P. 1
ဘဲဖြတ္သည္မထား

ဘဲဖြတ္သည္မထား

5.0

|Views: 7,604|Likes:
Published by Dr Chat Free

More info:

Published by: Dr Chat Free on Oct 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2015

pdf

text

original

oooo_ oO5t

!"#$% - &!"'(4


oqtaog5c æoo5octooto_ oococ5coot_ oqoo`o@ oqOooqo_¡
OOoo5 oo¸o5_oto æoooc æ@ ooocoqo_¡
æoo5oo` ocoo5 acoac O5tO5t_ocoo_ oc_to oc_t oct_ooc5 oo@
O5t_oooo_¡ oooqto¸c ocootoo_t ooacoo5oo æoO5tcg5 ooo
o_o_oo5 oo`tooO5to_ æoqtOoc goq_oo_¡ Oo_o5co_t ooo_
ocoo5ootoc ooacoo5oo_t go_ æoc_oc acoo ocoootoc
æooæc5to¸5t octooqo_¡ Oæo O5tO5t_oco oooo` oco_t _o__o5og5c
æo5too æocto oo5ctoo`toot ocO_o5o¸c o¸qo`oo5o_¡
"O5t oo5co o¸cooo . . "
"o¸coo5 o¸co`oo oo5cgo . . o`oooo oooqoq5 . . O5t oo5ctoqo`oo . . "
O5tO5t_oco ooo _o_octoo5 oo`cot_otacoto æoctoooo@
oqæ5tcoOo_octogo oqoo@ gqtoqo_¡ acooo_t æ_ootooooo_oc
O5tO5t_oc ocoo5o coo`ooo` _oco5oæ5c oooot oootoqooo_¡
_cctoqoo5 co5tootooo5 oqoo@ gqtoqoqoo5o_t O5tO5t_oco
oo5oo_o5coo5 o¸ootæcooo5 acoæ5t co@ _o_oqo_¡
o goqc_o5oc acoo O5tO5t_oco aoOto`to5oo5 a_oootæco
oæ5toqoo@ coooog5 O5tO5t_oco ocoooto5 OqOqot@
o5tgooo_¡ acooo_t ooo æoctooO5to_ O5tO5t_oco _o_ootocto`@
ooo5ooqoo5 aæ_otacoto5 acoo gcoo_oc oooO5to_oc ooto æ@
Oooqo_¡
"æ . . oo5cgo . . æoog5ooooo5 q_tq_too¸5o`_t æooqo5
ooo_oco5tgc oooo5o gocg5 oo5ctoo"
"o`o_o5co oooo ooo¸aco ooqg5o oo5co oo` o5o5oo`"
"oqt oo5oo5oo5cto æ_ooo`oo" O5tO5t_oco_ acoæ5t o¸ccg5
o¸ooc5ctootOt_ot o_o5ooo¸qoco5oc acoo ooo oootootoo` o oo@
ooooo_¡
"æt oo5c _o_o`o5too . . . oc oc oo_otoo5o" O5tO5t_oco oooo5


oocoocac oooqoo5oo¡ oo5ooqgoo5o_t ooo coOoc aco _o_oo¸
a_o_ooo5 oao¸5to oo5to5t oo` oo`o@ o5goo5o_¡
Oo_o5coc acoo æoo Ota_oocoo_oct o_o_ooooo_t æoctoc
ooooO5too5 ootoot_o_oqoo5 oo`cacoto o_o@ oooo5
o5tootO5tooo_¡ Oæo¸qo5oc _otO5tg_o¸5too5 acoo ot_oto ooo
oo`c_o5to og5oo5_oto¸c oatootoot_oc o5to¸o¸ægo5ocoo O5tO5t_oc
oc5toogooo_¡ acooo_t oo oaoo _o_ogq qtcoo5_o _oco_æoo
O5tO5t_oco aæ_otacoto æo5æo5 ooqoootgct O5tO5t_oco
aoto5o5ootoooo` oooo¸@ ootoqooo_¡ Oooooqgoooc acoo
a_oootæco O5tO5t_oco a_oootæcoo` o oooo5 oo@ o_oo_oo
coqotooo_¡ _otoo5o_t acoo oo o`to oooq oooq oo5@
o_5cooo_t ooootoqg5 oo ot_oto ooo oo`cocto5t aaooto¸5tac
oooooqo_oc oo`cocto5too5oo_t oooo_oc ooooo5oo5c
ogooo__oc@ O5tO5t_oco5 ooqacoOcac_oc@ o5g_oto¸c acoo
oo¸5_oco¸o_oto æoctoct@ ooO5toooo5o_¡
acoo ooo O5tO5t_oco aæoooo` o o5oo_ot ooa_oooto¸5to ooo
a_oooto¸5tooo_t o5ooooo_¡ Ooooq acoo_ O5tO5t_oco aotooto
oo o`tco_oc æ5to`tog c@ cootoooo5o_¡
"æ . . o . . o . . o . .o5t . . o5t . . .o5tooo5oo5cgo"
O5tO5t_oco ooo_oc _oo@ ooæoæooot gooo5gct ooo oo`cacoto
cooo5too _o_oooqo_¡ oco`ocg o`tootooc oo5@ Otootooo`
ooto_¡ ooo5o_t æoo¸æ_o_o¸5tooo5 acoo_ oo ot_oto
oc5ooo`ctOoOtooctooto oc5oooooc oogo5 ooO5tooo_¡
"O5t . . oo5co oooo¸coooq5"
"o¸co5oo` oo5cgo . . o¸coo_t oo5coo` ooo oooo5oo`"
Oæo_oco5to _o5tgoo5æo` acoo_ O5tO5t_oco o`t_ocooooto
o¸_co5toæ5c oæ5toqtqotooooo_¡ O5tO5t_oco5o _octOqooo5
gooægqo_o5c ocooot ooooo oqoc@ oqoooo5o_¡
ooo oc5ooo`ctocto æg__o_o¸5too_t octo¸o5o_oc
oc5oooa_oooto5t ocooac oc_o5toc gc@ oqoo5ooo_¡
æo¸qoq_ooo5o ooooo5 acoo oO5coo@ oqoooo5 oo ot_oto
O5tO5t_oco oc5ooooocoo@ æo5oooctoog5 "_oo" oq æoacæo
oto5 ocooo¸ oco5too5o_¡


"æ5t . . oo5c . . "
ooooo5o_t O5tO5t_oco5 æoo _o ægo æo¸_ccccooto5 _oco`o_¡
ooo oco`o¸ æotooooto_oc ooo oc5ooo`ctOo oooootot_otoco5t
oo5æo` q5o¸co5toqoo_¡ o¸oto¸coo5 acoo_ O5tO5t_oco oæ5@ oo
gcoo_oto æoooOc ot@ oqtoooo5æo` ot_oto og¸oooooctooto
oo ot_oto _oqoa_oo¸o oc5ooo æoo`oooc oc_o_ogo¸O5to5
oc5ooooo æo5æo5 ooootoqooo_¡ O_oc oo oooo_t
O5tO5t_oco aotoo`ctooto¸5to æo5æo5oot oooo¸ootgct a_ooot_oct
cooqo_oc O5tO5t_oco ocoooto5 oococ_oc otoq@ o5_oqo`oo5o_¡
Ooq5o acoo_ ooo aacoto oqt@ cootoogct ooacooo
O5tO5t_oco o¸_ctoæ5oo o¸_octo5 ootacooo oogg ooooO5t_oto¸c
oc5ooooocooO5too5 oo ot_oto oo_oto_ot Otoctoog5 o_oc_oc
æoo¸5tacæo otoacooq oco5tooo_¡ _oooqto_oc O5tO5t_oco5o_t
q5oq_ot acoo otOoo¸5to5o_t o¸qtcoo¸o ac_to5too¸5 ægo5aco¸_to
oc_o_cqoo_t oc5toqgooo_¡ O5tO5t_oco5 q5o_o ooco5o
æOæoo¸o oo5ctoo5 o5oægo5o¸5tac ooo _octOqc5 O_ooqoo5
goocoo¸5to æacooctooqo_oc O5tO5t_oco_ ooo oo`cootacoto
o5tacoo¸ o5tootO5tooo_¡
"oc . . oc . . oo5c . . oo5c . . æct . . æct . ."
O5tO5t_oco5 OqOqoto¸o __t__oq_oto¸c acoo oo¸5_oc_oto oæ5toq
_oc_cO5tooo_¡ acoo_ oq5ootæoco og5ogq ococo¸o5 ooo5@
o_oto_oto¸ct oocto æ5toqoo5c@ OtO_oog5 "oo" o@ oo otoq_oto5
O5tO5t_oco oc5ooo`ctOo æotO oco5toooo5o_¡ O5tO5t_ocoo_t
acoo oo¸5_oc_oto oæ5toq o¸c_coqg5o æoooOc oo_o_o@ acoo
o¸o_oqoo5 gcæo_oto otoqtooooo_o¡
"æooot . . oo5c . . "
"o5_ocoo . . O5tg¸ . . "
"O5t . . O5to5oot oo5t_oOco`g¸ oo5cgo"
O5tO5t_oco o¸ootæco5 æg_got@ octocto_oqg5ooo_¡
"æcoo`O5tgo . . ctgocg5ogo`ot"
acoo_ ootooto æoq_o5oæ5coc oo ot_oto æotO ooo@
octO5to_¡ Ooq5o ooooo oqoqo_ O5tO5t_oco a_oootæco c@
oæ5tcoooo_ot oo ooacoo_oc ooo aæ_oto¸5to ooqoootooo_¡


o_o5oo5oc O5tO5t_oco_ oo_oto_ot otoqo5_oto¸c acoo oo¸5_oc_oto
oc5oc5oo ooq_oq@ octooO5t_oqo_¡ o_æo`o¸o acoo_ oo ot_oto
oa_oo¸o otooto¸oo¸ oo5cootoo o¬q5toqoo_oc o¸ct@ otootoqo_¡
O5tO5t_oco5 ægqgo5o_oc acoo oo5co¸oo¸5to oacg_go5oo5o_¡
"o`ooq5 . . oo5c . oq5ooo5o5 O5to o_o5gg o_oq"
"O5to ooo5ccq o¸co5o`O5tgo O5toogc oqtogooooo5cooæ5o
ooo`otoo"
"æo_o5q _o`oc oo5cgo . O5to o¸coqto O5tg¸ ocoooto oo5coo5o
oæoO5to5 oq5o_otoo5 oo5coo_t oq5o g gooo5oo oqoooo¸t
o5t_ot æoooogoo5o5ooo5 oo5co oq5to . . oo5t"
"oo5cæooooo5 coo¸o`O5tgo . . æoooogct ocogoæ5cc_ot O5to
o5oo5cto5oo`"
o_o5_oto_ac acoo _c_co5o5oot otooto¸oo¸ oo5c@ otootooo_¡
ot_otooo5o oc5ooo`ctooto o¸_too_oc o5oo o_o_o ctctococ_oc
acoo5ocotægo5 oo¸oooo_¡ Ooq5o acoo_ O5tO5t_oco
a_oooto`tæco oæ5toq coqoto_otoq5o ootooto oooctoctoo@
æo¸ootootoooo5o æooo_oo oo_oot_ootoot oo5cotootoog5
ac_tcot æo¸_ oo¸_o¸5t_oc@ oog_o¸5t o_oc_oc Oo@ _o_co_oto5t_oooo_¡
O5tO5t_oco_ o5oægo5o oo5ctoo5ct_ot oo5to_æ_ocooc@
o_to5tgo_¡ O_oc oo5o¸5to ægo5 oo5oc_tcooæo_o5ctoo_t
oo5ctoo5ct_ot ooo5oo`o q5to_o¸o go5tgoo_o¡ O5tO5t_oco_
o¸ootooto¸5t cct@ o¸o5o5 _co@oqooo_¡ oc_to oc_t ooooot
ooO5t_o_ot ac_tcoto æoogoo¸5to5o_t _oqoq@ oq_oo_¡
æoqcoo¸ _o5o5t_otoo5æo`ocoo5 _cooqoo5 acoo oooto5
oog5to5o_¡ _otoo5 "oo5ctg¸o5t . . . O5t" o oooo¸_oc ootooooo_¡
O5tO5t_ocoo_t o`tcoooo_oo gocat_oc ooo oo`ctooto _co_og5o_¡
acoo_ O5tO5t_oco qoooto qotooo_¡ Ooq5o ooo
o`t_ocoo`ctoo`ctooto¸5to o¸_c@ oco5too5ooæ5coc acoo a5oo`cto ooo@
qotooo_¡ O5tO5t_ocooo5 ooo o¸ootooto¸5to _oq@ ooO5to5
æo5ootoqt@ ooqo_¡ ooo oc5ooo`ctOo _oq@ oo¸ogootoo5 acoo
otoq_oto5 oo_oto_ot _oq@ o5oo5co5ooo_¡ acoo_ O5tO5t_oco
a_oootootooo oooo5 cooo_oqoo5 O5tO5t_ocoo_t oo a_oootooo
_oq@ coo5 qotooo_¡ æoq_o5oæ5c qot_otoo5æo`ocoo5 acoo


a_oooto¸5to O5tO5t_oco a_oooto¸5too o@ o5ooooo_¡
_otoo5 acoo o¸oa5o ooo gco5toooo og5o@ o5to5 aotacoto
oco_c cootoqgct O5tO5t_oco oc5ooo`ctOo _oq@ oa_ogootoo5 oo
otoq_oto a@ o_5c@ oog5tootooo_¡ O5tO5t_ococoo5o gcOoc
Oo@ o5tgo_¡
"oc . . oo5cgo . . oo5og5oo` oo5oo5_o5 oo_oto5o_oc . . "
"oco` aco`qoo5 o5o o_oco`ot æo¸cgo _oto5oo5o_t o5_oco oooac_t
o_ooo5o5 oooo5to . . "
acoo_ æoo5oc o5o_o5@ oq_o_ocoo5 oo otoq_oto æ5t_oc
oooooooot otooto¸oo¸ oo5c@ otoooo5o_¡ æcoq . . æcoq
aco`oo5o_oco5 o`toot oo5ooo5tgo_ æo¸qo5oc O5tO5t_oco
ocoootocgoo5 æo_o5oo`ctocoO5co_ co@ o5to5 ooo oooctg
gooootoo_ ocoootæa ooooc5 ctoctOtoo`o@ o5tg_o _oco_¡
acoo_ otooto¸oo¸ oo_oct_oct oo5c@ otoot_oto_ac oo o¸5oOo@
O5tO5t_oco aotootacoto oo_oq _5_oqoc ocoto¸ct ooootoqo_¡
otoq_otooo5 O5tO5t_oco oc5oooOo ootOtocto5 ot_oto _co@
O5tooo_¡ o¬o¸_o5oo5æo`ocoo5 O5tO5t_oco oootooto5 oooogg
_oc@ o5oo5o_¡ _otoo5o_t acoo ooot_oto oo@ O5too5 ooo
oooooto¸5to acoo oo¸5_oc_otoo` oooc o`t_otoo og5o@ o5to5
oct_ooc5 ooO5tooo_¡
"oct . . oo5c . . æct . . oct . . . " æoogooo _octOqo5o5 O5tO5t_oco
oooo æoooto¸5to oooog5tg5toot Oooo` @ o5goo5o_¡
"O5t . . " "oo5c . . " "oq5ooco` ooo¸cootoo O5tgo . " "oo5c . .
oo5cooo5ooo . . ooo¸co_t oooo5oo . . " O5tO5t_ococoo5o
ooo¸coq_o oo5o acoo oo_¡ oocootoo_oct _oco_¡ O5tO5t_ocoo_t
oOcO5to_ æoctoc oq5ooc_oooogq oo ocootoooo¸_o _oco_¡
O5tO5t_oco ocootooo_ac acoo oo æoqoc o5o_o5oq_o_ocoo5
otoq_oto oooæ_oo oo_oot_oot oooooo otoot_ooo¸ oo5c@
otootooo_¡ O5tO5t_oco oc5ooo`cto5 oo¸ooo5o_t oOoæo¸
_otO5too5 ac_tcoto oog_o¸5to5 oc5ooo`ctOoc cgoqo_oc "co . . _oo . .
ooo . . " o@ oootot æoooto¸5t Oo@ o5to_¡
"oo5c . . oc . . . oo5coo_to5 . . o_oto_otooo` . . oæ5co5to5o . . "
O5tO5t_ocoo oco¸@ Ooo5oo5 ootgqoooo_t acoo a5oo`ctooc


octo¸oot_o_coqg5 oo o5ocoo¸5to o@ O_ooo5cto¸qto5ocoo5o_¡
Oo_o5c acoo_ O5tO5t_oco o`tooootacooo oo_oq_5_oq c@
qotoo_oto¸c _oto5to¸O5too5 ooo aæ_otacoto ooq5q5oot o¸c_c@
oooo_ot oo5coo o_oto_otoqoqoot oo5coo_oc O5tO5t_oc
ooo5ctgoo5ooot otootoqooo_¡ Oæo`oc O5tO5t_oco_ oæ5oooq@
ooo o`tooto oo5@ oo5@ oco5 Otootoqgo¸oo ooo oo`cacoto ocoo
o5too_ococ _oc@ o5oo¸_o_oco_¡ O5tO5t_ococoo5o æoo5oc goooo
Oqoq_o_oco_o o¸oto¸coo5 acoo oo5ctoo5ctooo_o _oco_¡
oo o_oto_otoqoq oo5co¸oo¸5to acoo_ googo goocooo_¡
"æt . . oo5c . . " ægo5oo¸oqoo5 O5tO5t_ococoo5o æoo5cgoo5to_oc
oqocqcq_oc ooo¸ ooo5 _oc@ o5tgo_¡
"O5t . . oo5c æ5togoto5"
"oc . . ooo oogoo oc"
"oco_o5ct_otoo5 oto¸coo O5tgo"
"O5too5 o5o q5too_ot . . oo5cooo5o"
"o`ogc O5tg5 oo5co ootoooqooto`o5toc"
"æ . . . "
O5tO5t_ococoo5o æotooqgo__o5tOo5oc goootooo
_o5o5tgoo5o_¡ O5tO5t_oco o¸oa5ocooto5 goo@ o5tgo_¡
"ooo` O5tgo ootoo oO5oooo`o5toq5"
acoo oq5oo_ooOo@ ooo oo5cto_oqo_¡
"æ oo5coo_to5 oæocoogco_t go5tqo5 O5tgooo oo5cgo"
acoocoo5o o5o oo_o5oo5o ooo oooo` o o_oocoooc oo5o@ o¸o5
coo¸oooo¸o oc_oc _co@ oqoooo5o_¡ o_o5ooo` . . o5ocooo
_ooqtoqo5 goocooo _octOqoqoo5 O5tO5t_ocOo æoooto¸5t
Ooo5gooo_¡
"oc . . oo5cooo5 ooo5o . . o . O O . .
ooco`oo5 oo5cæ_o_ooooo¸5oooo oo` Oo` O5t ootoooO5oooto`oo
. . oqt . . oo¸oa5_otoo_t _ocoqooo5 oo_o5o¸cot . . "
acoo oo otoq_oto O5tO5t_oco oc5ooo`ctOo o@ Ooo5 ooo
oooo` o O@ ootooo_ocoo5 O5tO5t_oco5 acoæ5t o¸ooc5ctoot Oto5
o_o5oo_ot ooo oc5ooo`ctOo Oo@ O5t_o_ocoo5 acoo æg_oo ogg_oc
o5oo5coqoo5 ot_oto o¸ootooto¸5t octo5toæ5c oot_o_oo_oto


oocoo` ooc ooo oootooto ootoooO5o@ oqtootoooo5o_¡
o`oooo O5tO5t_oc ootoooO5oootO5to_o ocoooo¸o_oc acoo ooo
_o__ocootgo_¡
oooqtoqt _ocoqoo5 o`to ao@ o¸ootgo_¡ c@ oO5oO5too5 ooo
otacooo o5ooo5 oo`cacoto o¸@ ootooo_¡ O5tO5t_oco
oc5ooo`ctOoc goqoo5 oc5oc5o oco¸_otO5to_ æg_o¸5to5 ooo
oc5ooooooq@ oo_oto_ot coOoo5 cto¸oqg5 ooo oo`coqo¸5too` ooc
og5o@ oq_o_oco_¡ ootoooO5o@ oqtootO5to_oc qoOo oo@ _oqo5t
oo5ctocto5tgo_ O5tO5t_oco oco5t_oto¸5to5 ootæo¸o coocg5_ot_oc
oqoo oco5t_oto¸5to oæ5ooo oo`cgctaco_o5tooq@ oq5oooo
ooocoto5o5oq _o_tOoo5 oo`ctoct@ æg_oo cg@ o_o5coooqoo5
ooo oc5ooo_oto5o_t acoæ5t æoogo5tooo_ocoqgooo_¡ acoo_
ooo oq5ooooc otootoO5oo¸oo og¸ootooooo5 goooo
_octOqoqto_oc ooæ5æ5 _ocoqoo5 O5tO5t_oco oc5ooooo ot_otoOoo
æo5ootoo@ oO5oooooo_¡ Ooooo_ac O5tO5t_oco
oc5oooo_ ooq oco¸o_oco5tgo_¡ _otoo5 acoo ooacooo
O5tO5t_oco oooo5cg5oo5ctooo5 oco5tootoot_oto¸5to ocoooco¸oc
oco5 ooooooqo@ ootooo_¡
"oo5c . . oc . . oct . . octoo5oo . o5 . "
oo¸ccoooo _oct_ooqto5 coog_acoo5oo5 O5tO5t_oco ægoo
ocacoo5o o_o5o5oo5o_¡ O5tO5t_oco co5tæoto5oc ooo
oco5t_oto¸5to ooqo@ ootoqoo5 acoo ooo O5tO5t_oco o`tooto
googo ooocoog5o ooo oc5oooooc oooO5o@ O5too5 oo
otoq_oto oo5c@ octoooooo5o_¡
"_o . . æ5t . . æooot . . o¸o . . o¸o . . o¸o . . "
O5tO5t_oco o¸oa5ooto5 oo5@ ooo5tgo_¡ ootoooO5oO5too5 ooo
oootootocooto5 og¸o o_o_o¸o5tooo _oco5tg@ acoo ooo ooo
æoctoc o@ O5tgo_¡ acoo ot_oto5 O5tO5t_oco oc5oooOo
otoacooqoc oco5t_o_oco_¡ O5tO5t_oco goto`o5too5 ocootoot_oto5
o¬_o5Ooæ5coc ooo`@ oqoo5o_¡ ot_oto oo@ ooctooto acoo
goO5tooo5 ooo oco5tootoot_oto¸5to ooooooqoootgct
oco5t_otac_ooto _ooooo5 O5tO5t_oco cæoo`oooto5 Oooo`
o5ooo_¡


"æ . . oo5c . . oc ."
oc_oooo_o ooogoo5 O5tO5t_oco q5oqgo__o5tOoc gcOoc
Oo@ o5tgoo¸o_¡ O5tO5t_oco cæoo`ooot Oooo` o5oo5o acoo
ooo ooo _oto_5cgtac cæoo`ooot_o5t oc_o5tooo¸5oo
oooc5ctoo@ _c_co5o5 ooootoqo_¡ acoo oooc5cto`¬o_o5c
ooo cæootoc g¸oo _ocoqgo_¡ oo¬æocto5oc ooo oc5ooo`ctooo¸5o
q5o¸coæ5coqoo5 oooq5o5 oo¸5oooo5tgoo5o_æ_oc acoo otoq_oto
ooo oc5ooo`ctOo ootocog5oo5ocgq oao¸5t _oct_oo5goo5o_¡
o`ooooo_t acoo oo oq_oto ooctootoo¸¡
"oo5c . . oc . . oct . . octoo5oo . . "
oooooooc oooO5toooo oooq o_o5oooooo_¡
_o5toogoo5 acoooo5 O5tO5t_oco_ o5oægo5o oo5to5 Oægo5o
æoqæoctooco5 ooocgoo5 goooaoo5¬o5 Ocg5tc5 oo` o5_o_oco_o
ooooooooo_¡ acoo_ O5tO5t_oco oc5ooo`ctOo og5ooqo_
otoq_ot otoacoo _co@ O5tg5o oo_oto_ot oc5cto5 co5_oc oog5to5oo
oo5o_¡ o¬oqoo5o O5tO5t_oc oco5t_ot ocoooco¸ooo oooo_oc
ooocoo_ot o¸qoqoo5 oo otoq_oto oooooo oo5c@ octoo
oooo5o_¡
"_o . . _oo . . oo . . æc . . æ5t . . "
acoo otoq_oto5 ootoc@ o5too¸_o¡ o_oq5ooo5 acoo oo
otoq_oto ocoooo5o oOo_ot oco¸o_oct ootootac oqoqoo5c@
otooto_¡ oo ooacoooo_t O5tO5t_oco oco5t_oto¸5to
ooqoooooootoqo_¡
"O5t oooco ooo5ctoooooo5t"
"æct . . oo . . oo . . oOo _oct_octoot oocoto` . . æ . . oo_o . . oo5c .
oo5c . . "
acoo oo oo5cæ5to oto5 oo5cooo_æ_oc ooooooo_t
æaoæoctooooto_¡
"oo5c oo5co5 ooo5o¸oooooo5t"
"o¸ . o¸oo . . co5too_o5qoo5 . . oo5c . oo5c q5q5o5 oo5c . . æc . . oct
. . oct . ."
O5tO5t_oco ooocto5 ooæ5ct@ oqoo5 o¬5g5o æoctæo5oo_
gootoo` @ o5oo_o _oco_¡ ootoooqt@ otoq_oo__oc@ oto


oc5ooooo o¸oa5o¸ctoco_o_ oco_ooooo¸¡
oc5ooooæ5ocoo oq@ ootoco5 Otoo5coq_ot ocoq_octo_o5c
oc5oooOoq5tg oc5oocac otoqoo5ot_otoo5 oooooo_oco5
oco¸ootoooct oco`O@ ooooqoo5g5 O5tO5t_oco5
æo_toooo5ooæ5c oo5ctoqg_ot oooo¸c ooo oootooto_oc
ooooo oq@ ooo5_o_ocooo_¡ O5tO5t_ococoo5o
o5oæOoæOoo og5oo5qt_ooo5o ooogoo5 acoo_
ooocoo_t _oto¸co5o oq_tOqtO5tgo__oc@ oo ot_oto O5tO5t_oco
oc5ooo`ctOo æotoc Oooo_ot æ5toqOo@ oooooo5co5
otocoog5 oo¾octo5oc . .
"oo5c . . æ5t . . æ5t . . oo5c . . . æ5t . . "
o@ O5tO5t_oco oc_oto5 ooto`o5to¸qo5oc acooo_t oo ot_oto
O5tO5t_oco oc5ooo`ctOo ootOtoctoo_ot ooo oc_oto¸5to æocto@
oo otooo oooogct oo otoq_otOoo oog_oooatoato¸5to
o_oo_oooqt@ O_o5 og¸o ooOto¸@ o5too5 O5tO5t_oco oo¸5ootoo`
oc ooo oootooto oogct oo5ogoo`o5toooo5o_¡ oco¸_ot@
oq5ooco¸otgqoo5 O5tO5t_ocæ5t æoo5oc c_tgtogooooo_t aco¸_otoc@
ooacoo5oo_ cogooo¸5too ocoqoq æ5to`tog oto_o oo_oooo_¡
Oo¸ocoooot aco ogtoOoooto_ oq5oacgooco_t oo@
ocoqoqqto`toc ocæo¸_to¸_t_oc oto_ooooo5o_¡ O5tO5t_oco_
æco_ocoacæo oqOcgo_oco_¡ ooo æco ocococo_ æooO5co_
oc_t_oc_ot ocococo oo5o¸5tæo_o5 o_oc_t_oco_¡ o_oc_tac
ocococoo_ æooO5coo otaco¸g_o _ocoo5o_t o5toot
oOqto5toootoo¡ æooc æooæoo5tæoq_oc ocococo ocoo5tac
O5tO5t_oco æ_oc ocococoo5o¸5t o_oc_to _oot o¸__tooo5 oo5coot
ocoo5oo_t go_¡ o¸__to5 æoo oo a¸co¸ocgoot_ot oo oqtog5ooq_o
_oco5 _octooooc O5tO5t_oco c5_oootgooo_¡ ooqo_t o¸__to c5ooto
qtoq_o_oc@ O5tO5t_oco æooqtOg oocootocgoo5 c5tooc O5tO5t_oco
c5_o@ oqooo_¡ c5_o@ _oto5too5æo` O5tO5t_oco o¸__to c5o¸ooctO5t_ot
ooo oocoo` oc oo@ oo5 o¸__to _o_oqooo_¡ O5tO5t_oco g_tc5t
aco ogtOoo5to_o5 acooo5ooc g@o5too¸_o¡ o5oægo5
oo5o¸5tægo5 oo o@oqo5 Oægo5oo ooc@oqoo5
O5tO5t_ococoo5o "æcg oq5ooq5c" "oo5ooooo5ooo cooo_o" ooo5


