Predkladatelia projektu.

Radoxist studio – www.radoxist.com predkladateľ projektu „Raft Medúzy 2012“
Radoxist studio sa od roku 2009 profesionálne zaoberá prípravou vizuálov pre reklamné agentúry na Slovensku, ale aj po celom svete. Pracovalo na reklamných kampaniach významných značiek ako ČSOB, Aupark, Satur, Eurovea, Tatra Banka, Union či svetových Nissan, Sony, Mazda. Za najväčšie úspechy povaţuje prácu priamo pre kanadskú reklamnú agentúru Cossette, ktorá patrí medzi 15 najväčších reklamných agentúr severnej Ameriky. Pre túto agentúru vytvorilo úspešnú sériu vizuálov Centru vedy v Montreale, pri príleţitosti veľkej výstavy dinosaurov. Či nemenej úspešnú sériu pre agentúru Sid Lee (tieţ jednu z najväčších v severnej Amerike) a klienta One drop – organizáciu propagujúcu vodu a jej pouţívanie. Radoxist studio zaloţil v roku 2009 Radoslav Ţilinský, autor a hlavný iniciátor projektu. Uţ 13 rokov sa venuje 3D grafike, retušovaniu, fotomontáţi, foteniu a digitálnej tvorbe. Svoje skúsenosti a cit pre detail, farby a kompozíciu pretavil do veľmi úspešnej komerčnej kariéry. Ale po viac ako 60tich komerčných projektoch zatúţil po niečom osobitejšom, nekomerčnejšom, niečom, čo bude viac zamerané na umenie a spoluprácu s viacerými umeleckými odbormi.

TEAM:
Radoslav Žilinský, fascinovaný umením a dokumentom o brilantnom francúzskom maliarovi Thodorovi Gericaultovi, sa nakoniec rozhodol pre rekonštrukciu maliarovho najväčšieho diela Raft Medúzy. Majstrovské dielo 19. storočia predstavuje reálnu udalosť, ktorá zostala trochu v tieni slávnejšieho Titanicu a aj dnes si zaslúţi väčšiu pozornosť. Spracovaním rekonštrukcie novými technikami 21. storočia (fotenie, 3D grafika, fotomontáţ) by rád dal tejto udalosti ešte väčšiu realistickosť a silu, pritom zachoval pôvodný zámer autora a koncipoval celý projekt v štýle „učenie sa od starých majstrov“. V projekte vystupuje ako organizátor, art director a ten čo bude dávať celý projekt dokopy, do výsledného digitálneho výstupu. Na svoj projekt získal aj ďalších umelcov, bez ktorých by rekonštrukcia tak masívneho diela nebola možná. Peter Spurný – slovenský fotograf, ktorý poskytne svoj ateliér pre potreby komplikovaného fotenia, tieţ prispeje svojimi skúsenosťami a radami k čo najvernejšiemu výsledku.

Martin Jankovič – profesionálny filmový maskér, ktorý sa venuje svojej práci viac ako 10 rokov. Bude mať na starosti úpravu modelov/námorníkov pri fotení do realistickej podoby – od škrabancov, jaziev, tónovania pleti cez brady, parochne aţ po podliatiny či popálenia od slnka. Na pomoc mu príde jeho dlhoročná kolegyna + asistentka, študentka maskérstva VŠMU.

Ateliér 307 – Michaela Mokrá, Hana Ciglanová, Gabriela Pachová a Veronika Keresztesová - 4 čerstvé absolventky kostýmovej tvorby VŠMU budú zodpovedné za výrobu a aranţovanie dobových kostýmov „námorníkov“ pre účely fotenia.

Ján Smarž – 3D grafik, ktorý bude zodpovedný za vymodelovanie celého raftu v 3D digitálnej podobe. Ako talentovaný 3D grafik pôsobí uţ niekoľko rokov a za jeho najväčší úspech nesporne patri známy 3D model robota-humanoida pre slovenskú firmu Eset – ktorá sa stala úspešnou so svojim anti-vírusovým programom NOD po celom svete. Ľubomír Bercel – pôsobí ako art director v popredných reklamných agentúrach. V projekte bude zastrešovať art direction celého projektu. Samuel Bednár – talentovaný web dizajnér a 2D grafik, ktorý pracuje v jednej z najprogresívnejších reklamných agentúr na Slovensku – MADE BY VACULIK. Bude zodpovedný za tvorbu kreatívnej webovej stránky, ktorá bude slúţiť ako finálna prezentácia celého projektu na internete. Další ludia, ktorí sa zúčastia projektu – Barbora Pieštanská – študentka VŠMU, asistentka pri maskovaní. Anna Zatkalíková – študentka scénografie a produkcie - organizácia castingu, výber modelov a celková pomoc pri projekte. Adam Šakový – študent maľby VŠVU - art direction, pomoc s finálnym tónovaním a kompozíciou diela. Martina Golianová – študentka kostýmovej tvorby VŠMU, asistentka prípravy kostýmov. Miroslav Kuruc, Petra Vlčková – študenti fotografie, asistenti pri fotografovaní.
1

Ivan Uličný – pomoc s 3D modelovaním Andrej Kolenčík – reţisér a animátor, zodpovedal za natočenie prezentačného videa k projektu. Katka Mihalkovičová – reţisérka a scenáristka, bude zodpovedná za výrobu krátkeho dokumentu z tvorby celého projektu. Katarína Žúžiová – morálna podpora

1. Čo bude predmetom vašej tvorivej činnosti.
Rekonštrukcia diela francúzskeho maliara Theodora Gericaulta – Raft Medúzy novými technikami – kombináciou 3D modelovania, fotografie, digitálnej retuše a fotomontáţe (matte paintingu).

2. V čom spočíva váš prístup k tvorivému procesu vo vzťahu k súčasnému stavu v SR a vo svete.
Realistická kombinácia 3D grafiky, fotenia, fotomontáţe a digitálnej retuše sa pouţíva v reklame uţ dlhé roky. Radi by sme týmto projektom upozornili, ţe tieto nové techniky majú svoje zastúpenie aj v umení a zaslúţia si väčšiu pozornosť aj medzi mladou generáciou tvorcov.

3. Ako bude prebiehať tvorivý proces.
Hneď po naplnení rozpočtu bude projekt prebiehať v týchto bodoch. 1 – Výber modelov - Jeden z najdôleţitejších krokov bude výber správnych ľudí, ktorí budú predstavovať jednotlivých námorníkov na obraze. Realizácia bude prebiehať pomocou castingu a výberu v niekoľkých vhodných cieľových skupínách muţov ako šermiari, tanečníci a podobne. Dôraz bude kladený hlavne na realistické atribúty modelov – svalnatosť, štíhlosť, šlachovitosť, dlhé vlasy, brada. 2 – Výroba kostýmov – po nájdení vhodných adeptov sa bude realizovať tvorba kostýmov na mieru. Šitie, aranţovanie, veľmi dôleţitá patinácia šiat a kostýmové skúšky. 3 – Fotenie – kvôli mnoţstvu námorníkov na obraze je rozdelené do 4 samostatných častí/dní po 5 ľuďoch. Jednotlivé fotenia vţdy pozostávajú z: -filmového maskovania, patinácie, úpravy vlasov, jaziev, podliatín, spálenia koţe, briad atd. -kostýmovej skúšky, úpravy kostýmov a ich aranţovanie -príprava osvetlenia, perspektívy a kompozície modelov podľa obrazu -samotné fotenie a záznam na kvalitné digitálne fotoaparáty 4 – Výroba 3D modelu raftu – začína uţ počas ostatných fáz projektu. Pozostáva zo samotného 3D modelovania raftu a plachiet, osvetľovania, textúrovania a výroby realistických materiálov. Ako výstup bude fotorealistický digitálny obraz pripravený na kompozíciu s nafoteným záznamom. 5 – Kompozícia finálneho obrazu – finálna kompozícia nafotených námorníkov s pripraveným realistickým 3d modelom raftu a ostatných fotiek, ktoré budú slúţiť ako podklad pre vytvorenie mora a oblohy. Táto fáza zahŕňa farebné tónovanie, vyrezávanie modelov z fotiek, retušovanie, fotomontáţ, dokresľovanie v 2D kompozičnom softvéri.

2

4. Ako budú do tvorivého procesu zapojení študenti.
Študenti predstavujú ďalšiu úroveň filozofie „učenie sa od starých majstrov“. Vo forme asistentov v ich danom odbore a špecializácii budú pomáhať a budú mať moţnosť sa učiť od profesionálov zapojených do tohto projektu. Vyskúšať si prácu na reálnom projekte môţe byť pre nich výbornou skúsenosťou do budúcna.

5. Čo predstavuje pedagogickú stránku vášho riešenia.
Samotné zapojenie študentov do tvorby, ktorí sa budú môcť učiť od svojich starších a skúsenejších kolegov. Tí sa zasa budú môcť čo to naučiť sami od seba a samozrejme aj od zosnulého maliara Theodora Gericaulta – majstra kompozície, dynamiky, farieb a príbehu. Dúfam, ţe všetci zúčastnení sa posunú vo svojej tvorbe o kus vpred, keďţe vytvorenie tak masívneho diela je pre kaţdého skutočnou výzvou. Počas tvorby bude vyhotovený profesionálny záznam a následne zverejnený na internete vo forme dokumentu, kde sa kaţdý bude môcť oboznámiť s detailami tvorby väčšieho umeleckého projektu.

6. Aké majú byť výstupy vášho tvorivého procesu a aké má byť ich využitie.
Samotný výstup tvorivého procesu bude digitálny obraz vo vysokom rozlíšení, vhodný aj na veľkoformátovú tlač. Primárnym zámerom je umiestniť obraz vytvorený pomocou veľkoformátovej tlače do jednej z moderných galérií na Slovensku či vo svete. Ďalšie vyuţitie je tlač v akejkoľvek veľkosti či forme na rôzne podklady - či uţ na pohľadnice, plagáty, plátna, plachty či steny.

7. V čom vidíte predpokladaný prínos pre oblasť umenia, v ktorej tvorivý proces prebehne.
Prínos vidíme v rozšírení povedomia o alternatívnych technikách umeleckej tvorby a ich kombinovaní v kreatívnom procese začínajúcich alebo aj súčasných umelcov. Posunutie hraníc kreatívnej fotografie od komerčnej reklamnej sféry do sféry imaginatívneho sveta nápadov a realizácií.

3

Ďakujeme.

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful