P. 1
2012 09 Camion Truck & Bus Magazin

2012 09 Camion Truck & Bus Magazin

|Views: 402|Likes:
Published by hkroy

Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország

Kamion Truck & Bus Magazin Magyarország

More info:

Published by: hkroy on Oct 08, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

01/06/2014

Sections

BYD eBUS–12

52-54 byd.indd 52
52-54 byd.indd 52

2012.09.01 11:55:46
2012.09.01 11:55:46

sítményű, nyomatéka 450 newtonméter, ami
egy fix áttételen keresztül jut el a kettős, ke-
rékagyáttételes hátsó tengelyre. A maximá-
lis motorfordulat 6000/perc.
A busz vázszerkezete teljes egészében alu-
mínium, a karosszériaelemek műanyagból
készülnek. A súlycsökkentést a hátsótenge-
lyen lévő maxi szóló abroncsozás is elősegí-
ti, az elöl-hátul könnyűfém felnikkel együtt.
Az első futómű független felfüggesztésű ZF
gyártmány.
A fékrendszer elöl-hátul EBS-es tárcsafékes,
ESP-vel kiegészítve, de a fő fékezési felada-
tot maga a meghajtómotor látja el, töltve az
akkumulátorokat.
A buszban több motor is található, külön-
külön a kormánymű-szivattyúnak, a fékle-
vegő-kompresszornak, vízpumpának és a
klímaberendezés számára, azonban mind-
egyik a fő akkumulátoregységből kapja az
áramot, akárcsak a meghajtómotor.
Az energiaellátás folyamatosabb biztosításá-
ra szintén lehetőség van, a busz tetején, op-
cióként kérhető napelemek segítségével. Az
energiafelhasználás minimalizálását szolgál-
ják a kizárólag ledes hátsó lámpák, irányjel-
zők és oldalfények, valamint nappali menet-
fény. A tompított/távolsági és ködfényszóró
még normál izzóval működik. Az utasteret
ma már minden esetben takarékos fénycsö-
vek világítják be.
A busz önsúlya függ az akkumulátoregység-

től, amely legalább 250 vagy 180 kilométerre
elegendő feltöltést biztosít, 600, illetve 400
amperórás kapacitással és 324 valamint 216
kilowattórás teljesítménnyel. A töltési idő
mindössze 3,5 vagy 2,5 óra. Ami egyedülálló
egyelőre, hogy a BYD nem lítium-ion, hanem
vas-ion akkumulátorokat alkalmaz. Ennek
előnye a rövid töltési idő, hosszú élettartam
és az egyenletes feszültségcsökkenés. To-
vábbá, biztonságosak tűz- és baleset esetén
is, a tervezett élettartam legalább 10 év.

Utasként,
egy kínai busz fedélzetén

A busz megjelenése, kidolgozása minősé-
gi, esztétikus, modern megjelenésű. A Ma-
gyarországra küldött bemutatójármű nem
új volt, hanem már közel 10 ezer kilométert

futott. Ettől függetlenül kopások nem mu-
tatkoztak az utastérben.
A busz utastere alapjában véve is kellően
tágas, s nemcsak az oldalankénti 1-1 ülésel-
rendezés miatt mondjuk ezt. Szemmel látha-
tóan, a nálunk és Európában megszokott 2+1
üléselrendezésnél sem lenne szűk az utasfo-
lyosó, hiszen a kínaiaknak is globális szabvá-
nyokban kell gondolkozniuk, ha piacot akar-
nak. A járműnek eleve van egy 2+2+2 ajtós
változata is, a harmadik ajtó helye a hátsó-
tengely mögött és az utolsó, már dobogón
lévő üléssor között lenne. Ebben az esetben,
minden bizonnyal a 2. ajtónyílást is eggyel
előrébb (egy ablakosztással) lehet hozni, a
kedvezőbb utasáramlás érdekében. Az ajtó-
nyílások teljes szélessége 1250 milliméter.
Sokan meglepődtek az egyszerű, de masz-

Buszvilág Camion Truck&Bus 2012/9

53

BYD eBUS–12

1–2. Vezetőállás és műszerfal 3. A belső
kamera képe a 2. ajtótól 4. Első fényszóró
5. A töltődugalj 6. A töltőberendezés monitorja
7. Elektromos segédberendezések a busz
hátuljában

u

1

2

3

4

5

6

7

52-54 byd.indd 53
52-54 byd.indd 53

2012.09.01 11:56:00
2012.09.01 11:56:00

szív műanyag üléseken, amellyek láttán
mindenki az „olcsó kínai árura” asszociált,
holott a könnyű tisztíthatóság, vandálbiz-
tos megoldás volt a tervezők valódi szándé-
ka. Természetesen lehet rendelni másfajta,
akár textilbetétes üléseket is, ha a vevő úgy
kívánja. Nos, a közel +40 °C-os hőségben mi
sem izzadtunk bele, valóban nem rossz meg-
oldás, s számunkra csak azért vált körülbelül
másfél órával később kényelmetlenné, mert
mi két teljes kört mentünk az adott járaton,
majd bekísértük az alkalmi telephelyre is,
ahol a töltőberendezés telepítésre került.
A klímaberendezés hatékonyan és kelleme-
sen látta el feladatát, nem volt zajos és zava-
ró légáramlat.
A menetzaj alapjában nem volt hangos, in-
kább egy szokatlan dobozeffektust tapasz-
taltunk, mert szinte minden irányból lehe-
tett hallani, a trolibuszokra emlékeztető
motorzajt. Bár lehet, némi plusz zajszigete-
lés még javított volna a helyzeten. Egy rövi-

debb országúti szakaszon csak a sebesség-
mérőre pillantva látható, hogy 70 km/órával
suhanunk. A legjobb eredmény 250 km volt
egy töltéssel.
A menetdinamika semmivel sem volt rosz-
szabb, mint a dízelbuszok esetében, emelke-
dőkön lendületvesztés nélkül kapaszkodott
föl, függetlenül az aktuális utasszámtól. Lejt-
menetben nem nőtt, hanem csökkent a se-
besség, ha az ember levette a lábát a „gázról”,
a motorgenerátor hatékonyan töltötte az ak-
kumulátorokat. A fékpedálra csak forgalmi
helyzettől függően és megállókba történő
beállásnál van szükség.
Sajnos a hazai utak itt is okoztak pillanatnyi
hangosabb zörejeket és keményebb rázkó-
dást, de erről nem a buszgyártók tehetnek.
A gépkocsivezető(k) szintén pozitívan ítél-
ték meg a járművet munkakomfort és utas
szempontból egyaránt. A műszerfal, itt is tí-
pusfüggetlen megoldású, és csak a kormány-
oszlop állítható. A kormányon lévő kapcsoló-

helyek további opciós lehetőségre utalnak,
az Isri ülés komfortjára nem lehet panasz. A
visszapillantó tükrök optikája alapjában véve
hibátlan, de hiányoltuk a nagy látószögű,
alsó részeket. Egy kis LCD monitor a második
ajtónál lévő kamera, vagy hátramenetben a
tolatókamera képét mutatja.
Az utasok örültek, hogy ha csak átmenetileg
is, de nem olyan buszon utazhatnak, ame-
lyek felett bizony eljárt az idő. Volt, akit csep-
pet sem érdekelt, hogy hol is készült valójá-
ban a busz, a minőségi szolgáltatást fonto-
sabbnak tartotta, a kisgyermekesek és idő-
sek jól elkésett fejlesztésként tekintettek a
végig alacsonypadlós, térdeplőrendszerrel
és rámpával ellátott buszra, amely már álta-
lános, alapvető minimum elvárás. Egy idős úr
szomorúan jegyezte meg, hogy ezt nekünk
kellett / illet volna feltalálni és gyártani.
Röviden ennyit az első elektromos üzemű
BYD busszal szerzett tapasztalatokról.

Kiss B.

BYD eBUS–12

Camion Truck&Bus 2012/9 Buszvilág

54

1–2. Az első és második ajtónyílás
3. Nyitható hátsó ablakrész
4–6. Utastér 7. Végállomás
Törökbálinton 8. Szokatlan
megoldás: nyitható oldalablakok
vészkijárat céljából 9. Útközben

u

1

2

3

4

6

7

8

9

5

52-54 byd.indd 54
52-54 byd.indd 54

2012.09.01 11:56:17
2012.09.01 11:56:17

üres csarnokot kell berendezni
vagy egy-két gépet kell kicse-
rélni 30 közül. A komolyabb fel-
adatokat mindig megelőzi egy-
egy szakmai megbeszélés, mi és
hogyan kivitelezhető, s ez nél-
külözhetetlen, ne álljon meg fo-
lyamatában a fuvar vagy gépte-
lepítés.
Szolgáltatás szinten a géptele-
pítés jól kiegészíti a fuvarozási
és daruzási üzletágat. Ugyan-
akkor kulcsfontosságú tényező,
hogy a géptelepítési munka tel-
jesen független a gyárak profil-
jától, így az ügyfeleket nekünk is
meg kell tartanunk, hogy legkö-
zelebb ismét bennünket tisztel-
jenek meg bizalmukkal.
A 2012-es évben csak kisebb és
minőségi fejlesztéseket hajtot-
tunk végre – ennek része a gép-
telepítő csoport – de jövőre már
nagyobb fejlesztések is várha-
tók, beleértve néhány új fuvar-
eszközt, ezen belül kisebb, va-
riálható trélereket. Létszámbeli
bővítést nem tervezünk, a teljes
kollektíva most 80 fő, ami figye-
lembe véve a cég különleges
szakterületét, profilját nagynak
számít.
Az oktatások és továbbképzé-
sek itt a biatorbágyi telephelyen
történnek. A gépkocsivezetők,
darukezelők részére ez évente
2-3 alkalmat jelent. Jobb és ha-
tékonyabb a képzés, ha mindig
egy-egy tapasztalt kolléga ké-
szül fel az adott témakörben. Az
oktatás hatékonysága egyértel-
műen lemérhető a mindenna-
pok gyakorlatában, a munkák,
feladatok végrehajtása közben.
Ez szintén elengedhetetlen a
piaci versenyben.

Bau-Trans Kft.
2051 Biatorbágy, Rozália park 6.
tel.: 23/312-300, fax: 23/312-611
www.bautrans.hu

K. B.

túlméretes és túlsúlyos fu-
varok komplex végrehaj-
tása valójában több kisebb csa-
pat együttes munkája, amely a
szállítási-, a daruzási és a telepí-
tési feladatokból tevődik össze.
A géptelepítő csoport felada-
ta, hogy a lerakodott gépeket,
berendezéseket az udvarról az
üzemcsarnokba vagy erőmű-
vi gépterembe végső helyére
juttassa, telepítse. A géptele-
pítők feladata a gyakorlatban
a lerakodást követően kezdő-
dik. A hétköznapokban a mun-
kák nagy részét valójában a né-
hány száz kilós vagy pár tonnás
gépek adják és nem a kisebb
épületnyi óriások. Komoly, kö-
rültekintő munkára, helyszínbe-
járásra, felmérésre van szükség
a feladat megtervezéséhez, zök-
kenőmentes kivitelezéséhez.
A géptelepítői munka a Bau-
Trans Kft.-nél valójában nem új
terület, de lényeges változás,
hogy 12 év után már nem külsős

szerződött partnerrel, hanem
idén március óta már saját csa-
pattal végezzük a megbízáso-
kat. Örömmel mondhatom, erre
a jelentősen megnövekedett
géptelepítéssel egybekötött
megbízások miatt volt szükség.
Másrészről az ügyfelek igényel-
ték a magas szakmai színvonalú
kivitelezést is. Maga a géptele-
pítési szolgáltatás nagy hagyo-
mányokkal rendelkezik a Fel-
bermayr cégcsoporton belül. A
géptelepítés szintén önálló üz-
letágként működik, akárcsak a
fuvarozás és a daruzás, de a sike-
res munkához a három együtt-
működése szükséges. Rendkí-
vül összetett feladat a gyártótól
a megadott címre elszállítani és
szó szerint helyére berakni egy-
egy gépet. Ha több gépről van
szó, még a behelyezés sorrendje
is kiemelt fontosságú lehet.
Nagy kihívás, amikor egy 50-
200 tonnás vagy még nehezebb
gépet kell szó szerint milliméter
pontossággal berakni
a helyére. Lehet, hogy
csak 20-30 méterről
van szó, de semmivel
sem kisebb előkészí-
tést, tervezést igényel
a feladat, mint mond-
juk Hamburgból Bu-
dapestre
leszállítani
ugyanazt
a gépet!
Sőt, még
az időigé-

nye is hasonló lehet. A gépszál-
lítóknak is számtalan speciális
berendezésre (mobil sínek, gör-
gők, emelők, mobil hidraulikus
egységek stb.) van szükségük,
nem beszélve a helyszíni felmé-
résről, a tervezés fontosságáról!
Befér-e a meglévő kapun a gépe-
zet? Milyen teherbírású a födém,
a padlózat vagy egy aknafedél?
Kell-e bontani elektromos kábe-
leket, fűtés- vagy akár gázveze-
téket? El kell-e mozdítani a meg-
lévő gépek közül valamelyiket?
Mindenre fel kell készülni, nem
hiányozhat semmi, nem lehet
oda-vissza utazni, mert esetleg
elfelejtettek valamit magukkal
vinni! Ez nagyon összeszokott,
precíz csapatmunkát igényel, a
munkavédelmi szabályok szigo-
rú betartása mellett.
A szaktudás csak az egyik fele
a munkának, a másik a korsze-
rű, gyors módszerek, technoló-
giák. Bizony ezen a szakterüle-
ten, piacon is igen komoly mi-
nőségi, technikai verseny van az
ügyfelekért! Mi ezt a tényezőt
kívántuk erősíteni, versenyké-
pessé tenni a saját szakember-
gárda felállításával. Ez a mi ese-
tünkben 4 főt jelent, egy opti-
mális létszám, de összesen 100
év szakmai tapasztalattal bír-
nak. Igaz, a csapat mérete függ-
het az adott megbízás jellegé-
től, nagyságától. Nem mindegy,
hogy egyetlen gépről, vagy egy
komplett gépsorról van szó, egy

Szakmai fórum Camion Truck&Bus 2012/9

55

A

Exkluzív

BAU-TRANS KFT.

– KOMPLEX GÉPSZÁLLÍTÁS

Nehézgépszállítás a legelső mozzanattól a legutolsóig

A piaci verseny késztette, hogy
egy vállalat, a nehézgép-szállítási
profilját, a legelsőtől a legutolsó lépésig
saját maga végre tudja hajtani. Ennek
egyik kulcseleme az úgynevezett
„géptelepítő csoport”, amely feladatait
Papp Zoltán cégvezető ismertette.

Néhány fuvareszköz a közúti szállítási feladatokhoz

Gép-
telepítések
pillanatai

55 Exkluziv.indd 55
55 Exkluziv.indd 55

2012.09.01 12:00:43
2012.09.01 12:00:43

Mikor nyílt meg pontosan
a szerviz és melyek a főbb jel-
lemzői?

– A pontos dátum 2010. június
15. volt, harmadikként a sorban,
az országos stratégia részeként,
csupán két héttel a polgári szer-
viz nyitását követően. A két szer-
viz egyébként méretét, struktú-
ráját tekintve azonos és termé-
szetesen igazodik egy egységes
Volvo nemzetközi követelmény-
hez. A helyszín kiválasztásánál
természetesen nagyban meg-
határozó volt az M43-as autó-

pálya közelsége, mindössze né-
hány száz méterre, de az M5-ös
M43-as csomópontja is csak 3
kilométerre van. Továbbá, a te-
lephely a szegedi ipari- és lo-
gisztikai parkban fekszik.
A műhely területe csaknem
1000 négyzetméter és egyszer-
re 3 járműszerelvény fogadásá-
ra alkalmas. Az egyik állás még
szerelőaknás kialakítású, azon-
ban itt található a fékpad és
a futómű-ellenőrző berende-
zés is és vizsgasorként műkö-
dik. Egyébként villás emelőket
használunk, amelyek a járműve-
ket a keréknél fogva emelik föl.
A futómű-beállító készülékünk
Truck-M gyártmány és teljesen

mobilan használható, még akár
nem sík területen is.
Jelenleg összesen 10 fő dolgo-
zik a műhelyben, illetve a rak-
tárban, 7–17 óráig, csúsztatott
műszakban, valamint van egy
értékesítő munkatársunk. A
Volvo márkaszervizekben csak
egyféle szolgáltatási színvonal
lehet a világ minden pontján,
így nálunk is, teljes gyári szak-
mai-, technikai- és dokumentá-
ciós háttérrel. A tehergépkocsik
mellett a Volvo és Volvo alvázas
autóbuszokra kiterjedően.

Az értékesítési munka mek-
kora területet fed le?

– Három megyét: Csongrád,
Békés és Bács-Kiskun megyéket.

Hogyan látja, vannak-e az
adott területre jellemző jár-
műkategóriák, melyik model-
leket keresik a Volvo kínála-
tából?

– Alapvetően nálunk is az FH tí-
pusai jellemzőek, nemzetközi
fuvarozás céljára, de az össze-
sített darabszámok szintén jól
alakulnak. Ez főleg az értékesí-
tő munkatársunk érdeme, aki
jó kapcsolatot épített ki és tart
az ügyfelekkel, nagy szakmai
tapasztalattal rendelkezik. A jó
kapcsolatot a szegedi szerviz
csak tovább erősítette. Mi úgy
érezzük, sokan a minőségi és
jól lefedett szervizhálózat miatt
döntenek végül a Volvo márka
mellett. Az elért eredményeket
és szolgáltatást folyamatosan
szinten kell tartani, erre kell tö-
rekedünk nap, mint nap.

Milyen egyéb szolgáltatások
kapcsolódnak a szervizhez?

– Természetesen igyekszünk
minél szélesebb szolgáltatási
kört kiépíteni. Gumiabroncs-ér-
tékesítést már végzünk, az ab-
roncsok cseréjét és az országúti
segélyszolgálat feladatát egy al-
vállalkozó látja el. A bővítés fo-
lyamatban van, első sorban a
pótkocsik terén, mivel elég sok
vállalkozás üzemeltet vegyes
márkájú flottákat és szeretnek
mindent egy helyen elvégeztet-
ni, ide értve az igen széles kör-
ben elterjedt állóklímákkal kap-
csolatos dolgokat is.
A pótkocsik esetében márkától
függetlenül a kopó alkatrészek
cseréjére, a futómű- és fékrend-
szer, valamint a világítás javí-
tására gondolunk első sorban.
Ehhez szintén meg kell teremte-
ni a szakmai hátteret. Az állófű-
téssel és menetírókkal kapcsola-

Camion Truck&Bus 2012/9 Szakmai fórum

56

M

Két évvel ezelőtt nyílt meg a Szeged határában lévő
telephely, amely az országos hálózat harmadik tagjaként
kezdte meg működését a Volvo azon központi
stratégiájának keretében, hogy saját műhelyeknek
kell ellátni a márkaszerviz-tevékenységet. Az eddigi
eredményekről, tapasztalatokról, fejlesztésekről
és tervekről beszélgettünk Somogyi Tamás szervizvezetővel.

Munkafelvétel…

…és az ügyfélváró

Jövőkép

Látogatóban a Volvo Hungária Kft. szegedi telephelyén

EURÓPA LEGFORGALMASABB
TRANZITÚTJA MENTÉN

56-57 Jovok_Volvo.indd 56
56-57 Jovok_Volvo.indd 56

2012.09.01 12:03:14
2012.09.01 12:03:14

busszal rendelkező utazási iro-
dák, vagy a betérő külföldi tu-
ristabuszok üzemeltetői. Öröm-
mel látnánk a hazai buszos ma-
gánvállalkozókat ügyfeleink kö-
zött, de ehhez főleg a gazdasági
körülményeknek kellene pozití-
van változni. A buszos szakterü-
lettel kapcsolatban nem régen
vettem részt egyhetes szak-
mai továbbképzésen, a Volvo
lengyelországi buszgyárában,
ezzel is bővítve szakmai ismere-
teimet, hiszen nem csak a sze-
relőknek kell érteni a számtalan
típushoz.
A lehetőségek adottak, mi fel-
készülten várjuk a kihívásokat,
reméljük, minél előbb pozitív
fordulatot vesz a világgazdaság
menete.

Volvo Hungária
6728 Szeged,
Ipari park, Hrsz. 01418/9;
5. sz. főútvonal 164. km
tel: 06/62/553-780

K. B.

tos teendők – ide értve az adat-
letöltést, archiválást – már régó-
ta általános alapszolgáltatásnak
számítanak. Műszaki vizsgázta-
tást már jó fél éve végezhetünk,
saját vizsgabiztosunk van.
A hűtőaggregát-szerviz és a bil-
lenős felépítmények hidrauli-
kájának javítása szintén meg-
oldott, jelenleg partnerszervi-
zek által.

Hogyan alakult és alakul a
szerviz népszerűsége a meg-
nyitása óta?

– Egyre nagyobb, különösen a
nemzetközi tranzitforgalomból
betérők aránya növekszik foko-
zatosan. Mi nem hirdethetünk
külföldön a Volvo marketing-
stratégia alapján, ellenben min-
den új szerviz bekerül a Volvo
központi, nemzetközi, jelen
esetben európai szervizlistájá-
ba, így minden Volvo-tulajdo-
nos előbb-utóbb értesül róla.
Nagy öröm számunkra, hogy
már mind Románia, mind Szer-
bia határ menti részéről is átjár-
nak hozzánk, vagy inkább útba
ejtenek minket fuvar közben,
mert közelebb vagyunk, mint az
ottani szerviz. Több román fu-
varozó ügyfelünk már előre ter-
vezett, ütemezett karbantartást
kér tőlünk, nem csupán szük-
ségszerűen tér be hozzánk.
Mire számíthat az ügyfél a hazai
Volvo márkaszervizekben? Nos,
a magyar csapat középdöntős
első helyezése mindent elárul,
amit a „VISTA 2011” nemzetközi
versenyen elértek.

Vannak-e terveik a jövőbe-
ni bővítéssel kapcsolatban?

– A műhelycsarnokot és elhelye-
zését eleve úgy tervezték, hogy
lehetőséget nyújt a további bő-
vítésre, de ugyanígy az épület-
gépészet és a szociális helyisé-
gek is képesek nagyobb terüle-
tet, illetve létszámot ellátni, ki-
szolgálni.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
bár nehéz időket élünk, a forgal-
munk, a műhely kihasználtsága
egyre növekszik és már egy-egy
új munkatársra is szükség lett.

Sikerült-e új ügyfeleket
megnyerni, akik eddig nem
Önökhöz jártak, de régóta
Volvo tehergépkocsikkal ren-
delkeznek?

– Igen, ez örökös küzdelem,
márkától függetlenül. Igaz, a fu-

varozók is joggal érveltek, mert
2010 nyaráig nem volt márka-
szerviz ebben az országrészben
és nem fognak Cinkotára járni.
Nagy örömünkre szolgál, hogy
sok hazai fuvarozó azonnal ka-
pott az új lehetőségen és nálunk
kezdték el javíttatni a gépkocsi-
kat. Mi is tudjuk, hogy a nyo-
mott fuvarpiaci árak és a márka-
szervizek valamivel magasabb
árai ma gyakran éles ellentétet
képviselnek. Azonban nem sza-
bad elfelejteni, hogy a Volvónál
mint a beépített alkatrészekre,
mint az elvégzett munkára nem-
zetközi garancia jár, függetle-
nül a javítás helyétől! Sőt, hosz-
szú távon előbb-utóbb megta-
pasztalhatja az ügyfél, nem mi
vagyunk a drágábbak, állásidő-
ket és az alkatrészek minőségét
tekintve. Amennyiben az ügyfél
átalánydíjas karbantartási szer-
ződést köt, költségeit hosszú
távra előre kalkulálhatja, nem
érhetik váratlan nagy javítá-
si számlák. Egyre többen látják
előnyeit és választják ezt a le-
hetőséget. A szolgáltatás nincs
helyhez kötve!
Továbbá, a Volvo Hungária Kft.
elindított egy akciót, hogy már
nem 1 év, hanem 2 év nemzet-
közi garancia jár minden egyes
beépített gyári alkatrészre! Re-
méljük, minél többen fontolóra
veszik az ajánlatot és élnek a le-
hetőséggel.
Amennyiben valamiért az út
szélén megállna a gépkocsi
vagy autóbusz, a szegedi mű-
hely is része a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező „Volvo 24
Action Service” hálózatának

egy szervizfurgonnal, de ha kell
akár külföldre is tudunk műsza-
ki mentést küldeni. Hasonlóan,
a Magyarországon meghibáso-
dott, külföldi gépkocsik számá-
ra a műszaki segítségnyújtást
szintén mi látjuk el.
A legújabb Volvo által beveze-
tett szolgáltatás nagyobb szer-
vizek vagy karambolos javítás
esetén vehető igénybe, ami
nem más, mint egy bérelhető
FH-s nyerges vontató. Ez külö-
nösen néhány járműves kis flot-
táknál óriási segítség.
Az autóbuszok javításánál el-
sődleges partner a Tisza Volán
Zrt., több mint 100 darabos
flottával. Bár van saját javítóbá-
zisuk, ettől függetlenül jó a kap-
csolat és sok technikai támoga-
tást nyújtunk számukra, vagy
végzünk komolyabb javítást.
Ezen kívül számos kisebb Volán
társaság szintén igénybe veszi
szolgáltatásainkat, ugyanúgy,
mint a Volvo vagy Volvo-alvázas

Szakmai fórum Camion Truck&Bus 2012/9 57

Bevetésre készen

Műhelycsarnok

56-57 Jovok_Volvo.indd 57
56-57 Jovok_Volvo.indd 57

2012.09.01 12:03:35
2012.09.01 12:03:35

Pluszteher a fuvarozókon

Az utóbbi hónapokban sok tag-
vállalkozás jelezte az ipartestü-
letnek, hogy a munkaügyi ha-
tóságok ellenőrzéseik során a
garantált bérminimum megfi-
zetését kérik számon a közúti
közlekedési szolgáltatást nyúj-
tó munkaadóktól, és végzés-
ben kötelezik őket a gépkocsi-
vezetők bérének rendezésére.
Mivel a minimálbér összege ala-
csonyabb, mint a garantált bér-

minimum, az a fuvarozó vállal-
kozó, aki az utóbbit fizeti a gép-
kocsivezetőknek, pluszkiadáso-
kat vett/vesz a nyakába. Számí-
tások szerint a munkáltatót egy
sofőr után havonta mintegy 20
ezer forint többletköltség ter-
heli, ami jelentősen ront a vál-
lalkozók versenyhelyzetén.

Igazunk van…

Ha ez igaz, akkor a szakmai ér-
dekképviseletnek kötelessége

megszólalni az ügyben. A NiT
Hungary már januárban szak-
mai párbeszédet kezdeménye-
zett a Nemzeti Munkaügyi Hi-
vatallal (NMH), melynek ered-
ményeként a hivatal felügyeleti
szerve, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium egyértelműen osz-
totta az ipartestület álláspont-
ját, miszerint a közúti fuvarozó
a tehergépjármű- és/vagy au-
tóbusz-vezetőként foglalkozta-
tott munkavállalói részére mini-
málbért is fizethet. Ha azonban
a munkáltató a gépjármű-veze-
tői munkakörben alkalmazási
feltételként középfokú végzett-
séget ír elő, vár el, akkor termé-
szetesen a garantált bérmini-
mumot köteles fizetni a gépko-
csivezetőnek.

…de még nincs vége

Az igazunkat alátámasztó mi-
nisztériumi állásfoglalás és az
NMH-val folytatott konstruktív
együttműködés ellenére az ér-
dekképviselet nem tekinti le-
zártnak a problémát. Az ipartes-

tület szerint a végleges és meg-
nyugtató megoldás érdekében
legalább két kérdés vár válasz-
ra:
1. Mi lesz azoknak a végzések-
nek, határozatoknak a sorsa,
amelyekben a garantált bérmi-
nimum megfizetését követelik/
követelték meg a munkáltatók-
tól?
2. Mi lesz azokkal a többletkölt-
ségekkel, amelyeket azért vál-
laltak kényszerűen az érintett
munkáltatók, mert végrehajtot-
ták a hatóság intézkedésében
foglaltakat?
A tagvállalkozásokat sújtó intéz-
kedések és pluszkiadások sorsa
egyelőre bizonytalan, az viszont
biztos: ha nincs a NiT Hungary,
sokkal több fuvarozónak kel-
lett volna mélyebben a zsebé-
be nyúlnia a garantált bérmini-
mum alkalmazása miatt…

D. Zs.

NiT Hungary
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A–5.
Tel.: 264-5040, 264-5045
E-mail: nit@nit.hu • www.nit.hu

Camion Truck&Bus 2012/9 Szakmai fórum

58

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->