P. 1
ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

|Views: 30|Likes:
Published by karagkiozhs

More info:

Published by: karagkiozhs on Oct 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006
Κείμενα από τις ιστοσελίδες:
www.pigizois.gr και www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/
Φωτογραφίες !ρίως α"# τ$% &'το'ε(ί)α www.re*.gr
Φωτογραφία ε+οφ,((ο!-
./ρο%τας 0φραί1 2ατο!%α&3τ$ς
4
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
.......................................................................................................................................4
56.67 809: ;<7 =90;<7 ;<7 >:=29:70?7 ;?@ 56.:7A?@ 2=: ;?@
8@0BA=;:2?@ 2=;=7;=70?@ .......................................................................... C
56.67 809: =8058:7:=7 ...................................................................................... D
56.67 809: ;?@ E=BA=7;?@ 080AF=70?@ ;<7 E0:=7 896@6:=7 .... D
56.67 809: =2=;=29:;6B 2=: 809: ;<7 2=;=9=A0@<7 2=;=29:70?7
........................................................................................................................................G
56.67 809: 2=;=@BH0?7 2=: >=29B?@ ....................................................... I
56.67 809: ;<7 7?;<9:6B A0;=@6:=7 ......................................................... J
56.67 809: E0:?@ 69=A=;?@ 2=: 68;=7:?@ .............................................J
;6 69=A= ;6B .096@;= 7?Φ96@:6B .......................................................... KK
56.67 809: 67:=26B ;056B7...........................................................................KD
56.67 809: 8:7;0?7 ............................................................................................ KL
56.67 809: ;<7 BM686:6B ;=80:@6Φ967B@<7 ...................................... KG
56.67 809: ;<7 809:02;:2<7 65?@ ;?@ =90;?@ 89670BN<7 .......... KI
56.67 809: B86A6@<7 7;:7 >62:A=7:07 2=: ;6B7 80:9=7A6B7 .... KJ
56.67 809: ;<7 E0680:E6B7 050<A67B@<7 ...........................................4K
56.67 809: 6:26.0@0:=7 .................................................................................. 4K
A0.=507 =.:690:;:207 A69Φ07 2=: =5507 =.:07 A69Φ07................. 4L
K. 6 8=8= ;BN?@................................................................................................... 4L
4. =FF=26BA 6 =@B86><;67 OKIJCPKJGIQ..................................................... RR
R. 7=FF=7 6 8@0BA=;:267 OKI4KPKJSIQ...........................................................RC
C. 8=8= ><A<;9<7 .2=.2=7;=E<7 OKJS4 T KJGDQ.......................................RG
D. 6 A=2=9:7;67 .096@;=7 :=2?F67 ;7=5:2<7.......................................C4
L. 6 .096@;=7 0Φ9=:A 6 2=;6B@=2:?;<7..................................................CD
G. 6 A=2=9:67 .096@;=7 .0?9.:67 2=975:><7 OKJSKP KJDJQ.................. DI
I. 6 .09?@ =970@:67 6 78<5:?;<7 OKIIL T KJIRQ 7B@=72<;<7 ;6B
.096@;67 :?7<Φ ;6B <7BN=7;6B................................................................. DJ
J. .096@;=7 0Φ9=:A 6 Φ:56E0:;<7 <.6BA0@67 :. A6@<7 Φ:56E06B.
......................................................................................................................................LD
KS. .09?@ .09A=@67 7;=B96F6B@:?;<7 OKJSLPKJI4Q............................... LI
KK. 6 A=2=9:7;67 .096@;=7 869ΦB9:67 2=B762=5BF:;<7............... GS
K4. 6 .09?@ =AΦ:56N:67 A=29<7.................................................................. GR
KR. 6 .09?@ :09?@BA67 =:.:@<7......................................................................IS
KC. 67:67 709=Φ0:A ;<7 F:9:;7=. OKILLPKJCJQ................................................ I4
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Είπε γέρν: !"#μερα κοιτ$%ο&με να αγι$σο&με με λίγο κόπο'.
2. Είπε π$λι: !(σο περισσότερο κοπι$%εις) τόσο περισσότερ* +$ριν και +αρ$
απολαμ,$νεις. Και σ&νέ+ισε. -πορο.σε να πλ*ρ/σει τ*ν καρδι$ μας ο 0εός
με τόσ* μακαριότ*τα και αγ$π* και 1είον έρτα) /στε να πέσο&με κ$τ) μ*ν
αντέ+οντας α&τ#ν. 2λλ$ τότε 1α εγκαταλεί3ο&με τα μοναστ#ρια και 1α
κλεινόμασταν στα σπ#λαια. 4ι κοσμικοί 1α εγκατέλειπαν τις &πο1έσεις το&ς
και τις 5ροντίδες τις οικογένειας και τα παιδία το&ς. 6ια α&τό ο 0εός πο& είναι
αγ$π*) δεν μας πλ*ροί με τέτοια αγ$π* και 1εία μακαριότ*τα'.
3. !Είναι ,αρεία * καλογερικ# 6έροντα'7 8/τ*σαν κ$ποιον σο5ό μονα+ό. !9εν
είναι ,αρι$. :ρ+εται καιρός πο&) όταν λ*σμον#σεις τον εα&τό σο&) ,λέπεις ότι
είναι το πιο αν$λα5ρο 5ορτίο' ; είπε.
4. Είπε ένας ερ*μίτ*ς: !2ν όσα +ρστ$ς σ< α&τ#ν τ*ν %# τα =επλ*ρ/σεις τότε
σ/%εσαι. 2ν 5ας όμς και καμία παραπ$ν) παίρνεις και κανένα 5ρ$γκο
παραπ$ν. 2ν 5$ει κ$ποιος =.λο $δικα) τότε έ+ει κα1αρό μισ1ό. >ολλές
5ορές δ*λαδ#) αν1ρ/πο&ς με πολλ# καλ# %# σ&μ,αίνει να το&ς ,ρίσκο&ν τα
+ειρότερα. Ε$ν ο 0εός επιτρέπει) γιατί επιτρέπει7
2ς 5έρ ένα καλό παρ$δειγμα. Είναι μια πολλ# καλ# οικογένεια. Και ο
$νδρας πολ. καλός και * γ&ναίκα πολ. καλ# και τα παιδ$κια πολ. καλ$.
(λοι εκκλ*σι$%ονται) κοιννο.ν κ.λ.π. 6ια μια στιγμ# περν$ ένας
με1&σμένος # τρελός) +τ&π$ει τ*ν οικογενει$ρ+* και τον σκοτ/νει. "τα καλ$
κα1ο.μενα. -ετ$) όσοι $ν1ρποι είναι απομακρ&σμένοι από τον 0εό) λένε.
6ια δες τον. ?λέπετε7 >*γαίνει με το στα&ρό στο +έρι για α&τό το έπα1ε.
2&τό είναι αναίδεια. Επιτρέπει ο 0εός να πα1αίνο&ν και $ν1ρποι +ρίς να
5ταίνε κα1όλο&) για να δίνει τ*ν ε&καιρία στο&ς τελείο&ς αναιδείς να λένε)
ότι είπε και ο καλός λ*στ#ς. @ι ,λέπο&με στο&ς δ&ο λ*στές7 4 ένας έ,ρισε τον
Aριστό) αν είσαι 0εός κατέ,α κ$τ κ.λ.π. λέει ο $λλος. 9εν 5ο,$σαι τον 0εό7
Εμείς δικαίς ταλαιπρο.μαστε. 4 $ν1ρπος δεν έκανε τίποτα. 9εν
5ο,$σαι τον 1εό7
9*λαδ#) για να δ/σει ο 0εός τ*ν ε&καιρία στο&ς αναιδείς να σ&νέλ1ο&ν)
επιτρέπει να π$1ο&ν μερικοί) +ρίς να 5ταίνε. Εν/ α&τοί πο& πα1αίνο&ν)
μπορεί να είναι τα πιο αγαπ*μένα παιδία το& 0εο.. "το παρ$δεισο ο 1εός
πιστε. δεν 1α το&ς πει. Κα1ίστε σε α&τ#ν τ* 1έσ*. 2λλ$ διαλέ=τε τον
καλ.τερο τόπο. Καταλ$,ατε7 :τσι είναι. -ε το να %*τ$με το δίκαιο μας τα
+$νο&με όλα. A$νο&με και τ*ν ειρ#ν* μας) A$νο&με και τον μισ1ό μας'.
5. 8/τ*σε κ$ποιος ένα γέροντα πόσα +ρόνια έ+ει στο Bγιο (ρος και το&
απ$ντ*σε: !Aρόνια πολλ$ έ+) προκοπ# δεν έ+. Και τα τσακ$λια στ*ν έρ*μο
%ο&ν) αλλ$ τσακ$λια μένο&ν'.
6. Είπε γέρν: !(σο πνε&ματικότερος είναι ο $ν1ρπος) τόσο λιγότερα
δικαι/ματα %*τ$ει απC α&τ# τ* %#'.
D
7. "&μ,ο.λε&ε ένας 5τισμένος μονα+ός: !Dα έ+εις αγ$π* προς όλο&ς) αλλ$
ιδιαίτερες σ+έσεις με κανένα'.
8. :λεγε ο γέρν Eσ#5 ο Fσ&+αστ#ς: !4 κ&ριότερος σκοπός το& δια,όλο& είναι
να κτ&π#σει τ*ν πίστ* κι έτσι να ρε%ιλέ3ει τον $ν1ρπο ς προδότ* και
αρν*τ#'.
9. -ο& είπε κ$ποτε προ ετ/ν ο σε,αστός γέρν 6ερ$σιμος ο Gμνογρ$5ος: 4
$γιος 6ρ*γόριος ο >αλαμ$ς λέει ότι το μόνο το οποίο αδ&νατεί να πρ$=ει ο
>αντοδ.ναμος 0εός είναι το να εν1εί με τον ακ$1αρτο $ν1ρπο. "ε α&τό
αδ&νατεί.
10. :λεγε σε εμ$ς ο γέρν -όδεστος ο Κνσταμονίτ*ς: :+ετε τ*ν εκο.σια
τ.5λσ*. -*ν ,λέπετε τα σ5$λματα τν $λλν.
11. Hίπε γέρν: @ο 1έμα τ*ς στ#ριας μας δεν είναι 1έμα ε&καιρίας # σ.μπτσ*ς)
αλλ$ 1έμα εργασίας και ,ίας. !?ι$στε αρπ$%ο&σιν τ*ν ?ασιλεία τν
4&ραν/ν'.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑΣ
12. Είπε γέρν: 9εν έ+ ασ+ολ*1εί με πολλ$ πρ$γματα. Iίγα πατερικ$ =έρ και
προσπα1/J) τέλος π$ντν. 2&τό πο& έ+ καταλ$,ει είναι ότι δεν &π$ρ+ει
5αρμ$κι στον $ν1ρπο. @ο 5αρμ$κι γίνεται γλ&κό) όταν το αντιμετπίσεις
πνε&ματικ$.
?λέπο&με πολλές 5ορές ένα $ν1ρπο να αμαρτ$νει. I&π$ται όπς
πραγματικ$ μετανοεί) νι/1ει λ.π* ε=ομολογείται και έ+ει 1εια παρ*γορι$.
Και όταν δεν νοι/1ει α&τ# τ*ν παρ*γορι$) τότε πρέπει να καταλ$,ει ότι
κ$ποια ε=έλι=* τον πειρ$%ει μέσα το&) τον πειρ$%ει ο λογισμός και πρέπει να
π$ει να το πει α&τό) όποτε έρ+εται * παρ*γορι$. >ρο+ρο.με τ/ρα.
"&μμετέ+ει σε μια στενα+/ρια ενός αδελ5ο. πο& &πο5έρει) κ$νει προσε&+#)
παρακαλεί και τον ,ο*1$ει ο 0εός.
13. Είπε π$λι) όταν κανείς είναι ελε&1ερμένος από το παλιο$γ+ος) τότε
αναπα.ονται κοντ$ το& και κ$1ε είδο&ς $ν1ρποι.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΣΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ
14. @ο >$σ+α το& έτο&ς KLMN *γο&μενε.οντας το& αρ+ιμανδρίτο& "ερα5είμ στ*ν
ιερ$ -ον# 2γίο& >α.λο& όλοι οι πατέρες) πο& αρι1μο.σαν τότε το&ς OP) εί+αν
,γει στο προα.λιο για να κ$νο&ν τ*ν ακολο&1ία τ*ς 2ν$στασ*ς. -έσα στ*ν
ατμόσ5αιρα +αρμόσ&ν* και εν1ο&σι/δ*. -ετ$ το A8E"@4" 2DΕ"@F) ο
Κα1*γο.μενος λέει σε ένα από τα πιο απλ$ και πιστ$ γεροντ$κια) τον γέρο
0μ$.
- 6έρο 0μ$) π#γαινε κ$τ στο σκε&ο5&λ$κιο) εκεί πο& είναι τα οστ$ τν
πατέρν) να το&ς πεις το A8E"@4" 2DΕ"@F.
L
- D$νε ε&λογ*μένο 6έροντα ; είπε ο γερο 0μ$ς και +ρίς να σκε51εί πο&
π$ει) με δ&ο τρία π*δ#ματα ,ρίσκεται μπρος στο οστεο5&λ$κιο Q. 4
Fγο.μενος μC έστειλε να σας π το A8E"@4" 2DΕ"@F) πατέρες και
αδελ5οί. A8E"@4" 2DΕ"@F 5/να=ε μεγαλο5/νς.
@ότε έγινε κ$τι σ&γκλονιστικό. @α οστ$ έτρι=αν) αναπ#δ*σαν) μια
νεκροκε5αλ# ανασ*κ/1*κε ένα μέτρο κι απ$ντ*σε στο +αιρετισμό το& γερο
; 0μ$. !2IF0R" 2DΕ"@F 4 ΚG8E4"' Και μετα ακολο.1*σε νεκρικ#
σιγ#. Επέστρε3ε το γεροντ$κι και δι*γ*1εί όσα είδε και $κο&σε. 4ι πατέρες
τ* 5ορ$ εκείν* γιόρτασαν ένα >$σ+α μοναδικό. -ε διπλ# δο=ολογία προς
τον 2ναστ$ντα Κ.ριο και αρ+*γό τ*ς %#ς. :3αλλαν κατασ&γκιν*μένοι.
!@*ν 2ναστασιν "ο& Aριστέ "τ#ρ $γγελοι &μνο.σιν εν ο&ρανοίς Και *μ$ς
το&ς επί γ*ς κατα=ίσον εν κα1αρ$ καρδία σε δο=$σειν'. @ο γεγονός α&τό
μας το δι*γ#1*κε ο αείμν*στος γέρν 0εοδόσιος) ο οποίος +ρ*μ$τισε
τελε&ταίος ,ι,λιο1*κ$ριος τ*ς -ον#ς.
15. F ιερ$ εικόνα τ*ς >αναγίας τ*ς >ορταSτισσας 1ερείται * πλέον
1α&ματο&ργός εικόνα το& Bγιο& (ρο&ς. -ετ$ τ*ν όρασ* το& π.ρινο& στ.λο&
μέσα στ*ν 1$λασσα) πο& ,ρέ1*κε * εικόνα) και τ*ν αποκ$λ&3* το& E,*ρίτο&
ερ*μίτο& οσίο& 6α,ρι#λ) ο όσιος κατ#λ1ε απC το ,ο&νό και περπ$τ*σε π$ν
στ* 1$λασσα σαν να #ταν =*ρ$) έλα,ε στα +έρια το& τ*ν μεγ$λ* σε όγκο
εικόνα) τ*ν οποία με τιμές κι ε&+αριστίες οι μονα+οί τοπο1έτ*σαν στο Bγιο
?#μα.
F >αναγία όμς είπε στον *γο.μενο ότι !Ε6R 9ΕD FI02 Ε9R 6E2 D2 -Ε
TGI2@Ε) 2II2 D2 "2" TGI2R'. 6ι α&τό επανειλ*μμένς τ*ν έ,ρισκαν οι
μονα+οί στ*ν π.λ* τ*ς -ον#ς) εν/ τ*ν μετέ5εραν στο Eερό ?#μα. 2πό τότε *
Eερ$ εικόνα ονομ$σ1*κε >ορταSτισσα.
-εγαλοπρεπ#ς και &πέρο+* στ* 1έα) σαν !-*τέρα το& 0εο. *μ/ν') 5ο,ερ$
προστασία και σκέπ* και ,ο*1ός. "το π$ντιμον πρόσπο τ*ς εικόνας
διακρίνεται =ερ# πλ*γ# με μα+αίρι από το κτ.π*μα το& πρ/*ν πειρατ#.
4 πειρατ#ς) όταν κτ.π*σε τ*ν εικόνα) είδε να ρέει αίμα από τ*ν πλ*γ#. @ο
1α.μα τον σ&γκλόνισε. >ίστε3ε) ,απτίσ1*κε) κα έμεινε στ* μον# σαν
μον$+ος. 9εν 1έλ*σε $λλο όνομα παρ$ το όνομα ?$ρ,αρος. :%*σε 2για %#
και στο τέλος αγίασε. "το ναSδριο τ*ς >ορταSτισσας &π$ρ+ει τοι+ογρα5ία με
στολ# πειρατο. και τ*ν προσν&μία 4 26E4" ?28?284".
16. "τ*ν ιερ$ -ον# ?ατοπεδίο& έ%*σε οσιακ/ς και 1εαρέστς ο όσιος 6ενν$διος ο
9ο+ει$ρ*ς) ο οποίος α=ι/1*κε να δει το 1α.μα τ*ς Gπεραγίας 0εοτόκο&. Είδε
δ*λαδ#) το πρ/*ν $δειο πι1$ρι το& λαδιο. γεμ$το από λαδί τόσο) /στε έτρε+ε
έ= από τ*ν 1.ρα το& 9ο+είο& Uτ*ς απο1#κ*ςV.
17. "τ*ν ίδια -ον# έ%*σε ο ε&λογ*μένος εκείνος ιεροδι$κονος ο ?*ματ$ρ*ς) ο
οποίος έκρ&3ε τ*ν εικόνα τ*ς >αναγίας τ*ς ?*ματαρίσσ*ς στο π*γ$δι) όπο&
,ρέ1*κε μετα τ*ν αι+μαλσία το& από το&ς ,αρ,$ρο&ς) μετ$ πολλ$ +ρόνια)
όρ1ια π$ν στο νερό με αναμμέν* τ* λαμπ$δα.
G
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ
18. :λεγε στο&ς επισκέπτες το& ο απλο.στατος 9ιον.σιος μονα+ός γέρν 9α,ίδ
περί το& κακο. τ*ς κατακρίσες. >ρόσε+ε) να μ*ν λες ο τ$δε κ$νει το.το και ο
$λλος εκείνο. 6ιατί έτσι 1α +$σ*ς τ*ν A$ρ* το& Aριστο.. Και γ$ιδαρο να τον
δεις κ$ποιον) να μ*ν τον κοροSδέ3εις. 2γ$πα τον πλ*σίον όπς τον εα&τό σο&)
έτσι λέει ο Aριστός.
19. 4 1εο5όρος πνε&ματικός παπαQ "$,,ας ο&δέποτε κατ*γόρ*σε $ν1ρπο. (ταν
τον ρτο.σαν !@ι $ν1ρπος είναι εκείνος >νε&ματικέ7' απαντο.σε. Bγιος
$ν1ρπος είναι α&τός ο $ν1ρπος.
20. Είπε γέρν μονα+ός. >$ντα στις κρίσεις να ,$%ετε ένα ερτ*ματικό. 9εν
=έρο&με τι μπορεί να σ&μ,αίνει.
21. 9ι*γείτο ο πολ&σέ,αστος ιερομόνα+ος Ε) ερ*μίτ*ς τν Κατο&νακίν:
Κ$ποιος αδελ5ός μο& είπε για τ*ν κατ$κρισ*. !κατακρίν πολ.) π/ς να
απο5.γ τ*ν κατ$κρισ*7' Και το& είπα.
Q (ταν πρόκειται να μιλ#σεις για ένα πρόσπο) λέγε. @/ρα είναι παρ/ν.
>$ρε παρ$δειγμα εσένα π.+. όταν είσαι παρ/ν) δεν σε κατακρίνει ο $λλος)
όταν είσαι απ/ν) σε κοπαν$ει στο κε5$λι σε κατακρίνει.
0&μ$μαι ότι όταν %ο.σε ο 6έροντας) τον κατέκρινε σε κ$τι. >#γα το ,ρ$δ& να
κ$ν προσε&+#. ?λέπ ντο&,$ρι) δεν μπορ/ να προ+ρ#σ τ*ν ε&+#. Κ.ριε
E*σο.J..Κ.ριε E*σο. JJ.δεν προ+ρ$ κ$πο& έ+ σ5$λει σκέπτομαι) κ$πο&
έ+ αμαρτ#σει. Iοιπόν7 @*ν προ*γο.μεν* μέρα πο& π#γα) τι έκανα) τι
μίλ*σα) τι έπρα=α7 @ο ,ρ#κα εί+α κατακρίνει τον 6έροντα μο&. F $λλ* μέρα
#ταν Κ&ριακ# και έπρεπε να λειτο&ργ#σ. 4 παπ$ς εδ/ τ$+* δογματικ$.
>ρέπει να λειτο&ργ#σει. Εκτός αν έ+ει κ/λ&μα. @/ρα τι να κ$ν7 >ροσε&+#.
Q 0εέ μο&) σ&γ+/ρεσε με. 0εέ μο& έσ5αλα. "&γ+/ρεσε με %*τ/ σ&γγν/μ*.
@ίποτα.
Q Καλ$ για μένα δεν έ+ει σ&γ+ρέσει) δεν &π$ρ+ει !ε&λόγ*σον'7 Ε5< όσον σε
λ.π*σα) !ε&λόγ*σον'. 45είλ να έ+ το !0εός σ+ρές<'
@ίποτα.
Q -α ο >έτρος "ε αρν#1*κε τρεις 5ορές και τον σ&γ+/ρεσες. Εγ/ δεν σε
αρν#1*κα. Κατέκρινα τον 6εροντ$ μο&. Ε< τ/ρα) ,$% κι εγ/ μετ$νοια.
-ετανό*σα και %*τ/ σ&γ+/ρ*σ*.
@ίποτα. Iέγοντας α&τ$ έπιασα π$λι το κομποσ+οίνι. @ίποτα. 9εν προ+ρ$ *
προσε&+#. Bρ+ισα τα κλ$ματα. :,γαιναν τα δ$κρια ποτ$μι. 9εν είναι τόσο
να κατακρίνεις ένα =ένο) όσο να κρίνεις τον 6εροντ$ σο&. 2λίμονο σο&.
Κατακρίνεις τον ίδιον τον 1εό. Bρ+ισα τα κλ$ματα. @ρεις /ρες έ5αγα. -ια
ακολο&1ία τ*ς Κ&ριακ#ς είναι τρεις /ρες. Bρ+ισα τα κλ$ματα.
Q 0εέ μο&) 1εέ μο& δεν &π$ρ+ει για μένα !ε&λόγ*σον' ο 0εός το& ελέο&ς και
τ*ς ε&σπλα+νίας είσαι. και εμένα δεν με σ&γ+ρ$ς. Εγ/ σο& λέ Wε&λόγ*σονC
Και * όσια -αρία * 2ιγ.πτια όταν μετανό*σε τ*ν σ&γ+/ρ*σες) και πολλ#
$γιοι #σαν αμαρτλοί) αλλ$ το&ς σ&γ+/ρεσες. Και Dεομ$ρτ&ρες πο& εί+αν
I
γίνει @ο.ρκοι το&ς σ&γ+/ρεσες και το&ς ελέ*σες. 6ια μένα δεν &π$ρ+ει έλεος
δεν &π$ρ+ει σ&γ+/ρ*σ*7
@ρεις /ρες έ5αγα.
:κανα τ*ν ακολο&1ία τ*ς Κ&ριακ#ς με δ$κρ&α. "το τέλος ,λέπ μια ειρ#ν*)
μια +αρ$ μέσα μο&.
Bρ+ισα τότε.
Q ΚG8EΕ EF"4G A8E"@Ε ΕIΕF"4D -Ε.
2. *ρέμ*σα. Και έτσι προ+/ρ*σα στ*ν λειτο&ργία. 2λλι/ς δεν μπορείς να
προ+ρ#σεις στ* λειτο&ργία. F κατ$κρισ* είναι μεγ$λο αμ$ρτ*μα. Tε.γει *
+$ρις δί+ς να το καταλ$,εις. Tο,ερό αμ$ρτ*μα. @ο& Aριστο. τ*ν κρίσ* τ*ν
παίρνεις εσ.) και έπειτα γίνεσαι αντί+ριστος.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΥΕΩΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΩΝ
22. Είπε γέρν. F καρδι$ κα1αρί%ει με αναστεναγμό) με 5ιλότιμο. Dα ,$λο&με
τ*ν 3&+# στο μο.σκιο τν δακρ.ν. 2λλ$ και ένας αναστεναγμός με πόνο
3&+#ς ισοδ&ναμεί με δ&ο κο&,$δες δ$κρ&α.
23. Gπ#ρ+αν μονα+οί κανδ*λαν$πτες στ*ν σκ#τ* τ*ς $γιας Bννας και στα
κοινό,ια) οι οποίοι κατ$ τ*ν ιερ$ διακονία το&ς) δ$κρ&%αν εν/πιον τν ιερ/ν
εικόνν.
24. >αιδί μο& σ&μ,ο.λε&ε ο 8/σος ασκ*τ#ς @.+ν) να πλένεις με δ$κρ&α το ποδι$
το& Aριστο.) και ο Aριστός 1α =επλ.νει τις αμαρτίες σο&.
25. Είπε γέρν. @α πρ/τα δ$κρ&α είναι τ*ς 1ειας παρ*γορι$ς. "π$ει και κλαίει
εκείνος πο& λέει τ*ν ε&+#.
F δε.τερ* κατ$στασ* είναι τ*ς δο=ολογίας. Κινείται σε $λλο +/ρο.
@α πρ/τα δ$κρ&α και το σ/μα κατα,$λλο&ν) εν/ τα δε.τερα δίνο&ν τις
,ιταμίνες και για τ*ν 3&+# και για το σ/μα. Είναι τ*ς αγαλλι$σες τ*ς
δο=ολογίας. 2π< α&το. ,λέπει κανείς τ*ν δι$5ορα.
26. Κ$ποτε ο $γιος "ιλο&ανός σ&ν$ντ*σε ένα ασκ*τ# ο οποίος εί+ε το +$ρισμα τ*ς
καταν.=ες και έ+&νε πολλ$ δ$κρ&α κ$1ε μέρα όταν σκέπτονταν τα π$1* και
τον "τα&ρό το& Κ&ρίο&.
Q Είναι καλό να προσε.+ομαι για το&ς νεκρο.ς7 8/τ*σε ο $γιος.
Εκείνος αναστένα=ε και είπε.
Q Ε$ν 1α #ταν δ&νατό να έ,γα%α όλο&ς από τον Bδ* τότε 1α αναπα&όμο&ν
και 1α +αιρόταν * 3&+# μο&.
@ότε έκανε μια +ειρονομία σαν να μ$%ε&ε στ$+&α και δ$κρ&σε.
27. (ταν ο παπα ; Κοδρ$τος) έδει+νε τα $για Iεί3ανα στο&ς ε&λα,είς
προσκ&ν*τές) ιδιαίτερα τ*ν περικε5αλαία το& αγίο& -ερκο&ρίο&) και έπρεπε
να 1&μ*1εί και να μιλ#σει για το μαρτ.ριο το& αγίο&) τα μ$τια το& γέμι%αν
δ$κρ&α. "τ*ν 0εία λειτο&ργία σ+εδόν κ$1ε 5ορ$ έκλαιγε) και πιο πολ. στ*ν
μεγ$λ* είσοδο) όταν έλεγε το !>$ντν *μ/ν μν*σ1εί*J'
J
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
28. 8/τ*σαν κ$ποτε ένα αγιορείτ* γέροντα. @ι είναι το Bγιον (ρος) γέροντα7
Και α&τός απ$ντ*σε.
Q ! Aαρ$ γίνεται στον ο&ρανό επί ενί αμαρτλό μετανοο.ντι'. Εδ/ έ+ο&με
πολλο.ς πο& μετανοο.ν. F μ$λλον όλοι είμαστε μετανοο.ντες.
29. "τ*ν καλ.,α !2γία @ρι$ς' τ*ς "κ#τ*ς τ*ς αγίας Bνν*ς %ο.σαν πριν πολλ$
+ρόνια πέντε κατ$ σ$ρκα αδελ5οί. 2πό 51όνο το& δια,όλο& περιέπεσαν σε
τέτοια 5ιλονικία μετα=. το&ς /στε ορισμένοι το&ς αποκαλο.σαν
ταρα+οποιο.ς. Κ$1ε ,ρ$δ& όμς α&τοί έ,α%αν μετ$νοια μετα=. το&ς και
σ&γ+ρο.σε ο ένας τον $λλον.
>αρ#λ1αν πολλ$ +ρόνια σε α&τ# τ*ν κατ$στασ*. Κ$ποτε δεν ακο.γονταν
τίποτα από τ*ν ταρα+οποι/ν εκείν* καλ.,α. 4.τε 5ν#) ο.τε ακρόασ*.
4 9ίκαιος τ*ς "κ#τ*ς πλ*ρο5ορ#1*κε στον .πνο το& τ*ν εκδ*μία τν
αδελ5/ν και έτρε=ε μα%ί με $λλο&ς πατέρες στ*ν καλ.,α το&ς να δο&ν 4ι
πέντε εκείνοι αδελ5οί #σαν κεκοιμ*μένοι. @*ν στιγμ# πο& έ,α%αν μετ$νοια
μετ$ το 2πόδειπνο και %*το.σε ο ένας στον $λλον σ&γγν/μ* το&ς π#ρε ο
0εός τ*ς σ&γγν/μ*ς και τν οικτιρμ/ν. "*μείν δικαι/σες και στ#ριας.
"*μείν διορ1/σες και ανε=ικακίας. "*μείν προσο+#ς σε α&το.ς πο&
καταλαλο.ν λ$1ρα κατ$ το& πλ*σίον.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΑΣΙΩΝ
30. 9ι*γ#1*κε ένας ερ*μίτ*ς σε αδελ5ό.
Q 2δελ5έ μο& και πατέρα μο&) δεν γνρί% πς) αλλ$ α=ι/1*κα ο αν$=ιος να
με κοινν#σει $γγελος Κ&ρίο&. Είδα στ*ν αρ+# ένα 5ς και μετ$ #λ1ε
$γγελος κρατ/ντας τα τίμια 9/ρα. >ς έγινε δεν μπορ/ να καταλ$,JJ..
31. -ετ$ από πολλές προσε&+ές και πολλ$ δ$κρ&α) δι*γ#1*κε σε μας ο σε,$σμιος
*σ&+αστ#ς τν Κατο&νακίν παπα Ε5ραίμ) εί+ε πλ*ρο5ορία ότι οι
κεκοιμ*μένοι) ο πατέρας α&το. γέρν Dικ*5όρος και ο πρ/τος 6έροντας το&
Ε5ραίμ ,ρ#καν τ*ν στ#ρια το&ς.
32. 4 *σ&+αστ#ς γέρν Eσ#5) ο κοιμ*1είς με ειρ#ν* το έτος KLNL στ*ν αρ+# τ*ς
ασκ*τικ#ς το& %#ς) σε /ρα γλ&κ.τατ*ς νοερ$ς προσε&+#ς) είδε το έ=*ς
όραμα. (πς το δι*γ#1*κε ο ίδιος:
Q Εκεί πο& ,ρισκόμο&ν ,&1ισμένος στον εα&τό μο& και πρόσε+α τα λόγια τ*ς
ε&+#ς) =α5νικ$ γέμισα 5ςJ.και έπειτα όλος ο τόπος έγινε 5ς. Xα5νικ$
παρο&σι$στ*καν τρία παιδ$κια) σε *λικία έ=ι μέ+ρι οκτ/ ετ/ν) όμοια κατ$
π$ντα στ*ν μορ5# και τα +αρακτ*ριστικ$ το&ς) +αριτμένα και τόσο ραία
πο& * 1έα το&ς αι+μαλ/τισε όλες μο& τις αισ1#σεις. ?$δισαν προς σε μένα με
τον ίδιο ρ&1μό) το ίδιο ,#μα) σαν να #ταν ένα και όμς #ταν τρία. :3αλλαν
μελδικότατα το !όσοι είς Aριστόν ε,απτίσ1*τε) Aριστόν ενεδ.σασ1ε
αλλ*λο.Sα'. (ταν με πλ*σίασαν πολ.) μέ+ρι πο& νόμι%α ότι 1α τα έπιανα
ε$ν $πλνα τα +έρια μο&) π#γαιναν π$λι μπρος τα πίσ +ρίς να γ&ρί%ο&ν
KS
τ*ν πλ$τ* το&ς και σ&νέ+ισαν το ίδιον .μνο και στο αλλ*λο.Sα με
ε&λογο.σαν με τα +ερ$κια το&ς) κα1/ς κ$νει ο ιερέας.
33. Κ$ποτε ένας καλός και εν$ρετος μονα+ός είδε τ*ν >αναγία μας να σκο&πί%ει
το μοναστ#ρι τ*ς μεγίστ*ς Iα.ρας. 9εν πέρασε πολ.ς καιρός και ο "ο&λτ$νος
έδσε διαταγ# σ.μ5να προς τ*ν οποία ο @ο&ρκικός στρατός έπρεπε να
ανα+/ρ*σ* από το Bγιον (ρος.
34. -*ν στενα+ριέσαιY @ο όνομα σο& είναι γραμμένο εδ/ στο ,ι,λίο τ*ς %#ς)
είπε ο Κ.ριος στον απλο.στατο και προορατικ/ν γέροντα 2,έρκιον τ*ς Dέας
"κ#τ*ς) όταν το& αποκαλ.51*κε κ$ποτε στο Κ&ριακό κατ$ τ*ν /ρα τ*ς
αγρ&πνίας.
35. (ταν κ$ποτε ο όσιος Ε&1.μιος) ο κτ#τορας τ*ς ιερ$ς μον#ς E,#ρν)
λειτο&ργο.σε στ*ν κορ&5# το& B1 κατ$ τ*ν γιορτ# τ*ς -εταμορ5/σες)
5ς ο&ρ$νιν περιέλαμ3ε όλο&ς το&ς παρε&ρε1έντας) το οποίον το&ς
αν$γκασε να πέσο&ν καταγ#ς γιατί δεν μπορο.σαν να &πο5έρο&ν τ*ν λ$μ3*.
36. 4 σε,αστός λόγιος μονα+ός γέρν 0εόκλ*τος 9ιον&σι$τ*ς μο& δι*γ#1*κε ότι
π#γε κ$ποτε να σ&ναντ#σει τον 1α&μ$σιο στ*ν 3&+# και τ*ν ,ι,λικ# ό3*
Z/σσο ερ*μίτ* παπα @.+να.
>λ*σίασε το ασκ*τ#ριο το& $κο&σε 1εσπέσιες 3αλμδίες.
Dόμι%ε ότι γινόταν 0εία Iειτο&ργία και για α&τό περίμενε έ= από τ*ν
καλ.,α μέ+ρι να τελείσ*.
@έλος) α5ο. μπ#κε ,ρ#κε μόνο τον παπα @.+να στ*ν εκκλ*σία) ο οποίος
εκείν* τ*ν στιγμ# μεταλ$μ,ανε τον Bγιον Bρτον.
9ιατ*ρο.σε Bγιον Bρτον όλο το +ρόνο και μεταλ$μ,ανε σ&+ν$ μόνος το&.
4 πατέρας 0εόκλ*τος έμεινε κατ$πλ*κτος και απορο.σε τι να #ταν οι
3αλμδίες πο& $κο&σε προ*γο&μένς.
Iίγο πριν τ*ν μακ$ρια κοίμ*σ* το& ερ*μίτο& τον &π*ρετο.σε ο μα1*τ#ς και
&ποτακτικός το&) σε,$σμιος γέρν >αίσιος.
Q Εσ. είσαι ο $γιος "ερα5είμ7
8/τ*σε κατ$κοιτος και ετοιμο1$νατος παπα @.+ν.
Q @ι λέτε γέροντα) δεν σας καταλα,αίν.
Q Dα Q είπε τότε ; προ ολίγο& #ταν εδ/ ο $γιος "ερα5είμ το& "$ρ5 μα%ί με
τ*ν >αναγία και μιλο.σαμε.
Q @ι σο& είπε * >αναγία7
8/τ*σε ο πατέρας >αίσιος.
Q -ο& είπε ότι 1α με π$ρει μετ$ τ*ν γιορτ# μο&.
>ρ$γματι στις KP "επτεμ,ρίο& μετ$ τ*ν γιορτ# τ*ς γενν#σες τ*ς 0εοτόκο&
[ "επτεμ,ρίο&) κοιμ#1* ο παπα ; @.+ν με ειρ#ν* κρατ/ντας στα +έρια το&
ένα στα&ρό.
>ριν πε1$νει ο πατέρας >αίσιος το& έ,αλε στ*ν μ.τ* να μ&ρίσει ,ασιλικό.
Q -&ρί%ει ραία γέροντα7
@ο& είπε.
Q Dαι) παιδί μο& αλλ$ ο παρ$δεισος μ&ρί%ει πολ. πιο ραίαY......
37. 4 στ$ρετς >αίσιος ?ελιτσκό5σκ& εί+ε ένα μολδα,ό μα1*τ#) το 6ε/ργιο) πο& με
τ*ν σειρ$ το& εί+ε και α&τός ένα μα1*τ#) 6ε/ργιο και α&τόν) πο& #ταν
KK
τ&πογρ$5ος στο Dιαμέτς στ* 8ο&μανία. "τις αρ+ές το& KLο& αι/να ο 6ε/ργιος
α&τός π#γε στο Bγιο (ρος και εγκαταστ$1*κε σε ένα κελί στ*ν περιο+# τ*ς
?ίγλας) κοντ$ στ* 1έσ* πο& σ#μερα ,ρίσκεται * ρο&μανικ# σκ#τ*. \ταν
μορ5μένος $ν1ρπος.
25ο. αποτ$+1*κε τον κόσμο ) έ%*σε σαν ερ*μίτ*ς και απόκτ*σε πολλ$
+αρίσματα από τον 0εό.
4 γέροντας 6ε/ργιος εί+ε ένα μα1*τ# τον 21αν$σιο. :%*σαν μα%ί οκτ/
+ρόνια.
4 21αν$σιος μιλο.σε για τον στ$ρετς >αίσιο ?ελιτσκό5σκ& με δέος και
σε,ασμό και δι*γιόνταν τα ακόλο&1α για να δεί=ει το .3ος τν πνε&ματικ/ν
το& ανα,$σεν.
Q Εί+α τ*ν ε=αιρετικ# ε&λογία να γνρίσ τον τελε&ταίο επι%όντα μα1*τ#
το& γέροντα >αίσιο&. 2πό το ακόλο&1ο περιστατικό πο& σ&νέ,* σε α&τόν)
πο& #ταν $ν1ρπος πνε&ματικ$ έμπειρος) μπορείτε να καταλ$,ετε πόσο
μεγ$λος $γιος #ταν ο >αίσιος.
Κ$ποτε κα1όταν στο καλ.,ι το& και προσε&+όταν. Xα5νικ$ είδε Uσαν σε
έκστασ*) όπς σ&ν#1ς αποκαλ.πτεται σε τέτοιο&ς αν1ρ/πο&ςV πλ#1ος
δαιμόνν να κ&κλ/νο&ν ένα είδος 1&σιαστ*ρίο& και σε λίγο&ς $λλο&ς
δαίμονες να σ&νοδε.ο&ν τον σαταν$ με δαιμονικ# επισ*μότ*τα.
4 σαταν$ς κ$1ισε π$ν στο 1&σιαστ#ριο και δε+όταν το&ς δαίμονες ένας ;
ένας με τις ανα5ορές το&ς και απαντο.σαν στις ερτ#σεις το&.
!Εσ. πο& #σο&ν7' 8/τ*σε ο σαταν$ς τον πρ/το δαίμονα.
!\μο&ν στο καλ.,ι ενός μονα+ο.) πο& %ει στ*ν *σ&+ία έ= από το
μοναστ#ρι) μα δεν μπορο.σα να τον πλ*σι$σ) γιατί όσες 5ορές δοκίμασα
εκείνος έπε5τε κατ$ γ*ς 5&σικ$ έκανε μετ$νοιες και προσε&+ές και #ταν
καλ&μμένος ολόκλ*ρος με μια 5τι$ πο& με έκαιγε και για α&τό μο& #ταν
τελείς αδ.νατο να 5τ$σ κοντ$ το&.'
4 σαταν$ς τότε διέτα=ε να τον δείρο&ν όπς και το&ς $λλο&ς πο& δεν τα
κατ$5εραν στις δαιμονικές επιδι/=εις το&ς.
Κι #ταν όλοι α&τοί NQO δαίμονες.
-ετ$ ο σαταν$ς $ρ+ισε να γρ&λί%ει και να λέει.
!RY πόσο με ενο+λο.ν α&τ$ τα παλιό+αρτα Uεννοο.σε τα πατερικ$ ,ι,λία
μετα5ρ$σεις το& >αίσιο&.V 0$ρ1ει καιρός όμς πο& όλα 1α &ποτα+1ο.ν
στ*ν 1έλ*σ* μο&) και α&τ$ τα ,ι,λία 1α ε=α5ανιστο.ν.'
Q Και * επο+# α&τ#) Qπρόσ1εσε ο γέρν 21αν$σιοςQ #ρ1ε. F περί5*μ*
,ι,λιο1#κ* τ*ς μον#ς Dιαμέτς κατακ$*κε και τα λίγα ,ι,λία για τ*ν νοερ#
προσε&+# πο& γλίτσαν από τ*ν καταστρο5# έ+ο&ν μείνει στ< α%#τ*τα)
κανείς πια δεν ενδια5έρεται γι< α&τ$.
4 γέροντας 21αν$σιος σ&νέ+ισε.
Q >ρέπει να δια,$%ο&με διαρκ/ς >2@Ε8EΚ2 ?E?IE2. (λοι οι $γιοι πατέρες
δι$,α%αν πολ.) δι$,α%αν ς ότο& να λ$,ο&ν το +$ρισμα τ*ς προσε&+#ς.
@ον 4κτ/,ριο το& K[]M ο 21αν$σιος αρρ/στ*σε και στις ^M το& μ*νός πέ1ανε
και κ*δε.τ*κε στο κοινό κοιμ*τ#ριο.
K4
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΣΩ!ΡΟΝΙΟΥ
38. @ο μοναστ#ρι το& Dιαμέτς #ταν για τ*ν -ολδα,ία ότι και το μοναστ#ρι τ*ς
Bγιας @ρι$δος στ*ν 8σία) ότι τ*ς Iα.ρας τν "π*λαίν το& Κιέ,ο& για τ*ν
4&κρανία) ότι το 2γιον (ρος για τ*ν Ελλ$δα. 6ια πέντε αι/νες #ταν το κέντρο
τ*ς 1ρ*σκε&τικ#ς δια5/τισ*ς στ*ν -ολδα,ία. 2πό εκεί ,γ#κε ο περί5*μος
μολδα,ός γέροντας >αίσιος ?ελιτσκό5σκ&) ιδρ&τ#ς και πατέρας το& 1εσμο.
τν γερόντν στ* 8σία στο&ς έσ+ατο&ς καιρο.ς.
:τσι ένας από το&ς πολλο.ς μα1*τές το& οσίο& >αSσίο&) ο "5ρόνιος) πο&
εκείν* τ*ν επο+# #ταν *γο.μενος) #ταν πνε&ματικός $ν1ρπος και
α&στ*ρός ασκ*τ#ς είδε ένα όραμα:
-ια ν.+τα) νομί%οντας πς πλ*σία%ε να =*μερ/σει) ο "5ρόνιος ,γ#κε από
τ*ν π.λ* το& μοναστ*ριο. και κοίτα=ε προς τ*ν ε=τερικ# π.λ*) εκεί πο&
σ#μερα ,ρίσκεται το αγίασμα. Εκεί είδε ένα $ν1ρπο πο& #ταν μα.ρος στ*ν
ό3* και 5ο,ερός στο 1έαμα. Tορο.σε στρατιτικό μανδ.α και 5/να%ε
δ&νατ$) όπς κ$νο&ν οι α=ιματικοί όταν δίνο&ν διαταγές στο&ς στρατι/τες.
@α μ$τια το& #ταν κόκκινα και γ&$λι%αν σαν 5λόγες. @ο στόμα το& #ταν σαν
τν πι1#κν και τα δόντια το& ε=εί+αν απ< α&τό. "τ* μέσ* το& #ταν
περιτ&λιγμένο ένα τερ$στιο 5ίδι) το& οποίο& το κε5$λι κρεμόταν προς τα
κ$τ κι από το στόμα το& έ,γαινε * γλ/σσα σαν =ί5ος. "το&ς /μο&ς το& εί+ε
σιρίτια πο& εί+αν το σ+#μα κε5αλ/ν 5ιδι/ν και στο κε5$λι το& 5ορο.σε ένα
καπέλο απ< όπο& =επρό,αλαν 5αρμακερ$ 5ίδια και τ&λίγονταν σαν μαλλι$
γ.ρ απ< το λαιμό το&.
-όλις ο γέροντας "5ρόνιος αντίκρισε όλα α&τ$ πέτρσε από τον 5ό,ο.
-ετ$ από λίγο σ&ν#λ1ε κ$πς και ρ/τ*σε τον $ρ+οντα α&τό το& σκότο&ς τι
γ.ρε&ε τέτοια /ρα στον περί,ολο το& μοναστ*ριο..
Q Είναι δ&νατό να μ*ν =έρεις ότι εγ/ δίν διαταγές εδ/ στο μοναστ#ρι σο&7
Qαπ$ντ*σε ο μα.ρος.
Q Εμείς δεν έ+ο&με στρατό εδ/ κι * πατρίδα μας διαν.ει περίοδο απόλ&τ*ς
ειρ#ν*ς) Q είπε ο *γο.μενος.
Q@ότε Qσ&νέ+ισε ο μα.ρος δαίμοναςQ) μ$1ε πς εμένα με έστειλαν οι αόρατοι
$ρ+οντες το& σκότο&ς και ,ρισκόμαστε εδ/ για να εγείρο&με πόλεμο
εναντίον τ*ν μονα+ικ#ς τ$=*ς.
(ταν κατ$ τ*ν κο&ρ$ σο& δίνεται το&ς μονα+ικο.ς σας όρκο&ς) δ*λ/νεται ότι
1α μας πολεμ$τε και μας προ=ενείτε πολλές πλ*γές με το πνε&ματικό σας
οπλοστ$σιο. >ολλές 5ορές αναγκα%όμαστε να &πο+ρο.με με ντροπ#) γιατί
* 5λόγα τ*ς προσε&+#ς σας μας καίει. @/ρα όμς δε σας 5ο,όμαστε)
ιδιαίτερα μετ$ το 1$νατο το& >αSσίο&) το& *γο&μένο& σας. Εκείνος μας
τρόμα%ε και &πο5έραμε πολ. στα +έρια το&.
2πό τότε ακόμα πο& #ρ1ε εδ/ από το Bγιο (ρος μα%ί με ε=#ντα $λλο&ς
μονα+ο.ς) εμένα με έστειλαν εδ/ με ε=#ντα +ιλι$δες στρατι/τες μας για να
τον σταματ#σο&με. (σο καιρό εί+ε α&τός εί+ε τ*ν *γο&μενία δεν μπορο.με
να *σ&+$σο&με. >αρ< όλο&ς το&ς πειρασμο.ς) τα τε+ν$σματα και τις
με1οδείες μας εναντίον εκείνν και τν μονα+/ν το&) δεν κατα5έρναμε
KR
τίποτα. Και τα&τό+ρονα δεν μπορεί να δι*γ*1εί αν1ρ/πιν* γλ/σσα τις
5ο,ερές οδ.νες) τις ταλαιπρίες και τις δοκιμασίες πο& &ποστ#καμε κατ$
τ*ν δι$ρκεια τ*ς διαμον#ς α&το. το& αν1ρ/πο& εδ/. \ταν ένας έμπειρος
στρατι/τ*ς και * στρατ*γικ# το& μας ε.ρισκε π$ντα εκτός 1έσ*ς. -ετ$ τον
1$νατο το& όμς να πρ$γματα $λλα=αν κ$πς και μπορέσαμε να
αποδεσμε.σο&με από α&τό το 5ρο.ριο δέκα +ιλι$δες δικο.ς μας. :τσι
μείναμε εδ/ πεν#ντα +ιλι$δες.
(ταν οι μονα+οί $ρ+ισαν να αμελο.ν τον κανόνα το&ς και να ενδια5έρονται
περισσότερο για το&ς αγρο.ς) τα κτίρια και τα αμπέλια) απαλλ$=αμε $λλο&ς
δέκα +ιλι$δες από τα κα1#κοντα το&ς εδ/ και οι &πόλοιποι σαρ$ντα +ιλι$δες
μείναμε για να σ&νε+ίσο&με τις προσ,ολές μας.
Iίγα +ρόνια αργότερα) μερικοί από το&ς μον$+ο&ς απο5$σισαν να αλλ$=ο&ν
το τ&πικό το& >αSσίο&) δια5/ν*σαν μετα=. το&ς και μερικοί έ5&γαν. "το
μετα=. δό1*κε $δεια σε λαSκο.ς να νοικι$%ο&ν δμ$τια στο μοναστ#ρι) κι
όταν μ$λιστα έ5εραν και τις γ&ναίκες το&ς μέσα) κ$ναμε γιορτ# για τ*ν νίκ*
μας και μει/σαμε τον στρατό μας κατ$ δέκα +ιλι$δες ακόμα.
2ργότερα πο& $νοι=αν και τα σ+ολεία για νεαρ$ αγόρια ο πόλεμος πλ*σίασε
μπρος στο τέλος το& πια και μπορο.σαμε να μει/σο&με τις δ&ν$μεις μας
κατ$ δέκα +ιλι$δες ακόμ*) α5#νοντας εδ/ μόνο είκοσι +ιλι$δες δικο.ς μας
για να επι,λέπο&ν το&ς μονα+ο.ς.
-όλις ο γέροντας "5ρόνιος $κο&σε όλα α&τ$ αναστένα=ε μέσα το& και
ρ/τ*σε τον μα.ρο δαίμονα:
Q @ι αν$γκ* έ+ετε να μένετε ακόμ* στο μοναστ#ρι α5ο. ,λέπετε) όπς και ο
ίδιος ομολογείς πς οι μονα+οί έ+ο&ν παραιτ*1εί από τον πόλεμο7 @ι $λλ*
δο&λεία έμεινε ακόμα εδ/ για σας7
Και εκείνος ο παγκ$κιστος) ε=αναγκασμένος από τ*ν δ.ναμ* το& 0εο.)
αποκ$λ&3ε το μ&στικό το&.
Q Είναι αλ#1εια πς δεν &π$ρ+ει κανένας πια να μας πολεμ#σει όπς παλι$)
α5ο. * αγ$π* έ+ει 3&+ρα1εί και έ+ετε προσκολλ*1εί σε επίγειες και
κοσμικές &πο1έσεις. Gπ$ρ+ει όμς και κ$τι ακόμα στο μοναστ#ρι πο& μας
ενο+λεί και μας αν*σ&+εί. Είναι α&τ$ τα κο&ρελό+αρτα τα ,ι,λία στον
όλε1ρο να π$νεYY 2&τ$ πο& έ+ετε στ*ν ,ι,λιο1#κ* σας. _ο.με με τον 5ό,ο
και τον τρόμο μ#πς κ$ποιος από το&ς νετέρο&ς μον$+ο&ς τα πι$σει στα
+έρια κι αρ+ί%ει να τα δια,$%ει.
-όλις αρ+ίσο&ν να δια,$%ο&ν τα καταραμένα α&τ$ κο&ρελό+αρτα)
μα1αίνο&ν τ*ν αρ+αία ε&λ$,εια κι ε+1ρότ*τα σας εναντίον μας κι οι νεαροί
αρ+$ριοι =εσ*κ/νονται.
-α1αίνο&ν από α&τ$ πς οι παλιοί +ριστιανοί) μονα+οί και λαSκοί)
σ&ν#1ι%αν να προσε.+ονται αδι$λειπτα) να ν*στε.ο&ν) να ε=ετ$%ο&ν και να
=αγορε.ονται το&ς λογισμο.ς) να αγρ&πνο.ν και να %ο&ν σαν =ένοι και
παρεπίδ*μοι σ< α&τόν τον κόσμο.
-ετ$) απλοSκοί όπς είναι) αρ+ί%ο&ν να 1έτο&ν τις ανο*σίες α&τές σε
ε5αρμογ#.
2κόμ* παίρνο&ν σο,αρ$ όλ* τ*ν Bγια 6ρα5#.
-ας ,ρί%ο&ν και ρ.ονται εναντίον μας σαν $γρια 1*ρία.
KC
2ρκεί να σο& π ότι ένας από α&το.ς το&ς ανό*το&ς 1ερμοκέ5αλο&ς είναι
αρκετός για να μας δι/=ει όλο&ς από εδ/.
Είναι τόσο αν*λεείς και ασ&μ,ί,αστοι εναντίον μας) όσο και ο 1ανατμένος
αρ+*γός σας Uο "τ#ραςV.
Επί τέλο&ς) έ+ο&με τόσ* ειρ#ν* και *ρεμία μα%ί σας.
2&τ$ τα αποκαλο.μενα πνε&ματικ$ ,ι,λία σας όμς είναι μια διαρκεί π*γ#
ε+1ρότ*τα και ταρα+#ς.
6ιατί δεν μπορο.με να έ+ο&με ειρ#ν*7 6ιατί εσείς δεν δια,$%εται τα ,ι,λία
μο&7
9εν είναι και α&τ$ πνε&ματικ$7
Κι εγ/ πνε.μα δεν είμαι7
Κι εγ/ εμπνέ αν1ρ/πο&ς να γρ$5ο&ν ,ι,λία.
9ε 5τ$νει παρ$ να πέσει ένα απ< α&τ$ τα παλιό+αρτα) πο& τα λέτε
περγαμ*νές) στα +έρια ενός απλο. κι ανό*το& κι αρ+ί%ει εκ νέο& καινο.ργιος
πόλεμος κι αναγκα%όμαστε να 5ε.γο&με κι να αρπ$%ο&με π$λι τα όπλα
εναντίον σας.
2ν#μπορος πια να κρατ#σει σιπ#) ο 5τ+ός *γο.μενος τον ρ/τ*σε.
Q >οιο είναι το μεγαλ.τερο όπλο σας εναντίον τν μονα+/ν στο&ς καιρο.ς
μας7
Κι εκείνος απ$ντ*σε.
Q (λο το ενδια5έρον μας σ#μερα στρέ5εται στο να κρατ#σο&με το&ς
μον$+ο&ς και τις μονα+ές μακρι$ από τις πνε&ματικές ενασ+ολ#σεις)
ιδιαίτερα δε από τ*ν προσε&+# και τ*ν μελέτ* α&τ/ν τν καπνισμένν
,ι,λίν.
6ιατί δε δαπαν$τε περισσότερο +ρόνο στ* 5ροντίδα τν κ#πν και τν
αμπελι/ν) στο 3$ρεμα) στα σ+ολεία για το&ς νέο&ς) στ* 5ιλο=ενία όλν
α&τ/ν τν καλ/ν αν1ρ/πν πο& έρ+ονται εδ/ το καλοκαίρι για κα1αρό
αέρα και &γιεινό νερό7
4ι μοναστές πο& ασ+ολο.νται με τέτοια πρ$γματα πι$νονται στα δί+τ&α μας
όπς οι μ.γες στον ιστό τ*ς αρ$+ν*ς.
Rς ότο& όλα α&τ$ τα ,ι,λία καταστρα5ο.ν # 51αρο.ν από το +ρόνο) δε 1α
ειρ*νέ3ο&με.
Είναι σαν σα`τες και ,έλ* για μας.
9εν εί+ε καλ$ καλ$ τελει/σει τα λόγια α&τ$ και σ#μανε το σ#μαντρο για τ*ν
ακολο&1ία το& όρ1ρο&.
4 αρ+*γός τν δαιμόνν ε=α5ανίστ*κε αμέσς σαν καπνός.
4 γέροντας =εκίν*σε για τ*ν εκκλ*σία με μεγ$λο πόνο 3&+#ς) ε=αιτίας τν
αποκαλ.3εν α&τ/ν και μπ#κε στ*ν εκκλ*σία.
(ταν μα%ε.τ*καν οι μονα+οί το&ς δι*γ#1*κε με δ$κρ&α στα μ$τια όλα όσα
είδε κι $κο&σε κατ τ*ν δι$ρκεια τ*ς 5ο,ερ#ς 2&τ#ς οπτασίας.
Και μετ$ έδσε εντολ# να καταγρα5ο.ν όλα α&τ$ για να 5ελ*1ο.ν οι
επιγενόμενοι.
KD
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΟΣΙΑΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
39. >ρ/*ν εγγονός το& αείμν*στο& *σ&+αστο. Aαρίτνος &π#ρ=ε και ο Aαρίτν
μονα+ός) ο Κα&σοκαλ&,ίτ*ς.
2κολο.1*σε τα ε&λογ*μένα ί+ν* το& παππο. το& και επιδό1*κε στ*ν
$1λ*σ* και τα κατορ1/ματα τ*ς ασκ#σες) νέος όταν #ταν ακόμ*.
>ολλές 5ορές έπε5τε σε έκστασ* εν/ έτργε.
2δι$κοπ* νί3* και αδι$λειπτος προσε&+# #ταν * %# το&. Και ο 1$νατος το&
οσιακός και α&τός.
:πεσε κατ$κοιτος στο κρε,$τι και στα τελε&ταία το& έ,λεπε ο&ρ$νια
οπτασία.
Q >$τερ 21αν$σιε) Qέλεγε στον παραδελ5ό το&Q) κοίτα=ε. >ο& ,ρέ1*καν τόσο
μικρ$ ολόλε&κα παιδ$κια7 R) τι ραία) κοίτα. Κρατο.ν λο&λο.δια στα
+ερ$κια το&ς. "ε ε&+αριστ/ 0εέ μο&) πο& με α=ίσες να δ το&ς αγγέλο&ς
σο&.
40. 4 Iα&ρι/τ*ς γέρν 0εό5ιλος 5ρόντισε για τα μν*μόσ&ν$ το& και εί+ε δ/σει
+ρ#ματα για τα επιμν*μόσ&να έ=οδα. >ρο το& 1αν$το& το& μοίρασε όλα τα
προσπικ$ το& είδ* στο&ς αδελ5ο.ς και πατέρας.
41. :νας καλός και εν$ρετος ιερομόνα+ος τ*ς ιερ$ μον#ς το& αγίο& >α.λο&)
απε,ίσε) ,ρισκόμενος έ= τ*ν -ον#ς σε ένα ,ρα+$κι κα1ισμένος και
ε&λογ/ν με το δε=ί το& +έρι.
42. !Aριστέ μο&) το μέγα "ο& έλεος'
2&τοί #ταν οι τελε&ταίοι λόγοι το& γέροντος 2,,ακο.μ το& αν&πόδ*το&) με
το&ς οποίο&ς λόγο&ς και εκοιμ#1* με ειρ#ν*.
43. :νας μονα+ός ρ/τ*σε ένα $λλο γέροντα) *λικίας $ν τν KPP +ρον/ν.
Q@/ρα πο& 1α 5.γεις από τον πρόσκαιρο α&τό κόσμο τι αισ1$νεσαι7
Q2ισ1$νομαι τόσο +αρο.μενος και ειρ*νικός σαν να π*γαίν σε γ$μο είπε.
44. :νας μονα+ός εκοιμ#1* επικαλο.μενος τις τελε&ταίες στιγμές το& ,ίο& το& το
>αν$γιο >νε.μα) λέγν:
Q @ο >νε.μα το 2γιον. @ο >νε.μα το 2γιον. @ο >νε.μα το 2γιον.
@ο είπε τρεις 5ορές και =ε3.+*σε.
45. 4σιακ# * %#) οσιακό και το τέλος το& ερ*μίτο& Tιλ$ρετο& 5ίλο& τ*ς αρετ#ς
και τ*ς ερ#μο&. Iίγο πριν κοιμ#1*) κ$λεσε δ&ο αδελ5ο.ς τν 9ανι*λαίν)
9ανι#λ και 2κ$κιο και α5ο. το&ς είπε πολλ$ περί τ*ς νοερ$ς προσε&+*ς και
τ*ν μονα+ικ#ς πολιτείας) κατόπιν σ*κ/1*κε όρ1ιος και παρακ$λεσε να το&
3$λο&ν τον ε1νικό .μνο το& B1νος) δ*λαδ# το !B=ιον εστίν'.
"τ$1*κε προσο+# και $κο&σε ε&5ραινόμενος και με δ$κρ&α ς σ&ν#1ς.
-ετα το&ς αγκ$λιασε το&ς *σπ$σ1* με το εν Aριστ/ ασπασμό και το&ς είπε.
Q 2δέλ5ια μο&) αγγελο.δια τ*ς >αναγίας) δεν πρόκειται να σας =αναδ/ με
τα μ$τια το& σ/ματος μο&) γιατί με κ$λεσε ο Κ.ριος) με τ*ν πρεσ,εία τ*ς
>αναγίας και τν αγιορειτ/ν >ατέρν) να με π$ρει στα ο&ρ$νια 1εία
"κ*ν/ματα.
KL
@*ν $λλ* μέρα πο& τον επισκέ5τ*καν να τον δο&ν και να λ$,ο&ν τ*ν ε&+#
το&) εί+ε σ+*ματιστεί μόνος το& με στα&ρμένα τα +έρια7 >$ν στο =.λινο
κρε,ατ$κι το& με τα μ$τια κλειστ$) σαν να κοιμ$ται τον 5&σικό .πνο.
46. (ταν ο εν$ρετος και ο &παί1ριος ασκ*τ#ς >έτρος προαισ1$ν1*κε το τέλος το&)
π#γε και απο+αιρέτ*σε το&ς πατέρες και αδελ5ο.ς τ*ς ερ#μο&.
Q9εν 1α =αναSδ1ο.με) Qέλεγε στο γέροντα 6ερ$σιμο τον Gμνογρ$5ο.
\ταν παραμον# το& οσίο& >έτρο& το& 21νίτο& όταν επέστρε3ε στ*ν
σπ*λι$) όπο& &π$ρ+ει και ναός προς τιμ# το& αγίο&. Εί+αν σ&γκεντρ1εί
όλοι οι ερ*μίτες για το παν*γ.ρι. -ετ$λα,ε τν 2+ρ$ντν -&στ*ρίν.
Ε&+#1*καν οι πατέρες και οι αδελ5οί για τ*ν γιορτ# το& καλό παρ$δεισο
γέρο ; >έτρο με το ασκ*τικό κέρασμα) είπε το !αμ#ν' και εκοιμ#1ει με
ειρ#ν*.
Iίγες μέρες πριν εί+ε μετα,εί στις Καρ&ές ) +αιρέτισε το&ς π$ντες) έδσε το
εργό+ειρν το& για να ε=ασ5αλίσει +ρ#ματα για τα έ=οδα τ*ς κ*δείας και
για σαρανταλείτο&ργο.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ
47. Είπε γέρν. >ολλοί $γιοι 1α 1ελαν να %#σο&ν στ*ν επο+# μας και να κ$νο&ν
τον αγ/να μας.
48. 9ι*γ#1*κε ένας ασκ*τ#ς.
Q Εδ/ έρ+ονται πολλοί 5οιτ*τές. Κ$ποτε εί+αν έρ1ει καμία δεκαρι$ και
%*το.σαν να το&ς κ$ν 1α.μα. Επέμεναν πολ.. "κέ5τ*κα με ποιο τρόπο να
,$λ μ&αλό σε α&τ$ τα παιδία. @ο&ς είπα. Iοιπόν) μπείτε στ* σειρ$ για να
σας κό3 τα κε5$λια. -ετ$ 1α κ$ν το 1α.μα για να σας τα κολλ#σY D<
αραι/σετε λίγο) γιατί &π$ρ+ει κίνδ&νος να τα μπερδέ3. :τοιμοι είστε7
0έλετε να δείτε το 1α.μα7
4ι νέοι αντέδρασαν αμέσς.
Q(+ι) ό+ι σε μας π$τερ) Qείπαν με μια 5ν#.
49. :λεγε ένας *λικιμένος μονα+ός για τ*ν ραδιενέργεια:
Q -$1αμε και εμείς για τ*ν ραδιενέργεια. @ι να σας π7 2ν το δ*λ*τ#ριο
#ταν σε ένα πρ$γμα 1α λέγαμε ότι πρέπει να το απο5.γο&με. @/ρα όμς
π#γε σε όλα) δεν γίνεται τίποτα. Εμείς εδ/ στο όρος κ$νο&με τον στα&ρό μας
και τα τρ/με όλα. @ι να 5ο,*1ο.με7 9εν λέει κ$πο& και ο Aριστός ότι οι
πιστοί !καν 1αν$σιμν τι πίσιν) ο& μ* α&το.ς ,λ$3ει7'.
-*ν αν*σ&+είτε. 4 κόσμος έ+ασε το νό*μα τ*ς %#ς. >ρέπει όμς να το ,ρει.
F απιστία κ$ν* μεγ$λ* %*μι$. (λα από κει =εκινο.ν.
KG
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ Υ"ΟΠΟΙΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟ!ΡΟΣΥΝΗΣ
50. Είπε γέρν:
Q @απείνσ* είναι το κ$τ σκαλοπ$τι τν αρετ/ν. 2γ$π* είναι το επ$ν
σκαλοπ$τι.
6ιατι δεν αγι$%ο&με σ#μερα7
6ιατι δεν έ+ο&με ταπείνσ*.
51. Είπε γέρν) ο παπα ; ?αρ1ολομαίος) ετ/ν KPO) πο& 5ορο.σε) όταν τον
επισκε5τ#καμε) μια %ακέτα με +ίλια μπαλ/ματα:
Q -έσα στ*ν πολ&μ$1εια κολλ$ει * οί*σ*ς. (ταν κολλ#σει * οι#σεις 5ε.γει ο
0εός και μένει ο $ν1ρπος μόνος με τ*ν οί*σ*.
52. Είπε π$λι $λλος. F &περ*5$νει$ μας κ$νει κο&5ό τον 0εό.
53. WΕλεγε ο 8/σος ασκ*τ#ς παπα ; @.+ν) πο& έ%*σε OP +ρόνια στο Bγιο (ρος)
α5ο. γ.ρισε MPP μοναστ#ρια:
Q 4 0εός το πρί ε&λογεί τον κόσμο όλο με το ένα το& +έρι και τον ταπεινό
$ν1ρπο με τα δ&ο +έρια. Και προσε.+εται ! Κ.ριε *μ/ν E*σο. Aριστέ +$ρισέ
μο& ταπείνσ*'.
Bλλο παρ1ενι$) $λλο ταπείνσ* σ&ν#1ισε να λέει. >ολλοί παρ1ένοι
&περ#5ανοι π#γαν στ*ν κόλασ*.
54. (ταν οι αδελ5οί και πατέρες ε.+ονταν τον Dεοσκ*τι/τ* γέροντα 0εο5.λακτο
!καλό >αρ$δεισο') εκείνος απαντο.σε:
Q 9εν είναι α+&ρ/νας ο >αρ$δεισος για να δε+τεί εμένα το %/νY
@έτοια α&τομεμ3ία εί+αν οι $γιοι πατέρες.
55. Είπε γέρν:
Q -πορεί κ$ποιος να αγνί%εται πο& κα πο& με 5ιλότιμο) αλλ$ να μ*ν έ+ει
μεγ$λ* πρόοδο) γιατι δεν έ+ει ταπείνσ*. Εν/ $λλοι αγνί%ονται λιγότερο
U$σκ*σ*) ν*στεία κ.λ.π.V και προοδε.ο&ν πολ. περισσότερο) γιατί έ+ο&ν
πολλ# ταπείνσ* και α&τ# αναπλ*ρ/νει πολλ$.
56. :λεγε ένας ασκ*τ#ς.
Q 4 $ν1ρπος δίνεται πρ/τα όλος στον 0εό και μετ$ ο 0εός τον κα1αρί%ει
και τον δίνει στο&ς αν1ρ/πο&ς.
(ταν ο $ν1ρπος πιστε.ει ότι είναι +ειρότερος όλν) τότε ένα !Κ.ριε
ελέ*σον') πο& 1α πει για τον κόσμο α=ί%ει περισσότερο από τα +ίλια !Κ.ριε
ελέ*σον' το& $λλο&.
57. Είπε γέρν:
Q 4 0εός μας δίνει πολλές ε&καιρίες για να κερδίσο&με τον >αρ$δεισο) αλλ$
εμείς τις ε&καιρίες δεν τις δε+όμαστε όλες) τις δι/+νο&με.
Q-*ν έ+ετε εμπιστοσ.ν* στον εα&τό σας * α&τοπεποί1*σ* είναι μεγ$λο
εμπόδιο στ* 0εία A$ρ*. Εμπιστοσ.ν* απόλ&τ* να έ+ο&με μόνο στο 0εό.
(ταν εμείς ανα1έτο&με τα π$ντα σε 2&τόν) ο 0εός &πο+ρε/νεται να μας
,ο*1#σει.
KI
Q Dα %είτε σε διαρκ# δο=ολογία και ε&+αριστία προς τον 0εό) γιατί *
μεγαλ.τερ* αμαρτία είναι * α+αριστία και ο +ειρότερος αμαρτλός ο
α+$ριστος.
58. Είπε γέρν.
Q -οι$%ο&με με τσο&κνίδες. 2πό μακρι$ 5αίνονται πρ$σινες) σαν πεδι$δα)
σαν κ#πος μα όταν πλ*σι$σεις και τις αγγί=εις τότε ,λέπεις τ*ν ασ+#μια
το&ς και τότε νι/1εις το κεντρί το&ς.
59. 8τ#1*κε κ$ποτε ένας ερ*μίτ*ς:
Q >ς πρέπει να αντιμετπί%ο&με το&ς επαίνο&ς και τα εγκ/μια7
Και απ$ντ*σε.
Q Dα έ+ετε ταπείνσ* και να γνρί%εται καλ$ τον εα&τό σας. Dα σας π ένα
παρ$δειγμα. (ταν σκαλί% στο =.λο τ*ν μορ5# αγίο& και τελει/ν) νομί%
ότι είναι καλ#. @*ν =ανακοιτ$ μετ$ από λίγο και ,λέπ ότι έ+ει ελλεί3εις.
2ν ,$λ τον 5ακό 1α δ ότι δεν είναι τίποτα το σπο&δαίο.
@ο ίδιο π$λι και με τα +έρια. ?λέπο&με ότι είναι κα1αρ$. 2ν ,$λο&με όμς
τον 5ακό) 1α δο.με ότι έ+ο&ν ,ρμι$ και πολλ$ μικρό,ια.
:τσι) να κοιτ$με προσεκτικ$ τον εα&τό μας και 1α ?λέπο&με ότι δεν είμαστε
τίποτα κι ας λέει ο κόσμος.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ
ΠΡΟΣΕΥ#ΗΣ
60. (ταν προσε&+όταν ο όσιος 2κ$κιος ο Κα&σοκαλ&,ίτ*ς στεκόταν στ*ν
προσε&+# ς στ.λος ακλόν*τος και κα1#μενος δεν αισ1ανόταν κα1όλο& το
σ/μα το&) σε κατ$στασ* 3*λ# &π$ρ+ν) πλ#ρ*ς +$ριτος και 1είο& Tτός.
61. "τ*ν ! -εταμόρ5σ*' τ*ς ιερ$ς "κ#τ*ς αγίας Bννας έ%*σε ο ε&λα,έστατος
-α&ρο,ο.νιος ιερομόνα+ος -*ν$ς.
@ο *μερον.κτιο έκαμε από KPPP ές MPPP γον&κλισίες και NP ές KPP
κομ,οσ+οίνια. 2πό τ*ν πολλ# προσε&+# δεν $δεια%ε να μιλ#σει. F προσε&+#
για α&τόν #ταν * ένσ* το& αν1ρ/πο& με τον 0εό) αλλ$ εί+ε και πρακτικ#
5έλεια. @ον σκέπασε από τ*ν πολ&λογία και τ*ν κατ$κρισ*.
62. :νας ασκ*τ#ς έστελνε τον &ποτακτικό το& να πο&λ#σει το εργό+ειρο το& στις
Καρ&ές. Εκεί ο &ποτακτικός το& $κο&σε στο >ρτ$το ραιότατες 3αλμδίες)
μο&σικ# κ.λ.π.
-ια μέρα λέει στον γεροντ$ το&:
Q 6έροντα έ+ ένα λογισμό. Εμείς εδ/ πέρα στ*ν έρ*μο δεν κ$νο&με τίποτα.
Dα δεις πς εκεί &μνο.ν τον 0εό. aαλμδίες) πρ$γματα) +ορδίες. Εμείς
εδ/ μόνο κομποσ+οίνι) μόνο ΚG8EΕ EF"4G A8E"@ΕJ
@ον παίρνει ο 6έροντας τότε μια $λλ* μέρα και το& λέει.
Q 2ς) π$με παιδί μο& να δο.με τι κ$νο&ν α&τοί οι πατέρες. Dα κ$νο&με κι
εμείς το δικό το&ς τ&πικό.
Και όταν π#γαν σκ.,ει στο α&τί το&) μέσα στ*ν εκκλ*σία και το& λέει
3ι1&ριστ$.
KJ
Q >ρ$γματι τέκνο) εδ/ δο=$%ο&ν τον 0εό.
9εν πρόλα,ε να τελείσ* και πι$νει δ&νατός σεισμός. "είστ*καν τα
σ.μπαντα.
@ότε αμέσς οι 3$λτες $5*σαν τα μο&σικ$ ,ι,λία και τα !τεριρέμ' και
$ρ+ισαν να τρα,ο.ν κομποσ+οίνι) 5ν$%οντας !ΚG8EΕ EF"4G A8E"@Ε GEΕ
@4G 0Ε4G ΕIΕF"4D F-2"'YYYY
Q 6έροντα π$με να 5.γο&με) π$με στ* δο&λεία μας) στ*ν *σ&+ία μας) στο
καλ.,ι μας. 2&τό πο& κ$νο&με εμείς) είναι αν/τερο από τα 3αλτικ$.
9ιαπίστσαν πρ$γματι) ότι καλ.τερ* προσε&+# είναι * προσε&+# με το
κομποσ+οίνι.
63. Q "αρ$ντα +ρόνια στ*ν έρ*μο) όλες τις ακολο&1ίες τις έκαμα με κομποσ+οίνι)
Qδι*γείται ο γέρν Aρ&σόστομος ο ερ*μίτ*ςQ. @*ν -. @εσσαρακοστ#
προσπα1ο.σαμε να έ+ο&με τον νο& μας π$ν στον Εστα&ρμένο. 2λλ$ πόσο
γρ#γορα * προσε&+# 5ε.γει. ?ία +ρει$%εται.
64. 4 γέρν 9ανι#λ στ*ν Dέα "κ#τ* έ%*σε KKN +ρόνια. Εί+ε ο=&τ$τ* όρασ*. (ταν
έκανε κομποσ+οίνι π#γαινε ο δι$,ολος με τ*ν μορ5# τσακαλιο. και το&
τρα,ο.σε το κομποσ+οίνι. Εκείνος) όμς σ&νέ+ι%ε τον αγ/να το&.
65. Είπε γέρν.
Q (πς τα καρ$,ια πο& κινδ&νε.ο&ν εκπέμπο&ν σ#μα κινδ.νο& σ&νε+/ς)
έτσι πρέπει να λέει και ο $ν1ρπος σ&νε+/ς τ*ν ε&+#. Κ.ριε E*σο. Aριστέ
Ελε*σον με.
66. T*μολογείται το ακόλο&1ο γεγονός. (ταν κ$ποτε #λ1ε στο (ρος ο νεο5ανείς
$γιος Dεκτ$ριος >ενταπόλες επισκέ5τ*κε στ*ν σκ#τ* τ*ς αγίας Bννας
σπο&δαίο πνε&ματικό) 1ερ*τικό και πρακτικό δ$σκαλο τ*ν νοερ$ς προσε&+*ς
γέροντα) μετα το& οποίο& σ&%*το.σαν στ*ν καλ.,α το& και προσε&+#1*καν
επί τρία *μερον.κτιαYYY 2διαλείπτς.
67. 4 ερ*μίτ*ς π. Aρ&σόστομος μας δι*γείται:
Q Gπ#ρ+ε ένας γεροντ$κος) στα κα&σοκαλ.,ια. Εί+ε αγγελικ# 5ν#. Iέγεται
πς όταν έ3αλλε το !B=ιον εστί' $νοιγε τα +έρια το& δι$πλατα από τ*ν
μεγ$λ* αγαλλίασ* τ*ς καρδι$ το& και 5*μολογείται ότι κο&νιόντο&σαν τα
καντ#λια. -ια 5ορ$ κατέ,αινα προς τ*ν 2για Bννα και $κο&σα να 3έλνει.
:λεγα) μα τι 5ν# είναι α&τ#7 Bγγελος 3$λει7
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΣΤΙΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ
68. F &πομον# αποκτ$ται) δεν αγορ$%εται έλεγε ένας ασκ*τ#ς.
69. Είπε ένας γέρν:
Q F πνε&ματικ# %# +ρ#%ει &πομον#ς) στα1ερ$ς &πομον#ς. 4 $ν1ρπος
πα1αίνει μετα,ολές) αλλοι/σεις. 2πό τ*ν μία μέρα στ*ν $λλ*.
70. (ταν ρτο.σαν τον ασ1εν# γέροντα Dικόλαο τ*ς Dέας "κ#τ*ς πς είναι στ*ν
&γει$ το& απαντο.σε ο &πομονετικός γέρν:
4S
Q 9ό=α το 0εό. Και αλλ$ μο& πρέπο&ν.
(ταν εκοιμ#1* το πρόσπο το& έλαμ3εYY
71. 8/τ*σε ένας ιερέας γέροντα ασ1εν# -όνα+ο.
Q >ς είστε στ*ν &γει$ σας π$τερ7
Q Ε) καλ$. @/ρα μο& παρο&σι$στ*καν και $λλες πα1#σεις. (λα όμς
+ρει$%ονται. >ς 1α π$ Εκεί π$ν) παπ$ μο& με $δεια +έρια7
72. ! Κ.ριε μο&) γιατί να &πο5έρ τόσο πολ.7' παραπονιόταν κ$ποτε ο ασ1εν#ς
εν$ρετος γέρν 2ρτέμιος ο 6ρ*γορι$τ*ς. @ότε είδε τον 9εσπότ* Aριστό) ο
οποίος το& έδει=ε τα +έρια το& και τ*ν πλε&ρ$ το& και το& έλεγε.
Q Κοίτα=ε πόσο &πομον# έκανα. Εσ. για τ*ν αγ$π* μο& δεν &πομένεις7
73. Είπε ένας γέρν μονα+ός:
Q F ασ1ένεια είναι 1εία επίσκε3*. F ασ1ένεια είναι μέγιστο 9/ρο το& 0εο..
2&τό πο& μπορεί να δ/σει ο $ν1ρπος στο 0εό είναι ο πόνος.
74. Q 6έροντα έ+ τόσα +ρόνια στο Bγιο (ρος και δεν είδα καμία οπτασία # κανένα
όραμα # δεν εί+α κ$ποια πλ*ρο5ορία πνε&ματικ#) Q έλεγε στον γέροντα
πατέρα Eακείμ ο τ/ρα στ*ν 2γγλία) 2γιορείτ*ς 8/σος ιερομόνα+ος
"5ρόνιος) ο κτ#τορας τ*ς εκεί ιερ$ς -ον#ς και ο σ&γγρα5έας το& ,ίο& το&
αγίο& "ιλο&ανο..
@ο& απ$ντ*σε ο γέρν Eακείμ.
Q >οιος σο& +$ρισε &πομον# και κ$1εσαι στο (ρος και μ$λιστα στα 5ρικτ$
Καρο.λια) παρ$ ο 0εός. 0α μπορο.σες να μείνεις +ρίς εμ5αν# τ*ν A$ρ*
το& 0εο.7 Bλλο 1α.μα μεγαλ.τερο από α&τό μ*ν %*τ$ς και +$ρισμα
3*λότερο μ*ν 1έλεις.
75. :νας νέος μονα+ός π#γε στον α,,$ _σιμ$ τον Καρο&λι/τ* και το& είπε:
Q 6έροντα) έ+ πειρασμό.
Q >αιδί μο& το& απ$ντ*σε εκείνος ο πειρασμός &π$ρ+ει παντο.. "το 5αγ*τό
πειρασμός) στον .πνο πειρασμός. 0&μ#σο& τι λέει το 6εροντικό. >$ρε το&ς
πειρασμο.ς και κανένας δεν σ/νεται.
Και έτσι παρ*γορ#1ει ο αγνιστ#ς.
76. _ο.σε στ*ν σπ*λι$ το& όσιο& >έτρο& το& 21νίτο& ο γέρν Aρ&σόστομος και
ο μονα+ός "έργιος. @ον "έργιο τον πολεμο.σε ο σαταν$ς να 5.γει από τον
ασκ*τικό το& στί,ο και να εγκαταλεί3ει τον αγ/να.
Κ$ποτε επισκέ5τ*κε ένα γέροντα στις Καρ&ές) πο& με $51αστ*
α&ταπ$ρν*σ* και &πομον# εί+ε γ*ροκομ#σει και 1$3ει τέσσερις γεροντ$δες:
Q >ς μένεις τ/ρα μόνος σο& εδ/ +$μ7 @ον ρ/τ*σε ο "έργιος.
Q -ε πολεμ$ει και εμένα ο δι$,ολος να 5.γ) αλλ$ =έρεις τι με κρατ$ει7
2π$ντ*σε ο *ρικός γέρν.
Q :λα να σο& δεί= το&ς 1*σα&ρο.ς μο&.
Q >οιοι είναι οι 1*σα&ροί σο&7 9εν ,λέπ τίποτα.
@ον π#ρε τον π#γε σε ένα δμ$τιο) πο& εί+ε παλι$ παπο.τσια) τρ.πια πόσν
ετ/νJ..) παλαι$ %στικ$) και παλαιο.ς σκο.5ο&ς τν γεροντ$δν το& αλλ$
και το& εα&το. το&) δείγματα αμέτρ*τν αγ/νν και 1&σι/νJ.
Q Dα οι 1*σα&ροί μο&. >ες μο&) π/ς να το&ς εγκαταλεί37
4K
9ιδ$+τ*κε ο π. "έργιος περισσότερο από κ$1ε $λλ* διδασκαλία) από α&το.ς
το&ς σιπ*λο.ς 1*σα&ρο.ς και διδασκ$λο&ς.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΟΠΕΙΘΟΥΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ
77. Είπε γέρν:
Q 6ια το&ς $σπλα+νο&ς πο& πε1αίνο&ν να κ$νετε μν*μόσ&να και προπαντός
ελε*μοσ.ν*. Ελε*μοσ.ν*. Gπ$ρ+ο&ν πολλοί πτ+οί. "< α&το.ς να δίνεται.
"τα μν*μόσ&να να +ρ*σιμοποιείται κόλλ&,α και ό+ι γλ&κ$) όπς κ$νο&ν
πολλοί τ/ρα τελε&ταία.
78. 4 π$μπτ+ος και ρακένδ&τος 8ο&μ$νος ασκ*τ#ς Ε) δεν εί+ε πο& τ*ν κε5αλ#
κλείνε. ?ο*1ο.σε στ*ν τρ$πε%α το& 8σικο. μοναστ*ριο. και ότι έπαιρνε το
έδινε ελε*μοσ.ν* στο&ς απομακρ&σμένο&ς ασκ*τές.
Q Είναι * μον# ε&καιρία να σ1/) Q έλεγε Q. Dα %*τιανε. ταπεινο.μενος) να
κοπι$%) να διαμοιρ$%.
79. Hνας μον$+ος ρ/τ*σε το&ς επισκέπτες το&:
Q Εσείς τι δο&λεία κ$νετε7
Q 6έροντα δεν έ+ο&με καλό επ$γγελμα. :μποροι είμαστε) απ$ντ*σαν με
σ&στολ#.
Q :+ο&με αδελ5οί μο&) μεγ$λ* αν$γκ* από καλο.ς εμπόρο&ς. 2λ#1εια) για
πείτε μο& τι κ$νετε όταν ακρι,αίνο&ν τα πρ$γματα7 >ο&λ$τε και τα παλι$)
πο& εί+ατε στο μαγα%ί με καινο.ργιες τιμές7
Q Dαι γέροντα. >/ς να κ$νο&με αλλι/ς7 >ρέπει να =ανα5έρο&με πρ$γμα
στο μαγα%ί.
Q Καλ$) αλλ$ εσείς από τα παλι$ ,γ$%ετε δ&ο 5ορές κέρδος. T&σικ$ δεν
μπορείτε να το πο&λ#σετε με τις παλιές τιμές) γιατί 1α αντιδρ$σο&ν οι $λλοι
έμποροι.
Εσείς όμς) το δε.τερο κέρδος) πο& ,γ$%εται από τα εμπορε.ματα πο& εί+ατε
στο μαγα%ί) να το δίνετε ελε*μοσ.ν*.
80. (ταν &π*ρετο.σε ο γέρν 2ρτέμιος σε ένα 6ρ*γορι$τικο μετό+ι στ*ν Bρτα και
π#γαινε να 3νίσει) στ*ν αγορ$) επέστρε5ε με $δεια +έρια. (τι εί+ε το
μοίρα%ε σε πτ+ο.ς και γεροντ$κια.
ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
81. :λεγε ο γέρν >αίσιος:
Q F γ&ναίκα όταν είναι έγκ&ος πρέπει να είναι #ρεμ*) να δια,$%ει το
Ε&αγγέλιο) να προσε.+εται) να λέει τ*ν ε&+#. :τσι αγι$%εται και το παιδί.
2πό τ/ρα αρ+ί%ει * ανατρο5# το& παιδιο..
Dα προσέ+εις να μ*ν στενα+ρείς τ*ν έγκ&ο για κανένα λόγο.
Q 4 9ι$,ολος προσπα1εί να τα καταστρέ3ει όλα για να μ* ,ρει * νέα γένια
καλ# !μαγι$' για να !%&μ1εί'.
44
Q >ρέπει να απλοποι#σο&με τ*ν %# μας. F πολ&τέλεια κο&ρ$%ει. Είναι
μερικοί πο& σ&νε+εία 1έλο&ν να αλλ$%ο&ν έπιπλα κλπ. @ρέ+ο&ν μετ$ να
,γ$λο&ν περισσότερα +ρ#ματα και έτσι γεμί%ο&ν $γ+ος.
Q Καλό είναι * οικογένεια να έ+ει τον ίδιο πνε&ματικό. 4 $ντρας) * γ&ναίκα)
τα παιδία) α&τό ,ο*1$ πολ..
82. :νας πιστός τον ρ/τ*σε:
Q 6έροντα) σ#μερα π#ραν ,α1μο.ς
τα παιδία και είναι
στενα+ρ*μένα.
Q Κοίτα να δεις) σ#μερα οι μεγ$λοι
1έλο&ν να παίρνο&ν πολλ$ λε5τ$
με λίγ* δο&λει$) και οι μικροί να
παίρνο&ν μεγ$λο&ς ,α1μο.ς)
+ρίς δι$,ασμα.
Και αν είναι δ&νατόν να μ*ν
5ε.γο&ν από τ*ν κα5ετέρια # τ*ν
=&λοτέ= ; πς το λένε ; να
παίρνο&ν ένα τ*λέ5νο να
ρτο.ν τι ,α1μο.ς το&ς έ,αλαν.
UγέλιαV.
83. Είπε π$λι:
Q 2κόμ* και μέσα στο γ$μο πρέπει
να σ&γκρατεί κανείς τον εα&τό το& από τ*ν *δον#. Dα ,$%ει 5ρένο στ*ν
5ιλ*δονία το&Y
84. 8/τ*σε κ$ποιος τον γέροντα >αSσιο:
Q 6έροντα σ#μερα πολλοί νέοι $ν1ρποι δεν 1έλο&ν να κ$νο&ν παιδι$ γιατί
σκέ5τονται σε τι είδος κόσμο 1α 5έρο&ν το παιδί το&ς. -όλ&νσ* από τα
+*μικ$) από τα π&ρ*νικ$) %# γεμ$τ* $γ+ος) $γρια κοιννία) πόλεμοι)
πειν$) σκοτμοί) ,ιασμοί) αρπαγές) απαγγέςJJJ
2ν είμαστε κιόλας στον καιρό το& 2ντί+ριστο& σκέ5τομαι και εγ/ μ#πς δεν
α=ί%ει κανείς να παντρε.εται και να κ$νει παιδία.
Q (+ι) 0αν$σ* δεν είναι έτσιY........
4ι +ριστιανοί στο καιρό τν διγμ/ν δεν παντρε.ονταν7 Και παντρε.ονταν
και παιδι$ έκανανYY
Εί+αν τ*ν ελπίδα το&ς στ*ριγμέν* στο AριστόJ..ό+ι στο&ς αν1ρ/πο&ς.
Είναι ολιγοπιστία α&τός ο λογισμός. 4 0εός σε μια στιγμ# μπορεί να τα
διορ1/σει όλα. Dα σ,#σει όλα τα στρα,$. Κ$νο&ν οι $ν1ρποι σ+έδιαJ.έ+ει
και 0εός τα δικ$ @ο&.
Dα #=ερες πόσες 5ορές τ.λι=ε ο δι$,ολος τ* γ* με τ*ν ο&ρ$ το& για να τ*ν
καταστρέ3ειJ.
9εν τον $5*σε ο 0εόςJ.το& +αλ$ει τα σ+έδια. Και το κακό πο& π$ει να κ$νει
ο δι$,ολος) ο 0εός το α=ιοποιεί και ,γ$%ει μεγ$λο καλό. -*ν αν*σ&+είςY
4R
85. Κ$ποια 5ορ$ ο π. >αSσιος μο& δι*γ#1*κε πς το& παρο&σι$στ*κε * >αναγία
μας) μέρα μεσ*μέρι) και τον ,ο#1*σε σε μια αν$γκ* πο& εί+ε. "&νομίλ*σαν
μα%ί για λίγα λεπτ$.
Q >ς αισ1αν1#κατε γέροντα7 8/τ*σα.
Q -εγ$λ* +αρ$J.όμς αισ1ανόμο&ν και ντροπ#J..δ&σκολε.ομαιJ-*τέρα
το& 0εο. είναιJ.με τον $γιο Eακείμ και τ*ν αγία Bννα κινο.μαι πιο $νεταY
86. 8/τ*σε κ$ποιος:
Q 6έροντα είναι μερικ$ %ε&γ$ρια πο& εν/ 1έλο&ν) δεν μπορο.ν να κ$νο&ν
παιδι$. 6ιατί σ&μ,αίνει α&τό7
Q 6ια να ,ολε.εται και κανένα ορ5ανόJτο&ς έδσε και ο 0εός ένα δικό το&ς
μετ$Y
87. Είπε π$λι:
Q (ταν γ&ρί%ει κανείς από τ*ν δο&λει$ το& και είναι νε&ριασμένος #
αγ+μένος καλ.τερα είναι να π$ει μια ,όλτα στο π$ρκο για είκοσι λεπτ$ και
να γ&ρίσει στο σπίτι το& #ρεμος και με +αμόγελο) και ας π$ει
κα1&στερ*μένος.
Q "#μερα τον %αλί%ο&ν τον $ν1ρπο. @α +τ&π$νε τα κα*μένα τα παιδι$ από
δ και από κει με δι$5ορες 1ερίες) τα πι$νει μετ$ 5ό,ος) $γ+ος και
=εσπ$νε στα ναρκτικ$ και τ*ν διασκέδασ*. 2λλ$ α&τ# * κοσμικ#
διασκέδασ* προσ1έτει $γ+ος.
?λέπεται από α&τ# τ*ν %# κανείς γε.εται σε κ$ποιο ,α1μό τ*ν κόλασ* #
τον παρ$δεισο αν %ει σ.μ5να με το 1έλ*μα το& 1εο. με τ*ν Εκκλ*σία.
88. A$ρισε γέροντας ένα ,ι,λίο στα μεγ$λα παιδι$ τ*ς 6< I&κείο&) πο& έλεγε για
τ*ν ελλ*νικότ*τα τ*ς -ακεδονίας.
Q bι γονείς να προσέ+ο&ν στο σπίτι τι ,ι,λία) έ+ο&ν γιατί μπορεί να πέσο&ν
στα +έρια τν παιδι/ν και να π$1ο&ν %*μι$. "το σπίτι να έ+εις μόνο
+ριστιανικ$ ,ι,λία.
89. Είπε π$λι:
Q (ταν το παιδί από μικρό γεμίσει με Aριστό π*γαίνει στ*ν εκκλ*σία με το&ς
γονείς) κοιννεί) 3$λλει) προσε.+εται) αργότερα όταν μεγαλ/σει και 5.γει
μακρι$ από το&ς γονείς και ,ρε1εί ακόμ* και σε $σ+*μο περι,$λλον δεν έ+ει
αν$γκ*.
Είναι σαν το =.λο πο& όταν έ+ει ποτιστεί καλ$ με λινέλαιο μετα δεν έ+ει
αν$γκ* από τ*ν ,ρο+#) επειδ# είναι ποτισμένο με το λαδί) δεν δέ+εται τα
νερ$) τα πετ$ει έ=.
:λεγε π$λι:
Q "τα παιδία πρέπει να προσέ+ο&με πολ. τι το&ς λέμε. 6ιατί έ+ο&ν μια
απλότ*τα και τα πιστε.ο&ν. Είναι και πολλ$ πο& έ+ο&ν μεγ$λο 5ιλότιμο και
παίρνο&ν τα λόγια τν γονι/ν το&ς κατ$ γρ$μμα.
90. 8/τ*σαν τον γέροντα:
Q "ε α&τ$ τα παιδία πο& έ+ο&ν μπλέ=ει με τ*ν γιόγκα και με τ*ν μαγεία)
πρέπει να το&ς το λέει κανείς =εκ$1αρα) από τ*ν αρ+# ότι είναι δια,ολικ$
α&τ$ * να το&ς το λέει σιγ$ Q σιγ$c7
4C
Και ο γέρν απ$ντ*σε.
Q Dα το&ς το λέει κανείς) αλλ$ με καλοσ.ν*.
Είπε π$λι:
2ν ο $ν1ρπος αγαπ#σει τον 0εό) αγαπ$ει και τον πλ*σίον και μετ$
πα1αίνει &περ+είλισ* * καρδι$ και αγαπ$ει τα %/α) τ*ν κτίσ* όλ*.


4D
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

2d 4 >2@F8 >2E"E4" -4G ΕE>Ε. ΕΚ94"ΕE" 480494XF ΚGaΕIF
?d 20RDEΚ4 6Ε84D@EΚ4. ΕΚ94"ΕE" E. F"GA2"@F8E4 . B6E4G 68F648E4G
>2I2-2
6d ("E4" >2E"E4" ?ΕIE@"Κ4T"ΚG. ΕΚ94"ΕE" >Ε@84" ->4@"F".
4L
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΜΟΡ!ΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡ!ΕΣ
1. Ο ΠΑΠΑ ΤΥ#ΩΝ
91. :λεγε ο παπαQ@.+ν:
Q 6ια να ,ρεις καλό πνε&ματικό πρέπει να κ$νεις τρεις μέρες προσε&+# και
κατόπιν τι ο 0εός 1α 5τίσει. Και στο δρόμο πο& 1α π*γαίνεις να κ$νεις
προσε&+# να τον 5τίσει ο 0εός να σο& πει λόγο&ς καλο.ς.
:λεγε ακόμ*:
Q >$ντοτε να κ$νεις ε&+# πριν αρ+ίσεις κ$1ε εργασία. Dα λες ! 0εέ μο&)
δ/σε μο& δ.ναμ* και 5/τισ*' και κατόπιν να αρ+ίσεις τ*ν δο&λεία σο&. Και
στο τέλος !δό=α τον 0εό'.
:λεγε π$λι:
Q F κόλασ* έ+ει γεμίσει από αν1ρ/πο&ς παρ1ένο&ς ; &περ#5ανο&ς. @απεινό
$ν1ρπο 1έλει ο 0εός.
92. Κ$ποτε το& εί+ε στείλει κ$ποιος από τ*ν 2μερικ# μια επιταγ#. @*ν /ρα όμς
πο. τ*ν έπαιρνε ο 6έροντας από το @α+&δρομείο) τον
είδε ένας κοσμικός και νικ#1*κε από τον πειρασμό τ*ς
5ιλαργ&ρίας. >#γε λοιπόν τ*ν ν.+τα στο Κελλί το&
6έροντα) για να τον λ*στέ3*) με τον λογισμό ότι 1α
ε.ρισκε και $λλα +ρ#ματα) +ρίς να =έρ* ότι και εκείνα
πο. εί+ε π$ρει ο 6έροντας τα εί+ε δ/σει τ*ν ίδια /ρα
στον κ&ρ Q 0όδρο) για να π$ρ* 3μι$ για το&ς
5τ+ο.ς. 25ο. τον ,ασ$νισε αρκετ$ τον 6έροντα Q τον
έσ5ιγγε με ένα σ+οινί στον λαιμό το& Q διεπίστσε ότι
πρ$γματι δεν εί+ε +ρ#ματα και =εκίν*σε να 5&γ#. (
>απα Q @&+/ν το& είπε:
Q 0εός σ&γ+ρέσοι) παιδί μο&.
( κακοποιός α&τός $ν1ρπος π#γε και σε $λλον 6έροντα με τον ίδιο σκοπό)
αλλ$ εκεί τον έπιασε # 2στ&νομία) και ομολόγ*σε μόνος το& ότι εί+ε π$ει και
στον >απα Q @.+να. ( 2στ&νόμος έστειλε +ρο5.λακα και %#τ*σε τον
6έροντα για αν$κρισ*) επειδ# 1α γινόταν * δίκ* το& κλέ5τ*. ( 6έροντας
στενο+ρέ1*κε γιe α&τό και έλεγε στον +ρο5.λακα:
Q >αιδί μο&) εγ/ τον σ&γ+/ρεσα με όλ* τ*ν καρδι$ μο& τον κλέ5τ*.
Εκείνος όμς δεν έδινε κα1όλο& σ*μασία στα λόγια το& 6έροντα) γιατί
εκτελο.σε αν/τερ* διαταγ#) και τον τρα,ο.σε και το& έλεγε: Q Bντε)
γρ#γορα) 6έρονταY εδ/ δεν έ+ει σ&γ+/ρεσ* και !ε&λόγ*σαν'.
@ελικ$ τον λ&π#1*κε ο 9ιοικ*τ#ς και τον $5*σε από τ*ν Eερισσό να γ&ρίσ*
στο Κελλί το&) επειδ# έκλαιγε σαν μρό παιδί) γιατί νόμι%ε ότι 1α γίν* και
α&τός αιτία να τιμρ*1# ο κλέ5τ*ς.
(ταν το 1&μόταν α&τό το περιστατικό) δεν μπορο.σε να το +ρέσ* στο
μ&αλό το& και μο& έλεγε:
Q >$Qπ$Qπ$) παιδί μο&Y α&τοί οι κοσμικοί $λλο τ&πικό έ+ο&νf δεν έ+ο&ν το
!ε.λόγ*σον') !0εός σ&γ+ρέσοι'.
4G
Hν/ ο 6έροντας τ*ν λέ=* !ε&λόγ*σον' τ*ν +ρ*σιμοποιο.σε π$ντα και με τις
πολλές καλογερικές έννοιες) όπς το !ε&λογείτε' # !ε&λόγ*σον') όταν
%*το.σε ταπειν$ τ*ν ε&λογία το& $λλο&) και μετ$ 1α έδινε και α&τός τ*ν
ε&λογία το& με τ*ν ε&+# !( Κ.ριος να σε ε&λόγ*σ*'. -ετ$ από τον
σ&ν*1ισμένο +αιρετισμό οδ*γο.σε το&ς επισκέπτες στο Dαό και έ3αλλαν
μα%ί το "/σον) Κ.ριε) τον λαόν σο& και το B=ιον εστίν και) ε$ν #ταν καλός
καιρός) έ,γαιναν έ=) κ$τ από τ*ν ελι$) και κα1όταν μα%ί το&ς πέντε
λεπτ$) μετ$ σ*κνόταν με +αρ$ και έλεγε:
Q Εγ/ τ/ρα κερ$σματα.
:,γα%ε νερό από τ*ν στέρνα και γέμι%ε ένα κ.πελλο για τον επισκέπτ*)
έ,α%ε και στο δικό το& τενεκ$κι Uκονσερ,οκο.τι) πο. το +ρ*σιμοποιο.σε και
για μπρίκιV και έ3α+νε μετ$ να ,ρ# κανένα λο&κο.μι) $λλοτε κατ$=*ρο και
$λλοτε μ&ρμ*γκο5αγμένο) το όποιο) επειδ# #ταν ε&λογία το& >απα Q
@.+να) δεν προ=ενο.σε α*δία. 25ο. τα ετοίμα%ε) έκανε τον "τα&ρό το& ο
6έροντας) έπαιρνε το νερό και έλεγε: !>ρ/τα εγ/e ε&λογείτεY' και περίμενε
να το& π# ο επισκέπτ*ς τ*ν ε&+# !( Κ.ριος να σε ε&λόγ*σ*') αλλι/ς δεν
έπινε νερό. -ετ$ 1α έδινε και α&τός τ*ν ε&+# το&. @*ν ε&+# από το&ς $λλο&ς
τ*ν αισ1ανόταν ς αν$γκ*) ό+ι μόνο από το&ς Eερμένο&ς # -ονα+ο.ς αλλ$
ακόμ* και από το&ς λαSκο.ς) μικρο.ς και μεγ$λο&ς στ*ν *λικία.
-ετ$ από το κέρασμα περίμενε να ιδ# ε$ν έ+ο&ν κανένα 1έμα. (ταν έ,λεπε
ότι είναι αργόσ+ολος $ν1ρπος και #ρ1ε μόνο για να πέρασ* τ*ν /ρα το&)
τότε το& έλεγε:
Q >αιδί μο&) στ*ν κόλασ* 1α π$νε και οι τεμπέλ*δες) ό+ι μόνο οι αμαρτλοί.
Ε$ν παρέμενε και δεν έ5ε&γε) τον $5*νε ο 6έροντας και έμπαινε στο Dαό και
προσε&+όταν) και έτσι ο επισκέπτ*ς αναγκα%όταν να 5&γ#. (ταν π$λι #1ελε
να εκμεταλλε&1# κανείς τ*ν απλότ*τα το& 6έροντα) για να ε=&π*ρέτ*σ* τον
$λ5α # ,#τα σκοπό το&) το καταλ$,αινε με τ*ν 1εία το& 5/τισ* και το&
έλεγε:
Q >αιδί μο&) εγ/ Ελλ*νικ$ δεν =έρe π#γαινε σε κανέναν :λλ*να) για να
σ&νεννο*1#ς καλ$.
T&σικ$) δεν λ&πόταν ποτέ τον κόπο ο.τε τον +ρόνο) όταν έ,λεπε πνε&ματικ$
ενδια5έροντα στο&ς αν1ρ/πο&ς. Εν/ με το στόμα σ&μ,ο.λε&ε) με τ*ν καρδι$
και τον νο& προσε&+όταν. \ προσε&+# το& #ταν πια α&τοενέργ*τ*)
καρδιακ#. 4ι $ν1ρποι) πο. τον πλ*σία%αν) το αισ1$νονταν α&τό) γιατί
έ5ε&γαν πολ. δ&ναμμένοι. Και ο 6έροντας το&ς ε&λογο.σε μέ+ρι να
κρ&5το.ν πια.
93. Κ$ποτε τον εί+ε επισκε51εί ο >ατ#ρ Bγα1$γγελος ο g,*ρίτ*ς) ς 9ι$κος.
(ταν έ5ε&γε) #ταν σκοτ$δι) δεν εί+ε 5τίσει ακόμ*. ( >απα Q @&+/ν προε`δε
τον κίνδ&νο) πο. 1α διέτρε+ε ο 9ι$κος) και ανέ,*κε α&τ# τ*ν 5ορ$ στο τοι+$κι
τ*ς μ$νδρας και ε&λογο.σε σ&νέ+εια. (ταν έ51ασε ο 9ι$κος στ* ρ$+* και είδε
τον 6έροντα να ε.λογ* ακόμ*) τον λ&π#1*κε και το& 5/να=ε να μ*
κο&ρ$%εται) να μπ# στο κελλί το&. 2&τός όμς ατ$ρα+ος με &3μένα τα +έρια)
σαν τον -&σ#) προσε&+όταν και ε&λογο.σε. Εν/ λοιπόν ,$δι%ε =ένοιαστος ο
9ι$κος) =α5νικ$) πέ5τει π$ν σε καρτέρι κ&ν*γ/ν) πο. περίμεναν
αγριό+οιρο&ς. :νας κ&ν*γός τρ$,*=ε να ρί=*) αλλ$ οι ε&+ές το& 6έροντα
4I
έσσαν τον 9ι$κο από τον 1$νατο και τον κ&ν*γό από τ*ν 5&λακ#. 6ιe α&τό
μο& έλεγε π$ντα ο 6έροντας:
Q >αιδί μο&) να μ*ν έρ+εσαι ποτέ τ*ν ν.+τα) γιατί τ*ν ν.+τα τα 1*ρία
περπατο.ν) και οι κ&ν*γοί τα περιμένο&ν κρ&μμένοι...
2κόμ* και για τ*ν 0εία Iειτο&ργία έλεγε στον
-ονα+ό) πο. 1α τον ,ο*1ο.σε και 1α έκανε τον
3$λτ*) να έρ+εται το πρ` με το 5/τισμα. @*ν /ρα
δε τ*ς 0είας Iειτο&ργίας το& έλεγε να μέν* στον
μικρό δι$δρομο) έ= από τον Dαό) και από εκεί να
λέ* το Κ.ριε) ελέ*σαν) για να νι/1* τελείς μόνος
το& και να κιν#ται $νετα στ*ν προσε&+# το&. (
ταν έ51ανε στο Aερο&,ικό) ο >απα Q@&+/ν
*ρπ$%ετο είκοσι ές τρι$ντα λεπτ$) και ο 3$λτ*ς
1α έπρεπε να επαναλ$,* πολλές 5ορές το
Aερο&,ικό) μέ+ρι να ακο.σ* τις περπατ*σιές το&
στ*ν -εγ$λ* Είσοδο. f(ταν τον ρτο.σα μετ$ στο
τέλος !τι ,λέπεις) 6έροντα') εκείνος μο& απαντο.σε:
Q@α Aερο&,είμ και "ερα5είμ δο=ολογο.ν τον 0εό.
:λεγε επίσ*ς στ*ν σ&νέ+εια:
Q :μενα μετ$ από μισ# /ρα με κατε,$%ει ο 5.λακας μο& Bγγελος και τότε
σ&νε+ί% τ*ν 0εία Iειτο&ργία.
94. Κ$ποτε) τον εί+ε επισκε51# ο π. 0εόκλ*τος ο 9ιον&σι$τ*ς. Επειδ# # πόρτα το&
>απα Q @.+να #ταν κλειστ#) και από τον Dαό ακο.γονταν γλ&κιές
3αλμδίες) δεν 1έλ*σε να ενό+λ*σ* με το +τ.π*μα τ*ς πόρτας) αλλ$ περίμενε
να τελει/σο&ν) γιατί νόμι%ε ότι ,ρίσκονται στο !Κοιννικό'. "ε λίγο ,γαίνει ο
>απα Q @&+/ν και ανοίγει τ*ν πόρτα. (ταν μπ#κε ο π. 0εόκλ*τος) δεν ,ρ#κε
κανέναν $λλον εκτός από τον >απα Q @.+να. @ότε κατ$λα,ε ότι οι
3αλμδίες εκείνες #ταν 2γγελικές.
95. "τα γερ$ματα το& πια) επειδ# έτρεμαν τα πόδια το&) έρ+ονταν σ&ν#1ς και
λειτο&ργο.σαν ο >απα Q -$=ιμος και ο >απα Q 2γα1$γγελος) οι E,*ρίτες) πο.
#ταν πιο κοντ$) και το& $5*ναν και Bγιον Bρτο) γιατί κοιννο.σε κ$1ε μέρα.
T&σικ$) #ταν προετοιμασμένος κ$1ε μέρα με τ*ν αγία το& %#.
6ια τον >απα Q @.+να όλες σ+εδόν οι *μέρες το& +ρόνο& #ταν
9ιακαιν#σιμες) και %ο.σε π$ντα τ*ν >ασ+αλιν# +αρ$. "&νέ+εια $κο&γε
κανείς από το στόμα το& το 9ό=α σοι ο 0εός) 9ό=α σοι ο 0εός. 2&τό
σ&νιστο.σε και σε όλο&ς: να λέμε το 9ό=α σοι ο 0εός) ό+ι μόνο όταν περν$με
καλ$) αλλ$ και όταν περν$με δοκιμασίες) γιατί και τις δοκιμασίες τις
επιτρέπει ο 0εός για 5$ρμακα τ*ς 3&+#ς.
96. >ολ. πονο.σε για τις 3&+ές πο. &πέ5εραν στο $1εο κα1εστ/ς τ*ς 8σίας.
-ο& έλεγε με δακρ&σμένα μ$τια:
Q>αιδί μο&) * 8σία έ+ει ακόμ* κανόνα από τον 0εόe 1α πέρασ* όμς.
97. 6ια τον εα&τό το& ό 6έροντας δεν νοια%όταν κα1όλο& ο.τε και 5ο,όταν) γιατί
εί+ε πολ. 5ό,ο 0εο. U1εία σ&στολ#V και ε&λ$,εια. Επειδ# αγνι%όταν και με
πολλ# ταπείνσ*) δεν διέτρε+ε ο.τε τον πνε&ματικό κίνδ&νο τ*ς πτ/σες.
Επομένς) π/ς να 5ο,*1# και τι να 5ο,*1#7 @ο&ς δαίμονες) πο. τρέμο&ν από
4J
τον ταπεινό $ν1ρπο) # τον 1$νατο) πο. σ&νέ+εια τον μελετο.σε και
ετοιμα%όταν +αρο.μενος γιe α&τόν7 -$λιστα) εί+ε ανοί=ει και τον τ$5ο το&
μόνος το&) για να είναι έτοιμος) και έμπ*=ε και τον "τα&ρό) πο. και α&τόν τον
εί+ε κ$νει ο ίδιος) και έγρα3ε τα ε=#ς) α5ο. εί+ε προαισ1αν1# τον 1$νατο το&:
!2μαρτλός @&+/ν) Eερομόνα+ος) OP +ρόνια στο Bγιον (ρος. 9ό=α σοι ο 0εός'.
>$ντα με το 9ό=α σοι ο 0εός 1α $ρ+ι%ε και με το 9ό=α σοι ο 0εός 1α
τελείνε ο 6έροντας. Εί+ε σ&μ5ιλι1# πια με τον 0εό) γιe α&τό
+ρ*σιμοποιο.σε περισσότερο το 9ό=α σοι ο 0εός παρ$ το Κ.ριε E*σο.
Aριστέ) ελέ*σον με. Κινείτο) όπς είδαμε) στον 1είο +/ρο) α5ο. λ$μ,ανε
μέρος και στ*ν ο&ρ$νια δο=ολογία με το&ς 2γίο&ς 2γγέλο&ς τ*ν /ρα τ*ς
0είας Iειτο&ργίας.
Επειδ# εί+ε αν$3ει πια * 5λόγα το& 1είο& έρτος μέσα στ*ν καρδι$ το&) γιe
α&τό και δεν τον σ&γκινο.σαν τα μ$ταια πρ$γματα)
όπς ανέ5ερα. @ο κελλί το& #ταν και α&τό μικρό. Εί+ε
ένα τραπε%$κι πο. ακο&μπο.σε εικόνες) κα1/ς και το
ακοίμ*το κανδ#λι και το 1&μιατ#ρι. 9ίπλα εί+ε το
2γγελικό το& "+#μα και το τριμμένο το& ρ$σο. 2πό τ*ν
$λλ* πλε&ρ$ το& τοί+ο& εί+ε τον Εστα&ρμένο και σε
μια $κρ* εί+ε τρεις σανίδες για κρε,$τι με μια
κο&ρελιασμέν* κο&,έρτα απλμέν* για στρ/μα. 6ια
σκέπασμα εί+ε ένα παλιό π$πλμα με τα ,αμ,$κια $πe
έ=) από το όποιο έπαιρναν και τα ποντίκια ,αμ,$κι)
για να κ$νο&ν τις 5λιές το&ς. Επ$ν στο δ#1εν
μα=ιλ$ρι το& εί+ε το Ε&αγγέλιο και ένα ,ι,λίο με
ομιλίες το& 2γίο& Aρ&σοστόμο&. @ο δε π$τμα το&
κελλιο. το& #ταν μεν από σανίδες) αλλ$ 5αινόταν σαν σο&,αντισμένο)
επειδ# δεν σκο.πι%ε ποτέ) και οι λ$σπες) πο. έμπαιναν από έ=) με τα γένια
και τα μαλλι$) πο. έπε5ταν κ$τ +ρόνια ολόκλ*ρα) εί+αν σ+*ματίσει
κανονικό σο&,$.
( >απα Q @&+/ν δεν έδινε καμι$ σ*μασία στο κα1$ρισμα το& κελλιο. το&
αλλ$ στο κα1$ρισμα τ*ς 3&+#ς το&) γιe α&τό και κατόρ1σε να γίν* δο+είο
τ*ς A$ριτος το& 0εο.. "&νέ+εια έπλενε τ*ν 3&+# το& με τα πολλ$ το&
δ$κρ&α και +ρ*σιμοποιο.σε +ονδρ$ προσό3ια) επειδ# τα σ&ν*1ισμένα
μανδ#λια δεν τον ε=&π*ρετο.σαν.
Hί+ε 51$σει σε μεγ$λ* κατ$στασ* πνε&ματικ# ο 6έρονταςY F 3&+# το& εί+ε
γίνει πολ. ε&αίσ1*τ*) αλλ$ για να ,ρίσκεται ο νο&ς το& σ&νέ+εια στον 0εό)
εί+ε 51$σει και σε αναισ1*σία σματικ#. 25ο. δεν αισ1ανόταν πια καμι$
ενό+λ*σ* από τις μ.γες) τα κο&νο.πια και το&ς 3.λλο&ς) πο. εί+ε +ιλι$δες.
@ο κορμί το& #ταν κατατρ&π*μένο και τα ρο.+α το& γεμ$τα από κόκκινα
στίγματα. -ο& λέει ο λογισμός μο& ότι και με τις σ.ριγγες να το& τρα,ο.σαν
το αίμα το& τα %ο&%ο.νια) π$λι δεν 1α το αισ1ανόταν. -έσα στο κελλί το&
κ&κλο5ορο.σαν όλα ελε.1ερα) από %ο&%ο.νια μέ+ρι ποντίκια.
Κ$ποτε το& είπε ένας -ονα+ός) επειδ# έ,λεπε τα ποντίκια να +οροπ*δο.ν:
Q 6έροντα) 1έλεις να σο& 5έρ μια γ$τα7
Εκείνος απ$ντ*σε:
RS
Q (+ι) παιδί μο&. Εγ/ έ+ μια γ$τα) μι$μισ* 5ορ$ μεγαλ.τερ* από τ*ν γ$τα.
:ρ+εται εδ/) τ*ν τα`%) τ*ν +αSδε.) και μετ$ π*γαίνει στ*ν καλ.,α τ*ς
κ$τ στο λ$κκο και *σ&+$%ει.
\ταν μια αλεπο.) # οποία επισκεπτόταν τον 6έροντα τακτικ$) σαν καλός
γείτονας.
Εί+ε επίσ*ς και ένα 1*λ&κό αγριό+οιρο) πο. γεννο.σε κ$1ε +ρόνο κοντ$ στο
5ρ$+τ* το& κ#πο& το&) για να τ*ν προστατε.ει ο 6έροντας. f(ταν έ,λεπε
κ&ν*γο.ς να περνο.ν από τ*ν περιο+# το&) το&ς έλεγε ο >απα Q @&+/ν:
Q >αιδι$ μο&) εδ/ δεν &π$ρ+ο&ν μεγ$λα γο&ρο.νια. T.γετε.
4ι κ&ν*γοί νόμι%αν ότι δεν &π$ρ+ο&ν αγριό+οιροι στ*ν περιο+# το& και
έ5ε&γαν.
( $γιος 6έροντας σαν καλός πατέρας το&ς μεν αν1ρ/πο&ς έτρε5ε
πνε&ματικ$) τα δε μεγ$λα $γρια %/α τα τα`%ε από τ*ν λίγ* τρο5# πο. εί+ε
και τα +όρταινε περισσότερο από τ*ν πολλ# το& αγ$π*) και τα μικρ$
%ο&%ο.νια τe α5#νε να 1*λ$%ο&ν από το λίγο το& αίμα.
98. Εί+ε γερ# κρ$σ* ο 6έροντας) αλλ$ από τ*ν πολλ# $σκ*σ* εί+ε έ=αντλ*1#.
f(ταν τον ρτο.σε κανείς !τι κ$νεις) 6έροντα) είσαι καλ$') απαντο.σε:
Q 9ό=α σοι ο 0εός) καλ$ είμαι) παιδί μο&. Εγ/ δεν είμαι $ρρστος) αλλ$
αδ&ναμία έ+.
99. >ολ. στενο+ριόταν) όταν έ,λεπε καλο1ρεμμένο νέο) και περισσότερο) όταν
έ,λεπε καλο1ρεμμένο Καλόγ*ρο) επειδ# δεν ταιρι$%ο&ν τα πα+ι$ με το
2γγελικό "+#μα.
-ια μέρα τον επισκέ5τ*κε ένας λαSκός πολ. +ονδρός και το& λέει:
Q 6έροντα) έ+ πόλεμο σαρκικό με ,ρ/μικο&ς λογισμο.ς) πο. δεν μe α5#νο&ν
κα1όλο& να *σ&+$σ.
( >απα Q @&+/ν το& είπε:
Q Ε$ν) παιδί μο&) εσ. 1α κ$ν*ς &πακο#) με τ*ν A$ρ* το& Aρίστο& εγ/ 1α σε
κ$ν Bγγελο. Dα λες) παιδί μο&) σ&νέ+εια τ*ν ε&+#) το Κ.ριε E*σο. Aριστέ)
ελέ*σόν με) και να περν$ς όλες τις #μερες με 3μί και νερό) και το "$,,ατο
και τ*ν Κ&ριακ# να τρς 5αγ*τό με λίγο λ$δι. Dα κ$ν*ς και από εκατόν
πεν#ντα μετ$νοιες τ*ν ν.κτα και να δια,$%*ς μετ$ τ*ν >αρ$κλ*σ* τ*ς
>αναγίας και ένα κε5$λαιο από το Ε&αγγέλιο και το "&να=$ρι το& 2γίο& τ*ς
*μέρας.
-ετ$ από έ=ι μ#νες) πο. τον =αναεπισκέ5τ*κε) ο 6έροντας δεν μπόρεσε να
τον γνρίσ*) γιατί εί+αν 5.γει όλα τα περίσσια πα+ι$) και με ε&κολία πια
+ρο.σε από τ*ν στεν# πόρτα το& Dαο. το&. ( 6έροντας τον ρ/τ*σε:
Q >/ς περν$ς τ/ρα) παιδί μο&7
Κι εκείνος απ#ντ*σε:
Q @/ρα νι/1 πραγματικ$ σαν Bγγελος) γιατί δεν έ+ ο.τε σαρκικές
ενο+λ#σεις ο.τε και ,ρ/μικο&ς λογισμο.ς και αισ1$νομαι πολ. ελα5ρός)
πο. έ5&γαν τα π$+*.
100.-ε τέτοιες πρακτικές σ&μ,ο&λές νο&1ετο.σε το&ς αν1ρ/πο&ς πο. το&
%*το.σαν ,ο#1εια. :κτος) 5&σικ$) από τ*ν μεγ$λ* πείρα πο. εί+ε αποκτ#σει)
εί+ε λ$,ει και 1είο 5τισμό από το&ς μεγ$λο&ς ασκ*τικο.ς το& αγ/νες. -ετ$
RK
από τις νο&1εσίες το& επακολο&1ο.σαν οι προσε&+ές το&) πο. τις αισ1$νονταν
οι επισκέπτες έντονα) όταν έ5ε&γαν.
@ο πετρα+#λι σ+εδόν ποτέ δεν το έ,γα%ε) γιατί πολλες 5ορές το σ#κνε από
τον έναν $ν1ρπο και το $πλνε στον $λλον και έπαιρνε τις αμαρτίες από
το&ς σ&ναν1ρ/πο&ς το& και το&ς =αλ$5ρνε με το -&στ#ριο τ*ς 1είας
:=ομολογ#σες. @ις ε=ομολογ#σεις) πο. το& έκαναν οι $ν1ρποι) τις
=ε+νο.σε αμέσς και έτσι έ,λεπε όλο&ς το&ς αν1ρ/πο&ς π$ντοτε καλο.ς και
όλο καλο.ς λογισμο.ς εί+ε για όλο&ς) γιατί εί+ε ε=αγνισ1# πια * καρδι$ το&
και ο νο&ς το&.
101.Κ$ποτε τον εί+ε ρτ#σει ένας Fγο.μενος: Q6έροντα) ποιος αδελ5ός είναι πιο
κα1αρός μέσα στο Κοινό,ιο7
( >απα Q @&+/ν απ#ντ*σε:
Q Bγιε Κα1*γο.μενε) όλοι οι αδελ5οί είναι κα1αροί. >οτέ δεν πλ#γνε
$ν1ρπο) αλλ$ το& 1ερ$πε&ε τα τρα.ματα με το ,$λσαμο τ*ς αγ$π*ς το&
Aρίστο&.
:λεγε στ*ν πονεμέν* 3&+#:
Q >αιδί μο&) εσένα ο Aριστός σε αγαπ$ει) σε σ&γ+/ρεσε. ( Aριστός αγαπ$ει
περισσότερο το&ς αμαρτλο.ς πο. μετανοο.ν και %ο&ν με ταπείνσ*.
>$ντα τόνι%ε τ*ν ταπείνσ* και έλεγε +αρακτ*ριστικ$:
Q :νας ταπεινός $ν1ρπος έ+ει περισσότερ* A$ρ* από πολλο.ς αν1ρ/πο&ς.
Κ$1ε πρ` ο 0εός ε&λογεί τον κόσμο με το ένα +έρι) $λλe όταν ιδ# κανέναν
ταπεινό $ν1ρπο) τον ε&λογεί με τα δ&ο @ο& +έρια. >$Qπ$Qπ$) παιδί μο&Y
εκείνος πο. έ+ει μεγαλ.τερ* ταπείνσ*) είναι ο μεγαλ.τερος από όλο&ς.
Επίσ*ς) έλεγε γιe α&το.ς πο. παρ1ενε.ο&ν π/ς πρέπει να έ+ο&ν και
ταπείνσ*) γιατί αλλι/ς δεν σ/%ονται μόνο με τ*ν παρ1ενία) διότι # κόλασ*
είναι γεμ$τ* και από &περ#5ανο&ς παρ1ένο&ς.
Q (ταν κα&+$ται κανείς ότι είναι παρ1ένος Q έλεγε Q1α το& π# ο Aριστός:
!Επειδ# δεν έ+εις και ταπείνσ*) π#γαινε στ*ν κόλασ*'. Εν/ σe εκείνον πο.
#ταν αμαρτλός και μετανό*σε και %# ταπειν$ με σ&ντρι,# καρδίας και
ομολογεί ότι είναι αμαρτλός) 1α το& π# ο Aριστός: !:λα) παιδί μο&) εδ/
στον γλ&κό >αρ$δεισο'.
102.:κτος από τ*ν ταπείνσ* και τ*ν μετ$νοια τόνι%ε πολ. τ*ν μελέτ* το& 0εο.)
δ*λαδ# ο νο&ς το& $ν1ρπο& να γ&ρί%* σ&νέ+εια γ.ρ από τον 0εό. Επίσ*ς)
τόνι%ε τ*ν μελέτ* τ*ς 2γίας 6ρα5#ς και τν 2γίν >ατέρν: Ε&εργετινό)
Tιλοκαλία) Bγιο Aρ&σόστομο) -έγα ?ασίλειο) 6ρ*γόριο 0εολόγο) Bγιο
-$=ιμο) "&με/ν Dέο 0εολόγο) B,,$ -ακ$ριο και B,,$ Eσα$κ. !\ μελέτ*)
έλεγε ο 6έροντας) 1ερμαίνει και τ*ν 3&+#) κα1αρί%ει και τον νο& και έτσι
ασκείται με προ1&μία ο $ν1ρπος και αποκτ$ει αρετές) εν/) όταν δεν ασκ#ται)
αποκτ$ει π$1*'.
-ια μέρα ρ/τ*σε το 6έροντα >α`σιο:
Q Εσ.) παιδί μο&) τι ,ι,λία δια,$%εις7
@ο& απ$ντ*σε:
QB,,α Eσα$κ.
Q >$Qπ$Qπ$) παιδί μο&Y α&τός ο Bγιος είναι μεγ$λοςY 4.τε έναν 3.λλο δεν
σκότνε ο B,,ας Eσα$κ.
R4
\1ελε με α&τό πο. είπε να τονίσ* τ*ν μεγ$λ* πνε&ματικ# ε&αισ1*σία το&
2γίο&.
103.( >$πα Q @&+/ν προσπα1ο.σε να μιμ*1# τον Bγιο Eσα$κ) ό+ι μόνο στο
*σ&+αστικό το& πνε.μα αλλ$ και στ*ν ε&αισ1*σία τ*ς πνε&ματικ#ς το&
αρ+οντι$ς) και δεν επι,$ρ&νε κανέναν $ν1ρπο. :λεγε στο&ς -ονα+ο.ς ότι
πρέπει να %ο&ν ασκ*τικ$) για να ελε&1ερ1ο.ν από τις μέριμνες) και ό+ι να
δο&λε.ο&ν σαν εργ$τες και να τρ/νε σαν κοσμικοί. 6ιατί το έργο το& -ον$+ο&
είναι οι μετ$νοιες) οι ν*στείες) οι προσε&+ές) ό+ι μόνο για τον εα&τό το& αλλ$
και για όλο τον κόσμο) %ντανο.ς και πε1αμένο&ς) και λίγ* δο&λει$ για τα
απαραίτ*τα) για να μ*ν επι,αρ.ν* το&ς $λλο&ς) διότι με τ*ν πολλ# δο&λει$
και μέριμνα =ε+ν$ει κανείς τον 0εό.
:λεγε +αρακτ*ριστικ$:
Q ( Tαρα/ έδινε πολλ# δο&λει$ και πολ. 5αγ*τό στον λαό το& Eσρα#λ) για
να =ε+$σο&ν τον 0εό.
104.>ριν αρ+ίσ* τις σ&μ,ο&λές το& ο 6έροντας) εί+ε τ&πικό να κ$ν* πρ/τα
προσε&+#) να επικαλεσ1# το f2γιο >νε.μα) για να τον 5/τισ*) και α&τό
σ&νιστο.σε και στο&ς $λλο&ς. :λεγε: !( 0εός $5*σε το Bγιο >νε.μα) για να
μας 5τί%*. 2&τό είναι νοικοκ.ρ*ς. 6ιe α&τό και # Εκκλ*σία μας αρ+ί%ει με το
?ασιλε. 4&ρ$νιε) >αρ$κλ*τε) το >νε.μα τ*ς αλ*1είας'. Εν/ έλεγε α&τ$ για
το Bγιο >νε.μα) αλλοινόταν το πρόσπο το&) και πολλοί ε&λα,είς $ν1ρποι
τ*ν έ,λεπαν α&τ# τ*ν αλλοίσ*. Είπε γέρν:
Q Κ$ποτε π#γε ένας μονα+ός σ< ένα κελί πο& #ταν κα1αρό) περιποι*μένο)
αρ+οντικό επίσ*μο. Είπε: !(πς είναι * καρδι$ το& 6έροντα έτσι είναι και το
κελί το&'.
>#γε σ< ένα $λλο πο& #ταν ακατ$στατο) αρα+νιασμένο κι $ν ; κ$τ. Είπε:
!4 6έροντας είναι καλός) ασ+ολείται σ&νέ+εια με τα πνε&ματικ$) και δεν έ+ει
κα1όλο& καιρό για τα &λικ$'.
\ταν αγα1ός ο μονα+ός α&τός και τα έ,λεπε όλα όμορ5α. (τι είσαι α&τό
,λέπεις) ότι %*τ$ς α&τό ,ρίσκεις.
105.Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ
!9ό=α εις τον 6ολγο1$ το& Aρίστο&'.
R 0είε 6ολγο1$) αγιασμένε με το αίμα το& Aρίστο&Y "ε παρακαλο.με) πες
μας πόσες +ιλι$δες αμαρτλ/ν με τ*ν A$ρ* το& Aρίστο&) τ*ν μετ$νοια και
τα δ$κρ&α κα1$ρισες και γέμισες τον ν&μ5/να το& >αραδείσο&7 RY με τ*ν
αγ$π* σο& τ*ν $ρρ*τ*) Aριστέ ?ασιλι$) με τ*ν A$ρ* "ο& όλα τα ο&ρ$νια
παλ$τια γέμισες από μετανοο.ντας αμαρτλο.ς. "& και εδ/ κ$τ όλο&ς
ελεείς και σ/%εις. Και ποιος μπορεί αντ$=ια να "ε ε&+αρίστ*σ*) έστ κι αν
εί+ε 2γγελικό νο&ν7 2μαρτλοί) ελατέ γρ#γορα. ( Bγιος 6ολγο1$ς είναι
ανοικτός και ο Aριστός ε.σπλα+νος. >ροσπέσετε προς 2&τόν και 5ιλ#σετε τα
$για @ο& πόδια.
-όνον 2&τός σαν ε.σπλα+νος μπορεί να γιατρέ3* τις πλ*γές σαςY fR) 1α
είμαστε ε&τ&+είς) όταν ο πολ&ε.σπλα+νος Aριστός μας α=ίσ* με μεγ$λ*
ταπείνσ* και 5ό,ο 0εο. και κα&τ$ δ$κρ&α να πλ.νμε τα παν$+ραντα
@ο& πόδια και με αγ$π* να τα 5ιλ#σο&μεY @ότε ο Aριστός ε.σπλα+νος 1α
RR
ε&δοκ#σ* να πλ.ν* τις αμαρτίες μας και 1α μας $νοι=* τις πόρτες το&
>αραδείσο&) όπο& με μεγ$λ* +αρ$) μα%ί με το&ς 2ρ+αγγέλο&ς και 2γγέλο&ς)
τα Aερο&,είμ και τα "ερα5είμ και με όλο&ς το&ς 2γίο&ς) αι/νια 1α
δο=$%μεν τον "τ#ρα το& κόσμο&) τον γλ&κ.τατο E*σο. Aριστό) τον 2μνό
το& 0εο. μα%ί με τον >ατέρα και το Bγιο >νε.μα) τ*ν (μοο.σιο και
αδιαίρετο @ρι$δα.
Eερομόνα+ος @&+/ν Q Bγιον (ρος
2. ΑΒΒΑΚΟΥΜ Ο ΑΝΥΠΟΔΗΤΟΣ $1894%1978&
106.4 πατέρας 2,,ακο.μ #ταν καλός εργ$τ*ς τ*ς προσε&+#ς και τ*ς εγκρ$τειας.
"το ασκ*ταριό το& στ*ν ?ίγλα εί+ε σ.ντρο5ο το& τ*ν εγκρ$τεια. Iίγο
,ρασμένο ρ&%$κι) και πολλ$κις αν$λαδο) #ταν από τα πιο σ&ν*1ισμένα
γε.ματα.
Q 6έροντα) 1έλει
πλ.σιμο το& είπε
κ$ποτε ένας
αδελ5ός τ*ς
Iα.ρας) όταν τον
είδε να ρί+νει το ρ.%ι
στ*ν κατσαρόλα)
+ρίς να το πλ.νει
προ*γο&μένς.
Q (λα $για με τ*ν
προσε&+#) Q #ταν *
απ$ντ*σ* το& π.
2,,ακο.μ ο οποίος
ε5$ρμοσε και σε
α&τό το σ*μείο τον
λόγο τ*ς 6ρα5#ς:
!>αν κτίσμα 0εο.
καλόν και ο&δέν
από,λ*τον μετ$ ε&+αριστίας λαμ,ανόμενν) αγι$%εται γαρ δια λόγο& 0εο.
και εντε.=ες'.
@ο κελλ$κι το& #ταν πτ+ό και απέριττο) αλλ$ α&τός το ονόμα%ε παλ$τι. F
σ.ντρο5ος κακοπ$1εια το& ,ίο& το& τον εί+ε κ$νει να αρκείται στα ελ$+ιστα)
και το πνε.μα τ*ς ε&γνμοσ.ν*ς τον δίδασκε να τα 1ερεί και α&τ$ πολλ$
και τον εα&τό το& αν$=ιο για τόσες ε&λογίες.
>αντο. κ&κλο5ορο.σε αν&πόδ*τος) παρεκτός τν περιπτ/σεν πο&
εισερ+όταν στ*ν εκκλ*σία # π#γαινε στο "&νοδικό) όπο& γινόντο&σαν οι
σ&ν$=εις τν 6ερόντν.
F πίστ* το& #ταν μεγ$λ*. @α π$ντα εγκατέλειπε στ*ν πρόνοια το& 0εο.) τ*ς
κ&ρίας 0εοτόκο& και το& 2γίο& Tανο&ρίο&. T$ρμακα δεν +ρ*σιμοποί*σε
ποτέ το&. (ταν τελε&ταία π$τ*σε ένα καρ5ί και πρ#σ1*κε το πόδι το&) και
RC
στ*ν σ&νε+εία μα.ρισε με σ&νε+# $νοδο το& πρ*=ίματος στο γόνατο το&
αρν#1*κε να +ρ*σιμοποί*σ* 5$ρμακα πο& το& έδσαν.
Q :+ο&με τ*ν >αναγία ; έλεγε Q) α&τ# μας &ποσ+έ1*κε ότι είναι 1α είναι *
γιατρός μας.
Και πρ$γματιY Εν/ το πρ#=ιμο εί+ε περ$σει το γόνατο το&) μετα από λίγο
$ρ+ισε να &πο+ρεί για να ε=α5ανισ1εί τελείς μετα από λίγες μέρες.
4 γνστός κα1*γ*τ#ς κ. Κ. Κα,αρνός ανα5έρει για τον γέροντα:
4 >. 2,,ακο.μ εί+ε τέλεια εμπιστοσ.ν* στο 0εό. Εί+ε τελείς παραδο1εί
τ*ν 1εία >ρόνοια. 4τιδ#ποτε επι+ειρείς να κανείς μο& είπε) π$ντοτε να
επικαλείσαι τον 0εό και λέγε:
Q 2ς γίνει) αν είναι καλόν.
Q >$τερ 2,,ακο.μ ποια είναι * 1έσ* σο& απέναντι στ*ν 5ιλοσο5ία7
Q 2λ*1ιν# 5ιλοσο5ία παιδί μο&) Q απ$ντ*σε Q ,ρίσκεται στα Ε&αγγέλια στις
επιστολές) το& αποστόλο& >α.λο& και αλλα+ο. τ*ς 6ρα5#ς ς επίσ*ς στα
έργα τν πατέρν και το&ς ,ίο&ς τν αγίν.
2ν και #ταν αγρ$μματος ο π. 2,,ακο.μ) εί+ε εκπλ*κτικ# γν/σ* τν
6ρα5/ν. -πορο.σε να απαγγέλλει από τ*ν μν#μ* το& τα+ές και ακρι,/ς
σελίδα σελίδα τ*ν >αλαι$ και Καιν# 9ια1#κ*.
Q >ς απέκτ*σες α&τ# τ*ν ικανότ*τα ρ/τ*σα τον π. 2,,ακο.μ7
Q Είναι αποτέλεσμα κα1*μεριν#ς σπο&δ#ς και αγνότ*τας) και π$ν από όλα
9/ρο το& $γιο& >νε.ματος) απ$ντ*σε.
Q >$τερ 2,,ακο.μ πες μο& είναι δ&νατό για ένα πο& %ει στο κόσμο να
πετ.+ει τ*ν αγιότ*τα7
Q Είναι πολ. δ.σκολο απ$ντ*σε ) αλλ$ ό+ι αδ.νατον. 4 Bγιος E$νν*ς ο
Aρ&σόστομος λέει ότι δεν είναι ο τόπος) αλλ$ ο τρόπος πο& κ$νει αγίο&ς.
4 $γιος προέτρεπε το&ς αν1ρ/πο&ς οι οποίοι %ο&ν στο κόσμο να π*γαίνο&ν
στο&ς πατέρες πο& %ο&ν στ*ν έρ*μο και να ε=ομολογο.νται σε α&το.ς.
:να απόγε&μα π$λι εν/ προσε&+όταν στο κελλ$κι το& τ*ν -ον#ς) τον
ειδοποί*σαν ότι κ$ποιος επίσκοπος το& πατριαρ+είο& 1έλει να το δει στο
"&νοδικό.
2μέσς ετοιμ$στ*κε και με απλότ*τα παιδιο. παρο&σι$στ*κε εν/πιον το&
&3*λο. =ένο& και τν 6ερόντν είπε:
Q Ε&λογείτε πατέρες ποιος με %#τ*σε7
Q Εγ/ π. 2,,ακο.μ) είπε ο επίσκοπος. 0α #1ελα πολ. να μο& ε=*γ#σεις τον
μακαρισμό !μακ$ριοι οι πτ+οί το πνε.ματι) ότι α&τ/ν εστί * ,ασιλεία τν
ο&ραν/ν'.
Q "ε,ασμιότατε) &π$ρ+ο&ν πολλές ε=*γ#σεις εγ/ τ/ρα μια κρατ/ το&
-εγ$λο& ?ασιλείο&) όπο& λέει) ότι τέτοιοι είναι σ$ν τον 2πόστολο >α.λο ο
οποίος έλεγε: !ς περικα1$ρματα το& κόσμο& εγεν#1*μεν) π$ντν
περί3*μα ές $ρτι'. 6ιατί ταπειν/νεται και ο αμαρτλός) αλλ$ καπτόμενος
&πό τ*ς αμαρτίας.
Q ?ρε) κι εμείς το λέμε αν$ποδα) ανα5/ν*σε ο επίσκοπος και τον αγκ$λιασε.
RD
3. ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ $1821%1908&
107.-ια σπο&δαία 2γιορείτικ* -ορ5# είναι και ο παπα ; "$,,ας ο
πνε&ματικός.-έγας ασκ*τ#ς) ισ$γγελος λειτο&ργός) ασ.γκριτος ε=ομολόγος
και κα1οδ*γ*τ#ς 3&+/ν.
2ναρί1μ*τες 3&+ές ταλαιπρ*μένες σε +ρόνο&ς δ.σκολο&ς και ταραγμένο&ς
,ρ#καν κοντ$ το& το λιμ$νι τ*ς στ*ρίας) το&ς δρόμο&ς τ*ς %#ς το .δρ τ*ς
αναπα.σες.
"το&ς τόσο&ς πο& ε=ομολογο.σε ο παπα ; "$,,ας #ταν και ένας ρο&μ$νος
δι$κονος. Dεαρός ακόμ* #ρ1ε στον 21 και *σ.+α%ε κ$πο& στ*ν έρ*μο) ό+ι
πολ. μακρι$ από τ*ν -ικρ$ 2γία Bννα.
Q >νε&ματικέ μο&) το& λέει μια μέρα ο δι$κονος α&τός περίλ&πα) σε
παρακαλ/ μ*ν =ε+$σεις να μν*μονε.σεις α.ριο στ*ν λειτο&ργία τ*ν μ*τέρα
μο& πο& έ+ει τα τρίτα τ*ς.
@α λόγια α&τ$ +τ.π*σαν στ*ν ακο# το& παπα ; "$,,α σαν λόγια πο&
πρόδιδαν 1ρι$μ,ο&ς το& δια,όλο&. 4 6έροντας ταρ$+τ*κε. Εδ/ σκέ5τ*κε
κ$ποιο $σ+*μο 5αγ*τό μαγείρε3ε ο ε+1ρός. 4 πανο.ργοςY -ε πόσ* τέ+ν*
πλανε.ει και σκοτί%ει τα πλ$σματα το& 0εο.. Aρίς να δεί=ει ε=τερικ$ τ*ν
αγνία το&) επιδό1*κε στ*ν ανί+νε&σ* το& κακο..
Q 6ια πες μο& παιδί μο& κα1αρότερα τ*ν &πό1εσ*. F μ*τέρα σο& έ+ει α.ριο τα
τρίτα τ*ς. 9*λαδ# πέ1ανε προ+τές. >έ1ανε στ*ν 8ο&μανία. >/ς εσ. σε δ&ο
μέρες πλ*ρο5ορ#1*κες το 1$νατο τ*ς7
-εσολ$,*σε λίγ* σιγ#.
Q >ς7 >ς το έμα1α7 Bρ+ισε να λέει δειλ$ ο δι$κονος. Dα μο& το είπεJ..
Q >οιος σο& το είπε7
Q -ο& το είπε ο 5.λακας $γγελός μο&.
Q 4 5.λακας $γγελος σο&7 :+εις δει τον $γγελό σο&7
Q 2=ι/1*κα να τον δ. 9εν είναι μια και δ.ο 5ορές. Είναι τ/ρα δ&ο +ρόνια.
-ο& παρο&σι$στ*κε με σ&ντρο5ε.ει στ*ν προσε&+#. Iέμε μα%ί το&ς
+αιρετισμο.ς κ$νο&με μετ$νοιες ανοίγο&με πνε&ματικές σ&%*τ#σειςJJ
Εκείνο τα !δ.ο +ρόνια' πίκρανε πολ. τον παπα ; "$,,α. 9&ο +ρόνια πλ$ν*ς
δεν είναι κ$τι το ασ#μαντο. DC α5#νεις τον ε+1ρό να +τί%ει μέσα σο&
ανενό+λ*τα επί δ&ο +ρόνια το οικοδόμ*μα τ*ς καταστρο5#ς σο&) είναι
1λι,ερό.
Q Και γιατι παιδί μο&) τόσο καιρό) δεν μο& ανέ5ερες τίποτα7
Q -ο& είπε ο $γγελος πς δεν είναι απαραίτ*το.
4 παπα ; "$,,ας καταλ$,αινε πς έ+ει να δ/σει μεγ$λ* μ$+*. Dα πείσει
πρ/τα τον δ&στ&+# δι$κονο ότι δεν πρόκειται για $γγελο. Dα ετοιμασ1εί
έπειτα να αντιμετπίσει τ*ν οργ# το& δαίμονα. !Κ.ριε E*σο. Aριστέ) Gιέ το&
0εο.) ελέ*σον και σ/σον *μ$ς') προσε&+#1*κε με 1έρμ*.
Q >αιδί μο& είσαι ,έ,αιος πς είναι $γγελος το& 0εο. α&τός πο&
εμ5ανί%εται7
RL
Q ?έ,αιοςY ?ε,αιότατος 6εροντ$ μο&Y -α προσε&+όμαστε μα%ί) κ$νο&με
κα1*μεριν/ς +ίλιες μετ$νοιες. "&%*το.με για τ*ν μέλλο&σα %#) για τον
παρ$δεισο. 4 5.λακας $γγελος μο& είναι.
4 δι$κονος 5αινόταν αμετ$πειστος. Εκείνο όμς πο& το& έκανε ε5εκτικό
#ταν * εμπιστοσ.ν* το&) στον 1εο5/τιστο >νε&ματικό το&.
Q 2λλ$ π$λι ; έλεγε Q πς μπορεί ο δαίμονας να με ενισ+.σει στ*ν προσε&+#7
2&τός πολεμ$ει το&ς προσε&+όμενο&ς.
-ετ$ από πολλ$ σ&μ5/ν*σαν να κατα5.γο&ν σε μερικές δοκιμασίες. Dα
δοκιμ$σο&ν τον !5.λακα $γγελο'.
Q _#τ*σε το&) το& είπε ο παπαQ"$,,ας) μόλις =αν$ρ1ει να πει το !0εοτόκε
>αρ1ένε'. 2κόμ* πες το& να κ$νει το σ*μείο το& "τα&ρο..
@α πρ$γματα όμς δεν #ταν τόσο απλ$. (ταν δ&ο ολόκλ*ρα +ρόνια σε έ+ει ο
πον*ρός τ&λιγμένο στ*ν πλ$ν*) τότε και τα μ$τια σο& και τα α&τι$ σο& τα
πλανε.ει και 5αντ$%εσαι πς ακο.ς το !0εοτόκε >αρ1ένε' και πς τον
,λέπεις να στα&ροκοπιέται. "τ*ν επόμεν* επίσκε3* ο δι$κονος με κ$ποια
κρ&5# εστερικ# ικανοποί*σ* είπε στον >νε&ματικό.
Q 6εροντ$ μο& τα πρ$γματα έ+ο&ν όπς σο& το έλεγα. Είναι $γγελος 0εο..
Είναι ο 5.λακας $γγελός μο&. Και το !0εοτόκε >αρ1ένε' το είπε και τον
"τα&ρό το& τον έκανε.
4 παπαQ"$,,ας το εί+ε αντιλ*51εί. 9.ο ετ/ν δο&λεία από τον πολ&μ#+ανο
ε+1ρό δεν μπορο.σε να α+ρ*στε&1εί ε.κολα. 2ν όμς α&τός =έρει πολλές
μ*+ανές) στο&ς 1εο5όρο&ς λ$μπει το 5ς τ*ς πανσο5ίας το& 0εο.) πο&
ε=ο&δετερ/νει τα τε+ν$σματα το& σκότο&ς. Κ$ποια 5τειν# ιδέα $στρα3ε
τότε στον 5τόμορ5ο νο& το& >νε&ματικο.. Και στρέ5εται αμέσς προς τον
δι$κονο:
Q Bκο&σε παιδί μο&. >ρόσε=ε σε μια τελε&ταία δοκιμασία. -< α&τ#ν 1α
=εκα1αρίσο&ν τα πρ$γματα. "το&ς αγγέλο&ς το& 1εο. &π$ρ+ει * δ&νατότ*τα
όλα να είναι γνστ$) γιατί το&ς τα αποκαλ.πτει ο 0εός. "το&ς δαίμονες
αντι1έτς δεν &π$ρ+ει παρόμοια δ&νατότ*τα και πολλ$ πρ$γματα το&ς
είναι σκοτειν$. "&μ5νείς7
Q "&μ5ν/.
Q 25ο. σ&μ5νείς) πρόσε=ε τι 1α κ$νο&με. Εγ/ τ*ν στιγμ# α&τ#) ακρι,/ς
τ*ν στιγμ# α&τ# κ$τι 1α σκε5τ/ ; σκέ5τ*κε κ$τι σε ,$ρος το& δια,όλο& Q
και το α5#ν κρ&πτό και α3*λ$5*το μέσα μο&. Εσ. το ,ρ$δ& 1α %*τ#σεις
από τον $γγελο να σο& το πει. 2ν το ,ρει τότε +ρίς αμ5ι,ολία είναι το&
1εο.. Και να έρ1εις να με εν*μερ/σεις.
6&ρί%οντας ο δι$κονος στ*ν καλ.,ι το&) σ$λε&ε μέσα το& κ$τι σαν αγνία)
σαν δ&σ$ρεστ* προαίσ1*σ*. 2πό τ*ν $λλ* μερι$ 1α.μα%ε τ*ν σπο&δαία ιδέα
το& >νε&ματικο.. F &πό1εσ* 1α περνο.σε τ/ρα τ*ν κρίσιμ* 5$σ* τ*ς.
-όλις %*τ#1*κε τ*ν ν.+τα απC τον $γγελο * λ.σ* το& προ,λ#ματος) κ$ποια
δ&σδι$κριτ* ταρα+# α&λ$κσε το 5τεινό πρόσπο το&. T$ν*κε να
σαστί%ει. 4 δι$κονος) πο& $ρ+ι%ε κ$τι να &πο3ι$%εται) επέμενε στο 1έμα το&.
Q Κ$ν &πακο# στον >νε&ματικό. Dα μο& πεις τι σκέ5τ*κε.
4 $γγελος με μερικο.ς ελιγμο.ς προσπ$1*σε να μετα5έρει αλλο. τ*ν
σ&%#τ*σ*. 4 δι$κονος όμς με επιμον# τον επανέ5ερε στο 1έμα. Bλλστε οι
τε+νικές α&τές &πεκ5&γές δεν το& προ=ενο.σαν καλ# εντ.πσ*.
RG
Q Dα μο& πεις τι σκέ5τ*κε ο >νε&ματικός. @ο 1έμα είνC απλό. 6ιατι τC
απο5ε.γεις7 @ο αγνοείς7
Q >ρόσε+ε δι$κο. -ε τον μικροπρεπ# τρόπο πο& μο& σ&μπερι5έρεσαι
κινδ&νε.εις να +$σεις τ*ν ε.νοια μο&.
Q 9εν =έρ. "ο& %*τ/ κ$τι ε.κολο. 6νρί%εις # ό+ι επιτέλο&ς) τι σκέ5τ*κε ο
>νε&ματικός7
@*ν /ρα α&τ# πετ$+τ*κε το λαμπερό προσπείο) μια 5ρικτ# μορ5#
αποκαλ.51*κε) μερικ$ $γρια δόντια έτρι=αν και σαν από στόμα
λ&σσασμένο& 1*ρίο& ακο.στ*καν τα λόγια.
Q Dα +α1είς $1λιε. 2.ριο τέτοια /ρα στ*ν κόλασ*) στ*ν 5τι$Y 0α σε
κ$3ο&μεY 0α σε καταστρέ3ο&μεY
Και ο δι$κονος έμεινε μόνος το&. -όνος το& και σστό ερείπιο. (λ* *
γλ&κ.τ*τα τν οπτασι/ν) δ&ο +ρόνια τ/ρα) δεν αντιστ$1μισε τ*ν τριν# το&
πικρία. 2ν δεν τον στ#ρι%αν από μακρι$ οι προσε&+ές το& >νε&ματικο. πο&
=αγρ&πνο.σε και παρακαλο.σε γι α&τόν) 1α εί+ε παραδ/σει το πνε.μα το&.
>έρασαν αρκετές /ρες /σπο& να σ&νέλ1ει και να στα1εί στα ποδι$ το&. @ο
Καλ.,ι το& πια δεν τον +ρο.σε. >ο&1εν$ δεν έ,λεπε ασ5$λεια παρ$ μόνο
κοντ$ στον >νε&ματικό. "C όλ* το& τ*ν διαδρομ# ,ο.ί%ε στ< α&τι$ το& *
απειλ#: !α.ριο τέτοια /ρα στ*ν κόλασ*'. 4 τρόμος τον διαπερνο.σε μέ+ρι το
μεδο.λι. :51ασε) όπς έ51ασε ς τ*ν καλ.,α τ*ς 2ναστ$σες. :πιασε το
ρ$σο το& >νε&ματικο. και δεν το $5*νε ο.τε στιγμ#. Και τ*ν /ρα πο&
έπρεπε εκείνος να κοιμ*1εί λίγο) δίπλα το& ο τρομοκρατ*μένος δι$κονος.
Q -* 5ο,$σαι παιδί μο& *ρέμ*σε.
Q >/ς να μ*ν 5ο,*1/) >νε&ματικέ μο&) πο& πλ*σι$%ει * /ρα. RY >λ*σι$%ει *
/ρα πο& 1α με π$ρο&ν.
@ι κρα&γές τρόμο& και απελπισίας #ταν α&τέςY
Q "/σε με) >νε&ματικέ μο&Y A$νομαιY -ε παίρνο&νY "/σε μεY
Q 6ονατί%ει ο παπαQ"$,,ας και γεμ$τος πόνο και δ$κρ&α δέεται στον Κ.ριο
να λ&π*1εί τον δο.λο το& και να επιτιμ#σει το&ς πον*ρο.ς δαίμονες.
Εισακο.σ1*κε * δέ*σ* το& κι ο ταλαίπρος δι$κονος σ/1*κε από το στόμα
λέοντος. :τσι π#ρε τέλος * τραγδία. @ραγδία πολ. διδακτικ#.
2λ#1εια τι κίνδ&νοι κρ.,ονται πίσ από τις οπτασίες και τα ορ$ματα τι
μπορεί να +τίσει ο ε+1ρός) όταν δεν =εδιπλ/νονται πλ#ρς τον εστερικό
το& κόσμο στ*ν ε=ομολόγ*σ*YY
@ι α=ί%ει ένας έμπειρος >νε&ματικόςY
2λλ$ και κ$τι $λλο. -ε τον +ρόνο και τ*ν κα1οδ#γ*σ* το& παπαQ"$,,α ο
8ο&μ$νος δι$κονος *ρέμ*σε. F πνε&ματικ# το& %# π#ρε καλ# ε=έλι=*.
Aειροτον#1*κε αργότερα και Eερέας και διακρινόταν π$ντα για τ*ν ε&λ$,εια
το&. Rστόσο εκείνα τα +ρόνια τ*ς πλ$ν*ς το& $5*σαν κ$ποια δ&σ$ρεστα
ί+ν*. 4 δι$,ολος ,λέπετε) εί+ε απόκτ*σ* απ$ν το& δικαι/ματα. 9ρε$ν 1α
το& πρόσ5ερε τόσο απολα&στικ$ ορ$ματα7
:τσι) αν και από μικρός π#γαινε στο 2γιον όρος) αν και αναπτ.+1*κε σε ένα
αγγελικό) 1α λέγαμε περι,$λλον παρ< όλα α&τ$ σ< όλ* κατόπιν %# το&
εταλαιπρείτο με δι$5ορο&ς ενο+λ*τικο.ς πειρασμο.ς. (λοι οι διακριτικοί
πατέρες διέ,λεπαν σ< α&τόν το κατ$λοιπο τ*ς διετο.ς εκείν*ς σ&νεργασίας
με τον $γγελο πο& δεν #ταν $γγελος.
RI
4. ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ $1902 ' 1975&
108.9ι*γείται ο πατέρας 9*μ#τριος:
Q "τις MPdK^dKLO]) *μέρα "$,,ατο και /ρα M μ.μ. π#γα στα -ετέρα για να
προσκ&ν#σ και 5ελ*1/ πνε&ματικ$.
@*ν Κ&ριακ# λειτο.ργ*σα στ*ν Eερ$ -ον# -εταμορ5/σες και τ*ν 9ε&τέρα
"τον Bγιο "τέ5ανο) ν&+τεριν#. Aαρ$ 0εο. και ε&λογία Κ&ρίο&.
25ο. με τ*ν δ.ναμ* το& 0εο. επέστρε3α στο +ριό μο&) με ειδοποί*σαν
αμέσς να π$ να κοινν#σ μια γρια _# 2ντνίο& 6καγκαστ$1*) πο&
#ταν από καιρό κατ$κοιτ*) περίπο& [N ετ/ν.
>#γα λοιπόν και τ*ν κοιν/ν*σα τν 2+ρ$ντν -&στ*ρίν) αμέσς 5/να=ε:
Q -ε έκα3ε * Κοιννία) 5τι$ έ+) δ/στε μο& νερό να πι καίγομαι. -ε καίει
μέσα. "τις λίγες /ρες πο& έ%*σε 5/να%ε σ&νε+εία * κα*μέν*. Κατόπιν
παρέδσε το πνε.μα τ*ς.
!π&ρ γαρ εστί το&ς ανα=ίο&ς 5λέγον'.
109.Είπε π$λι:
Q Dα έ+ετε αγ$π* και ταπεινο5ροσ.ν* και &πακο&#.
Q Dα σε 5&λ$=ει ο 0εός και * >αναγι$ από οικογενειακ$. 4 σαταν$ς στ*ν
οικογένεια είναι σαν έναν πο& π*γαίνει και ,ρίσκει τC αμπέλι =έ5ραγο. 1α
μπει μέσα. @ο ίδιο είναι και στ*ν οικογένεια. Ε$ν τ*ν οικογένεια τ* ,ρει
διαμοιρασμέν* και λοιπ$) 1α μπει μέσα. Ε$ν όμς έ+ο&ν αγ$π*) τον Aριστό
1α στέκεται μακρι$. 9εν μπορεί να μπει γιατι &π$ρ+ει ο Aριστός.
Q _ει ο Aριστός ; λέει Q και ,ασιλε.ει και τον κόσμο κ&ριε.ει. :+ μια %#
στ*ν εκκλ*σία. -< αρέσει π/ς να το π. -ε πον$ει) 1έλ όλος ο κόσμος να
έρ1ει στ*ν εκκλ*σία. Είναι γλ&κ.ς ο Aριστός) είναι πολ. γλ&κ.ς.
110.Είπε π$λι:
Q Ε$ν * Ελλ$δα δεν ρί=ει ,λέμμα προς
το&ς πολ.τεκνο&ς και δεν νοιαστεί *
πολιτεία για κ$1ε παιδί πο& γεννιέται)
δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
@ρεις μέρες πριν τ*ν επιστρ$τε&σ*
έλεγε:
Q @ο μπο&μ πλ*σι$%ει.
Και μετα τρεις μέρες έγινε *
επιστρ$τε&σ*.
Q :να μπο&μ 1α σιμ/σει τον κόσμο και
1α έλ1ο&ν και π$λι στον Aριστό) τ*ν
Εκκλ*σία.
Q (ταν 3έλνεις να καταλα,αίνεις και να
νι/1εις το τι λες. (+ι να επαίρεσαι ότι
δ#1εν 3έλνεις ραία) ότι είσαι
καλλί5νος. Dα %εις α&τ$ πο& λες.
RJ
Κ$ποτε εγ/ έλεγα στ* εκκλ*σία ένα τροπ$ριο το& αποστόλο& >έτρο&)
σ+ετικ$ με τ*ν $ρν*σ* το&. (ταν σε έ5τασα στ*ν λέ=εις !ο δε έκλα&σε
πικρ/ς' τότε είδα τ*ν εικόνα το& >έτρο& να κ&λο.ν δ$κρ&α. Ε&+αριστ#1*κε
ο Bγιος.
Bλλοτε π#γα στ*ν 2ίγινα. >εριοδε.σαμε όλα τα εκκλ*σ$κια πο& &π#ρ+αν
απέναντι από το μοναστ#ρι το& αγίο& Dεκταρίο&. "το δρόμο ακο.γαμε εγ/
και ο σ&νοδοιπόρος μο& ένα 1ρόισμα. "το τέλος μπ#καμε σε ένα Dαό πο&
&π#ρ+ε ο Εστα&ρμένος. a$λλαμε και Εκει από το ,$1ος τ*ς 3&+#ς. 4
Εστα&ρμένος ε&+αριστ#1*κε και μας πλ#ρσε με ε&δι$. @ο απολ&τίκιο
πο& λέμε είναι σαν να λέμε καλ*μέρα στον $γιο και εκείνος μας απαντ$.
ΠΕΡΙ ΠΟΝΗΡΟΥ ΕΧΘΡΟΥ (ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ )
111.9ι*γείται ο πατέρας 9*μ#τριος:
Q 4 ε+1ρός μας ο δι$,ολος π$ντοτε μας πολεμ$. >ιο πολ. όταν δεν το&
κ$νο&με τα +ατίρια. @ότε από τ*ν κακία το& ,ρίσκει +ίλιο&ς τρόπο&ς να μας
πειρ$=ει.
-ια 5ορ$ γ.ρι%α το ,ρ$δ& στο σπίτι) με +ιόνι. -ο& παρο&σι$στ*κε σαν
+οίρος. 9ιαλ.1*κε όμς σαν καπνός) μόλις έκανα το σ*μείο το& "τα&ρο..
Κ$ποτε π$λι όταν λειτο&ργο.σα) ακο. έ= να 1ορ&,ο.ν. ?γαίν και ,λέπ
ότι +τί%ανε πολ&κατοικία Bλλος εί+ε μ&στρί) $λλος 5τ&$ρι. Κ.λ.π. το&ς
στα.ρσα και ε=α5ανίστ*καν τα π$ντα.
ΕνC απόγε&μα περνο.σα από τ*ν πλατεία το& +ριο. και π#γαινα στο σπίτι
μο&. ?λέπ στο κα5ενείο πολλο.ς $νδρες) $λλοι πίνανε κρασί) $λλοι
+αρτοπαί%ανε. 4ι σαταν$δες #ταν γ.ρ ; γ.ρ π$ν στα κε5$λια το&ς) σε
έναν μ$λιστα #ταν σαν αρκο.δα.
-ια μέρα γ.ρι%α απC το +ρ$5ι και περν/ντας έ= από τ*ν εκκλ*σία το&
2γίο& 6εργίο& ,λέπ ένα σαταν$ =απλμένο. @ον ρτ/) !τι κανείς εδ/'7
Και μο& απαντ$: !Εγ/ κ$1ομαι εδ/ για να μ*ν α5#ν κανένα να κ$νει τον
στα&ρό το&'.
-ια 5ορ$ #ταν καλοκαίρι) με καλέσανε στο +ριό Κο.ρσο,ο να κ*δε.σ
κ$ποιον. (ταν γ.ρισα στο +ριό μο& στο δρόμο οι σαταν$δες με
πετρο,ολο.σαν. 0έλανε να με σκοτ/σο&ν. Bρ+ισα να λέγ το&ς
Aαιρετισμο.ς και διαλ.1*καν σαν καπνός.
112.Κ$ποτε δι*γ#1*κε το ε=#ς περιστατικό:
Q Κ$ποτε ένας ασκ*τ#ς προσε&+όταν στο 0εό να το& 5ανερ/σει με ποιο&ς
αν1ρ/πο&ς κ$νει καλ.τερα τ*ν δο&λει$ το& ο πον*ρός) και ποιοι
τιμρο.νται περισσότερο.
-όλις τέλεισε ο ασκ*τ#ς τ*ν προσε&+# το& παρο&σι$σ1*κε ο σαταν$ς.
@ότε ο ασκ*τ#ς τον ρτ$ α&τό πο& #1ελε να το& 5ανερ/σει ο 0εός.
!Εγ/ κ$ν καλ.τερα τ*ν δο&λει$ μο& με τις γ&ναίκες. 2&τές είναι πιο
καλόπιστες στα 1ελ#ματα μο& κι α&τές τιμρο.νται περισσότερο'.
4 ασκ*τ#ς δεν πείστ*κε και πολ.. @ότε το& λέει: !0α σο& το αποδεί= και σε
δ&ο τρεις μέρες 1α πιστέ3εις'.
"C ένα +ριό πιο π$ν απC τ* ?$νια %ο.σε ένα αντρόγ&νο ε&σε,ές) π#γαινε
στ*ν εκκλ*σία τακτικ$) κοιννο.σε ν#στε&ε και προσε&+όταν. Εκείνος το
CS
51όν*σε) και μ*+ανε.τ*κε το ε=#ς. >αίρνει μορ5# γ&ναίκας και π*γαίνει σε
μια $λλ* γ&ναίκα και τ*ς λέει. !Εγ/ είμαι * 6εργία από το τ$δε +ριό.
\λ1α να σε δ'. -ετα από σ&%#τ*σ* τ*ς λέει. !0έλ να με ,ο*1#σεις σε
κ$τι) και 1α σο& δ/σ ένα κασελ$κι λίρες'.
Εκείν* προ1&μοποι#1*κε) όποτε σ&νε+ί%ει: !Ε$ν κατορ1/σεις να ,$λεις το
τ$δε αντρόγ&νο να μαλ/σει τότε 1α π$ρεις τις λίρες. Εγ/ 5ε.γ και 1α
περ$σ σε δ&ο μέρες να δ τι έκανες'.
Εκείν* π#γε στο σπίτι α&τό το ε&σε,ές. Εκει εί+ανε ένα σο5ατ%# και έκανε το
σπίτι.
2&τ# π#γε και έ,αλε τα +έρια τ*ς στον ασ,έστ*. -ετα +τ.π*σε τ*ν πόρτα
και τ*ς $νοι=ε * σ.%&γος ονόματι -αρία. Εκείν* τ*ν +αιρέτισε και τ*ν
+$Sδε3ε στο πρόσπο) λέγοντας τ*ς τι όμορ5* πο& είναι και πόσο π$+&νε.
Κ$1ισε λίγο και έ5&γε.
>#γε αμέσς και σ&ν$ντ*σε τον $νδρα τ*ς και το& λέει:
!>#γα σπίτι σο& και ,ρ#κα τ*ν γ&ναίκα σο& με τον σο5ατ%# να παί%ο&ν και
να ασ+*μονο.ν'.
Εκείνος δεν τ*ν πίστε3ε.
Εκείν* όμς το& απ$ντ*σε:
!>#γαινε και δες τC αποτ&π/ματα στο πρόσπο τ*ς γ&ναίκα σο&'.
2&τός έτρε=ε αμέσς στο σπίτι το&. -όλις είδε τ*ν γ&ναίκα με τα
αποτ&π/ματα) $ρ+ισε να τ*ν +τ&π$. Εκείν* το& έλεγε ότι είναι α1/α κι ότι
δεν σ&νέ,*κε τίποτα. 2&τός όμς δεν πίστε3ε κι ε=ακολο.1*σε να τ*ν κτ&π$
αγρίς ές ότο& * -αρία πέ1ανε.
@ότε π#γε ο σαταν$ς στ*ν γ&ναίκα α&τ#ν και τ*ς λέει:. !\λ1α να σC
ε&+αριστ#σ'.
Εκείν* %#τ*σε τις λίρες.
@*ς απαντ$: !Aα%# είσαι7 >ο& να τις ,ρ εγ/ τις λίρες7 Εγ/ +$λασα το δικό
μο& το κον$κι και το δικό σο& 1α 5τι$=7 Εγ/ είμαι ο σαταν$ς και
ε=α5ανίστ*κε'.
\λ1ε σ μένα και μο& λέει: !>είστ*κες τ/ρα'7
>$ει παιδί μο&) σκοτ/σανε τσ$μπα και ,ερεσέ τ* -αρία.
113.Q -*ν 5ο,$στε παιδί μο& τον σαταν$. 9εν έ+ει τόσ* δ.ναμ*. Είναι πολ.
αδ.νατος. "κόν* είναι και δ&σδία. 2&τός δο&λε.ει για Wμ$ς. (ταν έρ+εται να
σε πειρ$=ει μα μ*ν στενα+ριέσαι. 4 1εός τον στέλνει για να στε5αν1είς
εσ..
2&τός πλαν$ το&ς αν1ρ/πο&ς) προπ$ντν το&ς εγιστές και το&ς
&περ#5ανο&ς) 5ο,$ται τ*ν κα1αρ# ε=ομολόγ*σ*) τ*ν ταπείνσ*) τ*ν
αγ$π*. Εκει μόνο δεν +ρ$ει να μπει.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ)
114.:λεγε ότι εί+ε 5ο,ερ$ ντοκο&μέντα πο& τα εί+ε 5ανερ/σει * δ.ναμις το&
0εο.:
2πό τ*ν 2γία @ρ$πέ%α τν αγίν @α=ιαρ+/ν έ,γαινε μ.ρο) ε&δι$. Eδίς
κατ$ τ*ν μετα5ορ$ τν 2+ρ$ντν -&στ*ρίν από τ*ν προσκομιδ# στ*ν
CK
2γία @ρ$πε%α. @ον τελε&ταίον καιρό) πο& πλ*σία%ε προς το τέλος το&) οι
εικόνες τν @α=ιαρ+/ν και τ*ς >αναγίας ε&δία%αν και α&τές.
:να ,ρ$δ& έκανε το&ς +αιρετισμο.ς τ*ς >αναγίας στο&ς 5ίλο&ς το&
@α=ι$ρ+ες. "τεκόταν μπροστ$ στ*ν Rραία >.λ* ,λέπντας προς τ*ν εικόνα
τ*ς >αναγίας το& τέμπλο& κι έ3αλλε. "&ν#1ι%ε να 3$λει και το !0εοτόκε
>αρ1ένε'J. Κατ$ τ* στιγμ# εκείν* παρο&σι$στ*κε μια γ&ναίκα) τον έπιασε
απC το +έρι και τον γ.ρισε ακρι,/ς απέναντι από τ*ν Rραία >.λ*) πο&
,ρίσκεται τοι+ογρα5*μέν* * Κοίμ*σ* τ*ς 0εοτόκο& και ε=α5ανίσ1*κε.
4 0εός όμς #δ* το& εί+ε στείλει τ*ν πρόσκλ*σ* για το 4&ρ$νιο 9είπνο πο&
το& ετοίμα%ε.
115.@*ν K* Eο&νίο& KLOM λειτο.ργ*σε στ*ν ιερ$ μον# τ*ς Bγιας @ρι$δος -ετε/ρν.
Κατ$ τ*ν /ρα το& +ερο&,ικο. * 2για @ρ$πε%α έ,γαλε $ρμα) γιατι εκει #ταν
κι ένα μικρό κο&τ$κι με λεί3ανα 2γίν. :,γαινε ς ένας μικρός στ.λος
καπνο.) πο& ε&δία%ε όλο το Dαό. Καταν&κτικ# Iειτο&ργία πο& δεν
περιγρ$5εται.
Q Dα * 0ρ*σκεία μας 5ν$%ει ότι είναι %νταν#.
116.Q (λ* τ*ν ,δομ$δα πο& εργα%όμο&ν το κε5$λι μο& και το δε=ί μο& +έρι
ε&δία%ε.
@*ν ]*ν Eο&νίο& >αρασκε&#) εργα%όμο&ν όλ* τ*ν μέρα στο κτ#μα μο&
μακρι$ από τον κόσμο. (λ* τ*ν μέρα έ3αλλα δι$5ορα καταν&κτικ$
τροπ$ρια και προ παντός τ*ς 0εοτόκο&. 9εν αισ1ανόμο&ν ο.τε κο.ρασ*)
ο.τε πειν$) ο.τε και τον κα.σνα τ*ς μέρας) γιατι #λ1α εκει πο& έπρεπε με
τ*ν κατ$ν&=*.
Εκ$1*σα λίγο να =εκο&ραστ/ κι ακο. μια 5ν# να λέγει: !Είσαι
ε&πρόσδεκτος όπς έλ1εις στο 2γιον (ρος) στ*ν μεγ$λ* μο& εορτ#. 0α
γρ$3εις στο&ς 9ανι*λαίο&ς και α&τοί 1α σε τακτοποι#σο&ν. @/ρα σε
περιμέν να έρ1ετε'.
117.Εν1.μιο 0ερμοκρασίας.
@*ν ^M*ν 2&γο.στο& *μέρα "$,,ατο και ^h*ν Κ&ριακ#) έκανε %έστ* μεγ$λ*
h] ,α1μο.ς και κινδ.νε&ε ο κόσμος να +α1εί. Iί,ας δ&νατός =έρανε τα
αμπέλια και σ+εδόν τα λα+ανικ$ μποστ$νια και δεντρο5&τείες. @α +$λασε
τα περισσότερα. -εγ$λο κακό. @α νερ$ λιγόστε3αν. 2&τ$ έγιναν παρ$ το&
0εο. προς γν/σ* και σ&μμόρ5σ*
118."το τέλος τ*ς 0είας Iειτο&ργίας τ*ν KN 2&γο.στο& KLNL παίρνοντας τ*ν
εικόνα τ*ς >αναγίας) για να σ*κ/σο&με το .3μα $ρ+ισε να σείεται το
τέμπλο επί MP λεπτ$. >ρτο5ανές α&τό.
"&νέ,* και το KLMK τ*ν /ρα πο& ο δ$σκαλος Aρ#στος Dτ$σκος έ3αλε το)
!4τε * μετ$στασις το& α+ρ$ντο& σο& σ/ματος') δ$κρ&σε ο >έτρος μέ+ρι πο&
τελείσε το .3μα και τα δ$κρ&α τα π#ραμε με το ,αμ,$κι.
119.@*ν K[*ν 2&γο.στο& KLNL εν/ λειτο&ργο.σα στο&ς @α=ι$ρ+ες περί τ*ν h*ν τ*ς
ν&κτός) μόλις πλ*σίασα τ*ν Rραία >.λ*) ,λέπ στο αριστερό μέρος και
ακολο&1ο.σε ένα ε.μορ5ο παιδ$κι μικρ#ς *λικίας και +$1*κε σαν σκι$) και
κρότος ακο.στ*κε π$ν από τ*ν κανδ#λα τ*ς >αναγίας και $ρ+ισε να σείεται
μέ+ρι το τέλος τ*ς Iειτο&ργίας.
C4
Και τ*ν ^O "επτεμ,ρίο& /ρα h*ν τ*ν ν.+τας πο& λειτο&ργο.σα στο&ς
@α=ι$ρ+ες είδα κατ$ τ*ν /ρα τ*ς δο=ολογίας να στέκεται το ίδιο παιδ$κι
μπροστ$ στ*ν προσκομιδ# και +$1*κε σαν καπνός.
5. Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ
120.Είπε ο 6έροντας:
Q :νας $ν1ρπος ρ/τ*σε. !Ε5< όσο ο πατ#ρ E$κ,ος αγαπ$ το 0εό και το&ς
2γίο&ς και τον (σιο 9α,ίδ και πιστε.ει στα Eερ$ Iεί3ανα και στις Εικόνες
και στο 0εό) γιατι ο 0εός επέτρε3ε και π#γε στο Dοσοκομείο και το& έκανα
σο,αρές εγ+ειρ#σεις'7
Q Επέτρε3ε ο 0εός για να ταπειν1/.
121.@ον Bγιο E$νν* τον Z/σο) ο 6έροντας τακτικ$ τον επισκεπτόταν) κ&ρίς
π*γαίνοντας για τ*ν 21#να για το&ς γιατρο.ς πο& τον παρακολο&1ο.σαν.
Q Κ$ποτε π#γα ; έλεγε ο γέροντας Q και ,λέπ τον $γιο %ντανό μέσα στ*
λ$ρνακ$ το&. @ο& λέ: !Bγιε μο& πς περνο.σες στ* -ικρ$ 2σία7 @ι αρετές
εί+ες και αγίασες7'
4 Bγιος μο& απ$ντ*σε. !-έσα στ* σπ*λι$ πο& #ταν στ$,λος κοιμόμο&να
και με τα $+&ρα σκεπα%όμο&να τον +ειμ/να για να μ*ν κρ&/ν. Εί+α και
τ*ν ταπείνσ* και τ*ν πίστ*'.
"ε λίγο μο& λέει: !>ερίμενε) π$τερ E$κ,ε) γιατι #ρ1αν τ/ρα δ&ο $ν1ρποι
και με παρακαλο.ν για ένα παιδί $ρρστο. >ερίμενε να π$ να ,ο*1#σ'.
Xα5νικ$ $δειασε * λ$ρνακα γιατι ο Bγιος έ5&γε. "ε λίγ* /ρα =αναγ.ρισε)
δεν τον είδα πς γ.ρισε) αλλ$ τον είδα να τακτοποιείται μέσα στ* λ$ρνακα
το& σαν ένας $ν1ρπος.
122."τις KN Eο&λίο& KLLP) *μέρα Κ&ριακ#) το πρί) μόλις ο
π. E$κ,ος κατέ,*κε από το κελλ$κι το& στο Dαό για
τ*ν 0εία Iειτο&ργία περιέγρα5ε μέσα στο ιερό με
πρόσπο εκστατικό σε >ατέρες τ*ς -ον# ς το& όσα ο
0είος E$νν*ς ο 8/σος !πνε&ματικό τ τρόπ' το&
εί+ε πει τ*ν ν.+τα) πο& πέρασε ; !ο 0εός οίδε' Q εμπρός
στ*ν Eερ$ I$ρνακα με το αδιαλ/,*το σκ#νος @ο& στο
Dαό @ο& στο >ροκόπι.
!Dομί%ο&ν πς κοιμ$μαι) πε1αμένος) είμαι νεκρός
και δεν &πολογί%ο&ν οι Aριστιανοί. Εγ/ όμς είμαι
%ντανός. @ο&ς π$ντες ,λέπ. @ο σ/μα μο& είναι
μέσα) αλλ$ εγ/ ε=έρ+ομαι πολλές 5ορές από τ*ν
λ$ρνακα μο&. @ρέ+ αν$μεσα στο&ς αν1ρ/πο&ς για
να το&ς ,ο*1#σ.
>ολ.ς ο πόνος.
2&τοί δε με ,λέπο&ν. Εγ/ το&ς ,λέπ και το&ς ακο. τι λένε. Και π$λι
μπαίν στ* λ$ρνακα μο&.
2λλ$ $κο&σε >$τερ μο& να σο& π. >ολλ# * αμαρτία στο κόσμο) πολλ# *
ασέ,εια και πολλ# * απιστία'.
CR
!6ιατί τα λες α&τ$ Bγιε μο&'7 @ο& απ$ντ*σα. !9ε ,λέπεις πόσος κόσμος
έρ+εται στ* +$ρ* σο& και σε προσκ&ν$'7
!>ολλοί έρ+ονται) >$τερ E$κ,ε) αλλ$ λίγα είναι τα τέκνα μο&') πρόσ1εσε ο
(σιος και σ&νέ+ισε.
!6ια α&τό πρέπει να γίνει πόλεμος. 6ιατι πολλ# * αμαρτία στο κόσμο'.
!(+ι) Bγιε μο&' το& είπα ταραγμένος. !2πό μικρό παιδί όλο σε πολέμο&ς και
ταλαιπρίες ,ρέ1*κα. "τ*ν -ικρ$ 2σία πο& γενν#1*κα αλλ$ και όταν
#λ1αμε στ*ν Ελλ$δα. iστερα Bγιε μο& αν γίνει έ=α5να ο πόλεμος 1α
+α1ο.ν και 3&+ές πριν προ5τ$σο&ν να μετανο#σο&ν'.
!>ρέπει να γίνει πόλεμος) πρέπει να γίνει πόλεμος) πρέπει να γίνει
πόλεμος') απ$ντ*σε λ&π*μένα με μια στα1ερ# 5ν# ο (σιος και σ&νέ+ισε
ότι 1α γίνο&ν ορισμένες πλ*μμ.ρες) π&ρκαγιές και $λλες καταστρο5ές στ*ν
περιο+# τ*ς Ε.,οιας κα κ$πο& $λλα δειν$.
(λα όσα είπε ο (σιος στον 6έροντα εκείνο το ,ρ$δ& πρ$γματι σ&νέ,*σαν
και σ&μ,αίνο&ν.
@*ν πρ/τ* 2&γο.στο& KLLP κ*ρ.+τ*κε πόλεμος στον περσικό κόλπο.) εν/
λίγο αργότερα στ*ν Ε.,οια έγιναν πλ*μμ.ρες από καταρρακτ/δ*ς ,ρο+ές)
+$1*καν αν1ρ/πινες %ές και προ=εν#1*καν μεγ$λες &λικές καταστρο5ές
και 5τιές κατέκα3αν δ$σ* και $λλες εκτ$σεις.
123.9ι*γείται ο 6έροντας:
Q Κ$ποτε δι$,α%α το ,ίο το& Bγιο& "ερα5είμ το& "αρ/5 και στο σ*μείο πο&
έλεγε ο Bγιος ότι είδε τα σκ*ν/ματα το& >αραδείσο&) !εν τ* οικία το&
>ατρός μο& πολλαί μοναί εισί') τότε λέ π/ς να είναι $ραγε 0εέ μο&) α&τές
οι -ονές7
Xα5νικ$ μο& έπεσε το ,ι,λίο από τα +έρια και ,ρέ1*κα σ< ένα ραίο μέρος.
-προστ$ μο& #ταν ένας δρόμος κατ$5&τος με ,ιολέτες) όλες το ίδιο .3ος και
π&κνο5&τεμένες) ε&διαστές και δίπλα μο& στεκόταν ένας 6έροντας) ο Bγιος
9α,ίδ #ταν. \1ελα να προ+ρ#σ και δίστα%α να μ*ν σπ$σ τα λο&λο.δια.
:λεγα μ$λιστα ποιος τα 5.τε3ε τόσο π&κν$. 2ν #ταν λίγο αραιότερα 1α
έ,α%α το πόδι μο& αν$μεσα και δε 1α τα έσπα%α και δίστα%α να προ+ρ#σ.
@ότε μο& λέει ο 6έροντας:
!>ρο+/ρα) προ+/ρα) προ+/ρα) π$τερ E$κ,ε) μ* 5ο,$σαι τα λο&λο.δια
α&τ$ δεν είναι σαν και εκείνα πο& =έρεις ) δεν σπ$%ο&ν'.
Κα1/ς προ+ρο.σα λοιπόν πατο.σα και δεν σπ$%ανε. ?λέπ δε=ι$ μο&) ένα
απότομο κατ#5ορο) +ματόδρομο πολ. επικίνδ&νο και λέ:
!@ι δρόμος κατ*5ορικός είναι α&τός7 2ν περ$σει κανένα α&τοκίν*το 1α
κινδ&νε.σει'.
-ο& λέει τότε ο γέροντας:
!Εδ/ π$τερ E$κ,ε δεν &π$ρ+ο&ν α&τοκίν*τα) ας< τον α&τόν τον δρόμο μ*ν
τον κοιτ$%εις κα1όλο&) εσ. ,$δι%ε το δρόμο πο& ,αδί%εις'.
?αδί%αμε λοιπόν στο αν1ισμένο α&τό δρόμο και λέ. !ας κοιτ$= τι &π$ρ+ει
γ.ρ'.
?λέπ κ$τι ραιότ*τα σπιτ$κια) αραιοκατοικ*μένα) σαν παλατ$κια) με τις
περι5ρ$=εις το&ς με τις ε=/πορτες το&ς) γεμ$τα λο&λο.δια και ομορ5ι$ και
5ς) αλλ$ #ταν εντελ/ς $δεια) δεν &π#ρ+ε κανένας $ν1ρπος μέσα.
Iέ τότε στον 6έροντα πο& με σ&νόδε&ε:
CC
!6έροντα) τι *σ&+ία και τι ομορ5ι$ είναι α&τ#7 2ς εί+α και εγ/ ένα τέτοιο
σπιτ$κι να κ$1ομαι στ*ν *σ&+ία) να κ$ν τ*ν προσε&+# μο&) γιατι εγ/
είμαι $ν1ρπος τ*ς *σ&+ίας'.
@ότε σ#κσε ο 6έροντας το +έρι το& και μο& έδει=ε το σπιτ$κι το& πο& #ταν
για μένα. 2μέσς όμς ,ρέ1*κα στο κελί μο& και είπα:
!6ιατι =αναγ.ρισα σ< α&τό το κόσμο7 2+ να μ*ν =αναγ.ρι%α) αλλ$ να έμενα
για π$ντα εκει'YYY
124.(ταν προσκομί% ) έλεγε ο 6έροντας) ,λέπ τις 3&+ές πο& περνο.ν από
μπροστ$ μο& και με παρακαλο.ν να τις μν*μονε.σ) και να 1έλ να τις
=ε+$σ δεν μπορ/.
125.:λεγε ο 6έροντας πολ. να προσέ+ο&με στ*ν προσε&+# μας τι %*τ$με από τον
0εό) γιατι παραδείγματος +$ρ* δεν =έρο&με) όταν το& %*τ#σο&με δοκιμασία
και μας τ* δ/σει)αν 1α τ*ν αντέ=ο&με.
126.:λεγε επισ*ς ο 6έροντας:
Q (ταν ο Eερέας ,γ$%ει μερίδες και μν*μονε.ει τα ονόματα τν πιστ/ν στ*ν
Eερ$ >ρό1εσ* κατε,αίνει Bγγελος Κ&ρίο& και παίρνει τ*ν μν*μόνε&σ* α&τ#
και τ*ν π*γαίνει και τ*ν εναπο1έτει στο 0ρόνο το& 9εσπότο& Aριστο. ς
προσε&+# γι< α&το.ς πο& μν*μονε.1*καν. "κε51είτε λοιπόν τι α=ία έ+ει να
σας μν*μονε.σο&ν στ*ν 2γία >ρό1εσ*.
Κ$ποια 5ορ$ εί+α =ε+$σει να μν*μονε.σ στο&ς κεκοιμ*μένο&ς τ* μ*τέρα
μο&) πο& #ταν 2για γ&ναίκα. (ταν τελείσα τ*ν 0εια Iειτο&ργία και π#γα
στο κελλ$κι μο&) εκει πο& κα1όμο&ν) #λ1ε * 3&+#) το πνε.μα τ*ς μ*τέρα
μο&) και μο& είπε με παρ$πονο:
!>$τερ E$κ,ε δε με μν*μόνε&σες σ#μερα'.
!>ς μ*τέρα δεν σας μν*μόνε&σα. Κ$1ε μέρα σας μν*μονε. και μ$λιστα
τ*ν καλ.τερ* μερίδα σας ,γ$%') τ*ς είπα.
!(+ι παιδί μο&) σ#μερα με =έ+ασες και * 3&+# μο& δεν αναπα.εται τόσο όσο
τις $λλες μέρες πο& με μν*μονε.εις') μο& απ$ντ*σε.
"κε51είτε τι μεγ$λος κέρδος και 5ελεία δέ+εται * 3&+# όταν τ* μν*μονε.ει
ο ιερέας.
Q Είδα και τ*ν 3&+# το& πατέρα μο&) Q έλεγε ο 6έροντας Q) να κ$1εται έ= από
ένα απλό σπιτ$κι σαν κελλ$κι και το& λέ:
!>ατέρα μο&) εσ. πο& #σο&ν και +τίστ*ς) δεν έ+τι%ες ένα μεγαλ.τερο σπίτι
να μένεις $νετα) αλλ$ κ$1εσαι σε ένα τέτοιο σπιτ$κι'7
@ότε) τι μο& λέει7
!>αιδί μο&) εσ. με τις προσε&+ές σο& και τις ελε*μοσ.νες σο& μο& έκτισες το
σπιτ$κι α&τό και το έ+ και μέν'.
127.:να πνε&ματικό το& παιδί λέει στον 6έροντα:
Q >#γαμε στο μοναστ#ρι το& 2γίο& 9ιον&σίο& το& εν 4λ.μπ.
Κι ο γέροντας εντελ/ς 5&σικ$ το& λέει:
Q >αιδί μο&) ο Bγιος 9ιον.σιος #ταν εδ/ πριν λίγες *μέρες και
σ&λλειτο&ργ#σαμεYY
128.>#γε κ$ποιος στον γεροντα και το& λέει:
Q Κ$ν MPPP μετ$νοιες το εικοσιτετρ$ρο.
CD
@ο& λέει ο γέροντας:
Q Καλ$ κανείς παιδί μο&) αλλ$ από τ/ρα κι .στερα να κανείς KPP μετ$νοιες)
γιατι αργότερα 1α κο&ραστείς και δεν 1α κανείς καμία.
129.6ια το 1έμα τ*ς τ*λεόρασ*ς έλεγε:
Q F τ*λεόρασ* Q το κο&τί το& δι$,ολο& ; κ$νει μεγ$λ* %*μία) ιδιαίτερα στα
παιδία) γι α&τό και πρέπει να ,γει από το σπίτι.
130."το&ς γονείς πο& ρτο.σαν τι να κ$νο&με τα παιδία μας όταν δεν ακο.νε το&ς
έλεγε:
Q >ροσε&+# 1α κ$νετε με πίστ*) 1α τα νο&1ετ#σετε κι όσο μπορείτε με τ*ν
αγ$π* και με τον καλό το τρόπο. 6ιατι) με σ&γ+ρείτε) με το α&στ*ρό δεν
π$ει.
6ιατι σο& λέει σ*κ/νο&με και 5ε.γ και π$ει. Κι είναι σ#μερα "όδομα και
6όμορρα και κ$τι +ειρότερο.
131.Είπε ο γέροντας:
Q (ταν εί+ε κοιμ*1εί ο 6έροντας το& ο πατ#ρ Dικόδ*μος) είπα στ*ν προσε&+#
μο&) πο& να π#γε $ραγε * 3&+# το&7 @ότε είδα) ό+ι σε όνειρο) αλλ$
πνε&ματικό τ τρόπ) ότι με 5/να=ε ο 6έροντας μο& να το& π$ τα κλειδι$
τ*ς -ον#ς γιατι #ρ1ε ο -έγας 2ρ+ιερέας.
>#γα λοιπόν έ= από τ*ν πόρτα το& κελιο. πο& είναι π$ν από τ*ν είσοδο
τ*ς μον#ς κι όταν έ5τασα κοντ$) ακο. ομιλίες) ερ/τ*σ*) απ$ντ*σ*. -έσα
γινόταν αν$κρισ*) ε=έτασ*. Aτ.π*σα τ*ν πόρτα και μπ#κα μέσα στο
δμ$τιο και τι να δYYY....... ο 6έροντας μο& στεκόταν όρ1ιος) =εσκο.5τος με
το κε5$λι κατε,ασμένο και τα +έρια στα&ρμένα με πολ. 5ό,ο και
ε&λ$,εια.
2πέναντι το& #ταν ο -έγας 2ρ+ιερέας κα1#μενος επί 1ρόνο&. 4 1ρόνος
#ταν μετέρος ένα μέτρο π$ν από το δ$πεδο. @ο πρόσπο το& έλαμπε.
Aρ&σό σαν κα1αρό κερί) δεν μπορ/ να το περιγρ$3 παιδί μο&.
"τα γόνατα το& #ταν ανοι+τό ένα ,ι,λίο και μέσα #ταν γραμμέν* * %# το&
6εροντ$ μο&. 8το.σε ο -έγας 2ρ+ιερέας και απαντο.σε ο 6έροντας μο&.
-όλις μπ#κα μέσα σταμ$τ*σε * αν$κρισ*) π#γα στον 6έροντα μο&) το&
έ,αλα μετ$νοια και το& έδσα τα κλειδι$ τ*ς -ον#ς.
!6έροντα έ5ερα και τα κλειδι$ τ*ς Iει3ανο1#κ*ς μ*ν τ&+όν 1ελ#σει ο
2ρ+ιερέας να προσκ&ν#σει τα 2για Iεί3ανα') το& είπα.
4 γέροντας μο& τα π#ρε. \1ελα να ,$λ μετ$νοια και στο -έγα 2ρ+ιερέα)
αλλ$ δεν μο& είπε τίποτε ο 6έροντας μο& κι επειδ# #μο&ν &ποτακτικός) δεν
μπορο.σα να κ$ν κ$τι +ρίς ε&λογία.
:τσι ,$%οντας μετ$νοια στον 6έροντα μο& και &ποκλινόμενος από μακρι$
στον -έγα 2ρ+ιερέα) ,αδί%οντας προς τα πίσ) +ρίς να γ&ρίσ τ*ν πλ$τ*
μο&) ,γ#κα από το δμ$τιο.
2μέσς μόλις ,γ#κα $ρ+ισε π$λι * αν$κρισ*.
Είδα) παιδί μο&) ότι όλ* μας * %#) έργα) λόγια) σκέ3εις είναι γραμμένα) 1α
δ/σο&με για όλα λόγο.
(σο για τον 6εροντ$ μο& πλ*ρο5ορ#1*κα ότι * 3&+# το& π#γε πολ. καλ$.
CL
6. Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε!ΡΑΙΜ Ο ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ
132.Fγο.μενος από τ*ν περιο+# τ*ς -ακεδονίας) επισκέ51*κε τον 6έροντα με δ&ο
1εολόγο&ς και ένα 5οιτ*τ#. :νας από το&ς 1εολόγο&ς %#τ*σε να το&ς ε=*γ#σει
τ*ν ε&δι$ τν αγίν λει3$νν.
4 6έροντας έσκ&3ε το κε5$λι το& στο μέρος τ*ς καρδι$ς το&) απο=εν/1*κε
από το&ς σ&νομιλ*τές το& και προσε&+όταν.
Xα5νικ$ γέμισε ο τόπος όλο ε&δι$.
2&τοί αλλ*λοκοιτ$%ονταν κι έκλαιγαν.
-ετα από λίγα λεπτ$ ο 6έροντας το&ς είπε:
Q Επειδ# δεν μπορο.σα να σας ε=*γ#σ με λόγια) %#τ*σα να σας το δεί=ει ο
ίδιος ο 0εός.
133.J..κι εμείς προσπικ$ διαπιστ/σαμε πολλές 5ορές ότι
έ,γαινε ε&δι$ από το στόμα το& όταν μιλο.σε κι
έλαμπε το πρόσπο το& όταν λειτο&ργο.σε. @α +έρια
το& και όλο το σ/μα το& ε&δία%αν. Επίσ*ς πολλοί
ομολογο.σαν ότι) όταν το&ς ε&λογο.σε αισ1$νονταν
τ*ν καρδι$ το&ς να 5λέγεται.
134."ε κ$ποιο μονα+ό πο& τον επισκέ5τ*κε για να τον
σ&μ,ο&λε&1εί) δι$,ασε ιδιαίτερ* ε&+# και το& είπε. !>Y
>Y Ε.5ορο +ρ$5ι) αλλ$ γεμ$το +όρτα και %ι%$νιαY'.
"&μ,ολισμός τν πα1ν το& παλαιο. αν1ρ/πο& πο& ο5είλο&με να
εκρι%/σο&με.
135."ε πνε&ματικό το& παιδί) πο& τον ρ/τ*σε για τ*ν δ.ναμ* τν προσε&+/ν τν
μονα+/ν το& Bγιο& e(ρο&ς) είπε ότι παρακ$λεσε τον 0εό να το& δεί=ει α&τ#
τ*ν δ.ναμ*.
:τσι ένα ,ρ$δ& στ*ν προσε&+# το& είδε π.ρινα ,έλ* να 5ε.γο&ν από τ*ν γ*
στον ο&ρανό κι απC τα μοναστ#ρια ) έ5ε&γε π.ρινος ποταμός.
136.:λεγε:
Q F >αναγία είναι π$ντοτε μα%ί μας. Εμείς δεν το καταλα,αίνο&με. 9εν
σ&μ5έρει να τ*ν δο.με) γιατι 1α &περ*5ανε&το.με.
2&τός όμς τ*ν έ,λεπε. Κ$ποτε είδε τ*ν 9έσποινα μας να διασ+ί%ει τα
δμ$τια τ*ς καλ.,ας το& και να 5ανερ/νει τ*ν ε&αρέσκεια τ*ς για όλ* τ*ν
σ&νοδεία το&.
(σοι αντιμετ/πι%αν ιδιαίτερες δ&σκολίες και 1λί3εις το&ς έστελνε στ*ν
-ον# 9ο+ειαρείο& να προσε&+*1ο.ν στ*ν 1α&ματο&ργικ# εικόνα τ*ς
>αναγίας τ*ς 6οργοεπ*κόο&.
4 ίδιος εί+ε πολλές αντιλ#3εις και δε+όταν $μεσ* λ.σ* στα προσπικ$ το&
προ,λ#ματα από α&τ#ν τ*ν εικόνα.
137.2γιορείτ*ς 6έροντας) όταν ακόμ* %ο.σε ο παπα Ε5ραίμ) τον είδε σε όραμα
μέσα στο 1είο 5ς) ο οποίος τον σ&μ,ο.λε&σε να κα1οδ*γεί τ*ν σ&νοδεία το&
σε περισσότερ* εσστρέ5εια.
CG
138.Κ$ποιος μονα+ός πίε%ε τον 6εροντ$ το& να τον +ειροτον#σει ιερέα. 2&τός δεν
δε+όταν. >αρακ$λεσε τότε τον 6έροντα Ε5ραίμ να προσε&+*1εί για να το&
δ/σει ο 1εός πλ*ρο5ορία.
"τ*ν προσε&+# το& και σε /ρα καλ#ς αλλοι/σες) αν$5ερε το 1έμα το& στο
Aριστό μας) για να λ$,ει πλ*ρο5ορία.
@ότε * A$ρις το& έδει=ε τον -όνα+ο αγκαλι$ με τον δι$,ολο.
Κατ$λα,ε) ότι α&τός #ταν αι+μ$λτος στα π$1* το& και δεν #ταν $=ιος για
τ*ν ιεροσ.ν*.
139.(ταν τον ρτο.σαν οι μονα+οί τ*ς νέας σ&νοδείας το& με περιέργεια για τις
&περ5&σικές πλ*ρο5ορίες το&) το&ς έλεγε ότι !πρ$γματι είναι &περ5&σικ$ τα
ιδι/ματα τ*ς A$ριτος. 2λλ$ εγ/ τα π#ρα από τον γέρο Eσ#5') δ*λαδ# τον
γεροντα το&.
Bλλ* 5ορ$ έλεγε:
Q (ταν έστελνα τον &ποτακτικό μο& σε κ$ποια -ον# για &π*ρεσία) π#γαινα
και εγ/ μα%ί το& νοερ/ς και έ,λεπα με τ*ν A$ρ* τον νο&) τις σκέ3εις το&) τι
1α το& σ&μ,εί) ποιο&ς 1α σ&ναντ#σει και γενικ$ σ&μπορε&όμο&ν μέ+ρι να
επιστρέ3ει. 6ν/ρι%α όλα όσα εί+αν σ&μ,εί) πριν ακόμα μο& ανα5έρει α&τός
κ$τι.
@ο ίδιο σ&νέ,αινε με τον γεροντα μο& Eσ#5) πο& παρακολο&1ο.σε τον
παραδελ5ό το& 21αν$σιο με κ$1ε λεπτομέρεια στ*ν &π*ρεσία πο& τον
έστελνε. (ταν έκανε λ$1* και παραλεί3εις έλεγε:
!Κοίτα τ/ρα τι κ$νει και προκαλεί στον εα&τό το& πειρασμο.ς.'
140.:νας επισκέπτ*ς δι*γ#1*κε σC αδελ5ό τ*ς -ον#ς μας το ε=#ς γεγονός πο&
έ%*σε ο ίδιος:
Q "κεπτόμο&ν να γίν μονα+ός) αλλ$ δεν το απο5$σι%α. Επισκέ51*κα τον
6έροντα στα Κατο&ν$κια για να τον σ&μ,ο&λε&τ/. (ταν μπ#κα στο κελί το&)
ε&δία%ε ολόκλ*ρο. F ε&δι$ έ,γαινε από τον 6έροντα. 6ια μια στιγμ#
έλαμ3ε το πρόσπο το& και έγινε όλο 5ς
(ταν τον ρ/τ*σε για το 1έμα) πο& με απασ+ολο.σε μο& απ$ντ*σε:
!0α γίνεις παιδί μο& μον$+ος) αλλ$ 1C αργ#σεις.
141.:νας ε&λα,#ς ιερέας) μας είπε) ότι επισκέ5τ*κε τον 6έροντα για να π$ρει τ*ν
ε&λογία το& και να τον παρακαλέσει να προσε.+εται για τ*ν οικογένεια το&
και κ&ρίς για τ*ν πρεσ,&τέρα το&) πο& σ#κνε μεγ$λο ,$ρος γιατι
γ*ροκομο.σε τα πε1ερικ$ τ*ς:
Q (ταν μπ#κα στο κελί το& γεροντα) πριν προλ$, να το& π κ$τι για τα
1έματα μο&) τον $κο&σα να μο& λέει) !* πρεσ,&τέρα σο& είναι πολ. καλ#.
Q Dα τ*ς πεις) να κ$νει &πομον# στ* γ*ροκομ#σ* τν γονέν σας και 1α έ+ει
μεγ$λο μισ1ό από τον 0εό.
"τ* σ&νέ+εια τον ρ/τ*σε ποσ$ παιδία εί+ε:
Q@έσσερα 6έροντα.
4 6έροντας έμεινε σκε5τικός. -ετα τον =αναρ/τ*σε:
Q @έσσερα7.
Q Dαι) 6έροντα.
Q -α @έσσερα7
CI
@ότε ο ιερέας το& είπε.
Q 9*λαδ# γεροντα πέντε αλλ$ το ένα πέ1ανε μικρό.
!2ααα'YYY :κανε ο γέροντας επι5ν*ματικ$) εκ5ρ$%οντας τ*ν λ.σ* τ*ς
απορίας το&. Και στ*ν σ&νε+εία είπε:
Q 25ο. έ+εις τέσσερα παιδι$) μπορείς να λειτο&ργείς όποτε 1έλεις) Q
επαιν/ντας τ*ν πολ&τεκνία ς 1εια ε&λογία.
142.Είπε π$λι:
Q Dα δεις πς κ$νει ο σαταν$ς για να μπει μέσα σε κ$ποιο μοναστ#ριY @ον
είδα) όταν επισκέ51*κα ένα μοναστ*ρ$κι) πο& προσπα1ο.σε όλ* τ*ν ν.+τα
να περ$σει τ*ν μ$νδρα και να κ$νει τις δο&λείες το&. I&σσ$ει) γιατι οι
μονα+οί 1α το& π$ρο&με τ* δό=α) πο& εί+ε πριν πέσει.
143."C ένα λαSκό αδελ5ό πο& τον ρ/τ*σε για τ*ν ε&+#) είπε τα ε=#ς:
Q 25ιέρσε μίσ* /ρα το εικοσιτετρ$ρο για να λες τ*ν ε&+ο.λα. (ποτε
μπορείς. Καλ.τερα το ,ρ$δ&. Dα τ* λες +ρίς να κρατ$ς κομποσ+οίνι)
ικετε&τικ$) παρακλ*τικ$) κλα3ι$ρικα:
!Κ.ριε E*σο. Aριστέ ελε*σον με'.
Καλλιέργ*σε α&τό και 1α δεις τι καρπό 1α ,γ$λει. 2πό μίσ* /ρα) 1α γίνει
μια /ρα.
Και πρόσε=ε εκείν* τ*ν /ρα. \ το τ*λέ5νο 1α +τ&π#σει) # 1α σκε5τείς
!α&τ# τ*ν δο&λεία πρέπει να τ*ν κ$ν τ/ρα') # .πνος 1α σο& Wρ1ει) # καμία
,λασ5*μία 1α σε κτ&π#σει.
@ίποτε. Κλείσε το τ*λέ5νο. @ελείσε τις δο&λείες σο& και κ$νε α&τό μισ#
/ρα και 1α δεις.
T.τε3ες ένα δενδρ$κι κι
α.ριο με1α&ρίο 1α κ$νει
καρπό. Κι ο Bγιος E$νν*ς ο
Aρ&σόστομος και ο Bγιος
?ασίλειος από α&τό $ρ+ισαν
και έγιναν 5στ#ρες τ*ς
οικο&μέν*ς. 4 Bγιος "&με/ν
ο Dέος 0εολόγος από
κοσμικός εί+ε εμπειρία το&
$κτιστο& T/τος. Κοσμικός
#ταν.
>όσοι κοσμικοί 5αίνονται
έτσι ε=τερικ$) και κατ$
,$1ος είναι καλόγεροι.Y
F προσε&+#) το κομποσ+οίνι)
* ελε*μοσ.ν* νικ$ το έλεος
το& 0εο.. Καμία αμαρτία δεν
είναι μεγαλ.τερ* από το
έλεος το& 0εο..
:να κομποσ+οίνι πο& κανείς
για τον αδελ5ό σο&) για τον
CJ
σ&γγεν# σο&) δεν π$ει +αμένο. 4 0εός 1α τον ,ο*1#σει) όταν ,ρε1εί σε
δ.σκολ* 1έσ*.
@ο κομποσ+οίνι) ό+ι μόνο ,ο*1$ει) αλλ$ και 3&+# από τ*ν κόλασ* μπορεί να
,γ$λειY
@όσ* δ.ναμ* έ+ει * προσε&+#.
Αγιό!" # Α$%& ' Αγ()*"
144. QBν1ρπος ο οποίος επαινεί τον πλ*σίον το& και κατακρίνει τον εα&τό το&)
51$νει σε μέτρα αγιότ*τος.
145.Q 2ν %*τ$ς εσ. από τον $λλονε) επειδ# σε λ.π*σε) να σο& ,$λει μετ$νοια) δεν
είσαι καλ$) δεν είσαι εντ$=ει) δεν ,αδί%εις στον δρόμο τ*ς καλογερικ#ς'.
146.Q @α πατερικ$ ,ι,λία λένε ότι ο α,,$ς Dισ1ερ/ απέκτ*σε 5#μ* αγίο& ανδρός.
Και π#γε $λλος και το& λέει:
!@ι αρετ# έκανες) π$τερ) κι έ51ασες σcα&τ$ τα μέτρα7'
Iέει:
!25ότο& μπ#κα στο μοναστ#ρι) είπα) εγ/ και το γαSδο.ρι ένα είμαστε. (σο
μιλ$ει το γαSδο.ρι) όταν το δέρνεις) τόσο 1α μιλ#σ κι εγ/'.
2&τό #ταν το 1εμέλιο) ότι και να τον δείρο&νε) !ε&λόγ*σον'.@/ρα εμείς
5τ$σαμε στο σ*μείο) δεν σ*κ/νο&με λόγο.
147.Q 4 $ν1ρπος) ε5όσον %ει) πρέπει π$ντοτε να αγνί%εται. Και ο πρ/τος
αγ/νας είναι να νικ#σει τον εα&τό το&.4 πρ/τος και ο κ&ριότερος ε+1ρός το&
αν1ρ/πο& δεν είναι ο δι$,ολος) ό+ι. Είναι ο ίδιος ο $ν1ρπος είς τον εα&τό το&
επί,ο&λος. Και το.το διότι δεν ακο.ει τον $λλον) ακο.ει τι τον λέει ο λογισμός
το&.
Εν/ έ+ο&με τόσο&ς αγίο&ς >ατέρες να το&ς μιμ*1ο.με δια,$%οντας τα
σ&γγρ$μματ$ το&ς) εντο.τοις όμς το εγ/ μας μας κ&ριε.ει πολλές 5ορές.
(ταν ο $ν1ρπος νικ#σει τον εα&τό το&) είναι ο μεγαλ.τερος
μεγαλομ$ρτ&ρας και τροπαιο5όρος και νικ*5όρος εν/πιον το& 0εο.Y
148.Q 4 "τα&ρός δεν λείπει. 6ιατί7 6ιατί ε5όσον κι ο αρ+*γός μας ανέ,*κε στον
"τα&ρό) κι εμείς 1cανε,ο.με) να πο.με. 2λλ$ απcτ* μια πλε&ρ$ είναι γλ&κ.ς
και ελα5ρός) απcτ*ν $λλ* μερι$ είναι πικρός και ,αρ.ς. Κατ$ τ*ν προαίρεσ#
μας.
2ν π$ρεις με αγ$π* τον "τα&ρό το& Aριστο.) είναι πολ. ελα5ρός) είναι
σ5ο&γγ$ρι) 5ελλός. 2ν τον π$ρεις) δ*λαδ#) απcτ*ν $λλ* πλε&ρ$) τότες είναι
,αρ.ς και ασ#κτος.
6ιcα&τό) και μένα * πείρα α&τό με δίδα=ε. @ο 1έλ*μα το& 0εο. να γίνει. \ταν
απcτον 0εό έτσι. Και ειρ*νε.εις) να πο.με. 2ν πεις μ$ γιατί ετο.το) εκείνο)
δεν ειρ*νε.εις) δεν ειρ*νε.εις. 9εν #ταν το 1έλ*μα το& 0εο. να 5.γ τ*ν
Κ&ριακ#) #ταν τ* 9ε&τέρα) δεν #1ελε ο 0εός τ*ν @ρίτ*) #1ελε να 5.γ τ*ν
@ετ$ρτ*) έ) ο 0εός έτσι τ$ c5ερε.
2ν τα π$ρεις απcτ*ν $λλ* πλε&ρ$ με τ*ν κρίσ* τ*ν δικ# σο&) 1α σ5$λεις και
μισ1όν δεν έ+εις. -ισ1όν δεν έ+ειςY
149. Q -έσα σο& να ,ρ$%ει * +αρ$) να μ* 5αίνεται) μέσα σο& να ,ρ$%ει * λ.π*) *
κόλασ* αλλ$ να μ*ν το ε=τερικε.εις.
DS
2&τός είναι ο καλόγ*ροςYY
Ειδ$λλς) εσ. εκεί κι εγ/ εδ/) και να προσε&+/με1α) να μ*ν ακο.ει ο ένας
τον $λλονε.
-πορείς να καταν.σσεσαι εσ. κι εγ/ εδ/) κι ο ένας να μ*ν παίρνει μ&ρδι$
τον $λλονε. 2&τό είναι κατ$ 0εόν. Bμα το ε=τερικε.εις) είτε &περ*5$νεια
1α σε πι$σει) #J 1α το +$σεις.
150. Q 6ιcα&τό λέ ότι) όπο& κι αν ε&ρε1εί ο $ν1ρπος) να μ*ν απελπί%εται. Dα μ*ν
τα +$νει) να μ*ν τα σαστί%ει. 6ια τον $λ5α και τον ,#τα λόγο) ο 0εός γνρί%ει)
σε δοκιμ$%ει. "ε δοκιμ$%ει: -πορείς να κρατ#σεις α&τ#ν τ* 1λί3*7 -πορ/. 0α
σο& δ/σ +$ρισμα. 9εν μπορείς7 Κι α&τό πο& σο& cδσα) 1α το α5αιρέσ. Εγ/
δεν 1έλ δειλο.ς αν1ρ/πο&ς. (+ι όπς έστειλε ο -&σ#ς το&ς κατασκόπο&ς)
λέει: !Ερ$καμεν) &ιο.ς γιγ$ντν και #μεν εν/πιον α&τ/ν σεί ακρίδες'
U2ρι1. KM)MhV. :τσι7 Dαι) αλλ$ ποιος το λέει α&τό7 >οιος το λέει7 !9ειλός
αποσταλείς εις &πακο#ν) λέγει) λέν κατ$ τ*ν οδόν και 5ονείς κατ$ τ$ς
πλατείας' U>αροιμ. ^O) KMV.
4 δειλός $ν1ρπος δεν α=ί%ει τίποτες. Εν/ ο τολμ*ρός π$ντα ,γαίνει
νικ*τ#ς. ?λέπεις7
151.Q F δικαιολογία δεν είναι γραμμέν* στ* 6ρα5#. 4ι $γιοι ό+ι μόνο δεν
δικαιολογο.νται) αλλ$ &πο5έρο&ν εκο&σίς για το&ς $λλο&ς.
>$τερ) ό+ι έτσι. Εσ. να διορ1/σεις τον εα&τό σο&) ό+ι να περιμένεις το&ς
$λλο&ς. Εσ. να στα1είς από κ$τ) να σε πατ$ν όλοι. @ότες είσαι εντ$=ει.
Ειδ$λλςJ Εσ. να αρματ1είς στ*ν &πομον#. 4 δρόμος ο το& "τα&ρο.
α&τός είναι.
152.Q 4 $ν1ρπος) όσο και σο5ός να είναι) να σ&μ,ο&λε.εται και λιγ$κι. 9εν
είμαστε εμείς 1εοδίδακτοι.
4.τε ο 0εός και σ.) μπορείς να π$ρεις πλ*ρο5ορία από τον 0εόν7 9εν
είμαστε σcα&τ#ν τ*ν κατ$στασ*.
B) να ρτ#σο&με και κ$ναν $λλονε. Dα ρτ#σο&με) να σ&μ,ο&λε&το.με. :)
δεν έ+εις κανέναν $ν1ρπο καλ.τερό σο&7'
153. Q 0α κ$νεις &πομον# στα δικ$ σο& τα π$1*) 1α κ$νεις και στα δικ$ μο&. :τσι
1α γίνεις $γιος.
Α+,-.%γ/," ' 0&.,"
154. Q-*ν α5#νεις τον εα&τό σο& ανεπίσκοπο κ$1ε /ρα. Κ$1ε /ρα να εποπτε.εις)
να ε=ετ$%εις) να ελέγ+εις τον εα&τό σο&. Είσαι εντ$=ει α&τ#ν τ*ν /ρα7
Εσ. ς μονα+ός ε$ν είσαι ,ιαστ#ς) ε$ν είσαι αγνιστ#ς) 1α κ$νεις έλεγ+ο
στον εα&τό σο&) όλ* τ*ν *μέρα π/ς πέρασα7
155. Q 2πό σας ε=αρτ$ται να είναι ομαλός) *σ.+ιος ο νο&ς) από σας ε=αρτ$ται. 9εν
ε=αρτ$ται από τον πειρασμό) αν σας επιτε1εί # από τ* σ&μπερι5ορ$ το&
σ&νασκ*το. σας) το& σ&γκοινο,ι$το& σας. Εσ. ο ίδιος 1α γίνεις αίτιος τ*ς
στ*ρίας σο&) εσ. ο ίδιος 1α γίνεις αίτιος τ*ς ό+ι στ*ρίας σο&) από εσένα
ε=αρτ$ται. (ταν εσ. 1έλεις τ* στ*ρία σο& και ,ι$%εις τον εα&τό σο&) όλα
κατcε&+#ν έρ+ονται.
DK
156. Q Είναι παρατ*ρ*μένο ότι) στις πρ/τες *μέρες πο& ερ+όμε1α στο κοινό,ιο)
έ+ο&με %#λο σαν τον B1να. 2&τός ο %#λος προσέ=ετε να μ* σας ε=ασ1εν#σει)
να μ* σ,#σει διότι τότε είναι ό+ι καλ$. -πορείς α&τόν τον %#λο να τον
α&=#σεις) να τον μεγαλ/σεις7 B=ιος επαίνο& είσαι. >ρόσε=ε όμς μ#πς α&τός
ο %#λος) εννο/ %#λο είς τ*ν &πακο#) είς τ*ν ε&+#) είς τ*ν α&τομεμ3ία)
$γρ&πνος στ*ν ακολο&1ία) μ* σε π$ρει ο .πνος) στο δμ$τιό σο&) να
επι,λέπεις τον εα&τό σο&) όλα α&τ$ 1ερο.νται %#λος. 2ν ο %#λος 3&+ραν1εί)
τότε δεν ,αδί%εις καλ$. 6ιcα&τό διόρ1σε τον εα&τό σο&) να μ*ν 3&+ραν1εί
α&τός ο %#λος) α&τ# * 1ερμότ*ς.
-ακ$ριος είναι εκείνος ο αδερ5ός) ο οποίος διατ*ρεί τον %#λο από τ*ν αρ+#
μέ+ρι το τέλος τ*ς %#ς το&. 9ιότι δεν =έρεις πόσα +ρόνια 1α %#σεις στο
μοναστ#ρι. -πορείς να %#σεις πέντε +ρόνια) μπορεί να %#σεις δέκα) μπορεί
να %#σεις και πεν#ντα) δεν γνρί%εις πόσα +ρόνια. :) α&τός είναι $=ιος
επαίνο&) ο οποίος διατ*ρεί τον %#λο το& από τ*ν αρ+# μέ+ρι το τέλος τ*ς
%#ς το& ακμαίο.
157. Q @*ν σ#μερον *μέραν δ.σκολα) δ.σκολα είναι.
Ερ+όμο&ν μια 5ορ$ με τον γεροQ>αντελε#μονα τν >α+μαίν) τον
αρ+ιγραμματέα. Και μο& λέει ότι) εί+ε π$ει μια 5ορ$ στο 6ρ*γορι$τικο το
κον$κι) αλλ$ δεν 1&μ$μαι ποιος #ταν αντιπρόσπος. 25ο. μιλ#σανε) !τ/ρα
1α π$ στ*ν Κοινότ*τα') λέει.
!>$με μα%ί) 6έροντα'.
! (+ι') λέει) !>αντελε#μν) ό+ι'.
!6ιατί'7
!Dα π$ απcτο κον$κι μέ+ρι τ*ν Κοινότ*τα) λέ το&ς +αιρετισμο.ς τ*ς
>αναγίας'.
Είδες π/ς ,ι$%ονται οι πατέρεςY
158. Q 4 λογισμός κρίνεται. 2πό τον λογισμό α+ρειο.με1α και από τον λογισμό
,ελτιο.με1α. 4 καλόγ*ρος δεν έ+ει πρ$=*) έ+ει λογισμό.
4 λογισμός σο& π#γε στο ό+ι καλό7 Είσαι &πε.1&νος) είσαι &πε.1&νος. 0α
πεις: -$ και ο λογισμός το& αν1ρ/πο& δεν μα%ε.εται.
Καλ$) αλλ$ όταν 5ε.γει) μ$%ε3έ τον π$λι) μ$%ε3έ τον π$λι.
Υ1*2,&
159.0έλεις νcαποκτ#σεις προσε&+#7 0έλεις) όταν λές το !Κ.ριε E*σο. Aριστέ') να
τρέ+ο&ν τα δ$κρ&α ποτ$μια από τα μ$τια σο&7 0έλεις να %#σεις τ* %# τν
αγγέλν7 !Ε&λόγ*σον') !ναcναι ε&λογ*μένο'7
Gπακο#YYY
160.Q 4 μεγ$λος αγ/νας το& αν1ρ/πο& είναι να μ*ν πιστε.ει τον λογισμό το&.
!:) ο 6έροντας τ/ρα λείπει') ρ/τ*σε τον αδερ5ό σο& κι ό)τι σο& πει
νcακο.σεις.
9εν είναι μικρός αγ/νας να ρί=εις τον εα&τό σο& κ$τ) δεν είναι μικρός
αγ/νας. -$ αλλι/ς δεν γίνεται) αλλι/ς δεν γίνεται. 2ν 1έλεις
νcακολο&1#σεις τον καλογερικό νόμο) εκεί 1α πατ#σεις'.
-ακ$ριος εκείνος ο αδερ5ός ο οποίος) προτο. να τελει/σει τον λόγο # ο
6έροντας # ο παραδερ5ός το&) !ναcναι ε&λογ*μένο'.
D4
"ε είπεν ένας αδερ5ός: !:λα) π$τερ) να με ,ο*1#σεις εδ/') !ναcναι
ε&λογ*μένο'.
2κολο.1*σε α&τόν τον δρόμο) να δεις τι 1α αισ1αν1είς μέσα. @ι ειρ#ν*) τι
γαλ#ν* 1α αισ1αν1είςY
Εν/) !περίμενε πέντε λε5τ$ κι έρ+ομαι'J
2&τό 1α πει &πακο#. Dα ,γ$λεις τον λογισμό σο&) τον δικό σο&) και
νcακο.σεις τι 1α σο& πει ο 6έροντ$ς σο&.
2ν κ$νεις δι$κρισ* σc ό)τι σο& λέει ο 6έροντας) δεν είσαι &ποτακτικός) είσαι
ελεγκτ#ς το& 6έροντος.
161.Q (σ* ε&λ$,εια έ+ετε) όσ* α&ταπ$ρν*σ* έ+ετε) όσ* πίστ* έ+ετε εις τον
6έροντ$ σας) τόσο και περισσότερο λαμ,$νετε.
Εις τον κόσμο απο1ν#σκοντας ένας πατέρας έ+ει μία περιο&σία) ας
&πο1έσο&με τ/ρα) εκατό δρα+μές. 25#νει τέσσερα παιδι$. "τα τέσσερα
παιδι$ 1α διανείμει είκοσι πέντε) είκοσι πέντε) και είκοσι πέντε. (λοι 1α
π$ρο&ν από είκοσι πέντε δρα+μές. F κλ*ρονομία το& πατρός τν.
"το πνε&ματικό δεν ισ+.ει α&τό) ό+ι. :νας έ+ει πίστ*) ε&λ$,εια
α&ταπ$ρν*σ*) σε,ασμό στον 6έροντ$ το& είκοσι ,α1μο.ς) είκοσι ,α1μο.ς 1α
π$ρει πνε&ματικ# δ.ναμ*. 4 $λλος έ+ει δ.ο) δ.ο 1α π$ρειj $λλος έ+ει
ογδόντα) ογδόντα 1α π$ρει.
2&τό το λέει και το Ε&αγγέλιο. 4 Aριστός είπε: !4 δε+όμενος &μ$ς εμέ
δέ+εται) και ο δε+όμενος εις όνομα μα1*το.) μισ1όν μα1*το. λ#3εται) ο
δε+όμενος εις όνομα προ5#το&) μισ1όν προ5#το& 1α π$ρει' U-ατ1. KP)hKV.
2&τό είναι το πνε&ματικό. (σ* ε&λ$,εια έ+εις εις τον 6έροντα...
2&τ# τ* μετ$νοια τ*ν οποία ,$%εις εις τον 6έροντα) !ε&λόγ*σον) 6έροντα')
=έρετε πόσ* δ.ναμ* έ+ει7 9εν μπορείτε να τ*ν 5αντασ1είτε εσείς. 2&τός πο&
τ*ν πέρασε) α&τός γνρί%ει.
9εν έ+εις ε&λογία να πας ένα ,#μα αν δεν π$ρεις ε&λογία απe τον 6έροντα.
(ταν π$ρεις ε&λογία απe τον 6έροντα) μ* 5ο,$σαι τίποτα. ?$λε μετ$νοια)
5ίλ*σε το +έρι το& 6έροντ$ σο& και π#γαινε και γίνε αστρονα.τ*ς π$ν στ*
σελ#ν*j μ* 5ο,$σαι) διότι σε σκεπ$%ει * ε&+#) * &πακο# σε σκεπ$%ει.
Xέρετε τι 1α πει 6έροντας7 -όνο ο δι$,ολος =έρει τι 1α πει 6έροντας.
4 κατ$ σ$ρκα αδερ5ός αλλ$ και &ποτακτικός το& γεροQEσ#5) ο π$τερ
21αν$σιος) εί+ε τ*ν Κοίμ*σ* στ* Dέα "κ#τ*. Εκεί το 6εροντ$κι πο& %ο.σε
πριν) εγ/ το πρόλα,α) αλλ$ α&τό το ιστορικό πο& 1α σας π τ/ρα δεν το
πρόλα,α) αλλ$ το $κο&σαj το 6εροντ$κι το πρόλα,α. Εί+ε έναν &ποτακτικό.
4 &ποτακτικός) ε) κρίσις 0εο.) #ρ1ε στο τέλος να πε1$νει. @*ν προ*γο.μεν*
*μέρα) τ*ν παραμον# προτο. να πε1$νει) π#γαν οι δαίμονες και το& λένε:
!Είσαι δικός μας) τ/ρα 1α σε π$ρο&με στ*ν κόλασ* γιατί έτσι κι έτσι...') τα
σ&ν*1ισμένα τν δια,όλν. @ο παιδί ταρ$+1*κε. -π#κε μέσα ο 6έροντας:
Q >αιδί μο&) γιατί είσαι ταραγμένος7 λέει.
Q 6έροντα) 6έροντα) 1α κολασ1/) #ρ1αν οι δαίμονες να με π$ρο&ν) μο& είπαν
ότι α.ριο στις τρεις * /ρα 1$eρ1ο&με να σε π$ρο&με.
Q 2+) παιδ$κι μο&) λέει) εσ. είσαι &ποτακτικός) όταν έρ1ο&ν οι δαίμονες να
το&ς πεις: !Εγ/ έ+ 6έροντα'.
Q D$eναι ε&λογ*μένο.
DR
@έλεισε) τον ειρ#νε&σε τον &ποτακτικόY τ*ν $λλ* μέρα παν οι δαίμονες
κατ$ τ* σ&ν#1ει$ το&ς) ,γ$λε τ* γλ/σσα) τρ$,α από eδ... !@ι ερ+όσαστε σε
μένα') λέει) !εγ/ είμαι &ποτακτικός) έ+ 6έροντα'. -ε το !έ+ 6έροντα'
$5αντοι όλοι οι δαίμονεςY 2&τός είναι ο 6έροντας.
Κ$ποιος από ένα μοναστ#ρι #ρ1ε στο σπίτι και λέει !-α ο 6έροντας
αλ$1*τος είναι7 δεν 5ταίει7' !2) $κο&σε) παιδί μο&') το& λέ) !αν ,$λεις
τέτοιο 1εμέλιο ότι ο 6έροντας 5ταίει) ποτέ δεν 1α ορ1οποδ#σεις. \ρ1ες να
κ$νεις &πακο# # #ρ1ες να κρίνεις το 6έροντα) πότε λέει αλ#1εια) πότε λέει
3ε&τι$7'
-α) π/ς αναπα.εται * 3&+# το& 6έροντα όταν κ$νει &πακο# ο &ποτακτικόςY
-α π/ς αναπα.εταιY >/ς) δ*λαδ#) από μέσα απe τ*ν τ*ν 3&+# ,γαίνει *
αν$πα&σις) * ε&+# !ο 0εός) παιδί μο&) να σe ε&λογ#σει') και σε πι$νει * ε&+#
α&τ#.
@/ρα τελε&ταία κ$1ε δεκαπέντε μέρες) κα1ε είκοσι ,λέπ τον 6έροντα
Eσ#5. @/ρα τελε&ταία το& λέ: !6έροντα) εκεί πο& είσαι προσε.+εσαι για
μας7' !>ς) λέει) προσε.+ομαι και για σας'. Uστον .πνο) στο όνειροV. :+ει
τ/ρα δεκαπέντε μέρες) τον είδα π$λι) π#γα και τον 5ίλ*σα. Iέει: !4
6έροντ$ς σο& εγ/ είμαι'. ?λέπετε7 (+ι μόνο εδ/ πο& %ει) αλλ$ και στον
ο&ρανό πο& ,ρίσκεται &π$ρ+ει α&τ# * πνε&ματικ# ένσις) &π$ρ+ει.
Gπ$ρ+ο&ν τρόποι πολλοί για να εν1είς έτι περισσότερο με τον 6έροντα.
>έ5τεις να κοιμ*1είς Qόπς κ$ν) έτσι παραδίδ και σε σαςQ) !* ε&+# το&
πατρός μο& Eσ#5' και κοιμ$μαι.
X&πν$. !F ε&+# το& πατρός μο& Eσ#5') αρ+ί% τ*ν προσε&+#. >$ τα=ίδι)
από τα Κατο&ν$κια 1α π$ στ* 9$5ν*) !* ε&+# το& πατρός μο& Eσ#5'.
-αγειρε.) !* ε&+# το& πατρός μο& Eσ#5'. >$ στο ?ατοπαίδι) έ+ τ*ν
εικόνα το& 6έροντα στο δματιό μο&) τ*ν ασπ$%ομαι και λέ !* ε&+# το&
πατρός μο& Eσ#5'. :τσι έρ+εται κι ένας τε+ν*τός τρόπος για να είσαι
περισσότερο *νμένος με τον 6έροντα. (πς &π$ρ+ει * νοερ$ προσε&+# πο&
λίγο) λίγο κα1αρί%εται το εστερικόν το& αν1ρ/πο& και γίνεται κατόπιν και
α&τός 5τεινός με τ* νοερ$ προσε&+#) &π$ρ+ει και α&τός ο τρόπος πο&
εν/νεσαι με τον 6έροντα περισσότερο.
9ια,$%οντας τ* 0εία 6ρα5#) όσο πνε&ματικ# δ.ναμ* έ+εις) τόσο
καταλαμ,$νεις) περισσότερο δεν καταλαμ,$νεις. :τσι εί+αμε με τον
6έροντα. -ας έλεγε) αλλ$ μας έλεγε κατ$ το ,α1μό το&j εμείς κατ$ το
,α1μό μας καταλαμ,$ναμε.
>ολλ$ με δίδα=ε και * &πακο#) πολλ$ διδ$+τ*κα και ς 6έροντας. :τσι είναι.
Dα 1&σι$σ τον εα&τό μο&) μόνο να σε δ εσένα) το παιδί μο&) να πας στον
>αρ$δεισοj α&τός είναι ο δικός μο& ο παρ$δεισος) να είσαι eσ. στον
παρ$δεισο κι εγ/ ας κα/) ας κα/. :τσι είναι. 9εν μετριέται * πατρικ# αγ$π*.
Και ς 6έροντας και ς &ποτακτικός) π#ρα μία πείρα. "αρ$ντα +ρόνια
&ποτακτικός και δέκαQδεκαπέντε +ρόνια ς 6έροντας. Είδα και τ* μία αγ$π*
και τ*ν $λλ* αγ$π*. F πατρικ# αγ$π*) π$τερ μο&) είναι πολ. 3*λ$) πολ.
3*λ$Y
(σο ισ+.ει * ε&+# το& 6έροντ$ σο&) δεν ισ+.ει όλ* * οικο&μέν*. >#ρες τ*ν
ε&+# το& 6έροντ$ σο&7 -* 5ο,$σαι πο&1εν$.
DC
Κιe εγ/ στο σπίτι μας πολλ$ δέντρα 5.τε3α) αλλ$ σε όσα ο 6έροντ$ς μο&
#ταν σ.μ5νος) έπιασαν) εις $λλα) τα οποία δεν #ταν σ.μ5νος ο 6έροντας)
δεν έπιασαν. Ε5.τε&σα κλ#ματα) ο 6έροντας δεν #τανε σ.μ5νος) ο.τε ένα
δεν έπιασε. Ε5.τε&σα δέντρα μ*λιές και $λλαj δεν #ταν σ.μ5νος ο
6έροντας j έπιασαν μεν) αλλ$ δεν ε&δοκίμ*σαν. @α π#ρε ο γεροQΚλ#μ*ς
απ$ν και γίν*καν μεγ$λα δέντρα και τρ/ει πολλές οκ$δες) πολλ$ κιλ$
τρ/ει μ#λα απe τα δικ$ μο&. 9εν #τανε σ.μ5νος ο 6έροντας) όταν τα
5.τε3α εγ/. Ε5.τε3α και μια καSσι$. Ε5τ$ +ρόνια έ,γαλε δ.ο λο&λο.δια)
ε5τ$ +ρόνιαY @α εί+α 5έρει από τα 1ερμοκ#πια) από τ* 0εσσαλονίκ*.
Ε5.τε&σα και μια μο&ρι$) #τανε σ.μ5νος ο 6έροντας) και τρ/με τ/ρα ένα
μ#να και περισσότερο όλο μο.ρα. Ε5.τε&σα και έναν λτό) #ταν και ο
6έροντας σ.μ5νος) και δεν =έρ τριακόσια) τετρακόσια λ/τα κ$νει κ$1ε
+ρόνοj επειδ# ο 6έροντας #τανε σ.μ5νος. Εις όλα τe $λλα τα πρ$ματα) τα
οποία ο 6έροντας δεν #τανε σ.μ5νος) είτε 1α τ$ e,γα%α και 1α τα 5.τε&α
αλλο. # δεν 1α πρόκο5ταν) δεν 1α έπιαναν) δ*λαδ# δεν 1α εί+αν τέλος καλό)
επειδ# ο 6έροντ$ς μο& δεν #τανε σ.μ5νος.
(ποιος ,ασίσ1*κε στις δ&ν$μεις το& επλαν#1*. 0α πας σε $ν1ρπο
πνε&ματικό) ο οποίος 1α σε διδ$=ει τις μ*+ανές το& δια,όλο&) 1α σε διδ$=ει
το δρόμο π/ς 1e ανέ,εις στον ο&ρανό. >$ντς μον$+ος σο& αν πας...
(ταν ,λέπ μπροστ$ μο& ότι ο $λλος 1α κ$νει αντιλογία) οπισ1ο+ρ/ εγ/)
για να μ*ν προ,εί ο $λλος ότι) !6έροντα) μα έτσι...' 4πισ1ο+ρ/ εγ/.
4πισ1ο+ρ/. 6ια να μ*ν έρ1ει ο &ποτακτικός μο& σε 1έσ* να πει) !6έροντα)
δεν 1α μπορέσ να το κ$ν'. (ταν το ,λέπ α&τό) οπισ1ο+ρ/) για να μ*
γίν εγ/ αιτία να κ$νει α&τός παρακο#. Είναι και κ$ποια δι$κρισ* εκεί μέσα)
να πο.με. :τσι είναι.
>$ντς) ένα είναι: F καλογερικ# στ*ρί%εται στ*ν &πακο#. 9οκίμασα και τ*ν
&πακο#) δοκίμασα και τ*ν παρακο#. Και τα δ.ο τα δοκίμασα. Και είδα ότι
όταν κ$νει κανένας &πακο#) είναι ειρ*νικός) δεν τον ελέγ+ει ο λογισμός
πο&1εν$Y
2νέπα&σες τον 6εροντ$ σο&7 2νέπα&σες τον 0εό σο&.
Bλλος π$λι επίστε&σε τον λογισμό το&) κακ$ αποτελέσματα εί+ε. Iέει ο
6έροντας μετ$ τ* λειτο&ργία:
Q >ατέρες) κα1#στε να πιο.με ένα νερό.
Q Dαί.
Q 6έροντα) α&τό πο& κ$νεις δεν είναι καλό. 4ι πατέρες να 5.γο&ν σιπ/ντες)
να π$νε στα κελι$ το&ς) στα σπίτια το&ς.
Q >αιδί μο&) εσ. είσαι &ποτακτικός. @/ρα αρ+ί%εις και σ&μ,ο&λε.εις τον
6έροντα7 9εν κ$νεις καλ$.Dα πεις) ναeναι ε&λογ*μένο) 6έροντα.
Q -α έτσι κι έτσι κι έτσι...
@ον κατόρ1σε ο πειρασμός) τον έ,γαλε απe τ* σκέπ* το& 6έροντ$ το&. >#γε
στα Καρο.λια. Ελαττματικ$ πνε&ματικ$ έκανε. >#γε σe $λλο μέρος. "το
τέλος π#γε μονα+ός το&. >έρασε κ$ποιος από τ*ν >$τρα και μο& λέει:
Q >$τερQΕ5ραίμ) ο τ$δε είναι ιερε.ς7
Q (+ι) το& λέ.
Q (ταν το& +τ.π*σα τ*ν πόρτα) $νοι=ε και με εστα.ρσε) έτσι. Iέ: !Είστε
ιερε.ς7' !-όλις τελείσα τ* Iειτο&ργία') λέει.
DD
?λέπετε7 Επίστε&σε τον λογισμό το&) έ5&γε από τον 6έροντ$ το&) έ5&γε από
το&ς γειτόνο&ς) α&το+ειροτον#1*κε ιερε.ς κι έτσι τελείσε.
6ιe α&τό ο $ν1ρπος να μ*ν πιστε.ει το λογισμό το&. :+εις το λογισμό σο&7
Dα τον πεις στον 6έροντ$ σο&. Κι ότι ο 0εός 5τίσει τον 6έροντα) α&τό νe
ακο.σεις. -*ν πιστε.εις τον λογισμό σο&. 9ιότι ο δι$,ολος δεν ,ι$%εταιj λίγο)
λίγο) λίγο και σε π$ει εκεί πο& 1έλει α&τός. !Κρείσσον το παρα,$λλειν # το
*σ&+$%ειν'.
>έντε +ρόνια με πολεμο.σε ο δι$,ολος να 5.γ από τον 6έροντ$ μο&) τον
παπαQDικ*5όρο. 4.τε ένα ,#μα δεν έκανα. Εσότο& ο πόλεμος έ5&γε
μονα+ός το&.
@ο να 5.γει κανένας απe τον κόσμο ε.κολο είναιj το να ,ρει $ν1ρπον οδ*γό)
είναι πολ. δ.σκολοY Είναι δ.σκολοY
2ν εσ. μόνο για τον εα&τό σο& έ+εις μέριμνα) ο 6έροντας πο& είναι τόσες
3&+ές απ$ν σe α&τόν και κρεμνι/νται7 Εσ. 1α πας να πεις το λογισμό σο&) ο
$λλος 1α π$ει να πει τον λογισμό το&) ο $λλος το λογισμό το&. Και τότες ο
6έροντας τι γίνεται7 (λο&ς το&ς ,αστ$%ει ο 6έροντας7 Ε) ,έ,αια) τ/ρα δεν
,αστ$%ει ο 6έροντας κα1ολικ$) ο Aριστός το&ς ,αστ$%ει όλο&ς. Εν το.τοις
όμς ο 6έροντας το&ς οικονομ$ει όλο&ς.
F π*γ# τ*ς ειρ#ν*ς) * π*γ# τ*ς +$ριτος * π*γ# τ*ς στ*ρίας) * π*γ# το&
>αραδείσο& είναι ο 6έροντας.
4 6έροντας παρακολο&1εί το λογισμό το& &ποτακτικο. το&:
Q :λα eδ) παιδί μο&.
Q Dαι) ε&λόγ*σον.
Q >/ς με ,λέπεις7
Q 6έροντα) $γγελο σε ,λέπ.
Q Καλ$. 0$eρ1ει καιρός πο& 1α με δεις $ν1ρπο.
-ετ$ από λίγο καιρό:
Q >/ς με ,λέπεις) παιδί μο&7
Q Bν1ρπο.
Q 2.ριο 1α με δεις ς δι$,ολο.
Ε) α.ριο:
Q >ς με ,λέπεις7
Q 9ι$,ολο.
:τσι είναι. 6ιατί λίγο) λίγο) λίγο ο δι$,ολος Qτόe+ π$1ει) πατέρες) από πείρα
το λέQ ο δι$,ολος προσπα1εί να σε =εκολλ#σει από τον 6έροντα) να σε
=εκολλ#σειY
9&ο 5ορές π#γα στο σπίτι το& 6έροντος) ίνα κ$ν ε&+έλαιο. έκεί #το και ένα
νεαρό πρόσπο) πο& με εσκανδ$λι%ε. Και τις δ.ο 5ορές) είπα εις τον 6έροντ$
μο&) π. Dικ*5όρο) να κ$νει κομποσ+οίνι. @*ν πρ/τ* 5ορ$) μόλις έ51ασα εις
το σπίτι) =έ+ασα το λογισμό) έκανα ε&+έλαιο) και όταν έ5ε&γα) τότε τον
=ανα1&μ#1*κα. @* δε.τερ* 5ορ$ ο λογισμός με τ&ραννο.σε) και όταν $ρ+ισα
το ε&+έλαιο. (ταν το έ+ρισα το παιδί) τελείς εί+ε 5.γει από τ* σκέ3* μο& ο
λογισμός. -όλις ετελείσα το ε&+έλαιο) και έ5ε&γα) επαν#λ1ε ο λογισμός.
Είδες τι δ.ναμ* έ+ει * ε&+#) το κομποσ+οίνι) πο& κ$νει ο 6έροντας)
οιοσδ#ποτε κι αν είναι7
DL
9εν πρέπει να ανέ+εσαι να κατ*γορεί κανείς τον 6έροντ$ σο&Y 2&τό είναι το
σστό και πρέπον να γίνεται. Dα αντιδρ$ς) όταν ακο.ς να λέγο&ν κ$τι κατ$
το& 6έροντός σο&.
:51ασα στο τέρμα.9εν $ντε+α $λλο. _*το.σα ,ο#1εια. @ότε είδα το γέροQ
Eσ#5 στον .πνο μο&. ! -εσe τ*ν καρδι$ μο&) παιδί μο&) σε έ+'j και =έρεις
πόσο παρ*γορ#1*κα στον στα&ρό πο& κρατο.σα α&τ#ν τ*ν /ραYY >ολ.
παρ*γορ#1*καj έστ και στον .πνο μο& πο& είδα τον 6έροντα.
Η *1%3)45!
162.Q @ον πρ/το καιρό μετ$ τ* δρε$ το& 2γίο& >νε.ματος σκέ51*κα: 4 Κ.ριος
μο& σ&γ+/ρεσε τις αμαρτίες μο&) το μαρτ&ρεί μέσα μο& * +$ρ*. @ι μο&
+ρει$%εται) λοιπόν) περισσότερο7 9εν πρέπει όμς να σκε5τόμαστε έτσι.
>αρότι μας σ&γ+ρο.νται τα αμαρτ#ματα) εν το.τοις πρέπει να τα 1&μόμαστε
όλ* τ* %# μας και να 1λι,όμαστε γιc α&τ$) για να διατ*ρο.με τ* σ&ντρι,# τ*ς
καρδι$ς. Εγ/ δεν το #=ερα α&τό και έπα3α να έ+ σ&ντρι,# και &πέ5ερα
πολλ$ από το&ς δαίμονες. Και απορο.σα) τι σ&μ,αίνει μc εμένα7 F 3&+# μο&
γνρί%ει τον Κ.ριο και τ*ν αγ$π* @ο&. @ότε π/ς μο& έρ+ονται κακοί λογισμοί7
2λλ$ ο Κ.ριος με σπλα+νίστ*κε και με δίδα=ε ο gδιος π/ς πρέπει να
ταπειν1/: !Κρ$τα το νο& σο& στον Bδ* και μ*ν απελπί%εσαι'.
-c α&τό τον τρόπο νικόνται οι ε+1ροί. (ταν όμς ο νο&ς μο& λ*σμονεί τ*
5τι$ το& Bδ*) τότε οι λογισμοί =αναποκτο.ν δ.ναμ*.
163.>ρέπει να &πομείνεις πολλο.ς κόπο&ς και να +.σ*ς πολλ$ δ$κρ&α) για να
διατ*ρ#σεις το πνε.μα ταπεινμένο κατ$ Aριστόν. Aρίς α&τό σ,#νει το 5ς
τ*ς %#ς στ*ν 3&+# και α&τ# πε1αίνει.
-πορείς σε σ.ντομο +ρονικό δι$στ*μα να απο=*ρ$νεις το σ/μα με τ*
ν*στεία. Dα ταπειν/σεις όμς τ*ν 3&+#) έτσι πο& να μένει σ&νε+/ς ταπειν#)
α&τό ο.τε ε.κολο είναι ο.τε γίνεται σ.ντομα. F -αρία * 2ιγ.πτια επ$λαι,ε
δεκαεπτ$ έτ* με τα π$1*) σαν να #ταν $γρια 1*ρία) και μόνο τότε ,ρ#κε
αν$πα&σ*. Κι όμς το σ/μα τ*ς μαρ$1*κε σε λίγο +ρόνο) γιατί στ*ν έρ*μο
δεν &π$ρ+ει πολλ# τρο5#.
164.:λκεται * 3&+# μο& να δει τον Κ.ριο και δι3$ με ταπείνσ* γιc 2&τόν) γιατί
είναι αν$=ια για τέτοιο μεγ$λο αγα1ό.
F &περ*5$νεια εμποδί%ει τ*ν 3&+# να μπει στο δρόμο τ*ς πίστες. "τον
$πιστο δίν α&τ# τ* σ&μ,ο&λ#.
2ς πει: !Κ.ριε) αν &π$ρ+εις) 5/τισέ με και 1α "ε &π*ρετ#σ μc όλ* τ*ν 3&+#
μο&'.
Και ο Κ.ριος ε=$παντος 1α 5τίσει μια τέτοια ταπειν# σκέ3* και προ1&μία
για τ*ν &π*ρεσία το& 0εο.. 9εν πρέπει όμς να λέγει: !2ν &π$ρ+εις) τότε
παίδε3έ με') γιατί αν έρ1ει * τιμρία) είναι δ&νατό να μ* ,ρεις τ* δ.ναμ* να
ε&+αριστ#σεις τον 0εό και να μετανο#σεις .
165.Q 4 κενόδο=ος # 5ο,$ται το&ς δαίμονες # γίνεται όμοιος μc α&το.ς . 9εν πρέπει
όμς να 5ο,όμαστε τ*ν κενοδο=ία και τ*ν &περ*5$νεια) γιατί προκαλο.ν τ*ν
απ/λεια τ*ς +$ρ*ς.
DG
166.4 Κ.ριος μας αγαπ$ πολ.. Κι όμς εμείς πέ5τομε σc αμαρτίες) γιατί δεν έ+ομε
ταπείνσ*. 6ια να δια5&λ$=εις τ*ν ταπείνσ*) πρέπει να νεκρ/σεις τ* σ$ρκα
και να δε+τείς το >νε.μα το& Aριστο.. 4ι Bγιοι εί+αν ισ+&ρό πόλεμο με το&ς
δαίμονες κι ενίκ*σαν με τ*ν ταπείνσ*) τ*ν προσε&+# και τ* ν*στεία.
167.Q @ι πρέπει να κ$νομε για να έ+ομε ειρ#ν* στ*ν 3&+# και το σ/μα7
>ρέπει νc αγαπ$ς όλο&ς το&ς αν1ρ/πο&ς) όπς τον εα&τό σο&) και να είσαι
κ$1ε /ρα έτοιμος για το 1$νατο. (ταν * 3&+# 1&μ$ται τον 1$νατο)
ταπειν/νεται και παραδίνεται ολόκλ*ρ* στο 1έλ*μα το& 0εο. και επι1&μεί
να έ+ει ειρ#ν* με όλο&ς και να το&ς αγαπ$ όλο&ς.
(ταν έλ1ει στ*ν 3&+# * ειρ#ν* το& Aριστο.) τότε είναι ε&+αριστ*μέν* και
κ$1εται σαν τον E/, στ*ν κοπρι$ και +αίρεται πο& ,λέπει το&ς $λλο&ς
δο=ασμένο&ς κι * ίδια είναι * πιο ασ#μαντ* από όλο&ς. @ο μ&στ#ριο τ*ς κατ$
Aριστόν ταπειν/σες είναι μεγ$λο και $ρρ*το. F 3&+# πο& αγαπ$ επι1&μεί
για κ$1ε $ν1ρπο περισσότερα αγα1$ από ότι για τον εα&τό τ*ς και
+αίρεται σαν ,λέπει το&ς $λλο&ς να είναι πιο ε&τ&+ισμένοι από τ*ν ίδια και
1λί,εται όταν το&ς ,λέπει να ,ασανί%ονται.
168.Q 4 Κ.ριος αγαπ$ το&ς αν1ρ/πο&ς. Εν το.τοις παρα+ρεί τις 1λί3εις) για να
γνρίσο&ν οι $ν1ρποι τ*ν αδ&ναμία το&ς και να ταπειν1ο.ν και με τ*ν
ταπείνσ* να λ$,ο&ν το Bγιο >νε.μα. -ε το Bγιο >νε.μα όλα γίνονται
ραία) +αρο.μενα) &πέρο+α.
169.Q 2ν #μαστε ταπεινοί) ο Κ.ριος από αγ$π* 1α μας απεκ$λ&πτε όλα τα
μ&στ#ρια. 2λλ$ * σ&μ5ορ$ μας είναι π/ς δεν είμαστε ταπεινοί)
&περ*5ανε&όμαστε και είμαστε ματαιόδο=οι για κ$1ε τι ασ#μαντο κι έτσι
,ασανί%ομε τον εα&τό μας και το&ς $λλο&ς.
170.Q Είναι α=ιολ.π*τοι οι $ν1ρποι πο& δεν γνρί%ο&ν τον 0εό και πον/ γιc
α&το.ς. Gπερ*5ανε.ονται γιατί πετο.ν αλλ$ τί το α=ιο1α.μαστο7 Και τα
πο&λι$ πετο.ν και δο=$%ο&ν τον 0εό . Κι όμς ο $ν1ρπος) το κτίσμα το&
0εο.) εγκαταλείπει τον Κτίστ*. 2λλ$ σκέ3ο&) π/ς 1α στα1είς στ* Tο,ερ#
Κρίσ* το& 0εο.7 >ο. 1α 5.γεις # πο. 1α κρ&5τείς από το >ρόσπο το& 0εο.7
171.Q Gπ$ρ+ο&ν πολλ$ είδ* ταπειν/σες. 4 ένας είναι &π$κο&ος και για όλα
μέμ5εται τον εα&τό το&) κι α&τό είναι ταπείνσ*. 4 $λλος μετανοεί για τις
αμαρτίες το& και 1ερεί τον εα&τό το& ,δέλ&γμα εν/πιον το& Κ&ρίο&) κι α&τό
είναι ταπείνσ*. (μς $λλ* ταπείνσ* έ+ει εκείνος πο& γν/ρισε με το
>νε.μα το Bγιο τον Κ.ριο. Εκείνος έ+ει $λλ* γν/σ* και $λλ* γε.σ*.
(ταν * 3&+# δει με το Bγιο >νε.μα τον Κ.ριο) πόσο πρ$ος και ταπεινός
είναι) τότε ταπειν/νεται και * ίδια πλ#ρς. Και * ταπείνσ* α&τ# είναι
εντελ/ς ιδιαίτερ* και κανένας δεν μπορεί να τ*ν περιγρ$3ει και γνρί%εται
μόνο με το Bγιο >νε.μα. Κι αν οι $ν1ρποι εγν/ρι%αν με το Bγιο >νε.μα
ποιος είναι ο Κ.ριος μας) τότε 1α $λλα%αν οι π$ντες: οι πλο.σιοι 1α
εγκατέλειπαν τα πλο.τ* το&ς) οι επιστ#μονες τις επιστ#μες το&ς) οι
κ&,ερν#τες τ* δό=α και τ*ν ε=ο&σία το&ς και 1α γινόταν όλοι ταπεινοί) 1α
%ο.σαν με μεγ$λ* ειρ#ν* και αγ$π* και 1α ,ασίλε&ε στ* γ* +αρ$ μεγ$λ*.
DI
172.Q Κ.ριε) δ/σε να γνρίσο&ν όλοι οι λαοί τ*ς γ*ς πόσο μας αγαπ$ς και ποια
1α&μαστ# %# +αρί%εις σc όσο&ς πιστε.ο&ν σε "ένα.
(ποιος έ+ει μέσα το& τ*ν ειρ#ν* το& 2γίο& >νε.ματος) σκορπί%ει ειρ#ν* και
στο&ς $λλο&ς. (ποιος όμς έ+ει μέσα το& πνε.μα κακό) σκορπ$ και στο&ς
$λλο&ς το κακό.
173.Q 4 1&μ/δ*ς $ν1ρπος &πο5έρει ο ίδιος μεγ$λο μαρτ.ριο από πον*ρό
πνε.μα) ε=αιτίας τ*ς &περ*5$νειας το&. 4 &5ιστ$μενος) όποιος κι αν είναι)
πρέπει να το καταλα,αίνει και να προσε.+εται για τον 3&+ικ$ $ρρστο
προSστ$μενό το& και τότε ο Κ.ριος) ,λέποντας τ*ν &πομον# το&) 1α το& δ/σει
$5εσ* αμαρτι/ν και αδι$λειπτ* προσε&+#. Είναι μέγα έργον εν/πιον το&
0εο. το να προσε.+εται κανείς γιc α&το.ς πο& τον αδικο.ν και τον
προσ,$λλο&ν. Ε=αιτίας α&το. 1α το& δ/σει ο Κ.ριος τ* +$ρ* και 1α γνρίσει
με το Bγιο >νε.μα τον Κ.ριο. Κι έτσι 1α &πομείνει τότε) +$ριν το& Κ&ρίο&) με
+αρ$ όλες τις 1λί3εις και 1α το& δ/σει ο Κ.ριος αγ$π* για όλο τον κόσμο και
1α επι1&μεί ολό3&+α το καλό για όλο&ς και 1α προσε.+εται για όλο&ς όπς
για τ*ν 3&+# το&.
4 Κ.ριος μας έδσε τ*ν εντολ# νc αγαπο.με το&ς ε+1ρο.ς και όποιος αγαπ$
το&ς ε+1ρο.ς ε=ομοι/νεται με τον Κ.ριο. F αγ$π* για το&ς ε+1ρο.ς δεν είναι
δ&νατ# παρ$ μόνο με τ* +$ρ* το& 2γίο& >νε.ματος. 6ιc α&τό) μόλις σε
προσ,$λει κανείς) προσε&+#σο& γιc α&τόν στον 0εό κι έτσι 1α διατ*ρ#σεις
τ*ν ειρ#ν* το& 0εο. στ*ν 3&+# σο&.
7. Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΣΛΙΔΗΣ $1901% 1959&
174.:λεγε ο γέροντας:
Q 4.τε τα πλο.τ* να σας κ$νο&ν
εντ.πσ*) ο.τε οι δό=ες) αλλ$
π$ντοτε να ,αδί%ετε δίκαια. @ο 3μί
σας να το τρ/τε με τον τίμιο ιδρ/τα
σας κι ό+ι με αδικίες. 2&τ$ πο& 1α
κερδί%εται με τ*ν τιμιότ*τα σας) να
μ*ν τα σκορπί%εται $σκοπα. Dα
%είτε τίμια και ταπειν$ κι όσο
μπορείτε να απλ/νεται το +έρι σας
στ*ν ελε*μοσ.ν*.
Dα μ*ν σκέπτεστε μόνο τι 1α 5$τε)
τι 1α 5ορέσετε) τι μεγ$λο σπίτι 1α
κτίσετε. >ερισσότερο να προτιμ$τε
τα σπίτια τν 1λιμμένν κι ό+ι τν
+αρο.μενν. Ε$ν κ$νετε έργα καλ$)
1α έ+ετε μεγ$λο μισ1ό από τον 0εό.
0< α=ι1είτε να δείτε 1α.ματα και
στ*ν $λλ* %# 1α W+ετε απέραντ*
αγαλλίασ*.
175.Bλλ* 5ορ$ είπε σε μια γ&ναίκα πο& τον επισκέ5τ*κε απC τ* 9ρ$μα:
DJ
Q -$λσες με τον σ.%&γο σο& και #ρ1ες. 9εν έκανες καλ$. 0α προσπα1είτε
με τ* γν/μ* το& σ&%.γο& σας να έρ+εσ1ε εδ/.
176."ε μια $λλ* νέα γ&ναίκα είπε:
Q Εσ. για τ*ν αγ$π*) πο& έδει=ες στ*ν κατ$κοιτ* μ*τέρα σο&) έκανες πολ.
καλ$. 4 0εός "ο& τα σ&γ+/ρ*σε όλα.
177.:λεγε προς τα πνε&ματικ$ το& τέκνα:
Q 4 κόσμος έ+ει 5.γει από τ*ν α1ότ*τα και τ*ν αγα1ότ*τα.. (σο περνο.ν
τα +ρόνια ,αδί%ο&με προς τ*ν καταστρο5#. 4 0εός να μας λ&π*1εί. 4 0εός
α&τ$ δεν τα 1έλει.
>ριν NP +ρόνια ο κόσμος #ταν πολ. δια5ορετικός.
(ταν π#γα στο μοναστ#ρι #μο&ν ] +ρον/ν. @ότε &π#ρ+ε μεγ$λ* πίστ* και
καρδιακ# κα1αρότ*τα. "< ένα κελί τ*ς μον#ς #ταν 5&λαγμένα όλα τα
+ρ#ματα με 1.ρα ανοι+τ#. 2ντί για 1.ρα &π#ρ+ε μια κο&ρτίνα. 4 *γο.μενος
μC έστελνε να 5έρ όσα +ρ#ματα +ρει$%ονταν ς μικρότερος. (λοι οι
μονα+οί γν/ρι%αν πο& #σαν τοπο1ετ*μένα τα +ρ#ματα. (λοι #σαν
α5οσιμένοι στο 0εό και δεν το&ς εντ&πσία%αν κα1όλο& τα +ρ#ματα.
178."< ένα 3αλτ# πο& αμ5ισ,*το.σε το πνε&ματικό +$ρισμα το& 6έροντα) όταν
τον επισκέ5τ*κε) το& αποκ$λ&3ε πολλές πτ&+ές απC τ*ν %# το& και στο τέλος
το& είπε:
Q 4 Aριστός δεν μο& έδσε κα1όλο& από το πνε.μα το& πο& τον &π*ρετ/ από
επτ$ +ρον/ν7
4 3$λτ*ς %#τ*σε σ&γγν/μ*.
179."ε μια γ&ναίκα μοι+αλίδα και με τρία νό1α παιδία είπε:
Q 0α γίνεις %*τι$να) σε επτ$ +ρι$. 0α σο& λένε !π#γαινε να δο&λέ3εις νέα
είσαι) γιατι %*τιανε.εις'7 Εσ. 1α σιπ$ς. (τι μα%έ3εις 1α το πας στις
5.λακες και στο γ*ροκομείο τ*ς 9ρ$μας.
180.-ια παραστρατ*μέν* γ&ναίκα π#γε στ* μον# να κ$νει μν*μόσ&νο στ*
μ*τέρα τ*ς. 4ι γ&ναίκες πο& ,ρέ1*καν εκει κι εί+αν ακο.σει για α&τ#ν)
$ρ+ισαν να τ*ν κο&τσομπολε.ο&ν $σ+*μα.
(ταν ο 6έροντας τελείσε τις πλ*σίασε και σε τόνο αρκετό α&στ*ρό τις
επέπλ*=ε λέγοντας:
Q 2&τ# * γ&ναίκα σ#κσε μια πέτρα κι εσείς με πέτρα γεμίσατε ένα τσο&,$λι
με το κο&τσομπολιό σας και δεν μπορείτε να το σ*κ/σετε.
8. Ο ΓΕΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ $1886 ' 1983& ΣΥΝΑΣΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗ! ΤΟΥ ΗΣΥ#ΑΣΤΟΥ
181."ε μια μικρ# σ&ν$1ροισ* με λαSκο.ς) ένας ε&λα,#ς νέος είπε στο γέροντα
2ρσένιο:
Q >αππο.) σε παρακαλ/ να ε.+εσαι για μένα.
Q >/ς σε λένε7
Q -ε λένε 2νδρέα.
LS
Q Εγ/ να ε.+ομαι για τον 2νδρέα) αλλ$ για να πι$σει * δικ# μο& προσε&+#
πρέπει να ενδια5έρεται και να ε.+εται κι ο 2νδρέας για τον εα&τό το&. 4
$γιος 2ντ/νιος λέει) !ο.τε εγ/ σ< ελε/ ο.τε ο 0εός σ< ελεεί) αν δεν ελε#σεις
πρ/τα εσ. τον εα&τό σο&'.
Q 9*λαδ#) 6έροντα7
Q -α δεν το καταλα,αίνεις7 Καλ$) τότε να
σο& π κ$τι πο& σ&νέ,* επί τν *μερ/ν
μο&.
>έρασε ένας προσκ&ν*τ#ς από τ*ν
έρ*μο 3$+νοντας $γιο&ς) όπς και εσ.
τ/ρα) για να το& κ$νο&ν προσε&+#.
?ρίσκει ένα ασκ*τ# και το& λέει: !σε
παρακαλ/ γεροντα) προσε&+#σο& για
μένα) έ+ σο,αρ$ προ,λ#ματα'.
4 ασκ*τ#ς τον λ&π#1*κε και κ$1ε ,ρ$δ&
στ*ν αγρ&πνία) δ/στο& προσε&+# για τον
κοσμικό.
-ια ν.+τα εν/ προσε&+όταν) ,λέπει έ=
από το κελί το& τον σαταν$) να γελ$
σαρκαστικ$ και να κοροSδε.ει.
@ο& λέει ο -ον$+ος. !γιατι ρε
καταραμένε μο& +αλ$ς τ*ν *σ&+ία7') κι ο
σαταν$ς) !+α) +α) +α γελ/ πο& αγρ&πν$ς
$δικα για τον δικό μο& Uτον 6ι$νν*V. Κι α&τός αγρ&πν$ αλλ$ στα στέκια τα
δικ$ μο& Uεννο/ντας ασ5αλ/ς τα κέντρα δια51ορ$ςV'.
Ε) τ/ρα κατ$λα,ες τι 1έλ να π7
QDαι ) 6έροντα) τ/ρα κατ$λα,α ότι πρέπει κι εμείς να %ο.με +ριστιανικ$ και
να προσπα1ο.με όσο μπορο.με.
182.Q Κ$ποτε Qείπε ο 6έρονταςQ) #μο&ν μόνος στον Bγιο ?ασίλειο) δεν =έρ πς)
έ+ασε το δρόμο ένας >ειραι/τ*ς και ,ρέ1*κε έ= από τ*ν καλ.,α μο&. @ον
5ιλο=έν*σα λίγο και το& πρότεινα αν 1έλει να διαν&+τερε.σει.
!(+ι) ό+ι') μο& λέει) !5ε.γ. >ς μπορείς) π$τερ και %εις +ρόνια σ< α&τ$ τα
,ρ$+ια7 Εγ/ να με δέσεις 1α κό3 το σ+οινί να 5.γ'.
!Εσ. πο& μένεις'7
!"τον >ειραι$'.
!Κι εμένα') το& απαντ/) !να με δέσεις στον >ειραι$ ) 1α κό3 το σ+οινί και
1α έρ1 εδ/'Y
>ρ$γματι ο παππο.ς με όλ* τ*ν απλότ*τα έδσε μια πολ. σο5# και
ε.στο+* απ$ντ*σ*) και σ&νέ+ισε:
Q Καλ$) το.το δεν είναι τίποτε. \λ1ε ,ρ$δ& τον έ,αλε ο 6έροντας στο κελί
το& να κοιμ*1εί κι ο 6έροντας αγρ&πνο.σε στ*ν εκκλ*σία. 6ια μια στιγμ#
ακο.με 5νές) κρα&γές) τρέ+ο&με κοντ$ το&) πέ5τει απ$ν μο& και
σ5ιγγόταν κι έτρεμε ολόκλ*ρος.
!@ι σ&μ,αίνει ,ρε ε&λογ*μένε'7
>έ5τει στα ποδι$ μας με κλ$ματα.
LK
!\λ1αν οι δαίμονες και μ< έσπασαν στο =.λο) 1α με σκοτ/σο&ν. >$ρτε με
γρ#γορα στ*ν 2για Bννα) δεν μπορ/'.
@ο& λέει ο 6έροντας:
!Fσ.+ασε) παιδί μο&) /σπο& να =*μερ/σει) δεν σε =ανα+τ&π$νε) λ$1ος
έκαναν. Κ$1ε ,ρ$δ& εμένα πλακ/νο&ν στο =.λο) αλλ$ κατ$ λ$1ος τις
έ5αγες εσ.'Y
(σα και να το& είπαμε α&τός τίποτα. !0έλ να 5.γ') μας έλεγε.
@ι να κ$νο&με7 D.+τα σκοτειν# τον κατε,$σαμε στ*ν 2για Bννα.
183.4 γέροντας >αίσιος στο ,ι,λίο το& !2γιορείτες πατέρες' α5ιερ/νει ένα μικρό
κε5αλαίο σε μια σ&νομιλία με τον 6έροντα 2ρσένιο. 4 παππο.ς με απλότ*τα
εκ5ρ$%ει μια απορία:
Q(ταν κ$ν κομποσκοίνι όρ1ιος) αισ1$νομαι έντονα ε&δία 1εSκ#) όταν λέ
τ*ν ε&+# κα1ιστός ελ$+ιστ* ε&δία αισ1$νομαι.
>αρ< όλο πο& #ταν ενεν#νταπεντε +ρον/ν ο 6έροντας αγνι%όταν 5ιλότιμα
και σ&νε+εία πλο&τί%ονταν πνε&ματικ$) κι ας εί+ε απο1*κε&μένα πολλ$
πνε&ματικ$ κε5αλαία.
4 6εροQ >αίσιος πολ. 1α.μασε) γιατι * ε&δι$ τ*ς προσε&+*ς προkπο1έτει
κα1αρ$ καρδι$) τ*ν οποια μοσ+ο,ολ$ * παρο&σία το& ενοικο.ντος Bγιο&
>νε.ματος.
184.Bλλος αδελ5ός ρ/τ*σε:
Q >αππο. πολλοί μονα+οί σ&ν*1ί%ο&ν να λένε +αιρετισμο.ς όταν δο&λε.ο&ν)
αντί ε&+#. @ι είναι καλ.τερα7
Q 2Y @ο&ς +αιρετισμο.ς πολ. το&ς αγαπ$ * >αναγία μας. Εμείς με τον
6έροντα το&ς λέγαμε σαν δο&λε.αμε) απ< έ=) δ&ο τρεις 5ορές τ*ν μέρα. Dα
εδ/ έ+ ένα ,ι,λιαρ$κι με το&ς +αιρετισμο.ς πο& στ*ν αρ+# ανα5έρει ότι *
>αναγία μας 5ανερ/1*κε σε πολλο.ς αγίο&ς και το&ς &ποσ+έ1*κε ότι)
οποίος λέει το&ς +αιρετισμο.ς τ*ς κ$1ε μέρα) 1α τον 5&λ$ει και σ< α&τ#ν τ*
%#) αλλ$ και μετα 1$νατο 1α τον &περασπίσει εν/πιον το& Gιο. τ*ς.
Και σ&νέ+ισε:
Q F ,$σ* ,έ,αια είναι * ε&+#. 2ν έ+εις προ1&μία στ*ν ε&+# μ*ν τ*ν κό,εις.
@α λέει όλα. 2ν αδ&νατίσει * ε&+#) τότε πες το&ς +αιρετισμο.ς. 2κόμ* και το
!0εοτόκε >αρ1ένε' πολ. αγαπ$ * >αναγία μας. Κ$ποτε σαν το λες
καμπόσες 5ορές) σο& προσ5έρει ένα γλ.κισμα * >αναγία μας πο& δεν
περιγρ$5εται.
Q 6έροντα) όταν από τ*ν πολλ# κο.ρασ* παραλ.ει το σ/μα) μπορο.με να
λέμε =απλμένοι τ*ν ε&+#7
Q 4 Aριστός μας οικονομ$ σ.μ5να με τις δ&ν$μεις μας. 2ν πραγματικ$ δεν
μπορο.με ο.τε όρ1ιοι) ο.τε γονατιστοί) ο.τε κα1ιστοί) τότε μας οικονομ$
ακόμ* και =απλμένο&ς. 2ν έ+ο&με δ&ν$μεις) ο σαταν$ς εκει είναι. 2μέσς
5έρνει αμέλεια και .πνο.
185.Και τ/ρα 1α σας δι*γ*1/ μια ιστορία από το&ς >ατέρες.
-ια 5ορ$ εί+ε κ$ποιος τρεις 5ίλο&ς. -ε τον πρ/το 5ίλο κ$1ε μέρα περνο.σε
καλ$.
Εί+ε δε.τερο. Και με εκείνον περνο.σε καλ$. (+ι όπς με τον πρ/το.
Iιγότερα πιο κατ/τερα.
L4
Εί+ε και τρίτο 5ίλο δ&στ&+/ς. Κ$ποτε τον έ,λεπε αλλ$ με κρ.α καρδι$.
"το μετα=. #λ1ε είδ*σ* απC τον ,ασιλι$) για κ$ποιο έγκλ*μα. \1ελε να τον
δικ$σει ο ,ασιλι$ς.
@ρέ+ει στον πρ/το 5ίλο το&. @ο& λέει: !Tίλε μο& ο ,ασιλι$ς με προσκαλεί να
με δικ$σει. Κ$ποιο έγκλ*μα έκανα'.
Κι ο 5ίλος το& απαντ$: !Κι εγ/ από το σπίτι μο& δεν ,γαίν'.
2&τός απελπισμένος π*γαίνει στο δε.τερο 5ίλο το&. Κι α&τός απαντ$: !Εγ/
στ*ν α&λ# το& ,ασιλι$ π*γαίν) αλλ$ μέσα δεν μπαίν'.
@ρέ+ει στον τρίτο 5ίλο) αλλ$ ντρεπόταν. !>/ς να το& το π7 9εν τον
ε&+αρίστ*σα καμία 5ορ$'. @ελικ$ π*γαίνει με ντροπ# και το& λέει: !Tίλε
μο& ο ,ασιλι$ς με κ$λεσε να με δικ$σει. -πορείς να με ,ο*1#σεις'.
2&τός αμέσς πρό1&μος π#γε στον ,ασιλι$ και τον ,ο#1*σε.
2&τό είναι παρα,ολικό. 4ι τρεις 5ίλοι είναι:
4 πρ/τος είναι τα +ρ#ματα) τα έπιπλα το& σπιτιο. κλπ.
4 δε.τερος είναι γονείς) αδέλ5ια) σ&γγενείς.
@ρίτος είναι * ελε*μοσ.ν*.
(ταν έρ+εται ο 1$νατος ο πρ/τος 5ίλος) δ*λαδ# τα +ρ#ματα) έπιπλα από το
σπίτι δεν ,γαίνο&ν. Κι ο δε.τερος 5ίλος) οι σ&γγενείς) ίσα μέ+ρι το τ$5ο
π*γαίνο&ν. 4 τρίτος 5ίλος * ελε*μοσ.ν* π*γαίνει στο Aριστό μας και τον
,ο#1α.
186.@α πρ/τα +ρόνια) πο& #ταν &ποτακτικός μα%ί με τον γέροντα Eσ#5 τον
"π*λι/τ*) μας δι*γείται για τον γεροντα το&) τον απλοSκό κι $γιο 6έροντα
Ε5ραίμ.
@ο εργό+ειρο το& #ταν ,αρελ$ς) αλλ$ και =&λόγλ&πτ*ς. "κ$λι%ε τέμπλα σε
πολλο.ς ιερο.ς ναο.ς. 2ν$μεσα στα αλλ$ σ&νέ,* και το ε=#ς περιστατικό:
@*ν επο+# πο& κοινο,ία%αν οι μονα+οί Eσ#5 και 2ρσένιος κοντ$ το&) εκει
στα Κατο&ν$κια) ανακαινίσ1*κε ο ναός τ*ς καλ.,ας τν 2ρ+αγγέλν.
4 6έροντας το& κελιο. κ$λεσε ένα =&λογλ.πτ* για προσ5ορ$. Εκείνος
%#τ*σε ^P λίρες +ρ&σές.
Επειδ# δεν εί+ε να δ/σει τόσα πολλ$ κ$λεσε τον 6. Ε5ραίμ.
!Tτι$+νεις το τέμπλο'7
!@ο 5τι$+ν') είπε.
(σο για τ*ν τιμ#) σ&%#τ*σ* δεν έγινε. 9/στο& ; δ/στο& ο 6έροντας μας
τελείσε το τέμπλο. @/ρα * πλ*ρμ#7
a$+νει ο 6έροντας το& κελιο. στο ταμείο) ,ρίσκει ^ λίρες. ?γ$%ει και τις δίνει.
"&γ+ρόνς το& λέει:
!Καλ$ είναι 6έρο ; Ε5ραίμ'7
!Καλ$) καλ$ 6έροντα ε&+αριστ/'.
!Εγ/') λέει ο 6ερο 2ρσένιος) !μόλις το έμα1α έγινα 5τι$. >$ στο 6έροντα
και το& λέ. 6έροντα) όλα κι όλα α&τό δεν το σ*κ/ν. 4 $λλος είκοσι λίρες
%#τ*σε κι εσένα με δ&ο λίρες σε =ό5λ*σε κιόλας'.
Και το& λέει το απλό και σο5ό γεροντ$κι: !Κι αν τα πλ*ρ1ο.με όλα εδ/) για
τον ο&ρανό) τι 1α μείνει παιδί μο&'7
!:τσι κατ$λα,α') είπε ο 6έροντας 2ρσένιος) !ότι ο 6έροντας μας δεν #ταν
κο&τός. Εί+ε αρετ# πο& εμείς δεν μπορο.σαμε να 5τ$σο&με. 2λλ$ για να το
δ και με τα μ$τια μο&) να σας π τι μο& έδει=ε ο 0εός.
LR
Iίγες μέρες μετα τ*ν κοίμ*σ* το& 6έροντα μο& Ε5ραίμ τον είδα σαν
προσε&+όμο&ν σε όραμα. \ταν σε ένα πανε&5ρόσ&νο τόπο. @ο πρόσπο το&
$στρα5τε από τ* πολλ# δό=α και στεκόταν έ= από ένα ραίο εκκλ*σ$κι.
25ο. +$ρ*κα πο& τον είδα σε τόσ* δό=α κατόπιν τον ρ/τ*σα:
!6εροντα τι είνC α&τό το όμορ5ο εκκλ*σ$κι'7
!2) α&τό είναι δικό μο&. 0&μ$σαι πο& σκ$λισα το τέμπλο με δ&ο λίρες7
Επειδ# δεν πλ*ρ/1*κα εκεί και δεν γόγγ&=α) ο.τε κατέκρινα) ο Aριστός μο&
το 5.λα=ε στον ο&ρανό. 0&μ$σαι πο& σο& το έλεγα7'
"&ν#λ1α από το όραμα γεμ$τος +αρ$. 2λλ$ μο& Wδσε κι ένα μεγ$λο
μ$1*μα μετα 1$νατον ο 6έροντας μο&) πο& το 1&μ$μαι σ< όλ* τ*ν %# μο&.
187.Εκείνο τον καιρό ασκ#τε&ε και ένας *σ&+αστ#ς ο γέρν 9ανι#λ. 9ι*γείται ο
γέροντας 2ρσένιος.
Q Iοιπόν ο γέροντας α&τός ο παπαQ 9ανι#λ) εί+ε τ&πικό να αγρ&πνεί και να
λειτο&ργεί κ$1ε ,ρ$δ&) ακρι,/ς τα μεσ$ν&+τα.
9ε δε+όταν κανένα. @ον ,ο*1ο.σε στο 3$λσιμο ο &ποτακτικός το&) ο πατ#ρ
2ντ/νιος μόνος το&.
@ο γεγονός α&τό παρε=*γ#1*κε /στε πολλοί να τον 1ερο.ν πλανεμένο. 4
λόγος όμς #ταν ότι) κ$1ε 5ορ$ πο& λειτο&ργο.σε έ+&νε ποτ$μι τα δ$κρ&α
κι * λειτο&ργία παρατεινόταν δ&οQ τρεις /ρες.
@ελει/νοντας κλεινόταν αμέσς στο κελί το&) για να σ&νε+ίσει κι εκει τα
δ$κρ&α /ρες ολόκλ*ρες.
Ε&τ&+/ς) κατC ε=αίρεσ*) εμ$ς το&ς δ&ο με τον 6έροντα μας δε+όταν.
(ταν τελείνε τ*ν 0εια Iειτο&ργία) επειδ# #=ερε ότι περιμέναμε λόγο
αγα1ό απC το αγιασμένο στόμα το&) * πρ/τ* το& κο&,έντα πο& σ&ν#1ι%ε να
λέει #ταν:
!F 2για "&γκλ*τικ# λέγει: @ο λ&+ν$ρι 5τί%ει) αλλ$ τα +είλ* το& καίει'.
@ο έλεγε και το εννοο.σε) γιατι εί+ε μεγ$λο 5ό,ο μ#πς με τις σ&νομιλίες
+$σ* τ*ν κατ$στασ* πο& εί+ε. Rστόσο σε μας έλεγε μερικ$ λογ$κια και
μ$λιστα για να μ* +ρονοτρι,εί) δι$,α%ε μόνος το& το&ς λογισμο&ς μας κι
έμπαινε κατε&1είαν στα προ,λ#ματα μας) κι α5ο. μας έδινε τις κατ$λλ*λες
σ&νταγές) μας απέλ&ε με ειρ#ν*.
@ο 5αγ*τό το& παπα ;9ανι#λ #ταν π$ντα ίδιο. (λο το +ρόνο έτργε) μια
5ορ$ τ*ν μέρα) 5ασόλια ,ραστ$. @α έστελνε * κ&ρίαρ+* -ον# ένα τσο&,$λι
κ$1ε +ρόνο κι ο $γιος εκείνος γέροντας) πο& τα< $5*νε όλα στο 0εό) έτργε
αγογγ.στς λέγοντας:
!2&τ$ μας στέλνει ο 0εός α&τ$ τρ/με'.
4 6ερο ; Eσ#5 όμς δεν το ανέ+τ*κε α&τό το πρ$γμα.
6ιατι για ένα *σ&+αστ# σ&νέ+εια 5ασόλια) δ*μιο&ργο.ν 5ο&σκ/ματα και
παρενέργειες στον οργανισμό. 6ι α&τό κι αποτ$1*κε στ*ν -εγίστ* Iα.ρα
+ρίς να ρτ#σει τον 6έροντα.
:κτοτε * Iα.ρα δεν =αναέστειλε 5ασόλια.
188.Κ$ποιος ρ/τ*σε.
Q >αππο. από τ*ν αγία 6ρα5#) τι να δια,$%ο&με περισσότερο7
Q (λ* * 2γία 6ρα5# είναι 1εόπνε&στ* και πρέπει να τ* δια,$%ο&με. 2πό τ*ν
>. 9ια1#κ* πρέπει να δια,$%ο&με το 3αλτ#ρι. Είναι πολ. δ&νατ# προσε&+#.
LC
Είπε π$λι:
Q F αν$γνσ* είναι κι α&τ# ένα είδος προσε&+#ς. Εμείς κ$1ε μέρα δια,$%αμε
ένα δ&ο κε5$λαια 2γ. 6ρα5#ς και μετα δια,$%αμε πατερικα ,ι,λία.
(σο για τον $γιο Eσα$κ τον ".ρο) τον κρατ$με π$ντα στ*ν μασ+$λ* μας.
Bλλο ,ι,λίο να μ*ν έ+εις ο Eσα$κ ο ".ρος 5τ$νει. @α λέει όλα.
(μς δια,$%ο&με και Κλίμακα) B,,$ 9ρό1εο) Ε&εργεντινό) $γιο -ακ$ριο
και το&ς ,ίο&ς τν Bγιν μας.
(ταν δια,$%ο&με ,ίο&ς κερδί%ο&με δ&ο πρ$γματα. >ρ/το το παρ$δειγμα
τν αγ/νν το&ς) μας =&πν$ από τ*ν ν$ρκ* τ*ς αμέλειας) και δε.τερον οι
$γιοι οταν δια,$%ο&με το ,ίο με ε&λ$,εια) πρεσ,ε.ο&ν στο Aριστό για μας.
189.Gπ$ρ+ο&ν κ$τι αγρι+ελίδονα) πο& +τί%ο&ν τις 5λιές στο&ς παν.3*λο&ς
ε=τερικο.ς τοί+ο&ς τν μοναστ*ρι/ν. Ειναι τόσα αγρία /στε μόλις
αντικρίσο&ν $ν1ρπο πετο.ν και 5ε.γο&ν σαν αεροπλ$νο.
Κι όμς μια 5ορ$) εν/ προσε&+όταν ο παππο.ς στο μπαλκόνι) να ένα
+ελιδόνι σιμ/νει και κ$1εται στο&ς μο.ς το&YY
Q !?ρε') λέει ο παππο.ς) !ο πειρασμός σ< έστειλε για να με κό3εις από τ*ν
ε&+#'7 6&ρν/ το κε5$λι το κοιτ$%) με κοιτ$%ει. Xαν$ στ*ν προσε&+#. "ε
λίγο =ανακοιτ$ το πο&λί. Κοιτ$%ει το πο&λί εμένα. !-ρέ') λέγ !δεν είναι
δο&λει$'. "κέ5τ*κα να το δι/=. @ο λ&π#1*κα. !2) εσ. κατ$λα,ες εμένα. 4
παππο.ς δεν σε πειρ$%ει. Bντε) κ$τσε όσο 1έλεις αλλ$ μια σ&μ5νία. -*
μο& ,γ$λεις στο&ς μο&ς καμία κο&τσο&λι$'.
190.-ας δι*γ#1*κε για τον παπαQ Ε5ραίμ τον Κατο&νακι/τ* τι έπα1ε μια 5ορ$:
Q @α πρ/τα +ρόνια πο& τον γνρίσαμε) αγνι%όταν με πολλ# %#λο στ*
προσε&+#.
-ια ,ραδι$ έπεσε στο κρε,$τι) να =εκο&ραστεί λίγο και μετα να σ*κ1εί για
αγρ&πνία. 4ι δαίμονες πολ. 51όνο εί+αν μέσα το&ς. F προσε&+# το& παπα
Ε5ραίμ #ταν 5τι$. :ρ+ονται) λοιπόν ) ένας ολόκλ*ρος λεγε/νας) έ= από
το κελί το& και αρ+ί%ο&ν 5νές.
X&πν$ το καλογέρι 5ο,ισμένο. ?$%ει α&τί. Κατ$λα,ε. 9αίμονες ειναι.
(λοι μα%ί με μια 5ν#: ! >όλεμος ; >όλεμοςJ'. Dόμι%αν ότι 1α τρομ$=ει.
(μς τι κ$νει το καλογέρι7 "*κ/νεται από το κρε,$τι σαν αστραπ#. 2ρπ$%ει
το τρακοσ$ρι Uκομποσ+οίνιV και το&ς απαντ$ κι α&τός με 1$ρρος και δ&νατ$:
!Dαι ; ναι. >όλεμος ;>όλεμος'.
Και δ/στο& αρ+ιν$ * μ$+*. ! Κ.ριε E*σο. Aριστέ) ελέ*σον με'. !Κ.ριε E*σο.
Aριστέ ελέ*σον με τον αμαρτλό'.
:,γαλε τέτοια αγρ&πνία πο& τ* 1&μόταν για +ρόνια.
:λεγε κι α&τός μετα ε&+αριστ/) στο&ς δαίμονες πο& τον =&πν#σανε.
191."τ* Dέα σκ#τ* &π$ρ+ει μια καλ.,α τιμ/μεν* στC όνομα τν είκοσι 2γ.
2ναργ.ρν. Εκει έ%*σε ένας ε&λα,έστατος μονα+ός ονόματι 0εο5.λακτος.
Εί+ε και α&τός ενσματ1εί στ*ν σ&νοδεία το& 6έροντα Eσ#5 το& "π*λι/τ*.
4 6έροντας α&τός εί+ε πολλές αρετές. Aρ#ματα δεν κρατο.σε ποτέ. (ταν το&
τ.+αινε οικονομικ# αν$γκ*) με πίστ* %*το.σε από το&ς προστ$τες το& και
το& έστελναν όσο +ρεια%όταν.
LD
@α κανδ#λια το& ναο. #ταν ακοίμ*τα. 2λλ$ και τα προσκ&ν*τ$ρια τ*ς
σκ#τ*ς τC $να,ε +ειμ/να καλοκαίρι. 2κόμ* και με μισό μέτρο +ιόνι έπρεπε
να κατέ,ει ν< αν$3ει τα καντ*λ$κια.
-αγειρεμένο 5α` έτργε) όταν το& δίναμε) στο σπίτι το& όμς ο&δέποτε
μαγείρε3ε.
"< α&τό το γεροντ$κι έδσε ο 0εός και το +$ρισμα να ,λέπει πολλές 5ορές
&περ5&σικ$ πρ$γματα με το&ς νοερο.ς ο51αλμο.ς τ*ς 3&+#ς. Rς δείγμα
ανα5έρ δ&ο:
-ια 5ορ$ σε μια σ&νοδεία έ,λεπε σ&νέ+εια να τριγ&ρν$ ο σαταν$ς και να
στ#νει παγίδα. Iέγει στον γεροντα το& κελιο.:
!>ρόσε+ε) ο σαταν$ς κ$τι σ+εδι$%ει στ*ν σ&νοδεία σο&'.
9εν πέρασαν λίγες μέρες κι ένα καλογερι σ*κ/1*κε και έ5&γε.
"< ένα πνε&ματικό είπε. !πρόσε=ε ο σαταν$ς +τες τριγ&ρνο.σε στο δμ$τιο
σο&'. >ρ$γματι τ*ν προ*γο.μεν* μέρα ένας μονα+ός με 3ε.τικ*
ε=ομολόγ*σ* τον =εγέλασε και το& έδσε σ&μμαρτ&ρία για να +ειροτον*1εί
ιερέας. Επανε=ετ$%οντας τ*ν απ$τ* απέσ&ρε τ*ν σ&μμαρτ&ρία.
192.-ας έλεγε σε *λικία LN +ρον/ν:
Q Xεκιν/ για λίγο όρ1ιος τ*ν προσε&+#. -ε προλα,αίνει * 0εία A$ρις.
Xε+νιέμαι) κι όταν αρ+ί% να αισ1$νομαι κόπο) κοιτ$%) πέρασαν τρεις /ρες.
F γλ&κ.τ*ς) * +αρ$ κι * ειρ#ν* τ*ς 3&+#ς το& δ&ν$μναν και το αδ.νατο
σ/μα το& παππο..
193.Κα1#μενοι μια μέρα ο παππο.ς με τον 6έροντα >α`σιο στο παγκ$κι τ*ς
α&λ#ς) ρ/τα ο 6έροντας >αίσιος:
Q 6ερο ; 2ρσένιε) ,λέπεις καμία 5ορ$ τον γερο ;Eσ#5 στον .πνο σο&7
@ο& απαντ$ ο 6έροντας με απλότ*τα:
Q Dαι) γεροντα τον ,λέπ. >ριν λίγες ν.+τες μ$λιστα τον είδα %νταν$) #λ1ε
και με αγκ$λιασε και μο& λέει: !-έ+ρι ποτέ 1α %ο.με +/ρια7 :λα σε
περιμέν' και εγ/ το& απαντ/: !-α μ#πς είναι στο +έρι μο&7'.
9. ΓΕΡΟΝΤΑΣ Ε!ΡΑΙΜ Ο !ΙΛΟΘΕΙΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Ι. ΜΟΝΗΣ
!ΙΛΟΘΕΟΥ.
194."+ετικ$ με τ*ν προσε&+# δι*γείται ο 6έροντας Ε5ραίμ:
Q F προσε&+# είναι καταπέλτ*ς κατ$ τν δαιμόνν) κατ$ τν πα1ν) κατ$
τ*ς αμαρτίας και γενικ$) ,έ,αια) κατ$ παντός πο& εναντι/νεται στο δρόμο
τ*ς στ*ρίας.
Κ$ποτε #ταν ένας μονα+ός και εί+ε πέσει σε αμέλεια πολλ#. @όσο /στε και
τον κανόνα το& α5*σε και στρ$5*κε προς το κόσμο.
>#γε στ*ν πατρίδα το& τ*ν Κε5αλονι$. >#γε λοιπόν να προσκ.ν*σ* τον
Bγιο 6ερ$σιμο.
>*γαίνοντας λοιπόν να προσκ&ν#σει τον Bγιο) τον σ&ναντ$ μια
δαιμονισμέν* στο δρόμο και το& λέει:
LL
!Xέρεις τι κρατ$ς στο +έρι σο&7 2+) να #=ερες) ταλαίπρε τι κρατ$ς στο +έρι
σο&7 Dα #=ερες πόσο με καίει εμένα α&τό το κομποσκοίνι σο&) και σ& το
κρατ$ς) έτσι από σ&ν#1εια για το τ.πο'Y
Εμ,ρόντ*τος έμεινε ο
μονα+ός. 2πό 0εο.
#ταν να μιλ#σει το
δαιμόνιο. "&ν#λ1ε.
@ον 5/τισε ο 0εός και
λέγει στον εα&τό το&.
!6ια δες τι κ$ν ο
ανό*τοςY Κρατ/ στο
+έρι μο& το δ&νατότερο
όπλο και δεν μπορ/ να
+τ&π#σ ένα δι$,ολο.
Και ό+ι μόνο να τον
κτ&π#σ δεν μπορ/
αλλ$ με σ.ρει και
αι+μ$λτο όπο& 1έλει.
\μαρτον 0εέ μο&'.
Και τ*ν ίδια α&τ# στιγμ# ανα+ρεί για το μοναστ#ρι. -ετανοιμένος έ,αλε
π$λι αρ+# καλ#. @όσο πρόκο3ε στ*ν ε&+# /στε έγινε &πόδειγμα 5έλειας
και για το&ς $λλο&ς.
@ον πρόλα,ε και * ταπεινότ*τα μο& α&τό το 6έροντα. 9εν $κο&γες από το
στόμα το& $λλο) παρ$ το !Κ.ριε E*σο. ελέ*σον με'Y 2κατ$πα&στα.
@ο& έλεγες κ$τι) σο& Wλεγε δ&ο λέ=εις κι * γλ/σσα το& γ.ρι%ε ε&1.ς στ*ν
ε&+#. @όσο τ*ν εί+ε σ&ν*1ίσει. @όσο τον εί+ε αλλοι/σει.
195.Είπε π$λι:
Q 6νρί% +ιλι$δες 3&+ές στο κόσμο) οι οποίοι ,ι$%ο&ν τον εα&τό το&ς στ*ν
ε&+#. :+ο&ν 1α&μαστ$ αποτελέσματα. F ε&+# το&ς τον/νει τον αγ/να τον
πνε&ματικό) το&ς 5τί%ει μέσα το&ς και κ$νο&ν ,α1ι$ ε=ομολόγ*σ*)
ειλικριν$ και πικραμένοι από το&ς λογισμο&ς και το&ς πειρασμο.ς πο&
=εσ*κ/νει * ε&+#) τρέ+ο&ν με λα+τ$ρα στα 2για -&στ#ρια.
Και δεν μπορο.ν να κ$νο&ν +ρίς τ*ν ε&+#.
196.:λεγε για τ*ν αγα1# σ&νείδ*σ* και &πακο&#:
Q "τ*ν περιο+# τ*ς Bγιας Bννας στο B1να #ταν ένα καλογέρι) το οποίο
κο&,αλο.σε τσο&,$λια στ$ρι από τον αρσαν$ επ$ν. >ολ.ς κόπος και
πολλοί ίδρτες.
-ια στιγμ# $ρ+ισε να λέγει με το λογισμό το&. !Bραγε έ+ο&με μισ1ό για τον
τόσο κόπο και το&ς τόσο&ς ιδρ/τες πο& +.νο&με κ$νοντας &πακο&# στο&ς
6εροντ$δες μας7'
Εν/) σ&λλογι%όταν α&τ$) κ$1ισε λίγο να =εκο&ραστεί. @ότε το& #ρ1ε λίγος
.πνος. -ετα=. .πνο& και εγρ*γόρσες) ,λέπει τ*ν >αναγι$ μπροστ$ το&.
!-* στενα+ριέσαι) τέκνο' το& λέει. !4ι ιδρ/τες α&τοί πο& +.νεις για τ*ν
&πακο#) κο&,αλ/ντας τα τρό5ιμα) ς μαρτ&ρικό αίμα εν/πιον το& Gιο. μο&
λογί%εται'.
LG
\ρ1ε στον εα&τό το& .στερα και το& έ5&γαν οι λογισμοί) το& έ5&γε *
στενα+/ρια.
Κι οι πατέρες το έγρα3αν στο πε%ο&λ$κι και όποιος περν$ από κει το
δια,$%ει.
197.Κοντ$ στο κα1ολικό τ*ς $γιας Bννας)) &π$ρ+ει ένα σπιτ$κι) πο& λέγεται το&
!>ατρι$ρ+ο&'. Εκει ασκ#τε&ε ένας >ατρι$ρ+*ς ονόματι Κ.ριλλος.
Εγκατέλει3ε τον πατριαρ+ικό 1ρόνο και #λ1ε και έγινε καλόγερος. 4ι πατέρες
κο&,αλο.σαν τα πρ$γματα στ* πλ$τ*.
Iέγο&ν στον >ατρι$ρ+*: !Εσ. γέροντας είσαι) παναγιότατε και αμ$1*τος.
Dα σο& π$ρο&με ένα γαιδο&ρ$κι) να 5ορτ/νεις τα τρό5ιμα σο&'.
@ο& π#ραν ένα γαιδο&ρ$κι και κατέ,αινε με α&τό.
-ια μέρα) εν/ ανέ,αινε ο >ατρι$ρ+*ς με το %/ο κι οι $λλοι πατέρες με τα
τρό5ιμα στ*ν πλ$τ* το&ς) κ$1ισαν λίγο να =εκο&ραστο.ν. Xα5νικ$ ο
>ατρι$ρ+*ς) μετα=. .πνο& και εγρ*γόρσες ,λέπει τ*ν >αναγι$ μα%ί με
το&ς αγγέλο&ς.
Κι * μεν >αναγι$ εί+ε ένα δο+είο και πότι%ε το&ς πατέρες) πο& κο&,αλο.σαν
τα πρ$γματα) στ*ν πλ$τ* το&ς) οι δε Bγγελοι εί+αν μαντ#λια) και σκο.πι%αν
τον ιδρ/τα το&ς.
?λέποντας έκπλ*κτος ότι σκο.πι%αν και τον ιδρ/τα από το γαιδο&ρ$κι)
παρακαλο.σε λέγοντας: !"κο&πίστε και εμένα σας παρακαλ/'.
@ότε το& λέει * >αναγία. !>$τερ) εσ. δεν έ+εις ίδρτα) το γαιδο&ρ$κι 1α
σκο&πίσο&με πο& έ+ει'.
@ότε =.πν*σε και #λ1ε στον εα&τό το&. Iέγει προς το&ς πατέρες. !>$ρτε το
γαιδο&ρ$κι) γιατί %*μι/νομαι σε πολλ$ πρ$γματα. F >αναγία και οι
Bγγελοι σκο.πισαν το γαιδο&ρακι και ό+ι εμένα'.
:κτοτε τα κο&,αλο.σε και α&τός στ*ν πλ$τ* το&.
>οσ$ και ποσ$ τέτοια δεν έ+ο&ν γίνει στ*ν %# τν πατέρνY >ο& να
είμαστε να τα ,λέπαμεY
@/ρα) σπανίς σ&ναντ/νται) +$1*καν όλα.
198.6ια τ*ν 0εία Κοιννία είπε:
Q -ετα 5ό,ο& και ε&λ$,ειας να στέκεσαι στ*ν εκκλ*σία) γιατι αορ$τος ο
Aριστός μας με το&ς αγγέλο&ς παρε&ρίσκεται. @ο&ς προσέρ+οντες και
ε&λα,είς το&ς γεμί%ει +$ρ* και ε&λογία. @ο&ς απρόσεκτο&ς κατακρίνει ς
ανα=ίο&ς.
>ροσπ$1*σε να κοιννείς σ&+ν$ όσο το δ&νατό) γιατί * 0εια Κοιννία είναι
$ριστο ,ο#1*μα για τον αγνιστεί κατ τ*ς αμαρτίας.
199.@όνισε το ε=#ς:
Q 4ι *1ικές δ&ν$μεις) πο& έ+ο&με μέσα μας) όταν κα1οδ*γο.νται από τ*ν
>ροσε&+#) γίνονται ισ+&ρότερες από όλο&ς το&ς πειρασμο.ς και το&ς νικο.ν.
F σ&+νότ*ς στ*ν προσε&+# δ*μιο&ργεί μια σ&ν#1εια για προσε&+#) πο& δεν
αργεί να γίνει δε.τερ* 5.σ* και 5έρει σ&+ν$ το νο& και τ*ν καρδι$ σε
αν/τερ* 3&+ικ# κατ$στασ*.
6ια τ*ν προσε&+# είπε π$λι:
LI
Q Ε$ν επι1&μείς πραγματικ$ να αποδι/=εις κ$1ε αντι+ριστιανικ# σκέ3* και
να ε=αγνίσεις τον νο&ν σο&) α&τό 1α το πετ.+εις μόνο με τ*ν προσε&+#) γιατι
τίποτα δεν μπορεί τόσο καλ$ να ρ&1μίσει τις σκέ3εις σο&) όσο * προσε&+#.
@ο όνομα το& E*σο. Aριστο. πο& επικαλο.με1α στ*ν προσε&+#) περιέ+ει
μέσα το& α&τοkπ$ρ+ο&σα και α&τενεργο.σα ανορ1τικ# δ.ναμ*.
-*ν αν*σ&+είς λοιπόν από τ*ν ατέλεια και =*ρασία τ*ς προσε&+#ς σο&)
αλλ$ περίμενε με επιμον# τον καρπό τ*ς σ&+ν#ς επικλ#σες το& 0ειο&
4νόματος.
200.Q ?λέπο&με ότι και λαSκοί με τ*ν προσε&+# αγία%αν.
4 πατέρας το& $γιο& 6ρ*γορίο& το& >αλαμ$ μέσα στα ,ασίλεια #ταν) μέσα
στο &πο&ργικό σ&μ,ο.λιο το& 2νδρόνικο& ) το& ?&%αντινο. 2&τοκρ$τορα.
>αρ< όλο πο& εί+ε τόσες &πο1έσεις και μέριμνες και σκοτο.ρες) δεν έμεινε
αμέτο+ος τ*ς προσε&+#ς και τ*ς 5έλειας και τ*ς προόδο& απC α&τ#ν. :τσι
5ανερ/νεται ότι) όπο& ο $ν1ρπος ,ρε1εί) όπο& κι αν στα1εί) οποια %# κι
αν κ$νει) όταν επιμείνει στ*ν προσε&+# α&τ# τ* 1α&ματο&ργ#) πετ&+αίνει
τ*ν +$ρ* το& 0εο..
10. ΓΕΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ $1906%1982&.
201.Είπε ο 6έροντας:
Q 4ι ν*στείες) τα δ$κρ&α και οι προσε&+ές τ*ς Bγιας -όνικας +$ρισαν στ*ν
Εκκλ*σία) έναν Bγιο 2&γο&στίνοY 4ι σ*μερινές μ*τέρες %ο&ν εν Κ&ρί7
D*στε.ο&ν και προσε.+ονται7
>ς περιμένο&ν) +ρίς να αγνί%ονται οι ίδιες με τα όπλα α&τ$) να
ε&δοκιμ#σο&ν τα παιδία το&ς στ*ν πνε&ματικ# %#7
202.Q @ις παρ$ 5.σιν παρεκτροπές τν "οδομιτ/ν και 6ομορριτ/ν ο 0εός τις
τιμ/ρ*σε με ένα !παρ$ 5.σιν' τρόπο. -ε ,ρο+# δ*λαδ# ό+ι από νερό) αλλ$
από 5τι$ και 1ει$5ιY
F 5ιλ*δονία και * 5ιλοσαρκία 3&+ραίνει και ε=α5ανί%ει τ*ν αγ$π* στο 0εό.
>αλαιότερα οι $ν1ρποι αισ1$νονταν ντροπ# όταν έπε5ταν σε σαρκικ$
αμαρτ#ματα. "#μερα δ&στ&+/ς τα αμαρτ#ματα α&τ$ γίνονται αδι$ντροπα.
Και με τον κατ#5ορο πο& π#ραμε) 1α έλ1ει καιρός) πο& ό+ι μόνο δεν 1α
1ερο.νται πια αμαρτ#ματα) αλλ$ και 1α επαινο.νταιY 4&αί και αλίμονο)
όταν 1α 5τ$σει * κοιννία μας σ< εκείνο το σ*μείο.
203.Q 2&τός πο& πιστε.ει στο 0εό) κι έ+ει δ&νατ# πίστ*) αισ1$νεται σε κ$1ε ,#μα
τ*ς %#ς το& τ*ν παρο&σία το& Aριστο.) και νι/1ει απέραντ* +αρ$ και ειρ#ν*
μέσα στ*ν 3&+# το&.
2ντί1ετα ο ολιγόπιστος μεμ3ιμοιρεί) λ&π$ται για τα γ#ινα) γογγ.%ει ε.κολα)
ταρ$σσεται γεμί%ει $γ+ος.
Gπ$ρ+ει πίστ* αλ*1ιν#) όπς &π$ρ+ει και πίστ* 3ε.τικ*. αλ*1ιν# πίστ*
5αίνεται στ*ν /ρα το& πειρασμο.. F 3ε.τικ* πίστ* αν1ί%ει μόνο στο καιρό
τν ανέσεν και μαραίνεται στ*ν /ρα τ*ς δοκιμασίας.
204.Q @ο αν κ$ποιος λογισμός σο& είναι καλός) μ* το κρίνεις από μόνος σο&. Dα
παίρνεις τ* γν/μ* το& >νε&ματικο. σο&. Κι αν ο >νε&ματικός σο& ,ρίσκεται
LJ
εκείν* τ*ν κρίσιμ* στιγμ# μακρι$) να %*τ#σεις τ* γν/μ* κ$ποιο&
πνε&ματικο. και έμπιστο& αδελ5ο. σο&. Και τα&τό+ρονα να παρακαλείς τον
0εό να σε 5τίσει και να σε πλ*ρο5ορ#σει για τ*ν ορ1ότ*τα # ό+ι τ*ς κρίσες
σο&.
Εγ/ όταν ,ρε1/ σε αδιέ=οδο) και δεν έ+ τ* δ&νατότ*τα να εμπιστε&1/
εκείν* τ* σ&γκεκριμέν* στιγμ# κ$πο& το πρό,λ*μα μο&) τότε σταματ/ και
λέ. !0εέ μο& κ$με όπς =έρειςY' και δεν ενεργ/ μέ+ρι ότο& με
πλ*ρο5όρ*σ* ο 0εός μέσα στ* καρδι$ μο&.
205.(ταν ε&λογεί ο ιερέας) μεταδίδει τ* δ.ναμ* και τ* A$ρ* το& A8E"@4G δια το&
@ιμίο& "τα&ρο..
206.(σο ο ιερέας προσε.+εται στον 0εό για το&ς $λλο&ς κατ$ τ*ν 0εία
Iειτο&ργία) τόσο περισσότερο ελεείται από το 0εό ο ίδιος.
207.(σο περισσότερο αγνί%εσαι να αγαπ$ς το 0εό) τόσο περισσότερο α&τός σο&
αποκαλ.πτεται.
208.9εν &π$ρ+ει +/ρος παραμον#ς στ* ?ασιλεία τν ο&ραν/ν γι< α&το.ς πο&
στ*ν 3&+# το&ς δεν έ+ο&ν +/ρο αγαπ*ς για το&ς ε+1ρο.ς το&ς.
209.4 πρ$ος επ*ρε$%ει και το&ς $λλο&ς γ.ρ το&Y Ειρ*νε.ει α&το.ς πο&
διαπλ*κτί%ονται) γαλ*νε.ει α&το.ς πο& έ+ο&ν ταρα+# και σ.γ+&σ*. 4 πρ$ος)
και με μόν* τ* 1ε$ το&) σκορπί%ει ειρ#ν* και +$ρ*.
210.4 στό+ος το& >νε&ματικο.) όταν ε=ομολογεί) είναι να κερδ*1εί ο αμαρτλόςY
211.Κι αν όλοι γ.ρ σο& σ< εγκαταλεί3ο&ν) δεν πρέπει να επιτρέ3εις στον εα&τό
σο& να αισ1$νεται πς δεν έ+εις αν1ρ/πινο στ#ριγμα. 6ιατί ο >νε&ματικός
σο& &πόσ+εται πς 1α έ+ει τ* 5ροντίδα και τ*ν έγνοι$ σο&.
GS
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Q>2>2 ; 9F-F@8F" 6Κ26Κ2"@20F". ΕΚ94"ΕE" 480494X4" ΚGaΕIF
Q"2??2" 4 >DΕG-2@EΚ4". ΕΚ94"ΕE" EΕ82 -4DF >282ΚIF@4G.
Q4E 2D2-DF"ΕE" -4G 2>4 @4D >2>2 ; @GARD2.
EΕ84-4D2A4G 2620266ΕI4G. ΕΚ94"ΕE" E. ΚΕIE4G @E-E4G "@2G84G ;
Κ28GΕ" ; B6E4 (84".
Q4 -2Κ28E4" 6Ε84D@2" 6ΕR86E4" Κ28"IE9F". -4D2A4G -RG"ΕR"
26E48ΕE@4G.
ΕΚ94"ΕE" EΕ82" -4DF" 2D2IFaΕR" @4G "R@F84" ; @2XE28AΕ" "Ea2
982-2.
Q4 6Ε8RD 28"ΕDE4" 4 ">FIER@F". ER"FT -.9. ΕΚ94"ΕE" ?E?IE4>RIΕE4
IG9E2.
Q6Ε84D@2" ΕT82E- >2@8EΚΕ" D4G0Ε"EΕ" . ΕΚ94"ΕE" E.-.TEI40Ε4G ;
26E4D (84".
Q4 A28E"-2@EΚ4" G>4@2Κ@EΚ4" 6Ε84D@2" ΕT82E- 4 Κ2@4GD2ΚER@F"
@4G 6Ε84D@4" ER"FT ?2@4>2E9ED4G. ΕΚ94"ΕE" EΕ82" -4DF"
?2@4>2E9E4G. 26E4 (84".
Q2??2Κ4G- 4 2DG>49F@4". 0Ε49R8F@4G -4D2A4G 26E48ΕE@4G.
20FD2 KL[[
ΕD2" B6E4" 6Ε84D@2" 4 -2Κ28E"@4" >. E2ΚR?4".
ΕΚ94"ΕE" @RD >2@Ε8RD @F" EΕ82" -4DF" 4"E4G 92?E9 6Ε84D@4".
84?EΕ" ΕG?4E2" KLLM.
Q !26E48ΕE@2E >2@Ε8Ε" Κ2E 26E48ΕE@EΚ2' το& 6έροντος >αισίο& 2γιορείτο&
GK
11. Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΟΡ!ΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
212.Q lταν m 3&+n εoναι ταραγμέν*) 1ολ/νει τp λογικp καq δr ,λέπει κα1αρ$.
-όνο) sταν m 3&+n εoναι tρεμ*) 5τί%ει τp λογικό) γιu νu ,λέπει κα1αρu τnν
αvτία κ$1ε πρ$γματος.
F 3&+n εoναι πολw ,α1ιu καq μόνο x 0εpς τn γνρί%ει.
6ιατί νu κ&ν*γyμε τu σκοτ$δια7 D$) 1u zν$3ο&με τp 5{ς
καq τu σκοτ$δια 1u 5.γο&ν μόνα το&ς. 0u z5#σο&με νu
κατοικ#σει σe sλ* τnν 3&+# μας x Aριστpς καq τu δαιμόνια
1u 5.γο&ν μόνα το&ς.
lταν |ρ1ει μέσα μας x Aριστός) τότε %ο}με μόνο τp καλό)
τnν zγ$π* γιu sλο τpν κόσμο. @p κακό) m ~μαρτία) τp
μίσος •=α5ανί%ονται μόνα το&ς) δrν μπορο}ν) δrν |+ο&ν
1έσ*) νu μείνο&ν.
213.Q Du μnν •νδια5έρεσαι €ν σr zγαπο}ν) zλλu €ν •σw zγαπyς τp Aριστp καq
τοwς zν1ρ/πο&ς. -όνο |τσι γεμί%ει m 3&+#.
214.Q "τnν 3&+#) ποw sλος x +{ρος τ•ς εoναι κατειλ*μμένος zπp τp Aριστό) δrν
μπορε‚ νu μπε‚ καq νu κατοικ#σει x δι$,ολος) sσο κι €ν προσπα1#σει) διότι δrν
+ρ$ει) δrν ƒπ$ρ+ει κενn 1έσ* γιe α„τόν.
215.Q … σκοπός μας δrν εoναι νu καταδικ$%ο&με τp κακό) zλλu νu τp διορ1/νο&με.
-r τnν καταδίκ* x †ν1ρπος μπορε‚ νu +α1ε‚) μr τnν κατανό*σ* καq ,ο#1εια
1u σ1ε‚.
@p κακp zρ+ί%ει zπp τqς κακrς σκέ3εις. lταν πικραίνεσαι καq zγανακτε‚ς)
|στ μόνο μr τn σκέ3*) +αλyς τnν πνε&ματικn zτμόσ5αιρα. ‡μποδί%εις τp
ˆγιο >νε}μα νu •νεργ#σει καq •πιτρέπεις στp δι$,ολο νu μεγαλ/σει τp
κακό. ‡σw π$ντοτε νu προσε.+εσαι) νu zγαπyς καq νu σ&γ+ρε‚ς)
δι/+νοντας zπp μέσα σο& κ$1ε κακp λογισμό.
… †ν1ρπος το} Aριστο} πρέπει νe zγαπ#σει τp Aριστό) κι sταν zγαπ#σει τp
Aριστό) zπαλλ$σσεται zπe τp δι$,ολο) zπp τnν κόλασ* καq zπp τp 1$νατο.
216.Q Du προσε.+εσαι +ρqς zγνία) tρεμα) μr •μπιστοσ.ν* στnν zγ$π* καq τnν
πρόνοια το} 0εο}.
217.Q 9rν πρέπει νu πολεμyτε τu παιδι$ σας) zλλu τpν σατανy ποw πολεμy τu
παιδι$ σας. Du τοwς λέτε λίγα λόγια καq νu κ$νετε πολλn προσε&+#.
‰ προσε&+n κ$νει 1α.ματα. 9rν πρέπει m μ*τέρα νu zρκε‚ται στp αvσ1*τp
+$δι στp παιδί τ*ς) zλλu νu zσκε‚ται στp πνε&ματικp +$δι τ•ς προσε&+•ς.
‰ στ*ρία το} παιδιο} σας περν$ει μέσα zπp τpν •=αγιασμp τp δικό σας.
218.Q … ~γιασμpς δrν εoναι zκατόρ1το πρ$γμα) εoναι μ$λιστα εŠκολος) 51$νει
•σε‚ς νu zποκτ#σετε ταπείνσ* καq zγ$π*.
‹ν 1έλεις μπορε‚ς νu ~γι$σεις καq μέσα στnν 4μόνοια.
219.Q Du παρακαλyς τp 0εp νu σ&γ+ρ#σει τις ~μαρτίες σο&. Κι x 0εός) •πειδn 1u
τpν παρακαλyς πονεμένος καq ταπεινμένος) 1u σο} σ&γ+ρ#σει τqς ~μαρτίες
σο& καq 1u σr κ$νει καλu καq στp σ{μα.
G4
lταν προσε.+εσαι) νu =ε+νyς τnν σματικ# σο& zŒ•/στια) νu τnν
zποδέ+εσαι σuν κανόνα) σuν •πιτίμιο) γιu τnν †5εσ* τ{ν ~μαρτι{ν σο&. 6ιu
τu παραπέρα μnν zν*σ&+ε‚ς) †5*σέ τα στp 0εp κι x 0εpς =έρει τn δο&λει$
@ο&.
4Ž zσ1ένειες μyς ,γ$%ο&ν σr καλό) sταν τqς ƒπομένο&με zγόγγ&στα)
παρακαλ/ντας τp 0εp νu μyς σ&γ+ρ#σει τqς ~μαρτίες καq δο=$%οντας τp
•νομ$ @ο&.
220.Q F μεγ$λ* λ.π* καq m στενο+/ρια
δrν εoναι zπp τp 0εό) εoναι παγίδα
το} δια,όλο&.
Du γεμίσεις τnν 3&+# σο& μr
Aριστό) μr 1ε‚ο |ρτα) μr +αρ$. ‰
+αρu το} Aριστο} 1u σr γιατρέ3ει.
0εpς 5ροντί%ει zκόμ* καq γιu τqς
πιp μικρrς λεπτομέρειες τ•ς %•ς
μ•ς. 9rν zδια5ορε‚ γιu μyς) δrν
ε‘μαστε μόνοι στpν κόσμο.
… 0εpς μyς zγαπ$ει πολ.) μyς
|+ει στp νο} @ο& κ$1ε στιγμn καq
μyς προστατε.ει. >ρέπει νu τp
καταλ$,ο&με α„τp καq νu μn
5ο,ο.μαστε τίποτε.
221.Q -όνο m +$ρ* το} 0εο}) μόνο m
zλ*1ινn zγ$π* μας) ποw 1&σι$%εται
μ&στικu γιu τοwς †λλο&ς) μπορε‚ νu
σ/σει καq τοwς †λλο&ς καq μyς.
‰ zγ$π* +ρει$%εται 1&σίες. Du
1&σι$%ο&με ταπεινu κ$τι δικp μας)
ποw στnν πραγματικότ*τα εoναι το} 0εο}.
222.Q Ε„τ&+ία μέσα στp γ$μο ƒπ$ρ+ει) zλλu zπαιτε‚ μία προkπό1εσ*: νu |+ο&ν
zποκτ#σει οŽ σ.%&γοι πνε&ματικn περιο&σία) zγαπ/ντας τp Aριστp καq
τ*ρ/ντας τqς •ντολές @ο&. ’τσι 1u 5τ$σο&ν νu zγαπιο}νται zλ*1ινu μετα=.
το&ς καq νu εoναι ε„τ&+ισμένοι.
223.Q Εoναι προτιμότερο νu zποτ.+εις σuν λαSκός) παρu σuν μονα+ός.
224.Q … “ρ1όδο=ος zσκ*τισμpς δrν εoναι μόνο γιu τu μοναστ#ρια) zλλu καq γιu τpν
κόσμο.
225.Q >ολλοq λένε sτι m +ριστιανικn %n εoναι δ&σ$ρεστ* καq δ.σκολ*) •γ” λέ sτι
εoναι ε„+$ριστ* καq εŠκολ*) zλλu zπαιτε‚ δ&p προkπο1έσεις: ταπείνσ* καq
zγ$π*.
226.Q ‹ν |ρ1ει m +$ρ* το} 0εο}) sλοι καq sλα zλλ$%ο&ν) |λα sμς ποw γιu νu
|ρ1ει) +ρει$%εται πρ{τα νu ταπειν1ο}μεY
227.Q -πορε‚ κ$ποιος νu μιλ$ει γιu τqς ~μαρτίες τοw καq νu εoναι ƒπερ#5ανος κι
†λλος νu μιλ$ει γιu τqς zρετές το& καq νu εoναι ταπεινός.
GR
Du ε‘μαστε ταπεινοί) zλλu νu μnν ταπεινολογο}με. ‰ ταπεινολογία εoναι
παγίδα το} δια,όλο&) ποw 5έρνει τnν zπελπισία καq τnν zδρ$νεια) •ν{ m
zλ*1ινn ταπείνσ* 5έρνει τnν •λπίδα καq τnν •ργασία τ{ν •ντολ{ν το}
Aριστο}.
9r γίνεται κανεqς +ριστιανpς μr τnν τεμπελι$) +ρει$%εται δο&λει$) πολλn
δο&λει$.
@p πyν εoναι νu zγαπ#σει x †ν1ρπος τp Aριστp καq sλα τu προ,λ#ματα
τακτοποιο}νται.
228.Q Καq τ/ρα τp ˆγιο >νε}μα 1έλει νu μπε‚ στις 3&+rς μ•ς) sπς καq τότε) zλλ$
σέ,εται τnν •λε&1ερία μας) δr 1έλει νu τnν παρα,ι$σει. >εριμένει νu το}
zνοί=ο&με μόνοι μας τnν πόρτα καq τότε 1u μπε‚ στnν 3&+# μας καq 1u τnν
μεταμορ5/σει. lταν |ρ1ει καq κατοικ#σει σe sλο τp +{ρο τ•ς 3&+•ς μας x
Aριστός) τότε 5ε.γο&ν sλα τu προ,λ#ματα) sλες οŽ πλ$νες) sλες οŽ
στενο+/ριες. @ότε 5ε.γει καq m zμαρτία.Κι αν όλοι γ.ρ σο& σ<
εγκαταλεί3ο&ν) δεν πρέπει να επιτρέ3εις στον εα&τό σο& να αισ1$νεται πς
δεν έ+εις αν1ρ/πινο στ#ριγμα. 6ιατί ο >νε&ματικός σο& &πόσ+εται πς 1α
έ+ει τ* 5ροντίδα και τ*ν έγνοι$ σο&.
229.< 8@0BA=;:2< ;6B >:=E<2<
•γαπ*τu πνε&ματικ$ μο& παιδι$)
@/ρα ποw zκόμ* |+ τuς 5ρένας μο& σ/ας) 1έλ νu σyς π{ μερικrς
σ&μ,ο&λές. •πp μικρp παιδq sλο στqς ~μαρτίες tμο&να. Καq sταν μr |στελνε
m μ*τέρα μο& νu 5&λ$= τu %{α στp ,ο&νό) γιατί x πατέρας μο&) •πειδn
tμασταν πτ+οί) εo+ε π$ει στn δι/ρ&γα το} >αναμy) γιu •μyς τu παιδι$ το&)
•κε‚ ποw |,οσκα τu %{α) σ&λλα,ιστu δι$,α%α τp ,ίο το} –γίο& —$ννο& το}
Καλ&,ίτο& καq π$ρα πολw zγ$π*σα τpν ˆγιο —$νν* καq |κανα π$ρα πολλrς
προσε&+ές) σuν μικρp παιδq ποw tμο&να K^QKN +ρόνν) δrν 1&μyμαι zκρι,{ς
καλ$. Καq 1έλοντας νu τpν μιμ*1{) μr πολw zγ/να) |5&γα zπp τοwς γονε‚ς
μο& κρ&5u καq ˜λ1α στu Κα&σοκαλ.,ια το} –γίο& ™ρο&ς καq ƒποτ$+1*κα σr
δ&p 6έροντες α„ταδέλ5ο&ς) >αντελε#μονα καq —αννίκιο. -ο} |τ&+ε νu εoναι
πολw ε„σε,ε‚ς καq •ν$ρετοι καq τοwς zγ$π*σα π$ρα πολw καq γιe α„τό) μr τnν
ε„+# το&ς) τοwς |κανα †κρα ƒπακο#. 2„τp μr ,ο#1*σε π$ρα πολ.)
αvσ1$ν1*κα καq μεγ$λ* zγ$π* καq πρpς τp 0εp καq πέρασα π$ρα πολw
καλ$. •λλ$) κατu παρα+/ρ*σ* 0εο}) γιu τqς ~μαρτίες μο&) zŒ•/στ*σα πολw
καq οŽ 6έροντές μο& μο} εoπαν νu π$ στοwς γονε‚ς μο& στp +ριό μο& εvς τpν
ˆγιον —$νν*ν Ε„,οίας.
Καq •ν{ zπp μικρp παιδq εo+α κ$νει πολλrς ~μαρτίες) sταν =αναπ•γα στpν
κόσμο) σ&νέ+ισα τqς ~μαρτίες) οŽ xπο‚ες μέ+ρι σ#μερα |γιναν π$ρα πολλές. …
κόσμος sμς μr π•ραν zπp καλp καq sλοι 5ν$%ο&νε sτι εoμαι •γιος. ‡γ”
sμς αvσ1$νομαι sτι εoμαι x πιp ~μαρτλpς †ν1ρπος το} κόσμο&. lσα
•ν1&μόμο&να ,ε,αίς τu •=ομολογ#1*κα καq γνρί% sτι γιe α„τu ποw
•=ομολογ#1*κα μr σ&γ+/ρ*σε x 0εός) zλλu sμς τ/ρα |+ šνα σ&ναίσ1*μα
sτι καq τu πνε&ματικ$ μο& ~μαρτ#ματα εoναι π$ρα πολλu καq παρακαλ{
GC
sσοι μr |+ετε γνρίσει νu κ$νετε προσε&+n γιu μένα) διότι καq •γ/) sταν
%ο}σα) πολw ταπεινu |κανα προσε&+n γιu σyς. •λλu sμς) τ/ρα πο} 1u π$
γιu τpν ο„ρανό) |+ τp σ&ναίσ1*μα sτι x 0εpς 1u μο} π•: @ί 1έλεις •σw •δ{7
‡γ” šνα |+ νu το} π{: 9rν εoμαι †=ιος) Κ.ριε) γιu •δ{) zλλu s)τι 1έλει m
zγ$π* σο& €ς κ$μ* γιu μένα. •πp •κε‚ καq πέρα) δrν =έρ τί 1u γίν*.
‡πι1&μ{ sμς νu •νεργ#σ* m zγ$π* το} 0εο}.
Καq π$ντα εŠ+ομαι τu πνε&ματικ$ μο& παιδιu νu zγαπ#σο&ν τp 0εό) ποw
εoναι τp πyν) γιu νu μyς z=ι/σ* νu μπο}με στnν •πίγειο †κτιστ* ‡κκλ*σία
το&. 6ιατί zπp •δ{ πρέπει νu zρ+ίσο&με. ‡γ” π$ντα εo+α τnν προσπ$1εια νu
προσε.+μαι καq νu δια,$% τοwς ›μνο&ς τ•ς ‡κκλ*σίας) τnν –γία 6ρα5n
καq τοwς ,ίο&ς τ{ν –γίν μας καq εŠ+ομαι καq •σε‚ς νu κ$νετε τp ‘διο. ‡γ”
προσπ$1*σα μr τn +$ρι το} 0εο} νu πλ*σι$σ τpν 0εp καq εŠ+ομαι καq σε‚ς
νu κ$νετε τp ‘διο.
>αρακαλ{ sλο&ς σας νu μr σ&γ+ρέσετε γιu s)τι σας στενο+/ρ*σα)
œερομόνα+ος >ορ5.ριος
‡ν Κα&σοκαλ&,ίοις τ• hdK] —ο&νίο& KLLK
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
‡πιλογn zπp τp ,ι,λίο το} Κνσταντίνο& 6ιαννιτσι/τ*: Κοντu στp γέροντα
>ορ5.ριο.
’κδοσ* œερο} 6&ναικείο& ‰σ&+αστ*ρίο&: !‰ -εταμόρ5σις το} "τ•ρος'.
•1•ναι KLLN
12. Ο ΓΕΡΩΝ ΑΜ!ΙΛΟ#ΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
230.@p νu παραμένεις πιστpς στpν -ονα+ισμp 1ερε‚ται μαρτ.ριο.
231.0έλει x Aριστpς νu σο} ,γ$λει τu zγκ$1ια) διότι εoναι κ*πο&ρpς καq •σw 1έλεις
τnν mσ&+ία σο&.
232.… Aριστpς εoναι κοντ$ μας) €ς μn τpν ,λέπο&με... καμιu 5ορ$ μας δίνει καq
κανένα μπ$τσο zπp πολλn zγ$π*.
233.>ολλrς 5ορrς |ρ+εται x Aριστός) σο} +τ&π$ει) τpν ,$%εις νu κα1ίσει στp
σαλόνι τ•ς 3&+•ς σο& καq •σw zπορρο5*μένος μr τqς zσ+ολίες σο& =ε+νyς τpν
μεγ$λο •πισκέπτ*. ‡κε‚νος περιμένει νu •μ5ανιστε‚ς) περιμένει καq sταν
πλέον zργ#σεις πολw σ*κ/νεται καq 5ε.γει. žλλ* 5ορu π$λι εoσαι τόσο
zπασ+ολ*μένος ποw το} ~παντuς zπp τp παρ$1&ρο. 9rν |+εις καιρp οŠτε νC
zνοί=εις.
234.>ρέπει νu +αίρεσαι. Καλλιτε+νικn σμίλ* κρατ$ει στu +έρια το& x —*σο}ς.
0έλει νu σr Ÿτοιμ$σει šνα †γαλμα το} ο„ρ$νιο& παλατιο}.
235.Εoστε ,ασιλικu πρόσπα) προορί%εστε γιu τpν ο„ρ$νιο ν&μ5/να.
GD
236.lταν δε‚ς †ν1ρπο κο&ρασμένο Uπνε&ματικ{ςV μn το} ,$λεις †λλο 5ορτίο
διότι τu γόνατα δrν zντέ+ο&ν.
237.•γ$π*σε τpν να νu σr zγαπο}ν καq τu 1*ρία.
238.•λ*1ινpς πλο}τος γιu μένα εoναι νu σyς δ{ στn ?ασιλεία τ{ν 4„ραν{ν.
239.lταν ƒπ$ρ+ει m 5λόγα τ•ς zγ$π*ς) s)τι κακp πλ*σι$%ει τp κατακαίγει.
240.… †ν1ρπος sταν δrν %*τ$ει τu δικαι/ματ$ το& 1u 5τίσει x 0εpς τpν †λλον
νu το} τu δ/σει.
241.@p 5{ς το} Κ&ρίο& νu σr 5τί%ει καq νu σr xδ*γε‚ π$ντοτε.
242.να πρyγμα μόνο μr κ$νει νu 1λί,μαι) sτι κατ*γορο}ν τqς καλόγριες. 9ία
τpν Ÿα&τό μο& δrν μr νοι$%ει s)τι καq €ν λένε.
243.… δι$,ολος 5ρίττει sσο μ$λιστα ,λέπει νέες ƒπ$ρ=εις νu κ$1ονται •δ{ γιu
τpν Aριστό.
244.lταν |+ετε πειρασμοwς τότε κατέρ+εται m +$ρ* το} 0εο}. Tαίνεται sτι το}
+αλyτε U το} πειρασμο} V τu σ+έδια.
245.… †ν1ρπος zγαπ$ει πνε&ματικu αvσ1$νεται προσε&+όμενος) sτι ,ρίσκεται
•ντpς το} 0εο} καq το} zδελ5ο} το&. I&πyται sταν δrν πορε.εται καλu x
zδελ5ός το& καq προσε.+εται γιu τnν πρόοδό το&.
246.4„δέποτε zλλ$%ει •κε‚νος ποw |+ει ποw |+ει τnν +ριστιανικn zγ$π*.
247.… †ν1ρπος ποw 5ν$%ει δrν |+ει δ.ναμ*.
248.Κρατ•στε 3*λu τn σ*μαία το} Aριστο} γιu νu |+ετε π$ντα τp τ*λέ5νο το}
6έροντ$ σας) sπο& καq €ν εoστε.
249.‰ δι$1εσ* m δικι$ σας μο} zν$,ει 5τι$. Εoναι σuν νu μο} ρί+νετε κ$ρ,ο&να
σC α„τp ποw ƒπ$ρ+ει μέσα μο&.
250.0έλ παιδί μο&) νu %ε‚ς γιu τp Aριστό) xλόκλ*ρος νu δο1ε‚ς σC α„τόν. 0έλ
sταν τ.+ει νC zνοί=ει κανεqς τnν καρδι$ σο& τίποτε †λλο νu μn ,ρε‚) μόνο τp
Aριστό.
251.‡ρ/τ*σ*:
Q •5ο} ,λέπετε) 6έροντα) τόσο κα1αρu τqς zδ&ναμίες μας) τu λ$1* μας γιατί
δέ μας τu ƒποδεικν.ετε7
•π$ντ*σ*:
Q I&πyμαι γιu sσα ,λέπ ¡ς πατέρας) zλλu •λπί% στnν καλ&τέρε&σ*.
¢ποδεικν. sσα πρέπει) zλλu πιp κερδισμένος εoσαι) sταν +.σεις δ&p £ τρία
δ$κρ&α μπροστu στp Aριστp γιC α„τ$) παρu νu πε‚ς πολλu λόγια. ‡κε‚νος
εoναι x γιατρpς καq παιδαγγός μας. … Aριστpς •+1rς καq σ#μερα x ‘διος)
zλλu •με‚ς κλείσαμε τu μ$τια μας καq ,λέπο&με σκοτειν$. •5ο} προ+ρyμε
|τσι) †λλοι λασπ/νονται καq †λλοι σκοτ/νονται.
252.>ολλrς 5ορrς τnν mμέρα |ρ+εται x Aριστpς καq σο} +τ&π$ει) zλλu •σw |+εις
δο&λειές...
GL
253.‡κε‚νος ποw ταρ$%εται δr σκέ5τεται λογικ$) “ρ1$. Κ$νε ƒπομονn καq 1u
,ρα,ε&τε‚ς μr στέ5ανο.
254.0έλ νu εoστε tρεμες γιu νu σ&ναντιόμαστε. ˆμα εoστε κο&ρασμένες δr
λειτο&ργο}ν οŽ zσ.ρματοι.
255.@p >νε}μα το} 0εο} νu μn 5ε.γει zπp τp νο} καq τnν καρδι$ σας.
256.… Κ.ριος νu σyς •νισ+.ει) νu κρατ#σετε στα1ερu τn σ*μαία τ•ς zλ#1ειας καq
τ•ς •γκρ$τειας.
257.… Aριστιανpς εoναι πραγματικu †ν1ρπος. Xέρει sλο&ς το&ς τρόπο&ς τ•ς
ε„γένειας.
258.lταν m καρδι$ μας δrν |+ει τnν zγ$π* πρpς τp Aριστp δrν μπορο}με νu
κ$νο&με τίποτα. Ε‘μαστε σuν πλο‚α ποw δrν |+ο&ν 5τι$) ,εν%ίν* στn μ*+αν#
το&ς.
259.lσο x †ν1ρπος ~πλοποιε‚ται) 1εοποιε‚ται. 6ίνεται †κακος) ταπεινός) πρ$ος)
•λε.1ερος) γίνεται... γίνεται...
260.2„τu ποw zκο}με U πολέμο&ς) σεισμο.ς) καταστρο5rς V εoναι ,ροντrς καq 1u
|ρ1ει καq m ,ρο+#... >ρέπει λοιπpν νu ε‘μαστε šτοιμοι πρpς zπολογία καq
μαρτ.ριο.
261.Du γίνετε †ν1ρποι †=ιοί τ*ς †ν œερο&σαλ#μ.
262.‰ +$ρ* το} >αναγίο& >νε.ματος κ$νει τpν †ν1ρπο νu •κπέμπει zκτίνες.
>ρέπει sμς x †λλος νu |+ει καλp δέκτ* γιu νu τp καταλ$,ει.
263.>ρέπει νu |+ο&με στpν ο„ρανp τu ,λέμματ$ μας. @ότε δr 1u μyς κλονί%ει
τίποτε.
264.>αρακαλ{ τpν 0εp νu σyς ~γι$σει) νu σyς xδ*γ#σει στpν >αρ$δεισο. 2„τnν
τnν προίκα παρακαλ{ νu σyς δ/σει x Κ.ριος.
265.4Ž καρδιές σας εoναι νέες καq 1έλο&ν νC zγαπο}ν. >ρέπει λοιπpν νu ƒπ$ρ+ει
στnν καρδι$ μας μόνο x Aριστός μας) x D&μ5ίος σας. 0έλει μόνο 2„τpν νC
zγαπyτε.
266."τnν 0εία Iειτο&ργία γιu νu |ρ1ει m +$ρ* το} 0εο} πρέπει νu |+εις
σ&γκέντρσ*) εvρ#ν* καq νu μn σκέ5τεσαι τίποτα.
267.Εoμαι 5τ+pς πατέρας) zλλu πατρικn zγ$π* |+ πολλn γιu σyς.
268.lσο x †ν1ρπος zγαπ$ει τp 0εό) τόσο |+ει zγ$π* καq γιu τοwς zν1ρ/πο&ς.
@οwς zγαπ$ει σuν εvκόνες 0εο}) μr σε,ασμό) λεπτότ*τα καq ~γιασμό.
269.Κα1*μερινu προσε.+ομαι νu σyς δ{ στqς τ$=εις τ{ν xσίν γ&ναικ/ν.
270.2„τp πο. σας |+ει δ/σει x 0εpς πρέπει νu τp •κμεταλλε&τε‚τε. ‰ καρδιu τ•ς
γ&ναίκας εoναι πλασμέν* νC zγαπ$ει περισσότερο zπp τpν †νδρα. … †νδρας)
sσο καq νu 1έλει) ποτr δr 1u μπορέσει νC zγαπ#σει τόσο λεπτu σuν τn γ&ναίκα.
?λέπο&με •uν προσέ=ο&με μία τρα+.τ*τα στnν zγ$π* τ{ν ~γίν. @/ρα ποw
GG
εoστε νέες zγαπ•στε !μανιακ{ς' τpν D&μ5ίο σας. >ραγματικn 5λόγα νu καίει
στu σπλ$+να σας.
271.>αρ$δεισο +ρqς •σyς παιδι$ μο&) δrν τpν 1έλ.
272.‡ρ/τ*σ*:
Q >”ς κατορ1/νετε νu |+ετε τέτοια ƒπομονn καq καρτερία στu δι$5ορα7
•π$ντ*σ*:
Q ‰ +$ρ* το} 0εο} ,ο*1$ει. >$ντα πιστε. παιδί μο& στn δ.ναμ* το} 0εο}
ποw sλα τu μετα,$λλει καq τu ρ&1μί%ει πρpς τp σ&μ5έρον τ•ς 3&+•ς μας.
273.lταν 1u δε‚τε τu δ$κρ&α) τότε εoναι •πίσκε3* το} 0εο} στnν προσε&+#.
274.lταν κοιννε‚ς •+ι μόνο παίρνεις δ.ναμ*) zλλu 5τί%εσαι) ,λέπεις xρί%οντες
ε„ρε‚ς) αvσ1$νεσαι +αρ$... 9ια5ορετικn νοι/1ει x κα1ένας) zν$λογα μr τn
δι$1εσ* καq τn 5λόγα τ•ς 3&+•ς το&) †λλος αvσ1$νεται +αρu καq =εκο.ρασ*)
†λλος πνε}μα z5ομοι/σες καq †λλος μία zνέκ5ραστ* zγ$π* πρpς τοwς
π$ντες. ’νοι1α πολλrς 5ορrς κο&ρασμένος zλλu μετu τn 0εία Κοιννία
αvσ1ανόμο&ν τpν Ÿα&τό μο& σuν νu μnν εo+α τίποτα.
275.‰ z1ότ*τα εoναι zν/τερ* zπp τnν vδιο5&ίαν.
276.… †ν1ρπος ποw |+ει •γισμp δrν Ÿλκ.ει κανένα. Καq €ν κ$ποιον Ÿλκ.σει)
γρ#γορα 1C zπομακρ&ν1ε‚. … πνε&ματικpς σ.νδεσμος γίνεται zδι$λ&τος sταν
σ&ναντ#σει παιδικp πνε}μα) z1ότ*τα καq ~γιασμό. … †ν1ρπος ποw δrν |+ει
Aριστp τu ,λέπει sλα δ.σκολα καq σκοτειν$.
277.>ρέπει νu μ$1ο&με τn γλ/σσα το} Κρ$το&ς •κείνο& Uτο} 4„ρανο}V) διότι sταν
δrν τnν γνρί%ο&με 1u μyς κοροSδε.ο&ν. 9ια5ορετικu δr 1u μπορο}με νu
μπο}με μέσα. ‡κε‚ δr 1u ƒπ$ρ=ει >$τμος £ Κ$λ&μνος £ 8όδος £ τu Aανιu τ•ς
Κρ#τ*ς...
278."τp -οναστ#ρι πρέπει νu =έρετε) †λλο&ς zν1ρ/πο&ς στέλνει x 0εpς καq
†λλο&ς στέλνει x δι$,ολος. … 0εpς γιu νu •νισ+.ο&ν) x δι$,ολος γιu νu
διαλ.ο&ν τu -οναστ#ρια.
279."yς δίν μία σ&μ,ο&λ#) ποτr μn δέ+εστε πρόσπα) μr κδνοκρο&σίες) μr
•παίνο&ς καq 1α&μασμο.ς. 0u τu δέ+εστε μr zγ$π* μετρ*μέν*. >οτr μn
παίρνετε πρόσπα μr τn σκέ3* τ•ς μονιμότ*τας) +ρqς δοκιμ#. lταν δrν
ƒπ$ρ+ει στpν †ν1ρπο m •στερικn 1ερμότ*τα τότε καq καλοκαίρι νu εoναι
κρ&/νει) παγ/νει...
280.lταν m καρδι$ μας δrν |+ει τp Aριστό) τότε 1u ,$λο&με μέσα £ +ρ#ματα £
κτ#ματα £ zν1ρ/πο&ς.
281."yς παρακαλ{ νu •5αρμόσετε α„τnν τnν •ντολ#. lσο μπορε‚τε νu
καλλιεργ#σετε τnν zγ$π* πρpς τp πρόσπο το} Aριστο}. "r τέτοιο σ*με‚ο ποw
sταν 1u προσ5έρετε τC •νομ$ @ο& νu τρέ+ο&ν δ$κρ&α zπp τu μ$τια σας. ‰
καρδι$ σας πρέπει νu καίγεται πραγματικ$. @ότε 2„τpς 1u εoναι x δ$σκαλός
σας. 2„τpς 1u εoναι x xδ*γός σας) x zδελ5ός σας) x πατέρας καq x 6έροντ$ς
σας.
GI
282.-n δ/σετε ποτr σ*μασία σr κανένα γ#ινο καq zστα1ές. Du |+ετε προσο+#)
ƒπομονn καq στnν zπομόνσ* νu ,λέπετε καq νu •=ετ$%ετε τpν Ÿα&τό σας.
283.¤ς καλλιεργ#σο&με πρ{τα τpν Ÿα&τό μας) x κόσμος 1έλει νu δε‚ zν1ρ/πο&ς
•5αρμοστrς το} Dόμο& το} 0εο}. 2„τοq σπανί%ο&ν στnν •πο+# μας.
284.•γαπ•στε μr sλ* τnν καρδι$ σας τpν D&μ5ίο σας Aριστp καq sλοι οŽ †ν1ρποι
1u σyς zγαπο}ν καq 1u σyς περιποιο}νται.
285.ΕŠ+ομαι νu %#σετε •για καq νu zκολο&1#σετε τqς •γιες γραμμrς τ{ν >ατέρν
μας zπp τ/ρα ποw εoστε νέες) γιu νu ,ρε1ε‚τε sλες στpν >αρ$δεισο. 2„τpς
εoναι x προορισμός σας.
286.@p ˆγιο >νε}μα νu μn 5.γει zπp π$ν σο&) zπp τnν καρδι$ σο&.
287.Εoναι ¡ρα‚ο) 1α&μ$σιο πρyγμα νu ,λέπεις νu σ&νδέονται πρόσπα μr τnν
zγ$π* το} Aριστο}.
288.… πειρασμpς zδ*μονε‚) στενο+ρε‚ται καq δ*μιο&ργε‚ •=τερικοwς πολέμο&ς.
Xέρει τόσες τέ+νες... σέρνει τpν †ν1ρπο σr zμ5ι,ολία. 6ιC α„τp |+ο&με πολλu
να&$για.
289.lταν δ{ τpν †ν1ρπο νu δι3$ει πολw δr δίν πολw σ*μασία στn ν*στεία Uγιu
0εία ΚοιννίαV. -ερικοq δεί+νο&ν τόσ* μετ$νοια ποw πρέπει νu
ƒπο,ο*1ο}νται.
290.… πειρασμpς =έρεις τί μ$στορας εoναι7 @u •λ$+ιστα τu κ$νει μεγ$λα.
-ετα+ειρί%εται μεγ$λ* πολιτικ#.
291.‡πι1&μ{ τnν zναγένν*σ* το} -ονα+ισμο}) διότι κατu τn γν/μ* μο& τp
Ε„%νικp @$γμα τ•ς ‡κκλ*σίας εoναι x -ονα+ισμός.
292.4Ž 3&+rς |+ο&ν δι$1εσ* νu δο}ν τp κ$λλος τ•ς μορ5•ς το} 0εο}.
293.‰ προστασία το} 0εο} zποδ&ναμ/νει τοwς πειρασμο.ς μας.
294.lταν ƒπ$ρ+ει x 5ό,ος το} 0εο} δίνεται m σο5ία.
295.lλοι οŽ •γιοι αvσ1$νονταν +αρu καq zγαλλίασ* sταν •πισκέπτονταν τnν
ο„ρ$νια ,ασιλεία το} 0εο}.
296.‡πειδn εoναι γενικn •=α+ρείσ*) δrν μπορο}ν νu καταλ$,ο&ν sτι ƒπ$ρ+ει
πνε&ματικn zγ$π*.
297.lλ* μο& m περιο&σία εoστε •σε‚ς.
298.lταν δ{ †ν1ρπο •ρε1ισμένο προσε.+ομαι νu τpν εvρ*νε.σει x Κ.ριος καq
δrν zκο. τί λέει. 6ιC α„τp καq δr στενο+ριέμαι. lταν 1u ¥ρεμ#σει καq 1u
δο1ε‚ m κατ$λλ*λ* ε„καιρία τότε το} μιλ$) διότι τότε εoναι zκρι,{ς σr 1έσ*
νu καταλ$,ει τnν z5ροσ.ν* το&.
299.>ρέπει x •=ομολόγος πολλrς 5ορrς νu κλ$3ει) νu πονέσει περισσότερο zπp
τpν •=ομολογο.μενο γιu νu μπορέσει νu τpν =εκο&ρ$σει. Εvλικρινu πρέπει νu
1λί,εται γιατί τp νοι/1ει m 3&+#. U—ο.λιος KLOLV.
GJ
300.4Ž κοσμικοq †ν1ρποι σr κο&ρ$%ο&ν) διότι σuν ¥λεκτρικu κ.ματα |ρ+εται
•π$ν σο& s)τι ƒπ$ρ+ει zπο1*κε&μένο μέσα το&ς.
301.>ρέπει νu ε‘μαστε †ν1ρποι τ•ς +$ριτος καq sποιος μyς πλ*σι$%ει νu
=εκο&ρ$%εται. Du τοwς ,λέπο&με sλο&ς zν/τερο&ς) sσες zδ&ναμίες καq €ν
παρο&σι$%ο&ν. Du μn 5ερόμαστε μr σκλ*ρότ*τα) zλλu π$ντοτε νu |+ο&με στn
σκέ3* μας sτι εoναι καq x †λλος το} α„το} προορισμο}.
302.‡γ/) μr τn +$ρ* το} 0εο}) π$ντοτε |,λεπα sλο&ς zν/τερο&ς zπp •μένα καq
~γίο&ς.
303.•δια5όρει γιu sλα τu •μπόδια. ‰ μόν* zπασ+όλ*σ# σο&) m σκέ3* σο& νu εoναι
x D&μ5ίος σο&. Du μιλyς μόνο μr 2„τόν.
304.‡με‚ς πρέπει νu |+ο&με zγ$π*. @p μεγαλ.τερο κακp νu μyς κ$νο&νε πρέπει
νu τοwς zγαπο}με. -όνο μr τnν zγ$π* 1u μπο}με στpν >αρ$δεισο.
305.Du καλλιεργε‚ς τnν ε„+n καq 1u |ρ1ει καιρpς ποw m καρδι$ σο& 1u σκιρτ$ει
zπp +αρ$) sπς sταν πρόκειται νu δε‚ς šνα πολ&αγαπ*μένο σο& πρόσπο.
306.@n ,ραδινn προσε&+n νu μnν τnν zμελε‚ς. Du προσε.+εσαι μr δι$1εσ* sπς
•κε‚νοι ποw π*γαίνο&ν σr σ&μπόσιο. Εoναι =.πνιοι καq αvσ1$νονται sλο +αρ$.
’τσι καq •σw z5ο} πρόκειται νu μιλ#σεις μr τpν D&μ5ίο σο&) νu μnν zκο}ς
sταν σο& λέει x πειρασμpς δι$5ορα γιu νu σr •μποδίσει) γιατί =έρεις |+ο&με
šναν ποw •νδια5έρεται πολw γιu μyς.
307.‡ρ/τ*σ*:
Q >{ς πρέπει) 6έροντα) νu σκε5τόμαστε τp Aριστό7
•π$ντ*σ*:
Q >$ντα μr zγ$π*) πρέπει 5έρνο&με στn μν#μ* μας τp Aριστό. -πορε‚ νu
κρατyμε στu +έρια μας μιu 5τογρα5ία Ÿνpς zν1ρ/πο& zλλu •πειδn τpν
γνρί%ο&με) £ μyλλον δrν zγαπyμε δέ μας σ&γκινε‚. ‡ν{ sταν π$ρο&με τnν
5τογρα5ία τ•ς μ$νας μας zμέσς m 3&+# μας σκιρτ$ει καq κλαίει zπp
zγ$π*.
308.‡ρ/τ*σ*:
Q 0u σ1ο}με 6έροντα7
•π$ντ*σ*:
Q -u γιC α„τp ,$λαμε τu ρ$σα γιu νu σ1ο}με. … πνε&ματικpς zγ/νας 1u
μyς xδ*γ#σει στpν >αρ$δεισο. @p sτι πολεμyμε τοwς λογισμο.ς) x κόπος
α„τpς 1u μyς ,$λει στpν >αρ$δεισο.
309.4Ž •5*μερίδες το} 4„ρανο} τu γρ$5ο&ν sλα sσα γίνονται •δ{ καq τu καλu καq
τu κακ$.
310.>αιδί μο&) sσο μπορε‚ς νu δίνεις zγ$π* σr sλο&ς. Εoσαι ƒπο+ρεμέν*. _*τ$ει
τp “ρ5ανp πατέρα νu ,ρε‚) δrν |+ει. _*τ$ει μ$ννα τp ‘διο) %*τ$ει zδελ5#) δrν
|+ει zδελ5#. 6ιC α„τp %*τ$ει νu ,ρε‚ zγ$π* zπp σένα) zγ$π* πραγματικ#. ‡σw
πρέπει νu zντικαταστ#σεις sλα τu zγαπ*μένα πρόσπα το} “ρ5ανο}.
311.‡κε‚νον) ποw μyς πλ*γ/νει καq μyς κ$νει νu πονyμε) “5είλο&με νu τpν
zγαπyμε διπλ$.
IS
312.lπς •=&π*ρετε‚ς τpν πρ{το) |τσι πρέπει νu ,ο*1yς τpν δε.τερο) τpν τρίτο
καq τpν τελε&τα‚ο.
313.9rν εoναι τu 5τερu ποw μπορο}ν νu ƒ3/σο&ν τpν †ν1ρπο π$ν zπp τn γ•) m
κα1αρότ*τα καq m ~πλότ*τα τ•ς καρδιyς. >ρέπει νu εoσαι ~πλpς στqς πρ$=εις
σο& καq κα1αρpς στn σκέ3* καq στu αvσ1#ματ$ σο&. -r τnν κα1αρn καρδιu 1u
zνα%*τyς τp 0εό) μr τnν ~πλότ*τα 1u τpν ,ρίσκεις καq 1u τpν +αίρεσαι. ‰
κα1αρn καρδιu περν$ει εŠκολα τqς π.λες το} ο„ρανο}.
314.‰ α„ταπ$ρν*σ* πρέπει νu καλλιεργε‚ται μr δι$κρισ*) διότι δια5ορετικu
5τ$νο&με στnν α„τοκτονία.
315."τp πέλαγος τ•ς %•ς ,ρισκόμαστε) πότε 1u |+ο&με 5ο&ρτο.να καq πότε
γαλ#ν*. ‰ +$ρ* το} 0εο} δέ μας z5#νει. 9ια5ορετικu 1u ε‘+αμε
καταποντιστε‚ •uν δέ μας σ&γκρατο}σε.
316.4Ž •γιοι π$ντοτε σκέ5τονταν τnν †λλ* %#. Εoναι +$ρισμα m μν#μ* το}
1αν$το&. … 0εός μας προ5&λ$σσει zπp τpν πειρασμό.
317.9rν z5#νει νu πειρασ1ο}με †ν τ{ν δ&ν$με/ν μας. lλα τu •πιτρέπει γιu τp
καλό μας.
318.lταν α„=*1ε‚ m πνε&ματικότ*τα) 1u καταπολεμ*1ε‚ καq m ƒπν*λία.
319.‰ προσε&+n εoναι +$ρ*. @nν δίνει x 0εός) sταν ƒπ$ρ+ει %•λος καq ταπείνσ*.
320.>ολέμ*σε γενναία τpν μισόκαλο ποw σr 51ονε‚) ƒπόμενε sτι καq †ν σο&
σ&μ,αίνει μr καρτερία μr ƒπομονn καq πίστ*. -nν z5#νεις νu σr τ&ρανν$ει x
•+1ρός τ*ς 3&+•ς σο&) •μ5ανί%εται μr |νδ&μα προ,$το& 1έλει δ•1εν τp
σ&μ5έρον τ•ς 3&+•ς σο&.
321.’+ε •μπιστοσ.ν* στpν Κ.ριο γιu sλα καq α„τpς 1u σr δια1ρέ3ει σr ¦ρα λιμο}.
322.-r šνα καλp λόγο γιu τpν πλ*σίον σο&) ƒπερασπί%οντας τpν zγορ$%εις τpν
>αρ$δεισο.
323.‰ μετ$νοια πρέπει νu γίνεται •+ι γιu τpν 5ό,ο τ•ς τιμρίας zλλu διότι
~μαρτ#σαμε πρpς τp 0εό.
324.6λ.κανε τn σκέ3* σο& μr λογισμοwς παραμ&1ίας καq •λπίδας) τu λόγια σο&
π.ρσε τu μr τn 1έρμ* τ•ς zγ$π*ς στpν D&μ5ίο σο&) 1&μ#σο& τu δικ$ @ο&
πα1#ματα τu xποία ƒπέστ* γιu σένα γιu νu μείνεις στα1ερ#) z5οσιμέν* καq
ταπειν#.
325.>αρ$δσε τpν Ÿα&τό σο& xλόκλ*ρο στnν προστασία καq σκέπ* τ•ς >αναγίας.
326.@nν 5ιλο=ενία παιδί μο& νu τnν zγαπyς γιατί α„τn εoναι ποw zνοίγει τqς π.λες
το} >αραδείσο&. -r α„τn 5ιλο=ενε‚ς κιC •γγέλο&ς !Xένο&ς =ένι%ε ‘να μn τ§
0ε§ =έν* γέν*'.
"τp πρόσπο κ$1ε =ένο&) παιδί μο&) ,λέπ τpν ‘διο τp Aριστό.
‰ 5ιλο=ενία... m μεγαλ.τερ* τ{ν zρετ{ν. ‡πισ.ρει τn +$ρ* το} –γίο&
>νε.ματος.
IK
327.-nν τρέ+ετε στu 3αλτ#ρια καq στοwς ›μνο&ς) πολw μr λ&πε‚ α„τp τp πρ$γμα.
>ιp σιγu 3$λλετε γιu νu σ&μμετέ+ει x νο}ς καq m καρδι$ σας σr s)τι λέτε. ‡γ”
1u t1ελα νu κλα‚τε sταν 3$λλετε) zλλu α„τp γιu σyς... Du δ{ πότε 1u μ$1ετε
νu κλα‚τε. 4Ž παλιοq -ονα+οq κρατο}σαν π$ντοτε μαντ#λια στqς zκολο&1ίες.
328.4ι ˆγιοι >ατέρες ƒπετ$σσοντο μr ~πλότ*τα σuν μικρu παιδιu σr s)τι τοwς
|στελνε x 0εός) !’τσι τp 1έλεις) ¨ς γίνει τp 1έλ*μ$ σο&'.
329.‰ 1λί3* εoναι ε„$ρεστ* στp 0εp •5C sσον δέ μας z5αιρε‚ τp 1$ρρος νC
zγνι%όμαστε.
330.Εoναι zπαραίτ*το καq σ&μ5έρον νu γίνεται κατu περιόδο&ς μία γενικn
α„τοε=ομολόγ*σ* Uμν#μ* sλν τ{ν προτέρν ~μαρτ*μ$τνV. @p |καναν καq
οŽ ˆγιοι.
331.Aρει$%εται καλλιέργεια γιu νu |+ο&με τnν zγ$π* πρpς sλο&ς μr τp μέτρο ποw
1έλει x Aριστός.
332.lλα τu %*τ#ματ$ σο& νu τC z5#σεις στu +έρια το} 0εο}. l)τι 1έλεις νu τp
%*τuς σuν τp παιδq zπp τpν πατέρα το&.
333.‰ ε„+n εoναι δρεu το} 0εο}. Du %*τyς π$ντα μr •λπίδα.
334.9r 1u μyς σ/σο&ν) zδελ5# μο& τu |ργα μας) zλλu τp †πειρο |λεος το} 0εο}.
•πόκτ*σε 1$ρρος καq ƒπομονn στpν zγ/να σο&.
335."r 51ονε‚ x "ατανyς παιδί μο&) γιατί †5*σες τpν κόσμο μr τqς κοσμικrς τιμrς
καq δό=ες καq ˜ρ1ες •δ{ μr τn 1έλ*σ# σο&) στp στ$διο ποw 1u μyς
ƒποτιμ#σο&ν) 1u μyς περι5ρον#σο&ν πολλοίJ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•πp τp ,ι,λίο !… γέροντας •μ5ιλό+ιος -ακρ•ς. -ιu σ.γ+ρον* μορ5n τ•ς
>$τμο&') |κδοσ* ©πτ$λο5ος.
13. Ο ΓΕΡΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ
336.Q ‰ •=ομολόγ*σις =ανu διC s)τι •=ομολογ#1*ς εoναι zπιστία εvς τp μ&στ#ριον.
337.Q Κ$1ε πότε κοιννε‚τε) κ$1ε πότε δι3$ει * 3&+# σας7 ‹ν δrν σyς |λ1ο&ν
π$ντς δ$κρ&α) νu μnν κοιννε‚τε. Κ$1ε δέκα πέντε mμέρας) καλpν εoναι.
2„τp sμς 1u τp κανονίσει x πνε&ματικός σας.
338.Q -n λέτε πολλ$. Κρατ•στε τnν γλ/σσαν. •γαπ•στε τnν σιπ#ν. ‹ν τnν
σ&ν*1ίσετε) μετu δrν 1u 1έλετε νu xμιλ•τε. @όσον εoναι •μορ5* m σιπ#.
339.Q •γαπ•στε καq τnν προσε&+#. νας |καμε προσε&+n sλ* τnν ν.+τα. @u λόγια
τ•ς προσε&+•ς το} |ρ+ονταν τp šνα μετu τp †λλο +ρqς δ&σκολία.
"r κ$1ε προσε&+n πρέπει νu |+ετε šνα κόμπο δ$κρ&. Καq σ$ν σας |λ1*
κατ$ν&=*) μn τp λέτε πο&1ενu γιατί εoναι 1ε‚ον δ{ρον μ#πς καq τp +$σετεY
I4
•γ$π*σε τnν κατ$ν&=ιν) 5έρνε στp νο} σο& τqς αvτίες ποw 1u σο} 5έρνο&ν
δ$κρ&α.
•πόδει=ις zγ$π*ς πρpς τpν "τ#ρα μας) εoναι τu δ$κρ&α κατu τnν ¦ραν τ•ς
προσε&+•ς.
-ετu τu λόγια τ•ς •κολο&1ίας) •πόδειπνον κλπ. νu παρακαλyς τpν 0εpν
καq μr ~πλu λόγια) μr λόγια δικ$ σο& γιu τu προ,λ#ματ$ σο& γιu τpν πόνο
σο&) ¡ς νu εoναι μπροστ$ σο& καq τpν ,λέπεις. 2„τu τu πονεμένα καq
καταν&κτικu λόγια) εoναι σuν τu προσαν$μματα διu νu πι$σει m 5τι$) δ*λ.
x πό1ος διu τpν 0εόν. Καq τότε |ρ+ονται καq τu δ$κρ&α.
340.Q Du |+ετε +αρ$νY ‰ +αρu καq m λ.π* €ς σyς εoναι 5ιλο=ενο.μενες) •+ι sμς m
zπελπισία. @•ς zπελπισίας νu τ•ς κλείνετε τnν πόρταY … Aριστιανpς δrν
πρέπει οŠτε δειλpς νu εoναι) οŠτε zπελπισία νu |+ει.
341.Q 4Ž †λλοι s)τι γρ$μματα =ε.ρο&ν) α„τu καq σο} λένε. @u δικ$ το&ς %ο}ν) τu
δικ$ το&ς =ε.ρο&ν) α„τ$ σο& λένε. @u δικ$ σο& δrν τu %ο}ν) δrν τu =ε.ρο&ν) δrν
τu zγαπο}νY >”ς λοιπpν z5ο} δrν γνρί%ο&ν τn γλ/σσα σο& 1έλεις νu σο}
μιλ#σο&νY
342.Q -n 1&μ/νετε. 0u σyς εvρνε&1ο}ν) 1u ƒπο5έρετε. ‡σε‚ς μn 5ο,$σ1ε. "yς
προσ5έρο&ν δ*λ. πιπέρι) νu δίδετε %$+αρ*. ‡γ” πιπέρι δrν |+ νu σκέπτεσ1ε)
%$+αρ* |+) %$+αρ* δίδ.
343.Q @pν Žεροκ#ρ&κα νu τpν zκο}τε) zλλu μn %&γ/νετε πολ.. lλοι †ν1ρποι
ε‘με1α. >ι1ανpν νu διαπιστ/σετε zδ&ναμίες καq νu πε‚τε †λλα λέει καq †λλα
πρ$ττει.
344.Q Du μn 1&μ/νετε. Du γλ&καίνετε μr τnν %$+αρ# σας) δ*λ. μr τpν καλόν σας
λόγο τpν †λλο.
345.Q -n ƒποδεικν.εις) διότι) διδασκαλία δί+ς 1έλ*σιν το} †λλο&) |+1ρα εoναι καq
γίνεται ~μαρτία καq σr κε‚νον ποw zκο.ει καq δrν κ$νει καq •σw στενα+ρε‚σαι
καq ταρ$%εσαι.
"τpν †λλο νu λέγ*ς τόσα) sσα νομί%εις sτι 1u σ*κ/σει) •+ι περισσότερα.
Κ$1ε †ν1ρπος |+ει κ$ποιο +$ρισμα. ?ρrς τp +$ρισμ$ το& καq •παίνεσέ τον.
Aρει$%εται καq x |παινος Uπρpς τόνσινV καq m καλσ.ν* καq m zγ$π*. @ότε x
†λλος καq πολw καλpς νu μnν εoναι) διu τnν τιμ#ν) τpν |παινον) τnν zγ$π*ν
ποw το} •κδ*λ/νο&ν •λέγ+εται καq γίνεται καλ.τερος.
346.Q lταν δίδ*ς •λε*μοσ.ν*) νu μn •=ετ$%εις τί εoναι τp πρόσπο ποw το} δίδεις)
€ν εoναι καλp £ κακό. ‰ •λε*μοσ.ν* εoναι σπο&δα‚ο πρ$γμα) •=αλεί5ει
πλ•1ος ~μαρτι{ν.
347.Q ‡uν |+εις 5ό,ο Κ&ρίο&) |μα1ες 0εολογίαν) ‡uν δrν |+εις 5ό,ον Κ&ρίο&
τέ+ν*ν |μα1ες διu νu %#σ*ς.
348.Q @p +τίσιμο μr =*ροwς λί1ο&ς δrν εoναι καλό. Aρει$%εται m λ$σπ*) +ρει$%εται
καq x zσ,έστ*ς. ’τσι καq m προσε&+#ª +ρqς δ$κρ&α δrν εoναι προσε&+#.
Aρει$%ονται δ$κρ&α) zλλι{ς «5έλεια δrν μένει zπp τnν προσε&+#.
349.Q 0u κ$μ*ς s)τι ¥μπορε‚ς διu τu παιδι$ σο&) διότι εvς τnν †λλ*ν %nν x Aριστός
μας 1u σο} %*τ#σει £ τu παιδι$ σο& σεσσμένα £ τqς πλ*γrς στu γόνατ$ σο&)
IR
zπp τnν πολλ#ν σο& προσε&+#ν. 9rν γνρί%ο&ν δ&στ&+{ς) οŽ γονε‚ς τnν
ε„1.ν*ν τnν xποίαν |+ο&ν διu τu τέκνα τν.
350.Εvς κλ*ρικόν:
Q lσο μπορε‚ς zπέ5ε&γε τu |=. Κλείσο& εvς τp δμ$τιόν σο&. "5ί=ε τpν νο}
σο& νe zνοί=* νu δ•ς πνε&ματικpν 5{ς. Du λέγ*ς πότε νu 51$σεις στp
δμ$τιόν σο& καq νu κλεισ1•ς. -ελέτ*σε) προσε&+#σο&. ‹ν δrν εoσαι
•νισ+&μένος π{ς 1u •νισ+.σεις †λλο&ς7 Καq x κόσμος τρέ+ει) %*τu τnν δί3α
τ•ς 3&+•ς νu Žκανοποι#σει zπp τnν ‡κκλ*σίαν) zπp τu •ργαν$ τ*ς) zπp τp
ρ$σονY @ί 1u δ/σεις €ν δrν |+*ς καq π{ς 1u |+εις €ν δrν %*τ#σ*ς zπp τpν
0εόν7 Du κοπι$%*ς εvς τnν προσε&+nν καq τnν μελέτ*ν καq 1u •νισ+.εσαι.
Q Εoσαι Žερε.ς7 Du προσέ+εις) δrν zν#κεις εvς τpν •α&τόν σο&. Εoσαι σuν μία
,ελόνα στu +έρια το} 0εο}. D$ ¬σαι καλός) νu μn εoσαι σu τn σκο&ριασμέν*
,ελόνα ποw δrν μπορε‚ νu κ$νει τn δο&λει$ τ*ς. 9ία τpν Ÿα&τό σο& δ*λ.
zδ&ναμίες) π$1* κλπ. νu μnν ƒπ$ρ+*ς. @p ρ$σον) m σ&ν1#κ* σο& εoναι μr τpν
0εόν) νu σr σ&γκλονί%ει καq νu λές) τί 1έλει το}το7 @ί μο& λέγει το}το7 Dαq
νCzγαπ{ τpν 0εpν καq νu •ργ$%μαι εvς s)τι μr |τα=ε.
Q Du προσέ+*ς. … δι$,ολος παντοίο&ς τρόπο&ς μετα+ειρί%εται γιu νu ,λ$3*
τpν κλ*ρικόν) διότι zπp šναν μόνον •γιο κλ*ρικόν) +ιλι$δες ¥μπορο}ν νu
«5ελ*1ο}ν καq νu σ1ο}ν) sπς καq zπp šναν ποw δrν zγνί%εται) +ιλι$δες
¥μπορο}ν νu z5ανισ1ο}ν.
Q … κλ*ρικpς πρέπει σuν τu πολ&όμματα νu εoναι) δ*λ. παντο} μ$τια νu |+*)
νu εoναι zκέραιος) δ&νατpς εvς τpν νο}ν) σο5ός) •γιος.
351.Q @απείνσιν νu |+εις. lταν ,ρέ+* τp νερp δrν σταματy εvς τqς κορ5rς £ στu
,ο&ν$) zλλu κ$τ εvς τnν πεδι$δα. 4Ž ταπεινοq †ν1ρποι |+ο&ν +$ριν)
καρπο5ορίαν καq ε„λογίαν.
14. ΟΣΙΟΣ ΣΕΡΑ!ΕΙΜ ΤΗΣ ΒΙΡΙΤΣΑ. $1866%1949&
352.Q @ο&λ$+ιστον μια 5ορ$ στ* %# μας πρέπει να αν$3ο&με κερί για α&το.ς πο&
προσ,$λαμε) πο& απατ#σαμε) πο& κλέ3αμε κ$τι) πο& +ρστο.σαμε και δεν
=ε+ρε/σαμε.
353.Q 4 Κ.ριος έ+ει δ.ναμ* να αναδεί=ει το&ς εργ$τες αν εμείς 1α @ον
παρακαλο.με. Bς προσε&+όμαστε και ας @ον ικετε.ο&με και τότε από τις
πέτρες 1α αναδεί=ει ο Κ.ριος το&ς εκλεκτο.ς το&.
354.Q (ταν κ$ποιος παραπονιόνταν στον 6έροντα ότι το&ς σ&κο5αντο.ν) εκείνος
έλεγε !ας λένε οι $λλοι για μας $σ+*μα λόγια. Εμείς να προσπα1ο.με να τα
κ$νο&με όλα καλ$'.
355.4 6έροντας έλεγε) ότι 1α έλ1ει καιρός πο& κοντ$ σε κ$1ε πιστό 1α είναι
σαρ$ντα $πιστοι και 1α τον ικετε.ο&ν να το&ς σ/σει.
356.Q 4 Κ.ριος μπορεί και +ίλια +ρόνια να περιμένει για να σ1εί έστ και ένας
$ν1ρπος για να αναπλ*ρ1εί ο αρι1μός τν αγγέλν πο& έπεσαν.
IC
357.Q Και στο&ς πιο δ.σκολο&ς καιρο.ς 1α μπορέσει ε.κολα να σ1εί α&τός πο&
1α ασ+ολ*1εί με επιμέλεια με τ*ν προσε&+# το& E*σο.) ανε,αίνοντας με τ*ν
σ&+ν# επίκλ*σ* το& ονόματος το& Gιο. το& 0εο. στ*ν αδι$λειπτ* προσε&+#.
358.4 γέροντας πολλές 5ορές έλεγε ότι πρέπει οπσδ#ποτε ο +ριστιανός να
προσε.+εται για το&ς ε+1ρο.ς το&. Και πιο σ&γκεκριμένα έλεγε το ε=#ς.
!4πσδ#ποτε να προσε&+όμαστε για το&ς ε+1ρο.ς μας. 2ν δεν
προσε&+όμαστε είναι σαν να ρί+νο&με πετρέλαιο στ*ν 5τι$ και * 5λόγα
γίνεται όλο και πιο μεγ$λ*J>$ντα να ε&+αριστείς για όλα) ακόμα και για τις
1λί3εις τον Κ.ριο και τ*ν >αναγία'J
359.!J.0α έλ1ει καιρός πο& ό+ι οι διγμοί αλλ$ τα +ρ#ματα και τα αγα1$ α&το.
το& κόσμο& 1α απομακρ.νο&ν το&ς αν1ρ/πο&ς από τον 0εό. Και 1α +α1ο.ν
3&+ές πολ. περισσότερες από ότι τον καιρό τν διγμ/ν. 2πό τ*ν μια μερι$
1α +ρ&σ/νο&ν το&ς τρο.λο&ς και 1α ,$%ο&ν επ$ν το&ς το&ς στα&ρο.ς και
από τ*ν $λλ* παντο. 1α ,ασιλε.ει κακία και 3ε.δος. F αλ*1ιν# Εκκλ*σία
π$ντα 1α δι/κεται. 2&τοί πο& 1έλο&ν να σ1ο.ν 1α σ/%ονται με τις ασ1ένειες
και τις 1λί3εις. 4 τρόπος πο& 1α γίνονται οι διγμοί 1α είναι πολ. πον*ρός
και 1α είναι πολ. δ.σκολο κανείς να προ,λέ3ει το&ς διγμο.ς. Tο,ερός 1α
είναι α&τός ο καιρός) λ&π$μαι α&το.ς πο& 1α %ο&ν τότε'.
360.4 γέροντας αγαπο.σε παρ$ πολ. τ*ν νεολαία. @ότε οι νέοι δεν π#γαιναν
σ+εδόν κα1όλο& στ*ν εκκλ*σία και ο 6έροντας +αιρόταν παρ$ πολ.) όταν
α&τοί τον επισκέπτονταν. 4 πατ#ρ "ερα5είμ έλεγε ότι 1α είναι παρ$ πολ.
μεγ$λος ο ρόλος τ*ς νεολαίας στ*ν μελλοντικ# ανα,ίσ* τ*ς εκκλ*σιαστικ#ς
%#ς. :λεγε επίσ*ς ότι 1α έλ1ει * επο+# πο& * δια51ορ$ και * ακολασία
μετα=. τν νέν 1α 5τ$σει σε έσ+ατο σ*μείο. >αρ1ένοι νέοι σ+εδόν δεν 1α
&π$ρ+ο&ν. 0α ,λέπο&ν τ*ν ατιμρ*σία το&ς και 1α νομί%ο&ν ότι όλα το&ς
είναι επιτρεπτ$ για να ικανοποιο.ν τις επι1&μίες το&ςJ..1α το&ς καλέσει)
όμς ο 0εός και 1α καταλ$,ο&ν ότι δεν είναι δ&νατόν να σ&νε+ίσο&ν μια
τέτοια %# και με δι$5ορο&ς τρόπο&ς 1α οδ*γ*1ο.ν στον 0εό. "ε πολλο.ς 1α
&π$ρ+ει τ$σ* για ασκ*τικ# %#. 2&τοί πο& παλι$ #ταν αμαρτλοί και
οινοπότες 1α γεμίσο&ν τις εκκλ*σίες και 1α αισ1αν1ο.ν μεγ$λ* δι3$ για τ*ν
πνε&ματικ# %#. >ολλοί 1α γίνο&ν μονα+οί. 0< ανοί=ο&ν τα μοναστ#ρια και οι
εκκλ*σίες 1α είναι γεμ$τ* πιστο.ς. 0α π$νε οι νέοι προσκ.ν*μα στο&ς αγίο&ς
τόπο&ς. Rραία 1α είναι εκείν* * επο+#. @ο ό)τι σ#μερα αμαρτ$νο&ν πολ.) 1α
το&ς οδ*γ#σει σε πιο ,α1ι$ μετ$νοια. (πς το κερί πο& πριν σ,#σει λ$μπει
δ&νατ$ και πετ$ει σπιν1#ρες και με το 5ς το& 5τί%ει το γ.ρο σκοτ$δι) έτσι
1α είναι και * %# τ*ς εκκλ*σίας στ*ν έσ+ατ* επο+#. Και ο καιρός α&τός είναι
κοντ$.
361.4 πατ#ρ "ερα5είμ έλεγε σ&+ν$. !>ολλές 5ορές γινόμαστε $ρρστοι επειδ#
δεν προσε&+όμαστε πριν αρ+ίσο&με το 5αγ*τό μας και δεν %*τ$με από τον
0εό να το ε&λογ#σει. >αλι$ οι $ν1ρποι όλα πο& έκαναν τα έκαναν με
προσε&+#. >ροσε.+ονταν όταν όργναν τ* γ*) στ* σπορ$ >ροσε.+ονταν)
>ροσε.+ονταν και όταν 1έρι%αν το&ς καρπο&ς. Εμείς σ#μερα δεν γνρί%ο&με
ποιοι παρ$γο&ν α&τ$ πο& τρ/με και πολλές 5ορές δεν =έρο&με ποιοι
μαγειρε.ο&ν το 5αγ*τό μας. -πορεί α&τοί να ,ρί%ο&ν και να ,λασ5*μο.ν)
ID
όταν το μαγειρε.ο&ν) γι< α&τό καλό 1α #ταν πριν 5$με το 5αγ*τό μας να
ρί=ο&με πανό το& λίγο αγιασμό. (λα α&τ$ πο& +ρ*σιμοποιο.με για τρο5#
είναι δ/ρα τ*ς αγαπ*ς το& 0εο. στο&ς αν1ρ/πο&ς. -έσ α&τ/ν όλ* * 5.σ*
και ο νο*τός κόσμος τν αγγέλν διακονο.ν τον $ν1ρπο. 6ια α&τό κ$1ε
5ορ$ όταν κα1όμαστε να 5$με) πρέπει να προσε&+όμαστε με πολλ#
επιμέλειαJ.'.
362.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
@ο παρακ$τ κείμενο αποτελεί ένα γρ$μμα πο& στ$λ1*κε από τον πατέρα
"ερα5είμ σ< ένα πνε&ματικό το& παιδί) επίσκοπο) ο οποίος ,ρισκόταν στ*
5&λακ#. Είναι ένας λόγος παρ*γορι$ς και νο&1εσίας πο& ο 9*μιο&ργός
απε&1.νει στ*ν 3&+# το& αν1ρ/πο&:
:+εις ποτέ σκε5τεί ότι όλα πο& α5ορο.ν εσένα) α5ορο.ν και Εμένα7
6ιατι α&τ$ πο& α5ορο.ν εσένα α5ορο.ν τ*ν κόρ* το& ο51αλμο. -ο&.
Είσαι πολ.τιμ* στα μ$τια -ο&) Uομιλεί για τ*ν 3&+#V) και σε έ+ αγαπ#σει)
για α&τό είναι ιδιαίτερ* +αρ$ για -ένα να σε εκπαιδε..
(ταν οι πειρασμοί έρ+ονται επ$ν σο& και ο πελέμιος) σαν το ποτ$μι) 1έλ
να =έρεις ότι
2πό -ένα #ταν α&τό.
0έλ να =έρεις ότι * αδ&ναμία σο& έ+ει αν$γκ* από τ*ν δ&ναμ# -ο&) και *
ασ5$λεια σο& ,ρίσκεται στο να -ε α5#σεις να σε προστατε.σ.
0έλ να =έρεις ότι) όταν ,ρίσκεσαι σε δ.σκολες σ&ν1#κες) μετα=. τν
αν1ρ/πν πο& δεν σε καταλα,αίνο&ν) δεν λογαρι$%ο&ν α&τ$ πο& σο& είναι
ε&$ρεστα) και σε απομακρ.νο&ν)
2πό -ένα είναι α&τό.
Είμαι ο 0εός σο&) οι περιστ$σεις τ*ς %#ς είναι) στα +έρια μο&) δεν ,ρέ1*κες
τ&+αία στ* 1έσ* σο&) είναι ακρι,/ς * 1έσ* πο& σο& έ+ ορίσει.
9εν -ε παρακαλο.σες να σο& μ$1 τ*ν ταπείνσ*7 Και να) σε έ,αλα σ<
α&τό το περι,$λλον) στο σ+ολείο όπο& διδ$σκο&ν α&τό το μ$1*μα.
@ο περι,$λλον σο&) και α&τοί πο& %ο&ν γ.ρ σο&) μόνο εκτελο.ν το 1έλ*μα
-ο&. :+εις οικονομικές δ&σκολίες και μόλις τα ,γ$%εις πέρα) να =έρεις ότι)
2πό -ένα #ταν α&τό.
0έλ να =έρεις ότι Εγ/ δια1έτ τα +ρ#ματ$ σο& και να κατα5ε.γεις σε
-ένα) και να γνρί%εις ότι ε=αρτ$σαι από -ένα.
0έλ να =έρεις ότι τα απο1έματ$ -ο& είναι ανε=$ντλ*τα) και να ,ε,αι1είς
ότι είμαι πιστός στις &ποσ+έσεις -ο&.
Dα μ*ν σ&μ,εί ποτέ να σο& πο&ν στ*ν αν$γκ* σο& !-*ν πιστε.εις στον
Κ.ριο και 0εό σο&'.
:+εις περ$σει ποτέ ν.+τα μέσα στ*ν 1λί3ει7 Είσαι +ρισμένος από το&ς
σ&γγενείς σο&) το&ς αν1ρ/πο&ς πο& αγαπ$ς7
"ο& το επέστρε3α για να στρα5είς σε -ένα) και σε -ένα να ,ρεις τ*ν αι/νια
παρ*γορι$ και ανακο.5ισ*.
"ε =εγέλασε ο 5ίλος # κ$ποιος) πο& το& εί+ες $νοι=* τ*ν καρδι$ σο&)
2πό -ένα #ταν α&τό.
Εγ/ επέτρε3α να σε αγγί=ει α&τ# * απογο#τε&σ*) για να μ$1εις ότι ο
καλ.τερος 5ίλος σο& είναι ο Κ.ριος.
IL
0έλ να τα 5έρνεις όλα σε -ένα και όλα να -ο& τα λες.
"ε σ&κο5$ντ*σε κ$ποιος) να το α5#σεις σε -ένα) σε -ένα να
προσκολλ*1είς) σε -ένα * κατα5&γ# σο&) για να κρ&5τείς από τ*ν
αντιλογία ε1ν/ν.
0α κ$ν τ*ν δικαιοσ.ν* σο& να λ$μ3ει σαν το 5ς και τ*ν %# σο&) σαν
μέρα μεσ*μέρι.
Καταστρ$5*καν τα σ+έδια σο&) λ.γισε * 3&+# σο& και είναι ε=αντλ*μέν*)
2πό -ένα #ταν α&τό.
:κανες σ+έδια και εί+ες δικο.ς σο& σκοπο.ς -ο& τα έ5ερες να τα ε&λογ#σ.
2λλ$ Εγ/ 1έλ να α5#σεις σε -ένα) να κατε&1.ν και να +ειραγγ/ τις
περιστ$σεις τ*ς %#ς σο&) γιατι είσαι το ορ5ανό και ό+ι πρταγνιστ#ς.
"ε ,ρ#καν απροσδόκ*τες αποτ&+ίες) και * απελπισία κατέλα,ε τ*ν καρδι$
σο&) να =έρεις.
2πό -ένα #ταν α&τό.
6ιατί μ< α&τ# τ*ν κο.ρασ* και το $γ+ος δοκιμ$% πόσο ισ+&ρ# είναι * πίστ*
σο& στις &ποσ+έσεις -ο& και τ*ν παρρ*σία σο& στ*ν προσε&+# για το&ς
σ&γγενείς σο&.
9εν #σο&ν εσ. πο& εμπιστε.τ*κες τις 5ροντίδες γι< α&το.ς στ*ν προνο*τικ#
αγ$π* -ο&7 9εν είσαι εσ. πο& και τ/ρα το&ς α5#νεις στ*ν προστασία τ*ς
>$ναγνο& -*τέρας μο&7
"ε ,ρ#κε σο,αρ# ασ1ένεια) πο& μπορεί να γιατρε&τεί # είναι α1ερ$πε&τ*)
και σε κ$ρ5σε στο κρε,$τι σο&.
2πό -ένα είναι α&τό.
Επειδ# 1έλ να -ε γνρίσεις πιο ,α1ι$) μέσ τ*ς σματικ#ς ασ1ένειας και
να μ*ν γογγ.%εις γι< α&τ#ν τ*ν δοκιμασία πο& σο& στέλνεται) και να
προσπα1είς να καταλ$,εις τα σ+έδια -ο&) τ*ς στ*ρίας τ*ς 3&+#ς τν
αν1ρ/πν με δια5όρο&ς τρόπο&ς) αλλ$ αγόγγ&στα και ταπειν$ να σκ.3εις
το κε5$λι σο& μπροστ$ στ*ν αγα1ότ*τα -ο&.
4νειρε&όσο&ν να κ$νεις κ$τι =ε+ριστό και ιδιαίτερο για -ένα και αντί να το
κ$νεις έπεσες στο κρε,$τι το& πόνο&)
2πό -ένα #ταν α&τό.
6ιατί τότε 1α #σο&ν ,&1ισμένος στα δικ$ σο& έργα) και εγ/ δεν 1α μπορο.σα
να προσελκ.σ τις σκέ3εις σο& σε -ένα)
2λλ$ Εγ/ 1έλ να σο& διδ$σκ τις ,α1.τατες σκέ3εις και τα μα1#ματα
-ο& για να με &π*ρετείς.
0έλ να σε μ$1 να σ&ναισ1$νεσαι πς είσαι τίποτα +ρίς εμένα.
-ερικοί από το&ς καλ.τερο&ς &ιο.ς -ο& είναι α&τοί) οι οποίοι είναι
αποκομμένοι από τ*ν δραστικ# %#) για να μ$1ο&ν να +ειρί%ονται το όπλο
τ*ς αδι$λειπτ*ς προσε&+#ς.
Κλ#1*κες απροσδόκ*τα να αναλ$,εις μια δ.σκολ* και &πε.1&ν* 1έσ*)
στ*ριγμέν* σε -ένα. "ο& εμπιστε.ομαι τις δ&σκολίες α&τές) και για α&τό 1α
σε ε&λογ#σει Κ.ριος ο 0εός "ο& σ< όλα τα έργα σο&) σ< όλο&ς το&ς δρόμο&ς
σο&) σ< όλα) Κα1οδ*γ*τ#ς και 9$σκαλος σο& 1α είναι ο Κ.ριος σο&.
@*ν *μέρα α&τ# στα +έρια σο&) τέκνο -ο&) έδσε α&τό το δο+είο με το 1είο
μ.ρο) να το +ρ*σιμοποιείς ελε.1ερα.
IG
Dα 1&μ$σαι π$ντοτε ότι κ$1ε δ&σκολία πο& 1α σ&ναντ#σεις) κ$1ε
προκλ*τικ# λέ=*) κ$1ε δια,ολ# και κατ$κρισ*) κ$1ε εμπόδιο στα έργα σο&
πο& 1α μπορο.σε να προκαλέσει αγαν$κτ*σ* κι απογο#τε&σ*) κ$1ε
5ανερ/σει τ*ς αδ&ναμίας και τ*ς ανικανότ*τας σο&) 1α +ρίεται μ< α&τό το
έλαιο)
2πό -ένα #ταν α&τό.
Dα 1&μ$σαι πς κ$1ε εμπόδιο είναι νο&1εσία από τον 0εό) και γι< α&τό να
,$λεις στ*ν καρδι$ σο& α&τόν τον λόγο) πο& σο& έ+ αποκαλ.3ει τ*ν *μέρα
α&τ#)
2πό -ένα #ταν α&τό.
Dα =έρεις και να 1&μ$σαι ; π$ντα) όπο& κα να είσαι) ότι οποιοδ#ποτε κεντρί)
1α αμ,λ&ν1εί μόλις 1α μ$1εις σε όλα να ,λέπεις Εμένα.
(λα σο& στ$λ1*καν από -ένα) για τ*ν τελει/σει τ*ς 3&+#ς σο&)
(λα α&τ$ #ταν από -ένα
ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΕΩ ΔΟ6Α
II

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->