You are on page 1of 9

Biu TT.

01
CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
_______________

N NG K THC TP
Knh gi: - ng Hiu trng Trng i hc Kinh t quc dn
(qua ng Trng phng Qun l o to)
- ng/B Trng Khoa: Thng Mi v Kinh t Quc t
Ti tn l NGUYN BO THOA
Sinh ngy Ti.........................
M sinh vin....................................................................................................................
Hin nay ang l sinh vin lp...............................................kha.........................................
Chuyn ngnh..
Ngnh..........
Khoa, b mn .......................................................................................................................
Ti tch ly tn ch, trong c . tn ch cc mn chuyn ngnh
iu kin thc tp theo quy nh ca Nh trng v Khoa.
Vy ti ngh ng Trng khoa, b mn..xt ti thc tp
v c ging vin hng dn vo t thngnm. .. . . . vi ti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
..
..
..
....
..
Ti xin chn thnh cm n !
KIN CA TRNG KHOA

Ngy

thng
nm 20
Ngi lm n
(K v ghi r h tn )

Biu TT.0 2
B GIO DC V O TO
TRNG I HC
KINH T QUC DN
Khoa, B mn:
______________

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
____________________
H Ni ngy

thng

nm 20

DANH SCH SINH VIN KHA IU KIN THC TP


TNH N NGY
Chuyn ngnh:
(Xp theo vn a,b )
TT M sinh
vin

H v tn
sinh vin

Trng khoa, BM

Ngy thng
nm sinh

Ni sinh

Lp
chuyn
ngnh

Tng s
tn ch
tch
ly

S tn ch
chuyn
ngnh

Ngi lp biu

Biu TT.03
B GIO DC V O TO
TRNG I HC
KINH T QUC DN
Khoa, B mn:
______________

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
____________________
H Ni ngy

thng nm 200

DANH MC TI THC TP
Chuyn ngnh:
TT M sinh
vin

H v tn sinh
vin

Trng khoa, BM

Lp chuyn
ngnh

Tn ti

Ngi lp biu

Ging vin
hng dn

Biu TT.04
B GIO DC V O TO
TRNG I HC
KINH T QUC DN
Khoa,B mn:
______________

CNG HA X HI CH NGH VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
____________________
H Ni ngy

thng nm 200

BO CO KT CU V S TRANG CHUYN
Knh gi: GS. TS Nguyn Vn Nam, Hiu trng
(qua Phng Qun l o to)
Cn c quy nh iu 8 Mc 3 Quy nh v thc tp v vit chuyn i vi sinh vin
i hc chnh quy o to theo h thng tn ch ti Trng i hc Kinh t Quc dn, khoa (b
mn)., bo co Hiu trng v kt cu v s trang ca
chuyn p dng i vi sinh vin chuyn ngnh.................................kha.:
nh sau:
1. Kt cu ca chuyn ngoi phn m u v kt lun gm:
-

S chng: 3 chng ; 2 chng

Chng L lun chung: c , khng

2. S trang ti thiu ca chuyn . .

Trng khoa, b mn QLSV


(Ghi r h, tn v k)

Biu TT.05
B GIO DC V O TO
TRNG I HC
KINH T QUC DN
Khoa,B mn:
______________

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
____________________
H Ni ngy

thng nm 200

BO CO CC GIAI ON THC TP V
CHM IM CHUYN
Knh gi: GS. TS Nguyn Vn Nam, Hiu trng
(qua Phng Qun l o to)
Cn c quy nh iu 10, Mc 3 Quy nh v thc tp v vit chuyn i vi sinh
vin i hc chnh quy o to theo h thng tn ch ti Trng i hc Kinh t Quc dn,
khoa, b mn., bo co Hiu trng v cc giai
on thc tp v chm im chuyn thc tp i vi sinh vin chuyn
ngnh...........................................................................

kha. nh sau:

1. Giai on thc tp:


-

Mt giai on lin tc

Hai giai on tch bit nhau:

2. Chm im chuyn hai giai on thc tp tch bit nhau:


-

T l im thc tp tng hp (%) trong im cui cng: . . .

T l im thc tp chuyn (%) trong im cui cng: . . .

.
Trng khoa, b mn QLSV
(Ghi r h, tn v k)

Biu TT.0 6
B GIO DC V O TO
TRNG H KINH T QUC DN
Khoa,B mn:
______________

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
____________________
H Ni ngy

thng nm 2009

BO CO TIN THC TP V CH KIM TRA,


THANH TRA CHUYN
Knh gi: GS. TS Nguyn Vn Nam, Hiu trng
(qua Phng Qun l o to)
Cn c quy nh iu 12, Mc 1 Quy nh v thc tp v vit chuyn i vi sinh
vin i hc chnh quy o to theo h thng tn ch ti Trng i hc Kinh t Quc dn,
khoa., bo co Hiu trng v Mc tiu, ni
dung, phng php, quy trnh hng dn thc tp, ch bo co v cng tc kim tra thc hin
tin thc tp i vi sinh vin chuyn ngnh.................................
kha. nh sau:
1. Mc tiu, ni dung, phng php, quy trnh hng dn thc tp
(gi km theo Bn k hoch thc tp ca khoa, b mn c th ha quy nh ca
Trng)
2. Ch kim tra v bo co:
-

Ging vin hng dn sinh vin thc hin ch bo co nh k.ln/tun.

Ging vin hng dn sinh vin thc hin ch bo co lnh o b mn nh k


./ tun v t xut. (V d 6 tun u sau ngy trin khai thc tp hoc kt thc
giai on thc tp tng hp, 2 tun trc khi kt thc thc tp)

Ban Ch nhim khoa kim tra tin thc tp v bo co Trng sau 8 tun.

ngh nh trng kim tra sinh vin thc tp ti khoa hoc c s thc tp,.thi
gian......................................................

Tng hp bo co Hiu trng v cc kin ngh


Trng khoa, b mn QLSV
(Ghi r h, tn v k)

Biu TT.0 7
B GIO DC V O TO
TRNG H KINH T QUC DN
Khoa, B mn:
______________

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
____________________
H Ni ngy

thng

nm 200

KT QU CHM CHUYN THC TP


Chuyn ngnh:
(Xp theo vn a,b )
im chuyn
TT

M
sinh
vin

Trng khoa, BM

H v tn
sinh vin

Lp
chuyn
ngnh

im
thc tp
tng hp
(nu c)

CB
chm
1

CB
chm
1I

im
cui
cng

Ngi lp biu

Trng
hp c
bit

B GIAO DC V O TO
TRNG I HC
KINH T QUC DN

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

c lp - T do - Hnh phc
______________

--- o0o ---

N NGH THI TT NGHIP


(Thi li)
Knh gi: ng Hiu trng Trng i hc Kinh t quc dn
(qua ng Trng phng Qun l o to)

Ti tn l:.

Sinh ngy:.
Ti:
Chuyn ngnh hc:..
Khoa, B mn QLSV..
Trong k thi tt nghip kho .ti cha t im tt nghip:
-

Mn khoa hc Mc L nin, t tng H Ch Minh:


*Mn

Mn chuyn mn I:..

Mn chuyn mn II:.

Nay ti ngh c thi tt nghip cng vi kha 47, thi gian thi ngy 5/2009.

Ngy . thng.. nm 2009.


Xc nhn ca khoa, b mn QLSV

Xc nhn ca a phng ni c tr

Ngi lm n

B GIAO DC V O TO

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

TRNG I HC KINH T QUC DN

c lp - T do - Hnh phc

--- o0o ---

______________

N NGH THI TT NGHIP


(Thi ln u)
Knh gi:

ng Hiu trng Trng i hc Kinh t quc dn


(qua ng Trng phng Qun l o to)
ng knh gi: ng, B Trng Khoa, B mn QLSV.
Ti tn l:.

Sinh ngy:.
Ti:
Chuyn ngnh hc:..
Khoa, B mn QLSV..
Trong k thi tt nghip kho .ti cha iu kin thi tt nghip, do cha tch ly hc
phn theo quy nh ca chuyn ngnh o to, nay iu kin thi tt nghip, c th:
1) im Trung bnh chung tch ly kha hc:
2) im chuyn thc tp tt nghip:
3) Cc chng ch GDQP, GDTC:
4) Khng ang trong thi gian b truy cu trch nhim hnh s.
Nay ti ngh c thi tt nghip cng vi kha 47 nm 2009.

Ngy . thng.. nm 2009.


Xc nhn ca khoa QLSV

Ngi lm n

Xc nhn ca a phng ni c tr