……………………………………………………………….

(ime i prezime investitora) ............................................................................................................. (adresa)

BIZNIS PLAN
ZA ......................................................... .........................................................

....................................................
(datum izrade biznis plana)

1. REZIME
a) Podaci o investitoru 1 Ime i prezime 2 Godina ro enja 3 Adresa 4 Matični broj 5 Školska sprema 6 Poslovna banka 7 Imovina b) Podaci o ivesticiji 8 Naziv biznis plana 9 10 Lokacija Terminski plan 11 12 13 14 15 16 Vek projekta Cene u programu Investicioni period Predračunska vrednost investicije Izvori sredstava Efekti programa Aktiviranje kredita .............................. Izgradnja/adaptacija objekta do ............................... Nabavka i montaža opreme do ................................ Početak delatnosti od ................................ ...................200..., 200... godina Paritet: 1 EURO=...............Din ..................EURO Investitor sa ..............EURO, kredit ..............EURO Prosečan godišnji bruto prihod .................EURO Prosečna godišnja neto dobit .................EURO(....%) Likvidnost:kontinuirano pozitivna/negativna Broj zaposlenih ......... ...................................................., tel:.................

Ukupna ralna tržišna vrednost

...............EURO

17

Osoba za kontakt

lokacija): Gra evine (namena.3 Imovina koju bi uneo u biznis R.): Ostalo: UKUPNO 2. veličina.1 Biografija Ime i prezime Godina ro enja Mesto ro enja Školska sprema Radno iskustvo 2. PODACI O BUDUĆEM PEDUZETNIKU 2.br.2 Imovina R. veličina.): Ostalo: UKUPNO Realna tržišna vrednsot (EURO) . veličina.br. Vrsta imovine 1 2 3 4 Zemljište (namena. veličina.2. lokacija): Gra evine (namena. lokacija): Oprema (mašine ili sl. lokacija): Oprema (mašine ili sl. 1 2 3 4 Vrsta imovine Realna tržišna vrednost (EURO) Zemljište (namena.

2. 3.br. Vrsta garancije 1 2 Imovina u ličnoj svojini: Garancija druge firme (budućeg poslovnog partnera): Realna tržišna vrednost (EURO) 2.4 Koraci koji su do sada sprovedeni u cilju realizacije biznisa R.Budući preduzetnik jeste/nije izvršio pripreme za registraciju biznisa.6 Ocena boniteta budućeg preduzetnika S obzirom da: 1.br.Budući preduzetnik jeste/nije kreditno sposoban (ima prihvaljivu garanciju). budući preduzetnik ima/nema preduslove za realizaciju biznis plana .5 Moguće garancije za kredit R.2.Budući preduzetnik ima/nema dovljne stručne kvalifikacije. Vrsta prihoda 1 2 3 Nisu preduzeti nikakavi koraci Izabran je organizacioni oblik poslovanja Registracija firme u toku (podnet zahtev) 2.

.. PODACI O BIZNIS PLANU 3...3......................................1 Ciljna grupa potrošača Program prozvodnje (usluga) Godišnji fizički obim Godišnji obim (EURO) Prednost R............br....... 1 2 3 4 5 3....................2 Tržište prodaje 3........ 1 2 3 4 5 Privatna lica – krajnji korisnici Pravni subjekti – krajnji korisnici Industrija za dalju preradu Trgovina Potrošači ... Ili b) Predmet biznisa je pružanje usluga...................................2..1 Predmet biznisa a) Predmet biznisa je proizvodnja ..... 1 2 3 4 5 UKUPNO Pore enje sa istim proizvodima (uslugama) drugih firmi Prednosti poizvoda (usluga) koje će firma ostvariti u odnosu na iste proizvode (usluge) domaćih i inostranih firmi koje su prisutne na planiranom tržištu su: R.........br................... R...........br..

1 Negativan 2 Pozitivan Trend . Faktor 1 2 3 4 5 Porast standarda Porast tražnje za ekološkim proizvodima Ušteda energije Prestiž Ocena trenda tražnje R.3.2.2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Geografsko tržište Mesto u kojem se nalazi firma Opština Region Pokrajina Republika Država Balkanske države Istočnoevropske države Evropska Unija % 100 3.br.2 Geografsko tržište na koje se računa R.br.4 Procena kretanja tražnje u budućnosti Faktori koji determinišu kretanje tražnje za ovakvom vrstom proizvoda su: R. 1 2 3 4 5 6 Geografsko tržište Procena godišnje potrošnje (u fizičkim jedinicama) Procena godišnje potrošnje (u EURO) 3.br.2.br.3 Sadašnja godišnja potrošnja na tržištima na koja se računa R.

3.br. 1 Cene će biti više od konkurencije 2 Cene će biti u rangu konkurencije 3 Cene će biti niže od konkurencije .2.7 Metode prodaje i kanali distribucije R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Razlozi Firma je sklopila čvrste ugovore sa kupcima Firma je sklopila predugovore Deficit proizvoda na tržištu Bolji kvalitet proizvoda Savršenij proizvodi Niže cene Ekološki proizvodi 3.2.br.br.2.2.br.5 Sadašnji snabdevači istog tržišta R. Geografsko tržište Najveći snabdevači % 1 Ostali UKUPNO 100 2 Ostali UKUOPNO 100 3 Ostali UKUPNO 100 3.6 Zašto će novi biznis naći mesto na tržištu R. 1 Proizvodnja za poznatog kupca 2 Proizvodnja za tržište 3.8 Politika cena R.

4 Tehničko-tehnološka koncepcija 3. Namena 1 2 Treba kupiti: R.3 Tržište nabavke sirovina i repromaterijala R.br. 1 2 Površina (m2) Cena (EURO) Namena Površina (m2) Cena (EURO) . 1 2 3 4 5 6 Firma Delatnost firme (proizvo ač ili trgovina) Sedište firme Sirovine koje isporučuje 3.br.4.1 Potrebno zemljište Kupljeno za potrebe biznis plana: R.br.3.

br.2 Potrebna infrastruktura Izgra eno za potrebe biznis plana: R.3 Potrebne gra evine Izgra ene za potrebe biznis plana: R.3. Vrsta opreme 1 2 3 4 5 UKUPNO Iznos (EURO) .br.4. Vrsta 1 2 3 4 5 Put Struja Voda Kanalizacija Gas UKUPNO Opis Cena (EURO) Treba izgraditi: R.4. 1 2 3.br.br.4 Potrebna oprema Veličina (m2) Cena (EURO) Namena Veličina (m2) Cena (EURO) Kupljena za potrebe biznis plana: R. 1 2 3 4 5 Vrsta Opis Cena (EURO) Put Struja Voda Kanalizacija Gas UKUPNO 3.4.br. Namena 1 2 Treba izgraditi: R.

... ....... kanalizacija..... br............. 1 2 3 4 5 6 7 Element Urbanističke saglasnosti i dozvole postoje Povezanost lokacije sa kopnenim saobraćajnicama Povezanost lokacije sa vodenim saobraćajnicama Kvalitet infrastrukture (putevi..6 Ekologija i zaštita Ekološke karakteristike biznis plana: Realizacija biznis plana ne stvara/stvara po okolinu i vodotokove štetne nusprodukte... ul. ptt) Blizina velikih gradova Blizina velikih potrošakih centara Blizina poslovnih partnera 3.......br.. 1 2 3 4 5 UKUPNO 3..5 Analiza lokacije Lokacija objekta je u .br.. 1 2 3 4 5 6 UKUPNO Radno mesto Školska sprema Broj izvrišlaca 3..........Treba kupiti: R. ...................5 Potrebni kadrovi Vrsta opreme Iznos (EURO) R..br... .. voda...............4.. struja. R.....

8 Organizacioni aspekti Dati šemu firme nakon realizacije biznis plana 3...200....br.OPREMA 5.9 Finansijska analiza 3.. do ........200.. Vrsta sredstava 1.9.200. dozvole.POSLOV(6do8) ∑ TR..OSTALA ULAGANJA (Istraivanja..... 6 7 8 B..9...GRA EVINE 4......ZEMLJIŠTE 2......INFRASTRUKTURA 3. od .... do ..1 Proračun ulaganja u stalna sredstva (u EURO) Termin .. 1 2 3 4 5 A..OBR......3.. projekti) UKUPNO STALNA SREDSTVA Uloženo Nova sredstva Ukupno 3.200.............. STAVKA Sirovina i materijal Proizvodnja u toku Zalihe gotovih proizvoda Potraživanja Sredstva na ž-r UKUPNE POTREBE (1 do 5) Godišnji promet (1) Godišnji materijalni troškovi Godišnji materijalni troškovi+bruto plate+amortizacija Ukupni godišnji rashodi Godišnji poslovni prihod Godišnji poslovni prihod Godišnji materijalni troškovi Godišnji materijalni troškovi Godišnje bruto plate - Koeficijent obrta (2) Zavisi od dealatnosti Zavisi od delatnosti Zavisi od delatnosti Najmanje 8 Najmanje 180 Najmanje 8 Najmanje 8 12 - Iznos 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 Dobavljači Amortizacija Plate ∑ IZ TEK.SR (A-B) .....2 Proračun trajnih obrtnih sredstava (neto obrtni fond) R...7 Dinamika realizaicije biznis plana Investitor je sa projektantima i isporučiocima opreme usaglasio sledeći terminski plan investicija: Terminski plan: Aktivnost Obebe enje kredita Izgradnja/adaptacija objekta Nabavka i montaža opreme Početak delatnosti 3.

... 6 7 8 B.... Vrsta sredstava 1 2 3..9.......+plate+amort... obrta sredstva 12 15 24 24 180 12 12 12 - - UKUPNA TRAJNA OBR....... 3.godina ...... 1 2 Stalna sredstva Trajna obrtna sredstva UKUPNA ULAGANJA Izbor Sopstvena sredstva Kredit UKUPNO Uloženo Nova ulaganja Ukupan iznos Iznos % 100 % 100 3.posl...br..(A-B) - Provera realnosti izračunatog iznosa trajnih obrtnih sredstava preko koeficijenta obrta obrtnih sredstava K: K = Ukupan prihod / Trajna obrtna sredstva = ..........prihod) UKUPNE POTREBE (1 do 5) Dobavljači (god.. 200.... Potr.............. 1 2 3 4 5 A.. / ........tr) Proizv.........prihod) Sredstva na ž..br......troškovi) Amortizacija Plate (bruto godišnje) UKUPNO IZ TEKUĆEG POSLOVANJA (6 do8) Godišnji Dani iznos vezivanja 30 24 15 15 3 30 30 30 - (u EURO) Koefic........rash) Potraživanja (uk....obrt................Proračun trajnih obrtnih sredstava R.. C....... Kreditni uslovi: Iznos kredita (G) Grejs period (period mirovanja obaveza) Rok otplate Kamatna stopa (K) Otplata: Kamatna stopa perioda (k=K/broj godišnjih rata) Interkalarna kamata (Ik) pripisuje se dugu .9......... (ukupni god.......3 Rekapitulacija ukupnih ulaganja R......u toku (god... STAVKA Zalihe sirovina i ambalaže (god........r..god....% god.... (uk.god.br.4 Obaveze prema izvorima finansiranja Proračun obaveza prema kreditu ura en je sa pretpostavkom da će se kredit odobriti ..4 R. .posl................ godišnja |kvartalna |mesečna .....mat....... Koeficijent jeste/nije u realnim granicama.godine. EURO ....... = ..9..........mat....mat.meseci ....tr.............) Zalihe gotovih proizv.... SR.

..... . . x ............... x .......... mesesci Nakon ....EURO .............................................. EURO Plan otplate kredita Datum dospeća G Ostatak duga Kamata Otplata (u EURO) Anuitet Zbir 0 Pregled kamata....................................... tj........... EURO Otplata: Ukupan dug : broj rata = ...................9....................EURO ..br....količina 1 2 3 4 UKUPNO (u EURO) Cena po jedinici mere Cena ukupno ...................... x ....EURO .........EURO Ukupan dug: Ud = G + Ukupno Ik = ....................... ... + .................EURO .......Interkalarna kamata za period mirovanja kredita...... mesesci Ukupno Ik Ik Ik Ik Ik Ik =k =k xG xG kxG = =kxG =kxG ........ Naziv sirovine God......... x ....... do početka otplate: Nakon ..................... mesesci Nakon ...................... = ............ x ......... : ...... ............ otplata i anuiteta po godinama: Godina Kamata (u EURO) Otplata Anuitet Zbir 3.........6 Materijalni troškovi Godišnja potrošnja sirovina i materijala R.... = ........... mesesci Nakon ...... ... mesesci Nakon .......EURO ................

prevoz u javnom saobraćaju. 1 2 Vrsta sredstava Gra evine Oprema UKUPNO Osnovica za obračun Stopa amortizacije % 2...9..9.Godišnja potrošnja energenata R.sanitarni mater.br. Stavka Godišnji iznos 1 Troškovi marketinga 2 Troškovi naknada za službena putovanja. tačka 3. zdravstvenih usluga i td.) Ostali materijlani troškovi (kancelarijski mater.. Energent 1 Električna energija 2 Gas 3 Gorivo (benzin) 4 Voda 5 UKUPNO Godišnja potrošnja Cena jedinice mere (u EURO) Cena ukupno Zbirni pregled matrijalnih troškova R. korišćenje sopstvenih automobila u službene svrhe.8 Amortizacija R. advokatskih usluga.iznos vrednosti projekta . 1 2 3 4 5 6 Stavka Sirovine i ambalaža Energija Materijal za investiciono održavanje (3% vrednosti osnovnih sredst..) 6 Premije osiguranja 7 Reprezentacija 8 Ostali troškovi UKUPNO 3... 3 Troškovi neproizvodnih usluga.9) 5 Eksterne usluge drugih firmi (stručno osposobljavanje radnika i sl.7 Nematerijalni troškovi (u EURO) R. ishrana zaposlenih . i sl..9.br..5 10 (u EURO) Ostatak God.) Usluge transporta UKUPNO (u EURO) Godišnji iznos 3. kao PTT usluge.br.br.. 4 Porezi nezavisni od rezultata (odo 30% od ukupnih bruto plata.

prihod 3.9. 1 2 3 4 5 6 7 UKUPNO Proizvodi (usluge) God. 3.8) Funkcija Broj radnika 1 Neto plata (u EURO) Bruto Bruto iznos God.10 Ukupan prihod R.9.br.3.11 Bilans stanja (početni) AKTIVA Stavka Stalna sredstva Obrtna sredstva Ukupno Iznos PASIVA Stavka Sopstveni kapital Dugor.9 Plate R.obaveze (kredit) Kratkoročne obaveze Ukupno (u EURO) Iznos 0 .9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 UKUPNO (Bruto plata = Neto plata x 1.obim u fizičkim jedinicama Jedinična cena (u EURO) God.br.

..troškovi 8..Porez na dobit IV NETO DOBIT Godine veka projekta (u EURO) Prema gornjoj tabeli prosečan ukupan prihod u godinama veka projekta je ..troškovi 3...13 Finansijski tok Ekonomska stavka I PRIMICI 1...Kredit 4........... ..Ost.Kamate III DOBIT 6.Obrtna sredstva 7..9...troškovi 2........Sopstv.... dobit ..Materij..PROHOD II UK...RASHODI 1.Osnovna sredstva 6.... EURO/god...Nemater......9..Porez na dobit III NETO PRIMICI IV KUMULATIV Godine veka projekta (u EURO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iz tabele se vidi da biznis plan jeste/nije likvidan u celom svom životnom veku (kumulativi neto primitaka jesu/nisu pozitivni u svim godinama životnog veka projekta). EURO/god. 3..Anuiteti 11...Ukupan prihod 2. EURO/god............Bruto plate 5...Nemat. rashodi .troškovi 9...12 Bilans uspeha Stavka bilansa uspeha I UK....Plate 10....3.projekta II IZDACI 5.sredstva 3..... EURO/god i neto dobit .Amortizacija 4.Materij.vred.

