You are on page 1of 23

Prezentare sintetică a candidatului

Candidatul Victor Aelenei este profesor universitar doctor în cadrul Colegiului Naţional de Afacri Interne, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Este conducător de doctorat în domeniul Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi desfăşoară activităţi de cercetare şi didactice în domeniul Legislaţiei europene pentru frontiera externă. Este membru titular al ACADEMIEI DE ŞTIINŢE MILITARE, Secţia Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, şi membru al ASOCIAŢIEI INTERNAŢIONALE A POLIŢIŞTILOR. A fost ofiţer operativ la frontiera de stat a României, ocupând toate funcţiile din cadrul unui IJPF, timp de 14 ani. În aproape 17 ani de activitate didactică, a fost şeful noii Catedre Poliţie de Frontieră şi pregărire Schengen din cadrul Facultăţii de Poliţie, împuternicit/şef al Centrului pentru studii universitare integrate în afaceri interne din cadrul Colegiului Naţional de Afaceri Interne şi directorul ales al Şcolii doctorale de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, validat de senatul unniversitar, înfiinţată la 7 septembrie 2011. A iniţiat, acreditat şi conduce de cinci ani programul de studii universitare de masterat „Managementul operaţional la frontiera externă Schengen” şi a dezvoltat, acreditat noul program de studii universitare de masterat de cercetare internaţionalizat „Cercetări fundamentale în domeniul Ordinii Publice şi Siguranţei Naţionale” ce funcţionează în cadrul Şcolii doctorale de Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. A contribuit la dezvoltarea domeniului de educaţie şi cercetare în cadrul studiilor universitare de licenţă, masterat şi doctorat prin editarea de cursuri universitare, volume de specialitate, culegeri de acte normative şi traduceri, dar şi prin participarea la Conferinţe internaţionale de cercetare ştiinţifică în ţară şi străinătate prin expunerea şi publicarea de articole în volume şi reviste indexate în Web of Science sau înregistrate în BDI. A dezvoltat domeniul de cercetare ştiinţifică în calitate de director prin conducerea unui Grant de cercetare obţinut prin competiţie naţională pe o perioadă de doi ani pe baza a două contracte de cercetare, finanţat de Academia Română, cu tema: „Implementarea acquis-ului Schengen în domeniul frontalier românesc şi cunoaşterea criminalităţii transfrontaliere”. Actualmente, este membru în proiectul european de cercetare ştiinţifică „FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME, IN PARTICULAR ILICIT DRUG TRAFICKING ADN THE PREVENTION OF TERRORISM”, derulat de BKA Austria, finanţat de Uniunea Europeană, pe o perioadă de doi ani.
„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

1

Rezumat

Plan managerial propune, pentru perioada următorilor 4 ani, acordarea priorităţii consolidării cercetării ştiinţifice avansate, dezvoltării, inovării, transferului de know-how, internaţionalizării studiilor universitare de doctorat şi masterat de cercetare ştiinţifică în domeniile DREPT/OSPN, cuprinzând reflexii, viziune, strategie, obiectiv, dimensiuni operaţionale, obiective manageriale, riscuri şi soluţionarea lor care să permită adaptarea celor două Şcoli doctorale ale academiei noastre la schimbările paradigmatice în sistemul de învăţământ superior din România, focalizându-se asupra armonizării strategiei, diverselor procese şi structuri în vederea înscrierii în tendinţele manifestate în spaţiul european al învăţământului superior şi al cercetării. Planul managerial este conceput pe baza a patru valenţe: ● Căutarea adevărului prin cunoaştere; ● Sprijinirea cercetări-dezvoltării-inovăriii ştiinţifice şi a exprimării libere şi deschise; ● Promovarea excelenţei în cercetare, învăţământ şi angajare publică; ● Folosirea cunoaşterii pentru dezvoltarea individuală şi în beneficiul comunităţii naţionale. Acest Plan managerial urmăreşte asigurarea continuităţii trendului ascendent al evoluţiei Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” înregistrat în ultimii ani, propunând extinderea dezvoltării instituţionale a cercetării ştiinţifice avansate pe un fundament consolidat de contribuţiile şi realizările anterioare ale tuturor membrilor comunităţii universitare. Planul managerial este conceput în corelaţie cu procesul Bologna, Strategia educaţională a Comisiei Europene „Europa 2020” de modernizare a învăţământului superior, Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, HG nr.681/2011, Carta universitară, Planul managerial al Rectorului Academiei de Poliţie şi Contractul de management încheiat între Rector şi Senatul academic pentru perioada 2012-2016.

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

2

Termenii cheie
care vor guverna acest Plan managerial sunt:

EXCELENŢĂ, DEZVOLTAR E, INOVARE,
TRANSPARENŢĂ, COMUNICARE, PERFORMANŢĂ,

CERCETARE,

ŞTIINŢIFICĂ,

MOBILITATE,
ADAPTABILITATE, SUSTENABILITATE,

VIZIBILITATE
LEGALITATE,

PRESTIGIU

ECHIPĂ,

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

3

Cuprins

Reflexii despre educaţie şi cercetare ................................................................................5 Viziune strategică propusă a CSUD ................................................................................6 Strategia CSUD propusă pentru perioada 2012-2016 ....................................................7 Obiectivul fundamental al planului managerial propus .................................................8 Dimensiunea operaţională a planului managerial propus..............................................9 Dimensiunea operaţională internă ..................................................................................10 Obiectiv privind aprofundarea domeniul educaţional de elită (programului bazat pe studii universitare avansate) ..................................................................................10 Obiectiv privind dezvoltarea domeniului cercetării (programului de cercetare ştiinţifică) ...............................................................................................................11 Obiectiv privind programul postdoctoral .............................................................12 Obiectiv privind activitatea ştiinţifică şi publicistică .................................................13 Obiectiv privind sustenabilitatea managementului calităţii ......................................14 Obiectiv privind managementul resurselor umane şi climatul de muncă ................15 Obiectiv privind infrastructura materială şi asigurarea financiară .........................16 Dimensiunea operaţională externă ..................................................................................17 Obiectiv privind performanţele externe ......................................................................17 Obiectiv privind vizibilitatea internaţională ...............................................................18 Riscuri şi modul lor de rezolvareare ................................................................................19 Modul de cooperare cu structurile de conducere ............................................................19 Modul de cooperare cu personalul din subordine ..........................................................20 Modul de cooperare cu studenţii masteranzi cc.st., doctoranzi şi cercetători. drl..........20 Plan de implementare a obiectivelor cu principalele probleme de soluţionat pe termene .............................................................................................................................21

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

4

Reflexii despre educaţie şi cercetare
Cea mai elocventă şi frumoasă expresie a ideii de Universitate o găsim la doi inegalabili gânditori educaţionalişti, germanul Wilhelm von Humboldt şi englezul John H. Newman, care concentric afirmau că, „educaţia liberală şi cercetarea fundamentală sunt spiritul principiului unităţii predăriiînvăţării-cercetării”. Afirmaţia lui John Newman, „Knowledge for the sake of knowledge”, acoperă în întregime scopul educaţiei şi al cercetării orientată de pura curiozitate intelectuală. Omul educat în spiritul adevărului, binelui şi frumosului este liber întrucât înţelege şi caută esenţa lucrurilor, are mintea cultivată şi gândirea independentă, distinge aparenţele de realităţi sau esenţa lucrurilor, are convingeri argumentate şi posedă virtuţile „cardinale” (prudenţa, cumpătarea, justiţia şi curajul). Tot el afirma că, din curiozitatea intelectuală „decurge: întrebarea şi cunoaşterea; îndoiala, din care decurge necesitatea examinării critice a tuturor cunoştintelor pe care le avem la un moment dat”. Wilhelm von Humboldt precizează că, libertatea academică şi autonomia universitară - valorile fundamentale ale educaţiei şi cercetării, datorează mai mult idealismului german şi britanic decât tuturor politicilor publice şi convenţiilor profesionale la un loc. Educaţionistul american, Clark Kerr arată că universitatea contemporană nu mai este o comunitate omogenă, ghidată de un singur ideal, fie el newmanian sau humboldtian, ea este o „comunitate de comunităţi”, cu mai multe misiuni şi idei concurente, altfel spus, o multiversitate unificată de aspiraţiile şi performanţele persoanelor ce o locuiesc şi animă, profesori, studenţi şi personal de administraţie, deopotrivă. Tot el afirma că „Universitatea are sarcina de a păstra şi de a promova curiozitatea intelectuală şi knoweldge”. Filozoful german Karl Jaspers considera că: „în orice universitate adevărată se întâlnesc trei lucruri esenţiale: predarea şi învăţarea academică, cercetarea ştiinţifică şi studiul cărturarilor, viaţa culturală creativă. Ele sunt indisolubil legate şi fiecare din aceste activităţi va eşua şi va intra în declin pe termen lung dacă este separată de celelalte două.” Economistul scoţian Adam Smith explica funcţionarea pieţei libere şi a societăţii civilizate prin prezentarea diferenţei între universităţi şi întreprinderile economice, astfel: „Universităţile sunt cele mai pricepute în a produce cunoaştere ştiinţifică şi cultură umanistă înaltă, în a educa şi a forma profesii şi, nu în ultimul rând, în a tezauriza şi transmite cultura. Întreprinderile economice sunt cele mai îndrituite să producă bunuri şi servicii, să acumuleze cunoştinţe practice şi să inoveze tehnologii şi produse. Atât universităţile, cât şi întreprinderile au schimburi benefice de idei şi practici, câtă vreme se menţin ca entităţi independente. Universităţile obţin un plus de rigoare administrativă, prin importul
„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

5

de principii manageriale care pun ordine în starea lor ad-hocratică, dar şi o preţioasă cantitate de cunoştinţe practice, adeseori necesare pentru impulsul creativ al cercetării şi educarea profesiilor. Întreprinderile obţin beneficiul cunoştinţelor ştiinţifice şi al profesiilor educate, pentru eficienţă şi competiţie.”

Viziune strategică propusă a CSUD

Multiuniversitatea actuală în filozofia educaţională a Procesului Bolonia şi Agendei Lisabona referitor la analizele celor două clase de competenţe post-absolvire arată că un absolvent de licenţă nu mai poate fi considerat un specialist, ci doar un om cu o pregătire generală într-un anumit domeniu, că masteratul asigură specializarea acestuia, iar prin doctorat se definitivează studiile universitare de specialitate, în timp ce studiile postdoctorale aduc consacrarea absolventului. Concluzia fundamentală care se desprinde este aceea că trebuie să conştientizăm, pe baza unui angajament comun al tuturor membrilor comunităţii academice, nevoia de a consolida şi dezvolta activitatea de cercetare doctorală şi postdoctorală avansată.

Din acest considerent,

viziunea strategică constă în cultivarea minţii studentului doctorand în spiritului respectului pentru asigurarea excelenţei în cercetarea avansată şi în educaţie a domeniilor OPSN şi DREPT, în prioritizarea inovării, dezvoltării şi transferul de knowhow, a bunelor practici conform standardelor europene şi transmiterea patrimoniului cunoaşterii generaţiilor viitoare de poliţişti.

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

6

Strategia CSUD propusă pentru perioada 2012-2016
se va realiza printr-o deschidere către tot ceea ce este nou în plan cultural şi ştiinţific, prin asumarea unor obiective îndrăzneţe, prin atragerea tinerilor către modelele culturale performante, prin formarea şi stimularea gândirii critice şi prin promovarea unui stil de muncă intelectuală independent, în echipă şi creativ.
Strategia are la bază: - misiunea Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, de excelenţă în educaţie şi de cercetare avansată, - cei doi piloni principali ai societăţii bazată pe cunoaştere - Spaţiul European al Învăţământului Superior şi Spaţiul European de Cercetare, - sistemul cercetării, dezvoltării şi inovării (CDI), principalul mecanism generator de cunoaştere al societăţii umane şi transformare a societăţii europene într-o civilizaţie avansată - „Europa inovării”, - Agenda Lisabona, promovată de Uniunea Europeană, care urmăreşte organizarea societăţii europene pe baza cunoaşterii - „knowledge-based society and economy” şi - cadrul legislativ românesc, respectiv Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, în concordanţă cu Stategia Uniunii Europene în sistemul de învăţământ superior şi cu Strategia Naţională în domeniul Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, ce impune termenul de performanţă, la nivel didactic şi în cercetarea ştiinţifică.

Vectorul Strategiei CSUD în Academia de Poliţie propus pentru următorii patru ani va consta în realizarea performanţei în cercetarea ştiinţifică avansată, inovare şi dezvoltarea cunoaşterii.

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

7

Obiectivul fundamental al planului managerial

propus pentru următorii patru ani este:

formarea pentru ştiinţă şi cercetarea avansată pentru crearea de ştiinţă în echipă prin Şcolile Doctorale (DREPT, OSPN), Programul postdoctoral de cercetare avansată, Masteratul de cercetare, Mobilitatea externă a doctoranzilor şi materializarea anuală a rezultatelor investigării în cadrul Conferinţei internaţionale ISI Proceedings, în revista proprie cotată ISI sau Alte reviste înregistrate în Baze de Date Internaţionale pentru mărirea prestigiului academic la nivel naţional şi internaţional, dar şi valorificarea lor în practica operaţională poliţistă.

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

8

Dimensiunea operaţională a Planului managerial,
constă în asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea programelor de studii universitare de doctorat, programului postdoctoral şi masteratul de cercetare la standarde europene şi naţionale în conformitate cu cerinţele Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ale Senatului academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, precum şi ale Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat. Planul managerial este previzionat şi abordat sistemic pe două dimensiuni majore şi operaţionale: internă şi externă.

Dimensiunea operaţională internă a CSUD
se va realiza prin şapte obiective manageriale: 1. Obiectiv privind aprofundarea domeniul educaţional de elită (programului bazat pe studii universitare avansate) 2. Obiectiv privind dezvoltarea domeniului cercetării (programului de cercetare ştiinţifică) 3. Obiectiv privind programul postdoctoral 4. Obiectiv privind activitatea ştiinţifică şi publicistică 5. Obiectiv privind sustenabilitatea managementului calităţii 6. Obiectiv privind managementul resurselor umane şi climatul de muncă 7. Obiectiv privind infrastructura materială şi asigurarea financiară

Dimensiunea operaţională externă a CSUD
se va realiza prin două obiective manageriale: 1. Obiectiv privind performanţele externe

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

9

2. Obiectiv privind vizibilitatea internaţională

Obiectivele (O) dimensiunii operaţionale interne şi problemele de rezolvat (P)

O . OBIECTIVUL PRIVIND APROFUNDAREA DOMENIUL EDUCAŢIO1

NAL DE ELITĂ (programul bazat pe studii universitare avansate) se realizează prin:
P1 - luarea tuturor măsurilor necesare în vederea acreditării şcolilor doctorale de DREPT şi OPSN pe domenii, în anul universitar 2012-2013 şi previzionarea înfiinţării unei noi şcolii doctorale în domeniul ISTORIE cu acreditare provizorie în anul 2014; P2 - efectuarea unor analize anuale, împreună cu conducătorii de doctorat, cât mai detaliate şi corecte, a nivelului de pregătire şi potenţialului participanţilor la concursul de admitere, pentru programele de studii universitare de doctorat; P3 - stabilirea de standarde minime de participare la concurs, prin care candidaţii să dovedească existenţa unui bagaj solid de cunoştinţe în domeniul pentru care optează, precum şi capacitatea reală spre cercetarea ştiinţifică de înalt nivel; P4 - pregătirea şi desfăşurarea unor programe de studii universitare avansate eficiente, care să pregătească studenţii doctoranzi în vederea înţelegerii profunde a domeniului specific şi metodologiei efectuării cercetării ştiinţifice; P5 - invitarea în cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare a unor personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, pentru a conferenţia pe teme de interes din domeniile de studii universitare de doctorat acreditate; P6 - stabilirea temelor tezelor de doctorat în cooperare cu instituţiile şi structurile din interiorul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi cu instituţiile din afara acestuia (care au legătură cu învăţământul şi cu activităţile de ordine publică şi siguranţă naţională) în vederea identificării nevoilor reale de cercetare ştiinţifică de profil, pe termen mediu şi lung; P7 - implementarea, în funcţie de domeniile de preocupare ale viitorilor doctoranzi, a programului doctoral în cotutelă internaţională.
„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

10

O . OBIECTIV PRIVIND DEZVOLTAREA DOMENIULUI CERCETĂRII
2

(programul de cercetare ştiinţifică)

se realizează prin:
P1 - programele de studii universitare de doctorat vor fi legate intrinsec de planurile strategice ale universităţii, privind cercetarea-dezvoltarea-inovarea ştiinţifică pe termen lung şi de tendinţele internaţionale, în principal europene, în materie de cercetare ştiinţifică; P2 - accentuarea caracterului aplicativ al rezultatelor cercetării doctorale va constitui vectorul principal de orientare a programului de cercetare. P3 - dezvoltarea unor teze de doctorat care să se finalizeze prin rezultate concrete şi propuneri pertinente referitoare la: - înţelegerea profundă şi previzionarea elementelor de ordine publică/ siguranţă naţională şi ordine juridică la nivel naţional, european şi internaţional; - facilitarea integrării relaţionale operative a structurilor din MAI şi MJ, cu cele ale statelor membre UE în cadrul cooperării judiciare în materie penală, civilă şi poliţienească; - eficientizarea funcţionării structurilor de ordine publică, informaţii, protecţie, apărarea secretului de stat, control intern, anticorupţie, economico-financiar, judiciar, rutier-transport, migraţie/refugiaţi, frontiere externe, penitenciare; - îmbunătăţirea sistemului de pregătire profesională continuă şi a celui de formare la nivelul şcolilor de agenţi, de educaţie prin studiile universitare de licenţă şi de masterat profesional; - previzionarea tipologiei acţionale poliţieneşti şi, implicit, a nevoilor de instruire a specialiştilor pe termen mediu şi lung; - previzionarea nevoilor de înzestrare pe termen lung a unităţilor speciale, în relaţionare cu provocările posibile ale mediului criminal la nivel naţional şi european; - îmbogăţirea cadrului juridic normativ cu elemente de noutate cerute de relaţiile sociale de muncă, mediul de afaceri, parteneriatele economice, interesele şi drepturile persoanei sau interesele statului pentru minimalizarea generării de noi infracţiuni;

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

11

P4 - schimbarea fundamentală a ethosului activităţii de cercetare-dezvoltareinovare, prin stimularea participării la proiecte de cercetare şi la competiţiile naţionale şi internaţionale de finanţare a acestora ; P5 - dezvoltarea cercetării în şcolile doctorale prin creşterea numărului de conducători de doctorat.

O . OBIECTIV PRIVIND PROGRAMUL POSTDOCTORAL
3

„Ordine-Justiţie-Siguranţă”
se realizează prin:
P1 - elaborarea documentelor de acreditare al programului postdoctoral de cercetare avansată „Ordine-Justiţie-Siguranţă” conform metodologiei de evaluare externă a ARACIS; P2 – elaborarea ghidului de selecţionare a cercetătorilor postdoctorali (un număr de cinci) pe baza standardelor europene de cercetare-dezvoltare-inovare; P3 - identificarea celor mai benefice 5 locaţii pentru efectuarea mobilităţii în spaţiul european al cercetării (universităţi sau institute de cercetare în criminalistică sau juridice); P4 - semnarea protocoalelor cu universităţile sau cu institutele de cercetare europene de locaţie a mobilităţii cercetătorilor postdoctorali; P5 - elaborarea ghidului calităţii în cercetarea avansată; P6 - iniţierea, în funcţie de domeniile de preocupare ale tinerilor doctori (cel mult cinci ani de la obţinerea titlului de doctor), a programului postdoctoral internaţional.

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

12

O4. OBIECTIV PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ
se realizează prin:
P1 - întrepriderea demersurilor necesare la M.E.C.T.S., pentru ca I.O.S.U.D. ACADEMIA DE POLIŢIE „Alexandru Ioan Cuza” să participe la competiţia naţională de proiecte ştiinţifice între şcoli doctorale sau competiţia naţională de proiecte ştiinţifice între conducătorii de doctorat, membri ai unei şcoli doctorale; P2 - diseminarea rezultatelor ştiinţifice reieşite în urma elaborării tezelor de doctorat către instituţiile/structurile care le pot implementa, în vederea eficientizării consumurilor de resurse şi optimizării funcţionale, ajustării structurale, transformării şi reorganizării, alocării bugetare, a comenzii şi a achiziţiilor, a îmbunătăţirii sistemelor de pregătire/instruire poliţienească, instituirii altor sisteme de legătură/cooperare sau îmbunătăţirea celor existente; P3 - continuarea demersurilor pentru dezvoltarea colaborării/cooperării dintre conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi, cu conducătorii de doctorat şi studenţii doctoranzi membri ai altor şcoli doctorale cu profil asemănător al studiilor din România şi din străinătate în cadrul unor granturi ştiinţifice din reţele internaţionale de cercetare; P6 - creşterea numărului de studii/articole publicate de conducătorii de doctorat, cercetătorii postdoctorali, studenţii doctoranzi şi studenţii masteranzi cc.st. în publicaţii cotate ISI cu Scor Relativ de Influenţă minim 0,5 , în reviste ştiinţifice cu factor de impact ridicat, indexate în baze de date internaţionale; P7 - publicarea de către conducătorii de doctorat a unor cărţi, la edituri de prestigiu din străinătate; P8 - monitorizarea stadiului şi evoluţiei cercetării, dezvoltării, inovării ştiinţifice prin rapoarte anuale, publicate pe pagina web, cu scopul identificării şi promovării masteranzilor cc.st., doctoranzilor, cercetătorilor postdoctorali cu

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

13

performanţe deosebite, a direcţiilor prioritare de cercetare, precum şi al diseminării practicilor de excelenţă.

O5. OBIECTIV PRIVIND SUSTENABILITATEA MANAGEMENTULUI
CALITĂŢII se realizează prin:
P1 – stabilirea problemelor în domeniul calităţii de către managementul de vârf conform noului standard ISO 9001:2008; P2 - promovarea libertăţilor academice, prin exprimarea gândirii libere a membrilor şcoliilor doctorale, prin cultivarea pluralismului opiniilor, prin dezbaterea şi confruntarea constructivă de idei pe diferite probleme teoretice, metodologice şi practice, concomitent cu asumarea răspunderii personale, bazată pe competenţă şi etică profesională; P3 - dezvoltarea gradului de implementare a unei culturi a calităţii, nu numai la nivelul corpului profesoral, ci şi la nivelul studenţilor doctoranzi, masteranzi cc.st., cercetători postdoctorali; P4 - întreprinderea demersurilor necesare pentru asigurarea cadrului de analiză, dezbatere şi adoptare a măsurilor privind managementul instituţional al calităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice din domeniul doctoral; P5 - creşterea gradului de obiectivitate şi exigenţă în procesul de evaluare a conducătorilor de doctorat, printr-un sistem cu caracter deschis, onest şi formativ, cu participarea la procesul de evaluare a echipei de management, a colegilor şi a studenţilor doctoranzi, masteranzi cc.st., cercetători postdoctorali; P6 - sprijinirea cadrelor didactice care doresc să obţină abilitatea în conducerea doctoratelor; P7 - demersuri pentru trecerea treptată la obţinerea de locuri bugetate pentru ciclul următor de studii doctorale, urmând ca ponderea acestei forme de finanţare să crească în timp; P8 - adoptarea măsurilor necesare pentru facilitarea accesului studenţilor doctoranzi şi mastranzilor cc.st. la fondul bibliografic, folosind prioritar mijloacele informatice; P9 - dezvoltarea unei structuri de relee comunicaţionale care să poată colecta eficient şi continuu toate feed-back-urile, răspunsurile, sugestiile sau orice alte

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

14

forme de mesaje destinate conducerii CSUD despre activităţile de cercetaredezvoltare-inovare, în corelaţie cu obiectivele, indicatorii şi standardele existente la nivelul instituţiei; P10 - adoptarea anuală a planului de audit intern la nivelul CSUD şi a conţinutului raportului întocmit ca urmare a auditării şcolilor doctorale; P11 - continuarea demersurilor de implementare a sistemului antiplagiat la nivelul şcolilor doctorale.

O6. OBIECTIV PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI
CLIMATUL DE MUNCĂ
Calitatea activităţilor de cercetare, de educaţie şi transfer de know-how depinde de calitatea celor ce proiectează şi desfăşoară activităţile de cercetare. Managementul resurselor umane şi calitatea climatului de muncă reprezintă doi factori importanţi în implementarea cu succes a strategiei dezvoltării instituţionale a IOSUD pe toate dimensiunile sale. Obiectivul privind managementul resurselor umane şi climatul

de muncă se realizează prin:
P1 - promovarea urgentă unor demersuri instituţionale pentru acceptarea de noi membri în cadrul şcolilor doctorale, în special pe domeniul drept; P2 - susţinerea cadrelor didactice în vederea îndeplinirii criteriilor de evaluare în vederea acordării gradelor didactice şi obţinerii certificatului de abilitare, precum şi a criteriilor de reevaluare periodică; P3 - crearea unui climat de muncă atractiv, participativ, colaborativ, stimulativ, asigurându-se egalitatea de şanse, ingnorarea şmecherilor, şi a unui pachet stimulativ de beneficii materiale pentru atragerea şi menţinerea cadrelor didactice şi de cercetare de valoare, inclusiv a celor pensionate; P4 - crearea unor posturi de cercetare în statele de funcţii ale şcolilor doctorale care să permită salarizarea activităţilor de cercetare care conduc la rezultate semnificative în sistemul cercetare-dezvoltare-inovare; P5 - îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor studenţilor doctoranzi, masteranzi cc.st. şi cercetători postdoctorali în calitate de actori importanţi ai societăţii, în cadrul procesului de generare, adaptare şi transfer al produselor rezultate din cercetarea ştiinţifică, în folosul beneficiarilor din structurile de ordine publică, justiţie şi siguranţă naţională; P6 - îmbunătăţirea funcţiei de coordonare exercitată de conducătorii de doctorat, prin monitorizarea permanentă a activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare desfăşurate de studenţii doctoranzi, masteranzii cc.st. şi cercetătorii postdocto-

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

15

rali, precum şi îndrumarea acestora pentru elaborarea tezei de doctorat, disertaţiei şi atestatului; P7 - creştere exigenţei conducătorilor de doctorat în organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii studenţilor doctoranzi aflaţi sub îndrumare; P8 - creşterea numărului de participări la manifestările ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, grupuri de lucru tematice, seminarii, etc), organizate la nivel naţional şi internaţional, a conducătorilor de doctorat, cercetătorilor postdoctorali, studenţilor doctoranzi şi a studenţilor masteranzi cc.st.

O7. OBIECTIV PRIVIND INFRASTRUCTURA MATERIALĂ ŞI
ASIGURAREA FINANCIARĂ se realizează prin:
P1 - intensificarea eforturile de consolidare a logisticii şi a nivelului de asigurare financiară; P2 - modernizarea dotării spaţiilor pentru echipa managerială, de învăţământ şi cercetare (amfiteatru, 2 laboratoare, 2 săli de specialitate, 2 săli de clasă, 3 birouri/directori, 1 birou secretariat, 1 birou registratură-arhivă) şi a sistemului informatic, puse la dispoziţie de către academie şcolilor doctorale şi programului postdoctoral creează condiţiile necesare punerii în valoare a competenţelor de cercetare ale academiei şi obţinerea unor performanţe de nivel internaţional; P3 - dezvoltarea bibliotecii virtuale prin achiziţionarea, distribuirea şi accesul la baze de date on-line a publicaţiilor academiei în formă integrală, precum şi rezultatele cercetării necesare schimbului de informaţii în cercetare-dezvoltareinovare; P4 - dezvoltarea parteneriatelor de cooperare cu alte biblioteci din mediul universitar al ştiinţelor sociale, mediul universitar militar şi de informaţii, prin realizarea unor baze de date comune; P5 - completarea materială a laboratoarelor prin încurajarea realizării de venituri proprii obţinute din proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi europene, expertiză, consultanţă, training, asistenţă tehnică şi taxe de studii; P6 - atragerea de donaţii şi sponsorizări, în acord cu prevederile legale, care să fie folosite pentru desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice, susţinerea unor mobilităţi, tipărirea unor lucrări de certă valoare ştiinţifică, acordarea de premii pentru stimularea cercetării-dezvoltării-inovării şi a personalului implicat în aceste activităţi pe baza unor indicatori scientometrici internaţionali (Google
Scholar, Scopus sau Thomson ISI Web of Science sunt baze de date scientometrice care indexează lucrări

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

16

academice, identificând şi citările aferente, iar softwar-ul Publish or Perish poate fi folosit ca instrument de analiză a impactului cercetărilor analizând citările prin indexul H - criteriu de evaluare a rezultatelor (vizibilitatea ştiinţifică a autorului) cercetătorilor şi de cuantificare a impactului ştiinţific al unui autor.);

P7 - proiectarea unui suport managerial, de marketing şi administrativ pentru dezvoltarea unei unităţi organizatorice, generatoare de venituri proprii în vederea autofinanţării unor mobilităţii internaţionale şi naţionale a studenţilor masteranzi cc.st., studenţilor doctoranzi, cercetătorilor postdoctorali şi cadrelor didactice universitare.

Obiectivele (O) dimensiunii operaţionale externe şi problemele de rezolvat (P)

O1. OBIECTIV PRIVIND PERFORMANŢELE EXTERNE
se realizează prin:
P1 - intensificarea participării conducătoriilor de doctorat, cercetătorilor postdoctorali şi a studenţilor doctoranzi la conferinţe internaţionale menite să promoveze imaginea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” în mediul academic, economic şi social din ţară şi străinătate; P2 - accelerarea procesului organizatoric în vederea demarării mobilităţii europene a studenţilor doctoranzi şi cercetătorilor postdoctorali în baza protocoalelor încheiate şi în baza recunoaşterii reciproce a diplomelor de licenţă, de master şi de doctor, precum şi a suplimentelor de diplomă; P3 - integrarea în reţele internaţionale de cercetare-dezvoltare-inovare prin încheierea unor parteneriate cu institute/centre/laboratoare de cercetare din universităţi europene sau instituţii de profil pentru derularea unui număr de 5 mobilităţi ale primilor cercetători postdoctorali şi 3 mobilităţi ale studenţilor doctoranzi pe timp de 6 luni cu susţinere financiară în colaborare cu MAI şi MJ, în cinci capitale europene (Londra, Paris, Berlin, Viena, Roma); P4 - aplicarea oportunităţilor de burse în străinătate şi posibilitatea obţinerii acestora cu respectarea condiţiilor standard prin: - Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate ; - Agenţia de Credite şi Burse de Studii; - Agenţia Naţional pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

17

- Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD) - bursele pentru stagii de cercetare; - Bursele guvernului francez; - German Marshall Fund of the United States. P5 - realizarea cotutelei, prin parteneriatul bilateral, în cadrul a trei universităţi europene a unui număr de trei studenţi doctoranzi la: Şcoala Naţională Superioară de Poliţie de la Lyon (domeniul drept şi poliţie), Universitatea din Münster (domeniul drept), Academia de Securitate din Viena (domeniul poliţie).

O2. OBIECTIV PRIVIND VIZIBILITATEA INTERNAŢIONALĂ
se realizează prin:
P1 - participări la activităţi de învăţământ şi cercetare pe proiecte comune cu universităţi din statele membre ale Uniunii Europene; P2 - organizarea primei Conferiţe naţionale a Proiectelor de cercetare, „PROTECŢIA LIBERTĂŢII CETĂŢENILOR EUROPENI PRIN SIGURANŢĂ ŞI JUSTIŢIE”, a studenţilor masteranzi cc.st. şi studenţilor doctoranzi; P3 - organizarea primei Conferiţe Internaţionale ISI Proceedings, „JUSTIŢIE ŞI ORDINE ÎNTR-O SOCIETATE LIBERĂ”, pentru susţinerea articolele ştiinţifice ale cercetării noastre avansate, moment de aducere a acestora la cunoştinţa comunităţii ştiinţifice internaţionale; P4 - internaţionalizarea studiilor universitare de masterat de cercetare existent şi echipei de profesori, în vederea creşterii atractivităţii pentru studenţii străini, ce va oferi la finalitate diploma dublă - „double degree”; P5 - atragerea unui număr mai mare de cercetători postdoctorali şi studenţi doctoranzi din străinătate; P6 - participarea la expoziţiile şi târgurile de carte organizate în ţară şi străinătate cu volumele de carte ale conducătorilor de doctorat şi echipelor de cercetare; P7 - demers al conducătorilor de doctorat pentru acreditatrea Revistei de cercetare ştiinţifică - „IMPULS STRATEGIC DOPSNI” şi includerea ei în bazele de date internaţionale PROQUEST şi EBSCO - (Magazine scientific research „THE STRATEGIC IMPULS DOPSNI”); P8 - stabilirea unor relaţii mai strânse cu mass media pentru o mai bună gestionare a transmiterii informaţiilor cu caracter stiinţific desfăşurate în străinătate; P9 - mobilizarea conducătorilor de doctorat pentru îndeplinirea criteriilor internaţionale de clasare a Academiei de Poliţie în topul primelor 500 de
„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

18

universităţi ale lumii (conform clasamentului ARWU - Academic Ranking of World Universities), nu în clasamentul global, ci la nivel arie de studiu (Ştiinţe ale Naturii şi Matematică, Inginerie/Tehnologie şi Calculatorare, Agricultură, Medicină Clinică şi Farmacie, Ştiinţe Sociale) sau la nivel de discipline (Ştiinţe Sociale, etc.), asigurând, apoi, un loc în topul global după cinci ani; P10 - luarea măsurilor pentru prezentarea ireproşabilă a şcolilor doctorale pe timpul vizitei evaluatorilor europeni cu ocazia Programului de Evaluare Instituţională al EUA; P11 - Structurarea unui sistem bine negociat de link-uri pe site-uri mult mai intens vizitate.

RISCURI ŞI MODUL LOR DE REZOLVARE
sunt grupate în două categorii:
● Nerespectarea de către toţi membri comunităţii academice a normelor de etică şi conduită se soluţionează, astfel: - popularizarea informaţiilor privind codul de etică; - dezvoltarea unui climat de respect între toţi membrii CSUD, personalul didactic, personal asociat, studenţi masteranzi cc.st., studenţi doctoranzi şi cercetători postdoctorali. ● Apariţia de articole, lucrări cu un grad variabil de plagiere sau autoplagiere se soluţionează, astfel: - orientarea membrilor CSUD să folosească softuri de verificare a plagiatului pentru a preveni autoplagiatul sau plagiatul involuntar; - implicarea coordonatorilor de lucrări de disertaţie, teze doctorat şi a coordonatorului programului postdoctoral în dezvoltarea de măsuri antiplagiat.

MODUL DE COOPERARE CU STRUCTURILE DE CONDUCERE
se realizează prin:
● Realizarea unui contract cu rectorul IOSUD, a unui parteneriat real cu celelalte foruri superioare de conducere în vederea soluţionării problemelor membrilor CSUD şi susţinerii intereselor specifice fiecărui studiu sau program; ● Respectarea ierarhiei decizionale;
„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

19

● Respectarea tuturor activităţilor din CSUD în strânsă corelaţie cu prevederile Cartei Universitare, a legislaţiei în vigoare, a Regulamentului CSUD şi de ordine interioară şi a Codului de etică şi deontologie profesională; ● Aplicarea strictă a problemelor din cadrul fiecărei direcţii operaţionale, rezolvarea lor prin soluţii legale şi pragmatice, dar şi implementarea propunerilor organigramei şi a noului spaţiu al CSUD cu sprijinul echipei manageriale ale IOSUD. Planul managerial propus nu se va aplica fără aceste stringente acţiuni.

MODUL DE COOPERARE CU PERSONALUL DIN SUBORDINE
se realizează prin:
● dezvoltarea unor relaţii bazate pe respect reciproc, care să genereze valoare procesului educational şi de cercetare-dezvoltare-inovare ştiinţifică; ● utilizarea dialogului în soluţionarea problemelor şcolilor doctorale; ● consultarea responsabililor de program de studii/proiect postdoctoral în orice situaţie care impune sau necesită schimbări majore; ● asigurarea transparenţei şi asumarea răspunderii în luarea deciziilor care privesc întregul personal al şcolilor doctorale.

MODUL DE COOPERARE CU STUDENŢII MAST., DRD şi CC. DRL.
se realizează prin:
● comunicarea continuă cu studenţii masteranzi cc.st. şi doctoranzi, cu cercetătorii postdoctorali şi asigurarea transparenţei depline faţă de aceştia în legătură cu problemele universitare.

ANGAJAREA PROPRIE
Consider că nivelul de pregătire didactică universitară, pregătire profesională cu dubla specializare (poliţistă şi militară), experienţa didactică, experienţa operativă poliţienească, experienţa managerială şi administrativă, capacitatea de adaptabilitate, spiritul de comunicare, atitudinea flexibilă şi spontană în orice situaţie, precum şi sprijinul acordat de către bordul de management al IOSUD, sunt argumente pertinente care-mi permit îndeplinirea în condiţii foarte bune a atribuţiilor funcţiei
„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

20

de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti. Plan managerial este o propunere destinată dezbaterii, dialogului şi revizuirii pe baza propunerilor tuturor cadrelor didactice, studenţilor doctoranzi, cercetătorilor postdoctorali şi altor actori sociali interesaţi. 3 octombrie 2012 Victor Aelenei Prof.univ.dr.

PLAN DE IMPLEMENTARE
a obiectivelor cu principalele probleme de soluţionat prin resurse şi pe termene
din PLANUL MANAGERIAL pentru 2012-2016 DIMENSIUNE OBIECTIV PROBLEMĂ SOLUŢII Respectarea metodologiei de evaluare externă ARACIS Încheierea de contracte Respectarea metodologiei de evaluare externă ARACIS RESURSE Dosr cu standardele şi indicatorii de performanţă Finanţare din fonduri naţionale şi europene Dosr cu standardele şi indicatorii de performanţă TERMEN până la 01.01.2013

INTERNĂ nr.1

Acreditarea şcolilor doctorale Proiecte de cercetaredezvoltareinovare Acreditarea programului postdoctoral Competiţia naţională de proiecte ştiinţifice între şcoli doctorale şi între conducătorii de doctorat Cultura calităţii

nr.2

până la 01.02.2013

nr.3

până la 01.04.2013

nr.4

Programare METCS

Fişele cele mai performante

până la 01.05.2013

nr.5

Implementarea Managementului instituţional al calităţii învăţământului şi cercetării ştiinţifice în

La nivelul studenţilor doctoranzi, std.masteranzi cc.st., cercetători postdoctorali

până la 01.10.2012

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

21

nr.6

Calitatea activităţilor de C-D-I, de educaţie şi transfer de know-how

domeniul doctoral şi postdoc Implementarea Managementul resurselor umane şi a calităţii climatului de muncă Pentru desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice, susţinerea mobilităţi, tipărirea unor lucrări de certă valoare ştiinţifică, acordarea de premii pentru stimularea cercetăriidezvoltăriiinovării şi a personalului

În Şcolile doctorale şi Programul postdoctoral

până la 01.10.2012

nr.7

Suport managerial, de marketing şi administrativ, generator de venituri proprii

Atragerea de donaţii şi sponsorizări, venituri din proiecte de cercetare, expertiză, consultanţă, training, asistenţă tehnică şi taxe de studii

permanent

EXTERNĂ nr.1 nr.2

Integrarea în reţele internaţiPentru onale de CDI mobilităţi, prin încheierea cotutelă, bursă unor parteneriate, protocoale VIZIBILITATE PRESTIGIU prin: Conferiţa prin: Internaţionalizarea Proiectelor de studiilor cercetare, universitare a Conferiţa programului Internaţională postdoc. pentru ISI Proceedings, atragerea unui Revista de cernumăr mai mare cetare ştiinţifică de cercetători „IMPULS postdoctorali şi STRATEGIC studenţi
„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

Fonduri din C-D-I şi autofinanţare Din fonduri proprii, participări la activităţi de învăţământ şi cercetare pe proiecte comune cu universităţi din UE

01.03.2013

01.06.2013

01.11.2013

01.11.2012

22

DOPSNI” Clasarea Academiei de Poliţie în topul primelor 500 de universităţi ale lumii în aria de studiu sau discipl

doctoranzi din străinătate

Permanent cinci ani

„Ştiinţa fără conştiinţă este ruina sufletului”!

23