You are on page 1of 6

Republika Makedonija

Znameto na Republika Makedonija

Grbot na Republika Makedonija

Република Македонија е држава сместена на
Балканскиот полуостров. Земјата е една од
следбеничките држави на поранешната Југославија, од
која прогласи независност во 1991 година. Република
Македонија зафаќа околу 38% од вкупната површина
на регионот Македонија. Географски земјата граничи
со Србија (и Косово) на север, Бугарија на исток,
Грција на југ и Албанија на запад. Релјефот на
државата е главно планински. Иако континетална
држава, таа има повеќе од 50 езера и шеснаесет
планини повисоки од 2,000 метри.
Македонија е суверена, самостојна, демократска и
социјална држава. Главен град на државата е Скопје
со население од 506,926 граѓани (проценка за 2004
год.). Други поголеми градови се: Битола, Куманово,
Прилеп, Тетово, Охрид, Велес, Штип, Кочани,
Гостивар и Струмица. Македонија има вкупно 25.713 километри квадратни во кои живеат
околу 2.114.550 жители (проценка за 2009 год.), од кои мнозинството се Македонци.
Официјален јазик е македонскиот јазик, додека официјална валута е македонскиот денар.
Во 1993 година, Македонија стана членка на Обединетите Нации, но поради спорот со
името кој го води со Република Грција, примена е под името Поранешна Југословенска
Република Македонија. Македонија е членка и на советот на Европа. Од декември 2005
година исто така е и кандидат за приклучување кон Европската Унија и има аплицирано за
приклучување кон НАТО.

) во кои Македонското Кралство управувано од Династијата на Антигонидите целосно потпаѓа под римска власт.Каран (кој се смета за митски предок на Аргеадите) или Пердика I (прв историски крал на Кралството Македонија). Првпат Македонското Кралство се појавува во периодот на IV век п.н. Филип II Македонски (359 п.).168 п.е. Продорот на Римска Република исток доведува до таканаречените Македонскоримски војни (215 п.) е една од најзначајните личности во светската историја.е.н.н. Македонија станува дел од Источното Римско царство или Византија. на Источно и Западно Римско царство. по покорувањето на Илирите и Тракијците.е. оваа огромна империја.е. при што често било сојузник со други држави (како на пр.н. По неговата смрт. Азија и Африка.Istorija • Anti~ka Makedonija Археолошките наоди покажуваат дека на просторот на Македонија постоела цивилизација уште од периодот меѓу 9000 п.323 п.е.336 п. на . протегајќи се на Балканскиот Полуостров и Мала Азија. и со тоа била создадена Македонската Империја.н.е. По поделбата на Римската Империја во 395 г. Александар III Македонски (356 п.н. Неговиот син. настојувајќи на тој начин да го уништи нивното единство и да ги ослаби. успеал да ја освои цела Грција.н. Египет и Индија. како резултат на несогласувањата на неговите генерали (дијадоси) околу тоа кој ќе биде негов наследник се распаднала на 3 дела и тоа: Кралство на Селевкидите.е. Освојувањата на Александар III Македонски имаат суштествено значење за започнувањето на Хеленистичкиот период во светската историја.н. Персија) против Грците.е. Приближно од V век п. . од н. Кралство на Птолемаидите и Кралство на Антигонидите.. . Кралството Македонија станува значаен политичкоекономски чинител во поширокиот регион.н.е.н. Таа станува римска провинција како дел од Римското Империја и е поделена на 2 дела Македонија Прима и Македонија Салутарис. а негова главна надворешно-политичка дејност била сосредоточена кон односите со Грчките градови-држави. Територијата на денешна Република Македонија била поделена меѓу провинциите Македонија Салутарис и Моезија прима. а последниот македонски крал Персеј e одведен како роб во Рим.е. а постои дилема за тоа кој бил првиот македонски крал . а подоцна во походот против Персија. и 3500 п. или пак заземало страна во некои од меѓусебните спорови на градовите.е. Блискиот Исток. ја уништил огромната Персиска Империја и ја проширил македонската држава на три континенти Европа. . Тој најпрвин го скршил внатрешниот отпор во проширеното Македонско Кралство.

туку и низ цела Европа. Климент и Наум. како одглас на потчинувачкиот феудален црковноекономски систем. . со што Охрид набрзо прераснува во еден од најразвиените црковно-просветни и културни средишта на Балканот. Тоа набрзо ќе се прошири не само во Македонија. Во 837 година Македонија почнува да потпаѓа под власта на бугарската држава. која се состоела од повеќе мисии за покрстување на Словените. во 855 година. Во 13 и 14 век византиската власт врз Македонија била прекинувана со периоди на српско и бугарско владеење. Склавиниите преземале повеќе напади против Византија и утврдените византиски градови. ќе ја создадат Охридската книжевна школа и Преславската книжевна школа. Во X век Македонија ќе ја зафати богомилското движење и учење. ќе ја продолжат нивната дејност и кон крајот на IX век. Илири и Траки. во најголема мера Антички Македонци. Во IX век. Во 1767 султанот ја укинал Охридската Архиепископија. за првпат создадена во велешко-прилепската област. достигнувајќи јужно до Тесалија. До крајот на XIV век Македонија целосно била покорена од Османлиите. но и во поставување на основите на словенската писменост.позната уште и како Самуиловото царство). која тогаш се наоѓала под византиска јурисдикција.македонските Склавинии. лулка на словенската писменост. во 969 година против бугарската и во 976 година против византиската власт била создадена македонската средновековна феудална држава. исто така. Македонската средновековна феудална држава постоела се до 1018 година. Македонските Словени биле организирани во полудржавни формации . кога била покорена од византиските војски. започнува и црковно-просветната дејност на солуњаните Кирил и Методиј.• Pojavata na Slovenite Во VI и VII на Балканот и во Македонија се доселуваат Словените. бил забавен и нејзиниот натамошен општествен и културен развој. Тие се измешале со затекнатото месно население. На македонската територија. со што нејзиниот економски и општествен систем бил разорен. па дури и до Пелопонез. која започнува со создавањето на словенската азбука глаголицата. а исто така. при што до средината на IX век поголемиот дел од Македонија потпаднал под бугарска власт. Нивните ученици. Со востанијата во Македонија во втората половина на X век. а другиот бил вклучен во рамките на Византија. потоа Грци.

затоа што во живиот народен говор веќе биле насобрани повеќе изразити промени. Во XVI век се печатат и книги во Србија и Венеција. Причина за тоа било приклучувањето на Македонските краишта кон тогашната српска држава.. Во времето на Отоманската империја писменоста доживува опаѓање. во кои повеќе се водело сметка за старата писмена словенска традиција. без оглед на нивната националност . а најстарата од нив е Македонската Револуционерна Организација. се појавуваат се повеќе и такви текстови што служат за читање на поширок круг луѓе или претставуваат натписи за практична употреба.". Поголемиот дел од членовите сепак биле Македонци. Покрај тоа. а по Втората светска војна организацијата е поделени на Внатрешна Македонска Револуционерна Организација (ВМРО) и Внатрешна Тракиска Револуционерна Организација (ВТРО). чии цели се создавање на автономна Македонија. Востанието и формирањето на Крушевската Република подоцна многу ќе влијаат кон создавањето на денешната Република. во книжевните споменици од тоа време се повидливи се и трагите од современите живи македонски говори.. било задушено со големи човечки загуби. Во почетокот организацијата не бирала националности туку била отворена за ". започнале да се појавуваат кон крајот на XIX век.. Покрај црковните богослужбени книги. Тоа влијание се однесува главно. обединување на сите незадоволни елементи во Македонија и Одринско. . Во 1903 година ВМРО организира Илинденското востание против Османлиите. кои по некои првични успеси. вклучувајќи и формирање на Крушевската Република. Во XVII век веќе доаѓаат во големи количества црковни книги печатени во Русија на рускословенски јазик. на правописот. која го покрива целиот регион на Македонија.. Во 1905 година таа била преименувана во Внатрешна Македонско-Одринска Револуционерна Организација (ВМОРО). Нејзиниот јазик уште повеќе се оддалечува од старословенската основа. Nacionalno budewe За време на Османското владеење положбата на Македонците и создавањето на македонска држава биле многу тешки.Osvestuvawe i obedinuvawe na makedonskata nacija vo XIX vek •  Zacvrstuvawe na makedonskiot jazik Од XIV век во Македонија започнува да се засилува влијанието на српската варијанта на старословенскиот јазик. Неколку движења.

на пример. Тие лежат на јужната граница. која се граничи со повеќе планински вериги. на запад со Република Албанија и на југ со Република Грција.Geografija • Mestopolo`ba Република Македонија има површина од 25. Втората верига е планинскиот ланец Осогово-Беласица. Таа географски е дефинирана со долината која што ја формира најголемата река на нејзината територија . • Reljef Македонија е земја која што е заградена во нејзините граници и не излегува на море или океан. Република Македонија на исток граничи со Република Бугарија. Тие припаѓаат на две различни планински вериги: првата се планините од шарскиот предел која се надоврзува со западновардарската/пелагониска група на планини (Баба планина. Кожуф и Јакупица) исто така позната како динарска верига. од кои најблизок е скопскиот земјотрес од 1963 кој сруши 80% од градот Скопје и уби околу 1. тутунот кој најмногу се одгледува во околината на Прилеп. различни по својот стопански потенцијал и развиеност. и тоа:  Република Грција 246 km  Република Србија (заедно со Косово) 221 km  Република Албанија 151 km. Охридското езеро се семта за едно од најстарите езера и биотопи во светот. на север со Република Србија. позната под името родопска верига. Регионот е сеизмички активен и во минатото се случиле многу катастрофални земјотреси. Значењето на географската положба на Република Македонија. е што тие се упатени на меѓусебна трговска размена и дополнување на нивните економии. Трите најголеми природни езера во државата се — Охридското. како централна балканска држава која се граничи со четири држави. и се поделени меѓу границите со Албанија и Грција. Ниџе. Најголема котлина е Пелагонија на која се одгледуваат многу култури специфични за ова климатско подрачје како. токму преку територијата на Република Македонија. Должината на државните граници изнесува вкупно 766 km.  Република Бугарија 148 km. Македонија исто така има и планини.Вардар.713 km² и нема излез на море. Во главно земјиштето е нерамно и лоцирано меѓу Шар Планина и Осогово кои се границата на долината на реката Вардар. . Преспанското и Дојранското езеро.000 луѓе.

Планините во западниот дел се помлади и повисоки во однос на оние од источниот дел на земјата. .