P. 1
108JOB Issue22 Final for Issuu

108JOB Issue22 Final for Issuu

|Views: 735|Likes:
Published by Keovisouk Dalasane

More info:

Published by: Keovisouk Dalasane on Oct 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2013

pdf

text

original

Tel: 021 921 888, 021 921 999

www.chevrolet-lao.com
www.chevrolet-lao.com
5,000 ßß
JOB INDEX
Page B1
ßlßM [M3 l[
01-07 ຕຸລາ
08-15 ຕຸລາ
San Jiang
“Passion for Great Products”
Sponsors:
14
Ihvpcxfvk-u[
01-15 85]k 2012 lt[a[
22
-vd;PdF -vd'jkpF -vdw;
VACANCY
-vd;PdF -vd'jkpF -vdw;
VACANCY
-vd;PdF -vd'jkpF -vdw;
o.n q.a+_ | Editor’s Note............................06
.¬¤mo¬oJ¸n | Career Advice......................08
7ຄວາມປະພຶດທີ ຜູ້ເຂົ າວຽກໃໝ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ທີ ສຸດ
¬J.naon:u | Entrepreneurship....................10
ຢາກເປັນຜູ້ປະກອບການ ແນະນຳໃຫ້ຜ່ານວຽກ 4ຊະນິດກ່ອນ
m:u:0 | Horoscope....................................12
ການປຸງເຝີບອກນິໄສ
n:uJ:_a¬un:u._u | Personal Finance.........14
ການວາງແຜນການເງິນຂັ ນຕົ ນ
.ma_¬:nJn | Cover Story.............................16
ທະນະວໍລະກິດ ກຸນທະວັດພິນໂ�
m~.¤:o & ¬J:u_:u | Health & Beauty..........20
ສາເຫດ ແລະ ວິທີການຮັບມືກັບອາການນອນບໍ ຫັບ
m:m.o:uJ¸n | JOB Index...........................B1
COVER
STORY
Photo by: ພູນຊັບເທວົງສາ
16
12
nemn auoamj
14
employer
Featured
20
editor’s
cdh;;u l5 d fk]klko
ບັນນາທິການບໍລິຫານ
note
ສະບາ ຍດີ ທ່ ານຜູ້ ອ່ ານທີ່ ຮັ ກ ແພງ ສະບາຍດີ ປີ ໃໝ່ 2013 ! ຍັ ງ ບໍ່ ຮອດ ຍາມ ເທື່ ອອີ ກ ຕັ້ ງ
ສາມ ເດື ອນ ພຸ້ ນ ເນາະ. ມີ ສະຕິ ດີ ຢູ່ ທ່ ານ ຜູ້ ອ່ ານ. ພຽງ ແຕ່ ຢາກ ເຈດ ຕະນາ ທັ ກ ທາຍ ກັ ນ ແນວ ນີ້
ເພື່ ອ ຢາກ ເຕື ອນໆ ກັ ນ ໜ້ ອຍ ໜຶ່ ງ ວ່ າ ເຮົ າ ໄດ້ ກ້ າວ ເຂົ້ າ ສູ່ ເດື ອນ ທີ່ ສິ ບ ຂອງ ປີ 2012 ແລ້ ວ. ເກົ້ າ
ເດື ອນ ທີ່ ຜ່ ານ ໄປ ກັ ບ ອີ ກ ສາມ ເດື ອນ ທີ່ ຍັ ງ ເຫຼື ອຂອງ ປີ ນີ້ ທ່ ານ ໄດ້ ບັ ນລຸ ເປົ້ າ ໝາຍ ແດ່ ແລ້ ວບໍ່ ?
ສ່ ວນ ທີ ຍັງ ເຮັ ດ ບໍ ທັນ ໄດ້ ອີ ກ ສາມ ເດື ອນ ທີ ເຫື ອນີ ຂໍ ໃຫ້ ບັນດາ ທ່ ານຈົງ ມີ ສະຕິ ແລະ ບຸ ກ ເບື ອນເຮັ ດ
ໃຫ້ ໄດ້ ຕາມ ເປົາ ໝາຍ ໃຫ້ ຫາຍ ທີ ສຸດ ດ້ວຍ ຄວາມ ມ່ວນ ຊືນ.
ສະບັບ ນີ ເຮົ າ ຍິ ນ ດີ ຫາຍ ທີ ຈະ ນຳ ສະ ເໜີ ອາຊີ ບ ຕະຫົກ ເຊິ ງ ເປັ ນ ອາຊີ ບ ສາຍ ບັນ ເທີ ງໜຶ ງ ທີ ມີ
ຜູ້ ປະກອບ ການ ໜ້ ອຍ ຫຼ າຍ ແຕ່ ເຮົ າ ກໍ່ ໂຊກ ດີ ທີ່ ໄດ້ ຮັ ບ ກຽດ ຈາກ ວົ ງ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ຜູ້ ນຳ ຂອງ ວົ ງ
ການ. ຫາຍ ຄົນ ອາດ ຈະ ຮູ້ ຈັກ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ຈາກ ລາຍການ ໂທລະພາບ ຫື ການສະ ແດງ ສົດ ຕາມ ງານ
ຕ່າງໆ ແຕ່ ອາດ ຈະ ບໍ ທັນ ໄດ້ ຮູ້ ຈັກ ວ່າ ເພີນ ເປັນ ມາ ຈັງ ໃດ ແລະ ທ່ານ ຮູ້ ວ່າ ດຽວ ນີທ່ານ ມີ ໂອກາດ ກາຍ
ເປັ ນ ສະມາ ຊີ ກ ໃໝ່ ຂອງ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ຫາກ ທ່ ານ ສົ ນ ໃຈ. ທັ ງ ໝົ ດ ນີ້ ທ່ ານ ສາມາດ ຕິ ດຕາມ ໄດ້ ໃນ
ບົດ ສຳ ພາດພິ ເສດ ໃນ ເລືອງ ຈາກ ປົກ.
ນອກ ຈາກ ນີ ເຮົ າ ຍັງ ມີ ບົດ ຄວາມ ດີ ໆ ມີ ສາລະ ສຳລັບ ຄົນ ເຮັ ດ ວຽກ ແລະ ຜູ້ ປະກອບ ການ ມາ
ນຳ ສະ ເໜີ ຕາມ ເຄີ ຍ. ເລີ ມຕັງ ແຕ່ ບົດ 7 ຄວາມປະພຶ ດທີ ຜູ້ ເຂົ າວຽກໃໝ່ ຄວນເອົ າໃຈໃສ່ ທີ ສຸ ດ, ບົດ
ການວາງ ແຜນການ ເງິ ນ ເບື້ ອງ ຕົ້ ນ ສຳ ລັ ບ ຜູ້ ທີ່ ຮູ້ ສຶ ກວ່ າ ຍັ ງ ມີ ບັ ນຫາ ກັ ບ ການ ຈັ ດການ ການ ເງິ ນ
ຂອງ ຕົ ນ, ບົ ດ ສາເຫດ ແລະ ວິ ທີ ປະຕິ ບັ ດກັ ບບັ ນຫານອນບໍ່ ຫຼັ ບ ໃນ ຄໍ ລໍ້ າ ສຸ ຂະພາບຈົ ນ ຮອດ ບົ ດ
ການ ປຸງ ເຝີ ບອກ ນິ ໄສ ໃນ ຄໍ ລໍ horoscope.
ໃນ ຄໍ ລໍ “ຜູ້ ປະກອບ ການ” ຫື entrepreneurship ເຮົາຂໍນຳສະເໜີບາ ງວ ຽກ ຫື ວ່າ ອາຊີບທີ ຜູ້
ສົນ ໃຈ ຢາກ ກາຍ ເປັນ ຜູ້ ປະກອບ ການ ໃນ ອານາ ຄົດ ຄວນ ຜ່ານ ແລະ ເກັບ ກ່ຽວ ປະສົບ ການ ໄວ້ລ່ວງ ໜ້າ.
ສຳລັບທ່ານໃດທີຍັງສົນໃຈຢາກຊອກວຽກ ຫື ຢາກປ່ຽນວຽກ ຕ້ອງບໍພາດ! ຊອກ ວຽກ ງ່າຍ ຄົນວຽກໄວ
ກົງເປົາໝາຍ ຂໍ ແນະນຳ ໃຫ້ ໃຊ້ ສາລະບານ ວຽກ(Job Index) ທີຢູ່ ໃນ ໜ້າ B1 ເປັນ ໂຕ ຊ່ວຍ ຈະ ເປັນ
ການ ດີ ເດີ ແລະ ຫາກ ຢາກ ຕິ ດຕາມ ຜ່ ານ ສື ເອ ເລັ ກ ໂຕຣນິ ກກໍ ເຊີ ນ ໄດ້ ທີ ເວັ ບ ໄຊ www.108job.la
..·: . . . . ··... ... ·.- . ··. .
..·.. ··....: : 044/,:..· (04/10/11)
.·. .¸·. ¸· : . ·....: 089/1,
,. ..·....:,. ·.··. , . ·¸· .:.. .
...·. ¸¸¸· .
.:: (85621) 254709, 254349
.. .: (85621) 254709
Email: info@108job.la
Website: www.108job.la
. : : .¸. Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd
:..¸.: 090 .· 25052010
.... . .··.:
· .·: .. . . .·.·.·.
: ..·: .. ¸ . .... .
·. ..·: .·.: ....·. . .: .·.
.·¸.··. ..·: .·.: .. . . .·.·.·.
. . ... .··. ¸
..·.¸·./.·..¸ .: .. ...:·.
: ..·. ·.··....: .· . .. ...
· . · ... ··....: ··. .·. ¸...
.·: : ... . -··.. .
.·.. ·.: ..¸:·¸ . ....
. ..· : .... .·
.¸.·. .. .·.·
..·· ..·. .: . ., .. . .
· ·¸, ·· .: . .· . .: ¸.·
... . . . . ¸
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳອີກເທື່ອໜຶ່ງສຳລັບ
ທ່ ານໃດທີ່ ຫາກໍ່ ໄດ້ ວຽກ ທັ ງຜູ້ ທີ່ ເລີ່ ມເຮັ ດວຽກເປັ ນ
ຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ປ່ຽນວຽກໃໝ່. ຫຼາຍ
ຄົ ນຄົ ງຈະຕັ້ ງໃຈໄວ້ ແລ້ ວວ່ າຈະເຮັ ດໃຫ້ ໝູ່ ໃໝ່ ແລະ
ນາຍໃໝ່ປະທັບໃຈໃນຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນວ່າໄປການໃໝ່
ກໍ່ ສ້ າງສັ ດຕູ ໂລດ. ເຖິ ງວ່ າຈະຕັ້ ງໃຈດີ ແລ້ ວກໍ່ ຕາມ
ມີບາງຄັ້ງ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການກໍ່ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ທ່ານຍ່າງກ້າວທຳອິດຜິດພາດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ໃນບົດ
ນີ້ ທີ ມງານເຮົ າຈຶ່ ງໄດ້ ຄັ ດເລື ອກເອົ າຄວາມປະພື ດ
ເຈັ ດປະການທີ່ ຜູ້ ເຂົ້ າເຮັ ດວຽກໃໝ່ ທຸ ກຄົ ນຄວນ
ໃສ່ໃຈທີ່ສຸດ.
ì d a\dnauq a
ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສອນມາຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນນັກ
ຮຽນແລ້ ວວ່ າຄວນກົ ງຕໍ່ ເວລາ. ຫາກທ່ ານໄປການຊ້ າ
ຕັ້ ງແຕ່ ສອງສາມມື້ ທຳອິ ດ ຫຼື ວ່ າ ສອງສາມອາທິ ດ
ທຳອິ ດ ມັ ນກໍ່ ຈະສ້ າງພາບພົ ດໃນແງ່ ລົ ບໃຫ້ ກັ ບ
ທ່ ານຢ່ າງແນ່ ນອນ. ເພື່ ອຮັ ບປະກັ ນວ່ າທ່ ານຈະບໍ່
ເຂົ້ າການຊ້ າຕັ້ ງແຕ່ ມື້ ທໍ າອິ ດ ທ່ ານຄວນທົ ດລອງ
ເສັ້ ນທາງແລ້ ວຈັ ບເວລາເບິ່ ງ ຈາກນັ້ ນ ກໍ່ ຢ່ າລື ມ
ເພື່ອເວລາສຳລັບໂມງລົດຫຼາຍແດ່.
z an jn o¡m tu an onaoetmøe
ກ່ ອນຈະໄປການມື້ ທຳອິ ດທ່ ານຄວນຈະທຳ
ຄວາມເຂົ້ າໃຈກັ ບຝ່ າຍບຸ ກຄົ ນ ຫຼື ວ່ າ ຜູ້ ຈັ ດການຂອງ
ບໍ ລິ ສັ ດໃຫ້ ດີ ວ່ າ ຫ້ ອງການທີ່ ທ່ ານກຳລັ ງຈະໄປ
ເຮັ ດວຽກນີ້ ເພິ່ ນມີ ເຄື່ ອງແບບບໍ່ ? ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ແຕ່ ງ
ຕົ ວຕາມສະບາຍບໍ່ (ໃສ່ ເສື້ ອຍື ດໄປການເປັ ນຕົ້ ນ)
ຫຼື ວ່ າຈຳເປັ ນຕ້ ອງໃສ່ ເສື້ ອເຊີ ດ ເກີ ບໜັ ງ. ຫຼື ວ່ າທ່ ານ
ອາດຕ້ ອງສ່ ຽງກັ ບອາການໜ້ າແຕກຕັ້ ງແຕ່ ໄປການ
ມື້ທຳອິດ.
a e¡ue oeo oo¡nuau¡u¡m \om ø n
ໂດຍທົ່ ວໄປແລ້ ວທຸ ກໆອົ ງກອນ(ທີ່ ເປັ ນລະ
ບົ ບແດ່ ) ກໍ່ ມັ ກມີ ຂະບວນການ ຂັ້ ນຕອນ ຄູ່ ມື ແລະ
ແບບຟອມຕ່ າງໆທີ່ ເປັ ນມາດຕະຖານ ເພື່ ອເຮັ ດ
ໃຫ້ ການບໍ ລິ ຫານພາຍໃນມີ ຄວາມເປັ ນລະບຽບ
ແລະ ມີ ມາດຕະຖານ. ສິ່ ງຕ່ າງໆເຫຼົ່ ານີ້ ສ່ ວນຫຼ າຍ
ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບການອະທິ ບາຍໃຫ້ ຮູ້ ແລະ ເຂົ້ າ
ໃຈຕັ້ ງແຕ່ ໄລຍະທີ່ ທ່ ານໄປເລີ່ ມເຮັ ດວຽກໃໝ່ ແຕ່
ຫາກບໍ່ ມີ ໃຜແນະນຳທ່ ານກໍ່ ຈົ່ ງກ້ າທີ່ ຈະສອບຖາມ
ເຊັ່ ນວ່ າ ຂັ້ ນຕອນການຂໍ ລາພັ ກເຮັ ດຈັ່ ງໃດຫາກ
ຕ້ ອງການເບີ ກນ້ ຳມັ ນເດຕ້ ອງຂຽນແບບຟອມຫຍັ ງ
ແດ່ ແລະ ຍື່ນຂໍອະນຸຍາດຈາກໃຜ ເປັນຕົ້ນ.
4 m nto unauo uïmoeø oø oun o¡m m eum ø n
ມີ ຫຼ າຍຄົ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນນັ ກສຶ ກສາຈົ ບ
ໃໝ່ ຍັ ງປັ ບຕົ ວຍາກກັ ບຊີ ວິ ດໃນຫ້ ອງການແຕ່ ທ່ ານ
ກໍ່ ຕ້ ອງປັ ບ ແລະ ມັ ນມີ ບາງຢ່ າງທີ່ ທ່ ານຕ້ ອງໄດ້ ປັ ບຢ່ າງ
ດ່ ວນນັ້ ນກໍ່ ຄື ນິ ໄສການລົ ມໂທລະສັ ບສ່ ວນຕົ ວຢູ່ ໃນ
ຫ້ ອງການ. ຢ່ າລື ມວ່ າ ບໍ ລິ ສັ ດ ຫຼື ວ່ າ ນາຍຈ້ າງ ຈ້ າງທ່ ານ
ມາເພື່ ອເຮັ ດວຽກ. ດັ່ ງນັ້ ນ ໃນໂມງການທ່ ານຄວນໃສ່
ໃຈກັ ບວຽກຫຼ າຍກວ່ າການລົ ມໂທລະສັ ບ. ແນ່ ນອນ
ວ່າ ບໍ່ຕ້ອງເຖິງຂັ້ນວ່າຫ້າມຮັບໂທລະສັບເລີຍພຽງແຕ່
ວ່າໃຫ້ມັນພໍດີພໍງາມແດ່.
s d ae¡nm ejmaan tj uo e ¬ n¬ o¬ nø u
ໂດຍທົ ວໄປແລ້ ວ ກ່ ອນທີ ທ່ ານຈະຕົ ກລົ ງຮັ ບເອົ າ
ວຽກໃດໜຶງທ່ານຄົງຈະໄດ້ຕົກລົງເລືອງຄ່າແຮງ ແລະ
ເງິ ນເດື ອນກັ ບນາຍຈ້ າງຈົ ນເປັ ນທີ່ ພໍ ໃຈແລ້ ວຈຶ່ ງເຮັ ດ
ແມ່ ນບໍ . ສະນັນ ທ່ ານກໍ ຄວນໃຫ້ ເວລາຜ່ ານໄປພໍ ສົມ
ຄວນ ແລະ ຕົ ນເອງກໍ ໄດ້ ສະແດງຜົ ນງານອອກມາກ່ ອນ
ຈຶງເລິມຄິດເຖິງການຂໍເພີມເງິນເດືອນ.
c d ad aod jn no a¬ed ¡uadje uu ud ¡uadj
e uu
ທ່ ານອາດຈະຢາກສະແດງຄວາມສາມາດໃຫ້
ນາຍໃໝ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ເຫັນ ແລະ ປະທັບ
ໃຈໃນຕົ ວທ່ ານວ່ າ ທ່ ານມີ ຄວາມຄິ ດສ້ າງສັ ນກ້ າສະ
ແດງອອກໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານຄວນລະວັງ
ການວາງຕົ ວຂອງຕົ ນເອງໃນຊ່ ວງສອງສາມອາທິ ດ
ທຳອິ ດໃຫ້ ດີ ທາງທີ່ ດີ ທ່ ານຄວນໃຊ້ ໄລຍະເວລາດັ່ ງ
ກ່ າວສຶ ກສາ ແລະ ສ້ າງຄວາມເຂົ້ າໃຈກັ ບສະພາບ
ການທີ່ ແທ້ ຈິ ງພາຍໃນອົ ງກອນໃຫ້ ດີ ກ່ ອນຈະເປັ ນ
ການດີ . ບໍ່ ຕ້ ອງເປັ ນຫ່ ວງ ຫາກວ່ າມັ ນຮອດເວລາອັ ນ
ສົ ມຄວນແລ້ ວ ທ່ ານຫາກຈະໄດ້ ສະແດງຄວາມສາ
ມາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສ່ວນລວມໂດຍແທ້.
z n ejq ø n aoe ¬ j¡¬
ເມື່ ອທ່ ານເຂົ້ າເຮັ ດວຽກໃໝ່ ຫົ ວໜ້ າຂອງ
ທ່ ານອາດຈະບໍ່ ຮູ້ ຈັ ກຄວາມສາມາດທັ ງໝົ ດຂອງ
ທ່ານໃນທັນທີດອກ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກວ່າເພິ່ນເອົາວຽກໃຫ້
ເຮັ ດ ອັ ນໃດທີ່ ເຮັ ດໄດ້ ກໍ່ ຈົ່ ງເຮັ ດໃຫ້ ສຸ ດຄວາມສາ
ມາດ ແຕ່ ວ່ າ ຫາກມີ ອັ ນໃດທີ່ ບໍ່ ແນ່ ໃຈ ບໍ່ ຄັ ກໃຈ ຫຼື ວ່ າ
ບໍ່ ຮູ້ ກໍ່ ໃຫ້ ກ້ າ ແລະ ຈິ ງໃຈບອກເພິ່ ນໂລດວ່ າ “ເຮັ ດບໍ່ ໄດ້
ຂໍ ເວລາສຶ ກສາກ່ ອນ ຫາທາງແກ້ ໄດ້ ແລ້ ວຈະກັ ບມາ
ນຳສະເໜີ ” ຫຼື ວ່ າ “ເຮັ ດບໍ່ ໄດ້ ໃນຫ້ ອງການເຮົ າພໍ ມີ
ໃຜແນະນຳໃຫ້ ແດ່ ໄດ້ ບໍ່ ເນາະ” ເປັ ນຕົ້ ນ. ສິ່ ງທີ່ ບໍ່ ສົ ມ
ຄວນທີ່ ສຸ ດແມ່ ນການທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ແລ້ ວຍັ ງເສີ ຍໆອວດຮູ້ .
ຫວັ ງວ່ າຂໍ້ ສັ ງເກດເຈັ ດປະການນີ້ ຄົ ງຈະຊ່ ວຍ
ໃຫ້ ຊີ ວິ ດໃນການເລິ່ ມຕົ້ ນເຮັ ດວຽກຂອງທ່ ານຜ່ ານໄປ
ໄດ້ ດ້ ວຍດີ ເນາະ. ເຖິ ງທ່ ານຈະເປັ ນນ້ ອງໃໝ່ ກໍ່ ຂໍ ໃຫ້
ເປັນນ້ອງໃໝ່ຢ່າງມືອາຊີບ.
l8ßðßSß3]ß Career Advice
.¬o’|·o. ououu¡on¡u
www.108job.la
8
ປອບປີຮານຂາຍຢາເເ�ະເ� ອງສ�ອາງ
• Prescription & Over the Counter drugs.
ຢາປ�ວພະຍາດ.
• Children Medicine & Vitamins.
ຢາເເ�ະວິຕະມ ນເ�ັກນອຍ
• Detox. ຢາປະເ�ດລາງສານພິດ.
• Medical Devices. ອຸປະກອນການເເ�ດ.
• Vitamins & Supplements.
ວິຕະມ ນເເ�ະອາຫານເ�ີມ.
• Protein Supplement.ໂ�ຼຕີນ  ນກາມ.
• Beauty Supplement. ອາຫານເ�ີມຄວາມງາມ.
• Hygiene Products, Oral Care, Hair Care and Skin
Care. ສິນຄາປະເ�ດ, ເເ�ວ, ຜ�ມ, ບ�ລຸງຜິວ.
• First Aid. ປະຖ�ມພະຍາບານຂ�່ນຕ�ນ.
• Cosmetics & Beauty Accessories.
ເ� ອງສ�ອາງເເ�ະເ� ອງປະດ�ບ.
Office
064/2 (2Flr) Khunbulom Road, Vientiane, Laos. Tel/Fax: 021-216720
Email: poppyspharmacylaos@gmail.com
Saylom
604/2 Khonboloum Road
Phone: 021-217383
Pakse
Sihom
043/6 Hengboun Road
Phone: 030-9810108
Luangprabang
58/6 Sisavangvong Road
ສ�ນ�ກງານ
064/2 (ຊ�ນ2) ຖະໜ�ນຂຸນບູລ�ມ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສປປລ. ໂ�/ແ�ັກ: 021-216720
ອີເ�ລ: poppysphamacylaos@gmail.com
ສາຍລ�ມ
604/2 ຖະໜ�ນ ຂຸນບູລ�ມ
ໂ�: 021-217383
ປາກເ�
ສີຫອມ
043/6 ຖະໜ�ນ ເ�ັງບຸນ
ໂ�: 030-9810108
ວງພຣະບາງ
58/6 ຖະໜ�ນ ສີສະ�າງວ�ງ
ໂ�: 030-9967636
01 - 15 ຕຸລາ 2012
9
ວຽກການຂາຍ
ເພິ່ ນກ່ າວໄວ້ ວ່ າ ທຸ ລະກິ ດທີ່ ບໍ່ ມີ ລູ ກຄ້ າອາດຈະ
ກ້ າວໄດ້ ບໍ່ ເຕັ ມປາກປານໃດວ່ າມັ ນແມ່ ນທຸ ລະກິ ດ.
ຜູ້ ປະກອບການຕ້ ອງມີ ສ່ ວນຮ່ ວມກັ ບວຽກງານການ
ຂາຍບໍ່ ທາງໃດກໍ່ ທາງໜຶ່ ງ. ເພາະວ່ າຫາກທ່ ານບໍ່
ສາມາດແນະນຳສິ ນຄ້ າ ຫຼື ວ່ າ ອະທິ ບາຍບໍ ລິ ການ
ຂອງຕົ ນເອງໃຫ້ ລູ ກຄ້ າເຂົ້ າໃຈໄດ້ ທ່ ານຈະມີ ບັ ນຫາໃນ
ການສື່ ສານກັ ບເພື່ ອນຮ່ ວມງານ ກັ ບຄູ່ ຮ່ ວມທຸ ລະ
ກິ ດກັ ບທະນາຄານ (ກໍ ລະນີ ກູ້ ຢື ມເງິ ນ) ຫຼື ກະທັ້ ງ
ການຈູງໃຈລູກນ້ອງໃນບໍລິສັດຢ່າງແນ່ນອນ.
ດັ່ ງນັ້ ນ ທ່ ານຄວນເຝິ ກຝົ ນດ້ ວຍການອາສາ
ຂາຍບາງສິ່ ງບາງຢ່່ າງ. ກາຍຂາຍ ບໍ່ ພຽງແຕ່ ຊ່ ວຍ
ໃຫ້ ທ່ ານໄດ້ ລາຍຮັ ບເສີ ມເລັ ກໆນ້ ອຍໆ ແຕ່ ບັ ນດາ
ປະສົ ບການຕ່ າງໆທີ່ ເກັ ບກ່ ຽວໄດ້ ລະຫວ່ າງການຂາຍ
ນັ້ ນຈະຊ່ ວຍສົ່ ງເສີ ມໃຫ້ ທ່ ານກາຍເປັ ນຜູ້ ປະກອບ
ການທີ່ດີໄດ້ໃນອານາຄົດ.
ຫຼ າຍທ່ ານອາດຈະຄິ ດວ່ າຫົ ວຂໍ້ ຂອງບົ ດ
ຄວາມນີ້ຄືວ່າແປກໆເປັນຫຍັງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍວຽກ
ແທ້? ຢາກເປັນຫຍັງ ຢາກຊຳນານດ້ານໃດ ເປັນຫຍັງ
ຄື ບໍ່ ລົ ງເລິ ກໃນດ້ ານນັ້ ນໆໄປເລີ ຍ? ອີ ງໃສ່ ບົ ດຄວາມ
ອອນລາຍຂອງວາລະສານອິງ (inc)* ສະຫຼຸບໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ຜູ້ ປະກອບການທີ່ ປະສົ ບຜົ ນສຳເລັ ດນັ້ ນແມ່ ນຜູ້ ທີ່ ສາ
ມາດສວມຫຼ າຍບົ ດບາດໄດ້ ດ້ ວຍຕົ ນເອງໂດຍສະ
ເພາະແມ່ ນໄລຍະທີ່ ເລີ່ ມຕົ້ ນບຸ ກເບີ ກກິ ດຈະການ
ໃໝ່ ໆ. ເຖິ ງແມ່ ນວ່ າໃນຄວາມເປັ ນຈິ ງແລ້ ວບໍ່ ແມ່ ນ
ເລື່ ອງງ່ າຍທີ່ ບຸ ກຄົ ນໃດໜຶ່ ງຈະສາມາດຜ່ ານວຽກງານ
ຫຼ າຍດ້ ານໃນຊີ ວິ ດ. ແຕ່ ວ່ າ ອີ ກດ້ ານໜຶ່ ງເຮົ າກໍ່ ຮູ້ ນຳກັ ນ
ຢູ່ ແລ້ ວວ່ າ ການຮຽນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸ ດແມ່ ນການລົ ງມື ປະຕິ ບັ ດ.
ວຽກ4 ຊະນິ ດທີ່ ຜູ້ ປະກອບການໃນອານາຄົ ດ
ຄວນຜ່ານ ຫຼືວ່າ ຄວນທົດສອບເຮັດເປັນໄລຍະສັ້ນໆ
ໄດ້ແກ່:
ວຽກໃນຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນ
ຂໍ້ ນີ້ ອາດຈະບໍ່ ເໝາະກັ ບສະພາບຕົ ວຈິ ງໃນ
ບ້ ານເຮົ າປານໃດ ເພາະວ່ າຮ້ ານອາຫານຈານດ່ ວນ
ນັ້ ນຍັ ງບໍ່ ຖື ວ່ າເປັ ນວັ ດທະນະທຳອາຫານໃນບ້ ານ
ເຮົ າເທື່ ອ ຮ້ ານອາຫານປະເພດຈານດ່ ວນຈຶ່ ງຍັ ງມີ
ໜ້ ອຍຢູ່ . ແຕ່ ວ່ າຜູ້ ຂຽນກໍ່ ຢາກນໍ າສະເໜີ ເຖິ ງເຫດ
ຜົນວ່າເປັນຫຍັງການຜ່ານວຽກກັບຮ້ານອາຫານຈານ
ດ່ວນມັນຈຶ່ງມີປະໂຫຍດ.
ໂດຍທົ່ ວໄປ ຮ້ ານອາຫານປະເພດນີ້ ມີ ການ
ອອກແບບຂັ້ ນຕອນການປະຕິ ບັ ດວຽກຢ່ າງເປັ ນລະ
ບົ ບມີ ການຖອດຖອນບົ ດຮຽນເປັ ນໄລຍະເພື່ ອສ້ າງຄູ່
ມື ທີ່ ມີ ມາດຕະຖານ ເຮັ ດໃຫ້ ການປະຕິ ບັ ດໜ້ າທີ່ ຂອງ
ພະນັ ກງານໃນແຕ່ ລະຮ້ ານມີ ຄວາມເປັ ນເອກະພາບ
ແລະ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບສູ ງ. ດັ່ ງນັ້ ນ ຫາກວ່ າທ່ ານໄດ້ ມີ
ໂອກາດຜ່ ານວຽກໃນຮ້ ານທີ່ ໄດ້ ພັ ດທະນາຂັ້ ນຕອນ
ການເຮັ ດວຽກຢ່ າງເປັ ນລະບົ ບຄື ຈັ່ ງຊີ້ ມັ ນກໍ່ ຈະຊ່ ວຍ
ໃຫ້ ທ່ ານນໍ າເອົ າປະສົ ບການຕ່ າງໆເຫຼົ່ ານີ້ ໄປໝູ ນໃຊ້
ໃນທຸ ລະກິ ດຂອງທ່ ານໃນອານາຄົ ດໄດ້ ເປັ ນຢ່ າງດີ .
Mßtß9ßßlß Entrepreneurship
.¬o’|·o. salmon
aueun¡moauo¡n qeunneu
www.108job.la
10
ວຽກອອກແຮງງານ
ອັ ນນີ້ ແມ່ ນໝາຍເຖິ ງການໃຊ້ ແຮງງານຮ່ າງ
ກາຍແທ້ ໆ ການທີ່ ທ່ ານໄດ້ ມີ ໂອກາດເຮັ ດວຽກອອກ
ແຮງງານ ອາບເຫື່ ອຕາງນໍ້ າ ມັ ນຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ ານ
ໄດ້ ຝຶ ກແອບຄວາມອົ ດທົ ນ ແລະ ການເຄົ າລົ ບນັ ບຖື
ຜົ ນງານທີ່ ເຮັ ດດ້ ວຍຄວາມທຸ ກຍາກຂອງຄົ ນອື່ ນ
ອີກດ້ວຍ.
ມີ ບຸ ກຄົ ນທີ່ ປະສົ ບຄວາມສຳເລັ ດໃນທຸ ລະກິ ດ
ຫຼ າຍໆທ່ ານທີ່ ເຄີ ຍຜ່ ານວຽກອອກແຮງງານໜັ ກ
ມາ. ການທີ່ໄດ້ຜ່ານວຽກໜັກໆມານັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້ າບໍ່ ປະລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັ ນລຸ ເປົ້ າ
ໝາຍໃດໜຶ່ ງ ຄວາມອົ ດທົ ນມັ ນຈະເຕື ອນຕົ ນເອງຢູ່
ສະເໜີ ວ່ າອຸ ປະສັ ກທີ່ ໜັ ກກວ່ ານີ້ ກໍ່ ຜ່ ານມາແລ້ ວ
ຕົ ນເອງຕ້ ອງສູ້ ໃຫ້ ເຖິ ງທີ່ ສຸ ດ. ນອກນັ້ ນ ປະສົ ບການ
ການເຮັ ດວຽກໜັ ກ ມັ ນຍັ ງຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ ານໄດ້ ເຂົ້ າໃຈ
ເຖິ ງຄວາມຮູ້ ສຶ ກ ແລະ ຄວາມລຳບາກຂອງພະນັ ກ
ງານຂອງທ່ ານເອງໄດ້ ອີ ກດ້ ວຍ.ປະສົ ບການໃນລັ ກ
ສະນະນີ້ ມັ ນຈະຊ່ ວຍໃຫ້ ທ່ ານບໍ ລິ ຫານບຸ ກຄົ ນໄດ້
ເປັນຢ່າງດີນຳ.
ວຽກລ້ຽງເດັກ
ຂໍ້ ນີ້ ບໍ່ ໄດ້ ໝາຍວ່ າທ່ ານຈະກຽມເປັ ນແມ່ ລ້ ຽງ
ຫຼື ພໍ່ ລ້ ຽງເດັ ກໃນອານາຄົ ດ. ແຕ່ ຫາກທ່ ານໄດ້ ຜ່ ານ
ວຽກລັ ກສະນະນີ້ ມາທ່ ານຈະຮູ້ ເລີ ຍວ່ າມັ ນສອນໃຫ້
ທ່ ານຮູ້ ຈັ ກຄວາມຮັ ບຜິ ດຊອບອັ ນສູ ງ.ເນື່ ອງຈາກ
ວ່ າໃນການລ້ ຽງເດັ ກທ່ ານຈະຕ້ ອງໄດ້ ເອົ າໃຈໃສ່ ເບິ່ ງ
ແຍງ ແລະ ຮັ ບຜິ ດຊອບລູ ກຫຼ ານຂອງຄົ ນອື່ ນ ດັ່ ງນັ້ ນ
ທ່ານຈຶ່ງຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສຸດຂີດ.
ການເປັ ນຜູ້ ປະກອບການມັ ນກໍ່ ມີ ຄວາມຄ້ າຍ
ຄື ກັ ນໃນແງ່ ທີ່ ວ່ າ ທ່ ານຈະຕ້ ອງໄດ້ ຮັ ບຜິ ດຊອບ
ຕໍ່ ພະນັ ກງານ ແລະ ຄອບຄົ ວຂອງເຂົ າເຈົ້ າເຊັ່ ນ
ດຽວກັ ນກັ ບທີ່ ທ່ ານເ ຄີ ຍຮັ ບຜິ ດຊອບເ ດັ ກນ້ ອຍ
ເພາະການຕັ ດສິ ນໃຈໃດໜຶ່ ງທີ່ ຜິ ດພາດມັ ນອາດ
ຈະໝາຍເຖິ ງອານາຄົ ດການປະກອບອາຊີ ບຂອງ
ພະນັກງານຂອງທ່ານເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້.
ຜູ້ ເປັ ນພໍ່ ເປັ ນແມ່ ໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມໄວ້ ວາງໃຈກັ ບ
ຜູ້ ລ້ ຽງເດັ ກຫຼ າຍທີ່ ສຸ ດ ພະນັ ກງານ ແລະ ທີ ມງານ
ຂອງທ່ ານກໍ່ ເຊັ່ ນດຽວກັ ນ ພວກເຂົ າເຈົ້ າກໍ່ ເຊື່ ອຖື
ໃນການນຳພາຂອງທ່ ານເຊັ່ ນກັ ນ. ອີ ກເທື່ ອໜຶ່ ງເຖິ ງ
ແມ່ ນວ່ າອາຊີ ບເສີ ມໃນການລ້ ຽງເດັ ກມັ ນບໍ່ ຄ່ ອຍເປັ ນ
ທີ່ ຮູ້ ຈັ ກປານໃດໃນບ້ ານເຮົ າ ແຕ່ ຫວັ ງວ່ າທ່ ານຄົ ງ
ຈະເຂົ້ າໃຈໄດ້ ວ່ າອະນິ ສົ ງໃນການເຝິ ກຫັ ດໃຫ້ ທ່ ານ
ຮູ້ ຈັ ກການຮັ ບຜິ ດຊອບນັ້ ນມັ ນສຳຄັ ນຂະໜາດໃດ.
ເນື່ ອງຈາກວ່ າບົ ດຮຽນຕົ ວຈິ ງທີ່ ໄດ້ ຮັ ບຈາກ
ການຜ່ ານວຽ ກຕ່ າງໆຂ້ າງເ ທິ ງນັ້ ນມັ ນຈະຢູ່ ນຳ
ເຮົ າຕະຫຼ ອດໄປ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼ ອດໄລຍະ
ການເປັ ນຜູ້ ປະກອບການ. ດັ່ ງນັ້ ນ ຫາກທ່ ານໃດມີ
ເປົ້ າໝາຍຢາກເປັ ນຜູ້ ປະກອບການໃນອານາຄົ ດ
ທ່ ານກໍ່ ຄວນທີ່ ຈະທົ ບທວນ ກະກຽມ ແລະ ເຝິ ກ
ຝົ ນໄວ້ ຕັ້ ງແຕ່ ດຽວນີ້ . ຂໍ ໃຫ້ ໂຊກດີ ທ່ ານຜູ້ ອ່ ານ!
ໝາຍເຫດ:
*ອ້ າງອີ ງຈາກ: ht t p: / / www. i nc. com/ j ef f -
haden/5-jobs-every-entrepreneur-should-
have-before-starti ng-a-busi ness.html
*ວາລະສານອິ ງ (inc) ເປັ ນວາລະສານສະເພາະສຳລັ ບ
ຜູ້ ປະກອບການທີ່ ໄດ້ ຮັ ບຄວາມນິ ຍົ ມຫຼ າຍອີ ກວາ
ລະສານໜຶ່ ງໂດຍສະເພາະຢູ່ ສະຫະລັ ດອາເມລິ ກາ.
01 - 15 ຕຸລາ 2012
11
ຜູ້ ທີຊີມ ກ່ອນ ປຸງ
ແມ່ ນ ຜູ້ ທີ່ ຂ້ ອນ ຂ້ າງ ລະມັ ດລະວັ ງ ຕົ ວມີ ຄວາມ
ເປັນ ລະບຽບ ແບບ ແຜນ, ຖ້າ ເປັນ ເດັກນ້ອຍ ກໍຈະ ເປັນ
ຄົ ນ ທີ່ ຕັ້ ງ ໃຈຮຽນ ຫາກເປັ ນ ຜູ້ ໃຫຍ່ ກໍ່ ຈະ ໃຫ້ ຄວາມ
ສຳຄັ ນກັ ບໜ້ າທີ່ ການ ງານ ເປັ ນ ຄົ ນ ຮັ ກ ດຽວ ໃຈດຽວ
ແລະ ບໍມັກ ທຳຮ້າຍ ຈິດ ໃຈ ໃຜ. ແຕ່ ເປັນ ຄົນ ອ່ອນ ໄຫ
ງ່ າຍ ຈຶ່ ງ ມັ ກ ຂີ້ ໃຈນ້ ອຍ ຖ້ າ ໃຜ ເວົ້ າ ບໍ່ ເຂົ້ າ ຫູ ໜ້ ອຍໜຶ່ ງ
ກໍຈະ ໃຈ ຮ້າຍ ເປັນ ຟືນ ເປັນ ໄຟ ແຖມ ຍັງ ບໍ ເຊົາ ງ່າຍໆອີກ
ບາງ ເທືອ ຕ້ອງ ໄດ້ ນຳ ງໍ ຈົນ ເມືອຍພຸ້ນ ລະ.
ຜູ້ ມັກ ປຸງ ລົດ ຊາດ ທັນທີ
ສະ ແດງ ວ່ າ ເປັ ນ ຄົ ນ ທີ່ ຄິ ດ ໄວ ບາງທີ ຈຶ່ ງ ຂາດ
ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ເພາະ ເປັນສັນຊາດ ຕະຍານ ແລະ
ມັ ກ ໃຊ້ ຄວາມ ຮູ້ ສຶ ກຫຼ າຍກວ່ າ ເຫດຜົ ນ ເປັ ນ ຄົ ນ ເກັ ບ
ຄວາມ ຮູ້ ສຶ ກ ບໍ່ ຄ່ ອຍ ເກັ່ ງ ຄິ ດ ຫຍັ ງ ກໍ່ ມັ ກ ເວົ້ າ ອອກ ໄປ
ເລີ ຍທັ ນ ທີ ຜູ້ ທີ່ ເປັ ນໝູ່ ຈຶ່ ງຕ້ ອງ ໄດ້ ເຂົ້ າ ໃຈ ເພາະ ບາງ
ເທືອ ອາດ ຈະ ເວົາ ຫັ ງອອກ ໄປ ໃຫ້ ກວນ ໃຈ ແຕ່ ກໍ ເປັນ
ຄົ ນ ຈິ ງ ໃຈ ໄວ້ ໃຈ ໄດ້ ໜ້ າຄົ ບ ຫາ ແລະ ມັ ກ ຄວາມ ສະໜຸ ກ
ສະໜານຫາຍ.
naud jtd oenu \ø
ຜູ້ທີ ມັກປຸງ ທັນທີ ດ້ວຍ ລົດ ຊາດ ເຂັມ ຂຸ້ນ
ສະ ແດງ ວ່ າ ເປັ ນ ຄົ ນ ທີ ສະໜຸ ກສະໜານ ເຮ ຮາມັ ກ
ມີ ເລື ອງ ຕະຫົກມາ ໃຫ້ ໝູ່ ໄດ້ ຫົວ ຢູ່ ຕະຫອດ ເປັ ນ ຄົນ ທີ
ມັກ ຄວາມ ໂລດ ໂຜນ ຮັກ ການ ຜະຈົນ ໄພ. ມີ ຄວາມສະ
ຫຽວສະຫາດ ແລະ ມີ ສະ ເໜ່, ໃຈຮ້ອນ ແລະ ເດັດຂາດ
ແຖມ ຍັງເປັນ ພວກ ມີ ນິ ໄສ ເຈົາຊູ້ ອີກ.
ຜູ້ ທີ ມັກ ປຸງ ໄປ ຊີມ ໄປ
ຜູ້ ທີ ປຸ ງ ແລ້ ວ ບໍ ຖື ກ ໃຈ ຕ້ ອງຊິ ດ ນໍປາ ໃສ່ ນໍຕານ
ບີບ ໝາກ ນາວ ຈົນ ພໍ ໃຈ ແລ້ວ ຈຶງ ເລີ ມ ກິນ ບໍ ແລ້ວ ຍັງບໍ
ຖື ກໃຈອີ ກ ຈົນ ຕ້ ອງ ປຸ ງ ແລ້ ວ ປຸ ງ ອີ ກ. ສະ ແດງ ວ່ າ ເປັ ນ
ຄົນ ທີ ມີ ຄວາມ ລະ ອຽດຖີ ຖ້ວນ ບາງ ຄັງ ກໍກາຍ ເປັນ ຄົນ
ທີ ຈູ້ ຈີ ຈຸກ ຈິກ, ມີ ຄວາມ ກົງ ໄປ ກົງ ມາ, ເຂົາ ກັບ ຄົນ ງ່າຍ
ເຖິ ງ ວ່ າ ບາງ ຄັ້ ງ ມັ ກຄຽດ ໃຫ້ ຄົ ນ ອື່ ນ ໂດຍ ງ່ າຍ ກໍ່ ຕາມ.
ຜູ້ບໍປຸງ ຫັຍ ງ ເລີຍ (ກໍມີ)
ເປັ ນ ຄົ ນ ທີ ໃຈດີ ເຂົ າ ກັ ບ ຄົ ນ ງ່ າຍ ບໍ ມັ ກ ວາງມາດ
ແລະ ບໍ ຫາຍ ເລື ອງ ບຸ ກຄະ ລິ ກກະພາບລຽບໆ ຮຽບ
ຮ້ ອຍຢູ່ ນຳ ແລ້ ວ ບໍ່ ຮູ້ ສຶ ກ ອຶ ດ ອັ ດ. ນອກ ນັ້ ນ ຍັ ງ ເປັ ນ
ຄົ ນ ທີ ມັ ກ ເອົ າ ໃຈ ຄົ ນ ຮອບ ຂ້ າງ ເປັ ນ ຢ່ າງ ດີ ບໍ ມັ ກ ຂັ ດ ໃຈ
ໃຜ. ແຕ່ ວ່ າ ເປັ ນ ຄົ ນ ທີ ບໍ ຄ່ ອຍ ມີ ຄວາມກະຕື ລື ລົ ນ ຢູ່ ໄປ
ແຕ່ ລະ ມື ແບບ ສະບາຍໆ.
ແທ້ ບໍ ແທ້ ມີ ແຕ່ ທ່ ານ ເທົ າ ນັນທີ ພິ ສູ ດ ໄດ້ ລອງ
ສັງ ເກດ ຕົນ ເອງ ແລະ ຄົນ ອ້ອມ ຂ້າງ ເບິງ ວ່າ ເຂົາ ເຈົາ
ມີ ນິ ໄສ ກົງ ກັບ ຄຳ ທວາຍ ຂ້ າງ ເທິ ງ ຫື ບໍ . ແຕ່ ກໍ ຢ່ າ ເອົ າ
ຈິ ງ ເອົ າ ຈັງ ຈົນ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄວາມ ສຳພັນ ອັນ ດີ ຕ້ ອງ ຖື ກ
ກະທົບ ຂໍ ໃຫ້ ຖື ເປັນ ເກ ມທວາຍ ຫິນໆ ກໍ ພໍ ເນາະ ທ່ານ
ຜູ້ ອ່ານ.
ເມືອ ເວົາ ເຖິງ ອາຫານປະ ເພດ ເສັນ ແລ້ວ ເຝີ ຄົງ ຈະ ເປັນໜຶງ ໃນ ອາຫານ ທີຫາຍຄົນ ນິຍົມ ກັນ ກິນ ເຊິງກ່ອນຈະ ກິນ ເຝີ ແຕ່ລະຄົນ ຄົງ ຈະ ປຸງລົດ ຊາດ ແຕກ
ຕ່າງ ກັນ ແຕ່ ທ່ານ ຮູ້ ບໍວ່າການ ປຸງ ລົດ ຊາດ ຂອງ ການ ກິນ ເຝີ ນັນ ສາມາ ນຳ ມາ ເບິງ ນິ ໄສ ຂອງ ຄົນໆນັນ ໄດ້ ໄດ໋. ມື ນີ108 ອາຊີບຂໍ ນຳ ທ່ານ ມາ ຮູ້ຈັກ ກັບ ການ ທວາຍ
ນິ ໄສ ຈາກ ການ ປຸງ ເຝີ ເພືອ ວ່າ ທ່ານ ອາດຈະ ລອງ ເອົາ ໄປ ທົດ ສອບ ທວາຍ ນິ ໄສ ຕົນ ເອງ ຫືວ່າ ຄົນ ໃກ້ຊິດ ຂອງ ທ່ານກໍ ໄດ້ ເດີ.
Mlßl8 Horoscope
.¬o’|·o. ououu¡on¡u
ທີຮ້ານ ເຝີຢຸ່ງ ບ້ານອານຸ
www.108job.la
12
Taven IT Shop
Star Computer
DD Computer
W&W Computer
Bouthsawath Computer
LADA & Co
Lenam Computer
020 9771 1745
020 2222 3312
020 2200 0859
020 2200 4000
020 2220 7639
020 7772 8000
020 5569 6751
Saysiri IT & Network
XP Computer
LT Computer
Thala Com
@ Com
LC Computer
B&T Computer
020 2221 0755
020 5551 3211
020 5550 9581
020 2238 6699
020 2202 7000
020 5593 4034
020 5561 2442
ລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຈາກ Dell ງ່າຍໆ, ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ສິນຄ້າ Dell ຕາມ Model ລຸ່ມນີ້:
ï Dell Inspiron Notebook/ Desktop ທຸກລຸ້ນ.
ï Dell XPS Notebook/ Desktop ທຸກລຸ້ນ.
ສິນຄ້າທີ່ຊື້ຕ້ອງມີໂລໂກ Dell Sticker(Dell Hologram Sticker)
ຕິດຢູ່ເຊິ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ຈາກຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງ Datacom
ທຸກທ່ານທີ່ຊື້ຈະໄດ້ຮັບຄູປອງເພື່ອຊິງໂຊກ
ທ່ານສາມາດປ່ອນບັດຊິງໂຊກໄດ້ຕາມຮ້ານຂ້າງລຸ່ມນີ້.
Promotion ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 20 ສິງຫາ ເຖິງ 31 ຕຸລາ 2012
ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ:
ï ຂຽນຊື່, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ/
passport ແລະ ເລກທີ່ສິນຄ້າ Dell (Service tag ຂ້າງກອງ)
ï ຜູ້ໂຊກດີທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ ຫຼື ບໍ່ມາຮັບເອົາຂອງລາງວັນ
ພາຍໃນ 15 ວັນ, ລາງວັນແມ່່ນຈະຖືກສະຫຼະສິດ
ï ຜູ້ໂຊກດີຈະຕ້ອງຫາເຄື່ອງໝາຍ Service tag
(ຕັດເຄື່ອງໝາຍທີ່ຢູ່ກອງ) ລວມທັງໃບບິນຊື້ສິນຄ້າ
ແລະ ເລກບັດປະຈຳຕົວ/passport ເພື່ອຮັບເອົາຂອງລາງວັນ.
ໂອກາດດີແບບນີ້ຢ່າພາດÖ!! ໂອກາດດີແບບນີ້ຢ່າພາດÖ!!
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ www.facebook.com/DellLaosFanClub
ຫຼື ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ Datacom ໂທ: 021- 250 - 850 ເຖິງ 1
detu uøeuaonautj uuejn utej
ທຳ ອິ ດຕ້ ອງກວດ ສອບ ເບິ່ ງ ກ່ ອນ ວ່ າປັ ດຈຸ
ບັນ ເຮົາ ມີ ລາຍ ຮັບ ແລະ ຊັບ ສິນ ທັງໝົດຢູ່ ເທົາ ໃດ
ມີຊັບສິນປະ ເພດ ໃດ ແດ່ ເຊັນ: ເງິນສົດ, ເຮືອນ, ທີ
ດິນ, ລົດ, ຄຳ ແລະ ຊັບສິນມີຄ່າ ອືນໆ. ຫັງຈາກ
ນັນ ໃຫ້ ປະ ເມີນ ເບິງ ວ່າ ເຮົາ ມີ ລາຍ ຈ່າຍ ແລະ ໜີ
ສິ ນທັ ງໝົ ດ ຢູ່ ເທົ່ າ ໃດ, ເມື່ ອ ຮູ້ ທັ ງ ສອງ ຢ່ າງນັ້ ນ
ແລ້ ວ ເຮົ າ ກໍ ສາມາດ ຮູ້ ໄດ້ ວ່ າ ປັດຈຸ ບັນ ເຮົ າ ມີ ຊັບ
ສິ ນ ສຸ ດທິ (ຊັ ບ ສິ ນລົ ບໜີ ສິ ນ) ແລະ ລາຍ ຮັ ບສຸ ດທິ
(ລາຍ ຮັ ບ ລົ ບ ລາຍ ຈ່ າຍ) ຢູ່ ເທົ່ າ ໃດກັ ນແທ້ .
nnu ntd amauoau¬ au
ໂດຍ ທົວ ໄປ ຈະ ແບ່ງ ເປັນ ໄລຍະ ເວລາ ເຊັນ:
ໄລຍະ ສັນ ແມ່ນ ລາຍການ ທີ ຕ້ອງ ຈ່າຍ ໃນ ແຕ່ລະ
ເດືອນ, ສ່ວນ ໄລຍະ ກາງ ແລະ ໄລຍະ ຍາວ ແມ່ນ
ລາຍການ ທີຕ້ອງຈ່າຍຜ່ອນ ເຊັນ: ລົດ, ອຸປະກອນ
ເຄື່ ອງ ໃຊ້ ຕ່ າງໆ ແລະ ອື່ ນໆ. ລາຍການໄລຍະ
ກາງຍາວຖື ວ່ າມີ ຄວາມຈໍ າເປັ ນຫຼ າຍສໍ າລັ ບສັ ງ
ຄົ ມທີ່ ກໍ າລັ ງປ່ ຽນແປງຢູ່ ໃນບ້ ານເມື ອງເຮົ າ ສັ ງ
ເກດໄດ້ ວ່ າການຈ່ າຍຜ່ ອນໃນເວລາຊື້ ສິ ນຄ້ າ
ທີມີມູນຄ່າສູງເລີມກາຍເປັນເລືອງປົກກະຕິຂຶນ.
ບັນຫາໜຶງທີໄວເຮັດວຽກຄືເຮົາເຈົາຂ້ອຍ
ໄດ້ຄິດນຳຫາຍທີສຸດແຕ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຮຽນ
ຮູ້ ໜ້ ອຍຫຼ າຍແມ່ ນເລື່ ອງຂອງການບໍ ລິ ຫານຈັ ດ
ການດ້ານການເງິນ. ການວາງ ແຜນການ ເງິນ ສາ
ມາດ ຊ່ ວຍ ໃຫ້ ຄົນ ເຮົ າ ມີ ການ ປະ ເມີ ນ ລາຍ ຮັບ ,
ລາຍ ຈ່ າຍ ແລະ ແຜນ ການ ລົ ງທຶ ນເພື່ ອ ໃຫ້ ບັ ນ
ລຸ ເປົ້ າໝາຍທາງ ດ້ ານການ ເງິ ນ ທີ່ ຕັ້ ງ ໄວ້ ໃນ ອາ
ນາຄົ ດ. ເຮົ າຄວນ ເລີ ມວາງ ແຜນການ ເງິ ນ ເປັ ນຂັ ນ
ເປັນຕອນໄປ ໃນຂັນ ຕົນ ມັນເປັນສິງ ທີ ບໍຍາກຈົນ
ເກີນ ໄປ ແລະ ຜູ້ໃດກໍສາມາດ ເຮັດ ໄດ້ແນ່ນອນ
ໂດຍ ຈະ ແບ່ງອອກເປັນ 5 ຂັນ ຕອນດັງ ນີ:
d¡om¡oø ueuaomajnautj u
aoe nnu ntd amaumajnautj u
ຂັນ ຕອນ ຕໍມາ ໃຫ້ ນຳ ເອົາ ຊັບ ສິນ ສຸດທິ ແລະ
ລາຍ ຮັ ບ ສຸ ດທິ ໄປ ສົ ມທຽບກັ ບ ເປົ້ າໝາຍທີ່ ກຳ
ນົດ ໄວ້ແລ້ວປະເມີນ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ວ່າ ໃນ ແຕ່
ລະ ເດື ອນເຮົ າ ມີ ເງິ ນທ້ ອນເຫຼື ອຢູ່ ເທົ່ າ ໃດ, ຖ້ າ
ຫາກວ່ າ ຢາກ ທ້ ອນ ເງິ ນ ເພື່ ອ ຊື້ ສິ່ ງ ໃດໜຶ່ ງ ທີ່
ຕ້ ອງການນັນ ຕ້ ອງ ໃຊ້ ໄລຍະ ດົນ ປານ ໃດ ຈຶ ງຈະ
ໂຮມເງິ ນໄດ້ ພຽງພໍ ຖ້ າ ຫາກ ວ່ າ ຕ້ ອງ ໃຊ້ ເວລາ
ດົ ນ ເກີ ນ ໄປ ເຮົ າ ກໍ່ ຄວນ ຈະ ມີ ການ ປັ ບ ປຸ ງເປົ້ າ
ໝາຍໃຫ້ ເໝາະສົ ມກັ ບ ເງິ ນ ທີ່ ມີ ຢູ່ ໃຫ້ ຫຼ າຍຂຶ້ ນ
ຫຼື ອາດ ຈະຊອກຫາ ລາຍ ໄດ້ ເພີ່ ມ ເພື່ ອ ໃຫ້ ໃກ້
ຄຽງກັ ບ ເປົ້ າໝາຍທາງ ການ ເງິ ນ ທີ່ ຕັ້ ງ ໄວ້ .
(ຫຼື ບໍ່ ກໍ່ ໃຫ້ ຫຼຸ ດຜ່ ອນເປົ້ າໝາຍຄວາມຢາກໄດ້
ຂອງຕົນເອງລົງ).
oajaounautj u
ຫຼັ ງຈາກ ນັ້ ນເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ບັ ນລຸ ເປົ້ າໝາຍ
ທາງ ການ ເງິ ນ ໄດ້ ໃນ ອານາ ຄົດນັນ ຕ້ ອງ ນຳ ເອົ າ
ລາຍ ຮັບ ສຸ ດທິ ໄປທ້ ອນໄວ້ ໂດຍການຝາກປະ
ຢັ ດຜ່ ານ ບັ ນຊີ ທະນາຄານ, ຊື້ ພັ ນທະບັ ດ
ລັດຖະບານເປັ ນຕົນ ເພື ອ ເຮັ ດໃຫ້ ກະ ແສ ເງິ ນ
ສົ ດ ມີ ຄວາມເໝາະສົ ມ ໃນ ອານາ ຄົ ດ. ສະຫຸ ບ ແລ້ ວ
ການວາງ ແຜນການ ເງິ ນ ທີ່ ດີ ຄວນ ມີ ຄວາມ
ຍື ດຍຸ່ ນ ທີ່ ເໝາະສົ ມ ກັ ບ ສະພາບ ການທາງການ
ເງິ ນ ຫຼື ເປົ້ າໝາຍທາງ ການ ເງິ ນ ຂອງ ເຮົ າເອງ
ເຊິ ງອາດ ຈະ ປ່ ຽນແປງ ໄປໄດ້ ຕາມ ສະພາບ ແວດ
ລ້ອມ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລຍະ.
nauo ju den o nn o¬ jnauaou
naunautj um oaj\o
ໃນຂັນ ຕອນ ສຸ ດ ທ້ າຍ ທ່ ານຄວນທົບ ທວນ
ແຜນການ ໃນ ແຕ່ ລະ ໄລຍະ ເພື່ ອ ປະ ເມີ ນວ່ າ
ແຜນການ ເງິ ນມີ ຄວາມສົມ ເຫດ ສົມ ຜົນ ກັບ
ເປົ າໝາຍທາງ ການ ເງິ ນຫື ບໍ ຫາກຈຳເປັ ນກໍ ໃຫ້
ປັບປຸງ ເປົາໝາຍທາງ ການ ເງິນ ຫື ແຜນການ ທາງ
ການ ເງິນ ໄດ້ ທັນ ເວລາ ແລະ ເໝາະສົມ. ສຳລັບ
ຂັນ ຕອນ ນີ ແມ່ ນ ມີ ຄວາມ ສຳຄັນຫາຍ ເພາະມັນ
ເປັ ນໂຕຊີ ວັດທີ ສຳຄັນວ່ າເຮົ າ ຈະ ສາມາດ ບັນລຸ
ເປົ້ າໝາຍທາງ ການ ເງິ ນຕາ ມທີ່ ຕັ້ ງ ເອົ າ ໄວ້ ຫຼື ບໍ່ .
ພຽງ ແຕ່ ປະຕິບັດ ໄປ ຕາມ ຂັນ ຕອນ ງ່າຍໆ ທີ
ແນະນຳ ມາ ໃນເບື້ ອງ ຕົ້ ນ ກໍ່ ຈະ ເຮັ ດ ໃຫ້ ເຮົ າມະ
ນຸ ດເງິ ນເດື ອນທັ ງຫຼ າຍສາມາດສ້ າງ ແລະ ບໍ ລິ
ຫານການເງິນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ຈົນນຳໄປສູ່ການດຳລົງ
ຊີ ວິ ດຢູ່ ຢ່ າງມີ ຄວາມສຸ ກ ບໍ່ ທຸ ກກັ ບເລື່ ອງເງິ ນ
ໂດຍບໍຈຳເປັນ.
ßlß3l[ßMßßlßl[ß Personal Finance
.¬o’|·o. ououu¡on¡u
nautjuuunu
www.108job.la
14
nem n
n onauo unaueeuu u
Cover Story lð9[7lßßß
.¬o’|·o. ououu¡on¡u
www.108job.la
16
ທ່ າມກາງ ກະ ແສ ການ ພັ ດທະນາທາງ ສັ ງຄົ ມ
ແລະ ເສ ດຖະກິ ດຢ່ າງ ໄວວາ ຂອງ ບ້ ານຂອງ ເມື ອງ ຜູ້
ຄົ ນ ທີ່ ອາ ໄສ ຢູ່ ໃນ ຕົ ວ ເມື ອງ ນ້ ອຍ ໃຫຍ່ ບໍ່ ພຽງ ແຕ່ ຮັ ບ
ຮູ້ ໄດ້ ເຖິ ງ ການ ປ່ ຽນ ແປງ ໄປ ຂອງ ສັ ງຄົ ມ ເທົ່ າ ນັ້ ນ ແຕ່
ຍັ ງ ຕ້ ອງ ໄດ້ ປັ ບ ຕົ ວ ໃຫ້ ແທ ດ ເໝາະ ກັ ບ ການ ປ່ ຽນ ແປງ
ໃໝ່ ໃຫ້ ໄດ້ . ເມື່ ອຮ່ າງກາຍ ແລະ ຈິ ດ ໃຈ ເຮົ າ ຕ້ ອງ ໄດ້
ປັ ບ ປ່ ຽນ ແລະ ພັ ດທະນາ ໃຫ້ ທັ ນ ກັ ບ ການ ປ່ ຽນ ແປງ
ຫຼ າຍ ບາງ ຄັ້ ງ ຄົ ນ ເຮົ າກໍ່ ມີ ຄວາມ ອິ ດ ເໝື່ ອຍ ຮູ້ ສຶ ກ
ເຄັ່ ງ ຕຶ ງ ອາລົ ມ ບໍ່ ດີ ຈົ ນ ກະທັ່ ງ ລົ້ ມ ໝອນ ນອນ ເສື່ ອ ກໍ່
ມີ . ການ ຮັ ບ ມື ກັ ບ ໂລກ(ພະຍາດ) ສັ ງຄົ ມ ເມື ອງ ຄື ຈັ່ ງ ຊີ້
ທ່ານ ຄວນສ້າງ ໃຫ້ ຕົນ ເອງ ແຂງ ແຮງ ທັງ ທາງ ຮ່າງກາຍ
ແລະ ຈິດ ໃຈ. ທາງ ດ້ານ ສຸ ຂະ ພາບກາຍ ທ່ານ ຄວນຈັດ
ແບ່ງ ເວລາ ໃຫ້ ຕົນ ເອງໄດ້ ອອກກຳລັງ ກາຍ ສ້າງ ຄວາມ
ເຂັ້ ມ ແຂງ ໃຫ້ ກ້ າມ ເນື້ ອ ແລະ ກາ ຍະໂດຍ ລວມ. ແຕ່
ຮ່ າງກາຍ ຢ່ າງ ດຽວຍັ ງ ບໍ່ ພຽງພໍ ການ ຜ່ ອນຄາຍ ທາງ
ດ້ ານ ອາລົ ມ ຈິ ດ ໃຈ ກໍ່ ມີ ຄວາມ ສໍ າຄັ ນ ບໍ່ ໜ້ ອຍ ກວ່ າ
ກັ ນ ໃດ໋ ທ່ ານ ຜູ້ ອ່ ານ . ໜຶ່ ງ ໃນ ບັ ນດາ ວິ ທີ ການ ເພື່ ອ ຫຼຸ ດ
ຜ່ ອນ ຄວາມ ຕຶ ງ ຄຽດກໍ່ ຄື ການ ຍິ້ ມ ການ ຫົ ວ ນິ ແຫລະ.
ທ່ າ ນສັ ງ ເກດ ບໍ່ ວ່ າ ຍາມ ໃດ ທີ່ ເຮົ າ ຢູ່ ນຳກັ ນ ຫຼ າຍໆ
ຄົ ນ ແລ້ ວ ມີ ຜູ້ ໜຶ່ ງ ສອງ ຄົ ນ ທີ່ ສາ ມາດ ເລົ່ າ ເລື່ ອງ
ຕະຫຼົ ກໆ ສ້ າງສຽງ ຫົ ວ ກະ ຕຸ້ ນ ຕ່ ອມ ຍິ້ ມ ເຮົ າ ຈະ
ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າການ ເວລາ ຜ່ ານ ໄປ ໄວ ຫຼ າຍ ແລະ ທຸ ກ ຄົ ນ
ທີ່ ຢູ່ ໃນ ວົ ງ ກໍ່ ມີ ຄວາມສຸ ກ ມີ ສີ ໜ້ າ ສົ ດ ໃສ. ບັ ນຫາ ຄື
ຫາກ ທ່ ານ ຢູ່ ຄົ ນ ດຽວ ເດ່ ໃຜ ພາ ມ່ ວນ? ຫາກ ວ່ າ ກຸ່ ມ
ທີ່ ນັ່ ງ ຢູ່ ນຳ ກັ ນ ເຕັ ມ ໄປ ດ້ ວຍ ຜູ້ ທີ່ ຂາດ ທັ ກ ສະ ໃນ ການ
ເລົ່ າ ເລື່ ອງ ຕະຫຼົ ກ ເດ່ ເປັ ນ ແນວ ໃດ? ຢ່ າ ຫ່ ວງ ເຮົ າ ຂໍ
ສະ ເໜີ ທາງ ອອກ ໃຫ້ ໄປ ເບິ່ ງ ຕະຫຼົ ກ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ຫັ້ ນ
ເດ່ . ແມ່ ນ ລະ ຟັ ງ ແຕ່ ຊື່ ກໍ່ ຮູ້ ລະ ວ່ າ ມັ ນ ຄັ ກ ປານ ໃດ.
ເບິ່ ງ ແລ້ ວ ຟັ ງ ແລ້ ວ ແຂ້ ວ ບໍ່ ແຫ້ ງ ບໍ່ ເອົ າ ຄ່ າ ຈ້ າງ (ຮະ
ຮະ ອັ ນ ນີ້ ຜູ້ ຂຽນ ເວົ້ າ ເອງ). ແຕ່ ຮັ ບ ປະກັ ນ ໄດ້ ເລີ ຍ
ທ່ ານ ຜູ້ ອ່ ານ ຊື່ ວົ ງ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ນີ້ ບໍ່ ແມ່ ນ ໄດ້ ມາ ຍ້ ອນ
ໂຊກ ຍ້ ອນ ດວງ ເພິ່ ນ ມີ ຝີ ມື ໃນ ການ ສະ ແດງ ແທ້ ໆ.
ແຂ້ວ ບໍ ແ�້ງ ບໍ ແ�່ນ ແຂ້ວ ແ�້ງ
ຊື່ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ບໍ່ ແມ່ ນ ຊື່ ໃໝ່ ມີ ຫຼ າ ຍຄົ ນ ຄົ ງ ຈະ ຄຸ້ ນ
ເຄີ ຍ ດີ ຢູ່ ແລ້ ວ ແຕ່ ກໍ່ ມີ ອີ ກ ຫຼ າຍໆ ຄົ ນ ທີ່ ຫາ ກໍ່ ໄດ້ ຍິ ນ ກໍ່
ມີ. ສຳ ລັບ ທ່ານ ໃດ ທີ່ ຫາ ກໍ່ ໄດ້ ຍິນ ໃຫ້ ທ່ານ ຈື່ ເຄັດ ງ່າຍໆ
ເມື່ ອ ທ່ ານ ຟັ ງ ເຂົ າ ເຈົ້ າ ຫຼິ້ ນ ຕະ ຫຼົ ກ ແລ້ ວ ຫາກແຂ້ ວ ບໍ່
ແຫ້ ງ ມີ ຄວາມ ເປັ ນ ໄປ ໄດ້ ສູ ງ ວ່ າ ທ່ ານ ກຳລັ ງ ຟັ ງ ແຂ້ ວ
ແຫ້ ງ ໂຕ ປອມ (ຮະຮະ). 108ອາຊີ ບ ສະບັ ບ ນີ້ ຂໍ ນຳ
ສະ ເໜີ ອາຊີບ ຕະຫຼົກ ແລະ ວົງ ແຂ້ວ ແຫ້ງແບບ ເຕັມໆ
ວົ ງ ຕະຫຼົ ກ ອາຊີ ບທີ່ ອາດ ຈະ ບໍ່ ແມ່ ນ ໜຶ່ ງ ດຽວ ໃນ ລາວ
ແຕ່ ແມ່ ນ ວົ ງໜຶ່ ງ ທີ່ ຢື ນ ຢູ່ ແຖວ ໜ້ າ ແລະ ມີ ບົ ດບາດ
ໃນ ການສ້ າງສັ ນສຽງຫົ ວ ແລະ ຮອຍ ຍິ້ ມ ບັ ນດານ
ຄວາມສຸກ ແລະ ຜ່ອນຄາຍ ຄວາມທຸກ ໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ໄດ້ ຊົມ
ໄດ້ ຟັງ ຈົນ ຊ່ວຍ ຜ່ອນຄາຍ ຄວາມ ຄຽດ ໄປ ໄດ້ ເຕີບ ໜຶ່ງ
ພຸ້ນ ລະ (ອາດ ຈະ ພຽງ ໄລຍະ ສັ້ນໆ ກໍ່ຕາມ) ທ່ານ ຜູ້ ອ່ານ .

ຈຸດ ກ� ເ�ີ ດ ແຂ້ວ ແ�້ງ
ເມື່ອທ້າຍ ເດືອນ ກໍລະກົດ ທີ່ ຜ່ານ ມາທີ ມງານ ເຮົາ
ໄດ້ ມີ ໂອກາດ ສຳພາດ ສົ ດໆ ກັ ບ ທ່ ານ ພູ ມ ຊະນະ ສິ ຣິ
ວົງສາ. ແມ່ນ ແລ້ວ ນັ້ນ ຄື ຊື່ ເຕັມໆ ຂອງ ເຈັ້ຍ ແຂ້ວ ແຫ້ງ
ຫຼື ເຈັ້ ຍ ປາຊິ ຟິ ກ ສຳລັ ບ ຜູ້ ທີ່ ຄຸ້ ນ ເຄີ ຍ ກັ ບ ບົ ດບາດ ນັ ກ
ຮ້ ອງ ຂອງ ເພິ່ ນ. ມື້ ນີ້ ເຮົ າ ຂໍ ງົ ດ ເພງ ເວົ້ າ ເລື່ ອງ ຕະຫຼົ ກ
ກ່ອນ. ເຈັ້ຍ ໃນ ນາມ ຂອງ ຫົວໜ້າ ວົງ ແຂ້ ວ ແຫ້ງ ໄດ້ ເລົ່າ
ວ່ າ ພາຍຫຼັ ງ ທີ່ ຕົ ນ ເອງ ໄດ້ ຮຽນ ຈົ ບຈາກ ຄະນະ ເສ ດ
ຖະສາດ ຈາກ ມະຫາວິ ທະຍາ ໄລ ແຫ່ ງ ຊາດ ແລ້ ວກໍ່
ໄດ້ ເຂົ້ າ ເຮັ ດ ວຽກ ໃນ ອົ ງການ PSI ເຊິ່ ງ ໃນ ນັ້ ນ ມີ ໜ້ າ
ວຽກ ໜຶ່ ງ ແມ່ ນ ການສົ່ ງ ເສີ ມ ການ ນຳ ໃຊ້ ຖົ ງ ຢາງ ອານາ
ໄມ ຢ່ າງ ຖື ກ ຕ້ ອງ ໂດຍ ນຳ ສະ ເໜີ ຜ່ ານ ຮູ ບ ແບບ ຂອງ
01 - 15 ຕຸລາ 2012
17
ສະມາຊິກ
ກັບ
ໜ້າ ທີ ໃ� ວົງ
ຜູ້ທີ ຢາກສະແດງຕະຫົກໄດ້
ຂໍໃຫ້ມີຄວາມກ້າ
ໃນການສະແດງອອກເທິງເວທີ
ມີໄຫພິບໃນການປັບຕົວ
ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ
ຫືເຫດການສົດໆເທິງເວທີໄດ້
ລະຄອນ ເວ ທີ ໃນ ແນວ ຕະຫຼົ ກ ຊວນ ຫົ ວ. ໃນ ເວລາ
ນັ້ ນ ກຸ່ ມ ລະຄອນດັ່ ງກ່ າວມີ ຊື່ ວ່ າກຸ່ ມ ຍຸ້ ມ ຍິ້ ມ ແຕ່ ຕໍ່ ມາ
ເມື່ ອ ສະມາຊິ ກ ໃນ ກຸ່ ມ ເລີ່ ມມີ ພາລະ ຫຼ າຍ ຂຶ້ ນ ແລະ
ສະພາບ ການ ຕ່ າງໆ ທີ່ ປ່ ຽນ ໄປ ເຮັ ດ ໃຫ້ ການ ສະ ແດງ
ກໍ່ ເລີ່ ມຂາດ ວັ ກ ຂາດ ຕອນ . ດັ່ ງ ນັ້ ນ ໃນ ປີ 2005 ເຈັ້ ຍ
ຈຶ່ ງ ໄດ້ ຕັ ດສິ ນ ໃຈ ສ້ າງ ວົ ງ ໃໝ່ ຂຶ້ ນ ໂດຍ ມີ ສະຖານະ
ອິ ດ ສະລະ ຈາກ ອົ ງການ PSI ເຖິ ງ ວ່ າ ຍັ ງ ຄົ ງ ສະ ແດ ງ
ຮັ ບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຂອງ PSI ຢູ່ ກໍ່ ຕາມ. ດັ່ ງ ນັ້ ນ ມາ
ຮອດ ນີ້ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ກໍ່ ຖື ວ່ າ ມີ ອາຍຸ ຄົ ບ 7 ປີ ເຕັ ມ ແລ້ ວ.
ອ້ າວ ? ແລ້ ວ ນັ ກ ແຕ່ ງ ໜ້ າ ຫຼື ວ່ າ ຝ່ າຍ ຈັ ດ ຫາ
ເສື້ ອ ຜ້ າ ເດ່ ? ເຈັ້ ຍ ຍິ້ ມ ນ້ ອຍ ໜຶ່ ງ ແລ້ ວ ຕອບ ວ່ າ ເຮັ ດ
ເອງ ໝົ ດເຄື່ ອງນຸ່ ງ ເສື້ ອ ຜ້ າ ທີ່ ໃຊ້ ແມ່ ນຊ່ ວຍ ກັ ນຊອກ
ແລະ ຈັ ດ ຫາ ມາ. ສ່ ວນ ການ ແຕ່ ງ ໜ້ າ ແມ່ ນ ຮັ ບຜິ ດ
ຊອບ ແຕ່ ງ ໃຜ ແຕ່ ງ ລາວ ກ່ ອນ ການ ສະ ແດງ ຈະ ເລີ່ ມ.
ເມື່ ອ ຈົ ບ ການສະ ແດງ ແລ້ ວ ທຸ ກ ຄົ ນ ກໍ່ ຮັ ບຜິ ດຊອບ
ລ້ າງ ໜ້ າ ທຳ ຄວາມ ສະອາດ ຂອງ ໃຜ ລາວອີ ກ. ກະ
ທັ ດ ຮັ ດ ດີ ບໍ່ ທ່ ານ ຜູ້ ອ່ ານ. ແຕ່ ລະຄົ ນ ມີ ວຽກປະຈຳ ຢູ່
ແຕ່ ກໍ່ ພະຍາຍາມ ຮວມຕົ ວ ກັ ນ ຝຶ ກຊ້ ອມ ເປັ ນ ປະ
ຈຳເພື່ ອ ກະກຽມ ບົ ດ ແລະ ພັ ດທະນາບົ ດ ໃຫ້ ສອດ
ຄ່ ອງ ກັ ບ ສະພາບ ການ ເດັ່ ນໆໃນ ສັ ງຄົ ມ ບ້ ານ ເມື ອງ.
ຈຸດ ປ່ຽນ ຜັນ ສູ່ ວົງ ອາຊີບ
ພາຍຫຼັ ງ ທີ່ ໄດ້ ປະ ກອບ ເປັ ນວົ ງ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ແລ້ ວ
ເບື້ ອງ ຕົ້ ນ ກໍ່ ຍັ ງ ໄດ້ ຮັ ບ ວຽກ ເລັ ກໆ ນ້ ອຍໆ ຄ່ າ ຈ້ າງ
ກໍ່ ຖື ວ່ າ ຍັ ງ ໜ້ ອຍ ຫຼ າຍ ແຕ່ ລະ ງານ ກໍ່ ໄດ້ ຢູ່ ປະມານ
ສອງ ແສນ ກີບ. ແຕ່ ກໍ່ ດ້ວຍ ຄວາມ ມັກ ແລະ ຄວາມ ອົດ
ທົ ນ ພະຍາຍາມ ຂອງ ໝົ ດ ທຸ ກ ຄົ ນ ໃນ ທີ່ ສຸ ດ ຈຸ ດ ປ່ ຽນ
ຜັ ນ ທີ່ ສຳຄັ ນ ກໍ່ ມາ ຮອດ ເມື່ ອ ໄດ້ ເລີ່ ມຮັ ບ ວຽກ ຮ່ ວມ
ກັ ບ ບໍ ລິ ສັ ດ SAMART ໂດຍ ສະ ເພາະ ແລ້ ວ ແມ່ ນ
ວຽກ ກິ ດຈະກຳ (event) ຕ່ າງໆ ຂອງ ບໍ ລິ ສັ ດ ເບຍ
ລາວເປັ ນ ຕົ້ ນ ແມ່ ນ ງານ Music Zone ໃນ ແຕ່ ລະ ປີ
ຕັ້ ງ ແຕ່ ປີ 2010 ເປັ ນ ຕົ້ ນ ມາ. ປະຈຸ ບັ ນ ນີ້ ມີ ວຽກ ເພີ່ມ
ຂຶ້ ນ ຫຼ າຍ ໂດຍ ສະ ເລັ່ ຍ ແລ້ ວສະ ແດງ ຢູ່ ປະມານ
100 ກວ່ າ ງານຕໍ່ ປີ ສະ ນັ້ ນ ລາຍ ຮັ ບ ກໍ່ ເພີ່ ມ ຂຶ້ ນ ພໍ ສົ ມ
ຄວນ ຈາກສອງແສນກີ ບຂື້ ນມາເປັ ນສາມລ້ ານກີ ບ
ຕໍ່ ງານ, ເຈັ້ ຍ ເລົ່ າຕື່ ມ. ດັ່ ງ ນັ້ ນ ມາ ຮອດ ນີ້ ມັ ນ ກໍ່ ພິ ສູ ດ
ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ໄດ້ ລະດັ ບ ໜຶ່ ງ ວ່ າການ ສະ ແດງ ຕະຫຼົ ກ
ກໍ່ ອາດ ຈະ ກາຍ ເປັ ນ ອາຊີ ບ ຈິ ງ ຈັ ງ ອີ ກ ໜຶ່ ງ ອາຊີ ບ ໄດ້
ແລ້ ວ. ເພື່ ອ ຫຼີ ກ ເວັ້ ນການ ເຂົ້ າ ໃຈ ຜິ ດ ເຈັ້ ຍເສີ ມ ວ່ າ
ໃນ 100 ກວ່າ ງານທີ່ ສະ ແດງ ໃນ ໜຶ່ງປີນັ້ນ ແມ່ນ ລວມ
ທັ ງ ການສະ ແດງ ເພື່ ອ ການ ກຸ ສົ ນ. ງານການກຸ ສົ ນ
ແມ່ ນພວກເຮົ າສະແດງໃຫ້ ລ້ າໆ ຖ້ າມີ ງານການກຸ ສົ ນ
ໃດຢາກໃຫ້ ພວກເຮົ າໄປຊ່ ວຍກໍ່ ຕິ ດຕໍ່ ຫາໄດ້ ເລີ ຍ.
t¬ uaueun¡m e n oøeuanq nuejo j
o ade¬o udeneonouøeuaqn s nun·
ເຈັ້ຍ ແຂ້ວ ແຫ້ງ: ທ່ານ ພູມ ຊະນະ ສິຣິ ວົງສາ
ຮັບ ໜ້າ ທີ່ ນັກສະ ແດງ,
ຮຽບຮຽງ ບົດ ແລະ ຫົວໜ້າ ວົງ
ເຈ້ ແຂ້ວ ແຫ້ງ: ທ່ານ ຈັນທະວົງ ຈັນທະນຸພາ
ຮັບ ໜ້າ ທີ່ ນັກສະ ແດງ

ຮັກ ແຂ້ວ ແຫ້ງ: ທ່ານ ຄຳຮັກ ສະທະສຳເລັດ
ຮັບ ໜ້າ ທີ່ ນັກສະ ແດງ

ອາມັດ ແຂ້ວ ແຫ້ງ: ທ່ານ ຊາລີ ສິດທິສັກ
ຮັບ ໜ້າ ທີ່ ນັກສະ ແດງ

ເອ ແຂ້ວ ແຫ້ງ: ທ່ານ ຄຳແພງ ເດດວົງສາ
ຮັບ ໜ້າ ທີ່ ຜູ້ ຄວບ ຄຸ ມ ເຕັກນິກ
ເຈ້ ແຂ້ວ ແຫ້ງ ຮັກ ແຂ້ວແຫ້ງ ອາມັດ ແຂ້ວ ແຫ້ງ
www.108job.la
18
ໃນ ກໍ ລະ ນີ ການ ກຸ ສົ ນ ນັ້ ນ ທາງ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ເພີ່ ນ
ຈະ ບໍ່ ໄລ່ ຄ່າ ຕົວ ນັກສະ ແດງ. ກ້າວ ຕໍ່ ໄປຂອງ ແຂ້ວແຫ້ງ:
ໃຜ ຢາກ ຫຼິ້ ນ ຕະຫຼົ ກ ຟັ ງ ທາງ ນີ້ ດັ່ ງທີ່ ໄດ້ ລົ ມ ກັ ນມາຫັ້ ນ
ລະ ຄວາມ ຕ້ ອງການ ໃຫ້ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ສະ ແດງ ຕາມ ເວ ທີ
ຕ່າງໆ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ແຕ່ລະ ປີ ດັ່ງ ນັ້ນ ເພື່ອ ຕອບ ສະໜອງ
ໃຫ້ ໄດ້ ຕາມ ຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຂອງ ສັງຄົມ ທາງວົງ ແຂ້ວ
ແຫ້ງຈຶ່ງ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ຂະຫຍາຍ ວົງ ໃຫ້ ໃຫຍ່ ຂຶ້ນ ແລະ
ກໍ່ ກຳລັ ງ ເປີ ດ ຮັ ບ ສະໝັ ກ ສະມາຊິ ກ ເພີ່ ມ ເພິ່ ນ ມີ ແຜນ
ຂະຫຍາຍ ໃຫ້ ໄດ້ ສະມາຊິ ກ ເພີ່ ມ ອີ ກ ຈັ ກ 3-4 ຄົ ນ,
ເຈັ້ຍ ກ່າວ. ລັກສະນະ ທີ່ ຕ້ອງການ ມີ ຫຍັງ ແດ່? ຫຼື ຖາມ
ວ່າ ຄຸນ ລັກສະ ນະ ຂອງ ຜູ້ ທີ່ ຈະ ສະ ແດງ ຕະຫຼົກ ໄດ້ ຄວນ
ມີ ຫຍັ ງ ແດ່ ? ເຈັ້ ຍ ຕອບ ວ່ າຜູ້ ທີ່ ຢາກ ສະ ແດງ ຕະຫຼົ ກ
ໄດ້ ຂໍ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ກ້ າ ໃນ ການສະ ແດງ ອອກ ເທິ ງ ເວ
ທີ ມີ ໄຫວ ພິ ບ ໃນ ການ ປັ ບ ຕົ ວ ໃຫ້ ທັ ນ ກັ ບ ສະພາບ
ການ ຫຼື ເຫດການ ສົດໆ ເທິງ ເວທີ ໄດ້ ແນ່ນອນ ວ່າ ຕ້ອງ
ເປັ ນຄົ ນ ມັ ກ ມ່ ວນ ແລະ ມີ ຄວາມສຸ ກ ເມື່ ອ ເຫັ ນ ຮອຍ
ຍິ້ ມ ຂອງ ແຂ ກ ສ່ ວນ ເລື່ ອງ ອຶ່ ນໆ ແມ່ ນ ສອນ ກັ ນ ໄດ້ .
ພ້ ອມ ດຽວ ກັ ນ ນີ້ ເຈັ້ ຍ ຍັ ງ ໄດ້ ຝາກ ເຖິ ງ ຜູ້ ອ່ ານ ທີ່ ສົ ນ ໃຈ
ວ່ າ ວົ ງ ກາ ນຕະຫຼົ ກຍັ ງ ຕ້ ອງການ ເພື່ ອນ ຮ່ ວມ ອາຊີ ບ
ອີ ກ ຫຼ າຍ ເຊິ່ ງບໍ່ ຈຳ ເປັ ນ ຕ້ ອງ ເຂົ້ າ ຮ່ ວມ ວົ ງ ກັ ບ ເພິ່ ນ
ເທົ່າ ນັ້ນ ຢາກ ໃຫ້ ມີ ວົງ ສະ ແດງ ຕະຫຼົກ ອຶ່ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ອີກ
ຕຶ່ ມກໍ່ ຈະ ເປັ ນ ການ ດີ ຕໍ່ ການ ພັ ດທະນາ ຂອງ ວົ ງ ການ.
ເລື ອງ ຂອງ ເຈັ ຍຈັກ ໜ້ອຍ ໜຶ ງ
ເຈັ້ ຍ ຈົ ບ ເສດ ຖະສາດ ປະ ຈຸ ບັ ນ ເຮັ ດ ວຽກ ປະຈຳ
ໃນ ຕຳ ແໜ່ ງ Creative and Graphic Designer
ຢູ່ ອົ ງການ PSI Laos ແລ້ ວ ຍັ ງ ເປັ ນ ນັ ກ ຮ້ ອງ ທັ ງ ຍັ ງ
ນຳພາ ວົ ງ ແຂ້ ວ ແຫ້ ງ ຖາມ ວ່ າ ເຈັ້ ຍຍັ ງ ຢາກ ລອງ ເຮັ ດ
ຫຍັງ ບໍ່? ທ່ານ ຜູ້ ອ່ານ ຄົງ ຈະ ເດົາ ໄດ້ ເລີຍ ວ່າ ຜູ້ ຊາຍ ທີ່ ບໍ່
ມັກ ຢຸດ ຢູ່ ກັບ ທີ່ ຄົນ ນີ້ ຕ້ອງ ມີ ແນວ ຢາກ ທົດ ສອບ ຄວາມ
ສາມາດ ຂອງ ຕົນ ເອງ ຕໍ່ ຢ່າງ ແນ່ນອນ. ເຈັ້ຍ ບອກ ວ່າ ຕໍ່
ໄປ ຢາກ ສ້າງ ຮູບ ເງົາ ຢາກ ເຫັນ ແລະ ເປັນ ສ່ວນ ໜຶ່ງ ໃນ
ວົງ ການ ຮູບ ເງົາ ໃນ ບ້ານ ເຮົາ ໃຫ້ ມັນໄປ ໄດ້ ຢ່າງຈິງ ຈັງ.
ຫາກ ຍັ ງ ບໍ່ ເຕັ ມ ອິ່ ມ ກໍ່ ຫວັ ງ ວ່ າ ທ່ ານ ຜູ້ ອ່ ານຄົ ງ
ຈະ ໄດ້ ຫອມ ປາກ ຫອມ ຄໍ ກັ ບ ເລື່ ອງ ລາວ ຂອງ ວົ ງ ແຂ້ ວ
ແຫ້ງ ກັບ ເຈັ້ຍ ແລ້ວ ເນາະ. ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນີ້ ເຮົາ ກໍ່ ຫວັງ
ວ່ າ ຜ່ ານ ການ ນຳ ສະ ເໜີ ໃນ ສະບັ ບ ນີ້ ທ່ ານ ຄົ ງ ຈະ ໄດ້
ຮູ້ ຈັ ກ ກັ ບ ອາຊີ ບ ອີ ກ ໜຶ່ ງ ອາຊີ ບທີ່ ກຳລັ ງ ຕັ້ ງໜ້ າ ພັ ດ
ທະນາ ຢ່າງ ຫ້າວຫັນ. ທ້າຍ ນີ້ ວາລະສາ ນ108ອາຊີບ ຂໍ
ເຊີ ນ ຊວນ ທ່ ານ ຜູ້ ອ່ ານ ໃຫ້ ຫັ ນ ມາ ໃສ່ ໃຈ ແລະ ສົ່ ງ
ເສີ ມ ຜູ້ ປະກອບ ອາຊີ ບພາຍ ໃນ ເຮົ າ ໂດຍ ສະ ເພາະ
ແມ່ນຜູ້ທີ່ ມີ ຄວາມ ຕັ້ງ ໃຈ ແລະ ຂະຫຍັນ ພຽນ ໃນ ທຸກໆ
ສາ ຂາ ອາຊີ ບ. ຫາກ ເຮົ າ ບໍ່ ສົ່ ງ ເສີ ມ ກັ ນຕັ້ ງ ແຕ່ ດຽວ ນີ້
ເມື່ ອ ການ ແຂ່ ງຂັ ນ ເສລີ ເລິ່ ມຂຶ້ ນ ຢ່ າງ ເປັ ນ ທາງ ການ
ຜູ້ ປະກອບອາຊີ ບ ພາຍ ໃນ ເຮົ າ ກໍ່ ອາດຈະຂາດຄວາມ
ເຂັ້ມ ແຂງໃນ ການ ແຂ່ງຂັນ ກໍ່ ເປັນ ໄດ້.
ຜູ້ທີ ຢາກສະແດງຕະຫົກໄດ້
ຂໍໃຫ້ມີຄວາມກ້າ
ໃນການສະແດງອອກເທິງເວທີ
ມີໄຫພິບໃນການປັບຕົວ
ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ
ຫືເຫດການສົດໆເທິງເວທີໄດ້
ເອ ແຂ້ວ ແຫ້ງ
ເຈັ້ຍ ແຂ້ວ ແຫ້ງ
01 - 15 ຕຸລາ 2012
19
ສາ ເຫດ ທີ ເກີ ດຈາກ ທາງ ດ້ ານ ຈິ ດ ໃຈ ເຊັ ນ: ຄຽດ,
ຊຶມ ເສົາ, ອາລົມ ປັນ ປ່ວນ.
ປັ ດ ໃຈ ພາຍ ນອກ ກະ ຕຸ້ ນ ເຮັ ດໃຫ້ ນອນ ບໍ່ ຫຼັ ບ
ມັ ກ ເປັ ນ ຊົ ວຄາວ ເຊັ ນ: ຈາ ກການ ເຈັ ບ ປ່ ວຍ, ຫັ ງຜ່ າ
ຕັດ, ເຮັດວຽກໜັກ, ການ ເດີນທາງ ຂ້າມ ປະ ເທດ ທີ
ມີ ເວລາຕ່ າງ ກັນເຮັ ດ ໃຫ້ ຮ່ າງກາຍ ຕ້ ອງ ປັບ ຕົວ.
ນອນ ບໍ່ ຫຼັ ບຈາກ ພະຍາດ ທາງ ກາຍ ເຊັ່ ນ: ໂລກ
ຫອບ ຫື ດ, ໂລກ ຫົ ວ ໃຈ ຫື ການ ຮັ ບ ປະທານ ຢາ ບາງ
ຊະນິ ດ ເຊັ່ ນ: ຢາ ຕ້ ານ ເຊື້ ອບາງ ຊະນິ ດ, ຢາ ແກ້
ຫັດ ບາງຊະ ນິດ.
ປັດ ໃຈ ທີ ສົງ ເສີ ມ ເຮັ ດ ໃຫ້ ນອນ ບໍ ຫັບອື ນໆ ເຊັ ນ:
ການ ດືມ ກາ ເຟ, ສູບຢາ, ການ ເຂົາ ນອນ ບໍ ເປັນ ເວ
ລາ, ຫື ສິ ງ ແວດ ລ້ ອມອ້ ອມຂ້ າງ ເຊັ ນ: ມີ ແສງສະ
ຫ່າງຫາຍ, ມີ ສຽງລົບ ກວນ ເປັນ ຕົນ.

.·.. ... : .·. . . .
eanauueuo m o
ສຳ ລັ ບ ຄົ ນ ເຮັ ດ ວຽກ ຄື ເຮົ າ ເຈົ ້ າ ຂ້ ອຍ ການນອນຖື ວ່ າເປັ ນສິ ່ ງທີ ່ ສຳຄັ ນຫຼ າຍ ເພາະຈະເຮັ ດໃຫ້ ສະໝອງ ແລະ ຮ່ າງກາຍຂອງ ເຮົ າໄດ້ ຮັ ບ
ການພັ ກຜ່ ອນ ແລະ ສົ ່ ງ ຜົ ນດີ ຕໍ ່ ກັ ບ ຮ່ າງກາຍ. ກົ ງກັ ນຂ້ າມ ຫາກວ່ າການພັ ກຜ່ ອນ (ນອນ) ບໍ ່ ພຽງພໍ ມັ ນກໍ ່ ຈະ ສົ ່ ງ ຜົ ນ ຕໍ ່ ກັ ບອາລົ ມ, ຄວາມ ຈື ່ ຈຳ,
ແລະ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຮ່ າງກາຍ ອ່ ອນ ເພຍ ຫຼ ື ບາງ ຄັ ້ ງ ອາດຈະ ພາ ໃຫ້ ເປັ ນ ໂລກ ຊຶ ມ ເສົ ້ າ ໄດ້ .
1. ອອກກຳລັງ ກາຍ ທຸກ ມື ຢ່າງໜ້ອຍ 20ນາທີ.
2. ເຂົາ ນອນ ແລະ ຕືນ ນອນ ໃຫ້ ກົງ ເວລາ ທຸກ ມື.
3. ຫີກລ້ຽງການ ຮັບ ປະທານ ອາຫານ ຈົນ ອີມ ເກີນ
ໄປ ກ່ອນ ເຂົານອນ.
4. ຫ້າມ ດືມ ເຫົາກ່ອນ ນອນ.
5. ພະຍາຍາມ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຮ່ າງກາຍ ແລະ ຈິ ດ ໃຈ
ສະຫົບ ກ່ອນ ເຂົາ ນອນ ປະມານ 30 ນາທີ.
6. ຖ້ າ ເຂົ້ າ ນອນ ແລ້ ວ ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າ ນອນ ບໍ່ ຫຼັ ບ ໃນ
10ນາທີ ໃຫ້ ລຸ ກ ຂຶ້ ນ ມາ ເຮັ ດ ກິ ດຈະກຳ ເບົ າໆທີ່
m:.+¤m .¬¤¡+ uauo + ouJ 1 J :_¬.
n:uJ.· o¤· u .¤ a.¬¤¡+ uau+ oì¤ ¤~ u.
ເຮັດ ໃຫ້ ເພີດ ເພີນ ເຊັນ:ການ ຟັງ ເພງ ເບົາໆ, ການ
ອ່ານປຶມ ແລະ ອືນໆ.
7. ດືມ ນົມ ອຸ່ນໆ ຫື ກ້ວຍ ຫອມກ່ອນ ນອນປະມານ
ເຄິງຊົວ ໂມງ - 1 ຊົວ ໂມງ ແລະ ການ ອາບ ນໍ ອຸ່ນ
ກໍສາມາດ ຊ່ວຍ ໃຫ້ ນອນຫັບ ໄດ້.
8. ຈັດສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ໃນ ຫ້ອງ ນອນ ໃຫ້ ປອດ
ໂປ່ ງ ບໍຮ້ອນ ຫື ບໍໜາວ ເກີນ ໄປ.
ຖ້ າ ຫາກ ວ່ າ ທ່ ານ ໃດ ທີ່ ມີ ບັ ນຫາ ກັ ບ ການ ນອນ
ບໍ ຫັບກໍ ລອງ ນຳ ເອົ າ ວິ ທີ ປະຕິ ບັດ ຂ້ າງ ເທິ ງ ນີ ໄປ
ໃຊ້ ເບິ່ ງ ມັ ນອາດ ຈະ ຊ່ ວຍ ບັ ນ ເທົ າ ໃຫ້ ທ່ ານ ໄດ້
ບໍຫາຍກໍໜ້ອຍ ເນາະ.
2
3
4
1
ðZtælß&83lß[lß Health&Beauty
.¬o’|·o. ououu¡on¡u
www.108job.la
20
Page
Page
Industry/Sector
Featured Employer
Interesting Position
Consulting
Trading
Education & Training
ICT
NGO/Project
Manufacturing
Others
Hotel & Restaurant
Energy & Mining
ບໍລິສັດ ພຣາຍ ທີ ປຶກສາ ຈຳກັດ
RMA Lao Co., ltd
ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ - ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈຳກັດ
ບໍລິສັດ ແອວທົງຮວດ ເທເລຄອມ ຈຳກັດ
LAO GOLD GROUND SURETY INVESTMENT AND
CAPITAL MEANS CO.,LTD
ບໍລິສັດ ຄາຣູໂຊລາວ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານວັນຊະນະ
Datacom Co. Ltd
World Health Organization (WHO)
Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
ບໍລິສັດ ລາວ ວິກຕໍຣິໂກ ສາກົນ ຈຳກັດ
ບໍລິສັດ ສົ ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດ
All Time Travel Service
ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ
ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ
Savan Vegas Hotel & Casino
ບໍລິສັດ ຣາຊ-ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດ
Phu Bia Mining Limited
ECME
MMG Lane Xang Minerals (SEPON)
Administration Staff
Data and Technology Assistant
English teacher
Finance Assistant
Insurance Department Manager
Logistics Manager
Production Engineer
Project Assistant
Project Manager
Risk control Department Manager
Sales Manager
Spare Part Manager
ຜູ້ຈັດການ
ພະນັກງານເລຂາ
ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ
ພະນັກງານຂາຍປີ ຍົນ
ພະນັກງານການຕະຫາດ
ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
ພະນັກງານບັນຊີ
ພະນັກງານແປພາສາລາວ-ຈີນ
ພະນັກງານຊ່າງພາບ
ພະນັກງານຈັດຊື
ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ ສ້າງ
ພະນັກງານວິຊາການກໍ ສ້າງ
ວິສະວະກອນເດີນເຄື ອງຈັກໂຮງໄຟຟ້າ
ຊ່າງສ້ອມແປງ
ຊ່າງໄຟຟ້າ
ຊ່າງເຊື ອມໂລຫະ (ຊ່າງຈອດ)
ນັກວິສະວະກອນອອກແບບ
B2
B3-B5
B6
B7
B9
B10-B11
B14-B15
B16,21
22-24
B2
B3
B3
B4
B5
B5
B6
B7
B9
B10
B11
B14
B15
B15
B16
21
22
23
23
24
Page
Provincial Position
ແຂວງ ສະຫັນນະເຂດ
ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ
B9-B10
B11
22
JOB INDEX
The Easiest Way to Find JOB
ຜູ້ປະກາດຂ່າວ
Issue 03 Issue 11 Issue 15 Issue 08
ນັກບິນ DJ Graphic Designer
Issue 13
ນັກກວດສອບບັນຊີ
01 - 07 ຕຸລາ 2012
B1
ປະກາດຮັບພະນັກງານວິຊາການປ່າໄມ້ເຂົາເຮັດວຽກນຳໂຄງການ
ບໍລິສັດ ພຣາຍ ທີປຶກສາ ຈຳກັດ (Prime Consultancy Co.,Ltd) ທີເປັນຜູ້ພັດທະ
ນາໂຄງການລະດັບພາກເພືອ ຫຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນ ແກ້ວຈາກ ການທຳ
ລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ລະຫ່າງລັດ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດເອັນ ຊີເອັກ
(NCX Co.,Ltd) ຫື ໂຄງການ SN -REDD.
ບໍລິສັດ ພຣາຍ ກຳລັງກະກຽມລົງສຳຫວດປ່າໄມ້ທີແຂວງສະຫັນນະເຂດ ແລະ ສາ
ລະວັນ ເພືອຄິດໄລ່ ປະລິມານກາກບອນໃນເຂດໂຄງການ.
ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານວິຊາການປ່າໄມ້ໃນຫາຍຕຳແໜ່ງ ເພືອເຮັດ
ການສຳຫວດ. ທຸກຕຳແໜ່ງແມ່ນມີເວລາເຮັດວຽກອັນແນ່ນອນຄືນັບແຕ່ວັນທີ 15
ເດືອນ 10 ປີ 2012 ຫາ ວັນທີ 15 ເດືອນ 3 ປີ 2013 ເຊິງອາດສາມາດຕໍໄດ້ ຕືມອີກ
2 ເດືອນໃນເມືອຈຳເປັນ. ຜູ້ທີໄດ້ຮັບການຄັດ ເລືອກຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນທີເໝາະສົມ
ຂືນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງແຕ່ລະຄົນ. ນອກຈາກເງິນເດືອນ
ທາງບໍລິສັດຍັງມີສະຫັດດີການອືນໆອີກ: ປະກັນໄພ, ເບັຽລ້ຽງປະຈຳວັນ...
ຕຳແໜ່ງງານທີຕ້ອງການບັນຈຸ:
1. ຜູ້ກວດກາພາກສະໜາມ(ໜຶງຕຳແໜ່ງ)
ຜູ້ກວດກາພາກສະໜາມຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັງປະຕິບັດການສຳຫວດປ່າ
ໄມ້ຕົວຈິງຢູ່ສະ ໜາມຮ່ວມກັບເພືອນອີກໜຶງຄົນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມມີຄື:
- ຄຸ້ມຄອງທິມງານ(ຈຸ)ສຳຫວດ 5 ທິມ ໃນເຂດດອນຕົວຢ່າງ
- ຝຶກອົບຮົມ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທິມງານຂອງຕົນ
- ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບວຽກງານປະຈຳວັນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຈັດ
ການການສຳຫວດຊາບ
- ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນທີກ່ຽວຂ້ອງ.
¾ ເງືອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດ: ມີປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາການປ່າໄມ້, ມີປະສົບ
ການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຂືນໄປໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທິມງານ,
ຖ້າມີປະສົບການໃນວຽກສຳຫວດປ່າໄມ້ ຍິງເປັນການດີ. ສາມາດເວົາແລະຂຽນ
ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.
2. ຫົວໜ້າທິມສຳຫວດ (ຕ້ອງການຫາຍຕຳແໜ່ງ)
ຫົວໜ້າທິມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທິມສຳຫວດທີມີສະມາຊິກທັງໝົດ 5 ຄົນ. ໜ້າທີຫັກ
ມີຄື:
- ເປັນຜູ້ນຳພາ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ລູກທິມ ເພືອເຮັດການສຳ
ຫວດ ຕົວຈິງ ໃຫ້ໄດ້ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
- ນຳພາຈັດຕັງປະຕິບັດການສຳຫວດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມບາດກ້າວ ແລະ ວິທີການ
ສຳຫວດ(ຕາມຄູ່ມື)
- ພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງແລະປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິນ ທີເຮັດການສຳ
ຫວດ.
¾ ເງືອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດຂອງຫົວໜ້າທິມ: ມີປະກາດສະນິຍະບັດດ້ານວິຊາການ
ປ່າໄມ້, ມີປະສົບການ ຫື ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳພາ, ມີປະສົບການໃນການ
ສຳຫວດປ່າໄມ້ຍິງເປັນການດີ, ສາມາດເວົາ ພາສາອັງກິດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ.
3. ຜູ້ຊ່ວຍຫືຮອງຫົວໜ້າທິມ(ຫາຍຕຳແໜ່ງ)
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທິມ ສ່ວນໜຶງຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມຊ່ວຍຫົວໜ້າທິມ, ສ່ວນໜຶງ
ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການທີວຽງຈັນເພືອຊ່ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບຂ່າວສາຍຂໍມູນ
ທາງພູມສາດ ແລະ ປ້ອນຂໍມູນເຂົາຄອມພິວເຕີ.
¾ ເງືອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ: ມີປະກາດສະນິຍະບັດດ້ານວິຊາການ
ປ່າໄມ້, ມີປະສົບການໃນການສຳຫວດປ່າ ຫື ລະບົບຂ່າວສານຂໍມູນພູມສາດ
(GIS) ຍິງເປັນການດີ. ສາມາດເວົາພາສາ ອັງກິດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ.
™ ວິທີການສະໝັກ.
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈເຂົາຮ່ວມໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍພົວ
ພັນຫືຍືນໃບສະໝັກໂດຍ ບອກແຈ້ງຕຳແໜ່ງງານທີທ່ານສົນໃຈ ພ້ອມດ້ວຍຊີວະປະ
ຫັດຫໍ CV ກ່ອນວັນທີ 28 ເດືອນ 9 ປີ 2012
ອີ ເມ ລ Prime_kit@yahoo.com. ຖ້າຫາກທ່ານຍັງມີຂໍສົງໃສ ຫື ຄຳຖາມ
ທ່ານສາມາດໂທໄປທີຫ້ອງການຂອງ ບໍລິສັດ ທີຕັງຢູ່ບ້ານສະພັງໝໍ, ເມືອງໄຊເຊດຖາ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ເບີໂທ: 021 452 165. ຜູ້ທີຜ່ານການຄັດເລືອກເບືອງຕົນເທົາ
ນັນຈະຖືກສຳພາດ ເຊິງຈະມີຂືນໃນລະຫ່າງວັນທີ 3 ຫາ 5 ເດືອນ 10 ປີ 2012.
ບໍລິສັດ ລາວ- ອີ ເທ ຣດ ທີ ປຶກສາ ການ ລົງທຶນ
ປະກາດ ຮັບ ສະໝັກ ພະນັກງານ
ບໍລິສັດ ລາວ- ອີ ເທ ຣດ ທີ ປຶກສາ ການ ລົງທຶນ ຕ້ອງການ
ຮັບ ສະໝັກ ພະນັກງານ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ ງ ບໍ ວ່າ ທ່ານ ຈະ
ເປັນ ນັກຮຽນ, ນັກ ສຶກສາ, ປັນຍາ ຊົນ, ຂ້າຣາຊະ ການ
ພາກ ລັດ- ເອກະ ຊົນ, ພໍຄ້າ- ຊາວ ຂາຍ ທ່າ ນ ສາມາດ
ສະໝັກ ໄດ້ ດັງ ລາຍ ລະອຽດ ລຸ່ມ ນີ:
1. ຜູ້ ຊ່ວຍ ຜູ້ ຈັດການ
2. ທີ ປຶກສາ ດ້ານ ການ ລົງທຶນ
3. ພະນັກງານ ການ ຕະຫາດ
4. ພະນັກງານ ຫ້ອງການ
5. ພະນັກງານ ບັນຊີ
6. ພະນັກງານ ຕ້ອນຮັບ
- ເງືອນ ໄຂ ຮັບ ສະໝັກ:
1. ເພດ ຍິງ ຫື ຊາຍ
2. ຈົບ ການ ສຶກສາ ຊັນ ສູງ- ປະລິນຍາ ຕີຣ ຫື ທຽບ ເທົາ
3. ມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີ ແລະ ມີ ທັກ ສະ ໃນ ການ ຕິ ດຕໍ
ພົວພັນ ວຽກ ງານ ກັບ ລູກ ຄ້າ ໄດ້ ດີ
- ສິດທິ ພິ ເສດ ທຸກ ຕຳ ແໜ່ ງຈະ ໄດ້ ຮັບ:
1. ມີ ລາຍ ໄດ້ ດີ ແລະ ໄດ້ ຮັບ ໂບນັດ ທຸກໆ ເດືອນ ແລະ
ທ້າຍ ປີ
2. ແຕ່ ລະ ຕຳ ແໜ່ ງຖ້າ ທ່ານ ມີ ຄວາມ ຫ້າວຫັນ ຕໍ ວຽກ
ງານ ທ່ານມີ ໂອ ກາດ ໄດ້ ໄປ ທ່ອງ ທ່ຽວ ຕ່າງປະ ເທດ
ເປັນປະຈຳ.
ເອກະສານ ປະກອບ: ໃບ ຢັງຢືນ ທີຢູ່, ໃບ ປະກາດ, ແລະ
ຮູບ 3*4 ຈຳນວນ 2 ແຜ່ນ
ສະຖານ ທີ: ຕັງ ຢູ່ ບ້ານ ໜອງ ບອນ, ໜ່ວຍ8,
ເມືອງ ໄຊ ເສດ ຖາ, ນະຄອນຫວງ ວຽງ ຈັນ
ທ່ານ ສາມາດ ສອບ ຖາມ ລາຍ ລະອຽດ ໄດ້ ຕາມ ໂມງ
ລັດຖະການ ໄດ້.
ນາງ ສາວ ກິດ ສະ ດາ ເບີ ໂທ ຕິດ ຕໍ 020 7761 2381
E-mail: kitsada_2804@yahoo.com
www.108job.la
B2
ທີປຶກສາ // Consulting
Sign Trading
BTV SIGN TRADING Co.,LTD
UÐN0 Ud0Ç1d |d800’ B1D0
ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ-ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈຳກັດ
KANGZEN-KENKO NETWORK CO.,LTD
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ອີງໃສ່ການຂະຫາຍຕົວຂອງ ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ-ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈຳກັດ.
ປະຈຸບັນຕ້ອງການພະນັກງານ 10ຕຳແໜ່ງດັງລຸ່ມນີ:
1. ພະນັກງານການຕະຫາດ 02 ຕຳແໜ່ງ
2. ພະນັກງານບັນຊີ 02 ຕຳແໜ່ງ
3. ພະນັກງານຊ່າງພາບ 02 ຕຳແໜ່ງ
4. ພະນັກງານຂັບລົດ 02 ຕຳແໜ່ງ
5. ພະນັກງານໄປປະຈຳທີສາຂາທ່າແຂກ 02 ຕຳແໜ່ງ
X ເງືອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
1. ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັນສູງຂືນໄປ ວິຊາໃດກໍໄດ້
2. ບໍຈຳກັດເພດ ອາຍຸ 20-30ປີ
3. ບຸກຂະລິກດີເປັນຄົນກ້າສະແດງອອກສາມາດເປັນວິທະຍາກອນໄດ້
4. ສຳລັບຕຳແໜ່ງຊ່າງພາບ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ(word, excel,
illustkaiok, photoshop) ແລະ ສືສານຜ່ານທາງ internet ໄດ້
5. ສາມາດໄປປະຈຳຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້ແລະມັກໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມງານ
6. ຖ້າມີປະສົບການໃນການບັນຍາຍ ຫື ຮຽນຈົບການຢາຊັນກາງຂືນໄປ
ທາງບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
7 ເອກະສານປະກອບ:
ໃບຢັງຢືນການສືກສາ,ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົວເອງສະບັບແທ້, ຊີວະປະຫັດ
ຫໍໄປສະບັບແທ້, ໃບຄ້ປະກັນສະບັບແທ້, ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບ
ຢັງຢືນທີຢູ່ສະບັບແທ້, ໃບແຈ້ງໂທດກຳນົດບໍກາຍ 3 ເດືອນ, ໃບກວດສຸຂະ
ພາບຢັງຢືນຈາກໂຮງໝໍ.
ຢືນເອກະສານໄດ້ທີ: ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ - ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈຳກັດ ຕັງຢູ່ຖະ
ໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານເມືອງວາທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນ ຫວງວຽງ
ຈັນ(ຕໍໜ້າສະໜາມບິນວັດໄຕ)
ໂທ: 021 520 124. 020 22225869.
RMA Lao Co., ltd is the authorized dealer in the Lao PDR of various range of vehicles and heavy equipment, such as
Ford, Land Rover, JCB, Shantui, John Deere, Foton, and Kohler/SDMO. We also represent the car rental company
Europcar and the food franchises The Pizza Company and Swensen’s. Due to our rapid expansion and successful
growth we are continuously seeking qualifed and experienced staff.
1. Head of Accounting
Key responsibilities:
• Responsible for providing overall direction and managing day-to-day accounting activities of the organization
• Control and ensure that all accounting transactions systems and procedures comply with regulations, accounting
principles, standards and corporate guidelines.
• Activities include; fnancial analysis and reporting, taxation, insurance; credit control, accounts payable, receivable,
costing and inventory.
• Lead and develop a team of accounting professionals to ensure that all activities are completed accurately and on
time.
• To work with Group Consolidation & Methods Manager for developing and implementing strong fnancial internal
control processes across the various functional areas of the company.
• Liaising and coordinating with auditors.
• Finance and budgeting analysis
2. ACCOUNTING ASSISTANT TO OPERATIONS – 3 positions available
Key responsibilities:
• Issue invoices / bid security for tenders
• Monitor the AR follow up boards
• Enter sales invoices / deposits
• Record MV & HED,PED inventory
• Enter Cost of sales
3. LOGISTIC COORDINATORS – 2 Positions available
Key Responsibilities:
• Coordinate and arrange shipment / Tax calculation and control customs clearance cost
• Record and maintain spare part data
• Arranging & manage department transport for team and payment to fnance
• Planning and supervise team schedule
Automotive Businesses
4. SALES REPRESENTATIVES for Heavy Equipment Department – Several Positions in Vientiane,
Savannakhet, Pakse
Products: Trucks, John Deere tractors, Generators, Excavators…
Key Responsibilities:
• Regularly visits Customers to promote and sell HED products
• Reports to Sales Manager on visits and prospects
• Participates in tenders
• Leads the customer up to the fnal contract signature
• Monitor the relationship with customers in order to increase or maintain their satisfaction
5. SALES REPRESENTATIVES for Lao Land Rover – Vientiane Capital
Key Responsibilities:
• Regularly visits Customers to promote and sell
• Identify prospects
• Leads the customer up to the fnal contract signature
• Monitor the relationship with customers in order to increase or maintain their satisfaction
6. SPARE PART MANAGER for Lao Ford City : 1 position in Vientiane
Key Responsibilities:
• Meet all Ford policy and stocking requirements
• Operate effective parts inventory management (high level of fast fll and stock turn performance).
• workshop timely parts supply
• sales and retail customer handling
7. Parts Whole-Salesperson for Lao Ford City : 1 position in Vientiane
Key Responsibilities:
• You are responsible for selling the parts inventory and maximizing parts sales to the external customers in a fair and
equitable manner.
• You are the principal contact between the parts department and the Wholesales customer. You are responsible in
maintaining records of your customers. You must meet Customer Satisfaction Sales Standards.
• Customer handling – ensure a high level of satisfaction and customer loyalty.
8. Finance Assistant (Follow up) for Lao Ford City: 1 position in Vientiane
• Process follow up on all fnancial related activities and documentations within in the Aftersales Department of Lao
Ford City
• Produce weekly and monthly reports when necessary.
9. Administration Assistant for Lao Ford City : 1 position in Vientiane
Key Responsibilities:
• Provide clerical and minor technical support in the form of reports for the sales admin department.
• Recordkeeping responsibilities may include sales and expense reports, electronic databases and sales proposals for
prospective customers.
Food and Restaurant Business
10. STORE MANAGERS – in Vientiane Capital
Key responsibilities:
• Lead, plan, organize, control and implement all activities related to the operations of the Pizza Company, Swensen’s,
and other leading brands.
• Responsible for weekly/monthly reporting presentation to management.
• Understand and forecast trend of customers’ behavior.
11. Call Center Agent / Waiters / Delivery Drivers / Cooks – in Vientiane Capital
• Service Minded.
• Work in shifts
• Students looking for work are encouraged to apply.
Rental & Hospitality Business
12. Marketing Offcer – in Vientiane Capital
Key responsibilities:
• Design the annual marketing plan, budget control,
• Lead and develop brand awareness and promotional campaigns
• Analyze and report campaigns effectiveness as well as competitions
• Establish links with strategic partners and manage social media tools
13. Administrative Offcer – in Vientiane Capital
Key responsibilities:
• Providing administrative support to staff. These duties include but are not limited to: personnel system maintenance
and training, offce supply purchasing, typing, fling, reception and telephone duties.
• Develop and maintain agency inventory system
• Maintain appropriate interpersonal relationships with employees, peers, and consumers.
• Assist with various program operations as requested as responsibilities permit
Overall Qualifcations
• Minimum Vocational, up to Bachelor’s degree in related feld(s)
[Business Administration, English, Finance, Banking, Accounting
• Previous experience in the relevant sector(s) will be favorable
• Excellent interpersonal and communication skills, capacity to work
well in team
• Results-driven, able to prioritize and to cope with time pressure
• Computer literate (MS Word, Excel and E-mail)
• Basic to good written and spoken English would be an advantage
• Ability to drive a car (required for some selective positions)
• Occasional / frequent travel on sites required (Only applied to
certain positions
Interested candidates should send a CV and a brief
cover letter to:
HR Department
RMA LAOS CO.,LTD
P.O. Box 6030 Beungkhayong Tay, Unit 18
Thadeua Rd, Sisattanak District,
Vientiane, Lao PDR
Tel: (+856 21) 315 376-8
Fax: (+856 21) 315 379
Email address: hrlao@rmagroup.net
Tel: (+856 21) 315 376-8
01 - 07 ຕຸລາ 2012
B3
ການຄ້າ // Trading
ບໍລິສັດ ໂມເບລາ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ຕັງຢູ່ໃນນະຄອນຫວງ
ວຽງຈັນ, ເປັນບໍລິສັດ ສະໜອງເຟີນິເຈີ ຫ້ອງການ ແລະ ເຮືອນແບບສຳເລັດ
ຮູບ. ພວກເຮົາກຳລັງ ຊອກຫາຜູ່ຮ່ວມງານ ທີສົນໃຈວຽກໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆດງ
ຕໍລົງໄປນ:
• ພະນັກງານການຕະຫາດ (Marketing) 1 ຕຳແໜ່ງ
- ຈົບປະລິນຍາຕຼີ ຂນໄປ
- ມະນຸດສຳພັນດີ
- ຮູ້ພາສາອັງກິດ
- ຮູ້ນຳໃຊ້ໂປຼແກມ: Word, Excell, Poiwerpoint, ຖ້າເປັນໂປຼແກມ
Photoshop, Illustrator… ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ພິເສດ
• ພະນັກງານຂາຍ (Sale Representative) 3 ຕຳແໜ່ງ
- ຈົບຊັນກາງ ຊັນສູງ ປະລິນຍາຕຼີ ຂນໄປ
- ມະນຸດສຳພັນດີ
- ຮູ້ພາສາອັງກິດ
- ຮູ້ນຳໃຊ້ໂປຼແກມ: Word, Excell, Poiwerpoint,
• ເລຂານຸການ (Secretary) 1 ຕຳແໜ່ງ
- ຈົບຊັນກາງ ຊັນສູງ ປະລິນຍາຕຼີ ຂນໄປ
- ມະນຸດສຳພັນດີ
- ຮູ້ພາສາອັງກິດ
- ຮູ້ນຳໃຊ້ໂປຼແກມ: Word, Excell,
• ພະນັກງານຂັບລົດ (Driver) 1 ຕຳແໜ່ງ
- ມີໃບຂັບຂີ
- ມະນຸດສຳພັນດີ
- ຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ
ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບແຈ້ງໂທດ, ຖ້າມີປະສົບການຕ້ອງມີໃບຜ່ານງານ
ໂທລະສັບ: (856-21) 454256 / 454258; ມືຖື: (856-20) 58872598

ບໍລິສັດ ແອ ວທົງ ຮວດ ເທ ເລ ຄອມ ຈຳກັດ (ຕົວ ແທນ ຈຳໜ່າຍ ໂທລະສັບ ມື ຖື ໂນ ເກ ຍ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ
ການ ໃນ ສປປ ລາວ) ມີ ຄວາມ ປະສົງ ຈະ ຮັບ ພະນັກງານ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ ງ ເພືອ ເປັນ ການ ຂະຫາຍ
ກິດຈະການ ດັງ ນີ:
1. ຕຳ ແໜ່ ງຫົວໜ້າຝ່າຍ ບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະ ການ (HR and Administrative Supervisor)
ຫາຍ ຕຳແໜ່ ງ.
- ເພດ ຊາຍ ຫື ຍິງ , ອາຍຸ 28 ປີ ຂນ ໄປ ລະດັບ ການສຶກສາ ຈົບ ຊັນປະລິນຍາ ຕີ ສາຂາ ບໍລິຫານ
ທຸລະ ກິດ ຫື ສາຂາ ທີ ກ່ຽວຂ້ອງ,ມີ ປະສົບ ການ ເຮັດ ວຽກ ດ້ານ ຝ່າຍ ບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະ ການ
ຢ່າງ ໜ້ອຍ 5 ປີຂນ ໄປ, ມີ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ເຈລະຈາ ຕໍ ລອງ ແລະການຈັດ ຊື , ມີ ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ຕໍໜ້າ ທີ ທີ ໄດ້ ຮັບ ມອບໝາຍ,ມີ ຄວາມ ຫ້າວຫັນ ແລະມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີ,ມີ ຄວາມ
ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ພາສາ ໄທ ແລະ ພາສາ ອັງກິດໃນ ລະດັບ ດີ,ມີ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ການ ໃຊ້ ຄອມ ພິວ ເຕີ
( Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Internet and Email ).
2. ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຂາຍ (Sale Assistant Manager)
- ເພດຊາຍ ຫື ຍິງ ອາຍຸ 30 ປີຂນໄປ, ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີກ່ຽວ
ຂ້ອງ ມີ ປະສົບການທາງ ດ້ານການຂາຍ, ການດູແລ ແລະ ບໍລິຫານລູກຄ້າ ແລະ ຊ່ອງທາງ
ຈັດຈຳໜ່າຍ, ມີປະສົບການ ໃນຜະລິດຕະພັນ ໂທລະສັບ ແລະ ເຄືອງໃຊ້ ໄຟຟ້າ, ສາມາດ
ໃຊ້ Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Internet, Email ແລະ ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
3. ຜູ້ ຈັດ ການ ຫ້ອງ ຂາຍ (Showroom Manager)
- ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 30 ປີ ຂນ ໄປ, ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີກ່ຽວຂ້ອງ ມີ
ປະສົບ ການ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 5 ປີ ໃນ ການ ບໍລິຫານ ດ້ານ ການ ຂາຍ ແລະ ການ ບໍລິຫານ ຈັດ
ການ ພະນັກງານ, ມີ ຄວາມ ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ໂທລະສັບ ແລະ ເຄືອງ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ , ມີ ຄວາມ ເປັນ
ຜູ້ນຳ ແລະ ເຮັດວຽກ ພາຍ ໃຕ້ ຄວາມ ກົດ ດັນ ໄດ້ ດີ , ສາມາດ ໃຊ້ Microsoft Word, Excel,
Powerpoint, Internet, Email ແລະ ສາມາດສືສານ ພາສາອັງກິດ ຫື ພາສາ ຈີນໄດ້
ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
4. ຫົວໜ້າ ພະ ແນ ກຫ້ອງ ຂາຍ (Sale Showroom Supervisor)
- ເພດ ຍິງ ຫື ຊາຍ ອາ ຍຸ 28 ປີ ຂນ ໄປ, ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ
ສາຂາທີກ່ຽວຂ້ອງ ເຄີຍ ຜ່ານ ປະສົບ ການ ດ້ານ ການ ຂາຍ, ດູ ແລ ຄວບ ຄຸມພະ ນັກ ງານ ຂາຍ, ມີ
ຄວາມ ເປັນຜູ້ນຳ ແລະ ມີ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ຕໍ ໜ້າ ທີ ທີ ໄດ້ ຮັບ ມອບ ໝາຍ.
5. ພະນັກງານ ຂາຍ ສົງ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ ງ (Sale RepreSentative)
- ເພດ ຊາຍ, ອາຍຸ 23 ປີ ຂນ ໄປ, ລະດັບ ການ ສຶກສາຈົບ ຊັນມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍຫືຊັນກາງ
ໃນ ສາຂາ ການ ຕະຫາດຫືສາຂາ ທີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີ ປະສົບ ການ ດ້ານ ການ ຂາຍ ຢ່າງ ໜ້ອຍ
2 ປີຫື ໃນ ສາຂາ ທີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີ ແລະມີ ປະສົບ ການ ດ້ານ ພົບ ປະ ລູກ ຄ້າ, ມີ
ຄວາມ ຫ້າວຫັນ ແລະຮັບຜິດຊອບ ຕໍໜ້າ ທີ ໆ ໄດ້ ຮັບມອບ ໝາຍ .
6. ພະນັກງານ ຂາຍໜ້າ ຮ້ານຫາຍ ຕຳ ແໜ່ ງ ( Sales Showroom)
- ເພດ ຍິງ, ອາຍຸ 20 ປີ ຂນ ໄປ,ລະດັບ ການ ສຶກສາ ຈົບ ຊັນມັດທະຍົມ ຕອນ ປາຍ ຫື
ຊັນກາງ, ມີ ປະສົບ ການ ໃນ ການ ຂາຍຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ປີ ຂນ ໄປ,ມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີຫ້າວຫັນ
ແລະຮັບຜິດຊອບ ຕໍໜ້າ ທີໆ ໄດ້ ຮັບ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ .
7. ພະນັກງານ ການ ຕະຫາດ (Trade Marketing Officer)
- ເພດຊາຍ ຫື ຍິງ,ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີດ້ານການຕະຫາດ,
ການພັດທະນາເຄືອຄ່າຍ ທຸລະກິດ,ສາມາດບໍລິຫານ ແລະຈັດການທາງດ້ານການຕະຫາດ
ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິສັດ ທີເປັນສິນຄ້າປະ ເພດ FMCG ຫື Brand ທີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີ ຄວາມ
ກະຕືລືລົນ ໃນ ການ ເດີນທາງ ແລະ ເຮັດ ວຽກ ໃຫ້ ໄດ້ ຕາມ ເປົາໝາຍ ທີ ວາງ ໄວ້,ມັກ ໃນ ການ ວິ
ເຄາະ ແລະ ເຮັດ ວຽກ ກ່ຽວ ກັບ ຕົວ ເລກ, ມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີ ແລະ ສາມາດ ປັບ ຕົວ ເຂົາກັບ ໜ້າ
ວຽກ ໄດ້ ດີ,ມີ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ນຳ ໃຊ້ ເຄືອງມື ຕ່າງໆ ຂອງ ໂປຼ ແກມ Office.
8. ພະນັກງານ ສາງ ແລະ ພະນັກງານ ຂັບ ລົດ
- ເພ ດຊາຍ ອາ ຍຸ 23 ປີ ຂນ ໄປ ມີ ໃບ ຂັບ ຂີ,ມີ ປະສົບ ການ ໃນ ດ້ານ ສາງ, ສາມາດຂັບ ລົດ ຈັກ,
ລົດໃຫ່ ໄດ້,ມີ ມະນຸດສຳພັນ ດີ, ມີ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃນ ຫ້າ ທີ ທີ ໄດ້ ຮັບ ມອບ ໝາຍ , ສຳລັບ
ພະ ນັກງານ ຂັບ ລົດມີ ປະ ສົບ ການ ໃນ ການ ເຮັດ ວຽກ 2 ປີ ຂນ ໄປ.
9. ພະນັກງານ ຊ່າງ ( ຕິດ ຕັງ ແລະ ສ້ອມ ແປງ ອຸປະກອນ ເຄືອງ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ )
- ເພດ ຊາຍ,ອາຍຸ 25 ປີ ຂນ ໄປ,ລະດັບ ການ ສຶກສາ ຈົບ ຊັນກາງສາ ຂາ ທີ ກ່ຽວ ຂ້ອງ,ມີ ປະ ສົບ
ການ ໃນ ການ ສ້ອມ ແປງ ແລະ ຕິດຕັງ ເຄືອງ ໃຊ້ ອຸປະກອນ ໄຟຟ້າ, ມີ ຄວາມ ດຸ ໝັນ ແລະ
ອົດທົນ ແລະ ມີ ຄວາມ ຮັບ ຜິດ ຊອບ ໃນ ໜ້າ ທີ ການ ງານ ທີ ໄດ້ ຮັບ ມອບ ໝາຍ.
ສາມາດ ຍືນ ເອກະສານ ສະໝັກ ງານ ດ້ວຍ ຕົວ ເອງ ໄດ້ ທີ: ບໍລິສັດ ແອ ວທົງ ຮວດ ເທ ເລ ຄອມຈຳກັດ
(ຕົວ ແທນ ຈຳໜ່າຍ ໂທລະສັບ ມື ຖື ໂນ ເກ ຍຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ ໃນ ສປປ ລາວ ), ບ້ານ ຝາຍ,
ຖະໜົນ ດົງ ປ່າ ລານ, ເມືອງ ໄຊ ເສດ ຖາ, ນະ ຄອນ ຫວງ ວຽງ ຈັນ ຫື ສົງເອກະສານສະໝັກງານ
ພ້ອມເງິນເດືອນທີຕ້ອງການ ມາທີ
Email: surak@kth.com.kh
ໂທ: 021 453094-5,
Fax: 021 453683

ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈຳກັດ ມີຄວາມປະສົງຈະຮັບສະ
ຫັກພະນັກງານດງ ນ:
1. ພະນັກງານຈັດຊື
- ເພດຍິງ / ຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີ ຂືນ ໄປ
- ການ ສຶກສາ ຊັນກາງ, ຊັນສູງ ຫື ປະລິນຍາ ຕີສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ,
ການເງິນ, ບັນຊີ ຫື ສາຂາທີກ່ຽວຂ້ອງ
- ນັກສຶກສາທີຈົບໃຫ່ຖ້າມີຄວາມສົນໃຈກໍຍືນໃບສະຫັກໄດ້
- ມີ ຄວາມ ຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົນໃນການຫາຄວາມຮູ້ດ້ານວັດ
ຖຸດິບ ແລະ ສິນຄ້າໃຫ່ໆ
- ມີຄວາມສາມາດດ້ານການເຈລະຈາຕໍລອງ
- ມີທັກສະການຕິດຕໍສືສານແລະການປະສານງານແລະ ມີມະນຸດ ສຳພັນ ດີ
- ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາໄທ ແລະ ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
- ມີຄວາມຮູ້ພືນຖານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ (Word , Excel ,
E-Mail)
ບໍລິສັດມີ ສະຫັດດີກາ ນດີ ລາຍ ໄດ້ ດີ ແລະ ມີ ຄວາມ ຫັນຄົງ ສູງ.ສາມາດ
ຍືນເອກະສານສະຫັກໄດ້ທີ
ໂຮງງານ: Km 15 . ຖະຫົນ ທ່າ ເດືອ, ບ້ານ ນາ ໄຮ່, ເມືອງ ຫາດ ຊາຍ ຟອງ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
Tel: (021) 812082 , 812133 ; Fax :(021) 812413
ຫືສົງມາທີ Email : latdavanh@toagroup.com
ໄດ້ ຈົນ ຮອດວັນ ທີ 25/10/2012
www.108job.la
B4
ການຄ້າ // Trading
ບໍລິສັດ ຄາຣູໂຊລາວ
Fa Ngum Road, Ban Phaivath, H # 008, Vientiane
Capital Phone: 021 223644
ຖະໜົນ ຟ້າງຸ່ມ, ບ້ານ ເພຍວັດ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ,
ໂທ: 021 223644
______________________________________
ປະກາດຮັບສະໝັກງານ
ພະນັກງານຊ່ວຍຂາຍ - ບູຕິກຂອງໂຮງແຮມ 5 ດາວ
• ສາມາດເວົາ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາອັງກິດ
• ສາມາດນຳໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ (ສາມາດນຳໃຊ້ເອັກເຊວໄດ້ດີ)
• ມີມະນຸດສຳພັນດີ
• ຈະມີການຝຶິກອົບຮົມທາງດ້ານການຂາຍໃຫ້ນຳ
• ຊົວໂມງເຮັດວຽກແມ່ນ 3:00 ແລງ ຫາ 9:00 ແລງ ແຕ່ວັນຈັນ
ເຖິງ ວັນເສົາ
• ຊົວໂມງເຮັດວຽກແມ່ນ 8:00 ເຊົາ ຫາ 11:00 ເຊົາ ແລະ
3:00 ແລງ ຫາ 9:00 ແລງ ສຳລັບວັນອາທິດ
Š ສົນໃຈກະລຸນາສົງໃບສະໝັກງານແລະຊີວະປະວັດຫໍມາທີ:
info@carusolao.com
VACANCY ANNOUNCEMENT
LAO GOLD GROUND SURETY INVESTMENT AND CAPITAL MEANS
CO.,LTD is the LAO PDR legal surety investment company, in the business
line we have the confdent, responsibility and duty which abide by the law.
The business partner of ours are relevant a good long – term strategy of
fnancial institutions.
Company is going to the Grand opening soon, so we are seeking for the
candidate who understand Chinese language (speaking, listening and writing)
to fll in the following position:
1. Insurance Department Manager: Requiring relevant fnancial
experience is an advantage.
2. Risk control Department Manager: Require bank’s risk management
experience preferred.
3. Offce Manager: Requiring relevant working in medium or the large
state-owned enterprise engaged integrated management of priority.
4. Translators --- 2 positions available: Requiring a good translation
of document, letter and report in Chinese – Lao and Lao – Chinese
(speaking, listening and writing).
5. Accountant: Requiring knowledge of accounting practice with the
certifcate of account, analyze fnancial information statement, monthly
and annual report.
Interested candidates should send a CV to :
LAO GOLD GROUND SURETY INVESTMENT AND CAPITAL
MEANS CO., LTD
Asian Road (T2), Nakham Village, Sikhodtabong District, Vientiane
LAO PDR.
Tel: 021 256118-9; 020 – 55676406; 59999017; 23333160
E-mail: weiyangke@yahoo.com
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ບໍລິສັດສຸວັນນີການຄ້າ ສາຂາທົງຕູມ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະ
ນັກງານເພີມເຂົາໃນຕຳແໜ່ງລາຍລະອຽດດັງລຸ່ມນີ:
1. ພະນັກງານບັນຊີຈັດຊື 1 ຕຳແໜ່ງ
- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 20-35 ປີ, ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂືນ
ໄປ
- ສາມາດອ່ານ, ເວົາ, ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.
2. ພະນັກງານການຕະຫາດ 3 ຕຳແໜ່ງ
- ເພດຍິງ/ຊາຍ, ອາຍຸ 20-33 ປີ, ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ
ຂືນໄປ
3. ນັກວິສະວະກອນອອກແບບ 1 ຕຳແໜ່ງ
- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 20-30 ປີ
- ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂືນໄປສາຂາກໍສ້າງ ແລະ ອອກ
ແບບ
4. ພະນັກງານອອກແບບດີຊາຍໂຄສະນາ 1 ຕຳແໜ່ງ
- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 20-30 ປີ
5. ຊ່າງໄຟຟ້າ 1 ຕຳແໜ່ງ
- ຈົບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສີມືແຮງງານ ແລະ ຊັນກາງຂືນໄປສາຂາວິຊາ
ການໄຟຟ້າ, ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ.
ສົນໃຈປະກອບເອກະສານຍືນໃບສະໝັກໄດ້ທີ: ບໍລິສັດສຸວັນນີ ການຄ້າ
ສາຂາທົງຕູມ.
ໂທ: 021 265331, 265332
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 15/10/2012
ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກວຽກ, ໃບຢັງຢືນທີຢູ່, ໃບຊີ ວະປະ
ຫັດ, ໃບປະກາສະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ສຳເນົາສຳ
ມະໂນຄົວ, ຮູບຖ່າຍ 3x4=1 ໃບ
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ:
• ໄດ້ຮັບການອົບຮົມເພືອກາຍເປັນຜູ້ທີມີເຕັກນິກ ໃນການເຮັດວຽກທີດີ, ໜ້າ ທີ ການ ງານ ທີໝັນຄົງ ແລະ ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດ ໃນອະນາຄົດຂອງ ຕົນ ເອງ
• ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກ ຖ່າຍ ທອດ ແລະ ມີລາຍຮັບທີເໝາະສົມ
• ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແມ່ນ ເປັນ ກັນ ເອງ, ມີ ຄວາມ ຫ້າວຫັນ ໃນ ການ ເຮັດ ແລະ ມີໂອກາດກ້າວ
ໜ້າສູງ.
ຈົງຮີບ ດ່ວນເຂົາຮ່ວມ ງານ ກັບ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ ທີ:
1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ ແລະ ການຄ້າ ໄຊງ່ອນ - ວຽງຈັນ
2. ບໍລິສັດ ການຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ເອັນເອັນຊີ ຟາກ ມາ
3. ບໍລິສັດ ອຸປະກອນການໄຟຟ້າ ແລະ ສຸຂະ ພັນ ຫ້ອງ ນ້ (ທຼີວີໂກ Trivico)
ຕຳແໜ່ງທີຕ້ອງການຮັບສະໝັກຄື:
1. ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການກໍສ້າງ: ຈົບສະຖາປະນິກ ຫື ວິສະວະກອນການອອກແບບຕຶກ ແລະ
ອາຄານ (ຊັນສູງ ຫື ປະ ລິນຍາ ຕີ ຂືນ ໄປ)
2. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍສ້າງ: ຈົບ ຊັນກາງ ຫື ຊັນສູງຂນໄປ (ມີ ໃຈ ມັກວຽກທຸລະກິດ)
3. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຕະຫາດຮ້ານຢາ: ຈົບຊັນກາງຂນໄປ ຜູ້ທີຈົບຂະແໜງການແພດ ຫື ການຢາ ຈະພິຈະ
ລະນາເປັນພິເສດ (ມີ ໃຈ ມັກວຽກທຸລະກິດ)
4. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຕະຫາດອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ທຼີວີໂກ Trivico, ວັດສະດຸກໍສ້າງ: ຈົບ ຊັນກາງ ຫື ຊັນສູງ
ຂນໄປ (ມີ ໃຈ ມັກວຽກທຸລະກິດ)
ໝາຍ ເຫດ:
• ຕຳແໜ່ງ 1, 2 ເຮັດວຽກຢູ່ວຽງຈັນ
• ຕຳແໜ່ງ 3: ຕ້ອງການ 2 ຄົນ: 1 ຄົນ ປະຈຳຢູ່ແຂວງສະຫັນນະເຂດ ແລະ 1 ຄົນ ປະ
ຈຳຢູ່ແຂວງຫວງພະບາງ
• ຕຳແໜ່ງ 4: ແມ່ນ ປະຈຳຢູ່ແຂວງສະຫັນນະເຂດ
ຖ້າ ທ່ານ ໃດສົນ ໃຈກະລຸນາປະກອບ ເອກະສານ ແລະ ປະສົບ ການ ຂອງ ຕົນ ເອງຕາມທີຢູ່
(ຮັບທັງຜູ້ທີກຳລັງ ສຶກສາຢູ່)
# ສຳນັກງານ ໃຫ່ ບໍລິສັດ: ເລກທີ 201, ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ . ໂທລະສັບ/Fax: 021 287 175, 285 176, ມື ຖື: 020 9872 8225, 020
9728 4239, Email: kinhvn8@yahoo.com.vn
# ສາຂາ ສະຫັນນະເຂດ: ເຮືອ ນ ເລກ ທີ 422, ໜ່ວຍ 35, ບ້ານ ລັດຕະນະ ລັງສີ ເໜືອ, ເມືອງ ໄກສອນ ,
ແຂວງສະຫັນ ນະ ເຂດ. (020) 95179 689
# ສາຂາແຂວງຫວງພະບາງ: ເຮືອນ ເລກທີ 065 ໜ່ວຍ 04 ບ້ານ ນາ ສ້າງ ເຫີຍ. (020) 9658 9994,
2878 4321
ປິດ ຮັບ ສະ ໝັກ 10/10/2012
01 - 07 ຕຸລາ 2012
B5
ການຄ້າ // Trading
ສາ ມາ ລະນະ ລັດ ປະຊາທິປະ ໄຕ ປະ ຊາ ຊົນ ລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ເອກະ ພາບ ປະຊາທິປະ ໄຕ ວັດທະນາ ຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ ເລກທີ:1350/ອສ.ຄກ/2012.
ທີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20/09/2012.
ປະກາດ
ການສະໝັກຂໍທຶນສຶກສາໃນ “ແຜນງານບັດທຶນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ”
ສຳລັບ ສົກຮຽນ 2012-2013
ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພາຍໃຕ້ກອງທຶນຊ່ວຍເຫືອ ລ້າຈາກທະ
ນະຄານພັດທະນາອາຊີ, ADB Grant No. 0211-LAO (SF), ໃນໂຄງ ການສ້າງຄວາມເຂັມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ, ປັດຈຸບັນໂຄງການໄດ້ມີ “ ແຜນ ງານ
ບັດທຶນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ” ທີລວມມີ ເບັຍລ້ຽງ ແລະ ຄ່າ ຮຽນ ຕະຫອດໄລຍະຂອງການເຂົາ
ຝຶກອົບຮົມ. ເພືອເປັນການເປີດກວ້າງການຮັບສະໝັກຂໍທຶນເຂົາຮຽນ ຂອງກຸ່ມເປົາໝາຍຜູ້ທີທຸກ
ຍາກ, ເພດຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົາທີດ້ອຍໂອກາດຕາມເງືອນໄຂທີກຳ ນົດດັງລຸ່ມນີ:
1. ຖືສັນຊາດລາວ;
2. ມີອາຍຸຢ່າງຕ່ 15 ປີ;
3. ຮຽນ ຈົບ ມັດທະຍົມຕອນ ຕົນ;
4. ບໍໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຫື ການຊ່ວຍເຫືອດ້ານການເງິນຈາກແຫ່ງທຶນອືນ;
5. ຕ້ອງມາຈາກຄອບຄົວທີມີລາຍໄດ້ຕ່ ຫື ຈາກກຸ່ມຊົນເຜົາທີມີປະຊາກອນຈຳນວນໜ້ອຍ ຫື
ຈາກກຸ່ມຊົນເຜົາທີຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫີກ;
6. ຕ້ອງລົງທະບຽນເລືອກຂະ ແໜງ ຮຽນໃດ ໜຶງໃນ 4 ຂະແໜງກຸ່ມອາຊີບທີເປັນບຸລິມະສິດລຸ່ມ
ນີ:
(1) ກໍສ້າງ ອາຄານ: ຊ່າງກໍໂບກ
(2) ບຸລະນະ ສ້ອມ ແປງ ກົນ ຈັກ ແລະ ລົດຍ ົນ (ລົດ ໂອ ໂຕ ແລະ ລົດຈັກ):
ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ
(3) ການ ຜະລິດ ເຟີ ນິ ເຈີ : ຊ່າງເຟີນີເຈີ
(4) ການບໍລິການທຸລະກິດຂັນພືນຖານ: ການບັນຊີ
ເອກະສານຂໍຮັບບັດທຶກການສຶກສາມີດງລຸ່ມນ:
1. ຄຳຮ້ອງ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກຂໍທຶນການສຶກສາ
2. ໜັງສືຢັງຢືນຖານະດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ
ສຳລັບຂໍມູນເພີມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ ແລະ ຂໍຮັບເອກະສານ ຂໍບັດທຶນການສຶກສາຈາກ
ພາກສ່ວນລຸ່ມນ:
• ພະແນກສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ນະຄອນຫວງ ແລະ ແຂວງ ຂອງຕົນ;
• ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຂອງຕົນ;
• ໂຮງຮຽນ ຫື ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີນອນໃນເປົາໝາຍ
ຂອງໂຄງການດັງລຸ່ມນີ:
1. ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ວຽງຈັນ;
2. ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ຈຳປາສັກ;
3. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ຫວງພະບາງ;
4. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ (ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ);
5. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ (ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ);
6. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ສະຫັນນະເຂດ;
7. ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເທັກໂນໂລຊີ (ແຂວງ ສະຫັນນະເຂດ);
8. ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນ ພັດທະນາອາຊີບ (ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ);
9. ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ວຽງຈັນ (ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ);
ໝາຍ ເຫດ:
1. ຕ້ອງສົງສຳນວນສະໝັກຂໍທຶນການສຶກສາເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງເທິງຊ້າສຸດບໍໃຫ້ກາຍ
ວັນທີ 12/10/2012
2. ການສະໝັກຂໍທຶນຂອງ ເພດຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈາກກຸ່ມຊົນເຜົາທີດ້ອຍໂອກາດ ຕາມເງືອນ
ໄຂຂ້າງເທິງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
3. ຂໍຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ແບບຟອມ ໄດ້ຈາກພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໂດຍບໍເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ໂຮງຮຽນອະນຸບານວັນຊະນະ

Vansana Playschool Kindergarten is looking
for a female native English teacher who:
- Interest in working with the children ages 2
to 5.
- 12 Months (renewable) contract
- Immediate start date
Interest persons can contact:
Vat Nak Rd, Thaphalanxay, Sisattanak Dist
020 5629 0668 or 020 77994240
Vansana.playschool@gmail.com

www.108job.la
ວາລະສານ 108 ອາຊີບ
ສ�ງຈອງ ວາລະສານ 108 ອາຊີບ
ຮ�ບເ�ອຍືດຟຣີ (ສ��ບ 1 ປີ)
ລາຄາ 5,000 kip/ ສະບ�ບ
1 ປີ 120.000 kip ເ�ືອພຽງ 100.000 kip (24 ສະບ�ບ)
6 ເ�ືອນ 60.000 kip ເ�ືອພຽງ 50.000 kip (12 ສະບ�ບ)
ສ�ນໃ�ຕິດຕ: 020 77005800
www.108job.la
www.facebook.com/108jobmagazine
Look for jobs?
FM 98.8 MHz
Mon -- Fri: 18:00 - 18:30
www.108job.la
B6
ການສຶກສາ & ຝຶກອົບຮົມ // Education & Training
W & W Computer
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ພະນັກງານ IT (1ຕຳ ແໜ່ ງ)
• ເພດ ຊາຍ
• ຮຽນ ຈົບ ມາ ຈາກ ໂຮງຮຽນ ເຕັກ ນິກທາງ ດ້ານ ໄອ ທີ ແລະ ຄອມ ພີ ວ ເຕີ
• ມີ ຄວາມ ຮູ້ ທາງ ດ້ານ IT
• ມີ ປະສົບ ການ ມາ ກ່ອນ ຈະ ພິຈາລະນາ ເປັນ ພິ ເສດ
ພະນັກງານ Counter 1ຕຳ ແໜ່ ງ
• ເພດ ຍິງ
• ມີ ຄວາມ ຮູ້ ທາງ ດ້ານ ໄອ ທີ
• ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ຄອມ ພີ ວ ເຕີ ໄດ້ ດີ
• ສາມາດ ເຮັດ ອິນ ວອຍ ແລະ ໃບ ສະ ເໜີ ລາຄາ ຕ່າງ ໆ ໄດ້
ສົນ ໃຈສາມາດ ຕິ ດ ຕໍ ສອບ ຖາມ ໄດ້ ທີ : ຮັານ W & W Computer ບ້ ານ ຫັດສະດີ ຖະໝົນ
ສາຍລົມ (ສາມແ�ກລາວໂທລະຄົມ)
021 260500, 020 22004000 ເບີໂທຕິດ ຕໍ :
Job Vacancy
About the Company:
Datacom Co. Ltd was established in 1996 and has become the fast growing frm
in ICT industry of Lao P.D.R. Along with IT maintenance and support of Computer
Network systems for business and enterprises, Datacom is also an offcial distributor
for premium brands such as DELL (PCs, Notebooks, Servers, Storage and Solution),
Toshiba, Kaspersky, Emerson and many top brands for Lao Market. With its previous
achievements in supporting public sector and enterprises, Datacom has been certifed
ISO 9001 by Department of Indian Register of Shipping.

We are inviting new interested, challenge loving personnel to join our family in the
following position.
I. Account Executive (For Datacom’s newly established Training Center)
1 Position
 Job description
- Responsible for cultivating and maintaining key business relationships.
- Seek out purchasing decision makers and develop working relationships with
them.
- Design and deliver presentations highlighting the products and services of the
company.
- Negotiate contract terms with clients and close sales.
- Plan and/or execute marketing strategies.

 Qualifcation
- Good communication skills
- High level of English profciency
- Bachelor degree in either of the following felds or other related felds.
• Business Administration
• Marketing
• Accounting
• Economics
• Law majors
• IT
 Other desirable Qualities:
- Determined
- Willing to learn new skills
- Understand the importance of deadlines and achieving planted goals.
II. IT Support Engineers 3 Positions
 Key Responsibilities:
- Provide frst line helpdesk support to clients, assisting them with hardware and
network problems via phone and email and maintaining records of any software
or hardware problems detected.
- Visit client sites to assist other technical staff (individual or team)
- Assist with installation of new project.
- To take ownership of user problems and be proactive when dealing with user
issues.
- Repairing and replacing peripheral equipment as required
- Update client confguration fles.
 Qualifcations Required:
- Degree in IT/Computer science
- Previous experience with providing technical support is desired
- Strong knowledge in computer hardware.
- A natural learner of new technologies and skill set
- Demonstrated experience with troubleshooting such as network confguration
- Able to work with high demand environment.
- Ability to work Independently or as a team
- Effective communication and fault fnding skills are essential.
- Able to occasionally work onsite in provinces.
Interested applicants are requested to submit your recent resume or curriculum vitae
(CV) with cover letter expressing your suitability for the positions to Datacom’s
address below. This vacancy will remain open until the posts are flled.
We respect equal employment opportunity and all applications will be treated
confdential. Unfortunately, only shortlisted candidate will be contacted for an
interview.
DATACOM Co., Ltd
2nd Floor., Sihom Commerce Center Building, Souphanouvong Road,
Sihom Village, Chanthabuly District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R
Tel: +856 21 250850-1 Ext 133| Fax: +856 21 219117| Email: hr@datacomlao.com or
info@datacomlao.com
Job Announcement
Project Manager
Full Time position
This position is based in Vientiane Capital
Background
Digital Divide Data's mission is to create better futures for disadvantaged youth in developing countries through
employment in our fnancially sustainable business.
As an internationally acclaimed social enterprise, we create jobs for talented youth who deliver high-quality content
business process outsourcing services to clients globally. This business empowers our staff with the skills and
experience they need to lift themselves out of poverty. When our business grows, so does our impact.
Founded in 2001, our proven model develops a strong workforce in countries with untapped talent. We identify and
recruit motivated, disadvantaged youth who would not otherwise have access to good jobs or higher education. We
then train and employ them at a fair wage, while offering them scholarships to attend university. DDD alumni go on
to high-skilled positions in which they earn more than four times the average regional wage. This enables them to
break the cycle of poverty that traps their families--they are able to send family members to school and raise their
household's standard of living. With our scalable approach to growth, we now employ more than 900 people across
our offces in Cambodia, Laos, and Kenya.
Main Responsibilities:
 Evaluate requirements for new project requests, determine feasibility and estimate work effort
 Create project plans and schedules with milestones and timelines; implement project plan; provide current
updates and monitor project status
 Manage client expectations and communicate with all stakeholders throughout the project
 Manage job workflow, resource and task allocation to the team
 Effectively turn over control of projects to junior staff members as required
 Maintain appropriate change control and tracking procedures
 Provide training to the team leaders and operators for projects
 Provide support to the operation staff training and development program
 Contribute to performance planning, monitoring and evaluation of the team
 Initiate invoices with accounting department on given billing cycle
 Coordinate efforts with sub-contractors as needed
Qualifcations:
 BS or BA degree
 Knowledge of publishing tools and methodologies, especially for eBooks and digitization
 Background in data entry, digitization and digital products
 Process improvement and productivity measurement techniques
 Team builder, with experience leading teams in a production environment
 Knowledge and experience in project planning, issue tracking and resolution
 Initiative and ability to work independently
 Strong verbal and written communication skills
 Cultural sensitivity and commitment to the social mission
Please send CV along with a letter of interest by 5 October 2012 to email: jobsvte@digitaldividedata.org or directly
send your application to Human Resource Department at Digital Divide Data, Unit 56 Tanmisay Village, Saithani
District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: 021 720 406; 021 720 474
Website: www.digitaldividedata.org only short-listed candidates will be invited for interview.
01 - 07 ຕຸລາ 2012
B7
ໄອຊີທີ // ICT
• M-Point (ທຸກສາຂາ)
• K Mart
• J Mart
• Home Ideal
• D Mart
• K Mart
• U express
• ADS
• ຕອກ ມິນິມາກ
• ຮ້ານຮົມໄມ້ ມິນິມາກ
• ສົມສັກ ມິນິມາກ
• ຮ້ານຄ້າບຸນທະວີ
• ວຽງວັງມິນິມາກ
• ຕູ້ແປບຊີ ນ້ພຸ
• ປ້ນຳ້ມັນສີເມືອງ
• ຈັນສະໝອນ ຂາຍປ ມ (ຕະຫາດເຊົ າ)
• ນ.ອຳພອນ ຂາຍປ ມ (ຕະຫາດເຊົ າ)
• ບຸນເລີດ ຂາຍປ ມ (ຕະຫາດເຊົ າ)
• ອານ ຂາຍປ ມ (ຕະຫາດເຊົ າ)
• ສະຖານທູດ ກຳປູເຈຍ
• ສະຖານທູດ ສິງກະໂປ
• ສະຖານທູດ ອິນເດຍ
• ສະຖານທູດ ອົສຕຣາລີ
• ສະຖານທູດ ເກົາຫີໃຕ້
• ສະຖານທູດ ມຽນມາ
• ສະຖານທູດຫຽດນາມ
• ສະຖານທູດ ມາເລເຊຍ
• ສະຖານທູດ ຍີ ປຸ່ນ
• ກ ົງສູນ ໄທ
• Black canyon
• True Coffee
• JOMA Bakery Cafe
• The Pizza Company
• ຮ້ານອາຫານ ປະຕູໄຊ
• ຮ້ານອາຫານ ຂອງວິວ
• ຮ້ານອາຫານ ກອບແກບ
• ຮ້ານອາຫານ ວຽງຈັນຊີຟຸດ
• ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ
• ຮ້ານ Espresso Coffee
• ຮ້ານອາຫານ ຢູ່ລາລ້າ
• ຮ້ານອາຫານໄຊໂ�
• ຮ້ານອາຫານ Sakano
• ສູນພາສາຝຣັງ
• ຫໍສະຫຸດ ທຸລະກິດ
• ຫໍສະຫຸດ ແຫ່ງຊາດ
• OCG Learning Center and
Consulting
• ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ
• ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານອາຊີບ ມຊ
• ຫໍສະໝຸດເສດຖະສາດ ມຊ
• ວິທະຍາໄລ Lao-Singapore
• ວິທະຍາໄລ ບຸດວີເສດ
• ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ
• ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ)
• ວິທະຍາໄລ ເສດຖາທຸລະກິດ
• ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ
• ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ
• ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ
• ວິທະຍາໄລ ລາວທອບ
• ວິທະຍາໄລ ໄຊພັດທະນາ
• ວິທະຍາໄລ ເຄວິນ
• ວິທະຍາໄລ ຄຳສະຫາດ
• ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫັນ
• ວິທະຍາໄລ ປາກປ່າສັກ
• ວິທະຍາໄລ Comcenter
• ໂຮງຮຽນ ແພດສາດທາດດຳ
• ໂຮງຮຽນ ຊັບພະວິຊາ
• ໂຮງຮຽນ ການຊ່າງລາວ-ເຢຍລະມັນ
• ວິຊາ ຊີບ ມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າ ໂນ້ຍ
• ທະນາຄານ ນະໂ�ບາຍ
• ທະນາຄານ STB
• ທະນາຄານ ອີຊີລີດາ
• ທະນາຄານ ລາວ-ຫຽດ
• ທະນາຄານ ພົງສະຫັນ
• ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ
• ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ
• ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ
• ທະນາຄານ ບູຢອງ
• ທະນາຄານ ກຸງເທບ
• ທະນາຄານ ໄທພານິດ
• ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ
• ທະນາຄານ ICBC
• ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ
• ທະນາຄານ ພາບລິກ
• ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັງ
• ທະນາຄານ ສົງເສີມກະສິກຳ
• ທະນາຄານ ທະຫານໄທ
• ທະນະຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ
• ໂຮງແຮມ ແຟມີລີ
• ໂຮງແຮມ ວັນອິນ
• ໂຮງແຮມ ກຣີນປາກ ບູຕິກ
• ໂຮງແຮມ ອ່າງຄຳ
• ໂຮງແຮມ ໂກສະໂມ
• ໂຮງແຮມ ເຈືອງວັນນະວົງ
• ໂຮງແຮມ ນະຄອນສັກ
• ໂຮງແຮມ ລ້ານຊ້າງ
• ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ
• ໂຮງແຮມ ເມີກ້ຽວ
• ໂຮງແຮມວັນຊະນະລີເວິຊາຍ
• ໂຮງແຮມ ລະອອງດາວ
• ໂຮງແຮມ Vientiane Plaza
• ໂຮງແຮມ Lao Plaza
• Settha Palace Hotel
• New Lao Paris Hotel
Website
WWW.108JOB.LA
Radio
MON-FRI 98.80 FMz 18:00-18:30
E-Magazine
WWW.ISSUU.COM/1081009
Buy In Store
Restaurant
Embassy
Institute
Bank
Hotel
Social Media
WWW.FACEBOOK.COM/108JOBMAGAZINE
ອົງການ, ໂຄງການ // NGO, Project
Vacancy Notice
The World Health Organization has a vacancy for the position of:
Project Assistant for Civil Registration and Vital Statistics
(Special Services Agreement)
A) Overall objective:
The overall objective is to carry-out a comprehensive assessment of the civil
registration and vital statistics system in order to formulate a results-oriented
national action plan to accelerate the development of civil registration and vital
statistics systems in Lao PDR.
B) Timeline:
15 October to 23 November 2012 (6 weeks)
C) Duties:
1. Plan and prepare the pre-assessment workshop and assist in the design
of the assessment methodology, work processes and tools taken into
consideration (observing Steering Committee suggestions and needs as well
as terminologies that are applicable to the context of Lao PDR).
2. Assist in the collection of primary data from actors in the feld, assist in
arranging and facilitating FGDs, interviews, observations and consultations,
including with district registry offcers, families, teachers, and school
principals.
3. Assist the WHO team and international consultant in preparing the situation
assessment report providing an overview of civil registration practices in
Lao PDR.
4. Assist in organizing a consultation meeting with relevant stakeholders and
document key recommendations and inputs from participants.
5. Provide assistance in liaising with relevant line ministries to incorporate
inputs and suggestions from partner agencies into the fnal report.
D) Requirements
Education:
• University degree in the feld of Law, Public Health, Social Sciences,
Statistics, or a related science.
Knowledge & skills:
• Exposure to Civil Registration Laws, Policies, and Procedures,
• Application of Information Technology in Civil Registration systems in the
Asia- Pacifc region will be a distinctive advantage.
Experience:
• At least 5 years relevant work experience in research.
• Work experience with Government of Lao PDR, especially in the area of
policy and research, would be a strong asset (Familiarity with Government
protocols, processes and procedures);
• Experience in working with one of the current line ministry information
systems such as the Heath management Information system (HMIS),
Education Management Information system (EMIS) or other similar systems
essential.
Language:
• Excellent knowledge of spoken and written English and Lao languages.
Other skills:
• Computer applications: MS Offce (Word, Excel, Power Point), databases.
Interested and qualifed candidates are invited to submit their expression of
interest in English language, with curriculum vitae and cover letter attached by 05
October 2012.
Addressed to:
Dr. Supachai Douangchak
Technical Offcer (Health Systems)
World Health Organization
125 Saphanthong Road, Unit 5, Ban Saphanthong Tai,
Sisattanak District. Vientiane, Lao P.D.R.
Fax: (856) 21 353 905
Tel: (856) 21 353 902-904
Email: who.lao@wpro.who.int
01 - 07 ຕຸລາ 2012
B9
Join Essilor Lao Co.,Ltd
Are you looking for a position with an innovative group? Do you want
to contribute to the development of an international company?

To support our growth, we are recruiting new employees with a variety
of skills and complementary talents… Why not you?

The world leader in ophthalmic optical products, Essilor offers
prospects for professional development in a dynamic and motivating
working environment. Share your talents with us!
Mid of 2013, we are opening our latest factory in Laos in order to
manufacturing the world class ophthalmic optical products for
export. We are located at SavanPark free trade zone
in Savannakhet province.
(Km10 Savannakhet-Seno highway no.9 and just 3 Kms form Thai-Laos Friendship Bridge
connected Mukdahan and Suvannakhet)
Qualifcations:
• Bachelor degree in related feld
• Good working knowledge of English (Read, write, speak with ease)
• Laos Nationality
¾ Human resources and General affairs Manager
¾ Quality Manager
¾ Production Engineer
¾ Production Supervisor
¾ Logistics Manager
Qualifcations:
• High vocational/ Diploma /Bachelor degree in related feld
• Laos Nationality
¾ Production Technician
¾ Production Leader
All applications will be treated in the strictest confdence.
Please send current resume or CV, a recent photograph, references and current remuneration
package or salary expectations to
Artchara@essilor.co.th,
kitipong@essilor.co.th
www.108job.la
B10
ການຜະລິດ // Manufacturing
01 - 07 ຕຸລາ 2012
B11
ການຜະລິດ // Manufacturing
ໃ�ໝາຍ ໃ�ຫອງ น
1.7 ກະລຸນາຂຽນເ�ີໂ�ລະສ�ບທສາມາດຕິດ
ຕໄ�.
1.8 ໃ�ລະບຸ Ema|l ທໃ�ປະຈ�.
2.4: ສາມາດຂຽນຕ�ແ�ງທທານສ�ນໃ�
ຢາກຈະເ�ັດ. ຂຽນໄ�_າຍກວາ 1 ຕ�ແ�ງ
2.5 ລະບຸເ�ີນເ�ືອນທຕອງການຕ�ສຸດຫາ
ສູງສຸດ
ແ�…...........….ຫາ...........…...… (ກີບ)
3.1ລະບຸວຸດທິການສຶກສາສູງສຸດລາສຸດໄ�
3 ລາຍການ.
* ຖາຍ�ງບຈ�ບແ�ນສາມາດຂຽນປີທຄາດວາ
ຈະຈ�ບລ�ງໃ�ໄ�.
4.1ຖາຍ�ງບເ�ີຍມີປະສ�ບການເ�ັດວຽກມາ
ກອນສາມາດຂຽນກິດຈະກ�ພິເ�ດນອກ_�ກ
ສູດ, ການຝຶກອ�ບຮ�ມ & ການຝຶກງານ.
4.4 ເ�ີນເ�ືອນລາສຸດທທານໄ�ຮ�ບຈາກອ�ງ
ກອນທເ�ີຍເ�ັດຜານມາ _ື ເ�ີນເ�ືອນປະຈຸ
ບ�ນ
ໝາຍເ�ດ: _�ງຈາກສ�ງ CV ແ�ວ
ພະຍາຍາມກວດ Ema|l ຂອງທານຢູສະເ�ີ
ຝາກປະ��ດກ�ບ ວາລະສານ 108ອາຊີບແ�ວທານຈະໄ�ຮ�ບຜ�ນປະໂ�ດາຍຢາງ
1. ທີມງານ 108ອາຊີບ ຈະເ�ັບທອນປະ��ດຂອງທານໄ� ແ�ວຈະນ�ເ�ົາຂມູນຂອງທານເ�າໃ�ເ�ັບໄ� 108Job.la ແ�ນທານ
2. ຝາກປະ��ດໄ�ບອນດຽວແ�ທານມີໂ�ກາດທຈະໄ�ຖືກເ�ືອກຈາກ_າຍບໍລິສ�ດ
3. ເ�ັດໃ�ທານມີໂ�ກາດໄ�ຮ�ບຂາວສານກຽວກ�ບຕ�ແ�ງວາງໂ�ຍກ�ງ ແ�ວຍ�ງເ�ມໂ�ກາດໃ�ບໍລິສ�ດ ແ�ະ ອ�ງກອນຜູຈາງ ໃ�ການຄ�ນພ�ບທານໄ�ງາຍ
ແ�ະ ໄ�ຍງຂນ
4. ທານ ບໄ�ເ�ຍຄາໃ�ຈາຍໃ�ໆທ�ງນ�ນ ຝາກຟຣີ!
ທານໃ�ສ�ນໃ� ຢາລໍຊາ ເ�ີນຕມຂມູນໃ�ຮາງປະ��ດ�ແ�ວຕ�ດສນສວນນອອກຈາກວາລະສານ ສ�ງເ�ິງທີມງານ 108ອາຊີບ
ຕາມທຢູໃ�ໜາ ບ.ກ _ືໂ�ຖາມເ�ີ 021 254349 _ືສາມາດສ�ງຟອມ CV ຂອງທານໄ�ຕາມງານ JobFa|r
ນອກນ�ນຍ�ງສາມາດເ�າໄ�ຝາກປະ��ດດວຍຕ�ວທານເ�ງທ www.108job.la
···

.·..
·.··· ······..·¸¸·
······..·¸¸· ·.··.
..· ´
..· ´´
..· ´´
·..··
··.··. ····.¸.·.·· ·····.¸.·¸.¸
.¸.¸..·
·¸
.¸·.··
.¸···
...·¸
.¸·.....
.¸·¸·.
.·.
Phorjai JAISOUKSOM
20/08/1986
089
01
020 xxxxxxxx
2.000.000
2012
2.000.000
1.800.000
1.500.000
2011-2012
2010-2011
2008-2009
2009
3.000.000
samle@mail.com
photoshop
Illustrator
.......
..··.·.
..··.·.
01 05 2012
···
JOB
Ihvpcxfvk-u[
JOB
Ihvpcxfvk-u[
ຂະແ�ງອື ນໆ // Other Sectors
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ບໍລິສັດ ພັດທະນາດູອິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ດັ ງນີ :
- ພະນັກງານ ເລຂາ 1 ຄົນ( ຍິງ)
- ທີ ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ເປັນຢ່າງດີ
- ພິມພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ອິນເຕີເນັດ
ເງື ອນໄຂ: ອາຍຸ 22-35 ປີ
ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ບໍລິສັດ ຕັ ງຢູ່ບ້ານດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມືອງສິໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໂທ: 020 55911555
Email: songlith_do.it_laos@yahoo.com
ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງເວດດິງມາເຕລີອອນ ຈຳກັດ
ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ທີ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ
ຄວາມສາມາດຕາມຕຳແໜ່ງດັ ງນີ :
1. ນາຍແປພາສາ (ຈີນລາວ-ລາວຈີນ) 1 ຕຳແໜ່ງ
2. ແມ່ເຮືອນ 1 ຕຳແໜ່ງ
3. ພະນັກງານຂັບລົດ 1 ຕຳແໜ່ງ
ສົນໃຈທີ ຕິດຕໍ ໂທ : 020 77465398
ສະຖານທີ ຕັ ງຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ
ບໍລິສັດ ສົ ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດ
ເປັນບໍລິສັດຈັດສົ ງແຮງງານທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ
ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃຫ້ບໍລິສັດ ໂຄຄາໂຄລາ ປະຈຳປະເທດລາວ ເຊີ ງຈະ
ເລີ ມດຳເນີນກິດການໃນເດືອນກັນຍານີ ໂດຍເປີີດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງ
ຕ່າງໆ ດັງຕໍ ໄປນີ
1. ພະນັກງານຂາຍ (Preseller): ມໍ6 ຂື ນໄປ, ມີປະສົບການການຂາຍມາກ່ອນ,
ມີບຸກຄະລິກ ແລະ ມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກງານບໍລິການ, ມີທັກສະການເຈລະຈາຕໍ
ຮອງ, ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ ສາມາດຂັບລົດຈັກໄດ້ ມີໃບຂັບຂີ
2. ຜູູ້ຈັດການເຂດຂາຍ (Route Manager): ຊັນສູງຂື ນໄປ ມີປະສົບການດ້ານການ
ຂາຍ ການຕະຫາດ ສາມາດຂັບລົດໃຫ່ໄດ້ ພ້ອມມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ
3. ນັກພັດທະນາຮ້ານຄ້າ (Account Developer): ຊັນສູງຂື ນໄປ ມີປະສົບການ
ດ້ານການຂາຍ, ມີບຸກຄະລິກ ແລະ ມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກງານບໍລິການ, ມີທັກສະ
ການເຈລະຈາຕໍ ຮອງ, ສາມາດຂັບລົດຈັກໄດ້ ພ້ອມມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ
4. ຜູ້ຈັດການຂາຍ(Sales Manager): ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດມີປະ
ສົບການທາງດ້ານງານຂາຍ ການຕະຫາດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳກ້າ
ຕັດສິນໃຈ ມີທັກສະດີໃນການເຈລະຈາຕໍ ຮອງ ສາມາດຂັບລົດໃຫ່ໄດ້ ພ້ອມມີ
ໃບຂັບຂີ
5. ຫົວໜ້າພະແນກສຳຫວດການປະຕິບັດການ(RED Supervisor): ປະລິນຍາຕີ
ມີປະສົບການທາງດ້ານງານຂາຍ ຫື ການຕະຫາດສາມາດຂັບລົດໃຫ່ໄດ້ ພ້ອມມີ
ໃບຂັບຂີ ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້
6. ຊ່າງຕິດຕັ ງຕູ້ເ�ັນ (CDE Helper): ປໍ 6 ຂື ນໄປ ບໍ ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການສຸ
ຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງສຸພາບ ອ້ອນນ້ອມ
7. ເຈົ າໜ້າທີ ວິເຄາະວາງແຜນແລະກະຈາຍສິນຄ້າ(Analyst): ປະລິນຍາຕີສາຂາວິ
ທະຍາສາດ ວິສະວະກຳສາດ ມີປະສົບການການທຳງານດ້ານການວິເຄາະຂໍ ມູນ
ຫື ວາງແຜນການກະຈາຍສິນຄ້າ ມີຄວາມຮູ້ພື ນຖານໃນລະບົບການບໍລິຫານໂຮງ
ງານ ລະບົບຈັດສົ ງສິນຄ້າ ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້
8. ຜູ້ຈັດການການຕະຫາດ (Beverage Category Manager):ປະລິນຍາຕີຂື ນໄປ
ສາຂາການຕະຫາດ ເສດຖະສາດ ມີປະສົບການດ້ານການເຮັດວຽກມາຢ່າງໜ້ອຍ
5 ປີ ທາງດ້ານວິເຄາະຂາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ແລະດ້ານການຂາຍຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
ມີທັກສະໃນ ການວາງແຜນກົນລະຍຸດ ມີຄວາມຄິດລິເລີ ມສ້າງສັນ ແລະມີທັກສະ
ໃນການນຳສະເໜີຜົນງານໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການໃຊ້ໂປແກມຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນ
ຢ່າງດີ ມີທັກສະໃນການສື ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
9. ພະນັກງານກວດນັບສິນຄ້າ (Checker): ມໍ6 ຫື ວິຊາຊີບ ມີມະນຸດສຳພັນດີຮັກ
ການບໍລິການ ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ
10. ພະນັກງານຄັງສິນຄ້າ (Operator): ມໍ6ຂື ນໄປ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ຮັກການບໍລິ
ການ ສາມາດຂັບລົດຍົກໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
11. ຜູ້ຈັດການການເງິນການບັນຊີ (Finance &Accounting Manager):
ປະລິນຍາຕີ ດ້ານການບັນຊີ ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ເຄີຍເປັນຫົວໜ້າມາ
ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີສາ ມາດສື ສານພາສາອັງ
ກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
12. ເລຂານຸການ(Secretary): ປະລິນຍາຕີຂື ນໄປ ມີປະສົບການການເຮັດວຽກດ້ານ
ເລຂານຸການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ມີບຸກຄະລິກແລະມະນຸດສຳພັນດີ ມີຄວາມຊື ສັດລະ
ອຽດຮອບຄອບໃນງານເອກະສານແລະຈັດເກັບຂໍ ມູນ ມີທັກສະໃນການສື ສານພາ
ສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້
13. ຫົວໜ້າທີມຂາຍ (MIT Team Leader): ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ
ຫືສາຂາທີ ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການໃນການຂາຍ ການຕະຫາດ 1 3 ປີ ສາມາດຂັບ
ລົດໃຫ່ໄດ້ ແລະມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ ລົດໃຫ່ສ່ວນບຸກຄົນ
ທ່ານໃດທີ ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຕິດຕໍ ພົວພັນເອົາແບບຟອມໃບສະໝັກ
ໄດ້ທີ ບໍລິສັດ ສົ ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດ
ສຳນັກງານຕັ ງຢູ່ທີ 118 ຖະໜົນ ຟ້າງ່ມ ບ້ານທາດຂາວ ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ແຂວງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 021 264084, 021 353418
Mobile Thai : 089 4222760, 089 4224115, E -Mail: laollpc@yahoo.com
ສຳພາດງານ ຮູ້ຜົນທັນທີ
www.108job.la
B14
ຂະແ�ງອື ນໆ // Other Sectors
ຮັບ ສະໝັກ ພະນັກງານ
ພວກ ເຮົາ ບໍລິສັດ All Time Travel Service ຕ້ອງການ ຮັບ ສະໝັກ ພະນັກງານ ດ່ວນ ດ ງ ນ :
1. ພະນັກງານຂາຍ ປ ຍົນ 3 ຕຳ ແໜ່ ງ (ຍິງ-ຊາຍ);
- ຈົບ ສາຂາ ການ ບໍລິຫານ ແລະ ການ ຕະຫາດ;
- ສາມາດ ອ່ານ, ເວົ າ ແລະ ຂຽນ ພາສາ ອັງກິດ ລະດັບ ດີ ຫື ຮູ້ຫາຍ ພາສາຍິ ງ ຈະ ພິຈາລະນາ ເປັນ
ພິ ເສດ
- ສາມ າດຮູ້ ແລະ ນຳ ໃຊ້ ຄອມ ພິວ ເຕີ ໄດ້ ຢ່າງ ຄ່ອງ ແຄ້ວ;
- ມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີ, ມີ ຄວາມ ຫ້າວຫັນ ຕໍ ວຽກ ງານ, ມີ ຄວາມດຸ ໝັ ນ, ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ
ທີ ມ ໄດ້
- ຖ້າ ມີ ປະສົບ ການ ເຮັດ ວຽກ ດ້ານການ ຂາຍ ມາ ກ່ອນ ຈະ ພິຈາລະນາ ເປັນ ພິ ເສດ
2. ພະນັກງານບັນຊີ 2 ຕຳແໜ່ງ (ຍິງ)
- ຈົບສາຂາການເງິນ-ການບັນຊີ
- ມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີ, ມີ ຄວາມ ຫ້າວຫັນ ຕໍ ວຽກ ງານ, ມີ ຄວາມດຸ ໝັ ນ, ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ເປັນ
ທີ ມ ໄດ້
- ຖ້າ ມີ ປະສົບ ການ ເຮັດ ວຽກ ດ້ານການ ຂາຍ ມາ ກ່ອນ ຈະ ພິຈາລະນາ ເປັນ ພິ ເສດ
ສົນ ໃຈ ກະລຸນາ ຕິດ ຕໍ :* 021 453 333 ຫື 021 453 906
ບໍລິສັດຕັ ງຢູ່ໜ່ວຍ 16, ບ້ານເລກທີ 172-173, ຖະໜົນດົງປ່າລານ ເມືອງໄຊເຊດຖາ
ສາມາດ ສະໝັກ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ໂດຍ ການ ປະກອບ ຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 02 ໃບ, ໃບຢັ ງຢືນທີ ຢູ່,
ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ, ຊີວະ ປະຫັດ, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ.
ປະກາດຮັບສະໝັກຄືນ (ດ່ວນ)
ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ. ຕ້ອງການ ຮັບ ສະໝັກ ພະນັກງານ ດັ ງນີ :
1. ພະນັກງານ ຝ່າຍ ບຸກຄະລາ ກອນ 1 ຕຳ ແໜ່ ງ
• ຈົບ ປະ ລີ ນຍາ ຕີສາຂາ ທີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີ ປະສົບ ການ ໃນ ວຽກ ງານ ທີ ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງ
ໜ້ອຍ 2 ປີ
• ມີ ທັດສະ ໃນ ການ ຊື ສານ ມີ ມະນຸດ ສຳພັນ ດີ ຮູ້ ຂັນຕອນ ໃນ ການ ພົວພັນ ວຽກ ກັບ ພາກ
ລັດ
• ມີ ຄວາມ ຮູ້ ດ້ານ ພາສາ ອັງກິດ, ສາມາດ ຊື ສານ ເຂົ າ ໃຈ
2. ພະນັກງານ ຊ່ວຍ ຫ້ອງການ 2 ຕຳ ແໜ່ ງ
• ມີ ຄວາມ ຮູ້ ດ້ານ ບໍລິຫານ ທຸລະ ກິດ ລະດັບ ປະ ລີ ນຍາ ຕີ ຂື ນ ໄປ
• ອາຍຸ 30 ປີ ຂື ນ ໄປ, ມີ ປະສົບ ການ ບໍລິຫານ ຫ້ອງການ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 2 ປີ
• ມີ ຄວາມ ຮູ້ ດ້ານ ພາສາ ອັງ ກິດ, ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ຄອມ ພິວ ເຕີ ( Word, Excel )
3. ພະນັກງານບັນຊີ 2 ຕຳ ແໜ່ ງ
• ມີ ອາຍຸ 25 ປີ ຂື ນ ໄປ, ບໍ ຈຳກັດ ເພດ
• ມີ ປະສົບ ການ ຢ່າງ ໜ້ອຍ 1 ປີ ຂື ນ ໄປ ມີ ຄວາມ ຮູ້ ພື ນຖານ ດ້ານ ບັນຊີ ວິ ສະຫະ ກິດ
• ມີ ຄວາມ ຮູ້ ພື ນຖານ ດ້ານ ພາສາ ອັງກິດ, ຖ້າ ໄດ້ ພາສາ ຈີນ ຈະ ພິຈາລະນາ ເປັນ ພິ ເສດ
• ສາມາດ ນຳ ໃຊ້ ຄອມ ພິວ ເຕີ ( Word, Excel )
4. ພະນັກງານ ວິຊາ ການ ກໍ ສ້າງ ພາກ ສະໜາມ 4 ຕຳ ແໜ່ ງ
• ຈົບ ປະ ລີ ນຍາ ຕີ ສາຂາ ວິສະວະກຳ ກໍ ສ້າງ ສາມາດ ຄິດ ໄລ່ ແລະ ອອກ ແບບ ໂຄງ ສ້າງ
ອາຄານ ໄດ້
• ສາມາດ ຈັດ ສັນ, ວາງ ແຜນ ແລະ ຄຸມ ງານ ຢູ່ ພາກ ສະໜາມ ໄດ້
• ມີ ຄວາມ ຮູ້ ດ້ານ ພາສາ ອັງກິດ ( ຖ້າ ໄດ້ ພາສາ ຈີນ ຈະ ພິຈາລະນາ ເປັນ ພິ ເສດ )
5. ນາຍ ແປ ພາສາ ຈີນ 2 ຕຳ ແໜ່ ງ
- ສາມາດ ອ່ານ, ຟັງ ແລະ ຂຽນ ພາສາ ຈີນໄດ້ ດີ ສາມາດ ຊື ສານ ແລະ ແປ ເອກະສານ
ພາສາ ຈີນ ໄດ້
6. ພະນັກງານ ແມ່ ບ້ານ 2 ຕຳແໜ່ ງ
ຜູ້ສົນ ໃຈ ເຊີນ ຕິດ ຕໍ ໄດ້ ທີ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ. ຖະໜົນ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ້ານ
ໂພນ ສະອາດ, ເມືອງ ໄຊ ເສດ ຖາ, ນະຄອນຫວງ ວຽງ ຈັນ. ໂທ/ ແຟັກ 021 453477, 020
97111425 ຫື ສົ ງ CV ມາ ໄດ້ ທີ Email: Hr_krittaphong@hotmail.com
ເອກະສານຕິດຂັດມີ : ໃບຢັ ງຢືນທີ ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ສຳເນົາສຳ
ມະໂນຄົວ, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາໃບປະກາດ, ແລະ ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ), ຮູບ 3x4 2ໃບ
(ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 10/09/2012)
ຮັບ ສະໝັກພະນັກງານ
ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຮັບ ສະໝັກພະນັກງານຫາຍຕຳ ແໜ່ງລາຍ
ລະອຽດລຸ່ມ ນີ :
1. ຜູ້ ຈັດການ
2. ເລຂານຸການ
3. ຫົວໜ້າການ ຕະຫາດ
4. ພະນັກງານ ການ ຕະຫາດ
ເງື ອນ ໄຂ ຜູ້ ສະໝັກ
+ ຕ້ອງ ມີ ປະສົບ ການ ໃນ ວຽກງານ ມາບໍ ຕ່ ກ່ວາ 2 ປີ
+ ສາມາດ ໃຊ້ ຄອມພິວ ເຕີ ໄດ້ ເປັນ ຢ່າງ ດີ
+ ມີ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ສູງ
ສາມາດ ຕິດຕໍ ສອບ ຖາມ ໄດ້ ທີ ເບີ
020 58889888, 020 54545454, 021215899
01 - 07 ຕຸລາ 2012
B15
ໂຮງແຮມດວງປະເສີດ
ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນດັ ງນີ :
- ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 4 ຕຳແໜ່ງ
ສົນໃຈຕິດຕໍ 98822988
ຕັ ງຢູ່ໜ້າກົງສູນໄທ, ຖະໜົນບູລີຈັນ, ບ້ານໂພນສີນວນ
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ຮ້ານອາຫານໄ�ແລນບາຣ
ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ 3 ຕຳແໜ່ງດັ ງນີ :
- ພະນັກງານເສີບ ຕອນເຊົ າຊາຍ 1 ຄົນ
ສາມາດເວົ າຂຽນພາສາອັງກິດ ໄດ້ພໍສົມຄວນ.
- ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວຍິງ-ຊາຍ 1 ຄົນຕອນແລງ.
- ພະນັກງານອະນາໄມ 1 ຄົນ ຕອນເຊົ າ
(ເງິນເດືອນ, ໂບນັດດີ ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
ສົນໃຈຕິດຕໍ 020 77444855, 021 251206
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ເ�ືອນພັກວິນລາສີສະ�າດ ຕ້ອງການ ຮັບສະໝັກພະ
ນັກງານດັ ງນີ :
1. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 1 ຕຳແໜ່ງ
- ສາມາດເວົ າພາສາອັງກິດໄດ້ ຫື ພາສາຝຮັ ງຈະພິຈາ
ລະນາເປັນພິເສດ.
2. ແມ່ເຮືອນ
ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ ເຮືອນພັກວິນລາສີສະຫາດ
ໂທ: 020 55621497
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ຮ້ານສະບາຍດີອີ ີ ຕ້ອງການພະນັກງານຫາຍຕຳແໜ່ງ
1. ພໍ ຄົວ ຫື ແມ່ຄົວ 1 ຕຳແໜ່ງ ເຮັດວຽກພາກເຊົ າ
2. ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ/ຊາຍ ເຮັດວຽກພາກເຊົ າ
3. ພະນັກງານເສີບ ຍິງ 3 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ/ຊາຍ ເຮັດວຽກ
ພາກເຊົ າ-ແລງ
4. ພະນັກງານບາ ຫື ກັບຕັນ 1 ຕຳແໜ່ງ(ພາກເຊົ າ)
ສົນໃຈຕິດຕໍ ຮ້ານ ສະບາຍດີອີ ຫີ
ໂທ: 020 22009797
CCC
Hotel Cosmo
ໂຮງ ແຮມ ໂກສ ໂມ
™ ປະກາດ ຮັບ ສະໝັກ ເພື ອນ ຮ່ວມ ງານຫາຍຕຳ ແໜ່ງດັ ງ ລຸ່ມ ນີ :
1. ພະນັກງານ ຫ້ອງການ , ການ ຕະຫາດ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ
ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ:
- ຮຽນຈົບຊັ ນ ສູງ ຂື ນ ໄປ ຫື ກຳລັງ ຮຽນຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງທີ ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີ ບຸກຄະ
ລິກກະພາບ ດີ, ເວົ າ ເກ ງ, ສາມາດ ເວົ າ ພາສາ ອັງກິດ ໄດ້ ໃນ ລະດັບ ປານ
ກາງ. ມີ ຄວາມ ຮູ້ ທາງ ດ້ານ ຄອມ ພິວ ເຕີ word, Word excel, ມີ ຄວາມ ຊື
ສັດຕໍ ໜ້າທີ .
2. ພະນັກງານ ຫ້ອງ ຄົວ: ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ:
3. ພະນັກງານ ຈັດ ງານ ລ້ຽງ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ,
4. ພະນັກງານ ຂັບ ລົດ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ,
5. ພະນັກງານ ຍາມ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ,
6. ແມ່ ບ້ານ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ,
7. ພະນັກງານ ໄຟຟ້າ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ,
8. ພະນັກງານ ເສີ ບ ຫາຍ ຕຳ ແໜ່ງ.
ສົນ ໃຈ ມາ ພົວພັນ ເອົາ ແບບ ຟອມ ໄດ້ ທີ : ໂຮງ ແຮມ ໂກສ ໂມ ທີ ບ້ານ ພະ ຂາວ,
ເມືອງ ໄຊ ທານີ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ . ໃກ້ ກັບ ຫໍພິພິທະ ພັນ ທ່ານ ໄກສອນ
ເອກກະສາ ນປະກອບ ມີ ຄື: ຊີວະ ປະຫັດ, ໃບ ຢັ ງຢືນ ການ ສຶກສາ, ໃບ ຢັ ງຢືນ
ທີ ຢູ່, ໃບຮັບ ປະກັນ, ໃບ ກວດ ສຸຂະພາບ, ໃບ ແຈ້ງ ໂທດ, ບັດປະ ຈຳ ຕົວ ແລະ
ຮູບ 2 ໃບ. ຫື ໂທ: 55555 126, ອີ ເມ ວ: Soukkhaiphone@yahoo.com
www.108job.la
B16
ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant
01 - 15 ຕຸລາ 2012
21
ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant
ບໍ ລິ ສັ ດ ຣາຊ-ລາວ ບໍ ລິ ການ ຈຳກັ ດ. ມີ ຄວາມຕ້ ອງການພະນັ ກງານ ເພື່ ອປະຕິ ບັ ດວຽກງານທີ່ ໂຮງ
ໄຟຟ້ າພະລັ ງຄວາມຮ້ ອນຫົ ງສາ ຕັ້ ງຢູ່ ເມື ອງຫົ ງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູ ລີ , ໂຮງໄຟຟ້ າພະລັ ງຄວາມຮ້ ອນ
ຫົງສາເປັນໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນ ຂະໜາດໃ�່ແຫ່ງທຳອິດໃນ ສ.ປ.ປ.ລາວ ໃຊ້ຖ່ານຫີນເປັນ
ເຊື້ ອເພີ ງ ມີ ກຳລັ ງການຜະລິ ດລວມ 1,878 ເມັ ກກາວັ ດ ໂຄງການຢູ່ ໃນລະຫວ່ າງດຳເນີ ນການກໍ່ ສ້ າງ
ມີກຳໜົດຈະສຳເລັດໃນປີ 2015.
ສະຖານທີ ປະຕິບັດງານ: ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຫົງສາ, ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ.
ຕ�ເເ�່ງທີ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ:
1. ວິ ສະວະກອນເດີ ນເຄື ່ ອງຈັ ກໂຮງໄຟຟ້ າ (Operator Engineer) ຈຳນວນ 10 ຕຳເເໜ່ ງ
2. ພະນັ ກງານເດີ ນເຄື ່ ອງ ແລະ ບຳລຸ ງຮັ ກສາ (Operator Technician) ຈຳນວນ 45 ຕຳເເໜ່ ງ
3. ພະນັ ກງານສາງ(Store Officer)ຈຳນວນ 4 ຕໍ າເເໜ່ ງ(1ຕຳເເໜ່ ງ ໄປປະຈຳຢູ ່ ເຂື ່ ອນໄຟຟ້ ານ້ ຳງື ່ ມ2)
4. ພະນັ ກງານຄວາມປອດໄພ (Safety and Quality Officer) ຈຳນວນ 1 ຕຳເເໜ່ ງ
5. ພະນັ ກງານຈັ ດຊື ້ (Purcurement Officer)ຈຳນວນ 1 ຕຳເເໜ່ ງ(ໄປປະຈຳເຂື ່ ອນໄຟຟ້ ານ້ ຳງື ່ ມ2)
ເ� ອນໄຂໃ�ການສະໝັກ ຕ�ເເ�່ງທີ1:
• ຈົ ບປະລິ ນຍາຕີ ສາຂາວິ ສະວະກຳກົ ນຈັ ກ (Mechanical Engineering), ວິ ສະວະກຳໄຟຟ້ າ (Electrical
Power Engineering), ວິ ສະວະກຳອຸ ດສາຫະກຳ (Industrial Engineering), ວິ ສະວະກຳລະບົ ບຄວບຄຸ ມ
ແລະ ເຄື ່ ອງມື ວັ ດ (Instrumentation Engineering).
ເ� ອນໄຂໃ�ການສະໝັກ ຕ�ເເ�່ງທີ2-4:
• ຈົບຊັນສູ ງ ສາຂາວິ ສະວະກຳກົນຈັກ, ວິ ສະວະກຳໄຟຟ້ າ, ວິ ສະວະກຳໄຟຟ້ າສື ສານ, ວິ ສະວະກຳອີ ເລັ ກ
ໂຕຣນິກ, ວິສະວະກຳອຸດສາຫະກຳ ກົນຈັກໂຮງງານ.
ເ� ອນໄຂໃ�ການສະໝັກ ຕ�ເເ�່ງທີ5:
• ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາວິສະວະກຳກົນຈັກ, ວິສະວະກຳອີເລັກໂຕຣນິກ.
ແ�່ລະຕ�ແ�່ງຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດດ�ງນ :
• ເພດຊາຍ
• ອາຍຸບໍ ເກີນ 30 ປີ ແລະ ບໍ ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການ
• ສຳຫັບຕຳແໜ່ງພະນັກງານຈັດຊື ຕ້ອງມີປະສົບການ 3ປີ
• ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ມະນຸດສຳພັນດີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
• ມີຄວາມຮູ ້ພື ້ນຖານທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ Ms Office
ໄດ້ ເປັ ນຢ່ າງດີ .
• ມີຄວາມຮູ້ພື ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ (ອ່ານ, ຂຽນ, ເວົ າ)ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
• ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ບໍ ມີພະຍາດຕິດຕໍ ຮ້າຍແຮງ.
• ຕຳແໜ່່ງພະນັກງານສາງຖ້າຫາກສາມາດຂັບລົດ Forklift ໄດ້ຈະພິຈາລະນາ
ເປັນພິເສດ.
ເ�ກະສານປະກອບການສະໝັກ:
1. ສຳເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ 2. ສຳເນົາໃບຢັງຢືນທີ ຢູ່, ບັດປະຈຳຕົວ
ແລະ ສຳມະໂນຄົວ 3. ຮູບຂະໜາດ 3x4 cm ຈຳນວນ 2 ໃບ.
ສະຖານທີ ຮັບສະໝັກ:
ບໍ ລິ ສັດ ຣາຊ-ລາວ ບໍ ລິ ການ ຈຳກັດ, ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິ ຫານ, ເຮື ອນເລກທີ
187, ໜ່ວຍ 12, ບ້ານ ໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ໂທ:
021 454 074 - 5, 020 5957 9976, 020 5855 2226, ( ຕິ ດຕໍ ໃນໂມງລັ ດຖະການ)
e oøem nueu njau
Apartment
H
o
t
e
l
Coming Soon!
Ban Dongpasack Vientiane Lao PDR Tel: 021 520555 Mobile: 020 56908066 www.laowosj.com Email: dingqingbiao1974@163.com
San Jiang
www.108job.la
22
ພະລັງງານ & ບໍ ແຮ່ // Energy & Mining
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ເນື່ ອງຈາກທາງ ບໍ ລິ ສັ ດລາວປູ ຍີ ງບໍ່ ແຮ່ ຈຳກັ ດ
ຈະໄດ້ ເຂົ້ າສູ່ ໄລຍະຂຸ ດຄົ້ ນແລ້ ວສະນັ້ ນຈຶ່ ງມີ ຄວາມຕ້ ອງການ
ພະນັກງານແປພາສາລາວ-ຈີນ
(ເພດຊາຍ) 1ຕຳແໜ່ງ.
• ສາມາດເວົ າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນພາສາຈີນເປັນຢ່າງດີ
• ສາມາດໄປປະຈ�ຢູ່ ຕ່ າງແຂວງໄ�້ (ເ�ື ອງຊຽງຄ ແຂວງຫົ ວພັ ນ)
• ເ�ິນເ�ືອນດີ
ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບຄຳຮ້ອງ, ຊີວະປະຫັດ, ໃບປະ
ກາດຈົ ບຊັ ນ, ໃບຢັ ງຢື ນທີ ຢູ່ , ສຳເນົ າບັ ດປະຈຳຕົ ວ, ໃບແຈ້ ງໂທດ
(ບໍ ເກີນ 3ເດືອນ), ໃບກວດສຸຂະພາບ (ບໍ ເກິນ 3ເດືອນ).
ສົນໃຈຕິດຕໍ : 020 56702063
ທີ ຢູ່ສຳນັກງານເຮືອນເລກທີ 365, ບ້ານດົງປ່າແຫບ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ.
1. Senior Human Resource Of cer.
• Higher Diploma or Bachelor degree in Human Resource, Business
Management or related feld
• At least two years of experience HR management
• Good English skills; writing, speaking, and reading
• Good Computer skills and familiar with Microsof Offi ce applications
• Good communication skills, knowledge of government procedures
• Excellent interpersonal skills, and fexible.
2. Senior Accountant.
• Higher diploma or Bachelor degree in accounting or Finance or Business
Administration
• At least two years of working experience in accounting or fnance
• Good Computer skills and familiar with Microsof Offi ce applications
• Good communication skills, knowledge of government regulations and
procedures on Taxation.
• Excellent interpersonal skills, and fexible.
3. Electrical Engineer.
• Minimum Requirement to be considered for Electrical Engineer:
• BA degree in Electrical Engineering, 2 years’ experience in the area of
• electrical installation, Drafing, Auto CAD, project cost estimation,
knowledge or has worked under international or Australian standard in
electrical feld. Must be able to communicate in English
4. House Keeping.
• Have attention to detail, good people skills and understand the work load of
general housekeeping
4. Other vacant positions include: Electricians, Mechanics, Welders, Sale &
Purchasing Of cers, Carpenters, Accountant, and Fitters.
Interested candidates, please submit your CV and a letter of interest to: jobs@
ecmelao.com
Nongbeuk Neua Village. Nongbeuk- Dongdok Road.
Phone: +856 21 640 732-3; Website: www.ecmelao.com
ECME is a versatile company with broad range of services relating to
Engineering, Maintenance, Construction and Solutions in Information
Technology. We also offer Electrical Installation services, Tools and
Safety Equipment.
ECME is seeking for enthusiastic and motivated Lao nationals for the
following positions:
01 - 15 ຕຸລາ 2012
23
ພະລັງງານ & ບໍ ແຮ່ // Energy & Mining
About Sepon Mine
Over 5,000 people are currently employed at the Sepon gold and copper mine in Savannakhet province. MMG is an international
company headquartered in Melbourne, Australia. We offer a wide range of roles, access to training and skills development programs,
and opportunities for career progression. Our employees enjoy a safe and friendly working environment, and a comprehensive salary
and benefits package.
Benefits
In addition to competitive salaries, employees of MMG LXML Sepon also receive a generous benefits package as following:
• Opportunities for both on the job and off the job trainings
• Personal accident and health insurance which covers the employees’ immediate families
• Quarterly Short Term Incentive (bonus )
• Up to 37 days of annual leave, based on work hours (can be converted to money)
• Free membership of Sengdara and Beebee Fitness (Vientiane) or Daosavanh Fitness (Savannakhet) and so on
Additionally, our company is responsible for employees’ travelling to and from Sepon by either flights or buses. Accommodation
including camp resident, both Lao and western foods, uniforms, gyms, health care center and other good benefits are also provided.
Our site based employees work on a roster of 28 days on site and 14 days off or 14 days on site and 7 days off whist Vientiane based
employees work 5 days on and 2 days off.
Career Opportunity
Please view our job vacancies at www.mmg.com and apply online, email your application to LXMLSepon.careers@mmg.com
or contact us at the address below:
WWW.MMG.COM Find More JOB Vacancy at: http://careers.mmg.com/clw/en/listing/
MINERALS AND METALS GROUP
LANE XANG MINERALS LIMITED
SEPON
MMG LXML Sepon
PO Box 4486, MMG House Bourichanh Road, Phonesinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R
Tel: +856 21 268411 – 5, Fax: +856 21 268201
Mob: +856 20 22213503, 22235838, 22235873
Email: LXMLRecruitment@mmg.com
1. Planner- Maintenance
• Sepon Operations
• Maintenance Department
2. Scheduler – Maintenance
• Sepon Operations
• Maintenance Department
3. Technician – Condition Monitoring
• Sepon Operations
• Maintenance Department

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->