You are on page 1of 15

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

แผนจัดการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
วิชาภาษาอังกฤษโครงงาน 2 : Culture Shows : Valentine’s Day
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบโครงงานทีบ่ ูรณาการกับไอซีที
ผูเ้ ขียนหน่วยการเรี ยนรู ้
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงานต้นสังกัด
โรงเรี ยน
อาเภอ/จังหวัด

นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพรวมของหน่วยการเรี ยนรู้

ชื่อแผนจัดการเรี ยนรู้
Culture Shows : Valentine’s Day
คาถามเพื่อกาหนดกรอบการเรี ยนรู้
คาถามสร้างพลังความคิด
What make people different?
(Essential Question)
คาถามประจาหน่วย
1. What are called cultures?
(Unit Question)
คาถามประจาบท
1. How do English people cerebrate the Valentine’s festival?
(Content Question)
2. What are the symbols of Valentine’s Day?
3. What do people do on Valentine’s Day?
สรุ ปภาพรวมของหน่วยการเรี ยนรู ้
โครงการ Culture Shows เป็ นโครงการภาษาอังกฤษที่มีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ และการพูดนาเสนอผลงาน ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โดยใช้การเรี ยนรู้แบบโครงการที่
บูรณาการกับไอซี ที เป้ าหมายของโครงการคือนักเรี ยนสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทศกาลวันวาเลนไทน์
ซึ่ งอยูใ่ นความสนใจของผูค้ นในช่วงเวลาที่นกั เรี ยนกาลังเรี ยนอยู่ แล้วนาเสนอด้วยการพูดและเขียนในรู ปแบบที่
น่าสนใจ เครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอน คือแผนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบโครงการที่บูรณาการกับ
ไอซีที จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ ขั้นเตรี ยมพร้อม ขั้นระบุความสนใจและวางแผน ขั้น
สื บค้น ขั้นเรี ยบเรี ยงและเผยแพร่ ขอ้ มูล และขั้นแสดงความคิดเห็น ใช้เวลา 12 คาบเรี ยน ๆ ละ 50 นาที วัด
ประเมินผลจากผลการปฏิบตั ิงานหรื อชิ้นงานที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ จากบันทึกอนุทินของผูเ้ รี ยน และจาก
บันทึกอนุทินครู

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

คาอธิ บายหน่วยการเรี ยนรู ้
การอ่านเพื่อความเข้าใจและสรุ ปเนื้ อหาของบทอ่าน และการเขียนและการพูดเพื่อนาเสนอข้อมูลที่
ได้จากการอ่านเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เกี่ยวกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ของเจ้าของภาษาหรื อเพื่อนร่ วม
โลกจากหลากหลายประเทศ นอกจากนักเรี ยนจะได้เรี ยนรู้คาศัพท์ วัฒนธรรม ประเพณี เกี่ยวกับการเฉลิม
ฉลองในเทศกาลวันวาเลนไทน์แล้ว นักเรี ยนยังได้ฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การสื บค้นข้อมูล และ
การตัดสิ นใจเลือกข้อมูลที่เหมาะสม ทักษะการพูดหรื อการเขียนเพื่อนาเสนอผลงานในสถานการจาลองหรื อ
สถานการณ์จริ งโดยใช้ไอซีทีเป็ นเครื่ องมือ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน
สาระการเรี ยนรู้ :
ความรู้
1. คาศัพท์เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ และการอวยพรวันวาเลนไทน์
2. คาเชื่อมเพื่อบอกลาดับหรื อขั้นตอน
ทักษะ:
1. การอ่านเพื่อความเข้าใจ
2. การพูดในที่สาธารณะเพื่อนาเสนอผลงาน
3. การเขียนแสดงความคิดเห็น**
เจตคติ :
1. การรักการอ่าน
2. การมีประสิ ทธิภาพในการสื่ อความ
ระดับชั้น :
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มาตรฐานและตัวชี้วดั การเรียนรู้ ตามหลักสู ตร (Learning Standard/Benchmark)
มาตรฐาน 1.2 ม.6/4 จับใจความสาคัญ สรุ ปความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังเพลง หรื ออ่านเรื่ องที่
เป็ นสารคดี และบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลหรื อยกตัวอย่างประกอบ
มาตรฐาน 1.2 ม.6/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ เรื่ องต่างๆ
กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน 1.3 ม.6/3 พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ ทั้งใน
ท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
มาตรฐาน 2.1 ม.6/2 อธิบาย/อภิปรายวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ และที่มาของขนบธรรมเนียม และประเพณี
ของเจ้าของภาษา
ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

มาตรฐาน 2.1 ม.6/3 เข้าร่ วม แนะนา และจัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
มาตรฐาน 2.2 ม.6/2 วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิต ความเชื่อและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน 3.1 ม.6/1 ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อื่น จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และ นาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
มาตรฐาน 4.1ม.6/1 ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์จริ ง/สถานการณ์จาลอง ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนสถานศึกษา
ชุมชน และสังคม
มาตรฐาน 4.2ม.6/2 เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของโรงเรี ยน ชุมชน และท้องถิ่น/ประเทศชาติ
เป็ นภาษาต่างประเทศ
วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

จับใจความสาคัญ สรุ ปความ และแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุผล จากการฟังและอ่าน
เขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์อย่างมีเหตุผล
อธิบายที่มาของวันวาเลนไทน์
พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์ในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อม
ทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และ
นาเสนอด้วยการพูดและการเขียน
วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกิจกรรมวันวาเลนไทน์ของเจ้าของภาษา
กับของไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
นาเสนอวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ในห้องเรี ยน
ใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์อย่างเหมาะสม
เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ดว้ ยเว็บ 2.0

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

2584

การวัดและประเมินผล
ขั้นตอนที่

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

1. จับใจความสาคัญ สรุ ปความ
เตรี ยมพร้อม และแสดงความคิดเห็นอย่างสม
เหตุผล จากการฟังและอ่าน
2. เขียนบรรยายความรู้สึกและ
ความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับ
2
กิจกรรมวันวาเลนไทน์อย่างมี
ระบุความ เหตุผล
สนใจและ 3. บอกที่มาของวันวาเลนไทน์ที่
วางแผน ได้จากการอ่าน
1

3
สื บค้น
ข้อมูล

ร่ องรอย/หลักฐาน

การระบุสัญลักษณ์
ของวันวาเลนไทน์
พร้อมเหตุผล
-การเขียนแสดง
ความคิดเห็น
เกี่ยวกับวันวาเลน
ไทน์
-การเติมคาใน
ช่องว่างเกี่ยวกับ
ประวัติวนั วาเลน
ไทน์
4. ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป
-การบันทึกการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทศกาล สื บค้น
วันวาเลนไทน์ จากแหล่ง
- การนาเสนอข้อมูล
เรี ยนรู ้ต่างๆ และ นาเสนอด้วย ที่ได้จาการสื บค้น
การพูดและการเขียน
5. วิเคราะห์/อภิปราย ความ
เหมือนและความแตกต่าง
ระหว่างกิจกรรมวันวาเลน
ไทน์ของเจ้าของภาษากับของ
ไทยและนาไปใช้อย่างมี
เหตุผล
6. นาเสนอวัฒนธรรมเกี่ยวกับวัน
วาเลนไทน์ที่ได้จากการสื บค้น
ในห้องเรี ยน

สมรรถนะของผู้เรียน
ความสามารถใน
1. การสื่ อสาร
2. การคิด
ความสามารถใน
1. การสื่ อสาร
2. การคิด
3. การใช้เทคโนโลยี

ความสามารถใน
1. การสื่ อสาร
2. การคิด
3. การแก้ปัญหา
4. การดารงชีวติ
5. การใช้เทคโนโลยี

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

การวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผลงาน

ประเมินผลงาน

-ประเมินผล
งาน
-ประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

ขั้นตอนที่
4
เรี ยบเรี ยง
ข้อมูลและ
เผยแพร่
ผลงาน
5
แสดง
ความ
คิดเห็น

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้

ร่ องรอย/หลักฐาน

7. ใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมวัน การจัดกิจกรรมวัน
วาเลนไทน์อย่างเหมาะสม
วาเลนไทน์
8. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับเทศกาลวันวาเลนไทน์
ด้วยเว็บ 2.0
8. พูดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันวาเลน
ไทน์ในท้องถิ่น สังคม และโลก
พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่าง
ประกอบ

-การพูดและเขียน
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับวันวาเลน
ไทน์ พร้อมเหตุผล

สมรรถนะของผู้เรียน
ความสามารถใน
1. การสื่ อสาร
2. การคิด
3. การแก้ปัญหา
4. การดารงชีวติ
5. การใช้เทคโนโลยี
ความสามารถใน
1. การสื่ อสาร
2. การคิด
3. การแก้ปัญหา
4. การดารงชีวติ
5. การใช้เทคโนโลยี

2584

การวัดและ
ประเมินผล
-ประเมินผล
งาน
-ประเมินการ
ปฏิบตั ิงาน

-ประเมินผล
งาน

ขั้นตอนการสอน
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม (1 คาบ หรือ 1 สั ปดาห์ )
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
จับใจความสาคัญ สรุ ปความ และแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุผล จากการฟังและอ่าน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
1. นักเรี ยนฟังเพลง "Valentines Day" http://www.youtube.com/watch?v=Qgw4IwrEZ8U แล้วเติมคาที่ขาดหายไป
ในช่องว่าง
2. นักเรี ยนระบุอารมณ์ของเพลง
 Happy
 Sad
 Exciting
 Lonely
 Romantic
 Frig tened
 Peaceful
 Crazy
 Hopeful
 Hopeless
 Cheerful
 awful
 Painful
3. นักเรี ยนแต่ละคนคิด ถ้านักเรี ยนต้องเปลี่ยนชื่ อเพลง นักเรี ยนคิดว่าชื่อใดจะเหมาะสมที่สุดสาหรับเพลงที่ฟัง โดย
ตอบคาถาม “If you have to change the title of the song, what is the best title?”
4. นักเรี ยนระบุใจความสาคัญโดยตอบคาถาม “What does the singer say about the title?”
ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

2584

5. นักเรี ยนระบุความรู้สึกของนักร้อง พร้อมเหตุผล โดยตอบคาถาม “How does he feel about the title of the song?
Why does he feel like that?”
6. นักเรี ยนศึกษาเป้ าหมาย จุดประสงค์การเรี ยนรู้ ภาระงาน และการวัดและประเมินผล โครงการ Culture Show
7. นักเรี ยนไปที่ http://www.romancestuck.com/holidays/valentine/valentines-day-symbo แล้วระบุสัญลักษณ์ วัน
วาเลนไทน์ อย่างน้อย คนละ 3 อย่าง พร้อมระบุเหตุผลว่าทาไมของสิ่ งนั้นถึงถูกถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์
โดยเขียนข้อความในกล่องโต้ตอบที่ http://nectecpbl.ning.com/group/englishcyber
ขั้นที่ 2-3 ระบุความสนใจและวางแผน (2 คาบ หรือ 1 สั ปดาห์ )
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. เขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์อย่างมีเหตุผล
2. อธิบายที่มาของวันวาเลนไทน์
กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนฟังเพลง 'My Love' ที่ at http://www.youtube.com/watch?v=k_Ab6NBZBak แล้วขีดเส้นใต้คาศัพท์ที่
ได้ยนิ จากเพลงในใบงานที่กาหนดให้
2. นักเรี ยนตอบคาถามต่อไปนี้
1) Is 'Love' important for you and your society? Why? or Why not?
2) In your opinion, what does "Love" mean?
3) What does Valentine's Day mean to you?
4) What do people usually do on Valentine's Day?
3. นักเรี ยนเขียนความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ 3-5 ประโยค พร้อมเหตุผลที่
http://nectecpbl.ning.com/group/englishcyber
4. นักเรี ยนไปที่ http://holidays.kaboose.com/valentines-day/history/val-history.html แล้วศึกษาที่มาของวันวาเลนไทน์
แล้วเติมคาในช่องว่างในใบงานที่ครู กาหนดให้
5. นักเรี ยนกาลังจะทาโครงการ "Culture Show" ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ นักเรี ยนสนใจวัฒนธรรมใดเกี่ยวกับ
วันวาเลนไทน์ โดยตอบคาถาม What kind of culture about Valentine festival are you interested in?
6. นักเรี ยนระบุความสนใจของนักเรี ยนพร้อมเหตุผลที่ http://nectecpbl.ning.com/group/englishcyber
7. นักเรี ยนวางแผนโครงการ “Culture Show” ร่ วมกัน ในหัวข้อต่อไปนี้ (Homework)
1) หัวข้อที่สนใจ (Topic)
2) วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการเรี ยนรู้

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3)
4)
5)
6)
7)

2584

ผูร้ ับผิดชอบ
รู ปแบบที่ตอ้ งการนาเสนอ
แหล่งข้อมูล
วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่ องมืออื่นๆ
เวลาในการดาเนินการ และนาเสนอผลงาน

ขั้นที่ 4 ขั้นสื บค้ น รวบรวม และเรียบเรียงข้ อมูล (4 คาบ หรือ 2 สั ปดาห์ )
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ค้นคว้า/สื บค้น บันทึก สรุ ป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ จากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ และ นาเสนอ
ด้วยการพูดและการเขียน
2. วิเคราะห์/อภิปราย ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างกิจกรรมวันวาเลนไทน์ของเจ้าของภาษากับของ
ไทยและนาไปใช้อย่างมีเหตุผล
3. นาเสนอวัฒนธรรมเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ในห้องเรี ยน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
1. นักเรี ยนศึกษาวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ ภาระงาน และการวัดและประเมินผลกิจกรรมในขั้นตอนนี้
2. นักเรี ยนนาเสนอแผนการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
3. นักเรี ยนสื บค้นข้อมูลตามเนื้อหาที่กาหนด บันทึกในแบบบันทึกการอ่าน
4. นักเรี ยนนาเนื้ อหามาเรี ยบเรี ยงด้วยโปรแกรมนาเสนอแผ่นโฆษณา ตกต่างภาพดูรูปภาพที่สอดคล้องกับเนื้ อหา
5. นักเรี ยนนาเสนอผลงานในห้องเรี ยนเพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากเพื่อนและครู
ขั้นที่ 5 ขั้นแบ่ งปันและแสดงความคิดเห็น (4 คาบ หรือ 2 สั ปดาห์ )
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. ใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์อย่างเหมาะสม
2. เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลวันวาเลนไทน์ดว้ ยเว็บ 2.0
3. พูดและเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมวันวาเลนไทน์ในท้องถิ่น สังคม และโลก พร้อมทั้งให้
เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ
กิจกรรมการเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนจัดนิทรรศการวันวาเลนไทน์
2. นักเรี ยนแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมวันวาเลนไทน์และการจัดนิทรรศการวันวาเลนไทน์

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

3. นักเรี ยนประเมินตนเองว่าได้เรี ยนรู ้อะไรจากการทางานโครงการดังกล่าว
4. นักเรี ยนบันทึกอนุทินที่ http://nectecpbl.ning.com/group/englishcyber
เวลาโดยประมาณสาหรับหน่วยการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้น้ ีใช้เวลา 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบ ๆ 50 นาที
ทักษะพื้นฐานเดิมของนักเรี ยน
ด้ านพืน้ ฐานการใช้ ICT เป็ นเครื่องมือการเสื่ อสารและการเรียนรู้
1. นักเรี ยนมีพ้นื ฐานด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word Processor
2. นักเรี ยนมีพ้นื ฐานด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office Power Point
3. นักเรี ยนมีพ้นื ฐานด้านการใช้อินเทอร์ เน็ตในการสื บค้น
4. นักเรี ยนมีพ้นื ฐานด้านการสร้างเว็บเพ็จ/เว็บไซต์
5. นักเรี ยนไม่ มีพืน้ ฐานการใช้ www.glogster.com
ด้ านพืน้ ฐานการใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่องมือการสื่ อสารและการเรียนรู้
1. นักเรี ยนมีระดับความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษแบบย่อหน้า พอใช้
2. นักเรี ยนมีระดับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ พอใช้
สื่ อและแหล่งความรู ้
เทคโนโลยี-ฮาร์ดแวร์ : (เลือกรายการที่ตอ้ งใช้)
 กล้องถ่ายรู ป
 เลเซอร์ ดิสก์
 คอมพิวเตอร์
 เครื่ องพิมพ์
 กล้องดิจิตอล
 เครื่ องถ่ายภาพ
 สแกนเนอร์
 อินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ ......................................
VCR
โทรทัศน์
เครื่ องเล่น DVD
กล้องวีดีทศั น์

เทคโนโลยี-ซอร์ฟแวร์ : (เลือกรายการที่ตอ้ งใช้)
 โปรแกรมตารางการทางาน
 โปรแกรมจัดทางาน
 โปรแกรมตกแต่งภาพ
 โปรแกรมการประมวลผลคา พิมพ์
 โปรแกรมพัฒนาเว็บเพ็จ
 ซีดีรอมสารานุกรม
 โปรแกรมค้นหาผ่านเว็บ  อีเมล์
 อื่น ๆ...................................
 มัลติมีเดีย

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

สื่ อสิ่ งพิมพ์ :
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. (2551). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1.
กรุ งเทพฯ : โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ.
ใบความรู ้และใบงานเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ และ เพลง
วัสดุอุปกรณ์ :
แบบบันทึกการอ่าน
แหล่ งความรู้ ทาง http://nectecpbl.ning.com
www.youtube.com
อินเทอร์ เน็ต :
http://holidays.kaboose.com/valentines-day/
www.glogster.com
http://www.romancestuck.com/holidays/valentine/valentines-day-symbo

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

ชื่อกิจกรรม Romantic Song
รายวิชา อ 30227

ชื่อโครงการ Culture Show

Valentine’s Day

ชื่อวิชา English Project Work

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 20 นาที
...........................................................................................................................................................................
Direction : Listen to the song “Valentine’s Day” at http://www.youtube.com/watch?v=Qgw4IwrEZ8U,
and then complete it with the given word

a. inside

b. cold

c. night

My insides are turned to asha so slow
And blew away as I collapsedbso (1) ………………………
A black wind took them away from sight c
And held the darkness over day that (2) …………………
And the clouds above move closer looking so dissatisfiedd
but the heartless e wind kept blowing, blowing

d. sight

e. somehow
Vocabulary
a. the soft grey or black
powder that is left after a
substance, especially
tobacco, coal or wood, has
burnt
b. fall down suddenly
c. the ability to see

I used to be my own protection but not now
d. not pleased with
Cuz my path has lost direction (3) …………………
something
A black wind took you away from (4) …………………
And held the darkness over day that night
And the clouds above move closer looking so dissatisfied
And the ground below grew colder as they put you down (5) ……………
but the heartless wind kept blowing, blowing
So now you're gone and I was wrong I never knew what it was like to be alone
On a Valentine's Day, On a Valentine's Day
On a Valentine's Day, On a Valentine's Day
On a Valentine's Day, On a Valentine's Day
On a Valentine's Day, On a Valentine's Day
(I used to be my own protection but not now)
On a Valentine's Day, On a Valentine's Day
(Cuz my mind has lost direction somehow)
On a Valentine's Day, On a Valentine's Day
(I used to be my own protection but not now)
On a Valentine's Day, On a Valentine's Day
(Cuz my mind has lost direction somehow)
ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

ชื่อกิจกรรม Valentine’s Symbols
รายวิชา อ 30227

ชื่อโครงการ Culture Show

Valentine’s Symbols

ชื่อวิชา English Project Work

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 30 นาที
...........................................................................................................................................................................
Direction : Go to www.romancestuck.com/holidays/valentine/valentines-day-symbols.htm
and choose at least 3 of “Valentine’s Symbols” that impressive you , and then complete it complete the
work sheet below.

Picture of
Valentine Symbol

Name of Valentine’s
Symbols

Meaning of the Valentine’s Symbols

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

ชื่อกิจกรรม Valentine’s History
รายวิชา อ 30227

ชื่อโครงการ Culture Show

Valentine’s History

ชื่อวิชา English Project Work

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 50 นาที
...........................................................................................................................................................................
Direction : Go to http://holidays.kaboose.com/valentines-day/history/val-history.html or
read the given passage and complete the work sheet below.
History of Valentine
People 1)............................ Valentine’s Day every February in2) ................... of
Saint Valentine. When Valentine’s Day comes, we usually give flowers, candy and
3)..................... to those we love.
There are many 4)............................ about Valentine. A legend says that
Valentine was a 5)....................... in Rome. At that time there was an 6)....................
named Claudius II. He decided that 7)....................... men made better soldiers than
those that were married. So he did not allow young men 8)....................... He thought this
could make a stronger military base. However, Valentine thought that wasn't
9)...................., and he chose to marry young couples secretly. When Emperor Claudius
II found out about Valentine's actions, he killed him.
Another legend of Valentine says that Valentine was an .10).......................... man.
He fell in love with his jailor's daughter. Before he was put to 11).................. he sent a
letter to the girl. When he wrote her the letter, he 12)....................... it 'Your Valentine'.
This words still used on cards today.
It’s like we'll never know the true story behind the man named
13).............................. However, it is sure that we have celebrated love on the 14th of
14)............................... for a long time. It’s ranked second only to Christmas in number of
15 )................................... cards sent.

[Name....................................................................No..........................]

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

History of Valentine’s Day
Every February we celebrate Valentine's Day by giving flowers, candy and cards to those
we love. We do this in honor of Saint Valentine. You may be wondering, "Who is St.
Valentine"? Time to brush up on your Valentine's history!
Legend has it that Valentine was a priest who served during third century Rome. There
was an Emperor at that time by the name of Claudius II. Emperor Claudius II decided
that single men made better soldiers than those that were married. With this thought in
mind he outlawed marriage for young men in hopes of building a stronger military base.
Supposedly, Valentine, decided this decree just wasn't fair and chose to marry young
couples secretly. When Emperor Claudius II found out about Valentine's actions he had
him put to death.
Another legend has it that Valentine was an imprisoned man who fell in love with his
jailor's daughter. Before he was put to death he sent the first 'valentine' himself when he
wrote her a letter and signed it 'Your Valentine', words still used on cards today.
Perhaps we'll never know the true identity and story behind the man named St.
Valentine, but this much is for sure...February has been the month to celebrate love for a
long time, dating clear back to the Middle Ages. In fact, Valentines ranks second only to
Christmas in number of greeting cards sent.
Another valentine gentleman you may be wondering about is Cupid (Latin cupido,
"desire"). In Roman mythology Cupid is the son of Venus, goddess of love. His
counterpart in Greek mythology is Eros, god of love. Cupid is often said to be a
mischievous boy who goes around wounding both gods and humans with his arrows,
causing them to fall in love.

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

ชื่อกิจกรรม Valentine’s Song
รายวิชา อ 30227

ชื่อโครงการ Culture Show

My Love

ชื่อวิชา English Project Work

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 20 นาที
...........................................................................................................................................................................
Direction : Go to http://www.youtube.com/watch?v=k_Ab6NBZBak, and complete the work sheet below.

ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584

แผนการจัดการเรี ยนรู้ รายวิชา อ 40227 ภาษาอังกฤษโครงงาน

ชื่อกิจกรรม Valentine’s Culture
รายวิชา อ 30227

ชื่อโครงการ Culture Show

Valentine’s Cultures

ชื่อวิชา English Project Work

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 20 นาที
...........................................................................................................................................................................
Direction : Go to http://holidays.kaboose.com/valentines-day/ Choose and read a topic
you prefer , and then jot down on the work sheet below.
1. Resources of the data :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………
2. Title :
…………………………………………………………………………………………………………………
3. How the writer writes about the title :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
4. You interesting point :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………
5. What need to be noted :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ผู้สอน : นางอุไรวรรณ ศรี ธิวงค์ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

2584