34. Khutbah Idul Fitri 1433H - 19 Ogos 2012 (Eidul Fitri Pengukuh Sifat Rahmat Bagi Umat Islam)

1

KHUTBAH IDUL FITRI

‘IdulFitriPengukuhSifatRahmatBagiUmat Islam’
(19 Ogos 2012M/ 1 Syawal1433H)
________________________________________________________________________________


ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ، َأ
ُ
ل
َ
ا
ُ
ر
َ
ب
ْ
ك ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،

ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ، ُ .د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
ل ِ
َ
و

ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا
ْ
نَأ
َ
و
َ
ضا
َ
فَأ ا
َ
م
َ
د
َ
د
َ
ع ،
ُ
ر
َ
ب
َ
د
َ
د
َ
ع ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا،
ُ
م
َ
عّ نلا
َ
و ا
َ
يا
َ
ط
َ
عْلا
ِ
تَلا
َ
و
َ
ت ا
َ
م ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
َ
م
َ
ع

ُ
ل
َ
ا ،
َ
م
ّ
ر
َ
ك
َ
ت
َ
و
َ
لّ ض
َ
ف
َ
ت ا
َ
م
ُ
لا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا،
َ
م
َ
ر
ْ
كَأ
َ
و
َ
ر
َ
ك
َ
ش
ْ
ن
َ
م
َ
د
َ
د
َ
ع ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
لا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ

َ
ل
ِ
إ َل
ا
،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
لا
َ
و
ُ
لا
َ
ل
ِ
إ
َ
و
َ
و
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا
ِ
ل
ّ
ل .
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
و

ُ
د
ْ
م
َ
حْل
َ
ا
ِ
و
ّ
ل
ِ
ل
ِ
ق
ْ
ي
ِ
ف
ْ
وّ تلا
ِ
ب
ُ
ه
َ
ءا
َ
ي
ِ
ل
ْ
وَأ ّ د
َ
مَأ
ْ
ى
ِ
ذ
ّ
لا
ْ
م
ُ
ه
َ
م
َ
هْلَأ
َ
و ،
ْ
م
ُ
ى
َ
د
َ
ش
ْ
رَأ
َ
و ،
ِ
ق
ْ
ي
ِ
د
ْ
صّتلا
َ
و ّ ق
َ
حْلا
َ
ة
َ
م
ِ
ل
َ
ك
َل
ِ
إ
ا

َ
م
ْ
ح
َ
ر
ِ
ب
ْ
م
ُ
ه
َ
ل
َ
ع
َ
ج
َ
و ،
ٍ
ق
ْ
ي
ِ
ر
َ
ط
َ
و
ٍ
ة
ّ
ب
َ
ح
َ
م
ِ
ح
َ
ض
ْ
وَأ ى
ٍ
ق
ْ
ي
ِ
ر
َ
ف
َ
و
ٍ
ة
ّ
مُأ
َ
ر
ْ
ي
َ
خ
ِ
و
ِ
ت .
َ
ل
َ
ع
ُ
ه
ُ
د
َ
م
ْ
حَأ
ا
ّ نلا ى
ِ
ة
َ
م
ْ
ع
ا
َ
نا
َ
ب
َ
ح ا
َ
ه
ِ
ب ى
ِ
ت
ّ
لا
َ
ل
َ
ع
ُ
ه
ُ
ر
ُ
ك
ْ
شَأ
َ
و ،
ا

ّ
ل
ِ
مْلا ى
َ
نا
َ
د
َ
ى ا
َ
ه
ْ
يَل
ِ
إ ى
ِ
ت
ّ
لا
ِ
ة ا . َل
ِ
إ
َ
ل َ
ْ
نَأ
ُ
د
َ
ه
ْ
شَأ
ا

ّ
ل
ِ
إ
َ
و

َ
ل َ
ُ
ه
َ
د
ْ
ح
َ
و ُلا
ُ
وَل
َ
ك
ْ
ي
ِ
ر
َ
ش ،
ّ
لل
َ
ا .
ُ
وُل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
و
ُ
ه
ُ
د
ْ
ب
َ
ع ا
ً
د
ّ
م
َ
ح
ُ
ما
َ
ن
َ
د
ّ
ي
َ
س
ّ
نَأ
ُ
د
َ
ه
ْ
شَأ
َ
و
ْ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ّ
ل
َ
ص
ّ
م
ُ
ه

َ
ل
َ
ع ْ ك
ِ
را
َ
ب
َ
و
ا

َ
ل
َ
ع
َ
و
ٍ
د
ّ
م
َ
ح
ُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ّ
ي
َ
س ى
ا
.
ُ
ها
َ
د
ُ
ى
َ
ع
ِ
ب
َ
ت
ْ
ن
َ
م
َ
و
ِ
و
ِ
لآ ى

ُ
د
ْ
ع
َ
ب ا
َ
مَأ ،
ِ
لا
َ
دا
َ
ب
ِ
ع ا
َ
ي
َ
ف ،
ِ
ا
َ
لااو
ُ
ق
ّ
ت ،
ِ
لا ى
َ
و
ْ
ق
َ
ت
ِ
ب
َ
يا
ّ
ي
ِ
إ
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
ِ
ص
ْ
وُأ ، .
َ
ن
ْ
و
ُ
قّ ت
ُ
مْلا
َ
زا
َ
ف
ْ
د
َ
ق
َ
ف

ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
َ
و
ِ
و
ّ
ل
ِ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا .

Alhamdulillah, semulia-mulia dan setinggi-tinggi pujian bagi Mu,ya Allah,
Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Engkau
menyempurnakan bagi hamba-hambaMu segala kenikmatan. Engkau
memilih hamba-hambaMu untuk mencari jalan keredhaan dan kebahagiaan.
Engkau membantu hamba-hambaMu di dalam mengejar segala kebaikan.
Engkau memenuhi hati hamba-hambaMu dengan rahmat dan keihsanan.
Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, Ya Allah, dan bagi-
Mu setiap pujian dan kesyukuran.

2


ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
ل ِ
َ
و
Muslimin danmuslimat yang dikasihi sekalian,
Semoga setiap kita pada pagi ini, lelaki mahupun wanita, muda mahupun tua,
telah menjadi insan yang lebih bertaqwa kepada Allah subhanahu wata’ala
dengan latihan Ramadan. Mudah-mudahan hati kita bersinar dengan cahaya
keimanan dan kesucian. Firman Allah subhanahu wata’ala di dalam Surah al-
Syams (س
ْ
مّ شلا) ayat 9-10:
;³·~EEÞU^·Ò¡}4`E_´-Ee^_÷;³·~4Ò
=·~··}4`E_¯OcE1^¯´÷
Maksudnya :Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya - yang
sedia bersih - bertambah-tambah bersih (dengan iman dan amal kebajikan).
Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikandirinya - yang sedia
bersih - itu susut dan terbenam kebersihannya (dengan sebab kekotoran
maksiat).

Marilah sama-sama kita bermuhasabah pada pagi kemenangan ini, semoga
Ramadhan yang lalu menjadikan kita mampu mengawal hawa nafsu dan
seterusnya meletakkan kita dalam kalangan orang yang bertaqwa, mendapat
rahmat, pengampunan daripada Allah subhanahu wata’aladan bebas dari api
neraka.

Begitulah, Allah subhanahu wata’ala dan RasulNya sallallahu ’alaihi wasallam
sentiasa menginginkan kebaikan dan kebahagiaan yang kekal abadi bagi
manusia. Dikurniakan kita dengan bulan Ramadhan, sebagai penyegar dan
penggerak bagi hati manusia yang mudah lentur lagi lesu, agar kita terus
mampu meneruskan perjuangan kehidupan ini. Dibekalkan kepada kita
segala nilai penggerak, agar menjadi pedoman dan panduan dalam
kehidupan yang penuh dengan liku dan ujiannya.
3

Bahkan Ramadhan mengukuhkan maksud dan pengertian nilai-nilai murni,
disematkan dalam jiwa orang yang beriman melalui segala ibadat yang
dianjurkan. Antara nilai terpenting adalah nilai rahmah, atau kasih sayang.
Nilai rahmah ini merupakan sifat Allah yang sering kita lafazkan dengan
bacaan "
م
ْ
ح
ّ
رلا
ِ
لا
ِ
م
ْ
س
ِ
ب ـ
ا
ِ
م
ْ
ي
ِ
ح
ّ
رلا
ِ
نـ " yang bermaksud ”Dengan nama Allah, Yang
Maha Pengasih, Lagi Maha Penyayang”.

Hidup kita adalah penuh dengan kasih sayang Allah subhanahu wata’ala
Tuhan yang menyayangi hamba-Nya, sentiasa memberi nikmat. Namun,
dalam keterlanjuran kita, Allah subhanahu wata’alatetap bersedia
mengampunkan mereka yang bertaubat dan meminta kemaafanNya.

Sifat rahmah juga adalah sifat Nabiyang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu
’alaihi wasallam. Keperibadian Bagindasallallahu ’alaihi wasallam begitu
terserlah dengan sifat mulia ini. Kajilah setiap keadaan Bagindasallallahu
’alaihi wasallam, sama ada dalam kehidupan berkeluarga, bersama
masyarakat dan umat, bahkan bersama kawan dan lawan, Baginda sallallahu
’alaihi wasallam melakukan setiap perkara berpandukan sifat rahmah.

Kami menjadi saksi Wahai Rasulullahsallallahu ’alaihi wasallam, bahawa
engkau pembawa obor rahmat, dan engkau mengasihi umat mu. Kami
berazam memegang amanah rahmat mu dengan penuh kejujuran dan
kesungguhan.
4


ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
ل ِ
َ
و
Para jemaah yang dirahmati Allah,
Renunglah bersama ibadat Ramadan kita, dari makan bersama tatkala
bersahur dan berbuka, kepada solat berjemaah, yang wajib mahupun yang
sunat, dan juga pemberian zakat dan sedekah, membantu golongan yang
lemah lagi memerlukan. Semua amalan ini mengukuhkan lagi perasaan kasih
sayang di antara kita. Ia mengingatkan kita tentang kelemahan individu, dan
keindahan hidup berjemaah. Ia menyedarkan kita keperluan kita kepada
orang lain. Dalam suasana sedemikian, dan dalam usaha menjalinkan
hubungan sesama kita, sifat rahmah dan kasih sayang harus menjadi dasar
dan prinsip kehidupan. Bahkan, sifat rahmah mewarnai setiap perbuatan dan
kata-kata orang yang beriman. Sabda Rasulullah sallallahu ’alaihi wasallam :
((
ْ
م
ِ
ىّ دا
َ
و
َ
ت
ْ
ي
ِ
ف
َ
ن
ْ
ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
مْلا
ُ
ل
َ
ث
َ
م ا
ً
ئ
ْ
ي
َ
ش ى
َ
ك
َ
ت
ْ
شا ا
َ
ذ
ِ
إ
ِ
د
َ
س
َ
جْلا
ُ
ل
َ
ث
َ
م
ْ
م
ِ
ه
ِ
ف
ُ
طا
َ
ع
َ
ت
َ
و
ْ
م
ِ
ه
ِ
م
ُ
حا
َ
ر
َ
ت
َ
و
ى
ّ
م
ُ
حْلا
َ
و
ِ
ر
ْ
ه
ّ
سلا
ِ
ب
ِ
د
َ
س
َ
جْلا
ُ
ر
ِ
ئا
َ
س
ُ
وَل ى
َ
عا
َ
د
َ
ت ))
Maksudnya : Perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang, belas
kasihan dan kelembutan sesama mereka, seperti anggota badan manusia
yang satu, jika satu anggota sakit, maka seluruh anggota lain turut
merasanya, dengan tidak dapat tidur, lagi merasakan demam.
(Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

Dalam sepotong hadith yang lain, Baginda sallallahu ’alaihi wasallam
bersabda:
(( ّت
َ
ح
ْ
م
ُ
ك
ُ
د
َ
حَأ
ُ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
ي
َ
ل
ا

ِ
و
ِ
س
ْ
ف
َ
ن
ِ
ل
ّ
ب
ِ
ح
ُ
ي ا
َ
م
ِ
و
ْ
ي
ِ
خَ
ِ
ل
ّ
ب
ِ
ح
ُ
ي ى ))
Maksudnya :Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalangan kamu,
sehingga kamu sukakan bagi saudara mu, apa yang kamu suka buat diri mu
sendiri.
(Hadis riwayat Imam Muslim)
5


ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
ل ِ
َ
و
Para jemaah yang dirahmati Allah,
Kehidupan dunia moden, penuh dengan kecanggihan dan kemewahannya,
dengan kepantasan dan kemudahannya, dengan kemakmuran ekonomi dan
pengaliran segala produk kesenangan manusia, telah, dan akan terus,
melahirkan suasana baru dan terjemahan segar dan kefahaman baru yang
boleh sentiasa berubah, bagi sifat rahmah ini. Namun, rahmat Allah
subhanahu wata’ala tetap kekal relevan pada hari ini, dan pada bila-bila
masa, bahkan lebih kritikal dan sangat diperlukan di zaman ini.

Kalau dahulu, dengan kehidupan di kampung dan selalu bergotong-royong,
sifat rahmah lebih mudah dipupuk. Tetapi hari ini, kesibukan masing-masing
mudah sahaja menjadikan kita lebih berjauhan dari satu dengan yang lain.
Keadaan ini selalu melemahkan sifat rahmah di antara kita,termasuk
hubungan kita dengan kedua ibu dan bapa kita. Adakah kesibukan dan
kedudukan kita menjadikan kita semakin jauh? Adakah kejauhan itu
mengurang perasaan hormat dan sayang kita kepada mereka? Keadaan ini
tidak boleh kita biarkan. Kita mesti gantikan cara dan budaya kita membina
rahmat. Silaturrahim dan kemesraan di bulan Ramadhan, dan budaya saling
mengunjungi di bulan Syawal, sudah terbukti boleh membina rahmat.

Dalam kehidupan bermasyarakat pula, walaupun kita kurang bertemu, namun
terdapat peluang-peluang, khususnya di masjid sekurang-kurangnya setiap
Jumaat, atau ziarah-menziarahi di hari raya, untuk kita jalinkan persaudaraan
dan persahabatan dengan penuh kemesraan, kesukaan dan kasih
sayang.Ingatlah kepada pesanan Allah subhanahu wata’ala di dalam Surah
al-Balad (د
م
ل
م
ـبلا) ayat ke 17:
6

O¦¬¦4p~E=}g`4ׯg~-.-W-ONL4`-4
7W-¯O=-4O·>4Ò)O¯¯O¯)W-¯O=
-4O·>4ÒgO4·EO¯O4©^¯)^¯_÷
Maksudnya :Selain dari (tidak mengerjakan amal-amal) itu, ia (tidak pula)
menjadi dari orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta
berpesan-pesan dengan kasih sayang.

Kalau dahulu, kita mungkin hidup sebagai satu bangsa atau satu masyarakat,
sekarang ini, dengan pergerakan dan peralihan sosial masyarakat seluruh
dunia, termasuk kedatangan penduduk-penduduk di kalangan kita, dan
orang-orang kita di kalangan mereka (seperti di Eropah dan Amerika), sifat
bercampur gaul dan kepelbagaian pasti menjadi satu ciri kekal umat Islam.

Begitu juga dengan bertambahnya jurusan dan tahap pendidikan umat Islam.
Tentunya juga akan menambah kepelbagaian pendapat dan fahaman dalam
urusan agama. Justeru, sifat rahmah akan mesti semakin diperlukan untuk
menyatukan kita dalam tujuan dan matlamat mencari kebenaran dan
kebaikan yang disyariatkan bagi masyarakat. Sifat rahmah akan membimbing
kita mengurus dan menangani perbezaan pendapat,bagi mengesan
pembaharuan yang bermanfaat dan tidak melanggar syariat. Sifat rahmah
akan mendorong kita bekerjasama, berganding bahu mengatasi cabaran
masyarakat.Sifat rahmat boleh memelihara kesatuan dan perpaduan kita,
serta tidak berpecah-belah dan bermusuh-musuhan. Berat sama dipikul,
ringan sama dijinjing. Walaupun berbeza, kita tetap menghormati dan
menyayangi saudara kita sesama Islam, dan jiran-jiran kita walaupun bukan
Islam. Kerana itu, Allah subhanahu wata’ala mengingatkan kita tentang
kepelbagaian, agar kita bijak menanganinya.
¯O·¯4Ò47.E-ElG4OºE¬O_O¯"EEL
¯-LOE`q¡LEE³gÞ4ÒWºº4Ò4pO7¯-4O4
C¬--g¼)U4-^C¬`^¯¯g÷·º)³}4`=egO·OEl
7

G4O_Elg¯·~).4Ò¯¦÷_·³ÞUE=¯;eO©·>
4Ò¬OE©)UEEl)Þ4OEpV=^`V·=¦E4E_
E_=}g`gOE4´×^¯-+EEL¯-4Ò4×-g
¬4·^-Ò¡^¯¯_÷
Maksudnya: Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki,
tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu.
(tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus
berselisihan. Tetapi orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanmu, (mereka
bersatu di dalam agama Allah)); dan untuk (perselisihan dan rahmat) itulah
Allah menjadikan manusia. Dan dengan yang demikian, sempurnalah janji
Tuhanmu: "Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka jahannam dengan
sekalian jin dan manusia (yang berdosa)".

Kalau dahulu, amalan dan kehidupan kita sebagai seorang muslim mungkin
tidak diperhatikan orang atau diambil peduli oleh sesiapa kerana telah lama
wujud andaian ‘Agama itu hal peribadi’. Namun, masa ini adalah masa
keterbukaan. Kita hidup berjiran dan kita bekerja bersama bangsa dan
penganut agama lain. Ia merupakan satu kelaziman masa kini. Maka sifat
rahmah akan mendorong kita untuk terus berbuat baik dalam suasana hidup
sebagai masyarakat majmuk, dan kita tidak mengecualikan orang lain dari
kebaikan kita.Firman Allah subhanahuwata’ala di dalam Surah Al-
Mumtahanah ayat 8:
·º+7¯´E_u44C+.-^}4N4ׯg~-.-¯ª·
¯¯ª7O¬Ug-·³NCO)×÷ׯg-³¯-¯¦·¯4Ò
7ON_@O^C7©}g)`¯ª7@O4Cg1pÒ¡¯¦
¬-ÒGOE¯·>W-EO7C´O^³¬>4Ò¯ªjg¯O·¯)
³_Ep)³-.-OUg47©4×-gC´O^³÷©^¯-
^g÷
Maksudnya :Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku
adil kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama (kamu), dan
tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu; Sesungguhnya Allah
mengasihi orang yang berlaku adil.

8
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
ل ِ
َ
و
Para jemaah yang dirahmati Allah,
Peliharalah sifat rahmah yang telah dipupuk dan disemai oleh Ramadan
dalam diri kita. Harungilah kehidupan hari ini dengan sifat rahmah.
Rahmatilah keluarga kita. Rahmatilah ibu bapa kita. Rahmatilah isteri, suami
dan anak-anak kita. Rahmatilah teman-teman seperjuangan kita. Rahmatilah
saudara-saudara kita. Rahmatilah jiran dan masyarakat serta sekalian umat
manusia. Tidak ada masa yang lebih baik untuk menghayati sifat ini
melainkan pada pagi yang syahdu ini. Tatkala kita bersalaman dan
bermaafan, hayatilah maksud dan pengertiannya. Dan ingatlah dalam hati
dan sanubari kita akan pesanan Nabi sallallahu ’alaihi wasallam yang
tercinta. Jadikanlah ia sebagai pedoman dan panduan, iaitu sabdanya yang
penuh berhikmat sepanjang zaman:
((
َ
ل
َ
و ،ا
ْ
و
ُ
ش
َ
جا
َ
ن
َ
ت
َ
ل
َ
و ،ا
ْ
و
ُ
د
َ
سا
َ
ح
َ
ت
َ
ل
َ
ل
َ
ع
ْ
م
ُ
ك
ُ
ض
ْ
ع
َ
ب
ْ
ع
ِ
ب
َ
ي
َ
ل
َ
و ،ا
ْ
و
ُ
ر
َ
با
َ
د
َ
ت
َ
ل
َ
و ،ا
ْ
و
ُ
ض
َ
غا
َ
ب
َ
ت
ا

ِ
ع
ْ
ي
َ
ب ى

َ
ل
َ
و ،
ُ
وُل
ُ
ذ
ْ
خ
َ
ي
َ
ل
َ
و ،
ُ
و
ُ
م
ِ
لْظ
َ
ي
َ
ل ،
ِ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
ْ
و
ُ
خَأ
ُ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْل
َ
ا ،ا
ً
نا
َ
و
ْ
خ
ِ
إ
ِ
لا
َ
دا
َ
ب
ِ
ع ا
ْ
و
ُ
ن
ْ
و
ُ
ك
َ
و ،
ٍ
ض
ْ
ع
َ
ب

ُ
ر
ْ
ي
ِ
ش
ُ
ي
َ
و ،ا
َ
ن
ُ
ى ا
َ
ى ى
َ
و
ْ
قّ تل
َ
ا ،
ُ
ه
ُ
ر
ِ
ق
ْ
ح
َ
ي
َ
ل
َ
و ،
ُ
و
ُ
ب
ِ
ذْ ك
َ
ي َل
ِ
إ
ا

ٍ
ئ
ِ
ر
ْ
ما
ِ
ب
َ
س
َ
ح
ِ
ب ،
ٍ
تا
ّ
ر
َ
م
َ
ث
َ
ل
َ
ث
ِ
ه
ِ
ر
ْ
د
َ
ص ى

َ
ل
َ
ع
ِ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
ّ
ل
ُ
ك ،
َ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
ُ
ها
َ
خَأ
َ
ر
ِ
ق
ْ
ح
َ
ي
ْ
نَأ
ا

ُ
و
ُ
ض
ْ
ر
ِ
ع
َ
و
ُ
وُلا
َ
م
َ
و
ُ
و
ُ
م
َ
د :
ٌ
ما
َ
ر
َ
ح
ِ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا ى ))

Maksudnya: Janganlah kamu saling berhasad dengki, saling benci
membenci, saling berpaling, (tidak bertegur sapa), janganlah memotong
saudaramu dalam jual-beli. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim
yang lain, dia tidak akan menzaliminya, tidak akan menghinanya, tidak
berdusta, dan tidak mencercanya. Takwa itu di sini, sambil Nabi sallallahu
’alaihi wasallam menunjukkan ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Tidak
sewajarnya seorang muslim mencerca seorang muslim yang lain. Setiap
muslim itu haram (yakni suci) darahnya, hartanya, dan maruahnya.
9

(Hadis riwayat Imam Muslim)

Ya Allah, berkatilah persaudaraan kami. Satukanlah hati-hati kami dalam
ketaatan kepadaMu dan pada NabiMu. Terimalah amalan kami yang serba
kekurangan ini. Kurniakanlah kami keredhaanMu. Kekalkanlah kami di atas
jalan yang Engkau redhai. Rahmatilah kami sekalian Ya Allah, Tuhan Yang
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

ْ
ي
ِ
ل
ُ
لا
َ
ك
َ
را
َ
ب
ْ
ي
ِ
ف
ْ
م
ُ
كَل
َ
و
ْ
ا
ْ
ر
ُ
قل
َ
ء ا
ِ
م
ْ
ي
ِ
ظ
َ
عْلا
ِ
ن ،
ِ
ن
َ
ع
َ
ف
َ
ن
َ
و
ْ
ي
ْ
ا
ِ
ب
ْ
م
ُ
كا
ّ
ي
ِ
إ
َ
و
ِ
م
ْ
ي
ِ
ك
َ
حْلا
ِ
ر
ْ
ك
ّ
ذلا
َ
و
ِ
تا
َ
يل ،
ّن
ِ
م
َ
ل
ّ
ب
َ
ق
َ
ت
َ
و
ْ
ي
َ
و
َ
ت
َ
و
َ
ل
ِ
ت
ْ
م
ُ
ك
ْ
ن
ِ
م
َ
و ،
ّ
ن
ِ
إ
ُ
م
ْ
ي
ِ
ل
َ
علا
ُ
ع
ْ
ي
ِ
م
ّ
سلا
َ
و
ُ
ى
ُ
و .
ُ
قَأ
ِ
ل
ْ
و
َ
ق ُ ل
ْ
و
ْ
ي
َ
ى
ا

َ
لا
ُ
ر
ِ
ف
ْ
ف
َ
ت
ْ
سَأ
َ
و ا
َ
ذ

َ
مي
ِ
ظ
َ
عْلا
ِ
ل
ْ
ي
ْ
م
ُ
كَل
َ
و ،
ِ
تا
َ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
َ
و
َ
ني
ِ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
ِ
ر
ِ
ئا
َ
س
ِ
ل
َ
و .
ُ
م
ْ
ي
ِ
ح
ّ
رلا
ُ
ر
ْ
و
ُ
ف
َ
فلا
َ
و
ُ
ى
ُ
و
ّ
ن
ِ
إ

ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
َ
و .
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا
ِ
و
ّ
ل
ِ
ل .
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا10


KHUTBAH KEDUA IDILFITRI
________________________________________________________________________


ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا
ُ
ر ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
َ
و
ِ
ل
ّ
ل
ِ
و
.
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا

ُ
د
ْ
م
َ
حْل
َ
ا ِ
ِ
ل
ّ
ل
ِ
و
ْ
نَأ
ُ
د
َ
ه
ْ
شَأ ،
َ
ر
َ
مَأ ا
َ
م
َ
ك ا
ً
ر
ْ
ي
ِ
ث
َ
ك ا
ً
د
ْ
م
َ
ح ل
ِ
إ
ُ
ى
َ
د
ْ
ح
َ
و ُلا
ّ
ل
ِ
إ
َ
وَل
َ
ل
ُ
د
َ
ه
ْ
شَأ
َ
و ،
ُ
وَل
َ
ك
ْ
ي
ِ
ر
َ
ش

ّ
ل
َ
ص
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا .
ُ
وُل
ْ
و
ُ
س
َ
ر
َ
و
ُ
ه
ُ
د
ْ
ب
َ
ع ا
ً
د
ّ
م
َ
ح
ُ
م ا
َ
ن
َ
د
ّ
ي
َ
س
ّ
نَأ
َ
ل
َ
ع
ْ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ا

َ
ل
َ
ع
َ
و
ٍ
د
ّ
م
َ
ح
ُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ّ
ي
َ
س ى
ا

ِ
و
ِ
لآ ى
.
َ
ن
ْ
ي
ِ
ع
َ
م
ْ
جَأ
ِ
و
ِ
با
َ
ح
ْ
صَأ
َ
و

ُ
د
ْ
ع
َ
ب ا
ّ
مَأ ،
ِ
لا
َ
دا
َ
ب
ِ
ع ا
َ
ي
َ
ف ، لا او
ُ
ق
ّ
ت
ِ
ا َ ،
َ
و
ْ
م
ُ
ك
ْ
ي
ِ
ص
ْ
وُأ
ِ
إ لا ى
َ
و
ْ
ق
َ
ت
ِ
ب
َ
يا
ّ
ي ِ ، .
َ
ن
ْ
و
ُ
قّ ت
ُ
مْلا
َ
زا
َ
ف
ْ
د
َ
ق
َ
ف

ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
ُ
ر
َ
ب
ْ
كَأ
ُ
ل
َ
ا ،
َ
و
ِ
ل
ّ
ل
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
و
Para Tetamu Allah yang dimuliakan!
Marilah kitakunjung-mengunjungi dengan member keutamaan kepada kedua
ibu bapa kita dan sanak saudara, bersalam-salaman dan bermaaf-maafan
pada Hari Raya yang mulia ini. Lapangkanlah dada kita untuk memaafkan
kesalahan dan kesilapan saudara-saudara kita.

Sesungguhnya, sambutan hari raya dalam Islam adalah ibadah. Maka kita
hendaklah berusaha supaya kegembiraan dalam berhari raya tidak sesekali
bercampur-aduk dengan perkara-perkara berbentuk maksiat dan
pembaziran.

Justeru, dalam keseronokan kita menyambut hari raya dengan berkunjung
kerumah saudara mara dan rakantaulan, menghadiri rumah terbuka dan
sebagainya perlulah dibatasi oleh landasan syariat. Di mana pergaulan lelaki
dan perempuan mestilah terkawal, batasan aurat hendaklah selari dengan
tuntutan Islam, pakaian yang menjolok mata dan tidak selari dengan
kehendak Islam hendaklah dihindari dan hiburan melampau perlulah dijauhi.
11


Marilahkitaraikankegembiraandengancara yang
sederhanaterutamadalammenjamuselera,
danmenyediakanjuadahuntukrumahterbukadansebagainya.

Akhirnya, setelahbergembiramerayakanAidil-Fitri, sama-samalah pula
kitateruskansemangatRamadan yang tertanam di
jiwadenganmelaksanakanpuasasunatenamharidi bulanSyawalsebagaimana
yang digalakkankepadakitamelakukannya.SabdaRasulullahsallallahu
‘alaihiwasallam yang berbunyi :
((
ّ
و
َ
ش
ْ
ن
ِ
م ٍ ت
ِ
س
ِ
ب
ُ
و
َ
ع
َ
ب
ْ
تَأ
ّ
م
ُ
ث
َ
نا
َ
ض
َ
م
َ
ر
َ
ما
َ
ص
ْ
ن
َ
م
ِ
ر
ْ
ىّ دلا
ِ
ما
َ
ي
ِ
ص
َ
ك
َ
نا
َ
ك
ٍ
لا ))
Maksudnya :Sesiapa yang berpuasaRamadhan, dandiikutidenganenamhari
di bulanSyawal, makaiaseumpamaberpuasasepanjangtahun.
(Hadisriwayat Imam Muslim)


َ
ل
َ
ع
َ
ن
ْ
و
ّ
ل
َ
ص
ُ
ي
ُ
و
َ
ت
َ
ك
ِ
ئَل
َ
م
َ
و
َ
لا
ّ
ن
ِ
إ
ا

ّ
ي
ِ
بّنلا ى ، ا
ْ
و
ُ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ْ
ي
َ
ل
َ
ع ا
ْ
و
ّ
ل
َ
ص ا
ْ
و
ُ
ن
َ
مآ
َ
ن
ْ
ي
ِ
ذ
ّ
لا ا
َ
ه
ّ
يَأ آ
َ
ي

َ
ل
َ
ع ْ كر
ِ
ا
َ
ب
َ
و
ْ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ّ
ل
َ
ص
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا .ا
ً
م
ْ
ي
ِ
ل
ْ
س
َ
ت
ا

َ
ل
َ
ع
ّ
و
ٍ
د
ّ
م
َ
ح
ُ
م ا
َ
ن
ِ
د
ّ
ي
َ
س ى
ا
.
ْ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
و
ِ
ب
ْ
ح
َ
ص
َ
و
ِ
و
ِ
لآ ى

َ
ن
ْ
ي
ِ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
مْلا
َ
و
ِ
تا
َ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْلا
َ
و
َ
ن
ْ
ي
ِ
م
ِ
ل
ْ
س
ُ
مْ ل
ِ
ل
ْ
ر
ِ
ف
ْ
غا
ّ
م
ُ
ه
ّ
لل
َ
ا .
ِ
تا
َ
و
ْ
مَل
ْ
ا
َ
و
ْ
م
ُ
ه
ْ
ن
ِ
م
ِ
ءا
َ
ي
ْ
حَل
ْ
ا
ِ
تا
َ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
مْلا
َ
و
.
ِ
تا
َ
جا
َ
حْلا
َ
ي
ِ
ضا
َ
ق ا
َ
ي
َ
و
ِ
تا
َ
و
َ
عّ دلا
ُ
ب
ْ
ي
ِ
ج
ُ
م
ٌ
ب
ْ
ي
ِ
ر
َ
ق
ٌ
ع
ْ
ي
ِ
م
َ
س
َ
ك
ّ
ن
ِ
إ

Ya Allah,
ampunkanlahdosadankesalahansemuakaummuslimindanmuslimatsamaada
yang masihhidupmahupun yang telahmeninggaldunia. Ya
Allah,ampunkanlahsecarakhususnyadosa-dosadankesalahanibubapa kami,
saudara-mara kami, sahabathandai kami, guru-guru kami dan orang yang
menyayangi kami keranaMuya Allah.Limpahkanlahkesejahteraan,
kedamaiandankebahagiaankepadamerekadalamkehidupan di duniainilebih-
lebihlagi di akhiratkelakYa Allah.
12Ya Allah, berikanlah taufiq dan hidayahMu kepada kami semua, kepada
pimpinan-pimpinan Islam negara kami, khususnya Seri Paduka Baginda
Yang Dipertuan Agong Malaysia, dan juga pimpinan-pimpinan Islam negeri
kami, khususnya kepada Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri
Sarawak.

Ya Allah, YaDzalJalaliWalIkram! Kabulkanlahdoa kami, Terimalahsolat
kami, puasa kami, amalan-amalansunat yang telah kami
kerjakansepanjangbulan Ramadan Al-Mubarak, kekhusyukan
kami,sertaperhambaan kami. Dan ampunkanlahapa-
apakekurangandankelemahan yang adapadadiri
kami.Perkukuhkanlahpersatuandanperpaduanantara kami
semuadansemuaumat Islam seluruhnyaYa Allah, YaAkramalAkramin.


ّ
ي
ِ
ح
َ
ت
َ
و
ّ
م
ُ
ه
ّ
للا
َ
ك
َ
نا
َ
ح
ْ
ب
ُ
س ا
َ
ه
ْ
ي
ِ
ف
ْ
م
ُ
ىا
َ
و
ْ
ع
َ
د ا
َ
ن
ْ
م
َ
ح
ْ
ر
ِ
ا
ُ
د
ْ
م
َ
حْلا
ِ
نَأ ا
َ
نا
َ
و
ْ
ع
َ
د
ُ
ر
ِ
خآ
َ
و
ٌ
م
َ
ل
َ
س ا
َ
ه
ْ
ي
ِ
ف
ْ
م
ُ
ه
ُ
تا
.
َ
ن
ْ
ي
ِ
مَلا
َ
عْلا
ّ
ب
َ
ر
ِ
و
ّ
ل
ِ
ل

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful