Unang Pagsusulit

Sunday, July 29, 2012 6:39 AM

Pilosopiya Aisthesis (pandama)-paggamit ○ Ang pilosopiya ay may kinalaman sa mga pinakapayak ○ Aestitiko-sining (Karaniwan) Pilosopiya=obra ○ Tumingin sa higit na malawak (not mata,but loob) ○ Peter Brlieghel-Fall of Icarus, W.H. Musee dus Beaux ○ Kala natin kilalang kilala na natin pero may nakakaligtaan tayo ○ Suffering happens inconveniently and privately ○ Aesthetic capability at ethic imagination  Dapat may kakayahan tayong makidalamhati ○ PANDAMA/PAGTINGIN Thaumuzein (wonder, astonishment) ○ Pagkamangha/pagtataka ○ Ti esphin-meron ○ Leibniz-bakit meron at hindi wala ○ Pagtatanong-ano ito? ○ Sa ibayo ng lahat ng pagbabago, meron ba talagang nanatili Logos-rationalidad ○ Pagunawa at pagsubok ipaliwanag sa iba ○ Walang hanggang abot-tanaw kung saan nahuhulog ang lahat ○ Kahulugan ○ Hen Panta-Isa Lahat ○ Logos-isang pagbigkas na sinusubukan unawaing lahat sa iisang punto-de bista ○ Laging bitin ang pagtingin ○ Pilosopo-laging nagsisimula

Relihiyon Re○ Legere (pagbasa) ○ Ligare (Pagtali) ○ Eligere (Pagpili) Religere ○ Relihiyon-andun na, hindi maiiwaasan (Kasaysayan, Katawan, Wika) ○ Relihiyon-sandali ng ating kalayaan ○ Kailangan ba natin manampalataya Religare ○ Pagtatali=baka ito pa ang nagpapalaya ○ Hanggang hindi tayo nagtataya sa iba, hindi tayo magiging tunay na malaya ○ Amor meus, pondus meum, eligere  What/whom I love is my very foundation  Ang ako talaga ako-sa labas ng sarili dito nakaugat ang karanasang rehilyoso ○ Positibong pagtatali ○ Hindi ka kailaman nag-iisa Pagbasa (legere) ○ Literal na pagbasa=mahalagang sandali ○ What marks our entrance to Religion=pagbabasa ○ Pagbabasa=pagbibigay kahulugan ○ Banal na Kasulatan=Buhay Tao-dinanas ni Jesus Kung hindi madaanan ni Jesus, hindi maililigtas
PH103 Page 1

Esse. tayo ay nag-iisip 1) Sitema ng Metapisika-Categoriya. Balangkas 2) Saan/Mayroon bang puwang sa sistema/gawain ng pag-iisip a. Ano-> tao II. Androniaeus? (editor) ○ Pagkatapos ng Physics Metaphysica Generalis ○ Ontolohiya (that being in so far as it is) ○ Sein. nasa sistema pa rin ng metapisika ang Diyos Ano->Tao ○ Inuuwi lagi ang tanong sa Tao ○ Maiuuwi ko ba sa aking sarili ang iba?  Hindi  Ibang iba siya Ang Diyos ay hindi maari ipagkasya sa ano mang sistema/kategoriya I. specialis b. Ang Diyos-inuuwi bilang isang bagay. What if God is not a thing. yung sarili natin hindi natin kilala kahit lahat nakakakilala Metaphysicae Specialis ○ May kinalaman sa aktawan Pinagmumuni-muni sa kalayaan-tao bilang kalayaan PH103 Page 2 . to be Metaphysicae Specialis ○ Particular na umiiral at nagmemeron ○ May pagkakaiba ang mismong meron sa mga partikular na meron ○ Obheto/isang Diyos  Cosmologia (Cosmos)  Sikolohigia rationalis (Tao)  Theologia naturalis (Dios na posible kahit hindi ako sumasampalataya) Paano pinatutunayan na mayroong Diyos? Pure reason->Rasyonalidad ○ Natural/Rational Theology? Kapag namimilosopya ang nagmemetapisika. particular being.○ Kung hindi madaanan ni Jesus. being but BEING Ganun pa man. Aporia-> dead end Sa wakas. hindi maililigtas ○ Nabubuo lang isang kwento sa wakas QUIZ Bakit Antropolohiko ang Pilosopiya ○ Antropolohiko=pragmatic ○ Kalayaan-sentro ng kung ano ang gagawin  Sino ba ang tao sa ating sarili-bilang nagsisimula at may kakayahang kumilos  Pagharap sa tao bilang subheto at hindi obheto PAANO What Can I know -> What Must I do -> What is Man What may I go for-> Bakit mahalaga-the conditions of possibility of knowing-bumabalik yung tanong sa sarili Metapisika-moderno ○ Aristoteles.

obheto) ○ Kung nasa labas. paano ito mahahabol ○ Baka may isa pang pag-iisip nan hindi nakakabit sa gantong bagay? SA WAKAS WALA TALAGA TAYONG NALALAMAN ○ Yung tanging paraan para tayo makaalam-obhetong pag-iisip ○ Lahat ng ating nalalaman ay objeto Higit kong nakikilala ang aking sarili.May kinalaman sa aktawan ○ Pinagmumuni-muni sa kalayaan-tao bilang kalayaan  Sentro=sarili=ako-hindi tunay ang sarili kung hindi malaya ○ Iba Ontological Difference=metaphysica generalis Ang Diyos ba nasa loob ng Sistema o mayroong higit pa sa labas nito? (being. may sub-conscious Kung bigo ang metapisika->alamin ang lahat at hindi batay sa sarili kung di sa iba Nilikha tayo KAMUKHA AT KAWANGIS ng DIYOS ○ Ibigsabihin ba nito kailangan ko bang maging rehilyoso para makilala ang sarili. galing ang iba ○ Kung di ako naniniwala sa Diyos-Immoral? ○ Ano ba ang dinadagdag ng isang pag-unawa ng Diyos ○ Rehilyoso>hindi??? Kung oo. hindi mismo ung bagay Noumenon | phenomenon-Kant ○ Tanggalin ang kategoriya-na nakabatay sa time and space ○ Palagi nating nararanasan ang Daigdig sa kung paano ito nagpapakita sa atin ○ Nalalaman ko ang lahat sa pamamagitan ko. nawala ang sarili ○ Pag may malapit sa atin na nawala. daigdi  Hindi nagagawa ang pagkilala ○ Daigdig. katumbas nito ang pagkawala ng sarili (pagtali sa iba)  Ala-ala-pag may nakakalimutan □ Pagkalimot<->pag-alala □ Panaginip-bumibigay sa tukso  Make me holy. ano ang KARAGDAGAN-puwede tanggalin? PROBLEM OF INTENTIONALITY Intentionality-pagbibigay kahulugan ○ Subheto-may nagbibigay kahulugan ○ Obheto-binibigyang kahulugan ○ Intentionality of consciousness-towards the Other than self ○ Nakasalalay ang kamalayan sa atin->nakikilala ang sarili ○ Mayroong iba na hindi mo na kailangang patunayan PH103 Page 3 . Diyos ○ Ang sarili ang ginagamit para makilala ang iba  Aporia-dead end-naabot ang sarili ○ Lahat ito nakaugat sa walang kaalaman ng sarili San Agustin-namatay ang kaibigan. nalalaman ko ba ang daigdig as it is? ○ Ang naabot ko ang aking sarili=nahahawakan ko Aim ng Metapisika ○ Uri ng kaalamn ○ Nabibigo ang metapisika dahil sinisikap nitong malaman ang Diyos. sarili. make me chaste but not yet □ Kanta pag-awit-conscious.

3:14-16 Burning Bush Panemsupersubstanialsm Hellinization of Christianity Tunay na PHENOMENOLOHIKONG PAG-IISIP PH103 Page 4 . tao ang tumutugon. response-tugon Pagkakaiba-saan nanggagaling Tanong sagot-resolution of a problem->sarili at sarili->equivalence sa nagtatanong at ipinagtatanong Rehilyoso at panalangin-Diyos ang nagtatawag. sagot nakaugat sa tawag ○ May hierarchy-height-nangingibabaw-TO HEAR PROBLEM OF IM | MEDIACY ○ Kailangan lagi ng mediating structure/intermediary ○ Hindi naabot ang anu man sa isang tuwiran/hubad na paraan ○ Hangga't hindi pumapasok sa abot-tanaw ng ating wika.Centrifrugal-palabas Centipetal-paloob Center=ako The problem of Intentionality-Sa wakas ba. hindi maibubuhay Circle of Confession-Sarili/Indibidwal ○ Tanggapino tanggahin ○ Maaring magsimula sa isang accident of birth ○ PAGBIBIGAY KAHULUGAN ○ Existential Circle ○ Re-eligere Hindi na immediate kasi may mediating structure Hindi sapat sabihin yung Scripture Alone ○ Ex. hindi umaabot sa pag-unawa ○ Ang bawat wika may sariling paraan kung paano nakakapit sa realidad/ibang pagsasadaigdig 3 Kabilugan Word-Scripture ○ Circle of Inspiration -scriptures are inspired ○ Re-legere  To begin w/ nagpapakilala ang Dyos  May pagnanais na maunawaan natin  Nagsasalita ang ating wika  Pumasok sa ating kasasaysayan  Sumasakatawan siya Circle of Inspiration-Ecclesial Community ○ Circle of Confession=tinatanggap namin ○ Kailangan ng Word-Scripture para mas Communal ○ Refuse/accept certain scriptures ○ Re-ligare  Nagtakda ng pagkakaiba sa tradisyon  Kung wala sa teksto. ang sarili ang nagtatakda??? Instead of stuckturang epistemolohiko/kaalaman (Tanong-Sagot Rehiliyosong panalangin call-tawag.

fragmented ngunit sinusubukan pag-ugnay ○ Pag-iisip-pinaguugnay. hindi ko alng alam kung Diyos yun Phenomenolohiya ○ Consequences ○ Paghihirap ng paglalarawan 1) Consequences ○ Walang karanasan ang Relihiyon-in general  Hindi kailangang Kristiyano din ung nagababsa ○ Pero bakit kailangan nakaugat sa isang partikular na karanasan  Imahinasyon in sympathy  Ilarawan muna kung ano bago tanungin kung meron ba o wala ○ Epoche "dogmatic content"-totoo ba o hindi  What does it mean: God. tinitingnan mula sa malayo 3) The Relgion-a religion-Eidos ○ Iisang relihiyon-nanatili bilang regulative idea. karanasan-particular I Believe ○ Face to person ○ Kalayaan.Tunay na PHENOMENOLOHIKONG PAG-IISIP ○ Nakaugat sa ating karanasan o walang akranasan ○ Pagtatalaban ng wika at karanasan Mahirap maglarawan ng kahit anong rehilyoso ○ Hindi basta-basta ○ Kailangan danasin para sa iyong sarili ○ Paano kung nararanasan ko na. religious experience  Pag-usapan ang kahulugan kaysa katotohanan 2) Neutral Perspective ○ Nangingibabaw. pagsuko ng ating sarili ○ Kung natatagpuan ang sarili Yung salita ay sumasakatawan Ganap na inalay ni San Ignacio ang kaniyang sarili Pasya<->biyaya Hindi isang katiyakan ngunit isang disturbance It is a terrible experience to fall in the hands of God Hermenyutika ○ Interpretssyon ng kasulutan ○ Hermes-mercury  Tagapaghatid ng balita 1) Akala natin alam na natin kung ano ang nangyayari kapag nagbabasa ng teksto 2) Rules ng alinmang teksto=banal na kasulatan Hermeneutika ng karanasan ng rehilyoso Pagbabasa-lumalawak ang daigdi Pagpasok ng isang daigdig pero ayon sa sarili mo Hermeneutic detour ○ Walang tuwarang "understanding" ng sarili Kailangan lumabas ng sarili para maintindihan PH103 Page 5 .

pero hindi pinaka malalim Credere Deum-naininiwala ako sa mga KINATAWAN at kung anu sinasabi tunkol sa Diyos Credere in Deum ○ Naniniwala sa kanya mismo ○ Personan na ugnayan ng pananampalataya ○ Naniniwala sa isang ikaw mismo <-obheto (noema) Pagpapahayag (sa pamamagitan ng salita 3 kabiliugang hermeneutiko Salita-tradisyon-sarili PH103 Page 6 . papalabas patungo sa daigdig Phenomenolohiya Subheto -> (noesois) "Credo"-sarili Credere Deo Credere Deum (Sto. Thomas Aq) To believe-may iba't ibang klase Reference-tumatakbo sa labas ng sarili Credere deo-naniniwala ako na may Diyos.○ Kailangan lumabas ng sarili para maintindihan Wager ○ Hindi nakakatiyak kung nakakabalik ako sa aking sarili Sense at reference ○ Hindi nagkakahulugan ng dalawa ang sarili ○ Sense papaloob.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful