You are on page 1of 5

ANALISA SOAL

PEMETAAN SOAL
NO . SK
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3

KD

1. 1. Mendengarkan

Pil. Ganda Jml No. 2 1/4 1 2 1 3 2 2 2 5 / 11 6 / 12 7 / 13

BENTUK SOAL Isian Jml No. 1 16 1 20 1 23 1 1 1 17 21 24

Ket. Jml Uraian No.

2. 2.Berbicara

1 1

26 27

3. 3. Membaca

3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 2 2 8 / 14 9 / 15 1 1 1 18 22 25 1 1 28 29

4. 4. Menulis

5. 5. Apresiasi Sastra 5.1 5.2 5.3

10 1 19 1 30

No. 1. 2. 3.

BENTUK SOAL Pilihan Ganda 1 - 15 Isian 16 - 25 Uraian 26 - 30

BOBOT SOAL 1 2 3

SKOR 15 20 15

Pedoman Skor NA =

Skor diperoleh
50

x 100 = .......................................

DOKUMEN NEGARA SANGAT RAHASIA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENDIDIKAN TES STANDAR MUTU SEKOLAH DASAR SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Mata PelajaraN Kelas Hari /Tanggal Waktu : : : : Bahasa Jawa I (satu) Rabu, 13 Juni 2012. 60 menit Nama Nomor SD Nilai : ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

Wacanen sing titi !

SINAU KELOMPOK Nina Ibu Nina Ibu Nina Ibu Nina Rani Nina Rani : Bu, kula badhe dhateng griyanipun Rani. : Arep ana apa ta,Nin? : Badhe sinau kelompok. Wonten tugas kelompok ingkang kedah dipunrampungaken. : Tugas pelajaran apa ta, Nin? : Tugas Pelajaran Basa Jawi, ndamel karangan. : Ya, wis kana budhala, Sing ngati-ati, ya! : Inggih, Bu. : Ayo, mlebu Nin. Wis Suwe aku ngenteni. : Piye Ran, apa wis nemu obyek karangan? : Wis, Nin. Miturut aku becike ngarang bab wayang sing meh mati Kapetik saka Buku Wasis Basa, Kelas 1. I. WENEHANA TANHDA PING (X) AKSARA a, b utawa c ING WANGSULAN KANG BENER! 1. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku............................ a. Nina karo Rani b. Kelase Nina c. Sinau kelompok 2. Sapa sing arep sinau kelompok? a. Rani b. Nina c. Ibu 3. Nina arep nggarap tugas apa? a. nggawe gambar b.nggawe karangan c. nggawe wayang

4. Apa obyek sing arep digarap? a. bab wayang b. bab basa jawa 5. . 6.

c. bab rani

Pelem mentah warnane.......................................... a. biru b. ijo c. wungu iki ..........gunane kanggo ngombe

a. gelas b. ceret c. cangkir 7 Anak wedhus arane............... a. cemeng b. cempe c. kompreng 8. Ukara ing ngisor iki sing bener panulisane aksara kapital, yaiku............ a. amir belajar sepedhah, b. Amir belajar sepedhah? c. Amir belajar sepedhah. 9 Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara pitakon, yaiku......... a. Adhik mimik susu. b. Bukune tatanen! c. Sapa sing sinau? Gambar wayang iki jenenge Badranaya utawa ...................... a. Semar b. Bagong c. Gareng 11. Mripat gunane kanggo................. a. nulis b. ndeleng c. ambegan 12 Panulisan ukara ing ngisor iki sing bener, yaiku............ a. Rani kancane nina b. Rani kancane Nina. c. rani kancane Nina. 13. Iki ........ gunane kanggo nyapu a. sikat b. arit c. sapu 14. Bapak lagi turu. Tembung turu sing bener ......... a. tilem b. sare c. tidur 15. Ngundang bebek ri, ri, ri, yen ngundang wedhus yaiku........... a. mi, mi, mi b. Thi, thi, thi c. Ki, ki, ki 10

II.

CECEG-CECEG IKI ISENANA TEMBUNG SING MATHUK ! 16. Yen ngomomg karo wong tuwa kudu nganggo unggah-ungguh lan................................................. 17. Eyang rawuh saka Surabaya. Basa ngokone rawuh, yaiku............... 18. Yen liwat ngarepe bu guru kudu ngucap ........................ 19. Irung kanggo ambegan, yen kanggo nampa barang nganggo ................. 20. Bukune bapak disimpen ing ...........................

21. Godhong krambil sing wis tuwa arane blarak. Yen sing isih enom arane ............................ 22. amir tuku buku. Tulisan iki salah kudune .............................................

23. Sapa sing ora mlebu sekolah(....) Titik-titik ing ukara iku kudune diisi nganggo tandha pawacan ............ 24 Sinau karo kanca. Yen ditulis latin ......................................................... 25. Gundhul-gundul pacul cul gemblelengan. Nyunggi- nyunggi wakul kul gemblelengan. Wakul ngglimpang segane dadi.......................... III. WANGSULANA PITAKON-PITAKON ING NGISOR IKI ! 26. Tembung-tembung ngisor iki tatanen dadi ukara sing bener. Aku tas sekolah - nggawa Jawab : ............................................................................................... 27. Apa basa kramane ! Bapak lagi mangan. Jawab: ................................................................................................ 28. Gambar sing dipanah ngisor iki jenenge ........................... gunane kanggo ................................

29. Tulisen nganggo aksara tegak sambung ! Bu Rini ndherekake bocah-bocah. Jawab :

30. Jangkepana tembang dolanan ing ngisor iki! Gambang suling kumandhang swarane Thulat thulit kepenak unine Unine mung nrenyuh ake Bareng lan kentrung Ketipung suling ..............................

KUNCI JABAN BASA JAWA KELAS I SEMESTER II I. 1. 2. 3. 4. 5. C B B A B 6. C 7. B 8. C 9. C 10.A 17. teka 11. 12. 13. 14. 15. C B C B A 19. tangan 20. tas 25. sak ratan.

II.

16. Sopan santun 21. . janur

18. nyuwun sewu 23. ?

22. Amir tuku buku.

24 Sinau karo kanca.

III.

26. Aku sekolah nggawa tas. 27. Bapak lagi dhahar. 28. sikil kanggo mlaku. 29. Bu Rini ndherekake bocah-bocah. 30. Sigrak kendhangane.