Plate 10.......10.... pok kojom se podrazumeva godina u kojoj je dostignut pun kapacitet proizvodnje..Ukupan prihod 2...2 Dobit po radniku Dobit / Broj radnika = _______________ = .14 Ekonomski tok Ekonomska stavka I PRIMICI 1.3 Akumulativnost Dobit / Veličina investicije = ________________ = ………………… 3.. 3..Kredit 4..Materijalni troškovi 8.Osnovna sredstva 6...Nematerijalni troškovi 9. (U ovom projektu to je 200..10...4 Reproduktivna sposobnost (Dobit + Amotrizacija) / Veličina investicije = ________________ = ………………..5 Ekonomičnost Ukupan prihod / Ukupni rashodi = _______________ = …………………… 3. EURO / Radnik 3.....6 Izvoz u ukupnom prihodu Izvoz / Ukupni prihodi = ________________ x 100 = ...vrednsti projekta II IZDACI 5.9...... EURO/Radnik 3.Obrtna sredstva 7.. 3.10......3...Porez na dobit III NETO PRIMICI (I-II) Godine veka projekta (u EURO) 3.10 Statička ocena biznis plana Statička ocena biznis plana podrazumeva analizu njegove efikasnosti u reprezentativnoj godini njegovog veka.....Sopstvena sredstva 3... godina)..10.1 Investicije po radniku Veličina investicije /Broj radnika = ____________= ... a finansijske obaveze po izvorima finansiranja još uvek traju. ..10.......% Izračunati parametri statičke ocene budućeg poslovanja su iznad/ispod proseka za ovu granu delatnosti..Ost..10.

....... % Godina Neto primici iz ekonomskog toka Diskontni faktor 1.......sr x Ks + Kredit x K) / Ukupno investicija) x 100 = (( ..11 Dinamička ocena biznis plana 3.. Vrednosti diskontnih faktora izraračunavaju se po formuli: 1/ (1+ds)n gde je: ds = ponderisana diskontna stopa n = godina životnog veka projekta Prema tome.. 3.... a K je kamatna stopa po kojoj je uzet kredit.. EURO i taj iznos predstavlja obim sredstava za reprodukciju................ EURO svede je diskontnim posutupkom na sadašnju vrednost od ..... x .............. kumulativ budućih neto primitaka u nominalnom iznosu od .1 Vreme povrata ulaganja Godina Neto primitak iz ekonomskog toka (u EURO) Kumulativ Iz priložene tabele se vidi da se uložena sredstva vraćaju u .. + ............. godini........ x .....2 Neto sadašnja vrednost U uslovima finansiranja odgovara sledeća ponderisana diskontna stopa: ds =((Sopstv..11...000 NSV Napomena: Ks je kamatna stopa po kojoj bi investitor mogao plasirati svoj novac na tržištu kapitala (može biti i malo uvećana)..) / ...........3. ostvarenih u ekonomskom veku eksploatacije od 10 godina...) x 100 = ...11... .

te dobijenih sadašnjih vrednosti pri diskontovanu sa stopama X = .. istih takvih pogona.. način: ISR = X + (Y-X) x ((NSVx/ (NSVx-NSVy)) = .. % Kako je dobijeni iznos ISR = .....4 Interna stopa rentabilnosti ISR se dobija diskontovanjem neto primitaka ekonomskog toka sve do momenta pojave negativne vrednosti.. 3......12 Senzitivna analiza 3. pri čemu je računom diskonta uklonjena barijera vremenskog dispariteta cena. Diskontna stopa X = ....12.Izračunata NSV u iznosu od ....... % može se interpolacijom utrvrditi interna stopa rentabilnosti na sl...... RNSV ukazuje da bi investitor nakon X godina poslovanja po osnovu akumulacije mogao finansirati ..EURO Na osnovu podataka iz ekonomskog toka... % i Y = . Dobijeni rezultat ukazuje da kapital uložen u ovu investiciju omogućuje/ne omogućuje njegovu veću oplodnju (ISR: ds = .... NSVy = .... što ukazuje da je projekat po ovom osnovu jeste/nije prihvatljiv..................... 3.... % viši/manji od ponderisane vrednosti diskontne stope koja odgovara uslovima finansiranja projekta (ds = ....... NSVx = + EURO Diskontna stopa Y = ...3 Relativna NSV RNSV = NSV / I = ____________ = . %) projekat po ovoj metodi jeste/nije prihvatljiv za realizaciju.1 Osetljivost biznis plana na stepen korišćenja projektovanog kapaciteta Analiza osetljivosti biznis plana podrazumeva izračunavanje min prihvatljivog stepena korišćenja kapaciteta (praga rentabilnosti Rmin) Rmin = Fix troškovi proizvodnje / ((Ukupan prihod – Promenljivi troškovi)) x 100 (%) (u EURO) Godina Fixni troškovi Promenljivi troškovi Ukupan prihod Rmin (%) ...11......... puta više/manje) nego kada bi se on plasiraona tržište novca.... 3.11..... EURO je pozitivna/negativna ........ %.... %....

troškovi 2.Ost.Ukupan prihod 2. čine: nemat.Nemat.Amortizacije 4.Kamate III DOBIT (I-II) 6.Fiksne troškove proizv. amortizacija.Porez na dobit III NETO PRIMICI IV KUMULATIV (u EURO) Godine veka projekta (u EURO) Godine veka projekta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iz tabele se vidi da biznis plan jeste/nije likvidan u celom svom životnom veku (kumulativi neto primitaka jesu/nisu pozitivni u svim godinama životnog veka projekta). sredstva 3.Promenljive troškove čine: materijalni troškovi (bez materijala za investiciono održavanje) i porez na dobit. materijal za investiciono održavanje.Plate 10. bruto plate i anuitet (u godinama otplate kredita) .12.. .Bruto plate 5. Na osnovu gornje tabele se može zaključiti da biznis plan u periodu opterećenja po kreditu veoma dobro/dobro/ loše podnosi smanjenje iskorišćenosti projektovanog kapaciteta.Materijalni troškovi 8.Nematerijalni troškovi 9.Anuiteti 11. 3.troškovi 3.Osnovna sredstva 6.Kredit 4.Mater. Projekta II IZDACI 5.Obrtna sredstva 7. Troš.Porez na dobit IV NETO DOBIT Finansijski tok Ekonomska stavka I PRIMICI 1.2 Osetljivost biznis plana na pad ukupnog prihoda (prodajnih cena) za 10% Bilans uspeha Stavka bilansa uspeha I UKUPAN PRIHOD II UKUPAN RASHOD 1.Sopstv. vred.Napomena: .

Kamate III DOBIT (I-II) 6.Porez na dobit IV NETO DOBIT (u EURO) Godine veka projekta (u EURO) Godine veka projekta Finansijski tok Ekonomska stavka I PRIMICI 1..Mater. Da tržište prodaje i nabavke jeste/nije potpuno dokazano 2.Plate 10.Anuiteti 11.3 Osetljivost biznis plana na porast materijalnih troškova poslovanja za 10% Bilans uspeha Stavka bilansa uspeha I UKUPAN PRIHOD II UKUPAN RASHOD 1.Sopstv.Obrtna sredstva 7. Projekta II IZDACI 5. Da biznis ostvaruje/ne ostvaruje dobre finansijske efekte 3.smanjenja obima poslovanja za . vred.Osnovna sredstva 6.% .Nematerijalni troškovi 9.Kredit 4..Amortizacije 4..Materijalni troškovi 8. sredstva 3.3.13 Zbirna ocena biznis plana Analizaa efikasnosti investicija u ovaj biznis pokazuje: 1.troškovi 3.Bruto plate 5. Da biznis ostvaruje/ne ostvaruje dobre finansijske efekte u slučaju: .Porez na dobit III NETO PRIMICI IV KUMULATIV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iz tabele se vidi da biznis plan jeste/nije likvidan u celo svom životnom veku (kumulativi neto primitaka jesu/nisu pozitivni u svim godinama životnog veka projekta).12.Nemat.Ukupan prihod 2. 3...Ost.troškovi 2..

- pada prihoda za 10% porasta materijalnih troškova poslvanja za 10% realizacija ovog biznis plana jeste/nije opravdana. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful