY) 38A
imonovce (RS) 61C
indliar (PO) 31C, D
indliarovci (PD) 24F
intava (GA) 54B
ipice (KA) 57D
pkov (BN) 24E
pkov (ZA) 11F
pkov (PN) 38B
ipoovsk Kraany (DS) 65A
irkov (VK) 58E
irkovce (RS) 60D
irok (DK) 12E
irok (PO) 31E, F
irok (PU) 9E
irok lky (KA) 58A
irok lky (KA) 58C
iov (BN) 39D
iulky (SE) 36D
ivetice (RA) 45F
korov gr (CA) 10C
koruby (BY) 10C
kradn (CA) 10B
kradn (CA) 10C
kriavnik (VK) 58F
krpov (PD) 24E
meckov tl (ZC) 40F
mehlovci (ZA) 11E
migovec (SV) 51A
oltska (PT) 44E
opora (GA) 54B, D
oporovo (BB) 43A
paince (TT) 38E
pan laz (VK) 58D
pania Dolina (BB) 42A, B
panie Pole (RS) 45E
ramkovci (PD) 24E
robrka (RA) 45C
robrov (KN) 67C, D
tle (ZC) 40F
tefan (NZ) 67D
tefankovci (PT) 43F, 44E
tefnikova horre (PP) 29C
tefnkovci (TN) 23C
tefanov (SE) 37A
tefanov nad Oravou (TS) 12D, F
tefanov (PK) 37F
tefanov (ZA) 11E
tefanovce (PO) 31D
tefanovce (VT) 33F
tefanoviov (NR) 55C, D
tefansk Huta (GL) 31E, F
tefovci (MY) 38A
tefultov (BS) 57B
tefurov (SK) 33A
temberek (MY) 22E
terusy (PN) 38C, D
tetinovci (TN) 23C
tiavnick Bane (BS) 57B
tiavnika (BR) 43B
tiavnika (RK) 27C
tiavnik (BY) 9F
tiefleje (PD) 40D
titre (NR) 55B
ttnik (RV) 45D
tla (PP) 29C
toliansko (DT) 43F
ts (KS) 46D
ts-kpele (KS) 46D
trba (PP) 29C
trbkovci (PD) 24F
trbsk Pleso (PP) 29C
trkovec (DS) 65A
trkovec (GA) 54D
trkovec (RS) 61D
tubne (BB) 26F
trov (KN) 66C
trovo (NZ) 68E, F
tvern (MY) 22E
tvrte (PD) 41A
tvrtok (NM) 23E
tvrtok na Ostrove (DS) 53C, E
tyri lipy (IL) 24C
udovci (CA) 11D
uja (ZA) 25A
ua (VK) 59A
uany (DS) 65A
ulekovo (HC) 38F
uka (VK) 58F
ulsk (DT) 58B
umiac (BR) 45A
uava (PP) 29C
platka (ZV) 42E
urany (NZ) 55F
urianky (NR) 39E
urice (LC) 60E
rovce (TT) 54A
stov (PU) 9E
utova jama (PT) 43F
tovce (PD) 40B
tovo (MT) 26A
vb (KA) 58A
vbolka (BR) 45A
vbovce (PP) 29D
vancarovci (CA) 11A
vedlr (GL) 46B
voov (RK) 26B
vrkov Jarok (SE) 37B
T
Tabakovci (KM) 10D
ahanovce (KE) 48C
ahya (MI) 50E
Tachty (RS) 60E, F
Tajba (TV) 62D
Tjlak (DS) 54E
Tajn (NR) 56C
Tajov (BB) 42A
Tle (BR) 27F
Taka (PO) 32D
Taa (VT) 49A
Tanibokovci (MA) 36D
Tanenk (NO) 11D
Tovo (DT) 43F
apeovo (NO) 12D
apkov (PN) 38D
Tarabus (TN) 23C
Tarnov (BJ) 17E
Taua (SO) 50F
Tatransk Javorina (PP) 14E
Tatransk Kotlina (PP) 29B
Tatransk Lesn (PP) 29B
Tatransk Lomnica (PP) 29B
Tatransk Polianka (PP) 29C, D
Tatransk trba (PP) 29C
Tatransk Matliare (PP) 29B
Tatransk Zruby (PP) 29C, D
Tehla (LV) 56C
Tekolany (HC) 39E
Tekovsk Breznica (ZC) 56B
Tekovsk Nov Ves (LV) 56D
Tekovsk Luany (LV) 56F
Tekovsk Nemce (ZM) 56B
Tekovsk Hrdok (LV) 56F
Telgrt (BR) 45A
Telince (NR) 56C
Telka (LC) 59D
Teme (PD) 24F
Tepl (BS) 41F
Tepl Dolina (RS) 61C
Tepl voda (RA) 45C
Tepliany (KS) 48A
Teplika (SN) 30E
Teplika nad Vhom (ZA) 10F
Tepliky (HC) 38F
Tepliky (KA) 57B
Tepl Vrch (RS) 61A
Terany (KA) 57F
Terchov (ZA) 11E
Teriakovce (PO) 32E, F
Tera (PO) 32C
Terte (CA) 11C
Tesre (TO) 39D
Tesre nad itavou (ZM) 56A
Tesrske Mlyany (ZM) 56A
Teedkovo (SA) 54F
Temk (LV) 57F
Tiba (RV) 45F
Tibava (SO) 50D
Tich Voda (GL) 46A, B
Tich Potok (SB) 31C
Tildin dvorec (TV) 62C, D
Timoradza (BN) 24E
Tisinec (SP) 33A
Tisov (LC) 59A
Tisov (PU) 9E
Tisovec (as) (RS) 44B, D
Tisovec (RS) 44D
Tlmae (LV) 56D
Tlst Hora (IL) 23D
Tbrtte (DS) 65B
Tonica (LC) 59B
Tokajk (SP) 33D
Tomikovo (GA) 54E
Tomov (SC) 53C
Tomov (BY) 9F
Tomovce (LC) 59B
Tomovce (RS) 61A
Tomany (MT) 26C
Tomky (SE) 36D
Tomov tl (ZC) 40F
T (KN) 66C
Tonkovce (DS) 53D
Topoa (SV) 35E
Topoany (MI) 50C
Topoany (TO) 39D
Topoianky (ZM) 40E
Topoleck (NM) 22E, F
Toponica (GA) 54D
Toponky (DS) 66A
M94
automapa abecedn register Slovensk republika
Topoovka (HE) 49B
Toporec (KK) 15E
Toporie (PD) 24E, F
Tornaa (RA) 61B
Torysa (SB) 31A
Torysky (LE) 30D
Tovarn (VT) 49B
Tovarnianska Polianka (VT) 49B
Tovarnky (TO) 39D
Trakovice (HC) 38F
Tramka (MY) 21F
Trvnica (NZ) 56E
Trvnik (KN) 65D
Trebaovce (PE) 40C
Trebatice (PN) 38D
Trebejov (KS) 48A
Trebeovce (LC) 59D
Treben (NM) 22E, F
Trebichava (BN) 24E
Trebiov (TV) 49F
Trebostovo (MT) 25D
Trebua (ZV) 42C
Trebuovce (VK) 58E, F
Tren (LC) 59D
Trenianska Tepl (TN) 23D
Trenianska Turn (TN) 23F
Trenianska Zvada (TN) 23D
Trenianske Bohuslavice (NM) 23E
Trenianske Jastrabie (TN) 23F
Trenianske Mitice (TN) 23F
Trenianske Stankovce (TN) 23E, F
Trenianske Teplice (TN) 23D
Trenn (TN) 23F
Trhanov (TR) 25F
Trhanovci (PD) 24F
Trhov Hradsk (DS) 65B
Trhovite (MI) 49D
Trhya (LV) 57E
Tri Domeky (LM) 27F
Tri duby (ZV) 42C, D
Tri vody (BR) 43A
Triankovci (MY) 38A
Trnava (TT) 38E
Trnav Hora (ZH) 41D
Trnava pri Laborci (MI) 50A
Trnvka (BA) 52D
Trnvka (DS) 53E
Trnvka (TN) 23C
Trnvka (TV) 49C
Trnavy (DT) 43C
Tnie (ZV) 42C
Trnkov (PO) 32F
Trnov (ZA) 25B
Trnovec (SI) 21E
Trnovec nad Vhom (SA) 55C
Trnovo (MT) 25D
Troany (BJ) 32B
Trojaka (CA) 9D
Trokanovo (IL) 23B
Trpn (KA) 58C
Trsany (KS) 48D
Trsany (SN) 30F
Trsten (CA) 10B
Trsten (TS) 12F
Trsten (ZA) 25C
Trsten na Ostrove (DS) 65A
Trsten (LM) 27B
Trsten pri Hornde (KS) 48E, F
Trstice (GA) 54F
Tstie (PB) 24D
Trstn (TT) 37D
Trubn (ZH) 41C
Trusalov (MT) 26A
Trvajov (MY) 38A
Tuhr (LC) 59A
Tuhrina (PO) 48B
Tuchya (IL) 24A
Tulk (PO) 32C, D
Tuneice (IL) 24C
Tup (LV) 57F
Tur (LV) 56F
Tur Lka (MY) 22E
Turany (MT) 26A
Turany nad Ondavou (SP) 33C
Turbovci (MY) 22E
Turcovce (HE) 33F
Turek (TR) 41B
Turianky (PE) 40C
Turianska tiavnika (MT) 26C
Turianske Jaseno (MT) 26C
Turianske Kaany (MT) 26A
Turianske Teplice (TR) 25F
Turiansky ur (MT) 25D
Turiansky Michal (TR) 25F
Turiansky Peter (MT) 25D
Turok (RA) 45C
Tureck (BB) 26E
Ture (SC) 53D
Turky (PT) 59B
Turie (ZA) 25B
Turk (RK) 27A
Turkov (CA) 10C
Tura nad Bodvou (KS) 47E
Turnianska Nov Ves (KS) 47E
Turnite (KA) 58C
Turnite (KA) 58D
Turov (ZV) 42C
Turzov (GL) 47A
Turzovka (CA) 10C
Turzovka-stred (CA) 10C
Tuice (MI) 49D
Tuick Nov Ves (MI) 49D
Tuimka (DT) 43F
Tuina (PD) 25E
Tvaron (KK) 30C
Tvaron (LM) 27B
Tvrdomestice (TO) 39D
Tvrdon (TS) 12F
Tvrdoovce (NZ) 55E
U
U Hluka (CA) 10D
U Holch (CA) 10D
U Kukov (CA) 10D
U Kordiov (CA) 10D
U Polievkov (CA) 10C, D
U Rulcov (CA) 10D
U Sihenka (CA) 10D
Uba (SV) 51A
bre (SO) 50D
Udavsk (HE) 34E
Uderin (LC) 59B
Udia (PB) 24B
Udika (PB) 9E
dol (SL) 16E
Uhlisk (LV) 57A
Uhlisko (DT) 43F
Uhlisko (PD) 41A
Uhon (BY) 10E
horn (GL) 46D
Uhorsk Ves (LM) 28C
Uhorsk (PT) 60A
Uhrovec (BN) 40A
Uhrovsk Podhradie (BN) 40A
Uhry (PB) 24B
jazd (TN) 23D
Uanka (BB) 42A
any nad itavou (NZ) 55F
Ulk (CA) 9D
Ulica pod lesom (KK) 30C
Uli (SV) 35E
Ulisk Kriv (SV) 35E
Uloa (LE) 30D
Uatn (KA) 58C
Unn (SI) 21E
Upohlav (PB) 24B
por (TV) 49E
Urmince (TO) 39D
stie nad Priehradou (TS) 12D
svit (PP) 29D
Uiakovci (MY) 38A
Utek (PT) 44E
tlaky (VK) 58D
tlaky (ZV) 58B
Uzovce (SB) 32C
Uzovsk Panica (RS) 61A
Uzovsk Pekany (SB) 31D
Uzovsk algov (SB) 31D
V
Vaovce (NM) 38B
Vagrinec (SK) 18E
Vhovce (GA) 54D
Vajdovky (NO) 12A
Vajka nad itavou (NR) 55D
Vajkovce (KS) 48C, D
Vajnory (BA) 53C
Vajskov (BR) 43A
Valachovci (LC) 43E
Valaliky (KS) 48E
Valask (BR) 43B
Valask Bel (PD) 24F
Valask Dubov (RK) 27A
Valakovce (HE) 50B
Vala (MT) 25D
Valenkovci (NM) 22F
Valentov (BB) 26E, F
Valentov (MT) 25D
Valentovce (ML) 34C
Valice (RS) 61A
Valkovce (SK) 33C
Vakova (BR) 45A
Vakovo (PT) 60A
Valov (NM) 22D
Valchovci (MY) 21F
Valuka (PT) 44E
Vanikovce (BJ) 32C, D
Vaovka (NO) 12E
Vpenica (PP) 29C
Vpenk (SK) 18E
Vpenky (MY) 38B
Varadka (BJ) 17F
Varechovce (SP) 33B
Varhaovce (PO) 48B
Varn (ZA) 25B
Varov r (TT) 54B
Vasiov (NO) 12C
Vakovci (MY) 38A
Vavreka (NO) 12D
Vavrinec (VT) 33E
Vavriovo (LM) 28C
Vavrovci (CA) 10D
Vaec (LM) 28D
Velre (KS) 47E
Velince (RS) 61B
Velince (RS) 61D
Velinec (BB) 43A
Velinec (RS) 60B, D
Velny (TN) 23C
Vdoviakovci (MY) 22E
V (TV) 62D
Vea (SA) 54D
Veelkov (RS) 60E, F
Vechec (VT) 49A
Vk (KN) 67C
Veaty (TV) 62A
Velice (TN) 23E
Velice (ZM) 40E
Velin (DK) 26B
Vek (PP) 29D
Vek Bb (NR) 54B
Vek Bara (TV) 62C
Vek Budafa (DS) 53F
Vek Byta (BY) 10E
Vek alomija (VK) 58F
Vek ausa (PD) 41A
Vek ierna (ZA) 25A
Vek Dolina (LC) 43F
Vek Dolina (NR) 55C
Vek Frankov (KK) 14F
Vek Gta (KN) 66B
Vek Hradn (TN) 39B
Vek Ida (KS) 47F
Vek Lehota (PD) 41A
Vek Lehota (ZC) 40F
Vek Lehtka (PD) 41A
Vek Lesn (SL) 15E
Vek Lodina (KS) 47B
Vek Lomnica (KK) 29D
Vek L (DS) 65A
Vek Lka (ZV) 42D
Vek Maa (GA) 54A, C
Vek Maa (NZ) 56C, E
Vek nad Ipom (LC) 59D
Vek Paka (DS) 53E, F
Vek Such (PT) 60A
Vek Ta (TV) 62A
Vek Ves (LC) 59B
Vek Ves (NR) 55D
Vek Ves nad Ipom (VK) 58E
Vek Bedzany (TO) 39D
Vek Bielice (PE) 40C
Vek Bierovce (TN) 23E
Vek Blahovo (DS) 53F
Vek Borov (LM) 27B
Vek Brusn (PB) 9F
Vek Dlovce (LC) 59D
Vek Dravce (LC) 60C
Vek Drkovce (BN) 39B
Vek Dvorany (TO) 39D
Vek Dvornky (DS) 54E
Vek Hoste (BN) 39B
Vek Chlievany (BN) 40A
Vek Chraany (ZM) 56A
Vek Chyndice (NR) 56A, C
Vek Kapuany (MI) 63A
Vek Kosihy (KN) 66C
Vek Kostoany (PN) 38C, D
Vek Koeck Podhradie (IL) 24C
Vek Kozmlovce (LV) 56D
Vek Krkany (LV) 57C
Vek Krteany (PE) 40C, D
Vek Levre (MA) 36D
Vek Lovce (NZ) 56E
Vek Ludince (LV) 67B
Vek lky (TN) 24E
Vek Orvite (PN) 38D
Vek Ostratice (PE) 40C
Vek Ozorovce (TV) 49E
Vek Pole (ZC) 40F
Vek Rakovce (MI) 49F
Vek Rakovce (MI) 63A
Vek Revitia (SO) 50D
Vek Ripany (TO) 39E
Vek Rovn (BY) 10E
Vek Slemence (MI) 63B
Vek Stankovce (TN) 23E
Vek Straciny (VK) 59E
Vek Teriakovce (RS) 60B
Vek Trakany (TV) 63C, D
Vek Turovce (LV) 57F
Vek Uherce (PE) 40C, D
Vek any (GA) 54C
Vek Vozokany (ZM) 56A
Vek Zaluice (MI) 50C
Vek Zluie (NR) 55A
Vek Zlievce (VK) 59E
Vekrop (SP) 33B
Vek Biel (SC) 53C
Vek Blh (RS) 61A
Vek Bysterec (DK) 27A
Vek Cetn (NR) 55D
Vek epn (TR) 25F
Vek ur (LV) 56C
Vek Dvor (LV) 68A
Vek Folkmar (GL) 47B
Vek Grob (GA) 53B
Vek Har (KN) 67E
Vek Hore (TV) 62D
Vek Kamenec (TV) 62D
Vek kln (VK) 58F
Vek Kl (PE) 40C
Vek Kolan (IL) 23F
Vek Kov (DS) 66A
Vek Krt (VK) 58D
Vek Kr (NZ) 55D
Vek Lap (NR) 55B
Vek Lg (DS) 53F
Vek Ll (KN) 66C
Vek les (DS) 65C
Vek Lipnk (SL) 15E
Vek Lom (VK) 59C
Vek Meder (DS) 6DD
Vek Modlatn (PB) 9F
Vek Ostrov (KN) 66A
Vek Pesek (LV) 57E
Vek potok (CA) 11C
Vek Ruskov (TV) 49E
Vek Sek (DS) 66A
Vek Slanec (DT) 43E
Vek Slavkov (PP) 29D
Vek Slivnk (PO) 32C
Vek ari (PO) 32E
Veopolie (HE) 34E
Veluovce (TO) 39D
Vencia (BJ) 31B
Vermeov majer (DS) 54E
Vernr (PP) 29F
Vesel (LV) 56F
Vesel (PN) 38D
Veselka (CA) 10C
Vekovce (MI) 63A, B
Vetern Poruba (LM) 28C
Vevericov (ZV) 43C
Vidin (LC) 59B
Vidoslav (LC) 60E
Vidov Vrch (KA) 58B
Vidov (RV) 45F
Vidova Vieska (RS) 61B
Vidovany (SI) 21E
Vieska (DS) 53F
Vieska (NM) 38B
Vieska (PD) 40D
M95
Slovensk republika abecedn register automapa
Vieska (SI) 21E
Vieska (VK) 59C
Vieska (ZH) 41D
Vieska nad Blhom (RS) 61C
Vieska nad itavou (ZM) 56A
Vieska-Bezdedov (PU) 24A
Vga (DT) 42F
Vgask Huta (DT) 42F
Vgask Huta-Kalinka (DT) 42F
Viharo (DS) 66A
Vikartovce (PP) 29E
Viliamov (RS) 44C
Vinre (LV) 57A
Vincov les (GA) 54C
Vindilajta (ZH) 41F
Vinica (RS) 60D
Vinica (VK) 58E
Vinice (RS) 60B
Viniky (KA) 58C
Viniky (TV) 62D
Vinin (PK) 53A
Vinn (MI) 50C
Vinodol (NR) 55D
Vinohrdok (MA) 36F
Vinohrady (NZ) 67B
Vinohrady nad Vhom (GA) 54B
Vinosady (PK) 53A
Violn (KN) 66D
Virt (KN) 67E
Vislanka (SL) 31A
Vislava (SP) 33A
Visolaje (PU) 24B
Viov (TV) 49C
Viov (BY) 9F
Viov (NM) 38B
Viov (RA) 45E
Viov (RS) 61C
Viov (ZA) 25B
Vituk (PK) 53B
Vitliovce (LM) 28C
Vitanov (TS) 13E
Vaz (PO) 31F
Vazovce (HE) 33F
Vtkovce (SN) 30F
Vtkovce (TO) 39D
Vlaa (VT) 33E
Vladia (SP) 33B
Vlachovo (RV) 46A
Vlachy (LM) 27D
Vlaky (LM) 27D
Vlany (SA) 55E
Vl Vrch (TN) 23C
Vlia dolina (TT) 37F
Vlie Kty (PD) 41A
Vlkov (PD) 24F
Vlkovany (SI) 21E
Vlkovce (TT) 54A
Vlkovci (CA) 10D
Vlkovci (MY) 22E
Vlkovo (BN) 39B
Vlovo (PT) 44E
Vlkanov (BB) 42D
Vlkanovo (KN) 67A
Vlkas (NZ) 55F
Vlkolnec (RK) 26D
Vlkov (PB) 9E
Vlkov (KK) 30C
Vlkovce (KK) 30C
Vlkovo (RS) 44E
Vlkovo (RS) 44E
Vlky (SC) 53C
Vlkya (RS) 61D
Voderady (PN) 38D
Voderady (TT) 54A
Vodnkovci (ZC) 41E
Vojakovci (PB) 9F
Vojany (MI) 50E
Vojice (TV) 49F
Vojka (TV) 62B; 63A
Vojka nad Dunajom (DS) 64B
Vojkovce (SN) 31E
Vojany (KK) 30A
Vojnatina (SO) 50D
Vojnice (KN) 67D
Vojtechova samota (SN) 46A
Vojtechovce (DS) 53F
Vojtovce (SP) 33A, B
Vojty (CA) 10D
Voa (MI) 49B
Volica (ML) 34C
Volkovce (ZM) 56A
Volkswagen (BA) 52A
Voznica (ZC) 41E
Vozokany (GA) 54E
Vozokany (TO) 39C
Vozokany nad Hronom (LV) 68A, B
Vrble (NR) 56C
Vrdite (SI) 21E
Vrak (DS) 65B
Vrakua (BA) 53C
Vranie (ZA) 10F
Vranov nad Topou (VT) 49A
Vrtna (ZA) 11E
Vrbany (PD) 40B
Vrbina (DS) 65D
Vrbnica (MI) 49F
Vrbnica (MI) 50E
Vrbov (KK) 30C
Vrbov nad Vhom (KN) 66D
Vrbovce (MY) 22E
Vrbovce nad Rimavou (RS) 60B
Vrbov (PN) 38D
Vrbovec (MI) 50C
Vrbovka (VK) 59E
Vrchdobro (DT) 43F
Vrchdolinka (BR) 43B
Vrchpredmier (CA) 10A
Vrchrieka (CA) 10C
Vrchslatina (DT) 43D
Vrchtepl (PB) 25A
Vrcko (MT) 25C
Vratsk Podhradie (IL) 23B
Vok (ZA) 10E
Vrtier (PB) 24B
Vrtky (MT) 25B
Vrzavka (NM) 22F
Vechsvtch (KS) 48E
Vtkovce (KS) 48B
Vborn (KK) 30A
Vybchanec (MI) 49B
Vapky (NR) 39E
Vapy-Opatovce (NR) 39E, F
Vydra (ML) 34A
Vydrany (DS) 54E
Vydrn (PU) 9E
Vydrnk (PP) 30E
Vydrovo (BR) 43B
Vydumanec (PO) 32E
Vyhnanec (DT) 43F
Vyhne (ZH) 41F
Vchodn (LM) 28D
Vychylovka (CA) 11C
Vrava (ML) 34C
Vysiela (PO) 32E
Vysock Dvor (MI) 50F
Vysoany (BN) 40A
Vysok (BS) 57A
Vysok (SB) 31C
Vysok nad Kysucou (CA) 10C
Vysok nad Uhom (MI) 50F
Vysok pri Morave (MA) 36E
Vysok Pole (KA) 57D
Vysok Tatry (PP) 29A, B
Vyehradn (PD) 25E
Vykovce (SP) 33A
Vykovce nad Ipom (LV) 57F
Vyn Boca (LM) 28E
Vyn Hutka (KS) 48D
Vyn Jablonka (HE) 34D
Vyn Jedov (SK) 18E
Vyn Kaloa (RS) 61A
Vyn Kamenica (KS) 48D
Vyn Kora (CA) 10A, C
Vyn Maa (RV) 45B
Vyn Mya (KS) 48F
Vyn Olava (SP) 33C
Vyn Petrov (CA) 10B
Vyn Pisan (SK) 18E
Vyn Pokoradz (RS) 60B
Vyn Polianka (BJ) 17D
Vyn Revca (RK) 26F
Vyn Rybnica (SO) 50B
Vyn Sitnica (HE) 33D
Vyn Slan (RV) 45B
Vyn ebastov (PO) 32F
Vyn uava (PP) 29C
Vyn Vladia (SP) 33B
Vyn Voa (BJ) 32B
Vyn Hgy (PP) 29C
Vyn Kamence (ZA) 11E
Vyn Ladikovce (HE) 34E
Vyn Matiaovce (LM) 27B
Vyn Mikov (CA) 10B
Vyn nad Hronom (LV) 56F
Vyn Nemeck (SO) 50F
Vyn Optske (KE) 48C
Vyn Raslavice (BJ) 32C
Vyn Remety (SO) 50B
Vyn Repae (LE) 30D
Vyn Revitia (SO) 50D
Vyn Rubachy (SL) 15F
Vyn Valice (RS) 61A
Vyn Vane (CA) 10D
Vyn Jankovci (ZA) 11E
Vyn aj (KS) 48D
Vyn Hmor (RV) 45B
Vyn Hmor (RV) 46E
Vyn Hrabovec (SP) 33D
Vyn Hruov (HE) 34E
Vyn Kazimr (VT) 33E
Vyn Kelov (CA) 9D
Vyn Kltov (KS) 47D
Vyn Komrnik (SK) 18F
Vyn Koniec (CA) 10C
Vyn koniec (CA) 11C
Vyn Kruov (BJ) 32B, D
Vyn Kubn (DK) 27A
Vyn Lnec (KS) 47F
Vyn Medzev (KS) 47C
Vyn Miroov (SK) 17F
Vyn mlyn (DK) 12E; 27A
Vyn mlyn (RV) 46E
Vyn Moiar (PT) 59B
Vyn Orlk (SK) 18E
Vyn Petrovec (PT) 60A
Vyn Sklnik (RS) 60B
Vyn Slavkov (LE) 31C
Vyn Slia (RK) 27C
Vyn Tvaroec (BJ) 17E
Vyn arnov (BY) 10C
Vyn ipov (VT) 33E
Vtok (PN) 38C
Z
Za Bahaou (CA) 10A, B
Za rchou (CA) 10B
Za horou (SN) 31E
Za jamami (NM) 39A
Za Riekami (CA) 11A
Zbava (BB) 43A
Zbava (DK) 12E
Zbava (RV) 45B
Zbava (TN) 23D
Zbava (ZV) 58A, B
Zbiedovo (TS) 12F
Zabit (PU) 9E
Zblatie (TN) 23E
Zborie (MT) 26C
Zborsk (PO) 32E
Zbre (DK) 26B
Zabry (VK) 58D
Zabudiov (NM) 23E
Zadedov (CA) 11C
Zdiel (KS) 47E
Zadn Hrabov (BB) 42D
Zadn atina (CA) 10C
Zadn Halny (BR) 43B
Zadn lazy (PT) 43F
Zadn hmor (GL) 46A
Zdor (RS) 61C
Zdubnie (ZA) 10F
Zagrapa (CA) 11C
Zahjnica (GL) 46B
Zhor (SO) 50F
Zhorce (VK) 58F
Zhorie (ZH) 41E
Zhorie (MA) 37B
Zhorsk Bystrica (BA) 52B
Zhorsk Ves (MA) 36E
Zhrabina (PT) 44E
Zhrada (TO) 39C, D
Zhradn (PO) 32C
Zhrb (ZC) 56B
Zacharov tl (ZC) 40F
Zacharovce (RS) 60B
Zajaia dolina (LV) 57C
Zjeov (ZV) 58B
Zkamenn (NO) 12C
Zklino (PT) 44E
Zkopie (CA) 10D
Zkysuie (CA) 10D
Zalaba (LV) 68B
Zlago (LV) 56F
Zlesie (KK) 15E
Zlesie (SC) 53C
Zaluice (MI) 50C
Zluok (ZV) 58B
Zamarovce (TN) 23D
Zamlyn (ZV) 58A
Zmostie (BR) 43A
Zmutov (VT) 49A
Zpa (DT) 59A
Zpa (VK) 58E
Zpad (KE) 48C
Zpechov (IL) 23B
Zpriechody (DT) 43E
Zrieie (PU) 9E
Zrie-Keblov (ZA) 10E
Zskalie (DK) 12E
Zskalie (PB) 24B
Zstranie (ZA) 10F
Zatn (TV) 62B
Ztoka (CA) 9D
Zturie (MT) 25B
Zvada (HE) 33D
Zvada (LE) 30D
Zvada (PT) 43F
Zvada (TO) 39D
Zvada (VK) 59C
Zvada (ZM) 56A
Zvada pod iernym vrchom (BN) 24E
Zvadka (GL) 46B
Zvadka (HE) 49B
Zvadka (MI) 50C
Zvadka (PO) 32C
Zvadka nad Hronom (BR) 44B
Zavar (TT) 54A
Zvan Poruba (LM) 27D
Zvask (PU) 24A
Zvod (MA) 36D
Zvodie (CA) 10C
Zvodie (SL) 16E
Zvodie (ZA) 10E, F
Zvozy (CA) 11C
Zzriv (DK) 11F
Zbehov (TV) 49C
Zbehov (NM) 22F
Zbehy (MY) 38A, B
Zbehy (NR) 55A
Zboj (SV) 35F
Zbojn (ML) 34C
Zbojsk (BR) 44A
Zbora (PU) 9E
Zborov (BJ) 17F
Zborov nad Bystricou (CA) 11C
Zbrojnky (LV) 57E
Zbudsk Bel (ML) 34C
Zbudsk Dlh (HE) 34C
Zbudsk Rokytov (HE) 34C
Zbudza (MI) 50A
Zbyov (ZA) 25A
Zdoba (KS) 48C
Zelenkovci (PD) 24E
Zelen (PT) 60A
Zelene (TT) 54A
Zelen Hj (KN) 67C
Zemanovci (MY) 22E
Zemianska Dedina (TS) 12F
Zemianska Ola (KN) 66C
Zemianska Zvada (PB) 24D
Zemianske Kostoany (PD) 40B
Zemianske Lieskov (TN) 23E
Zemianske Mitice (TN) 23F
Zemianske Podhradie (NM) 22F
Zemianske Sady (GA) 54B
Zemiansky Kvaov (PB) 24B
Zemiansky Vrbovok (KA) 58A, C
Zemn (NZ) 66B
Zempln (TV) 62B
Zemplnska Nov Ves (TV) 49E
Zemplnska irok (MI) 50C
Zemplnska Teplica (TV) 49E
Zemplnske Hmre (SV) 34F; 50B
Zemplnske Hradite (TV) 49F
Zemplnske Jastrabie (TV) 62B
Zemplnske Kopany (MI) 49F
Zemplnske Kopany (MI) 50E
Zemplnsky Bran (TV) 62B
Zemplnsky Kleenov (TV) 49E
Ziiho pustatina (VK) 58D
Zimmermanov tl (ZC) 40F
Zimn dolina (SN) 46A
Zimn Studa (PO) 32D
Zimovci (MY) 22E
M96
automapa abecedn register Slovensk republika
Zlman (CA) 10C
Zlat Baa (PO) 32F
Zlat Idka (KS) 47D
Zlat Osada (KN) 66D
Zlat (BJ) 17E
Zlat Klasy (DS) 53D
Zlat Moravce (ZM) 56A, B
Zlatn na Ostrove (KN) 66D
Zlatn (PT) 44E
Zlatncka dolina (SI) 21F
Zlatnk (VT) 33E
Zlatnky (BN) 39B
Zlatno (BR) 45A
Zlatn (DT) 43E
Zlatno (PT) 44E
Zlatno (ZM) 40E
Zlatovce (TN) 23C
Zliechov (IL) 24D
Zlie (ZA) 11E
Zlobiny (BN) 24E
Zmatkovci (CA) 10A
Zobor (NR) 55B
Zohor (MA) 52A
Zoln (ZV) 42D
Zombor (VK) 59E
Zubk (PU) 24A
Zuberec (TS) 12F
Zubn (HE) 34F
Zubria (DT) 43E
Zbrik (BR) 44A
Zubrohlava (NO) 12D
Zverovka (TS) 13E
Zvolen (ZV) 42C, D
Zvolensk Slatina (ZV) 42F
Zvonn (TT) 37F
Zvrten (TN) 23C

abany (MI) 50C


abica (DT) 43F
abie (NM) 22F
abokreky (MT) 26C
abokreky nad Nitrou (PE) 40C
adovec (MY) 38B
adovica (MY) 38A
ajovka (NO) 12C
akarovce (GL) 47A
akovce (KK) 29D; 30C
akl (BS) 41F
alobn (VT) 33F
alostin (MY) 21F
arnov (BY) 10C
arnov (KS) 47E
arnovica (ZC) 41E
arnovick Huta (ZC) 41E
akov (DK) 26B
atkovce (PO) 32C
bince (MI) 49F
daa (KS) 48F
diar (PP) 14F
eha (PO) 48B
ehra (SN) 31E
elezn Breznica (ZV) 42C
elezn (LM) 27E
elezn (RA) 61B
eleznk (RA) 45C, E
eleznk (SK) 32D
eliezovce (LV) 56F; 68A, B
elmanovce (SK) 32D
elobudza (DT) 42D
elovce (VK) 58F
emberovce (LV) 57C
emliare (LV) 56F
eriavka (KM) 10F
iar (LM) 28A
iar (RA) 61A, B
iar nad Hronom (ZH) 41D
ibritov (KA) 57B
igmundov laz (KA) 58B
ihrec (SA) 54F
ihava (PT) 43F
ihava (VK) 59C
ikava (ZM) 40E
iln (PB) 9F
ilina (ZA) 10E, F
ilinsk Lehota (ZA) 10E
p (RS) 61C
ipov (PO) 31F
irany (NR) 55B
rovce (KS) 48D
itava (KN) 67E, F
itavany (ZM) 56A, B
itavce (NR) 56C
itn (BN) 40A
itn-Radia (BN) 40A
iovci (ZA) 10E
abina (SL) 15F
lkovce (HC) 38E, F
lt dom (KN) 67C
rnov (PB) 9E
rnov (TN) 23C
uhrka (LV) 57A
upany (PO) 32E
upkov (ZC) 41E
urkov mlyn (MY) 21F
Osobn preprava
Mikrobusov preprava
Autobusov preprava
VIP servis
Preprava osb po Slovensku a Eurpe
Rznorod obsaditenos vozidiel
ADI ADI
Bilkova 16
Bratislava
www.doprava-adis.sk
www.tigre.sk
adisdoprava@gmail.com
+421/095/327 848
+421/902/284 205