You are on page 1of 70

TAJUK 7 : PERBEZAAN INDIVIDU

Nordin Tahir IPG Kampus Ipoh

Apakah itu perbezaan individu ???

Definisi Perbezaaan Individu


Merujuk kepada keunikan dan ketidaksamaan yang wujud di antara manusia yang berlainan. Ditakrifkan sebagai variasi atau ketidaksamaan individu daripada norma kumpulan samada daripada sifat-sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah laku sosial, bakat dan lain-lain aspek yang mungkin terdapat dalam kalangan individu dalam sesuatu kumpulan.

Ciri-ciri Perbezaan Individu


Temperamen Tret personaliti, emosionaliti dan pola tingkah laku yang sebahagiannya diwarisi daripada ibu bapa. Tahap Tenaga Keadaan fizikal seseorang dari segi bertenaga dan berstamina semasa terlibat dalam sesuatu aktiviti.

Pola Persahabatan Merujuk kepada aktiviti dalam kumpulan rakannya.

persahabatan

Hubungan Perapatan (vertikal) Ikatan kasih sayang dengan ibu bapa dan amat istimewa dalam hidupnya. Hubungan mendatar (horizontal) Hubungan dengan kawan-kawan

Aspek-aspek Perbezaan Individu


Aspek Fizikal

Setiap individu berbeza dari segi jantina,rupa dan saiz badan serta kemahiran jasmani. Murid-murid juga berbeza daripada kekuatan fizikal. Secara umumnya, tingkahlaku lelaki lebih agresif daripada perempuan Murid lelaki dapat menjalankan aktiviti lasak dengan lebih baik daripada murid-murid perempuan.

Aspek Kognitif
Setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir, belajar, mengingat, menaakul, menganalisis serta bakatnya. Murid-murid mempunyai aras kognitif yang berlainan. Mereka mungkin memproses rangsangan-rangsangan yang diterima daripada persekitaran dengan cara-cara yang berlainan. Contoh:Perempuan biasanya mempunyai pencapaian akademik yang lebih tinggi daripada lelaki.

Aspek Emosi Setiap individu menunjukkan emosi yang berbeza dalam situasi yang sama Murid-murid mempunyai tahap emosi yang berlainan. Ini adalah kerana mereka berasal keluarga yang mempunyai tahap sosio-emosi dan kemahirankemahiran sosial yang berlainan. Contoh:Murid-murid dapat menunjukkan emosi yang berlainan apabila melibatkan diri dalam drama atau lakonan.

Aspek Rohani Setiap individu mempunyai falsafah hidup dan keagaman yang berbeza dengan individu yang lain. Mereka mempunyai agama mereka yang tersendiri. Anak-anak akan biasa mengikuti agama ibu bapa mereka. Contoh:Murid-murid daripada bangsa yang berlainan akan pergi ke tempat-tempat ibadat yang berlainan dan mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang berlainan.

Aspek Sosial
Setiap individu mempunyai cara kehidupan yang tersendiri dan berbeza di antara satu sama lain, termasuk individu-individu dalam sebuah keluarga.

Contoh: Bapa Ali suka memancing ikan dengan kawan-kawannya tetapi Ali tidak suka.

Aspek Budaya
Setiap individu mempunyai sistem kepercayaan yang berlainan. Setiap budaya ada norma-norma dan kepercayaan sendiri. Contoh:Orang India tidak makan daging lembu dan orang Melayu tidak makan daging khinzir.

Tingkah Laku
Perbezaan tingkah laku individu dapat dihayati dari segi pergaulan ,interaksi dan aktiviti sosial. Contoh:Elise sentiasa bersopan santun dan bertutur kata baik dengan rakan-rakannya.

Definisi Kecerdasan

Pandangan Tradisional

Pandangan Moden

Secara am

Kebolehan belajar mengenai belajar daripada memahami dan berinteraksi dengan persekitaran.

Kecerdasan Pandangan Tradisional


Kecerdasan merujuk kepada kecerdasan jenis logikal atau matematikal dan linguistik atau verbal sepertimana yang diberi keutamaan dan penekanan oleh situasi pendidikan.

Guru hanya memberi tumpuan kepada kedua-dua jenis kecerdasaan tersebut dalam proses P&P bilik darjah, pengujian, pengukuhan dan pemberian ganjaran.

Ujian Mengukur Kecerdasan


1. Ujian Stanford-Binet Dihasilkan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon Tujuan: Mengenalpasti kekurangan intelek para pelajar. Lama-kelamaan, ujian ini telah digunakan sebagai alat penapisan.

2. Ujian Scholastic Aptitude(SAT) Terkenal di Amerika Syarikat Tujuan: menganalisis kebolehan matematik, tatabahasa, kefahaman dan kosa kata seseorang murid bagi menentukan kelayakannya melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi atau kolej.

Kecerdasan Pandangan Moden


Teori Kecerdasan Triarchic Sternberg Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner Kecerdasan Emosi Goleman

Teori Kecerdasan Sternberg (1984)


Tingkah laku yang cerdas muncul hasil daripada imbangan antara kebolehan analitikal, kebolehan kreatif dan kebolehan praktikal.

Jenis kebolehan
Kebolehan analitikal Kebolehan kreatif

Ciri-ciri
Kebolehan untuk menilai, menganalisis dan membanding beza maklumat yang diterima Kebolehan untuk mereka cipta, membuat penerokaan dan usahausaha kreatif yang lain.

Kebolehan pratikal Satu tindakan yang membenarkan individu mengaplikasi sesuatu yang telah dipelajari.

Teori Kecerdasan Pelbagai Gardner


Siapa Dia Howard Gardner? Lahir di Scranton pada tahun 1943 anak kepada pelarian Nazi Jerman suka belajar dan minat muzik Professor di dalam bidang Kognitif dan Pendidikan di Havard Graduate School of Education

mendapat pendidikan di Post Secondary di University Harvard Ia telah dilatih sebagai ahli psikologi pembangunan dan ahli psikologi saraf

Multiple Intelligence
telah mengkaji 2 aliran kajian di dalam bidang kognitif dan simbol. menggunakan beberapa kapasiti: kanak-kanak normal dan pintar dan orang dewasa mengalami cacat otak. menerbitkan buku Frames of Mind -1983.

Sepanjang Kerjaya Gardner


1986 mula mengajar di Havard Graduate Scholl of Education di samping meneruskan penglibatan jangka panjang dalam projek zero. Projek Zero = kumpulan pengkaji bidang kognitif manusia yang berfokuskan kepada kesenian.

Memegang beberapa jawatan penting dalam pendidikan: Adjunct Professor- Psikologi - Uni. Harvard Adjunct Professor- Neurologi - Boston Uni. School of Medicine Co-Director - Projek Zero Harvard

Antara Anugerah Yang Diterima


MacArthur Prize Fellowship dalam tahun 1981 menerima anugerah Ijazah 10 kepujian (ten honorary degrees) - Uni. Princeton dan Uni Tel Aviv 1990- orang Amerika pertama menerima anugerah Uni. Louisvilles Graweyer dalam bidanng pendidikan

Gardner Masa Kini


merupakan pengarang kepada 18 buah buku, beratus-ratus artikel. terkenal dengan teori Multiple Intelligence. Pengkritik yang berfahaman mujudkan satu kecerdasan manusia yang boleh diakses/dinilai dengan pengukuran pemikiran yang standard. Buku terbaru - Extraordinary Minds 1997.

Rumusan Gardner
Setiap individu mempunyai lapan kecerdasan Setiap kecerdasan berkembang tanpa seiring Satu / dua kecerdasan dominan dan berkembang sepenuhnya Kecerdasan saling berkait walaupun perkembangannya tidak seiring Kecerdasan boleh dinilai secara berasingan Kecerdasan boleh dipelajari dan dididik Semua kecerdasan boleh dirangsang jika tahu caranya

Kecerdasan Pelbagai
satu set kebolehan yang telah dibekalkan Allah dalam minda manusia.

Antara elemen primer

Memartabatkan Pendidikan Negara Bertaraf Dunia

Menjadi tanggungjawab GURU memupuk & mengembangkan KP ke tahap optimum

HOKI

HOKA

PIZZA KECERDASAN PELBAGAI Rose, C & Nicholl,M.J. ( 1977 ) Accerlerated Learning For thev 21st Century New York.

Bodily-Kinesthetic
Ciri-ciri: Berkaitan dengan kemahiran pergerakan motor halus Cenderung kepada sukan,tarian atau lakonan Belajar melalui aktiviti fizikal Kerjaya yang sesuai:Atlet,penari,pelakon,doktor bedah

Verbal-Linguistic
Ciri-ciri: Berkaitan dengan perkataan sama ada lisan atau bertulis Mahir membaca,menulis,bercerita dan menghafal perkataan dan tarikh-tarikh penting Gemar membaca dan mencatat nota Mudah belajar bahasa asing

Kerjaya yang sesuai:Penulis,peguam,ahli falsafah, pemberita dan guru

Visual-Spatial
Ciri-ciri: Berkaitan dengan ruang Mahir dari segi visualisasi dan manipulasi objek secara mental Mempunyai ingatan visual yang kuat Cenderung kepada seni Mahir dari segi kordinasi mata tangan. Kerjaya yang sesuai:Artis,jurutera,arkitek

Musical
Ciri-ciri: Berkaitan dengan ritma,muzik dan pendengaran Peka terhadap bunyi,ritma,pic Boleh menyanyi,bermain alat muzik dan menggubah muzik Menggunakan lagu atau ritma untuk belajar atau menghafal maklumat.

Kerjaya yang lagu,konduktor muzik

sesuai:Penyanyi,penggubah

Logical-Matematical
Ciri-ciri: Berkaitan dengan nombor,penaakulan dan penyelesaian masalah Berkebolehan untuk menjana dan memanipulasi visual serta mereka cipta gambar mental dari pelbagai perspektif Gemar menyukat,mengukur dan mengurus data Kerjaya yang sesuai:Ahli matematik dan ahli statistik

Intrapersonal
Ciri-ciri : Berkaitan dengan kapasiti introspektif dan refleksi kendiri Bersifat introvert dan gemar bekerja perseorangan Mempunyai kesedaran kendiri yang tinggi Berupaya memahami emosi,matlamat dan motivasi sendiri.
Kerjaya yang sesuai:Ahli falsafah,ahli psikologi, ahli teologi,penulis dan ahli sains

Interpersonal
Ciri-ciri: Berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Bersifat ekstrovert dan pandai berkomunikasi Peka terhadap perasaan dan temperamen orang lain Boleh bekerjasama dalam kelompok Gemar melibatkan diri dalam perbincangan atau perbahasan. Kerjaya yang sesuai:Ahli politik, pengurus,guru, pegawai kebajikan sosial dan ahli diplomat

Naturalistic
Ciri-ciri: Berkaitan dengan alam semula jadi Berupaya menghubungkait maklumat persekitaran semula jadi Peka terhadap alam semula jadi Gemar menanam tumbuh-tumbuhan Gemar berinteraksi dengan haiwan Kerjaya yang sesuai:Ahli sains,pekebun, petani, pencipta alam dengan

Eksistential
Ciri-ciri: Berkebolehan untuk menimbulkan dan membuat refleksi mengenai persoalan berbentuk falsafah berkaitan dengan kehidupan,kematian dan sebagainya. Kerjaya yang sesuai:Ahli falsafah

Verbal-Linguistik

Peka kepada bahasa, makna, diksi, dan wacana projek bacaan/ penulisan, permainan bahasa, puisi
Logik-Matematik

Memiliki pemikiran abstrak, logik, analitis ketepatan pengiraan, saintifik, penaakulan permainan strategi, rekod maklumat dalam graf, lukis peta
Kinestetik

Pergerakan fizikal untuk berkomunikasi / mahir dengan objek dan aktiviti main peranan/ lakonan, pergerakan, membuat model
Visual-Ruang

Berupaya membayangkan idea, konsep, dan imej mental ( pemikiran 3D ) melukis, mereka cipta

Muzik

Peka kepada irama, nada, kuasa emosi, dan oprganisasi kompleks bukan verbal menulis semula lirik, menggunakan muzik dalam p&p
Interpersonal

Kebolehan memahami perasaan, berinteraksi, dan mempengaruhi orang lain


projek berkumpulan, PRS, sumbang saran

Intrapersonal

Kebolehan memahami perasaan, kemahuan, dan matlamat diri secara kendiri belajar kendiri, refleksi diri, projek kendiri / jurnal
Naturalis

Peka kepada alam sekitar, flora dan fauna


aktiviti luar kelas untuk p&p, eksperimen

PELAKSANAAN ( PKT 1 )

PADANAN
Mengenal pasti kekuatan diri dan murid dalam Kecerdasan Pelbagai

Kekuatan Guru
Senarai Semak MICA ( Multiple Intelligences For Adult )

Kekuatan Murid
1. 2. 3. 4. Pemerhatian tingkah laku semasa belajar Aktiviti kegemaran murid masa lapang Laporan prestasi murid Profil kecerdasan murid

PELAKSANAAN ( PKT 2 )
PERCUBAAN

Merancang dan mencuba pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran berasaskan TKP
PROSEDUR PERANCANGAN Bagaimana mengaplikasi TKP dalam P&P

PERSEKITARAN
Cara memaksimumkan potensi persekitaran khususnya kelas

PROSES
Aplikasi TKP berdasarkan kesesuaian

PENILAIAN
Mengukur prestasi melalui kepelbagaian cara

PELAKSANAAN ( PKT 3 )

PENINGKATAN
Mempertingkat kemahiran menggunakan TKP ke arah perkembangan kemahiran berfikir
FOKUS

Strategi penyelesaian masalah

Memperluaskan pemikiran murid Perkembangan kognitif bloom

Menyokong pembelajaran bersepadu - sejajar FPK

Mempelbagai cara penilaian

Menerima hakikat persamaan dan perbezaan individu -kepelbagaian -cara belajar Meningkatkan Kecerdasan Pelbagai individu - potensi tidak terbatas

Mewujudkan suasana kolaboratif di asekolah

Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam P&P

Meningkatkan harga diri, kreativiti, dan motivasi -pembelajaran menyeronokkan

Kecerdasan Emosi Goleman Menurut Goleman,kecerdasan emosi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk mengenalpasti perasa,memotivasi diri dan membina ketahanan dalaman sehingga berupaya menyusun jiwa masing-masing.

Daniel Goleman (1995) Bukunya Emotional Intellingence telah membangkitkan kesedaran ramai tentang konsep ini (EQ). Iaitu kesan didikan kanakkanak sehinggalah kepentingannya di tempat kerja dan hampir dalam hubungan manusia.

Goleman (1995) menonjolkan pandangan yang lebih luas tentang EQ. Beliau menyatakan bahawa EQ mengandungi beberapa faktor: memahami emosi sendiri (knowing ones emotions), kebolehan mengendalikan emosi (managing ones emotion), memotivasikan diri (motivating oneself), menyedari emosi orang lain (recognizing emotions in others), dan mengendalikan hubungan sillaturrahim dengan orang lain (handling relationships).

Komponen Kecerdasan Emosi


1. Kompetensi Peribadi

1.Kesedaran kendiri Kesedaran emosi kendiri Kesedaran mengenai kekuatan dan kelemahan diri Keyakinan diri Penghormatan kendiri Kesejahteraan kendiri demi menikmati kehidupan yang bahagia dengan penuh kesyukuran.

2.Pengurusan Kendiri Kawalan emosi kendiri Kebolehpercayaan Keluwesan Ketekunan 3.Motivasi Kendiri Inovatif Berorientasikan pencapaian Inisiatif Optimis

Kompetensi Sosial 1.Kesedaran Sosial Empati Berorientasikan perkhidmatan Kesedaran organisasi Kemampuan melayani kepelbagaian mengikut keperluan pelanggan.

2.Kemahiran Sosial Kemahiran berkomunikasi Kepemimpinan menjana inspirasi Mempunyai pengaruh untuk memujuk dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi positif Berkolaborasi dan berpasukan Menjadi pemangkin perubahan serta pengurusan konflik.

Implikasi Perbezaan Individu Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran

Kesediaan belajar Penentuan objektif dan aras pengajaran Kewujudan pola tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru Perbezaan gaya kognitif dan gaya belajar

EQ VS IQ
IQ
Diukur melalui ujian kecerdasan Wechsler Intelligence Scales. Kemampuan berfikir secara rasional. Kemampuan memecah masalah dari segi ketepatan, kecepatan dan kedalaman mengenai sesuatu tanggapan. Berasaskan baka /genetik semulajadi tak dapat diubah.

EQ

Tidak dapat diukur. Kemampuan memahami dan mengendalikan, mengarahkan EMOSI diri sendiri serta kemampuan mengendalikan mengarahkan emosi orang lain. Satu subset kecerdasan sosial melibatkan kebolehan memantau emosi, sendiri dan orang lain dapat mendiskriminasikannya dan menggunakan maklumat itu Kedua-dua ini tidak berlawanan untuk membimbing cara tetapi pemikiran dan tindakan berinteraksi secara dinamik dalam dunia sebenar seseorang itu.

Tiga Aspek Emosi


Cognitive Experiental ( dijelaskan dengan perkataan. Behavior Expressive ( Non verbal expression mimik muka, gerak badan, gesture, posture, dll) * Physiological- biochemical ( aktiviti otak, suhu badan, kadar denyutan jantung dll)
* Hanya BE dapat dilihat dan 2 aspek lagi sukar dilihat.

Apa itu Emosi?


Perkataan emosi datang dari bahasa Latin emover iaitu diterjemahkan:
To move To excite or to agitate Pada hari ini konsep emosi meliputi semua aspek mencucapkan kasih, cinta, sayang, benci, menarik, aggresif, atau apa saja perasaan yang bermakna. Tanpa perasaan hidup tidak bermakna dan kosong.

Suatu tata susunan personal, emosi, dan Kecekapan sosial serta kemahiran yg boleh mempengaruhi untuk berjaya dalam menghadapi tuntutan persekitaran dan tekanan (Bar-On, 1997) Dr. Reuven Bar-On, the originator of the term EQ

Emotional Intelligence Competencies


..adalah kapisiti untuk mengiktiraf perasaan kita sendiri dan orang lain,untuk memotivasikan dan mengurus emosi diri kita sendiri serta hubungan dengan orang lain..

Kecekapan

EMOTIONAL INTELLIGENCE COMPETENCE (EIC)

Personal
(PC)

Kecekapan Sosial

(SC)

KOMPETENSI KECERDASAN EMOSI


KOMPETENSI PERSONAL
Bagaimana seseorang individu menguruskan diri sendiri

KOMPETENSI SOSIAL
Bagaimana sesorang individu menguruskan hubungan

KOMPETENSI PERSONAL

Kesedaran Kendiri / Self Awareness Menyesuaikan diri dengan isyarat dalaman: mengetahui kedudukan dalaman, keutamaan, sumber dan intuisi

Pengurusan Kendiri / Self Management Mengurus keadaan dalaman, dorongan dan potensi

KESEDARAN KENDIRI
Kesedaran Emosi Kendiri/
Emotional self-awareness
mengetahui emosi sendiri mengesan impaknya menggunakan gut sense sbg panduan membuat keputusan mengetahui kekuatan seseorang mengetahui batasan

Kesedaran Ketepatan Kendiri/


Accurate self-awareness

Keyakinan Kendiri/
Self-confidence

Kepercayaan yang tinggi terhadap keupayaan diri


Keupayaan dan kesedaran untuk memahami, menerima dan menghormati diri sendiri.

Penghormatan Kendiri/ Self-regard Kesejahteraan/

Berpuas hati dengan kehidupan sendiri, Happiness menikmati kehidupan sendiri dan bersama orang lain dan bergembira dengan mempamerkan emosi yang positif

PENGURUSAN KENDIRI SELF MANAGEMENT


Kawalan Emosi Kendiri /Emotional Self-Control Keupayaan mengawal emosi

Kebolehsuaian /Adaptability

Keupayaan menangani perubahan

Kebolehpercayaan /Trustworthiness

Amanah dan boleh dipercayai

Ketekunan /Concientiousness

Berhati-hati,cermat dan bertanggungjawab

KOMPETENSI SOSIAL /SOCIAL COMPETENCE

Kesedaran Sosial / Social Awareness


Kesedaran tentang perasaan, kemahuan dan perihal orang lain

Kemahiran Sosial / Social Skills


Penyesuaian bagi menggalakkan respon yang diingini daripada orang lain

KESEDARAN SOSIAL SOCIAL AWARENESS


Empati / Empathy
Sedar akan perasaan dan keperluan orang lain mengambil berat Kesedaran keperluan pembangunan individu lain dan membantu untuk peningkatan Keupayaan membaca perubahan emosi selaras dengan perubahan politik semasa.

Membangun Individu lain/Developing others Kesedaran Organisasi / Organizational Awareness

Berorientasi Perkhidmatan Boleh menjangka, mengenalpasti dan memenuhi keperluan individu /Service Orientation Melayani Kepelbagaian /Leveraging Diversity
Membina peluang-peluang melalui pelbagai ragam manusia

KEMAHIRAN SOSIAL / SOCIAL COMPETENCE


Kepimpinan berinspirasi /Inspirational leadership
Memandu dan mendorong desakan visi

Komunikasi /Communication
Pengaruh / influence Pemangkin Perubahan /Change Catalyst

Menyampaikan maklumat yang jelas dan meyakinkan Menggunakan pelbagai taktik untuk memujuk

Memulakan hala tuju baru Mengurus dan memimpin perubahan

Kelebihan Memiliki Eq Yang Tinggi


Berupaya menghadapi emosi yang tegar (hardiness) Empati: Mengenali dan membacaemosi. Menangani dengan baik perhubungan.

Karakteristik Cerdas Emosi


Mampu memotivasi diri, independen & percaya diri Mampu mengawal dorongan & menunda Memulai, tekun dan menyelesaikan tugas Tidak menunda, tahu bila perlu bersekikuh Menterjemahkan fikiran menjadi tindakan yang efektif Tahu dan dapat menggunakan kemampuannya Tidak takut risiko dan menerima kritikan Berusaha mengatasi kelemahan diri Memusatkan diri, baik pada masalah yang lebih besar Seimbang dalam fikiran kreatif, analitik, dan praktis.

Banyak kajian tentang dimensi EQ telah dijalankan dengan mengukur konsep-konsep yang berkaitan dengan EQ, seperti kebolehan bersosial (social skills), kecemerlangan perhubungan inter-personal (interpersonal competence), kematangan psikologi (psychological maturity) dan kesedaran emosi (emotional awareness) lama sebelum konsep kecerdasan emosi atau emotional intelligence diperkenalkan.

Kajian-kajian ini mendapati bahawa penekanan tentang unsur-unsur yang ada kena mengena dengan EQ menjadikan pelajar lebih stabil dalam perhubungan dan interaksi sosial mereka berbanding dengan pelajar-pelajar yang tidak didedahkan dengan konsep EQ ini. Kajian juga telah melihat bagaimana kaitan positif antara EQ dengan sifat kepimpinan, pencapaian secara kumpulan, pencapaian individu, perhubungan social, perubahan dalam pengurusan, di samping menyidiakan alat pengukur kepada kejayaan tersebut. Menurut Goleman (1995: 160). Emotional intelligence, the skills that help people harmonize, should become increasingly valued as a workplace asset in the years to come.

Rumusan
Ingatlah bahawa, bukan hanya mempunyai kelebihan IQ tinggi sahaja tetapi perlu ada keupayaan EQ tinggi untuk menentukan kejayaan dalam semua bidang. Pada hakikat kombinasi antara IQ dan EQ yang memberi kejayaan dalam pelbagai aktiviti dalam kehidupan dan menilai keadaan kerja harian. Adalah tidak menghairankan banyak syarikat dan organasi yang besar memberi pendedahan kepada pekerjanya dalam program latihan untuk mendapatkan pengalaman berguna secara semulajadi yang dapat membantu untuk mepertingkatkan kefahaman emosi, ujudkan pengelibatan lebih efisen dalam mengurus hari ke hari dalam kerja serta kehidupan sosial telah berjuta-juta dollar dihabiskan di seluruh dunia khususnya pada pekerja kolar putih.