Th ập l ục ch ương, s ố HEX

Hệ Hex ( Hệ cơ số 16 )
1.)Phép cộng: ( cộng đến 16 thì tràn )
VD:
AFBC
1257 +
C213

{ kết quả >=16 thì tràn. ta lấy KQ - 16 nhớ 1
C+7= 19 >16 => 19-16=3 viết 3 nhớ 1
B+6= 17 >16 => 17-16=1 viết 1 nhớ 1...}
2.)phép trừ: ( a-b) {H}
+) a>b => trừ bình thường.
+) a - (b-a)
VD:
A123
673F 39E4
(a<b)
1FCD
3679=>
3579
1FCD-(15AC)
Note: nếu số trừ < số bị trừ ta mượn 16( như mượn 10 trong hệ 10 ) trả 1.ở ví dụ
trên ta thấy :
3-F vì (3<15) => (3+16)-F= 4. mượn 16, trả 1
2-3 vì trả 1 => 2-4 vì (2<4) => (2+16)-4= 14=E. mượn 16 trả 1....
3.)Tính nhân: ( 16 tràn)
VD:
__AB
__CD*
_8AF
804
88EF
{cách tính:kq >=16 tràn. ta đem kq/16 viết dư, nhớ phần nguyên:
B*D=> 11*13=143 =>143/16= 8 dư(15).[143/16<=> 8*16=128 =>143128=15=F nhớ 8]
D*A=> 13*10=130 =>130/16= 8 dư(2)+ nhớ 8 ở trên =10=A nhớ 8. [130/16
<=> 8*16=128 =>130-128= 8 dư(2). nhớ 8 ta viết vào kq => 8A4}
Hoặc bạn có thể dùng bảng cửu chương tính nhân hệ Hex:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...tion-table.png
để tính nhanh hơn.
4.)Phép chia
cũng thực hiện chia bình thường kq>=16 thì tràn)
VD:
AFBC/37=331
=>
AFBC !37
A5 ''' !331
-AB

_A5
_ 6C
__37
__35(dư)
{
3*7=21 > 16 tràn => 21/16=1 dư 5 viết 5 nhớ 1
3*3=9 nhớ 1 = 10 = A viết A.
AF-A5=A hạ B= AB chia tiếp AB/37...
...}</b)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful