Fehim Xhafer Dragusha

BISEDË E PËRDITSHME
,SHQIPE
ANGLEZE
DHE
ARABE

Supervajzorë:
Dr. Abu El-Besher Ali Adem
Patricia Prescott

WWW.ALBANUR.NET
Prishtinë, 2006

:Titulli i Librit
Bisedë e përditshme Shqipe, Angleze dhe Arabe
Autori:
Fehim Xhafer DRAGUSHA
Lektorë dhe recensentë ne gjuhën angleze dhe arabe:
Patricia Prescott - Australi
Dr. Abu Al-Besher Ali Adam – Sudan
Dr. Shahibuddin Laming - Malajzi
Dr. Kemal Abdul Aziz – Egjipt
Dr. Abdu Reuf Bin Ja’kub - Malajzi
Dr. Kureni Abdu El-Halim Abdullah Safa – Egjipt
Lektorë dhe recensentë ne gjuhën shqipe:
Prof. as. dr. Naser Pajaziti
Ekrem Avdiu
Përgatitja kompjuterike & disenji :
Enver Sylejmani
Botim i Pare
Tirazhi 1.000

Autori rezervon të drejtën e ribotimit
feim_dragusha@hotmail.com
fehim_dragusha@yahoo.com

2

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Në emër të All-llahut,
Mëshiruesit,
Mëshirëbërësit!
In the name of Allah, Most
Gracious, Most Merciful .

3

Përkushtim :
Këtë vepër modeste ua kushtoj prindërve të
mi të dashur, të cilët gjithherë u munduan të më
ndihmojnë në kërkimin e diturisë islame.
Lus Allahun e Madhërishëm që t’i mbrojë
nga çdo e keqe, t’u jap jetë të gjatë e të lumtur
dhe t’i shpërblej me Xhennetet e Tij.
Amin.

4

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

PARATHËNIE
Falënderimet dhe lavdërimet i përkasin vetëm
Krijuesit të kësaj Gjithësie, paqja dhe mëshira e
Allahut
qofshin
mbi
Pejgamberin
e
fundit,
Muhammedin alejhisselam, familjen e tij të ndershme,
shokët e tij të dashur, si dhe mbi të gjithë ata që
pasuan dhe pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e
Llogarisë.
Libri që keni në dorë përmban biseda nga jeta e
përditshme. Këto biseda janë dhënë në tri gjuhë:
shqipe, angleze dhe arabe. Ky libër u dedikohet atyre
që kanë interes të njihen me këto gjuhë, qoftë si
fillestar, qoftë për të thelluar njohuritë nga këto gjuhë
dhe njëkohësisht për të bërë krahasime ndërmjet
tyre.
Libri në fjalë gjithashtu mjaft mirë do t’u shërbej
edhe studentëve të huaj që janë të interesuar të kenë
njohuri elementare për gjuhën shqipe.
Shpresoj që ky doracak në mënyrë të veçantë do
t’u hyjë në punë nxënësve të medreseve, imamëve e
teologëve të tjerë të cilën ngushtësisht janë të lidhur,
veçanërisht, me gjuhën shqipe dhe arabe por edhe
me gjuhën angleze, si gjuhë me një përdorim të gjerë
global.
Në këtë parathënie të shkurtër shfrytëzoj rastin
t’u shpreh falënderimet e mia të veçanta: Patricia
Prescott përgjegjëse për Qendrën e Gjuhëve të Huaja;
dr. Ebu El Besher Ali Adem Njohës i gjuhës angleze,
frënge, arabe, malaje e njëkohësisht edhe Ligjërues në
Departamentin e Gjuhës Arabe në Kolegjin Omer Ali
Sejfuddin; dr. Kemal Abdul Aziz, Ligjërues në

5

Departamentin e Gjuhës Arabe, në Universitetin e
Bruneit Darussalam; dr. Kureni Abdu El-Halim Abdulla
Safa, Ligjërues në Departamentin e Gjuhës Arabe,
Brunei Darussalam; dr.Shahibuddin Laming, Dr. Abdu
Err-rreuf të cilët më përkrahen pa rezervë deri në
realizimin e fundit të këtij doracaku, për të cilën
ndihmë u jam mirënjohës nga zemra.
Lus Allahun e Gjithëmëshirshëm që t’i shpërblej
të gjithë ata të cilët dhanë ndihmën e tyre të
çmueshme që kjo punë e filluar të përfundoj me
sukses dhe më në fund ky doracak ta shoh dritën e
botimit.
Fehim Xhafer Dragusha
M.A. Student
Universiteti i Bruneit Darussalam

FOREWORD

Among the major ideas dealt with in this book in
clear and forceful manner are the ideas of studying the

languages: Arabic, English and Albanian.
Centred on these ideas, the book builds up numerous
points relating to daily conversations such as personal
pronouns, useful questions, daily conversations, going
to the mosque, etc... .
The book’s exposition of these chapters is
central to our studying of human being interest. It is
the task of students and intellectuals to write about
and clarify these central chapters that are easily
understood by the young generation of today. We
notice today more and more books are written in
authentic ways for studying languages. Unfortunately,
many of the books we have produced are far from
keeping pace with three languages: Arabic, English
and Albanian (Kosovian).

6

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

On the central ideas just mentioned, there are
books that deal singularly with each of them. But we
have only a few books on languages which combine
all three languages in a single book. It is in this sense
that we should welcome this attempt by Feim Xhafer
Dragusha to come up with this humble book. The
content of the book is certainly of much relevance to
students and socities as a whole.
We hope this book will find an audience both
among students and the general public, Insy Allah.
Dr. Shahibuddin Laming
The Faculty of Islamic Studies (IPISHOAS)
BRUNEI DARUSSALAM

ِ‫بِسْـمِ الِ الرّحْـمَـنِ الرّحِـيـم‬
ُ‫َالْمُـقَدّمَـة‬
َ‫ وَالصـّـلَةُ وَالسـّـلَمُ عَلى‬,َ‫ عَلّــمَ ُه البَــيـاَن‬,َ‫الَــمْدُ لِ الذِي خَــلَقَ ا ِلنْســاَن‬

ٍ‫ أُحِبّ العَ َربِ ـيّة ِلثَلَ ث‬:‫ القَائِ ـل‬,‫أَشْ ـ َرفِ الَن ـاَم سَـيّدِناَ مُحَمّ ـد صَلـَى ال عَلَ ـيْهِ وَ سَلّـم‬
.‫َلنّـنِ عَـرَبـيّ وَالقُـرْآن عَـ َربِـيّ َولِساَن أَهْـل الـجَـنّةِ عَ َربِـي‬
: ُ‫َوبَـعْـد‬

ِ‫ـة‬
َ ‫ـ ُة بِالْعَ َربِيـ‬
َ ‫ـ الذِي بَــيْ َن يَ َديْــكَ (َالْــمُحَادَثـ ُة الْــيَ ْومِي‬
َ ‫فَإِنّـ هَــذَا الْكِتاَب‬

َ‫ هُوَ كِ ـتَابٌ قَ ـيّـمٌ وَفَائِ ـ َدتُـ ُه ثُ ـلَثِـيّةُ لِشْ ـتِـمَالِهِ عَلى‬,)ِ‫وَا ِلنْج ـلِيـ ِزيّـةِ وَاللْبَانِ ـيّـة‬

7

‫لمِ‬
‫ب لِلِسْـ َ‬
‫ح ّ‬
‫ب نَـشِـيطٌ مُـ ِ‬
‫ت الـثّـلَث‪َ .‬وقَـ ْد قـاَ َم بِتَـألِيـ ِفهِ شـا ّ‬
‫الْـمُحاَ َدثَـ ِة بِاللّغـَا ِ‬
‫وَللّـغَ ِة الْـ َع َربِـيّـةِ هُـوَ الُسْـتاَذ فَـهِـيمْ جَـعْـفَرْ دَرَاغُـوشـا‪.‬‬

‫ِنـ‬
‫َوقَــدْ شَــَغ َل نَفْــسَهُ مُنْــذُ مُــدّ ٍة بِاللّغَــةِ الْــعَ َربِـيّةِ وَحــاوَ َل ِإتْــقَانَـهاَ م ْ‬

‫ح فِي َذلِ كَ نَجاَحا مَلْحُوظا‪ ,‬وَ َلنّ ـهُ مُهتَ ـم بِالْمُ سلِميـنَ وَخ ـاَصّة أَهْل‬
‫مَ صَا ِدرِهاَ الَ صْلِـيّ ِة فَنَجَ َ‬

‫وَطـنه (كُوسُـوفاَ)‪ .‬فَقَـدْ اجْـتَهَدَ فِي تَألِيـفِ هَـذَا الْكِـتاَب لِخِـدْ َمةِ طُلّب الـعَ َربِـيّة َأوّلً‪,‬‬
‫ِهـ طُــلّب ا ِلنْجِلِيــِزيّة وَاللْبَانِــيّة‪َ .‬ومِــيزَة هَذاَ‬
‫ِكـ مَا يُمكِن َأنّــُه يَــنْتَـفِ ُع ب ِ‬
‫َويَــتْـبَعُ َذل َ‬

‫ج ِإلَـيْهاَ‪َ .‬وقَـدْ مَـهّ َد لِ َذلِـكَ‬
‫ك لُغَـ َة الْحَـيَا ِة الْـيَوْمِـيّ ِة الّـتِي تَحْـتاَ ُ‬
‫الْكِـتاَب َأنّـ ُه يُعَلّمُ َ‬

‫بِدُرُو سٍ عَ نْ ضَـمَائِ ٍر ثُـمّ الَ سْـئِلَةَ الْ ُمفِـي َد َة الّتِي تَـتَـناَوَلُ مُعْـظَم أَدَواَت الِ سْـتِـفْهاَم‪ .‬ثُمّ‬
‫ض الْكِـتَابَ ِلمُـحاَدَثَاتٍ‬
‫ض التّـعْبِـياَت الْمُـهِمّة لِلْـحَيَاةِ‪َ .‬وبَعْـدَ َذلِـكَ عَـرَ َ‬
‫ت بَعْـ َ‬
‫َأثْـَب َ‬

‫مُــتَـَنوّ َعةٍ ِم ْثلُ حَالَة الَــوّ وَالْــمِهْـنَة وَالــُمؤَهّـلَت وَالطّــبِيـبِ وَالْــَمسْجِد َوجَــوَاز‬

‫ف الْكِ ـتَابَ‬
‫ال سّـفَر وَوَ سَائِل ال سّـفَر‪ ,‬وَكُل مَا يُمْ ـكِن أَ ْن يَحْ ـتاَ َج ُه الْمُ ـتَعَـلّم‪َ .‬وقَ ـدْ أَلّ ـ َ‬

‫بِلُـغَةٍ سَـهْلَةٍ َوبِـحِوَارَاتٍ شَـيّـ َقةٍ َومُمْـِتعَةٍ‪َ ,‬ونَحْـنُ نُوصِي ِبنَـشْرِ َوتَعْـمِيمِ هَـذَا الْكِـتاَب‬

‫صلَ الُ سْـتاَ ُذ فَهِ ـيمْ درَاغُوشاَ جُ ـهُودَهُ الْ ـخَـ ْي ِريّ ِة فِي خِ ـ ْدمَةِ‬
‫بَيْ نَ الطّ ـلّب‪َ ,‬ونَأ َم ُل أَ ْن يُواَ ِ‬
‫اللّـغَـ ِة العَ َربِـيّةِ وَالِسْـلَمِ‪.‬‬

‫دكـتـور‪ :‬كـمال عبد العزيـز ‪ -‬أسـتـاذ البـلغة والنـقد بـجامعة القاهـرة وجـامـعة‬

‫برونــاي دارالــسلم وخــبيـر اللغــة الــعربـية لغيــر الــناطقيـن بــها فــي النظمـة‬
‫السلمية للتربية والثقافة والعلوم (إيـسيـسكو )‪.‬‬

‫‪INTRODUCTION‬‬
‫‪In the Name of Allah the Beneficent the Merciful‬‬

‫‪Praise be to Allah, Prayers and greetings to the‬‬
‫‪best of Prophets and Messengers, Our Prophet‬‬
‫‪Muhammad and all his family Members and‬‬
‫‪Companions.‬‬
‫‪Arabic language is the language of the Holy‬‬
‫‪Qur’an and the vehicle of great Islamic heritage and‬‬
‫‪culture. It’s learning facilitates communication among‬‬
‫‪nations. In this context, vocabulary plays the role of‬‬
‫‪basic tool for expressing our thought. Therefore,‬‬

‫‪8‬‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

mastering it in suitable contexts helps controll our
thoughts and expressions. It is an important part in
the process of composition writing. Many scholars
have written books, dictionaries and short phrase
books on the classical Arabic as well as colloquial
Arabic.
Feim Xhafer Dragusha, the author of this
important multi-lingual conversation book, introduces
his book with various ways of expressions for our
everyday social situations that help students,
travelers and tourists to learn the most important
vocabulary and expressions for everyday language.
Needless to say that the great effort which has been
put in to produce this valuable work adds an
important dimension to the existing efforts towards
simplifying the learning of Arabic language. This book
introduces valuable vocabulary and expressions in
various contextual situations in Arabic and translates
them into both Albanian and English.
This attempt could be considered a great
determination from the author, especially when we
come to know that he is still in his early stages of
learning the Arabic language, which indicates his love
for the language of the Holy Qur’an.
The book contains, among others, topics on
personal pronouns, question articles, forms of
greeting, going to the mosque, the barber, hospital,
traveling, post office services, hotel booking,
restaurants, days of the week, months, playing,
clothes, visiting friends, sleeping, airport, and fruit and
vegetables.
The understanding of the context of these topics will
help learners of the Arabic language to master some
aspects of conversation and vocabulary in suitable
contexts. We wish him guidance from Allah for works
in the future for the service of Islam and Muslims.

9

Dr Ebul besher Ali Adem , Head of Arabic Language Omer Ali Saifuddin College. Brunei Darussalam

GJUHA SHQIPE

ENGLISH
LANGUAGE

ُ‫اَللّــ َغ ُة الْعَـ َربِيّـــة‬

Përemrat vetorë

Personal
Pronouns

Unë.

I.

‫أنـا‬

Ti.

You.

َ‫أنْـت‬

Ti .

You. (feminine
gender).

Në gjuhën shqipe
mungon emërtimi
për dy sende
(Dysia).

Ju (për gjininë
mashkullore).
Ju (për gjininë
femërore)

10

You (referring to
two people).

ُ‫الضّمـائِـ ُر الشّـخْـصِيّـة‬

)‫أنْـتِ (ضميـر مُخـاطَبة‬

)‫أنْـتُـمَا (ضميـر الخاطبيـن‬

ْ‫أنْـتُـم‬
You.

You.

)‫أنْتُـنّ (ضمي مـخاطبات‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

We.

ُ‫نَـحْـن‬

Ai.

He.

َ‫هُـو‬

Ajo.

She.

َ‫هِـي‬

Ai, ajo.

It.

Ne.

Ata ( për të dy,
dysi, mungon në
shqip).
Ata.

Ato (për gjininë
femërore).

)‫ هـيَ (لغي العاقل‬- َ‫هُـو‬

They (referring
two people from
long distance).

‫هـمـا‬

ْ‫هُـم‬

They.
They (feminine
gender).

‫)هُـ ّن (للناث‬

♣♣♣

11

PYETJE TË
DOBISHME

USEFUL
QUESTIONS

Çfarë, Sa, Çka?

What?

ٌ‫أسـئِـلة مُـفِيـ َدة‬
)‫(َأدَوَاتُ السّـؤاَل‬

‫مَاذَا ؟‬
‫أيْـــنَ ؟‬

Ku, Në ç’vend?

Where?

Kur? Atëherë,
Ndërsa..

When? When..

‫مَـتَـى؟‬

Kush, Që, i cili, Cili?

Who?

‫مَــنْ ؟‬

Përse, Pse, Për çfarë
arsye?

Why?

Cili, Që, Kush?

Which?

Si, Me ç'kuptim?

How?

Sa? (tregon sasinë)

How much?

12

‫لِـمـاذاَ ؟‬

‫)أيٌ (لِغـي العاقـل‬
‫كَـيْـفَ ؟‬
‫كَـمْ (للكـمـية) ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

‫كَـمْ (ِللْـعَـدَدِ) ؟‬

Sa? (tregon numrin)

How many?

A mund, Aka
mundësi?

Can…?

A bënë?

Do…?

Çka është ky, kjo?

What is this?

‫مـا هَـذَا ؟‬

Çka është ai, ajo?

What is that?

‫مـا َذلِـكَ ؟‬

Çfarë po ndodhë?

What is
happening?

Çfarë po ngjanë?
(Çfarë është puna)?

What is the
matter?

Çfarë është
domethënia e këtij/
kësaj? (Çfarë donë
të thotë kjo?)

What does this
mean?

Çka dëshironi?
Çfarë doni?

What do you
want?

‫أَيسْـتَـطِـيعُ ؟‬
‫؟‬... ُ‫أيَفْـ َعل‬

‫مـاذاَ يَحْـ ُدثُ ؟‬

‫مـا المْـرُ ؟‬
‫مـاذَا يَـعْـنِي هَذاَ ؟‬

‫مـاذاَ تُـرِيـدُ ؟‬

13

Çka mund të bëjë
për ju? Çka mund
t’ju ndihmoj?

What can I do
for you?

Çka do të bëni
sonte?

What are you
going to do
today?

Çka po bëj tani?

Çka do të bëni me
të?

What am I doing
now?
What do you do
with it?

Si e keni emrin? Si
quheni?

What is your
name?

Çfarë është pozita e
juaj? Çfarë pune
bëni?

What is your
job?

Cila është adresa e
juaj?

What is your
address?

Cili është numri i
juaj i telefonit?

What is your
telephone
number?

Ku gjendet zyra
juaj?

Where is your
office?

Ku banoni?

Where are you
staying?

Prej nga jeni?

Where are you
from?

14

‫مـاذاَ أفْـ َعلُ مِنْ أجْلِـكَ ؟‬
‫مـا الّـذِي سَـتَـفْعَ ُل ُه اليَوْمَ ؟‬

‫مَاذا أفْـ َعلُ النَ ؟‬
‫مـاذاَ تـفْ َع ُل بِـهِ ؟‬

‫مـا اسْـ ُمكَ ؟‬
‫مـا َعمَـ ُلكَ ؟‬
‫مـا عُـنْـوَاُنكَ ؟‬
‫مَا َرقَـ ُم تِلْـفُـوَنكَ ؟‬
‫أيْـنَ مَـكْـتَـُبكَ؟‬
‫أيْـنَ تُـقِـيـمُ؟‬
‫مِ ْن َأيْـ َن أنْــتَِ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Ku gjendet
Ambasada e
Malajzisë?

Where is the
Malaysian
Embassy?

Ku është stacioni
policor?

Where is the
police station?

Kush është ai burrë?

Who is that
man?

Kush është ajo grua/
zonjë?

Who is that
lady?

Përse jo?

Why not?

‫أيْـنَ السّـفَا َر ُة الْـمَالِـي ِزيّـةُ؟‬
‫أيْـنَ مَرْكَــ ُز الـشّـ ْرطَةِ؟‬
‫ك الـرّجُـلُ؟‬
َ ‫مَنْ هُـوَ َذِل‬
‫مَنْ هِـ َي تِ ْلكَ الْـ َم ْرأَة؟‬
‫لِـمَ لَ؟‬
‫كَـيْــفَ حَــاُلكَ؟‬

Si jeni?

How are you?

Sa vjeç jeni? Çfarë
moshe keni?

How old are
you?

Flisni anglisht?

Do you speak
English?

Më kuptoni mua?

Do you
understand me?

‫ف َأنْــتَ؟‬
َ ‫كَـيْــ‬
‫كَــمْ عُـمْـ ُركَ؟‬
‫َه ْل تَتَـكَـلّ ُم النْـجلِي ِزيّــةَ؟‬
‫هَـ ْل تَـفْـهَمُـنِى؟‬
‫هَـ ْل َتسْتَـطِيعُ ُمسَاعَـ َدتِي؟‬

A mund të më
ndihmoni?

Can you help
me?

A ka mundësi të
flisni ngadalë?

Could you speak
more slowly?

‫هَـ ْل َتسْتَـطيعُ أ ْن تُـساَعِـدَنِ؟‬

ُ‫َه ْل تَـسْتَـطِي ُع الـتّـحَـ ّدث‬

15

‫طءٍ أكْـثَرٍ؟‬
ْ ‫بِـبُـ‬

A mund të më
ndihmoni?

Could you
please do me a
favor?

♣♣♣

16

ْ‫هَـ ْل تُـقَـدّ ُم لِي خِــ ْدمَـةً مِن‬
‫فَضْـ ِلكَ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

FJALI TË
DOBISHME

USEFUL
EXPRESSIONS

Faleminderit!
Ju faleminderit!

Thank you!

َ‫شُـكْـرًا َلك‬

Ju lutem!

Please!

ََ‫مِـ ْن فَضْـ ِلك‬

Më falni!

Excuse me!

Në rregull! Dakord!

All right!

Ajo
është
rregull.

That’s right

Jeni i mirëseardhur.

You are
welcome.

Me
falni,
ndjesë!

I’m sorry!

kërkoj

S’ka gjë! S’ka
rëndësi! Mos u
mërzit!

Never mind!

Ndoshta, kushedi,
mbase.

Perhaps.

Kërkoj falje.

I beg your
pardon
(Excuse me).

ٌ‫تَعـابِيـرٌ مُـفِـيـدَة‬

‫سـامِحْـنِي‬
ٌ‫طَـيّـب‬
‫حَـسَـنا‬

ً‫ل بِـكَ (أَهْـلً وَسَهْـل‬
ً ‫)أهْــ‬
ٌ‫آسِــف‬
َ‫)بَـسِـي َطةٌ (لَ يَهُـ ّمك‬
‫ُربّــمَا‬
‫أسْـتَـمِـيحُـكَ عُـذْرًا‬
‫)(عَـفْـوًا‬

17

Ashtu shpresoj.

I hope so.

Sigurisht, natyrisht.

Of course.

I sigurt, (sigurisht).

Sure (Surely).

Menjëherë, tani.

Right now.

َ‫آمَـلُ َذلِـك‬

‫ طَـبْعًا‬/ ِ‫بِالـطّـبْـع‬
ِ‫بِالـتّـ ْأكِيـد‬
ً‫حـال‬
/ ً‫ عـادَة‬/ ِ‫كَالْعــادَة‬

Si
zakonisht,
gjithmonë.

si

As usual.

Në përgjithësi.

In general.

Të paktën.

At least.

Kurrsesi, fare,
aspak.

Not at all.

Për pak kohë, për
një çast.

For a while.

Me që ra fjala / sido
qe të jetë.

By the way.

Vetëm një minutë.

Just a minute.

Ndopak, paksa.

A little bit.

Nëse është e

If necessary.

18

ِ‫كَالـمُـعْـتَاد‬
ِ‫عَلَى الْعُـمُـوم‬
ّ‫عَلَى ا َلقَـل‬
‫إِطْـلَقـا‬
َ‫لِـفَـتْـرَةٍ ما‬
‫ٍ عَلَى أيّ حـاَل‬
ً‫َدقِيــ َقةً وَاحِـــ َدة‬
ً‫قَلِـيـل‬
‫إِذَا كَـانَ ضَـرُورِيـًا‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

domosdoshme.
Jo aq shpejtë.

Not so fast.

Jo shumë larg / jo
shumë kohë më
parë.

Not long ago.

Krah për krah.

Side by side.

Shumë më shumë

More and more.

Askush tjetër.

No one else.

Kjo dhe ajo /
Kështu dhe ashtu.

This and that.

Është shumë keq
(kjo është shumë e
keqe).

That’s too bad.

Së fundi,
përfundimisht.

At last.

Në rrugë, duke
ardhur.

On his way.

Duke u kthyer.

On the way
back.

Njeri-tjetri.

Each other.

Për person, për

Per person.

ِ‫س بِـهَـ ِذ ِه السّـ ْرعَـة‬
َ ‫لَيْـ‬
ٍ‫لَيْـسَ مِـنْ َزمَـ ٍن بَـعِـيد‬
ٍ‫جَـنْـبًا ِإلَى جَـنْـب‬
‫أَكْـثَـرُ فَـأَكْـثَر‬
ٍ‫ماَ مِـ ْن أَحَـدٍ آخَـر‬
َ‫هَـذاَ وَذَاك‬
ِ‫سَـيّـئٌ لِلْـغَايَـة‬
‫أَخِـيـرًا‬
ِ‫فِي َطرِيــقِه‬
ِ‫فِي طَـرِيـ ِق الْعَـوْ َدة‬
ٍ‫ضهُـ ْم لِبَعْـض‬
َ ‫بَـعْـ‬
ِ‫ص الْـوَاحِـد‬
ِ ‫لِلشّـخْـ‬

19

njeri.
Me qira - Jepet me
qira.

For rent.

Shitet.

For sale.
No problem.

S’ka problem.

(It’s not a

ِ‫لِلِيـجـار‬
ِ‫لِلْـبَــيْع‬

‫س فِـيهِ مُـشْـكِلَة‬
َ ‫لَـيْـ‬

problem).
Sa çudi!
Ruaju!

How exciting!
Watch out /
Look out!

ٌ‫!كَـمْ هَـذَا مُـدْهِـش‬
ْ‫ِانْـتَــِبه‬

Kujdesu, ke kujdes!

Be careful!

ْ‫اِحْـــ َذر‬

Mos harro!

Don’t forget!

َ‫لَ تَـنْـس‬

Urdhëroni një

Have a

cigare.

cigarette.

Uluni!
Më ndihmo!
(Ndihme!)
Me pritni!
Nxito! Ngutu!
Shpejto!
Më shoqëro!

Have a seat!

ً‫تَـفَـضّـلْ سِيجـارَة‬
/ِ‫تَـفَضّـ ْل بـالْـجُلُـوس‬
ْ‫تَفَـضّـلْ اِجْـلِس‬

Help me!

‫سـاعِـ ْدنِي‬

Wait for me!

‫ِانْـتَـظِـ ْرنِي‬

Hurry up!

ْ‫اَسْــرِع‬

Follow me!

‫ِاتّـبَعْـنِى‬

Kalo para meje!
(Kryeso rrugën)! Ec
përpara, prij!

20

Lead the way!

‫ سِـ ْر أَمَامِي‬/ ‫تَـقَدّمْـنِي‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Ejani brenda, hy
brenda!
Largohu, ik,
shporru!

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Come in!

ْ‫اُدْخُــل‬

Go away!

ْ‫ اِذْهَــب‬/ ْ‫اِرْحــل‬

Ma sillni, ma jepni!

Give it to me!

‫اَعْـطِـنِي‬

Me thoni!

Tell me!

‫حَـ ّدثْـنِي‬

Ma tregoni!

Show it to me!

ِ‫اَرِنـي‬

Do të ishte mirë
Është i mësuar
me...
(është i adaptuar
me...)

That’ll be nice.

‫سَـيَكُونُ َذِلكَ لَطِـيفًا‬

Pajtohu!
Edhe juve
gjithashtu.
Kanë punuar sa
kanë pasur
mundësi (Kanë
dhënë tërë mundin
e tyre).

Used to……

‫ اِعْــتَادَ عَلَى‬...

Make up your

َ‫صمّــمْ َرْأيَـك‬
َ

mind!
Same to you.

They have done
their
best.

‫ك َأيْــضًا‬
َ ‫َولَـ‬
َ‫بَـ َذلُوا جُـلّ مَا يَـسْـتَطِـيعُون‬

Plotëson
aplikacionin, mbush
një aplikacion

Fill out an
application.
Fill in an
application.

‫يَـمْـلُ طَـلَـبًا‬

Unë ashtu mendoj

I think so.

َ‫أعْـتَـقِـدُ َذِلك‬

Qaste të
këndshme

Have a good
time.

Mirupafshim!

So long! (See

‫أتَـمَـنّى لَـكَ َوقْـتًا َسعِـدًا‬
ِ‫ِإلَى اللّـقــاء‬

21

(Shihemi më vonë)

you later).

Suksese, fat të mirë

Good Luck.

♣♣♣

22

‫حَــظاّ سَـعِـيدًا‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

PËRSHENDETJET

THE
GREETINGS

Mirëmëngjesi,

Good

Zotëri!

Sir!

Ditë të mirë vëlla!

Good afternoon
brother!

Ditë të mirë, zotëri!

Good day, Sir!

Mirëmbrëma vëlla!

morning,

Good evening
brother!

Si shkoni?

How do you do?

Si jeni?

How are you?

Mirë, Faleminderit!

Fine, thank you!

Shumë mirë (goxha
mire), ju
faleminderit.

Pretty well,
thank you.

A jeni mirë me
shëndet?

Are you well?

‫الـتّــحـايـا‬
)‫(الـتّـحـيات‬
‫ح الْـخَـيْـ ِر يَا سَـيّدِي‬
ُ ‫صَـبَا‬
ِ‫طـابَ مَـسـاؤُكَ يـا أَخـي‬
‫طَابَ مَسـاؤُكَ يَا سَــيّدِي‬
‫مَسـاءُ الْـخَـ ْي ِر يـا أَخــي‬
‫كَـيْـفَ حَـالُـكَ؟‬
‫كَــيْـفَ حَـالُـكَ؟‬
‫ شُـكْــرًا‬,ٍ‫بِـخَـيْــر‬
َ‫ أشْـكُـرُك‬,‫َحسَـنٌ جِـدّا‬
‫) (الْـحَـمْـدُ ل‬
‫تِ بِصِـحّـ ٍة تَامّـةٍ؟‬
َ ‫َه ْل َأنْـ‬

Po, mirë jam,

Yes. I’m well,

faleminderit!

thanks.

Si është prindi juaj?
Si është gjendja e
babait tuaj?

How is your
father?

‫َكيْـفَ حـالُ وَالِـدِكَ؟‬

Ai është mirë,

He’s alright,

faleminderit!

thanks!

‫ شُـكْـرًا‬,ٍ‫هُـ َو بِخَـيْر‬

‫ ُشكْـرًا‬,ٍ‫ أَنَا بِخَـيْـر‬,ْ‫نَـعَم‬

23

Si është familja?

How is the
family?

(Si i ka punët
familja)?
Ata janë bukur mire,
faleminderit!

They are pretty
well, thanks!

Nderimet e mia për
babanë tuaj.

Give my
respects to your
father.

Dërgoje
përshëndetjen time
te familja e juaj!

Give my regards
to your family!

Do të përcjellë me
kënaqësi.

I shall do so with
pleasure
(I’ll do so)

Gëzohem që ju
shoh mirë.

I’m happy to see
you well.

Shumë faleminderit

Thank you so
much.

Po, ju lutem!

Yes, please!

Jo, ju faleminderit!

No, thank you!

Faleminderit

Thank you very

shumë!

much!
Will you take a

A do të uleni?
Faleminderit!
për ngut.

seat?
Jam

Me gjithë zemër!

24

Thank you, I’m
in a hurry.
With all my

‫كَيْـفَ حَـا ُل الْـعَائِـلَةِ ؟‬
,ٍ‫هُـمْ فـي صِـحّةٍ جَـيّـدَة‬
‫شُـكْـرًا‬
‫بَـلّ ْغ تَـحِـيّاتِـي ِإلَى‬
َ‫وَالِـــدِك‬
ِ‫بَـلّغْ سَـلَمـى ِإلَى َأفْـرَاد‬
َ‫عـائِلَـِتك‬
ّ‫سَـَأفْـ َعلُ َذلِـكَ بِـكُـل‬
ٍ‫سُــرُور‬
‫ُيسْـعِـدُنـي أَ ْن أَرَا َك فِي‬
ٍ‫صِـحّـةٍ جَــيّـدَة‬
‫أَشْـكُـرُكَ جِـدّا‬
‫عَـفْــوًا‬
‫ شُـكْـرًا‬,َ‫ل‬
ً‫شُـكْرًا جَزِيــل‬
‫ض ْل بِالْجُـلُوسِ؟‬
ّ َ‫هَـ ْل تَـتَـف‬
‫جلٌ جِـدّا‬
ِ ْ‫شُـكْرًا ِإنّـنِي ُمسْـَتع‬
ٍ‫بِكُـ ّل تِرْحــاب‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

heart.
Me falë!

Sorry.

S’ka gjë.

No problem.

‫ آسِـف‬/ ً‫مَـعْـذِ َرة‬
‫لَ شَـيْـئ‬

♣♣♣

25

BISEDA E PARË
Si
Ç’kemi?

shkoni?

CONVERSATION
ONE

How do you do?

Si quheni, zotëri?

What is your name,
sir?

Unë
Ahmed.

My name is
Ahmad.

quhem

Prej nga jeni?
(Prej nga vini)?

Where are you
from?

Unë jam nga
Zelanda e re.
(Unë vi nga
Zelanda e re).
Mirë! Si quhet ai
shtet?
(Mirë! Si është
emri i atij shteti)?

I’m from New
Zeland.
I come from New
Zeland.

Gjermania.

Germany.

Atëherë, ju jeni i
huaj (pra ju
qenkeni i
jashtëm).
Si kaluat udhës?
Si kaluat gjatë
udhëtimit?

26

Right, what is that
country’s name?

Then, you are a
foreigner.
How was the
journey?

‫الُـحـا َدثَـةٌ الول‬
‫كَـيْـفَ حــاُلكَ؟‬
‫مَا اسْـ ُمكَ يَا سَـيّدِي؟‬
ُ‫اِسْـمِي أَحْــمَـد‬

‫ي بَـلَ ٍد َأنْـتَ؟‬
ّ َ‫مِـ ْن أ‬
‫مِ ْن َأيْـ َن َأنْـتَ ؟‬

‫أَنَا آتٍ مِ ْن نيو زيلند‬

‫ك الْـبَلَـد؟‬
َ ِ‫ مَا اسْـمُ َذل‬,‫سنًا‬
َ ‫حَـ‬

َ‫َالْـمَانِـيا‬

ّ‫ت أَجْـنَـبِي‬
َ ‫إِذَنْ أَنْـ‬

‫ت الـرّحْـلَة؟‬
ِ ‫َكيْـفَ كـانَـ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Udhëtimi ishte
shumë i
këndshëm.

The journey was
very pleasant

Ku rrini tani?

Where are you
staying now?

Jam duke ndenjur
ne Hotel.

I’m staying in the
Hotel.

‫ت الرّحْـلَةُ مُرِيـحَةً جِـدّا‬
ِ ‫كـاَن‬
‫َأيْـ َن َتسْـكُـنُ النَ؟‬

‫أَسْكُـ ُن فـي الفُـنْـدُق‬
‫هَـ ْل َأنْـتَ سـائِحٌ أَوْ تـاجِـرٌ؟‬

A jeni vizitor apo
afarist-tregtar?

Are you a tourist or
a businessman?

Jo, unë jam
vizitor.

I’m a tourist.

Ku shkoni tani?
Për ku jeni nisur?

Where are you
going now?

Jam duke shkuar
ne muze.

I’m going to the
Museum.

Nëse keni kohë,
na vizitoni ju
lutëm!
Ne rregull, ku
gjendet adresa e
shtëpisë suaj,
Ali?
Rruga Abdul

ْ‫( َه ْل َأْنتَ قَا ِد ٌم لِلسّـيَاحَـة أَو‬
‫الـتّجـارَةِ)؟‬
ٌ‫ أَناَ سـائِـح‬,َ‫ل‬
‫ِإلَى َأيْـنَ َستَـذْهَـبُ النَ؟‬
‫ل الْـمُـتْـحَـفِ؟‬
َ ِ‫ب إ‬
ُ ‫َسأَذْهَـ‬
ُ‫ك الْـ َوقْت‬
َ ‫ح لَـ‬
َ َ‫إذَا سَـن‬

If you have time,
please visit us!

Right, what is your
home address, Ali?
Number: 15, Abdul

!‫تَـفَضّـ ْل بِـ ِزيَا َرتِـنَا‬
ُ‫ َأيْــنَ عُـنْـوَان‬,‫َحسَنًا‬
‫مَـنْـ ِزِلكَ ياَ َعلِـيّ ؟‬
‫فـي شــارِعِ عَـبْـد الـرّزَاق‬

27

Razak, numër 15.

Razak Street.

Lamtumirë!
Mirupafshim!
(shihemi më
vonë!)

Good-bye.

Jam i gëzuar që u
njohëm.

I’m happy to know
you.

Gëzohem që ju

I’m glad to meet

takova.

you.

A mund ta
prezantoj
Zotëriun…?
A mund ta
prezantoj
bashkëshortin
tim?
A mund te ma
jepni adresën
tuaj, të lutem ?
Cili është numri i
telefonit tuaj?
BISEDA E DYTË
Mirëmbrëma!
Si jeni? Ç’kemi?
Si shkoni?
Mirë,
Faleminderit!
Jam mallëngjyer
shumë për ju. Ku
ishit? Ka kohë të

28

So long. (see you
later).

May I introduce
Mr…?
May I introduce my
Husband.
Could I have your
address, please?
What is your
telephone
number?
CONVERSATION
TWO

15 ْ‫َرقَــم‬
ِ‫مَـ َع السّــلَمَــة‬
ِ‫إِلـى اللّـقـاء‬
َ‫أَنـا سَعِيـ ٌد بِمَـ ْع ِرفَـِتك‬
)َ‫ن أن أتَـعاَرفَ َمعَـك‬
ِ ُ‫(ُيسْ ِعد‬
َ‫َيسُـرّنـي أَ ْن أُقَابِـ َلك‬
َ‫َأيُـمْـكِـنُـنِي أَ ْن ُأقَـدّم‬
‫؟‬...َ‫السّـيّد‬
‫أيكنن أن أعرف زوجي؟‬

‫هل يكنك أن تعطين عنوانك؟‬
‫كَـمْ َرقَـمُ هَـاتِـ ِفكَ؟‬
‫الُـحـا َدثَـةٌ الثانية‬

Good evening!

ِ‫مَـسَاءُ الْخَـيْـر‬

How are you?

‫كَــ ْيفَ حـالُـكَ؟‬

Fine, thanks!

‫ شُـكْـرًا‬,‫َحسَـــنًا‬

I’ve missed you so
much, where have
you been. I haven’t

,َ‫اِشْـتَـقْـتُ جِـدّا لِ ُرؤْيـاك‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

gjatë që s’ju kam
parë?

seen you for so
long?

Kam qenë një
muaj në Malajzi.

I’ve been in
Malaysia for a
month.

Çfarë bënit atje?
Çka vepronit
atje?
Vizitova xhaxhin
(dajën) tim,
Salihun.
Si ishte?
Si ishte me
shëndet?
Mirë,
Faleminderit!

What did you do
there?
I visited my uncle
Salleh.

ُ‫ لَـ ْم أَ َركَ مُـنْذ‬,َ‫َأيْــنَ كُـنْـت‬
‫مُــدّ طَـوِيـلَةٍ؟‬
‫كُـنْـتُ فـي مَـالِـيـزِيـا‬
ٍ‫مُـدّة شَــ ْهر‬
‫مـاذَا عَـمِلْـتَ هُـنـاكَ؟‬
‫زُ ْرتُ عَـمّى صَـالِـح‬
)‫(كُـ ْنتُ فِ زِيَارَ ِة العَـمّ صـَالِح‬

How was he?

‫َكيْـفَ كـاَنَ حَالُـهُ؟‬

Alright, thanks.

‫ شُـكْـرًا‬,ٍ‫بِـخَـيْـر‬
‫ف َأنْـتَ النَ؟‬
َ ‫وَكَـيْـ‬

Shumë mirë,
faleminderit!

And, how are you
now?
Pretty well, thank
you!

Dëshironi të
shkoni në treg?

Do you want to go
to the market?

Po ju si jeni?

Po, unë dëshiroj
të shkoj.
Atëherë, do të
shihemi në
shtëpinë time.
Shihemi më
vonë.
BISEDA E
TRETË
Ndaluni këtu, ju

‫ شُـكْـرًا‬,ٍ‫َأنَـا بِـخَيْـر‬
‫ب ِإلَى‬
َ ‫َأتُـرِيـ ُد أَ ْن تَـذْهَــ‬
‫الـسّـوقِ؟‬

Yes I do.

‫ أُرِيـدُ َذِلكَ ؟‬,ْ‫نَعَـــم‬

Then, I’ll see you at
my house.

ِ‫إِذَنْ سَـَأرَا َك فـي بَيْـت‬

See you again.

ِ‫إِلــى اللّقــاء‬

CONVERSATION
THREE
Stop here please. I

‫الُـحـا َدثَـة الثالثة‬
ُ‫ أَعْـَتقِد‬,َ‫ِقفْ هُـنَا مِـنْ فَضْ ِلك‬

29

lutem!
Më duket kjo
është banesa e
Ahmedit
Kush është në
derë?
Unë jam, Aliu.
A është zotëri
Ahmedi aty, ju
lutëm?

think this is
Ahmad’s flat

Who is at the door?
I’m Ali, is Mr
Ahmad in, please?

Po, ju lutem pritni
pak!

Yes, wait for a
moment please.

Mirëserdhët!

Welcome!

Si jeni? Si kaloni?
Mirë,
faleminderit, ju si
jeni?
Unë jam shumë
mirë,
faleminderit.

How are you?

Ju lutemi uluni!

ُ‫ هَـ ِل السّـيّدُ أَحْـمَد‬,ّ‫أَنـا عَلِـي‬
‫َموْجُــودٌ؟‬
ً‫ اِنْـَتظِـ ْر لَـحْـظَـة‬,ْ‫نَــعَم‬
َ‫مِـ ْن فَـضْـلِـك‬
ً‫أَهْـلً َوسَــهْل‬

‫كَـيْـفَ حــالُـكَ؟‬
‫ َوأَنْـتَ؟‬,‫ شُـكْـرًا‬,‫حَـسَـنًا‬

Very well, thank
you

َ‫ أَشْــكُـرُك‬,‫حَـسَـنٌ جِـدّا‬

Have a seat,
please!
Yes, please!
What would you
like to have?

Dua një kafe.

Just a cup of coffe,
thanks

30

‫مَـ ْن فِي الْــبَابِ ؟‬

Fine, thank you,
And you?

Po, faleminderit!
Çka dëshironi të
pini?

Çka
po
bëni
sonte? (Çfarë jeni
duke
bërë
sonte)?
Asgjë, jam vetëm
duke pushuar.

َ‫هَـذَا مَحَـ ّل إِقـامَـ ِة أَحْمَد‬

ِ‫تَـفَـضّـلْ بِالْـجُـلُوس‬
‫شُــكْــرًا‬
‫ب أَنْ أَقَـدّمَ لَـكَ؟‬
ّ ‫مَاذَا تُحِـ‬
ْ‫أُرِيــ ُد فِـنْـجَانًا مِـن‬
ْ‫الْـقَـهْـ َو ِة فَـ َقط‬

What are you doing
today?

‫مـاذَا تَـفْـ َعلُ الْيَــوْم؟‬

Nothing, just
relaxing.

ْ‫ أسْـَترِيـحُ فَقَـط‬,َ‫لَ شَئ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Si kaloni me
punë?
(Si ju shkojnë
punët)?
Është mirë,
faleminderit!
A nuk dëshironi
të udhëtoni
jashtë vendit?

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

How is your work?

‫مـا أَخْــبَارُ شُـغْـ ِلكَ؟‬

It’s alright, thanks!

‫س بِـهِ شُـكْـرًا‬
َ ‫َل بَ ْأ‬

Will you go abroad?

Jo, për mua është
më mirë që të rri
këtu.

No, it is better for
me to stay here

Për arsye se malli
do të vijë këto
ditë.

Because the goods
will arrive any day
now.

Mendoj se kemi
kaluar qaste te
mira.
Ju lutem, tani më
lejoni që të shkoj!
(A mund te shkoj
tani)?
Kam shpresë që
edhe ju do të na
vizitoni.
Natyrisht, Ju
faleminderit që
na vizituat.

I think we have had
a nice time.
Would I please be
allowed to leave
now (May I leave
now)?
And I hope you will
return the call.
Of course, thank
you for your visit.

‫أَ َل تُـرِيـ ُد أَ ْن تُـسـَافِـ َر ِإلَى‬
‫الْخــارِجِ ؟‬
ْ‫ مِ ْن الْمُـسْـتَـحْـسَ ِن أَن‬,َ‫ل‬
‫أَمْــكُـثَ هُـــنَا‬
‫َل ّن الْبَـضَائِعَ سَـتَـأْتـي فــي‬
ِ‫هَــ ِذهِ الَيـَـام‬
‫أَظُـ ّن َأنّـنَا قَـدْ قَـضَيْـنَا َوقْتًا‬
‫طَـيّـبًا‬
َ‫ح لِي بِأَ ْن َأنْـصَـ ِرف‬
ْ َ‫ال َن اِسْـم‬
ّ‫ك أَ ْن تَــرُد‬
َ ‫َوأَرْجُــو ِم ْن‬
َ‫الْــزّيــا َرة‬
َ‫ شُـكْرًا َعلَى ِزيَا َرتِـك‬,‫طَبـعـا‬

So long (see you
Mirupafshim!

BISEDA E

later)!

CONVERSATION

ِ‫إِلـى اللّـقَـاء‬

‫الُـحـا َدثَـة الرابعة‬

31

KATERTË
Sa vjeç jeni? (Cila
është mosha
juaj)?
Unë jam tridhjetë
vjeç.
Unë jam rreth
njëzet vjeç.
Jeni i ri.

beqar
Sa vjeç është
babai i juaj? (Cila
është mosha e
babait tuaj)?
Mosha e tij është
mbi shtatëdhjetë.
(Ai është më
tepër se
shtatëdhjetë
vjeç).
Ai është shumë i
vjetër.
E

PESTË

tani?

32

është

ً‫لثُـونَ سَــنَـة‬
َ َ‫عُــمْـرِي ث‬

I’m almost twenty
years old.

‫شرُونَ سَـنَةً تَـقْرِيبًا‬
ْ ‫عُـمْرِى عِـ‬

You’re still quite

‫مَا ِزلْـتَ شـابّا صَـغِــيـرًا‬

No, I’m still single.

How old is your
father?

He is over seventy
years old

He is very old
CONVERSATION
FIVE

ora

‫كَــمْ عُــمْــ ُركَ ؟‬

I’m thirty years old.

Are you married?

Jo, Unë ende jam

Sa

How old are you?

young.

Jeni i martuar?

BISEDA

FOUR

What time is it
now?
It’s six o’clock

‫َه ْل َأنْـتَ مُــتَــ َزوّجٌ؟‬
‫ مـا ِزلْـتُ عَـزَبـا‬,َ‫ل‬
‫كَـمْ عُــمْـرُ وَالِـدِكَ ؟‬

َ‫ق السّـبْعِـي‬
َ ْ‫عُـمْـ ُر ُه فَـو‬

ٌ‫ِإنّـــهُ هَــ ِرم‬
‫الُـحـا َدثَـةٌ الامسة‬
‫كَـ ِم الـسّـاعَـةُ النَ ؟‬
ُ‫اَلسّاعَـ ُة الـسّـادِسَــة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Ora tani është
gjashtë.
Sipas orës
sime,ora është
nëntë.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

It’s nine o’clock by
my
watch.

‫اَلسّاعَـ ُة الـتّاسِ َعةُ ِوفْـقًا‬
‫لِـسَاعَـتِي‬
ُ‫اَلـسّـاعَــ ُة الْوَاحِــدَة‬

Është një çerek
pas orës një
(01:15).

It’s a quater past
one.

Ora saktësisht

It’s exactly three

është tre.
Ora është një e
dyzet minuta.
Ora është shtatë
e pesëdhjetë e
tetë minuta.
BISEDA E
GJASHTË
Çfarë dite është
sot?
Sot është ditë e
diel.
E hënë.
Çfarë dite ishte
dje?
Dje ishte ditë e
Xhuma.
Çfarë dite ishte
pardje?

o’clock.
It’s twenty minutes
to two.

‫اَلـسّـاعَـ ُة الثّانِـَيةُ إ ّل ثُـلُـثا‬

It’s two minutes to
eight.

ِ‫اَلـسّاعَـ ُة الـثّامَِن ُة إِلّ َدقِيقَتَـ ْين‬

CONVERSATION
SIX
What day is it
today?

‫الُـحـا َدثَـة السادسة‬

Pardje ishte ditë
e Mërkurë.
Çfarë dite është
nesër?
Nesër është ditë

Today is Sunday.
Monday.
What day was it
yesterday?
Yesterday was
Friday.
What was the day
before yesterday?
The day before
yesterday was
Wednesday.
What day will be
tomorrow?
Tomorrow will be

ِ‫وَالــ ّربْـع‬
‫اَلسّا َع ُة الـثّـالِـثَةُ تَـمَامًا‬

‫ي يَــ ْو ٍم الْيَـوْمَ ؟‬
ّ َ‫أ‬
ِ‫يَــ ْومُ الَحَــد‬
ِ‫ا ِلثْـنَـيْـن‬
‫ي يَــ ْومٍ بالَمْسِ ؟‬
ّ َ‫أ‬
ِ‫كاَنَ أمس يَـوْ ُم الْـجُمُـعَـة‬
‫ي يَـوْ ٍم أَوّل أَمْـسِ ؟‬
ّ َ‫أ‬
ِ‫أَوّ ُل أَمْـسِ يَـوْم الَ ْربِـعَاء‬
‫ي يَـوْمٍ غَــدًا ؟‬
ّ َ‫أ‬
ِ‫غَـدًا يَوْ ُم الـثّلَثــاء‬

33

e martë.

Tuesday.

Çfarë dite është
pasnesër?

What is the day
after tomorrow?

Pasnesër është
ditë e enjte.

The day after
tomorrow is
Thursday.

E shtunë.

Saturday.

BISEDA E
SHTATË
Çfarë date është
sot?
Është i treti i
muajit prill.

CONVERSATION
SEVEN
What is the date
today?
It’s the third of
April

Është i dhjeti i
muajit tetor.

It’s the tenth of
October.

Çfarë date ishte
dje?

What was the date
yesterday?

Dje ishte i teti i
muajit maj.

Yesterday was the
eighth of May.

BISEDA E TETË
Si është moti?
(Si është koha)?
Moti është
këndshëm.
Është mot shumë
i ftohtë.
Sot koha është
shumë e nxehtë.

34

CONVERSATION
EIGHT
How is the
weather?

َ‫ي يَـ ْومٍ سَـيَـكُو ُن بَـعْـد‬
ّ َ‫أ‬
‫غَــدٍ ؟‬
ِ‫بَـعْدَ غَـ ٍد يَـ ْو ُم الْـخَـمِـيـس‬
ُ‫اَلسّـــ ْبت‬
‫الُـحـا َدثَـةالسابعة‬
‫مـا الـتّـارِيـخ ُالْيَـوْمَ ؟‬
ٍ‫ِإنّـهُ الـثّالِثَ مِـ ْن ِإبْرِيـل‬
ْ‫ِإنّــ ُه الْعـاشِـرُ مِــن‬
‫أُكْــتُــوبَــر‬
‫مـا الـتّـارِيـخُ بِالَمْــسِ ؟‬
ُ‫تَـارِيـخُ الَمْسِ هُـ َو الـثّـامِـن‬
‫مِـنْ مـايـو‬
‫الُـحـا َدثَـة الثامنة‬
‫كَيْـفَ حـا ُل الـطّقْسِ ؟‬

It’s beautiful.

ٌ‫ِإنّـهُ جَـوّ جَـمِيـل‬

It’s very cool.

‫اَلطّـقْسُ بـارِدٌ جِـدّا‬

Today, the weather
is awfully hot.

‫َالْيَـ ْو ُم الْـجَـوّ حَارّ جِـدّا‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Është shumë i
ngrohtë.
Është kohë me
lagështi.
Do të bjerë shi
sonte.
Ngase është mot
i vrenjtur.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

It’s very warm
It’s damp weather.

ٌ‫َالْـجَـوّ رَطْـب‬

It’s going to rain
today.
Because it is very
cloudy.

َ‫ف تَـ ْمطِـ ُر الـسّمَا ُء الْـيَ ْوم‬
َ ‫سَ ْو‬

Është erë shumë
e fortë.

The wind is so high
in the sky.

Sa shi i dendur
është duke ra!
Sa mot i nxehtë
që është!
Dëshironi një
cigare?
Po, Ju lutëm!

What heavy rain it
is!
What hot weather
it is!
Would you like a
cigarette?
Yes, please!

BISEDA E
NËNTË
Ahmed, unë
zakonisht pi
cigare (duhan)
pas ushqimit.

‫َالْـجَـوّ دَافِـئٌ جِدّا‬

CONVERSATION
NINE
Ahmad, I always
smoke after my
meals.

Është zakon imi i
vjetër

It’s an old habit of
mine.

Sa ves (zakon) i
keq qe qenka!
Ali, a nuk ka
mundësi ta
ndërpritni këtë
ves?
Do të bëhem

What a bad habit it
is!
Can’t you leave
this off, Ali?
I would be too

ِ‫َلنّـهَا مُلَـبّـ َد ٌة بِـالـسّحَاب‬
ِ‫ح فـي السّمــاء‬
ُ ‫اَلـرّيـا‬
‫شَـدِيـدَةٌ جِــدّا‬
ٍ‫!!يـالَـهُ مِـنْ مَـطَـرٍ غَـزِيـر‬
ّ‫يَـالَـهُ مِنْ جَـوّ حَــار‬
‫ضلُ سِـيجــا َرةً؟‬
ّ ‫َأتُـفَـ‬
‫نَعَــمْ أَرْجـــوكَ؟‬
‫الُـحـا َدثَـة التاسعة‬
‫ ِإنّـنِـي دَائِــمًا‬,ُ‫أَحْـمَد‬
ِ‫أُدَخّـ ُن بَـعْـدَ الَكْـل‬
ٍ‫ِإنّـهَا عــادَتــي مُـنْذُ زَمَـن‬
ٍ‫َطوِيـل‬
ٍ‫يـالَـهَا مِـنْ عـادَةٍ سَـيّـئَـة‬
‫أَ َل يُـمْكِنُـكَ ا ِلقْـلَعُ عَـنْهـا‬
‫يـا عـلـيّ؟‬
ُ‫إِذَا فَـعَـ ْلتُ َذلِـكَ صِـ ْرت‬

35

shumë nervoz
nëse e braktisi
këtë zakon.
Ndalohet pirja e
duhanit!

nervous, if i did.
No smoking!

Ndalohet pirja e
duhanit këtu!

Smoking is
prohibited here!

A pini shumë
duhan?
Jo aq shumë,
vetëm
nganjëherë.
BISEDA E
DHJETË

Do you smoke
much?

Alo! A është kjo
shtëpia e zotëri
Musa Ismailit?

Hello, is this Mr
Musa’s (Ismail)
home?

Po, kush është
duke folur?

Yes, who is
speaking?
(Yes, who is on the
line)?

Ajaba Beshir. A
mund të flas me
zotëri Musën?

This is Ayaba
Beshir. May I speak
to Mr. Musa?

Zotëri, pritni një
minutë ju lutëm,
do ta thërras atë

Please wait a
minute, sir, I’ll get
him.

Alo! Zotëri Musa
është duke folur.

Hello, Mr. Musa is
speaking.

36

Not so much, but
sometimes only.
CONVERSATION
TEN

‫عَـصَـبِـيّا جِـدّا‬
ُ‫مَـمْنُـوعُ الـتّـ ْدخِـيـن‬
ٌ‫اَلـتّـدْخِـيـنُ مَـمْـنُوع‬
‫هُـنـا‬
‫َه ْل تُـدَخّـنُ كَـثِـيًا؟‬
ْ‫ بَـل‬,‫لَـيْـسَ كَـثِـيـرًا‬
ْ‫أَحْـيـانـا فَـقَـط‬
‫الُـحـا َدثَـة العاشرة‬
ُ‫ هَـل ْهـذَا مَـنْـزِل‬,‫هـالـو‬
‫الـسّـيّـدِ مُـوسَى‬
‫إِسْـمـاعِيـل ؟‬
‫ مَـ ْن يَـتَـكَلّـمُ ؟‬,ْ‫نَعَـم‬
ْ‫ َهل‬,ُ‫َأيَابَا بَـشِـي يَـتَـكَـلّم‬
‫ث إِلـى‬
َ ّ‫يُـمْ ِكنُـنِي أَ ْن َأتَـحَد‬
‫الـسّـيّدِ مُـوسـى؟‬
,‫ِإنْـتَـظِـ ْر قَـلِيلً يَا سَـيّـدِي‬
ُ‫َأنَا سَـأَدْعُـوه‬
‫ الـسّـيّـدُ مُـوسَى‬,‫هَالـو‬
ُ‫يَـتَـكَلّـم‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Oh, Alo, Unë jam
Ajaba. Si je vëllau
im?

Oh, Hello, this is
Ayaba. How are
you my brother?

Shumë mirë, po
ju si jeni Ajaba?

Very well and how
are you Ayaba?

Mirë faleminderit.
Ku jeni tani?(Ku
ishit më parë)?

Fine thanks. Where
were you just now?

Në kopsht.
Çfarë do të bëni
në këtë
mbrëmje?
Do të shkoj në
Panairin e Librit
që t’i blej disa
libra.
Kur do të shkoni?

In the garden.
What will you do
this
evening? (What are
you doing this
evening)?

‫يـا أَخِـي ؟‬
َ‫ف َأنْـت‬
َ ‫ َوكَيْـ‬,‫َحسَـنٌ جِـدّا‬
‫يـا أَيـابـا؟‬
َ‫ َأيْـنَ كُـ ْنت‬,‫بِـخَـيْـرٍ شُـكْرًا‬
‫آنِـفًا ؟‬
ِ‫فِـي الْـحَـدِيـ َقة‬
‫مـاذَا سَـتَـفْعَـلُ هَـذَا‬
‫الْـمَـسـاء؟‬

I’m going to the
book exhibition to
buy some books.

ِ‫ب إِلـى الْـمَعْ ِرض‬
َ ‫أَ َو ّد أَ ْن أَذْهَـ‬

When will you go?

‫مَـتَـى سَـتَـ ْذهَـبُ ؟‬

Në orën pesë.

At five o’clock.

Mirë, me pritni ju
lutem!

Well, wait for me
please!

Do të vijë me ju.
Mirupafshim,
shihemi!
BISEDA E
NJËMBËDHJETË
Cili është
profesioni i juaj?

I shall go with you.

Profesioni im
është Biznesi

َ‫ َكيْـفَ َأنْـت‬,‫آهْ هـالُو َأنَا َأيَابَا‬

So long, see you!
CONVERSATION
ELEVEN
What is your
profession?
I’m a businessman.

ِ‫لِـشِرَا ِء بَـ ْعضِ الْكُـتُـب‬
ِ‫فـي الـسّـاعَـ ِة الْـخَامِـسَة‬
ْ‫ ِانْـتَظِـرْنـى لَـو‬,‫َحسَــنًا‬
!َ‫حت‬
ْ ‫سَـمَـ‬

َ‫أَنـا سَـأَذْهَـبُ مَـعَـك‬
ِ‫إِلــى اللّـقَــاء‬
‫الُـحـا َدثَـة الادى عشرة‬
‫مـا مِـهْـنَـتُـكَِ؟‬
ُ‫مِهْـنَـتِـي تَـتَـعَـلّـق‬
ِ‫بِـالْعَـ َم ِل الـتّجـارِي‬

37

Çfarë është
detyra (puna) e
juaj?
Unë merrem me
tregti.
Unë jam tregtar.
Unë jam
zdrukthëtar.
Ku punoni?

Punoj në fabrikë.
Ai është murator.
Unë jam
rrobaqepës.
A jeni nëpunës
banke?
Jo, unë jam
gazetar.
Unë jam fermer.
Unë jam shofer.
(Unë jam
vozitës).
Unë jam
Inxhinier.
Unë jam këpucar.

38

What is your job?

I work in commerce

‫مـا عَـمَلُـكَ ؟‬
ِ‫َأنَا أَعْـ َم ُل فـي الـتّـجَا َرة‬

I’m a merchant.

ٌ‫أَنـا تـاجِــر‬

I’m a carpenter.

ٌ‫أَنـا نَـجـَار‬

Where do you
work?
I work in the
factory.

‫أيْـ َن تَـعْـ َملُ؟‬
ِ‫أَنـا أَعْـ َم ُل فـي الْـمَصْـنَع‬

He is a mason.

ٌ‫ِإنّـهُ بَـنّــاء‬

I’m a tailor.

ٌ‫أَنـا خَـيّـاط‬

Are you an
employee of

‫ف بَـنْـكٍ ؟‬
ُ ‫هَـ ْل َأنْـتَ مُـوَ ّظ‬

a bank?
No, I’m a journalist.

ّ‫ أَنـا صَـحَـافِـي‬,َ‫ل‬

I’m a farmer.

ٌ‫أَنـا فَـلّح‬

I’m a driver.

ٌ‫أَنـا ســائِـق‬

I’m an engineer.

ٌ‫أَنـا مُـهَـنْــ ِدس‬

I’m a shoemaker.

ِ‫أَنـا صَانِـعُ الَحْـذِيـة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

BISEDA E

CONVERSATION

DYMBËDHJETË

TWELVE

Mirëmëngjesi,
Zotëri.
Mirëmëngjesi. A
mund t’ju
ndihmoj diçka?

‫الُـحـا َدثَـة الثان عشرة‬

Good morning, Sir.

‫ح الْخَـيْـ ِر يَا سَيّدِي ؟‬
ُ ‫صَبَا‬

Good morning. Can
I help you?

‫ أية مساعدة؟‬,ِ‫ح الْخَـيْـر‬
ُ ‫صَـبَا‬
‫ت إِلـى‬
ُ ‫ض ْر‬
َ َ‫ ح‬, ‫عَـفْوًا يَا سَـيّدِي‬

Më falni Zotëri,
kam ardhur në
këtë fabrikë që të
kërkoj punë.

Excuse me Sir, I’ve
come to this
factory to look for a
job.

Këto ditë jam
papunë.

I’m unemployed
nowadays.

ِ‫أَنـا عـا ِط ٌل فِـي هَـذِهِ الَيـَام‬

Uluni ju lutem!

Sit down please!

ْ‫!تَـفَضّـ ْل اِجْـلِـس‬

Thank you, sir!

‫شُـكْـرًا يَـا سَـيّدِى‬

Faleminderit,
zotëri!
A keni diplomë
për sektorin
administrativ?
Po, unë kam
diplomën e
fakultetit – në
degën “Bazat e
Fesë Islame”.
A mund të
shkruani, të
lexoni dhe të
flitni në gjuhën
angleze?
Po Zotëri, e kam
diplomën nga kjo

Do you have any
qualifications in
administration?

ِ‫حث‬
ْ ‫هَـذَا الْـمَصْـنَـ ِع لِلْـبَـ‬
ٍ‫عَـنْ عَـمَـل‬

‫ت فِـي‬
ٌ ‫ل‬
َ ‫هَـلْ عِـنْدَكَ مُـ َؤهّـ‬
‫قِـسْـمِ ا ِلدَارَةِ ؟‬

ُ‫ لَـدَيّ شَـهَادَة‬,ْ‫نَـعَم‬
Yes, I’ve a B.A in
Islamic Studies.

ِ‫س فِـي أُصُول‬
ْ ‫بَكَالـورِيـو‬
ِ‫الدّيـن‬
َ‫َه ْل َتسْـتَطِيـعُ أَ ْن تَـكْـُتب‬

Can you write, read
and speak English?

َ‫َوتَـ ْق َرأَ َوتَـتَكَـلّم‬
‫ا ِلنْـجِلِيـ ِزيّـةِ؟‬

Yes sir, I’ve a
diploma in this

‫ لِـي شَـهَادَةُ ِدبْـلُوم‬,ْ‫نَـعَـم‬

39

lëmie.

field.

A keni punuar
ndonjëherë në
këtë?
(Keni punuar me
parë në këtë
punë)?

Have you ever
been employed in
this job before?

Po, kam punuar.

Yes, I have.

ِ‫فِـي هَذَا الْـحَ ْقل‬
‫هَـ ْل تَـ َولّـيْـتَ هَذَا‬
ُ‫صبَ مِـ ْن قَـ ْبل‬
ِ ‫الْـمَـنْـ‬
ْ‫أَجَــل‬
ّ‫كَـ ِم الْـمُــدّةُ ؟(ِإلَى أَي‬

Sa kohë?

How long?

Tri vjet.

For three years.

ٍ‫لتَ سَـنَـوَات‬
َ ‫ثَـ‬

A jeni mirë me

Are you in good

ٍ‫هَـ ْل َأنْـتَ فـي صِـحّـة‬

shëndet?

health?

‫جَـيّـدَةٍ؟‬

Po, Zotëri.

Yes, Sir.

‫نَـعَمْ ياَ سَـيّـدِي‬

Sa vjeç jeni?

How old are you?

‫كَـمْ عُـمْـ ُركَ؟‬

Twenty-six years

ً‫سِـتَـةَ وَعِـشْـرُونَ سَـنَة‬

Njëzet e gjashtë
vjet.

‫مَـدَى)؟‬

Jeni i martuar?
Jo, ende jam i
pamartuar.
Atëherë, kërkoj
nga ju që punën
ta nisni në fillim
të muajit të
ardhshëm.
Ne rregull, ju
faleminderit
Zotëri!

Are you married?
No, I’m still a
bachelor (single)

‫هَـ ْل َأنْـتَ مُـتَـزَوّجٌ؟‬

Then I’d like you to
start work on the
first of next month.

ِ‫إِذَنْ أَرْجُو حُـضُـو َر َك فـي أَوّل‬

Right, thank you
Sir!

‫ شُـكْرًا ياَ سَـيّـدِي‬,‫حَـسَـنًا‬

Shihemi me

See you later!

40

‫ ماَ ِزلْـتُ عَـزَبا‬,َ‫ل‬

ِ‫الـشّهْـ ِر الْقاَ ِد ِم لِلـشّـ ْغل‬

ِ‫ِإلَـي اللّـقَاء‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

vonë!
Mirupafshim!!

ِ‫ِإلَـي اللّـقَاء‬

Bye!

♣♣♣
MËNGJESI
Çka do të hani se
pari? (Për fillim,
çka do të hani)?
Një gotë çaj ju
lutëm që të shtoj
oreksin.

BREAKFAST

ِ‫طَعـا ُم الْـفُـطُور‬

What shall you
have first?

‫مـاذَا سَـتَـتَـنَا َو ُل أَوّلً ؟‬

A cup of tea please
to boost my
appetite.

ْ‫فِـنْجاَنا مِـ َن الـشّـايِ مِن‬
‫فَضْـ ِلكَ لِيَـفْتَحَ شَـهِـيّـتِـي‬

Të lehtë apo të
rëndë?

Weak or strong?

‫خَـفِيـفا أَ ْو ثَـقِيـلً؟‬

Të lehtë ju lutem!

Weak, please!

َ‫خَـفِـيفا ِم ْن فَـضْ ِلك‬

Për të ngrënë,
doni vezë apo
bukë?

Would you like
some eggs or
bread?

Po, dua të ha pak
bukë me gjalpë
dhe dy vezë të
ziera.

Yes, may I have
some bread with
jam and two boiled
eggs.

A doni edhe një
gotë me
qumësht?

Would you like
another glass of
milk?

َ‫أَسَـتَـنَا َو ُل بَـعْضـا مِـن‬
‫ض أَ ِو الْـخُبْـزِ؟‬
ِ ‫الْـبَـ ْي‬

ِ‫ أُرِيـ ُد بَـعْضا ِم َن الْـخُـبْز‬,ْ‫نَـعَم‬
ِ‫بِالـ ّزبْـدِ وَاثْـَنيْـنِ ِم َن الْـبَـ ْيض‬
ِ‫الْـ َمسْلُـوق‬
َ‫َأتُـرِيـدُ كُـوبا آخَـرْ مِـن‬
‫اللّـبَـنِ؟‬

41

Jo, Faleminderit,
kjo mjafton.
Mos u ngutni
hani ngadalë!
A ka edhe pak
kafe?
Natyrisht, por
duhet të nxitoni
përndryshe do te
vonoheni për
punë.
FJALË TË
DUHURA MBI
MËNGJESIN

No, thank you, this
is just enough.
Take your time and
eat slowly.
Is there any more
coffee?

Kafe.

Coffee.

Çaj.

Tea.

Qumësht.

Milk.

Bukë.

Bread.

Gjalpë.

Butter.

ُ‫اَلـ ّزبْــدَة‬

Djathë.

Cheese.

ُ‫اَلـجُـبْـن‬

Marmelatë /
Reçel.

Jam.

‫َالْـمُـرَبـَـى‬

Vezë.

Egg.

ُ‫َالْـبَـيْـض‬

42

‫ َوأَشْـكُرُكَ هَذَا كَافٍ ِجدّا‬,َ‫ل‬
ٍ‫طء‬
ْ ‫ك بِبُـ‬
َ ‫تَمَـ ّهلْ َوتَـنَاوَلْ َطعَا َم‬
‫َه ْل يُـوجَدُ مَزِيـدٌ ِم َن الْـقَهْ َوةِ؟‬
ْ‫ َولَـكِنْ عَلَـ ْيكَ أَن‬,‫طَـبْعا‬

Certainly, but you
will have to hurry
up or you’ll be late
for work.

ُ‫ف تَـتَـأَخّر‬
َ ‫ُتسْـرِعَ َوإِ ّل فَـسَ ْو‬

WORDS
REGARDING THE
BREAKFAST

‫كلمات حول الفطور‬

ِ‫عَ ِن الْعَـ َمل‬

ُ‫َالْـقَـهْـوَة‬
ُ‫اَلـشّـاي‬
ُ‫اَللّـبَـن‬

ُ‫ َالْـخُـبْـز‬/ ُ‫اَلـرّغِـيـف‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

TË SHKUARIT
NË XHAMI
Hamid, A jeni
larë? (Hamid, A
keni bërë dush)?

GOING TO THE
MOSQUE
Have you taken
your ritual bath,
Hamid?

Po, jam larë.

Yes, I’ve it.

Ju lutëm me
pritni për disa
qaste, do të
lahëm së shpejti!

Please wait for me
a minute, I shall
take a bath
quickly!

Sa është ora?
Njëmbëdhjetë,
saktësisht.
Ali na duhet të
ngutemi,
përndryshe nuk
do të kemi
mundësi ta
dëgjojmë
ligjëratën
(hytben) dhe
gjithashtu do të
vonohemi për
namazin e
Xhumasë.
Hamid, a jeni i
gatshëm?

What time is it
now?
Exactly eleven
o’clock.

We have to hurry
up Ali, otherwise
we won’t hear the
sermon and we’ll
also be late for
Jumuah Prayer.

Are you ready,
Hamid?

ِ‫ب إِلـي الْـمَـسْـجِد‬
ُ ‫اَلذّهـا‬
‫َه ْل اِغْـتَـسَـلْـتَ ياَ حَامِـدُ؟‬
ُ‫ اِغْـتَـسْـ ْلت‬,ْ‫نَـعَم‬
ْ‫إنْـتَـ ِظرْنِ لَـحْظَـةً مِن‬
ٍ‫س ُل ِبسُرْعَـة‬
ِ ‫ أَناَ سَـَأغْـَت‬,َ‫فَـضْ ِلك‬
‫كَـ ِم الـسّاعَـةُ النَ؟‬
‫َالْـحـاَدِيـةَ عَـشَ َر تَماَمـا‬

ّ‫ َوإِل‬,ّ‫عَ َليْـنَا أَنْ نُـسْرِعَ ياَ عَلِـي‬
‫َفسَ ْوفَ َل نَـسْمَ ُع الْـخُطْبَة‬
ِ‫َونَـتََأخّـرُ َعنْ صَـلَ ِة الْجُمْـعَة‬

‫َأنْـتَ ُمسْـتَعِـدّ ياَ حاَمِـدُ؟‬

43

Po, shkojmë!

Yes, let’s go!

♣♣♣

44

َ‫ هَـيّا لِنَـذْهَـب‬,ْ‫!نَـعَم‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

NË DYQANIN E
LIBRAVE
Mirëmbrëma!
Mirëmbrëma,
Zotëri!
A keni nevojë për
ndihmë?
Çfarë libra shitën
këtu?
Ju lutëm, shikoni
listën e librave të
reja të botuara!
Ju mund t’i
shikoni edhe
librat që gjenden
nëpër rafte.
Po, faleminderit.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

AT THE BOOK
SHOP
Good evening!

ِ‫فِي مَـحَـلّ الْـكُـتُـب‬
ِ‫مَساَءُ الْـخَـيْـر‬

Good evening, Sir!

‫مَساَ ُء الْـخَـيْـرِ ياَ سَـيّدِي‬

Do you need any
help?
What kind of books
are sold here?
Please go through
the list of newly
published books!

‫أَيـَةَ مُـساَعَـدَةٍ؟‬

And you may also
go through the
books on the
shelves by
yourself.

‫ب تُباَعُ هُـناَ؟‬
ِ ‫ي نَوْعٍ مِ َن الْكُـُت‬
ّ َ‫أ‬
ِ‫ض قَائِـ َمة‬
ِ ‫ضلْ باِسْـِتعْرَا‬
ّ َ‫تَـف‬
‫الْكُـُتبِ اّلتِ طُـبِ َعتْ حَدِيـثا‬

َ‫ك َأيْضا أَ ْن َتسْـَتعْ ِرض‬
َ ‫وَيـمْكِـُن‬
َ‫الْكُـُتبَ الْ َموْجـودَةَ عَلى‬
َ‫سك‬
ِ ‫ف بِـنَفْـ‬
ِ ‫الَ ْرفُـ‬
‫ شُـكْـرا‬,ْ‫نَـعَم‬

Sa është çmimi i
këtij libri?(Sa
kushton ky libër)?

Yes, thank you.
What is the price of
this book?
(How much is this
book)

Njëzet dollar.

Twenty dollars.

‫ِعشْـرُونَ دُولَر‬

Who is the author?

‫مَـ ِن الْمُـ َؤلّـفُ؟‬

Kush është
Autor?
Dijetar Shuajb

Shayh Shuayb

Arnauti.

Arnauti

‫َك ْم ثَمَـنُ هَـذَا الْكِـتَابِ؟‬

‫اَلشّـيْخُ شُ َعيْـبُ الَرْناَؤُوطـي‬

45

Më duhet një
fjalor anglishtarabisht dhe
arabisht-anglisht,
a ka diç të tillë
këtu?
Po, natyrisht,
këtu është një.

I need an EnglishArabic and ArabicEnglish dictionary.
Do you have one
here?

َ‫أُرِيـ ُد قاَمُوسا مِنَ ا ِلنْجِـلِيزِيـَ ِة إِل‬
َ‫الْعَـ َربِـيّةِ َومِ َن الْعَـ َربِـيّ ِة إِل‬
‫ َهلْ ُهوَ َموْجُـودٌ؟‬,ِ‫ا ِلنْجِـلِي ِزيّة‬

Sure, here’s one.

‫مُـؤَكّدٌ هاَ هُوَ ذاَ ؟‬

Sa kushton?

What’s the price?

‫كَـمْ سِعْـرُهُ؟‬

Pesëdhjetë euro.

Fifty euro.

46

‫َخمْـسُو َن يـورُو‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

TE FLOKTARI
Mirëmëngjesi!
Mirëmëngjesi,
Zotëri!

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

AT THE BARBER
Good morning!
Good morning, Sir!

ِ‫عِـنْـ َد الْـحَـــلّق‬
ِ‫ح الْخَـيْـر‬
ُ َ‫صَـبا‬
‫ح الْـخَـ ْيرِ ياَ سَـيّدِي‬
ُ َ‫صَـبا‬
َ‫َهلْ مِنْ خِـدْمَـ ٍة يُـمْكِ ُن أَ ْن َأوَدّيها‬

Çka mund t’ju
ndihmoj?

What can I do for
you?

Dua t’i pres
flokët.
Dëshironi t’i
shkurtoni flokët
apo vetëm t’i
drejtoni?
Dëshiroj që
mbrapa dhe
anash të m’i
shkurtosh më
shumë, ju lutëm.
A mund t’i
shkurtoj
mustaqet tuaja?

I would like to have
my hair cut.

Po, ju lutem!

Yes, please!

َ‫نَـعَمْ مِـ ْن فَضْـ ِلك‬

Sa kushton?

How much?

‫كَـمِ الُجْـرَةُ؟‬

Pesë euro.

Five euro.

Ju faleminderit,
Mirupafshim!

Thank you, Good
bye!

‫َلكَ؟‬
‫أُرِيـ ُد أَ ْن َأقُـصّ شَـ ْعرِي‬

Do you want your
hair cut short or
just trimmed?

ُ‫أَتـرِي ُد َقصّ شَـعْرِ َك َأ ْم تَـدْرِيـجَه‬

Please, I want it
short at the back
and sides.

ِ‫أُرِيـ ُد قَصِيا مِنْ جِـ َه ِة الْخَـلْف‬

May I trim your
moustache?

‫فَـ َقطْ؟‬

َ‫وَالْجَـوَانِـبِ مِ ْن فَـضْ ِلك‬

‫َه ْل لِي أَ ْن أُشَـ ّذبَ شاَرِبـكَ؟‬

‫خَـمْـسَة يُـورُو‬
ِ‫ مَـ َع الـسّلَمـة‬,َ‫أَشْـ ُكرُك‬

47

Mirupafshim,
shihemi me
vonë!

So long, see you
later!

ِ‫إِلَ اللّـقاَء‬

♣♣♣
TË QENURIT I, E
SËMURË
Si jeni?
Shumë mirë, e ju
si jeni?
Mirë shumë,
faleminderit!
Ju nuk po dukeni
mirë në këtë
mëngjes.
Ku është
problemi?

BEING ILL

How are you?
Pretty well thank
God and how are
you?
Pretty well, thanks,
but you don’t look
very well this
morning.
What’s the matter?

A nuk keni fjetur

Didn’t you sleep

mirë?
Nuk kam fjet
mjaft, unë nuk
kam asgjë.
A po keni
dhembje?

well?

Jo, vetëm pak më
dhemb koka.

No, I just have a
slight headache.

Ndoshta keni
ngrënë diç që

You may have
eaten something

48

ُ‫َالْـمَـرِيـض‬
‫كَـ ْيفَ حـالُـكَ؟‬
‫ َوَأنْتَ؟‬,‫ب َالْحَـمْـدُل‬
ٌ ‫طَـّي‬
‫َحسَنٌ جِدّا أَشْكُـ ُركَ َولَكِّنكَ َل تَبْدُو‬
‫بِصِحّةٍ جَـيّ َدةٍ هَذَا الصّـبَاح‬
‫مَا الْخَـطَـبُ؟‬
‫أَلـ ْم تَـنَمْ جَـيّـدًا؟‬

Not very, I’m not
feeling anything.

ٍ‫س ِبشَي‬
ّ ِ‫لَيْسَ َكثِـيًا إِنّـنِي َل أُح‬

Do you feel any
pain?

‫أَ َل َتشْـعُـرُ بَِألَـمٍ؟‬
ٍ‫لَ إِنّـنِي أَشْـعُـ ُر بِصُـدَاع‬
ْ‫خَـفِيفٍ فَقَـط‬
َ‫ُربّـمَا تَكُـو ُن قَدْ أَكَ ْلتَ شَيْـئا ل‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

nuk ju ka pëlqyer
apo jeni ftohur.

that is
disagreeable with
you or you may
have caught cold

Ka mundësi.

Maybe.

A keni
temperaturë të
lartë apo keni koll
të vështirë?
Jo unë nuk
mendoj ashtu.
Ndihem shumë
mirë.
A nuk doni të
shkoni te mjeku?

Is your
temperature high
or you cough
severe?

Unë nuk e shoh
shumë serioze.

I don’t think it’s
serious.

SHKUARJA TE
DOKTORI
(MJEKU)
Nuk po ndihem
mirë. Dua të
shkoj te mjeku.
Ju
mund

shkoni te doktori.
Ja këtu e keni
adresën e tij..
Hyni brenda ju
lutem , tani do
t’ju vizitoj mjeku.

I don’t think so, I’m
quite alright.
Wouldn’t you like
to see a doctor?

GOING TO THE
DOCTOR

َ‫ك أَوْ ُربّـمَا قَـ ْد أَصَابَـك‬
َ ‫لئِـ ُم‬
َ ُ‫ي‬
ٌ‫بَـرْد‬
ٌ‫مُـمْكِن‬
ْ‫َهلْ حَـراَ َرُتكَ ُم ْرتَفِـ َع ٌة أَو‬
‫سُـعَاُلكَ شَـدِيدٌ؟‬
ُ‫لَ أَعْـتَ ِقدُ َذِلكَ عَلىَ خَ ْيرٍ مَا يُرَام‬
‫أَ َل تَوَ ّد أَ ْن تَ ْذ َهبَ إِلَ الطّبِيبِ؟‬
َ‫ِإنّنِ َل أَظُـ ُن أَنّ الَمْـرَ سَيّ ٌئ إِل‬
ِ‫هَـ ِذ ِه الدّرَجَـة‬
ِ‫ب إِلَ الطّـبِـيـب‬
ُ ‫اَلـذّهـا‬

I am not feeling
well.I would like to
see the doctor.

ْ‫ أُرِيـ ُد أَن‬,ُ‫ستُ عَلىَ مَا يُراَم‬
ْ ‫ن َل‬
ِ ‫ِإنّـ‬

You may to see the
doctor…and here is
his address...

َ‫ك أَ ْن تَـ ْذ َهبَ إِل‬
َ ‫يُمْكُِن‬

Please come in. the
doctor will see you
now.

ِ‫أَ ْذ َهبَ إِلَ الطّبِيب‬

ُ‫ َوِإلَـ ْيكَ عُـ ْنوَانُه‬...ِ‫الدّكْـتُور‬...
,َ‫ح بِالدّخُـولِ مِ ْن فَضْ ِلك‬
ُ َ‫َأَتسْـم‬
َ‫سَـَيرَاكَ الطّبِـيبُ الن‬

49

Mirëmbrëma,

Good evening,

Doktor!

Doctor!

Mirëmbrëma
Zotëri!
Uluni ju lutëm!

Good evening Sir!
have a seat please!

Çfarë keni Zotëri?

What is the matter
with you Sir?

‫مَاذَا بِـكَ يَا سَـيّدِي؟‬

I think i have a bad

ً‫أَظُـ ّن أَنّ عِـ ْندِي حُمّى شَدِيدَة‬

Mendoj se kam
flamë (ethe) të
keqe

fever.

ُ‫َمسَاءُ الْخَـ ْيرِ ياَ طَـبِيـب‬
!‫مَساَ ُء الْخَـيْـرِ ياَ سَـيّدِي‬
َ‫اِجْـلِسْ مِ ْن فَـضْ ِلك‬

A keni ndezje

do you have a sore

fyti?

throat?

Po, zëri im është
shumë i shterrur.
Gjthashtu kam
edhe të kollitur të
vështirë.
Si është oreksi i
juaj?

Yes, and my voice
is so hoarse.

‫ صَوْتِ مَـبْحُوحٌ جِدّا‬,ْ‫نَـعَم‬

and I also have a
bad cough.

ٌ‫وَعِـ ْندِي َأيْضا سُـعاَلٌ شَـدِيد‬

and how is your
appetite?

‫كَـ ْيفَ حاَلُ شَـ ِهيّـُتكَ؟‬

Jo aq mirë.

Not very good.

ُ‫ستْ عَلىَ مَا يُـرَام‬
َ ‫لَ ْي‬

Të lutem hiqe
këmishën!
Më lejoni t’ju
kontrolloj!

Please take off
your shirt!
Let me examine
you thoroughly!
Show me your
tongue! do you feel
any bitterness in
your mouth?
Yes, my mouth is
bitter always.

Ma tregoni
gjuhën! Goja juaj
është e ithët?
Po, goja ime
gjithherë është e

50

‫َهلْ حَـلْ ُقكَ مُلْـَت ِهبٌ أَيْضا؟‬

َ‫سكَ مِنْ فَضْـ ِلك‬
َ ِ‫لب‬
َ َ‫اِخْـلَعْ م‬
‫صكَ جَـيّـدًا‬
ُ ‫دَعْـنِي أَفْحَـ‬
ُ‫ هَـ ْل َتشْـعُر‬,َ‫أَرِنـ ِي لِسـانَك‬
‫بِمَـرَارَ ٍة فـي فَـ ِمكَ؟‬
ّ‫ دَائِـما فَـمِي مُـر‬,ْ‫نَـعَم‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

ithët.
Pusho dhe ndjeu i
sigurt, nuk ka
rrezik!
Unë ju këshilloj të
pushoni, të
merrni vitaminat
dhe të hani pemë
e perime.
Merre këtë recetë
dhe blej ilaçet në
farmaci!
Ju faleminderit,
Doktor!
BISEDA E PARË

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

rest assured, it’s
not dangerous!

‫ل أَنّ الَ ْم َر لَيْسَ َخطِيًا‬
َ ِ‫اِطْـمَـئِ ْن إ‬

I advise you to
rest, to take
vitamins and eat
fresh fruits and
vegetables.
Take this
prescription and
buy the medicine
in the pharmacy!

َ‫ك بِأَ ْن تَـسْتَرِيحَ َوتَـأْخُذ‬
َ ُ‫َأنْصَـح‬
َ‫الْفَـيْتَامِينَاتِ َوتَـأْ ُك َل الْ َفوَاكِـه‬
ِ‫ت الطاّزِجَـة‬
ِ ‫وَالْخَـضْـرَوَا‬
ِ‫خُـذْ هَـذِ ِه الْوَصْـفَةَ َواِشْـتَر‬
ِ‫ف الصّـيْ َدلِـيّة‬
ِ َ‫الدّوَاء‬

Thank you, Doctor!

‫شُـكْرًا ياَ دُكْـتُور‬

CONVERSATION
ONE

‫الُـحـا َدثَـة الول‬

Unë po dridhem.

I’m shivering.

ٍ‫ِإنّـنِي أَشْـعُرُ بِرَجْـ َفة‬

Kam temperatur
shumë të lartë.
Kam dhembje në
kokë.
Në dhëmbët e
mi.

My temperature is
very high.
I feel pain in my
head.

ٌ‫إِنّ حَـرَارَتِ مُـ ْرتَفِـعَة‬

In my teeth.

ِ‫فـي أَسْـناَن‬

Në stomakun tim.

In my stomach.

ِ‫فـي مَـعِـدَت‬

Në fytin tim.

In my throat.

‫فـي حَـلْـقِي‬

Në syrin tim.

In my eye.

Po kollitëm
pandërprerë.

I cough
continuously.

Kam grip.

I have flu.

Kam shumë të

I vomit a lot.

‫س بَِألَـمٍ فِ َرأْسِـي‬
ّ ‫أُحِـ‬

ِ‫فـي عَـ ْين‬

ٍ‫َأنَا أَسْـ ُع ُل بِاسْـِتمْـرَار‬
ٌ‫أنَا مَـزْكـوم‬

‫أَنَا َأتَـقَـيّـأُ كَـثِيـرًا‬

51

vjella.
Ku po ndjeni
dhembje?
Merr frymë
thellë, ju lutëm!
Këmba ime është
lënduar!
Ju duhet që të
shkoni në spital.

52

Where do you feel
the
pain?
Take a deep
breath, please!

‫س بَِألَـمٍ؟‬
ّ ‫َأيْـ َن تُحِـ‬
َ‫س بِعُـمْقٍ مِنْ فَضْـ ِلك‬
ْ ّ‫تَـنَـف‬

My foot is injured!

ٌ‫رِجْـلِي مَـجْـرُوحَـة‬

You must go to the
hospital

َ‫ل الْ ُمسَْتشْفي‬
َ ِ‫ب إ‬
َ ‫ك أَ ْن تَذْ َه‬
َ ‫عَلَـ ْي‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

PHARMACY

ُ‫اَلـصّـيْـ َدلِـيّـة‬

Ku është
farmacia më e
afërt?

Where is the
nearest pharmacy?

‫أَيـ َن َأقْـ َربُ صَـيْ َدلِـيّةٍ ؟‬

Shko drejt!

Go straight on!

‫إِلَ الَمـامِ َرأْسـا‬

Faleminderit

Thank you very

shumë!

much!

ً‫شُـكْرًا جَـزِيـل‬

Mirëmbrëma!

Good evening!

FARMACI

Mirëmbrëma,
Zotëri!
A mund ta
përgatitni këtë
recetë për mua,
ju lutëm?
Me dëshirë.
Uluni dhe pritni
pak, ju lutëm!
A do të merr
shumë kohë?
Jo më pakë se
gjysmë ore.
A mund të marr
ilaçe (barë) pa
recetë?
Me gjithë zemër.
A mund të m’i
japësh ilaçet për
kollitje, ju lutem?

ِ‫مَسـا ُء الْخَـيْر‬

Good evening, Sir!

‫مَسـاءُ الْخَـ ْيرِ ياَ سَـيّدِي‬

Would you mind
making this
prescription for me,
please?
It’s my pleasure.
(with pleasure).
Have a seat and
wait for a moment,
please!

ِ‫َأتَـتَكَـرّ ُم بِتَحْضِـيِ هَـذِه‬
‫الْوَصْـفَةِ مِ ْن فَضْـ ِلكَ؟‬
ٍ‫بِـ ُكلّ سُـرُور‬
ً‫ض ْل اِجْـلِسْ َواِنْـَتظِ ْر لَحْظَة‬
ّ ‫تَفَـ‬

Will it take long?

‫َهلْ سَتَـسْتَـغْرِقُ َوقْـتًا َطوِيلً؟‬

Not less than half
an hour.
Can I get the
medicine without a
prescription?

ٍ‫صفِ سَاعـة‬
ْ ِ‫لَيْـسَ أَقَـلّ ِم ْن ن‬

With all my heart
Could you give me
the medicine for
cough, please?

َ‫َه ْل أَسْـَتطِـيعُ الْحُـصُولَ عَلى‬
‫الـدّوَاءِ دُونَ الْـوَصْـفَةِ؟‬
ٍ‫بِـ ُك ّل تَـرْحَاب‬

,‫هل يكنك أن تعطين الدواء للسعال‬

53

‫من فضلك؟‬
A mund të m’i
japësh ilaçet për
diarre, ju lutem?
Barëra për
shtërngim
stomaku.
Në rregull, ja
këtu i keni të
gjitha që kërkoni.

Could you give me
the medicine for
diarrhoea, please?
Medicine for
stomachache.

‫هل يكنك أن تعطين الدواء‬
‫ من فضلك؟‬,‫للسهال‬
ِ‫اَلـدّوَا ُء لِلْـمَ َغص‬

All right, here are
all your requests.

َ‫ هَا هِيَ ذِي ُكلّ َطلَـبَاِتك‬,‫َحسَـنا‬

Sa kushton?

How much does it
cost?

‫ت قِـي َمةُ َذِلكَ؟‬
ْ ‫كَـ ْم بَـلَ َغ‬

Pesëdhjetë euro.

Fifty euro.

SHKUARJA
JASHTË VENDIT
A keni udhëtuar
ndonjëherë
jashtë vendit?
Unë kurrë nuk
kam pasur një
mundësi të tillë.
Vëllai im ka qenë
njëherë në
Gjermani.
Në javën e
ardhshme do të
shkoj në Arabinë
Saudite për ta
bërë umren.
A keni ndonjë
plan për të
shkuar jashtë
vendit?

54

GOING ABROAD

Have you ever
been abroad?
I’ve never had such
a good chance.
My brother has
been to Germany
once.
And also I’ll go to
Saudi Arabia next
week for umrah.

Do you have any
plan to go abroad?

‫خَـ ْمسُو َن يُورُو‬
ِ‫ج الْبَلَد‬
َ ِ‫اَلـذّهـابُ خـار‬

‫ت يَوْمًا مَا ِإلَى الَارِجِ؟‬
َ ‫َهلْ سَافَـ ْر‬
ِ‫ح لِي مِثْـلَ هَـذِه‬
ْ ‫لَ ْم تَـسْنَـ‬
ُ‫الْفـرْصَـ ُة الذّهَـبِـيّة‬
‫أَخِي َذهَـبَ مَـرّ ًة إِلَ أَلْمـانِيـا‬
ِ‫ع القَـادِم‬
ِ ‫َوأَنَا َأيْـضا فِي الُسْـبُو‬
ِ‫ل السّـعُو ِديّـةِ لدَاء‬
َ ِ‫سَأُسَافِـ ُر إ‬
ِ‫الْعُـمْ َرة‬
ٌ‫هَـلْ عِـنْدَ َك بَـرْناَمِـج‬
‫ل الْـخَارِجِ؟‬
َ ِ‫ب إ‬
ِ ‫لِلـذّهَا‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Në muajin e
ardhshëm do të
shkoj në Kosovë
për të studiuar.
A e keni
përgatitur
bagazhin dhe
gjërat tjera të
nevojshme?
Po, kam
përgatitur.
A i keni kryer
detyrat që kanë
te bëjnë me
pasaportën?
Po, unë i kam
mbaruar.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Yes, I’m going to
Kosova next month
to study.
have you arranged
your luggage and
other necessities?

yes, I’ve.
Have you finished
with passport
formalities?
yes, I’ve.

E për vizë?

What about visa?

Brenda dhjetë
ditësh do ta marr
vizën studentore.

Within ten days I’ll
get a student visa.

PASAPORTË
(DOKUMENT
UDHËTIMI)
A më duhet
pasaporta për te
udhëtuar në
Evropë?
Nëse e keni
pasaportën në
pronësinë Tuaj,
atëherë ju mund

PASSPORT
(TRAVEL
DOCUMENT)
Do I need a
passport for my
trip to Europe?
If you already have
a passport in your
possession, you
can have it

‫ سَُأسَـافِ ُر إِلَ كُوسُـوفَا‬,ْ‫نَـعَم‬
ِ‫فـي الشّـهْرِ الْـقَادِ ِم لِلدّرَاسَـة‬
َ‫ت أَ ْمتِـعَـتَـك‬
َ ‫هَـ ْل أَعْـدَ ْد‬
‫وَلـوَازِمَـكَ؟‬
‫ أَعْـدَ ْدتُـها‬,ْ‫نَـعَم‬
ِ‫هَـ ْل ِانْـتَهَـ ْيتَ مِ ْن إِجْـرَاءَات‬
‫جَـوَازِ السّـفَـرِ؟‬
ْ‫أَجَـل‬
‫وَمـاذَا عَ ِن التّـأْشِـيـرَةِ؟‬
ِ‫ية‬
َ ‫سَـأَحْصُـلُ عَل َى تَـأْشِـ‬
ٍ‫شرَ ِة أَيـَام‬
ْ ‫الطّالِـبِ خِلَلَ عَـ‬
ِ‫جَـوَازُ الــسّـفَـر‬
ٍ‫هَـ ْل يَلْـ َزمُـنِ جَـوَازُ سَـ َفر‬
‫ل أُورُبـَا؟‬
َ ِ‫لِرِحْـلَـتِي إ‬
ٍ‫إِذاَ كَـا َن لَ َديْـكَ جَـوَازُ سَـفَـر‬
َ‫ك فَـيُـمْكِـُنك‬
َ ‫فـي حِيـازَتـ‬

55

ta vazhdoni.

Jo, nuk kam.
Atëherë ju
nevojitet
pasaporta e ri.
A keni sjell me
vete tri fotografi?

renewed.
No,I don’t have
one.
then you need to
have a new
passport.
Did you bring with
you three
photographs?

Po, ja këtu janë.
Ju lutem
plotësoni këtë
formular dhe
bëni pagesën e
Obligueshme!
A më duhet viza
dalëse?

Yes, here it is.

Natyrisht!

yes of course!

Ku mund ta marr
vizën?

Where can I get a
visa from?

Në konsullatë
(ambasadë).

From the
consulate.
(embassy).

Bazuar në
sistemin praktik,
ju gjithashtu
mund të merrni
vizë transite
edhe në
aeroport.

And also you can
get a transit visa in
the airport
according to
normal practice.

56

ُ‫تَـجْـدِيـدُه‬
‫ َليْـسَ عِـنْدِي‬,َ‫ل‬
ٍ‫إِذَنْ يَلْـزَ ُمكَ َجوَازُ َسفَـرٍ جَدِيد‬
‫صوَرٍ؟‬
ُ َ‫لث‬
َ َ‫ك ث‬
َ ‫َأتَـحْ ِملُ َم َع‬
‫ هَا هِـيَ ذِي‬,ْ‫أَجَـل‬
ْ‫اِمْـل هَذِهِ الِسْـتِماَرَةِ وَا ْدفَـع‬

Please fill in this
form and pay the
necessary fees.

َ‫الرّسُـو َم اللّزِمـةَ مِنْ فَضْـ ِلك‬

Do I need an exit
visa?

‫َأتَـلْزَمُـنِي تَأْشِـيَةَ خُـرُوجٍ؟‬
‫طَبَعـا‬
ُ‫مِ ْن َأيْـنَ يُـمْكِـ ُن الْـحُـصُول‬
‫عَـلىَ الـتّـأْشِـيَةِ ؟‬
‫ـةِ (سَفـاَرَة‬
َ ‫)مِـ َن الْقُـنْصُـلِي‬
َ‫صل‬
ُ ‫ك َأيْـضًا أَ ْن تَحْـ‬
َ ‫َويُـمْكِـُن‬
ِ‫عَلىَ تَأْشِيـ َرةِ عُـبُو ٍر فِي الْمَطاَر‬
ُ‫سبَ الـنّظاَ ِم الْمُـ ْتبِع‬
ْ ‫حَـ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

SHTETET

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

THE COUNTRIES

ُ‫ اَلْـبُ ْلدَان‬/ ُ‫َالْـــبِـلَد‬

Kosovë

Kosova.

‫كُوسُوفـا‬

Malajzi

Malaysia.

َ‫مـالِـيزِيا‬

Indonezi

Indonesia.

‫ِإنْـدُونِيـسِيـا‬

Itali

Italy.

‫إِيـطَالِـيـا‬

Arabia Saudite

Saudi Arabia.

ُ‫اَلـسّعُو ِديّـة‬

Japoni

Japan.

‫َالْـيـابـان‬

Spanjë

Spain.

‫إِسْـبَانِـيَا‬

Sudan

Sudan.

‫اَلـسّـودَان‬

Turqi

Turkey.

‫تُـرْكِـيَا‬

Amerikë

America.

‫أَمْـرِيـكَا‬

Angli

England.

َ‫ِإنْـجِـلْـتِرا‬

Francë

France.

َ‫فَـ َرنْـسا‬

Holandë

Holland.

‫هُـولَـنْـدَا‬

Gjermani

Germany.

Iran

Iran.

Jemen

Yemen.

َ‫َالْـيَـمَـن‬

Brunei

Brunei.

ْ‫بـرُونـاي‬

Egjipt

Egypt.

َ‫مِـصْـر‬

Benin

Benin.

‫بَـنِـيـن‬

Zambia

Gambia.

Gana

Ghana.

‫َألْـمَانِـيَا‬
‫إِيـرَان‬

َ‫جـامْـبِـيا‬
‫غـانـا‬

57

Singapori

‫سِـنْـغـافـورَا‬

Singapore.

‫صَـبَا‬
Mirëmëngjesi,
Zotëri!

Good morning, Sir!

ُ‫اَلـسّـفَـر‬

‫ح الْخَـيْرِ ياَ سَـيّدِي‬
ُ
Mirëmëngjesi,
uluni ju lutem!
Unë kam
ndërmend të
udhëtoj me
aeroplan.
A mund t’i marr
disa të dhëna nga
ju?
Natyrisht.
Ku dëshironi të
udhëtoni?
Në Kosovë
Cilën linjë ajrore
do ta
zgjidhni (cilën
linjë ajrore
preferoni)?
Linjën ajrore
Singaporiane.
A dëshironi të
udhëtoni me
klasin e biznesit
apo me klasën
ekonomike?

58

Good morning, sit
down please!
I intend to travel by
air.
Can I get some
information from
you?
Yes of course.
(certainly)
Where do you want
to travel?
To Kosova.

ِ‫ض ْل بِالْجُلُوس‬
ّ َ‫ تَف‬,ِ‫ح الْخَـ ْير‬
ُ ‫صَـبَا‬
ِ‫ِإنّـنِي أَعْـتَ ِز ُم السّ َف َر بِالطّائِرَة‬
َ‫صلَ عَلى‬
ُ ‫هَـ ْل يُمْ ِكنُـنِي أَ ْن أَحْـ‬
‫الْمَـعْلـومَاتِ مِـ ْنكَ؟‬
‫طَـبْـعًا‬
‫إِلَ َأيْـ َن تُرِيـ ُد السّـفَرَ؟‬
‫ِإلَى كُوسُـوفَا‬

Which airline you
want?

‫ط الْجَ ّويَةِ سَـتَخْتاَرُ؟‬
ِ ‫أَيّ الْخُـطُو‬

Singapore Airways.

ِ‫ط الْجَوّيـ ُة السّنْغَافُو ِريّة‬
ُ ‫َالْـخُطُو‬

Do you want to
travel first class or
tourist (economy)
class?

ْ‫ل َأو‬
َ ‫َهلْ سَتُـسَافِ ُر بِالـدّ َرجَةِ الُو‬
‫بِالـدّرَجَـةِ السّـياَحِـيـَةِ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Po, me klasën
turistike

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Turist class.

Sa është çmimi i
biletës vajtjeardhje?

What is the price of
a return trip ticket?

Rreth pesëqind

About five hundred

dollar.

dollars.

A do të ketë

Do you give a

zbritje?

discount?

Natyrisht, dhjetë

Of course, ten

përqind.

percent.
What is the free
baggage
allowance?

Sa është pesha e
lejuar e bagazhit?
Njëzet kilogram.
Ju faleminderit,
zotëri.
A do të vijë
aeroplani në kohë
të caktuar?
Unë besoj se
aeroplani do të
vonohet.

DISA SHPREHJE
TË NEVOJSHME
RRETH

ِ‫ بِالـدّرَ َج ِة السّـيَاحِيّة‬,ْ‫أَجَـل‬
ِ‫مَـا سِعْـرُ التّـ ْذكِـرَةِ لِلـذّهَاب‬
‫وَاليـَابِ؟‬
ٍ‫حَـوَالَيْ َخمْـسُمَائَـةِ دُولَر‬
‫هَـلْ سَـُتعْطِي الْـخَصْمَ؟‬
ِ‫ عَـشْرَة فِي الْمَـائة‬,‫طَـبَعا‬
‫ح بِهِ؟‬
ُ ‫مَا وَ ْز ُن الْـحَقَاِئبِ الْ َمسْمُو‬

Twenty kilograms.

‫ِعشْرُونَ كِيلُو ِجرَام‬

Thank you, sir.

‫شُـكْرًا ياَ سَـيّدِي‬

will the flight arrive
on time?

‫ص ُل الطّائِـ َر ًةُ فـي‬
ِ َ‫هَـلْ سَـت‬
‫ت الْمُـحَدّدِ؟‬
ِ ْ‫الْـ َوق‬

I believe that it will
be late.

ً‫صلُ ُمتَأَخّرَة‬
ِ َ‫أَعْـَتقِ ُد أَ ّن الطّائِرَةَ سَت‬

WORDS
REGARDING THE
JOURNEY

‫كلمات حول السفر وما يتعلق به‬

59

FLUTURIMIT
Aterrim (ulje)

Landing – take off

Arritje.

Arrival

Nisje.

Departure

Pilot / drejtues
aeroplani.
Destinacion.
Stjuard
(punonjës).
Shërbyes në
aeroplan
Stjuardese /
punonjëse
Shërbyese në
aeroplan.
Ekuipazhi i
aeroplanit.

ٌ‫ وُصـول‬- ٌ‫قُـدُوم‬
ٌ‫ذَهـاب‬
ِ‫رُبـَا ُن الـطاّئـ َرة‬

Pilot
Destination

ِ‫وِجِـهَ ُة الـسّـفَـر‬

Steward

ِ‫مُـضِيفُ الطّائِـ َرة‬

Stewardess

ِ‫مُـضِـي َف ُة الطّائِـرَة‬

Plane crew

ِ‫مَـلّحُو الـطّائِـرَة‬

♣♣♣

60

ٌ‫هُـبُـوط‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

NË DOGANË

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

AT THE CUSTOMS

ِ‫عِـنْ َد الْـجَمَارِك‬

Ku është
dogana?
Atje. Ja këta janë
punonjësit e
doganës
(doganierët).
Pasaportën ju
lutëm!

Where is the
custom house?

‫َأيْـنَ الْـجُمْـ ُركُ؟‬

Over there. Here
are the custom
officers.

ِ‫هُنـاكَ هَا هُـ ْم أُو َلء‬

Ja këtu është.

Here it is.

A është ky i tërë
bagazhi që keni?
Po, kam dy çanta
të vogla dhe një
valixhe të
madhe.
Ja këtu është
bagazhi im.
Hapni këtë, ju
lutëm!
A jam i obliguar
t’i hap të gjitha
çantat e mia?
Po, që ta
kontrolloj tërë
bagazhin tuaj.
Kjo është kuti

Is that all the
luggage you have?

‫أَهَـذَا ُكلّ مَا لَ َدْيكَ مِنْ أَمْـتِ َعةٍ؟‬

Yes, two small bags
and one big
suitcase.

ِ‫ َحقِيـبَتاَنِ صَـغِيَتاَن‬,ْ‫أَجَـل‬

Your passport,
please!

Here is my
luggage.
Open this one,
please!
Must I open all my
bags?
Yes, in order to
examine all your
luggage.
This is a box of

ِ‫مُؤَظّـفُوالْـجُـمْـرُك‬
َ‫جَـوَازُ سَـفَ ِركَ مِنْ فَضْ ِلك‬
ِ‫ك بِه‬
َ ‫ِإلَـ ْي‬

ٌ‫ية‬
َ ِ‫وَحَـقِيـبَةٌ كَـب‬
ِ‫هاَ هِـيَ ذِى َحقِيـَبت‬
َ‫اِفْـتَحْ هَـذَا ِم ْن فَضْـ ِلك‬
َ‫هَـلْ عَلَيّ أَ ْن أَفْـتَـحَ جَـمِيـع‬
‫حَقـائِـبـي؟‬
َ‫نَـعَمْ كَـ ْي َأفْـحَـصَ جَـمِيـع‬
َ‫أَمْـتِـعَـتَـك‬
ِ‫هَـذِهِ عُـلْبَـ ُة الـسّجـائِـر‬

61

cigaresh (ky
është një boks i
cigareve).
Kjo është një
shishe parfumi.
A duhet të
paguaj për këtë
këmishë?
Më ka humbur
çelësi im.
Bagazhi im veç
është kontrolluar.
Të gjitha këto
janë dhurata.
A janë këto
sende që
taksohen (që
duhet paguar
taksa)?
Sa duhet të
paguaj?
A me lejohet që
ta marr bagazhin
tim me vete?
Po, zotëri.

62

cigarettes.
And this is a bottle
of perfume.
Must I pay for this
shirt?

ِ‫َوهَـذِهِ عُـلْـَب ُة الْـعِـطْر‬
‫هَـلْ عَلَـيّ أَ ْن أَ ْدفَـ َع لِـهَذَا‬
‫الْـقُـمْـصاَنِ؟‬

I’ve lost my key.

َ‫مِـفْـتـاحِي ضـاع‬

My luggage has
been examined.

ْ‫أَمْـِتعَـتِي قَـ ْد فُـحِصَـت‬

These are all gifts.

Are these things
dutiable?

How much must I
pay?
Am I allowed to
bring my luggage
with me? (is my
luggage allowed to
pass through)?
Yes, sir.

‫كُـلّ هَـ ِذهِ هَـدَايـا‬
ٌ‫هَـلْ هَـذِهِ الَشْـيـاءِ خَاضِـ َعة‬
‫لِلـرّسـومِ؟‬
‫كَـ ْم أَ ْدفَـعُ؟‬
‫ح لَـهَا‬
ٌ ‫هَـ ْل أَمْـتِعَـتِ مَـسْمـو‬
‫بِالْـمُـرُورِ؟‬
‫أَجَـ ْل يَا سـيّدِى‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

♣♣♣

63

NË RRUGË

IN THE STREET

Ku mund të gjej

Where can I find a

hotel?

hotel?

Shkoni drejt!

Go straight on.

Ku gjendet
posta ?

Where is the post
office?

Kthesa e dytë në
të majtë
A është larg nga
këtu?
(A është larg nga
ky vend)?

The second turning
on the left.
Is it far from here?
(is it far from this
place)?

Rreth një milje.

About a mile.

A mund te shkoj
me autobus?

Can I take a bus?

Po, hip në
autobusin numër
10 dhe zbrit ne
stacionin e
fundit.
Si mund të shkoj
në kopshtin
Zoologjik?
Ju këshilloj që te
merrni një taksi.

64

Yes, take number
10 and get off at
the last stop.

How can I get to
the Zoo?
I advise you to take
a taxi.

ِ‫فِي الطّرِيـق‬
َ‫َأيْـنَ يُـ ْمكِـ ُن أَ ْن أَجِـد‬
‫فُـنْـدُقـا؟‬
‫إِلـى الَمـامِ َرأْســا‬
ُ‫َأيْـنَ يُـوجَـدُ مَـكْـتَـب‬
‫الْـبَـرِيـدِ؟‬
ِ‫ثـاَنـي مُـنْعَـ َطفٍ ِإلَى الْـيَساَر‬
‫هَـلْ هُـ َو بَـعِـيـدٌ عَـنْ هَـذَا‬
‫الْـمَـكـانِ؟‬
ٍ‫حَـوَالـيْ مَـيْـل‬
َ‫هَـ ْل يُـمْـكِـنُـنِـي أَنْ آخُـذ‬
‫الُوتـوبِـيس؟‬
‫ خُـذْ الُتـوبِـيسَ َرقَـم‬,ْ‫نَـعَم‬
ِ‫عَـشَـرَةَ وَانْـزِل فِـي آخِـر‬
ِ‫الْـمَـحَـطّة‬
ِ‫ف أَ ْذهَـبُ إِلـى حَـدِيـقَة‬
َ ‫كَـيْـ‬
‫الْـحَـيَـوَانَاتِ؟‬
َ‫حكَ بَِأ ْن تَأْخُـذ‬
ُ ‫َأنْـصَـ‬
)ِ‫الـتّاكْـسِ (سَيـَا َرةُ الُجْـ َرة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Ju mund te
shkoni edhe me
autobus, nëse
dëshironi.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

And you can also
take the bus, if you
wish.

ْ‫ك َأيْـضًا أَن‬
َ ‫َويُـمْكِـنُـ‬
‫س إِذَا‬
َ ‫َتسْـتَـقِـلّ الُوتُـوبِـيـ‬
َ‫أَرَ ْدتَ َذلِـك‬

♣♣♣

65

NË HOTEL
Çfarë
nacionaliteti i
përkisni?
Unë jam Kosovar.
Keni pasaportë?
Po, ja ku është.
Sa do të qëndroni
këtu?
Pothuajse dhjetë
ditë.
Dëshironi dhomë
njëshe apo
dhomë dyshe?
Më duhet një
dhomë dyshe,
me banjë.
Sa është çmimi
për një natë?
Pesëmbëdhjetë
dollarë.
A duhet ta bëj
pagesën përpara
/ para kohe?
Jo, nuk është e
domosdoshme,
Mund të paguani
më vonë.

66

AT THE HOTEL

ِ‫فـي الْـفُـنْـدُق‬

What is your
nationality?

‫مَا جِـ ْنسِـيّـتُـكَ؟‬

I am a Kosovar.
Have you got a
passport?
Yes, here it is.
How long will you
stay
Here?

‫ِإنّـنِي كُـوسـوفـي‬

About ten days.
Do you want a
single or double
room?
I need a double
room with a bath
attached.
How much for a
night?
Fifteen dollars.

Must I pay in
advance?
No, it’s not
necessary.
You may pay later.

‫هَـ ْل لَـ َديْكَ جَـوَا ُز السّـفَـرِ؟‬
َ‫ هَا هُـوَ ذا‬,ْ‫نَـعَم‬
‫كَـمْ مُـدّةً سَـتُـقِيمُ هُـنَا؟‬
ٍ‫حَـوَالَيْ عَـشْـ َر َة أَيـَام‬
ْ‫َأتُـرِيدُ حُـجْـ َر ًة لِـفَ ْر ٍد أَم‬
‫حُـجْـ َر ًة لِـفَ ْر َديْـنِ؟‬
ٍ‫أُرِيـدُ حُـجْ َر ًة لِـفَ ْردَيـنِ بِحَمّام‬
ٍ‫كَـمْ سِـعْـ ُر لِـلَيْ َلةٍ وَاحِـ َدة‬
‫َخمْـسَـةَ عَـشَـرَ دولرا‬
‫هَـلْ لَ بُـ ّد أَنْ أَ ْدفَـعَـهَا‬
‫مُـقَـدّمـا ؟‬
‫ َليْـسَ مِنَ الضّـرُورِي‬,َ‫ل‬
‫ك أَ ْن تَـ ْدفَـعَهاَ مُؤَخّـرا‬
َ ‫يُمْكِـُن‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

A keni ndonjë
çantë?
Po, kam dy
çanta.
Merre çelësin e
dhomës numër
154 (njëqind e
pesëdhjetë e
katër).
Ku është dhoma?
Në katin e katërt.
Portier! Sillni këtë
çantë në dhomën
e tij!
Faleminderit,
Zotëri!

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Did you bring any
bags?
Yes, two bags.
Take the key for
room number 154
(one hundred and
fifty four)
Where is the room?
On the fourth floor.
Porter! Take this
bag to his room!
Thank you, Sir!

َ‫هَـ ْل تَـحْ ِملُ مَـعَـكَ بَعْـض‬
‫الْـحَقَائِـبِ؟‬
ِ‫ حَـقِيـبَـَتيْـن‬,ْ‫نَـعَم‬
‫خُـذْ ِمفْـتَاحَ غُـ ْرفَـة َرقَـم‬
َ‫مِائَـةَ َوَأ ْربَـعَةَ وَخَـ ْمسِـي‬
‫َأيْـ َن الْـغُـ ْرفَـةَ؟‬

ِ‫فِي الـطّابِـ ِق الـرّابِـع‬
ِ‫يَا حَـمّالُ! خُـذْ هَـذِه‬
ِ‫الْحَـقِـيـبَ َة ِإلَى غُـ ْرفَـتِه‬
‫شُـكْرًا يَا سَـيّـدِي‬

67

NDËRRIM I TË
HOLLAVE
(NDËRRIM
PARASH)
Nëse nuk
kundërshtoni, do
t’i ndërroj këto
para (këtë
monedhë).
Çfarë monedhe
keni?
Unë kam njëmijë
dollarë dhe dua
t’i ndërroj ato me
dinarë.

EXCHANGE
MONEY

If you don’t mind, I
would like to
change this
currency.
What currency do
you have?
I have a thousand
dollars and i want
to change it to
dinar.

Sa duhet për një

How much for one

dollar?

dollar?

Rreth tre dinar

About three dinar.

Atëherë, çmimi
për njëmijë dollar
qenka tremijë
dinar.
Po, ashtu është
(keni të drejtë).
Ju faleminderit
për ndihmën që
më ofruat

Then, for a
thousand dollars,
three thousand
dinar.

68

ِ‫ي الْـعُمْـ َلة‬
ِ ‫تَـغْـيِـ‬

َ‫حتَ أَوَ ّد أَ ْن أَصْـ ِرف‬
ْ ‫إِذَا سَـمَـ‬
َ‫هَـذِ ِه الْعُـمْـلَة‬
‫أَيـَةُ عُـمْـلَةٍ عِـنْدَكَ؟‬
ْ‫ي َألْـفُ دُولَرٍ َوأَناَ أُرِيـدُ أَن‬
ّ َ‫لَد‬
‫أَصْـ ِرفَـهَا إِلَ دِيناَر‬
‫بِـكَ ْم الدّو َل ُر الْـوَاحِـدُ؟‬
‫لثَـ ُة يُورُو‬
َ ‫حَـوَالَي ثَـ‬
ِ‫لثَـةُ آ َلف‬
َ ‫للْـفِ دُو َل ٍر ثَـ‬
َ ِ‫ ل‬,ْ‫إِذَن‬
‫دِيناَر‬

Yes, you are right.

ّ‫ َأنْـتَ عَلىَ حَـق‬,ْ‫نَـعَم‬

Thank you for your
help!

َ‫شُـكْرًا عَلىَ مُسـاعَـ َدتِك‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Jeni i
mirëseardhur.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

You are welcome.

‫عَـفْوا‬

♣♣♣

69

TAKSI

THE TAXI

ِ‫سَـيّـا َرةُ الُجْـ َرة‬
)ِ‫(اَلــتّـاكْـس‬

Ky taksi është i
zënë?

Has this taxi been
booked?

Jo, ai është i lirë.
Në rregull. Ju
lutem më
dërgoni në
stacion
hekurudhor!
Po, zotëri ku
është bagazhi i
juaj?

No, it’s free.

Atje është.

It’s over there.

Fute brenda në

Put it inside the

veturë!

car.

Po zotëri.
Ju lutem
shpejtoni se jam
vonuar!
Në rregull.

Yes sir.
Please hurry
because i’m
already late!
All right.

ٌ‫ك فَأَناَ مُـتَأَخّـر‬
َ ‫زِدْ سُـرْعَـَت‬

Ndali, ju lutem!

Stop, please!

َ‫قِـفْ مِ ْن فَـضْ ِلك‬

Sa është pagesa?
Pagesa është e
shënuar në
njehsor.
Në rregull, sa
është çmimi?
Dy dinar.

What is the fare?

‫كَـمِْ الُجْـرَة؟‬

The fare is shown
on the meter.

ِ‫الُجْـرَةُ مُـبَـيّـ ٌن فِي الْـ َعدّاد‬

Right, how much?

‫ كَـمْ سِـعْـرُهاَ ؟‬,ٌ‫طَـيّـب‬

70

Ok, please take me
to the railway
station!
Yes, where is your
luggage sir?

Two dinars.

‫هَـلْ هَـذَا التّا ْكسِي َمشْـغُولٌ؟‬
ٍ‫ ِإنّـهُ غَـ ْيرُ َمشْـغُول‬,َ‫ل‬
ِ‫ خُـ ْذنِـي إِلَى مَـحَـطّة‬,‫َحسَـنًا‬
ِ‫الْقِـطاَر‬
َ‫ َأيْـنَ حَـقَائِـبُـك‬,ْ‫نَـعَم‬
‫يَا سَـيّـدِي؟‬
‫ها هي هناك‬
ِ‫ضَـعْهَا دَاخِـلَ الـسّـيّارَة‬
‫أَجَـلْ يَا سَـيّـدِي‬

َ‫َوهُـوَ كَـ َذلِك‬

ِ‫دِيـناَراَن‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Portier! a do të
më bartni
bagazhin tim, ju
lutem!

Porter! Will you
carry my luggage,
please?

Për ku, zotëri?

Where to, sir?

Në dhomën time.

To my room.

‫إِل غُـرفَـتيِز‬

Po, zotëri.

.‫حَسنا يا سَيّدي‬

Unë do të nisem
për Kosovë me
trenin e pesëve.

Yes, sir.
CONVERSATION
ONE
I am taking the five
o’clock train to
Kosova.

A keni marr
biletë zotëri?

Have you got your
ticket, sir?

Jo, ende jo.
Ku është sporteli
i biletave?

No, not yet.
Where is the ticket
counter?
Over there, close
to the enquiry
office.

ُ‫صلْ عَلَيْـهَا بَعْـد‬
ُ ‫ لَ ْم أَحْـ‬,َ‫ل‬

Right, wait for me
in the waiting
room.

ِ‫ ِانْـتَـ ِظرْنـي فِي قـاعَـة‬,ٌ‫طَـّيب‬

Sir, may I have a
single ticket to
Kosova?

‫ن تَـذْكِرَة‬
ِ ‫ياَ سَـيّدُ أَعْـطِـ‬

What is the price?

‫مـا سِـعْـرُ الـتّـ ْذكِـرَةِ؟‬

BISEDA E PARË

Ja atje, afër zyrës
informative.
Në rregull, me
pritni në sallën e
pritjes!
Zotëri, a mund të
më japësh një
biletë shkuese
për Kosovë?
Sa është çmimi i
biletës?
I klasës së dytë
kushton tridhjetë
euro.

Second class, thirty
euro.

َ‫يـا حَـمّالُ؟ أَ َل تَـتَوَلّ حَـ ْمل‬
‫أَ ْمتِـ َعتِ مِـ ْن فَضْـ ِلكَ؟‬
‫ِإلَي َأيْـنَ يـا سَـيّـدِي؟‬

‫الُـحـا َدثَـة الول‬
َ‫ِإنّـنِ سََأسْـتَـ ِقلّ قِـطاَر‬
َ‫الْخـا ِمسَـ ِة ِإلَى كُوسُـوفا‬
ِ‫أَحَـصَـ ْلتَ عَلَى التّـ ْذكِـرَة‬
‫يَا سَـيّـدِي؟‬
‫َأيْـنَ شُـبّـا ُك الـتّذاَكِـرِ؟‬
ِ‫هُـنَا َك بِـجِوَارِ مَـكْـَتب‬
ِ‫الِسْـتِـعْـلَمَات‬
ِ‫ا ِلنْـتِـظاَر‬

‫ب إِلَ كُوسُـوفـا‬
ِ ‫الذّهـا‬

ُ‫لثُونَ يُوريو‬
َ َ‫اَلـدّرَجَـ ُة الثّانِـيَ ُة ث‬

71

Mundësisht ma
jep një biletë
peroni gjithashtu!
Sa është numri i
peronit?
Numër tre.
Në cilën orë niset
treni?
Në orën pesë e
pesë minuta të
mbrëmje.
Si të shkoj në
peronin numër
tre? (Si të arrij në
peronin numër
tre)?
Atje është zotëri.
Ju lutem me sillni
bagazhin tim!
Eja të shkojmë
te treni!
Merre pagesën
tuaj, ju lutem!
Faleminderit
shumë, zotëri!
Jeni i
mirëseardhur!

72

If possible, give me
one platform ticket
too.
What is the
number of the
platform?
Number three.
When does the
train leave?
Five minutes past
five o’clock in the
evening.
how do I get to
platform three?

‫ت أَعْـ ِطنِي‬
َ ‫ح‬
ْ ‫لَـوْ سَـمَـ‬
‫ف َأيْـضا‬
ِ ‫تَـذْكِـرَ َة الرّصِـي‬
‫مـا َرقَـ ُم الرّصِـيفِ؟‬
‫َرقَـمُ ثَلَثـة‬
‫فِي أَيّ سَاعَـ ٍة يَ ْنطَلِ ُق الْـقِـطَارُ؟‬
ِ‫فِي السّاعَـ ِة الْخـامِـسـة‬
ً‫وَخَـمْسِ دَقـائِـق مَـسَاء‬
‫َأيْـنَ اِتـِجاَ ُه السّـيْ ِر ِإلَى‬
‫الرّصِـيفِ َرقَـم ثَلَثـة؟‬
‫هُـناَكَ ياَ سَـيّـدِي‬

over there sir.
please bring my
luggage!
let’s go to the
train!
take your wage,
please!
thank you very
much, sir!

‫شُـكْـرًا جَـزِيلً يَا سَـيّدِي‬

you’re welcome!

ً‫أَهْـلً وَسَـهْـل‬

ِ‫ض ْل اِحْـ ِم ْل أَمْـتِ َعت‬
ّ ‫تَـفَـ‬
ِ‫ل الْقِـطاَر‬
َ ِ‫ب إ‬
َ ‫هَـيّا لِـَنذْهَـ‬
َ‫خُـ ْذ أُجْـ َرَتكَ مِ ْن فَضْـ ِلك‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

LUNDRIMI ME
VAPOR / ANIJE
AVULLI

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

SAILING WITH A
STEAMER

A është kjo anije
me avull që
shkon për
Shqipëri?

Is this the steamer
for Albania?

Po, ajo është.

Yes, it is.

A keni blerë
biletën e anijes?

Have you got your
steamer ticket?

Po, unë e kam
blerë

Yes, I’ve.

A po udhëtoni me
klasën e dytë?

Are you travelling
second class?

Jo, me klasën e
parë.

No, first class.

Në orën sa do të
lundrojmë?

What time are we
sailing?

Në ora shtatë të
mëngjesit.

Seven o’clock in
the morning.

Tani është koha
për t’u nisur.

The time is up.

‫اَلسّـفَـ ُر بِالْبـاخِـرَة‬
ُ‫هَـلْ هَذِ ِه الْباَخِـرَ ُة الْمُـتّجِـهَة‬
‫ِإلَى آلبَانِـياَ؟‬
َ‫ إِنـَهاَ ِهي‬,ْ‫نَـعَم‬
ِ‫هَـلْ حَصَـ ْلتَ عَل َى تَـذْكِـرَة‬
‫الـسّـفَـ ِر بِالْـبَاخِـرَةِ ؟‬
َ‫ حَـصَلْـتُ عَلَـيْها‬,ْ‫نَـعَم‬

ِ‫َهلْ سَـتُسَافِ ُر بِالـدّرَجَةِ الثّانِـيَة‬

َ‫ بِالـدّرَجَـةِ الُول‬,َ‫ل‬

‫مَـتَى سَـنَـبْحَـرُ؟‬
‫اَلـسّـابِـعَةُ صَـبَاحـا‬
ُ‫حـا َن الْـ َوقْـت‬

73

Të hipim në anije!
Sa ditë do të
kalojmë për të
arritur në
Shqipëri?

Let’s go aboard.

Afërisht tri ditë.

About three days.

Ku është dhoma
ime?
(Ku është kabina
ime)?

Where is my cabin?

How many days
will it take to reach
Albania?

ُ‫كَـ ْم يَـوْما َيسْـتَـغْـرِق‬
‫الْوُصـو ُل ِإلَى آلْـبَانِـياَ؟‬
ٍ‫حَـوَالَي ثَلَثـ َة أَيـَام‬

‫َأيْـنَ حُـجْـ َرتِي؟‬
,َ‫لثِيـن‬
َ َ‫َمقْـصُـو َرُتكَ َرقَـم ث‬

Numri i kabinës
suaj është 30,
ndiqe shërbyesin
e anijes ju lutem!

Your cabin number
is 30, please follow
the steward!

Lëre bagazhin
tuaj këtu, ju
lutëm!

Put your luggage
here, please!

Po, faleminderit.

ِ‫دَعْـنَا نَـصْـعَدُ إِلَي الْـبَاخِـرَة‬

Yes, please.

ِ‫ِاتْـبَعْ مُضِيـفَ الـسّفِـيـنَة‬
َ‫مِ ْن فَضْـ ِلك‬
َ‫ضَعْ حَقـائَِبكَ هُنـا مِ ْن فَضْـ ِلك‬

‫ شُـكْـرًا‬,ْ‫نَـعَم‬
ُ‫مَا الَجْــزَاءُ الـ ّرئِيـسِـيّـة‬

Cilat janë pjesët
kryesore të
anijes?

What are the main
parts of the ship?

Pjesa e përparme
e anijes.

The prow (fore).

ِ‫مُـقَـدّمَـ ُة الـسّـفِيـنَة‬

Pjesa e prapme e
anijes.

The stern (aft).

ِ‫مُـؤَخّـرَ ُة الـسّـفِـيَنة‬

74

‫لِلـسّـفِـيـنَةِ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Kuverta e anijes.

The deck of the
ship.

Kabina.

Cabin.

Dhoma e motorit.

Engine room.

Kapiteni i anijes.
BISEDA E DYTË

Ship’s captain.
CONVERSATION
TWO

Cili port është
ky?

What harbour is
this?

A do të ndalet
vapori në këtë
port?

Is the steamer
stopping over at
this harbour?

Po, rreth një orë.

Yes, about an hour

A vuani nga
sëmundjet
detare?

Do you suffer from
seasickness?

Po, unë ndihem
sikur po vjell.

Yes, I feel like
vomiting.

Deti sot duket i
qetë

Today the sea looks
calm.

ِ‫ظَهْـ ُر الـسّـفِـينَـة‬
ٌ‫مَـقْصُـو َرة‬
ِ‫غُـ ْرفَـ ُة الْـماَكِيـنَات‬
ِ‫رُبـَا ُن الـسّـفِـيـنَة‬
‫الحادثة الثانية‬
‫مَا هَـذَا الْمَـ ْرفَـأُ؟‬
‫هَـلْ سَـَتقِـفُ الْبـاخِـرَةُ فِي‬
‫هَـذَا الْـمَـ ْرفَـأِ؟‬
‫ حَوَالَي الـسّـاعَـة‬,ْ‫نَـعَم‬
ِ‫هَـ ْل تُـعَانِـي مِـنْ دُوَار‬
‫الْـبِـحـارِ؟‬
ٌ‫نَـعَمْ عِـنْـدِي مَـيْـل‬
ِ‫شَـدِيـ ٌد ِإلَى الْـقَـئ‬
َ‫يَـبْدُو الْـبَحْـرُ هَادِئا الْـيَ ْوم‬

75

Deti sot duket të
jetë
me valë.

Today the sea looks
rough

َ‫يَـبْدُو الْـبَحْـرُ هَائِـجًا الْـَيوْم‬

♣♣♣
NË POSTË

AT THE POST
OFFICE

Me falni zotëri,
ku është posta?

Excuse me, sir,
where is the post
office?

Atje diku, në
rrugën.

Over there, on
street...

A është larg prej
këtu?

Is it far from here?

Po, duhet të
shkoni me
autobusin numër
nëntë.

76

Yes, you should
take bus number
nine.

ِ‫ب الْـبَـرِيـد‬
ِ ‫فـي مَكْـَت‬

ُ‫عَفْـوًا يَا سَـيّدِي َأيْـنَ مَـ ْكتَـب‬
‫الْـبَـرِيـدِ؟‬
ِ‫هُـنَاكَ فِي الـشّـارِع‬...

‫َهلْ هُـ َو بَعِـيـدٌ مِـنْ هُـنـا؟‬

َ‫ عَلَـ ْيكَ أَنْ تَـرْكَـب‬,ْ‫نَـعَم‬
‫أُوتُـوبِـيسَ َرقَـمُ تِـسْـعَـة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

A ndalet autobusi
te posta? (A do të
ndalet autobusi
para postës)?
Jo, mirëpo do t’ju
dërgojë diku afër
saj.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Will the bus stop in
front
Of it?

No, but it will take
you near it.

ُ‫هَـلْ سَـيَقِـفُ الُوتُـوبِـيـس‬
‫أَمَامـهُ؟‬
َ‫ب ِبك‬
ُ ‫ف يَـذْهَـ‬
َ ‫ َولَكِـنّهُ سَـ ْو‬,َ‫ل‬
َ‫قَـرِيـبًا هُنـاك‬

I would like to go to
town.

ِ‫ب ِإلَي الْمَـدِيـنَـة‬
َ ‫أَ َو ّد الذّهـا‬

Në cilin autobus
duhet të hip?

Which bus shall I
take?

‫ي أُوتُـوبِـيس أَسْـتَـقِلّهُ؟‬
ّ َ‫أ‬

Autobusin
numër..

Bus number…

Rrugën...

Street…

Kam dëshirë të
shkoj në qytet.

Ku është duke
shkuar ky
autobus?
Ne kryeqytet
.
Kam frikë mos do
të ketë tollovi.
Merre autobusin
tjetër, ju lutem!

Where is this bus
going?
To the capital city
But, I’m afraid it is
very crowded
Take the next bus
please!

ُ‫ أُوتُوبِـيسَ َرقَـم‬....
ِ‫عَـنْ طَـرِيق‬.....

‫ِإلَى َأيْـ َن يَـتّـجِـهُ هَـذَا‬
‫الُوتُـوبِـيسُ؟‬
ِ‫إل العَاصِـ َمة‬
َ‫لَكِنّـنِي أَخْـش َى أَ ْن يَـكُون‬
‫مُـ ْزدَحِـمًا جِـدّا‬
‫س الـتّـالِي‬
َ ‫اِسْـتَقِـلّ الُوتُوبِـي‬
َ‫مِـ ْن فَضْ ِلك‬

77

َ‫هَـ ْل يَذْهَـبُ هَـذَا الُوتُـبِـيس‬
A shkon ky
autobus në..?

Does this bus go…?

Ju lutem, a mund
të më tregoni ku
duhet të zbres?

Can you please tell
me where I should
get off?

Ku duhet ta
ndërroj linjën për
të arritur në
qendrën e
qytetit?

Where should I
transfer to reach
the centre of the
city?

Ju mund ta
ndërroni në....

You can transfer
at….

Hyni brenda ju
lutem!

Get in please!

Mos u shtyni!

Don’t push!

Ndalohet pirja e
duhanit!

No smoking!

Biletat ju lutem!

Tickets, please!

Sa kushton?

How much?

78

‫؟‬...‫ِإلَى‬
َ‫هَـلْ سَـتُخْـِب ُرنِي أَيْـن‬
‫يَـجِـبُ أَ ْن َأنْـزِلَ؟‬
ِ‫َأيْـ َن يَجِـبُ عَلَ ّي تَغْـيِيـر‬
‫ط لِـكَ ْي أَصِـ َل ِإلَى‬
ّ ‫الْـخَـ‬
‫ط الْـمَـدِيـنَةِ؟‬
ِ ‫وَسَـ‬
ّ‫ك تَـغْـيِيـ ُر الْـخَـط‬
َ ‫يُـمْكِـُن‬
َ‫عِـنْد‬....

َ‫اِصْـعَـدْ مِ ْن فَـضْـ ِلك‬
‫! ‍ َل تَـتَـدَافَـعُوا‬
ُ‫مَـمْـنُوعُ الـتّـ ْدخِـيـن‬
َ‫اَلـتّـذْكِـ َرةُ مِنْ فَضْـ ِلك‬
‫كَـ ْم الـسّـعْـرُ ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Tri euro

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Three Euro

A ndalet ky
autobus para…?

Does this bus stop
in front of...?

Po, ndalet.

Yes

Mund të zbritni
tani!

Now you can get
off

Ne do të
ndalemi në
stacionin tjetër.

‫ثَـلَثـ ُة يُورُو‬
‫هَـلْ سَـَيقِـفُ هَـذَا‬
‫؟‬...َ‫س أَمـام‬
ُ ‫الُوتُـوبِي‬
ْ‫نَــعَم‬

We stop at the next
station

َ‫ك أَ ْن تَـنْـزِل‬
َ ‫ال َن يُـمْكِـُن‬
ِ‫ف فِي الْـمَحَـطّـة‬
ُ ‫نَـحْـ ُن نَقِـ‬
ِ‫الْـقَادِمَـة‬

♣♣♣
DËRGIM LETRE

Dua ta postoj
këtë letër.

SENDING A
LETTER
I want to post this
letter.

ِ‫إِرْسـا ُل الـرّسـالَـة‬
َ‫أَ َو ّد أَ ْن أُرْسِـلَ هَـذَا الْـخِـطَاب‬
ِ‫بِالـبَرِيـد‬

79

Sa kushton tarifa
postare për
dërgimin e një
letre në
Singapor?

How much does it
cost to post a letter
to Singapore?

Tri euro.

Three euro.

Ku mund të blej
pullat dhe zarfin?

Where can I
purchase stamps
and an envelope?

Në sportelin e
dytë.

At the second
counter.

Me jepni një zarf
dhe një pullë ju
lutëm!

Give me an
envelope and a
stamp, please!

A do ta dërgoni
këtë mbrëmje
letrën?

Will you send this
letter tonight?

Sigurisht, a ka
diç tjetër?

Sure,
else?

Dua që të dërgoj
një telegram.

I want to send a
telegram.

do të ma jepni
një aplikacion ju
lutëm?

Will you please
give me an
application form?

80

anything

ِ‫كَـ ْم أُجْـرَةُ الْـَبرِيدِ لِلْـخِطَاب‬
‫الْمُـرْ َسلِ إِلَى ِسنْـغاَفـورَا؟‬
ُ‫لثَ يُورو‬
َ ‫ثَـ‬
َ‫ن أَ ْن أَشْـَترِي‬
ِ ‫َأيْـنَ يُـمْـكِـُن‬
‫لفَ؟‬
َ ‫الطّـوَابِـعَ وَالْغُـ‬
ِ‫فِي الْـغُـ ْرفَ ِة الـثّانِـَية‬
‫أَعْـطِـنِي غُـلَفـا وَطَابِـعا‬
َ‫مِـ ْن فَضْـ ِلك‬
‫هَـلْ سَـُترْسِـلُ هَـذَا‬
‫الْـخِـطَابَ فِي هَـذِ ِه اللّـ ْيلَةِ؟‬
‫ أَيّ شَـ ْيئٍ آخَـرَ؟‬,ٌ‫مُـؤَكّـد‬
ً‫أُرِيـ ُد أَ ْن أُ ْرسِـ َل بَـ ْرقِـيّـة‬
‫َأتَـتَكَـرّمُ بِإِعْـطاَئـي‬
‫الِسْـتِـمـارَةِ ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Ja këtu është,
plotësoje
formularin dhe
dorëzoje atë në
sportelin tjetër!

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Here it is, fill in the
form and hand it in
at the next
counter!

َ‫ اِمْـلْ الِسْـتِمَارَة‬,‫هَا هِـيَ ذِي‬

A është telegrami
i urimeve më i
lirë?

Is a greeting
telegram cheaper?

‫َه ْل بَـ ْرقِـيّ ُة الـتّ ْهنِـَئ ِة أَرْ َخصُ؟‬

Jo, është me
çmim të njëjtë.

No, the same
charge.
(No, it’s the same
price).

Kur do të arrijë
telegrami?

When will that
telegram be
delivered?

‫ك الْبَـ ْرقِـيّةُ؟‬
َ ‫ص ُل تِ ْل‬
ِ َ‫مَـتَى سَـت‬

In twenty-four
hours.

ً‫بَعْـ َد أَ ْربَ َعةٍ َو ِعشْـرِينَ سـاعَة‬

Pas njëzet e
katër orësh.

ِ‫وَسَلّـمْهاَ إِلَى الْمَ ْكتَـبِ الـتّال‬

ِ‫س الـثّـمَـن‬
َ ‫ نَـفْـ‬,َ‫ل‬

♣♣♣

81

NË RESTORANT

AT THE
RESTAURANT

ِ‫فـي الْمَـطْـعَم‬

A mund të
drekojmë së
bashku?

Shall we have
lunch together?

Sigurisht, mirëpo
unë nuk jam i
uritur.

Sure, but I’m not
very hungry.

Cilin restorant
preferoni ju?

Which restaurant
do you suggest?

Të shkojmë
në....?

Shall we go to…?

Shumë mirë. Ai
është vend
shumë i mirë.

Very good. That
place is very nice.

A është larg nga
këtu?

Is it far from here?

Jo, mund të ecim.

No, we can walk.

‫ بَـ ْل يُـمْكِنُـنَا أَ ْن نَمْـشِي‬,َ‫ل‬

Is this table free?

‫هَـلْ هَـ ِذ ِه الـطاّ ِولَةُ خَالِـيَةٌ؟‬

A është kjo
tavolinë e lirë?
Jo, zotëri. Është
rezervuar
përmjet
telefonit.
Në rregull,

82

No sir. It has been
reserved by
telephone.
Alright then, we

‫َه ْل َنسْـتَطِـي ُع أَ ْن نَـَتغَدّى مَعا؟‬
ُ‫ لَكِـنّـنِي َل أَشْـ ُعر‬,‫بِالـتّ ْأكِـيد‬
ٍ‫بِـجُوعٍ شَدِيـد‬
‫أَيّ َمطْـعَـ ٍم تَـقْـتَرِحُ؟‬
‫؟‬... َ‫َأنَـذْهَـبُ إِل‬

ٌ‫حلّ ُممْـتَاز‬
َ ‫ َذِلكَ مَـ‬,ٌ‫رَائِــع‬

‫َهلْ هُـ َو بَعِيـدٌ َعنْ هُنـا؟‬

ْ‫ لَـقَدْ حُـجِـ َزت‬,‫لَ ياَ سَـيّـدِي‬
‫تِـلِفُونِـيّا‬
‫ك الّتِي‬
َ ‫ف نَأْخُـ ُذ تِ ْل‬
َ ‫ سَـ ْو‬,‫حَـسَنا‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

atëherë do ta
marrim atë në
qoshe.

shall take the one
in the corner.

Ku është
Shërbyesi?

Where is the
waiter?

A mund të me
sillni një gotë me
ujë, ju lutëm?

Would you please
give me a glass of
water?

Po, natyrisht.

Yes, sure.

A mund të na
sillni drekën ju
lutem?

Would you please
serve us lunch?

Na jep listën e
gjellëve,
ju lutëm!
Ja këtu gjendet
mënyja dhe lista
e çmimeve.

Could we have the
menu Please!

Here is the menu
and the price list.

ِ‫فِي الرّكْـن‬
‫َأيْـنَ الْـخَا ِدمُ؟‬
‫ض ُل أَ ْن تَ ْأتِـينِي‬
ّ ‫هَـ ْل تَـَتفَـ‬
‫بِكُـوبٍ مِـنْ مـاءٍ ؟‬
ِ‫نَــعَ ْم بِالـتّـأْكِيـد‬
َ‫ض ُل أَ ْن تَـ ْأتِـيَنا‬
ّ ‫هَـ ْل تَـتَفَـ‬
‫بِطَـعَا ِم الْـغَـدَاءِ؟‬
َ‫أَ ْعطِنَا قَائِـ َم َة الطّـعَامِ مِ ْن فَضْ ِلك‬
ِ‫هـا هِـيَ ذِي قَائِـمَـةُ الطّـعاَم‬
ِ‫وَالَسْـعَار‬

What can I order
for you?

‫مَاذَا يُـمْ ِكنُـنِي أَ ْن أَ ْط ُلبَ لَـكُمْ؟‬

What would you
like to have?

‫مَاذَا تُـحِـبّو َن أَ ْن تَـتَـناَوَلـوا؟‬

Na sjell një pulë
të fërguar dhe
një pjatë me oriz.

Could you please
bring us fried
chicken and a plate
of rice.

ً‫أَحْـضِرْ لَـناَ دَجـاَجَـةً مَقْـلِـيّة‬

Çka dëshironi pas

What would you

Çfarë mund të
porosisë për ju?
Çfarë dëshironi
për të ngrënë?

ِ‫وَصَحْـنا مِنَ الُ ْرز‬
‫حبّ أَنْ تَـتَنَاوَ َل بَعْدَ َذِلكَ؟‬
ِ ُ‫َومَاذَا ت‬

83

ushqimit?

like to have after
this?

Do ta përfundoj
me një kafe.

I will finish up with
some coffee.

Kamerier! Na

Waiter! Please give

sjell llogarinë!

us the bill!

Sa duhet të
paguaj?
Shtatë euro.

How much should I
pay?
Seven euro

َ‫ك بِـبَـعْـضِ مِـن‬
َ ‫َسأَخْـتَـتِمُ َذِل‬
ِ‫الْـقَـهْـ َوة‬
َ‫َأيّـهَا النـَادِل! أَعْـطِـنا‬
ِ‫‍ ‍ ‍ ‍ ‍ قـَائِـمَةَ الْحِـسَاب‬
‫كَـ ْم يَلْزَمُـنِي أَ ْن أَ ْدفَـعَ؟‬
‫سَـ ْبعَ ُة يُورُو‬

Unë nuk mund ta
ha këtë.

I cannot eat this.

‫أَناَ َل أَسْـَتطِـيعُ أَنْ آكُـلَ هَـذَا‬

Është shumë
nxehtë këtu.

It’s too hot here.

‫هُـناَ حـاَرّ جِـدّا‬

It’s much better
here.

ٍ‫هُـنَا أَحْـسَ ُن بِـكَـثِـيـر‬

Këtu është
shumë më mirë.
Ku ka restorant
më të mirë?
SHUAJTJET

Where is the best
restaurant?
THE MEALS

Mëngjes.

Breakfast.

Drekë

Lunch.

Darkë
ORENDI TE
KUZHINËS

Dinner.
THE TOOLS OF
THE KITCHEN

84

‫َأيْـنَ أَحْـسَنُ مَطْـ َعمٍ؟‬
‫الوجبات‬
ُ‫اَ ِلفْـــطَار‬
ُ‫َالْـغَـدَاء‬
ُ‫َالْـعَـشاَء‬
‫أدوات الطبخ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

ٌ‫ طَـبَـق‬- ٌ‫صَـحْن‬

Pjatë.

Plate.

Lugë

Spoon.

ٌ‫مِلْـعَـقَة‬

Pirun.

Fork.

ٌ‫شَـوْكَـة‬

Thikë.

Knife.

ٌ‫سِكّـيـنَـة‬

Brisk xhepi.

Pocketknife
(penknife).

Gotë.

Glass.

Gotë, filxhan,
kupë.

Cup.

Sheqer.

Sugar.

Kripë, me krip
BISEDA E
TRETË

Salt.
CONVERSATION
THREE

Dëshiroj një gotë
çaj!

I want a cup of tea.

Lëng portokalli.

Orange juice

ٍ‫ي لَيْـمُـون‬
ُ ‫عَـصِـ‬

Lëng shalqiri.

Watermelon juice

ٍ‫ي بِـطّيـخ‬
ُ ‫عَـصِـ‬

Lëng mëngo.

Mango juice

‫عَـصِـيُ مَانْـجُو‬

Lëng molle.

Apple juice

ٍ‫ي تُـفّاحـة‬
ُ ‫عَـصِـ‬

Lëng ananasi.

Pineapple juice

‫) مُـ ْديَـةٌ (مـطـواة‬
ٌ‫كَـ ْأسٌ – كُـوب‬
ٌ‫ كُـوب‬/ ٌ‫فِـنْجـان‬
ٌ‫سُـكّـر‬
ٌ‫مِـلْح‬
‫الحادثة الثالثة‬
ٍ‫أُرِيـ ُد فِـنْـجَانَ شـاي‬

ٍ‫ي أَناَنَاس‬
ُ ‫عَـصِـ‬

85

ٍ‫سَـلَـطَةُ خِـيَار‬

Sallatë trangujsh.

Cucumber salad

Sallatë lakre.

Cabbage salad

ٍ‫سَـلَـطَةُ كُـ ُرنْـب‬

Sallatë me
patate.

Potato salad

ٍ‫سَـلَـطَ ُة بَـطَاطِـس‬

Portokall.

Orange

ٌ‫بُـ ْرتُـقَال‬

Banane.

Banana

ٌ‫مَــوْز‬

Rrush.

Grape

ٌ‫عِـنَـب‬

Zotëri, paguani
në arkë, ju lutëm.

Please, pay at the
payment counter,
Sir

NUMËRORËT

THE NUMERALS

‫أَرْجُـو أَنْ تَـ ْدفَـعَ فِي‬
‫الْـخَـزِيـنَةِ ياَ سَـيّـدِي‬

ُ‫اَلَعْــــدَاد‬

Një

One

ٌ‫وَاحِــد‬

Dy

Two

ِ‫ اِثْــَنيْـن‬/ ِ‫ِاثْــنَان‬

Tre

Three

Katër

Four

ٌ‫أَ ْربَـ َعة‬

Pesë

Five

ٌ‫خَـمْـسَـة‬

Gjashtë

Six

ٌ‫سِـتّـة‬

Shtatë

Seven

ٌ‫سَـبْـعَـة‬

Tetë

Eight

ٌ‫ثَـمَانِـيَـة‬

86

ٌ‫لثَـة‬
َ ‫ثَـ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Nëntë

Nine

ٌ‫تِـسْـعَـة‬

Dhjetë

Ten

ٌ‫عَـشْـرَة‬

Njëmbëdhjetë

Eleven

Dymbëdhjetë

Twelve

Trembëdhjetë.

Thirteen

َ‫لثَـةَ َعشَـر‬
َ َ‫ث‬

Katërmbëdhjetë

Fourteen

َ‫أَ ْربَعَـةَ عَـشَـر‬

Pesëmbëdhjetë

Fifteen

َ‫خَـمْـسَـةَ عَـشَر‬

Gjashtëmbëdhjet
ë

Sixteen

َ‫سِـتّـةَ عَـشَـر‬

Shtatëmbëdhjetë

Seventeen

َ‫سَـبْـ َعةُ عَـشَر‬

Tetëmbëdhjetë

Eighteen

َ‫ثَـمَانِـيَةَ عَـشَـر‬

Nëntëmbëdhjetë

Nineteen

َ‫تِـسْـعَةَ عَـشَـر‬

Njëzet

Twenty

َ‫ ِعشْـرِين‬/ َ‫ِعشْـرُون‬

Tridhjetë

Thirty

َ‫لثِـيـن‬
َ َ‫ ث‬/ َ‫ثَلَثـون‬

Dyzet

Fourty

َ‫ أَ ْربَـعِيـن‬/ َ‫أَ ْربَـعُون‬

Pesëdhjetë

Fifty

َ‫ خَـ ْمسِيـن‬/ َ‫خَـ ْمسُون‬

Gjashtëdhjetë

Sixty

َ‫ سِـتّيـن‬/ َ‫سِـتّـون‬

Shtatëdhjetë

Seventy

َ‫أَحَـدَ عَـشَـر‬
/َ‫ ِاثْـنَيْ َعشَـر‬-َ‫ِاثْـناَ َعشَـر‬
َ‫ ِاثْـنَـتَيْ َعشْرَة‬-َ‫ِإثْـنَتاَ َعشْـ َرة‬

َ‫ سَـبْـعِـي‬/ َ‫سَـبْـعُون‬

87

Tetëdhjetë

Eighty

َ‫ ثَـمَانِـي‬/ َ‫ثَـمَانُون‬

Nëntëdhjetë

Ninety

َ‫ تِـسْـعِـي‬/ َ‫تِـسْـعُون‬

Njëqind

One hundred

‫مِائَـة‬

Dyqind

Two hundred

ِ‫ مِائَـتَـيْن‬/ ِ‫مِـائَـتَان‬

Treqind

Three hundred

Katërqind

Four hundred

‫أَ ْربَـعُـمِائَة‬

Five hundred

‫خَـ ْمسُـمِائَة‬

Gjashtëqind

Six hundred

‫سِـتّـمِائَة‬

Shtatëqind

Seven hundred

‫سَـبْـعُـمِائَة‬

Tetëqind

Eight hundred

‫ثَـمَانُـمِائَة‬

Nëntëqind

Nine hundred

‫تِـسْـعُـمِائَة‬

Një mijë

One thousand

ٌ‫َألْــف‬

Një e katërta

One fourth

ٌ‫ُربْــع‬

Gjysma

One half

ٌ‫نِـصْـف‬

Një e treta

One third

ٌ‫ثُـلُـث‬

Një e gjysmë

One and a half

Pesëqind

88

‫لثُـمِائَة‬
َ َ‫ث‬

ٌ‫واَحِــدٌ َونِـصْـف‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

♣♣♣

KOHA DHE
DITËT

THE DAYS AND
TIMES

ُ‫اَلَيـَـامُ وَالَوْقـات‬
ُِ‫اَلـسّـبْـت‬

E shtunë

Saturday

E diel

Sunday

ُ‫اَلَحَـد‬

E hënë

Monday

ِ‫اَ ِلثْـنَـيْـن‬

E martë

Tuesday

ُ‫اَلـثّـلَثـاَء‬

E mërkurë

Wednesday

E enjte

Thursday

ُ‫َالْـخَـمِـيس‬

E premte

Friday

ُ‫َالْـجُـمُـعَة‬

Sot, në ditët e
sotme.

Today

‫َالْـيَـوْم‬

ُ‫اَلَ ْربِـعَاء‬

89

َ‫اَلَمْـس‬

Dje

Yesterday

Pardje

The day before
yesterday

Nesër

Tomorrow

Pasnesër

The day after
tomorrow

ٍ‫بَعْـ َد بُكْـ َرة‬

Pasnesër

The day after
tomorrow

ٍ‫بَعْـدَ غَـد‬

Vjet

Year

ٌ‫سَـنَـةٌ ج سَـنَوَات‬

Mëngjes, agim

Morning

ٌ‫ صَـبَاح‬/ ٌ‫صُـبْـح‬

Natë, mbrëmje,
errësirë

Night

ٌ‫لَـ ْيلٌ ج لَـياَل‬

Ditë

Day

ٌ‫يَــ ْومٌ ج أَيـاّم‬

90

ِ‫قَـ ْبلَ الَمْـس‬
ً‫ بُـكْـ َرة‬/ ‫غَـدًا‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

MUAJT

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

THE MONTHS

ُ‫اَلـشّـهُـور‬

Janar, muaji janar

January

ٌ‫يَـنَايِـر‬

Shkurt, muaji
shkurt

February

ٌ‫فَـ ْبرَايِـر‬

Mars, muaji mars

March

ٌ‫مـا ِرس‬

Prill, muaji prill

April

ٌ‫َأبْـرِيـل‬

Maj, muaji maj

May

‫مَايـو‬

Qershor, muaji
qershor

June

‫يُـونِـيُو‬

Korrik, muaji
korrik

July

‫يُـولِـيُو‬

Gusht, muaji
gusht

August

‫أَغُـسْـطُـس‬

Shtator, muaji
shator

September

‫سَـبْـَتمْـبِر‬

Tetor, muaji tetor

October

‫أُكْـتُـوبَـر‬

Nëntori, muaji
nëntor

November

‫نُوفَـمْـبِـر‬

Dhjetor, muaji
dhjetor

December

‫دِيـسَـمْـبِـر‬

91

♣♣♣

92

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

NGJYRAT

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

THE COLOURS

ُ‫اَ َللْــوَان‬

E zezë, ngjyrë e
zezë

Black

ُ‫أَسْــوَد‬

I kaltër, ngjyrë e
kaltër

Blue

ٌ‫أَزْرَق‬

Gjelbër, jeshil

Green

ٌ‫أَخْـضَـر‬

Portokalli, ngjyrë
portokalli

Orange

ّ‫بُـ ْرتُـقَالِي‬

Ngjyrë trëndafili,
karafili

Pink

Vjollcë, ngjyrë
vjollce, i purpurt

Purple

ّ‫وَرْدِي‬
ّ‫بَـنَفْـسَجِي‬

I kuq, ngjyrë e
kuqe

Red

ٌ‫أَحْـمَـر‬

I bardhë, ngjyrë e
bardhë

White

ٌ‫َأبْـيَـض‬

I verdhë, ngjyrë e
verdhë

Yellow

ٌ‫أَصْـفَـر‬

Ngjyrëkafe

Brown

‫بُـنّي‬

93

♣♣♣

94

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

SHKUARJA NË
SHKOLLË

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

GOING TO
SCHOOL

Ku je duke
shkuar?
Për ku jeni nisur?

Where are you
going?

Jam duke shkuar
në shkollë.

I’m going to school.

Çka bën në
shkollë?

What do you do in
school?

Mësoj.

I learn.

Në cilën shkollë
mësoni? Në çfarë
shkolle mësoni?

What school do
you go to?
(what school do
you study at)?

Unë mësoj në një
shkollë Arabe.

I study in an Arabic
school.

Çka mësoni në
atë shkollë?
Unë mësoj
gjuhën arabe si
dhe dituri fetare.

What do you study
in that school?
I study Arabic
language and
religious
knowledge.

Kush është
mësuesi i juaj?

Who
is
teacher?

Mësuesi im është

My teacher Is Welid

ِ‫ب ِإلَى الْـمَـ ْدرَسَـة‬
ُ ‫اَلـذّهـا‬
‫ِإلَى َأيْـنَ تَـذْهَـبُ؟‬

ِ‫أَ ْذهَـبُ إِلَ الْـمَـ ْدرَسَـة‬
‫ف الْمَـ ْدرَسَـةِ؟‬
ِ ُ‫مـاذَا َتعْـ َمل‬
ُ‫َأتَـعَلّم‬

your

‫فِي أَيّـةِ مَـ ْدرَسَـ ٍة تَـَتعَـلّمُ ؟‬

ٍ‫َأتَـعَلّ ُم فِي مَـدْ َرسَـةٍ عَـ َربِـيّة‬
ُ‫مـاَذَا تَـتَـعَـلّم‬
‫فِي تِلْـكَ الْـمَـ ْدرَسَـةِ؟‬
َ‫َأتَـعَلّـ ُم اللّـ َغ َة الْعَـ َربِـيّة‬
َ‫وَالْعُـلُومَ الدّينِـيّـة‬
‫مَـ ْن أُسْـتَاذُكَ؟‬
‫أُسْـتَاذِي وليد‬

95

Velidi.

Kush është
drejtor i shkollës
suaj?

Who is the
headmaster of your
school?

Drejtor i shkollës
sime është
Dijetari.....
Në cilën rrugë
gjendet shkolla
juaj?

The headmaster of
my school is AlAlim….

Shkolla ime
gjendet ne
rrugën.....

My school is in
street...

ِ‫مَـدْرَسَـتِي فِي شـارِع‬...

Është e madhe
shkolla e juaj?

Is your school big?

‫هَـلْ مَـ ْدرَسَـُتكَ َكبِـيَةٌ؟‬

Po, shkolla ime
është e madhe.

Yes, it is.

ٌ‫ مَـ ْدرَسَـتِي كَبِـيَة‬,ْ‫نَـعَم‬

Sa klasa gjenden
në shkollën tuaj ?
Prej sa klasave
përbëhet shkolla
e juaj?
Nëntë klasa
(shkolla jonë
përbëhet prej 9
klasave)
Si shkoni në

96

What street is your
school in?

How many classes
are there in your
school?

Nine classes.

How do you go to

‫مَـنْ مُـدِيـ ُر الْمَـدْرَسَـةِ؟‬

ُ‫مُدِيـرُ مَدْ َرسَـتِ العَالِـم‬...
ُ‫ع تَـ َقع‬
ٍ ِ‫فِي أَيّ شـاَر‬
‫مَـدْرَسَـُتكَ؟‬

‫كَـ ْم فَصْـلً فِي مَـدْ َرسَـِتكَ؟‬

ٍ‫تِـسْـعَ ُة فُـصُـول‬
‫ف تَأْتـي ِإلَى الْمَـدْرَسَـةِ؟‬
َ ‫كَيْـ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

shkollë?

school?

Në shkollë shkoj
me biçikletë

I ride to school.

Çka ngasni?

What do you ride
on?

‫آتِي ِإلَى الْـمَـ ْدرَسَـةِ رَاكِبـا‬
‫مـاذَا تَـ ْركَـبُ؟‬

I ride on a bicycle.

َ‫ب الـدّرّاجَـة‬
ُ ‫أرْكَـ‬

Why don’t you go
by tram?

‫لِـماَذَا َل تَـ ْر َكبُ الـتّـرَامَ؟‬

Sepse tramvaji
lëvizë
ngadalshëm.

Because the tram
is slow.

ِ‫َل ّن التّـرَا َم بَطِـي ٌئ فِي السّـ ْير‬

Atëherë, përse
nuk shkon me
autobus?

Then, Why not go
by bus?

َ‫إِذَنْ اِرْكَـبْ الُوتُـوبِـيس‬

Unë ngas
biçikletën
Përse nuk shkoni
me tramvaj?

ِ‫إِنّ رُكـوبَ الُوتـوبِـيس‬

Të udhëtosh me
autobus është
edhe me
shtrenjtë.

Going by bus will
cost more.

A nuk ecni në

Don’t you walk?

‫أَ َل تَـمْـشِي ؟‬

No! I don’t walk.

‫ أَناَ َل َأمْـشِي‬,َ‫ل‬

ً‫يُـكَـ ّلفُ أُجْـرَةً زَائِـدَة‬

këmbë?
Jo! Nuk eci në
këmbë (nuk
udhëtoj)
Përse? Për çfarë
arsye?

Why?

‫لِـمَاذَا ؟‬

97

‫لَـوْ ذَهَـبْـتُ مَاشِـيًا‬

Nëse ec në
këmbë do të
vonohem.

I would be late if I
went by foot.

Përse vonoheni
nëse ecni në
këmbë?

Why would you be
late if you went by
foot?

Ngase shtëpia
ime është larg
nga shkolla.

Because my house
is far from school.

Sa është larg?

How far is it?

‫كَـمْ مَـيْلً؟‬

Tri milje.

Three miles.

ٍ‫لثَـ َة أَمْـيَال‬
َ ‫ثَـ‬

Kush ju ka
dërguar në këtë
shkollë?

Who enrolled you
in this school?

‫مَـ ْن أَدْخَـ َلكَ هَذِ ِه الْمَـ ْدرَسَةَ؟‬

Babai im me ka
dërguar në këtë
shkollë.

My father enrolled
me.

َ‫َأبِي أَ ْدخَـلَنِي هَـذِهِ الْـ َمدْرَسَـة‬

Përse babai i juaj
u ka dërguar në
këtë shkollë?

Why did your
father enroll you in
this school?

Ngase është
shkollë arabe dhe
fetare.

Because it is an
Arabic and
religious school.

Në cilin
departament jeni
duke mësuar ?

Whatt department
are you studying
in?

98

ِ‫ت فِي الْحُـضُور‬
ُ ‫لَـتَـَأخّـ ْر‬
ِ‫لِـمَاذَا تَـتََأخّـ ُر فِي الْحُـضُـور‬
‫إِذَا مَـشَـيْـتَ؟‬
ِ‫لَ ّن بَـ ْيتِي بَعِـيدٌ َع ِن الْمَـدْرَ َسة‬

ِ‫ك َأبُـوكَ هَـذِه‬
َ ‫لِـمَاذَا أَدْخَـ َل‬
‫الْـمَـ ْدرَسَـةَ؟‬
ٌ‫َلنّـهاَ مَـ ْدرَسَـةٌ عَـ َربِـيّـة‬
ٌ‫وَ دِيـنِـيّـة‬
‫ي قِـسْـمٍ تَـتَعَـلّمُ؟‬
ّ َ‫فِي أ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Unë jam (duke
mësuar) në
departamentin....

I’m studying in
department….

Çka mësoni në
këtë
departament?

What do you study
in your
department?

Unë mësoj
shkencat islame
dhe gjuhë arabe.

I study religious
knowledge and
Arabic language

Sa ligjërata keni
(mësoni) në ditë?

How many lectures
do you attend a
day?

Unë mësoj (kam)
katër ligjërata në
ditë.

I attend four
lectures a day.

Sa është
kohëzgjatja e
ligjëratës?

How long is each
lecture?

ِ‫َأتَعَـلّ ُم فِي الْقِـسْـم‬...

‫مَاذَا تَتَـ َعلّ ُم فِي قِـسْـ ِمكَ ؟‬
َ‫َأتَـعَلّـ ُم الْـعُـلُو َم الدّيـنِـيّة‬
َ‫وَاللّـغَةَ الْـ َع َربِـيّة‬
ُ‫كَــمْ حِـصّـةً تَـتَـعَـلّـم‬
‫فِـي الْـــيَـوْمِ؟‬
ِ‫َأتَـعَـلّـ ُم فـي الْـيَـوْم‬
ٍ‫أَ ْربَــعَ حِصَـص‬
‫َكمْ َدقِيـقَ ًة لِلْحِـصّةِ الْوَاحِـ َدةِ ؟‬

ً‫َخمْـسٌ َوأَ ْربَـعُونَ َدقِـيقَـة‬

Çdo ligjëratë
zgjat dyzetë e
pesë minuta.

Forty-five minutes
for each lecture.

Në çfarë kohe
dilni (lëshoheni)
prej shkolle?

When do you leave
from school?

ٍِ‫كُـلّ حِصّـة‬
‫ص ِرفُ مِ َن الْمَـ ْدرَسَةِ؟‬
َ ْ‫مَـتَى تَـن‬

99

Unë nga shkolla
dalë në orën një.

I leave school at
one o’clock.

Çfarë bëni
ktheheni nga
Shkolla?

What do you do
after returning
from school?

Fali Namazin e
Drekës (Dhuhrin).

I pray my
afternoon prayers
(Ath-thuhru)

A nuk drekoni?

Don’t you have
lunch?

Unë drekoj pas
mbarimit të
namazit.

‫َأنْصَـ ِرفُ مِنَ الْـمَـ ْدرَسَـةِ فـي‬
‫السّـا َع ِة الوَاحِـدَ ِة نَـهاَرا‬
َ‫مَاذَا َتعْـ َم ُل بَـعْـدَ رُجُـو ِعك‬
‫مِـ َن الْـمَدْرَسَـةِ ؟‬
َ‫أُصَـلّي صَـلَة الظّـهْـر‬

‫أَ َل تَـَتغَـدّي؟‬

I have lunch after
my prayers.

ِ‫َأتَـنَاوَ ُل الغَـدَا َء بَـعْ َد الصّـلَة‬

Çfarë veproni
(bëni) pas
drekës?

What do you do
after lunch?

‫مَاذَا َتعْـ َم ُل بَـعْ َد الْـغَـدَاءِ ؟‬

Pushoj pak.

I take a bit of rest.

Çka bëni pasi që
të pushoni?
Lexoj dhe shkruaj
mësimet e mia.
Deri në cilën orë i
lexoni mësimet?

100

What do you do
after the rest?
I read and write my
lessons.
Up to what time do
you read your
lessons?

ً‫ح قَلِيـل‬
ُ ‫أَسْـتَرِيـ‬
‫مَاذَا َتعْـ َم ُل بَـعْدَ الِسْـتِرَاحَـةِ؟‬
‫أُطَالِـعُ َوأَكْـُتبُ دُرُوسِـي‬
ُ‫ِإلَى َأيّـةِ سَـاعَ ٍة تُطَالِـع‬
‫دُرُوسَـكَ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

ِ‫أُطـالِ ُع ِإلَى السّـا َعة‬

Unë lexoj gjer në
orën pesë të
mbrëmjes.

I read until five
o’clock in the
evening.

Pastaj çfarë bëni?

Then what do you
do?

‫ثُـمّ مَاذَا َتعْـ َملُ ؟‬

I take ablution and
pray my evening
prayers.

َ‫َأتَوَضّـأُ َوأُصَـلّي الْعَـصْر‬

Marrë avdes dhe
fal Namazin e
Ikindisë
(namazin e
pasdites).
Çka veproni pas
namazit?

What do you do
after prayers?

Unë luaj me
vëllezërit dhe
motrat e mia.

I play with my
brothers and
sisters.

ً‫الْـخَامِـسَـةِ مَـسَاء‬

‫مَاذَا َتعْـ َم ُل بَـعْ َد الصّـلَةِ ؟‬

‫َألْـ َعبُ مَ َع إِخْـوَانِي َوأَخَـوَاتِي‬

♣♣♣

101

GAMES

ُ‫اَ َللْــعـاب‬

What game do you

‫ب تُحِـبّ؟‬
ِ ‫ي نَـوْعٍ مِ َن اللّـ ِع‬
ّ َ‫أ‬

LOJRAT

Cila lojë ju
pëlqen?

like?

ِ‫ب لُعْـَبةَ كُـرَ ِة الْقَـ َدم‬
ّ ‫أُحِـ‬

Më pëlqen te luaj
futboll.

I like playing
football.

A nuk ju pëlqen
të luani me
rruzuj?

Do you like to play
marbles?

Luaj nganjëherë.

I play sometimes.

A ju pëlqen të
luani balonë
fluturuese?

Do you like flying
kites?

Jo! Nuk me
pëlqen fare.

No! I don’t like
flying kites at all.

Përse?

Why?

Ngase është
shumë e
rrezikshme (e
dëmshme).

Because flying
kites is very
dangerous.

Çfarë dëmi
(rreziku) mund të
sjell ajo?

What
is
danger?

102

‫ب الـدّوْ َرةُ ؟‬
ُ ‫أَ َل تَلْـ َع‬
‫َألْـعَـبُهاَ أَحْـياَنا‬
ِ‫ب فِي لُـعْـبَ ِة الطّـيّارَة‬
ُ ‫َأتَـرْغَـ‬
‫الْـوَ َرقِـيّـةِ؟‬
ِ‫ب لُـعْـبَ َة الطّـيّارَة‬
ّ ‫ أَناَ َل أُحِـ‬,َ‫ل‬
‫الْـوَ َرقِـيّ ِة َأبَـدًا‬
‫لِـمَاذَا؟‬
َ‫لَ ّن لُـعْـبَـ َة الـطّـيّارَة‬
‫مُـضِـرّ جِـدّا‬

the

‫مَا ضَـ َررُهُ ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

M’i dëmton sytë.

Mirëpo unë shikoj
disa kalamaj të
cilët e lozin këtë
lojë.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

It affects the sight
and health.

But I see some
boys playing it!

Ata nuk e dinë se
ajo është e
dëmshme.

They don’t know
that it is harmful.

A nuk i këshilloni
ata?

Don’t you advise
them?

Unë i këshilloj,
mirëpo ata kurrë
nuk më dëgjojnë
mua

I advise them but
they never listen to
me..

A nuk jeni duke e
humbur kohën
duke luajtur?

Aren’t you wasting
your time playing?

Jo (nuk jam duke
e humbur)! Kohë
ka edhe për të
lozur edhe për të
mësuar.

No! There’s a time
for playing and
there’s a time for
lessons.

BISEDA E PARË

CONVERSATION
ONE

Çka është ky?

What is this?

ّ‫يُـغْـشِي الْـبَصَـرَ َويُـخِـل‬
ِ‫بِالصّـحّـة‬
ِ‫َولَـكِ ْن أَرَى بَـ ْعضَ ا َلوْلَد‬
َ‫يَـلْعَـبُونَـها‬

‫إِنّ هَـؤُ َلءِ َل يَـ ْع ِرفُون ضَ َررَهـا‬

‫أَ َل تَـنْصَـحُـهُمْ؟‬
ْ‫نَصَـحْـتُـهُمْ َولَـكِـنّهُـ ْم لَـم‬
ّ‫يُـصْـغُوا ِإلَـي‬
َ‫أَ َل تُـضِـيعُ َوقْـتَـك‬
‫فِي اللّـعِـبِ؟‬
َ‫ت لِلّـ ِعبِ و‬
ٌ ‫ هُـنَاكَ َوقْـ‬,َ‫ل‬
ِ‫ت لِلـدّراَسَـة‬
ٌ ‫َوقْـ‬

‫الحادثة الول‬
‫مَا هَـذِهِ؟‬

103

Ky është gisht

This is a finger.

Sa gishtërinj keni
në dorën tuaj?

How many fingers
are
there on your
hand?

Në një dorë kam
pesë gishtërinj.

On one hand there
are five fingers.

A i dini emrat e
gishtërinjve tuaj?

Do you know the
names of your
fingers?

Po, unë i di. Ata
janë: gishti i
vogël, gishti i
unazës, gishti i
mesëm, gishti
tregues dhe
gishti i madh.

Yes, I know them.
They are the little
finger, ring finger,
middle finger, fore
finger (index) and
the thumb.

Ku është thoi i

Where is your

juaj?

fingernail?

Ky është thoi im.

This is the
fingernail.

Sa thonj keni në
gishtërinjtë tuaj?

How many
fingernails are
there on your
(hand) fingers?

104

ٌ‫هَـذِ ِه أُصْـُبع‬

‫كَـ ْم أُصْـبُـعا فِي يَـدِكَ؟‬
ُ‫فِـي الْـَي ِد الْـوَاحِـدَةِ خَـمْـس‬
ٍ‫أَصـابِـع‬
َ‫هَـ ْل تَـ ْع ِرفُ أَسْـمَاءَ أَصـَابِعِـك‬
‫كُـلّـهَا؟‬
ْ‫ هِ َي الْخُـنْصُـر‬,َ‫ أَعْـ ِرفُها‬,ْ‫نَـعَم‬
ِ‫وَالْبُـنْصُرْ وَالْوُسْـطَى وَالـسّـبَابَة‬
ِ‫وَا ِلبْـهاَم‬

‫َأيْـنَ ظُـفْرَكَ؟‬

‫هَـذَا ظُـ ْفرِي‬

‫كَـمْ ظُـفْرًا فِي أَصـابِعِـكَ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Në gishtërinjtë e
mi janë pesë
thonj.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

In my fingers there
are five fingernails.

ٍ‫فِي أَصـابِعىِ خَمْـسَ ُة أَظَافِـر‬

Sa thonj keni në
të dy duart.

How many
fingernails are
there on both your
hands?

Në të dy duart e
mia kam dhjetë
thonj.

On both my hands
there are ten
fingernails.

Nganjëherë kruaj
(grith) kokën
time e
nganjëherë
trupin tim.

Sometimes I
scratch my head
and sometimes my
body with them.

Kur i shkurtoni
thonjtë?

When do you trim
your fingernails?

Unë i shkurtoj
thonjtë e mi kur
janë të gjatë.

I trim my
fingernails when
they are long.

ْ‫أُقَـلّ ُم أَظْـفَارِي إِذاَ طَالَـت‬

Me çka bëni
shkurtimin e
thonjve?

what do you trim
your fingernails
with?

‫بِـ َم تُـقَـلّ ُم أَظْـفَارَكَ؟‬

I trim them with a
penknife

ِ‫أُقَـلّ ُم أَظْـفَارِي بِالْـمَـقْلَـ َمة‬

I shkurtoj me
brisk xhepi.
BISEDA E DYTË

CONVERSATION
TWO

‫كَـمْ ظُـفْرًا فِي كِلْـتَ ْي يَ َدْيكَ؟‬

ٍ‫فِي كِـلْتَ ْي يَـدَيّ َعشْرَ َة أَظْـفَار‬

ً‫ك بِـهاَ َرأْسِـي تـاَ َرة‬
ّ ‫أَحُـ‬
‫وَجِـسْـمِي تَـارَ ًة اُخْـرَى‬

‫مَـتَى تُـقَـلّ ُم أَظْـفَارَكَ؟‬

‫الحادثة الثانية‬

105

Çka është kjo?

What is this?

‫مَـا هَـذِهِ ؟‬

Kjo është dorë

This is a hand.

ٌ‫هَـ ِذ ِه يَـد‬

Sa duar ka
njeriu?

How many hands
does a person
have?

‫لنْـسَانِ؟‬
ِ ِ‫كَـ ْم يَـدًا ل‬

Njeriu ka dy
duar, të djathtën
dhe të majtën.

A person has two
hands, right and
left.

‫ يُ ْمنَ َوُيسْرَى‬,ِ‫لنْـساَ ِن يَـدَان‬
ِ ِ‫ل‬

A është kjo dora
e juaj e djathtë
apo e majtë?

Is this your right or
left hand?

Kjo është dora
ime e majtë

This is my left
hand.

Çfarë veproni me
dorën tuaj?

What do you do
with your hand?

I marr (kap)
sendet.

I pick
with it.

things

‫ن َأ ِو الُيسْرَى؟‬
َ ‫أَهَـ ِذ ِه يَـدُ َك الْيُمْـ‬

‫هَـذِ ِه يَـدِى الْـُيسْرَى‬
‫مَاذَا تَعْـ َملُ بِـيَدِكَ؟‬
up

َ‫َأتَـنَاوَ ُل بِـهَا الَشْـياَء‬

Me cilën dorë i
shkruani
mësimet tuaja
dhe i kapni
sendet?

Which hand do you
write your lessons
and pick things up
with?

َ‫ي يَـ ٍد تَكْـُتبُ ُدرُو َسك‬
ّ َ‫بِأ‬

Unë i shkruaj
mësimet dhe i
marr sendet me
dorën e djathë.

I write my lessons
and pick things up
with my right hand.

ُ‫ب الدّرُوسَ َوَأتَـناَوَل‬
ُ ‫أَكْـُت‬

106

‫َوتَـتَـنَاوَلُ الَشْـياَءَ؟‬

َ‫الَشْـياَ َء بِـَيدِي الْـيُمْـن‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

A ka ndokush që
nuk ka mundësi
të bëjë bartjen e
gjërave-sendeve?
Personi i
paralizuar nuk
mund të bartë
apo merr
gjësende.

RROBAT

Çfarë duhet bërë
me rroba? (Çfarë
obligimi keni ndaj
tyre)?

T’i kushtojmë
rëndësi
pastërtisë së tyre
(T’i mbajmë ato
të pastra)
A i kushtoni
rëndësi rrobave
tuaja?
Po, unë i kushtoj
rëndësi

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Is there anyone
who cannot pick
things up?

A paralysed person
cannot pick things
up

THE CLOTHES

What should you
do towards your
clothes?

To take care of
their cleanliness.

Do you take care of
your clothes?
Yes, I take care of
my clothes.

ُ‫هَـ ْل يُوجَـدُ مَنْ َل َيسْـتَطِـيع‬
‫تَـنَا ُولَ الَشْـيَاءِ؟‬

َ‫اَلَشَـلّ هُـ َو الّـذِي ل‬
ِ‫َيسْـتَطِـيعُ تَـناَوُلَ الَشْـيَاء‬

ُ‫لبِـس‬
َ َ‫َالْـم‬

‫لبِسِ؟‬
َ ‫ب نَـحْ َو الْمَـ‬
ُ ‫مَا الْواَجِـ‬

ِ‫لبِس‬
َ َ‫ب نَـحْ َو الْـم‬
ُ ‫َالْوَاجِـ‬
َ‫الِعْـتِنَا ُء بِـنَظَافَـتِها‬
ِ‫َه ْل تُـحَافِـظُ عَل َى نَظَافَـة‬
‫لبِـسِـكَ؟‬
َ ‫مَـ‬
ِ‫ أُحَافِـظُ عَلىَ نَـظَافَـة‬,ْ‫نَـعَم‬
‫لبِـسِي‬
َ ‫مَـ‬

107

pastërtisë së
rrobave të mia.

Si kushtoni
rendësi
pastërtisë se
rrobave?

How do you take
care of them?

‫ف تُحَافِـظُ عَلَـيْهاَ؟‬
َ ‫كَي‬

ِ‫أُحَافِـظُ عَلَـيْهاَ ِمنَ الَوْسـاَخ‬

I ruaj që të mos i
përlyej dhe të
mos i gris.

Not to get dirty or
torn.

A jeni i pastër
/larë?

Are you clean
(Hygienic)?

Po, unë jam i
pastër dhe e dua
pastërtinë.

Yes, I’m clean and i
like cleanliness.

A dëshironi
pastërti vetëm
në rrobe?

Do you like
cleanliness in
clothes only?

Jo, unë e dua
pastërtinë ne te
gjitha gjërat

No, I like
cleanliness in
everything.

ٍ‫ أَناَ أُ ِحبّ النّـظَافَ َة فِي ُكلّ َشيْئ‬,َ‫ل‬

Në çka tjetër?

In what other
things?

‫فِي أَيّ شَـيْئٍ؟‬

Në rroba, ushqim
dhe lojëra.

In clothes, food
and games.

Çka janë rrobat?

What are clothes?

108

ِ‫وَالتّـمْـزِيق‬
‫ت نَظِيـفٌ؟‬
َ ‫هَـ ْل َأنْـ‬

َ‫ أَنَا نَظِيفٌ َوأُحِـبّ النّظَافَة‬,ْ‫نَـعَم‬
‫ب النّـظَافَ َة فِي‬
ّ ‫هَـ ْل تُحِـ‬
‫سكَ فَـ َقطْ؟‬
ِ ‫لبِـ‬
َ َ‫م‬

ِ‫لبِـسِ وَالْـمَأْكُو َلت‬
َ ‫فِـي الْـمَـ‬
ِ‫وَا َللْـعَاب‬
‫لبِـس؟‬
َ َ‫ماَ هِـ َي الْـم‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Rrobat shërbejnë
për t’i veshur
njeriu, siç janë
këmisha e
brendshme,
brekë, fustani
dhe rripi.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Clothes are things
that people wear
such as garments,
singlet, pants,
wrapper and belt.

ُ‫لبِسُ هِيَ مَا يَلْـِبسُهُ ا ِلنْـساَن‬
َ َ‫َالْـم‬
ٍ‫مِ ْن ثَـ ْوبٍ وَشِـعاَرٍ وَسِـ ْروَال‬
ٍ‫َوإِزاَرٍ َوحِـزَام‬

♣♣♣
VIZITA

Dje isha duke ju
pritur, mirëpo ju
nuk erdhët
Një shok i imi me
vizitoi dhe
qëndroi një kohë,
kështu që
harrova edhe për
takimin.

VISIT

ُ‫اَلـزّيـارَة‬

I was waiting for
you yesterday, but
you didn’t turn up.

ِ‫س فَلَ ْم تَ ْأت‬
ِ ‫ك بِا َلمْـ‬
َ ‫ِانْـتَ َظ ْرتُـ‬

A friend visited me
for a while so I
forgot the
appointment.

Kur erdhi?

When did he
come?

Ai erdhi në orën
katër.

He came at four
o’clock.

ً‫زَارَنـي صَدِيـقِي َومَـ َكثَ مُـدّة‬
َ‫ت الْـمَـوْعِـد‬
ُ ‫فَـَنسِي‬

‫مَـتَى أَتىَ هُـوَ؟‬
ِ‫أَتـى فـي السّاعَـةِ الرّابـعَة‬

109

When did he leave?

‫َمتَ غـا َدرَ ( مَتَى ِانْصَـ َرفَ) ؟‬
ِ‫غـَادَ َر فِي السّاعـ ِة السّادِسَـة‬

Çka bëri kur
erdhi në shtëpi?

He left at six
o’clock.
What did he do on
arriving at your
home?

Trokiti në derë
ngadalshëm.

He knocked on the
door slowly.

A nuk thirri në
emër?

Didn’t he call out
your name?

Ai ashtu veproi
dhe unë iu
përgjigja atij.

He did and i
answered him.

Si iu përgjigje?

How did you
answer him?

Kur shkoi?
Ai shkoi në orën
gjashtë.

Unë u përgjigja
duke thënë:
mirëserdhët, hyni
brenda ju lutem!
Çfarë biseduat?
(Në lidhje me çka
biseduat)?
Biseda kishte të
bënte me
çështjet

110

I answered saying:
Welcome! Come in.

What was the
subject of your
talk? (what did you
talk about)?
The subject was
about
school
affairs. (we talked

‫مَـاذَا عَـمِـلَ حِـيَ وَصَـلَ إِلَى‬
‫بَـيْـتِـكَ؟‬
‫ع الْـبَابَ قَـرْعا خَـفِيـفا‬
َ َ‫قَـر‬
‫َالَـمْ نـاَداَ َك بِاسْـ ِمكَ؟‬

ُ‫نَادَانـي بِاسْـمِي َوأَجَـبْـتُه‬

‫بِـ َم أَجَـبْـَتهُ؟‬
,‍ً‫ َأهْلً وَسَـهْل‬:ً‫أَجَـبْـتُ ُه قَائِل‬
ِ‫ضلْ باِلدّخـول‬
ّ َ‫تَـف‬

‫فِيـمَ كَانَ حَـدِيثُـكُـمَا؟‬
ٍ‫كَـانَ حَـدِيـثُـنَا فِي أُمُـور‬
ٍ‫مَـ ْدرَسِـيّة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

shkollore.
about…).

♣♣♣

111

GJUMI – FJETJA

ُ‫اَلـــنّـوْم‬

SLEEPING

Oh vëllai im
besnik!
Po, vëllai im i
dashur.
Në cilën orë fle
zakonisht?

ّ‫‍ يَا أَخِـي ال َوفِـي‬

Oh my faithful
brother.

ُ‫خ الْكَرِيـم‬
ُ َ‫ك أَيـُهاَ ال‬
َ ‫لَـبّـ ْي‬

Yes, dear brother.
What time do you
go to bed every
night?

ّ‫فِي أَيّـةِ ساَعَـ ٍة تَـنَامُ كُـل‬

Unë zakonisht
flejë në orën
dhjetë.

I usually go to bed
at ten.

‫أَنـاَ ُم فِي السّا َع ِة العَاشِـ َرةِ غَـالِبا‬

Ku fleni?

What do you sleep
on?

Unë flejë në
dyshek.

I
sleep
mattress.

on

A nuk përdorni
rrjetë kundër
mushkonjave?

Do you use a
mosquito net?

E përdori vetëm
gjatë sezonit të
mushkonjave.

I use it during the
mosquito season
only

112

‫لَيْـ َلةٍ؟‬

a

‫عَـلَ َم تَـنـامُ؟‬
ِ‫ق الـسّـرِيـر‬
َ ْ‫أَنـاَ ُم فَـو‬

‫أَ َل تَـسْـتَـعْـ ِم ُل الْكُـلّة؟‬
َ‫أَسْـتَـعْمِـ ُل الْكُـلّةَ َوقْـت‬
‫ض فَـقَط‬
ِ ‫ِانْـتِـشـا ِر الَْبعُو‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Si flini gjatë
stinës së dimrit?

How do you sleep
during winter (cold
weather)?

Gjatë dimrit
përdori batanije.

During winter, i use
a blanket.

Me çka e mbuloni
trupin?

What do you cover
your body with?

Unë mbulohem
me një mbulesë
te leshtë.

I cover my body
with a woollen
blanket.

Përse?

Why?

‫ف تَـنَامُ خِـلَ َل الشّـتَاءِ؟‬
َ ‫َكيْـ‬

ُ‫فِي َأثْـنَاءِ الشّـتَا ِء أَسْـتَـعْـمِـل‬
َ‫الْـغِـطَاء‬
‫بِمـَاذَا تُـغَـطّي ِجسْـ َمكَ؟‬
ٍ‫أُغَـطّي جِـسْـمِي بِـغِـطَاء‬
ِ‫مِـ َن الـصّـوف‬
‫لِـماَذاَ ؟‬

To protect it from
the effect of cold.

ِ‫وِقاَيـةً مِـنَ ضَـرَ ِر الْـبُـرُو َدة‬

Çfarë dëmi
shkakton të
ftohtit?

What harm does
cold cause?

‫أَيّ ضَـرَ ٍر تُـسَبّـبُ ُه الْـبُـرُو َدةِ؟‬

Të ftohtit
shkakton kollitjen
dhe ftohjen.

It causes
and cold.

A lexoni diç para
se te flini? (A
këndoni ndonjë
dua para gjumit)?

Do you read
anything before
going to bed?

Që të mos
ftohem.

cough

َ‫ب الـسّعَال‬
ُ ‫َالْـبُرُودَ ُة تُـسَـّب‬
َ‫وَالـزّكـام‬
َ‫َأتَـقْـ َرأُ شَـيْـئًا قَـبْـل‬
‫الـنّـوْمِ ؟‬

113

I lexoj disa lutje
të cilat
pejgamberi i ka
lexuar. (të cilat
qene lexuar nga
Muhammedi
alejhisselam).
BISEDA E PARË

ِ‫َأقْـ َرأُ بَـ ْعضَ ا َلذْكَارِ الوَا ِردَة‬
I read some
prayers that were
read by the
prophet peace be
upon him.

CONVERSATION
ONE

(‫التـي قرأهـا الـنب صلى ال‬
‫عليـه وسلم) عَنِ الرّسُول صَلّى ال‬
َ‫عَـ َليْهِ وَسَـلّم‬

‫الحادثة الول‬

What are these
prayers?

‫مـا هِـيَ هَـذِهِ الدعِـية؟‬

Unë e lexoj
kaptinën “elfatihah” dhe
kaptina të tjera.

I read the “elfatihah” and other
“surahs”

‫أَقْـ َرُأ الْفـاتِحَـةَ وَسُـ َورًا‬

Kur zgjoheni nga
gjumi?

When do you wake
up?

‫مَـتَى تَـسْـتَـيْـقِـظُ؟‬

Unë zgjohem nga
gjumi në orën
pesë e gjysmë të
mëngjesit.

I wake up at half
past five in the
morning.

Kush ju zgjon nga
gjumi?

Who wakes you up
from sleep?

Unë zakonisht
zgjohem vetë
nga gjumi.

I wake up by
myself usually.

Çfarë lutjesh
(dua) janë këto?

114

‫أُخْـرَى‬

ِ‫ـوْ ِم فِي السّاعَـة‬
َ ‫أَسْتَـيْـ ِقظُ مِنَ الن‬
ِ‫الْـخَا ِمسَةِ وَالنّصْـف‬
‫مَـ ْن يـوقِـ ُظكَ مِ َن النـَـ ْومِ؟‬

ً‫ظ بِـنَـفْسيِ عَـا َدة‬
ُ ‫أَسْـتَـيْـقِـ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Çka bëni kur
zgjohi nga gjumi?

What do you do
when waking up
from sleep?

E përkujtoj dhe e
falënderoj
allahun xh.sh.

I say some praises
to Allah.

َ‫مـاذَا تَـعْـ َملُ عِـنْ َد قِـيـا ِمك‬
‫مِـ َن النـَـ ْومِ؟‬
ُ‫أَذْكُـ ُر الـلّهَ َوأَ ْحمَــدُه‬

♣♣♣
NË AEROPORT

AT THE AIRPORT

Si mund të shkoj
në aeroport nga
këtu?

How can I get to
the airport from
here?

Futeni bagazhin
në taksi ju lutem!

Please take my
luggage to the taxi.

Ku mund ta gjej
një karrocë për
bartjen e
valixheve?

Where can i find a
luggage trolley?

ِ‫فـي الْـمَـطَار‬
ِ‫ف أَصِـ ُل إِلـى الْـمَـطاَر‬
َ ‫كَـ ْي‬
‫مِـنْ هُـنَا ؟‬
‫رَجَـاء حَـ ْملَ حَقـاِئبِـي ِإلَى‬
‫)التـَا ْكسِي (الجْـ َر ُة العَـ َربِـيّة‬
َ‫َأيْـنَ يُـ ْمكِ ُن أَ ْن أَجِـدَ عَ َربَـة‬
‫الْـحَـقَائِـبِ ؟‬
ٍ‫أَنـا فـي إِجـا َزة‬

Jam në pushim.

I’m on holiday.

Jam duke bërë
tregti/ biznes.

I’m on business.

ٍ‫أَنـا فـي رِحْـلَةِ عَـمَـل‬

I’m

ِ‫أَنـا فـي زِيـا َرةِ الَقـا ِرب‬

visiting

115

Jam duke i
vizituar të
afërmit.
Jam duke i
vizituar shokët.
Do të qëndroj
disa ditë.

relatives

I’m visiting friends
I’m staying a few
days

Kam disa dhurata
të vogla për
shokët e mi.

I’ve a few small
gifts for my friends

Doni ta shihni
çantën e
udhëtimit?

Do you want to
check my
handbag?

Nuk kam bagazh
tjetër.

I’ve no other
luggage.

A ka në
dispozicion
mallra pa taksa
doganore?

Are there any duty
free goods
available?

Ku është sporteli
i regjistrimit të
malrave?

Where
is
the
check-in desk?

A duhet të
paguaj shtesë?
(A duhet të
paguaj për
bagazhin e
tepërt)?

116

Do I’ve
excess?

to

ِ‫أَنـا فـي زِيـارَةِ الَصْـ ِدقَاء‬
ً‫ف َأقْـضِي هُـنَا َأيّامًا قَلِيـلَة‬
َ ‫سَـ ْو‬
‫ض الْـهَدَايـا‬
ُ ‫مَـعِي بَعْـ‬
ِ‫الصّـغِيـ َرةِ لَصْـ ِدقَائ‬
‫هَـ ْل تُـرِي ُد أَ ْن تَفحص‬
‫َحقِـيبَـتـي؟‬
‫س لَدَيّ حَـقَاِئبُ أُ ْخرَى‬
َ ْ‫لَـي‬

pay

َ‫َهلْ هُـنَا َك بَضَـائِعُ مُـعْـفَاةٌ مِـن‬
‫الْـجَـمَارِكِ؟‬
ِ‫ب تَـفْتِـيش‬
ُ ‫َأيْـنَ مَـ ْكتَـ‬
‫الَمْـتِـعَـةِ ؟‬

‫هَـلْ عَلَـيّ أَ ْن أَ ْدفَـ َع ثَـمَنًا‬
‫لِلْـوَ ْز ِن الـزَائِـدِ ؟‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Ku gjendet
indikatori i
fluturimeve?

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Where is the flight
indicator?

A gjendet këtu
dyqan pa taksa
doganore?

Is there a duty-free
shop?

A është shtyrë
fluturimi?

Is the flight
delayed?

A dëshironi që ti
hap valixhet e
mia?
A jam i obliguar
të paguaj taksë?

to

pay

A mund ta marr
këtë në kabinë te
aeroplanit?

Can I take this in
the cabin?

Në cilën orë do të
nisemi?

What time do we
take off?

A është ky vend i
zënë?

Is
this
reserved?

‫لتِ؟‬
َ ‫الرّحَـ‬
‫َهلْ هُـنَاكَ دُكّـانٌ حُـرّ ؟‬
(‫َهلْ يوُجَدُ سُوقٌ ُحرّةٌ)؟‬
‫ت الـِرحْلَـةُ ؟‬
ْ ‫َه ْل أُخّـ َر‬

Do you want me to
open my cases?
Do I’ve
duty?

ُ‫َأيْـنَ لَـ ْوحَـةُ مَـوَاعِـيـد‬

seat

A duhet ta lidhi
rripin e sigurisë?

Shall I fasten my
seat belt?

A mund ta
ndërroj ulësen
time?

May i change my
seat?

َ‫أَتـرِيـ ُدنِى أَ ْن َأفْـتَح‬
‫حَـقَائِـبِـي؟‬
‫َه ْل يَـجِـبُ أَ ْن أَ ْدفَـعَ رُسُـومًا؟‬
‫َه ْل يُـمْكِ ُن أَنْ آخُـذَ هَذَا َمعِي‬
‫دَاخِـلَ كَابِيـنَ ِة الطّائِـ َرةِ؟‬
‫مَـتَى تُـقْلِعُ الـطّائِـ َرةُ؟‬
‫هَـلْ هَذَا الْـمَقْـعَدُ مَـحْجُـوزٌ؟‬
َ‫هَـ ْل يَـجِـبُ أَ ْن أَ ْربِـطُ حِـزَام‬
‫الَمـانَ؟‬
َ‫هَـ ْل يُـمْكِـ ُن أَ ْن أُغَـيّـر‬
‫َمقْـعَـدِي هَـذَا ؟‬

INSIDE THE

117

BRENDA
AEROPORTIT

AIRPORT

Ku është tualeti,
ju lutem?

Where is the toilet
please?

Aeroporti.

Airport.

Aeroplani.

The plane.

Fluturimi.

Flight.

Plaçka e
udhëtimi.

Luggage.

Bagazhi.

Baggage.

Çantë dore.

Hand bag.

Çantë.

Bag.

Arritja.

Arrival.

Nisja.

Departure.

Sergjeni i
çantave.
Dritarja e
aeroplanit.
Shuajtje.
Dalje
emergjente.

118

ِ‫دَاخِـ َل الْـمَطَار‬
ْ‫َأيْـنَ دَ ْورَ ُة الْـمِيـاهِ مِـن‬
‫فَـضْـ ِلكَ؟‬
ُ‫َالْـمَـطَار‬
ُ‫اَلـطّائِــرَة‬
ٍ‫رِحْـلَةُ طَـيَـرَان‬
ِ‫أَمْـتِـعَـ ُة الـسّـ َفر‬
ُ‫)(َالْـحَقَائِـب‬
ُ‫الَمْـتِـعَـة‬
ٍ‫حَـقِيـبَـ ُة يَـد‬
(ٍ‫)شَـنْـطَـ ُة يَـد‬
ٌ‫)شَـنْـطَةُ (حَـقِيـبَـة‬
ُ‫َالْـوُصُـول‬
ُ‫ اَلْـ ُمغَـا َدرَة‬/ ُ‫اَلـرّحِـيل‬
ِ‫َرفّ الْـحَـقَائِـب‬

Luggage shelf.

Plane window.
Tray meal.
Emergency exit.

(‫)مَـخْ َز ُن الْحَـقَائِب‬
ِ‫نـافِـذَ ُة الـطّائِـ َرة‬
ُ‫َالْـوَجْـبَـة‬
ِ‫بـابُ الطَّـوَارِئ‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Ndalohet duhani!
Salla e nisjes.

Numër fluturimi.

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

No smoking.

‫صَـالَـ ُة الْـمُـغَـادَرَة‬
Departure lounge.

Flight number.
The plane will take
off soon.

Udhëtim të
këndshëm!

Have a good trip.

Lidhni rripat e
sigurisë!

Fasten your seat
belt.

Biletat.

Ticket.

Ulje (aeroplani),
aterimi.

(‫)صَالَةُ الرّحِـيل‬
ِ‫َرقَـ ُم الـرّحْـلَة‬

Aeroplani do të
ngritët pas pak.

Pistë.

ِ‫مَـمْـنُوعُ الـتّـ ْدخِـيـن‬

(ِ‫) َرقَمُ رِحْـ َل ِة الطّـيَراَن‬
ُ‫ف تُـقْـلِــع‬
َ ‫سَـ ْو‬
ً‫الــطّائِـرَةُ حَـال‬
ً‫َأتَمَـنّى َلكَ رِحْـلَةً طَـيّـبَة‬
َ‫اِ ْربِـطْ حِـزَامَـك‬
ٌ‫تَـذْكِـ َرة‬
ِ‫ج الـطّائِـرَات‬
ُ ّ‫مُـدَر‬

Runway.

Landing.

(ِ‫ط الطّائِرَات‬
ُ ِ‫)مَـ ْهب‬
ِ‫هُـبُـوطُ الـطّائِـ َرة‬

Nisja e
aeroplanit.

Take – off.

ُ‫اَ ِلقْـــلَع‬

Ulëse.

Seat.

ُ‫َالْـمَـقْـعَد‬

Ekuipazhi.

Crew.

ِ‫طـاقَـمُ الـطّائِـ َرة‬

Piloti.

Pilot.

ُ‫ رُبـَان‬/ ِ‫ قَـائِ ُد الـطّائِـرَة‬/
‫كَابِتَـن‬

119

NË QYTET

IN THE TOWN

ِ‫فـي الْـ َمدِيـنَـة‬

Rruga.

Street.

ُ‫اَلـشّـارِع‬

Dyqani.

Shop.

ُ‫اَلـدّكـَان‬

Semaforë.

Traffic light.

ِ‫إِشـارَ ُة الْـمُـرُور‬

Trotuari.

Pavement.

ُ‫اَلـرّصِـيــف‬

Veturë.

Car.

ٌ‫سَـيّـا َرة‬

Taksi.

Taxi.

ِ‫سَـيّـارَةُ الُجْـرَة‬

Kafene.

Cafe.

‫مَـقْـهَـى‬

Restorant.

Restaurant.

ٌ‫مَـطْـعَـم‬

Stacioni i
autobusëve.

Bus stop.

Hotel.

Hotel.

Urë.
Vendkalimi për
këmbësorë.

Bridge.
Pedestrian
crossing.

ِ‫عُـبُـورِ الْـمُـشَـاة‬

Kuti e postës.

Letter box.

ِ‫ق الْـبَـرِيـد‬
ُ ‫صُـنْـدُو‬

Stacion
hekurudhor.

Railway station.

Këmbësorë.

Pedestrians.

120

ِ‫مَـحَطّـةُ الُتـوبـيـس‬
ٌ‫فُـنْـدُق‬
‫ كُـبْـرِى‬/ ٌ‫جِـسْـر‬

ِ‫مَـحَطّـ ُة الْـقِـطَار‬
ُ‫َالْـمُـشَــاة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

ِ‫ط الْـمَدِيــنَة‬
ُ ‫وَسَـ‬

Qendra e qytetit.

City center.

Muze.

Museum.

Qendër tregtare.

Shopping center /
mall.

Universitet.

University.

Kopsht zoologjik.

Zoo.

ِ‫حَـدِيقَـ ُة الْـحَيَـوَانَات‬

Apartament /
bllok banimi.

Apartment block.

ٌ‫عِـمَـارَةٌ سَـكَـنِـيّـة‬

Më falni, a mund
të më tregoni
rrugën për ne..ju
lutem?
Kam dëshirë të di

Excuse me, could
you
Tell me the way
to…please?
I would like to
know.

Ku është stacioni
policor?

Where is the police
station?

‫َأيْــ َن قِـسْمُ الـشّرْطَـةِ؟‬

Where
is
tourist office?

‫ب الـسِيَاحَة؟‬
ُ ‫َأيْـ َن الْـمَكَْت‬

Ku gjendet zyra
turistike?

ٌ‫مُـتْـحَــف‬

ُ‫َالْـجــامِـعَـة‬

the

A mund të shkoj
me autobus atje?

Can i get there by
bus?

Ku është stacioni
më i afërt i
autobusëve?

Where is the
nearest bus stop?

A ka këtu afër
tualet publike.

Is there a public
toilet nearby?

ّ‫َالْـمَـ ْركَـ ُز الـتّـجَارِي‬

ِ‫ هَـلْ تُـخْبِـرُنِ عَـن‬,ً‫مَـعْـذِ َرة‬
ْ‫ ِمن‬...‫الطّـرِيقِ الْمُـؤَدّى إِلـى‬
‫فَضْـ ِلكَ؟‬
َ‫أُرِيــ ُد أَ ْن أَعْــ ِرف‬

‫ب إِلـى‬
َ ‫هَـ ْل يُـمْ ِك ُن أَ ْن أَذْهَـ‬
‫ُهنَا َك بِالُتـوبِـيـسِ؟‬
ٍ‫َأيْـ َن َأقْـ َربُ مَ ْوقِـف‬
‫لِلُتـوبِـيسِ؟‬
ٍ‫هـلْ يـوجَـدُ َدوْرَاتُ مِـيَاه‬
‫قَرِيـبًا مِـنْ هُـنَا؟‬

121

Ku mund ta gjej
një taksi?
Më dërgoni në....
ju lutem!
Sa kushton? Sa
është çmimi i tij?
POLET

Where can I get a
taxi?
Take
me
please.

to…

How much will it
cost?
THE POLES

Veriu.

North

Lindja.

East

Jugu.

South

Perëndimi.

West

‫َأيْـ َن يُـمْكِ ُن أَنْ أَجِـدَ سَـيّارة‬
‫أُجْـرَة؟‬
‫أَرْجُو أَنْ تُوصِـلْنِي إِلَـى‬..
‫كَـمِْ الُجْـ َرةُ ؟‬
‫القطب‬
ُ‫اَلـشّـمَـال‬
ُ‫اَلـشّـرْق‬
ُ‫َالْـجَـنُـوب‬

ُ‫َالْـغَـ ْرب‬

BISEDA E PARË

CONVERSATION
ONE

Jam për ngut.

I’m in a hurry

A keni udhëzues
të hoteleve?

Have you a guide
to the hotels?

‫َهلْ مَ َعكَ َدلِيـ ٌل لِ ْلفَنَـادِقِ؟‬

Second class hotel

ٍ‫فُـنْدُقُ أَ ْربَـعَـ ُة نُـجُوم‬

Hotel të klasit të
dytë. (Hotel me
katër yje)

122

‫الحادثة الول‬
ٍ‫َأنَا فِـي عَجَـلَة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Kam humbur
rrugën, a mund
të më drejtoni
për në..
Sa është largësia
e fshatit me të
afërt?

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

I’ve lost my way,
can you please
direct me to…

How far is the
nearest village?

ْ‫ أَ ْرجُو أَن‬, َ‫ت الـطّرِيـق‬
ُ ‫لَقَدْ ضَلَلْـ‬
‫ن إلـى‬
ِ ‫تُوَجّـ َه‬...
ٍ‫كَـ ْم تَبْـعُ ُد َأقْـ َربُ قَـ ْريَـة‬
‫عَـنْ هُـنَا ؟‬

Ku është veriu?

Which way is
north?

‫َأيْـنَ الـشّـمـال؟‬

Godina qeverie.

Government
buildings

‫َالْمَـبَانـي الـحُكُومِيّـة‬

Monumente.

Monuments

Lajmërim /
reklamë / njoftim.
Vend parkimi.

Advertisement
board
Car park

ٌ‫آثــار‬
‫لَـوْحَـ ُة إِعْـلَنـات‬
ٍ‫َم ْوقِـفُ سَيـَارَات‬

123

NDARJA E
DITËS DHE
KOHËS

PORTIONS OF
DAY AND TIME

ِ‫أَقْسـا ُم الْيَـوْمِ وَالـزّمَن‬

Early

ٌ‫مُـبَكّر‬

Vonë.

Late.

ٌ‫مُـتَـأَخّر‬

Gjate ditës
(ditën)

During the day (at
daytime).

Natën.

At night.

ِ‫فِـي اللّـيْـل‬

Sot.

Today.

ُ‫هَـذَا الْـيَـ ْوم‬

Sonte / sot në
mbrëmje.

Tonight.

ُ‫هَـذِ ِه اللّـيْـ َلة‬

Tërë ditën.

All day.

‫كُـلّ الْـيَـوم‬

Tërë natën.

All night.

ِ‫كُـ ّل اللّـيْـ َلة‬

Nesër.

Tomorrow.

‫غَـدًا‬

Dje.

Yesterday.

ُ‫َالْـبـارِحَـة‬

Pasnesër.

The day after.

ٍ‫بَـعْـدَ غَـد‬

Pardje.

The day before.

Mbrëmë / dje
mbrëma.

Last night.

Herët.

Natën tjetër.

124

The next night
(tomorrow night).

ِ‫فِـي الـنّـهَار‬

ِ‫قَـ ْب َل الْـبَارِحَـة‬
ُ‫اَللّـيْـلَ ُة الْـمَاضِـيَة‬
ُ‫اَللّـيْـلَ ُة الْـقَادِمـة‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

ٍ‫كُـلّ يَـوْم‬

Përditë/
përditshëm.

Everyday.

Përnatë / për çdo
natë.

Everynight.

ٍ‫كُـلّ لَـيْلَـة‬

Agim/ në të
gdhirë.

Dawn.

ُ‫َالْـفَـجْـر‬

Mëngjes.

Morning.

ُ‫اَلـصّـبَاح‬

Paradite / para
dreke.

Before noon.

Mesditë.

Noon.

Pasdite.

Afternoon.

Perëndim dielli.

Sunset.

ِ‫ب الشّـمْـس‬
ُ ‫غُـرُو‬

Mbrëmje.

Evening

ُ‫اَلـمَســاء‬

Mbrëmje/ natë.

Night.

Mesnatë.

Midnight.

Në mëngjes.

In the morning.

ِ‫فـي الـصّـبَاح‬

Herët në
mëngjes.

Early-morning.

ُ‫ح الْـبـاكِـر‬
ُ ‫اَلـصّـبَا‬

Në mbrëmje.

In the evening.

ِ‫فـي الْمَســاء‬

Në javë.

In a week.

ٍ‫فِـي أُسْـبُـوع‬

ِ‫قَـبْـ َل الـظّـهْـر‬
ُ‫اَلـظّـهْـر‬
ِ‫بَـعْدَ الـظّـهْـر‬

ُ‫اَللّـيْـل‬
ِ‫ف اللّـ ْيل‬
ُ ‫مُـنْـتَصَـ‬

125

Javën e kaluar.

Last week.

‫ع الْـمَاضِـي‬
ُ ‫اَلُسْـبُـو‬

Javën tjetër.

Next week.

ُ‫ع الْـقـادِم‬
ُ ‫اَلُسْـبُـو‬

Në muaj.

In a month.

ٍ‫فـي شَـهْـر‬

Muajin e kaluar.

Last month.

‫اَلـشّـهْـرُ الْـمَاضِـي‬

Muajin e
ardhshëm.

Next month.

‫اَلـشّـهْـرُ الـتّالـي‬

Në vit.

In a year.

ٍ‫فِـي سَـنَـة‬

Vitin e kaluar.

Last year.

ُ‫اَلسّـنَـ ُة الْـمَاضِـيَـة‬

Vitin e ardhshëm.

Next year.

ُ‫اَلـسّـنَـ ُة الْـقَادِمَـة‬

Shekull.

Century.

Epokë / era.

Era / period.

Milenium
(njëmijë vjeçar).

Millennium

♣♣♣

126

ٌ‫قَـرْن‬
ٌ‫عَـصْــر‬
‫ألف عام‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

TRENI

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

THE TRAIN

Vitrinë.

Shop window.

Shtyllë dritash
rrugore.

Lamp post.

Kosh
mbeturinash /
kosh plehrash.

ُ‫َالْـقِـــطَار‬
ّ‫وَاجِـهَـ ُة الْـمَـحَـل‬
‫عُـمُـو ُد إِنـارَة‬

Litter bin.

‫سَـلّـةُ مُـهْـمَـلَت‬

Qyteti i vjetër.

The old town.

ُ‫َالْـمَدِيـنَ ُة الْـقَـدِيـ َمة‬

Udhëton.

Travels.

ُ‫يُـسَافِـر‬

Me tren.

By train.

ِ‫بِالْـقِطَار‬

I klasës së parë
(biletë e klasës
së parë).

First class.

‫اَلـدّرَجَـةُ الُولـي‬

Vagon Treni /
Ekuipazh

Carriage.

ِ‫عَـرَبـ ُة الْـقِـطَار‬

Tarifë / Pagesë.

Fare.

Biletë.

Ticket.

Platformë treni.

Platform.

‫ف الْـقِـطَار‬
ُ ‫رَصِـيـ‬

Arrij.

Reaches.

ُ‫صل‬
ِ ‫يَـ‬

ٌ‫أُجْــرَة‬
ٌ‫تَـذْكِــ َرة‬

127

Transportues /
Mjet. Transporti
derëtar.

Porter.

ُ‫َالْـحَـمّـال‬

Shtyrje / Vonesë /
vonoj.

Delay.

ُ‫يَـتَـأَخّـر‬

Valixhe / Çantë
udhëtimi.

Suitcase.

FRUTE / PEMË

FRUITS

Portokall.

Orange.

Shalqi / Bostan i
verdh.

Muskmelon.

Banane.

Banana.

Mollë.

Apple.

Pjepër i ëmbël.

Melon.

Rrush / hardhi
rrushi.

Grape.

Kajsi.

Apricot.

Kumbull.

Plum.

128

ِ‫حَـقِـيـبَ ُة الـسّـفَـر‬

ُ‫َالْفَـوَاكِــه‬

ٌ‫بُـ ْرتُـقَال‬
‫)شَـمّامٌ (بطيخ أصفر‬
ٌ‫مَــوْز‬
ٌ‫تُـفّاحَــة‬
ٌ‫بَـطّـيـخ‬
ٌ‫عِـنَــب‬
ٌ‫مِـشْـمِـش‬
ٌ‫بَـ ْرقُـوق‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Pjeshkë.

Peach.

Mëngo.

Mango.

Qershi / Vishnje.

Cherry.

Manaferrë.

Blackberry.

Ananas.

Pineapple.

Kungull.

Pumpkin.

Dardhë.

Pear.

Fik.

Fig.

Hurmë.

Date.

Gështenjë.

Chestnut.

Mjedër.

Raspberry.

Mandarinë.

Tangerine.

Dredhëz.

Strawberry.

ٌ‫خَــوْج‬
‫مـانْـجُـو‬
ٌ‫كُــ ْرز‬
ُ‫اَلـتّـوت‬
ٌ‫أَنـانـاس‬
ّ‫قَـرَعٌ َعسَـلِي‬
‫كُـمّـثْـرَي‬
ّ‫تِــيـنٌ بَـرْشُـومِي‬
ٌ‫تَـــمْـر‬
‫أَبــو فَـرْوَة‬
‫ت إِفْـ ِرنْـجِـي‬
ُ ‫تُـو‬
ّ‫َالْـيُـوسِـفِـي‬
ٌ‫فَـرَا ِولَــة‬

129

♣♣♣
PERIME

VEGETABLES

Patate.

Potato.

Domate.

Tomato.

Lakër.

Cabbage.

Karotë.

Carrot.

Trangull.

Cucumber.

Marule / letones.

Lettuce.

Qepë.

Onion.

Hudhër.

Garlic.

Bizele.

Peas.

Domate e zezë.

Aubergine.

Fasule.

Beans.

Panxhar.

Beetroot.

130

ُ‫َالْـخَـضْـرَاوَات‬
ٌ‫بَـطَاطِـس‬
ٌ‫َطمَـاطِـم‬
ٌ‫كَـ ْرنَــب‬
ٌ‫جَــزَر‬
‫خِــيـار‬
ّ‫َالْـخَـس‬
ٌ‫صل‬
َ ‫بَــ‬
ٌ‫ثَـ ْوم‬
‫بَـا ِزلّء‬
ٌ‫بَـا ِذنْـجـان‬
ٌ‫فُـول‬
ٌ‫بَـنْجَـر‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

Rrepkë.

Radishes.

Biber / Piper /
Spec.

Pepper.

Palcë / thelb.

Marrow.

Spinaq.

Spinach.

Drithë/ Misër.

Corn.

Rrepë.

Turnip.

ٌ‫فُـجْـل‬
ٌ‫فُـلْـفُـل‬
ٌ‫كُـوسَــة‬
ُ‫اَلـسّـبَانِـج‬
ُ‫اَلـذّرَة‬
ٌ‫لِـفْـت‬

♣♣♣

131

132

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

PAISJET
SHTËPIAKE

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

HOUSEHOLD
GOODS

Larëse Enësh.

Washing Machine.

Furnelë Gazi.

Gas Cooker.

Frigorifer.

Refrigeratior.

Makinë Tharëse/
Makinë që terë
rrobat.

Spin Dryer.

Ibrik.

Kettle.

Fshesë Elektrike.

Vacuum Cleaner.

Tenxhere.

Pot.

Pjatë e thellë /
Enë supe.

Bowl.

Tabaka / pjatë /
sini e madhe.

Plate.

Sitë/ Shoshë.

Sieve.

Pjatë filxhani.

Saucer (cup).

Lugë.

Spoon.

ُ‫اَلَ َدوَاتُ الْـ َمنْـزِلــيّـة‬

‫غَـسّالَة كَـهْرَبـائِـيّة‬
‫بـوتاجـاز‬
ٌ‫ثَـلّجَـة‬
‫لبِس‬
َ ‫مُـجَـفّف مَـ‬
‫غـليـة شـاي‬
‫مِـكْنَـسَة كَهْـرَبـائِـيّة‬
ٌ‫قِـدْر‬
‫سـلطانـيـة‬
ٌ‫طَـبَـق‬
ٌ‫مُـنْـخُـل‬
‫طَـَب ُق فِـنْـجـان‬
‫مِـلْـعَـقَة‬

133

ٌ‫شَـ ْوكَـة‬

Pirun.

Fork.

Thikë.

Knife.

Kutullaç(qepshe)
luhare.

Ladle.

Ibrik
xhezve.

Coffee pot.

kafe/

Makinë për larjen
e enëve.

ٌ‫سِـكّـيـن‬
ٌ‫مِـغْـ َرفَـة‬

Dish washer.

♣♣♣

134

‫ِإبْـرِيق قَـهْـوَة‬
‫َغسّـالة أَطْـبَاق‬

Fehim Xhafer DRAGUSHA
Arabisht

Libër Bisedash: Shqip, Anglisht &

PËRMBAJTJA
Besmelja .....................................................................................................3
Përkushtim..................................................................................................4
Parathënie në gjuhën shqipe .......................................................................5
Parathënie në gjuhën angleze .....................................................................6
Parathënie në gjuhën arabe ........................................................................7
Introduction ................................................................................................8
Gjuha shqipe...............................................................................................9
Pyetje të dobishme ...................................................................................11
Fjali të dobishme ......................................................................................14
Përshëndetjet ............................................................................................18
Bisedë .......................................................................................................20
Mëngjesi ...................................................................................................30
Të shkuarit në xhami ................................................................................31
Në dyqanin e librave ................................................................................32
Të floktari .................................................................................................33
Të qenurit i, e sëmurë ...............................................................................34
Shkuarja te doktori (mjeku) .................................................................... 35
Farmaci ....................................................................................................37
Shkuarja jashtë vendit ..............................................................................38
Pasaporta (dokument udhëtimi) ...............................................................39
Shtetet ......................................................................................................40
Udhëtime ..................................................................................................41
Në doganë ................................................................................................43
Në rrugë ...................................................................................................45
Në hotel ....................................................................................................46
Ndërrim i të hollave .................................................................................47
Taksi .........................................................................................................48
Lundrimi me vapor (anije avulli)..............................................................50
Në postë ...................................................................................................53

135

Dërgim letre ............................................................................................56
Në restorant ..............................................................................................58
Numërorët ................................................................................................62
Koha dhe ditët ..........................................................................................65
Muajt ........................................................................................................66
Ngjyrat .....................................................................................................67
Të shkuarit në shkollë ..............................................................................68
Lojërat ......................................................................................................73
Rrobat .......................................................................................................77
Vizita ........................................................................................................79
Gjumi – fjetja ...........................................................................................81
Në aeroport ...............................................................................................84
Brenda aeroportit .....................................................................................86
Në qytet ....................................................................................................88
Polet .........................................................................................................90
Ndarja e ditës dhe kohës ..........................................................................91
Treni .........................................................................................................94
Frute (pemë) .............................................................................................95
Perime ......................................................................................................97
Pajisjet shtëpiake ......................................................................................99

♣♣♣

136