I H QU GI THNH PH H H MINH

TRNG I H KHO H T NHIN
H I TRGB TH I TRUG
TP H h Minh-20112


LI MỞ ẦU
Kính gửi thầy cô và các bạn sinh viên khoa Môi trường!
Kết thúc học kỳ 4, với sự tổ chức và hướng dẫn của nhà trường khoa ôi trường
cng các thầy cô giáo, chúng em ược một chuyến i thực ịa bổ ích và nhiều ý
nghĩa Không nhng ược nhn thy thực tế p dng cc kiến thức học huyến i 6
ngày như ột chuyến du ịch ầy th vị và hu ch
t ầu t thành phố H Chí Minh, nơi bt ầu của chuyến hành trình, sinh viên
khóa 09 chúng em cùng các thầy cô i trên ột chng ường dài ến với thực tế
Nhn tn t nhng g à t trước tới nay ới ch ược giới thiu qua sch v huyến
i gip cho chng e c thê nhiều kiến thức kinh nghi bổ ch hoàn thin thê
kĩ nng à vic nh
Chúng em xin chân thành gửi lời c ơn ến tt cả các thầy cô cng song hành
với chúng em trên suốt oạn ường, chuyến i tạo ra cho mỗi người chúng em
nhng k ni p
Bài báo cáo của nhóm không tránh khỏi nhng sai sót. Kính mong quí thầy cô sẽ
ủng hộ và ng gp ý kiến chân tình cho nhng nỗ lực của nhóm.

Nh 7


3


1. G I ....................................................................................................................................... 6
1.1 I HẢ ST : KHU VC CẦU LA NGÀ ................................................................ 6
1.1.1 Ặ I T HIÊ .................................................................................................. 6
1.1.2 HẢ ST PHÍ BẮ ẦU L GÀ ........................................................................ 7
1.1.3 H T ...................................................................................................................... 9
2. L G ................................................................................................................................... 10
2.1 I HẢ ST BÍT BẢ L ................................................................... 10
2.1.1 HI QUT QUẶG BUIT BẢ L............................................................... 10
2.1.2 GU G QUẶG BUÍT ................................................................................ 10
2.1.3 ẶT ẮT V PHG HÓ TRÊ BZ TẠ BUIT ................................. 11
2.1.4 HI TH QUẶG .................................................................................................. 12
2.1.5 PHG PHP L HẤT THẢI VÀ VẤ I TRG .......... 13
2.1.6 H GI HẤT LG HI QU T VI R QUẶNG ............. 15
2.1.7 HI PHÍ H I TRG ................................................................................... 15
2.1.8 T LU ..................................................................................................................... 15
2.2 I HẢ ST 3 HU V ẦU ẠI IH .......................................................... 16
2.2.1 GII THIU .................................................................................................................. 16
2.2.2 HÌH - Ạ ................................................................................................. 16
2.2.3 HẤT ..................................................................................................................... 17
2.2.4 HÍ HU ........................................................................................................................ 17
2.2.5 H THỦ VĂ.................................................................................................... 17
2.2.6 GII THIU H THỦ I ẠI IH ................................................................ 18
2.2.7 H T .................................................................................................................... 18
2.3 I HẢ ST LG BIG .................................................................................. 19
2.3.1 V TRÍ L .............................................................................................................. 19
2.3.2 A HÌNH – Ạ ................................................................................................ 19
2.3.3 HÍ HU ........................................................................................................................ 19
2.3.4 THỦ VĂ .................................................................................................................... 19
2.3.5 SINH VT ...................................................................................................................... 20
2.3.6 H H S B G T BẢ V I TRG ẢH QU ......... 20
2.3.7 H T .................................................................................................................... 21


4

2.4 I HẢ ST PH VI SIH H HIT I .......................................... 22
2.4.1 GII THIU .................................................................................................................. 22
2.4.2 TÍH ẠG Ủ VI ....................................................................................... 22
2.4.3 GII THIU T S LÀI ...................................................................................... 24
2.4.4 H T .................................................................................................................... 25
2.5 I HẢ ST H U HG ........................................................................ 26
2.5.1 GII THIU HUG V H U HG (HH) ........................................... 26
2.5.2 TIU VG HÍ HU À LẠT ................................................................................ 26
2.5.3 HẠT G IH T - Ã HI Ở HH QU HẢ ST ..................... 26
2.5.4 H GI, T LU .............................................................................................. 28
2.6 IM KHẢO SÁT 7: G T ẤP C SUI VÀNG .......................................... 29
2.6.1 GII THIU .................................................................................................................. 29
2.6.2 CÔNG TRÌH ẤP SẠH I ........................................................... 29
2.6.3 QU TRÌH HẠT G ......................................................................................... 30
2.6.4 H T .................................................................................................................... 35
2.7 I HẢ ST HÀ LÍ C THẢI À LẠT .................................... 36
2.7.1 GII THIU CHUNG .................................................................................................. 36
2.7.2 S QU TRÌH LÍ ......................................................................................... 36
2.7.3 QU TRÌH VÀ H HOẠT NG ................................................................. 37
2.7.4 H T .................................................................................................................... 40
2.8 I HẢ ST S HI Ở GIG L (L G) ................................... 41
2.8.1 GII THIU .................................................................................................................. 41
2.8.2 IU I UI . ....................................................................................... 41
2.8.3 QU TRÌH Ẫ VÀ H UI, HẤT LG I TRG
HU V UI . ...................................................................................................... 42
2.8.4 QUY TRÌNH NUÔI ....................................................................................................... 42
2.8.5 HG HÓ HĂ TRG VI UI HI ............................................. 43
2.8.6 H T .................................................................................................................... 43
2.9 I HẢ ST V QU GI BIUP- I BÀ ....................................... 44
2.9.1 GII THIU .................................................................................................................. 44
2.9.2 V TRÍ L .............................................................................................................. 44
2.9.3 Ặ I HẤT, TH HG, HÌH. ............................................ 44
2.9.4 ẠG SIH H .................................................................................................. 45


5

2.9.5 THG ................................................................................................................... 46
2.9.6 HI TRẢ H V I TRG TẠI V QU GI BIUP ............... 47
2.9.7 H T .................................................................................................................... 47
3 HH H ................................................................................................................................ 48
3.1 I HẢ ST S SG I ............................................................................... 48
3.1.1 GII THIU .................................................................................................................. 48
3.1.2 HẤT THUỶ VĂ ............................................................................................... 48
3.1.3 ẶT ẮT ....................................................................................................................... 49
3.1.4 H T .................................................................................................................... 49
3.2 I HẢ ST VI HẢI G H H TRG ................................... 50
3.2.1 GII THIU .................................................................................................................. 50
3.2.2 ẪU VT, SIH VT ........................................................................................ 50
3.2.3 Ặ I SIH THI T S LÀI ................................................................... 51
3.2.3 T S GHIÊ U TRG VI BẢ T ẠG SIH H Ã
TRI HI THÀH G TẠI VI HẢI G H H TRG ..................... 52
3.2.4 H T .................................................................................................................... 52
3.3 I HẢ ST 3 HU BẢO TN BIN (KBTB) HÒN MUN ............................... 53
3.3.1 GII THIU V HU BẢ T BI H U ............................................... 53
3.3.2 G T BẢ T I I VI PHT TRI U LH .............................. 53
3.3.3 HG TG T T PHIU HẢ ST .......................................................... 54
3.3.4 T LU ..................................................................................................................... 56

6

1. G NAI
1.1 I HẢ ST 1: KHU VC CẦU LA NGÀ
Thời gian khảo st: 8h ngày 18/7/2011
Tọa ộ khảo st: (11
0
09’3639’’N;107
0
16’309’’E)
iều kin: trời nhiều y t nng gi nh
1.1.1 Ặ I T HIÊ
1.1.1.1 V TRÍ L
Sông La Ngà c tổng chiều dài khoảng 290
k din tch t tự nhiên toàn bộ ưu vực
4.100 km
2
chảy qua ịa giới hành chnh 3 tnh
L ng nh Thun và ng Nai. oạn
sông La Ngà chảy trong tnh ng Nai dài 55
k khc khuỷu nhiều ghềnh thc oạn này
sông La Ngà hp c nhiều nhnh ổ vào in
hnh à suối Gia Huynh và suối Ta ung
1.1.1.2 A MẠO
Thung ũng x thực có các ming núi lửa
1.1.1.3 A CHẤT
c ộ ra chủ yếu là các thành tạo trầm tích tuổi Jura trung.
H tầng tại khu vực khảo st: H tầng La Ngà (J2ln):
Nền La Ngà nguyên thủy trầm tích có dạng phiến màu xanh. Thành phần mt ct
phần dưới chủ yếu à cc h tầng La Ngà lộ ưu vực sông ng Nai, sông La Ngà..
Mt ct ược nghiên cứu theo sông La Ngà và ường ô tô t ni Tràn i ịnh Quán
gm 3 tp t dưới ên như sau:
Tp 1: sét kết en phn ớp mỏng, mt lớp láng bóng có nhiều tinh th pyrit, th
hin ôi trường khử của bề trầ tch Xen trong phiến sét có nhng lớp bột kết màu
x en phn lớp mỏng dạng sọc dải.
Tp 2: Cát kết ít khoáng hạt nhỏ ến va màu xám, xám vàng, phân lớp dày ến
dạng khối, xen kẽ các lớp b kết xám sẫ x en
Hnh 11: ầu La ngà nhn t i
khảo st


7

Tp 3: cát bột kết và bột kết màu xám, dạng dải chứa nhiều vảy mica trng xen kẽ
dạng nhịp với cát kết hạt va ến mịn, màu xám nhạt, mt lớp cũng c nhng vảy mi
ca, chứa nhiều vn thực vt và phiến sét phân lớp mỏng màu sẫ x en x
sẫ ôi chỗ trên bề mt lớp cát kết có du vết khô nước nguyên sinh. Chiều dày trung
bình h tầng: 600-800m, có nơi dày tới 1.150-1300m.
ặc điểm địa chất:
Nh t bọt ược hnh thành trên bọt núi
lửa→ t vàng, giàu mùn, tầng t mỏng t
chua→ không th trng cây công nghip y à
thung ũng x thực do sông La Ngà xâm thực vào
trầm tích Jura, không phải quá trình tích t, phần
trên bị phong hóa rt nhiều tạo thành t feralit.
Quan sát thy thạch anh y dạng mạch
chứng tỏ trước y c nhng mạch thạch anh
xâm nhp vào trầ tch trước. Trải qua quá trình
phong hóa bị vỡ vn.
Tại khu vực khảo sát thạch anh nằm tại chỗ và ng ại thành cc, phong hóa nhiều,
màu sc nhạt, chủ yếu à àu vàng hnh thành t feralite vàng.
Khu vực này à thung ũng x thực do sông La Ngà xâm thực vào trầm tích, các
trầm tích vỡ vn thường vuông góc với nhau, phong hóa không rõ ràng.
1.1.2 HẢ ST PHÍ BẮ ẦU L GÀ
1.1.2.1 G ẤT
Khu vực cầu La Ngà c ịa hình khá dốc ược chia làm 2 loại:
 Vng i núi: gm các núi lửa ang ngủ và một bên là các ngọn i tương
ối thp Trên i có xây dựng tượng ài it sĩ
 Vng trũng: à vng sông La Ngà chạy qua.Hnh 12: Thạch anh bị phong ha


8

1.1.2.2 ẶT ẮT HÌH:
1.1.2.3 HÍ TNG-THỦ VĂ
Sông La Ngà à chi ưu ớn nht nằm bên bờ tri dòng chnh ng Nai, bt ngun t
vùng núi cao Di Linh- Bảo Lộc với ộ cao t 1.300-1.600 m, chảy theo rìa phía Tây
tnh Bình Thun ổ vào h Trị An. Sông La Ngà ổ vào h Trị n ột ượng nước
khoảng 45x10
9
m
3
/n chiế 1/3 tổng ượng nước h
Hằng n a ưa bt ầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 10, kéo dài trong 6 tháng
và chiếm 80-90% tổng ượng ưa cả n Mưa ớn vng thượng-trung ưu La Ngà
(2.400-2800/n) giảm dần về phía hạ ưu (1800-2200/n)
Lợi dng dòng chảy người dn nơi y sử dng
cc b nuôi trng nh bt c
1.1.2.4 H SIH THI
phong ha ra t ỏ trong thời gian khoảng
07 triu n Trên ớp phủ bazan thy nhô ên
cc nh ni ửa và trên ịa hnh bazan này
thông thương th trng cao su òn trên ing
ni ửa trng chuối thuốc
Hnh 14 Thả thực vt
Hnh 13 t ct t nh tượng ài ến ịnh ni ửa


9

Thảm cây trng nông nghip: bao gm cây lúa tp trung chủ yếu thung ũng sông La
Ngà cy n quả phân bổ 3 khu vực bc thềm sông và xen lẫn trong cc khu dn cư
ngoài ra còn phát trin một số cây công nghip như cy iều cao su
Các thảm thực vt có sự phân hóa rõ ràng, phong phú với nhiều loại cây lớn ven bờ
sông còn trên i cao chủ yếu là bãi cỏ, cây bi, ngoài ra còn phát trin rng trng.
1.1.3 H T
Sau buổi thực ịa sinh viên học ược cch sử dng a bàn xc ịnh i trên bản
nhn biết c i ịa cht tài nguyên t thả thực vt tại cầu La Ngà
Vic xy cầu à thay ổi ịa hnh tự nhiên thả thực vt
Vic thức n tha trong nuôi trng nh bt c à ảnh hưng ến ôi trường nước tự
nhiên.

10

2. L G
2.1 I HẢ ST BÍT BẢ L
Thời i: 13h thứ 2 ngày 18 /7/ 2011
Tọa ộ: (11
0
34’37.9’’N;107
0
49’17.4’’E)
iều kin: trời không nng t thời tiết thun ợi
2.1.1 KHÁI QUÁT QUẶNG BUÍT BẢO LC
L ng khá phong phú các thành tạo Jura. Các thành tạo Jura à ôi trường rt cần
thiết, quan trọng chứa dung dịch qung nội sinh ng thời cũng tạo ra lớp phong
ha hình thành các mỏ sét gạch ngói.
Các thân qung thành tạo ộ cao tuyt ối 800-1080 kch thước thân qung 0,2-7
km
2
, dày 2,6-4,1m. Thành phần khoáng vt (%) gibsit: 59,2; kaolinit: 8,8; geotit: 17,4;
heatit: 86 Hà ượng (%) Al
2
O
3
: 44,69; SiO
2
: 2,61; Fe
2
O
3
:23,35; TiO
2
: 3,52; MKN:
24,30.
u trc của boxt: thn qung dạng thu knh, dày nh i ỏng sườn i cu
tạo qung kết tảng pha trên xuống dưới thn qung cu tạo dạng thạch dạng ảnh
vỏ
Tr ượng của vùng Bảo Lộc là khoảng 1.000.000 tn qung tinh. Cả vùng Bảo Lộc có
khoảng 130 triu tn qung thô trong din tích khoảng 41 ha.
2.1.2 NGUN GC QUẶG BUÍT
Các mỏ Bauxít Laterít miền ông Na ộ và Tây Nguyên là sản phẩm của quá trình
phong hóa bazan tuổi Pliocen muộn- Pleitocen
sớm (N
2
–Q
1
)
.
auxt là tàn tích của quá trình
phong ha u dài trên cc giàu khoáng vt
auosiicat iều kin phong hóa tạo bauxt
gm:

Khí hu nhit ới nóng ẩm
ịa hình phân ct trung bình tạo cc i ượn
sóng (phân ct sâu 80-120m)
Hnh 21 Qung Bauxt


11

Thời gian kéo dài (hàng triu n)
giàu khoáng alumosilicat
Các mỏ ược hình thành do quá trình phong hóa Laterít theo kiu alferit. Trong quá
trình laterit kiu alferit các nguyên tố ược ưa ra khỏi vỏ phong hóa tính trên mức ộ
dễ bị di chuyn i tun theo dy sau:
(Na
2
O +H
2
O) > (CaO +MgO) > SiO
2
>> (Fe
2
O
3
+ TiO
2
)> Al
2
O
3

Dãy trên cho thy hầu như toàn bộ nguyên tố kiềm, kiềm thổ, phần lớn silic bị chuyn
khỏi lớp phong hóa. Qung auxt hình thành trong lớp phong hóa này ngoài nhôm còn
giàu st và titan. auxt ược hình thành t qu trnh phong ha Latert gọi à auxt
Latert. Quá trình này di chuyn SiO
2
và tp trung hydroxit auinu trong t với hàm
ượng cao tạo thành qung.
2.1.3 MẶT CẮT V PHONG HÓA TRÊN BAZAN TẠ BUÍT
Qung bauxt phân bố không ng ều, dạng cc lớn hơn vài tr th nằm phía
trên là do quá trình phong hóa mạnh mẽ gn kết các hạt lại với nhau, qung vài mm
phân bố tầng lớp su hơn do bị phong hóa ch hơn Kch thước của qung bauxt
giảm dần theo chiều sâu tầng qung.
ối với mỏ auxt - Bảo Lộc, có th quan sát lớp vỏ phong hóa g cc ới khác bit
rõ rt về thành phần hóa học và thành phần khoáng vt:


auxt 0.3-2m
auxt t 0.5-7m
Litoaz –st oang ổ t st
sialit 0.5-10m
St ha cu trc 03-0.2m
Hnh 22: Mt ct phẫu din


12

Đới sét hóa là tầng sát xuống dưới có dạng phong hóa hình cầu. Cu trúc của ới sét
hóa là bazan có th thy hoc không. ới này chứa 4-5 bauxt còn lại chủ yếu là sét.
Đới sét phong hóa loang lỗ (dày 3-4m), thành phần chủ yếu là khoáng: kaolin, goethit,
kaoinit ược tạo thành trên giả hình Haloysit, Montmorilinit và một ượng nhỏ trực
tiếp t Plagioclaz. Trong có mt một ượng nhỏ Hematit và Alumogoethit. Ilmenit
không thay ổi trong quá trình phong hóa, phần trên ới Litoma xut hin một Gibsit
tạo thành lớp dày vài c ến vài m.
Đới chứ t: Tầng Latert auxt à khai thác qung bauxt bằng cách cào, dày
t 4-6m hoc lớn hơn Nhng cc Latert nhôm dạng kết tạo àu nu ỏ, vàng, ôi khi
có Latert st là vt liu chnh khai thác tuyn qung bauxt Giai oạn này c trưng
bằng sự rửa silic mạnh mẽ (hà ượng Si=30-38 trong ới Litoma giảm còn 0,8 –
82 trong ới bauxt) ng thời với sự ang ến Al, Fe t ới thổ nhưỡng, Gibsit
ược tạo thành t kaolin và t sự thủy phân dung dịch giàu nước t bề mt chảy ến.
Nước t bề mt giàu Fe(HCO
3
)
2
bị oxi hóa chuyn thành Fe(III), Fe(III) thủy phân tạo
thành hematit(Fe
2
O
3
). Do trong quá trình này mà phần trên của lớp bauxit giàu hematit.
Khoáng vt chủ yếu của ới này là: gibsit,goethit, hematit và ilmenit và một ượng nhỏ
anatas, rutil, quartz.
Đới thổ nhưỡng: bề dày t 0,3-05 t c àu nu en àu x dưới tác dng của
dung dịch giàu CO
2
và các acid hu cơ trong vng này diễn ra quá trình Kaolionit hóa.
Gibsit tan ra và kaoinit ược tạo thành.
auxt Latert miền Nam Vit Nam là loại auxt Gibsit c hà ượng st cao, xếp vào
loại qung cht ượng không cao. Tuy nhiên, với tr ượng lớn và dễ khai thác (mỏ lộ
thiên) y à ngun khoáng sản quý của t nước Do vic nghiên cứu thu hi các
sản phẩm ph trong c vanai nâng cao giá trị của qung bauxt là rt cần thiết.
2.1.4 HI TH QUẶG
Sản ượng khai thác hằng n 16000 tn qung tinh, 36.000 tn qung thô ược
chuyn về TPHM chế biến thành Al
2
O
3
, Al(OH)
3
. Trung bình sau khi tuyn thì có
49% oxit Al; 2,5% SiO
2
; nước kết tinh và TiO
2
4%.
Qung phn bố trên nhng quả i c ộ dốc 12-15 ộ


13

Phương php khai thc ộ thiên bc ớp t phủ khoảng 1 khai thc trực tiếp vào
thn qung c chiều dài trung bnh khoảng 4-5 sau qung ược chuyn về cử
tuyn Khi khai thc th khai thc bằng phương php cuốn chiếu tng khoảng khối Tại
khu vực cử tuyn th cử tuyn nhỏ ơn giản dng nước à sạch t st b quanh
qung bơ nước phun xịt ạnh vô qung th cc cht tơi rả ra Qung ược ưa vô h
thống y sàng tuyn
ối với qung c kch thước ớn trên 200 ưa vô y p p nt ra Hin nay
tại y ch c nhi v à khai thc và tuyn qung còn chế biến do nhà y khc TP
HM thực hin

Hoạt ộng khai thc diễn ra ều n tr trường hợp thời tiết qu xu bị ảnh hưng của
bo trong khoản vài ngày hoc do ầu ra của thị trương tiêu th cần phải ngưng sản
xut Nều trời ưa ch gy cht kh khn trong vic vn chuyn không ảnh hưng ớn
ến qu trnh khai thc
2.1.5 PHG PHP L HẤT THẢI VÀ VẤ I TRG
2.1.5.1 PHG PHP L HẤT THẢI
Hnh 23: S KHI KHI TH UXT
NUÓC THÀI RA MÔI TRUÒNG


N
V
ÔI

TINHHCM
ƯƠ
Ư

N

N
G


14

 H xử nước bn thải: sau khi cử tuyn
ột ượng ớn 55 bn sẽ i theo kênh dẫn
vào thải h y sử dng vôi à cht trợ
ng Tt cả cc oại cn cht rn ơ ửng
ng xuống h
 Thực hin hoàn thổ trng cy phc hi ôi
trường: c ớp t vỏ khai thc ới ổ vào
ớp t khai thc ại ri ban ra trng cy
ại y dng phc hi ôi trường à cy
keo tai tượng v oại cy này không kn t tốc ộ pht trin cao tạo nên thả thực
vt xanh tươi tốt Sau 6 thng hoàn nguyên ôi trường t ược phc hi
 Trong qu trnh vn chuyn vào a nng pht sinh bi kh nhiều nên sử dng xe
phun nước tưới cả ngày thường xuyên iên tc t sng cho tới chiều tối oại tr
ảnh hưng bi
 n thải ch c th hoàn thổ ri ổ ên ớp t th ới c th trng cy Ngoài ra bn
thải c th dng trộn với ột số cht ph gia trải nền ường nông thôn nhưng ộ
bền của ường không cao nên không pht trin.
2.1.5.2 VẤ I TRG
 c ỏ bauxt Vit Na ều hnh thành
khu vực rng ầu ngun rng phòng hộ
Khi khai thc phải bc toàn bộ ớp thả
phủ thực vt ến ộ su 1-1.5 m. Như vy,
khu vực này tr thành t trống ộ che phủ
và ộ ẩ rng giả. Vào a ưa nguy cơ
xi òn tng nguy cơ gy ũ ớn cho vng
hạ ưu tng hạn hn trong a khô tng hết
sức nguy hi hế ộ nước ực nước
ngầ cũng bị ảnh hưng ng k
Hnh 25:Thả thực vt tại ỏ
auxt
Hnh 24: h chứa bn thải


15

 Lớp bùn dưới h chứa c th ược hoàn thổ nếu chôn lp ri phủ ên ột lớp t
mỏng sau trng cy. Nếu ượng bn này c iều kin ược bo hoà nước v lớp
t mỏng và thảm thực vt thưa thớt bên trên th nguy cơ gy ra trượt l t ũ qut
tại khu vực khai thc à rt lớn Ngược lại nếu thời tiết khô, lực liên kết gia các
hạt bùn khô nhỏ với nhau à không cao do nguy cơ sạt l càng lớn.
 Lượng nước dng rửa qung cũng à rt lớn (5 m
3
nước/1 tn qung) à tng
ượng nước thải trong quá trình sản xut và có th gây thiếu nước trong khu vực
ảnh hưng tới ời sống người dân và sự phát trin của các nghành khác.
 Vic xây dựng các h chứa bùn cũng chứa ựng một nguy cơ rủi ro rt lớn y à
vng i ni cao à thượng ngun của h thống sông ng Nai, một khi công tác
kỹ thut và quản không ảm bảo th nguy cơ e dọa ến nhng vùng giáp ranh là
rt lớn (Ninh Thun, Bình Thun ng Nai ) Nếu ượng bùn chảy vào h thống
sông, suối sẽ làm giảm cht ượng nước của h thống sông suối, h chứa cp nước
sinh hoạt, và h thống thủy in trong khu vực và các tnh pha dưới
2.1.6 H GI HẤT LG HI QU T VI R QUẶG
Nước bn thải di chuyn t ầu ến cuối theo chiều dài ịa hnh ến khi nước trong th
ra ến ôi trường Khi ra ến ôi trường th nước trong.
2.1.7 HI PHÍ H I TRG
hiế 20 trong kết cu gi thành Ngoài hoạt ộng x nghip tự hoạt ộng xử ôi
trường th phải nộp ph ôi trường ối với 1 tn qung tinh phải ng cho ngn sch à
46620 VND. Trung bnh 1 n nộp 5 t cho phc hi ôi trường cho 5 ngàn tn qung
2.1.8 T LU
Vic khai thc bauxt hin nay à ột vn ề kh nhạy cả iên quan ến kinh tế tài
nguyên ôi trường dn cư x hội c bit hin tại vn ề ôi trường tại khu vực
khai thc ảnh hưng ớn không ch trong khu vực khai thc à còn nhiều nơi Vic t
ớp phủ thực vt à cho h sinh thi ngho nàn (chủ yếu à keo tai tượng) khai thc
qung à cho t ai thoi ha suy giả ngun nước ngầ do t ớp phủ thực vt
và sử dng trong qu trnh tuyn qung Hin tượng bn thải còn c th gy ảnh hưng
ớn ến ôi trường


16

2.2 I HẢ ST 3 HU V ẦU ẠI IH
Thời gian khảo st: 16h-17h Thứ hai 18/7/2011
Tọa ộ khảo st: (11°39'76"N;108°18'46,84"E)
iều kiên: t nhiều y gi ớn
2.2.1 GII THIU
ầu bc qua sông a Nhi trên quốc ộ 20
thuộc ịa bàn ranh giới gia hai x Ninh Gia
và Ph Hội huyn ức Trọng tnh L ng
2.2.2 HÌH - Ạ
Thề sông c dạng x thực – tch t Hnh
thi của thề sông tựa vào nhau c trưng cho
cc sông hay dịch chuyn òng theo phương
ngang y à thề tch t c cc thề tr nằ tựa ên thề cổ Thề ược hnh thành
t ột phần vt iu tch t và ột phần t gốc cứng
 Thề tch t hnh thành t vt iu tch t như cuội sỏi ct bột stc ngun gốc
iên h chủ yếu tới tc dng tch t của sông Sông tch t vt iu tạo thành bi bi
thời k già nua của sông và sông tr ại hoạt ộng nng kiến tạo ạnh à sông
khot su xuống bi bi và tạo ra bc thề I và II.
 Thề x thực cu tạo hoàn toàn t
gốc cứng và c ngun gốc iên h chủ
yếu tới tc dng x thực của sông
Nước xô vào bờ pha sườn và bào
òn sườn tạo ra ột bề t nằ
ngang của thề Hoạt ộng kiến tạo
nng ạnh à tng ộ dốc của sông
nước sông chảy ạnh khot su xuống
gốc hạ thp ực nước tạo ra bc
thề 4 và 5.
Hnh 27 Toàn cảnh bc thềm sông Cầu
ại Ninh
Hình 2.6: Khu vực ầu ại Ninh


17

 Thề bc 3 hnh thành do sông tch t vt iu trên nền gốc tạo ra bi bi và hoạt
ộng nng kiến tạo à tng ộ dốc của sông sông khot su xuống cả gốc tạo ra
bc thề.
Nh t ph sa ược hnh thành do sự bi ng của sông suối tnh cht t thay ổi
ph thuộc vào sản phẩ phong ho của ẫu cht tạo thành t vng thượng ngun
của ưu vực thời gian và iều kin bi ng G cc ơn vị t chnh à t ph sa
ược bi hàng n (Pb) t ph sa chưa phn
ha phẫu din (P) t ph sa c tầng oang ổ
ỏ vàng (Pf) và t ph sa gey (Pg).
ịa hnh i ni thp ến trung bnh g cc
i hoc ni c ộ dốc nhỏ hơn 20
0
Trên dạng
ịa hnh này ty theo ộ dày tầng t và iều
kin tưới tiêu c th bố tr cc oại cy công
nghip u n như ch cà phê iều và cy
n quả nhng khu vực t dốc c th bố tr
trng hoa àu và cy công nghip hàng n.
2.2.3 HẤT
Hệ tầng La Ngà (J
2
ln): c bị biến cht tiếp xc do ảnh hưng của cc khối x
nhp tr gy nên H tầng La Ngà g cc phiến st x sẫ phong ha x vàng
ôi chỗ c àu x en do chứa nhiều vt cht hu cơ
2.2.4 HÍ HU
Kh hu nhit ới gi a Nhưng do ộ cao trên 900m, kh hu c nhng nt ộc
o: nhit ộ trung bnh thp ôn hòa biên ộ dao ộng nhit ngày ê ớn nng
nhiều ẩ ộ không kh thp ưa kh iều hòa gia cc thng trong a ưa riêng
thng 8 ượng ưa giả và c cc ợt hạn ngn Ma khô ko dài t thng 12 4.
2.2.5 H THỦ VĂ
H thống sông a Nhi bao g sông chnh à sông a Nhi và 2 nhnh a Ta a
Queyon Mt ộ sông suối kh dày( 052-1,1km/km
2
) ưu ượng dòng chảy kh (trung
bnh dao ộng t 23-28 lít/s/km
2
) c sự phn ha theo a a ưa chiế tới 80
Hnh 28 Trng ngô tại bc thềm
phù sa sông


18

tổng ượng nước n a khô ch còn 20 Lưu ượng dòng chảy a kit rt thp
(t 025-9,1 lít/s/km
2
) kit nht vào thng 3 sử dng ngun nước t cho sản xut
cần phải tp trung xy dựng cc h chứa Nếu ch gi ược 30 ượng nước trong a
ưa th c th ủ nước tưới cho toàn bộ din tch t nông nghip của huyn ức
Trọng
2.2.6 GII THIU H THỦ I ẠI IH
H thủy in ại Ninh nằ ịa bàn x
Ninh Gia huyn ức Trọng (L ng) c
din tch khoảng 4000 ha cao trnh nước c
ạt nh tới 8795 H thủy in này cung
cp thủy ực chạy hai tổ y hòa ưới in
quốc gia
Kết nối ngun nước gia sông a Nhim và
sông a Queyon h chứa nước thủy in
ại Ninh c din tch hứng nước 1156 k
2

ược hnh thành qua 2 p chnh cao gần 60
t 4 p ph hai p tràn sự cố và ột kênh nối thông gia hai h dẫn nước t sông
ng Nai thuộc tnh L ng tạo thành h chứa với tổng dung tch 360 triu
3
nước
tại cao trnh ực nước dng bnh thường 8795 Nước t h chứa a Nhi và a
Queyon sẽ ược dẫn về Nhà y Thủy in ại Ninh qua ột ường hầ p ực dài
112 k xuyên trong òng ni và ường ống thp p ực dài 18 k ường knh 32
t với ưu ượng nước thiết kế qua tt cả cc tua bin à 55
3
/giy phc v cho hai tổ
y pht in tổng công sut p t à 300 MW (ỗi tổ y 150 MW) cung cp sản
ượng in hàng n 12 tỷ kWh
2.2.7 H T
Nhn biết ược cc thề sông vt iu trầ tch Thả thực vt tại y chủ yếu à nhn
tạo như cc cy bp cà phê chuối

Hnh 29: p của h chứa thủy in
ại Ninh


19

2.3 I HẢ ST 4: LANG BIANG
Thời i: 8h sng thứ 3 ngày 19/7/2011
Tọa ộ nh núi (12
0
1’57’’; 108
0
24’473
’’
), h = 1927.
iều kin thời tiết: thời tiết p, thun lợi cho vic leo núi.
2.3.1 V TRÍ L
Langbiang cách thành phố à Lạt 12km thuộc huyn Lạc Dương tnh L ng
2.3.2 HÌH – Ạ
- Lanbiang g 2 nh: Radar (cao 1900) và Langbiang (2169) sườn khá dốc (có
oạn 40 – 45º). Tại nh Radar quan st ược dòng sông uốn khc trước khi nối vào
h an Kia
- Với iều kin nh Langbiang, quá trình
tch ũy st, nhôm sẽ không tạo mỏ. Tầng
dưới c àu tương ối ng nht t trên
xuống dưới Do ộ dốc ịa hình, các vt
liu thô sẽ bị rửa trôi, chủ yếu là Silic. Quá
trình này gọi là quá trình Sialite. Chính quá
trnh này hnh thành nên ột loại t
tương ối c bit cho vùng núi cao. à
t tích mùn Sialite núi cao.
2.3.3 HÍ HU
Có khí hu quanh n t ộ ẩ tương ối trung bnh n khu vực à Lạt dao
ộng t 77 ến 91%.Tổng ượng bốc thot hơi nước tiề tàng trung bnh hàng n
trong vng ạt 1056 mm, tức 3,5mm/ngày. Nhit ộ trung bnh hằng n khoảng
18.2
0
C. Chế ộ ưa ang tnh cht xch ạo ượng ưa trung bnh ạt 1800
Hướng gi thay ổi theo a T thng 5-9 gi c hướng ty ty na à chủ yếu t
thng 10-4 hướng gi ông ông na chủ yếu
2.3.4 THỦ VĂ
Hnh 210 Hin tượng rửa trôi tại
nh Lang iang


20

Nhn t trên nh nhn xuống th ta thy H
Dan Kia H nguyên à thung ũng x thực
sau ược chn ại y nước V à Lạt
hiế nước ngầ nên cần tạo cc h nhn tạo
sử dng à nước cp cho TP hoc cho
tưới tiêu và cc hoạt ộng khc Dòng chảy
vào h khi ổ về pha gần h th uốn khc rt
p
2.3.5 SIH VT
H ộng thực vt thay ổi theo ộ cao do chế
ộ nhit chủ yếu thch hợp với vng kh hu
ạnh H sinh thi tại nh khảo st à rng
thưa thuần oại ki
Thực vt: thuộc ngành hạt trần g cc họ
thông, ki giao nh tng a tngthả
c khô t n nên t không tốt h thực
vt sống cng thông rt ngho nàn chủ yếu
à ngải hoa
ộng vt: có nhiều oài c hu hp như
chim Mi Langbiang, khứu ầu en, khứu s số ượng oài qu hiế chiế hơn
2/3 so oài qu hiế trong toàn vng.
2.3.6 H H S B G T BẢ V I TRG ẢH
QUAN
• Hoạt ộng du ịch xy dựng ường nhựa xuyên rng à thay ổi cảnh quan,
phn nhỏ chia ct sinh cảnh tiếng n do khch du ịch khiến cho cc oài ộng
vt nhỏ phải di chuyn ến khu vực khc
• Xi òn thay ổi cu trc t ko theo ô nhiễm ngun nước.
• Hoạt ộng du ịch à tng ượng cht thải.
Hnh 212: Rng thông tại Lang Biang
Hnh 211: Một phần H Dan Kia và
dòng chảy nhn t nh Lang Biang


21

• Khai thc cc oài sinh cảnh như phong an cc cy thuộc oài ỗ quyên
không ược ki sot
• Thay thế rng bản ịa bằng rng thuần oại khiến cho ộ a dạng sinh học giả
 Các giải php:
• Trng thê nhng oại cy u n nhằ tạo thê ộ che phủ cho t tạo ộ ph cho
t.
• Thay ổi oại hnh du ịch nhằ giả sự phn ha sinh thi bằng cch thực hin eo
ni theo oàn
• ảo ả ôi trường không bị ô nhiễ do cc oại hnh du ịch.
• ảo tn cc ộng vt ang c nguy cơ tuyt chủng.
• Tuyên truyên gio dc thức người dn xung quanh cng nhau bảo v rng
2.3.7 H T
Nhit ộ thay ổi theo ộ cao càng ên cao nhit ộ càng giả không kh t ịa
hnh dốc nên hin tượng rửa trôi xi òn diễn ra ạnh Thả thực vt thay ổi t thp
ên cao càng ên cao của thực vt càng nhỏ sự a dạng oài giả Vic xy dựng
ường nhựa thun tin cho du ịch nhưng chia ct ôi trường sống của nhiều oài ộng
vt ớn Lượng khch du ịch ớn à tng ượng rc thải cần tng cường công tc v
sinh.


22

2.4 I HẢ ST 5: PH VI SIH H HIT I
Thời i: 15h ngày 19/7/2011
iều kin: thời tiết t
2.4.1 GII THIU
Phân Vin Sinh học nằm trên nh
i Tùng Lâm cao 1.548m, gia khu
rng thông cách trung tâm thành
phố à Lạt gần 10k trên ường i
Suối Vàng. Phân Vin Sinh học có chức
nng nghiên cứu hoá học, nghiên cứu vi
sinh, nghiên cứu thực vt và công ngh
sinh học nuôi cy mô...Ngoài ra, Phân
Vin Sinh học còn hoạt ộng như ột bảo tàng nhằm giới thiu nhng oài c hu tại
Ty Nguyên và L ng gm bảo tàng ộng vt và vườn thực vt phc v tham quan
và du lịch.
2.4.2 TÍH ẠG Ủ VI
Viên c bộ sưu tp hoa an phong ph ược trình bày trong h thống giàn gỗ với chng
900 chu ịa lan nội ngoại, 1300 giò, chu, bảng phong lan các loại cng với nhiều oài
thực vt khc
Phân Vin Sinh học hin ang ch sc gi gìn ngun gen của gần 200 loài lan rng
khc nhau như ngun dự phòng cho phát trin kinh tế ịa phương ai sau Nhng loài
này ược tìm thy các rng L ng và vùng ph cn mà trong số nổi bt các
tên như: Thanh an Thanh ạm, Tuyết ngọc...là nhng giống loài quý hiếm, hoc như
Hài ỏ ược xếp vào nhng loài p nht thế giới.
Hnh 213 Vin Sinh Học Nhit ới


23

Bộ sưu tp ộng vt Tây Nguyên và
của cả nước ược trưng bày tại 7 phòng gm 378 mẫu thú của 58 loài, 242 mẫu chim
của 94 loài, 42 mẫu ưỡng thê bò sát của 32 loài, 36 mẫu thú nuôi nhà của 22 loài và
hơn 200 hộp mẫu của cc oài côn trng ược sp xếp theo tng loài, lớp, bộ, họ i t
ộng vt phát trin cp thp ến cp cao, t ộng vt bin như: san hô cua ốc; loài
ưỡng thê như trn rn; ộng vt nuôi như gà vịt, bò, cu; lớp côn trùng; lớp chim; lớp
thú ri ến loài vt có não bộ phát trin bc cao gần với con người như họ kh, hầu
hay inh trưng...


Hnh 217: ộ sưu tp San Hô
Hnh 216: ộ sưu tp ôn
Trng
Hnh 215: Lan tại vin sinh học nhit ới Hnh 214 Lan uôi h


24

Một danh sch ỏ cũng ược Bảo tàng giới thiu, t cc oài ang nguy cp (ang bị e
doạ tuyt chủng) như Gu ngựa, Mang lớn, Cầy vằn bc Vượn má hung, Sóc bay sao,
Si ỏ, Cầy Giông sọc, Gu chó, Hổ o hoa ai ến các loài sẽ nguy cp ( có th bị
e doạ tuyt chủng) như Sơn dương ầy mực, Mèo gm, Báo gm, Beo lửa, Rái cá
vuốt, Kỳ à nước, Vọc v chn en Lửng lợn...
2.4.3 GII THIU T S LÀI
2.4.3.1 H Ầ
c i phn bit chiều dài uôi bằng hoc dài hơn
chiều dài thn Thường à ộng vt nhỏ ề ại
thường sống trên cy nhọn rộng Thch sống
cc cnh rng, savan, vng ni t bit à rng ưa
nhiết ới nước ta nht à Tây Nguyên c rt nhiều. Sinh
sản ột n 1-2 ứa ang bầu 60-81 ngày Là ộng
vt n tạp n thực vt rễ cy c oài n côn trng n
thịt. t bit c oài vẩy ố c thức n ưa thch à cà
phê nên c oại t sản à cà phê cức chn ầy à ột
oài nh gi à nguy cp ầy ột trong ngun cung
cp xạ cả cầy ực và ci ều tiết i rt nng i tuyến quanh hu ôn Thu go
cht tiết này h àu tổng hợp trong nghành nước hoa nhưng hin nay d hạn chế
do v chyn sang h àu tổng hợp v y ngun nay rt hạn chế t tiền
Hnh 218: ộ sưu tp bướ Hnh 217: ộ G nh
Hnh 219: ầy vằn bc


25

cc oài như cầy ực cầy hương cầy dông sp cy tai trng oài vng ty
nguyên này hầu như ều nằ trong sch ỏ vit na
2.4.3.2 B m vut
 ộ gốc chn: họ tru bò, ợn ,hươu xạ hươu nai
 ộ guốc : tê gic, ngựa
ộ ng vuốt trong tự nhiên cung cp ột ngun protein ộng vt rt ớn
 Họ tru bò: sng rỗng gng iền với khối sọ nếu như gy sng ột ần trong ời th
sẽ không ọc ại tuyến tiêu giả cả ực ci ều c sng con ực và con ci
ều c sng
 Họ hươu nai: sng c không gng iền với
hộp sọ v vy c sự thay sng hằng n sau
ột n sng rng ứng dng nuôi hươi nai
y nhung, ên khoảng 20c th dinh
dưỡng cựu k cao
 Họ tê gic: sng dạng sợi li ti, cu tạo như
ng tay va tc Thức n à chi non sinh
sản trong iều kin cực thun chu tnh sinh
sản khoảng 2-3 na sinh ột ần tê gic Java hin nay rt t ược t thy vng
t Lộc ảo Lộc tuy nhiên số ượng hin nay còn rt t và rt kh nhn giống
2.4.4 H T
Nhn thy sự a dạng của cc oài ộng thực vt Qua vic quan st cc ôi hnh và
ược giới thiu về c i tp tnh nhiều oài ộng vt, cc oài t hu Ty
Nguyên và c bit à ột số oài c nguy cơ bị tuyt chủng

Hnh 219: Hươu Vàng và Hươu Sao


26

2.5 I HẢ ST : H U HG
Thời gian: 19h thứ 3 ngày 19/7/2011
iều kin: trời tối ạnh
2.5.1 GII THIU CHUNG V H U HG (HH)
HXH rộng 38ha c ộ sâu trung bình 1,5m, nằ ngay trung t TP à Lạt ộ cao
1477 ưu vực của h 26,5km
2
. Nằ trong khoảng11
0
56’ ến 12
0
00’N và 108
0
26’ ến
108
0
30’E
T xưa h Xun Hương c chức nng à nơi tch nước nhằm cung cp nước sinh hoạt
cho thành phố nhưng do cht ượng nước h không p ứng tiêu chuẩn nên hin nay
ngun nước của h ược sử dng cho vic tưới sân golf với din tch tưới là 50 ha.
Ngoài ra, H Xun Hương còn c tc dng tạo cảnh quan y à ịa im du lịch nổi
tiếng của các du khch khi t chn ến à Lạt ược Bộ Vn Ho Thông Tin công
nhn là thng cảnh cp quốc gia.
2.5.2 TIU VG HÍ HU À LẠT
à Lạt vẫn có một khí hu miền núi ôn hòa và dịu t quanh n à Lạt có hai mùa
rõ rt: a ưa và a khô
Nhit ộ trung bnh n à Lạt là 17,9°C, biên ộ nhit ộ ngày ê à Lạt rt
lớn trung bnh n ạt 11°C, tổng số giờ nng trong n khoảng 2.258 giờ một n.
Ma ưa à Lạt thường bt ầu vào cuối thng 4 ầu tháng 5 và kết thúc vào
khoảng cuối thng 10 ầu tháng 11. Lượng ưa trung bnh n1.739 mm. à Lạt
còn có một hin tượng thời tiết ng ch khc à sương trung hnh 80 ến 85
ngày trong một n.
2.5.3 CÁC HOẠT NG KINH T - XÃ HI Ở HXH QUA KHẢO SÁT
 Bảng tổng kết thông qua hoạt ộng pht phiếu iều tra thu thp thông tin về
ngun thải và hin trạng ôi trường HXH


27
Vn p viên
( số ượng : 5)
ộ tuổi 30 - 60 2
>60 3
Thời gian sống >45 n 5
Câu hỏi
Câu trả lời Số phiếu Phần
tr
Rác thải chủ yếu
HXH
1. rác hu cơ 3 60%
2 rc vô cơ 5 100%
Ngun gây ô nhiễm
chính
1/ Hoạt ộng du lịch 2 40%
2/ nông nghip 3 60%
3/ nhà hàng, khách sạn 3 60%
4/ sinh hoạt 1 20%
5/ khác: sân golf, chợ ê quanh HXH 2 40%
Nhn xét về mùi
1/ bnh thường 1 20%
2/ hơi hôi 1 20%
3/ rt hôi 3 60%
Giai oạn ô nhiễm
nht
1/ cch y vài n (khoảng 10 n) 5 100%
2/ hin tại 0 00%
Các hoạt ộng của
chính quyền ịa
phương
1/ nạo vét h 5 100%
2/ thay nước trong h 1 20%
3/ thu gôm rác quanh h 1 20%
4/ ổ bê tông bờ h 1 20%

 Môt số ý kiến của người dân:
3. Chính quyền ịa phương chưa xử lý kịp thời nhng nơi xảy ra ô nhiễm
4. HXH nhng n sau khi thống nht (1975) có th dùng cho nhiều mc ch
sinh hoạt (tm, git và nước uống)


28

5. Vài n tr lại y cht ượng nước trong h ược cải thin nhiều nhờ các
bin pháp xử lý ịa phương (bê
tông hóa bờ h thay nước, nạo vét
h,...).
 Một số ý kiến ng gp cải thin cht ượng
nước trong HXH:
1. t nhiều thùng rc hơn xung quanh
HXH.
2. Phạt nng nhng người thiếu ý thức.
3. C nh bt thủy sản trên HXH.
4. Tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân và khách du lịch.
2.5.4 H GI, T LUN
Do ảnh hưng của các hoạt ộng sinh hoạt và kinh tế (nông nghip, nhà hàng, khách
sạn, sân goft, khách du lịch) cht ượng nước trong h ngày càng i xuống c bit
là vào khoảng 10 n trước.
Nhng n gần y cht ượng nước trong h ngày càng ược cải thin nhờ nhng
hoạt ộng quản lý h của chính quyền ịa phương (bê tông ha bờ h, nạo vét h, thu
gom rác quanh h thay nước ịnh kỳ)
Ngày nay, HXH vẫn là h nhân tạo va nổi tiếng va p và sạch à Lạt L ng.
là một im dùng chân không th bỏ qua khi du khách gần xa ến à Lạt

Hnh 220: Rc thải xả xuống h


29

2.6 IM KHẢO SÁT 7: G T ẤP C SUI VÀNG
Thời gian khảo st: 8h – 10h Thứ tư 20/7/2011
Tọa ộ: (12
0
0’29’’N; 108
0
25’25’’E)
iều kin thời tiết: Trời mát, không nng.
2.6.1 GII THIU
Công trình cp nước sạch an Kia ược khi
công xây dựng t n 1980 và hoàn thành vào
n 1984
Với công ngh và trang thiết bị hin ại do an
Mạch tài trợ, nhà máy này xử nước t t
h an Kia Sau bơ nước sạch ến b
chứa i Tng L c dung tch 5.000m
3

t ến cc b chứa c sn của thành phố
Công sut của nhà máy là 25000-
26000m
3
/ngày. Nước sạch ược cung cp cho khoảng 2/3 dn số của TP này.
H an Kia c din tch ưu vực à 245 ha, sức chứa à 21 triu
3
. Mực nước cao nht
là 1421,80 m so với mực nước bin, mực nước thp nht là 1413,80m
2.6.2 G TRÌH ẤP SẠH I
- ông trnh cp nước sạch an Kia bao g:
Trạ bơ cp 1(5 y bơ) trạ bơ cp
2 (6 y bơ) ng h nước thô ng h
nước sạch h thống van giả p 1 trạ biến
áp và 1 ường ống chuyn tải nước thô gia
trạ bơ nước thô ến nhà y xử
- Nhà y xử nước sạch với công sut
25.000m
3
/ngày t tại vị tr gần bờ h g:
b trộn và phn phối 3 b ng gia tốc 6 b
ọc nhanh phổ thông (ọc h) c i che 1 b chứa nước sạch 3000
3
trạ bơ
nước sạch với 6 tổ y và ột trạ biến p;
Hnh 222: H Dan Kia
Hnh 221: ông ty cp thot nước
Suối Vàng


30

- ường ống chuyn tải nước sạch dài 7200 t trạ bơ nước sạch ến b chứa
Tùng Lâm
- chứa nước sạch t tại i Tng L với cao trnh y b à 1560
- ường ống chuyn tải t b chứa Tng L về thành phố à Lạt g 2 tiếp theo
phân thành 2 nhnh: nhnh 1 g 54k phn tiếp thành 2 nhnh (cp nước cho
cc b Hng Vương Gouga và Dinh 1) và nhnh 2 g 1k và 2k (cp nước
cho cc b Resiaire và aypso)
2.6.3 QU TRÌH HẠT G
hứa
5000 m3
Mạng ưới
phn phối
nước thành
phố
Nhà
Hóa
cht
ng
h
nước
thô
Trạ
bom
cp I
hòa
trộn
nước
ng
gia tốc
hòa
trộn
sau
Nhà ọc
ng
thải
chứa
3000 m3
Trạ
bom
cp II
ng
h
nước
sạch
Van
giả
áp
S TRU G GH L HÀ I
Vôi
Clo
Phèn
Vôi
Clo
H DanKia


 ầu tiên nước t h Dan Kia ược ưa vào h thống trạ bơ cp I qua 5 y bơ
(3 bơ hoạt ộng 2 bơ dự phòng, mỗi máy có công sut 450m
3
/h) và ống truyền
tải t dưới òng t; qua ng h nước xc ịnh ượng nước thô ầu vào.
 Sau nước sẽ ược ưa ến b hòa trộn và phân phối trước (b có chức nng hòa
trộn các hóa cht và phân phối ều ượng nước cho ba b lng), tại b này nước
ược châm hóa cht gm có: Phèn, vôi và Clo với liều ượng thích hợp.
 Nước t b hòa trộn và phân phối trước ược phân phối ều qua 3 b lng gia tốc
acceator Dưới tác dng máy khoy trộn thì quá trình keo t tạo bông sẽ xảy ra b
Hnh 2.23 sơ dy chuyền công ngh xử nước nhà y Dan Kia


31

lng và nước tràn qua ng c rng cưa Nước t b lng ược ưa vào b hòa trộn
và phân phối sau. Thông thường b hòa trộn và phân phối trước ược thiết kế xây
dựng liền kề b hòa trộn và phân phố sau. Tại b hòa trộn và phân phối sau này lại
tiếp tc châm vôi, Clo.
 Sau nước ược ưa về nhà lọc và phân phối ều về các b lọc nhanh. Nhà lọc là
nơi c chứa 6 b lọc nhanh, mỗi bên là 3 b lọc. Quy trình xử nước có th xem là
kết thúc y bi v nước qua xử c này à nước sạch.
 Nước sạch này ược ưa về b chứa 3.000m
3
ược h thống trạ bơ cp 2 ưa
qua ng h nước sạch, van giảm áp ri tiếp tc ưa ra b chứa ài chứa Tùng
Lâm có sức chứa là 5.000m
3
và cuối cùng theo h thống ống dẫn nước phân phối
cho mạng ưới cp nước toàn thành phố.
 Bùn thải và nước thải trong suốt các quá trình xử nước tại b lng bùn và b lọc
nhanh ược ưa về b lng thải. Sau khi xử lý lng sơ bộ sẽ tr lại h Dan Kia.
2.6.3.1 S , NGUYÊN LÝ HOẠT NG CỦA B LẮNG ACCELATOR
 Sơ đồ nguyên lý hoạt đng bể lắng Accelator
B lng accelator có một máy khoy rt lớn gia b. Lực khoy của máy tạo nên một
sự chuyn ộng vòng quanh của nước con ường i này hnh thành ột lớp gọi là lớp
màng bông cn. Vì vy acceator ược xếp vào loại b lng có lớp cn ơ ửng.
 Nguyên lý hoạt động:


32

Hạt sét tạo nên ộ c của nước. Khi kết
hợp với ion nhôm trong phèn nhôm thì
hình thành nên bông cn. Nhng bông cn
nhỏ kết dính với nhau tạo thành bông cn
lớn hơn Khi bông cn có trọng lực ủ lớn
thì nó lng xuống y b tạo thành lớp bùn
cn, khi lớp bùn cn này dày lên, th tiến
hành ht bn b lng hoạt ộng tốt. Quá
trình hình thành bông cn như vy gọi là
quá trình keo t tạo bông.
ầu tiên nước thô vào t ường số 1(nước t b phân phối trước qua) Nước t b hòa
trộn và phân phối trước ược châm phèn và châm vôi. Tiếp theo, à ến vùng số 2
gọi à vng sơ cp. Tại y dưới lực xoáy của máy tạo nên hạt bông cn lớn, nhng hạt
này c kch thước lớn nên lng xuống dưới b và hình thành lớp bùn rt dày và c.
Nhng hạt bông cn nhỏ không có khả nng ng sẽ tiếp tc kết dnh hình thành hạt
lớn hơn Theo ường i của nước chúng sẽ trào ra ngoài ra vùng số 5(vùng lng). Khi
Hnh 225: Lng cceator
Hnh 224: sơ nguyên hoạt ộng của Lng cceator


33

n ủ kch thước thì sẽ lng xuống, hạt nhỏ không lng ược thì trào lên trên và gi lại
lớp cn ơ ửng, hình thành lớp màng bông cn giúp ta tiết kim hóa cht Nước sau
quá trình lng trào qua ng rng cưa và ược ưa về b hòa trộn và phân phối sau
2.6.3.2 S , NGUYÊN LÝ HOẠT NG B LC
 Sơ đồ u ạt đg ể c
B lọc ược cu tạo là một b lọc nhanh,
pha dưới có các lớp vt liu lọc: cát lọc
(cát thạch anh) pha dưới là vt liu ỡ là
sỏi và dưới cùng là các lớp ct ược sp
xếp với kích cỡ các hạt khác nhau, chiều
cao lớp vt liu lọc là 1,1 m có din tích
45m
2
. Có các h thống nước vào, ra, các
mt lọc bo ộng mực nước trong b
lọc,nếu như t lọc quá cao thì chứng tỏ b lọc y ọc nước không tốt. H thống
nước ầu vào t trên b lọc cho nước xuống, còn h thống nước ra t y b
Nu hoạt đng:
Hnh 227 ọc
Hnh 226 Sơ nguyên hoạt ộng: b ọc


34

Theo nguyên tc trọng lực. Nhng cht cn mà qua khỏi b lng sẽ ược gi lại tại b
lọc bi một lớp vt liu lọc Nước ược phân phối ều lên bề mt qua h thống số 6
(ống phun nước vào t giũa b lọc) phun ều nước lên b lọc. Cn theo nguyên tc
trọng lực sẽ lng xuống y b và bị cản bi lớp ct Dưới y b ược t h thống
ống nước ra số 9 là ống dẫn nước ra sau quá trình lọc.Ngoài ra b lọc còn có các h
thống số 7(thổi khí), số 8(ống rửa lọc
ngược).
H thống ầu dò cảm ứng bao gm 5 con
mt lọc ược t nhng ộ cao khác
nhau kim tra hoạt ộng của b lọc.
Nước dâng lên con mt lọc ngn nht
nghĩa à ực nước của b này là cao nht.
Nguyên nhân chính dẫn ến mực nước
dâng cao là do vn tốc lọc ch c nghĩa
là b này hoạt ộng k i 2 do
làm vn tốc lọc của b k i à:
o Quá trình làm vic nhiều khiến lớp cn ng nhiều trên bề mt vt liu lọc iều
này cản tr sự thm của nước qua vt liu lọc.
o Do van ưa nước ra không ược m hết cỡ dẫn ến khả nng rt nước không ủ.
Như vy cũng không ảm bảo cho vn tốc lọc.
Chú ý: Khi chúng ta kim tra, nếu van này vẫn m bnh thường, mà mực nước vẫn
dng ên cao nước này ổi màu so với b khc th c nghĩa là có nhiều cht bẩn hơn
Khi khẳng ịnh là vt liu lọc bị cn lng che phủ thì ta cần thực hin rửa lọc.
Nguyên tắc rửa lc: dựa vào lực nước và không kh xới tung lớp ct ên ẩy cạn lọc
ra ngoài. Bên cạnh b lọc có bố trí hai máng rửa ngược phc v cho vic rửa lọc.
2.6.3.3 B LẮNG THẢI
B lng thải là một b lng ngang. B chứa thải là b chứa cht cn của quá trình rửa
ngược b lọc và bùn thải của b lng Nước thải sau khi ưa về y thực hiên quá
Hnh 228 rửa ngược với 5 con t ọc


35

trình lng. Phần nước ược xử sơ bộ và
ưa tr lại h. Phần bùn cn sẽ có một bộ phn chuyên trách vic xử lý.
2.6.4 H T
Thông qua vic t hiu cc quy trnh cc h thống ọc nước TP vốn ngun tài nguyên
nước ngầ không di dào nên vic dẫn nước và tạo ra ngun nước sạch sử dng à
rt cần thiết Vic xy dựng h chứa nước nhà y cp thot nước vô cng quan trọng
Hơn na vic ki sot ôi trường tương ối tốt không ảnh ến cht ượng ôi
trường xung quanh

Hnh 229 ng thải
Hnh 230 Nước sạch sử dng


36

2.7 I HẢ ST NHÀ MÁY X LÍ C THẢI À LẠT
Thời i: 14h chiều thứ 4 ngày 20/7/2011
Tọa ộ: (11°57'6"N; 108°25'16"E)
iều kin: trời nng trong xanh
2.7.1 GII THIU CHUNG
à Lạt à nơi ầu tiên Vit Nam, xây dựng h thống thu gom, xử nước thải sinh
hoạt. Dự án v sinh à Lạt hợp tác gia hai chính phủ Vit Na và an Mạch ược
trin khai t n 2003 với tổng số vốn ầu tư 321 t ng. Nhà y i vào hoạt ộng
t tháng 12 – 2005.
Nhà y xử nước thải ược thiết kế với công sut 7500
3
/ngày ê ược xy
dựng với din tch 75ha tại hạ ưu suối Cam Ly-cuối ường Ki ng Thông qua h
thống tuyến cống thu go: tự chảy 7 trạ bơ nng nhờ ịa hnh dốc Tại y nước
thải ược xử bằng công ngh xử cơ học và sinh học trước khi xả ra hạ ưu suối
Cam Ly. H thống cống nước thải ược xy dựng ới tch bit với h thống thot
nước c sn chiều dài khoảng 43k Trạ bơ chnh với công sut 500
3
/giờ
Tuyến ống p ực chuyn tải nước thải t trạ bơ chnh về nhà y xử nước thải
c chiều dài 22k
2.7.2 S QU TRÌH LÍ


37

Nhà y bao g nhng hạng c chnh như sau: h thống chn rc g cc ưới
thô 60 và ịn 4 y cuốn và p rc tự ộng; b ng ct g 3 ngn kch
thước chung 194 x 35 x 15; 2 b ng hai vỏ với kch thước ỗi b: 258 x
74 x 1105; 2 b ọc sinh học nhỏ giọt với ường knh ỗi b 22 chiều cao
595; 2 b ng thứ cp với ường knh ỗi b 31 chiều cao 25; trạ bơ tuần
hoàn với kch thước: 98 x 45 x 53; 3 h sinh học và khử trng với din tch 25
ha; 2 sn phơi bn c i che din tch 4000
2
g 20 ô kch thước ỗi ô: 34,2m x
64; h thống ường ống kỹ thut ường knh t Ø150 ến Ø700; y pht in dự
phòng công sut 60 kV và trạ biến p 160 kV; phòng iều hành; vn phòng à
vic và xưng
2.7.3 QU TRÌH VÀ H HOẠT NG
2.7.3.1 H THG LI CHẮN RÁC
Lưới chn c tc dng oại bỏ cc cht không tan (que giy gi ti niong) và ột
phần cc dạng keo trong nước thải ng thời bảo v h thống bơ van ường ống
và các công trình phía sau.
Q

5t

n
h
à

i

u

h
à
n
h

S
â

p

ơ
i

ù

B


l

c

n
h


g
i
o
t

S
C
R

B


l

n
g


c
á
t

Toàn bộ
Iượng bùn
ước
ra
ước vào

Q2 Bùn
hoạt tính
Q3 Nước tách bùn

ng h ưu ượng
Trạ bơ
QMPS
B


I
m
h
o
f
f

B


l

n
g

c

p

2

Hnh 231 sơ quy trnh xử nước thải


38

u tạo:
- Ngn ưới chn
- Lưới chn rc: chn ại cc oại rc thô ớn dễ
cào dọn bằng tay
- My cuốn rc bc thang: vn hành bằng cơ oại
bỏ các phần tử nhỏ hơn không phn huỷ ược
ra khỏi nước thải, bảo v vt liu lọc sinh học
không bị dơ bẩn. Vic khi ộng và dng ưới
chn rác bc cp ược iều khin theo thời
gian bi một thiết bị cảm biến mực nước trong
ương ưới chn rác. Khi rc ọng nhiều trên ưới bc thang, mực nước dâng cao,
cảm biến sẽ bo ộng và truyền tín hiu ến ưới bc thang ưới bc thang tự khi
ộng thu rác và chuyn ến một bng chuyền (vít tải) hình xon ốc. Tại y rc
ược tch nước và ưa ến thùng chứa.
- Lưới chn rc ịn: ược cào bằng tay ược
sử dng khi y cuốn rc bc thang ngng
hoạt ộng
2.7.3.2 B IHFF (B L V)
Loại bỏ cc tạp cht ơ ửng còn ại c 8
ngn ng Phần su nht à 109 nh cao
hơn t t 1
2.7.3.3 B LẮG T
Loại bỏ cc hạt không hòa tan c vn tốc ng
ch cao ường knh ớn hơn 01; trnh sự
ài òn giả sự ng ọng cc vt iu trong ống kênh ương dẫngiả số ần
rửa b phn hủy cn
Ngn ng ct ược xy dựng dng h và bằng bêtông với chiều dài 178 và chiều rộng 1
/ương Ngn g c ba ương ng sạn ct ỗi ngn ều c cửa chn Vn hành un
phiên 2 ngn trong khi ngn thứ ba dự phòng.
Hnh 233 ihoff
Hnh 232 Thng ựng rc thô


39

2.7.3.4 B L SIH H TẢI (B L H GIT)
H thống xử hiếu kh sử dng cc vi sinh vt
b vào ôi trường ọc và phn hủy cc cht
hu cơ oại bỏ cc cht hu cơ ra khỏi nước
thải
u tạo:
- H thng phn phối nước với: h thống cần à
dàn ống tự quay ống ứng dẫn nước vào t
t b nh ống p khớp quay hnh cầu
ưa nước ra 4 ống nhnh t nằ ngang song
song với bn knh b Trên ống nhánh lp vòi phun nước xuống mt b lọc. Áp lực
của cc vòi nước biến thành lực làm cho dàn ống nhánh quay quanh trc.
- Vt iu ọc: khối nhựa pastic dạng tổ ong
- Quạt cp kh: cung cp ầy ủ oxy cho qu trnh xử hiế kh; 2 cnh quạt thổi
kh y b công sut 5000
3
/h.
Hoạt ộng bằng trọng ực và p ực (tạo chuyn ộng xoay) của nước chảy qua cc vòi
cần phn phối nước phải uôn ược gi ả bảo sự sống cho vi sinh vt
trên b ọc và tuổi thọ của b
2.7.3.5 B LẮG TH ẤP
Lng cn bn (àng vi sinh vt) ược hnh thành và bong trc trong qu trnh xử
sinh học hiếu kh b ọc sinh học cao tải à trong nước thải trước khi xả ra cc h
sinh học hnh tròn với thiết bị gạt bn vn hành bằng cơ y bề và t b thu
go bn và vng bọt Trung t của b ng xy dựng ường ống dẫn nước vào hố
nước vào và hố tp trung bn y b Mng nước thải c vị tr st tường của b ng
2.7.3.6 S PHI B
Là khô bn ược xả ra t b ihoff
2 sn phơi tổng din tch 4000
2
ỗi sn c 10 ô hnh ch nht ỗi ô c 2 ngn
xả bn ược phn phối bi ường ống trên thành ỗi ô ên dưới c h thống thu
nước tch bn
Hnh 234: B lọc sinh học cao
tải


40

n t b ihoff xả xuống qua h thống ường
ống phn phối tới ngn phơi Nước tch bn sẽ
th qua ớp ct y ngn phơi chảy theo
ường ống nhnh về ống trung t và chảy về
hố bơ bn bơ về ầu vào xử ại Sau
khi khô (28 ngày) ược ủi về cuối ngn và tiếp
tc xả bn
2.7.3.7 H SIH H
Là sạch vi khuẩn gy bnh và hu cơ trước
khi thải vào suối a Ly G 3 h iền nhau
tổng din tch t thong khoảng 22ha và
dung tch khoảng 40000
3
thời gian ưu ại
khoảng 5 – 10 ngày. Mỗi h ược xy dựng
công trnh h thống vào ra cng với p tràn
chống sng bằng betong
Tại h sinh học còn xảy ra các quá trình song
song xử lý hiếu khí, tùy tin và kỵ khí. H 1
ược cung cp oxy nhờ 2 gung quay gn vào
ôtơ công sut 2HP. Ngoài ra, h 2 và h 3 có thả bèo (lc bnh) góp phần xử lý
nitơ trước khi xả ra suối Cam Ly.
2.7.4 H T
Tha quan học tp tại nhà y hiu ược quy trnh xử nước thải
Nhà y sau khi i vào hoạt ộng pht sinh ột số vn ề về i cht thải chứa
nhiều vi sinh vt gy bnh nên ngưng hoạt ộng

Hnh 236 H sinh học

Hnh 235 sn phơi bn


41

2.8 I HẢ ST S 9: HI Ở GIG L (L G)
Thời gian: 8h sng ngày 21/7/2011
iều kin: thời tiết t không nng
2.8.1 GII THIU
Trại c hi Giang Ly ch cch trung t
à Lạt chng 55 k nằ trên tnh ộ
723 nối thành phố à Lạt với TP Nha
Trang.
Nhn thy iều kin tự nhiên ngun
nước c th thch hợp cho c hi vn
sinh trưng và pht trin n 2006
UND tnh L ng giao S Nông
nghip và Pht trin nông thôn tnh phối hợp với Vin nghiên cứu nuôi trng thủy sản I
và III trin khai ề n nuôi thử nghi c nước ạnh trên ịa bàn Thng 4/2006 ợt
nuôi c hi vn ầu tiên ược thực hin tại thôn Kong Kanh x ạ hi, huyn
Lạc Dương
hi vn tên tiếng nh: Rainbow trout tên khoa học: Oncorhynchus mykiss, có
ngun gốc t vng bin Thi nh Dương khu vực c Mỹ ược di nhp vào nuôi
nhiều nước chu Âu t nhng n 1890
Thành phần dinh dưỡng chnh trong 100 g thịt c g 302 g cht rn 175 g protein
102 g cht bo 01 g ường ngoài ra còn chứa nhiều axt bo omega-3 axt này dễ hòa
tan vitain D và nước hòa tan vitain 12
ngoài tự nhiên khi còn nhỏ c hi vn n u trng côn trng gip xc nhỏ ộng vt
ph du; khi trưng thành chng n gip xc (ốc trai) côn trng nước và c con
hi vn nuôi sử dng thức n công nghip dạng viên
nh trên c hi g c bnh n trng: c ố trng ang thn c giai oạn à
giống do iều kin ngun nước, do b
2.8.2 IU I UI .
iều kin nhit ộ nước 19-20
o
C rt tốt cho hi
Hnh 237 khu vực nuôi c hi


42

iều kin tốt nht thường do ngun nước và thức n
Din tch trung bnh ỗi h à 400-500 m
3
. Mt ộ thường thường 5-7 con/m
3

Thường PH >8 Trung bnh 3-5 ngày th v sinh ao 1 ần ỗi ao c t cc iếng bạt
àu en giả nh sng trong ao
2.8.3 QUY TRÌH Ẫ VÀ H UI, HẤT LG I
TRG HU V UI .
ược nuôi trong ao t bạt với ngun
nước suối ạnh ưu thông iên tc ược y t
rng già.
Nước tự nhiên ưa về à dẫn vô 1 ao sau
dng trực tiếp cho cc ao nuôi c
Ngun nước y t suối tự nhiên. ỗi cuối
ao ta c 1 ống xả y khi ao h dơ hoc
bẩn c th xả y v sinh cht thải rong rêu
hay t ct trong h V vy pha cc ao ầu
ngun nước c iều kin tốt hơnNgun
nước y t ao trên ri xuống ao dưới tn
dng ại ngun nước ngay t ầu à h
thống ống thông qua ao này ao kia.
2.8.4 QUY TRÌNH NUÔI
an ầu phải nhp trứng về ri p trứng n sau ươ giống và cuối cng à ưa ra
h nuôi thương phẩ Hin nay L ng ới ch thực hin ược 2 công oạn à
ươ giống và nuôi thương phẩ
Qu trnh nuôi t con giống à thả ra ược h thương phẩ t 25 - 3 tháng cho ra
t 25-40g/con nuôi t 25g-1kg th t khoảng 7 ến 8 thng na trung bnh 1 quy trnh
nuôi à 1 n cho ra c thương phẩ à t 900g ến 12kg
uối cc ao nuôi c c 1 h chứa chứa cht bẩn hoc phn c ng ại không xử
(do cht thải của c rt ong) ri ưa ra ngoài
Giống c hi phải nhp trứng t nước ngoài về ươ p chủ yếu à Phần Lan ức
Hnh 238 H thống ao nuôi cc hi


43

Cho n 7h – 10h – 17h ối với c hi thương phẩ còn c hi giống th cứ 2 tiếng cho
n 1 ần
2.8.5 HG HÓ HĂ TRG VI UI HI
Cá hi vn à ối tượng hoàn toàn ới công ngh nuôi và ịa bàn ới nên vic nhn
rộng và pht trin giống c này trên ịa bàn tnh còn nhiều vn ề cần phải nghiên cứu
c giải php thch hợp:
+ Ngun thức n và con giống phải nhp ngoại nên gi thành cao và không chủ ộng
+ hưa c quy hoạch cho vic pht trin cc ối tượng c nước ạnh tại L ng
+ Vic xc tiến giới thiu sản phẩ rộng thị trường pht trin công ngh chế biến
nhằ tạo ra nhng sản phẩ c gi trị cao hơn (c hi hun khi c phi ê)
+ Vn ề ào tạo nhn ực n chc kỹ thut nuôi (kh phức tạp) và vn ề ầu tư cơ
s vt cht kỹ thut kh cao.
+ Vn ề ả bảo ôi trường sinh thi tại cc thủy vực nuôi c
2.8.6 H T
Quan st học tp t hiu thê ột ô hnh kinh tế ới T hiu h thống dẫn nước
cung cp nước cho nuôi trng c hi t hiu iều kin ôi trường sống của c hi
Hin nay c h ang ại hiu quả kinh tế cao c th nhn rộng pht trin kinh tế cho
nhiều khu vực c iều kin thch hợp nuôi trng
uối cc ao nuôi c c 1 h chứa chứa cht bẩn hoc phn c ng ại không xử
(do cht thải của c rt ong) ri ưa ra ngoài Khi nuôi với ô hnh ớn thờ gian keo
dài cht thải của c cần phải ược xử trit trnh ô nhi ôi trường nước44

2.9 I HẢ ST 10: V QU GI BIUP- I BÀ
Thời i khảo st: 10h sng ngày 21/7/2011
Tọa ộ vị tr khảo st:
iều kiên:
2.9.1 GII THIU
Vườn quốc gia (VQG) idoup à ột trong 4 trung t a dạng sinh học của Vit Na
và à 1 trong 28 trung t da dạng sinh học thế giới.
Din tch vng i à 7003845 ha trong : Phân khu bảo v nghiê ngt: 33582 ha;
Phân khu phc hi sinh thi: 22854 ha; Phân khu dịch v hành chnh: 7502 ha; Din
tích khác: 6.100,45 ha.
2.9.2 V TRÍ L
Thuộc ịa bàn huyn Lạc Dương và ột phần huyn a Rông Tnh L ng
Kh hu: c trưng nhit ới gi a Ty nguyên à ượng bức xạ t trời cao ưa
nhiều với a khô r rt tuy nhiên a khô thực sự ch ko dài trong 2 thng (thng 1-
2) Qui ut phn ho nền nhit ẩ theo ai cao và hướng phơi chi phối iều kin kh
hu trong khu vực
Thuỷ vn: thượng ngun hai h thống ưu vực sông Krông-Nô (ổ về Mê Kông) và
sông Ða Nhi (ổ về Ðng Nai) Mạng ưới thuỷ vn khu vực rt pht trin với t ộ
sông suối dày phn bố kh ều trên toàn bộ 2 ưu vực
2.9.3 Ặ I HẤT, TH HG, HÌH.
 ịa cht: tương ối ng nht chủ yếu à h
maca axt Ngoài ra còn c biến cht
phiến thạch và vôi.
 Thổ nhưỡng: c nhiều oại t như t n
vàng ỏ pht trin trên aca axt; t
n vàng ỏ pht trin trên biến cht
phiến; t n ait ni cao; t dốc t; t ph
sa sông suối
Hnh 239 tại i khảo st


45

 ịa hnh: ang c trưng của ni trung bnh
hướng chủ ạo à c Na ch ộng Ty
Ni c dạng khối tảng với sư phn bc ịa
hnh không r nt Mức ộ chia ct su trung
bnh nhưng chia ct ngang ạnh tạo nên cc
bề t nh ề ại gợn sng Tại i
khảo st Thung ũng hp và dốc hủ yếu
hnh ch V y gần như à nh chia nước
ột bên về L ng ột bên à Khnh
Hòa Khoảng 8h sng hoc chiều 3-4 sương
dày c gy nguy hi cho giao thông
 Hin tượng ịa cht ôi trường: chủ yếu à
trượt t Sạt rt nhiều nht à nhng nơi
bờ phong ha nhiều c t hoc st Vào
a ưa hin tượng sạt t sảy ra nhiều
nên thường à k bê tông bằng nht à
nhng nơi vỏ k betông thường c ổ
thot nước t vỏ phong ha nếu không c ổ
này sẽ ẩy cả k i Vào a ưa cần th phải ch ến trượt
2.9.4 ẠG SIH H
 Loài thực vt: ho ến nay tại Vườn quốc
gia Bidoup-Ni à c 1468 oài bao
g Họ Lan (Orchidaceae): 250 oài Họ
Cúc (Asteraceae): 78 oài; Họ Ðu
(Fabaceae): 65 oài; Họ ỏ (Poaceae): 58
oài; họ à phê (Rubiaceae) 45 oài; Họ D
(Fagaceae): 41 oài;
Hnh 240 Thung ũng ch V
Hnh 241 Sạt trên ường qua
ni bà
Hnh 241 Thả thực vt tại i
khảo st IDOUP


46

 Loài ộng vt: Tuy chưa c số iu ầy ủ và chnh xc nhưng sơ bộ về số ượng
oài xếp theo thứ tự như sau: hơn 398 oài trong 52 oài qu hiế 36 xếp vào
sch ỏ VN
 Về Th: ao g cc họ: họ ầy (Viverridae); họ huột (Muridae); họ Kh
(Cercopithecidae); họ Mo (Feidae); họ Sc cy (Sciuridae); họ hn
(Musteidae); họ Hươu nai (ervidae); họ Gu (Ursidae
 Về hi: c họ Khướu (Tiaiidae); họ Trĩ (Phasianidae); họ u cu (ucuidae);
họ hào ào (Pycnonotidae); c bit c nhng oài c hu hp như: Mi
Langbian (rocius Langbianus) Khướu ầu en (Garruax ieti) Khướu
x (Garruax yersini) S thông họng vàng (ardueis onguioti)
 Về ò st: họ Rn nước (oubridae); họ Nhông (gaidae); họ Rn hổ
(Alapidae); họ Tc k (Gekkonidae);
 Về Ếch Nhi: c cc họ: họ Ếch nhi (Ranidae); họ Nhi bầu (Microhya); họ c
nhà (ufonidae); họ Ếch cy (Rhacophonidae)
2.9.5 THG
Thông ỏ c tên khoa học à Taxus Waichiana Zucc thuộc họ Taxaceae à oài cy
qu hiế c gi trị kinh tế và khoa học rt cao y thông ỏ sinh trưng rt ch
phn bố hp y thông ỏ 100 tuổi ường knh ngang thn à 35c
L và vỏ cy thông ỏ c hà ượng hoạt cht 10-D III sản xut Taxo nguyên
iu chnh iều chế thuốc cha trị ung thư như: ung thư bung trứng ung thư v, ung
thư phổi xử hc tốThông ỏ à oài ch ới gp L ng với số cy ước tnh
ch trên 250 cy Trong sch ỏ Vit Na 2007 thông ỏ ược xếp vào cp VU-oài sẽ
nguy cp còn trong nghị ịnh 32/2006/N-CP của chnh phủ thông ỏ ược xếp vào
nhóm IA – nghiê c khai thc sử dng v c ch thương ại
Hin nay t ược ột quần th thông ỏ rt ớn tại Lạc Dương- L ng c
khoảng 150 cy với chiều cao trung bnh 20 ường knh 47c Trong cy ớn
nht c chu vi o tại vị tr cao 13 à 46 Ngoài ra an quản thu ược nhiều


47

ẫu cành c ang nn ci và cc cy ti sinh phn bổ rải rc trong khu vực nng tổng
din tch thông ỏ tại L ng ên 118ha
Ngoài quần th này trước iều tra khảo st ột quần th g 24 cy thông ỏ
ớn tại khu vực x Lt (huyn Lạc Dương Hin nay thông ỏ c th nhn giống ược.
Loài này qu v chng ta cho th chiết xut itrit với gi thị trường à 15 triu USD/kg.
Thông ỏ Vit Na c hà ượng itrit cao gp 4 ần so vi trung quốc gp 40 ần Mỹ
và 100 ần so với Mesico.
2.9.6 HI TRẢ H V I TRG RG TẠI V QU GI
BIDOUP
Lợi ch của chi trả ôi trường rng gp phần nng cao thu nhp của người dn xa i
giả ngho p ứng phần nào nhu cầu sản cho cộng ng và cc công trnh chung
của cộng ng như gỗ à nhà rông nhà cộng ng hội họp L sản ược khai
thc t rng và sử dng nhưng không à ảnh hưng ến sự pht trin của tài nguyên
rng (sử dng rng bền vng) ối với din tch rng và t rng chnh quyền ịa
phương giao cộng ng c th tn dng khi rng chưa khp tn hoc t trống chưa
trng rng canh tc kết hợp cy nông nghip ược cc dự n hỗ trợ vốn sản xut
ược hưng ợi cc sản phẩ t rng do tiết ki chi ph cho nhà nước Nhiều
cộng ng ang quản rng không c sự hỗ trợ của nhà nước về kinh ph nhưng rng
vẫn ược quản tốt
2.9.7 H T
Rng quốc gia idoup c sự a dạng sinh học cao hơn so với Langbiang thả thực vt
phong ph với nhiều oài cy rộng t trưng Sự khc nhau về iều kin thời tiết như
nhit ộ cao hơn u trc ịa cht t phong ha Ngoài ra thông ỏ à ôt oài t hu
rt c gi trị cần ược bảo v nghiên cứu nhn giống Vic chi trả dịch v ôi
trường y ang gp phần bảo v rng và nng cao ời sống người dn ịa phương


48

3 HH H
3.1 I HẢ ST S SÔNG CÁI
Thời gian 13h chiều ngày 21/7/2011
Tọa ộ: (12
0
17’2’’N; 108
0
58’41’’ E)
iều kin: trời trong nng nng
3.1.1 GII THIU
Sông Cái (Nha Trang) bt ngun t vùng
ni hư Giao (M'Drk k Lk) ộ
cao 900 chảy theo hướng ty bc -
ông na thượng ưu và trung ưu ổi
hướng gần ty - ông hạ ưu ổ ra bin
ông tại vịnh Nha Trang tnh Khánh
Hòa dài 79 k Din tch ưu vực 1904
km
2
cao trung bnh 548 ộ dốc trung
bnh 228 t ộ sông suối 082 k/k
2
15 ph ưu với chiều dài trên 10 k
Tổng ượng nước cả n 179 k
3
tương ứng với ộ su dòng chảy 940 ôun
dòng chảy 298 /sk
2
Ma ũ t thng 10 ến thng 12 chiế khoảng 73 ượng
dòng chảy cả n ôun a ũ 240 /sk
2
Ma cạn t thng 1 ến thng 9 chiế
khoảng 27 ượng nước cả n ôun dòng chảy a cạn 10 - 18 l/s.km
2
.
3.1.2 HẤT THUỶ VĂ
Do ịa hnh gy ra t ưa ớn ảo Lộc
ượng hơi ẩ t i ến à Lạt nên ượng
ưa tại khu vực à Lạt ch ạt 1600
Sau gi a Ty Na ẩy hơi ẩ (lúc
này ượng hơi ẩ t i kh ớn) vượt qua
dy Trường Sơn xuống Trường Sơn ông
c này hơi ẩ ch ạt 70 – 80 ương
ưa còn khoảng 1400 Nha trang
Hnh 31 ột khc của sông i
Hnh 32 bi bi ột khu vực của sông i


49

th còn 1200 hế ộ thủy vn sông i Nha Trang thuộc khu vực hạ ưu.
ờ sông bên ỡ bên bi sông bt u uốn khc xut hin hin tượng sạt ỡ hai bên ộ ra
chủ yếu à phun trào bãi bi thường nằ trong chế ộ ũ.
3.1.3 ẶT ẮT
3.1.4 H T
Nhn biết ược chế ộ thủy vn quan st ược ịa hnh hai bờ sông bên bi bên
thả thực vt nhn tạo g c a bp Nhn biết sự thay ổi iên tc của cc hạt sa
cu gần sông.
- Trên bờ sông: ct vn thô
- ch sông khoảng t >50 t ct pha => trng a
- ch sông khoảng 200: t ph sa hạt ịn

Hnh 33 t ct ịa hnh khu vực sông i khảo st


50

3.2 I HẢ ST 12: VI HẢI G H H TRG
Thời i: 15h chiều ngày 21/7/2011
iều kin: thời tiết nng bức nhiều nng
3.2.1 GII THIU
Vin Hải dương học nằ tại số 1 ầu , thành
phố Nha Trang tnh Khánh Hòa.
Vin Hải dương học à ột trong nhng cơ s
nghiên cứu khoa học ược ra ời sớ nht
Vit Na và ược coi à cơ s ưu tr hin vt
và nghiên cứu về bin ớn nht ông Na .
3.2.2 ẪU VT, SIH VT
ảo tàng sinh vt bin c trên 20000 ẫu vt
của hơn 4000 oại sinh vt bin và nước ngọt
ược sưu tầ gn gi t nhiều n bên cạnh
nhng ẫu vt sống ược nuôi thả trong nhng
b knh th chiê ngưỡng hàng tr oài
sinh vt bin nhit ới xe xt t hiu hơn
10000 oài sinh vt bin ông ang ược ưu
tr
c bit bảo tàng ang ưu gi bảo quản trưng
bày bộ xương c voi khổng dài gần 26 cao
3 bị chôn vi trong òng t ng
bằng sông Hng t nht hơn 200 n y à
ột di vt ịch sử tự nhiên vô cùng quý giá.
y thực sự à ột nơi vô cng th vị bổ sung
rt nhiều cho ôn học cũng như nhn thức về
nhng g ang diễn ra thế giới xung quanh
Hnh 34 Vin hải dương học
Hnh 35 ộ xương Voi dài
26m, cao 3m
Hnh 36 ao tiên- biu
tượng của vin Hải Hương Học


51

uộc sống thiên nhiên tht sự còn vô vàng nhng iều th
3.2.3 Ặ I SIH THI T S LÀI
3.2.3.1 P V E
p à ột trong nhng oài rt d
p rt thnh với i u và i nước tiu.
Khi nghe thy i thưc n cch xa 3-4 km th
c p bơi rt nhanh tới chỗ con i với vn
tốc khoảng 50 k/h
Hin nay gic ạc của c p c th thay thế
gic ạc của người thịt của c p c th
dng cha bnh ung thư
3.2.3.2 R H VÀ I I
ều ược gọi chung à Ra in Tuổi thọ
của Ra in thường rt cao trên 100 tuổi
Ra ci uôn tr về nơi n sinh ra trứng
Giới tnh của ra con ph thuộc vào nhit ộ
môi trường Số ượng trứng ra rt nhiều
nhưng t sống st rt thp Hin tại ra bin
ang nằ trong sch ỏ
3.2.3.3 ẶT QUỶ
Hay còn gọi à Thường kh nhn biết
trong tự nhiên Trên ưng n c 13 ci gai
chứa ộc nếu bị gai th rt nguy hi c
th dẫn tới tử vong

Hnh 39 Mt Quỷ

Hnh 37 Mp Vy en
Hnh 38 Ra Xanh và i Mi


52

3.2.3 T S GHIÊ U TRG VI BẢ T ẠG SIH
H Ã TRI HI THÀH G TẠI VI HẢI G H
NHA TRANG
 Xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo tôm giống (1979). Kết quả này ược phổ
biến và ứng dng rộng rãi ngay t nhng n 1980 Kết quả này gp phần làm
cho tnh Khánh Hòa tr thành trung tâm cung cp giống tôm nuôi chủ yếu cho cả
nước và thc ẩy nghề nuôi tôm xut khẩu phát trin.
 T nhng n 1990 ến nay, các nghiên cứu về a dạng sinh học, hin trạng khai
thác tài nguyên và tiề nng bảo tn thiên nhiên ược chú trọng khảo sát
và soạn thảo các lun chứng thiết lp các khu bảo tn bin Nam Vit Nam (Phú
Quốc ôn ảo, Cù Lao Cau, Hòn Mun, Cù Lao Chàm). Trong số ột số khu
bảo tn bin như Hòn Mun (nay à vịnh Nha Trang), Cù Lao Chàm, Phú Quốc
i vào hoạt ộng. Ngoài ra, còn tham gia xây dựng các mô hình quản lý và phc
hi h sinh thái với sự tham gia của cộng ng hoc doanh nghip. Vic giám sát
rạn san hô cũng ược tiến hành ều n và cung cp dẫn liu cho quản lý thích
ứng cc ịa phương
3.2.4 H T
ược quan st tn t nhng sinh vt bin à trước y ch ược nhn thy thông qua
ài bo tivi sch v Thông qua giới thiu nhn thy sự a dạng sinh vt bin Nhn
tn t cc ẫu ha thạch học tp t hiu ột số tp tnh sinh học của nhiều oài
ộng vt bin Ngoài ra còn ược giới thiu về ột số hoạt ộng nh bt ễ hội của
ngư dn bin Tng thê kiến thức và thức hơn trong vic bảo vic bảo tn a dạng
sinh vt bin.


53

3.3 I HẢ ST 3: KHU BẢO TN BIN (KBTB) HÒN MUN
Thời i: 8h sng ngày 22/7/2011
iều kin: trời trong xanh t
3.3.1 GII THIU V KHU BẢO T BI H U
Hòn Mun cách cảng Cầu Cá 10 km (khoảng 45 pht i tàu)
ược gọi à Hòn Mun v pha ông Na của ảo c nhng ỏ nhô cao vch
dựng hi tr tạo thành hang ộng c bit y en tuyền như gỗ un rt hiế
thy nhng nơi khc
KBTB Hòn Mun nằ trong Vịnh Nha Trang bao g cc ảo như Hòn Tre Hòn
Miễu Hòn Tằ Hòn Một Hòn Mun Hòn au Hòn Vung Hòn Rơ Hòn Nọc và
vng nước xung quanh Din tch khoảng 160k
2
bao g khoảng 38 k
2
t t và
khoảng 122 k
2
vng nước xung quanh cc ảo.
3.3.2 G T BẢ T I I VI PHT TRI U LH
T n 2001 Khu bảo tn bin Hòn Mun dự n bảo tn bin chnh thức ra ời Mc
ch của dự n: “ảo tn ột ô hnh in hnh về a dạng sinh học bin c tầ quan
trọng quốc tế và ang bị e dọa” và ạt ược cc c tiêu “gip cc cộng ng dn cư
tại cc ảo nng cao ời sống và cộng tc bảo v quản c hiu quả a dạng sinh
học bin tại KBTB Hòn Mun”
Hnh 310 bản khu bảo tn bin HN MUN


54

H sinh thi ộng thực vt bin y vô cng phong ph Theo thống kê trên thế giới
c khoảng 2000 oài san hô và sinh vt bin th Hòn Mun c tới 1500 oài
ông tc bảo tn: quy ịnh nhng khu vực hạn
chế và c nh bt thủy hải sản tổ chức nhiều
hoạt ộng hổ trợ chuyn ổi nghề ối với người
dn ịa phương giả p ực của con người
ối với bin Dự n sau 10 ạt ược sự ủng hộ
của người dn ịa phương c dạng san hô sau
ột thời gian phc hi và ược ưa vào pht
trin du ịch: xe cc rạng san hô bằng tàu y
knh; n xe san hô; t bin
Hằng n còn c sự ng gp của cc c nhn tổ chức vào cc hoạt ộng phc hi
ch sc rạn san hô như nht rc dưới y bin gio dc tuyên truyền bảo v Ngoài
ra kinh ph thu ược t hoạt ộng du ịch sẽ trch ra vào vic bảo tn ch sc san hô.
3.3.3 HG TG T T PHIU HẢ SÁT


Hnh 311 San hô Hòn Mun55

Bả tổ kết: ức ộ hài òng và sn sàng chi trả của khch du ịch khi ến với khu
bảo tn Hòn Mun
Tổng số phiếu: 11
Câu hỏi Trả lời
S
phiếu
Phầ trăm s
phiếu
ộ tuổi khảo sát
>50 3 27.27%
40- 50 2 18.18%
20-40 6 54.55%
Số lần ến Hòn Mun
Lần ầu 6 54.55%
>2 5 45.45%
Cảnh vt khu bảo tn
p 9 81.82%
nh thường 1 9.09%
T 1 9.09%
Mức ộ hài lòng về khu du
lịch
Hài lòng 5 45.45%
hưa hài òng m 6 54.55%
Không hài lòng 1 9.09%
Rt không hài lòng 0 0.00%
Mức ộ xe xt ến Hòn
Mun lần na nếu ến Nha
Trang
Không 5 45.45
Có th cân nhc 4 36.36%
Chc chn 2 18.18
Mức ộ sn sàng chi trả cho
các dịch v h sinh thái
Sn sàng 5 45.45%
Cân nhc 3 27.27%
Không 3 27.27%
 Nhng iều hài òng:


56

 ảnh vt p nước trong và sạch
 Dịch v ng san hô bằng tàu y knh rt p và th vị.
 Nhng iều còn chưa hài òng:
 Dịch v du ịch rt t và chưa tốt.
 Khch tha quan qu ông à không kh ngột ngạt nhn viên phc v chưa tốt
 Qu t thng rc khu bảo tn.
 Nhà v sinh bẩn hôi
3.3.4 KT LUN
Phần lớn khách du lịch cảm thy hài lòng và sn sàng chi trả cho dịch v sinh thái
khu bảo tn. Khách du lịch vẫn c ịnh ến y thê ần na nếu c cơ hội ến Nha
Trang.
Khu ảo Tn in Hòn Mun c cảnh p nước bin trong xanh Dịch v xe san hô
bằng tàu y knh rt ược hoan nghênh thu ht nhiều khch du ịch Nhưng hoạt ộng
du ịch ảnh hưng kh ớn ến công tc bảo tn ần phải hạn chế số ượng khch du
ịch ến ảo hơn nửa ả bảo ôi trường trên ảo