ogtco5to¸5tgooo aco ogtOoo5t_otoq5o Oægo5o¸5to oc5tgq
æocæooto ogoo5oo¡ ooto5goo5 goco¸5t _o5o5oooo ocgoOo
ocgoo@ oogo5 ooo cooao¸5to5o_t o@ _oct_ooo _ocogooo_¡
o__o5tOoc oqoo ogo¸_tgqæoo ogo¸_toqto æo5t ogo¸_toqtoo`to o@
æocoooc æooæooo_oc oo`to o¸ooo¸o ogo¸_toqtOoc ooototo¸oo5
ogo¸_toqoo5 o¸__tocoo5o oo oto oo_o5oooqo_ac
_o__o_oo5tooo_¡ o¸__to ot_oto5 oo5o¸5t_otocoo5ooo5 oooooo
oqoqo5o5_oc goqgo¸oo Ooo_ot _ooqo_o5o_t o_o5ocg5 oo5ctoo5o
o_o O5tO5t_ococoo5o ooocoæ5c _ocoo5c@ oqgo`ooto_¡

o_o5ocg5oo5ctooo5o æotoooqg5o5o_t oooo5cto5oo ooo
ootoooooto_¡ O_oc oooo¸ogoo5 o¸__to oto5 oo ooooqoqo
æ5tgo`tg æotootoo5 acoo otOooc _otoo_to_o Ocoo_¡ æco_oco
ocococo ocoo5oo_t ogtOoo5t_oooo_¡ oooo`oo5oo
_oqog5o_oo__oco_¡ ocæootoc oooacoo5oOo5 goq_oo_oc
æoo¸ooc _o5tgooo5c oooo_coooo¸ogo_¡ oco`ocoo o¸__to
c5gooqoooo5 ooo ooo ooo5 æoooto5 Oooo` o5ooooo_¡
Ooq5o oooo_o oooo@ o5tg_oqo_¡ O5tO5t_oco_ o¸__to oo`c_o5to
oot@ _o_oqoo_¡ ooo`c_o5tOo ot_otaco5 æooq æotogo¸c
oooo5cto5o ooooo_t oo5oooot oootgct O5tO5t_oco oc5oooo5
o5too5_ot gcgc _oco5gooo_¡ o¸__too_t c5o¸ogct oqoo
ogo¸_toqtOoc oo oto oo¸oooo5 _ocoo` o_o5ctoo5too5 O5tO5t_oco
o¸oa5ootac æoq_o5o_æO oo ot_oto co@ _o_oq_oto ogo¸_toqtoo`to
oo@ Ooo5too5 O5tO5t_oco oqoo _ocoqoo _oq@ ootoqoooto_¡
oooo_to5oc o o_o5o¬ oo¸_ocotoqo5 oooooooo5ctooo5
O5tO5t_oco oootootoo_t oot_ocooqo_¡ o¸__to_ æoo`ctæoct
oo5ct@ ootc`t_ooOooq_t æoo¸5æo`t ooc5toto_oco_¡ oqtoo ægo5o
oo5ctoo5ctooqo5 oqtooo_t ototo otooo ocoo5o_ocooo_¡
o¸__to oo`c_o5to _o_gctoo gooooOqo5 oaoo _oct_oo5goo5
O5tO5t_oco_ æo5oc oooo5 ooo ooocooo oo`cacot_o5tO O_@
ooo oc5oooo Oooo` o æo@ oco5 cotoooo_¡ Oæoo o¸__to
googo Ooo_ot ooo _o_ooooo_¡ Oc_ O5tO5t_oco _o_too
ooog¸oot oo_oooooo¡ o¸__t coOo5oæ5c __oo_oct _ocooo_¡


"ooq5ooo5 oog5 . . æooq5ooot o¬ o5t_too"
o¸__to o_o5o_o5oo Ooo5tooo_¡ o¸__t Ooo5t_oto_ac æoo5oo` oc
ooc5cootooqoo5 O5tO5t_oco_ oooooqoo@ Ooo otoo`
oæ5coqoo_ot otocoo¸5cto oO5co5 ocoo¸5cto octO5tooo_¡ ooo
æo¸_oootacoto _o_o@ æo¸co ooto oqo¸O5tooooo_¡
ooacooo oq5oo oc@ oootoæ5o_ oo@ O5tooooo_¡
Oo_o5c O5tO5t_oco_ Oooæ5ocooo5 oc5oooo5 oo5ctoo5c_ot
_ocoq_ot gcoo5O5to_oc aacoto o¸qOoo¸o aæ_oto5 ocoooo5ooo5c
oo` Oooqooo_¡ o¸__to5 æoo5oot_o5o _oqo5_ot oo¸ooto¸5to5
O5tO5t_ocO og5oo5tg5o o5@ og_oco5tgooo_¡ O5tO5t_oco
oo`co5t_oto¸5to5 octo`@ oqgo¸ooo ocotoco_ot_ocoqo5 oo`cgctæoctooo
Oooæ5ooco5t æq_tcoooo5c_ot ooogtogt _ocoqo_¡ O5tO5t_oco
gco5tæco5 æoqooo` oo5o_t ocooo5o5oo5ooo` oqo_oc ooo5o@
octæoqooo_¡ o¸__to5 O_ococto_o5c gcocto ooqtoqt_oc_oco5
o¸ooto¸5to5 æog5cooooo_oco5to¸o O5tO5t_oco oo`cacot_o5to
o¸ooo5coooo co_o_oqoo_¡ oo oo`c_o5tOo ot_otoo_t oooq
oooq oO5coO5cOo5_oto¸c oo cooooo` O_o oo5cto¸qto5o_
æoo otctooco oc_o@ __oo` oo_ocoqoo5 O5tO5t_ocgg5o o¸__to_
oo_oto_ot o¸_tooo5tooo_¡
"oo . . "
"o5o o¸__t . . oc . . o5o5 oo aoootoo"
O5tO5t_oco_ oooooo oooo otoo_ot o¸__to oqg5ootooo_¡
o¸__too_t O5tO5t_oco ootoc oooooootoq@ æoooooo_¡
"oct æo5ootoqtoq . . oo octooo aoootoo"
O5tO5t_oco_ O@ Ocoo_oto¸c o¸__to ooo oooooot aoootoqo_¡
o¸__to_ O5tO5t_oco oco`oco` og¸o oqt@ aoooo_æo` oo¸oa5oo` o
oo5 oo5 o¸o5oo5 _o__o__o_t_o_t oo`ctoo`ctææ_ot _ocoqo_ O5tO5t_oco
a_otacoto æcotog _o_gct _o_gcto oo oto5 ooc`ooc`o
oO5coO5cOoqoo5o_¡

O5tO5t_oco_ ooq_oc@ o_o_Ocooo og¸ooqt@ aooq_o_o5 ooo a_oto¸5to
o¸__to o¸oa5ac Ooooo_ocoæ5coc oo@ ootoqooo_¡
O_oc ooO5too5 ootoo`ct@ o¸qOoo5oæ5coc oooO5coqoo5 o¸__to


ot_oto O5tO5t_oco_ _ocoog_oqo5 ooo gcOoc ocgoo5oo
Ogoo5oo_oco¸o ooo oc5ooooo_t ooooo ogg_oco5
æoqocO_o@ o5oo5o_¡
O5tO5t_oco_ o¸__to aogct aogct_oc o¸__to ot_oto5 oo5coqo_o
ooogo_oc gooq o_o5ooq o¸oa5ooqcg5 oooo5o ggooo_oc@ o5ooo_¡
Oo_o5c ooo ooo oooo5oc o¸__to ooto ooo¸oo_o5c oo_oto_ot
oæ5oo oo¸5oo¸5o¸o5o_oc æooto¸5tocoo` @o5g5 ooo_ ooooc5_oc
_o_oqooo_¡ oq5oo O5tO5t_oco_ o¸__to ooo æoo` ooæ5oo
oo`cgctæO oooooot oo_ocooo¸ootooo_æo`ocoo5t ot_oto5 ooo
oooæ5oo og5o@ og5o@ o5tg_ot ot_oto oo_oc ooootoqoo
_ocoqooo_¡ o¸__to_ oo otoo` o O5tO5t_oco ooog5oog5oo5o_ac
oo oto oooq oooq oo5coo5cootooo_æo`ocoo5
O5tO5t_ocoo_t o_o oo_oc ooo oc5oooo5o_t o5toOo
o5too5gooo_¡ oc5og_ooto¸5toc co@ Ooo¸o5_ot_oco5 ooo
ocoæ5coc ccc_oco5 coOoco_t ogtog_oco¸o æotoo¸ccoo¸5t _oct_o
O_oo5ooo_¡ Oæoo o¸__to otoo` o oooooog5oo5to_æo`oc
oto oooo5 oo@ _c_cootgct ocoo5oo ocoo5o æ_oqæoq
æo¸oootoqooo_¡
"o¸__t . . "
O5tO5t_oco gooootoo5 o¸oot_oto¸5t_oc_o_o5 oo` ooooo_¡
"o¸5 . . "
o¸__too_t O5tO5t_oco ocoooto oot_o_t@ ooooc5_oc_o_o5
Otooooo_¡
"ooo_ocoqo5o oc"
"oo ooæocto . . "
"ooo5o . ."
"o5ooo5o oog¸ . . æooooto`"
"o5ooo5o"
"oooo oo5tqo¸5 . . "
"_oco`oo5too . . "
"æt . . _oco`oo . . "
"_ocgco _otog5 . . "
o¸__tooqg5o OOcooo_ac O5tO5t_ocoo_t Ocoqg5o æoo5oo` o


oooooot oqo¸oooo5o_¡ æ5o5oa_oct_oc5_oc gooototooo¸oqoo5
o¸ootæc_oc oc_tooc_t ooooc5_oc _o_oq_oooo_¡ æoq_o5o o¸__to
o5oo_o5_5oo_o5_oc O5tO5t_oco æoctoo@ ootc`tooo` ooo5 ooo5
qotoo_ot a_oooto¸ctooo5 oæ5tcoqotooooo_¡ o¸__to_ O5tO5t_oco
gcoooc o¸qgoqootoo5 æo¸_oooto¸5to oooo_oc _o_o@ ogo_oc o@
_o_ooog5 ooo ocOoo_t ooO5too5 æo¸o5 co_o@ o¸oOoo5t
goo5o_¡ Ooq5o Oooo` oo¸oocoooooo5o_¡ o o¸__to
oo_oot_ootoooqo_o æotoo¸coq_o_ocoo5 O5tO5t_oco _co@ ooqooo_¡
Ooq5o o¸__to_ O5tO5t_oco otacoto o@oO5coog5 oc5oooo5
_oæ5o5t_ot æoctooo oc5oocooto5 _o_t@ Ooo5o_¡ o¸__to_ Oo¸ac
æ5togooto oc5oooa_oooto5t acoo ooo_oc o@_ooog5 oc5oooo5
æcotoq_oo5t@ qgoo5 oc5oooæocto5to¸5to5 cOoo5_ot æooo
oc5oocooto5 o5to@ _o5t_o5to¸qo¸qootac oc`ooo5ooot_oc@ oqooo_¡
o¸__to_ O5tO5t_oco oc5oocootæ5t oo__toooo_oc _oo`
o_o_ooooto_¡

O5tO5t_oco_ oo otacoto oo_oco@ ooo o_o5oO5tootO5to_oc
o¸__tooo¸coo ooacgq o¸ocooo@ _cooqootooo_¡ oc5oocooto
o_o_g5o o¸__to_ oc5oooOo oo__t_ocOt@ gco5ooo5 ooootoog5
ctOqtOqt oc5og_o¸5t ococo oOoo¸o5_ot "co . co . co" ooc
_o_oqooo_¡ æo¸qoc O5tO5t_oco_ æ_coooqacoo5o oc5ooo`ctOo
o_t æoqæoct o5too5o_oc o`tooo5o5 oqoq oqoq _oco5t_ot
oc5oooo5o_t ococ_oco5@ coo_ooo _ocoqo_¡ æg_o¸5too_t
æoo_o5ctocoo¸5oooq@ ooo ocoæ5ooocoæ5coc cto¸oqoo5o_¡
"oo5og5oo`oo . . o¸__tgo "
o¸__to o5o_oqoo_o5o oc5ooo`ctoo5 ooacoogct og¸ooqt@ aotoo`cto
o¸5_ocooootooo_¡ Ooooq o`tco_oc co@ cooooo_æo`ocoo5
O5tO5t_oco5 c`tooo¸oo oto¸o5 ooqac oOcac _oco5oo5o_¡
Oo¸ocoooot O5tO5t_oco a_oootootooo ooooooqo5goo5o_¡
"o¸__tgo oo5o`oo5oo oo ooqoooo5ot"
Oæo`o¸o o¸__to otooc@ oc5oooæoo ooooo¸5o¸5 oooctoooo5o_¡
Oæoo O5tO5t_oco ooo ooacoo_oc oc5oooa_oooto5tooto¸5to
oc@_oootO5tooo_¡ o¸__to_ _oootO5too5 qgoqo_ _otOo oto


oc_o_ogoct_ot Oooooctoooogct oo oto oc5oooOoc oc`ooq
oc`ooqoqoæ5c oo5@ oo5@ ootoqoooo5o_¡ O5tO5t_oco5 æo_oo@
o¸ooto¸5tqo5o_æO æooooæ5c_ot o5to_o`¬o æotæoooqgo5
ooo oc5ooo_oto` ocOoo5tooo gooo5_ot æoogoco5to5
oo`oootoc _oc@ oqgooo_¡
"o¸__t ooo5_ocooo5 . . ooo _ctoooqq"
"o . . o . . o . . oooo o_oto_otoo`o¸5"
o¸__to_ O5tO5t_ococoo5o oooo5ooo¸coqo_o ogo_oc
æ5tgc5gogct o_oqoo5tgooo_¡
"o_oto_otooooqo`q o¸__tgo . . c`o _ctooqo5 oo5o`oo5"
"o5_ctooo" "o5_ctogo5o c`ooo_ocoqoooo5o octoooto5t"
"o5_ocoqoo"
"o5tooooo5oo . . o¸__t . . octcogoog oO5to5 c`ooqoooo5ot
o5to_o octot_oto oo oocooc ococ_ot oooO5tcoto`q OtO_ooo`oo5
oo5cootgo . . . ooo oto`oo5oq5 . . "
O5tO5t_oco_ o_o5o_o5oo ooo oco o_ot o_o5oo5oo5ootooo_¡
o¸__too_t otgqæoo5ctotæo¸q O5tO5t_ocoo_t coæOotæo¸q
og5oo5_o_oco_oc oto ægctOocoæ5c ooato_oqoooqoqoot otoooo5o_¡
"æ5t . . oo5ctoo¸_o5t oo5cootgo . . oo_oc ooooo_ot ogoqtoo5c
oooo5o`ot"
o¸__to oqoqoot otoqg5o oooooooot OtOtoctgct otoqoo_o¡
"oooc5ooo æg_gg _o_o_oto ooo¸coqo5 _o5o_o ooo oogoo5oo . .
oo5ctoo oog5 . . oooc5oooo oto oooægo5go5o _o5to5too"
"o5_o5tgo5o oto5otcoto`"
O5tO5t_oco oc5ooo_oto5 æg_oogoqo_oc "_oo . . ooo . . co . . co . . "
ooo5 æoooto¸5toc _o_oqooo_¡
"o_o5toto5t oog co . . _oo . . _oo . . qoo"
"_o5to`oo . . o . . ot"
o¸__to5 coOo5o_oc o5tog otog oo¸co _oo¸c_o oæ5tootoo5o_¡
æ5togo_oc Ooo` Ooo` oo5co_¡
"æooot . . o¸o . . o¸o . . o¸o . . oo5ctooo5 oo5cootg5 . .
q5q5oo5cootcoto` . . q5q5oot oo5c . . "
o¸__to æ5t_oc ooo¸gct oo5co_¡ O5tO5t_oco ooooco _o_oooto_o5oo


æ5togaco_oc oo5oo5_ot Otootooooto_¡
"ot_o ooog"
"ot . . ot . . octco_o_oot . . oo_o . . oo_o . . oo5c . . oo5c . ."
o¸__to æ5tgo`tg oo5coqo_¡
"æoootoo5 æoo oo5co5 oo5ctooo5 oo5cootg5"
o¸__to a5tot_o_t_oooo5 oæ5tOt oæ5tootoqg5 otoog5 æotogoo`
oooqto¸co ooO5to oo5o_otocooto æoo5coto5 oto_oc ooo_oc
otooooo_ooqoo5o_¡
"oo5c . . oo5c . . oot . oct . oct æooot oo5cootgo . . æct . . æct . ."
O5tO5t_ococoo5o _oto5t_ooo5o ooogoo5 o¸__to æoo¸æ_o_go
oc_t_oco_æoct O5tO5t_ococooot o`ooto5to¸qoc æ5toqoo5c@
otootoo_ot ooo oootoot _coooo5tc_o5oo5 o¸__to O5tO5t_oco
oc5oooOo oo otoq_oto oc5oc5o oæ5too5coqtoo ootqto`t
oOooo5o ocoooo5ooo Ooo5 Ooo5ac oco¸o_oct oooqoqoot
oo5c_ot otootoqoo5g5 O5tO5t_oco o¸__to o¸oa5o ooo o¸ootootooo
æ5to_ot oc_o_g5o o¸cooot_ocoqgo`o_¡

o¸__toooco5oo5 o_otootogo5 Oo o_otoæ5co_t o¸__to Oqt@
O5tooo_¡ æoq_o5oæ5c oco¸o_oct oo_ot oo5cotootoqoo5
O5tO5t_oco5 o_o5oo5oc oq5ooc_oo coo¸5t _oqOo5goo¸_o_oco_¡
o¸__to_ oco¸o_oct oo5cotootoqg5o O5tO5t_oc ocoo5o coo`o5_o
oo_o oo_ac oo ot_oto æotqto`to¸ o@ o@ Ooo5 oto¸oo¸
æ5toqoo5cooo_¡
"oo . . æc . . _oo . . æ5t . . oo . . æc . . _oo . . "
_otoo5o o¸__to_ oo ot_oto O5tO5t_oco oc5oooOo æ_otoc
oOooooooo5o_¡ oo5oooo ooo5 æoot_oc O5tO5t_oco ooo
o¸ootooto¸5to ootcct@ _o_oqooo_¡ o¸__to O5tO5t_oc o¸oO5too5
Ooooto oot@ ooo_ot ooo¸oqoo5 ooo oc5oooæ ocootac
oo`c_ooo ooootoqooo_¡ _otoo5 O5tO5t_oco oc5oooootooc æooo
ooOtoct_ot oc5ooooootoo` oqccootooo`o_¡ _oto_ac o¸__to_
oooOo O5tO5t_oco Ooooto ooco_ogcto oooooo_¡
o_oq5oocoo5 _oq@ octO5too5 O5tO5t_oco o_ooO5oootacoo¸5cto
otoot@ ootooo_¡ _otoo5 O5tO5t_oco oo`cootacoto o@


o5tootoog5o oog¸ oc5ooo_oto o¸__to ooooo¸5o¸5 c@ _o_ooo_¡
O5tO5t_ococ5ooo_oto_ a_oooto5t_otaco oo`ctoct@oqo5 Oa_oooo5t
aco_o5tæocto qo5g oc5oocooto_ oo_oc oo5OoO5too
_o_ococoot _oc@ oqo_¡ Oæo¸qo5oc O5tO5t_ocoo_t o¸__to otoq_oto
octo5 _o_oqo_¡ otoq_oto5 æg_oocgo5 oco`o o_otooto_oc o5oct_ot
o_o5coooqo_¡
"æt . . oo5coot . . o . . æ . . æ . . "
ooo`o_¡ o¸__to_ ooo o5tO5too5 oo`cacot_o5to oo o¸oa5_oto
oo5o@ o¸oo_ot oo`ctoctoqo_ O5tO5t_oco oc5oooa_oooto5tacoo
o¸5_oc æ_o5toooo@ oæ5oooq@ æoo` o ococ_ot ooocootoqo_¡
"æ . . oct . . oct . . octoo . . _o_ooqoq"
O5tO5t_oco coOocoo5 æ_o_ooo¸oqgooo_¡ o¬_o5o¸ ooo
oc5oooa_oooto5t_oto¸5to OtOt_ot ooootoooo o_o5oo5oc O5tO5t_oco
o`tooto5 oo5oo5_ot ooo5o`oo5o_¡ oæo¸qo5o ooo oc5ooo
a_oooto5tOo _o_oc_ot Oooqoo5 oc5oocooto o¸__to o¸5_oc OtOt_ot
ooootooo_¡
"æ . . æooot . . oo5c . . æ5t . . oo5coot . . æ . . o¸o . . o¸o . . octoct"
O5tO5t_oco oc5ooo_oto5 oo5@ ooo5t_ot o¸__to ooo oc5ooco ooo5
gooooo5o oo5oooqoo5 ooo oc5ooo_oto oæ5oo _oqo¸o5to_¡
oooqo oqtoqto5oc g_ooto¸5too_t ctoq Ooo5_ooo5o_¡
Ooq5oocoo5 o¸__to_ ooo æooa_oooto5tooto¸5to oooacoo¸5ct_oc
_oo5 æocto5taaooto¸5t qgc5oo` o5oo5 o¸__to o¸5o Otoct_ot
oo_oot_ootoc ooootoooo5o_¡
"æ5t . . æt . . gt . . æ . . æ . . oct . . æt . . "
O5tO5t_oco5 ocooot ooooo oqo5tg_ot o¸__to oo`cto ooo
ooootacoo_oc _o_otoco5 oo oocoo_o5to
oooo¸5ctootOtoctoo_ot o¸__to oocooo ooo5 ooo5q
Otoootoqo`oo5oo¡ o¬_o5oo5o o¸__to o¸o¸5o O5tO5t_oco
oc5ooo`ctOo _oq@Ooo5 oo¸oa5oo_t ooo oc5ooooo o5oo_ot O@
Ocooo`o_¡ O5tO5t_oco5oo5 oc5oc5o æoo5oc æcoooo5togo_oc æoo
æooo ooæ5c qoqgooo_¡
"oo o¸qoo5 ooooto5oo5cto5t"
"æct . . . "


"o5 . æcto . "
"octooooto5 oo5cto`oooo"
o_o5gcto O5tO5t_oco_ oto@ OOcooo_¡ _otoo5 ooo_ o¸__to oqt@
oooo_¡ _oto_ac O5tO5t_oco o¸__to otoq_oto oco5 og¸ooqt_ot
ooo o`tcoOo Otoctoo_ot coootoooo5o_¡ o¸__to ooot_oto5
oooqoc oqo5tgoo5o_¡ _otoo5 O5tO5t_oco o¸__to oc_oto o`tcoac
cO5tg5o Ooot_oto o¸5q ooootoo oc_oto ooo o¸5_oc o_oo_ot
ooootoooo5o_¡
"æt . . oo . . oct oct . . oo5ct . . oo5ctooo5 . . oogo . . octoct"
o¸__to o`tcoo æoooOoo5oo5o_¡ _otoo5 o¸__to o`t_oto5o_t oo5@
ooo5 ooo5 _ocoqgo_¡ O_oc o¸__to ocoootg æo_o5_otooo5o_t
oo¸cto¸ctq _ocoqgo`ooto_¡ o¸__toooo ooo oco5t_oto oot@
ocoogo o¸c_cqoootoqgct oq5oo _o_tOooqoo5 O5tO5t_oco
oc5oooæoo_o5ctooto ooocoo_oc cotoc_ot oo__toot_oc
æOooæ5o Ot@ ooooto5 oc5oooæoct a_oooto5tooto¸5too`
oooo_otoootoooo5 . . O5tO5t_oco o¸__to otoq_oto octoctgctgct
oooc_ot oogoo¸5o¸5tq Ooot_oto o_ooo5 oooot ooootoqoæ_oc
oa_ooota¸co5oo_t o¸__to otoq_oto oooo5 _oO5t_ot oog¸oo`cto
og¸otoq5occq ooooto5 O5tO5t_oco_ o¸__to ot_oto ooo o`tcooot_oc
otoot@ oqooo_¡ _otoo5o O5tO5t_oco oog¸ a_oootootooo
otoq_otæo¸5tq5tO oo5 oc_ot oc_otoæ5oq5tooto5oc ooo a_oooooo
ooo_ot oooog5o OootocoOoo5 æ5tgo`tg coootoqgct ooo o¸5oo_t
otOootocooto æooo_oo o_ooo5 ooootoqoo5g5 o¸__to5
oc5oooo otgo5Ooo_ot ægo5oo¸oqoooo5o_¡ o¬_o5oo5o
O5tO5t_oco_ otcoootgct goooo æoooq _octOqo5go5
oo¸ccooooo_t o5toac otog _oco5go_oc o¸__to otoq_oto ooo
o`tcoOo o¸ooo_otoq5o ooo o¸oa5o otoq_otoo` o _oo5 oqt@ O5too5
ooo oootooto og¸ootoo_ot o¸__to o`t_ocacooo gooq gooq
oqoæ5c qotoo_oto O5tO5t_oco_ o¸__to ootoc ooo oootooto o@
o¸ooo`oo5o_¡ o¸__tooo5 O5tO5t_ococoo5o oo¸ooq æotoo¸coq_o
oo5o oooo`_o¡ o`ooooo_t O5tO5t_oc coootO5to_oc oo5o_t
oo¸ooq_ocoqoo5 ægqoo_t oo_otoo¸ootoooo5 æo5oc oooooq@
oo5 o¸__to_ æooo oqoq goqo`oo5o_¡


"oo5coot . . "
"oc . . "
"oct . ooo o¸co5toc "
"o5o o¸cgo5o . . "
o¸__to_ ooo o¸oa5o o_o_o _oq@ootooo_¡ oæooto _o5toogoo5
O5tO5t_oco _o_too_ot o¸__tooqg5ooo ooo oootooto oc5cto5 ooo
ooootocooo o¸__to ooooo_¡
"oo5o oo ocoooto o¸co5to ooto5oo`"
"æct . . o¸co`oo"
o¸__to o¸cooo o_oooooooo_t o¸__to o_ooooo5 æoo_o5c O5tO5t_oco
gcOoc æ5too æ5togoot_oc@ o5tgo_oc ooo ooo o¸__to ooo
o@octc5 ooooooo_¡ _otoo5 O5tO5t_oco o¸__to o¸oa5o oot_o_o5
æoooooo_¡
"octo æoo5o_ogco_t Oo5 ooo oooot_t"
"ooco` ooooo¸co o_o5oo"
"æ . . . "
ooo5oo5oo` o`oooo æoo_oto_o5o5 ooogoo5 O5tO5t_oco
o¸oa5ocooto5 qg_oto5tgo_¡
"o_o5o` oog¸ ooq o¸qoo5qo ocoo5toooo5c_oco5t_o oooo5t"
"oqt o oo5oo5 æo5to"
o o_o5oogcto O5tO5t_oco_ ooo oootoooot_oc o¸__to ootocooo
oooot Oooo_¡ o¬_o5 acoo5oo5tæoo¸5t ooooo5t_otoo5o
O5tO5t_oco oo_octoot oco¸o oto¸gct . . .
"o O . . oo5coot . . oo ootoooO5o_ot ocoqtooo . . ooo5t . .
octco_o_o oooooo5"
"octæct . . ootoooO5o_ot ocoqtooto5 o_o_oot"
"o` . . o`_oc oo oooogoooc"
"oocoo_ot ocotoo5ct oO5c_ot o oog5 . . "
"æ . . "
"o5o oo o_o_ooto5t oq_to ooo oqtooo ooO oooo5ctoq_to¸ "
"o_o_oo oooo`otoo octo_o5o5o _o5tgo5qoc oo gcO oqo5too` . . "
oo_o5gct oocoo@ octotoo5ct oO5cootgq O5tO5t_ococoo5o ooqg5o
oto@ Oooo`oo5oooo_t¡_oto`_o¡

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->