You are on page 1of 40

01-15

5,000

85]k 2012

du[

8ec|j's;jk'

lt[a[

22
14

Ihvpcxfvk-u[

01-07 ຕຸລາ
08-15 ຕຸລາ

JOB INDEX
Page B1

VACANCY

1 999
Tel: 021 921 888, 021 92

Sponsors:

'jkpF -vdw;
-vd;PdF -vd

/&8

www.chevrolet-lao.com
San Jiang
“Passion for Great Products”

12
[Dd 4tcs^' | Editor’s Note............................06
g7af]a[Ia[;Pd | Career Advice......................08

14

7ຄວາມປະພຶດທີ່ຜ
​ ູ້ເຂົ້າ
​ ວຽກໃໝ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ທສ
ີ່​ ຸດ

zh6xtdv[dko | Entrepreneurship....................10
ຢາກເປັນຜູ້ປະກອບການ​ແນະນຳໃຫ້ຜ່ານວຽກ​4ຊະນິດກ່ອນ

meokp | Horoscope....................................12
ການປຸງເຝີບອກນິໄສ

dko;k'czodkog'yo | Personal Finance.........14

20

ການວາງແຜນການເງິນຂັ້ນ
​ ຕົ້ນ

g]njv'9kdxqd | Cover Story.............................16
ທະນະວໍລະກິດ​ກຸນທະວັດພິນໂ�

l50trk[ & 7;k,'ko | Health & Beauty..........20
ສາເຫດ​ແລະ​ວິທີການຮັບມືກັບອາການນອນບໍ່ຫຼ
​ ​ ັບ

lk]t[ko;Pd | JOB Index...........................B1
-vd;PdF -vd'jkpF -vdw;

Featured
employer

COVER
STORY
8ts^qd

c0h;csh'

16
Photo by:​ພູນຊັບເທວົງສາ

note

editor’s
ສະບາ​ຍ ດີ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນທີ່ ​ຮັ ກ ​ແ ພງ​​ສ ະບາຍດີ ​ປີ ​ໃ ໝ່ 2013 ! ຍັ ງ ​ບໍ່ ​ຮ ອດ​ຍ າມ​ເ ທື່ ອ ອີ ກ ​ຕັ້ ງ​
ສາມ​ເ ດື ອ ນ​ພຸ້ ນ ​ເ ນາະ. ​ມີ ​ສ ະຕິ ​ດີ ​ຢູ່ ທ່ າ ນ​ຜູ້ ​ອ່ າ ນ. ພຽງ​ແ ຕ່ ​ຢ າກ​ເ ຈດ​ຕ ະນາ​ທັ ກ ​ທ າຍ​ກັ ນ ​ແ ນວ​ນີ້ ​
ເພື່ ອ ​ຢ າກ​ເ ຕື ອ ນໆ​ກັ ນ ​ໜ້ ອ ຍ​ໜຶ່ ງ ​ວ່ າ ​ເ ຮົ າ ​ໄ ດ້ ​ກ້ າ ວ​ເ ຂົ້ າ ​ສູ່ ​ເ ດື ອ ນ​ທີ່ ສິ ບ ​ຂ ອງ​ປີ 2012 ​ແ ລ້ ວ . ​ເ ກົ້ າ
ເດື ອ ນ​ທີ່ ​ຜ່ າ ນ​ໄ ປ ກັ ບ ​ອີ ກ ​ສ າມ​ເ ດື ອ ນ​ທີ່ ​ຍັ ງ ​ເ ຫຼື ອ ຂອງ​ປີ ​ນີ້ ​ທ່ າ ນ​ໄ ດ້ ​ບັ ນ ລຸ ​ເ ປົ້ າ ​ໝ າຍ​ແ ດ່ ​ແ ລ້ ວ ບໍ່ ?
ສ່ວນ​ທີ່​ຍັງ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ ອີກ​ສາມ​ເດືອນ​ທີ່​ເຫຼື​ອນີ້ ຂໍ​ໃຫ້​ບັນດາ​ທ່ານຈົ່ງ​ມີ​ສະຕິ​ ​ແລະ ບຸກ​ເບືອນເຮັດ
​ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃຫ້​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມ່ວນ​ຊື່ນ.

3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf

.[vto5pkfg]dmuG W$$}4;mDl,- XW$}!W}!!?
leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F

4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u
ot7vos^;';P'9ao

3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_
c2adG X)&*{@!? @&$(W_
Email: info@108job.la

ສະບັບ​ນີ້​ເຮົາ​ຍິນ​ດີ​ຫຼາຍ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ອາຊີບ ຕະຫຼົກ ​ເຊິ່ງ​ເປັນ​ອາຊີບ​ສາຍ​ບັນ​ເທີ​ງໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ
​ຜູ້ ​ປ ະກອບ​ກ ານ​ໜ້ ອ ຍ​ຫຼ າ ຍ ​ແ ຕ່ ​ເ ຮົ າ ​ກໍ່ ​ໂ ຊກ​ດີ ​ທີ່ ​ໄ ດ້ ​ຮັ ບ ​ກ ຽດ​ຈ າກ​ວົ ງ ​ແ ຂ້ ວ ​ແ ຫ້ ງ ຜູ້ ​ນ ຳ​ຂ ອງ​ວົ ງ​
ການ. ຫຼາຍ​ຄົນ​ອາດ​ຈ ະ​ຮູ້ ຈັ ກ​ແ ຂ້ ວ ​ແ ຫ້ ງ​ຈ າກ​ລາຍການ​ໂ ທລະພາບ ຫຼື ການສະ​ແ ດງ​ສົ ດ​ຕາມ​ງານ
​ຕ່າງໆ ​ແຕ່​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ເພີ່ນ​ເປັນ​ມາ​ຈັ່ງ​ໃດ ​ແລະ ທ່ານ​ຮູ້​ວ່າ​ດຽວ​ນີ້ທ່ານ​ມີ​ໂອກາດ​ກາຍ
​ເ ປັ ນ ​ສ ະມາ​ຊີ ກ ​ໃ ໝ່ ​ຂ ອງ​ແ ຂ້ ວ ​ແ ຫ້ ງ ​ຫ າກ​ທ່ າ ນ​ສົ ນ ​ໃ ຈ. ທັ ງ ​ໝົ ດ ​ນີ້ ທ່ າ ນ​ສ າມາດ​ຕິ ດ ຕາມ​ໄ ດ້ ​ໃ ນ
ບົດສ
​ ຳ​ພາດພິ​ເສດ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຈາກ​ປົກ.
ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ​ເຮົາ​ຍັງ​ມີ​ບົດ​ຄວາມ​ດີໆ ມີ​ສາລະ​ສຳລັບ​ຄົນ​ເຮັດ​ວຽກ​ ​ແລະ ຜູ້​ປະກອບ​ການ​ມາ
​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ຕາມ​ເຄີຍ. ​ເລີ່​ມຕັ້ງ​ແຕ່ບົດ 7 ຄວາມປະພຶດທີ່ຜູ້ເຂົ້າວຽກໃໝ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ທີ່ສຸດ, ບົດ
ການວາງ​ແ ຜນການ​ເ ງິ ນ ​ເ ບື້ ອ ງ​ຕົ້ ນ ສຳ​ລັ ບ ​ຜູ້ ​ທີ່ ​ຮູ້ ​ສຶ ກ ວ່ າ ​ຍັ ງ ​ມີ ​ບັ ນ ຫາ​ກັ ບ ​ກ ານ​ຈັ ດ ການ​ກ ານ​ເ ງິ ນ​
ຂອງ​ຕົ ນ , ບົ ດ ສາເຫດ ແລະ ວິ ທີ ປ ະຕິ ບັ ດ ກັ ບ ບັ ນ ຫານອນບໍ່ ຫຼັ ບ ​ໃ ນ​ຄໍ ​ລໍ້ າ ​ສຸ ຂ ະພາບຈົ ນ ​ຮ ອດ​ບົ ດ
ການ​ປຸງ​ເຝີ​ບອກ​ນິ​ໄສ ​ໃນ​ຄໍ​ລໍ້າ horoscope.

Website: www.108job.la
ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd
mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G

zh6-uhoeG cdh;;ul5d fk]klko
mujxbdlkG s5,gra' lyoxtgluf
sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG

cdh;;ul5d fk]klko

lq,l5fw7h w-pt;q'
xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo
mujxbdlkfhkovvdc[[G

7eI6h rao]ngff

9af|hk c]t vvdc[[G

vko5lvo s^;'37f

wvmuG saflts;ao ik-trqo
dko8ts^kfG

ໃນ​ຄໍ​ລໍ້າ​“ຜູ້​ປະກອບ​ການ” ຫຼື entrepreneurship ເຮົາຂໍນຳສະເໜີບາ​ງວ​ຽກ ຫຼື​ວ່າ ອາຊີບທີ່​ຜູ້​
ສົນໃ​ ຈ​ຢາກ​ກາຍ​ເປັນຜ
​ ູປ
້​ ະກອບ​ການ​ໃນ​ອານາ​ຄົດຄ
​ ວນ​ຜ່ານ ແ
​ ລະ ເ​ ກັບກ
​ ່ຽວ​ປະສົບກ
​ ານ​ໄວ້ລ່ວງ​ໜ້າ.
ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ຍັງສົນໃຈຢາກຊອກວຽກ ຫຼື ຢາກປ່ຽນວຽກ ຕ້ອງບໍ່ພາດ! ​ຊອກ​ວຽກ​ງ່າຍ ​ຄົ້ນວຽກໄວ
ກົງເປົ້າໝາຍ ຂໍ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ໃຊ້ ສາລະບານ​ວຽກ(Job Index) ທີ່ຢູ່​ໃນ​ໜ້າ B1 ເປັນ​ໂຕ​ຊ່ວຍ​ຈະ​ເປັນ​
ການ​ດີເດີ້ ​ແລະ ຫາກ​ຢາກ​ຕິດຕາມ​ຜ່ານ​ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກກໍ່​ເຊີນ​ໄດ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ www.108job.la

cdh;;ul5d fk]klko
ບັນນາທິການບໍລິຫານ

c/'mv' ]af8tot

;yoyofk my[rtl5fk

f;'ok]u cdh;dk.9

lt,k-ydleraoG

[ao4q, ,tou]af

-jk'4jkpI6[G

r6o-a[ gm;q'lk

;y]tlad ws^l5]y;q'

8

g7af]a[Ia[;Pd

Career Advice

www.108job.la

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີນຳອີກເທື່ອໜຶ່ງສຳລັບ

# IPoIh6]t[q[;Pdrkp.o.shw;mujl5f

ທ່ າ ນໃດທີ່ ຫ າກໍ່ ໄ ດ້ ວ ຽກ ທັ ງ ຜູ້ ທີ່ ເ ລີ່ ມ ເຮັ ດ ວຽກເປັ ນ

ໂດຍທົ່ ວ ໄປແລ້ ວ ທຸ ກ ໆອົ ງ ກອນ(ທີ່ ເ ປັ ນ ລະ

ຄັ້ງທຳອິດໃນຊີວິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ປ່ຽນວຽກໃໝ່. ຫຼາຍ

ບົ ບ ແດ່ ) ກໍ່ ມັ ກ ມີ ຂ ະບວນການ ຂັ້ ນ ຕອນ ຄູ່ ມື ແລະ

ຄົ ນ ຄົ ງ ຈະຕັ້ ງ ໃຈໄວ້ ແ ລ້ ວ ວ່ າ ຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ໝູ່ ໃ ໝ່ ແລະ

ແບບຟອມຕ່ າ ງໆທີ່ ເ ປັ ນ ມາດຕະຖານ ເພື່ ອ ເຮັ ດ

ນາຍໃໝ່ປະທັບໃຈໃນຕົນເອງ ບໍ່ແມ່ນວ່າໄປການໃໝ່

ໃ ຫ້ ກ າ ນ ບໍ ລິ ຫ າ ນ ພ າ ຍ ໃ ນ ມີ ຄ ວ າ ມ ເ ປັ ນ ລ ະ ບ ຽ ບ

ກໍ່ ສ້ າ ງສັ ດ ຕູ ໂ ລດ. ເຖິ ງ ວ່ າ ຈະຕັ້ ງ ໃຈດີ ແ ລ້ ວ ກໍ່ ຕ າມ

ແລະ ມີ ມ າດຕະຖານ. ສິ່ ງ ຕ່ າ ງໆເຫຼົ່ າ ນີ້ ສ່ ວ ນຫຼ າ ຍ

ມີບາງຄັ້ງ ດ້ວຍຄວາມຮູ້ເທົ່າບໍ່ເຖິງການກໍ່ອາດຈະເຮັດ

ທ່ າ ນຈະໄດ້ ຮັ ບ ການອະທິ ບ າຍໃຫ້ ຮູ້ ແລະ ເຂົ້ າ

ໃຫ້ທ່ານຍ່າງກ້າວທຳອິດຜິດພາດໄດ້, ດັ່ງນັ້ນ ໃນບົດ

ໃຈຕັ້ ງ ແຕ່ ໄ ລຍະທີ່ ທ່ າ ນໄປເລີ່ ມ ເຮັ ດ ວຽກໃໝ່ ແ ຕ່

ນີ້ ທີ ມ ງານເຮົ າ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ຄັ ດ ເລື ອ ກເອົ າ ຄວາມປະພື ດ

ຫາກບໍ່ ມີ ໃ ຜແນະນຳທ່ າ ນກໍ່ ຈົ່ ງ ກ້ າ ທີ່ ຈ ະສອບຖາມ

ເຈັ ດ ປະການທີ່ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ເຮັ ດ ວຽກໃໝ່ ທຸ ກ ຄົ ນ ຄວນ

ເຊັ່ ນ ວ່ າ ຂັ້ ນ ຕອນການຂໍ ລ າພັ ກ ເຮັ ດ ຈັ່ ງ ໃດຫາກ

ໃສ່ໃຈທີ່ສຸດ.

ຕ້ ອ ງການເບີ ກ ນ້ ຳ ມັ ນ ເດຕ້ ອ ງຂຽນແບບຟອມຫຍັ ງ
ແດ່ ແລະ ຍື່ນຂໍອະນຸຍາດຈາກໃຜ ເປັນຕົ້ນ.

! 1jkwxdko-hk
ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສອນມາຕັ້ງແຕ່ຕອນເປັນນັກ

$ s^udg;ahodko]q,3m]tla[lj;o8q;.sh|hvpmujl5f

ຮຽນແລ້ວວ່າຄວນກົງຕໍ່ເວລາ. ຫາກທ່ານໄປການຊ້າ

ມີ ຫຼ າ ຍຄົ ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ ນ ນັ ກ ສຶ ກ ສາຈົ ບ

ຕັ້ ງ ແຕ່ ສ ອງສາມມື້ ທ ຳອິ ດ ຫຼື ວ່ າ ສອງສາມອາທິ ດ

ໃໝ່ ຍັ ງ ປັ ບ ຕົ ວ ຍາກກັ ບ ຊີ ວິ ດ ໃນຫ້ ອ ງການແຕ່ ທ່ າ ນ

ທຳອິ ດ ມັ ນ ກໍ່ ຈ ະສ້ າ ງພາບພົ ດ ໃນແງ່ ລົ ບ ໃຫ້ ກັ ບ

ກໍຕ
່ ອ
້ ງປັບ ແລະ ມັນມີບາງຢ່າງທີທ
່ າ
່ ນຕ້ອງໄດ້ປບ
ັ ຢ່າງ

ທ່ າ ນຢ່ າ ງແນ່ ນ ອນ. ເພື່ ອ ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ ທ່ າ ນຈະບໍ່

ດ່ ວ ນນັ້ ນ ກໍ່ ຄື ນິ ໄ ສການລົ ມ ໂທລະສັ ບ ສ່ ວ ນຕົ ວ ຢູ່ ໃ ນ

ເຂົ້ າ ການຊ້ າ ຕັ້ ງ ແຕ່ ມື້ ທໍ າ ອິ ດ ທ່ າ ນຄວນທົ ດ ລອງ

ຫ້ອງການ. ຢ່າລືມວ່າ ບໍລສ
ິ ດ
ັ ຫຼວ
ື າ່ ນາຍຈ້າງ ຈ້າງທ່ານ

ເສັ້ ນ ທາງແລ້ ວ ຈັ ບ ເວລາເບິ່ ງ ຈາກນັ້ ນ ກໍ່ ຢ່ າ ລື ມ

ມາເພື່ອເຮັດວຽກ. ດັ່ງນັ້ນ ໃນໂມງການທ່ານຄວນໃສ່

ເພື່ອເວລາສຳລັບໂມງລົດຫຼາຍແດ່.

ໃຈກັ ບ ວຽກຫຼ າ ຍກວ່ າ ການລົ ມ ໂທລະສັ ບ . ແນ່ ນ ອນ
ວ່າ ບໍ່ຕ້ອງເຖິງຂັ້ນວ່າຫ້າມຮັບໂທລະສັບເລີຍພຽງແຕ່

@ c8j'8q;.shg0qhkda[dk]tgmlt

ວ່າໃຫ້ມັນພໍດີພໍງາມແດ່.

ກ່ ອ ນຈະໄປການມື້ ທ ຳອິ ດ ທ່ າ ນຄວນຈະທຳ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກັບຝ່າຍບຸກຄົນ ຫຼືວ່າ ຜູ້ຈັດການຂອງ

& 1jkIPdshv'skc8jg'yo[=jI6h9ad9q[9adlyho

ບໍ ລິ ສັ ດ ໃຫ້ ດີ ວ່ າ ຫ້ ອ ງການທີ່ ທ່ າ ນກຳລັ ງ ຈະໄປ

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ກ່ອນທີ່ທາ
່ ນຈະຕົກລົງຮັບເອົາ

ເຮັ ດ ວຽກນີ້ ເ ພິ່ ນ ມີ ເ ຄື່ ອ ງແບບບໍ່ ? ອະນຸ ຍ າດໃຫ້ ແ ຕ່ ງ

ວຽກໃດໜຶ່ງທ່ານຄົງຈະໄດ້ຕົກລົງເລື່ອງຄ່າແຮງ ແລະ

ຕົ ວ ຕາມສະບາຍບໍ່ (ໃສ່ ເ ສື້ ອ ຍື ດ ໄປການເປັ ນ ຕົ້ ນ )

ເງິ ນເດື ອນກັ ບນາຍຈ້ າງຈົ ນເປັ ນທີ່ ພໍ ໃຈແລ້ ວ ຈຶ່ ງເຮັ ດ

ຫຼື ວ່ າ ຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງໃສ່ ເ ສື້ ອ ເຊີ ດ ເກີ ບ ໜັ ງ . ຫຼື ວ່ າ ທ່ າ ນ

ແມ່ນບໍ່. ສະນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຄວນໃຫ້ເວລາຜ່ານໄປພໍສົມ

ອາດຕ້ ອ ງສ່ ຽ ງກັ ບ ອາການໜ້ າ ແຕກຕັ້ ງ ແຕ່ ໄ ປການ

ຄວນ ແລະ ຕົນເອງກໍ່ໄດ້ສະແດງຜົນງານອອກມາກ່ອນ

ມື້ທຳອິດ.

ຈຶ່ງເລິ່ມຄິດເຖິງການຂໍເພີ່ມເງິນເດືອນ.

* 1jk2hk;2aj'7yf;jk9txjPocx'vaooahoxjPocx'
vaoouh
ທ່ າ ນອາດຈະຢາກສະແດງຄວາມສາມາດໃຫ້
ນາຍໃໝ່ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ເຫັນ ແລະ ປະທັບ
ໃຈໃນຕົ ວ ທ່ າ ນວ່ າ ທ່ າ ນມີ ຄ ວາມຄິ ດ ສ້ າ ງສັ ນ ກ້ າ ສະ
ແດງອອກໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານຄວນລະວັງ
ການວາງຕົ ວ ຂອງຕົ ນ ເອງໃນຊ່ ວ ງສອງສາມອາທິ ດ
ທຳອິ ດ ໃຫ້ ດີ ທາງທີ່ ດີ ທ່ າ ນຄວນໃຊ້ ໄ ລຍະເວລາດັ່ ງ
ກ່ າ ວສຶ ກ ສາ ແລະ ສ້ າ ງຄວາມເຂົ້ າ ໃຈກັ ບ ສະພາບ
ການທີ່ ແ ທ້ ຈິ ງ ພາຍໃນອົ ງ ກອນໃຫ້ ດີ ກ່ ອ ນຈະເປັ ນ
ການດີ. ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ຫາກວ່າມັນຮອດເວລາອັນ
ສົ ມ ຄວນແລ້ ວ ທ່ າ ນຫາກຈະໄດ້ ສ ະແດງຄວາມສາ
ມາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສ່ວນລວມໂດຍແທ້.

( 8hv'-njlaf c]t 9y'.9
ເ ມື່ ອ ທ່ າ ນ ເ ຂົ້ າ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ໃ ໝ່ ຫົ ວ ໜ້ າ ຂ ອ ງ
ທ່ າ ນອາດຈະບໍ່ ຮູ້ ຈັ ກ ຄວາມສາມາດທັ ງ ໝົ ດ ຂອງ
ທ່ານໃນທັນທີດອກ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກວ່າເພິ່ນເອົາວຽກໃຫ້
ເຮັ ດ ອັ ນ ໃດທີ່ ເ ຮັ ດ ໄດ້ ກໍ່ ຈົ່ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ສຸ ດ ຄວາມສາ
ມາດ ແຕ່ວ່າ ຫາກມີອັນໃດທີ່ບໍ່ແນ່ໃຈ ບໍ່ຄັກໃຈ ຫຼືວ່າ
ບໍຮ
່ ູກ
້ ໍໃ
່ ຫ້ກາ
້ ແລະ ຈິງໃຈບອກເພິນ
່ ໂລດວ່າ “ເຮັດບໍໄ
່ ດ້
ຂໍ ເ ວລາສຶ ກ ສາກ່ ອ ນ ຫາທາງແກ້ ໄ ດ້ ແ ລ້ ວ ຈະກັ ບ ມາ
ນຳສະເໜີ ” ຫຼື ວ່ າ “ເຮັ ດ ບໍ່ ໄ ດ້ ໃນຫ້ ອ ງການເຮົ າ ພໍ ມີ
ໃຜແນະນຳໃຫ້ແດ່ໄ ດ້ບໍ່ເນາະ” ເປັນຕົ້ນ. ສິ່ງທີ່ບໍ່ສົມ
ຄວນທີ່ ສຸ ດ ແມ່ ນ ການທີ່ ບໍ່ ຮູ້ ແ ລ້ ວ ຍັ ງ ເສີ ຍ ໆອວດຮູ້ .
ຫວັ ງ ວ່ າ ຂໍ້ ສັ ງ ເກດເຈັ ດ ປະການນີ້ ຄົ ງ ຈະຊ່ ວ ຍ
ໃຫ້ຊີວິດໃນການເລິ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກຂອງທ່ານຜ່ານໄປ
ໄດ້ດ້ວຍດີເນາະ. ເຖິງທ່ານຈະເປັນນ້ອງໃໝ່ ກໍ່ຂໍໃຫ້
ເປັນນ້ອງໃໝ່ຢ່າງມືອາຊີບ.

9

01 - 15 ຕຸລາ​2012​

ປອບປີຮານຂາຍຢາເເ�ະເ�ອງສ�ອາງ
• Prescription & Over the Counter drugs.
ຢາປ�ວພະຍາດ.
• Children Medicine & Vitamins.
ຢາເເ�ະວິຕະມນເ�ັກນອຍ
• Detox. ຢາປະເ�ດລາງສານພິດ.
• Medical Devices. ອຸປະກອນການເເ�ດ.
• Vitamins & Supplements.
ວິຕະມນເເ�ະອາຫານເ�ີມ.
ສ�ນ�ກງານ

064/2 (ຊ�ນ2) ຖະໜ�ນຂຸນບູລ�ມ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສປປລ. ໂ�/ແ�ັກ: 021-216720

ສີຫອມ
043/6 ຖະໜ�ນ ເ�ັງບຸນ
ໂ�: 030-9810108
ວງພຣະບາງ
58/6 ຖະໜ�ນ ສີສະ�າງວ�ງ
ໂ�: 030-9967636

ສາຍລ�ມ
604/2 ຖະໜ�ນ ຂຸນບູລ�ມ
ໂ�: 021-217383
ປາກເ�

ອີເ�ລ: poppysphamacylaos@gmail.com

• Protein Supplement.ໂ�ຼຕີນ ນກາມ.
• Beauty Supplement. ອາຫານເ�ີມຄວາມງາມ.
• Hygiene Products, Oral Care, Hair Care and Skin
Care. ສິນຄາປະເ�ດ, ເເ�ວ, ຜ�ມ, ບ�ລຸງຜິວ.
• First Aid. ປະຖ�ມພະຍາບານຂ�່ນຕ�ນ.
• Cosmetics & Beauty Accessories.
ເ�ອງສ�ອາງເເ�ະເ�ອງປະດ�ບ.
Office

064/2 (2Flr) Khunbulom Road, Vientiane, Laos. Tel/Fax: 021-216720
Sihom
043/6 Hengboun Road
Phone: 030-9810108
Luangprabang
58/6 Sisavangvong Road

Saylom
604/2 Khonboloum Road
Phone: 021-217383
Pakse

Email: poppyspharmacylaos@gmail.com

10

zh6xtdv[dko
g]njv’3fpG salmon

Entrepreneurship

www.108job.la

cotoe.shzjko;Pd
ວຽກການຂາຍ

-toyfdjvo
ວຽກໃນຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນ

ຫຼ າ ຍທ່ າ ນອາດຈະຄິ ດ ວ່ າ ຫົ ວ ຂໍ້ ຂ ອງບົ ດ

ເພິ່ນກ່າວໄວ້ວ່າ ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ມີລູກຄ້າອາດຈະ

ຂໍ້ ນີ້ ອ າດຈະບໍ່ ເ ໝາະກັ ບ ສະພາບຕົ ວ ຈິ ງ ໃນ

ຄວາມນີ້ຄືວ່າແປກໆເປັນຫຍັງຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຫຼາຍວຽກ

ກ້ າ ວໄດ້ ບໍ່ ເ ຕັ ມ ປາກປານໃດວ່ າ ມັ ນ ແມ່ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ .

ບ້ າ ນເຮົ າ ປານໃດ ເພາະວ່ າ ຮ້ າ ນອາຫານຈານດ່ ວ ນ

ແທ້? ຢາກເປັນຫຍັງ ຢາກຊຳນານດ້ານໃດ ເປັນຫຍັງ

ຜູ້ ປ ະກອບການຕ້ ອ ງມີ ສ່ ວ ນຮ່ ວ ມກັ ບ ວຽກງານການ

ນັ້ ນ ຍັ ງ ບໍ່ ຖື ວ່ າ ເປັ ນ ວັ ດ ທະນະທຳອາຫານໃນບ້ າ ນ

ຄືບໍ່ລົງເລິກໃນດ້ານນັ້ນໆໄປເລີຍ? ອີງໃສ່ບົດຄວາມ

ຂາຍບໍ່ ທ າງໃດກໍ່ ທ າງໜຶ່ ງ .ເພາະວ່ າ ຫາກທ່ າ ນບໍ່

ເຮົ າ ເທື່ ອ ຮ້ າ ນອາຫານປະເພດຈານດ່ ວ ນຈຶ່ ງ ຍັ ງ ມີ

ອອນລາຍຂອງວາລະສານອິງ (inc)* ສະຫຼຸບໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ສາມາດແນະນຳສິ ນ ຄ້ າ ຫຼື ວ່ າ ອະທິ ບ າຍບໍ ລິ ກ ານ

ໜ້ ອ ຍຢູ່ . ແຕ່ ວ່ າ ຜູ້ ຂ ຽນກໍ່ ຢ າກນໍ າ ສະເໜີ ເ ຖິ ງ ເຫດ

ຜູ້ປະກອບການທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດນັ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ສາ

ຂອງຕົນເອງໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າເຂົາ
້ ໃຈໄດ້ ທ່ານຈະມີບນ
ັ ຫາໃນ

ຜົນວ່າເປັນຫຍັງການຜ່ານວຽກກັບຮ້ານອາຫານຈານ

ມາດສວມຫຼ າ ຍບົ ດ ບາດໄດ້ ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງໂດຍສະ

ການສື່ ສ ານກັ ບ ເພື່ ອ ນຮ່ ວ ມງານ ກັ ບ ຄູ່ ຮ່ ວ ມທຸ ລ ະ

ດ່ວນມັນຈຶ່ງມີປະໂຫຍດ.

ເພາະແມ່ ນ ໄລຍະທີ່ ເ ລີ່ ມ ຕົ້ ນ ບຸ ກ ເບີ ກ ກິ ດ ຈະການ

ກິ ດ ກັ ບ ທະນາຄານ (ກໍ ລ ະນີ ກູ້ ຢື ມ ເງິ ນ ) ຫຼື ກ ະທັ້ ງ

ໃໝ່ ໆ . ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າ ໃນຄວາມເປັ ນ ຈິ ງ ແລ້ ວ ບໍ່ ແ ມ່ ນ

ການຈູງໃຈລູກນ້ອງໃນບໍລິສັດຢ່າງແນ່ນອນ.

ໂດຍທົ່ ວ ໄປ ຮ້ າ ນອາຫານປະເພດນີ້ ມີ ກ ານ
ອອກແບບຂັ້ ນ ຕອນການປະຕິ ບັ ດ ວຽກຢ່ າ ງເປັ ນ ລະ

ເລື່ອງງ່າຍທີ່ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະສາມາດຜ່ານວຽກງານ

ດັ່ ງ ນັ້ ນ ທ່ າ ນຄວນເຝິ ກ ຝົ ນ ດ້ ວ ຍການອາສາ

ບົບມີການຖອດຖອນບົດຮຽນເປັນໄລຍະເພື່ອສ້າງຄູ່

ຫຼາຍດ້ານໃນຊີວດ
ິ . ແຕ່ວາ
່ ອີກດ້ານໜຶງ່ ເຮົາກໍຮ
່ ູນ
້ ຳກັນ

ຂາຍບາງສິ່ ງ ບາງຢ່່ າ ງ. ກາຍຂາຍ ບໍ່ ພ ຽງແຕ່ ຊ່ ວ ຍ

ມືທີ່ມີມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ

ຢູແ
່ ລ້ວວ່າ ການຮຽນທີດ
່ ທ
ີ ີສ
່ ດ
ຸ ແມ່ນການລົງມືປະຕິບດ
ັ .

ໃຫ້ ທ່ າ ນໄດ້ ລ າຍຮັ ບ ເສີ ມ ເລັ ກ ໆນ້ ອ ຍໆ ແຕ່ ບັ ນ ດາ

ພະນັ ກ ງານໃນແຕ່ ລ ະຮ້ າ ນມີ ຄ ວາມເປັ ນ ເອກະພາບ

ວຽກ4 ຊະນິ ດ ທີ່ ຜູ້ ປ ະກອບການໃນອານາຄົ ດ

ປະສົບການຕ່າງໆທີ່ເກັບກ່ຽວໄດ້ລະຫວ່າງການຂາຍ

ຄວນຜ່ານ ຫຼືວ່າ ຄວນທົດສອບເຮັດເປັນໄລຍະສັ້ນໆ
ໄດ້ແກ່:

ນັ້ ນ ຈະຊ່ ວ ຍສົ່ ງ ເສີ ມ ໃຫ້ ທ່ າ ນກາຍເປັ ນ ຜູ້ ປ ະກອບ
ການທີ່ດີໄດ້ໃນອານາຄົດ.

ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ດັ່ງນັ້ນ ຫາກວ່າທ່ານໄດ້ມີ
ໂອກາດຜ່ າ ນວຽກໃນຮ້ າ ນທີ່ ໄ ດ້ ພັ ດ ທະນາຂັ້ ນ ຕອນ
ການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນລະບົບຄືຈັ່ງຊີ້ ມັນກໍ່ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ ທ່ າ ນນໍ າ ເອົ າ ປະສົ ບ ການຕ່ າ ງໆເຫຼົ່ າ ນີ້ ໄ ປໝູ ນ ໃຊ້
ໃນທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງທ່ າ ນໃນອານາຄົ ດ ໄດ້ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງດີ .

11

01 - 15 ຕຸລາ 2012

ວຽກອອກແຮງງານ

ວຽກລ້ຽງເດັກ

ອັ ນ ນີ້ ແ ມ່ ນ ໝາຍເຖິ ງ ການໃຊ້ ແ ຮງງານຮ່ າ ງ

ຂໍ້ ນີ້ ບໍ່ ໄ ດ້ ໝ າຍວ່ າ ທ່ າ ນຈະກຽມເປັ ນ ແມ່ ລ້ ຽ ງ

ກາຍແທ້ ໆ ການທີ່ ທ່ າ ນໄດ້ ມີ ໂ ອກາດເຮັ ດ ວຽກອອກ

ຫຼື ພໍ່ ລ້ ຽ ງເດັ ກ ໃນອານາຄົ ດ . ແຕ່ ຫ າກທ່ າ ນໄດ້ ຜ່ າ ນ

ແຮງງານ ອາບເຫື່ ອ ຕາງນໍ້ າ ມັ ນ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ທ່ າ ນ

ວຽກລັ ກ ສະນະນີ້ ມ າທ່ າ ນຈະຮູ້ ເ ລີ ຍ ວ່ າ ມັ ນ ສອນໃຫ້

ໄດ້ ຝຶ ກ ແອບຄວາມອົ ດ ທົ ນ ແລະ ການເຄົ າ ລົ ບ ນັ ບ ຖື

ທ່ າ ນຮູ້ ຈັ ກ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບອັ ນ ສູ ງ .ເນື່ ອ ງຈາກ

ຜົ ນ ງານທີ່ ເ ຮັ ດ ດ້ ວ ຍຄວາມທຸ ກ ຍາກຂອງຄົ ນ ອື່ ນ

ວ່ າ ໃນການລ້ຽງເດັກທ່າ ນຈະຕ້ອງໄດ້ເ ອົາ ໃຈໃສ່ເ ບິ່ງ

ອີກດ້ວຍ.

ແຍງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບລູກຫຼານຂອງຄົນອື່ນ ດັ່ງນັ້ນ

ມີ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ປ ະສົ ບ ຄວາມສຳເລັ ດ ໃນທຸ ລ ະກິ ດ

ທ່ານຈຶ່ງຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງສຸດຂີດ.

ແມ່ນວ່າອາຊີບເສີມໃນການລ້ຽງເດັກມັນບໍ່ຄ່ອຍເປັນ
ທີ່ ຮູ້ ຈັ ກ ປານໃດໃນບ້ າ ນເຮົ າ ແຕ່ ຫ ວັ ງ ວ່ າ ທ່ າ ນຄົ ງ
ຈະເຂົ້ າ ໃຈໄດ້ ວ່ າ ອະນິ ສົ ງ ໃນການເຝິ ກ ຫັ ດ ໃຫ້ ທ່ າ ນ
ຮູ້ ຈັ ກ ການຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບນັ້ ນ ມັ ນ ສຳຄັ ນ ຂະໜາດໃດ.
ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ບົ ດ ຮຽນຕົ ວ ຈິ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຈາກ
ກ າ ນ ຜ່ າ ນ ວ ຽ ກ ຕ່ າ ງ ໆ ຂ້ າ ງ ເ ທິ ງ ນັ້ ນ ມັ ນ ຈ ະ ຢູ່ ນ ຳ
ເຮົ າ ຕະຫຼ ອ ດໄປ ໂດຍສະເພາະຕະຫຼ ອ ດໄລຍະ
ການເປັ ນ ຜູ້ ປ ະກອບການ. ດັ່ ງ ນັ້ ນ ຫາກທ່ າ ນໃດມີ

ຫຼ າ ຍໆທ່ າ ນທີ່ ເ ຄີ ຍ ຜ່ າ ນວຽກອອກແຮງງານໜັ ກ

ການເປັ ນ ຜູ້ ປ ະກອບການມັ ນ ກໍ່ ມີ ຄ ວາມຄ້ າ ຍ

ມາ. ການທີ່ໄດ້ຜ່ານວຽກໜັກໆມານັ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ເຂົາ

ຄື ກັ ນ ໃນແງ່ ທີ່ ວ່ າ ທ່ າ ນຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ

ເຈົ້ າ ບໍ່ ປ ະລະຄວາມພະຍາຍາມໃນການບັ ນ ລຸ ເ ປົ້ າ

ຕໍ່ ພ ະນັ ກ ງານ ແລະ ຄອບຄົ ວ ຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ເຊັ່ ນ

ໝາຍໃດໜຶ່ ງ ຄວາມອົ ດ ທົ ນ ມັ ນ ຈະເຕື ອ ນຕົ ນ ເອງຢູ່

ດ ຽ ວ ກັ ນ ກັ ບ ທີ່ ທ່ າ ນ ເ ຄີ ຍ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊ ອ ບ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ

ສະເໜີ ວ່ າ ອຸ ປ ະສັ ກ ທີ່ ໜັ ກ ກວ່ າ ນີ້ ກໍ່ ຜ່ າ ນມາແລ້ ວ

ເພາະການຕັ ດ ສິ ນ ໃຈໃດໜຶ່ ງ ທີ່ ຜິ ດ ພາດມັ ນ ອາດ

ຕົ ນ ເອງຕ້ ອ ງສູ້ ໃ ຫ້ ເ ຖິ ງ ທີ່ ສຸ ດ . ນອກນັ້ ນ ປະສົ ບ ການ

ຈະໝາຍເຖິ ງ ອານາຄົ ດ ການປະກອບອາຊີ ບ ຂອງ

ໝາຍເຫດ:

ການເຮັ ດ ວຽກໜັ ກ ມັ ນ ຍັ ງ ຊ່ ວ ຍໃຫ້ ທ່ າ ນໄດ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈ

ພະນັກງານຂອງທ່ານເລີຍກໍ່ເປັນໄດ້.

* ອ້ າ ງ ອີ ງ ຈ າ ກ : h t t p : / / w w w . i n c . c o m / j e f f -

ເປົ້ າ ໝາຍຢາກເປັ ນ ຜູ້ ປ ະກອບການໃນອານາຄົ ດ
ທ່ າ ນກໍ່ ຄ ວນທີ່ ຈ ະທົ ບ ທວນ ກະກຽມ ແລະ ເຝິ ກ
ຝົ ນ ໄວ້ ຕັ້ ງ ແຕ່ ດ ຽວນີ້ . ຂໍ ໃ ຫ້ ໂ ຊກດີ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນ!

ເຖິ ງ ຄວາມຮູ້ ສຶ ກ ແລະ ຄວາມລຳບາກຂອງພະນັ ກ

ຜູ້ ເ ປັ ນ ພໍ່ ເ ປັ ນ ແມ່ ໄ ດ້ ໃ ຫ້ ຄ ວາມໄວ້ ວ າງໃຈກັ ບ

haden/5-jobs-every-entrepreneur-should-

ງານຂອງທ່ າ ນເອງໄດ້ ອີ ກ ດ້ ວ ຍ.ປະສົ ບ ການໃນລັ ກ

ຜູ້ ລ້ ຽ ງເດັ ກ ຫຼ າ ຍທີ່ ສຸ ດ ພະນັ ກ ງານ ແລະ ທີ ມ ງານ

have-before-starting-a-business.html

ສະນະນີ້ ມັ ນ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ທ່ າ ນບໍ ລິ ຫ ານບຸ ກ ຄົ ນ ໄດ້

ຂອງທ່ າ ນກໍ່ ເ ຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ພວກເຂົ າ ເຈົ້ າ ກໍ່ ເ ຊື່ ອ ຖື

ເປັນຢ່າງດີນຳ.

ໃນການນຳພາຂອງທ່ າ ນເຊັ່ ນ ກັ ນ . ອີ ກ ເທື່ ອ ໜຶ່ ງ ເຖິ ງ

*ວາລະສານອິງ (inc) ເປັນວາລະສານສະເພາະສຳລັບ
ຜູ້ ປ ະກອບການທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ຫຼ າ ຍອີ ກ ວາ
ລະສານໜຶ່ ງ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ສ ະຫະລັ ດ ອາເມລິ ກ າ.

12

meokp

Horoscope

www.108job.la

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເ​ ມື່ອເ​ ວົ້າເ​ ຖິງອ
​ າຫານປະ​ເພດ​ເສັ້ນແ
​ ລ້ວ ເ​ ຝີຄ
​ ົ ງຈ
​ ະ​ເປັນໜຶ່ງໃ​ ນ​ອາຫານ​ທີ່ຫຼາຍຄົນນ
​ ິ ຍ ົ ມກ
​ ັ ນກ
​ ິນ ເ​ ຊິ່ງກ່ອນຈະ​ກິນເ​ ຝີແ
​ ຕ່ລະຄົນຄ
​ ົງຈ
​ ະ​ປຸງລົດຊ
​ າດ​ແ
​ ຕກ​
ຕ່າງ​ກັນ ແ
​ ຕ່ທ
​ ່ານ​ຮູ້ບ
​ ໍ່ວ່າການ​ປຸງລ
​ ົ ດຊ
​ າດ​ຂອງ​ການ​ກິນເ​ ຝີນ
​ ັ້ນສ
​ າມາ​ນຳ​ມາ​ເບິ່ງນ
​ ິໄ
​ ສ​ຂອງ​ຄົນໆນັ້ນໄ
​ ດ້ໄ
​ ດ໋. ມື້ນ
​ ີ້108​ອາຊີບຂໍນ
​ ຳ​ທ່ານ​ມາ​ຮູ້ຈັກກ
​ ັ ບກ
​ ານ​ທວາຍ​
ນິ​ໄສ​ຈາກ​ການ​ປຸງ​ເຝີ​​ເພື່ອ​ວ່າ​ທ່ານ​ອາດຈະ​ລອງ​ເອົາ​ໄປ​ທົດ​ສອບ​ທວາຍ​ນິ​ໄສ​ຕົນ​ເອງ ຫຼືວ່າ​ຄົນ​ໃກ້ຊິດ​ຂອງ​ທ່ານກໍ່​ໄດ້​ເດີ້.

ທີ່ຮ້ານ ເຝີຢຸ່ງ ບ້ານອານຸ

dkox5'g/u[vdoywl
ຜູ້​ທີ່ຊີມ​ກ່ອນ​ປຸງ

ຜູ້ທີ່​ມັກປຸງ​ທັນທີ​ດ້ວຍ​ລົດ​ຊາດ​​ເຂັ້ມ​ຂຸ້ນ

ຜູ້ບໍ່ປຸງ​ຫັຍ​ງ​ເລີຍ (ກໍ່ມີ)

​ແ ມ່ ນ ​ຜູ້ ​ທີ່ ຂ້ ອ ນ​ຂ້ າ ງ​ລ ະມັ ດ ລະວັ ງ ​ຕົ ວ ມີ ​ຄ ວາມ

ສະ​ແດງ​ວາ
່ ເ​ ປັນຄ
​ນ
ົ ທ
​ ​ີ່ ສະໜຸກສະໜານ​ເຮ​ຮາມັກ​

ເ​ ປັນຄ
​ນ
ົ ທ
​ ໃ​ີ່ ຈດີ ເ​ ຂົ້າກ
​ບ
ັ ຄ
​ນ
ົ ງ​ າ
່ ຍ ບໍ່ມກ
ັ ວ
​ າງມາດ

​ເປັນ​ລະບຽບ​ແບບ​ແຜນ, ຖ້າ​ເປັນ​ເດັກນ້ອຍ​ກໍ່ຈະ​ເປັນ

ມີ​ເລື່ອງ​ຕະຫຼົກມາ​ໃຫ້ໝູ່​ໄດ້​ຫົວ​ຢູ່​ຕະຫຼອດ ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​

ແລະ ບໍ່ຫຼາຍ​ເລື່ອງ ບຸກຄະ​ລິກກະພາບລຽບໆ ຮຽບ

ຄົ ນ ​ທີ່ ​ຕັ້ ງ ​ໃ ຈຮຽນ ຫາກເປັ ນ ​ຜູ້ ​ໃ ຫຍ່ ​ກໍ່ ຈ ະ​​ໃ ຫ້ ຄ ວາມ

ມັກຄ
​ ວາມ​ໂລດ​ໂຜນ ຮັກ​ການ​ຜະຈົນ​ໄພ. ມີ​ຄວາມສະ

ຮ້ ອ ຍຢູ່ ​ນ ຳ​ແ ລ້ ວ ​ບໍ່ ຮູ້ ສຶ ກ ​ອຶ ດ ​ອັ ດ . ນອກ​ນັ້ ນ ຍັ ງ ​ເ ປັ ນ

ສຳຄັ ນ ກັ ບ ໜ້ າ ທີ່ ​ກ ານ​ງ ານ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ຮັ ກ ​ດ ຽວ​ໃ ຈດຽວ ​

ຫຼຽວສະຫຼາດ ແ
​ ລະ ມີສ
​ ະ​ເໜ່, ໃ​ ຈຮ້ອນ ແ
​ ລະ ເ​ ດັດຂາດ


​ນ
ົ ທ
​ ມ
​ີ່ ກ
ັ ເ​ ອົາໃ​ ຈ​ຄນ
ົ ຮ
​ ອບ​ຂາ້ ງ​ເປັນຢ
​ າ່ ງ​ດີ ບໍ່ມກ
ັ ຂ
​ດ
ັ ໃ​ ຈ​​

ແລະ ບໍ່ມັກ​ທຳຮ້າຍ​ຈິດ​ໃຈ​ໃຜ. ​ແຕ່​ເປັນ​ຄົນ​ອ່ອນ​ໄຫວ

ແຖມ​ຍັງເປັນ​ພວກ​ມີ​ນິ​ໄສ​ເຈົ້າຊູ້​ອີກ.

ໃຜ. ແ
​ ຕ່ວ
​ າ່ ເ​ ປັນຄ
​ນ
ົ ທ
​ ບ
​ີ່ ຄ
ໍ່ ອ
່ ຍ​ມຄ
​ີ ວາມກະຕືລລ
​ື ນ
ົ້ ຢ
​ໄ
ູ​່ ປ

​ງ່ າ ຍ​ຈຶ່ ງ​ມັ ກ​ຂີ້ ​ໃ ຈນ້ ອຍ ຖ້ າ ​ໃ ຜ​​ເ ວົ້ າ ​ບໍ່ ​ເ ຂົ້ າ ​ຫູ ໜ້ ອ ຍໜຶ່ ງ
ກໍ່ຈະ​ໃ​ ຈ​ຮ້າຍ​ເປັນຟ
​ ືນເ​ ປັນໄ
​ ຟແ
​ ຖມ​ຍັງບ
​ ເໍ່​ ຊົາງ​ ່າຍໆອີກ

ຜູ້​ທີ່​ມັກ​ປຸງ​ໄປ​ຊີມ​ໄປ

ແຕ່​ລະ​ມື້​ແບບ​ສະບາຍໆ.


​ທ
ູ​້ ປ
ີ່ ງຸ ແ
​ ລ້ວບ
​ຖ
ໍ່ ກ
ື ໃ​ ຈ ຕ
​ອ
້ ງຊິດນ
​ ້ຳປາ ໃ​ ສ່ນ
​ ້ຳຕານ

​ແທ້​ບໍ່​ແທ້​ມີ​ແຕ່​ທ່ານ​ເທົ່າ​ນັ້ນທີ່​ພິສູດ​ໄດ້ ລອງ​

ບີບ​ໝາກ​ນາວ ຈົນ​ພໍ​ໃຈ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ເລີ່​ມ​ກິນ​ບໍ່​ແລ້ວ ​ຍັງບໍ່

ສັງ​ເກດ​ຕົນ​ເອງ ​ແລະ ​ຄົນ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​

ຖືກໃຈອີກ ຈົນ​ຕ້ອງ​ປຸງ​ແລ້ວ​ປຸງ​ອີກ. ສະ​ແດງ​ວ່າ​ເປັນ​

ມີ​ນິ​ໄສ​ກົງ​ກັບ​ຄໍາ​ທວາຍ​ຂ້າງ​ເທິງ​ຫຼື​ບໍ່. ​ແຕ່​ກໍ່​ຢ່າ​ເອົາ​

ສະ​ແ ດງ​ວ່ າ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ຄິ ດ ​ໄ ວ ບາງທີ ​ຈຶ່ ງ ​ຂ າດ​

ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ລະ​ອຽດຖີ່​ຖ້ວນ ບາງ​ຄັ້ງ​ກໍ່ກາຍ​ເປັນ​ຄົນ​

ຈິ ງ ​ເ ອົ າ ​ຈັ ງ ​ຈົ ນ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ຄ ວາມ​ສ ຳພັ ນ ​ອັ ນ ​ດີ ​ຕ້ ອ ງ​ຖື ກ​

ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ​ເພາະ​​ເປັນສັນຊາດ​ຕະຍານ ​ແລະ

ທີ່​ຈູ້​ຈີ້​ຈຸກ​ຈິກ, ​ມີ​ຄວາມ​ກົງ​ໄປ​ກົງ​ມາ, ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຄົນ​ງ່າຍ ​

ກະທົບ ຂໍ​ໃຫ້​ຖື​ເປັນ​ເກ​ມທວາຍ​ຫຼິ້ນໆ​ກໍ່​ພໍ​ເນາະ ທ່ານ​

ມັ ກ ​ໃ ຊ້ ຄ ວາມ​ຮູ້ ສຶ ກ ຫຼ າ ຍກວ່ າ ​ເ ຫດຜົ ນ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ເ ກັ ບ​

ເຖິ ງ ​ວ່ າ ​ບ າງ​ຄັ້ ງ ​ມັ ກ ຄຽດ​ໃ ຫ້ ​ຄົ ນ ​ອື່ ນ ​ໂ ດຍ​ງ່ າ ຍ​ກໍ່ ຕ າມ.

ຜູ້​ອ່ານ.

ບາງ​ເທື່ອ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ນຳ​ງໍ້​ຈົນ​ເມື່ອຍພຸ້ນ​ລະ.

​ຜູ້​ມັກ​ປຸງ​ລົດ​ຊາດ​ທັນທີ

ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ບໍ່ຄ່ອຍ​ເກັ່ງ ຄິ ດ​ຫຍັ ​ງ​ກໍ່ ມັ ກ​ເວົ້ າ ​ອອກ​ໄປ​
ເລີ ຍທັນ ​ທີຜູ້​ທີ່​ເ ປັນໝູ່ຈຶ່ ງ ຕ້ ອງ​ໄດ້ ​ເຂົ້ າ ​ໃ ຈ ​ເພາະ​ບາງ​
ເທື່ອ​ອາດ​ຈະ​ເວົ້າ​ຫຍັ​ງອອກ​ໄປ​ໃຫ້​ກວນ​ໃຈ​ແຕ່​ກໍ່​ເປັນ​
ຄົນຈ
​ ງິ ໃ​ ຈ ໄ
​ ວ້ໃ​ ຈ​ໄດ້ ໜ້າຄົບຫ
​ າແ
​ ລະ​ມັກຄ
​ ວາມ​ສະໜຸກ
ສະໜານຫຼາຍ.

ລຸ້ນຮັບຂອງລາງວັນທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຈາກ Dell ງ່າຍໆ, ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ສິນຄ້າ Dell ຕາມ Model ລຸ່ມນີ້:
ï Dell Inspiron Notebook/ Desktop ທຸກລຸ້ນ.
ï Dell XPS Notebook/ Desktop ທຸກລຸ້ນ.
ສິນຄ້າທີ່ຊື້ຕ້ອງມີໂລໂກ Dell Sticker(Dell Hologram Sticker)
ຕິດຢູ່ເຊິ່ງສາມາດຊື້ໄດ້ຈາກຮ້ານຕົວແທນຈຳໜ່າຍຂອງ Datacom
ທຸກທ່ານທີ່ຊື້ຈະໄດ້ຮັບຄູປອງເພື່ອຊິງໂຊກ
ທ່ານສາມາດປ່ອນບັດຊິງໂຊກໄດ້ຕາມຮ້ານຂ້າງລຸ່ມນີ້.
Promotion ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 20 ສິງຫາ ເຖິງ 31 ຕຸລາ 2012
ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ:
ï ຂຽນຊື່, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ, ເລກບັດປະຈຳຕົວ/
passport ແລະ ເລກທີ່ສິນຄ້າ Dell (Service tag ຂ້າງກອງ)
ï ຜູ້ໂຊກດີທີ່ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ ຫຼື ບໍ່ມາຮັບເອົາຂອງລາງວັນ
ພາຍໃນ 15 ວັນ, ລາງວັນແມ່່ນຈະຖືກສະຫຼະສິດ
ï ຜູ້ໂຊກດີຈະຕ້ອງຫາເຄື່ອງໝາຍ Service tag
(ຕັດເຄື່ອງໝາຍທີ່ຢູ່ກອງ) ລວມທັງໃບບິນຊື້ສິນຄ້າ
ແລະ ເລກບັດປະຈຳຕົວ/passport ເພື່ອຮັບເອົາຂອງລາງວັນ.

Taven IT Shop

020 9771 1745

Saysiri IT & Network

020 2221 0755

Star Computer

020 2222 3312

XP Computer

020 5551 3211

DD Computer

020 2200 0859

LT Computer

020 5550 9581

W&W Computer

020 2200 4000

Thala Com

020 2238 6699

Bouthsawath Computer

020 2220 7639

@ Com

020 2202 7000

LADA & Co

020 7772 8000

LC Computer

020 5593 4034

Lenam Computer

020 5569 6751

B&T Computer

020 5561 2442

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ www.facebook.com/DellLaosFanClub
ຫຼື ຕິດຕໍ່ບໍລິສັດ Datacom ໂທ: 021- 250 - 850 ເຖິງ 1

ໂອກາດດີແບບນີ້ຢ່າພາດÖ!!

14

dko;k'czodkog'yo

Personal Finance

www.108job.la

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

dkog'yo0aho8qho

ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໄວເຮັດວຽກຄືເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍ
ໄດ້ຄິດນຳຫຼາຍທີ່ສຸດແຕ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາຮຽນ
ຮູ້ ໜ້ ອ ຍຫຼ າ ຍແມ່ ນ ເລື່ ອ ງຂອງການບໍ ລິ ຫ ານຈັ ດ
ການດ້ານການເງິນ. ການວາງ​ແຜນການ​ເງິນ​ສາ
ມາດ​ຊ່ ວ ຍ​ໃ ຫ້ ​ຄົ ນ ​ເ ຮົ າ ​ມີ ​ກ ານ​ປ ະ​ເ ມີ ນ ​ລ າຍ​ຮັ ບ ​,
ລາຍ​ຈ່ າ ຍ​ ແລະ ​ແ ຜນ​ກ ານ​ລົ ງ ທຶ ນ ເພື່ ອ ​ໃ ຫ້ ​ບັ ນ
ລຸ ​ເ ປົ້ າ ໝາຍທາງ​ດ້ າ ນການ​ເ ງິ ນ ​ທີ່ ​ຕັ້ ງ ​ໄ ວ້ ​ໃ ນ​ອ າ
ນາຄົດ. ເ​ ຮົາຄວນ​ເລີ່ມ
​ ວາງ​ແຜນການ​ເງິນເ​ ປັນຂັ້ນ
ເປັນຕອນໄປ ໃນຂັ້ນຕ
​ ົ້ນ ມ
​ ັນເປັນສິ່ງທ
​ ີ່ບ
​ ໍ່ຍາກຈົນ​
ເກີນ​ໄປ​​ແລະ ຜູ້ໃດກໍ່ສາມາດ​ເຮັດ​ໄດ້ແນ່ນອນ ​
ໂດຍ​ຈະ​ແບ່ງອອກເປັນ 5​ຂັ້ນ​ຕອນດັ່ງ​ນີ້:

xtg,uoltrk[dkog'yo0v'8qogv'
​ທ ຳ​ອິ ດ ຕ້ ອ ງກວດ​ສ ອບ​ເ ບິ່ ງ ​ກ່ ອ ນ​ວ່ າ ປັ ດ ຈຸ
ບັນເ​ ຮົາມ
​ລ
ີ​ າຍ​ຮັບ ແ
​ ລະ ຊັບສ
​ ິນທ
​ ັງໝົດຢູ່ເ​ ທົ່າໃ​ ດ
ມີຊັບສິນປະ​ເພດ​ໃດ​ແດ່ເ​ ຊັ່ນ: ເ​ ງິນສົດ, ເ​ ຮືອນ, ທີ່​
ດິນ, ລົດ, ຄຳ ​ແລະ ຊັບສິນມີຄ່າ​ອື່ນໆ. ຫຼັງຈາກ
​ນັ້ນ ໃຫ້​ປະ​ເມີນ​ເບິ່ງ​ວ່າ​ເຮົາ​ມີ​ລາຍ​ຈ່າຍ ​ແລະ ໜີ້
ສິ ນ ທັ ງ ໝົ ດ ​ຢູ່ ​ເ ທົ່ າ ​ໃ ດ, ​ເ ມື່ ອ ​ຮູ້ ​ທັ ງ ​ສ ອງ​ຢ່ າ ງນັ້ ນ
ແລ້ວ​ເຮົາ​ກໍ່ສາມາດ​ຮູ້​ໄດ້​ວ່າ ​ປັດຈຸບັນ​ເຮົາ​ມີ​ຊັບ​
ສິນສ
​ດ
ຸ ທິ (ຊັບສ
​ນ
ິ ລົບໜີ້ສນ
ິ )ແ
​ ລະ ລາຍ​ຮບ
ັ ສຸດທິ
(ລາຍ​ຮັ ບ ​ລົ ບ ​ລ າຍ​ຈ່ າ ຍ) ຢູ່ ເ ທົ່ າ ​ໃ ດກັ ນ ແທ້ .

deoqfgxqhk\kp]kp9jkp

​ ດຍ​ທົ່ວໄ
​ ປ​ຈະ​ແບ່ງເ​ ປັນໄ
​ ລຍະ​ເວລາ​ເຊັ່ນ:

​ ລຍະ​ສັ້ນ ແ
​ ມ່ນລ
​ າຍການ​ທີ່ຕ
​ ້ອງ​ຈ່າຍ​ໃນ​ແຕ່ລະ​
ເດືອນ, ສ່ວນ​ໄລຍະ​ກາງ ​ແລະ ​ໄລຍະ​ຍາວ​ແມ່ນ​
ລາຍການ​ທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຜ່ອນ​ເຊັ່ນ: ລົດ, ອຸປະກອນ​
ເຄື່ ອ ງ​ໃ ຊ້ ​ຕ່ າ ງໆ ​ແ ລະ ​ອື່ ນ ໆ. ລາຍການໄລຍະ
ກາງຍາວຖື ວ່ າ ມີ ຄ ວາມຈໍ າ ເປັ ນ ຫຼ າ ຍສໍ າ ລັ ບ ສັ ງ
ຄົ ມ ທີ່ ກໍ າ ລັ ງ ປ່ ຽ ນແປງຢູ່ ໃ ນບ້ າ ນເມື ອ ງເຮົ າ ສັ ງ
ເກດໄດ້ ວ່ າ ການຈ່ າ ຍຜ່ ອ ນໃນເວລາຊື້ ສິ ນ ຄ້ າ
ທີ່ມີມູນຄ່າສູງເລີ່ມກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິຂຶ້ນ.

xP[mP[l5 0 trk[mk'dkog'y o
c]t deoqfgxqhk\kpmk'dkog'yo

ການວາງ​ແ ຜນການ​ເ ງິ ນ ​ທີ່ ​ດີ ​ຄ ວນ​ມີ ຄ ວາມ​
ຍື ດ ຍຸ່ ນ ​ທີ່ ເ ໝາະສົ ມ ​ກັ ບ ​ສ ະພາບ​ກ ານທາງການ​


​ ັ້ນຕ
​ ອນ​ຕໍ່ມາ​ໃຫ້ນ
​ ຳ​ເອົາຊ
​ ັບສ
​ ິນສ
​ ຸດທິ ແ
​ ລະ

ເງິ ນ ຫຼື ​ເ ປົ້ າ ໝາຍທາງ​ກ ານ​ເ ງິ ນ ​ຂ ອງ​ເ ຮົ າ ເອງ

ລາຍ​ຮັ ບ ​ສຸ ດ ທິ ​ໄ ປ​ສົ ມ ທຽບກັ ບ ​ເ ປົ້ າ ໝາຍທີ່ ​ກ ຳ

ເຊິ່ງອາດ​ຈະ​ປ່ຽນແປງ​ໄປໄດ້​ຕາມ​ສະພາບ​ແວດ​

ນົດໄ
​ ວ້ແລ້ວປະເມີນຄ
​ ວາມ​ເປັນໄ
​ ປ​ໄດ້ວ່າ​ໃນ​ແຕ່

ລ້ອມ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​​ໄລຍະ.

ລະ​ເ ດື ອ ນເຮົ າ ​ມີ ​ເ ງິ ນ ທ້ ອ ນເຫຼື ອ ຢູ່ ​ເ ທົ່ າ ​ໃ ດ, ຖ້ າ
​ຫ າກວ່ າ ​ຢ າກ​ທ້ ອ ນ​ເ ງິ ນ ​ເ ພື່ ອ ​ຊື້ ​ສິ່ ງ ​ໃ ດໜຶ່ ງ ​ທີ່ ​
ຕ້ອງການນັ້ນ ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ໄລຍະ​ດົນ​ປານ​ໃດ​ຈຶ່ງຈະ

dko]q',nxt8y[af8q;9y'8k,czo
dkodkog'yomuj;k'w;h

ໂຮມເງິ ນ ໄດ້ ພ ຽງພໍ ຖ້ າ ​ຫ າກ​ວ່ າ ​ຕ້ ອ ງ​ໃ ຊ້ ​ເ ວລາ

​ໃນຂັ້ນ​ຕອນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ ທ່ານຄວນທົບ​ທວນ​

ດົ ນ ​ເ ກີ ນ ​ໄ ປ​ເ ຮົ າ ​ກໍ່ ຄ ວນ​ຈ ະ​ມີ ​ກ ານ​ປັ ບ ​ປຸ ງ ເປົ້ າ

ແຜນການ​ໃ ນ​ແ ຕ່ ລ ະ​ໄ ລຍະ ​ເ ພື່ ອ ​ປ ະ​ເ ມີ ນ ວ່ າ​

ໝາຍໃຫ້ ​ເ ໝາະສົ ມ ກັ ບ ​ເ ງິ ນ ​ທີ່ ​ມີ ​ຢູ່ ​ໃ ຫ້ ຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ
ຫຼື ອາດ​ຈ ະຊອກຫາ​ລ າຍ​ໄ ດ້ ​ເ ພີ່ ມ ​ເ ພື່ ອ ​ໃ ຫ້ ​ໃ ກ້ ​
ຄຽງກັ ບ ​ເ ປົ້ າ ໝາຍທາງ​ກ ານ​ເ ງິ ນ ​ທີ່ ​ຕັ້ ງ ​ໄ ວ້ .
(ຫຼື ບໍ່ ກໍ່ ໃ ຫ້ ຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນເປົ້ າ ໝາຍຄວາມຢາກໄດ້
ຂອງຕົນເອງລົງ).

;k'czodkog'yo
​ຫຼັ ງ ຈາກ​ນັ້ ນ ເພື່ ອ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ບັ ນ ລຸ ເ ປົ້ າ ໝາຍ
ທາງ​ການ​ເງິນ​ໄດ້​ໃນ​ອານາ​ຄົດນັ້ນ ຕ້ອງ​ນຳ​ເອົາ​
ລາຍ​ຮັ ບ ​ສຸ ດ ທິ ໄ ປທ້ ອ ນໄວ້ ໂ ດຍການຝາກປະ
ຢັ ດ ຜ່ າ ນ ​ບັ ນ ຊີ ​ທ ະ ນ າ ຄ າ ນ , ຊື້ ພັ ນ ທ ະ ບັ ດ​
ລັດຖະບານເປັນຕົ້ນ ​ເພື່ອ ​​ເຮັ​ດໃຫ້​ກະ​ແສ​ເງິນ
ສົດມ
​ຄ
​ີ ວາມເໝາະສົມໃ​ ນ​ອານາ​ຄດ
ົ . ສະຫຼຸບແ
​ ລ້ວ

ແຜນການ​ເ ງິ ນ ມີ ​ຄ ວາມສົ ມ ​ເ ຫດ​ສົ ມ ​ຜົ ນ ​ກັ ບ​
ເປົ້າໝາຍທາງ​ການ​ເງິ​ນຫຼືບໍ່ ຫາກຈຳເປັນກໍ່ໃຫ້​
ປັບປຸງເ​ ປົ້າໝາຍທາງ​ການ​ເງິນ ຫຼື ແ
​ ຜນການ​ທາງ​
ການ​ເງິນ​ໄດ້​ທັນ​ເວລາ ແລະ ເໝາະສົມ. ສຳລັບ​
ຂັ້ນ​ຕອນ​ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນຫຼາຍ​ ເພາະມັນ
ເປັນໂຕຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນວ່າເຮົາ​ຈະ​ສາມາດ​ບັນລຸ​
ເປົ້ າ ໝາຍທາງ​ກ ານ​ເ ງິ ນ ຕາ​ມ ທີ່ ​ຕັ້ ງ ​ເ ອົ າ ​ໄ ວ້ ຫຼື ບໍ່ .
ພຽງ​ແຕ່​ປະຕິບັດ​ໄປ​ຕາມ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ງ່າຍໆ​ທີ່​
ແນະນຳ​ມ າ​ໃ ນເບື້ ອ ງ​ຕົ້ ນ ​ກໍ່ ຈ ະ​​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ເ ຮົ າ ມະ
ນຸ ດ ເງິ ນ ເດື ອ ນທັ ງ ຫຼ າ ຍສາມາດສ້ າ ງ ແລະ ບໍ ລິ
ຫານການເງິນໃນຊີວິດຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ຈົນນຳໄປສູ່ການດຳລົງ
ຊີ ວິ ດ ຢູ່ ຢ່ າ ງມີ ຄ ວາມສຸ ກ ບໍ່ ທຸ ກ ກັ ບ ເລື່ ອ ງເງິ ນ
ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.

16

Cover Story g]njv'9kdxqd
g]njv’3fpG mu,[aookmydko

8ts^qd
da[dko[aofko

Ivppyh,

www.108job.la

17

01 - 15​ຕຸລາ​2012​

ທ່າມກາງ​ກະ​ແສ​ການ​ພັດທະນາທາງ​ສັງຄົມ​

ຕະຫຼົ ກ ໆ​ ສ້ າ ງສຽງ​ຫົ ວ ​ ກະ​ຕຸ້ ນ ​ຕ່ ອ ມ​ຍິ້ ມ ​ ​ເ ຮົ າ ​ຈ ະ​

ສະ​ເໜີ​ອາຊີບ​ຕະຫຼົກ​​ແລະ​​ວົງ​ແຂ້ວ​ແຫ້ງແບບ​ເຕັມໆ​

ແລະ​​​ເສ​ດຖະກິດຢ່າງ​ໄວວາ​ຂອງ​ບ້ານຂອງ​ເມືອງ​ຜູ້​

ຮູ້ ສຶ ກ ​ວ່ າ ການ​ເ ວລາ​ຜ່ າ ນ​​ໄ ປ​ໄ ວ​ຫຼ າ ຍ​​ແ ລະ​ທຸ ກ ​ຄົ ນ​

ວົ ງ ​ຕ ະຫຼົ ກ ​ອ າຊີ ບ ທີ່ ​ອ າດ​ຈ ະ​ບໍ່ ​ແ ມ່ ນ ​ໜຶ່ ງ ​ດ ຽວ​​ໃ ນ​ລ າວ​

ຄົ ນ ​ທີ່ ​ອ າ​​ໄ ສ​ຢູ່ ໃ ນ​ຕົ ວ ​ເ ມື ອ ງ​ນ້ ອ ຍ​ໃ ຫຍ່ ​ບໍ່ ​ພ ຽງ​ແ ຕ່ ຮັ ບ​

ທີ່ ຢູ່ ​ໃ ນ​ວົ ງ ​ກໍ່ ​ມີ ​ຄ ວາມສຸ ກ ​ ມີ ​ສີ ​ໜ້ າ ​ສົ ດ ​ໃ ສ.​ ບັ ນ ຫາ​ຄື ​

ແຕ່ ​ແ ມ່ ນ ​ວົ ງ ໜຶ່ ງ ​ທີ່ ​ຢື ນ ​ຢູ່ ​ແ ຖວ​ໜ້ າ ​ ​ແ ລະ​ ມີ ​ບົ ດ ບາດ​

ຮູ້ ​ໄດ້ ​ເ ຖິ ງ ​ກ ານ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໄ ປ​ຂອງ​ສັ ງ ຄົ ມ ​ເ ທົ່ າ ​ນັ້ ນ ​​​ແ ຕ່​

ຫາກ​ທ່ າ ນ​ຢູ່ ​ຄົ ນ ​ດ ຽວ​ເ ດ່ ​ ​ໃ ຜ​ພ າ​ມ່ ວ ນ?​ຫາກ​ວ່ າ ​ກຸ່ ມ​

ໃນ​ກ ານສ້ າ ງສັ ນ ສຽງຫົ ວ ​ ​ແ ລະ​ ຮອຍ​ຍິ້ ມ ​ ບັ ນ ດານ​

ຍັງ​ຕ້ອງ​ໄດ້ປັບ​ຕົວ​ໃຫ້​ແທ​ດ​ເໝາະ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​

ທີ່​ນັ່ງ​ຢູ່​ນຳ​ກັນ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ທີ່​ຂາດ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​​

ຄວາມສຸກ​ແ
​ ລະ​ຜ່ອນຄາຍ​ຄວາມທຸກ​ໃຫ້ແ
​ ກ່ຜ
​ ູ ້ໄ
​ ດ້ຊ
​ ົມ​

ໃໝ່​ໃຫ້​ໄດ້.​​ເມື່ອຮ່າງກາຍ​​ ​ແລະ​ຈິດ​ໃຈ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​​ໄດ້​

ເລົ່າ​ເລື່ອງ​ຕະຫຼົກ​ເດ່​ ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ?​ຢ່າ​ຫ່ວງ​​ເຮົາ​ຂໍ​

ໄດ້​ຟັງ​ ຈົນ​ຊ່ວຍ​ຜ່ອນຄາຍ​ຄວາມ​ຄຽດ​ໄປ​​ໄດ້​ເຕີບ​ໜຶ່ງ​

ປັ ບ ​ປ່ ຽ ນ​​ແ ລະ​ພັ ດ ທະນາ​ໃ ຫ້ ​ທັ ນ ​ກັ ບ ​ກ ານ​ປ່ ຽ ນ​​ແ ປງ​

ສະ​ເ ໜີ ​ທ າງ​ອ ອກ​ ​ໃ ຫ້ ​ໄ ປ​ເ ບິ່ ງ ​ຕ ະຫຼົ ກ ​ແ ຂ້ ວ ​ແ ຫ້ ງ ​ຫັ້ ນ​

ພຸ້ນລ
​ ະ​​(ອາດ​ຈະ​ພຽງ​ໄລຍະ​ສັ້ນໆ​ກໍ່ຕາມ)​ທ່ານ​ຜອ
ູ້​ ່ານ​.

ຫຼ າ ຍ​ ບາງ​ຄັ້ ງ ​ຄົ ນ ​ເ ຮົ າ ກໍ່ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ອິ ດ ​ເ ໝື່ ອ ຍ​ ຮູ້ ​ສຶ ກ​

ເດ່ . ​ ​ແ ມ່ ນ ​ລ ະ​ ​ຟັ ງ ​ແ ຕ່ ​ຊື່ ​ກໍ່ ​ຮູ້ ​ລ ະ​ວ່ າ ​ມັ ນ ​ຄັ ກ ​ປ ານ​ໃ ດ.​​

ເຄັ່ງ​ຕຶ ງ​ອາລົມ​ບໍ່​ດີ​ ຈົນ​ກະທັ່ງ​ລົ້ມ​ໝອນ​ນອນ​ເສື່ ອ​ກໍ່​

ເບິ່ ງ ​ແ ລ້ ວ ​ຟັ ງ ​ແ ລ້ ວ ​​ແ ຂ້ ວ ​ບໍ່ ​ແ ຫ້ ງ ​ບໍ່ ​ເ ອົ າ ​ຄ່ າ ​ຈ້ າ ງ​(ຮະ​

ມີ.​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໂລກ(ພະຍາດ)​ສັງຄົມ​ເມືອງ​ຄື​ຈັ່ງ​ຊີ້​

ຮະ​ ​ອັ ນ ​ນີ້ ​ຜູ້ ​ຂ ຽນ​ເ ວົ້ າ ​ເ ອງ).​ ​ແ ຕ່ ​ຮັ ບ ​ປ ະກັ ນ ​ໄ ດ້ ​ເ ລີ ຍ​

​ຈຸດ​ກ�​ເ�ີ​ດ​​​ແຂ້ວ​ແ�້ງ

ທ່ານ​ຄວນສ້າງ​​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ​​ແຂງ​​ແຮງ​ທັງ​ທາງ​ຮ່າງກາຍ​​

ທ່ າ ນ​ຜູ້ ​ອ່ າ ນ​ ​ຊື່ ​ວົ ງ ​ແ ຂ້ ວ ​ແ ຫ້ ງ ​ນີ້ ​ບໍ່ ​ແ ມ່ ນ ​ໄ ດ້ ​ມ າ​ຍ້ ອ ນ​

ແລະ​ຈິດໃ​ ຈ.​​ທາງ​ດ້ານ​ສຸຂ
​ ະ​ພາບກາຍ​​ທ່ານ​ຄວນຈັດ​

ໂຊກ​ ຍ້ ອ ນ​ດ ວງ​ ​ເ ພິ່ ນ ​ມີ ​ຝີ ​ມື ​ໃ ນ​ກ ານ​ສ ະ​ແ ດງ​ແ ທ້ ໆ .

ແບ່ງເ​ ວລາ​ໃຫ້ຕ
​ ົນເ​ ອງໄດ້ອ
​ ອກກຳລັງກ
​ າຍ​​ສ້າງ​ຄວາມ​
ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້ກ້າມ​ເນື້ອ​​ແລະ​ກາ​ຍະໂດຍ​ລວມ.​​ແຕ່​
ຮ່ າ ງກາຍ​ຢ່ າ ງ​ດ ຽວຍັ ງ ​ບໍ່ ​ພ ຽງພໍ ​ ການ​ຜ່ ອ ນຄາຍ​ທ າງ​

​ແຂ້ວ​ບໍ່​ແ�້ງ​ບໍ່​ແ�່ນ​ແຂ້ວ​ແ�້ງ

ເ​ ມື່ອທ້າຍ​ເດືອນ​ກໍລະກົດທ
​ ີ ່ຜ
​ ່ານ​ມາທີມ
​ ງານ​ເຮົາ​
ໄດ້​ມີ​ໂອກາດ​ສຳພາດ​ສົດໆ​ກັບ​ທ່ານ​ພູມ​ຊະນະ​ສິຣິ​
ວົງສາ.​​ແມ່ນ​ແລ້ວ​ນັ້ນ​ຄື​ຊື່​ເຕັມໆ​ຂອງ​​ເຈັ້ຍ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ​
ຫຼື​ ​ເຈັ້ຍ​ປາຊິ​ຟິກ​ສຳລັບ​ຜູ້​ທີ່​ຄຸ້ນ​ເຄີຍ​ກັບ​ບົດບາດ​ນັກ​
ຮ້ອງ​ຂອງ​ເພິ່ນ.​​ມື້​ນີ້​ເຮົາ​ຂໍ​ງົດ​ເພງ​​ເວົ້າ​ເລື່ອງ​ຕະຫຼົກ​

ຊື່​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຊື່​ໃໝ່​ ມີ​ຫຼາ​ຍຄົນ​ຄົງ​ຈະ​​ຄຸ້ນ​

ກ່ອນ.​​ເຈັ້ຍ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ວົງ​ແຂ້​ວ​ແຫ້ງ​ໄດ້​ເລົ່າ​

ເຄີຍ​ດີ​ຢູ່ແລ້ວ​​ແຕ່​ກໍ່​ມີອີກ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ທີ່​ຫາ​ກໍ່​ໄດ້​ຍິນ​ກໍ່​

ວ່ າ ​ ​ພ າຍຫຼັ ງ ​ທີ່ ​ຕົ ນ ​ເ ອງ​ໄ ດ້ ​ຮ ຽນ​ຈົ ບ ຈາກ​ຄ ະນະ​ເ ສ​ດ

ມີ.​ສຳ​ລັບທ
​ ່ານ​ໃດ​ທີຫ
່​ າ​ກໍໄ
່​ ດ້ຍ
​ ິນ​​ໃ​ ຫ້ທ
​ ່ານ​ຈືເ່​ ຄັດງ​ ່າຍໆ​​

ຖະສາດ​ ຈາກ​ມ ະຫາວິ ທ ະຍາ​ໄ ລ​ແ ຫ່ ງ ​ຊ າດ​ແ ລ້ ວ ກໍ່ ​

ເມື່ ອ ​ທ່ າ ນ​ຟັ ງ ​ເ ຂົ າ ​ເ ຈົ້ າ ​ຫຼິ້ ນ ​ຕ ະ​ຫຼົ ກ ​ແ ລ້ ວ ​ຫ າກແຂ້ ວ ​ບໍ່ ​

ທ່ າ ​ນ ສັ ງ ​ເ ກດ​ບໍ່ ​ວ່ າ ​ ຍາມ​ໃ ດ​ທີ່ ​ເ ຮົ າ ​ຢູ່ ນ ຳກັ ນ ​ຫຼ າ ຍໆ​

ໄດ້ ​ເ ຂົ້ າ ​ເ ຮັ ດ ​ວ ຽກ​ໃ ນ​ອົ ງ ການ​PSI​​ເ ຊິ່ ງ ​ໃ ນ​ນັ້ ນ ​ມີ ໜ້ າ​

ແຫ້ງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ສູງ​ວ່າ​ທ່ານ​ກຳລັງ​ຟັງ​ແຂ້​ວ​

ຄົ ນ ​ ແລ້ ວ ​ມີ ​ຜູ້ ​ໜຶ່ ງ ​ ສອງ​ຄົ ນ ​ທີ່ ສ າ​ມ າດ​​ເ ລົ່ າ ​ເ ລື່ ອ ງ​

ວຽກ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ການສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ນຳ​​ໃຊ້​ຖົງ​ຢາງ​ອານາ​

ແຫ້ ງ ​ໂ ຕ​ປ ອມ​​ (ຮະຮະ).​108ອາຊີ ບ ​ສະບັ ບ ​ນີ້ ​ຂໍ ​ນ ຳ​

ໄມ​ຢ່ າ ງ​ຖື ກ ​ຕ້ ອ ງ​ໂ ດຍ​ນ ຳ​ສ ະ​ເ ໜີ ​ຜ່ າ ນ​ຮູ ບ ​ແ ບບ​ຂ ອງ​

ດ້ າ ນ​ອ າລົ ມ ​ຈິ ດ ​ໃ ຈ​​ ກໍ່ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ສໍ າ ຄັ ນ ​ບໍ່ ​ໜ້ ອ ຍ​ກ ວ່ າ​
ກັນ​ໃດ໋​ ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​.​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ວິທີການ​ເພື່ອ​ຫຼຸ​ດ​
ຜ່ອນ​ຄວາມ​ຕຶງ​ຄຽດກໍ່​ຄື​ການ​ຍິ້ມ​ການ​ຫົວ​ນິ​ແຫລະ.​

18

www.108job.la

ສະມາຊິກ

ຈຸດ​ປ່ຽນ​ຜັນ​ສູ່​ວົງອ
​ າຊີບ
ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ກອບ​ເປັນວົງ​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ​ແລ້ວ​​

ລະຄອນ​ເ ວ​ທີ ​ໃ ນ​ແ ນວ​ຕ ະຫຼົ ກ ​ຊ ວນ​ຫົ ວ .​ ​ໃ ນ​​ເ ວລາ​

ກັບ

ນັ້ ນ ​ກຸ່ ມ ​ລ ະຄອນດັ່ ງ ກ່ າ ວມີ ​ຊື່ ວ່ າ ກຸ່ ມ ​ຍຸ້ ມ ​ຍິ້ ມ ​ແ ຕ່ ​ຕໍ່ ​ມ າ​

ໜ້າ​ທີ່​ໃ�​ວົງ

ເບື້ ອ ງ​ຕົ້ ນ ​ກໍ່ ​ຍັ ງ ​ໄ ດ້ ​ຮັ ບ ​ວ ຽກ​ເ ລັ ກ ໆ​ນ້ ອ ຍໆ​ ຄ່ າ ​ຈ້ າ ງ​

g9hpcotoe.shI6hda[lt,kd-yd0v';q'
;jkxt95[o
a xtdv[fh;plt,k-yd & 7qo7nG

ສອງ​ແສນ​ກີບ.​ແຕ່​ກໍ່​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມັກ​ ​ແລະ​ຄວາມ​ອົດ​

ເມື່ ອ ​ສ ະມາຊິ ກ ​ໃ ນ​ກຸ່ ມ ​ເ ລີ່ ​ມ ມີ ​ພ າລະ​ຫຼ າ ຍ​ຂຶ້ ນ ​ ​ແ ລະ​
ສະພາບ​ກ ານ​ຕ່ າ ງໆ​ທີ່ ​ປ່ ຽ ນ​ໄ ປ​​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ກ ານ​ສ ະ​​ແ ດງ​
ກໍ່​ເລີ່​ມຂາດ​ວັກ​ຂາດ​ຕອນ​.​ດັ່ງ​ນັ້ນ​​ໃນ​ປີ​ 2005​​ເຈັ້ຍ​
ຈຶ່ ງ ​ໄ ດ້ ​ຕັ ດ ສິ ນ ​ໃ ຈ​ສ້ າ ງ​ວົ ງ ​ໃ ໝ່ ​ຂຶ້ ນ ​ໂ ດຍ​ມີ ​ສ ະຖານະ​

ກໍ່ ​ຖື ​ວ່ າ ​ຍັ ງ ​ໜ້ ອ ຍ​ຫຼ າ ຍ​ ​ແ ຕ່ ​ລ ະ​ງ ານ​ກໍ່ ​ໄ ດ້ ​ຢູ່ ປ ະມານ​

ທົ ນ ​ ພະຍາຍາມ​ຂ ອງ​ໝົ ດ ​ທຸ ກ ​ຄົ ນ ​ໃ ນ​ທີ່ ​ສຸ ດ ​ຈຸ ດ ​ປ່ ຽ ນ​
ຜັ ນ ​ທີ່ ​ສ ຳຄັ ນ ​ກໍ່ ​ມ າ​ຮ ອດ​ເ ມື່ ອ ​ໄ ດ້ ​ເ ລີ່ ​ມ ຮັ ບ ​ວ ຽກ​ຮ່ ວ ມ

ອິດ​ສະລະ​ຈາກ​ອົງການ​PSI​​ເຖິງ​ວ່າ​ຍັງ​ຄົງ​ສະ​ແດ​ງ

ເຈັ້ຍ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ:​ທ່ານ​ພູມ​ຊະນະ​ສິຣິ​ວົງສາ

​ກັ ບ ​ບໍ ​ລິ ​ສັ ດ ​ SAMART​ ​ໂ ດຍ​ສ ະ​ເ ພາະ​ແ ລ້ ວ ​ແ ມ່ ນ​

ຮັ ບ ​ໃ ຊ້ ​ວ ຽກ​ງ ານ​ຂ ອງ​ ​ PSI​ ​ຢູ່ ​ກໍ່ ຕ າມ.​ ດັ່ ງ ​ນັ້ ນ ​ ມາ​

ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ນັກສະ​ແດງ,​

ວຽກ​ກິ ດ ຈະກຳ​ (event)​ ຕ່ າ ງໆ​ຂ ອງ​ບໍ ລິ ສັ ດ ​ເ ບຍ​

ຮອດ​ນີ້​ ​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ​ກໍ່​ຖື​ວ່າ​ມີ​ອາຍຸ​ຄົບ​7​ປີ​ເຕັມ​ແລ້ວ.

ຮຽບຮຽງ​ບົດ​​ແລະ​ຫົວໜ້າ​ວົງ
ເຈ້​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ:​ທ່ານ​ຈັນທະວົງ​ຈັນທະນຸພາ
ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​​ນັກສະ​ແດງ

ອ້ າ ວ​? ​ ​ແ ລ້ ວ ​ນັ ກ ​ແ ຕ່ ງ ​ໜ້ າ ​ ຫຼື ​ວ່ າ ​ຝ່ າ ຍ​ຈັ ດ ​ຫ າ​
ເສື້ ອ ​ຜ້ າ ​ເ ດ່ ? ​ ​ເ ຈັ້ ຍ ​ຍິ້ ມ ​ນ້ ອ ຍ​ໜຶ່ ງ ​ແ ລ້ ວ ​ຕ ອບ​ວ່ າ ​ເ ຮັ ດ
​ເ ອງ​ໝົ ດ ເຄື່ ອ ງນຸ່ ງ ​ເ ສື້ ອ ​ຜ້ າ ​ທີ່ ​ໃ ຊ້ ​ແ ມ່ ນ ຊ່ ວ ຍ​ກັ ນ ຊອກ


ຮັກ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ:​ທ່ານ​ຄຳຮັກ​ສະທະສຳເລັດ
ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​​ນັກສະ​ແດງ​

ແລະ​ ຈັ ດ ​ຫ າ​ມ າ.​ ສ່ ວ ນ​ກ ານ​ແ ຕ່ ງ ​ໜ້ າ ​ແ ມ່ ນ ​ຮັ ບ ຜິ ດ

ລາວເປັ ນ ​ຕົ້ ນ ​ແ ມ່ ນ ​ງ ານ​Music​Zone​​ໃ ນ​ແ ຕ່ ລ ະ​ປີ​
ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ​ 2010​​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້​ ​ ມີ​ວຽກ​​ເພີ່ມ
ຂຶ້ ນ ​ຫຼ າ ຍ​ ໂດຍ​ສ ະ​ເ ລັ່ ຍ ​ແ ລ້ ວ ສະ​ແ ດງ​ຢູ່ ປ ະມານ​
100​ກວ່າ​ງານຕໍ່​ປີ​ ​ສະ​ນັ້ນ​ລາຍ​ຮັບ​ກໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ພໍ​ສົມ
ຄວນ​ ຈາກສອງແສນກີ ບ ຂື້ ນ ມາເປັ ນ ສາມລ້ າ ນກີ ບ
ຕໍ່ ງ ານ,​ ເຈັ້ ຍ ​ເ ລົ່ າ ຕື່ ມ .​ ດັ່ ງ ​ນັ້ ນ ​ມ າ​ຮ ອດ​ນີ້ ​ມັ ນ ​ກໍ່ ​ພິ ສູ ດ​
ໃຫ້ ​ເ ​ຫັ ນ ​ໄ ດ້ ​ລ ະດັ ບ ​ໜຶ່ ງ ​ວ່ າ ການ​ສ ະ​ແ ດງ​ຕ ະຫຼົ ກ

ຊອບ​ແ ຕ່ ງ ​ໃ ຜ​ແ ຕ່ ງ ​ລ າວ​ກ່ ອ ນ​ກ ານ​ສ ະ​ແ ດງ​ຈ ະ​ເ ລີ່ ​ມ .​

ອາມັດ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ:​ທ່ານ​ຊາລີ​ສິດທິສັກ

​ກໍ່ ​ອ າດ​ຈ ະ​ກ າຍ​ເ ປັ ນ ​ອ າຊີ ບ ​ຈິ ງ ​ຈັ ງ ​ອີ ກ ​ໜຶ່ ງ ​ອ າຊີ ບ ​ໄ ດ້​

ເມື່ ອ ​ຈົ ບ ​ກ ານສະ​​ແ ດງ​ແ ລ້ ວ ​ທຸ ກ ​ຄົ ນ ​ກໍ່ ​ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບ​

ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​​ນັກສະ​ແດງ

ແລ້ ວ .​​ ເພື່ ອ ​ຫຼີ ກ ​ເ ວັ້ ນ ການ​ເ ຂົ້ າ ​ໃ ຈ​ຜິ ດ ​ເ ຈັ້ ຍ ເສີ ມ ​ວ່ າ

ລ້ າ ງ​ໜ້ າ ​ທ ຳ​ຄ ວາມ​ສ ະອາດ​ຂ ອງ​ໃ ຜ​ລ າວອີ ກ .​ ກະ

​​

ໃນ​100​ກວ່າ​ງານທີ່​ສະ​ແດງ​ໃນ​ໜຶ່ງປີນັ້ນ​ແມ່ນ​ລວມ

ທັ ດ ​ຮັ ດ ​ດີ ​ບໍ່ ​ ທ່ າ ນ​ຜູ້ ​ອ່ າ ນ.​ແຕ່ ລ ະຄົ ນ ​ມີ ​ວ ຽກປະຈຳ​ຢູ່​

ເອ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ:​ທ່ານ​ຄຳແພງ​ເດດວົງສາ

ທັ ງ ​ກ ານສະ​ແ ດງ​​ເ ພື່ ອ ​ກ ານ​ກຸ ສົ ນ .​​ ງານການກຸ ສົ ນ

​ແ ຕ່ ​ກໍ່ ​ພ ະຍາຍາມ​ຮ ວມຕົ ວ ​ກັ ນ ​ຝຶ ກ ຊ້ ອ ມ​ເ ປັ ນ ​ປ ະ

ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸ​ມ​ເຕັກນິກ

ແມ່ນພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ລ້າໆ​ຖ້າມີງານການກຸສົນ
ໃດຢາກໃຫ້ ພ ວກເຮົ າ ໄປຊ່ ວ ຍກໍ່ ຕິ ດ ຕໍ່ ຫ າໄດ້ ເ ລີ ຍ .

ຈຳເພື່ ອ ​ກ ະກຽມ​ບົ ດ ​ ​ແ ລະ​ ພັ ດ ທະນາບົ ດ ​ໃ ຫ້ ​ສ ອດ
ຄ່ ອ ງ​ກັ ບ ​ສ ະພາບ​ກ ານ​ເ ດັ່ ນ ໆໃນ​ສັ ງ ຄົ ມ ​ບ້ າ ນ​ເ ມື ອ ງ.

ຮັກ​​ແຂ້ວແຫ້ງ

ເຈ້​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ​

ອາມັດ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ​​

19

01 - 15​ຕຸລາ​2012​

ຜູ້ທີ່​ຢາກສະແດງຕະຫຼ​ົກໄດ້

ຂໍໃຫ້ມີຄວາມກ້າ
ໃນການສະແດງອອກເທິງເວທີ
ມີໄຫວ
​ ພິບໃນການປັບຕົວ

ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ​
ຫຼ​ືເຫດການສົດໆເທິງເວທີໄດ້​

​ເລື່​ອງ​ຂອງ​ເຈັ້​ຍຈັກ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່​ງ

ເຈັ້ຍ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ

ໃນ​ກໍ ລ ະ​ນີ ກ ານ​ກຸ ສົ ນ ​ນັ້ ນ ​ທາງ​ແ ຂ້ ວ ​ແ ຫ້ ງ ​ເ ພີ່ ນ

​ເຈັ້ຍ​ຈົບ​ເສດ​ຖະສາດ​​ປະ​ຈຸ​ບັນ​ເຮັດ​ວຽກ​ປະຈຳ​​


​ ະ​ບໍໄ
່​ ລ່ຄ
​ ່າຕ
​ ົວນ
​ ັກສະ​ແດງ.​ກ້າວ​ຕໍໄ
່​ ປຂອງ​ແຂ້ວແຫ້ງ:

ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​Creative​and​Graphic​Designer​

ໃຜ​ຢາກ​ຫຼິ້ນ​ຕະຫຼົກ​ຟັງ​ທາງ​ນີ້​ ດັ່ງທີ່​ໄດ້​ລົມ​ກັນມາຫັ້ນ​

ຢູ່​ອົງການ​PSI​Laos​​ແລ້ວ​ຍັງ​ເປັນ​ນັກ​ຮ້ອງ​ທັງ​ຍັງ​

ລະ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ​ສະ​ແດງ​ຕາມ​ເວ​ທີ​

ນຳພາ​ວົ ງ ​ແ ຂ້ ວ ​ແ ຫ້ ງ ​ຖາມ​ວ່ າ ​ເ ຈັ້ ຍ ຍັ ງ ​ຢ າກ​​ລ ອງ​ເ ຮັ ດ​

ຕ່າງໆ​ເພີ່ມຂ
​ ຶ້ນໃ​ ນ​ແຕ່ລະ​ປີ​ດັ່ງນ
​ ັ້ນ​​ເພື່ອຕ
​ ອບ​ສະໜອງ​

ຫຍັງ​ບໍ່?​ທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ​ຄົງ​ຈະ​​ເດົາ​ໄດ້​ເລີຍ​ວ່າຜ
​ ູ້​ຊາຍ​ທີ່​ບໍ່​

ໃຫ້​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຂອງ​ສັງຄົມ​ທາງວົງ​ແຂ້ວ​

ມັກ​ຢຸດ​ຢູ່​ກັບ​ທີ່​ຄົນ​ນີ້​ຕ້ອງ​ມີ​ແນວ​ຢາກ​ທົດ​ສອບ​ຄວາມ​

ແຫ້ງຈຶ່ງ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ຂະຫຍາຍ​ວົງ​ໃຫ້​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​​ແລະ​

ສາມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.​​ເຈັ້ຍ​ບອກ​ວ່າ​ຕໍ່​

ກໍ່ກຳລັງ​ເປີດ​ຮັບ​ສະໝັກ​ສະມາຊິກ​ເພີ່ມ​​ເພິ່ນ​ມີ​ແຜນ​

ໄປ​ຢາກ​ສ້າງ​ຮູບເ​ ງົາ​ຢາກ​ເຫັນ​​ແລະ​​ເປັນສ
​ ່ວນ​ໜຶ່ງໃ​ ນ​

ຂະຫຍາຍ​ໃ ຫ້ ​ໄ ດ້ ສ ະມາຊິ ກ ​ເ ພີ່ ມ ​ອີ ກ ​ຈັ ກ ​ 3-4​ ຄົ ນ ,​​

ວົງ​ການ​ຮູບ​ເງົາ​ໃນ​ບ້ານ​ເຮົາ​ ​ໃຫ້​ມັນໄປ​ໄດ້​ຢ່າງຈິງ​ຈັງ.​​​

ເຈັ້ຍ​ກ່າວ.​ລັກສະນະ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່?​ຫຼື​ຖາມ​

ຫາກ​ຍັ ງ ​ບໍ່ ​ເ ຕັ ມ ​ອິ່ ມ ​ ກໍ່ ​ຫ ວັ ງ ​ວ່ າ ​ທ່ າ ນ​ຜູ້ ​ອ່ າ ນຄົ ງ

ວ່າ​ຄຸນລ
​ ັກສະ​ນະ​ຂອງ​ຜູ້ທ
​ ີ ່ຈ
​ ະ​ສະ​ແດງ​ຕະຫຼົກໄ
​ ດ້ຄ
​ ວນ​

​ຈະ​ໄດ້​ຫອມ​ປາກ​ຫອມ​ຄໍກັບ​ເລື່ອງ​ລາວ​ຂອງ​ວົງ​ແຂ້ວ

ມີ ​ຫ ຍັ ງ ​ແ ດ່ ? ​ ​ເ ຈັ້ ຍ ​ຕ ອບ​ວ່ າ ຜູ້ ​ທີ່ ​ຢ າກ​ສ ະ​ແ ດງ​ຕ ະຫຼົ ກ​

​ແຫ້ງ​ກັບ​ເຈັ້ຍ​ແລ້ວ​ເນາະ.​​ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້​ ເຮົາ​ກໍ່​ຫວັງ

ໄດ້ ​ ຂໍ ໃ ຫ້ ມີ ​ຄ ວາມ​ກ້ າ ​ໃ ນ​ກ ານສະ​ແ ດງ​ອ ອກ​ເ ທິ ງ ​ເ ວ​

​ວ່າ​ ຜ່ານ​ການ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ໃນ​ສະບັບ​ນີ້​ ທ່ານ​ຄົງ​ຈະ​ໄດ້

ທີ ​ ມີ ​ໄ ຫວ​ພິ ບ ​ໃ ນ​ກ ານ​ປັ ບ ​ຕົ ວ ​ໃ ຫ້ ​ທັ ນ ​ກັ ບ ​ສ ະພາບ​

ຮູ້ ຈັ ກ ​ກັ ບ ​ອ າຊີ ບ ​ອີ ກ ​ໜຶ່ ງ ​ອ າຊີ ບ ທີ່ ​ກ ຳລັ ງ ​ຕັ້ ງ ໜ້ າ ​ພັ ດ

ການ​ຫຼື​ເຫດການ​ສົດໆ​ເທິງ​ເວທີ​ໄດ້​ ​ແນ່ນອນ​ວ່າ​ຕ້ອງ​​
ເປັ ນ ຄົ ນ ​ມັ ກ ​ມ່ ວ ນ​​ແ ລະ​ມີ ​ຄ ວາມສຸ ກ ​ເ ມື່ ອ ​ເ ຫັ ນ ​ຮ ອຍ​
ຍິ້ ມ ​ຂ ອງ​ແ ຂ​ກ ​ ສ່ ວ ນ​ເ ລື່ ອ ງ​ອຶ່ ນ ໆ​​ແ ມ່ ນ ​ສ ອນ​ກັ ນ ​ໄ ດ້ .​
ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້​ ​ເຈັ້ຍ​ຍັງ​ໄດ້​ຝາກ​ເຖິງ​ຜູ້​ອ່ານ​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​
ວ່ າ ​ວົ ງ ​ກ າ​ນ ຕະຫຼົ ກ ຍັ ງ ​ຕ້ ອ ງການ​ເ ພື່ ອ ນ​ຮ່ ວ ມ​ອ າຊີ ບ​
ອີ ກ ​ຫຼ າ ຍ​ ​ເ ຊິ່ ງ ບໍ່ ​ຈ ຳ​ເ ປັ ນ ​ຕ້ ອ ງ​​ເ ຂົ້ າ ​ຮ່ ວ ມ​ວົ ງ ​ກັ ບ ​ເ ພິ່ ນ​
ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຢາກ​ໃຫ້​ມີ​ວົງ​ສະ​ແດງ​ຕະຫຼົກ​ອຶ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ​
ຕຶ່ ມກໍ່ ​ຈ ະ​ເປັ ນ​ການ​ດີ​ຕໍ່​ການ​ພັດທະນາ​ຂອງ​ວົງ​ການ.

ທະນາ​ຢ່າງ​ຫ້າວຫັນ.​ທ້າຍ​ນີ້​ວາລະສາ​ນ108ອາຊີບ​ຂໍ
​ເ ຊີ ນ ​ຊ ວນ​ທ່ າ ນ​ຜູ້ ​ອ່ າ ນ​ໃ ຫ້ ​ຫັ ນ ​ມ າ​ໃ ສ່ ​ໃ ຈ​​ ແລະ​ ​ສົ່ ງ​
ເສີ ມ ​ຜູ້ ​ປ ະກອບ​ອ າຊີ ບ ພາຍ​ໃ ນ​​ເ ຮົ າ ​ ​ໂ ດຍ​ສ ະ​ເ ພາະ
ແມ່ນຜູ້ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​​ແລະ​ຂະຫຍັນ​ພຽນ​ໃນ​ທຸກໆ
ສາ​ຂ າ​ອ າຊີ ບ .​​ ຫາກ​ເ ຮົ າ ​ບໍ່ ​ສົ່ ງ ​ເ ສີ ມ ​ກັ ນ ຕັ້ ງ ​ແ ຕ່ ​ດ ຽວ​ນີ້​
ເມື່ ອ ​ກ ານ​ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ​ເ ສລີ ​ເ ລິ່ ມ ຂຶ້ ນ ​ຢ່ າ ງ​ເ ປັ ນ ​ທ າງ​ກ ານ​​
ຜູ້​ປະກອບອາຊີບ​ພາຍ​ໃນ​ເຮົາ​ກໍ່​ອາດຈະຂາດຄວາມ​
ເຂັ້ມ​ແຂງໃນ​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ກໍ່​ເປັນ​ໄດ້.​

ເອ​​ແຂ້ວ​ແຫ້ງ

20

l50trk[&7;k,'k,

Health&Beauty

www.108job.la

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ສຳ​ລັ ບ ​ຄົ ນ ​ເຮັ ດ ​ວ ຽກ​ຄື ​ເຮົ າ ​ເຈົ້ າ ​ຂ້ ອ ຍ ການນອນຖື ​ວ່ າ ເປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ຫຼ າ ຍ ​ເພາະຈະເຮັ ດ ໃຫ້ ສ ະໝອງ ແລະ ຮ່ າ ງກາຍຂອງ​ເຮົ າ ໄດ້ ຮັ ບ​
ການພັ ກ ຜ່ ອ ນ​ ​ແ ລະ ສົ່ ງ ​ຜົ ນ ດີ ຕໍ່ ກັ ບ ​ຮ່ າ ງກາຍ. ກົ ງ ກັ ນ ຂ້ າ ມ ​ຫ າກວ່ າ ການພັ ກ ຜ່ ອ ນ​ (ນອນ) ​ບໍ່ ພ ຽງພໍ ​ ມັ ນ ກໍ່ ຈ ະ​ສົ່ ງ ​ຜົ ນ ​ຕໍ່ ກັ ບ ອາລົ ມ , ຄວາມ​ຈື່ ​ຈ ຳ, ​
ແລະ ​ເຮັດ​ໃຫ້ຮ່າງກາຍ​ອ່ອນ​ເພຍ ຫຼືບາງ​ຄັ້ງ​ອາດຈະ​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ໂລກ​ຊຶມ​ເສົ້າ​ໄດ້.

1
2

lkgsfmujgIaf.shovo[=js^a[,u16j $ 1jk'7nG
ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເກີດຈາກ​ທາງ​ດ້ານ​ຈິດ​ໃຈ​ເຊັ່ນ: ຄຽດ,
ຊຶມເ​ ສົ້າ, ອາລົມ​ປັ່ນ​ປ່ວນ.
ປັ ດ ​ໃ ຈ​​ພ າຍ​ນ ອກ​ກ ະ​ຕຸ້ ນ ​ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ​ນ ອນ​ບໍ່ ຫຼັ ບ
ມັກເ​ ປັນຊ
​ວ
ົ່ ຄາວ​ເຊັ່ນ: ຈາ​ກການ​ເຈັບປ
​ວ
່ ຍ, ຫຼັງຜ່າ​
ຕັດ, ເ​ ຮັດວຽກໜັກ, ການ​ເດີນທາງ​ຂ້າມ​ປະ​ເທດ​ທ
​ ​ີ່
ມີ ເ ວລາຕ່ າ ງ​ກັ ນ ເຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ຮ່ າ ງກາຍ​ຕ້ ອ ງ​ປັ ບ ​ຕົ ວ .

3

ນອນ​ບໍ່ ຫຼັ ບ ຈາກ​ພ ະຍາດ​ທ າງ​ກ າຍ​ເ ຊັ່ ນ : ໂລກ​
ຫອບ​ຫດ
ື ,ໂ
​ ລກ​ຫວ
ົ ໃ​ ຈ ຫຼືການ​ຮບ
ັ ປ
​ ະທານ​ຢາ​ບາງ
​ຊ ະນິ ດ​ເ ຊັ່ ນ: ຢາ​ຕ້ າ ນ​ເ ຊື້ ອ ບາງ​ຊ ະນິ ດ , ຢາ​ແ ກ້​
ຫວັດ​ບາງຊະ​ນິດ.

4

ປັດ​ໃຈ​ທີ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ເຮັດ​ໃ ຫ້ ​ນອນ​ບໍ່ ຫຼັ ບອື່ ນໆ​ເ ຊັ່ ນ:
ການ​ດື່ມກ
​ າ​ເຟ, ສູບຢາ, ການ​ເຂົ້ານ
​ ອນ​ບໍ່ເ​ ປັນເ​ ວ
ລາ, ຫຼືສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມອ້ອມຂ້າງ​​ເຊັ່ນ: ມີ​ແສງສະ
ຫວ່າງຫຼາຍ, ມີ​ສຽງລົບ​ກວນ ​ເປັນ​ຕົ້ນ.

dkoxt8y[af8qo grnjvgIaf.shovos^a[wfhfu0bhoG
1. ອອກກຳລັງ​ກາຍ​ທຸກ​ມື້​ຢ່າງໜ້ອຍ 20ນາທີ.

ເຮັດ​ໃຫ້​ເພີດ​ເພີນ​ເຊັ່ນ:ການ​ຟັງ​ເພງ​ເບົາໆ, ການ​
ອ່ານປຶ້ມ ​ແລະ ອື່ນໆ.

​2. ເຂົ້າ​ນອນ ​ແລະ ຕື່ນ​ນອນ​ໃຫ້​ກົງ​ເວລາ​ທຸກ​ມື້.
7. ດື່ມ​ນົມ​ອຸ່ນໆ ຫຼື ກ້ວຍ​ຫອມກ່ອນ​ນອນປະມານ ​
3. ຫຼີກລ້ຽງການ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ຈົນ​ອີ່ມ​ເກີນ​

ເຄິ່ງຊົ່ວ​ໂມງ - 1 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ແລະ ການ​ອາບ​ນ້ຳ​ອຸ່ນ​

ໄປ​ກ່ອນ​​ເຂົ້ານອນ.

ກໍ່ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນອນຫຼັບ​ໄດ້.

4. ຫ້າມ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າກ່ອນ​ນອນ.

8. ​ຈັດສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ໃນ​ຫ້ອງ​ນອນ​ໃຫ້​ປອດ​

5. ພະຍາຍາມ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ຮ່ າ ງກາຍ ​ແ ລະ ​ຈິ ດ ​ໃ ຈ​
ສະຫງົບ​ກ່ອນ​ເຂົ້າ​ນອນ​ປະມານ 30​ນາທີ.
​ 6 . ຖ້ າ ​ເ ຂົ້ າ ​ນ ອນ​ແ ລ້ ວ ​ຮູ້ ສຶ ກ ​ວ່ າ ​ນ ອນ​ບໍ່ ຫຼັ ບ ​ໃ ນ
10ນາທີ ​ໃ ຫ້ ​ລຸ ກ ​ຂຶ້ ນ ​ມ າ​ເ ຮັ ດ ​ກິ ດ ຈະກຳ​​ເ ບົ າ ໆທີ່​

ໂປ່​ງ ບໍ່ຮ້ອນ​ຫຼື ບໍ່ໜາວ​ເກີນ​ໄປ.
ຖ້ າ ​ຫ າກ​ວ່ າ ​ທ່ າ ນ​ໃ ດ​ທີ່ ​ມີ ​ບັ ນ ຫາ​ກັ ບ ​ກ ານ​ນ ອນ​
ບໍ່ຫຼັບກໍ່ລອງ​ນຳ​ເອົາ​ວິທີ​ປະຕິບັດ​ຂ້າງ​ເທິງ​ນີ້​ໄປ​​
ໃຊ້ ​ເ ບິ່ ງ ​ມັ ນ ອາດ​ຈ ະ​​ຊ່ ວ ຍ​ບັ ນ ​ເ ທົ າ ​ໃ ຫ້ ​ທ່ າ ນ​ໄ ດ້​
ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ໜ້ອຍ​ເນາະ.

B1

01 - 07 ຕຸລາ 2012

The Easiest Way to Find JOB

JOB INDEX
Issue 03

Issue 11

ຜູ້ປະກາດຂ່າວ

Page

Graphic Designer

Industry/Sector

Issue 15

Issue 08

ນັກບິນ

DJ

Issue 13

ນັກກວດສອບບັນຊີ

Interesting Position

B2

Consulting

Administration Staff

B3-B5

Trading

Data and Technology Assistant

B6

Education & Training

B7

ICT

B9

NGO/Project

Logistics Manager

B10-B11

Manufacturing

Production Engineer

B14-B15

Others

B16,21

Hotel & Restaurant

22-24

Energy & Mining

English teacher
Finance Assistant
Insurance Department Manager

Project Assistant
Project Manager
Risk control Department Manager
Sales Manager
Spare Part Manager

Page

Featured Employer

B2

ບໍລິສັດ ພຣາຍ ທີ່ປຶກສາ ຈຳກັດ

B3

RMA Lao Co., ltd

B3

ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ - ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈຳກັດ

B4

ບໍລິສັດ ແອວທົງຮວດ ເທເລຄອມ ຈຳກັດ

B5

LAO GOLD GROUND SURETY INVESTMENT AND
CAPITAL MEANS CO.,LTD

B5

ບໍລິສັດ ຄາຣູໂຊລາວ

B6

ໂຮງຮຽນອະນຸບານວັນຊະນະ

B7

Datacom Co. Ltd

B9

World Health Organization (WHO)

B10

Essilor Manufacturing (Thailand) Co., Ltd

B11

ບໍລິສັດ ລາວ ວິກຕໍຣິໂກ ສາກົນ ຈຳກັດ

B14

ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດ

B15

All Time Travel Service

B15

ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ

B16

ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ

21

Savan Vegas Hotel & Casino

22

ບໍລິສັດ ຣາຊ-ລາວ ບໍລິການ ຈຳກັດ

23

Phu Bia Mining Limited

23

ECME

24

MMG Lane Xang Minerals (SEPON)

ຜູ້ຈັດການ

ພະນັກງານເລຂາ

ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ

ພະນັກງານຂາຍປີ້ຍົນ

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ
ພະນັກງານບັນຊີ

ພະນັກງານແປພາສາລາວ-ຈີນ
ພະນັກງານຊ່າງພາບ
ພະນັກງານຈັດຊື້

ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ພະນັກງານວິຊາການກໍ່ສ້າງ

ວິສະວະກອນເດີນເຄື່ອງຈັກໂຮງໄຟຟ້າ
ຊ່າງສ້ອມແປງ
ຊ່າງໄຟຟ້າ

ຊ່າງເຊື່ອມໂລຫະ (ຊ່າງຈອດ)
ນັກວິສະວະກອນອອກແບບ

Page

Provincial Position

B9-B10

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

B11
22

ແຂວງ ຊຽງຂວາງ
ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

B2

ທີ່ປຶກສາ // Consulting

www.108job.la

ປະກາດຮັບພະນັກງານວິຊາການປ່າໄມ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຄງການ

ບໍລິສັດ ພຣາຍ ທີ່ປຶກສາ ຈຳກັດ (Prime Consultancy Co.,Ltd) ທີ່ເປັນຜູ້ພັດທະ
ນາໂຄງການລະດັບພາກເພື່ອ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນ ແກ້ວຈາກ ການທຳ
ລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການຊຸດໂຊມຂອງປ່າໄມ້ ລະຫວ່າງລັດ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດເອັນ ຊີເອັກ
(NCX Co.,Ltd) ຫລື ໂຄງການ SN​​-REDD.
ບໍລິສັດ ພຣາຍ ກຳລັງກະກຽມລົງສຳຫລວດປ່າໄມ້ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ສາ
ລະວັນ ເພື່ອຄິດໄລ່ ປະລິມານກາກບອນໃນເຂດໂຄງການ.
ບໍລິສັດ ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານວິຊາການປ່າໄມ້ໃນຫລາຍຕຳແໜ່ງ ເພື່ອເຮັດ
ການສຳຫລວດ. ທຸກຕຳແໜ່ງແມ່ນມີເວລາເຮັດວຽກອັນແນ່ນອນຄືນັບແຕ່ວັນທີ 15
ເດືອນ 10 ປີ 2012 ຫາ ວັນທີ 15 ເດືອນ 3 ປີ 2013 ເຊິ່ງອາດສາມາດຕໍ່ໄດ້ ຕື່ມອີກ
2 ເດືອນໃນເມື່ອຈຳເປັນ. ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດ ເລືອກຈະໄດ້ຮັບເງິນເດືອນທີ່ເໝາະສົມ
ຂື້ນກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການຂອງແຕ່ລະຄົນ. ນອກຈາກເງິນເດືອນ
ທາງບໍລິສັດຍັງມີສະຫວັດດີການອື່ນໆອີກ: ປະກັນໄພ, ເບັ້ຽລ້ຽງປະຈຳວັນ...
ຕຳແໜ່ງງານທີ່ຕ້ອງການບັນຈຸ:
1. ຜູ້ກວດກາພາກສະໜາມ(ໜຶ່ງຕຳແໜ່ງ)
ຜູ້ກວດກາພາກສະໜາມຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫລວດປ່າ
ໄມ້ຕົວຈິງຢູ່ສະ ໜາມຮ່ວມກັບເພື່ອນອີກໜຶ່ງຄົນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບລວມມີຄື:
-- ຄຸ້ມຄອງທິມງານ(ຈຸ)ສຳຫລວດ 5 ທິມ ໃນເຂດດອນຕົວຢ່າງ
-- ຝຶກອົບຮົມ, ປະສານສົມທົບ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາທິມງານຂອງຕົນ
-- ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຄຸນນະພາບວຽກງານປະຈຳວັນ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ຜູ້ຈັດ
ການການສຳຫລວດຊາບ
-- ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
¾¾ ເງື່ອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດ: ມີປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາການປ່າໄມ້, ມີປະສົບ
ການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ຂື້ນໄປໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງທິມງານ,
ຖ້າມີປະສົບການໃນວຽກສຳຫລວດປ່າໄມ້ ຍິ່ງເປັນການດີ. ສາມາດເວົ້າແລະຂຽນ
ພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.
2. ຫົວໜ້າທິມສຳຫລວດ (ຕ້ອງການຫລາຍຕຳແໜ່ງ)
ຫົວໜ້າທິມມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທິມສຳຫລວດທີ່ມີສະມາຊິກທັງໝົດ 5 ຄົນ. ໜ້າທີ່ຫລັກ
ມີຄື:
-- ເປັນຜູ້ນຳພາ, ກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ ລູກທິມ ເພື່ອເຮັດການສຳ
ຫລວດ ຕົວຈິງ ໃຫ້ໄດ້ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ
-- ນຳພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສຳຫລວດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມບາດກ້າວ ແລະ ວິທີການ
ສຳຫລວດ(ຕາມຄູ່ມື)
-- ພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງແລະປະຊາຊົນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດການສຳ
ຫລວດ.
¾¾ ເງື່ອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດຂອງຫົວໜ້າທິມ: ມີປະກາດສະນິຍະບັດດ້ານວິຊາການ
ປ່າໄມ້, ມີປະສົບການ ຫລື ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳພາ, ມີປະສົບການໃນການ
ສຳຫລວດປ່າໄມ້ຍິ່ງເປັນການດີ, ສາມາດເວົ້າ ພາສາອັງກິດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ.
3. ຜູ້ຊ່ວຍຫລືຮອງຫົວໜ້າທິມ(ຫລາຍຕຳແໜ່ງ)
ຜູ້ຊ່ວຍຫົວໜ້າທິມ ສ່ວນໜຶ່ງຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມຊ່ວຍຫົວໜ້າທິມ, ສ່ວນໜຶ່ງ
ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການທີ່ວຽງຈັນເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບຂ່າວສາຍຂໍ້ມູນ
ທາງພູມສາດ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າຄອມພິວເຕີ.
¾¾ ເງື່ອນໄຂແລະຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ສະໝັກ: ມີປະກາດສະນິຍະບັດດ້ານວິຊາການ
ປ່າໄມ້, ມີປະສົບການໃນການສຳຫລວດປ່າ ຫລື ລະບົບຂ່າວສານຂໍ້ມູນພູມສາດ
(GIS) ຍິ່ງເປັນການດີ. ສາມາດເວົ້າພາສາ ອັງກິດໄດ້ດີພໍສົມຄວນ.
™™ ວິທີການສະໝັກ.
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພົວ
ພັນຫລືຍື່ນໃບສະໝັກໂດຍ ບອກແຈ້ງຕຳແໜ່ງງານທີ່ທ່ານສົນໃຈ ພ້ອມດ້ວຍຊີວະປະ
ຫວັດຫຍໍ້ CV ກ່ອນວັນທີ 28 ເດືອນ 9 ປີ 2012
ອີ​ເມ​ລ Prime_kit@yahoo.com. ຖ້າຫາກທ່ານຍັງມີຂໍ້ສົງໃສ ຫລື ຄຳຖາມ
ທ່ານສາມາດໂທໄປທີ່ຫ້ອງການຂອງ ບໍລິສັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະພັງໝໍ້, ເມືອງໄຊເຊດຖາ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເບີໂທ: 021 452 165. ຜູ້ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເບື້ອງຕົ້ນເທົ່າ
ນັ້ນຈະຖືກສຳພາດ ເຊິ່ງຈະມີຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 ຫາ 5 ເດືອນ 10 ປີ 2012.

ບໍລິສັດ ລາວ- ອີເ​ ທ​ຣດ ທີ່ປ​ ຶກສາ​ການ​ລົງທຶນ

ປະກາດ​ຮັບສ
​ ະໝັກພ
​ ະນັກງານ

ບໍລິສັດ ລາວ- ອີເ​ ທ​ຣດ ທີ່ປ
​ ຶກສາ​ການ​ລົງທຶນ ຕ້ອງການ​
ຮັບ​ສະໝັກພ
​ ະນັກງານ ຫລາຍ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ບໍ່ວ
​ ່າ​ທ່ານ​ຈະ​
ເປັນນ
​ ັກຮຽນ, ນັກສ
​ ຶກສາ, ປັນຍາ​ຊົນ, ຂ້າຣາຊະ​ການ
ພາກ​ລັດ-​ເອກະ​ຊົນ, ພໍ່ຄ້າ-​ຊາວ​ຂາຍ ທ່ານ
​ ສາມາດ​
ສະໝັກໄ​ ດ້ ດັ່ງລ
​ າຍ​ລະອຽດ​ລຸ່ມນ
​ ີ້:
1. ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ຈັດການ
2. ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ການ​ລົງທຶນ
3. ພະນັກງານ​ການ​ຕະຫລາດ
4. ພະນັກງານ​ຫ້ອງການ
5. ພະນັກງານ​ບັນຊີ
6. ພະນັກງານ​ຕ້ອນຮັບ
​- ເງື່ອນ​ໄຂ​ຮັບ​ສະໝັກ:
1. ​ເພດ ຍິງ ຫລື ຊາຍ
2. ຈົບກ
​ ານ​ສຶກສາ​ຊັ້ນສ
​ ູງ-​ປະລິນຍາ​ຕີຣ ຫລື​ທຽບ​ເທົ່າ
3. ມີ​ມະນຸດສ
​ ຳພັນດ
​ ີ ​ແລະ​ມີ​ທັກສ
​ ະ​ໃນ​ການ​ຕິ​ດຕໍ່​
ພົວພັນວ
​ ຽກ​ງານ​ກັບລ
​ ູກຄ
​ ້າໄ​ ດ້ດ
​ີ
- ສິດທິພ
​ ເິ​ ສດ​ທຸກຕ
​ ຳ​ແໜ່​ງຈະ​ໄດ້​ຮັບ:
1. ມີ​ລາຍ​ໄດ້​ດີ ​ແລະ ໄ​ ດ້​ຮັບ​ໂບນັດ ທຸກໆ​ເດືອນ ແ
​ ລະ
ທ້າຍ​ປີ
2. ​ແຕ່ລ
​ ະ​ຕຳ​ແໜ່​ງຖ້າທ
​ ່ານ​ມຄ
ີ​ ວາມ​ຫ້າວຫັນ ຕໍ່ວ
​ ຽກ​
ງານ​ທ່ານມີໂ
​ ອ​ກາດ​ໄດ້​​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງປະ​ເທດ​
ເປັນປະຈຳ.
​ເອກະສານ​ປະກອບ: ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນທ
​ ີ່ຢູ່, ໃ
​ ບ​ປະກາດ, ແ
​ ລະ​
ຮູບ 3*4 ຈຳນວນ 2 ​ແຜ່ນ
ສະຖານ​ທີ່: ຕັ້ງຢ
​ ູ່​ບ້ານ​ໜອງ​ບອນ, ໜ່ວຍ8, ​
ເມືອງ ໄ
​ ຊ​ເສດ​ຖາ, ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ
ທ່ານ​ສາມາດ​ສອບ​ຖາມ​ລາຍ​ລະອຽດ​ໄດ້​ຕາມ​ໂມງ​
ລັດຖະການ​ໄດ້.
ນາງ​ສາວ ກິດສ
​ ະ​ດາ ເ​ ບີໂ
​ ທ​ຕິດຕ
​ ໍ່ 020 7761 2381
E-mail: kitsada_2804@yahoo.com

B3

ການຄ້າ // Trading

01 - 07 ຕຸລາ 2012

ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ-ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈຳກັດ
KANGZEN-KENKO NETWORK CO.,LTD
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ-ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈຳກັດ.
ປະຈຸບັນຕ້ອງການພະນັກງານ 10ຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ
02 ຕໍາແໜ່ງ
2. ພະນັກງານບັນຊີ
02 ຕຳແໜ່ງ
3. ພະນັກງານຊ່າງພາບ
02 ຕຳແໜ່ງ
4. ພະນັກງານຂັບລົດ
02 ຕໍາແໜ່ງ
5. ພະນັກງານໄປປະຈຳທີ່ສາຂາທ່າແຂກ
02 ຕຳແໜ່ງ
XX ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
1. ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ວິຊາໃດກໍ່ໄດ້
2. ບໍ່ຈຳກັດເພດ ອາຍຸ 20-30ປີ
3. ບຸກຂະລິກດີເປັນຄົນກ້າສະແດງອອກສາມາດເປັນວິທະຍາກອນໄດ້
4. ສຳລັບຕຳແໜ່ງຊ່າງພາບ ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້(word, excel,
illustkaiok, photoshop) ແລະ ສື່ສານຜ່ານທາງ internet ໄດ້
5. ສາມາດໄປປະຈຳຢູ່ຕ່າງແຂວງໄດ້ແລະມັກໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມງານ
6. ຖ້າມີປະສົບການໃນການບັນຍາຍ ຫຼື ຮຽນຈົບການຢາຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ
ທາງບໍລິສັດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
77 ເອກະສານປະກອບ:
ໃບຢັ້ງຢືນການສືກສາ,ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົວເອງສະບັບແທ້, ຊີວະປະຫວັດ
ຫຍໍ້ໄປສະບັບແທ້, ໃບຄ້ຳປະກັນສະບັບແທ້, ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳມະໂນຄົວ, ໃບ
ຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ສະບັບແທ້, ໃບແຈ້ງໂທດກຳນົດບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ, ໃບກວດສຸຂະ
ພາບຢັ້ງຢືນຈາກໂຮງໝໍ.
ຢື່ນເອກະສານໄດ້ທີ່: ບໍລິສັດ ຄັງເຊັນ - ເຄນໂກ ເນັດເວຣີກ ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່ຖະ
ໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານເມືອງວາທ່າ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນ ຫຼວງວຽງ
ຈັນ(ຕໍ່ໜ້າສະໜາມບິນວັດໄຕ)
ໂທ: 021 520 124. 020 22225869.

[=]ylaf [umu;u-%kp gmiffU’ 9edaf

BTV SIGN TRADING Co.,LTD
Sign Trading

RMA Lao Co., ltd is the authorized dealer in the Lao PDR of various range of vehicles and heavy equipment, such as
Ford, Land Rover, JCB, Shantui, John Deere, Foton, and Kohler/SDMO. We also represent the car rental company
Europcar and the food franchises The Pizza Company and Swensen’s. Due to our rapid expansion and successful
growth we are continuously seeking qualified and experienced staff.
1. Head of Accounting
Key responsibilities:
• Responsible for providing overall direction and managing day-to-day accounting activities of the organization
• Control and ensure that all accounting transactions systems and procedures comply with regulations, accounting
principles, standards and corporate guidelines.
• Activities include; financial analysis and reporting, taxation, insurance; credit control, accounts payable, receivable,
costing and inventory.
• Lead and develop a team of accounting professionals to ensure that all activities are completed accurately and on
time.
• To work with Group Consolidation & Methods Manager for developing and implementing strong financial internal
control processes across the various functional areas of the company.
• Liaising and coordinating with auditors.
• Finance and budgeting analysis
2. ACCOUNTING ASSISTANT TO OPERATIONS – 3 positions available
Key responsibilities:
• Issue invoices / bid security for tenders
• Monitor the AR follow up boards
• Enter sales invoices / deposits
• Record MV & HED,PED inventory
• Enter Cost of sales
3. LOGISTIC COORDINATORS – 2 Positions available
Key Responsibilities:
• Coordinate and arrange shipment / Tax calculation and control customs clearance cost
• Record and maintain spare part data
• Arranging & manage department transport for team and payment to finance
• Planning and supervise team schedule

Automotive Businesses

4. SALES REPRESENTATIVES for Heavy Equipment Department – Several Positions in Vientiane,
Savannakhet, Pakse
Products: Trucks, John Deere tractors, Generators, Excavators…
Key Responsibilities:
• Regularly visits Customers to promote and sell HED products
• Reports to Sales Manager on visits and prospects
• Participates in tenders
• Leads the customer up to the final contract signature
• Monitor the relationship with customers in order to increase or maintain their satisfaction
5. SALES REPRESENTATIVES for Lao Land Rover – Vientiane Capital
Key Responsibilities:
• Regularly visits Customers to promote and sell
• Identify prospects
• Leads the customer up to the final contract signature
• Monitor the relationship with customers in order to increase or maintain their satisfaction
6. SPARE PART MANAGER for Lao Ford City : 1 position in Vientiane
Key Responsibilities:
• Meet all Ford policy and stocking requirements
• Operate effective parts inventory management (high level of fast fill and stock turn performance).
• workshop timely parts supply
• sales and retail customer handling
7. Parts Whole-Salesperson for Lao Ford City : 1 position in Vientiane
Key Responsibilities:
• You are responsible for selling the parts inventory and maximizing parts sales to the external customers in a fair and
equitable manner.
• You are the principal contact between the parts department and the Wholesales customer. You are responsible in
maintaining records of your customers. You must meet Customer Satisfaction Sales Standards.
• Customer handling – ensure a high level of satisfaction and customer loyalty.
8. Finance Assistant (Follow up) for Lao Ford City: 1 position in Vientiane
• Process follow up on all financial related activities and documentations within in the Aftersales Department of Lao
Ford City
• Produce weekly and monthly reports when necessary.
9. Administration Assistant for Lao Ford City : 1 position in Vientiane
Key Responsibilities:
• Provide clerical and minor technical support in the form of reports for the sales admin department.
• Recordkeeping responsibilities may include sales and expense reports, electronic databases and sales proposals for
prospective customers.

Food and Restaurant Business

10. STORE MANAGERS – in Vientiane Capital
Key responsibilities:
• Lead, plan, organize, control and implement all activities related to the operations of the Pizza Company, Swensen’s,
and other leading brands.
• Responsible for weekly/monthly reporting presentation to management.
• Understand and forecast trend of customers’ behavior.
11. Call Center Agent / Waiters / Delivery Drivers / Cooks – in Vientiane Capital
• Service Minded.
• Work in shifts
• Students looking for work are encouraged to apply.

Rental & Hospitality Business

12. Marketing Officer – in Vientiane Capital
Key responsibilities:
• Design the annual marketing plan, budget control,
• Lead and develop brand awareness and promotional campaigns
• Analyze and report campaigns effectiveness as well as competitions
• Establish links with strategic partners and manage social media tools
13. Administrative Officer – in Vientiane Capital
Key responsibilities:
• Providing administrative support to staff. These duties include but are not limited to: personnel system maintenance
and training, office supply purchasing, typing, filing, reception and telephone duties.
• Develop and maintain agency inventory system
• Maintain appropriate interpersonal relationships with employees, peers, and consumers.
• Assist with various program operations as requested as responsibilities permit
Overall Qualifications
• Minimum Vocational, up to Bachelor’s degree in related field(s)
[Business Administration, English, Finance, Banking, Accounting
• Previous experience in the relevant sector(s) will be favorable
• Excellent interpersonal and communication skills, capacity to work
well in team
• Results-driven, able to prioritize and to cope with time pressure
• Computer literate (MS Word, Excel and E-mail)
• Basic to good written and spoken English would be an advantage
• Ability to drive a car (required for some selective positions)
• Occasional / frequent travel on sites required (Only applied to
certain positions

Interested candidates should send a CV and a brief
cover letter to:

HR Department
RMA LAOS CO.,LTD
P.O. Box 6030 Beungkhayong Tay, Unit 18
Thadeua Rd, Sisattanak District,
Vientiane, Lao PDR
Tel: (+856 21) 315 376-8
Fax: (+856 21) 315 379
Email address: hrlao@rmagroup.net
Tel: (+856 21) 315 376-8

B4

ການຄ້າ // Trading

ບໍລິສັດ ໂມເບລາ ຈຳກັດຜູດຽວ, ຕງຢູໃນນະຄອນວງ
ວຽງຈັນ, ເປັນບໍລິສັດ ສະໜອງເຟີນິເຈີ ຫອງການ ແລະ ເຮືອນແບບສຳເລັດ
ຮູບ. ພວກເຮົາກຳລັງ ຊອກຫາຜູຮວມງານ ທສົນໃຈວຽກໃນຕຳແໜງຕາງໆດງ
ຕລົງໄປນ:
• ພະນັກງານການຕະາດ (Marketing)
1 ຕຳແໜງ
-- ຈົບປະລິນຍາຕຼີ ຂນໄປ
-- ມະນຸດສຳພັນດີ
-- ຮູພາສາອັງກິດ
-- ຮູນຳໃຊໂປຼແກມ: Word, Excell, Poiwerpoint, ຖາເປັນໂປຼແກມ
Photoshop, Illustrator… ຈະພິຈາລະນາໃຫພິເສດ
• ພະນັກງານຂາຍ (Sale Representative) 3 ຕຳແໜງ
-- ຈົບຊນກາງ ຊນສູງ ປະລິນຍາຕຼີ ຂນໄປ
-- ມະນຸດສຳພັນດີ
-- ຮູພາສາອັງກິດ
-- ຮູນຳໃຊໂປຼແກມ: Word, Excell, Poiwerpoint,
• ເລຂານຸການ (Secretary)

1 ຕຳແໜງ
-- ຈົບຊນກາງ ຊນສູງ ປະລິນຍາຕຼີ ຂນໄປ
-- ມະນຸດສຳພັນດີ
-- ຮູພາສາອັງກິດ
-- ຮູນຳໃຊໂປຼແກມ: Word, Excell,
• ພະນັກງານຂັບລົດ (Driver)

1 ຕຳແໜງ
-- ມີໃບຂັບຂ
-- ມະນຸດສຳພັນດີ
-- ຮັບຜິດຊອບໃນໜາທ
ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບແຈ້ງໂທດ, ຖ້າມີປະສົບການຕ້ອງມີໃບຜ່ານງານ
ໂທລະສັບ: (856-21) 454256 / 454258; ມືຖື: (856-20) 58872598

ບໍລິສັດ ທີໂອເອ ເພັນ (ປະເທດລາວ) ຈຳກັດ ມີຄວາມປະສົງຈະຮັບສະ
ຫມັກພະນັກງານດັ່ງນ
​ ີ້:
1. ພະນັກງານຈັດຊື້
-- ເພດຍິງ / ຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂ
​ ື້ນໄ​ ປ
-- ການ​ສຶກສາ ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ຫລື ປະລິນຍາ​ຕີສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ,
ການເງິນ, ບັນຊີ ຫລື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
-- ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃຫມ່ຖ້າມີຄວາມສົນໃຈກໍ່ຍື່ນໃບສະຫມັກໄດ້
-- ມີ​ຄວາມ​ຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຫາຄວາມຮູ້ດ້ານວັດ
ຖຸດິບ ແລະ ສິນຄ້າໃຫມ່ໆ
-- ມີຄວາມສາມາດດ້ານການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ
-- ມີທັກສະການຕິດຕໍ່ສື່ສານແລະການປະສານງານແລະ​ມີມະນຸດສ
​ ຳພັນດ
​ີ
-- ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພາສາໄທ ແລະ ພາສາອັງກິດໃນລະດັບດີ
-- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ (Word , Excel ,
E-Mail)
ບໍລິສັດມີສ
​ ະຫວັດດີກາ​ນດີ ລາຍ​ໄດ້​ດີ ແລະ ມ
​ຄ
ີ​ ວາມ​ຫມັ້ນຄົງສ
​ ູງ.ສາມາດ​
ຍື່ນເອກະສານສະຫມັກໄດ້ທີ່
​ໂຮງງານ: Km 15 . ຖະຫນົນທ
​ ່າເ​ ດື່ອ, ບ້ານ​ນາ​ໄຮ່, ​ເມືອງ ຫາດ​ຊາຍ​ຟອງ,​
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Tel: (021) 812082 , 812133 ; Fax :(021) 812413
ຫລືສົ່ງມາທີ່ Email : latdavanh@toagroup.com

ໄດ້​ຈົນ​ຮອດວັນທ
​ ີ່ 25/10/2012

www.108job.la

ບໍລິສັດ ແ
​ ອ​ວທົງ​ຮວດ ​ເທ​ເລ​ຄອມ ຈຳກັດ (ຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ ໂ
​ ທລະສັບມ
​ ື​ຖື​ໂນ​ເກ​ຍ ຢ່າງ​ເປັນທ
​ າງ​
ການ ໃນ ສປປ ລາວ) ມີຄ
​ ວາມ​ປະສົງຈ
​ ະ​ຮັບ​ພະນັກງານ​ຫລາຍ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ເ​ ພື່ອເ​ ປັນກ
​ ານ​ຂະຫຍາຍ​
ກິດຈະການ​ດັ່ງນ
​ ີ້:
1. ຕຳ​ແໜ່​ງຫົວໜ້າຝ່າຍ​ບຸກຄົນ ແ
​ ລະ ທຸລະ​ການ (HR and Administrative Supervisor)
ຫລາຍ​ຕຳແໜ່ງ​ .
-- ເພດ​ຊາຍ ຫຼື ຍິງ,​ ອາຍຸ 28 ປີຂ
​ ຶ້ນໄ​ ປ ລະດັບກ
​ ານສຶກສາ​ຈົບ​ຊັ້ນປະລິນຍາ​ຕີ ສາຂາ​ບໍລິຫານ​
ທຸລະ​ກິດ ຫລື ສາຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ,ມີປ
​ ະສົບກ
​ ານ​ເຮັດ​ວຽກ​ດ້ານ​ຝ່າຍ​ບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະ​ການ
ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 5 ປີຂຶ້ນໄ​ ປ, ມີຄ
​ ວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ຕໍ່​ລອງ​ແລະການຈັດຊ
​ ື້​, ມີຄ
​ ວາມ​
ຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ໜ້າ​ທີ່ ທີ່ໄ​ ດ້​ຮັບ​ມອບໝາຍ,ມີຄ
​ ວາມ​ຫ້າວຫັນ ແ
​ ລະມີມ
​ ະນຸດສ
​ ຳພັນດ
​ ີ,ມີຄ
​ ວາມ​
ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບພ
​ າສາ​ໄທ ​ແລະ ພາສາ​ອັງກິດໃນ​ລະດັບດ
​ ີ,ມີຄ
​ ວາມ​ຮກ
ູ້​ ່ຽວ​ກັບກ
​ ານ​ໃຊ້ຄ
​ ອມ​ພິວ​ເຕີ້
( Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Internet and Email ).
2. ຕຳແໜ່ງ ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຂາຍ (Sale Assistant Manager)
-- ເພດຊາຍ ຫລື ຍິງ ອາຍຸ 30 ປີຂຶ້ນໄປ, ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ ມີ ປະສົບການທາງ ດ້ານການຂາຍ, ການດູແລ ແລະ ບໍລິຫານລູກຄ້າ ແລະ ຊ່ອງທາງ
ຈັດຈຳໜ່າຍ, ມີປະສົບການ ໃນຜະລິດຕະພັນ ໂທລະສັບ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ ໄຟຟ້າ, ສາມາດ
ໃຊ້ Microsoft Word, Excel, Powerpoint, Internet, Email ແລະ ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນໄດ້ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
3. ຜູຈ
້​ ັດກ
​ ານ​ຫ້ອງ​ຂາຍ (Showroom Manager)
-- ເພດ​ຊາຍ ອາຍຸ 30 ປີ ຂຶ້ນໄ​ ປ, ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີ​
ປະສົບກ
​ ານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 5 ປີ ໃ
​ ນ​ການ​ບໍລິຫານ​ດ້ານ​ການ​ຂາຍ ແ
​ ລະ ການ​ບໍລິຫານ ຈັດ​
ການ​ພະນັກງານ, ມີຄ
​ ວາມ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບໂ
​ ທລະສັບ ແ
​ ລະ ເ​ ຄື່ອງ​ໃຊ້ໄ​ ຟຟ້າ,​ ມີຄ
​ ວາມ​ເປັນ​
ຜູ້ນຳ ແ
​ ລະ ເ​ ຮັດວຽກ​ພາຍ​ໃຕ້ຄ
​ ວາມ​ກົດດ
​ ັນໄ​ ດ້​ດ,ີ​ ສາມາດ​ໃຊ້​Microsoft Word, Excel,
Powerpoint, Internet, Email ແລະ ສາມາດສື່ສານ ພາສາອັງກິດ ຫລື ພາສາ ຈີນໄດ້
ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
4. ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຫ້ອງ​ຂາຍ (Sale Showroom Supervisor)
-- ເພດ​ຍິງ ຫລື ຊາຍ ອາ​ຍຸ 28 ປີຂ
​ ຶ້ນໄ​ ປ, ລະດັບການສຶກສາ ຈົບປະລິນຍາຕີ
ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເ​ ຄີຍຜ
​ ່ານ​ປະສົບກ
​ ານ​ດ້ານ​ການ​ຂາຍ, ດູແ
​ ລ​ຄວບ​ຄຸມພະ​ນັກງ​ ານ​ຂາຍ, ມີ​
ຄວາມ​ເປັນຜູ້ນຳ​​ແລະ ມີຄ
​ ວາມ​ຮັບ​ຜິດຊ
​ ອບ​ຕໍ່ ໜ້າທ
​ ີ່ ທີ່ໄ​ ດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ.
5. ພະນັກງານ​ຂາຍ​ສົ່ງຫລ
​ າຍ​ຕຳ​ແໜ່​ງ (Sale RepreSentative)
-- ເພດ​ຊາຍ, ອາຍຸ 23 ປີຂ
​ ຶ້ນໄ​ ປ, ລະດັບກ
​ ານ​ສຶກສາຈົບຊ
​ ັ້ນມັດທະຍົມຕ
​ ອນ​ປາຍຫລືຊັ້ນກາງ ​
ໃນ​ສາຂາ​ການ​ຕະຫລາດຫລືສາຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີປ
​ ະສົບກ
​ ານ​ດ້ານ​ການ​ຂາຍ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ
2 ປີຫລື ​ໃນ​ສາຂາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີມ
​ ະນຸດສ
​ ຳພັນດ
​ ີແ
​ ລະມີປ
​ ະສົບກ
​ ານ​ດ້ານ​ພົບປ
​ ະ​ລູກຄ
​ ້າ, ມີ​
ຄວາມ​ຫ້າວຫັນ ແ
​ ລະຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ໜ້າທ
​ ີ່​ໆ​ໄດ້​ຮັບມອບ​ໝາຍ​​.
6. ພະນັກງານ​ຂາຍໜ້າຮ
​ ້ານຫລາຍ​ຕຳ​ແໜ່​ງ (​Sales Showroom)
-- ເພດ​ຍິງ, ອາຍຸ 20 ປີຂ
​ ຶ້ນໄ​ ປ,ລະດັບກ
​ ານ​ສຶກສາ​ຈົບ​ຊັ້ນມັດທະຍົມຕ
​ ອນ​ປາຍ ຫລື
ຊັ້ນກາງ, ມີປ
​ ະສົບກ
​ ານ​ໃນ​ການ​ຂາຍຢ່າງ​ໜ້ອຍ 2 ປີຂ
​ ຶ້ນໄ​ ປ,ມີມ
​ ະນຸດສ
​ ຳພັນດ
​ ີຫ້າວຫັນ ​
ແລະຮັບຜິດຊອບ​ຕໍ່ໜ້າ​ທີ່ໆໄ​ ດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້.​
7. ພະນັກງານ​ການ​ຕະຫລາດ (Trade Marketing Officer)
-- ເພດຊາຍ ຫລື ຍິງ,ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີດ້ານການຕະຫລາດ,
ການພັດທະນາເຄື່ອຄ່າຍ ທຸລະກິດ,ສາມາດບໍລິຫານ ແລະຈັດການທາງດ້ານການຕະຫລາດ
ໃນຮູບແບບຂອງບໍລິສັດ ທີ່ເປັນສິນຄ້າປະ ເພດ FMCG ຫລື Brand ທີ່ກ
​ ່ຽວຂ້ອງ, ມີຄ
​ ວາມ​
ກະຕືລືລົ້ນໃ
​ ນ​ການ​ເດີນທາງ ແ
​ ລະ ເ​ ຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້ໄ​ ດ້​ຕາມ​ເປົ້າໝາຍ​ທວ
ີ່​ າງ​ໄວ້,ມັກໃ
​ ນ​ການ​ວິ​
ເຄາະ ແ
​ ລະ ເ​ ຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບຕ
​ ົວເ​ ລກ, ມີມ
​ ະນຸດສ
​ ຳພັນດ
​ ີ ​ແລະ ສາມາດ​ປັບຕ
​ ົວ​ເຂົ້າກັບໜ
​ ້າ​
ວຽກ​ໄດ້​ດີ,ມີຄ
​ ວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ເ​ ຄື່ອງມືຕ
​ ່າງໆ ຂອງ​ໂປຼ​ແກມ Office.
8. ພະນັກງານ​ສາງ ແ
​ ລະ ພະນັກງານ ຂັບລ
​ ົດ
-- ເພ​ດຊາຍ ອາ​ຍຸ 23 ປີ ຂຶ້ນໄ​ ປ ມີໃ
​ ບ​ຂັບຂ
​ ີ່,ມີປ
​ ະສົບກ
​ ານ​ໃນ​ດ້ານ​ສາງ, ສາມາດຂັບລ
​ ົດຈ
​ ັກ,
ລົດໃຫຍ່ໄ​ ດ້,ມີມ
​ ະນຸດສຳພັນດ
​ ີ, ມີຄ
​ ວາມ​ຮັບ​ຜິດຊ
​ ອບ​ໃນ​ຫນ້າ​ທີ່ ທີ່ໄ​ ດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ​, ສຳລັບ
ພະ​ນັກງານ​ຂັບລ
​ ົດມີປ
​ ະ​ສົບກ
​ ານ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ 2 ປີ ຂຶ້ນໄ​ ປ.
9. ພະນັກງານ​ຊ່າງ ( ຕິດຕ
​ ັ້ງ ແ
​ ລະ ສ້ອມ​ແປງ ອຸປະກອນ ເ​ ຄື່ອງ​ໃຊ້​ໄຟຟ້າ )
-- ເພດ​ຊາຍ,ອາຍຸ 25 ປີຂ
​ ຶ້ນໄ​ ປ,ລະດັບກ
​ ານ​ສຶກສາ​ຈົບ​ຊັ້ນກາງສາ​ຂາ​ທກ
ີ່​ ່ຽວ​ຂ້ອງ,ມີປ
​ ະ​ສົບ​
ການ​ໃນ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ ແ
​ ລະ ຕິດຕັ້ງ ເ​ ຄື່ອງ​ໃຊ້ ອຸປະກອນ ໄຟຟ້
​​
າ, ມີຄ
​ ວາມ​ດຸ​ໝັ່ນ ແ
​ ລະ
ອົດທົນ ແ
​ ລະ ມີຄ
​ ວາມ​ຮັບ ຜິດຊ
​ ອບ ໃ
​ ນ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ງານ ທີ່ໄ​ ດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ.
ສາມາດ​ຍື່ນເ​ ອກະສານ​ສະໝັກງ​ ານ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ໄດ້​ທີ່: ບໍລິສັດ ແ
​ ອ​ວທົງຮ
​ ວດ​ເທ​ເລ​ຄອມຈຳກັດ
(ຕົວ​ແທນ​ຈຳໜ່າຍ​ໂທລະສັບມ
​ ື​ຖື​ໂນ​ເກ​ຍຢ່າງ​ເປັນທ
​ າງ​ການ ໃ
​ ນ ສປປ ລາວ ), ບ້ານ​ຝາຍ,
ຖະໜົນດ
​ ົງປ
​ ່າລ
​ ານ,​ເມືອງ​ໄຊ​ເສດ​ຖາ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ວຽງ​ຈັນ ຫຼື ສົ່ງເອກະສານສະໝັກງານ
ພ້ອມເງິນເດືອນທີ່ຕ້ອງການ ມາທີ່
​Email: surak@kth.com.kh

ໂທ: 021 453094-5,
Fax: 021 453683

01 - 07 ຕຸລາ 2012

B5

ການຄ້າ // Trading

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ຄາຣູໂຊລາວ

Fa Ngum Road, Ban Phaivath, H # 008, Vientiane
Capital Phone: 021 223644
ຖະໜົນ ຟ້າງຸ່ມ, ບ້ານ ເພຍວັດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ,
ໂທ: 021 223644
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­______________________________________

ປະກາດຮັບສະໝັກງານ

ພະນັກງານຊ່ວຍຂາຍ - ບູຕິກຂອງໂຮງແຮມ 5 ດາວ
ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ ແລະ ຂຽນ ພາສາອັງກິດ
ສາມາດນຳໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ້ (ສາມາດນຳໃຊ້ເອັກເຊວໄດ້ດີ)
ມີມະນຸດສຳພັນດີ
ຈະມີການຝຶິກອົບຮົມທາງດ້ານການຂາຍໃຫ້ນຳ
ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກແມ່ນ 3:00 ແລງ ຫາ 9:00 ແລງ ແຕ່ວັນຈັນ
ເຖິງ ວັນເສົາ
• ຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກແມ່ນ 8:00 ເຊົ້າ ຫາ 11:00 ເຊົ້າ ແລະ
3:00 ແລງ ຫາ 9:00 ແລງ ສຳລັບວັນອາທິດ
ŠŠ ສົນໃຈກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກງານແລະຊີວະປະວັດຫຍໍ້ມາທີ່:
info@carusolao.com

ບໍລິສັດສຸວັນນີການຄ້າ ສາຂາທົ່ງຕູມ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະ
ນັກງານເພີ່ມເຂົ້າໃນຕຳແໜ່ງລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ພະນັກງານບັນຊີຈັດຊື້ 1 ຕຳແໜ່ງ
-- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 20-35 ປີ, ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນ
ໄປ
-- ສາມາດອ່ານ, ເວົ້າ, ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.
2. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 3 ຕຳແໜ່ງ
-- ເພດຍິງ/ຊາຍ, ອາຍຸ 20-33 ປີ, ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ
ຂື້ນໄປ
3. ນັກວິສະວະກອນອອກແບບ 1 ຕຳແໜ່ງ
-- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 20-30 ປີ
-- ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປສາຂາກໍ່ສ້າງ ແລະ ອອກ
ແບບ
4. ພະນັກງານອອກແບບດີຊາຍໂຄສະນາ 1 ຕຳແໜ່ງ
-- ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 20-30 ປີ
5. ຊ່າງໄຟຟ້າ 1 ຕຳແໜ່ງ
-- ຈົບໂຮງຮຽນວິຊາຊີບສີມືແຮງງານ ແລະ ຊັ້ນກາງຂື້ນໄປສາຂາວິຊາ
ການໄຟຟ້າ, ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ.
ສົນໃຈປະກອບເອກະສານຍືນໃບສະໝັກໄດ້ທີ່: ບໍລິສັດສຸວັນນີ ການຄ້າ
ສາຂາທົ່ງຕູມ.
ໂທ: 021 265331, 265332
ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 15/10/2012

ເອກະສານປະກອບມີ: ໃບຄຳຮ້ອງສະໝັກວຽກ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຊີ ວະປະ
ຫວັດ, ໃບປະກາສະນີຍະບັດ, ໃບຄະແນນ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ສຳເນົາສຳ
ມະໂນຄົວ, ຮູບຖ່າຍ 3x4=1 ໃບ
ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

VACANCY ANNOUNCEMENT
LAO GOLD GROUND SURETY INVESTMENT AND CAPITAL MEANS
CO.,LTD is the LAO PDR legal surety investment company, in the business
line we have the confident, responsibility and duty which abide by the law.
The business partner of ours are relevant a good long – term strategy of
financial institutions.
Company is going to the Grand opening soon, so we are seeking for the
candidate who understand Chinese language (speaking, listening and writing)
to fill in the following position:
1.
2.
3.
4.
5.

Insurance Department Manager: Requiring relevant financial
experience is an advantage.
Risk control Department Manager: Require bank’s risk management
experience preferred.
Office Manager: Requiring relevant working in medium or the large
state-owned enterprise engaged integrated management of priority.
Translators --- 2 positions available: Requiring a good translation
of document, letter and report in Chinese – Lao and Lao – Chinese
(speaking, listening and writing).
Accountant: Requiring knowledge of accounting practice with the
certificate of account, analyze financial information statement, monthly
and annual report.

Interested candidates should send a CV to :
LAO GOLD GROUND SURETY INVESTMENT AND CAPITAL
MEANS CO., LTD
Asian Road (T2), Nakham Village, Sikhodtabong District, Vientiane
LAO PDR.
Tel: 021 256118-9; 020 – 55676406; 59999017; 23333160
E-mail: weiyangke@yahoo.com

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການ:
• ໄດ້ຮັບການອົບຮົມເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມີເຕັກນິກໃ
​ ນການເຮັດວຽກທີ່ດີ, ໜ້າທ
​ ີ່​ການ​ງານ​ທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດໃ
​ ນອະນາຄົດຂອງ​ຕົນເ​ ອງ
• ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຖ
​ ່າຍ​ທອດ ແລະ ມີລາຍຮັບທີ່ເໝາະສົມ
• ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ​ແມ່ນເ​ ປັນກ
​ ັນເ​ ອງ, ມີຄ
​ ວາມ​ຫ້າວຫັນໃ
​ ນ​ການ​ເຮັດ ແລະ ມີໂອກາດກ້າວ
ໜ້າສູງ.
ຈົ່ງຮີບ​ດ່ວນເຂົ້າຮ່ວມ​ງານ​ກັບ ບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາໄ
​ ດ້​ທີ່:
1. ບໍລິສັດ ຜະລິດ ແລະ ການຄ້າໄ​ ຊງ່ອນ - ວຽງຈັນ
2. ບໍລິສັດ ການຢາ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ເອັນເອັນຊີ ຟາກ​ມາ
3. ບໍລິສັດ ອຸປະກອນການໄຟຟ້າ ແລະ ສຸຂະ​ພັນຫ
​ ້ອງ​ນ້ຳ (ທຼີວີໂກ Trivico)
ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການຮັບສະໝັກຄື:
1. ຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານການກໍ່ສ້າງ: ຈົບສະຖາປະນິກ ຫຼື ວິສະວະກອນການອອກແບບຕຶກ ແ
​ ລະ
ອາຄານ (ຊັ້ນສູງ ຫລື ປະ​ລິນຍາ​ຕີ​ຂື້ນໄ​ ປ)
2. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ: ຈົບຊ
​ ັ້ນກາງ ຫລື ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ (ມີໃ
​ ຈ​ມັກວຽກທຸລະກິດ)
3. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຮ້ານຢາ: ຈົບຊັ້ນກາງຂຶ້ນໄປ ຜູ້ທີ່ຈົບຂະແໜງການແພດ ຫຼື ການຢາ ຈະພິຈະ
ລະນາເປັນພິເສດ (ມີໃ
​ ຈ​ມັກວຽກທຸລະກິດ)
4. ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ທຼີວີໂກ Trivico, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ: ຈົບຊ
​ ັ້ນກາງ ຫລື ຊັ້ນສູງ
ຂຶ້ນໄປ (ມີໃ
​ ຈ​ມັກວຽກທຸລະກິດ)
ໝາຍ​ເຫດ:
• ຕຳແໜ່ງ 1, 2 ເຮັດວຽກຢູ່ວຽງຈັນ
• ຕຳແໜ່ງ 3: ຕ້ອງການ 2 ຄົນ: 1 ຄົນ ປ
​ ະຈຳຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 1 ຄົນ ປະ​
ຈຳຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ
• ຕຳແໜ່ງ 4: ແ
​ ມ່ນປ
​ ະຈຳຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຖ້າທ
​ ່ານ​ໃດສົນໃ
​ ຈກະລຸນາປະກອບ​ເອກະສານ ແ
​ ລະ ປະສົບກ
​ ານ​ຂອງ​ຕົນເ​ ອງຕາມທີ່ຢູ່
(ຮັບທັງຜູ້ທີ່ກຳລັງສ
​ ຶກສາຢູ່)
## ສຳນັກງານ​ໃຫຍ່ ບໍລິສັດ: ເລກທີ 201, ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານນາໄຊ, ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ໂທລະສັບ/Fax: 021 287 175, 285 176, ມືຖ
​ ື: 020 9872 8225, 020
9728 4239, Email: kinhvn8@yahoo.com.vn
## ສາຂາ ສະຫວັນນະເຂດ: ເຮືອ​ນ​ເລກ​ທີ່ 422, ໜ່ວຍ 35, ບ້ານ ລັດຕະນະ​ລັງສີເ​ ໜືອ, ເມືອງ​ໄກສອນ​,
ແຂວງສະຫວັນນ
​ ະ​ເຂດ. (020) 95179 689
## ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ: ເຮືອນ​ເລກທີ 065 ໜ່ວຍ 04 ບ້ານ ນາ​ສ້າງ​ເຫວີຍ. (020) 9658 9994,
2878 4321

ປິດຮ
​ ັບ​ສະ​ໝັກ 10/10/2012

B6

ການສຶກສາ & ຝຶກອົບຮົມ // Education & Training

ໂຮງຮຽນອະນຸບານວັນຊະນະ

Vansana Playschool Kindergarten is looking
for a female native English teacher who:
-- Interest in working with the children ages 2
to 5.
-- 12 Months (renewable) contract
-- Immediate start date
Interest persons can contact:
Vat Nak Rd, Thaphalanxay, Sisattanak Dist

020 5629 0668 or 020 77994240
Vansana.playschool@gmail.com

ວາລະສານ 108 ອາຊີບ
www.108job.la

ສ�ງຈອງ ວາລະສານ 108 ອາຊີບ
ຮ�ບເ�ອຍືດຟຣີ (ສ��ບ 1 ປີ)

ລາຄາ 5,000 kip/ ສະບ�ບ
1 ປີ 120.000 kip ເ�ືອພຽງ 100.000 kip (24 ສະບ�ບ)
6 ເ�ືອນ 60.000 kip ເ�ືອພຽງ 50.000 kip (12 ສະບ�ບ)
ສ�ນໃ�ຕິດຕ: 020 77005800

www.108job.la
Look for jobs?
FM 98.8 MHz
Mon -- Fri: 18:00 - 18:30

www.facebook.com/108jobmagazine

www.108job.la

ສາ​ມາ​ລະນະ​ລັດປ
​ ະຊາທິປະ​ໄຕ​ປະ​ຊາ​ຊົນລ
​ າວ
ສັນຕິພາບ ເ​ ອກະລາດ ເ​ ອກະ​ພາບ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ວັດທະນາ​ຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມອາຊີວະສຶກສາ
ເລກທີ:1350/ອສ.ຄກ/2012.

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20/09/2012.
ປະກາດ
ການສະໝັກຂໍທຶນສຶກສາໃນ “ແຜນງານບັດທຶນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ”
​ສຳລັບສ
​ ົກຮຽນ 2012-2013
ກົມອາຊີວະສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພາຍໃຕ້ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ລ້າຈາກທະ
ນະຄານພັດທະນາອາຊີ, ADB Grant No. 0211-LAO (SF), ໃນໂຄງ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມ
ແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ, ປັດຈຸບັນໂຄງການໄດ້ມີ “​ແຜນ​ງານ
ບັດທຶນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ” ທີ່ລວມມີ​ເບຍລຽງ ແລະ ຄາຮ
​ ຽນ ຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການເຂົ້າ
ຝຶກອົບຮົມ. ເພື່ອເປັນການເປີດກວ້າງການຮັບສະໝັກຂໍທຶນເຂົ້າຮຽນ ຂອງກຸ່ມເປົ້າໝາຍຜູ້ທີ່ທຸກ
ຍາກ, ເພດຍິງ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ກຳ ນົດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1.
2.
3.
4.
5.

ຖືສັນຊາດລາວ;
ມີອາຍຸຢ່າງຕ່ຳ 15 ປີ;
ຮຽນ​ຈົບມ
​ ັດທະຍົມຕອນ​ຕນ;
ບໍ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນຈາກແຫຼ່ງທຶນອື່ນ;
ຕ້ອງມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ຫຼື ຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ມີປະຊາກອນຈຳນວນໜ້ອຍ ຫຼື
ຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ;
6. ຕ້ອງລົງທະບຽນເລືອກຂະ​ແໜງ​ຮຽນໃດ​ໜຶ່ງໃນ 4 ຂະແໜງກຸ່ມອາຊີບທີ່ເປັນບຸລິມະສິດລຸ່ມ
ນີ້:

(1) ກສາງ​ອາຄານ: ຊ່າງກໍ່ໂບກ

(2) ບຸລະນະ​ສອມ​ແປງ ກົນຈ
​ ັກ ແ
​ ລະ ລົດຍ​ົນ (ລົດໂ
​ ອ​ໂຕ ​ແລະ ລົດຈັກ):

ຊ່າງສ້ອມແປງລົດຈັກ

(3) ການ​ຜະລິດເ​ ຟີ​ນິ​ເຈີ : ຊ່າງເຟີນີເຈີ

(4) ການບໍລິການທຸລະກິດຂັ້ນພນຖານ: ການບັນຊີ
ເອກະສານຂໍຮັບບັດທຶກການສຶກສາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ຄຳຮ້ອງ ແລະ ແບບຟອມສະໝັກຂໍທຶນການສຶກສາ
2. ໜັງສືຢັ້ງຢືນຖານະດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ລະດັບການສຶກສາ
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດຕິດຕໍ່ ແລະ ຂໍຮັບເອກະສານ ຂໍບັດທຶນການສຶກສາຈາກ
ພາກສ່ວນລຸ່ມນີ້:
• ພະແນກສຶກສາທິການແລະ ກິລາ ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ແຂວງ ຂອງຕົນ;
• ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຂອງຕົນ;
• ໂຮງຮຽນ ຫຼື ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທີ່ນອນໃນເປົ້າໝາຍ
ຂອງໂຄງການດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ວຽງຈັນ;
2. ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ຈຳປາສັກ;
3. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ;
4. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ລາວ-ເຢຍລະມັນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ);
5. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ ກະສິກຳ ດົງຄຳຊ້າງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ);
6. ໂຮງຮຽນ ເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ;
7. ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ເທັກໂນໂລຊີ (ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ);
8. ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນ ພັດທະນາອາຊີບ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ);
9. ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ວຽງຈັນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ);
ໝາຍ​ເຫດ:
1. ຕ້ອງສົ່ງສຳນວນສະໝັກຂໍທຶນການສຶກສາເຖິງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂ້າງເທິງຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ
ວັນທີ 12/10/2012
2. ການສະໝັກຂໍທຶນຂອງ ເພດຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຈາກກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຕາມເງື່ອນ
ໄຂຂ້າງເທິງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.
3. ຂໍຮັບຄຳຮ້ອງ ແລະ ແບບຟອມ ໄດ້ຈາກພາກສ່ວນຂ້າງເທິງໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

B7

ໄອຊີທີ // ICT

01 - 07 ຕຸລາ 2012

W & W Computer

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ພະນັກງານ
• ເພດຊາຍ

IT (1ຕຳແໜ່ງ)

• ຮຽນຈົບມາຈາກໂຮງຮຽນເຕັກນິກທາງດ້ານໄອທີ ແລະ ຄອມພີວເຕີ

Job Vacancy
About the Company:
Datacom Co. Ltd was established in 1996 and has become the fast growing firm
in ICT industry of Lao P.D.R. Along with IT maintenance and support of Computer
Network systems for business and enterprises, Datacom is also an official distributor
for premium brands such as DELL (PCs, Notebooks, Servers, Storage and Solution),
Toshiba, Kaspersky, Emerson and many top brands for Lao Market. With its previous
achievements in supporting public sector and enterprises, Datacom has been certified
ISO 9001 by Department of Indian Register of Shipping.
We are inviting new interested, challenge loving personnel to join our family in the
following position.

• ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ IT

I.

• ມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ


-

ພະນັກງານ Counter 1ຕຳແໜ່ງ
• ເພດຍິງ

• ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ໄອທີ
• ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພີວເຕີໄດ້ດີ
• ສາມາດເຮັດອິນວອຍ ແລະ ໃບສະເໜີລາຄາຕ່າງໆໄດ້


-

Qualification
Good communication skills
High level of English proficiency
Bachelor degree in either of the following fields or other related fields.
• Business Administration
• Marketing
• Accounting
• Economics
• Law majors
• IT


-

Other desirable Qualities:
Determined
Willing to learn new skills
Understand the importance of deadlines and achieving planted goals.

II.

-

IT Support Engineers
3 Positions
Key Responsibilities:
Provide first line helpdesk support to clients, assisting them with hardware and
network problems via phone and email and maintaining records of any software
or hardware problems detected.
Visit client sites to assist other technical staff (individual or team)
Assist with installation of new project.
To take ownership of user problems and be proactive when dealing with user
issues.
Repairing and replacing peripheral equipment as required
Update client configuration files.

ສົນ ໃຈສາມາດ ຕິດ ຕໍ່ສອບ ຖາມ ໄດ້ ທີ: ຮັານ W & W Computer ບ້ານ ຫັດສະດີ ຖະໝົນ
ສາຍລົມ (ສາມແ�ກລາວໂທລະຄົມ)
ເບີໂທຕິດຕໍ່:

021 260500, 020 22004000
Job Announcement
Project Manager
Full Time position
This position is based in Vientiane Capital

Background
Digital Divide Data's mission is to create better futures for disadvantaged youth in developing countries through
employment in our financially sustainable business.
As an internationally acclaimed social enterprise, we create jobs for talented youth who deliver high-quality content
business process outsourcing services to clients globally. This business empowers our staff with the skills and
experience they need to lift themselves out of poverty. When our business grows, so does our impact.
Founded in 2001, our proven model develops a strong workforce in countries with untapped talent. We identify and
recruit motivated, disadvantaged youth who would not otherwise have access to good jobs or higher education. We
then train and employ them at a fair wage, while offering them scholarships to attend university. DDD alumni go on
to high-skilled positions in which they earn more than four times the average regional wage. This enables them to
break the cycle of poverty that traps their families--they are able to send family members to school and raise their
household's standard of living. With our scalable approach to growth, we now employ more than 900 people across
our offices in Cambodia, Laos, and Kenya.
Main Responsibilities:
 Evaluate requirements for new project requests, determine feasibility and estimate work effort
 Create project plans and schedules with milestones and timelines; implement project plan; provide current
updates and monitor project status
 Manage client expectations and communicate with all stakeholders throughout the project
 Manage job workflow, resource and task allocation to the team
 Effectively turn over control of projects to junior staff members as required
 Maintain appropriate change control and tracking procedures
 Provide training to the team leaders and operators for projects
 Provide support to the operation staff training and development program
 Contribute to performance planning, monitoring and evaluation of the team
 Initiate invoices with accounting department on given billing cycle
 Coordinate efforts with sub-contractors as needed
Qualifications:
 BS or BA degree
 Knowledge of publishing tools and methodologies, especially for eBooks and digitization
 Background in data entry, digitization and digital products
 Process improvement and productivity measurement techniques
 Team builder, with experience leading teams in a production environment
 Knowledge and experience in project planning, issue tracking and resolution
 Initiative and ability to work independently
 Strong verbal and written communication skills
 Cultural sensitivity and commitment to the social mission
Please send CV along with a letter of interest by 5 October 2012 to email: jobsvte@digitaldividedata.org or directly
send your application to Human Resource Department at Digital Divide Data, Unit 56 Tanmisay Village, Saithani
District, Vientiane Capital, Lao PDR. Tel: 021 720 406; 021 720 474
Website: www.digitaldividedata.org only short-listed candidates will be invited for interview.

Account Executive (For Datacom’s newly established Training Center)
1 Position
Job description
Responsible for cultivating and maintaining key business relationships.
Seek out purchasing decision makers and develop working relationships with
them.
Design and deliver presentations highlighting the products and services of the
company.
Negotiate contract terms with clients and close sales.
Plan and/or execute marketing strategies.


-

Qualifications Required:
Degree in IT/Computer science
Previous experience with providing technical support is desired
Strong knowledge in computer hardware.
A natural learner of new technologies and skill set
Demonstrated experience with troubleshooting such as network configuration
Able to work with high demand environment.
Ability to work Independently or as a team
Effective communication and fault finding skills are essential.
Able to occasionally work onsite in provinces.

Interested applicants are requested to submit your recent resume or curriculum vitae
(CV) with cover letter expressing your suitability for the positions to Datacom’s
address below. This vacancy will remain open until the posts are filled.
We respect equal employment opportunity and all applications will be treated
confidential. Unfortunately, only shortlisted candidate will be contacted for an
interview.
DATACOM Co., Ltd
2nd Floor., Sihom Commerce Center Building, Souphanouvong Road,
Sihom Village, Chanthabuly District,
Vientiane Capital, Lao P.D.R
Tel: +856 21 250850-1 Ext 133| Fax: +856 21 219117| Email: hr@datacomlao.com or
info@datacomlao.com

Social Media

Website

WWW.FACEBOOK.COM/108JOBMAGAZINE

WWW.108JOB.LA

E-Magazine

WWW.ISSUU.COM/1081009
Buy In Store

K Mart

K Mart

U express

J Mart

ADS

ຕອກ ມິນິມາກ

ຮ້ານຮົ່ມໄມ້ ມິນິມາກ

M-Point (ທຸກສາຂາ)
Home Ideal

D Mart

Radio

MON-FRI 98.80 FMz 18:00-18:30

ສົມສັກ ມິນິມາກ

ຈັນສະໝອນ ຂາຍປມ (ຕະຫຼາດເຊົ້າ)

ຮ້ານຄ້າບຸນທະວີ

ນ.ອຳພອນ ຂາຍປມ (ຕະຫຼາດເຊົ້າ)

ວຽງວັງມິນິມາກ

ບຸນເລີດ ຂາຍປມ (ຕະຫຼາດເຊົ້າ)

ຕູ້ແປບຊີ້ ນ້ຳພຸ

ອານ ຂາຍປມ (ຕະຫຼາດເຊົ້າ)

ປ້ຳນຳ້ມັນສີເມືອງ

ສະຖານທູດ ກຳປູເຈຍ

ສະຖານທູດ ອົສຕຣາລີ

ສະຖານທູດຫວຽດນາມ

ສະຖານທູດ ສິງກະໂປ

ສະຖານທູດ ເກົາຫຼີໃຕ້

ສະຖານທູດ ມາເລເຊຍ

ສະຖານທູດ ອິນເດຍ

ສະຖານທູດ ມຽນມາ

ສະຖານທູດ ຍີ່ປຸ່ນ

Restaurant

Black canyon

ຮ້ານອາຫານ ປະຕູໄຊ

ຮ້ານອາຫານ ຂອບໃຈເດີ

True Coffee

ຮ້ານອາຫານ ຂອງວິວ

ຮ້ານ Espresso Coffee

JOMA Bakery Cafe

ຮ້ານອາຫານ ກອບແກບ

ຮ້ານອາຫານ ຢູ່ລາລ້າ

The Pizza Company

ຮ້ານອາຫານ ວຽງຈັນຊີຟຸດ

ຮ້ານອາຫານໄຊໂ�

Embassy

ກ ົງສູນ ໄທ

ຮ້ານອາຫານ Sakano

Bank

ທະນາຄານ ນະໂ�ບາຍ

ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ

ທະນາຄານ ໄທພານິດ

ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ

ທະນາຄານ STB

ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ

ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ

ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ

ທະນາຄານ ອີຊີລີດາ

ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ

ທະນາຄານ ICBC

ທະນາຄານ ທະຫານໄທ

ທະນາຄານ ລາວ-ຫວຽດ

ທະນາຄານ ບູຢອງ

ທະນາຄານ ການຄ້າສາກົນລາວ ຈຳກັດ

ທະນະຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ

ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ

ທະນາຄານ ກຸງເທບ

ທະນາຄານ ພາບລິກ

ສູນພາສາຝຣັ່ງ

ຫໍສະໝຸດເສດຖະສາດ ມຊ

ວິທະຍາໄລ ລາວ-ອາເມລິກາ

ວິທະຍາໄລ ປາກປ່າສັກ

ຫໍສະຫມຸດ ທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ Lao-Singapore

ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ

ວິທະຍາໄລ Comcenter

ຫໍສະຫມຸດ ແຫ່ງຊາດ

ວິທະຍາໄລ ບຸດວີເສດ

ວິທະຍາໄລ ລາວທອບ

ໂຮງຮຽນ ແພດສາດທາດດຳ

OCG Learning Center and

ຄະນະນິຕິສາດ-ລັດຖະສາດ

ວິທະຍາໄລ ໄຊພັດທະນາ

ໂຮງຮຽນ ຊັບພະວິຊາ

Consulting

ຄະນະວິສະວະກຳສາດ (ຄວສ)

ວິທະຍາໄລ ເຄວິນ

ໂຮງຮຽນ ການຊ່າງລາວ-ເຢຍລະມັນ

ຫໍສະໝຸດກາງ ມຊ

ວິທະຍາໄລ ເສດຖາທຸລະກິດ

ວິທະຍາໄລ ຄຳສະຫວາດ

ວິຊາຊີບມິດຕະພາບ ວຽງຈັນ-ຮ່າໂນ້ຍ

ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານອາຊີບ ມຊ

ວິທະຍາໄລ ສຸດສະກະ

ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ

Institute

Hotel

ໂຮງແຮມ ແຟມີລີ

ໂຮງແຮມ ໂກສະໂມ

ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ

ໂຮງແຮມ Vientiane Plaza

ໂຮງແຮມ ວັນອິນ

ໂຮງແຮມ ເຈືອງວັນນະວົງ

ໂຮງແຮມ ເມີກ້ຽວ

ໂຮງແຮມ Lao Plaza

ໂຮງແຮມ ກຣີນປາກ ບູຕິກ

ໂຮງແຮມ ນະຄອນສັກ

ໂຮງແຮມວັນຊະນະລີເວິຊາຍ

Settha Palace Hotel

ໂຮງແຮມ ອ່າງຄຳ

ໂຮງແຮມ ລ້ານຊ້າງ

ໂຮງແຮມ ລະອອງດາວ

New Lao Paris Hotel

01 - 07 ຕຸລາ 2012

B9

ອົງການ, ໂຄງການ // NGO, Project
Vacancy Notice

The World Health Organization has a vacancy for the position of:
Project Assistant for Civil Registration and Vital Statistics
(Special Services Agreement)
A) Overall objective:
The overall objective is to carry-out a comprehensive assessment of the civil
registration and vital statistics system in order to formulate a results-oriented
national action plan to accelerate the development of civil registration and vital
statistics systems in Lao PDR.
B) Timeline:
15 October to 23 November 2012 (6 weeks)
C) Duties:
1. Plan and prepare the pre-assessment workshop and assist in the design
of the assessment methodology, work processes and tools taken into
consideration (observing Steering Committee suggestions and needs as well
as terminologies that are applicable to the context of Lao PDR).
2. Assist in the collection of primary data from actors in the field, assist in
arranging and facilitating FGDs, interviews, observations and consultations,
including with district registry officers, families, teachers, and school
principals.
3. Assist the WHO team and international consultant in preparing the situation
assessment report providing an overview of civil registration practices in
Lao PDR.
4. Assist in organizing a consultation meeting with relevant stakeholders and
document key recommendations and inputs from participants.
5. Provide assistance in liaising with relevant line ministries to incorporate
inputs and suggestions from partner agencies into the final report.
D) Requirements
Education:

University degree in the field of Law, Public Health, Social Sciences,
Statistics, or a related science.
Knowledge & skills:
• Exposure to Civil Registration Laws, Policies, and Procedures,
• Application of Information Technology in Civil Registration systems in the
Asia- Pacific region will be a distinctive advantage.
Experience:
• At least 5 years relevant work experience in research.
• Work experience with Government of Lao PDR, especially in the area of
policy and research, would be a strong asset (Familiarity with Government
protocols, processes and procedures);
• Experience in working with one of the current line ministry information
systems such as the Heath management Information system (HMIS),
Education Management Information system (EMIS) or other similar systems
essential.
Language:

Excellent knowledge of spoken and written English and Lao languages.
Other skills:

Computer applications: MS Office (Word, Excel, Power Point), databases.
Interested and qualified candidates are invited to submit their expression of
interest in English language, with curriculum vitae and cover letter attached by 05
October 2012.
Addressed to:
Dr. Supachai Douangchak
Technical Officer (Health Systems)
World Health Organization
125 Saphanthong Road, Unit 5, Ban Saphanthong Tai,
Sisattanak District. Vientiane, Lao P.D.R.
Fax: (856) 21 353 905
Tel: (856) 21 353 902-904
Email: who.lao@wpro.who.int

B10

ການຜະລິດ // Manufacturing

www.108job.la

Join Essilor Lao Co.,Ltd
Are you looking for a position with an innovative group? Do you want
to contribute to the development of an international company? 
To support our growth, we are recruiting new employees with a variety
of skills and complementary talents… Why not you? 
The world leader in ophthalmic optical products, Essilor offers
prospects for professional development in a dynamic and motivating
working environment. Share your talents with us!
Mid of 2013, we are opening our latest factory in Laos in order to
manufacturing the world class ophthalmic optical products for
export. We are located at SavanPark free trade zone

in Savannakhet province.

(Km10 Savannakhet-Seno highway no.9 and just 3 Kms form Thai-Laos Friendship Bridge
connected Mukdahan and Suvannakhet)

Qualifications:

• Bachelor degree in related field

• Good working knowledge of English (Read, write, speak with ease)
• Laos Nationality

¾¾ Human resources and General affairs Manager
¾¾ Quality Manager
¾¾ Production Engineer
¾¾ Production Supervisor
¾¾ Logistics Manager

Qualifications:

• High vocational/ Diploma /Bachelor degree in related field
• Laos Nationality

¾¾ Production Technician
¾¾ Production Leader
All applications will be treated in the strictest confidence.
Please send current resume or CV, a recent photograph, references and current remuneration
package or salary expectations to 
Artchara@essilor.co.th,
kitipong@essilor.co.th

01 - 07 ຕຸລາ 2012

ການຜະລິດ // Manufacturing

B11

ຝາກປະ��ດກ�ບ ວາລະສານ 108ອາຊີບແ�ວທານຈະໄ�ຮ�ບຜ�ນປະໂ�ດາຍຢາງ
1. ທີມງານ 108ອາຊີບ ຈະເ�ັບທອນປະ��ດຂອງທານໄ� ແ�ວຈະນ�ເ�ົາຂມູນຂອງທານເ�າໃ�ເ�ັບໄ� 108Job.la ແ�ນທານ
2. ຝາກປະ��ດໄ�ບອນດຽວແ�ທານມີໂ�ກາດທຈະໄ�ຖືກເ�ືອກຈາກາຍບໍລິສ�ດ

3. ເ�ັດໃ�ທານມີໂ�ກາດໄ�ຮ�ບຂາວສານກຽວກ�ບຕ�ແ�ງວາງໂ�ຍກ�ງ ແ�ວຍ�ງເ�ມໂ�ກາດໃ�ບໍລິສ�ດ ແ�ະ ອ�ງກອນຜູຈາງ ໃ�ການຄ�ນພ�ບທານໄ�ງາຍ
ແ�ະ ໄ�ຍງຂນ

4. ທານ ບໄ�ເ�ຍຄາໃ�ຈາຍໃ�ໆທ�ງນ�ນ

ຝາກຟຣີ!
ໃ�ໝາຍ

r=.9 .9l5dlq,
Phorjai JAISOUKSOM
20/08/1986

ຕໄ�.

089

vko5
9aomt[6]u

01

1.7 ກະລຸນາຂຽນເ�ີໂ�ລະສ�ບທສາມາດຕິດ

]k;

r5f

1.8 ໃ�ລະບຸ Email ທໃ�ປະຈ�.

ot7vos^;'

020 xxxxxxxx

ໃ�ຫອງ น

samle@mail.com

2.4: ສາມາດຂຽນຕ�ແ�ງທທານສ�ນໃ�
ຢາກຈະເ�ັດ. ຂຽນໄ�າຍກວາ 1 ຕ�ແ�ງ
rtoad'ko8hvoIa[
z6h-j;p37'dko
2.000.000

3.000.000

2.5 ລະບຸເ�ີນເ�ືອນທຕອງການຕ�ສຸດຫາ
ສູງສຸດ
ແ�…...........….ຫາ...........…...… (ກີບ)
3.1ລະບຸວຸດທິການສຶກສາສູງສຸດລາສຸດໄ�

xt]ypk3m

,tsk;ymtpkw]csj'-kf

[=]yskom5]tdyf

2012

3 ລາຍການ.

xt]ypk8u

,tsk;ymtpkw]csj'-kf

[=]yskom5]tdyf

2009

* ຖາຍ�ງບຈ�ບແ�ນສາມາດຂຽນປີທຄາດວາ
ຈະຈ�ບລ�ງໃ�ໄ�.
4.1ຖາຍ�ງບເ�ີຍມີປະສ�ບການເ�ັດວຽກມາ

[=]ylaf W#

2011-2012

dko8ts^kf

2.000.000

[=]ylaf W@

2010-2011

rtoad'ko0kp

1.800.000

ກອນສາມາດຂຽນກິດຈະກ�ພິເ�ດນອກ�ກ

[=]ylaf W!

2008-2009

zh6-j;p0kp

1.500.000

ສູດ, ການຝຶກອ�ບຮ�ມ & ການຝຶກງານ.
4.4 ເ�ີນເ�ືອນລາສຸດທທານໄ�ຮ�ບຈາກອ�ງ

s;Pf
photoshop
Illustrator
.......

ກອນທເ�ີຍເ�ັດຜານມາ ື ເ�ີນເ�ືອນປະຈຸ
ບ�ນ
ໝາຍເ�ດ: �ງຈາກສ�ງ CV ແ�ວ
ພະຍາຍາມກວດ Email ຂອງທານຢູສະເ�ີ

,u,to5fleraofuF lk,kfgIaf;Pdgxaomu,wfhF lk,kfwxgIaf;Pd8jk'c0;'wfh
giaf;Pd]j;'g;]kwfhD

01

05

2012

Ihvpcxfvk-u[

JOB

r=.9 .9l5dlq,

ທານໃ�ສ�ນໃ� ຢາລໍຊາ ເ�ີນຕມຂມູນໃ�ຮາງປະ��ດ�ແ�ວຕ�ດສນສວນນອອກຈາກວາລະສານ ສ�ງເ�ິງທີມງານ 108ອາຊີບ
ຕາມທຢູໃ�ໜາ ບ.ກ ືໂ�ຖາມເ�ີ 021 254349 ືສາມາດສ�ງຟອມ CV ຂອງທານໄ�ຕາມງານ JobFair
ນອກນ�ນຍ�ງສາມາດເ�າໄ�ຝາກປະ��ດດວຍຕ�ວທານເ�ງທ www.108job.la

Ihvpcxfvk-u[

JOB

B14

ຂະແ�ງອື່ນໆ // Other Sectors

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນ

www.108job.la

ສຳພາດງານ ຮູ້ຜົນທັນທີ

ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດ
ເປັນບໍລິສັດຈັດສົ່ງແຮງງານທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານໃຫ້ບໍລິສັດ ໂຄຄາໂຄລາ ປະຈຳປະເທດລາວ ເຊີ່ງຈະ
ເລີ່ມດຳເນີນກິດການໃນເດືອນກັນຍານີ້ ໂດຍເປີີດຮັບສະໝັກພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງ
ຕ່າງໆ ດັງຕໍ່ໄປນີ້
1.

2.
3.

4.

ພະນັກງານຂາຍ (Preseller): ມໍ6 ຂື້ນໄປ, ມີປະສົບການການຂາຍມາກ່ອນ,

ມີບຸກຄະລິກ ແລະ ມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກງານບໍລິການ, ມີທັກສະການເຈລະຈາຕໍ່
ຮອງ, ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ ສາມາດຂັບລົດຈັກໄດ້ ມີໃບຂັບຂີ່

ຜູູ້ຈັດການເຂດຂາຍ (Route Manager): ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ມີປະສົບການດ້ານການ
ຂາຍ ການຕະຫຼາດ ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ພ້ອມມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່

ນັກພັດທະນາຮ້ານຄ້າ (Account Developer): ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ມີປະສົບການ

ດ້ານການຂາຍ, ມີບຸກຄະລິກ ແລະ ມະນຸດສຳພັນດີ, ຮັກງານບໍລິການ, ມີທັກສະ
ການເຈລະຈາຕໍ່ຮອງ, ສາມາດຂັບລົດຈັກໄດ້ ພ້ອມມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່

ຜູ້ຈັດການຂາຍ(Sales Manager): ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດມີປະ

ສົບການທາງດ້ານງານຂາຍ ການຕະຫຼາດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ມີຄວາມເປັນຜູ້ນຳກ້າ
ຕັດສິນໃຈ ມີທັກສະດີໃນການເຈລະຈາຕໍ່ຮອງ ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ພ້ອມມີ

5.

6.
7.

ໃບຂັບຂີ່

ຫົວໜ້າພະແນກສຳຫຼວດການປະຕິບັດການ(RED Supervisor): ປະລິນຍາຕີ

ມີປະສົບການທາງດ້ານງານຂາຍ ຫຼື ການຕະຫຼາດສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ໄດ້ ພ້ອມມີ
ໃບຂັບຂີ່ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້

ຊ່າງຕິດຕັ້ງຕູ້ເ�ັນ (CDE Helper): ປໍ 6 ຂື້ນໄປ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການສຸ
ຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງສຸພາບ ອ້ອນນ້ອມ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ວິເຄາະວາງແຜນແລະກະຈາຍສິນຄ້າ(Analyst): ປະລິນຍາຕີສາຂາວິ
ທະຍາສາດ ວິສະວະກຳສາດ ມີປະສົບການການທຳງານດ້ານການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ຫຼື ວາງແຜນການກະຈາຍສິນຄ້າ ມີຄວາມຮູ້ພນຖານໃນລະບົ
ື້
ບການບໍລິຫານໂຮງ
8.

ງານ ລະບົບຈັດສົ່ງສິນຄ້າ ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້

ຜູ້ຈັດການການຕະຫຼາດ (Beverage Category Manager):ປະລິນຍາຕີຂນໄປ
ື້
ສາຂາການຕະຫຼາດ ເສດຖະສາດ ມີປະສົບການດ້ານການເຮັດວຽກມາຢ່າງໜ້ອຍ
5 ປີ ທາງດ້ານວິເຄາະຂາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ແລະດ້ານການຂາຍຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ

ມີທັກສະໃນ ການວາງແຜນກົນລະຍຸດ ມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນ ແລະມີທັກສະ

ໃນການນຳສະເໜີຜົນງານໄດ້ດີ ມີທັກສະໃນການໃຊ້ໂປແກມຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນ
9.

ຢ່າງດີ ມີທັກສະໃນການສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

ພະນັກງານກວດນັບສິນຄ້າ (Checker): ມໍ6 ຫຼື ວິຊາຊີບ ມີມະນຸດສຳພັນດີຮັກ
ການບໍລິການ ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ

10. ພະນັກງານຄັງສິນຄ້າ (Operator): ມໍ6ຂື້ນໄປ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ຮັກການບໍລິ
ການ ສາມາດຂັບລົດຍົກໄດ້ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

11. ຜູ້ຈັດການການເງິນການບັນຊີ (Finance &Accounting Manager):

ປະລິນຍາຕີ ດ້ານການບັນຊີ ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 3 ປີ ເຄີຍເປັນຫົວໜ້າມາ

ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ຄອມພິວເຕີສາ ມາດສື່ສານພາສາອັງ
ກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

12. ເລຂານຸການ(Secretary): ປະລິນຍາຕີຂນໄປ
ື້
ມີປະສົບການການເຮັດວຽກດ້ານ
ເລຂານຸການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ ມີບຸກຄະລິກແລະມະນຸດສຳພັນດີ ມີຄວາມຊື່ສັດລະ

ອຽດຮອບຄອບໃນງານເອກະສານແລະຈັດເກັບຂໍ້ມູນ ມີທັກສະໃນການສື່ສານພາ
ສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້

13. ຫົວໜ້າທີມຂາຍ (MIT Team Leader): ປະລິນຍາຕີ ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ

ຫຼືສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ມີປະສົບການໃນການຂາຍ ການຕະຫຼາດ 13 ປີ ສາມາດຂັບ
ລົດໃຫຍ່ໄດ້ ແລະມີໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່ສ່ວນບຸກຄົນ

ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈສອບຖາມລາຍລະອຽດ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນເອົາແບບຟອມໃບສະໝັກ
ໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມແຮງງານລາວ ຈຳກັດ

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ທີ່ 118 ຖະໜົນ ຟ້າງ່ມ ບ້ານທາດຂາວ ເມືອງສີສັດຕະນາກ
ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ 021 264084, 021 353418

Mobile Thai : 089 4222760, 089 4224115, E-Mail: laollpc@yahoo.com

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ພັດທະນາດູອິດ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ດັ່ງນີ້:
- ພະນັກງານເລຂາ 1 ຄົນ(ຍິງ)
- ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ້ເປັນຢ່າງດີ
- ພິມພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ອິນເຕີເນັດ
ເງື່ອນໄຂ: ອາຍຸ 22-35 ປີ
ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ບໍລິສັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານດົງນາໂຊກໃຕ້, ເມືອງສິໂຄດຕະບອງ,
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໂທ: 020 55911555
Email: songlith_do.it_laos@yahoo.com

ບໍລິສັດ ແມ່ຂອງເວດດິງມາເຕລີອອນ ຈຳກັດ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຜູ້ທມີ
ີ່ ຄວາມຫ້າວຫັນ ແລະ
ຄວາມສາມາດຕາມຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:
1. ນາຍແປພາສາ (ຈີນລາວ-ລາວຈີນ) 1 ຕຳແໜ່ງ
2. ແມ່ເຮືອນ 1 ຕຳແໜ່ງ
3. ພະນັກງານຂັບລົດ 1 ຕຳແໜ່ງ
ສົນໃຈທີ່ຕິດຕໍ່ໂທ : 020 77465398
ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

B15

ຂະແ�ງອື່ນໆ // Other Sectors

01 - 07 ຕຸລາ 2012

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ພວກເຮົາບໍລິສັດ All Time Travel Service ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນດງນ:

1. ພະນັກງານຂາຍປຍົນ 3 ຕຳແໜ່ງ (ຍິງ-ຊາຍ);
-

ຈົບສາຂາການບໍລິຫານ ແລະ ການຕະຫຼາດ;

-

ສາມາດອ່ານ, ເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດລະດັບດີ ຫຼື ຮູ້ຫຼາຍພາສາຍິ່ງຈະພິຈາລະນາເປັນ
ພິເສດ

-

ສາມາດຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ;

-

ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ, ມີຄວາມດຸ ໝັ່ນ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນ
ທີມໄດ້

-

ຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານການຂາຍມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

2. ພະນັກງານບັນຊີ 2 ຕຳແໜ່ງ (ຍິງ)
-

ຈົບສາຂາການເງິນ-ການບັນຊີ

-

ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ, ມີຄວາມດຸ ໝັ່ນ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນ
ທີມໄດ້

-

ຖ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານການຂາຍມາກ່ອນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
ສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່:* 021 453 333 ຫຼື 021 453 906
ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ໜ່ວຍ 16, ບ້ານເລກທີ 172-173, ຖະໜົນດົງປ່າລານ ເມືອງໄຊເຊດຖາ
ສາມາດສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍການປະກອບຮູບ 3x4 ຈຳນວນ 02 ໃບ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່,
ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ, ຊີວະ ປະຫວັດ, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ.

ປະກາດຮັບສະໝັກຄືນ (ດ່ວນ)

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງລາຍ
ລະອຽດລຸ່ມນີ້:
1. ຜູຈັ
້ ດການ

2. ເລຂານຸການ

3. ຫົວໜ້າການຕະຫຼາດ

4. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ
ເງື່ອນໄຂຜູສະໝັ

+ ຕ້ອງມີປະສົບການໃນວຽກງານມາບໍ່ຕ່ຳກ່ວາ 2 ປີ
+ ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ເປັນຢ່າງດີ

+ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ

ສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມໄດ້ທີ່ເບີ

020 58889888, 020 54545454, 021215899

ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ. ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານດັ່ງນີ້:
1. ພະນັກງານຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ 1 ຕຳແໜ່ງ
• ຈົບປະລີນຍາຕີສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີປະສົບການໃນວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງ
ໜ້ອຍ 2 ປີ
• ມີທັດສະໃນການຊື່ສານ ມີມະນຸດສຳພັນດີ ຮູ້ຂັ້ນຕອນໃນການພົວພັນວຽກກັບພາກ
ລັດ
• ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ສາມາດຊື່ສານເຂົ້າໃຈ
2. ພະນັກງານຊ່ວຍຫ້ອງການ 2 ຕຳແໜ່ງ
• ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ລະດັບປະລີນຍາຕີ ຂື້ນໄປ
• ອາຍຸ 30 ປີຂື້ນໄປ, ມີປະສົບການບໍລິຫານຫ້ອງການຢ່າງໜ້ອຍ 2 ປີ
• ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ, ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ( Word, Excel )
3. ພະນັກງານບັນຊີ 2 ຕຳແໜ່ງ
• ມີອາຍຸ 25 ປີຂື້ນໄປ, ບໍ່ຈຳກັດເພດ
• ມີປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂື້ນໄປ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານບັນຊີວິສະຫະກິດ
• ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດ, ຖ້າໄດ້ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
• ສາມາດນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ ( Word, Excel )
4. ພະນັກງານວິຊາການກໍ່ສ້າງ ພາກສະໜາມ 4 ຕຳແໜ່ງ
• ຈົບປະລີນຍາຕີ ສາຂາວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງ ສາມາດຄິດໄລ່ ແລະ ອອກແບບໂຄງສ້າງ
ອາຄານໄດ້
• ສາມາດຈັດສັນ, ວາງແຜນ ແລະ ຄຸມງານຢູ່ພາກສະໜາມໄດ້
• ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ ( ຖ້າໄດ້ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ )
5. ນາຍແປພາສາຈີນ 2 ຕຳແໜ່ງ
- ສາມາດ ອ່ານ, ຟັງ ແລະ ຂຽນພາສາຈີນໄດ້ດີ ສາມາດຊື່ສານ ແລະ ແປເອກະສານ
ພາສາຈີນໄດ້
6. ພະນັກງານແມ່ບ້ານ 2 ຕຳແໜ່ງ
ຜູ້ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ກຣິດຕະພົງ ກຣຸບ ຈຳກັດ. ຖະໜົນໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ້ານ
ໂພນສະອາດ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂທ/ແຟັກ 021 453477, 020
97111425 ຫຼື ສົ່ງ CV ມາໄດ້ທີ Email: Hr_krittaphong@hotmail.com
ເອກະສານຕິດຂັດມີ: ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ສຳເນົາສຳ
ມະໂນຄົວ, ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາໃບປະກາດ, ແລະ ໃບຜ່ານງານ(ຖ້າມີ), ຮູບ 3x4 2ໃບ

(ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 10/09/2012)

B16

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

www.108job.la

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ໂຮງແຮມດວງປະເສີດ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານດ່ວນດັ່ງນີ້:
- ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 4 ຕຳແໜ່ງ
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 98822988

ຕັ້ງຢູ່ໜ້າກົງສູນໄທ, ຖະໜົນບູລີຈັນ, ບ້ານໂພນສີນວນ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ເ�ືອນພັກວິນລາສີສະ�າດ ຕ້ອງການ ຮັບສະໝັກພະ
ນັກງານດັ່ງນີ້:
1. ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ 1 ຕຳແໜ່ງ
- ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ ຫຼື ພາສາຝຮັ່ງຈະພິຈາ
ລະນາເປັນພິເສດ.
2. ແມ່ເຮືອນ
ສົນໃຈເຊີນຕິດຕໍ່ເຮືອນພັກວິນລາສີສະຫວາດ
ໂທ: 020 55621497

ຮ້ານອາຫານໄ�ແລນບາຣ

ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ 3 ຕຳແໜ່ງດັ່ງນີ້:
-

ພະນັກງານເສີບ ຕອນເຊົ້າຊາຍ 1 ຄົນ

-

ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວຍິງ-ຊາຍ 1 ຄົນຕອນແລງ.

-

ສາມາດເວົ້າຂຽນພາສາອັງກິດ ໄດ້ພໍສົມຄວນ.
ພະນັກງານອະນາໄມ 1 ຄົນ ຕອນເຊົ້າ

(ເງິນເດືອນ, ໂບນັດດີ ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020

77444855, 021 251206

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ຮ້ານສະບາຍດີອ
ີ່ ີ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
1. ພໍ່ຄົວ ຫຼື ແມ່ຄົວ 1 ຕຳແໜ່ງ ເຮັດວຽກພາກເຊົ້າ

2. ພະນັກງານຊ່ວຍຄົວ 2 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ/ຊາຍ ເຮັດວຽກພາກເຊົ້າ
3. ພະນັກງານເສີບ ຍິງ 3 ຕຳແໜ່ງ ຍິງ/ຊາຍ ເຮັດວຽກ
ພາກເຊົ້າ-ແລງ

4. ພະນັກງານບາ ຫຼື ກັບຕັນ 1 ຕຳແໜ່ງ(ພາກເຊົ້າ)
ສົນໃຈຕິດຕໍ່ ຮ້ານ ສະບາຍດີອຫຼ
ີ່ ີ

ໂທ:

020 22009797

CCC

Hotel Cosmo
ໂຮງແຮມ ໂກສໂມ
™ ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ພະນັກງານ ຫ້ອງການ , ການຕະຫຼາດ ແລະ ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ
ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ:

- ຮຽນຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ຫຼື ກຳລັງຮຽນຢູ່ ໃນຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ມີບຸກຄະ
ລິກກະພາບດີ, ເວົ້າເກງ, ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບປານ

ກາງ. ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ word, Word excel, ມີຄວາມຊື່
ສັດຕໍ່ໜ້າທີ່.

2. ພະນັກງານຫ້ອງຄົວ: ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ:

3. ພະນັກງານຈັດງານລ້ຽງ ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ,
4. ພະນັກງານຂັບລົດ ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ,
5. ພະນັກງານຍາມ ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ,
6. ແມ່ບ້ານ ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ,

7. ພະນັກງານໄຟຟ້າ ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ,
8. ພະນັກງານເສີບ ຫລາຍ ຕຳແໜ່ງ.

ສົນໃຈມາພົວພັນເອົາແບບຟອມໄດ້ທີ່: ໂຮງແຮມໂກສໂມ ທີ່ບ້ານພະຂາວ,
ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃກ້ກັບ ຫໍພິພິທະພັນທ່ານໄກສອນ

ເອກກະສານປະກອບມີຄື: ຊີວະປະຫວັດ, ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ,ໃບຢັ້ງຢືນ
ທີ່ຢູ່, ໃບຮັບປະກັນ, ໃບກວດສຸຂະພາບ, ໃບແຈ້ງໂທດ, ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ

ຮູບ 2 ໃບ. ຫຼືໂທ: 55555 126, ອີເມວ: Soukkhaiphone@yahoo.com

01 - 15 ຕຸລາ 2012

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

21

22

ພະລັງງານ​&​ບໍ່​ແຮ່​​//​Energy & Mining

www.108job.la

Ia[lt\adrtoad'ko
ບໍ ລິ ສັ ດ ​ ຣາຊ-ລາວ​ບໍ ລິ ກ ານ​ຈຳກັ ດ .​ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການພະນັ ກ ງານ​ ເພື່ ອ ປະຕິ ບັ ດ ວຽກງານທີ່ ໂ ຮງ

ເ�​ອນໄຂໃ�ການສະໝັກ​ຕ�ເເ�່ງທີ5:

ໄຟຟ້ າ ພະລັ ງ ຄວາມຮ້ ອ ນຫົ ງ ສາ​ ຕັ້ ງ ຢູ່ ເ ມື ອ ງຫົ ງ ສາ,​ ແຂວງ​ ໄຊຍະບູ ລີ , ​ ໂຮງໄຟຟ້ າ ພະລັ ງ ຄວາມຮ້ ອ ນ

•​ ຈົບປະລິນຍາຕີ​ສາຂາວິສະວະກຳກົນຈັກ,​ວິສະວະກຳອີເລັກໂຕຣນິກ.

ຫົງສາເປັນໂຄງການໂຮງໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນ​ຂະໜາດໃ�
​ ່ແຫ່ງທຳອິດໃນ​ສ.ປ.ປ.ລາວ​ໃຊ້ຖ່ານຫີນເປັນ

ແ�່ລະຕ�ແ�່ງຕ້ອງມີຄຸນສົມບັດດ�​ງນ​:

ເຊື້ ອ ເພີ ງ ​ ມີ ກ ຳລັ ງ ການຜະລິ ດ ລວມ​ 1,878​ ເມັ ກ ກາວັ ດ ​ ໂຄງການຢູ່ ໃ ນລະຫວ່ າ ງດຳເນີ ນ ການກໍ່ ສ້ າ ງ

•​ ເພດຊາຍ

ມີກຳໜົດຈະສຳເລັດໃນປີ​2015.

•​ ອາຍຸບໍ່​ເກີນ​30​ປີ​ແລະ​ບໍ່​ຈຳເປັນຕ້ອງມີປະສົບການ​

ສະຖານທີ່​ປະຕິບັດງານ:​ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງຄວາມຮ້ອນຫົງສາ,​ເມືອງຫົງສາ,​ແຂວງ​ໄຊຍະບູລີ.

•​ ສຳຫຼ​ັບຕຳແໜ່ງພະນັກງານຈັດຊື້​ຕ້ອງມີປະສົບການ​3ປີ

1.​ວິສະວະກອນເດີນເຄື່ອງຈັກໂຮງໄຟຟ້າ​(Operator Engineer)​ຈຳນວນ​10​ຕຳເເໜ່ງ

•​ ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງຄອມພິວເຕີ ແລະ​ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ​Ms​Office

ຕ�ເເ�່ງທີ່​ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ:

2.​ພະນັກງານເດີນເຄື່ອງ​ແລະ​ບຳລຸງຮັກສາ​(Operator Technician)​ຈຳນວນ​45​ຕຳເເໜ່ງ
3.​ພະນັກງານສາງ(Store Officer)ຈຳນວນ​4​ຕໍາເເໜ່ງ(1ຕຳເເໜ່ງ​ໄປປະຈຳຢູ່ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ2)
4.​ພະນັກງານຄວາມປອດໄພ​(Safety and Quality Officer)​ຈຳນວນ​1​ຕຳເເໜ່ງ
5.​ພະນັກງານຈັດຊື້(Purcurement Officer)ຈຳນວນ​1​ຕຳເເໜ່ງ(ໄປປະຈຳເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳງື່ມ2)

ເ�​ອນໄຂໃ�ການສະໝັກ​ຕ�ເເ�່ງທີ1:
•​ ຈົບປະລິນຍາຕີ​ສາຂາວິສະວະກຳກົນຈັກ​(Mechanical Engineering),​ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ​(Electrical
Power Engineering),​ວິສະວະກຳອຸດສາຫະກຳ​(Industrial Engineering),​ວິສະວະກຳລະບົບຄວບຄຸມ​

•​ ມີຄວາມຫ້າວຫັນ,​ມະນຸດສຳພັນດີ​ແລະ​ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້.
​​ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
•​ ມີຄວາມຮູ້ພື້​ນຖານທາງດ້ານພາສາອັງກິດ​(ອ່ານ,​ຂຽນ,​ເວົ້​າ)ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
•​ ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ​ແລະ​ບໍ່​ມີພະຍາດຕິດຕໍ່​ຮ້າຍແຮງ.
•​ ຕຳແໜ່່ງພະນັກງານສາງຖ້າຫາກສາມາດຂັບລົດ​Forklift​ໄດ້ຈະພິຈາລະນາ
​​​​​ເປັນພິເສດ.

ເ�ກະສານປະກອບການສະໝັກ:
1.​​ສຳເນົາໃບປະກາດ​ແລະ​ໃບຄະແນນ​2.​ສຳເນົາໃບຢັ້​ງຢືນທີ່​ຢູ່,​ບັດປະຈຳຕົວ​

ແລະ​ເຄື່ອງມືວັດ​(Instrumentation Engineering).

ແລະ​ສຳມະໂນຄົວ​3.​ຮູບຂະໜາດ​3x4​cm​ຈຳ​ນວນ​2​ໃບ.

ເ�​ອນໄຂໃ�ການສະໝັກ​ຕ�ເເ�່ງທີ2-4:

ສະຖານທີ່​ຮັບສະໝັກ:

•​ ຈົບຊັ້​ນສູງ​ສາຂາວິສະວະກຳກົນຈັກ,​ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ,​ວິສະວະກຳໄຟຟ້າສື່​ສານ,​ວິສະວະກຳອີເລັກ
​​​​ໂຕຣນິກ,​ວິສະວະກຳອຸດສາຫະກຳ​ກົນຈັກໂຮງງານ.

ບໍລິສັດ​ຣາຊ-ລາວ​ບໍລິການ​ຈຳກັດ,​ຖະໜົນໄກສອນ​ພົມວິຫານ,​ເຮືອນເລກທີ​
187,​ໜ່ວຍ​12,​ບ້ານ​ໂພນສະອາດ,​ເມືອງໄຊເສດຖາ,​ນະຄອນຫຼ​ວງວຽງຈັນ.​ໂທ:​
021​454​074​-​5,​020​5957​9976,​020​5855​2226,​(​ຕິດຕໍ່ໃ​ ນໂມງລັດຖະການ)

San Jiang

Coming Soon!

Hotel
Apartment

Ban Dongpasack Vientiane Lao PDR Tel: 021 520555 Mobile: 020 56908066 www.laowosj.com Email: dingqingbiao1974@163.com

01 - 15​ຕຸລາ​2012​

ພະລັງງານ​&​ບໍ່​ແຮ່​​//​Energy & Mining

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ
ເນື່ ອ ງຈາກທາງ​ ບໍ ລິ ສັ ດ ລາວປູ ຍີ ງ ບໍ່ ແ ຮ່ ຈ ຳກັ ດ
ຈະໄດ້ ເ ຂົ້ າ ສູ່ ໄ ລຍະຂຸ ດ ຄົ້ ນ ແລ້ ວ ສະນັ້ ນ ຈຶ່ ງ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການ​

ພະນັກງານແປພາສາລາວ-ຈີນ
(ເພດຊາຍ)​1ຕຳແໜ່ງ.

•​ສາມາດເວົ້​າ,​ອ່ານ​ແລະ​ຂຽນພາສາຈີນເປັນຢ່າງດີ​
•​ສາມາດໄປປະຈ�ຢູຕ
່ າ່ ງແຂວງໄ�້​(ເ�ືອງຊຽງຄ​ແຂວງຫົວພັນ)
•​ເ�ິນເ�ືອນດີ
ເອກະສານປະກອບມີ:​ໃບຄຳຮ້ອງ,​ຊີວະປະຫວ
​ ັດ,​ໃບປະ
ກາດຈົບຊັ້ນ
​ ,​ໃບຢັ້ງ​ ຢືນທີ່ຢ
​ ູ,່ ​ສຳເນົາບັດປະຈຳຕົວ,​ໃບແຈ້ງໂທດ​
(ບໍ່​ເກີນ​3ເດືອນ),​ໃບກວດສຸຂະພາບ​(ບໍ່​ເກິນ​3ເດືອນ).

ສົນໃຈຕິດຕໍ່​:​020​56702063
ທີ່​ຢູ່ສຳນັກງານເຮືອນເລກທີ​365,​ບ້ານດົງປ່າແຫຼ​ບ,​ເມືອງຈັນທະບູລີ,ນະຄອນຫຼ​ວງວຽງຈັນ.

23

ECME is a versatile company with broad range of services relating to
Engineering, Maintenance, Construction and Solutions in Information
Technology. We also offer Electrical Installation services, Tools and
Safety Equipment.
ECME is seeking for enthusiastic and motivated Lao nationals for the
following positions:

1. Senior Human Resource Officer.
• Higher Diploma or Bachelor degree in Human Resource, Business
Management or related field
• At least two years of experience HR management
• Good English skills; writing, speaking, and reading
• Good Computer skills and familiar with Microsoft Office applications
• Good communication skills, knowledge of government procedures
• Excellent interpersonal skills, and flexible.
2. Senior Accountant.
• Higher diploma or Bachelor degree in accounting or Finance or Business
Administration
• At least two years of working experience in accounting or finance
• Good Computer skills and familiar with Microsoft Office applications
• Good communication skills, knowledge of government regulations and
procedures on Taxation.
• Excellent interpersonal skills, and flexible.
3. Electrical Engineer.
• Minimum Requirement to be considered for Electrical Engineer:
• BA degree in Electrical Engineering, 2 years’ experience in the area of
• electrical installation, Drafting, Auto CAD, project cost estimation,
knowledge or has worked under international or Australian standard in
electrical field. Must be able to communicate in English
4. House Keeping.
• Have attention to detail, good people skills and understand the work load of
general housekeeping
4. Other vacant positions include: Electricians, Mechanics, Welders, Sale &
Purchasing Officers, Carpenters, Accountant, and Fitters.
Interested candidates, please submit your CV and a letter of interest to: jobs@
ecmelao.com
Nongbeuk Neua Village. Nongbeuk- Dongdok Road.
Phone: +856 21 640 732-3; Website: www.ecmelao.com

MINERALS AND METALS GROUP
LANE XANG MINERALS LIMITED
SEPON
About Sepon Mine
Over 5,000 people are currently employed at the Sepon gold and copper mine in Savannakhet province. MMG is an international
company headquartered in Melbourne, Australia. We offer a wide range of roles, access to training and skills development programs,
and opportunities for career progression. Our employees enjoy a safe and friendly working environment, and a comprehensive salary
and benefits package.

Benefits
In addition to competitive salaries, employees of MMG LXML Sepon also receive a generous benefits package as following:

Opportunities for both on the job and off the job trainings

Personal accident and health insurance which covers the employees’ immediate families

Quarterly Short Term Incentive (bonus)

Up to 37 days of annual leave, based on work hours (can be converted to money)

Free membership of Sengdara and Beebee Fitness (Vientiane) or Daosavanh Fitness (Savannakhet) and so on
Additionally, our company is responsible for employees’ travelling to and from Sepon by either flights or buses. Accommodation

including camp resident, both Lao and western foods, uniforms, gyms, health care center and other good benefits are also provided.
Our site based employees work on a roster of 28 days on site and 14 days off or 14 days on site and 7 days off whist Vientiane based
employees work 5 days on and 2 days off.

Career Opportunity
1. Planner- Maintenance

2. Scheduler – Maintenance

3. Technician – Condition Monitoring

Sepon Operations

Sepon Operations

Sepon Operations

Maintenance Department

Maintenance Department

Maintenance Department

Please view our job vacancies at www.mmg.com and apply online, email your application to LXMLSepon.careers@mmg.com
or contact us at the address below:

MMG LXML Sepon
PO Box 4486, MMG House Bourichanh Road, Phonesinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital, Lao P.D.R
Tel: +856 21 268411 – 5, Fax: +856 21 268201
Mob: +856 20 22213503, 22235838, 22235873
Email: LXMLRecruitment@mmg.com

WWW.MMG.COM

Find More JOB Vacancy at:

http://careers.mmg.com/clw/en/listing/