Í…ËW½œd!

ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ

 üWÝ…œ Ë dO³Mý˘˙
ÍdO³Mý˘˙ Í…dO$“
¿

s¹œ“W¹ a}ý  W"ËWý ∫“UO²LOz w½…ËUš
VOÐWŠ œWLŠWz Ê«—œWÐ ∫—WÝËu½—WÝ
¿¿¿

d}"ËW¼ ¨ÊüuÖ w#U$Wý ¨”«—Uz Í…ËW½œd!ËxÐ Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ ∫ÊUAO½ËËU½

2

1

 üWÝ…œ Ë dO³Mý˘˙ ∫V}²!
ÊWÝWŠ bOŽWÝW#WŠ ∫wMOÝËu½
µ≥π ∫…—U#˛ ≠”«—Uz Í…Ë«d!ËxÐ
Â…d!Wz ”«—Uz ∫¯—WÐ Ë …Ë…ËU½ w¹—W½u¼ w½UM}¼—…œ
qOŽUL*Oz v$W+ œ«“d}ý ∫ÍdÖW†W¼
œËuLŠW# włUŠ w½ULŠ…˙ËUz ∫ÛUÇ wO²ý—WÄ—WÝ
≤∞∞∑ ≠d}"ËW¼ ¨ÂW!W¹ wÄUÇ
vð…Ë«—œ Í≤∞∞∂ w†UÝ Í©π∂∂® …—U#˛ d}"ËW¼ wO²AÖ ÍW½U2³}²! W"

 üWÝ…œ Ë dO³Mý˘˙

4

3

ÊWÝWŠ bOŽWÝW!WŠ

¨X}Ð „W??O?OÇ —W¼ ¨ UJ?Ð œ…“u?}½ Íd?+U??! ÊU¹ „UÄU½ ¨Ê«“W½ WÐ ¨…Ë…œd??!W½
¨lO½U??$ ¨V?OzU??Ý qO??#W??ł ¨w¹ï?? ! Í—œU??$ włU??Š ¨w½U??š ÆW??O? O½ d?? O? ³Mý˘˙
w½«Ë—U! Í—«u³|˙ WJ½uÇ ¨w?½U¹WÐ˛˘˙ qO#Wł ôW# Ë ·ËdŽW?# oO"U)ËbÐWŽ
W¹ïÐ ¨œd!…œ ÊU¹ï?š w†œ ÍW*$ Ë  d?Ö…œ ÊU¹WMš…˙ WJ½uÇ ¨ÊËuÐ  WIO?$WŠ
wJ?|—«uÐ W" ÍËW?z Æs¹…bÐ ÂW?†W?? $ W" ÊU¹d?? ?O? ?³Mý˘˙ W?Ð w†œËËœ vÐ 5?½«uð…œ
Ë p}?²ÝïÄ ÍdÐW" Íï?š ÍW?OO¹«“…—U?ý ËWz Ë X}ÐW¼ w¹«“…—U?ý «œË«dJ¹—U¹œ
…ËWz ¨˙W?? Ö WðU??2?Ð  üW??Ý…œ ËWz ÊU?¹ »e??O? Š ÂW?z w$«“U??$ W?" ¨Ë«—œ p|ñÐ
wý˙ïý w?ÝUÐ wJ*ð˘dð Ædð wâO¼ Ë …—…ËW?AOÄ wJ}?ÝW! ¨W?OO½ dO?³Mý˘˙
—W?? ÖW?z ¨…ËW?? ²? ?}?M}?? #U½ w?#«Ë…œ—WÐ WÐ p?}? ?ý˙ï?? ý ê?O¼ ¨œd?? !…œ w?#«Ë…œ—WÐ
«bý˙ïý W" WAO#W¼ W²*¹u?}Ä ¨…ËW²}M}0 dO³Mý˘˙ WÐ —W¼ X¹“«u2Ð dO³Mý˘˙
ÆX}Ð
d?O?Ö «bJ?}Ðe?O?Š êO¼ Í“W?+W?$ W?" Ë p}ðüW?Ý…œ êO¼ ÍW½“UÐ W" d??O?³Mý˘˙
Ͳ…œ “«ËU?Oł ¨Ê˘˙…œ Í—W?ÝW" WЗ˘“ W?!  «Ë˙U½ W?à}¼ ËWz —W?ÝW" Æ «u?šU½
Ë«œËË˙ g}Ä ¨…ËWðU?!…œ  …˙ —…Ë—W?Ý w²?¹—W½ Ë »«œ ¨X}?ç¹WÄ…œ “«ËU?O?ł Ë
W" Æ U?!…œ ÊU?ÝWÄW??Š wýËuð ‰W~}?# Ë X}M|u??š…œ ‰ïÄ W" —ËËœ ¨X|ËW?!…œ
ÆW¹«b?? }?ð Íd?? OЩsý˘˙® ÍËU?½ ¨X}ÐW¼ ©p?¹—Uð® w²?? *? ?O?" p}M?|u?? ý —W¼
ÍbOz ¨W?AOÄ WÐ ËuÐ Íd?O³Mý˘˙ w½UM}N?#W¼—WÐ W! °ÂdO?³Mý˘˙ øWO?OÇ XAOz
ËWz …ËW?z ÆX}?M}?? ? #U?½ «œ©d?? ? O? ? łU?ð® Ë ©d?? ? O? ? ?ŽU?? ?ý® Ê«u?? ? }?½ W" Í“«ËU?? ? O? ? ?ł
ËWz W?! ¨ u?Ö…b†W?¼ «bM}?*?Š «œœW?Ý ÍüUÐ WÐ ÊU?O?O?½«—ï?Ö ©ÍW½«d?O?ŽU?ý®
Ùô —W?? *? !W?¹ ÊïÇ ¨wM?OÐ «œ©W?? !Ëu??â?Ю W½u?? ! ËW" ÊU¹©W½“W?? #® W?½U??#…—U?? $
øÊËuÐW½
ïÐ Ë «bJ†W??š ÍœËu?Ý ÍËUM}Ä W" ÍW?!W?O? O¹«“…—U?ý WJ}?ÝW?! ¨d??O?³Mý˘˙
Æ «bÐ Íïš w$«“U$ WÐ ÈuÖ Í…ËWz vÐ ¨ UJÐ ÊU?š—Wð ÊU¹˛ w½œd!d²½«uł
¨X}ÐËuÇ …œd!—WÝ ËWz ÊU¹ —«b?ðüWÝ…œ ÂW" w$…b½…“ WOO½ p}ÝW?! dO³Mý˘˙
ÆsÝdð…œ w?}" Ê«—«bðüW?? Ý…œ ¨W??O? ?}Ä ÍW??H?¹d??ŽW??# w?!WÇ WJ½u?Ç WJ}?? ÝW??!
6

 üWÝ…œ Ë dO³Mý˘˙
W???" ¨XO|œ …ËW???!U½U¼ WÐ Íï?ð U??O½W?ð …ËWz ¨«œW½U~?½Wð W#®
¨X¹…œ…œ Â…b†«œ Íïð UO½Wð …ËWz ¨ÂË…d?$Ð «bO}ð W?OO½ vł
ÍWÖ—WÐ ÊïÇ ¨ÍUÐW½ ïð —WÖWz °d|uÐ Ë Ê«uł ÍWýË ÍWz
wÇ WÐ ¨ÍU?ÐW½ ïð —W??ÖW?z ø d??Ö…œ rO??³?¹—W??ſ Ë w¹U???O½Wð
W# -WKK?O?! ÍW†ïð wÇ WÐ ¨U??³ðd?Ö  üW?Ý…œ W# —W?~½W?Ý
©ø…ËUÐœd" »eOŠ
ËuÐ…œ W?! ¨ u?Ö…œ Í…ËWz WJ½uÇ ¨Ëu?Ð Íï?š Íœu?š w½…ËU?š WJ½uÇ Ãö"W?Š
„…Ë Ãö"W?Š Æ…ËW?O¹ñÐ w$ô ËËœ—W?¼ Ë XÝ…œ ËËœ—W¼  üW?Ý…œ ¨X}?à?OÐ
ÍW¹W?? H? O"W?? š ËWz v"…Ë ¨…ËW¹U?? # w¹d??#W?½ WÐ ¨w²??Ý«˙ w?Mðu??Ö w"ï?? ³? L? ?O? Ý
dO?³Mý˘˙ ÆU#W½ vł ‘UÄ W" w½«uł wâ?O¼ ¨œd!—…œ ÍËWz wM²ýu! w½U?#—W+
 üW?Ý…œ ÍdÐ…“ WÐ Èu?Ö Í…ËWz vÐ ¨X}ÝËu?½…œ …ËWz ¨X}ÐW¼ wÇ WÐ Í«ËñÐ
WÐ Wł—W?# ÂüWÐ ¨X}Ð b½W#d?OÐ ÊU¹ ·ËuÝWK¹W?+ WO?O½ ×W# dO?³Mý˘˙ Æ «bÐ
WJ}?ÝW?! d?O³M?ý˘˙ ÆX}Ð XÝWÐW?# …Ëô WÐ w½U?*MOz w¹œ«“Uz ¨ÂW?!W¹ ÍWKÄ
ÙËW¼ Í—U~?½«˙ï??Ö ïÐ ¨…ËW??F? O? $«Ë Í…ËW½œdJð…˙ Ë …ËW?½«bJ}" w|˙ W?" ¨d|uÐ
…ËW?z X}?½«“…œ Ë W¹W?¼ w?¹“«ËU?? ? ?O? ? ? ł w½Ëu?ÐW?¼ Ë ¯ï"U?¹œ WÐ Í«Ëñ?Ð ¨ «œ…œ
ÍË s! W?" W¹ïÐ ¨X?}M}?¼…œ ÂW¼—WÐ ©°“˘d?? O?Ä® wO?? Öï?"ï¹b?? Oz W?? ?! WðüW?? Ý…œ
ÆdJO+ ËWz ÊU¹ ÂWz „W½ ¨…“˘dOÄ ÊU*MOz
ÍdOÐ Íï?š „…Ë ”W! —W¼ Ë X}½«eÐ “˘dOÄ WÐ Íï?š w½ËuÇïÐ Ë dOÐ ÍËWz
5

v" ïÐ ÍU½˙Ë“ W! X}½«“…œ dO³Mý˘˙ WÐ W½«ËWz U?O½Wð ¨dO³J¹—Uð Í—«bðüWÝ…œ
wAO!UÄU½ WÐ  W½U½Wð Ë Ê«“W½ WÐ ¨…ËWðU!W½ dOÐ ËWz „…Ë ”W! —W¼ ¨Ê…œ…œ
WJ?"ï??! —W?? ÖWz ¨…Ë…d?? O? ?³J¹—Uð Í—«b?ðüW??Ý…œ ÍW?~½«Ë˙ W" Æ U?? !…œ œ…“u?? }½
ÂW¼ Ë W¹W?? H¹d??ŽW?? # w½…ËU??š ÂW?¼ ¨X}Ð  üW??Ý…œ ÍW?? ²? ÝWÐ«Ë p|—W?? ÝËu½
ÂW¼ ¨X}Ð ï?šWЗW??Ý Ê“W?# wJ|—W?ÝËu½ —W?ÖWz v"…Ë ¨W?A¹—…Ë—W??á½U?L?²?A?O½
¨„UÄU½ Ë WK?O¼U?ł ¨Ëu??³?O? šU¹ Í—W?ÝËu?½ ËWz Íô ÆW?A? O?!UÄU?½ ÂW¼ Ë W½«“W½
w²?Ý«ñ?#…œ WÐ Íï?š ¨—«bðüW?Ý…œ —W?ÖW?z Æ“ï?*†œ Ë W¹U½«“ ¨ÍËW?! Í—W?ÝËu½
v"…Ë ¨g¹d+U! Ë W!UÄU½ ¨WKO¼Uł ¨Ëu?³OšU¹ Í—WÝËu½ «ËWz ¨X}½«eÐ Âö*Oz
Í«ËñÐ p|—«bðüWÝ…œ ÆgO½U?LàÝu# Ë …“ï*†œ ¨W¹U½«“ ¨W?²ÝWÐ«Ë Í—WÝËu½
W½ ¨X?}ÐW¼  üW?? ?Ý…œ w½œd?J²?? Ý…œËU?? ?²? ?Ý…œ Ë w?~½…œ…d?? ?+ ¨Í“«ËU?? O? ? ł WÐ
w½œdJ¹ËW??! w†ËW¼ W?½ Ë X}Ð…œ w¹d??O?³Mý˘˙ w?½œdJ†˘d?²?½ï?! WÐ w?²?*¹u??}Ä
Æ «œ…œ Ê«dO³Mý˘˙
X?}? ? ? ?ý…œ ¨Êñ?ÐU?M?†W¼ @?½…œ ¨ üW?? ? ? ?Ý…œ w?J}?½«ËU?ð ê?O¼ Ͳœ ÍW?½«ËW?z
WÐ X}?Ð —U¹“«u??š ÍËWz Æ5½ d??O? ³Mý˘˙ v"…Ë ¨s?Ð d??O?ŽU??ý ÊU?¹ ”ËuM!˘ñ??OÇ
Í“U?? O½ ÆÊWÐU?½ ÍW?? ²? ?A? ?š W" XÝïÄ Ë  ËW?J²?? Ý…œ ¨…ËW?? ²? ?}M}?0 d?? O? ³?Mý˘˙
wýWJA}Ä  ËWJ²Ý…œ Ë XÝïÄ ¨ÊœdJ¹ËW?! w²ÝWÐW# WÐ ¨W½ËË˙  üWÝ…œ
„…Ë ¨«œd?O?³Mý˘˙ ÙW?ÖW" w¹b½…u?}Ä ¨X|“«u?š…œ  üW?Ý…œ Æ U?!…œ d?O?³Mý˘˙
W?? ! ¨X}?? àÐ …ËWz d?? O? ³?Mý˘˙ ¨X}?Ð«Ë …ËW½«b~½…œ Ë @?½…œ Ê«u??}?½ w¹b½…u?? }Ä
w¹d?O? ³Mý˘˙ ¨œd?! ÍËW?! w½«d??O?³Mý˘˙  üW?Ý…œ W?! ÆX|“«u??2¹…œ  üW?Ý…œ
¨ U?!…œ —eÐ Íï?š w~?½…œ ¨«d?! ÍËW?! W?! d?O?³Mý˘˙ d?šUz ¨X?}M}¼…œ ”…—W¼
ËUJ?AJ}ð w?!W?? O¹d?? O? ?³Mý˘˙ Ë  üW?? Ý…œ w~?½…œ ÍW†W¹«“ W?? ²? ?}Ð…œ w?~½…œ
wO?~½…b?? ?}?Ð —W?? ?ÖWz ¨X}?ÐW½ ‘W?? ?²? ? ÝWÐ«Ë U?Ð d?? ?O? ? ³M?ý˘˙ ÆX}M?}¼…œ ÂW?¼—WÐ
Æ U?!…œ «œËUJAJ}ð w!WO¹d?O³M?ý˘˙ w½UM}N?#W¼—WÐ W" Í—«býWÐ ¨œ—«ó?³†W¼
W" Ë X|d?Ö…œ WMš…˙ ¨ïšWЗW?Ý w!W¹…u?}ý WÐ Ë  üW?Ý…œ W" —ËËœ dO?³Mý˘˙
Í…˛˘dÄ —W?? ?³?½«—WÐ W" ¨W?? ?O? ? }?Ä Íï?? š Í…˛˘d?Ä ¨«bðüW?? ?Ý…œ Í…˛˘dÄ —W?? ?³?½«—WÐ
8

Ë Ê«uł ÍWýË U?O½Wð ¨Ë«—œ w½U#—Wš W½ ¨W¹üUÐ w²ÝïÄ w½…ËU?š W½ dO³Mý˘˙
¨W¹W¼ ÊU¹—W?~¹—U?! …bM}?¼ wJ}ðüW?Ý…œ w½U??!W?ýË v"…Ë ¨ U?Ð…œ pý d|uÐ
…ËWðüW?? ? Ý…œ w|˙ W" ËW?z Ë ÂWz ÆÊW?Ð…œ vÄ w¹…d?? ?}?z Ê«—«œË«—œ Ë  üW?? ?Ý…œ
«b¹WÄ  üW?? Ý…œ ¨sÐ gO?½U??#U??Ý w½…ËU?? š —W??ÖWz Ë ÊU?? #U??Ý w½…ËU?? š WMÐ…œ
WÐ dO?³Mý˘˙ —WÖWz ÆÊË«—œ „W¹ Í—U*?šË˙ ËËœ ¨ÊU#UÝ Ë  üW?Ý…œ ÆÊW!…œ
ÆÍd|uÐ Ë W?H¹d??ŽW?# W" 5²¹dÐ ¨ËWz ÍW?!…—U?*?šË˙ ËËœ «ËW?z ¨5M|u?âÐ Ë«—œ
¨ÙUł…˙ Ë  ËË˙ wJ}½U#“ WÐ dšUz ¨ «œ…œ @½UÐ üUÐ wJ}½U#“ WÐ dO³Mý˘˙
wJ}½U?#“ WÐ w²*¹u?}Ä ¨W½«dÖW?Mš…˙ ÍdJO+ d?šUz ¨X|d!U½ b½W?#W†Ë…œ ÊU¹˛
ÆW½«uł
¨X|d?M}ðËu?? *Ð V?}? ²? ?! „W?? O? ?}? ?ł —W¼ W?"® ∫wðW¹Ëuðu?? Ö W?M¹U¼ p¹d?½W¼
WðËW! dð«Ëœ Ë b½U?ðËuÝ w³}?²! Uð…—WÝ —WK?²O¼ ©ÆX|dM}ðËuÝ…œ gO?½U*MOz
Ë gšW³½U¹“® w³}?²! W" ÍUO½UL†Wz Í—Ëu²"u! Uð…—W?Ý ÆÊU*MOz w½b½UðËuÝ
WðËW?? ?! ¨ÊU?? L?†Wz w?M|u?? š w?Mðd?? ?Ö«ñM|ËU?? ?š ïÐ d?ð«Ëœ ¨…Ë…œd?? ! ó?? ?!UÄ ©ï?? ?#U½
W! b½UðËu?Ý ÍW½«ËWz Ëu#W¼ w³?}²?! —WK²O¼ ÆÃ…—W?$ Ë W!W"Ëuł w?½b½UðËuÝ
W" —W?¼ ¨ UJÐ …u?? }Ä ÊU?? O?¹“U½U?? ý U?? O½U?? L†Wz ¨Ê…ËW?z Ë ÊËuÐ …ËWz ÍËU?? O? ?ý
Ë X2|dÐ ¨„—U1˙ w½«ËWz U?ð …ËW½U# ”U?#ïð Ë WM¹U¼ ¨f!—U?# w½U?!W?³?}²?!
—…œW?³ðüË w?½«—WM}¼«œ ¨b½UðËu?Ý…œW?½ w³?}?²?! s?}?*?Š «œœW?Ý ÆwJ?*"ï?šuð
Ë d?? O? ŽU?? ý ËWz Ëu?? #W¼ Æ…ËW?½b½W?? Ý…œ v" w½Ëu?? ³? ?OðüËËU¼ w?+U??# Ë œd?? !…œ
Í—U#ï?! W" ¨ UJÐ …u}Ä ÊU?O¹“U½Uý ‚«d}?Ž ¨ÊËuÐ …ËWz ÍËUO?ý ÍW½«—WÝËu½
¨ËuÇ…œ  U$ ËËœ wJ}ðüË® W" fŽWÐ Í—U#ï! Æ…Ë…ËuÐ…œW½ ÊUO}ł «b*ŽWÐ
W" wýW½«—WÝËu½ ËWz ©ÆËuÐ Ê«bM¹“ Í…Ë…—WÝ wðU?$ Ë dÐW$ï! Í…Ë…d|˛ wðU$
WÐ ÊU?? ?O¹b?½…u?? }Ä ÍË«œ W?J½uÇ ¨ÊËu?? ?³ðüW?¼ Ë ÊËu?? ³Ð —U?ðu?? $ f?ŽWÐ w~?MÇ
fO?? ?Ý W?? ?ÖË«—U?ð W" ¨ÊU¹U?½«uð Ë …d¼W?Ð w†u?? ?Ö ¨ËuÐU?? ?*?Ä …ËW½U?? ?O½«—W?M|u?? ?š
—W?ÝËu½ ïÐ …bM}¼ g¹—WM|u?š ¨wÝU# ïÐ W?²*¹u?}Ä b½WÇ ËUz d?šUz ¨«˙W~†W¼
ÆW²*¹u}Ä
7

¨r³¹—Wſ «œW¹UO½œ ÂW#
W²šWÝ wJ|œ—…œ w³¹—Wſ Ë r³¹—Wſ
¨r³¹—Wſ Âïš Íœuš W# s!
¨Âïš Íb|“ ïÐ Ë r³¹—Wſ
¨…ËWO¹“˘b!W½ Ë œd" ÍWð ÂUO½œ Ëu!W¼
«˙WÖ UO½œ Ë r³¹—Wſ
©≤®ÆX}ÝUM0 -U¼W½ p}ÝW" wýËuð ÂüWÐ
Íœu?? ?š w?½…ËU?? ?š ¨X}?Ð «b¹ï?? ? š Íœu?? ?š u?? ?}?½W" ÍËWz ® ∫X?}†…œ w?Ы—U?? ?+
w¼ ¨W?? ?O? ? O½ Íï?? ?š w¼ Íœu?? ?š ¨X}Ð «b?J|d?? ?}? ?#U?z u?? ?}½W" ÍËW?z ¨wðW¹ï?? ?š
Íïš Íœuš ¨X?}Ð «bÐeOŠ u}½W" ÍËWz ¨…d?}#Uz »eOŠ ©ÆW¹WJ¹œ wJ}?½UÝW!
WÐ —W?? ?Ý Í…ËWz g?}Ä ÊU?? *?MO?z ÆX}Ð…œ ï?? ?#U½ Íï?? ?š W" Ë X}?Ç…œ fO?? ?! W"
¨X}Ð p}ðüË ÊU¹ p}MO¹Uz ¨p}ðüW?Ý…œ ¨p}ÐeOŠ ¨p}?à}š ¨p}½«e?}š
„…Ë  W?³¹Uð —WÖWz® ∫X}†…œ Í—W?H+W½ ÆX?}Ð Íïš Íœu?š WÐ —WÝ W?²*¹u?}Ä
¨WðW³¹Uð wJ}ÝW?! W! dO³Mý˘˙ X}Ð…œ ©ÆX}ðËW?+…œ ¨ U!W½ —UðË…˙  W³¹Uð
W" ÊËu?³ðW³¹U?ð U½ —WÖWz ¨ UJÐ ËU?Ç…˙ Í—WH?+W½ ÍW?O¹—UOÇï?# ËWz W?AO?#W¼
w!W¹W¹U?Ä Ë WKÄ WÐ 7A?O¹W??Ö Æ«ËW?Ž W" p}?!W?¹ WÐ X}Ð…œ Ë  «œ…œ XÝ…œ
¨X?¹…bÐ X?Ý…œ W"  ï?? ? š w?¹b½W?? ? #ï?Jý Í…ËW?z vÐ ¨b?Mà?Ð wO?ðW¹üW?? ? #ï?? ? !
¨X¹u*?Ð —ËW¼ W" —WÝ ¨…ËW?OOðW¹üW?#ï! ÍËË˙ W" Í…ËWz ïÐ d?šUz ¨W#W?²ÝWz
Ë “—WÐ U¼WÐ ËWz Ëu#W¼ W" wO!UÄU½ X}Ð…œ ¨X}Ð «œËUJ"…“ W" XM|Ë«œ X}Ð…œ
ÊU?#UÝ Í…ËWz ï?Ð dšUz ¨Êœd?!…œ v" XO?!ï!«œ p?}½üUÝ W?! X¹WJÐ W½U½«u?ł
ÆXOM|˙˘bÐ Ê«œó¹Ë X}Ð…œ ¨…ËW²¹W³Ð
«bðüW??Ý…œ ó?Ö WÐ ï??šW?²? Ý«˙ …ËWÐ ¨X|d??Ö…œ lO??$«Ë W" WMš…˙ W??! d?O? ³Mý˘˙
ÂW¼—W?Ð lO?? ?$«Ë W?? ?! WðüW?? ?Ý…œ …ËWz® ∫w?½Wðu?? ?Ö ï?? ?!ï?? ?+ d?? ?šUz ¨…ËW?? ?²? ? }Ç…œ
‘…ËW½Ëu?ЗU~?½…—WÐ ¨X}?ÐW¼ …ËW½b?½U?? ?ÝËWÇ „W?? ?O|u?? ?! —W¼ W?" ©ÆX}M?}¼…œ
10

¨Ê«b½W?#W†Ë…œ Í…˛˘dÄ —W?³½«—WÐ ¨W?O?}Ä w"UJ¹œ«˙ w?!W¹…˛˘dÄ ¨«b½«e|—UÄW½ï?!
Í…˛˘dÄ —W?³½«—W?Ð W" ¨ U?!…œ Ê«—«˛W¼ w²?Ý«u??š W" w!ï?!«œ W?O? }Ä w!W¹…˛˘dÄ
W" ¨W?? O? }Ä w½U?? ²? Ýœ—u?? ! wO¹ï?? šWЗW??Ý Í…˛˘dÄ ¨«b?? $«d??}? ?Ž ïÐ wðW¹ï?JýUÄ
w½œd?? ?!—Uðu?? ?$ Ͳ˘dÄ ¨…ËW?MO¹U?z WÐ  W?†Ë…œ Í…ËWM²?? ?ÝWÐ Í…˛˘d?Ä —W?? ³?½«—WÐ
ÍdO?³Mý˘˙ Íd¹“…Ë W?! ÍW½üUÝ ËWz ˘d"U?# W¹—b½Wz ÆWO?}Ä wMO¹Uz W"  W†Ë…œ
¨ËuÐ g¹©dO³Mý˘˙® ÂW¼ Ë ©d¹“…Ë® ÂW¼ ¨ üW?Ý…œ W" ËuÐ p}ýWÐ W! ¨ËuÐ
 üW??Ý…œ ÍËUzW??š«œ—WÄ W" W??! —W¼ ¨…d??!W?ý d??O? ³Mý˘˙ ∫s}†…œ w?ÇïÐ ÍœWz
¨W†UŠW# r}†U½ ¨«d!…œ ˘d"U# WÐ ÍËW?z dšUz ø…ËW²|uð…œ «bO}ð ¨…Ë…ËuÐ p¹e½
WÐ XÝW¼ WJ}?ÝW! d?O³?Mý˘˙ ÆX|dJÐ WJ¹œ wJ|d?O³Mý˘˙ WÐ W?#W²?ÝWz ÂüWÐ
¨Í˛…œ «b?? O? ?}ð W?? ! «œW?¹W~†W?? #ï?? ! ËW?z ÙW?? ÖW" e?? O? ?Ö—W¼ Ë  U?? !…œ w?¹ï?? #U½
ÆX}MOÐ…œ …Ë…d²½«uł w!W¹W~†W#ï! WÐ ËWš WAO#W¼ Ë X}$uÖU½
wJ}?ýWÐ ¨W¹«œW½U?2¹W# W" ÍWJ¹œ ÍW?!W?$ô Ë  ËWÖe?# W" wJ}?$ô W¹W¼
Ë WðüW?? Ý…œ Íô ÊU??O? ?!W??O? ?}Ä ¨g¹œ—u??! w?½U½«“d??O? ?³Mý˘˙ W?Ð ï??š W" @?½d??Ö
—Uðu?? Ö WÐ ÊU?¹ ÆW¹«bðüW?? Ý…œ w½dJ?OðW¹«˛œ Í—W?~½W?? Ý W" ÊU¹dð ÍW?? !W?? O? ?}Ä
¨ÊW!…œ —UðË…˙ „WO?O!Wà}š „…Ë wÇW! ¨Êd?Ö…œ UÄËË—ËWz Í—Ëu²"u! w½W¹ô
¨W?? !ï?? !U½ «b½U?¹—Uðu?? Ö ÙW?? ÖW" ÊU¹—UðË…˙ ¨…Ëu?ðU¼ «b½U?z—u??$ W?" „…Ë XÝË—œ
WÐeOŠ w½«—W³|˙ W" ‘UÐ wJ}ýWÐ ©±®ÆÊW!…œ WJ¹œ wJ}²ý Ë s}†…œ p}²ý
¨œd!…œ …œUOÄ ÊUOJO²!Uð ÊU#W¼ ¨ËuÐUM}¼W½ wÝ…—W¼ fŽWÐ Uð ¨ÊU!WO¹œ—u!
ÙWJ}?ð «bM#˛Ëœ ÙW??ÖW" ÊU??O? ²? ?Ý…œ wM}??N½ WÐ Ë ÊËu?Ð ñ??}~ý˙ï??ý «dJ?ýUz WÐ
ÆËuÐœd!
w½Ëu?ÐW½ W?Ð XÝW¼ ¨…ËW?ðW½ËU?? ?Ýd?? ?O? ? Ö W?? ?ÖË«—Uð W" w?ýW½«d?? ?O? ? ³M?ý˘˙ ËWz
wJ}½U??L?²?A?O?½ ¨…ËuÇ fO?! W" ÊU¹ï??š Íb|“ „…Ë d?šUz ¨ÊW?!…œ W??A¹˙u?Ö…˙
wO?? ³¹—W?? ſ Í«ñ|Ë ¨ÊËuÐW?½U~}Ð ï?? š W" Í«ñ?|Ë W¹ïÐ ¨…ËWð…u?? OM?OÐW½ ÊU¹W?J¹œ
wO?¹ï?? #U½ W?? ?! ¨‘WJ¹œ w?!W?? O? ? O¹ï?? #U?½ ¨ÍdJO?? ?+ Ë w½ËË—…œ ¨Í—Ëu?? ²?"u?? !
Æ…ËËœd! dOÖ ÊUOŠ˘˙ W" w~MÇ ¨WOOðüË…—ËËœ ÊU¹ ¨w¹W~}ł
9

dFOý vÐ wJ}½«u¹œ
ÍW½UO¹©d?FOý® …—U! ËW" WO?O²¹dÐ ©¿®©W²?A¹d+ wM|uš Uð ¨Ùu?Ö w#WðU# Uð®
W" ÆÊËUM}?¼ w#W¼—WÐ ≤∞∞¥ Uð ±π∏≥ w½üU?? Ý Ê«u??}½ W?" w"W??Ž —U?? O? ²? ?šWÐ
X?ý —˘“ ÍËË˙ W?Ð ËË˙ ¨X|œ p?}?Ä …˙W?Äô µµ∞ W?" W?? ? ? ?! «œW?? ? ? ?!…©Ê«u?¹œ®
r}??àÐ —W?? ÖWz ÂW??!U½ w¹˘˙…b|“ Ë w?½«œó¹Ë vÐ W??! p}??²? ý W??$U?ð ¨…ËW??²? OÐ…œ
d?FO?ý Í…ËW½œdJ|u½ Ͳœ s# ¨W?O?O½ …ËWz W?!WA?}?! Æ…dF?O?ý ¨XOÐU½ wýËuð
w½Ëu?ÐW¼ WÐ r²?? ÝW¼ W½ ¨«œ…—Ëu?? ²? ?ÝWz W??#W?¼—WÐ ËW" W¹…ËW?z W??!W?? A? }? ?! ¨,
W" W??$—W?Ý w}?ł Æw?Ð…œWz w½U?A? šWÄ w½ËuÐW¼ WÐ W½ ¨œd??! d?F? O?ýW½U?A? šWÄ
¨X}ÐW½ ÍËW?z «b?O½«u¹œ W?" wÇW?! ¨W¹W?¼ d?F? O?ý «b??O"W??Ž —U?O? ²?šWÐ w½U??#˘˙
Æ…dFOý
 W?? ÝU?? O? ?Ý ïÐ ¨«œ©W?? ²? ?A¹d?? + w?M|u?? š Uð ¨Ùu?? Ö w?#WðU?? # Uð® w½«u?¹œ W"
¨5¹Uz ïÐ ¨XOÐU½ «u?O¼ vÐ ¨XO?|˙W~Ð dJO?+ ïÐ ¨XOÐU½ b?}?#uzU½ ¨XO|˙W~Ð
ïÐ ¨XO|œ ÊU??O?ýËuð —˘“ Ë ÂW?! ¨XO|˙W~Ð ‘W??+W?*"W?+ Ë ‚W?²? ÝW½ ÍW?*?$
«œW?!W½«u¹œ w½U?!…˙W?Äô Ëu?#W¼ W" ¨XO|˙W~Ð wÝ—U?+ ÊU?¹ wÐ…—W?Ž wM¹ñЗ…œ
p|ñ|œ wýËu?ð ÊW?L? Ö…œ WÐ ¨XO|˙W~Ð ”ËuM?|˙ Ë ÊU?#e|˙ ÍW†W?¼ ïÐ ¨W½W¼
Ë ÍdFO?ý ÍWM|Ë ¨ÍdFOý w½U#“ ïÐ —W?ÖWz v"…Ë ¨ UJÐ  Ë«ñЫuO¼ ¨XO|œ
ÆXOÐ…œ b}#uzU½ ¨W!W½«u¹œ w¹«ó|œ WÐ «ËWz ¨XO|˙W~Ð ÍdFOý ÍW²Ý˙
W?? !W?½«u¹œ Èu½W?"—W?? Ý X?}Ð…œ ¨…ËW?? #W?JÐ —W?? ?ÝWÐ ”ËuM?|˙ ÍW†W¼ —W?? ?ÖWz
W" «d??}? š w?J|˙ËUz —W??ÖWz ÆÂW??!…œ ‘ï??#«—W??+ W?½W¹ô ËWz W¹ïÐ ¨…ËW?? L? ÝËuMÐ
—U?O?²?šWÐ dšU?z ¨ÂWJÐ vÄ XÝ…œ …u?}Ðu?H"Wz W" X}Ð…œ «ËWz ¨…ËW?#…bÐ ÊU?#e|˙
12

¨X}?ÐW¼  üW?? Ý…œ „W??O? ?}? ?ł —W¼ W"® ∫X?|ó??}?Ð…œ ï??!ï?? + „…Ë ÊU¹ ¨X?}Ð…œ
Ë  üW??Ý…œ Ê«u?? }½ w}½ö?? LK# w!˘d?? OÇ W¹ïÐ ©¨X?}Ð…œ ‘…ËW½ËuЗU?~½…—WÐ
vÐ WJ?}?!˘d??OÇ ¨ U??!W½ ıW??!  üW?Ý…œ ï?Ð q# d?O? ³Mý˘˙ —W??ÖWz ¨d??O? ³Mý˘˙
¨ÊU??!WMOÇ Ê«u??}½ w}?½ö?LK?# W" W??O?O? ²¹dÐ ËËó??}? # ÊïÇ „…Ë d??šUz ¨w¹Uðï??!
«bðüW?? ?Ý…œ ÙW?? ÖW?" ÍW½«˙W?? ?ý ËW" W?? O? ? O? ?²?¹dÐ ¨g¹æd?? ?O? ?³?Mý˘˙º ÍËËó?? ?}? ?#
Æ UJ½U¹…œ
Âïð ÍdÖï¼ …b½…ËWz s!
UЫd" “—W( ÊW!Wð —WÖ
œd"…œ “—W( .œ wJ|d!uŽ
—W¼ rA¹ËWz
œdÐ…œ —WÝWÐ «œïð ÙWÖW#
°«“Uz Ë pÝU½ ÍWýË ÍWz
2005. 04. 25
ìììììììììììììììììììììì

ÆÊuKFH¹ ô U# Êu"uI¹ ©±®
ÆÊ«dÐuł qO"Wš Ê«dÐuł ©≤®

11

wOÖ…bM¹“ Ë ÙU¹Wš w†W~½Wł ¨ÙU¹Wš Í“W+W$ ¨ÙU¹Wš wſUÐ ¨ÙU¹Wš Í…dHÝ
„W?¹ W?" U?? ? ? O?½W?ð ¨…ËW½U?? ? ? ?²? ? ? ?ý Ëu?? ? ? ?#W?¼ ÂWÐ ÙU?¹W?? ? ? ?š w½b?½U?J?" ÆÙU¹W?? ? ? ?š
ÆW¹©w†U¹WšdO$W+® Í…œ«“ ©π∑‰®¨«œ…˙WÄô
w~½…œ Ë ©ÊU?!®WЫd?×?O?# w~½…œ Ê«u?}?½ W" X¹W?!U½ Í“«ËU?O?ł Í…ËWz ÍWz
ÆXO#U+ W½ ï𠨫b#…dOz Í©ÊU!®…ËUz
±∞∂‰ ÆX¹…ó#WÖ ïð
U~A?O½«œ Ë ÊU?!W??àГ …—ï?*?O?+˘dÄ ¨ÊU?!W?àГ …d?O?ŽU??ý ¨ÊU?!W?àГ W?#U½˛˘˙
±≤±‰ ÆÊU!WàГ
±≤≤‰ ÆÊU!…ó#WÖ …ó}³"…“Wſ
≤π≤‰ ÆW½U!WOO½«“uÝ …b½W#W†Ë…œ Ë …œd!—WÝ XÝ…œ WÐ v!U²*}z ÊU/U¹˛
—W??ÖW?z ød??F? O? ?ý ÊU¹ Êu??}M?ł ¨w½«“ï??Ý Ë èГ Ë …ó?? #W??Ö ¨ÂU??+W?½ XÝ«˙ WÐ
° U!…œ ÂW! …˙WÄô Ê«b½WÇ W!W½«u¹œ ¨s|dJÐ ïÇôW$ ÊU!…©ÊU!®
ÆÂW?? !…œ ÊUðd¹W?? Ý ¨…Ë…©ÊU?? !U??A?½W¼U??ý® w?Š˘˙ —W??Ý w?#Wð XAÄ W?" s#
±±∂‰
≤¥µ‰ Æ—WÝ …ËuÐœd! ÊU¹ËUz w½U!W¼UA½W¼Uý wý…˙ włUð
p}??!W¹ U?O½Wð W??²?*¹u??}Ä Ë X|œ ¨ÊU¹U?ý ÍU??ý ÍU½U?# W?Ð W?! ¨U?A½W?¼U?ý
wýU?? A½W¼U??ý Í«Ëœ ¨…©ÊU?? !® Í«b¹W??ý …b½…ËW?z w"W??Ž —U??O? ?²? šWÐ ¨X?}ÐW¼
Æ…Ëu²*š
±±∏‰ Æ—«“Uz ïÐ W½UOOý˘“U# WÝï²áO"U! ÂWz Í“WŠ W" —UšWł
Íb?Oz ¨wý˘“U?# wÝï?²?á?O"U?! ∫¨Xðu?Ö W?! ¨—«“Uz W" W½œd?!“W?Š ¨wý˘“U?#
ÆX}M}#U½ ©—«“Uz Ë “WŠ® WÐ w²*¹u}Ä W!W²Ý˙
ÆvM}¼…œ ïÐ ÊU?LOý˘“U?# Í…“W# Íïš wM?|uš W" ÍWO?Oý˘“U# W?OO?$UÝ ÂWz
±±∏‰ —W¼
14

X}Ð…œ ¨Ëu?Щï??!® —WJ?Ð —W??ÖWz ¨…ËËœd?? !W½ ‘…ËWÐ w?!—…œ  W½U½Wð ¨w?"W??Ž
w½b?M|u?? š w?ſU½ï?? $ W?" wÐUðu?? ?$ ¨W¹U?? *?|˙ ÂWz W?? ! ¨X?}Ð ©ï?? !® g?¹—«œd?? !
ÆX}Ð…œ Íd}+ «bO¹Uð…—WÝ
¨…d}²ÝWz Ë —ËW¼ ÊW! ÂËu+WŽ
≤∑‰ ÆËWýW~½U# Ë —ïš ÊW! ÂËu+WŽ
∫X}àÐ ¨ËuÐ«Ë d²½«uł
¨…d}²ÝWz Ë @½U# sAšW³0
ÆËWýW~½U# Ë —ïš ¨sÐ ‘ïš r}"
¨ËuÐ s# w²Ý…œ w†UÖdÄ ¨wðW¹U²Ý˘œ
≥≥‰ ÆÂWJÐ XÝË—œ ©v"® w!W¹W½“UÐ w½«u²#W½
ÆW²Ý«˙ ¨W¹W²Ý˙ ËWz ïÐ ©vÄ® ©¨v"® ÍdÐW"
ÆX¹u}áÐ ÊU!W†uÖ Ë  ïš w¹UO½Wð ©w¹—ËËœ® ¨—U! W²¹W2Ð X½U!W†UÖdÄ
±±µ‰ Æ…b½WÇ «bſUÐ W" W²A¹d+ Ë ÊU²¹Wý Ê«u}½ Í©WýïÖ® X¹W~³}ð
Æs|—u}ÄU½ ÙUÖdÄ WÐ ÊUOâO¼ ¨WýïÖ W½ Ë w¹—ËËœ W½
—W??+W?Ý «b?½U?!…—U?ÐËË˙ Ë W?â? ſUÐ Ë …d??}? ²?ÝWz ©w?M¹WÐU½® W" ¨XO?½ ïð —W¼
𱉠ÆX¹W!…œ
©wM?¹WÐU?? ? #® ¨W¹W?†W¼ ¨…Ëu?ðU¼ —U?? ? ł Ê«b½WÇ «œW?½«u¹œ ÂW?" W?? ?! ¨w?M¹W?ÐU½
¨X}Ð…œ ”W?! ËËœ ÊU¹ Xý ËËœ w½«u}?½ ïÐ wM¹WÐU# ÆW?O?OÐ…—WŽ W?! ¨W²?Ý«˙
∫X}àÐ ËuÐ…œ W¹ïÐ Æd²|“ „W½
ÆX¹W!…œ —W+WÝ «œWâſUÐ Ë …d}²ÝWz wM¹WÐU# W" XO½ ïð —W¼
∏∑‰ ÆX}M}0 vł v" Í—Ëu½ W" ©p|—U¹WŽ® p}ýïÄñ|“ W¹«uš
ÆW²Ý«˙ ¨W¹W²Ý˙ ËWz ïÐ ©¨p}†UI*#®
¨ÙU¹W?? š w½ïJ†U?Ð ¨ÙU¹W??š w?+W??2? }?Ä ¨ÙU¹W??š ÍU?? Ö—…œ ¨ÙU¹W?? š Í—…b½WÐ
13

Æ4# ïÐ X½U!W"“U$Wý Ë W†ï!W²A# ¨ÊUM}"W†ï#WÇ ¨ÊUð—uI†W¼ ê"
≥∂∏‰ Æ…ËuðdÖ ÊUOJK|u½…—WÝ Ë ËU~½˘“ w½ïÐ
≥∂∏‰ ÆrÇ…œ Ë r|œ «b²½U!…ËU~½˘“ Ë »«d|“ WÐ „U³}Ð ÂËU# UðW¼
¨ËUJ"…“ WÐ ËU~½˘“ w"WŽ —U?O²šWÐ ¨X|ËW!…œ—…œ «œW¹W?²Ý˙ ËËœ ËWÐ „…Ë
Æ…Ëu²AO¹W~}ð
d?? ? O? ? ?Ö éÝW?z Í©s¹“® W" ıU?? ? $ X?*¹u?¹…œ ¨ËuÐ Ëu?MO?ð Ë “˙…Ë wJ?|—ËW¼
≥≥≥‰ Æ UJÐ
ÆWOO~½…“ËUz ¨WOO½ s¹“ ¨X|d!…œ dOÖ v" wÇU$ ÍËWz
Æ…ËuðËW?? š ©ÊU¹—W??Ý W"® ÊU?? L†œ Íd¹Wð W?? ! 5MO??³?Ð W½U??ýË ËWz ÍW½ö?? }¼
¥∞¥‰
ÆW²Ý«˙ ©«b¹ËU½ W"® W¹W²Ý˙ ËWz ïÐ
≤∑∏‰ ©ÆÂ…œ…œ ˘˛UЮ «b½U!W"Ëu"…œ—WÖ ËU½ WÐ ÊU!WJ*O"UÖ Íb½uð WÐ
≤∑π‰ ©Æ«œ…œ ÊU¹˘˛UЮ ÊU!…ËËœd# W! wMOÐ ÂW½UJ*O"UÖ ËWz
p}??ÝW??! ¨—W?Ý W??²? }ÇU½ Í©«œ…œ® ¨X|œ ©…˙ï??2? }"® ÍU½U??# WÐ W??! ¨˘˛UÐ
«œËUÐ Ë Êï?! w?½U?#“ —W?Ý WÐ W??! X}M}?NЫœ «b?½U?#“ W" Èu½ w²??ý ¨X}½«uð…œ
ÆX}Ð Ù«“
©Æv½«ËWMÇ…œ® ‘…˙ ‘U?²?*?}z W?! ÍW½«ËUðËu?Ý W½…ËUÄ ËW" Â…œ…œ ÂW¼—W?#
≥∂≤‰
≥∂∑‰ ©Æv½«ËWMOÝ® WÐ ÊËUJ" Í“—…œ WÐ W! X|Ë…œ ÂW½UJ#W# ËWz w½ïÐ
≥∂π‰ ©Æv½«ËWM}Ю Ë ÊñH†W¼ dð wJ|—Uł ¨s½«uðW½ UÐ
Í…Ë«—«“ WÐ ¨Êd|œï??L?²? ÝïÄ wJ|—W??ÝËu½ ¨W??O?O½  U??Ý…—U??! …ËWz XÝ«˙ WÐ
…œ“UÄ …œ ¨«œœ—u?? ! Ëu??#W?¼ u??}½W?" W~½…˙ W?? ! X}?? ÝËuMÐ d?? F? O? ?ý Íb½WJ†W?? #
øX}HšU¾Ð ©v½«Ë® WÐ ¨X}ÐU#W½ g¹œ«ËW*}Ð wJ|dOÄ
16

¨WЫ—W?ý p?}?#U?ł w½UM?}¼ ¨…“W?# „W½ ¨WЫ—W??ý w½UM}¼ w$U?Ý w?A?Oz ¿
°ËU!ï½ ©p}½ËuŽU#® „W½
v"…Ë ¨5?M|u??â?Ð s|u?? š WÐ »«—W??ý ÊU?¹ ¨»«—W??ý W?Ð s|u??š ¨5?½«uð…œ ¿
ÆX}Ð gO"UJ¹œ«˙ w!WOOý˘“U# W!WOO$UÝ UÐ ¨X}ÇU½ …“W# W" s|uš
ÆÊW??!…œ ÊU??#ËËœ—ïÐ —U¼WÐ ÍW?½U?O?¹e½˘dÐ ©W??!W??ýËu??#® ËWz ïÐ Í“«d??+—W??Ý
±≤∑‰
¨W??O? ?O½ „W??ýËu??# ¨ U?? !…œ Ê«—U??³? !W??ýËu?? # ÊU¹ ÊU??#ËËœ—ïÐ —U?¼WÐ ÍËWz
ÆX}Ð ñ+üUÐ X}ý…œ
≥µ∂‰ ÆÂËËœd! ÊUO¹—U!—«œ W! r|˙WÖ…œ «œW½«˙Wð WJ†uý ËWz Í«Ëœ WÐ
Æ U!…œ ÊU1—U!—«œ WO}Ä ÍW!WJ†uý ÍËWz ¨ U!U½ ÊU1—U!—«œ p†uý
≤≤∏‰ Æ«œ ÊUAOÄ Âïš v²Ý—WáðU+«—uš „…Ë
W½«ËWz v"…Ë ¨W¹W?¼ W½U?*?+Wz Ë V¹W?ſ ¨W?+«—u?š W?Ð ÊU¹«ËñÐ ÍW½«ËWz Ê—˘“
ÆXÝ—WÄW+«—uš „W½ 7Ý—WÄ«uš
≤¥∂‰ ÆËu³ðd~†W¼ ©w½ULOýWÄ ÍW"ËuÄWÄ® W" ñÄ w!W¹U²½Uł
ÍW"Ëu?ÄWÄ ∫ÊËUM?}? ?N¹«œ ©Íœ—W?¼® W?? ! Ê…bÐ W?½«—ï?? +U?? ²? ? O? ?# ÂWz w?$—W?? Ý
Ë  «ËUz Í«dÇ ¨ËU??!«˛ Í…d¼WÐ ¨Í—«b†œ Í—ôWð ¨w$W?Ö ÍW?Jðu" ¨ËË“…—Uz
êO¼ wM|Ë«œ WðU?Ö…œ ©w½ULO?ýWÄ ÍW"ËuÄWÄ® w½Uý XÝ«˙ WÐ °s¹˛ Í—W?²+…œ
ød#W½ w¹œ—W¼ U²Ýï#U# w½U!W½«uł …“«uš W" ÂU!
≤¥∑‰ ÆÍœ…œ —ËËœ ©wšWÝd+® U¼W½ïOK#
ïÐ WJ}½œd?!…b½…“W# ¨XOMO?³OÐ Uð ¨W?OO½ …d?}²?ÝWz ÊU¹ Xš…—œ ¨ŒWÝd?+ ïš
ÆX}Ð p|dðW#ïKO! ‘Wý ZM}Ä X}ý…œ ¨Í—ËËœ w½«u}Ä
ïÐ X½U??!W"“U??$W?ý Ë W†ï??!W??²?A? # ©¨sðd??Ö v" W†ï??#WÇ ¨ÊUÇ—u??I†W¼ ê"®
≥∂µ‰ Æ©WM#®
∫X}àÐ ËuÐ…œ
15

°…ËWð«bÐ ‘W½UMO~#Wš WO¹—WÄ ËWz Ëu#W¼
¥±∞‰ Æ…ËWðWO¹œUÝ Ë ó}Ç w½U!W#ïÖ ËU½ WLÇ…œ d²|“ s#
U¹Uz ÆX?}Ç…œ —UÐW" p?|d??F? O? ý ¨ËU?? $u??ÖW½ w?!W¹W??ýË WÐ W¹W?¼ «Ë Í—U??ł
v" w¹œ—u?! w|u½ Íd?FO?ý ¨W$Wðu?$…˙ wÐ…—W?Ž wJ}M¹ñЗ…œ W?! © WO¹œU?Ý®
…d²ýï?š ÊU#“ —WÝW" Ë WO?¹eOK~MOz W! ©Âe¹œUÝ® ËuÐW½ d?²ýUÐ øX|œ ÂW¼—WÐ
¨‘ï?šW½ WJ}ÝW?! X*¹œU?Ý øX}ÝËuMÐ ¨…d?²J¹e½ …ËW?A¹œ—u! w½U?#“ W" Ë
ÍW??!W??²? *¹ËW??ýï?š Í—«“U?z ¨ÊüU?¾?J}ð w²??š…Ë—W??Ý ¨X|d??Ö…œ—…Ë …ËW" ó??}Ç
—W?? ÖW?z w"W?? Ž —U?? O? ?²? ? šWÐ ÆW¹…b?|“ «b?? ýW¹W?? ²? ?Ý˙ ËW?" ó?? }Ç W?ð«ËW?? ! ¨ «bÐ
Í©ó?}Ç® ÍW?ýË ¨W¹«ËuÐ —U?O?ýï¼ Í—WM|u?š Íô Íd?OÐ ¨5ÝËu½ w²?š…Ë—W?Ý
Æ…ËW¹W²Ý˙ ËWz W²*š…œW½
≥π∏‰ Æ…ËWðU!U½ ÂW! ËWý w¹U½«œ W" êO¼ ⁄UÐW†uÖ ©wðWOOLO¼ïЮ
¨ïð ©ÍWðWOOLO¼ïЮ ÂWz ¨…—«b†UÐ
¥µ∑‰ Æïð ©ÍWðWOOLO¼ïЮ ÂWz ¨W²š…—œ
vÄ w|u??Ö ÍËWz ¨W?!W¹Ëu??³?O? šU¹ ¨W½U?O? L?O¼ïÐ Íe??OK~MO?z WÐ W?! ¨wL??O¼ïÐ
∫X}†…œ Ê«—ïÖ ÆW²¹—W½uЫœ ¨ «œW½
Í—WÝ—WÝ w½U¹˛ ÂU¹˛…œ
¨Í—W?Ý—WÝ w½U¹˛ W" w²?ÝWÐW?# Ê«—ïÖ X}?ý…œ ÆÍ—WЫ˙ ïÐ ”W?! Ëu³?#W½
¨d??F? O? ý ï?Ð U??O½Wð „W½ © W??O? ?O? L? O¼ïЮ U¹U?z ÆX}Ð W½U??O? ?L? O¼ïÐ wJ?}½U¹˛
øWOO½ üï$U½ wJ}M¹ñЗ…œ —W¼ ¨‘…ËWMO†ïJ}" ïÐ  W½U½Wð
©¨…d¼…˛® W! «œW¹©w!U½ËË˙® ÂWz ËU½W" s# Í©ËWý® ÍWz
±¥±‰ ©ÆW½«bM¹“® W! «œW¹©Íœ«“Uz® ÂWz ËU½W" s# Í©“W+W$®
s¹dð—«œËU½ W??#Wz ¨w½«—ï?Ö W?Ð W¹ËËœd?! wſ«œ…—W?$ Í—U?¹œ ¨…Ë…ËWz Íï¼ WÐ
Ë ËW?ý Æ…ËW†W¼ Wð…ËuðËW! «b?ý…dF?Oý ÂW" v"…Ë ¨W?OO"W?Ž —UO?²šWÐ Íd?FO?ý
18

∫wðW¹ËuðuÖ …ó}#W"  ËuſU# œW2W×#
¨Ê—W+WÝ w†U$—WÝ Ê«ËWz ¨ r²*¹ËWýïš
¨w½«Ë˙…ËUÇ wK¹œ WL}z
Ê…—«b}Ý w½…ËUš Ê«ËWz
¨Êœ—WÖ WL}z
¨s¹—«Ëd# w½…ËUš Ê«ËWz
¨s¹dÐ WL}z
¨ÊËWý Ë ˛˘˙ Ë …u¹“U! w½…ËUš Ê«ËWz
ÆÊUI*}z Ë dГ w²*}Ä WL}z
∫X}†…œ g¹©w"WŽ —UO²šWЮ
¨wMOÐ…œ …ËWO¹—«Ëd# W" ñÄ wš«œ—WÄ WÐ ÊUO½ËWš Ê«ËWz ¨r|˙ËU¼
≥∞µ‰ ÆW¹ô ÊULJ*}#d+ W" ñÄ ÍWýËuý WL}z
¨XO|˙W~Ð  Ëu?ſU?# ÍWJ¹œ ÍdF?O?ý ïÐ «bO"W?Ž —U?O²?šWÐ ÍW?!W½«u¹œ W"
∫W½Ëu/ ïÐ ¨XOÐU½ b}#uzU½
ÊUL²AO½ ÍWz
≥µ∑‰ ¨rOMOÐW½ «Ë…˙ vÄ XA¹ËWz ¨ËuÐW¼ r!WOOM}N½ W!Uð
Ë WðËu??ſU??# ÍË«dJ¹—U?J²??Ý…œ W?!Ëu??Ý ÍW?J¹œ wJ}M¹ñ?З…œ —W¼ ‘…ËWz
∫Íœ—u! WÐ W¹ËËœd! W½«ñ|œ ÂWz wÝËuMÐ
¨Âd~Ð UOð Í…d$ïz rOAšWÐ vÄ XJ|—Ë˲ W½
ÆÊUL²AO½ ÍWz ¨…ËWðUJÐ sý˘˙ r†œ ¨Èb}#uz W½
≤∏π‰ ÆrOÝdÄ ÊUO}" ÊU!WÝËu½UO$ïz Íœ—WÐ —WÝ w¹—WÄ
‘…bM}?¼ —U~−??}¼ ÂüW?Ð ¨X}Ð Ê«Ë«d??+ w†U?¹W??š X}Ð…œ d??O? ?ŽU??ý W??²? Ý«˙
Í—U??O? Ýd?Ä w#ü…Ë Ë  UJÐ ÍW?ð ÊU??!W??ÝËu½U??O? ?$ïz Ëu??#W¼ W?? ! ¨U½ Ê«Ë«d??+
17

¥≤¥‰ ÆÂUM}¼ ïÐ ÍWJ¹œ wJ|d¼…˛ w½U!WOOð«d!uÝ W²Ý…œ WÐ

Æ…ËUM}¼ ïÐ ÊU¹—«˛ ¨…ËËœdÐW½ ”W! ïÐ Í—«˛ ¨ «d!uÝ
¥≤¥‰ ÆXO|“˙…œ ¨r" U¹ «ËW¼ U¹ qO²Ý W" ¨Âd~Ð XJ}½…bŽW# —W¼ W"
øs½…bŽW# ¨gO* Ë «ËW¼ ¨XÝ«˙ WÐ È—Wz
¥≥±‰ Æ«Ë…œ Ë Ê«uðW¼ W" s¹W! w#ËËdŠW#
„W¹ ¨«Ë…œ Ë Ê«uðW¼ ∫Uð«Ë ¨«Ë…œ W" WJ|—ïł ¨W#W׆W# W! g¹©Ê«uðW¼®
ÆÊ«ËËœ „W½ 7ý
¥¥π‰ ©Æ@½—ËUz® Í—«ËU¼ W" ,ñÄ ËWý „…Ë +«uðU½
—U?? O? ?²? ?šW?Ð Æ…d?? ÖUz ÍWK?¹œ—Ë wJA?¹dÄ ¨@½—ËU?z v"…Ë ¨W/ËW?? ý ∫@?½ËUz
Ë @½ËU?z Ê«u?? }½ W" w¹“«ËU?? O? ?ł W?Ð w²?? ÝW¼ ÍW?? !W?½«u¹œ w¹«ó|—œ W?Ð w"W?? Ž
Æ…ËËœd!W½ «b~½—ËUz
¥≥π‰ Æ…ËWðU!…œ …—UÐËËœ «b¹ïš ©w½U!…eOK¼…œ® W" Íïš
«œ…—Uý ÂW" XOâÐ ©p|eOK¼…œ® —W¼ Ë…—WÐ
¥¥∂‰ ©«œ…eOK¼…œ® ÂW" X¹˘ñÐ p|—Uý —W¼ Ë…—WÐ
Ë e??OK¼…œ WÐ d??F?O? ý  W??$ ød?F? O?ý ÊU?¹ s½œd?!e?¹˙ W?*? $ W½U??#Wz XÝ«˙ WÐ
øX|œ p}Ä ¨eO"U¼…œ
X¹ï~²Ý«˙ ïð
¥∂∑‰ ©ÆX¹ïšU½® ”W! ÍËUz W" W!
¨b½W?³?ýUÄ Í…ËW½U?M}¼ ÊU¹ g}?! wMðd?Ö«˙ —WÐW?" ¨Ê«d?O?ŽU?ý WJ"ï?! Ê«—U?ł
¨WO?O½ «Ë—WÝ Ë g}! WÐ Í«ËñÐ W?! w"WŽ —UO²?šWÐ ÍœWz ¨b½«u}ý…œ ÊU?O½U#“
ÍËUz W" ∫X?}?ÝËu?MÐ ËuÐ…œ d??šUz øXM|u??}? ý…œ ÊU??#“ ¨…ËW??O?O?Ç ÍW~½ï??Ý W"
Æ…ËW²¹ïšU½ ”W!
W! ÂWMOÝ w~½UÐ
20

¨W?? O? O½ „W?¹W†W¼ êO?¼ …d??}z U?ð ¨X|œ d¼…˛ Ê«ËWz Í«Ëœ ¨s?!ï??!U½ w?!U½ËË˙
¨…“W?+W??$ —W¼ W?! X?|œ ©Ê«bM¹“® Ê«ËWz Í«Ëœ ¨s!ï?!U?½ W?! Íœ«“Uz Ë “W??+W?$
ÆW¹«œ©Ê«bM¹“® W" W!W†W¼
ÊUL}Ä «œ©X¹W!…œ —U³¼U½uÖ s# Í…ËWz ÍWz® Í©dFOý® W" w"WŽ —UO²šWÐ
∫X}†…œ
Æ UJÐ s# wſUÐ w½ïÐ ¨…d²KO"…“ …ËW" ïð wðËu" …ó#WÖ ÍWz®
¨Â«œuš w*Mł W" s# ¨ÍËUÝËuš ÍW"ËËd}# w*Mł W" ïð
¨Â©UOÐïðï¹® Í—U¹“«b½Wz s# ¨Í…ËôW! w½«ËWÝUÄ ïð
¥±≥‰ ©ÆÂUÐWý…˙ Ë ñÖ Ë —Ëu½ s# ¨ÍW½U2àГ Í—U¹ñ! ïð
ËuÐ…œ ¨WJO!…˙ ¨w½Wðu?Ö »…—WŽ ¨WOO½ W†W¼ ¨W?!…©dFOý® w½U?AO½ËU½ ©±®
ÆX¹W!…œ —U³¼U½uÖ Í…ËWz ÍWz ∫X}ÝËuMÐ
ÍW†W?¼ ËËœ «œW¹W??ýË ËW?" Uð«Ë ÆW?? ²? Ý«˙ ©U?? OÄïðu?¹® ¨W¹W†W?¼ U??OÐï?ðï¹ ©≤®
ÍW?½U?? ? š W?? ? ?²?|ËW?? ? ?!…œ ¨«b?? ? !W?¹W?? ? ?ýË W" W?†W¼ ËËœ w?½Ëu?ÐW¼ ¨…ËËœd?? ? ?!
Æ…ËW½b½UJýœ—ïJ¹˙
Í—U¹ñ?? ! Ë qO"…“ ¨…ó?? #W??Ö ∫W¹W?¼ u??}M?ł vÝ ÂW??! Íô «œ…d?? F? O? ?ý ËW" ©≥®
ÆW½U2àГ
¨UЫd?? ? ÝËu?½ w¹U?ÄËË—ËWz w?J}?½U?? ?#“ —W?¼ WÐ ©…d?? ? F? ? ?O? ? ý® ËW?z —W?? ? ÖWz ©¥®
ËWz —W¼ g¹—WK²O¼ d?šUz ¨«—œ…œ UÖœ«œ WÐ p}²*O?Ý«˙ „…Ë ÍW!W½…ËUš
ÆËuÐW¼ ÍW½U½ËuÇïÐ
µ≥≥‰ ƲuJÐ Âïš «b½U!…©·…—WA}Ю W!˘—WÝ Â…œ—WÐ W"
ødðe}¼WÐ ©·…—WA}Ю W" W¹W¼ u}Mł
¥≤≥‰ Æw½«—ïÖ ïÐ v#«œW½ Íïš Íu}"
ÆX|—œ…œ v" vÄ ÍWJO+ ¨X|dðuÖU½ vÄ wO½«—ïÖ u}"
19

ÆXš…—œ Ë W†uÖ ¨WOO½ WâſUÐ ¨X|Ë˙…œ ÍËWz
µ∞≤‰ Æ4|œ ïÐ ÊU#W½«—W³#WG}Ä wſU1W$
Æ…ËW²|ËW!…œ dOР©—…e}# Ë ÊËu1W#® ¨«œ©—W³#WG}Ä Ë ⁄U1W$® WÐ
µ≥≤‰ Æ…—ËuNÐW# «œUÐ W" ÍW#UÝ—WÝ W½U#W! ÂWz wK¹œ ÍWz
U?O½Wð W!W½U?#W?! ÊU¹ øg¹—Ëu?NÐW# Ë W?#U?Ý—WÝ ÊU?#…“ËU¼ W?!W½U#W?! U¹Uz
—W¼ g?¹—U?? N? ? O? ?³?MOz X?Ý«˙ WÐ ø…—Ëu?? ?NÐW?? # W?¹W?? !W?K¹œ …ËWz Ë W?? ?#U?? Ý—W?? ?Ý
øWOO½ ÊËu³#UÝ—WÝ
≥∂∑‰ ÆÊW!…œ W"W# «œdðWŽ Í©Èu½UЮ W" ˛˘˙ Ë ËWý
ÆÊUM|Ë ∫XO}àÐ ÊU½ï¹ WÐ W¹«Ë …ËWz „…Ë XÝË—œ W#Wz ¨Èu½UÐ „W½ ïO½UÐ
±π¥‰ ÆËuÐW½ vÄ r²½U!W!“U¹W½ wÇï! ÍWAšW½ -U¼
≤≥∂‰ ÆÊU!W!“U¹W½ w¹ËUM|uš wKł
∫„“U¹W½ ¨W?!Uð ¨…ËU?A?! Í…d?}?²?ÝWz ¨wKKO?# wJ}?M¹ñЗ…œ WÐ W?! ∫„…e¹W½
WÐ ÂW¼ Ë wÐ…—W??Ž WÐ ÂW¼ ¨W¹©ï?!® —U??ł ËËœ ©ÊU?!W?!“U¹W½® v?"…Ë ¨W¹©ï?!®
W¹ïÐ ¨ÊU?? !W??O? O? Ý—u??! ∫X}†…œ ¨ÊU??!W??O? ?O? Ý«—W??! ÆX}†U½ œ—u??! °g?O¹œ—u??!
©¿¿®ÆW²Ý«˙ ©ÊU!W!…e¹W½®
2006. 11. 30

ììììììììììììììììììì
ÊU?!WO¹d?FO?ý W?#W¼—WÐ Íï! ¨W?²?A¹d+ wM|u?š Uð ¨Ùu?Ö w#WðU# Uð ¨w?"WŽ —U?O²?šWÐ ©¿®
Æw½UL}KÝ ≤∞∞∂ !…˙ ÍW½U2ÄUÇ ≤∞∞¥ ≠ ±π∏≥
©Æ…ËWð…ËËœd! XÝ«˙ dOŽUý ïÐ rÝËuM|˙ «b½U!W½Ëu/ Ëu#W¼ W"® © ¿¿®

22

¥∑±‰ ©ÆÊ«b¹ËUł® w½œd!W½«u}Ä ïÐ p}ðUŽWÝ WðïÐ W!

ÆW²Ý«˙ ©w½«b¹ËUł®
¥∑∑‰ ÆÊï! ©wÄU$® wKOK! ïÐ X¹WÐ…œ XÝ…œ
¨W?? O? ?O?½ ©ÛU?? $® W¹W?¼ wKO?K! ÍËWz d?? šU?z ©¨wOÄU?? ?$® ∫X}?? ÝËuM?Ð ËuÐ…œ
W" «Ë«œ Æs?¹WJÐ Íœ—u?? ! wÝËuM?|˙ Íd??}? ?+ ÊU?? #ï??š W?? ýUÐ W?¹ïÐ ¨W¹©wÄU?? $®
ÍËuðd~?!W¹ wÝËuM|˙® ÍW?JKO??#U½ ¨ÂW??! Íô UÐ ¨ÂW??!…œ w"W??Ž —U??O? ²? šWÐ
Í˙ï??! w½W??#Ëu??$Wz Ë w?ðW¹u??O? ÝËu½ VO?ÐW??Š œW??L? ŠWz Ê«—œWÐ W??! ©Íœ—u??!
Æ…ËW²}M|u2Ð ¨…ËËœd! Íb½WÝWÄ Ë …ËWð…ËuÇ «bO}Ä ÊU²Ýœ—u! Í—UO½«“
≥≤∏‰ Æ©Êó0® vÄ wJ#W# Ë …—W~ł W¹W¼ ÊU¹u}"
s# ∫X}?àÐ ÊU¹ ¨Âó?#…œ …—W~ł s# ∫X}?àÐ p}ÝW?! W½UðËu?²?+W½˛ eO?Ö—W¼
ÆX|—ó#U½ ¨X|dA}!…œ …—W~ł ÆÂó#…—W~ł
≥±∏‰ ÆW¹«b½UO²Ý…œ W" ÊUO½U!…b½W#W†Ë…œ W²Ý˘œ ©w½“UЮ
ÆW²Ý«˙ ©@½“UЮ
≤¥≥‰ ÆUJý r}" w†œ gO½U²¹Wý
Æ7Ý«˙ ¨U$…˙ r}" w†œ gO½U²¹Wý ∫ÊU¹ ¨b½UJý rAO½U²¹Wý w†œ
≤≤∞‰ Æ…Ë…œd!…œ ©W$WÄ® W" wàÝ ©ÊU#W!® Ë UÝdð…œ u}" W" ÙUALý
ÆÊU#W! „W½ X|—œ…œ v" W$WÄ WÐ ï½UOÄ
¥∏∑‰ ©Æ «œ…œ v"® ÊU!…—WÐWKŠ˘˙ Í…ËW½U²ÝW¼ w2+W½
Æ…ËW½«b}" WÐ „W½ ¨W¹W¼ …ËW½œd! «b}Ä Ëu+ WÐ Íb½…u}Ä ¨a+W½
ÆW!ï" wðUſUÐ Í“ïðuÄWð
¥ππ‰ ÆËu#WÄ wſUÐ
Æ⁄UÐ „W½ 7Ý«˙ ¨W!ï" ÊU¹ Ëu#WÄ ÍW~à}!
µ±≥‰ øX|Ë˙…œ v! ïÐ WâſUÐ
21

U??O? ł WÐ ÊU??O? ?#U??! Ë …ËWJ}Ä —«œd??! ÂU?? ! ¨…ËuÐW½ d??}? + U??²? A? }?¼ °…u??O? ÝËu½
‘WÐ v?ÝWÐ W?? ?²? ? *¹u?? ?}Ä W?? ?! ©¨È—…œ W?ðU¼…œ v"® ¨W?½Ëu/ ïÐ Æs?|d?? ?ÝËu½…œ
„…Ë W??²? ?Ý˙ „W¹ —U??ł —˘“ Ë X?}M}??ÝËu?½…œ ÊU¹…ËW??!W¹ W?Ð ËWz ¨X|d?? ÝËuMÐ
¨…Ë…œd?? !…œ Âd??O?Ð ¨UM}¼ v?Ä ÊU??O? ?O¹Uðï?? ! ∫W½Ëu?/ ïÐ °X}?? ÝËu½…œ W?? ýË „W¹
°X}??ÝËuM½U¹…œ W??ýË vÝ „…Ë ËWz ¨ÊW??²? Ý˙ vÝ W?! ¨…Ë…œd??!…œ ÊU??O½«œ…ËUz
…ËWJ?}Ä ©¨…ËWðU?JÐ wM?L? ?}¼® Ë  U?? !…œ  W" ËËœ ©¨Ê…ó?ðËuK+® —U?? O? ? ²? ?šWÐ
ØW"® ©¥±∑‰ Æ«b?? #U?? ?Ö—…œW"® ∫X}?? ?ÝËu½…œ U?? ²? ?A? ? }¼ ©≤≥∂‰ÆX}?? ?ÝËu½…œ
W?? ? ! © µ∂‰ °X|“—W?"…œ +U?? ? !ï½˛W?z® ∫X}†…œ ÊU?¹ ÆW?? ? ²? ? Ý«˙ ©¨«œ ØÂU?? ? Ö—…œ
ÆW²Ý«˙ ©¨Ê“—W"…œ®¨X}½«“…œ gO†«bM#œd}#
°«“—ËuÄ ∫s}†…œ±µπ‰ ¨—ËuÄ Í˙u?? ?! WÐ ¨…Ëu?ÐW½ …ËWz Íd?? ?}? ? + U?? ²? ? A? ? }¼
¨≤≤∞‰ ¨7ý „W¹ ¨˙ï¼ Ë ËU~½˘“ ¨±∂π‰ÆÊW?AOÄ „W¹ ¨d?OłUð Ë ÊU?Ö—“UÐ
¨W½UðËu?ðËW½˛  W??$ ÆX}Ð ©≤≤±‰ ¨W??#WKA¹œï??à? !® ∫ÍËU½ ¨W??O? O½ p}??²? ý
°…Ëuðu??Ö w?ý…ËWz  W½U½Wð —U?? O? ²? šWÐ ©ø“ËËñ??!ïÐ w?½ïЮ ∫X}??àÐ p?}? ÝW??!
W" W½ Ë …ËW??²? Ý˙ WðU??2Ð ¨pO??²?*? łï" ¨…ËuÐ …ËWz Íd??}? + W½ U??²?A? }¼ ≤∑π‰
ËWz ¨W?¹©ï?? ?!® ¨e?? ?à? ? ²? ? OÐ Íï?? ?š ≤≤∂‰Æ…Ëu?? ?²? ? A? ? O?¹W~?}ð ¨ËËœ—ï½ ÍU?½U?? ?#
ËËbM¹“ U²*}z Ë 6ðËWš …ó}#W" X}Ç…œ vÄ® ≤µ∏‰°ÊU!…eà²OÐ wðW¹uOÝËu½
Ë Íb½W??#W†Ë…œ w½ï?Ю ÆW?²? Ý«˙ —«b??}Ð ¨W¹W†W?¼ ËËbM¹“ ©≥µ∏‰Æ…ËWM²??}ÐËuÐ
„W?¹ —W¼ w?MO?~½…“ Ë Íb?½W?? ? #W?†Ë…œ XÝ«˙ W?Ð © ≤∂∂‰ ÆX?|œ v" w?MO?~½…“
¨W¹W?†W¼ ¨Í—ËuÐW½ ©ÆX?ýu??! Í…u?? }z W?? ! Í—ËuÐW½ ÂW?? ÝW??! ËW"® ø5?½ Xý
ÍWKFO+ ËWz UO½Wð —UO²šWÐ ©µπ¥‰ ¨vM|d×O*½U¹…œ® ÆW²Ý«˙ ¨ÂËuÐW½ ‘ïš
∫wðW¹uOÝËu½ Uð…ËWz ¨…ËËb½UðW$WÝ wý©˘˛UЮ Ë WðW$WÝ g¹ËWz ¨…ËUM}¼«œ
©∂∞≤‰ Æ «bÐ ˘˛UЮ
ËWz ±∂‰ ÆX|œ ©—…œ—ï?J¹˙® ÍU?½U?? # W?Ð ©¨—U?? ?#ïð® ¨W?¹«Ë —U?? O? ? ²? ? šW?Ð W"
©r?OK?+® ¨Â«Ë…œ—WÐ ¨Ê«ËËœ W?½ Ë p|—U?? ? ł W?½ ¨©rK?O? ? ?+® ÍdÐ W?" U?? ? ²? ? ?A? ? ?}¼
Uð…ËWz ¨…˙ïÄUÄ ÊU?¹ —W?+…b½W?#W?ý ¨ñ?+üU?Ð ∫—U?ý ¨W¹«Ë ËW" ∏∑‰ ÆX}?ÝËu½…œ
24

 ËË˙WâLO½ w"W¹UýUÄ
WMðËW?! g|Ë—…œ p}†W?#ï?! ¨…Ë…ËuЫd! ËxÐ W½ ¨Ëu?Ы—œ »UÇ W" W½ U²?A?}¼
¨ËuÐËuÐW?½ ·—W??Ý v" wJ}??!W¹ U??²? A? }¼ ¨Íï?Ð ÊœdJ#öJ|˙ Ë …b?½W??ÖUÄËñÄ
v" Í—ô˘œ …b?M}¼ —«“W?¼ Ë X|d?? ?ý˘d?? +…œ v?" Í…bM}?¼ —«“W¼ ∫ÊU?? ?O? ?O? ? ÝËu½
…—W¼ W½U?#˘˙ W" WJ}!W¹® ∫wðu?Ö ”WJ}Ð ï?!d}?ý  W½U½Wð °X|d!…œ !«“U?$
…ËW²?}ÐbM|uš w½U¹Ëu?#W¼ ¨W¹UO½œ w½U?#˘˙ wÇ —W¼ „…Ë ©°UO½œ w½U?!W½«uł
ïÐ °X}??³?²? A?O¹W??Ö W?$W??àðu??# W?O? O?²? Ý«˙ ËWÐ ¨œ—Ë wJ}½œd??!œ—Ë«—WÐ ‘UÄ Ë
È˙ ∫r}†…œ ¨…ËW?#W?JÐ ©—«u?2?²?AÄ® Ë«d?ÐËU½ Íd?O?ŽU?ý ÍW¹W??*?$ ËWz Í…ËWz
Íb|u?? Ý ïÐ w?½U??#˘˙ —«“W?¼  ËW??Š ¨«b?†U??Ý „W¹ W?" ¨b|u?? Ý W" ¨X|ËW?? !…œ
ËWz ¨…—«“W¼  ËW?? Š ËW" ¨W??O? O?½ +U??#u??Ö êO¼ Æ…ËW?M|dJÐ Ëx?Ð Ë«—œñ??}? Ö—…Ë
ÊïÇ Íb?? ? Oz ¨X?|ËWJ?ýU½ Ë …ËuðËW?? ? !W½ ÊU?? ? OðËW?? ?Š Í…ËW?½bM?|u?? ?š ÍU?¹d?? ?+
w½U?!WI?*½«œ W½U?#˘˙ W" WJ}?!W¹ ©ÊU?!WO?O?áÝ …—U?I?OÝï?# Í—U?ý® ¨X}½«“…œ
Ê«œ“—W?? $ W?Ð ÊU½ W" °W?½b½U~?½W?? *?†W¼ ËWz ¨X?}½«“…œ U¹—Ë Í—W?M|u?? š °U?? ?O½œ
¨g?¹©w"W?? ? ?Ž —U?? ? O? ? ? ²? ? ? šWЮ W?¹ï?Ð —W¼ ¨Ëu?ÐW½ W?J¹œ w?â? ? ? O¼ ¨X?|“«d?? ? ²?Ð
øwÝËu½ ÍË ÍW!W¹©wÝ—u!® ïÐ w!W¹W#UMA¹U²Ý
“Wz ¨Í˙Ëu!u#W?! Ë s}"W! Ë —WÐW"W! W" …ñÄ ¨ÊU!WO?OáÝ …—UIO?Ýï# Í—Uý
Ë ”ËuM|˙ Í—«uÐ W" w"W?Ž —U?O²?šWÐ ÆÂW?!…œ ÊUOJ|“ïð wÝU?Ð UO½W𠨫œ…d?}"
Íd?}?+ U?²?A?}¼ d?šUz ¨…œ—u?! wÝËuM½U?#˘˙ s¹d?²?#eM²?ÝUz ¨«b¹œ—u?! w½U?#e|˙
W½Ëu/ ïÐ ¨Ê«ËËœ «b|u! W" Ë X}Ð p}!W¹ X}Ð…œ «b|u! W" Ë«Ë ¨…ËuÐW½ …ËWz
ÍËËœ WÐ ¨X?|d??ÝËu?½…œ Ë«Ë „W¹ WÐ W?? ! ©wðu?? Ö® ÍW?? !W½U?? #˘˙ w¹«ó?|—œ WÐ
23

w#ö*?Oz ÍW~½«Ë˙ W" Æ5}†…œ «b}ð Í…ËWz s¹“«u?2Ð wÇ Ë s¹«œW!W?²*J}ð
dOÐ œï²}?# ÊU#W¼ WÐ g¹—UO²šWÐ ¨…d+U! ¨X}ÐW½ ÊU?LàÝu# ÍËWz ¨…ˢ˙b½uð
b½W?ÝWÄ s# w½U?!…—ËW?Ö W²?*J}ð p}?ÝW?! —W¼® ∫X}†…œ Uð…ËWz ¨…ËWðU?!…œ
©±±‰ ÆWAOſU#…œ vÐ Ë …ó#WÖ ¨≤±±‰ ¨W¹…d¼WÐ vÐ Í…ËWz Í«ñ|Ë ¨ U!W½
2006. 07. 30

26

W" W½ Ë WAšW½ —WÝW" W½ p|—Uý® ©¥π‰ Æ—Uý w½UMOA½—WÝ® ∫X}ÝËu½…œ
ÆW¹W?†W¼ ¨ËuÐW½ ¨W?? ²? Ý«˙ ¨Ëu?ÐW¼ ©∑∏‰ ÆËuÐW?½ «œWðüË ËWz ÍU?? O? ?+«d?? Öu?? ł
w?ýWÐ ¨»«œU?z Íó?? ? }?"ï?? ? ! π≤‰ ¨W?¹W†W?¼ ¨Íe?? ? OK?~M?Oz w?Ð…œWz Íó?? ? }?"ï?? ? !®
π≥‰ ÆW²Ý«˙ ¨ÍeOK~MOz
W" …ñÄ ¨wÝ—U??+ Ë wÐ…—W??Ž ÍW?ýË Í«ñ|Ë w"W??Ž —U?O? ²?šWÐ ÍW??!W?O?¹œ—u?!
¨…ËW¹W?!W½U?#˘˙ w#W?!W¹ w+«d?Ö…˙WÄ W?" —W¼ ¨gO?Ý—U?+ Ë wÐ…—W?Ž wM¹ñЗ…œ
W?? ! ©¨w¹U?¹—Ëu?? Ý® ÍdÐW" ¨W?? ?O? ?O½ …ËWz ¨…—U?¹œ ‚…“ ‚…“ wÐ…—W?? Ž wM?¹ñЗ…œ
Ë U¼…b½WÇ W! …ËuÐW½ d}+ U²A}¼ ÆWO?OÐ…—WŽ W! …uOÝËu½ ¨Í—ËuÝ ¨WO¹œ—u!
Æ«bO?²Ý«˙ W"® ÊU¹ °Ê«—«“W¼ Ë Ê«b½WÇ WMÐ…œ Íœ—u?! WÐ Ë 5Ý—U+ ¨U¼…—«“W¼
ÆÍW!WOO²Ý«˙ ∫X}†…œ œ—u! ¨W¹©WIOI(« w+® ©µ¥∏‰
w²ý wMðu?Ö W" WOO²¹dÐ ¨ÍË«d×?OÝ w#eO"U¹˙ wÐ…œWz ¨W¹«Ë —U?O²šWÐ W"
Íb½W³†W# p}ſUЮ ∫W½Ëu/ ïÐ ÆwM|Ë«œ WðUÖW½ „W¹WA+ êO¼ w²Ý…œ W! «Ë
ËWz Ëu#W¼ ‰Ëu"…œ—WÖ® ∫ÊU¹ ©≤≤‰ ÆËuÐ …bM†UÐ Ë Xš…—œ w½U!…—ï?ł Ëu#W¼
vÐWÐ W?? #UM¼U??ý X}?½«uð…œ® ∫ÊU¹ ©≥¥±‰ ÆÊU??L? ?ÝUz ïÐ  U?Ð…œ W¹U~ð…u?? }? š
Í…˙u??š W" r|u??Ö® ∫ÊU¹ ©≥∂µ‰ Æ…ËW??²? }?à?Ð Í—W?ÝËW?z Uz —W?*? #W" ÊU??²? Ý…Ë
©µ≥∞‰ ÆËuÐ ÍW!WM|uš
wJ|ËU?OÄ ¨w½U?L²?A?O½ Í…—WÐ wÝdÄ—WЮ ∫Ê…bÐ W?O¹˙œ«œó|—œ ÂWz w$—W?Ý
Ë …ËWðU??!…œ b½uð ÍW??!WKý WM}??²?AÄ p|—U??ł Ëu??#W¼ ¨W"e?Ö—Ë Í…ËUðË˙—W??Ý
XÝ«˙ ¨…ËW?? ?²? ?}Ð…œ —«u?? ?š «bÄWÇ Íô W?Ð Â…œ—W¼ W?? ?! ÍW?? !WJ?|˙U½ W½U?? ?#U?? ł
∫wÝËuM¹…œ …d¼W?³?#W?! wÝËuM!˘d?OÇ gO½«—U?ł ©≤¥∞‰ ÆX}†…œ Ë …ËWðU!…œ
W" wJ}?#u?$ ¨œd?! ÍW?!W?â?O?LMÐ wJ|d?¹W?Ý ¨«œ ÍW!…—W?~ł W" wJ}?ÝW?+W½®
«bOà}LÝ Ë Â…œ WÐ wJ}²Ý…œ ¨UA}J†W¼ w†Ëu$ w!W¹WÝU½W¼ ¨«œ ÍW!W¹UÇ
∫5ÝËuMÐ —W??*? !W¹ ¨W?O? O½ d??²?ýU?Ð ©°wðu?Ö Ë …Ë…œd??! s|ËU??š wÖ—u??$ ¨UM}¼
ø…ËW¹«ñÐ Ë wðuÖ
u?? }½ W" ÊU?? #ï?? š ¨U½ ÊU?¹ 5}M?Ð «b??}?Ä w½«œœ ¨5ÝËu?MÐ p}?? ²? ?*J}?ð —W¼
25

U??²?*? }z ÆÊ“W?# wJ?}?³¹œWz W??²?}? ³Ð Ê«u??ł Íd?F? O?ý …œ“«Ëœ …œ WÐ p|d??O?ŽU??ý
w½U!…—«uÐ W?" W¹W¼ dOŽU?ý W" Í…ËWz w|˙…ËUÇ ¨Ê«uł Íd?FOý Í«ñ?|Ë —WM|uš
WÐ w²??Ý…œ Íb??Oz u?}? ýWÄ U¹d?Ð ÆX}Ð —U¹œ w²??Ý…b?}? ł ¨«b??A?O?Ð…œWz ÍWJ¹œ
ËWz d??šUz ¨ËuÐ…œ w?Ð…œWz Í—U??! w†U??$—W??Ý d??²|“ Ë  d??Ö…œ …Ë…˙ï??! wM²??ÝWÐ
w?½U?? ? #“ —W?? ? ÝWÐ w?ðüW?? ? Ý…œ ¨X}?½«“…œ Xšu?Ä w!W?? ? O?¹œ—u?? ? ! Í…ËWz Í«ñ?|Ë
w½«u?ł w$…œ Ê«b½WÇ X}?½«uð…œ ¨X|“«u?2Ð —W?Ö W¹ïÐ ¨X}Jý…œ «b?A?O?ÝËË˙
Æ UJÐ Íœ—u! ÍW½U2³}²! WÐ ‘WJA}Ä ¨wÝËË˙
Íd?? F? O? ?ý Í˙ï??! Í…b?M}¼ ¨p|d?? O? ŽU?? ý êO?¼ Í˙ï??! ¨«bÐ…—W?? Ž u??}?½ W"
¨5ÝËuMÐ œ—u?! ¨»…—WŽ ÍdÐ W" —W?ÖWz ÆW?OO½ Í—…ËU?#Wł »«ËËW½ —W?H+…“u?#
Æs¹WJÐ œ…“ËU½ u?}ýWÄ ö†ËbÐWŽ ¨g?OЫËËW½ —WH+…“u?# ÍdÐ W" ¨X}Ð…œ «ËWz
¨X}Ы—œ v" ïÐ ÍW?àÄWÇ ¨u}?ýWÄ Í…bM}¼ œ—u?! wJ|dO?ŽUý êO¼ ÂW?!U½ «ËñÐ
ÊU¹WàÄWÇ s¹dð—˘“ W?! ¨5½ ÍW½«dFO?ý ËWz ¨u}ýWÄ w½U?!W½«uł …dF?Oý v"…Ë
¨…ËWMM?}? #…œ w¹d??#W?½ WÐ u??}? ?ýWÄ Íd??F? O? ?ý —ï??ł ËËœ W¹«Ë r}?Ä ¨…Ë«—œ v" ïÐ
Æs¹©w³¹—Wſ® Í…œ«“ W! wýW½«dFOý ËWz Ë w½U!WO¹—«bM¹ËWz …dFOý
ÆW¹W¼ dF?OýU?ý «bAO½«u¹œ W" ¨W¹W¼ X¹WÐU?ý ¨«œdF?Oý W" ÊïÇ „…Ë
wJ|d??F? O?ý b?½WÇ —W¼ «b??O¹Uðï??! W" ¨X}??³?O? ÝËu½ ÊU??O? A¹—˘“ UÐ Ê«d??O?ŽU??ý
¨«b½UO½W#Wð w¹Uðï! W" dO?ŽUý p}"WÖ W¹ïÐ ¨X}M}#…œ vł ‘UÄ W" ÊU¹d#W½
Æ…ËW½W!…œ ËxÐ «b!ËuâÐ wJ}Ö—WÐ W" UOł WÐ ¨ÊU¹ïš w½U!W½«uł…—W¼ …dFOý
W½«—U?!ï¼ ËWz wÝUÐ X?|œ ¨dð wâ?O¼ Ë W½«u?ł d?F?O?ý Êx?+ ¨X}†U½ d?ÖWMš…˙
—U?ł p}"W?Ö d?²?A?}Ä “Wz ¨X}Ð Ê«u?ł d?F?O?ý Êx?+ …ËËœd?! ÊU¹«Ë W?!  U?!…œ
w!W?¹…ËW½œd?JO?? ? ý v?Ð W?? ? !Ëu½W?¼ W¹ï?Ð ¨…ËËœd?? ? ! +«u?? ?ł Íd?? ? F? ? ?O? ? ?ý w?ÝUÐ
u?? }? ?ýWÄ w?½U?? !W½«u?? ł …—W?¼ …d?? F? ?O? ?ý ¨…ËW?? #ï?? š ÍW~?½«Ë˙ W" ¨W½«d?? ÖW?Mš…˙
ËWz d?šUz ¨ÂW?!…œ vłW³?}?ł u}?ýWÄ wJ}?²?Ý«uš ‘W?#WÐ ¨ÂW?!…œ ÊUA?OM²?Ý…œ
ÆÂœd! v" ÍW¹«Ë«œ ËWz Íïš ¨—WÐËW#W" p}†UÝ b½WÇ
28

wáÝ—WÝ wJ}†«bM%
gOM# Êï~²Ý«˙ X}ý Ë Ù«bM#
Ë rOáÝ—WÝ wJ}†«bM#
ÆUOÇ rH}!˙ Ë …—ËW¼ ráÝW¼ ¥¥≤‰ Æœ—u! Í—UÝô wJ}²}ý—WÝ
w|uð ËËœ W" w?½U¹Ëu?#W¼ ¨…u?O? ÝËu½ Íd?F?O? ý wÇ —W¼ u?}?ýWÄ x?†ËbÐW?Ž
r}Ä ¨ÊËËœd?! wÄU?Ç d?}"ËW¼ W" ≤∞∞∂ w†U??Ý Ë …ËW½ËËœd?! ï?! «b??Ö—WÐ ËËœ
ËWz w½U?!W??O¹d?F?O?ý W??#W¼—WÐ Íï?! W" Í˙ËUz p}??#W†W?$ êO¼ U?²? A?}¼ W¹«Ë
wM?O? ? ³? ? }ð Ë ÊËu?ÇïÐ p|b?½W¼ «œ…d?? ?}" “W?z ¨…ËWð…Ë«œW?½ …—«œËU½ …d?? ?O? ? ŽU?? ?ý
ÆËË˙ W#Wš…œ ÍWOOÖ—WÐËËœ W½«u¹œ ËWÐ  …—UÐWÝ
Í—«uš Ë —WÝ  üË UÐ…œ WOO½ @½dÖ
¥∑≥‰ ÆÆ Ë …—ËW¼ ráÝW¼ Æu}ýWÄ Æ„W¹W½UšWK"W! W²}³Ð
Æ»«ËW½ —WH+…“u# øwG³# Â√ «c¼ sÞË√
«b²?ݢœdF?Oý Ë d?OŽU?ý Ê«u}½ W" w¹b½…u?}Ä wJ|œdÄ êO¼ W! ËË“ w?½«—Uł
ïÐ ÊU?¹ï?? ?š Íd?? ?F? ? ?O? ? ý Ë Ê«˙W?? ?Ö…œ Ê«b?½u?? ?Ö Ë Ê«—U?? ?ý Ê«d?? ? O? ? ŽU?? ?ý ¨Ëu?ÐW½
vÄ ÊU¹©—˘œU?Ыdð® W½U??!˘˙W?? Ö …d??O? ŽU??ý ËWz ¨…Ë…b?M|u??š…œ ÊU??²? ݢœd?? F? O? ý
w¹dFOý Í˙ï! u}ýWÄ Í…bM}¼ ¨œ—u?! wJ|dOŽUý êO¼ W½ wÇ —WÖ Æ«dðuÖ…œ
W" w²Ý˘œd?FOý Í—…ËU?#Wł ÍË Í…bM}¼ œ—u! wJ|d?OŽUý êO¼ W½ Ë …Ë«ñ?}Ö
ÊU?!…˙ï! Í…—U?#˛ ¨…ËW?²?}M}#…œ ÍËWz «b?O¹Uðï?! W" v"…Ë ¨…ËWð…ËuÐ ñ?š —Ë…œ
¨…ËuÇ —W?? ÝWÐ W??#…œ—W?? Ý ËWz W??!Ëu½W?¼ ÆW½U??!W?? O¹d??F? ?O? ý W?? #W¼—WÐ ¨W??O? ?O½
27

ÊU¹U½U¼ …ËWMO#WàÝ vÐ ÊU!…ËuðU¼˙W?ýWÐ W½W¹ô ¨Í˛u!«dÐ Í˙Wý w²š…Ë—WÝ
¨Í˛u?!«dÐ Í˙Wý w½œdJ?OðW¹«˛œ ïÐ g¹u}?ýWÄ W?$—WÝ w}?ł ¨œdÐ…œ u?}Mł ïÐ
Æ…ËW½«ËW! ËËœ Ê«u}½ W#Wš…œ ÊU!…u}Mł Æ…ËuðdÖ w|˙ ÊU#W¼ wK#
©¨vÐ ‘…˙ ÊUðËË˙®
ÆÆÆráÝW¼ ¥±¥‰ Æœd! ‘WÐ ÊU²AO½U!W~½…˙ ïš
È˛uJÐ œ—u! Ë vÐ œ—u! ÍËWz
ÆÆÆráÝW¼ ¥≤∂‰©Æ…œ«ËËWÖ ¨WÝ…—Wð ¨W†˘“®
øX¹˛u!…œ q¹œ ÊïÇ ¨wK¹œ  ïš
© WMŽW" Ë nð® —«“W¼ ÍW¼
ÆÆÆráÝW¼ ¥≥¥‰ Æ W!«dÐ Ë ïð Í…—ËWÖ W"
¥µ≤‰ Æv?Ð «b¹W?Ä v?" Ͳu?? ? ? !«dÐ Ë ©w?*? ? ? ?ŽW?ÐWJ?ðu?ð® —U?? ? ? ſWð —U?? ? ? ſW?ð
ÆÆÆráÝW¼
W½œdJOðW¹U!Ëu?Ý ¨w*ŽWÐ WÐ X}Ð Ê«œu}Mł Í…ËW?z g}Ä ¨w*ŽWÐWJðËuð
ƯWÝ WÐ
∫W½Ëu/ „…Ë ¨W¹W¼ Ê«uł w¹dFOý ÍW²Ý˙ «bA¹˛u!«dÐ w½«u¹œ W"
¨«dÐ ËËœ w#—Wð ¨ÊËuðËW! —Wð ËËœ
ÆÆÆráÝW¼ ¥≥∞‰ ÆUOł w~½…˙ ËËœ ¨„W¹ „…Ë w½ËWš ËËœ
«b??}ð Í—U?J½«u??ł Ë …ËWð…Ëu?ÇW½ «b??O½U??!W?½ï??! …d??F? O? ý W?Ð WJ½uÇ u?? }? ýWÄ
—W?? ÖWz W?? !  U?? !…œ s}"W?? ! p?|b½W¼ W?Ð XÝW¼ U¹—Ë Í—W?M|u?? š ¨ÊËËœd?? !W½
Æ«d!…œ v?łW³}?ł ïÐ Í…—U! ËWz w½U?ÝUz WÐ ¨…ËWðUJÐ ÊU¹ñÄ ÍU?³²?*¹Ë dO?ŽUý
Í…ËW" 5ýïÄËU?Ç WÐ ¨X|˙W?Ö…œ «b?M}"W?! vÐ Ë Ê«u??ł w$…œ Í«Ëœ WÐ —WM?|u?š
X}Ð gOJ}!W¹ u?}ýWÄ UÐ ÆU½ ÊU¹ …dOŽU?ý wJ}á²Ý…œ w#W¼—WÐ W?!W²*J}ð
„…Ë ¨«œd?? F? O? ?ý wMO?? ÝËu½ Í—«uÐ W" U?Ð ¨œ—u??! w½U?? !…—ËW??Ö …d?? O? ŽU?? ý W"
30

Æ…u|ñ! W" ËË˙ Ë «ËW½ W" XAÄ ±∞µ‰ ¨p}!˘dOÇ w¹Uðï! ¿
ÆÆÆË «ËW½ W" XAÄ ±≤∑‰ ¨WÐUL†WÖW" ¿
ÆÆÆË «ËW½ W" XAÄ ≥≥π‰ ¨…ËWL}Ð …—U−#Wz —WÖWz ¿
ÆÆÆË «ËW½ W" XAÄ ¥≤π‰ ¨ÊË Í“UЗWÝ ¿
ÆUOÇ rH}!˙ Ë …—ËW¼ ráÝW¼ ≤∑≥‰ ¨«œ˙WÄ…œ—…“ W" ‚W+Wý ¿
ÆÆÆráÝW¼ ≤∏≥‰ ¨¯—W# w½«œ˙Uł ¿
ÆÆÆráÝW¼ ≥¥≥‰ ¨ÊU*¹œ —WÖWz ¿
ÆÆÆráÝW¼ 𱉠¨vðËuÝW½ WL}z Í«dÇUð ¿
ÆÆÆráÝW¼ ≤∞¥‰ ¨‘UÄËW#W" ÙUÝ œWÝ w½Uâ! ‘UÐ˛˘˙ ¿
—W?ÖW?z® ∫X}†…œ ©Êü«bM# ïÐ W½«Ë …œ“«Ëœ® Íd??F?O?ý W?Ð  …—UÐW?Ý u?}? ýWÄ
«ËW½ W" XAÄ ≤±∑‰©ÆËuÐ…œ ÂWJ¹œ wJ}ÝËu½…—UÇ ¨U?³OÝËu½W½ Â…dF?Oý ËWz
W" v"…Ë ¨w½U?!W~½UÐËU½WÐ …—W¼ …Ë«d½ï¼ W" WJ}?!W¹ …dF?Oý ËWz W?²Ý«˙ ÆÆÆË
ÍñЗ…œ d?? F? O? ?ý UÐ Æw½U?? !W½«u??ł …—W?¼ …d??F? ?O? ý W" W?? O? O?½ p}??!W?¹ ¨s# s!
w½b½«u½ Í…œ«“ d??F? O?ý ÂüWÐ ¨X?}Ð gO?O? ÝU??O?Ý Ë ÍdJO??+ wJ}??²? *|u†W¼
wÝËu?½…—UÇ Ë X?}ÐËu?Ð ‘W½«d?|uÐ W?? ? !W?? ? ²? ? ?*|u?†W¼ U?Ð ¨W?? ? O? ? ?O½ X?*|u?†W¼
ÆX}Ðœd! ÊUAOM²Ý…œ wA¹dOŽUý
g}Ä X?²?Ý…œ—WÐ ÍËW?z® ∫X|ó??}Ð…œ ©Í˛u??!«dÐ w½«u¹œ® Í…—UЗ…œ u??}? ýWÄ
©ÆW¹…ó?O$ ¨W¹…ñ¹“ ¨…Ë«d?ÝËu½ Êï+˘dJO?# ïÐ ¨W?²*|u†W¼ ¨X}Ð d?FO?ý Í…ËWz
ÆÆÆráÝW¼ ¥∞≥‰
wA¹ï?š u}?ýWÄ „…Ë W¹ïÐ ¨…—«ËU¼ ¨—UF?O?ý «ËWz ¨X}Ð WÄdÇ dF?Oý —W?ÖWz
¨Êu??O? ÝËu½ w½ï??+˘dJ¹U??# ïÐ ÍW½«d??F? O? ý ËWz Ëu??#W¼ ¨ U??!U½ v" w?†ïJ½
W" «bJ}??²? š…Ë—W?Ý W?" ”W?! —«“W¼ Ê«œW??Ý X}??ý…œ Æd??F?O? ý „W½ Ê—U??F?O? ý
Æ…ËW²}M}#U½ w¹d#W½ WÐ p|—UF?Oý êO¼ v"…Ë ¨…ËWM³Ð ï! p|—UFOý Í—Ë…œ
29

©ÆW!ô® ¨W†…Ë«œ ¨—…«œ…—Wðï!
W?ýô ¨ËËœd?# w½U?*M?Oz ÍW?²?ÝW?ł WÐ ¨W†…˛Uz w½U??O?Ö vÐ ÍW?²?ÝW?ł ¨„ô
ÆW¹«Ë—WÝ ÍËËœ W" Ê«˙WÖ Í…œ«“ ‘W¹W†W¼ ËWz ÆX|dðuÖ…œ —Wð ÊU¹
ÂW!…œ u¹œËWz u¹b#Wz .«œ
…ËW#W! —ËËœ gOſU½ï$ œWÝ
ÆÆÆráÝW¼ ¥≤∑‰ ÆÂW!…œ ©uOÄïð® wJ|—W!U# ©w!ô® w½ïÐ
W" UO?½Wð ©…uOÄïð® ËWz ¨ U?!U½ uOÄïð WÐ X*¹u?}Ä ÍbOz ¨„ô Xðu?Ö W!
©Æ…u¹œËWz® Í«Ë—WÝËU¼ W! …ËWð…ËuÐ  u$ …Ë…ËWz ÍW~½ïÝ
5ðWÐ ©—˘“® Uðu!«œ wÖ…˙
ÆÆÆ XAÄ µ∞‰ Æ5ý w½ULÝUz Ë…—WÐ Ëuâ†W¼
w}?? ł ¨g}?? ! wMðd?? Ö«˙ —WÐW?" U??O?½Wð Ë W¹W½«d?? O? ?ŽU??ýU?½ —˘“ ¨…©—˘“® ËWz
Æ…ËWð…ËuÐ
ÆÆÆÆW" XAÄ ≥≥‰ ©ÆsðU!…œ® “UÝ ïР—W½u¼ ÍïKÐUð
¨…d?²½«u?ł ©¨ U?!…œ® ¨W?O?O?¹WÇËU½ X*¹u?}Ä W" b|“ wJ?}M¹ñЗ…œ ¨sðU?!…œ
w²?*¹u}Ä d?OŽU?ý ¨W!…d?FO?ý wA}?! wMðdÖ«˙ ïÐ Ë W¹W?ÖñÐ ËËœ WJ½uÇ v"…Ë
∫X}†…œ ÊU¹ Æ…Ëu²ÝWÐ ©sðU!…œ® WÐ w²AÄ W¹ïÐ ¨…ËuÐW¼ WÖñÐ vÝ WÐ
XO²*¹ËWýïš ÈËWð…œ —WÖ
©X}½® «b¹«Ëœ WÐ
ÆÆÆXAÄ ≤∞¥‰ Æw¹«ËU¾†U# Íœ—UÝ wÇU#
WÐ …ËW?M²?? ÝW?Ðï?? š ¨Íd?? F? ?O? ? ýU½ ÂW¼ Ë W?? O? ? O¹WÇËU?½ ÂW¼ ¨‘…©X}?½® ËWz
Æ U³Ð ïÐ ÍU½U¼ ¨…ËËœd! Í—UÇU½ ¨…Ë…Ë«dJ¹—U¹œ wJ}A}!
ÆÆÆráÝW¼ ≥∏µ‰ Æ„W¹Wý«Ë „…Ë ©œd! ÊU¹—«œd#® X²¹œ U!U¼
‘ï?? #«—W??+ ÍW?? !…d~ýUÄ g?}? ! wM?ðd??Ö«˙ ï?Ð ¨W??²? ?Ý«˙ ¨…Ë…œd??! ÊU¹—«œd?? #
32

w+U??# ¨W½U?O? O?²?Ý«˙ ËW?z Í«ñ|Ë v"…Ë ¨s¹WJÐ wA?¹d¹W?Ý ÊU??#ï?š ÍœU?²? Ýuz
¨s¹…bÐ w½U!W#W¼—WÐ w$—WÝ ¨…ËW½«dÖWMš…˙ wJ|ËUÇ WÐ ¨W¹W¼ ÊU#…ËWz
—U?ł p|b½W¼ ÂW?!…œ XÝW¼ «Ë ¨W¹W¼ ÊU?¹«Ë—WÝ Ë g?}! u?}?ýWÄ Íd?F?O?ý
Æ…ËWð…ËuÐ  u$ g}! wMðdÖ«˙ ÊU¹ ¨«Ë—WÝ Í…ËW½UM}¼ ïÐ UO½Wð „W¹WýË
wáÝ w!UÄ Í…˙WÄô ÊïÇ
ÆÆÆË «ËW½ W" XAÄ ±µ‰©wá!® Ë ÍœUý ÍËËœdЫ˙ w¼
Æ…Ë«dÐ ïÐ ÍU½U¼ ¨b½W³ýUÄ Í…ËW½UM}¼ ïÐ UO½W𠨫œ…d}" ©wá!®
ñÄ wJ|—ËW¼W†WÄ ÊïÇ „…Ë
ÆÆÆW" XAÄ ≥≥≥‰ ©Æ˙Ë® wJ}¹UÐ Í…eO$W½ —WÐ W²}³ðËW!
wA?Oz W¹ïÐ ¨X?}M}?#U½ w½œd?!«b?}Ä …e?O?$W½ ÍU½«uð ¨X?}Ð ˙Ë „W¹UÐ —W?ÖWz
©Æ…ñÄ® Í«Ë—WÝËU¼ ¨W¹…ËWz UO½W𠩨…˙Ë® ËWz
WýË Ê…ËUš ÈËW½U¹…œ
¨vÐ«Ë @½W¼ „…Ë
©¨ «œ…Ë® “WſU! ÍËË˙ WÐ W!—W¼
ÆÆÆXAÄ ±µ¥‰ ©Æ U!…Ë® Èd0
dð“«Ëô …ËW" Íb½W?³ýUÄ ¨«œu?}ýWÄ ÍW?!W½«u¹œ wÖ—WÐ ËËœ —W¼ W" W¹W½«ËW"
∫X}Ð WJ¹œ ÍW#Wz UO½Wð
¨«œËË˙ WÐ ÊËWJÐ @½…b}Ð
ÆÆXAÄ ±µµ‰ Æ«œ©Ëu$WÇ® wðWLŠ…˙ d|˛W"
©°Ëu$WÇ® WÐ …ËËœd! Í©ï$WÇ® ¨b½W³ýUÄ w†U! ÍËUÇ —WÐW" WOO½ …ËWz
W½W²+W# w²ý…œ Ë Ê…b½WÐ X~MÝ
W!ü«Ë ÂW$WÄ wJÝUz …Ë…˙ w|˙
vÐW½ UOð ÍñÖ Í—U#…œ p}ýW"
31

W¹W?? ? ²? ? ?Ý˙ ËWz W?¹ïÐ ¨W?~½…˙ X?+W?? ?Š —W?¼ Ë W¹W?¼ Í—ï?? ?ł „W?¹ —W¼ ¨s?}†…œ
ÆWOO½ @½…ñ²+WŠ WÐ w²*¹u}Ä
«œU½ —WÐ Ë W¹W¼ p}Ýdð
ÆÆÆË …—ËW¼ ráÝW¼ ±µ∂‰ Æ, ©UOM†œ Ë ÂWłdðUš® È˙WÖU½ v"
ÊU??OJ}?!W?¹ W¹ïÐ ¨W¹W¼ ÊU¹U½U??# ÊU??#W¼ ÊU?O? !ËËœ—W¼ ¨U?O?M†œ Ë ÂW?łdðU??š
Æ UJÐ ËUÇ…˙ ¨Íñ³ð—u!WAO#W¼ W²*¹u}Ä dOŽUý dšUz ¨W¹…b|“
.óÐ p|—Uł UO½Wð s# W!
¨g¹ËWz ÂW¼ ¨ÈË…œ ‘ïš Âïð ÂW¼
.óÐ p|—Uł UO½Wð s# W!
rM|—ïð…œ ˛˘˙ wJAOð W½
ÆÆÆXAÄ ¥≥¥‰ Æg¹ËWýW~½U# ÍWH¹dð W½
W" Ë s¹W!…œ Í—WГWz W! ¨W¹…ËWz Ê«u?ł ÍdFOý w½U!WðWà?ÝWš W" p}!W¹
¨…ËWL?}ๅœ «˅œ—WÐ ÍW½«d?FOý WKÄï?! ËW" WJ}!W¹ W#Wz Æ…ËW?²}ÇU½ ÊU?#dOÐ
∫…ËW!WO¹—UJ²Ý…œ W!ËuÝ WÐ v"…Ë
.óÐ p|—Uł UO½Wð s# W!
¨g¹ËWz ÂW¼ ¨ÈË…œ ‘ïš Âïð ÂW¼
rM|—ïð…œ —ïš wJAOð W½
Æg¹ËWýW~½U# ÍWH¹dð W½
W" Ë …ËWM¹W?!W?½ …—UÐËËœ ©¨.óÐ p|—U?ł U?O½Wð s# W??!® ¨…d?²½«u?ł vÄ Â«Ë
Æ5}àÐ ©—ïš® ¨g¹©˛˘˙® ÍdÐ
ÊU!…d}²ÝWz
ÆÆÆráÝW¼ ≤¥µ‰ Æ4}!ËËdð…œ w¹UJ¹—Uð …ËWý ÂW!W¹
∫ u~¹…œ ¨W¹«ËuÐW½ ËuðUN}" wJ|dOŽUý u}ýWÄ —WÖWz
34

∫…ËuðU¼W½ …Ë…u}ýWÄ ÍU½U¼ WÐ s¹ñЗ…œ ÍU½«uð —Uł p|b½W¼ Æ…ËËœd!
ÊU#ïš w½W#Wð ÍW*O! W"
ÆÆÆË «ËW½ W" XAÄ ≤∂‰ ©Æs¹ñ!…œ® ïÐ Í…“Uð wJ|©Œd½®
ÆÍW?!Wšd½ „W½ W¹W?!W²?ý s¹ñJ¹…œ ÍËWz ¨W¹W¼ wJ?}šd½ p}?²ý Ëu?#W¼
ÆW²Ý«˙ ©¨s¹W!…œ ÊUAOM²Ý…œ ¨ïÐ w|u½ wJ}šd½®
Èœ …Ëö#W"
©Ê«—Uz w* ÍW!Ëu†…ó}Ö®
Èœ …ËôËW"
ÆÆÆráÝW¼ ¥¥±‰ ÆÊ«—UÐ Ë d+WÐ ¨pÝËËdÐ Ë …“—Wð
W" „W½ ¨X|œ …ËW½UÐUOÐ W" ¨r" ÍW!Ëu†…ó?}Ö ¨X|œ Xý…œ ÍU½U# WÐ Ê«—Uz
Æ…ËW²ý…œ
X# w~½WÝ „…Ë ÂU²Ý…Ë @½…œ vÐ
ÆÆÆW" XAÄ ≥±±‰ ° uÖW½ râO¼ Ë 5½WJ}Ä ÍU$U$ W#«œ
¨5½W?J}Ä ÍU?? $U??$ W¹…b?Ð ËuÐ…œW½ ¨X?¹ËuÐ @½…b?? }Ð X# Íœ—WÐ „…Ë W?? !
Æg¹bMàÐ wJ}½ïð WÐ Ë W~½…œ WMðU¼ ¨5½WJ}Ä ÍU$U$ dšUz
¨v²Ý…Ë…œ«˙ ÙWýUÄ —WÝW" «dÐï! u!…Ë
ÆÆÆráÝW¼ ¥µπ‰ ÆvM}JAO+…œ ©Ë «œ…œ è~MOÖ®
—U?# ÍW?#…œ ËWz ¨XšWÝ wJ?|—«“Uz ËUð W" W½œ—«u?š qðuâ?}Ä ¨Ê«b?à~MO?Ö
wðW?L†W¼ Í“U?O½ ¨«œU½ è~MO?Ö ¨X}M}JA?O+…œ Ë X}?²?Ý…Ë…œ ÙWýUÄ —W?ÝW"
ÆW¹W¼
øUJÐ wÇ W" WýË w~½…˙
ÆÆÆ Ë …—ËW¼ ráÝW¼ ππ‰ ø@½…ñ²+WŠ ÍWM¹ñ|“WJ"WÄ W"
vÄ w?A¹—ï?? ÝuJÝW?? ! Ë WM?¹ñ|“WJ?"ï??! ¨W?MO~?½…˙WJ"WÄ W?? ! W?M¹ñ|“WJ?"WÄ
33

Æ…dð—UÐW" ©¨Âó|˙…b†W¼ ïÐ XL†œ ÍWÄ—uš W!®
ÆÆ W" XAÄ ≥µ‰ ÆUJý Í—WÄuÝ X¹“—W³ýË…˙ Ë Ëuš
ÆËuÐ…œ d²½«Ë…˙ ©¨UJý Í—WÄuÝ X¹bMà³²ýË…˙® ∫ÍU³ðuÖ —WÖ
ÍW! r²ÝWЗWÐ  W$ ¨rMOÐU½ v½«u!
ÆÆW" XAÄ ≥∂‰ ÆÍW! r²ÝWÄ Ë ©d¹Ë“® ¨ÍW! —…œWЗ…œ
Æ…d²ýïš —«“ —WÝW" Ë d²²ÝË—œ WO}ł ËWz ïÐ ©e¹“®
©u}" —WÝ W½ö}¼® ¨„W¹©WýË® b½WÇ WÐ
ÆÆÆXAÄ ¥≥‰ ©Æu|eÐ XÝW¼® Ë ÂW! ¨s¹dÖUz ¨s¹dOý
ÍW??ýË® ÆW¹W½ö??}¼ —W?¼ g¹©5K}¼® d??šU?z ¨…dð—UÐW" ¨u??}" —W??ÝW" 5?K}¼
Æu|e³²ÝW¼ „W½ W²ÝË—œ ©¨s|Ëe³²ÝW¼
ÆÆÆW" XAÄ π≤‰ ÆÊU¹˛ wJ#W# ÍWJÄïÖ ¨Â…œ W¹U½ vðU!
ËËœ WJ?½uÇ ¨W¹W?? ÖñÐ ËËœ ©ÊU?¹˛® d??šU?z ¨W?? ²? ÝË—œ ¨ÊU?¹˛ wJ#W?? # Íï?? Ö
ÊU??O? ?#W??!W¹ ¨5ÝËu?MÐ wÐ…—W?? Ž w+—W??Š WÐ W?? ! wÇ —W??ÖWz ¨W?¹«b??}ð w?M|ËeÐ
W?AO?#W¼ u}?ýWÄ Íô v"…Ë ¨W¹WÖñÐ ËËœ —W¼ ‘©U?OÇ® ÍWýË ÆX|ËW?!U½—…œ
ÆW!W¹WÖñÐ
∫W??ÖñÐ vÝ „…Ë W??! sÇ…œ «œW†W¼ WÐ W?½«ËWz ¨W¹W??ÖñÐ ËËœ ©¨p*??}?#d??+®
ÆÊó}³¹…œ ©pÝ ¨v# ¨d+®
«b½ULÝUz w†UÐ d|˛W"  U!
ÆÆÆXAÄ ±≥∏‰ Æ «œ…œ ©pA|ËUЮ WJ¹—Wš
¨X}ÇW½ p?}ð …d?F?O? ý ËWz wA?}? ! Í…ËWz ïÐ ¨W¹W?Öñ?Ð ËËœ ©pA|Ë ¨UЮ
©pý ¨ÈË ¨UЮ W?ÖñÐ v?Ý WÐ ¨pA|ËUÐ Ë s¹W?³Ð «œW†W¼ W?Ð ÊU?#ï?š X}Ð…œ
Æ…ËWMOM|u2Ð
ËuÐ«Ë Â“UO½
36

ÊU!…d}²ÝWz ©ÍWðËu$W½˙…“®
Æ4}!ËËdð…œ w¹UJ¹—Uð ©ÍWJK}¼® …ËWý ÂW!W¹
ÍËU½ W½ u??}?ýWÄ ¨…ËËœd??! Í«Ë ¨W?O¹ñ??³ð—u?! ÍU??*|˙ wMðd?ÖËU?Ç—WÐW" …ËWz
ÊU?#W¼ u}?ýWÄ W$—W?Ý w}ł Æ UJÐ WJK}?¼ wÝUÐ W½ Ë X}M}NÐ WðËu?$W½˙…“
¨wðW¹u?O?ÝËu½ dð«Ëœ @½U?# vÝ W?! «œWJ¹œ wJ|d?F?O?ý W" w¹d?F?O?ý ÍWM|Ë
∫…ËWð…ËËœd! …—UÐËËœ
…ËU#—uJ†W¼ „W¹W!˘dOÐ
ÆÆÆráÝW¼ ≤µ≤‰ ÆvM}!ËËdð…œ ršU½ w#Wð
ÆŒU½ w#Wð WÐ g¹©w¹UJ¹—Uð® Ë W!˘dOÐ WÐ …ËËœd! Í©…d}²ÝWz®
«œ…œ v" X!W¹WK"“ ‘ïð
ÆÆÆXAÄ ≥¥µ‰ Æ«œ…œ ©Èñ+ ˙Ëuð® vÄ  Ëu#W¼
ÆÆÆráÝW¼ ≥∏∂‰ Æ«œ Èñ+ ˙Ëuð ÍW!W†UÖWŽ
ÆÆÆráÝW¼ ¥∂∂‰ ÆÂ…œ…œ Èñ+ ˙Ëuð ¨Âïš Í˛U! Ë sH!
wM?¹ñЗ…œ X?O? ?}? ? àÐ ï?ð °7ý „W?¹ —W¼ Ë ÊU½U?? ?#ËU¼ ¨Ê«b?|ñ?? ?+ Ë Ê«œ˙Ëuð
—ËËœ ÍW??!W†U??ÖW?Ž ∫X?}?àÐ Ëu?Ð ‚W¼ øX}??³ðËW½ó??#W½ “Wz Ë X}Ð „W?¹WÇËU½
Æ«œ Èñ+
ÆÆÆËuÐ U¹b¹˛«dð W!WLOK+
ÆÆÆW!WLOK+ w½«ËW†UÄ
XAÄ ≥¥π‰ Æ U¼ w¹Uðï! U²š…ËU½ W" ‘W!WLOK+
W! …u?OÝËu½ Í©rOK+® ¨W²?Ý«˙ W!© rKO?+® ÍdÐ W" —Uł vÝ ¨«œ…dF?Oý ËW"
WJ?¹œ wJ?|—U?? ?ł Ë ©—W?? ? ³? ? #«—W?Ю p|—U?? ? ł ¨«œ…d?? ?F? ? ?O? ? ý ËW?" —W¼ ÆW?ðËWÇ
ÆW²Ý«˙ ÊUO#…ËËœ ÍËWz W! ¨…uOÝËu½ Í©—W³½«—WЮ
ÆÆÆ«ËW½ W" XAÄ ≥±‰ ÆÂó|˙…b†W¼  ïÐ r†œ ÍWÄ—uš W!
35

Í…˙u?? ?š Â…œ—WÐW" …˙W?? ?á? ? #W" Ë W?? ?#W?? ²? ? ÝWz ©‘® Í«Ëœ W?" ©˛® wMðu?? ?Ö
∫ÍU³ðuÖ U¹dÐ ¨«œW!…dFOý wJÝ˙ïš
©ÆX½«Ë˛ W" —WЮ
ÊËË˙ Ë «dJýUz ÍW~†WÐ —«“W¼ ¨WO}Ä ÂW~†WÐ
XAÄ ±∑∞‰ÆÊËuÐ…ËWJ}Ä ©ÙUÝ —«uÇ® ÍW~†WÐ
 ïš w†UÐ ËËœ ©ÙUÝ —«uÇ® wÇïÐ
ÆÆÆXAÄ ±∏±‰ ø ï! WÐ œd! s# w½œ—WÖ ïÐ
s¹ËWz Íd??Oð ¨W?O? O½ p|d??O?ŽU?ý w?½ËuÐW¼ WР«ËñÐ ¨WM¹ËW?z Í…œ«“ d?F? O?ý
WM¹ËWz ËWz Í…œ«“ u?}?ýWÄ w½U!WJ?ÝU½ …dF?O?ý W" p}ýW?Ð ¨X}ÐUJ}ÄW½ w†œ
ÆÊ…ËËœ—«u2²*Jý WOO†UÝ—«uÇ
¨…˙W! w!W¹WáŠW$ ÊUNOł
ÆÆÆW" XAÄ ¥µ≤‰ ÆW†ô w!W¹WáŠW$ ÊUNOł
ËuÐW½ Â…œ w½WJ}Ä ÍËWz
ÆÆÆráÝW¼ ±∂¥‰ÆËuÐ ÆÆÆÆÆ WáŠW$ w†WÖ
ÍW?? ?ýË wýËu?ð ËË“ ËË“ ¨«b?? O?"W?? Ž —U?? ?O? ? ²? ? šWÐ Íd?? ?F? ? O? ?ý W?" ÊïÇ „…Ë
Ë ©”…—Wð® ËU½WÐËU½ Ë ©W??á?ŠW?$® ËË“ ËË“ g¹u?}?ýWÄ ¨X?OÐ…œ ©w½«“ï?Ý®
Æ…ËW²Ý˙ WðUš…œ g¹©œ«ËËWÖ®
ËuÐ ÊUL²AO½Uý ¨s# w½UL²AO½
œd! v" ÊUOOÇ ŒUz
ÆÆÆË …—ËW¼ ráÝW¼ ±µ±‰ ÆUO½œ Íœ«ËËWÖ Ë WłïŽ wÝ…—Wð
ÆÆÆÆráÝW¼ ±µ∏‰ ÆWMOÝ…—Wð Ê˛uJ0 …œ
wJ}½U#“ WÐ ¨W¹…ËWz d?OŽUý …—ËWÖ Íu?}ýWÄ w½U!WýW?Ö W½W¹ô W" p}!W¹
wMOÝËu½ Ê«Ë…˙ wJ}½U#“ WÐ ÍU½«uð —W¼ „W½ Ë X?}ÝËu½…œ Íœ—u! w½WÝ…˙
38

XAÄ ±µ∂‰ ÆÂe}# —WÝ ïÐ p|eÖd}½ WJÄWÇ WÐ ÂWJ²Ð
W?OO?²?*¹ËW?ýïš Í…œ«“ ¨e?}?# —WÝ Íe?Öd| ÊWJÄWÇ WÐ Ê˛ w½b½U?NÐu?ý U¹Uz
øw½«b$—WÝ „ËuÝ ÊU¹ W½U½ Ê˛ W" e|˙ øw²*¹Ëïš ÊU¹
—U¼WÐ ÍËWý ¨Èœ«œ ËWý W!
q! ÍW~ÑUð „…Ë wJ¹—Uð W!
ÆÆÆXAÄ ±∑∂‰ Æ—Uý Í©WM}KÖ® ËU½ W²|˛˙…œ
u??}½ W??²?|˛˙U½ q! v"…Ë ¨W?½«u??ł w!W¹WM?|Ë ©¨q! ÍW~ÑUð „…Ë w?J¹—Uð®
¨…ËW~½«˛dÐ u??}½ W?²|˛˙…œ ¨d?²? ²?ÝË—œ ÊU¹ ¨…Ë…ËUÇ W?²|˛˙…œ ¨…Ë…ËU?Ç ÍWM}KÖ
u?? }½ W" W?M}K?Ö d??šU?z ¨ÍËUÇ ÍWM?}KÖ „W½ ¨X?|ó|˙…œ q! W?Ð ÍËUÇ Ê˛ d?? šUz
ÆW¹«œËUÇ ÍW½ôU!
XOà}¼…œ vł ©ÂW!…—Ë˲® W!
©U#W!…—Ë˲® W" —ïš wJAOð
ÆÆÆXAÄ ±∏π‰ Æ…ËW²}â}Ä…œ Íïš ÍWâšuÐ
Æ…ËUÐd!W½ …—UÐËËœ Í©ÂW!…—Ë˲® ¨«œ…dFOý…ñ|œ W$Uð ËW" U¹dÐ
dð wJ|—Uł W½UO½«e0
ÊU²½U!W†UM# wM¹—WÝ ÊW!…œ “WŠ —WÖ
¨vÐ 5ý —WÝW" w!W2}L†ïÖ
ÆÆÆXAÄ ≤±±‰ ©ÆvÐ ÊUO¹—U¹ ÍWýËuýW!ËuÐ `OÝW# w†œ®
¨Í—U¹ ÍW?Ý…—W! „…Ë Êü«bM# ¨X}?Ð q¹U$ …ËWÐ p|d?O?ŽUý ¨…d¹W?Ý r}Ä
°ÊWJÐ `OÝW# wð…—“WŠ wJÝU½ w†œ WÐ W#WÖ
¨ïð w½«Ë©˛® ©‘®vÄ
dð w½«Ë˛ —˘“
ÆÆÆXAÄ ≤∞≥‰ ÆÂu¹ñÐ vÄ ÊU¹—ËËœ ÍW~|˙
37

ÆW¹W¼ wA|u½ wM¹ñЗ…œ w½UM}¼«œ Ë WýË WÐ Êœd?!W#WÖ ÍU½«uð uJ†WÐ ¨W¹W¼
¨ÊËuÐ «b?? Ö—W?? #…—W??Ý W?" ÊW??Ý…˙ Íœ—u?? ! ÍW?? ýË —˘“ ¨r}?? àÐ ‘…ËWz X?}Ð…œ
Æ…ËWMOAšWÐ vÄ w½U¹˛ u}ýWÄ ÍdFOý Íd×OÝ
2006. 12. 08

5ÝËu½ w½Ëu%“Wz

ìììììììììììììììì

wM?O? ? ?ÝËu½ w?½U?? ?#“ W?J½u?Ç v"…Ë ¨W?¹W¼ w?²J?}"U?¹œ p}?†W?? ?#ï?? ? ! »…—W?? ? Ž
p}†W?#ï?! W?! W?O?O½ XšW?Ý œ—u?! w¼ „…Ë ÊU¹W?!W?A?}?! ¨W¹W¼ ÊU?O?ýWÐËU¼
»…—W??Ž Í—W??ÝËu½ W¹ïÐ —W?¼ ¨W??O?O?½ wýWÐËU¼ wJ?}½U??#“ Ë W¹W¼ w²J?}"U¹œ
ÍU??²? *? }z w?½U??!W??š—WÇËU¼ W½U??#“ Æw?½«—WM|u??š WðU??Ö…œ œ—u??! w?¼ W" dðËË“
UÄËË—ËWz w½ôW?Ö ïÐ Æs½ï?! wMOðô w?½U#“ w?²J}"U¹œ p}†W?#ï?! ¨UÄËË—ËWz
…Ë«—«“ „W½ ¨W?¹U½Ëu?? ?³Ð W?? ?!W?? ?O? ? OMO?ðô W½U?? ?#“ ÍW?? ?²? ?ÝW?Ð«Ë ¨ËuÐd?? ?²? ? ýUÐ «Ë
wJ}?½U??#“ —W?? ÝW" …dðËË“ wÇ ¨W?¹«Ë d??²? ?ýUÐ g¹œ—u?? ! ïÐ ¨ÊU??!W?? O? O?¹WÇËU½
Æ6Ð ÊU?? !…—ï?? łË«—ï??ł W?? ²J}?"U¹œ Í—«œ—W?? ³? ²? ?Ý…œ Ë ÊËWJÐ È˙ œ—«b?½U??²? ?Ý
W" ¨“«ËU??O?ł wJ}~?½…œ w½…ËU?š W??²?}Ð…œ ËË“ —W¼ W??! WMO??$W?²?Ý«˙ Í—W??ÝËu½
üU?Ð wJ?|©ÊU?? ? #“® WÐ ¨ «u?? ? šU?½ d?? ? O? ? ?Ö «b?? ? !W¹W?ÇËU½ Í©…Ë«—«“® w?½«bM?¹“
ÆX}ÝËu½…œ
ËUz WÄ ÍdÐ…“ WÐ ¨X|dÖ…œ @M†u$ ÍdÐ…“ ÍWÖ—WÐ ÍW²šWÝ …œ—WÐUÖ ËWz
s¹d²$…˙ ¨ËUz ÍWÄ wOðW¹—W~¹—U! ÊU#W¼ WÐ gO½«uł ÍWýË ¨X}Ð…œ Êu!
È˙ ËUz ÍË…ñ|˙ „…Ë W! …ËËœd# wOÝU?# UO½Wð …ËWz ÊïÇ „…Ë ÆX}LÝ…œ Ùœ
wJ¹—W??š …Ë…—UÐËË˙ ÍË…ñ|˙ ÍW½«ËW??â? }Ä WÐ ËËbM¹“ wO??ÝU??# d?šUz ¨ U??!…œ
Íó?? }Ç ÍUÐ ÍW?½«ËW??â? ?}Ä W?Ð Ë …d|uÐ W?? A? ?O? #W?¼ gO½«u?? ł ÍW?? ýË ¨W¹W"W?? #
Ë«ËWð Íd²?!W¹ ¨WH¹dð Ë @½U?# „…Ë 5ÝËu½ Ë —WÝËu½ ÆX|ñ+…œ …ËW?OO²?AÖ
W" w?²? ? š…Ë—W?? Ý W?" ¨Ê«Ë —W?? ?³†œ Ë —«b†œ „…Ë 5?ÝËu½ Ë —W?? ?ÝËu½ ¨ÊW?? ?!…œ
¨«œ…u¹“U?? ? ! w?²? ? š…Ë—W?? ? Ý W?" ¨Ê«Ë ˛˘˙ Ë ËW?? ?ý „…Ë ¨«œ…ËW?½«uð Íd?? ? ²? ? ?!W¹
40

±π∑π ‡ ±π∂µ Íd?? F? ? O? ?ý ¨…u?|ñ?? ! W" ËË˙ Ë «ËW?½ W" XA?Ä ¨u?? }? ? ýWÄ x†Ëb?ÐW?? Ž ©±®
Æd}"ËW¼ ≤∞∞∂ …œ—…Ë—WÄ wð…—«“…Ë ÍW½U2ÄUÇ
≤∞∞µ ‡ ±π∏∞ Íd?? F? ?O? ?ý ¨U?? O?Ç rH?? }? ?!˙ Ë …—ËW¼ r?á? ?ÝW¼ ¨u?? }? ?ýWÄ x?†ËbÐW?? Ž ©≤®
Æd}"ËW¼ ≤∞∞∂ …œ—…Ë—WÄ wð…—«“…Ë ÍW½U2ÄUÇ

39

VO?łW½ ÆsJ¹e½ …Ë…d?FO?ý W" …bM}¼ W¹ïÐ ¨s½b½«Ëœï?š Ë ÊËË—…œ Í“«˙ Í…œ«“
ÍdÐ W" ¨W?½«—UJðW??ÝU??O? Ý „W½ ¨b½«u½…œ w²??*|u†W?¼ W½«d??O? ŽU?ý “Ëu??H? ŠW??#
Ë  —u! ÍW?²Ý˙ WÐ ¨Íñ?³ð—u! WÐ w²?AÄ ¨Ù«“ wJ|dO?ŽUý „…Ë ¨Í˙œ«œó|—œ
—U?? ? ?! ÆXÝW?Ð…œ ¨X|d?~?³†W?¼ „W¹…ËW?½«bJ?}?" b½W?Ç W?? ? ?! p|e?? ? ?#…˙ WÐ ¨ñ?Ç
w½U?#˘˙ w½U?!…e?#…˙ ¨œd?! v" ÊU?¹«Ë«œ d?*?O?# W"  üW?Ý…œ Í…ËWz W?²?A?O¹W?Ö
¨WOO½ 5ÝËu½ ¨—WÝËu½ wO?!…—WÝ w!—Wz Æ…ËWðUJÐ wý ©„…˙WÖ w½ü«bM#®
W?²? Ý˙ Í…ËWM¹ñ??Ý ¨W?O?O?½ …˙WÄô Í…ËW½œd?!ñÄ ¨wðW??O½U?!W?MO?ÝËu½ w½œd??!—«óÐ
©±®ÆW½U!W²*¹u}ÄU½
¨…ËW?!WO?O½«—W~O½ Í—UÐ d?|˛WÐ X}Ð…œ ¨ U¼ wMO?ÝËu½ w²?š…Ë W! —W?ÝËu½
∫W¹…ËWz 5?ÝËu½ ÆX|d??ÖU½ «—Uz ¨X}??ÝËuM¹W?½ ¨…ËËœd?! w?½U?Ý«—W?¼ ÍËWz Uð
«Ë ÊU??#ï??š wOðW??³¹U?ð w½U¹˛ w!˘ñ??OÇ ¨X?}ÐW¼ ÊU??#…ËWz ÍU½«uð ÊU?¹ …d¼WЮ
Ë WJ?¹œ w½U?? ÝW?? ?! w½U¹˛ W?Ð X}Ð  W?? ?³¹Uð W?? !W?? ?!˘ñ?? OÇ „…Ë ¨…ËW?M¹ñ?? }?~Ð
w½U?¹˛ W" ”U?Ð „…Ë ¨…ËWM?¹ñ?? ? }~?Ð «Ë ‘WJ?¹œ w½U?? ? ÝW?? ? ! w?½U¹˛ w?!˘ñ?? ? OÇ
¨rÝËu?M¹…œ s# ÍËW?z ¨ËuÐ«Ë X}?Ä —W?? ÖWz ©≤®©Æs¹W?JÐ ÊU?? ?#ï?? š wO?ðW?? ³?¹Uð
w}??ł W??! WJ}?ðWÐUÐ w½œdJ?ÝUÐ ÊU¹ ¨X½U¹˛ W?" W?!W?¹…˙WÄô Í…ËW½œd??!—W??ÝWÐ
—WÖWz ¨X¹W!…œ +U?!W#W¼—WÐ W" Í“«uA}Ä w#—WÖ W?Ð UÝËWz ¨WA¹ïð wšW¹UÐ
ÆX¹…bÐ vÄ ÊUOšW¹UÐ WðWLŠ…“ ¨…ËWOOMOÐW½ «bM# w½U!WMOÝËu½ W"  ïš
¿

«b¹W!W†U# ÍUÖ—…œ WÐ w!W¹ïKÐUð ¨ËuÐ…œ 5ÝËu½ w†U$—WÝ W! Í«u~½W#W¼
…Ë…—Ë˲ WMðU¼ ¨X?š…u?A?}Ä wMðËW?JJ|˙ vЮ ∫«d?ÝËu½…œ w}?" ¨wÝ«Ë…b†W¼
ÊU?*MOz W?! ¨ËuÐ „W¹WA?OÄ ¨ËuÐW½ …d¼WÐ ¨5ÝËu½ ¨ÍË s?! W" ©ÆW¹Wſ…œW?$
ÍW!W²šu?!® w½U#˘˙ Í—WÝËu½ ¨ËU²Ý X¹—U¼ wÇW! ¨X}?³Ð Íd}+ X}½«uð…œ
W" W?~−?? ?}?Ð s# ¨X?M}?¼…œ«œ V}?? ?²? ? ! W?¹«œu?? ?š …ËW?z® ∫ u~¹…œ ©¨Âï?ð ÂU?? ?#
©ÆrO½ dð wâO¼ ¨p|d}#Uz
42

p?}?" ¨sÐ…œ Íb?? ? ? ?!W?¹ w†W?J?}?ð p|—ï?? ? ? ?ł W?Ð ˛˘˙ Ë ËW?? ? ? ý p?}? ? ? ?²? ? ? ? š…Ë
WÐ wÐ…—W?? Ž wM¹b?? }? ×? ?# Ë …ËW†U??ŠW?? # ÍW½U??š W?? ²|ËW??!…œ ÊU?¹…ËW½œd??!U?? O? ł
Æ U!…œ ÍWÝUM}Ä ©¨ÊËËœ—WÖ w¹ËWMŽW# wM¹ñÐ…—U#®
ïÐ Íï?š w²?š…Ë s¹dð—˘“ —WÝËu?½ ¨W²?š…Ë —W?ÝËu½ ÍW¹U?#—WÝ s¹d?²?šd½WÐ
ÂW! Ë …ËW²}M|uš…œ —˘“ —W?ÝËu½ ¨ U!…œ ÊUš—Wð ¨5ÝËu½ „W½ ¨…ËW½bM|uš
¨W?OO½ —U?! vÐ  W?$ —WÝËu½ ÆX}†…œ ÂW?! Ë X|d?Ö…œ ÈuÖ —˘“ ¨X}?ÝËu½…œ
ÆWMO?ÝËu½ w?J¹—W?š ÊU¹ ¨W¹…ËW½bM|u??š w†U?$—W?Ý ÊU¹ ¨W†U?$—W?Ý W??A?O?#W¼
‘W½«ËWz ïÐ ¨ U??!…œ 5ÝËu½ WÐ X?Ý…œ U?−MO?z ¨X|d?Ö…œ ó|u?M²?Ý…œ —W??ÝËu½
w½U!W?#W¼—WÐ Í…ËW½bM|uš WÐ XÝ…œ U?−MOz ¨ÊdÖ…œ ó|uM²Ý…œ W?! X}ÝËu½…œ
˙ï??ý «b¹W??!W½U??L?²? A? O½ w½U??!W??O¹b½W9W??³¹Uð WÐ d??²†Ëu??$ Uð —W??ÝËu½ ÆÊW??!…œ
W" «b½U?N? O?ł w½U?L?ÝUz WÐ Ë X}?M|“WÐ…œ ÍW?!WðüË Í—ËuMÝ dðËË“ ¨…ËW??²?}?³Ð
Æ «œ…œ ÙUÐ ÍWI$Wý
Íe?}¼ ïÐ ‘Ëu½ñ?! ¨5ÝËu½ w²?š…Ë—W?Ý ¨WJ}?ÝW?! WMO?$W?²?Ý«˙ Í—W?ÝËu½
wÝdðW??# W?" Íï??š Ë …ËWðU??!U½ wA??}? !—W??Ý W?" èÝ ¨ UÐU½ „W¹U??*?|˙ ê}¼
w¹b½W?#ïJý «˅œ—WÐ W²?*¹u?}Ä —WÝËu½ Æ…ËW?²}Ð…œ ÍËË˙ Ë…—WÐ ¨…ËW?²|“œU½
w¹bMà?³ðËu" W" “«ËU?O?ł —˘“ WJ}?²?ý —W?ÝËu½ w¹b½W?#ïJý ¨X|e|—U?áÐ Íï?š
„W½ WM?O?$W??²? Ý«˙ ÍËËó??}? # ¨ËËó??}? # „…Ë WJ}??ÝW??! —W??ÝËu½ Æ—«bðüW??Ý…œ
WÐ W?? ! X?}†…œ …ËWz U?? O?½Wð v"…Ë ¨X?|d|œ…œ«˙ Ê«Ëu?? #W¼ ï?Ð Èu?? Ö ¨W?? ²? ?šU?? Ý
wM?¹ñЗ…œ ¨X?}ÐW¼ w?²? ? *|u?†W¼ W?? ?²? ? *¹u?? ?}?Ä —W?? ÝËu?½ ÆX}?½«“…œ w²?? ?ÝË—œ
…ó?O?$ W" WÄd?Ç W?A?O?#W¼ d?šUz ¨W?O?O½ b?MàÐ w~½…œ WÐ w²?*¹u?}?Ä ¨X*|u†W¼
Æ…dð—W~¹—U!
w½…ËU??š U¹˛ Uð v"…Ë ¨…Ëu?ÐW½ “Ëu?H? ŠW??# VO??łW½ Í—«ËU¼ W" w?|u?Ö ”W??!
sL?? }?¼ w!W¹…u?? }? ? ý WÐ Íï?? š w²?? *?|u†W¼ ËW?z ÆËuÐ X*?|u†W¼ s¹d?? ?²½«u?? ł
WJ½u?Ç ¨Ê©‘ï¼ w"ïÄW??ý® Í“U??³|˙ WÐ —W??Ý W??! ÍW½U½U??#˘˙ ËWz ÆÍñÐ…œ—…œ
41

…bM}?¼ ¨W¹W¼ g¹«Ë Í—W?? ÝËu½ ¨W??#W¼—W??³? ?#W??! ¨W¹W¼ —W?? ÝËu½ ÊïÇ „…Ë
w½W?#Wð W" ¨ÊuML?O?Ý Ã—ï?ł ¨W¹W?¼ wMO?ÝËu½ ÍW?Ö—U?! XO?}†…œ ¨X}?ÝËu½…œ
…œ WÐ ”ü«Ë —UÖœWz ÆËu?³O?ÝËu½ w½U#˘˙ œW?Ý—«uÇ ÍWJ¹e½ ¨«bO†U?Ý XÝWý
¨Ê…b?½W" W?" ¨ËWz w?#…œ—W?? ? Ý W?¹ïÐ ¨w?ÝËu½…œ w?J}?½U?? ? #˘˙ ¨p?|˛˘˙ …œ“«Ëœ
∫œd!…œ vÄ w²Ý…œ Êï+W"Wð w~½…“ WÐ W! …Ë…Ëu³Ð ËxÐ p}!ïł
ør|ËbÐ «œ©”ü«Ë® —«œe|˙ ÙWÖW" +«uð…œ ©¿®
Æ…ËËœd! p}½U#˘˙ wMOÝËu½ WÐ w²Ý…œ …“Uð ¨…—Ëu³Ð ©¿¿®
Æ U!…œ ÍË«ËWð Uð ¨,…œ È˙…ËUÇ è}¼ —WÝW" ¨WýUÐ ¿
Í…ËWz ï?Ю ∫X}?†…œ ¨…u?? ?O? ? ÝËu½ Í©Ê«“—Uð® ÍËW?z ¨˘“—ïÐ f?¹«˙ —U?? ?ÖœWz
∫W²*¹u}Ä ¨XOÝËuMÐ Èu½ wJ}½U#˘˙
ÆXOÐ b}#uzU½ wJ}ÝW! ¿
ÆXO³ðU¼ ïJ*½ wýËuð «bJ|—«uÐ Ëu#W¼ W" ¿
ÆX}ÐW¼ XýïšU½ Ë«ËWð wJ}½U¹˛ ¿
ÆXOÐ —«e}Ð w½U²Ý—Uý w½U¹˛ W" Ë«ËWð ¿
©≥®©ÆX}ÐW¼ «b½U#e|˙ W" XO¹«“…—Uý êO¼ W½ ¨…ËW²OM|u2Ð êO¼ W½ ¿
˙Wý® Ë W¹UO½œ wÝËuM½U#˘˙ s¹d²?½“W# „«e"WÐ ¨W¹«Ë w}Ä ¨Âï# XÝd#ïÝ
·ï?? š«d?? ²? ?Ý ÆW¹U?? O½œ w?½U??#˘˙ s?¹d?? ²½“W?? # g¹©Íï?? ²? ?*"ï?ð® Í©w²?? ýUz Ë
Ë wðW¹UÑ˘d# w½U¹˛ ÍË«ËWð w!W¹WM|Ë® ∫X}†…œ w²ýUz Ë ˙Wý WÐ  …—UÐWÝ
¨W½ôW??Ö Ê«u??}½ w}?½ö?L?K# Ë „˘d¹œ ÍË«ËWð w!W?¹WM|Ë ÆW¹U??O? ÝËË˙ Ëu??#W¼
¨w¹…—ËW??Ö ¨Í—U?O? ²? šWÐ p†W?š ¨ «œ…œ ÊU??A? O½ p}??²?ý Ëu??#W¼ W??!W¹WM|Ë
©Æ…ËWMMOÐ…œ «b}ð w½U¹ïš w#Wš Ë Í—…Ë…d|u!
wðËW½ …bM}¼ ¨w?½W#W?ð Í«dÇ® ∫W¹…ËWz ¨”ËuM½U?#˘˙ ïÐ Xý s¹d?²?ýï?šU½
Ë…—WÐ W?? ! ©ÆX|ËWJÐ W?J¹œ wJ}½U?? #˘˙ wMO?? ÝËu½ ÍU¹d??+ ¨X?}ÐU??#W½ «b?? }ð
44

Í«u~½W??#W¼ WÐ s¹U??²?ý œ˘d?ðd?O? Ö ¨w¹UJ¹d??#Wz Íd?O? ŽU?ý W?½˛ ÊU?OJ|—U??ł
ÊU?? !W?? ÝW?? ! wÝU?Ð —W¼ ïð d?? šU?z ¨XO?? ÝËu½W?? #U½˛˘˙ X?O? ?}†…œ ïð® ∫X?}†…œ
¨X}†U½ …ËW½U¹…—UÐ W" êO¼ ¨ U?!U½ w½U!…—W²?!…—U! wÝUÐ —W?ÝËu½ ÆX¹W!…œ
∫X}†…œ w?}Ä g¹b½…ËUÄ «—“W??Ž ©Æs?|ËbÐ Ë s¹óÐ ÊU¹ï?? š ¨X|˙W??Ö…œ ÊU??O? }"
ÊU??!W??²? ý w?ÝUÐ Í—U??!U??Ý WÐ X?O½«uð…œ Uð ¨WM?}? NÐ Ë«—b??HÄ ÍW?ðu??Ö W" “«Ë®
Ë ”Ëu?½W?? ? #U?½˛˘˙ ÊU?? ? #…“ËU?¼ X}?½«uðU?½ ¨Ëu?Ð«Ë w}?Ä Í«u~?½W?? ? #W?¼ ©ÆWJ?Ð
WÐ ¨«œ Í—U¹ñÐ Ë UM}¼ wÝËu?½W#U½˛˘˙ Í—U?! W" Í“«Ë W¹ïÐ ¨X}Ð g¹—W?ÝËu½
ÊUO?²ÝW¼ W?! X}ÝËuMÐ W½U?²ý ËWÐ  …—UÐWÝ ¨“«u?}ý s¹d?²½UÝUz Ë s¹d?²ýUÐ
Æ U!…œ vÄ
¨5ÝUM¹…œ Íïš W! ÊËuÐ W½UÝW! ËWz —W¼ ÊU# ”U#ïð w½U!…—W²!…—U!
w½U?!…—W²?!…—U! ÆÊ«œ…œ w½U?AO½ dðb½W?#W†Ë…œ Ë d²†Ëu?$ w!W¹…u}?ý WÐ v"…Ë
ÊU¹ï??š w?šU½ w†W¹«ñ|u?? Ö ¨…ËW½œd??!d??OÐ Ë Êœd?J²??ÝW¼ ¨ ËW??!u?? *†W¼ „…Ë
ÊËuÐW?¼ ÆlO?? $«Ë ÍWK¹ï?? ! „W½ ÊËu?Ð ÊU¹W?? !…—WM}?¼«œ wÇWJK?# d??²?|“ ¨ÊËuÐ
¨ÊW!…œ È˙ ïš…ËU?!WÐ …bM}¼ ¨„Ëd³½œuÐ w½U#˘˙ w½U?!…Ë«œËË˙ ¨ËuÐ«Ë ÊUO}Ä
ËWz ÍW~½ï?Ý W" wÇW! ¨…uO?$WÇ «œ˙u$ W" w!W¹W?J*O"UÖ XO?}†…œ W!W?³}?²!
Æ dÖ—…Ë wà}Ðï½ ÊU# ”U#ïð ¨…ËW½U#˘˙
wM?¹—…Ë ¨p}†u?? Ö w½ïÐ ¨W?¹W¼ «Ë Í—U?? ł® ∫X}†…œ Êu?ML?? O? Ý Ã—ï?? ł
WÐ XÝ…œ Uð Íb?O?z Ë ˙W?Ö WðU?š…œ rM¹…“ wM}?ýU?# ¨„W?¹W?ýË ÊU¹ ¨„W¹üW?Ö
wð«ËUz ËW?z ©ÆÂW?!…œ v!Ë«˙W?†œ Ë w½«—W~O½ WÐ X?ÝW¼ —W¼ ¨ÂW??!W½ 5ÝËu½
w#…œ ÍËË˙ „…Ë ¨X}ÝËuMÐ ÊUÝUz …bM}¼ wJ|“«u}?ý WÐ WAO#W¼ ¨ËuÐ…ËWz
WÐ »…œWz ¨r?ÝËuMÐ p}?½U??A? šW?Ä Â“«u??š…œ® ∫ u~¹…œ W?¹ïÐ ¨X}Ð Ù«b?M# W"
W½U??²?ý ËWz ïÐ U?½U¼ ¨ÊU?*MO?z Í…ËWM¹“˘œ ïÐ X|ËW??#…œ ¨X}?³? OMOÐW½ …ËW?¹ï?š
vÝ w½b½U?ý…Ë WÐ ¨Ê«e?O?Ý ÊïÇ „…Ë Â“«u?š…œ ÆÊ…ËW?F?O?$«Ë u¹œËW" W?! ÂW?³Ð
Ë rM}NÐ —U?!WÐ «dJýUz ÍWýË «ËUz gOM# ¨UA}?!…œ wJ|u}Ý ÍWM|Ë ¨W?âà+
©Ædð wâO¼ Ë s½«uł UO½Wð W! …ËW#ñ*Ð W½U²Ý˙ Ë WýË ËWz
43

uJ†WÐ ¨W?OO½ d?ÖWMš…˙ —W¼ „W½ ¨ U!W½ wÐ…œWz wJ|—U?! w½U!W½«u?ł W½W¹ô
d?? ²|“ ¨wMO?MOÐ v" ó?? }Ç Ë …ËW?MO?? ÝU½ w½«u?? ł ÆW??O? ?O½ gO?? !UÇ w?J|—WM|u?? š
W?²?*¹u?}Ä ¨d?ÖWMš…˙ Z¹œ—W"ï?! Íô ÆW¹W¼ …Ë…—WM|u?š Í©œu?š® WÐ w¹b½…u?}Ä
Æ…ËWðUJÐ sý˘˙ —WM|uš ïÐ È˙ ¨p|d~†WN†W2ýW# „…Ë
w²š…Ë—WÝ W¹ïÐ ¨…d²½«Ë«dH†U¹Wš Ë d²!UM²ÝW¼ w¹UÝUz w½UÝW! W" dOŽUý
W??²? ÝW??ł—W?Ð d??F? O? ý WÐ Íï??š wO?? #W??šËU¼ Ë X|˛W¼…œ w?½«œó¹Ë ¨ U??Ý…—U??!
Í…ËUÇ—W??Ý U?O½Wð ¨W??O?O½ g?}?!«ñ??$—W?Ý w!W¹W??#W?Ö U??O½Wð d??F?O? ý Æ U?!…œ
ïÐ  U!…œ ÊU?L!W#ï?! WJ|—U!ï¼ ¨p}²?ý Ëu#W¼ g}Ä ¨W?OO½ ó}Ç wMO?AšWÐ
¨d?FO?ý w!˘d?! Æs¹W~³?}ð w}" Ë 5M}~½W?*?³†W¼  W?I?O$W?Š 5½«u?²Ð Í…ËWz
¨XÝW¼ w½b½«˛ËË—Ë ÆÙU¹Wš Ë “ïÝ WÐ ÍËUÖ—UÐ W!W?OO²Ý«˙ Í…ËW½œd!—WÝWÐ
¨…“ï?? ?Ý w½b?½«˛ËË—Ë wJ¹—W?? ?š U?? ?O½W?ð Í…d?? ?F? ? O? ?ý ËW?z ¨W½U?? ?ÝUz w?J|—U?? ?!
ÆWOO½ üUÐ wJ|dFOý
wýËu?ð p|—ï?? ? ł WÐ U?ð…—W?? ? Ý ¨…ËWMO?M|u?? ? š…œ Ê«u?? ? ł wJ?|d?? ?F? ? ?O? ? ý W?? ? !
ÊU?ÝUz d?šUz ¨s¹WJ?Ð W?!…d?F?O?ý WÐ ˙…ËUÐ WðW?L?Š…“ W?! ¨5Ð…œ ÊU?#˙Ëu?Ý—W?Ý
„…Ë ¨ «bЗ…Ë ÊU?*MOz Í—U?! W" XÝ…œ b?½…Ë«œu?š ¨s¹WJÐ …ËWÐ «ËñÐ ¨W?O?O½
Ê«u?? ?ł Íd?? ?F? ? O? ? ý Æ…ËW?MOÐ…œ ÍËË˙ Ë…—W?Ð ¨«œ©”˘d?? ?O? ? #ï¼® Íd?? ?F? ? ?O? ? ý W"
WMOAšW³½UOÖ Ë W½U*MOz wŠ˘˙ w#W¼—WÐ ËuJ†WÐ ¨WOO½ lO$«Ë Í…ËW½«b~½…˙
w½U!W?OOðW?³¹Uð W²ý W" ”UÐ W?! üUÐ ÍdF?Oý ÆÊU!W?OO½U*MOz W?½“W# U¼WÐ WÐ
W?! Ë W¹W¼ wO½U*MO?z Ë w²A?Ö wJ}!˘˙…ËU½ —W?¼ ¨ UJÐ g¹dO?ŽUý Íœu?š
ÍW#UMM¹˛ Í…ËWMOÝËu½ wJ¹—Wš —W¼ ¨…ËWðUJÐ —WÝWÐ wA¹ïš w½U¹˛ dOŽUý
dO?ŽUý W! ¨W?OOðWL?OKÐ ÍW½UA?O½ …ËWz® Z¹œ—W"ï! Íô ÆWO?OðW¹UÑ˘d?# Ëu#W¼
wOðW¹U?ÝW?! Ë œu?š WÐ ÍïðËWz w!W?O¹b½…u}?Ä ¨…ËWðUJÐ —W?ÝWÐ «Ë w"W~ðWÐUÐ
¨ÊU??#ï?š Í«˙Ëd??OÐ ¨W½U??ÝUz wJ|—U??! …ËWz ¨W¹«Ë w}?Ä ËWz ©ÆX}ÐW½ …ËW¹ï??š
«Ë w½U?? ÝW?? ! ¨WðW?? L? ?Š…“ …ËWz ¨s†U¹W?? š Í…œ«“ W?? ! p}½U?? ÝW?? ! ÙUÄ WM?¹…bÐ
ËW" X?}Ð “«ËU?? O? ?ł Ë«ËW?ð ¨s¹óÐ «œ«Ë w?J}?? ł—W?? #u?"W¼ W" W?? ! 5?M}?? I?†u?? 2Ð
46

êO¼ ¨s¹W??!…œ vÄ w²??ÝW¼ vłW??³?²? Ý…œ ¨…ËWMOÐ…œ …—ËW??Ö wJ}½U??#˘˙ ÍËË˙
W" W?J|—ï??ł 5?ÝËu½ Æ5Ð …—ËW?? Ö wJ|d?? ÖWMš…˙ ¨W?? O? O½ …ËW?Ð ÊU??L? ?²? *¹u?? }Ä
wM?ðu?? Ö WÐ ¨…ËW?? ²? ?}ÐU½ s?|ËU?? š ¨ËUz Ë ÊËuÐU?? Ý W?Ð ÊU?? *MOz ¨ÊU?½«b?? }? ?Ὣœœ
W" …ËWMOÝËu½ w|˙ W" ¨ó?}³²Ý«˙ Í—W?ÝËu½ W¹ïÐ ¨…ËW²}Ð…œ ó?!UÄ ÊU!WOO?²Ý«˙
ÆW¹«œ—WM|uš Ë Íïš Í…ËW½œdJM|ËUš w†ËW¼
Íïš «œ…ËWz ÍËUM}Ä W" X}ÇU½ ¨ «œU½ u¹d+ —WM|uš ï~²Ý«˙ wÝËuM½U#˘˙
¨U½«u?²}Ð Í—WÝËu?½ ÆX}M|u}?AÐ w½U!…—W?²!…—U! ÍW?M|Ë ¨ «bÐ ÊUA?O½ Ê«uł
p}ðW?àÝWš …ËW?OO½U?!W#W¼—WÐ WÐ W½ ¨X}?Ð Íïš w¼ ¨WO?}Ä w!W¹W!˘d?OÐ W½
W" —W?? ÝËu½WJ"ï?? !® Æ…ËWMO?? ÝUMÐ wMO?? ÝËu½ Í“«u??}? ?ý ¨…ËW¹ï¼ W?Ð Uð ¨…—U¹œ
UÐ …u?? }Ä Íï?? š W??! ¨Í—W?Ð wKł g¹ËW?z d??šU?z ¨X}Ç…œ „U?? ýïÄ Í—WJA?¹U/
©¥®©Æ…ËËœd! wM¹«e¹œ Íïš W½ ¨wðW¹ïš w¼ W½ ¨ «œ…œ
¿

wMO??ÝËu½ Í«Ëœ ©±∏≥¥ ‡ ±∑∑≤® Z¹œ—W"ï??! —WK?¹Uð q¹ï??#U??Ý wÇ —W??ÖWz
w~½UÐËU½ dOŽUý „…Ë ©W!…dOÄ W½«ËU¹—…“ WÐ  …—UÐWÝ „WOO½«—ïÖ® ÍdFOý
«œW½«ËWz Ëu#W¼ ËU½ W" ¨…Ë…©e½ïLOÝ —WÝ—Uz® ÍW~½«Ë˙ W" v"…Ë ©µ®¨œd!—…œ
d?²½“W??# Z¹œ—W"ï?! W" ÊU??O?ÝW?! ¨…u?O? ÝËu½ Íe?OK~?MOz WÐ ÊU?O?O?Ð…œWz ÍWMš…˙
w½U??Ý«—W?¼ Í…—«“Uz ËWz Í—U??# w?½œd??!ñ??Ý ïÐ p}?½üU??Ý Z¹œ—W"ï?? ! ÆÊËuÐW½
ó?Ö WÐ ÊU?#«˙ Ë …ËW½œd?!d?OÐ WÐ dð«Ëœ v"…Ë ¨œd?Ð…œ Êu?O?+Wz ïÐ ÍU½U¼ ¨ËuÐœd?!
¨…ËW?½˛ w?M?ðd~?#«—U?z Ë Íd?|u?Ð ÊU?? ? ? ?#W?¼ W?Ю ∫ u?~¹…œ Ë …Ë…Ëu?Ç…œ «œ—«“U?z
©ÆÂdÖ…œ —«“Uz ÍWÖ—WÐ
…ËWz ïÐ «b?O?}?ð W?! W?−¹œ—W"ï?! Í—«œËU½ wJ|d?F? O?ý ©w!ï?#W?š ÍœËËd?Ý®
dÖWMš…˙ Æ…Ë«œ X?Ý…œ W" wMðdÖ—…Ë XýËd?Ý wO½«uł W" ó}?Ç ÍU½«uð ¨ÍdÖ…œ
Í—U?! W?" ó?}Ç ¨X}?ÐW¼ Í…ËWz ÍW?I? O"W?Ý W??²?*¹u??}Ä ¨p}??²?ý Ëu??#W¼ g}Ä
WÐ XÝW¼ ÍËW?z Æ…ËW?²? }?ÝU?MÐ w½U??!W?O? OðW??³¹Uð W½W¹ô Ë X|d?~З…Ë Í—W½u¼
45

¨X}ÐW½ p¹«œ W?" Íd?O?ŽU?ý WÐ ÍËWz ¨d?O? ŽU?ý W?²?}ÐU½ e?O?Ö—W?¼ ¨X}ÐW½ Íóð
 WL?OKÐ ÍdOŽU?ý Ë dOŽU?ý WÐ X}ÐU½ ¨…ËW½œd!d?}+ïš Ë oýW?# w|˙ W"  W$
wš˘œ W?" —W¼ “ï?? Ý Ë XÝW?¼ „…Ë ¨w½W?? #Wð w?½U?? AJ†W¼ W?" 5ýïÄËU?Ç WÐ
Æ…ËW²}M}#…œ «bO†«bM#
WÐ …bM}¼ ¨ÍË g?}Ä ”W?! ¨«b¹e?OK?~MOz ÍWMš…˙ W" W??!® Z¹œ—W"ï?! Íô
ÍU¹˛ï"ïJ¹UÝ Í…Ë«—«“ …d?ÖWMš…˙ 5#W!W¹ Ë …ËËœd!W½ w†U¹W?š wÝUÐ w†Ëu$
Ë «b?ýË…˙ s¹d?²?ýUÐ W" W?¹Wðu?Ö s¹d?²?!UÇ® ∫d?F?O?ý ©¨…ËWMš…˙ u?}?½ Wð…ËUM}¼
Ê«u}½ W?" „WO¹b½…u?}Ä …—ïł ¨W¹…ËWz üUÐ Íd?FO?ý w½U!WðW?àÝWš W" p?}!W¹
w!W¹W?ðu?Ö —W?¼ w}??ł W" ÊU??#Uð«ËËU¼ w!W?¹Wðu??Ö —W?ÖW?z ¨W¹W¼ «b??O½U??!Wðu??Ö
 W?½U½W?ð ©Æ «œ…œ XÝ…œ W?" ÍW?? ? !W?? ? O? ? ?O½«u?? ? ł W?" p}?? ? ýW?Ð ¨U½«œ ÍW?J¹œ
W?" p?}? ? ? ? !W?¹ W?" p|œ—W?Ð W?? ? ? ?$W?Ä ËËœ W?Ð 5?½«u?ðU?½ ÊïÇ „…Ë® ∫ u?~?¹…œ
wJ|d?FO?ý W" „W¹Wðu?Ö 5½«uðU½ ‘«Ë—W¼ ¨5M}N?З…œ d*?O# w½U?!W!WÇËu?$
…dFO?ý ËWz ¨Ê«uł ÍdFO?ý ÍË Íô ©Æs¹˙ï~Ð dOá?*!Wý ÊU¹ Êï²à?O# ÍüUÐ
ËWz ËuJ†WÐ ¨X}AšWÐ…œ vÄ ÊU#ó}Ç «œ…ËW½bM|uš 5#W!W¹ W" UO½Wð W! WOO½
©∂®Æ5MOÐ…œ v" Íó}Ç d²|“ ¨«b|u½ w!W¹…ËW½bM|uš u#W¼ ÙWÖW" W! W¹…dFOý
2007. 01. 17
ìììììììììììììììììììì

.‫ وزارة اﻻﻋﻼم( اﻟﻜﻮﻳﺖ‬٢٠٠٦ ‫ دﻳﺴﻤﺒﺮ‬٥٧٧ ‫( اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺪد‬١)
Æ„ï!UÄ ÊU¼—ïz ©≤®
‫ﺪي‬A‫ دار ا‬٢٠٠٦ ‫ ﲢـﺮﻳﺮ اﻟﺴـﻤـﺎوي‬:‫( ﻓﻲ ﲡـﺮﺑﺔ اﻟﻜﺘـﺎﺑﺔ( ﺗﺮﺟـﻤـﺔ‬K‫ ﻣـﺎرﺗ‬.‫ ر‬.‫( س‬٣)
.‫ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﺸﺮ‬
ÆjÝË_« ‚dA"« ≤∞∞∑رر ÍbM+ Êu#Q# ©¥®
.‫ اﻟﻘﺎﻫﺮة‬١٩٨٨ ‫ﻌﺎرف( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬A‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﺪوي( ﻛﻮﻟﺮدج( دار ا‬.‫( د‬٥)
(6) Lars Johansson och Anders Melchior, Litteratures historia, tredje tryckningen, Akademi förlaget 1982 Nacka.

48

Æs¹˛…œ «b}ð w½U#ïš ÍWł—W#u"W¼
ÍW~}Ä ¨ UJ?Ð v" ÊU?#«Ë® ¨WJ}?ÝW?!  W?L?OKÐ Íd??O?ŽU?ý Z¹œ—W"ï?! Íô
Ë …ËW?²?}?âÐ d??OÐ W" ÊU?#ï?š wOðW?³¹U?ð wł—W?#u"W¼ Ë wðW¹U?ÝW?! ¨w?ðW¹UMOÇ
@½dÖ s! W" wOðW¹UÑ˘d# Ëu#W¼ wÝËu½…—UÇ W! p}½U*MOz w²ÝUz WM¹W~Ð
w½œdJ†U?¹W?š WÐ ¨W??O?O½ l?O?$«Ë Í…ËW½«b~?½…˙ d?F? O?ý ¨W¹«Ë w}?Ä ËWz ©ÆX}Ð
w†U?×½U?#“ W" W~−?}Ð dF?O?ý Ë W½U?*MOz w²?*½«uð s¹dðüUÐ ÙU¹W?š ¨W?FO?$«Ë
Ëu??#W¼ Ë W??+W?*?"W?+  W½U?½Wð ¨d?F? O? ý —W¼ „W½ ÆW??O? O½ dð wâ??O¼ ¨ÙU¹W??š
ÆÊb½W#W†Ë…œ wJ}†U¹Wš Í…œ«“ ¨gO½U!WOO²*½«“ W½UM}¼«œ
Í…œ«“ W?! pO½U?Ö—ïz wJ}?#—ï+ ¨X}ÐW¼ w?#—ï+ —ï?ł ËËœ X}?ý…œ d?FO?ý
w!WO?¹b½…u}Ä Ë X}†u?$…b†W¼ …ËW!…d?FO?ý wšU½ W" ¨…dO?ŽUý Íœuš w?†U¹Wš
¨W†U?ŠW# ÊU¹…ËW?½œd!U?Oł ¨W?¹W¼ «œW!…d?F?Oý w!˘˙…ËU½ ÙW?ÖW" ÍËW?²Ä …bM}¼
—WÝWÐ w!…—…œ w²š…uA}?Ä ÍU*|˙ p|b½W¼ ¨«b†UJO½UJO# w#—ï+ W" v"…Ë
U??O½Wð ÆW??A? OÄ W??²?}?Ð…œ …Ë…—W½u¼ W" d??F? O?ý Íb??Oz Ë X|d?M}ÄW??Ý…œ «œd?F? O? ý
w½U?M}¼«œ ÍU½«u?ð ¨…ËW†U¹W?? š wM²?? *? š˙W?? ÖWÐ w|˙ W?"  W??L? ?OKÐ Íd?? O? ŽU?? ý
w#—ï?+ Ê«u??}½ w¹“«ËU?O? ł Ë XOÐ pO½U?Ö—ï?z ÍW?!W?#—ï??+ ¨W¹W¼ wJ|d?F? O?ý
r¼…Ë Ë ÙU¹W?? š Ê«u??}?½ Í“«ËU??O? ł „…Ë ¨ÙU?JO½UJ?O? # w#—ï?? + Ë pO½U?? Ö—ïz
ÆW¹«Ë
¨ËuÐW¼ „˘˙…ËU½ Ë Â—ï?+ ÍW½«ËËœ WÐ ÊU¹«ËñÐ Z¹œ—W"ï! g}Ä w½«d?ÖWMš…˙
Ë W?#—ï+ WÐ —W?Ý g}! ¨Ê“«ËU?O?ł w²ý ËËœ „˘˙…ËU½ Ë Â—ï?+ ¨ËuÐ«Ë ÊUO?}Ä
W" wJ}ýWÐ g}!® ∫ u~¹…œ ËWz v"…Ë ¨„˘˙…ËU½ Í…ËW½œd?!ï! ïÐ WJ}³†U$
ÍU½U?# Í…ËW½œdJ½ËË˙ W" @½dÖ wJ}†˘˙ Ë d?FO?ý W" …ËuðU¼W½ …ËW½ËuÐU?Oł
s! W" ©Æs?Ð…œ p¹«œ W" ÊU??#…“ËU?¼ „˘˙…ËU½ Ë g}??! Ë X?}MOÐ…œ «œd??F? ?O? ý
5½«uð…œ ¨W?†U¹W?š w?#W¼—WÐ ¨pO??Ýu??# W" Êd??Ö—…Ëó?}?Ç ÍU½«uð® Z¹œ—W"ï??!
wÇ —W?¼ ¨5ÐW½ W¹U?½«uð ËWz w?½…ËU?? š —W??ÖW?z v"…Ë ¨s¹…b?Ð W¹U½«uð ËW?Ð …—WÄ
pO??Ýu??# W" wŠ˘˙ ÍËW?z ¨ËuÐ«Ë w}Ä W¹ï?Ð —W¼ ©Æw½…ËU??š WÐ 5ÐU½ s?¹WJÐ
47

w½U?#“ Ë sÐ Íœ—u?! ÊU/U??!WM¹ñЗ…œ W?²?*¹u?}Ä W?! W?L?}?z Æ—U?I?O?Ýï?# ∫Êó?}Ð…œ
Í…ËWM²?ý˙«œ W" ¨5½ —UÇU½ ¨…ËWðU?!U½ ÊU¹ï?! «Ë wâ?O¼ gOÐ…—W?Ž Ë Íœ—u?!
—U?OJ¹“u??# Æ…ËWM¹WJÐ »…—W?Ž w¹U?Ýô «b??O¹U?*½…—W?+ ÊU¹ Íe?OK?~MOz ÍW?ýË
ÆÊd²¹œ—u! Ë d²½«uł —UIOÝï# W" —˘“ ¨Ê«eJ¹“u# ÊU¹
±≥π‰ Ær}$uÖU½ «œ…e}# ÂWz ÙWÖW" s# ©«bO²Ý«˙ W"®
ÆÍW!WOO²Ý«˙ ∫X}†…œ œ—u! ¨W¹©‫— ®ﻓﻲ اﳊﻘﻴﻘﺔ‬W¼ ¨«bO²Ý«˙ W"
±≥∑‰ ÆwMOÐ rAOÝ—U³#ï! w†˘˙ ¨«œ©W#U½ï½Uý® vÝ ËËœ W"
ÆwMOÐ r?A?O? Ý—U??³?#ï??! w†˘˙ ¨«œ©Í—W??Öï½U??ý® vÝ ËËœ W" ∫X}??àÐ ËuÐ…œ
ÆÍ—WÖï½Uý W²}Ð…œ ¨«d! g¹U/ W! ¨WOO¹ï½Uý wJ}$…œ W#U½ï½Uý dšUz
≤∞µ‰ ÆÊdÖWz rO²}½˛ Í“ËËñ!ïÐ w½ïÐ
rO?? ?²? ?}½˛ w½ï?Ð ∫X}?? ÝËu?MÐ ËuÐ…œ ¨Ê…œU?¹“ ÊU?? OJ?}? ?!W¹ ¨“ËËñ?? !ï?Ð Ë ÊïÐ
w²?? ý ËËœ “ËËñ?? !ï?Ð Ë ÊïÐ d?? šUz ÆÊd?? ?Ö…œ rO?? ²? ?}½˛ Í“ËËñ?? !ï?Ð ÊU¹ ¨Êd?? Ö…œ
ÆX}Ð…œ ËUðËuÝ ÍËu# ïÐ d²|“ “ËËñ!ïÐ Ë Ê“«ËUOł
≤∞∑‰ ÆËËœd# Í©s|ËóЮ W" ¨„˘“W½ wMO¹«“ W"
W?Ö˙…ËW" ÍU½U# WÐ s|ËóÐ W?J½uÇ ¨s|ËóÐ „W½ W²?Ý«˙ ¨ÊU¹˛ ¨W?O}?ł ËWz ïÐ
ÆX|œ
Æ…ËW?²? OM}??#U½ —˘“ …d?}" ¨vÐ ©‘U?Ю X½U?!W??²?šWð Í©XÝË—œ®ÊWð —W??ÖWz
≤≤±‰
w½Wð —W?? ÖWz ÊU¹ ÆX}?Ð XÝË—œ X½U??!W?? ²? šWð w½W?ð —W??ÖWz ∫X}?? àÐ ËuÐ…œ
ÊU9uÖ W! ¨ÊUð«ËËU¼ ¨‘UÐ Ë XÝË—œ dšUz ÆX}Ð ⁄UÝ ÊU¹ ‘UÐ X½U!W²šWð
ÆX}ÐU½ ‘UÐ WÐ ÊUL²*¹u}Ä ÍbOz ¨XÝË—œ
≤≥∞‰ ÆÂUÝdðWz©W½® dÖUz W" W½ ¨—U#eÐ W" W½ ¨—UA# W" W½
ÆWýW†W¼ ¨W¹…œU¹“ —W¼ „W½ ÂUÝdðWz g}Ä ÍW¹©W½® ËWz
50

œËËdÝ Ë wÝ—u"
U??O½W𠨫œ…d??}" “Wz ¨…d?O? ŽU??ý wÝWJ}Ð ï??!d?}? ý Íü«Ë wJ}??$…œ ©¿®wÝ—u?!
Ê«b½W?Ç Íï¼ W?Ð W?? ! Âd?? ?Ö…œ …ó?|—œ …d?? ?F? ? O? ?ý ËW?z w½U?? ?#“ W" W?Mš…˙ p?|“ïð
ÂüWÐ ¨…ËW?²|ñ}?Ö…œ «b?}ð wO½UL?}KÝ Í—U?ý ÍËËó}?# W½«dO?ŽU?ý ¨…ËWO?OÝ—u?!
∫r}àÐ Wýïš r}Ä w!WA}Ä
ÍdðU½«uðW?Ð ”WJ}Ð ï?!d??}?ý W?" Íd?O?ŽU??ý œ—u?! ¨…Ë…©Ê«—ï??Ö® Í«Ëœ W" ©±®
Æ…ËuðËW!WM†W¼ «b}ð
uJ†W?Ð ¨X}??ÝËu?½…œ Ê«u??ł w!W?? O¹œ—u??! W?Ð —W¼ „W½ ”WJ?}Ð ï??!d?? }? ý ©≤®
Æ…ËËœd! b½W#W†Ë…œ wA¹œ—u! w½U#“
Ë ”WJ?}Ð ï??!d?? }? ?ý w½U??!W?½«u??ł …b|“ W?? #W¼—W?Ð W" WJ}?? !W¹ ¨wÝ—u?? ! ©≥®
ÆrOAšWÐ vÄ Í—˘“ wJ|ó}Ç
¿

∂∏‰ Æ…—WÐW" rý©W½UOO*½U#˘˙® ÍdFOý v"WÖ

©¨W½UO?O*½U?#˘˙® Æ…—WÐW" rA¹©pO²½U?#˘˙® ÍdF?Oý v"WÖ ∫X?}àÐ ËuÐ…œ
Æg¹©°Íœ—u?? ? !® Ë W?? ?A? ? O?Ð…—W?? ?Ž ÊU?? ?#…“ËU?¼ WJ?}M?²? ? ý˙«œ d?? ?šU?z ¨W¹W?†W¼
ÆW??O? ?O½ ©W½U?¹® WÐ w²?? *¹u??}Ä Íb?? Oz ¨…ËUM?†ËUz Íï??š W?J½uÇ ©w*?½U??#˘˙®
ÆpO²½U#˘˙ W²}Ð…œ ÍW!…ËUM†…ËUz ¨…ËU½ ¨f½U#˘˙
±≤¥‰ Æ…—UIOÝï# W½«uO# ÂWz
g¹—W½«œ“«ËU?z Ë —U??O½…˛ WÐ Ë s}†…œ U??I? O? Ýï??# ¨p?¹“u??# ÍdÐ W" »…—W??Ž
49

ËWz Æs¹WJÐ ÊU?#W?!WðüË wO?¹WÇ—UÄWÇ—UÄ W" ”UÐ W?O?O½ …ËWÐ ÊU?L?²?*¹u?}Ä
Íñ?|œ® ÆX?*?¹Ë…œW?½ ÍW?¹©«ËU?z˛˘˙ Ë  üW?¼˛˘˙ ¨—Ëu?? ? ? ? ýU?Ð ¨—Ëu?? ? ? ? !U?Ю
©ÆÂ…ËËœ
W" W~−?}Ð «b?A?O½U?²Ý—u?! W" Ë …Ë«d?ÝËu½ ÊU?²?Ýœ—u?! ïÐ W!…d?F?O?ý WJ½uÇ ¿
ÆUЫd! ‘W½W¹ô ËWz ïÐ „W¹…˛U#Uz Ëu³$W¼ ¨s¹˛…œ ‘WJ¹œ Í…ËWðW½ œ—u!
 UÐW?š w$U??#Uz X}?ý…œ Íœ«“Uz ©ÆÂ…ËËœ Íñ|œ® ©°«ËñÐËd??OÐ gO¹œ«“Uz® ¿
ÆWOO½ «ËñÐËdOÐ v"…Ë ¨X}Ð
Æs}†…œ vÄ Í©ÊU½ïOK#® Íœ—u! WÐ ¨WOOÝ—U+ wJ}M¹ñЗ…œ ©¨U¼W½ïOK#® ¿
WðU?!…œ W! …ËW¹©w"U½® w#…œ—W?Ý W" dšUz ¨W¹«Ë W†W¼ „…Ë ©¨Êe|—U?áðWz® ¿
Í—U?? ! ¨…ËU?? ?#W½ …ËW?z ÍËUÐ ¨U?? ²? ? *? ?}?z W" —WÐ p?|u?? O½ Ë …œW?? ?Ý W" d?? ?²|“
UO½Wð W?!…œËËdÝ ï?š ¨W²ÝË—œ ©s¹e|—U?áð…œ® ¨5ÝËuMÐ ©Wz® WÐ ËËœdÐW½«˙
ÆW½U²Ýœ—u! Ëu#W¼ wJ†Wš Ëu#W¼ ïÐ ¨WOO½ w½UL}KÝ wJ†Wš ïÐ
Ë W??O?O½ X?ÝË—œ ©ÆÂ…—«uÇ Íñ|œ® ¨W??Ö—W?L? A? }Ä ÍdÐ W" ©Â ÆÛ® wMðu??Ö ¿
Ë ©Ÿ Æ—® ¡U?+…—u?Ž fOz˙ ÍdÐ W" W?! W?$«d?}?Ž ÍdJ?ýW" Í…ËW½œdJO¹U?Ýô
ÆsÝËu½…œ ©Ÿ Æ√® ¨Í—WJÝWŽ wðU³¹eMOz wðUÐW"
Í…ËW?z Í«ñ?|Ë W?? ? ? ?#W?z ¨W?? ? ? ?²? ? ? ? Ý«˙ X?ý—œËœ—Ë ¨W?¹W†W?¼ ©œ—Ë Ë X?ý—œ® ¿
ÆÊU*MOz ïÐ „W½  «œ…œ XÝ…œ „W#u²ý ïÐ Xý—œËœ—Ë
v"…Ë ¨X}Ð ÊU?ÝUz W²?*¹u?}Ä ¨X|dÝËu½…œ œËËd?Ý ïÐ Í…d?FO?ý ËWz W²?Ý«˙ ¿
ÆX}Ð —U!UÝ Ë …œUÝ ¨”WJ}Ð ï!d}ý Í…ËWz Í…bM}¼ —U~−}¼ X}ÐU½
¨œd?? ?}? ?#…d?? ?OÄ Í©“˘—ËW?½® ÍœËËd?? Ý Íd?? ?F? ? O? ?ý w?$—W?? ?Ý ¨W½Ëu/ ï?Ð —W¼ ¿
©+ËW?ý ÆŸ ÆŸ® Í©W½U?²Ýœ—u?! w½˛W?ł ¨W½˛W?ł® ¨Íœ—W¼ Í©«u?2¹œ«“Uz®
—˘“ ¨g¹dð ÍœËËËdÝ p}"WÖ w¼ Ë W½«œËËdÝ ËWz Ëu#W¼ ÍdFOý ¨Ê…bÐ
ÆÊd²½«uł ”WJ}Ð ï!d}ý Í…dFOý ËW"
ï! Â朗u?!º w½U!W?²ý ÍWЗ˘“ «b?#W!…d?FOý W"® ∫X?}†…œ ”WJ}Ð ï!d?}ý ¿
52

ÆÊËuÐW½ d|u! W½«—W$WÄ ÂWz Ë©  U¼® Í…b¹œ w¹x}" ËUz
©Æ U¼«œ® Í…b¹œ w¹x}" ËUz ∫X}àÐ ËuÐ…œ
≥∞≥‰ Æ«d! ©bO¼Wý® …ËW*ŽWÐ wL|˛˙ ÊW¹ô W" ÕUðW+ dO!Uý
≥∞¥‰ Æ«d! ©bO¼Wý® …ËW*ŽWÐ wL|˛˙ ÊW¹ô W" ·ËËdŽW# oO"U)ËbÐWŽ
ÆÊœd?! Í©—˘d?Oð® ¨œd?!W?½ ©b?O¼W?ý® ÍW¹«ó?}¼ …d?O?³?Mý˘˙ ËËœ ËWz fŽWÐ
Æœö"Wł „W½ X}AšWÐ…œ wO½UЗu$ WÐ  WKKO# WJ|ËU½“U½ bO¼Wý
¿

ÊU?²Ýœ—u?! ¨ÍbMàЗW?Ý ¨w²?*¹ËWýï?š ¨w½U?LJ¹«œ ïð
ÊU?? ?#Ëu?? #W?¼ ÍËUÇ ÍU?? ?#ï?? Ý Ë X?¹“˘d?? O?Ä Ë XOM?¹d|œ
«ËUz˛˘˙ ¨ üW¼˛˘˙ W" ¨5Ð —Ëu?ýUÐ W" ¨5Ð —Ëu?!UÐ W"
«ËñÐËd?? ?OÐ g?¹©Íœ«“Uz® Ë W?? ?!W¹ üUz Ë W?? ?!W¹ !U?? ?#Uz
X½U?? ? šU?? ?ý Í…d?? ?O? ? ?$“ „…Ë «—Ë…œ—«uÇ WÐ Êe?|—U?? ?á?ðWz
X½«Ëô ©ÍU¼W½ï?OK#® ÍüïÄ Í…—Ë Ë W?²?ÝWł Í…—Ëu?ý
W?!U?š ÂWz w½«b?O¼W??ý wM|u?š Í«dÇ ©Â ÆÛ® ÍËËó?}?#
W?? ? ?!U?½ËË˙ ÊU¹…u?¹d?? ? ?ł ÊU?? ? ?#—W?? ? ?Ý —W?? ? ?ÝW?" W¹U?ðW¼ U?ð
ËU?? OÄ Ë Ê˛ œ—Ë Ë Xý—œ s?¹…ËU~|˙ W?Ð Ë s¹Ëuðd~?!W¹
ÆËUðW¼ W" g?¹d?²? !U½ËË˙ ¨Ùu?Ö W?" d?²½«u??ł Ͳ˘˙«Ëœ ïÐ
ÂW!W¹ Íñ|œ® ¨W½Ëu½ Ë n"Wz ÊU¹ñ|œ ËËœ Íb½W?³ýUÄ ¨…ñ|œ ZM}Ä W!…d?FOý ¿
ÍËËbM¹“ Íd?? O? ŽU?? ý s¹dð…—ËW??Ö ”W?J}Ð ï?? !d??}? ý U?Ð ©ÆÂW??O? }? ?Ý Íñ|œ Ë
ïÐ U½U¼ W!˘d?OŽUý U?O½Wð ¨X|dÖUM†W¼ ñ?#u²A?# …ËWz v"…Ë ¨X}Ð g¹œ—u!
Æ UÐ…œ ÊËu½ Ë n"Wz Í«Ë—WÝ
¨W½UL²AO½ „W¹ gO½U²Ýœ—u! Ë …Ë«dÝËu½ ÊU²Ýœ—u! ïÐ W!…dFOý WJ½uÇ ¿
êO¼ Íb?Oz ¨…Ë«d?ÝËu½ ‘ËuðU¼«œ ïÐ ¨U½ U?²?*}?z ïÐ —W¼ W!…d?F?O?ý WJ½uÇ
51

≤∞∞∂ر≤ر≤ ©¥∏ …—U#˛® ¨WM|ËUz ÍW#U½W²+W¼ ±∞‰ ©Æ…ËWð…ËËœd!

Êï" Í…˙WÄô ËËœ Í…ËW½«b†W¼
±
Í—W½u¼ ¨wÇWLýï$ W²}Ð…œ ¨X}ÐW½ „W¹W"W?ÝW# w½…ËUš —WÖWz ”Ëu½dOðUÝ
w¹U?? ÝUz w!˘ñ??O?Ç Ë d??F? O? ?ý ¨WMš…˙ wMO?? ÝËu½ Í—W½u¼ W?" ¨5ÝËu½d??O?ðU??Ý
¨dOŽU?ý ¨dÖWMš…˙ w½U!WðWà?ÝWš Ëu#W¼ Í«ñ|Ë ”Ëu½dOðU?Ý dšUz ¨…dð—«Ë˛œ
©±®ÆX}Ð s¹dOý wAOM|uš W²*¹u}Ä ¨”ËuM!˘dOÇ ÊU¹
WðU?? !…œ …ËW??O?¹e??OK?~MOz W?" æÊ«˙ï??Öº Íd?? F? O? ?ý Ê«—ï??Ö ±π≥≥ wM¹ËU?¼ W??!
Ê«u?? ? ł …d?? ? F? ? ?O? ? ?ý ËW?z wO?ðW?? ? O¹—W?~¹—U?? ? ! d?|˛ W" g?¹æ”WJ?}к ¨Íœ—u?? ? !
©≤®ÆX}ÝËu½…œ „W¹…Ë«d½ï¼ ¨«œ…Ë«d!W#uł—Wð
v?Ð ‘ï?? ? #U?? ? š «œW½ Í«Ëñ?Ð w†œ ”W?J}?Ð
¨vÐ ‘ï??#«—W??+ ÊU?²? Ýœ—u??! U¹W??²? ÝWÐ W"
w½«˙W½ Ë U??²? Ý…Ë UðËË˙ Íd?O? ý ÍËË˙ W"
©≥®Æw½U?? L? ?²? ?A? ?O½ Ë ‰W?? Ö ïÐ X*¹Ë w?¹œ«“Uz
Ë …ËWðU?!…œ ”W?J}Ð ÍœU¹ p|d?F? O?ý WÐ «œ ±π∂∞ Í—W?³?#W??*|œ W" Ê«—ï?Ö
ï?ð ¨X}?Ð œ—u?? ? ? ! Í—«“ —W?? ? ? ?Ý ÍW?? ? ? ²? ? ? ?ÝW?Ð Íœ«“Uz Í—«œ U?ðº ∫X?}?†…œ w}?Ä
r|˙ËU?¼º w$…œ ¨Ê«—ï?? ?Ö w?½U?? ?!W½«u?? ? ł …d?? ?F? ? O? ? ý W?" p}?? ?!W?¹ æÆX¹ËËb?M¹“
∫…ËuðuÖ Í…ñ}~ý˙ïý …dOŽUý ËWz w¹«Ëœ wÇï! ïÐ W! ¨…æ”WJ}Ð
ËuÐ ÊUM?½W??+ ¨ËuÐ p|d?? O? ŽU??ý
¨ËuÐ ÊU?? ?ý˘d?? ? š ¨˙u?? ?š Í«œWz
54

w½U??!W?½W¹ô ÍWЗ˘“ ËuÐ…œ ©¨w?¹…ËWðW½® „W½ ¨W¹©w?½U??L? ²? A? ?O½® ¨œËËd??Ý
Æ…ËUÐœd! ï! «b}ð w½U²Ýœ—u!
W" Í«Ë«œ ¨Ê«d?¹“…Ë w½W?? ?#Ëu?? ?$Wz w?OðW?¹U?? ?!˘—W?? Ý ÊU?¹ ÊU?? ?#W"—W?Ä ËuÐ…œ ¿
sÝËuMÐ Èu½ wJ|œËËd?Ý ïÐ p}?$…œ w!W¹ —W¼ ¨UÐœd?! œ—u?! w½«d?OŽU?ý
¨«b??²? *J}ð ÊU¹…œ u??}½ W" ¨ÊW?¹ö?}?Ð Ë «“…—U?ý w?!W¹W??²?O? #ï??! U??ÝËWz Ë
ïÐ X}?†…œ v! ÆUÐœ—«ó?? ³†W¼ w½U?? L? ²? A? ?O½ ÍœËËd??Ý ï?Ð w$…œ s¹d??²?½«u??ł
ï??!d?}? ý Í…ËW" —˘“ w$…œ u??}?ýWÄ x?†ËbÐW?Ž Ë  W??L†W¼ nO?ðW" ∫W½Ëu/
øwÝËu½…œW½ ÊU¹d²½«uł ¨”WJ}Ð
W?ÖñÐ …œ“U¹ wJ|ñ|œ …uO½ —W¼ ËuÐ«Ë d?²?ýUÐ ÆW½«dÖ Êœd?!—WÐW" ïÐ W!…d?FO?ý ¿
©≥ ´¥ ´¥ ´¥® ∫…œ“UÄ „W½ ©≥´¥ ´¥® ∫X}Ð
w½üW??2? ýW??#® W?" —W¼ gO??!˘˙…ËU½ „…Ë ı Ë g?}? ! „…Ë ı W??!…d??F? O? ý ¿
WÝWJ}Ð ï!d}ý ÍdFOý —W¼ g¹ËWz W! X}Ç…œ ©…—U−#Wz w|u½ wý˙ïý
ÆW½U²Ýœ—u! wO½UL²AO½ wOðWO!W¹ ÍœËËdÝ Ë
2006. 12. 13
ììììììììììììììììì

≤∞∞µ «ËW½ ﹜«˙ Í…ËW½œd??!ËxÐ ¨pA?Oð ÍW?½U?2ÄUÇ ¨wÝ—u??! ¨”WJ}Ð ï?!d??}?ý ©¿®
Æw½UL}KÝ

53

ÍËu?Ð ÊU?? ? ?ý˘d?? ? ? š ¨˙u?? ? ?š Í«œW?z
U?½U?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? Ýœ—u?? ? ? ? ! Ëu?? ? ? ? ?#W?¼ W?"
U?? ?½«œ«“U?? zd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? O? ? Ð ËU?? ½W?? ?"
Íœd?? ? ? ? ?!W?z ÊU?? ? ? ? ?O? ð…—U?? ? ? ? ?A? ? ? ? ? O?z
Íœd?? ? ? ?ÐW?? ? ? ? z ÊU?? ? ? ?¹ËU?? ? ? ?½ ËË“ ËË“
«˙“  W?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!…ËU?? ½ w??ÇW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?!
«d?Ç W?Ð ÍËu?Ð ¨ÍËu?Ð Ûï?? ? ? ? à? ? ? ? ?Ö
«ñ?? ? ? ? ?#u?? ? ? ? ?Ö W?Ð ÍËu?Ð ¨ÍËu?Ð «d?Ç
…Ë…—U?? ?Ä Ë —«d?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? }? ? Ä W?? ?"
…Ë…—«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? š W?? ?ðU?? ¼ X?? šd?? ½
œd?? ?! «e?? ?L? ? Oz  …—U?? ? L? ? O? ? ²? ? *? ? Oz
©∂®ôW?? ? ? ? # Í…“W?? ? ? ? Ž Ë W?? ? ? ? â? ? ? ? ?# ï?Ð
Ëu?Ç d?? ? ? ? ? O?Ð W?" X?ðï?? ? ? ? ? š w?!ËU?Ð
«d??ÐU?? ? ? ? ? ? ? ! Í—W?? ? ? ? ? ? ? !ï?½ W??Ð ÍËu?Ð
ø«d?Ð ¨œd?? ? ? ? ?!W?½ X??H?¹W?? ? ? ? ?Š È—W?z
w½UL}KÝ ±π∏≥ Ê«—ïÖ dÖï¼


—W¹«“ Ë w/W# ÂôW?Ý ÊU¹«ó}¼ w¹—«œU?ÖUz WÐ ¨p¹e½ r|˛˙ W" wJ|—W?ÝËu½ W!
„< W" ¨s?¹œU¼WÐ ‚œU??Ý U??²? Ýï??#U?? # ÍWKÇ w²??š…Ë—W??Ý ¨“ËW?? Ý œW??L? ŠWz
∫-u??Ö ¨s½œ—«u??š Œ«dÄU?¹ wJ¹—W??š —W¼ Ê«—W??ÝËu?½ wO½U??L? }KÝ w?I" ∫wðu??Ö
w²?½Wz ËWz d?? ?šUz Æ…d?? ²? ?ýU?Ð ¨ÊU½«œ w*?? ?ŽWÐ ïÐ w?Ý—u?? ! W" Êœ—«u?? š Œ«d?ÄU¹
W??#Wz ÆËuÐU½«œ w*??ŽWÐ ïÐ wO??Ý—u??! ¨…ËW?#ï??š Íó?O?ð ÍËUÇ —WÐ WÐ W??š«dÄU¹
ÆËuÐ d²!ôUÇ WJ¹œ w½U!WI" W" UÝËWz w½UL}KÝ wI" Í…ËW" W~−}Ð
56

w½«˙W?½ Ê«u?? ? ł Íd?? ?F? ? ?O? ? ?ý WÐ
©¥®Æw?½U?? ? ? ? ?²? ? ? ? ? Ýœ—u?? ? ? ? ?! ÍœU?¹ W?Ð
…ËW?²}M}?ý…Ë…b†W¼ œ—u?! w½«—W?ÝËu½ wOðWO?!W¹ fŽWÐ W?! ±π∏≥ Í—U¼WÐ
ÍW??!W??O? O½ï?ð—U??! W??O? OðW??O? !W¹ Íe?¹˙ W??²? }Ç…œ ¨”WJ}?Ð Í˙u??! Íï??!d??}? ý Ë
ËWz ï?Ð …Ë«œËË˙ ËWz Íœd??!—U?? ! d|˛ W" ¨Ê«—ï?? Ö Í˙u??! Íd?? Öï¼ ©µ®¨…ËW??L|˛˙
¨ÊU?O? !ËUÐ Ê«u?}?½ ÍW†Ëu?$ W?O? OðW?O?|˙ËU¼ ËWz ÍdÐ…“ WÐ Ë «œ…Ë«d??!WM½«Ë˙…ËUÇ
b½WÇ ¨˙u??! w½«—ï??Ö «b?O? }ð ¨X}†…œ ”WJ?}Ð ï?!d??}? ý ïÐ p|d?F? O? ý…d?OðU??Ý
W?! X|“«u??š…œ ¨…ËW?!ËUÐ w½«—ï??Ö ¨Íæ”WJ}Ð r|˙ËU?¼º Íd?F?O? ý W" p|ñ|œ
∫wðW¹W!W$…œ W#Wz
ï!d}ý r|˙ËU¼
ËuÐ ‘Ëu?ð ÍôW?? ?²MO?z rJA?? ?}? ? #
Ëu?Ç v?ð d?? ? ? ?F? ? ? ? O? ? ? ? ý Í…b?½…ËW?z
ÊU?Зu?? ? ?$ XÐU?½W?? ? ?ł Íd?? ? ?F? ? ? O? ? ? ý
ÊU?? ?ł…d?? ?N? ? ?O? ? # Íd?? ?O? ? ŽU?? ? ý ÍWz
ÍËuÐ ”W?J}Ð Í˙u?? ! Íï?? !d?? }? ?ý
ÍËuÐ ”WÐ Íïð —W¼ ‚W¹U?+ „U?!
X?!ËU??Ð ÍW?½«ËW?? ? ? ? ? ? ? â? ? ? ? ? ? ? ?}? Ä W?Ð
ÍËu?Ð ”…ËW?? ? ? N?|u½ Ë “«u?? ? ? ?2|u?½
ÍËu?Ð ÊU?? ? ? ?#…—U?? ? ? ? $ Ë “ï?? ? ? ?$ ÂW?¼
ÍËuÐ ÊU?Ð…d?? N? ?O? ?# Ë p?O? ?ý ÂW¼
 —W?? ? ? ?½u?? ? ? ?¼ Ë …Ë«d?? ? ? ½ï?? ? ? ?¼ ï?? ? ? ?Ð
 —W?? ? Ý —W?? ? Ý W?? ?²? ? ?*? ? ?š X?$Uð
ÍËu?Ð Ê«b¹W?? ? # Ë ˙ï?? ? ! Íd?? ? }? ? ?ý
ÍËu?Ð ÊUM?½W?? ? ? + W?? ? ? I? ? ? ?O"W?? ? ? Ý W?Ð
55

—WM|u?š Ë d?F? O?ý Í…ËWz ïÐ ¨ «œU½ Í—WÐË—Ë…œ w$—W?Ý Íï?š ÍW?MO?$W?²?Ý«˙
Æ U³Ð Íïš ÍËUÇ ïÐ U½U¼ dOŽUý vÐ…œ ¨s|ñÐW½«œ d²J}"
ó}Ç ÍËWz ¨ÊËuÐ «b¹WÄ d?FOý Í…œ—W?ł p|b½W¼® ∫v†…œ w½UH½W! ÊU?ÝWſ
Íd??F? ?O? ý wý˙ï??ý Ë Í—W?? Ö…“Uð WÐ ÊU??O? ?#W¼—WÐ ¨X|d?? ÖW½—…Ë ÊU¹d??F? ?O? ý W"
ÍËuðËW?!«Ëœ Ë e?|—UÄW½ï?! ¨qO¼U??ł WÐ ¨ U?!W½ v" ÊU??O?O?!ï?!«œ Ë X}??ÝU½W½
ÍWM|˙Ë WÐ Ë ÂW?ÖUM}ð W½«d?F?O?ý ËW" ∫r}†…œ ÍËUJý«˙ WÐ s# ÆÊW?!…œ œ…“u?}½
w½œd?? !—U?? #ïð ÍËË“…—Uz Ë X?}? ³?ðU¼ Êb½UÄW?Ç wýËuð ¨+«“…œ ÊU?? OJ?}? $W?? Ö
©∑®©ÆX}ÐW¼ ÍWM|˙Ë
b½W??³? }?Ä …ËW??O? OðW¹üW??#ï??! w?¹—W??Ö…“Uð WÐ —W??ÖWz ¨«œd??F? O? ?ý W" Í—W??Ö…“Uð
w½Ëu?? ? #“W?z ÍW½«d?|u?? ?! Í…ËW?½œdJ?O¹U?? ? Ýô ÆX}?ÐU½ w?!W¹U?ð«Ë êO?¼ ¨X}?ÐW½
w²?ý Æ˙“ W?J}?²?š…—œ ¨…“«ËU??O?ł w!W¹WM?O?#…“ Í…œ«“ W?! ¨WJ¹œ w?!W¹…ËWðW½
«œËUÐ w²??ý ÙW?ÖW" ˙W??ý Ë v½ö?L?K# ¨W?A? }?! w²??š…Ë—W?Ý W" wÇ—W??Ö ¨…“Uð
WÐ w²??*¹u??}Ä ¨…ËW½œdJ|u½ ï??š ïÐ v"…Ë ¨ U??!…œ W??ýW?Ö Ë X}ðu??!…œ«œ ¯…˙
ÆW¹W¼ gOMðdÖ ïš W" WMš…˙
w!W¹W½“ w?Ç—W?Ö » ÆÕ ÆŸ ÍW??$…œ ÂWz ¨«œW½U??$—W?Ý ËWz w¹U?Mý˘˙ —WÐW"
W?ýË ËW" p}"W?Ö v" ¨wM}?N½ W" ñÄ w†Ëu?$ w!W¹U¹—…“ „W½ ¨WJ½Wð Ë ÊËË˙
⁄U??Ý «œ—WM|u??š —W?ÝWÐ Ê«d??Ö Ë ÙËu??$ Íd?F? O? ý WÐ W??²?šU??Ý WÐ ÍW½«Ë«d??!e¹˙
Æ…dðdFOý ¨…ËWM|d!…œ
Œ«dÄU¹ wð…Ë«œ
vJýuš
vJAÄ—WÝ U²ý —˘“ W"
Ê«—WÝËu½ wO²}!W¹ W"
Ê«—U¹ WÐ «œ wM}†WÐ
…—ËWÇ Ë ËW†W$ XýïÖ ÂU! W"
58

…Ë…œd! ËxÐ ÍW½UO¹—«b†œ W?#U½ ËWz ÊU2WÝ …œUſ U²?*}z W" —WÐ p}†UÝ …œ
W¹«Ë w}Ä »ËËd!…œ œW?#W×# ÆÊËu?³²AO¹W?Ö w}Ä …ËWOO½U?H½W! ÊUÝW?ſ W" W!
…ËW¹ï?? ?š WÐ ÍË«d?? ÝËu½ d?? ?²½«u?? ł W½«ËW?" w¹—«b†œ ÍW?? ?#U½ wÐ…—W?? Ž w?Ð…œWz
ÍW??!W??š«d?ÄU¹ ïÐ ©w$“—WÐ s?}? *? Š œW??#W?? ×? #® » ÆÕ ÆŸ ÍËWz Æ…u??OM?OÐW½
d?šUz ¨…ËWO¹—«b?†œ ÍdF?O?ý ÍW½Uš W?²|ËW?!U½ ¨…uO?ÝËu½ Í©·ôï?Ý wJ¹«œ®
W" .…ËW½œd?!ËxÐ w?ðW†ï?# —W¼ s# v"…Ë ¨ U?!…œ vÄ X?Ý…œ ævJýu?šº WÐ
Æ dÖ—…Ë ©ÊUš ÍdÐWÝ®
¨…ËW?? O¹u?? }?" Íô WÐ ¨v†U?? š® ¨W?¹W¼ X¹W?ÐU?? ý «bJO?? Ýö?? ! Íd?? ?F? ?O? ?ý W"
ÊU?ÝUz …bM}?¼ wJ}½U?#“ WÐ » ÆÕ ÆŸ W?! W¹…d?F?O?ý ÂW?z ÍWM|ËU?ý ©¨v†U½…œ
Íu¹œ W½ Ë Â…b?Ð Í…ËW½œdJO??ý w†ËW?¼ Uð W¹«b??}ð wJ?|e?#…˙ W?½ ¨W¹u??O? ÝËu½
ïÐ  W†W?ð W?! W??O? O½ W?½«d?F? O? ý ËW" Æ…ËW??L? ³Ð ˙ï??ý «b??O? }Ä Uð W?¹W¼ Í…Ë…ËU½
W??! …d?? F? O? ?ý ÂWz wýW?? Ö …—W¼ w½W¹ô Æ…ËW?½—U??ý…œ v" X?½U¹ï??š Ë …ËW?M}½…œ
W¹…ËWz ¨ÂWJÐ Í«dJýUz s# Uð ¨…Ë«œW½ —UýW?Š …ËWOO½U!W?ýË u¹œ ËW" wâO¼
ÆWAOJ|Ë«œËË˙ ËuJ†WÐ ¨…ËW²|ñ}ÖU½ p|Ë«œËË˙ —W¼
ïÐ ÊU?? #˘˙ „…Ë W??O? ?O½ ×W?? # Ë WJ}?? ÝW?? ! W??!Uð w?~½…œ d?? F? O? ?ý W??²? ?Ý«˙
ÍWM|Ë W" X}Ð w?²¹dÐ W?O?O½ W¹U½U?# ËWÐ W?#Wz v" ¨X}?ç?¹W?áÐ —˘“ wJ}J†W?š
ËWz w~½d?Ö wJ}ýWÐ Æ—…œWÐ 7A?O¹W~}ð W" ÍË«d?OÖ—Ë…œ ó?#u#Wð WÐ Íd¹W?Ý
¨ UÖUM}ð ÊUO}" ”W! Ë …ËWM|d!…œ Ëx?Ð …u|u½ ÍdFOý Íu}½ WÐ ÍW½U#W¼—WÐ
ÍdÖUz ”ïO²O#˘dĺ Æ5½ WJ¹œ wâO?¼ ¨X|“«d²Ð Êœd! —WM|uš W" W²šUÝ W"
WÐ ï??š Íd??O? ŽU??ý p|b½W¼ ¨œd??! wJ†W??š wýW?JA??}Ä Ë Í“œ b½…Ë«œu??š W"
wJ†W?š U?½ —W?ÖWz ¨sÝËu½…œ ÊU?!…b½…Ë«œu??š ïÐ d?F?O?ý w}?†…œ ¨Ê«“ “«u?2|u½
Í…ËW½œdÐ Íb?? }? #u?z WÐ ÍW½«ËWz æÆX?A? O¹W?? Ö…b??}ð ÊU?? O½U??#“ W?" ÍË…“ —W??Ý
Ë WJ}†U¹Wš W" d?FOý W! Æs¹˛…œ «b?L¼…Ë W" ¨U²*?}z W½W!…œ XAÄ ¨ËuðU¼«œ
ÍËU?Ç WÐ d?? ? ? O? ? ? ŽU?? ? ?ý W?¹…ËWz Íï?¼ …ËW?z ¨WJ?¹œ w?J}?†U¹W?? ? ? š W" —W?M?|u?? ? ?š
57

øu}! ÍWJðËu" WðU~Ð Œ«dÄU¹

Æ…—ËWÖ wJ}ð…Ë«œ UJÐ
XAÖ Í—U¹ñÐ WÐ
ÆXAO½ Œ«dÄU¹ —WÝW"  …Ë«œ
Œ«b¹WÐ Ëu!…Ë —…bM}†WÐ
ÆŒ«dÄU¹ Í—UÐ d|˛ …ËuÇ
Œ«dÄU¹
ŒU²ÝuÖ wJ}½˛…˙ïý ÍœdJ²Ý…œ
«—œ Í—Ë…œ
¨«—uš …u}Ä w²Ýu~½Wz
ŒUz ÂüWÐ
—WÖWz Wš«dÄU¹ ÂWz
ŒUý ÍWJðËu" —WÝ W²AO¹WÖ…œ
¨—W³}Ý —WÐ Ë ËUz —WÝ
ŒU½ UÝËWz
Œ«dÇËWý Í—W¼ËWÖ „…Ë
ËuÐ…œ ñÄ
¨ËË“…—Uz Ë w½U#œUý W"
UÝËWz
¨UÝËu½…œ …ËW†œ WÐ d²ýUÐ
 W$ ïšUz ÁUz ÂüWÐ
u|œ Ë …b½˙œ
 W+—…œ Ê…œWz

¿

ÊUš ÍdÐWÝ
¨ÊUÐ…dNO# WJ}ð…d+Uz
ÍËU½“U½
ÍË«dÝU½ p|dOŽUý „…Ë
W+ôïÝ wJ¹«œ
¨W+Uł W½˛ „…Ë r}†U½
¨W+«“WÖ Ë ·ô WÐ Ê«ËWz „…Ë
ÆW+U$ Íu}! XAÄ w¹—WÄ ÂüWÐ
Wð…d+Uz ÂWz
¨WðWÖW†W! W½ ¨Wð—u! W½
W½W#Wð b½…ËUM#U#
¨W½W#WÝU¹ „…Ë ‘ï2½ïÐ
v†Uš
¨v†U½…œ …ËWO¹u}" Íô WÐ
¨WÇUš ÍdO~†œ w½W1œ w}†…œ
ÆWÇU# w|˙…ËUÇ Â…œ—W¼
w½UL}KÝ ±π∏∞ » ÆÕ ÆŸ
ììììììììììììììììì

‫( ﻣﺤﻤﺪ دﻛـﺮوب( ﺗﺴﺎؤﻻت اﻣﺎم اﳊﺪاﺛﺔ و اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳊﺪﻳﺚ( ص‬١)
.‫ دﻣﺸﻖ‬٢٠٠١ ‫ﺪي‬A‫ دار ا‬١٨٥
≥≥π‰ Ë ¥≥∑ ‰ ÂW??!W¹ w?Ö—WÐ ¨Ê«—ï??Ö w½«u¹œ ¨.—W??! ôW?? # ÍœW??#W??×? # ©≥® Ë ©≤®
60

59

«b½U¹˛ ÍW%—WÖ W& Êœd%
r²ÐWš…œ ršU½ ÍW"W½Ëu1W% Ͳœ WAO%W¼
…œ˛W?¼ W" Æ…Ëu?Ð p?¹«œ W" œ«b?? ? ? O?M?¹dð W?" ±π≥≤Ø∏ر∑ ÙËU?? ? ? á¹U?½ Æ” Ƙ
w¹eOK~MOz wÐ…œWz œ—ï?H*!ïz ÍïJ½«“ W" Ë Í˛…œ ÊU?²*OK~MOz W" …ËWO?O†UÝ
s¹dð—«œËU?½ W??! ©±π∂± ”«u?? *? O?Ð —W??²? ?*? ?O? # ï?Ð „W¹Ëu½U?? š® Æ…ËËbM|u?? š
w?½œd?J?MO?Ыœ ï?Ð w?!ËU?Ð w?ðU?ÐW?? ? ? ?š Ë !…˙ W?" ”U?Ð ¨W?†ËU?? ? ? ? á?¹U½ w?#W?¼—W?Ð
w#U?$Wz W" W?! …ËW?ðU?!…œ —W?ÝWÐ W½U?O¹bMO¼ ËWz w?½U¹˛ Ë  U?!…œ „W¹Ëu½U?š
«b?? ýW??ÖË«—U?ð ÙW??ÖW?" Ë …ËËœd??! —eÐ ÊU?¹ï??š ÍW?? A¹˙u?? Ö…˙ ¨…ËW½«ñЫœ b?|“ W"
Í—W?? ²? ?+…œ ÊU?¹ ¨W?? #UM½U?¹˛ g¹©±π∏∑ 7A?? O?¹W?? Ö wO?M}?? N½® ÆÊËU?? ?$u?? ÖW½
wðüWš Ë…—WÐ ÍW~|˙ ¨ÊËuÐ W½U#˘˙ ËËœ ËWz …ËWz ÆwðW¹ïš w½U!WO¹—…Ë…dOÐ
Æœd! ‘ïš ïÐ ÊUOà}Ðï½
ÍU?? O1œU??!U?z w²??Ý«ñ?? #…œ ≤∞∞±Ø±∞ر± ͢˙…u??O?½ Í«Ëœ w!W¹  U?? ŽW??Ý
U??O½Wð Í…—W?ÝËu?½ ËWzº ÙËU?á¹U?½ WÐ ÊU?L? à?}Ðï?½ wðüW?š W¹ï?Ю ∫wðu?Ö b|u??Ý
WÐ WJ½uÇ ¨wA?šWР樅u?OMOÐ ÊU?O?#W¼—WÐ b¹u?Ý w½«—WM|uš ÍœW?Ý W" ‘W?ý
W?½W¹ô ¨ U?? ? ? ?!…œ ÊU?? ? ? #—UÇU?½ w?½U?? ? ? !W?? ? ? ÝU?½WM?ý“U?? ? ? Ý W?M?ý˘˙ W?? ? ? $—W?? ? ? Ý
©Æ5MO³Ð w½ËË˙ WÐ ËËó}# w½U!…Ë«dJýï#«—W+
¨U?? O?½œ w½U?? !W?? !U?Ç …—W¼ W?? ÝËu½W?? ?#U½˛˘˙ W" W?? ?A? ?OJ}?? ?!W¹ W?? ! ÙËU?? á?¹U½
Ë wÐ…œWz Í—U?ðu??Ö ¨ËËó??}? # ¨ÊU??#˘˙ ¨q}??Ñï½ Ë W?¹W½W¹ôW??#W¼ w?J|—W??ÝËu½
W" WJ¹œ w½«—WÝËu½ W! ÊU!WO|u½ WO?OÐ…œWz W"ïÄWý ÆX}ÝËu½…œ ‘W#UM²ýWÖ
62

Æœ«bſWÐ ±π∏∞‚«d}Ž w¹—UO½«“ Í˙ï! ÍW½U2ÄUÇ
Æ…ËUÇ—WÝ ÊU#W¼ ∏≥ ‰ ¨”WJ}Ð r|˙ËU¼ ÍdFOý ©¥®
ËW" ËË“ —W¼ ¨‘W?J¹œ w½U??!…—W??ÝËu½ W?" —˘“ Ë ”WJ}Ð ï??!d??}? ý ¨W?Mðu??Ö ÍËU??O? ý ©µ®
ÆUM}¼ WL|˛˙WЗWÝ WOOðWO!W¹ ËW" ÊU¹“«Ë Ë …ËW½ËuÐ “W~ýUÄ ÊU¹W²*|u†W¼
ôW?# wM?¹œ…“e?O?Ž ∫«ó?}?¼ ∫ôW?# Í…“W?Ž Æ.—W??! `†U?Ý U?+W??²?*?# U?²? Ýï?#U?# ∫W??â?# ©∂®
©ÆÙËuÝ…˙ U+W²*# s¹œ…“eOŽ Æœ® ¨U+W²*#
‫( ﻣﺤﻤﺪ دﻛـﺮوب( ﺗﺴﺎؤﻻت اﻣﺎم اﳊﺪاﺛﺔ و اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳊﺪﻳﺚ( ص‬٧)
.‫ دﻣﺸﻖ‬٢٠٠١ ‫ﺪي‬A‫ دار ا‬٢٠٣ ‫ و‬٢٠٢
…Ë…©Ê«—ï?? Ö® Íæ”WJ}?Ð ÍœU¹º Íd?? F? ?O? ?ý…ñ|œ 5#W?? !W?¹ W" ¨W?? ÝUÐ ÂWz w?½U?? A? O?½ËU½ ¿
Æ…Ë«dOÖ—…Ë
Æ…dFOý ÂWz W¹U¹ËUÇ W" p*}#d+ W¹ïÐ Ø…d#uŽ w½ï! Í…˙WÄô Í…ËW½«b†W¼

61

…ËWMÐ…œ …—UÐËËœ ¯—W?# Ë  U?Ý…—U?! —W¼ WA?O?#W¼ Ë X|œ w¹Uðï?! ‘«Ë ËW¼
©ÆrMOÐU½ ÊËË˙ w!W¹WM|Ë Ë
WÐ ‘…˙—W?Ý w½U?*?MOz w¹ËuðËW?!«Ëœ Êï?*¹—U?# w½ï?ð Ë  ïJ†«Ë p|d|œ
∫X}†…œ ÙËU?á¹U½ ¨…ËWM²?ÝWÐ…œ …ËW?OO?ÝU?OÝ Ë w¹ËËó?}?# Í—U!ï¼ p?}†W#ï?!
Íï?š …ËW½U?²*?}?á?Oá?Ý ÍW~½«Ë˙ W" WJ½u?Ç ¨ U!…œ —eÐ Íï?š W¹ïÐ ‘…˙—W?Ý
ÆW¹W¼ Íïš ÍU½«uð W" w½U#uÖ Ë X}M}~½WÝ…b†W¼
Æ…“«u2MðËWJA?}Ä WAO#W¼ ¨—WM}¼«œ Ë „UÇ Í—W?ÝËu½ ∫ u~¹…œ —Wð—UÝ
Ë XÝ…bMÐ w?½UðüË Ê«u?}½ ÍW??A? }?! W" W??! ¨…—WM}¼«œ …—W??ÝËu½ ËWz ÙËU??á¹U½
ËW" ÊU#uÖ —WM|uš ¨…ËËœd! wJ|—U! ¨X|d?Ö…œ Â…ËËœ w½W¹ô ¨«b#eO"U¹dáLOz
Æ UJÐ —Wð—UÝ ÍW½«uł WðuÖ
W??! s¹W??ÖUM?}ð …—ËuÄW"W??! ËW"® ∫X?}†…œ «œ©U??O½œ w½U??!U~|˙® W?" ÙËU??á¹U½
W¹«Ë w}Ä Ë ©s¹ËËœd?! W½U~}?Ð w½U#ï?š WÐ Ë …Ë«œ«œ ÊU?L?²?ÝW½ —W?ÝW" w!ïÇ
ËËó}?# Ë —Ëu²"u?! ¨XýËdÝ W" œËu?Ý v½«u²Ð WJ}?ÝW! w½U?²Ý—Uý w½U?*MOz
ÆX|d~З…Ë
Ë XÝ—W?? á"W¼ WÐ w?½U??!WM#˛Ëœ Ë W?? #ö??*? ?Oz Ͳœ «dJýU?z WÐ W??! ÙËU?? á¹U½
wÖï"U¹œ ï?Ð —«uÐ Âö?*? Oz WJ½uÇ ∫X?}†…œ ¨ÊW?!…œ œ…“u??}½ wA??O?ÝU½WM#—W??ý
∫X|ó?}Ð…œ ÊU¹ Æ…d²?Ä«dš Âe?O"U¹d?áL?Oz W" ¨…ËW?²}?à?}¼U½ ÊU*?MOz Ë œuš Ê«u?}½
ïÐ Í«Ë ËWz ©Æb½«u}ý ÍbMO¼ ÍËËó}# W?! ËuÐ W½“W# WðUÝ…—U! ËWz Âö*Oz®
p|—U! Ë  U!…œ »…—WŽU½ w½UðWKKO# Í—Ëu²"u! W" Wý…˙W¼ Âö*Oz X}Ç…œ
ÍW½ËuÇïÐ ËWz b?OŽW?Ý œ—«ËœWz Æ6Ð ¨ÊËuЗeÐ wýËuð W½UðWKKO?# ËWz  U!…œ
¨ÙËUá¹U½ ÍWðW$WÝ WJOÖï" ËWz Í…d|uÖ WЮ ∫X}ÝËu½…œ Ë WOO½ XÝË—œ vÄ
©ÆÊËWJÐ pO"ïÝU! Í˙…ËUÐ Í«Ëœ U#˘˙ wJ†Wš UO½Wð X}Ð…œ
w#W¼—W?Ð s¹dð—«œËU½ W½Ëu?/ ïÐ ¨W??O¹Ë«—U??#e??³?½U??#“ wJ|d??ÖWM?š…˙ ÙËU??á¹U½
Í«ËUz—ï?š ÍbMO¼ —W?²?Ý—ï?+ ∫X}?ÝËu½…œ Ë X?}M|uÇ…œ »«dJÝ WÐ —W?²?Ý—ï?+
64

¨…ËWð…ËËœd!W½ wÝW! w¹UÝô ËWz Æ4|ËeÐU½ ËWz ¨sA?}!…b†W¼ …ËWA¹˙uÖ…˙
W?! «b??O½U?!WMO??ÝËu½ W" Æ…ËWðUJÐ ÍË w¹U??Ýô X}½«u?²Ð gO??ÝW?! W?#W??²?ÝWz
Ë ÊU?? #˘˙ Ê«u?? }½ Í—«u¹œ ¨…ËW?? ²|ñ?? }? ?Ö…œ ÊU?? !…Ë«˙˘œ w!˘d¹œ W½«b?½W??#—W?½u¼
ÆX}Ð…œ —eÐ XM}#ï!˘œ
—W??ÝW" ¨W¹…œ—WÄ wM?O†U?L?†W¼ ÍU?²? Ý…Ë œ«d½ï??! n¹“u??ł „…Ë gO†ËU??á¹U½
ÊU?A?O½ s?ý˘˙ ¨ÊU?!W?ý…˙ W½W¹ô e?O?Ö—W?¼ Ë ÊU?!W?²?šU?Ý …b?}? #uz Í—U?*?šË˙
ïÐ ÊU?#ËuðU¼«œ w?ÝUÐ …ËW?O?OMO?³?ýW?Ö WÐ ¨W½U?L?|˙…ËUÇ  U?Ý…—U?! W?! Æ «œU½
¨«b½U?*MOz wšU½ WÐ ÊËuǢ˙ Ë W½U?O¹˙UłW?²†UÖ Í“«u?}?ý WÐ ÙËUá¹U½ Æ U?!U½
wðU?¼—W?? ? ÝWÐ W?? ? ! Ë 5M?O? ? ³?Ð ÊUJ?}½ö?? ? LK?# Í…Ë…ËU½ Íu?¹œ  U?? ?!…œ È—U?? ? !
ÍËËó?}? # —W?Ý W?ðU?š…œ gO??!U½ËË˙ ¨…ËW?²|ñ??}?Ö…œ Íï??š Íœu?š w?½œd?!W??ýW?Ö
ÆÂeO"U¹dáLOz
p}ðüË êO¼ ïÐ ÍU¹ó"U²Ýu½ Ë X}½«“…œ ÊUL²AO½ vÐ WÐ Íïš W! ÙËUá¹U½
wðWO½œd?!—U! w½UÄ…˙ïÖ UO½œ Ëu?#W¼ wÇ—WÖ ¨WOO½U?NOł wJ|—WÝËu½ ¨W?OO½
¨ÍbMO¼ „W†WÇ…˙ WÐ ÍËWz ÆX}ÐW½ Íï?š Íœuš ¨W?OO½ ”W?! Í—WM|u½ v"…Ë
…—W?? ?ÝËu½ wM?O? ?ÝËu?½ w½U?? ?#“ W" p?}"W?? ?Ö ¨X}?? ?ÝËu½…œ „W?? ?O¹e?? ?OK?~MO?z WÐ
Í—WÐW?!˙ vÐ wJ}ÝËuM½U?AšWÄ W?! p|ËWz W¹ïÐ —W¼ ¨…d²½«u?ł ÊU!…e?OK~MOz
ÙËU?á?¹U½ ÆX}½«“…œ Íï?š wðüË W?Ð Íe?OK~M?Oz w½U?#“ ¨W??ÝËu½ Íe?OK~?MOz WÐ
ÆX}Ð ÊËË˙ W?²*¹u?}Ä ¨ÊœdJ¹b½…u?}Ä ïÐ WJ|—U?!ï¼ WJ½uÇ ÊU#“® ∫X|ó?}Ð…œ
wÇ W?A?O#W¼ —W?M|uš X}?Ð…œ Æ«œ—WM|uš Ë ‚…œ Ê«u?}½ W" —«u¹œ W?²?}?³Ð X}ÐU½
©ÆX}MO³OÐ ¨W¹…ËW½U#“ u¹œ ËW"
¨ÊU??!…“«u?2¹œ«“U?z WðË…˙ Ë Âe?O?"U¹d?á? L? Oz WÐ ˛œ Í…ËWMðËËeÐ W?¹«Ë w}Ä ËWz
W½ Ë W¹W¼ ÍËËó?}?# W½ ¨vÝ w½U?N?O?ł Ë ÊW?!…œ —«bM¹dÐ w½…œW?# ÍW~†W?#ï?!
¨s}N?#W¼—WÐ —ïðU²J¹œ ÍË…ñ²?Ý«˙ „…Ë gOÄWÇ wðË…˙ ÆX}Ð…œ wýËuðU¼«œ
¨ U?!…œ vÄ XÝ…œ ÊïÇ ÙU?Ý «b?}Ý w?½UN?O?ł W"® ∫X}?ÝËu½…œ Ë W¹U½U?# vÐ
63

WO¹b|uÝ Íd?OŽUý s¹dðË«dÝU½ U?O½œ w²ÝUz —WÝ W" —WL|Ëd?²*½«dð ”U#ïð
wÇ —W¼ è}Ðï½ W" W?~−}Ð ÍW?J¹e½ Ë …Ë«—œñ}?Ö—…Ë ÊU?#“ 51 ïÐ Íd?F?Oýï?! Ë
¨ËuÐó?? }? ?# W" ¨W¹«Ëu?ÐW½ Íb|u?? Ý —W?? ÖWz Æ…Ëuðd?? Ö Í—…Ë W¹W¼ W?J¹œ wðüW?? š
ÆËuЫdAšWÐ vÄ wAOà}Ðï½
¨W½d|œï?# Íd?FO?ý ÍWMO?$W?²?Ý«˙ wJ|—WM|u½ W?! —WL?|Ëd²?*½«dð ”U?#ïð
ÍW~½ïÝ W" ‘W#Wz Æp†Wš u}½ w½U!W²*¹ËWýïš …—W¼ …dOŽUý W" WJ}!W¹
—U!UÝ ÂüWÐ ¨s½U?ÝUz Ë ÊËË˙ w½U!…dFOý ÆÊW?Ö…b}ð w}" wJ†Wš ¨W¹…Ë…ËWz
ø…ËW?LM|u?2Ð X½U!…d?F?Oý Êï?Ç ∫X}ÝdÄ…œ w}" p?|—WM|uš ÊU?OJ|—U?ł Æ5½
ÆÊ«b/U!…dFOý W" W! …ËWM|u2Ð W½U²ý ËWz UO½Wð ∫v†…œ g¹ËWz
XÝ…œ Í«Ëœ v?"…Ë ¨W¹W?? !W?? O¹W?½«˛˘˙ W½U?? #“ —W¼ ¨ËW?z Íd?? F? ?O? ?ý w½U?? #“
∫ÍËU½Ëu*+Wz wJ}½«œ—…u}ð
«b½U¹˛ ÍW#—WÖ W" vý…œ
¨X}M}K~Ð ÊU*MOz Ë X}Ð Êœd#
Ë X|d!…œ ‘ï#«—W+ W½«œ—WÝ ÂWz
¨X}Ð…œ «˅œ—WÐ ÊU¹˛
Ædð W½UML}¼ v"…Ë
Ë s¹d?ð…—ËW?? ? Ö WÐ  …—U?ÐW?? ? Ý ¨ÊW?? ? Ö…œ w}?ð Ê«Ëu?? ? #W¼ W?? ? ! ÍW?½U?? ? #“ ÂWÐ
¨«Ë wJ|d?? F? O? ?ý Í«Ëœ ÆX}??ç¹W?Ä…œ ÊËuÐ Í…—UЗ…œ ¨W"W?? ÝW??# s¹d?? ²? ²? ?šW??Ý
˙W?#W" w²?*|u†W¼ X}?ý…œ Ë X|d?|œ…œ«˙ Íï?š w†œ w½«b?}" ïÐ Èu?Ö ÊU?*MOz
ÆUO½œ W²}½«ËñÐ WJ¹œ wJ|—ïł Ë X|˙ï~Ð w½U¹˛
W??! U??²? *? }?z Æ7Ý—WÄ Í…œ«˙ Uð ¨7ýËd??Ý Í«b?¹W??ý …bM}¼ ÊU??!W?? O¹b|u??Ý
”U#ïð ÍW½«d?FOý ËWz ¨…ËuÇ —WÝWÐ w#…œ—W?Ý b¹uÝ W" w½UL²A?O½ Í—UðuÖ
v" ÊU??O? O? ²? *¹ËW??ýï??š Ë ÊËuðu?~†W¼ «b¹b|u??Ý w?½«u?ł w?²? ýËd??Ý ÍüUÐ WÐ
ÆÊUL²AO½ Ë ‰WÖ ÍdOŽUý WÐ …ËËœd! ÊU¹ËWz ¨X|˙ïÇ…œ
66

ËWz w½«u?ł Ë !WÖ w½«˙u?! p}?à|u?*J}Ýï?#ï¼ „…Ë uJ†WÐ ¨X|ËU½ ‘ï?š
ÍËWz w³}²!  ËWŠ ÍW½˛ ËWz s*†W?O½ U¹—U#Wݢ˙ ÆX|Ë…œ ‘ïš Í…—WÑ…œ
∫X}†…œ ¨Íb|uÝ WÐ …ËËœd!
wÝU! Êïł ©ÆrMO?³OÐ …ËËœd!W½ “WŠ eO?Ö—W¼ Ë …“ï†Uz wJ|ËUOÄ ÙËUá¹U½®
w³O?*½ WÐ è}Ðï½ ÙU*?#Wz® ∫W¹«Ë w}Ä Z¹d?³#U! ÍïJ½«“ W" W?¹…Ë…—…ó|uð W!
©Æ…ËWðU!U½ Êœd!«b¹WÄ s#˛Ëœ W" èÝ W! ËuÐ p|—WÝËu½
2001. 10. 13

∫ÊU!…—…b|˛
≤∞∞± Í—WÐï²!uz ͱ≥ Ë ±≤ w½«˛˘˙ w½U!WO¹b|uÝ W#U½˛˘˙
ÆW†ËUá¹U½ w!W¹WðuÖ ¨WMOÝËu½ ÂWz w½UAO½ËU½ ¿

—WL|Ëd²(½«dð ”U%ïð
ÆÙUÝ U²+WŠ ∫ÊW#Wð
ÆdOŽUý ∫WAOÄ
Æ—ô˘œ —«“W¼ —«uÇ Ë wÝ ∫W½üUÝ wðU¼«œ
1954 ÆdFOý …bÑWŠ ∫ÂW!W¹ w³}²!
ÍW½U??#U½ ËW?" W??O? O? ²¹dÐ ©Air mail 2001® w¹«ËW¼ w?²?ÝïÄ ∫V?}?²? ! «Ëœ
26 Í…ËU# W" ¨Íö?Ð  d}Ð˘˙ w¹UJ¹d?#Wz ÍdO?ŽUý Ë —WL?|Ëd²*½«d?ð ”U#ïð
ÆÊËËœ—U½ ÊUO¹b!W¹ ïÐ «b†UÝ
w³?}?²? ! Æ…ËW?²|d?ÖU½ —W?L|Ëd?²? *½«dð W?O?O?²?Ý«˙ ÂWz Æ…œ—U?Ý d??F?O?ý Í˙«“UÐ
W! W¹…ËW½U³}²! ËWz w²*?O" Í…Ë…—WÝ …—W¼ Íe¹˙ W" Í©ÊU!…Ë«d!ï! …dFOý®
 W½U½Wð Ë W??−?OKH?Oz W†U??Ý …œ“U¹ «Ë wÇ—W?ÖWz ËWz Æs|d??ý˘d?+…œ v" ÊU¹—˘“
wA¹d?F? O?ý Íd?×?O? Ý Ë X}?ÝËu½…œ —W¼ v"…Ë ¨…ËU??#W½ wA?OMO??ç¹WÄ ÍU½«uð
Æ U!…œ Ë«˙ —WM|uš «˅œ—WÐ
65

WÐ UO½Wð W!Ëu½W¼ wÇ—W?ÖWz ¨WýU½«uðWÐ wJ}½…˛ï½UOÄ —WL|Ëd?²*½«dð ”U#ïð
…ËWz —W?ÝW" ¨sÝUM¹…œ ÍW½«ËWz Ëu#W¼ ÆX}½…óÐ ï½U?OÄ X|—U!œ ÛW?Ç w²Ý…œ
W" ¨…b½W??#…d¼WÐ «b??OðW??O|˙ËU¼ Í—«uÐ W" —W??L|Ëd?²? *½«dð ”U??#ïð W??! ¨ÊUÐWð
©¿®Æ…—WAŽWLýïš Ë …Ë«d! wJ}½U*MOz Ë …˙uÖu#—WÖ «bMðd~¹b½…u}Ä

dFOý W(}z r}z f}z 5%W"W¹

2001. 05. 27
ìììììììììììììììì

°ÂW!W†U#
…bÐ v" v~½…“
°ÂW!W†U#—ï½ ïÐ
v"…Ë ¨…ËuðU?¼ ÂïÐ …ó??}?#W" ¨W?M# Íd??F?O? ý W??*? }z r}z f}?z 5#W??!W¹ …ËWz
p}??ÝW?! b½WÇ Æ…ËW??#W?!…œ sý˘˙ vÄ Í—W?M|u?š ÍËUÇ …—U??ł 5#W?!W¹ W??#Wz
¨…u?O?ÝËu?½ Íœ—u?! WÐ ÊU¹d?F?O? ýWK¹UÐï?# 5#W??!W¹ s½U¹ï?š …ËWz ¨W¹«Ë ÊU??O?}Ä
ËW" ÂU?! êO¼ w½ËuÇïÐ s# Æw?M|u−?M}Ä 5#Wz œW2W?×?# Ë qO"W?š U½«“ W½«ËW"
Í…ËWz g}Ä ©Æ…ËW?#W!…œ XÝ«ñ?²AÄ® W½ ¨…ËW?#Wš…œ ˘—œ WÐ W½ ¨W¹«ó?}¼ ËËœ
∫r}†…œ ¨ÂW!WÝUÐ w!˘d! —WÝ WLâÐ
©¨…ËW?#W!…œ XÝ«ñ?²AÄ® ¨Í˙U?łW²†U?Ö ïÐ g¹ËWz ¨…—U?ł 5#W!W¹ W?#Wz ©±®
ÆX}Ð…œ g¹—Uł «Ëœ Ë …ËWM# wMOÝËu½ W²|ËW!…œ
¨W#uOÝËu½ «œ≤∞∞≤ wÐUz ͱ∏ W" ¨W¹©w¹WKÖ® ÍËU½ ¨W¹W¼ rJ|d?FOý ©≤®
∫ U!…œ vá²Ý…œ «Ë
W¹W²+W¼ ËËœ
¨W¹…œWÝ ËËœ ¨W¹«Ë s# W"
¨Í…œ…œ v" ïÐ rJ}~½…“ W½
¨Íd}½…œ v*}z r}z f}z W½
©±®ÆW¹W#U½ W½ ¨vK¹WLOz W½
68

¨…Ëu?²?ÝWÐ ©—…b½U?Ýu?# qO"U~MOz® wJ?}ÝUÐ W?Ð r²?AÄ ¨W½«ñ|œ ÂWz w½œd?!…œU?#Uz ïÐ ©¿®
ÍËxÐ «œ 2001. 05. 26 Ͳ˘˙ Í©AFTONBLADET® Í—Ëu?²"u?! Í…˙WÄô W" W?!
Æ…ËWð…ËËœd!

67

…ËWLMOÐU½ È“«u2†œ
©¥®Ær|uÐ wýïš ïð Í…b½…ËWz
∫X}ÝËu½…œ «œ≤∞∞∂ W" ËWz
¨w|˙W~Ð W½ËËœ—WÖ ÂWz Í—WÝUð—WÝ
WOO½ p}ÝW!
©µ®Æw|uÐ wýïš s# Í…bM}¼
∫W#uðËuÖ «œ±π∏µ W" s#
+«“U½ s#
¨Ê«—UÐ wÄ ÍU$Wð—UÐ
¨Ê«—«œ ÍüWÖ Í…b½…ËWz U¹
øw|Ë…œ rýïš
©∂®ø…bM}¼ œWÝ U¹
∫X}†…œ «œ≤∞∞∂ W" ËWz
Ë Xš…—œ ÍüWÖ Í…b½…ËWz w|Ë…œ rýïš
©∑®ÆÊ«—UÐ ÍWÄ Í…—U#˛
WK¹UÐï?# W" —˘“ w?J|ó?}Ç p|—WM|u?š „…Ë s# ¨r}?à?Ð ‘…ËWz W?ýï?š r}Ä
¨WMO?ÝËu½ ÂWz ÍdÐ…“ WР—«œ«uO¼ Ë  d?Ö—…Ë wšx³?ýUÐ bO"U?š w½U?!…dF?Oý
Í…bM¹Uz ¨«b?AOMO?ÝËu½dFO?ý Í—«uÐ W" Ë X}?³Ð d²#—W?Ö ÍW!WJKO?#U½ Í˙«“UÐ
ÆX}Ð d²ýWÖ “Wz ÍU²*}z W" —˘“ ¨ÍË
2006. 07. 04
ììììììììììììììììì

≥±‰ ©s}†u?$…b†W?¼ …ËW†œ W" ÍW½U?ç¹WÄ ËWz® ∫Íd?F?O?ýï??! ¨ÊW?ÝW?Š b?O?ŽW?ÝW?#W?Š ©±®
Æd}"ËW¼ ≤∞∞¥ ¨”«—Uz ÍUÖ“…œ
70

W¹«Ë r}?Ä ÂüWÐ ¨W??#u??O?ÝËu?½ s# d??F? O?ý W??*? }z r?}z f}z 5#W??!W¹ r?}†U½
ÍW²Ý˙ u}½ Wð…Ëu²*?š rK¹WLOz Ë f}z r}z f}z ¨Âœ—u! Í—WÝËu½ 5#W!W¹
¨3ï?š wMOÝËu½ Í“«u?}ý w½…ËU?š Ë rÝËu½…œ WJ}?#…œ WJ½uÇ Æ…ËWO¹d?FO?ý
ÊUOJ|b?½W¼ ¨WOO½ w¹U?ÝUz ÍËWz ¨…ËW½WJÐ rO¹U?Ýô Ê«Ëô ¨w¹UÝUz WJ}?²ý
p|b½W¼ ÆÍ“œ w²ÝUz WðW½U¹ËËb½U¹WÖ Ë …ËËb½«˙Wá}ð ÊU¹…ËW½œdJO¹UÝô W"
ËWÐ Ê«œœ ¨Ê«bM?# wMO??ÝËu½ Í“«u??}?ý w?ðW?O?¹—W~¹—U??! d|˛W" ÍW½U??$W??Ö ËW"
ÂW†W??$ W?" s# wOÐUðu??$ W?Ð ÊU¹ï??š Êb½W??#ïJ?ý …bM}¼ Ë s}?½…œ «œW??O? O? ²? Ý«˙
¨ÊW?? ?!…œ v" .“œ ˘˙…u?? ?O½ Ͳ˘˙ W?Ð W?? ! ÊU?¹WJ¹œ w?J|b?½W¼ wÇW?? ?! ¨Ê…œ…œ
ÆÊdÖU½«˙ g¹œdÖUý WÐ s# ¨ÊU¹ïš ÍW*$ WÐ ¨ÊbMà³ðËu" …bM}¼
©±∞∞®W" W?O? O?²¹dÐ ¨…ËW?ð…ËËœd?! ËxÐ w!W¹WJ?KO?#U½ ¨wšö??³?ýUÐ b??O"U?š
s# W" ÍW½«d??F?O? ý WK¹UÐï??# ËW" p|b½W¼ W??š«œ w}?ł v?"…Ë ¨d?F? O?ýWK¹U?Ðï?#
¨W¹«Ë r}?Ä W?! p?}M# d??šUz ¨œdÐ ©s¹“œ® ÍW??ýË ï?Ð ÂU½U¼ W??! Ê—u??³Ð Æ…u¹“œ
W" w!W?¹W??ýË ¨ËWz Í…—U??! ËWz ïÐ ¨X?|ËW??!U½ r!WÄ s¹ñ?З…œ Ë W??ýË —W??ÝW"
Æ…ËWOOMOÐW½ Âd²½UO½ Ë dðËU$uÖ ©¨s¹“œ®
∫W#ËuðuÖ «œ±ππ∂ w†UÝ W" s#
w}Ð —WÖ …—…Ë
¨U²|˙ W" r}½…œ«œ —WÝ
ÂWš…œ«˙ rŠ˘˙ Í—Ëu+U#
©≤®ÆU²}Ä —WÐW"
∫X}†…œ «œ≤∞∞∂ W" ËWz
ÂWšWz«˙ ïÐ XL†œ w}Ð —WÖ
©≥®ÆU²}Ä —WÐW" —ËuÝ wý—W+ „…Ë
∫W#uOÝËu½ «œ≤∞∞¥ Í≤ Í≤± W" s#
¨r|˙W~Ð UO½œ Ëu#W¼ —W¼
69

¨”«—Uz ÍU?Ö“…œ ¥µ‰ ©¨W??ýË vÐWÐ 5ÝËu½® Íd?F? O?ýï?! ¨ÊW?ÝW??Š b?O?ŽW?ÝW??#W?Š ©≤®
Æd}"ËW¼ ≤∞∞¥
wÄUÇ ¨!W?Ö wO½W??#WÄUÇ π≥‰ ©¨d?F?O?ý WK¹UÐï?#® Íd?F?O?ýï?! ¨w?šx?³?ýUÐ b?O"U?š ©≥®
Æw½UL}KÝ ≤∞∞∂ ¨Â…ËËœ
±±π‰ ©s}†u$…b†W¼ …ËW†œ W" ÍW½Uç¹WÄ ËWz® ∫ÍdFOýï! ¨ÊWÝWŠ bOŽWÝW#WŠ ©¥®
±∞±‰ ©¨dFOý WK¹UÐï#® ÍdFOýï! ¨wšx³ýUÐ bO"Uš ©µ®
∂¥‰ ©¨WýË vÐWÐ 5ÝËu½® ÍdFOýï! ¨ÊWÝWŠ bOŽWÝW#WŠ ©∂®
∏µ‰ ©¨dFOý WK¹UÐï#® ÍdFOýï! ¨wšx³ýUÐ bO"Uš ©∑®

øÂËuÐ Í˛u"«dÐ Í˙Wý Í—WJýïšdÖUz s% U¹Uz
±
5#W?!W¹ W?! gOM# ÍËU½  W½U½Wð ©¿®¨«œ©5ç"® Í—U?ÑïÖ Í©¥∞® …—U#˛ W"
ÍWMš…˙ s?# Í…bM}¼ p?|—W??ÝËu½ êO?¼ Ë ÂËuÐ Í˛u??!«dÐ Í˙W??ý Í—W?? !«u??Ý˙
„…Ë ¨…Ëuðd??ÖW½ W?à? šïÄ …˙W?ý ËWz w½U?½U?#…—U?$ Ë Ê«—W?Jýï?šd??ÖUz W" ÍdГ
W½W¹ö?}Ð 5ç" Í—UÑï?Ö W½ …ËWš«œ W?Ð °…Ë«d! —U?#ïð ïšËU½ Í˙W?ý wJ}#W†W?$
ÆW¹W¼ …ËWOO²*½«“ Í…ËWM¹ó|uð —WÝWÐ Íñ+ ©bOý…˙ —W#uŽ ‰“U+® W½ Ë
g}?Ä p|u?? ?O½ Ë ÙU?? ?Ý ¨«œ©…ËôW?? ?! wý—W?? ?Ž ÍU?? ?ýUÄ® W?" ÂËuÐ s?# …ËWz
¨ËuÐœd?! ÂW!…˙W?ý wOMO?³A?}Ä ¨s¹˙WÄ«˙ Í«Ëœ Íïšu?}½ Í˙W?ý w½UÝd?O~†W¼
«Ëœ «b½U¹Ëu??#W¼ W" ¨…u??²¹œ .ïÐËU??! wLKO?+ p?}"W?Ö® ∫ÂËu??³ðu??Ö ËuÐW½ …ËWz
wO??!…—W??Ý wýËW??š ©øÍb??!W¹ wM|u??š W?ð…ËuÇ ÊU??O?²? Ý…œ ÊU??!…œ—W??ł ¨—U??ł
w½U½U??Ö—“UÐ ÍËU½ W?!W¹ W??!W¹ ¨ÂËuÐ s# …ËWz ¨W??O?O¹ï?~²?Ý«˙ ¨s# wMO??ÝËu½
¨w†œËËœ vÐ Ë W½U½W¹ö?}Ð ÂËuÐ s# …ËWz ¨œd?!…œ ÊU?AOM²?Ý…œ Âï?šu}½ Í˙W?ý
Æb½UÝdO~†W¼ Í˙Wý ¨ËuÐ »eOŠ W½x+ …ËWz ∫wÝËuM#…œ
„W¹W?²?Ý˙ e?O?Ö—W¼ s½«eÐ °…ËWMâÐ «bM# w½U?!WMO?ÝËu½ Ëu?#W¼ WÐ Ëu?#—W?+
ÊU¼ ˙W?? ? ý WÐ Ê«œ…ó?|—œ Ë …ËW½b?½W?? ?ÝW?†ïð ï?Ð rJ?}½W?¹ô «b?? ?O? ? ?}ð ¨…ËW?MM?OÐ…œ
Ë W?? ? #U½˛˘˙ W?" ¨s# w?MO?? ? ÝËu?½ ÊU¹…œ ¨«œËËœd?Ы˙ w†U?? ? Ý …œ“U?Ä W" øX?}Ыœ
¨W†UÝ …œ“UÄ ËWz w¹«ó|—œ WÐ v"…Ë ¨…ËWðW½ËuÐ Ëx?Ð «b½U²Ýœ—u! w½U?!…—UÑïÖ
—W??ÝW" e??O? Ö—W¼ ¨…Ëuðd??ÖW½—…Ë r²??ý«œU?Ä ¨rJ}MO??ÝËu½ ê?O¼ ÍdÐ W" e??O? Ö—W¼
72

71


—U?#ïð ï?šËU?½ Í˙W?ý wJ}?#W†W??$ „…Ë ÊU?OM# ÍËU½ ¨5ç" Í—U??Ñï?Ö wÄËËd?Ö
ÊU/«ËWz ÍW?? ²? Ý«˙U½ W½Ëu?ÇïÐ ËWz ¨…ËW~†W?Ð p}†W??#ï?? ! WÐ gOM?# ¨ËuÐœd??!
©¿®Æ…ËWðW??#Ë«œ ÊU?O?#ü…Ë ¨˘—œ Ë s|u??ł „W¹…˙WÄô WÐ wÇW??! ¨…Ë…œd?!  …˙
w?½U?¹˛ w?ÝUÐ ÊËu?ðU?¼ Ê«ËW?z ¨…ËËœd?? ? ? ? ! +«ËW?z wJ?}?M?O? ? ? ? ?ÝËu½ w?ÝU?Ð s?#
Í…ËWz wÝdð Uð  UÐW½ pý êO¼ 5ç" X}Ç…œ vÄ Æ…ËËœd! ÊU?OM# wOðW³¹Uð
Ë X?}½W?½«œ w?½«—W?M|u?? ? ? š ï?Ð g?¹e|˙ ê?O?¼ ¨X?}? ? ? ?âÐ w?*? ? ? ?O? ? ? ?! W?" X?}ÐW?¼
vÐ U?ð…ËWz ÆX}Ð —W?½u¼ Ë Í“U½U?? ý v?Ä Í…ËWMO?? A? ?šWÐu?? }?Mł Ë …ËWMO?½ï¼˘—œ
WÐ s# W?! X}Ð …ËWz Í—«œU?ÖUz Í…ËWz vÐ ¨.˛…œ Èu?! W" s# ¨X}½«eÐ Í…ËWz
vÐ ¨…ËWð…ËËœd?? !W½ ˛˘˙ ¨«œ©Êïð«d?? }? ý® W" rJ?|ËW??ý ≤∞∞∂ w†U??Ý w¹«ó|—œ
Æ «œ…œ ÂW†W$ W" ÂWK}ðï¼ ËWz w½«uO# WÐ w†œËËœ
wÝUÐ U?½ —W?ÖW?z ¨sÐ Xݢb??²? A?}?Ç wJ}½U??ÝW??! ¨5ç" wÄËËd??Ö X}??ý…œ
Ë @½d?Ö —˘“ wJ?|—U?O?ÝdÄ 5ç" w½«—…œ«d?Ð Æœd?!…œW½ ÊU?O½ïð«d?}? ý w½œ—«u?š
…—«u?}z °“«u?2¹œ«“Uz Ë d?ÖWMš…˙ Íd?O?ŽU?ý XÝ«˙ WЮ ∫ÂËËœd?! v" ÊU?O?²?šW?Ý
w#ü…Ë W" °Ê…bÐ 5ç" w+U²?Ý Í…e}¼WÐ WJOÖï" ËWz w$—W?Ý ©øœ—«uš XOÇ
©¨ï?šËU½ Í˙W?ý w½U?!W?#W†W?$ W" ÂËuÐW?½ p}?!W¹ s#® ∫W?#Ëuðu?Ö W?! «œ…ËWz
ÊU?½ Êïð«d?? ? ? ?}? ? ? ?ý W" W?? ? ? !Ëu?½W?¼ W?J½u?Ç ¨X?¹ËuÐ ËW?¼ U?Ю ∫s?ÝËu½…œ Ê«ËW?z
…ËWz 5ç" wL?Oð Ë s# Ê«u?}½ w½U?!W?O¹“«ËU?O?ł W" p}?!W¹ W~½…˙ ©ÆX¹ï?š…œ
XÝ«˙ W?Ð ©Æ.óÐ ¨Âï??š…œ W?¹ïÐ s# v?"…Ë ¨Êï??2Ð ¨s?¹˛…œ W¹ïÐ Ê«ËWz® ¨X?}Ð
¨X}Ð …ËWz p|—UÑï?Ö Í…—ËWÖ w#Wš ¨WO?O½ ÊUM}¼«œ Ë Í—W2A}?á²Ý…œ …ËWz
° «uš…œ wÇ Ë X|ËWš…œ Èu! W" p|—WÝËu½ X}½«eÐ
œ—u! w½«—WÝËu½ W" e|˙ ¨Íœ—u! wðüWÝ…œ W! w¹UÝUz Ë«ËWð WJ|—U! …ËWz
w}Ä 5ç" Æ UJÐ v?Ä ÊUO?OðW¹U?!Ëu?Ý UÝU?z 5ç" ¨W¹…ËWz w¹U?ÝUzU½ ¨X|d~Ð
ËWz ÊU??#W¼ ¨W¹U??#Ëu?Ð vłW??²?A? O?½ gO½U??L? }KÝ W" s# øU?½ ÊU¹ ¨X}Ð ‘ï??š
74

ÂWz w†œ —WÐW" eO?Ö—W¼ ¨…uO?ÝËu½W½ r!W¹W²Ý˙ ¨»e?OŠ ËWz ÊU¹ ÂWz w²?Ý«uš
WÐ Ëu?J†WÐ …bM?}¼ —W¼ „W?½ Æ…ËËœd??!W?½ —U?? #ïð rJ|ñ?|œ ¨…œd?? !—W??Ý ËW?z ÊU¹
ÆW¹W¼ ‘U²*}z Ë …ËuÐW¼ +U¹˛ —WÝW" wÝdðW# ¨…ËW/U!WMOÝËu½ Íï¼
ËWz v?"…Ë ¨ÊËuÐ b½W?? #œËu??Ý …ËW?? O¹˛u??!«d?Ð Í˙W??ý Íï¼ W?Ð ÍW½«ËWz Ê—˘“
Æ…ËËb½U?¹W??ÖW½ s?# WÐ wJ}?? $«“U?? $ êO¼ ¨X|“«d?? ²Ð ÊU?¹“ W" ¨…ËU½œWÐ …˙W?? ý
“Wz Ë UÝd?O~†W¼ «œ±ππ¥ W" ¨Íœ«“Uz Í—U¼WÐ Í«Ëœ Íï?šu}½ Í˙W?ý WJ½uÇ
W?" qO?? ? ? # Ê«—«“W?¼ W?J?½uÇ ¨r?ÝËu?½…œ wÝU?? ? ? ?O? ? ? ?Ý ÍWM?š…˙ …Ë…© ±π∏¥® W"
ËuðU¼˙WýWÐ wJ}½W¹ô êO¼ WÐ —WÝ WJ½u?Ç ¨ÂËuÐ —ËËœ …ËW!…˙Wý w½UÄ…˙ïÖ
WÐ ó?Ö WÐ W½«ËUJ?ý«˙ ¨s# w#W†W?$ Í…bM}¼ p}?#W†W?$ êO?¼ WJ½uÇ ¨ÂËuÐW½
WÐ ¨W?? O? O½«œó?¹u??}Ð Í˙WÄËW?z …ËWz ¨…ËWð…ËuÇW?½ «œï??šu??}?½ Í˙W??ý w½U?½«ËW†UÄ
Ær|—bÐ ÂW†W$ W" ïšu}½ Í˙Wý wJ}#W†W$
„Ëu?Ý wJ|“«u}?ý WÐ „W½ ÂüWÐ ¨ UJÐ Ë«˙ —WM|u?š wðW¹ï?š w$W¼ 5ç"
—WÖWz Æ UÐU½ ïÐ ÍU½U¼ ¨5~½W?Ý wJ|—UÑïÖ êO¼ W! p?|“«u}ý ¨Ê«“—W¼ Ë
Í…—ËW??Ö…—W¼ Íd?? O? ŽU??ý ÍËU½ ¨«œ©5?ý® w+—W??Š W" ¨W?¹«ËuÐ ÊW¹ö??}?Ð 5ç"
¨œ—u??! wJ?}? #W†W??I½…ËU??š êO?¼ d??šUz ¨œd??!…œW½ ‘ï??#«—W??+ ¨w?½U??#W??!W"W??Ö
„W½ ËWz d??šUz ¨…ËËœd??!W½ «b¹˛u??!«dÐ Í˙W??ý Íd?ÖU?z WÐ wM¹e½WÐ ÍË Í…b?M}¼
Í˙W??ý Íd?? ÖUz ¨g¹©Ê«u¹œ® W?Ð ¨p}MO?? ÝËu½ WÐ ÊU?¹ p|d??F? ?O? ý WÐ U?? O½Wð
w³?}²?! UÐ ¨…ËuðËW?! w!WÄ W~†WÐ —W?ÝW" 5ç" —W?ÖWz Æœd?!…œ ‘ï?š Íïšu?}½
Æ…ËWðUJÐ —WÝWÐ W½«ñ|œ ÂWz wÝËuMÐ Í©d}ALý Ë dFOý®
2006. 05. 22
ììììììììììììììììì

¨!…˙ ÍW½U?? ?2ÄUÇ ©¥∞®∫˛ ¨≤≥‰ ¨5?ç" ¨ï?? šËU?½ Í˙W?? ý w½U?? ?!W?? #W?†W?? $ wK?¹U?? + ©¿®
Æw½UL}KÝ

73

‘…ËWz ©Æ…Ë«d??!—…œ  üË W" Ͳu??!«dÐ w½«u¹œ —W??ÝW" u??}? ýWÄ x†ËbÐW??Ž®
w²ÝWÐW# WÐ ¨U?²+WŠ w½üUÝ ÍUð…—WÝ u}?ýWÄ dšUz ¨WMOç" ÍWJ¹œ w!W¹˘—œ
—W¼ ¨…ËW?? A? ? OM¹˙WÄ«˙ Í«Ëœ W?" Ë …Ëu?? ²? ?A? ?}¼ v?ł w½U?? ²? ?Ýœ—u?? ! ¨Êb?M|u?? š
ËËœ  W½U?½Wð ¨…Ë«d?? ! v" Í“«u?? A? ?}Ä w#—W?? Ö WÐ ¨…ËW?? ²? ?}Ы˙W?? Ö p}?? ²? ?š…Ë
Æœd! w¹—«b½«uO# „bÄ w!˘—WÝ ¨…ËWðU¼ W! —WÐ ËW#W" p}†UÝ
WÐ …ËWð«b?OР«˅œ—WÐ ¨wðW?¹ï?š Í«Ë…˙ w+U?# 5ç" W?! „W?O¹—…Ë—W?Ý W?$Uð
vÐWÐ Ë W?O? O½ «œ˘—œ Í…ËW½œd?!ËxÐ ÙW?ÖW?" ÍW?A?}?! êO¼ ¨W?¹…ËWz ¨«b½U?#ËË˙
ÍËxÐ …ËW?? ?O? ? O1U?? ?$ËË˙ Í˙WÄËW?Ð ¨w†œËËœ Ë ”dð „W?¹…˙˙…“ W†U?? ?I? ? *? ?O? ? #
WOO½ …ËWz ¨W¹W¼ XÝ«˙ w!W¹W²Ý˙ «b?MOç" w½U¹«dÐ ÍW!W#ü…Ë W" °…ËWðU!…œ
ÍW?L? }z ÍW?!W??#ü…Ë Í…ËW½œd?!ËxÐ wðW?z—u?ł XÝïÄ d??}"ËW¼® ∫W½U¹u?O? ÝËu½
w!W?¹…Ë«d?? !Ëx?Ð Ëu?? #W?¼ Ë XÝïÄ d?? ?}?"ËW¼ ÍW?? ?O? ?O?ðWz—u?? ?ł vÐ ËWz ©°Ëu?ÐW½
«b?}?Ä Í˘—œ Ë s|u?ł Ë W¹W?¼ ÊU¹—W?²KO??+ W?! W?¹…ËWz Í…œ«“ ¨WJ¹œ wMO~?½W?Ý
ÆÊdÖ…œ ÊUO½«—WM|uš Ë ÊU¹ïš W" e|˙ W! ¨X}ÐU½  …˙
w?ðW?? ? ? ? ?#ï?ð ¨…ËW?M?M?}? ? ? ? ? N?Ð „W?¹W?½Ëu?/ W?? ? ? ? ?$U?ð Í…ËW?z v?Ð ¨5?ç?" w?½U?¹«d?Ð
Í…ËWz ï?Ð ‘W?? ?#W?z ¨…Ë«œ W½«ñ|œ ÂW?z Í—W?? ?ÝËu?½ ÙUÄ …Ë ÊU?? ?O?MO?? ?ÝËu?½u?? ?}?Mł
Ê«ËWz Æ4?}? ?ÝUM?Ð s|ËU?? š „…Ë ÊU?¹ï?? š Í—«“ Ë ÊWJ?Ð —WM|u?? ?š W" XÝW?ÐËUÇ
¨XO}àÐ p}ÝW! WÐ W~†WÐ vÐ —W?ÖWz ¨…u}Mł …ËWz ¨…ËËœd!W½ …ËWÐ ÊUO²ÝW¼
Ë«d!WM½«Ë˙…ËUÇ wJ}²ý ¨…ËWM# Íô WÐ 5ç" ÍW!WO?Oý˘d+u}Mł Æ‘˘d+u}Mł
WÐ ÊœdJO?ðW¹U?!Ëu??Ý «b?O? }ð ¨sJ¹e½ …ËW??!W¹…ËUÇ—W??Ý W" Ê«ËWz d??šUz ¨ËuÐW½
ÆWOO½ d¹WÝ wJ}²ý ¨…ËWðU!W½ dOÐ ÊU¹ïš „…Ë p}ÝW!
¨ÂËuÐ ï?? ? šËU½ Í˙W?? ?ý w?J}?? ?#W?†W?? ?$ s?# W?? ?! 5ç?" XÝ…œ ÍW~?†WÐ W?? ? $Uð
Æ…ËWð…Ë«d??! ËxÐ ¨«œ©Êüu??Ö® Í∏∞ …—U??#˛ W" W??! ¨WM?# wJ|d??F? O? ý…d??OðU??Ý
UÐ ¨ÂW??!…œ 5ç" Í«œœW??×?ŠW𠨉«œ ËËœ WÐ —W?¼ Ë vŠ ËËœ WÐ —W¼ …ËW½U??*¹œ
w?Ç —W?? ? ÖWz Æ…ËW?ðUJ?Ð ËxÐ ÂW?¹…Ë«d½ï?¼ ËWz w?$…œ ¨«b¹Ëu?ðU¼«œ Í…—U?? ? #˛ W?"
76

w²?? š…Ë—W?? Ý ¨5ç" w?½«—…œ«dÐ XÝ«˙ WÐ È—W?z Æ«d??O? ?Ö…œ v" Âd?? }"ËW?¼ Í…e|˙
pý p}?"WÄËË˙ «b½U¹ËËó??}? # Ëu??#W¼ W" øÊËu?Ð …—U?! ı ¨f?ŽWÐ wðüW??Ý…œ
«b½U?? ?O? ? A¹ï?? ?š w?†œ W"  W½U?½Wð  W?? ?$ øX?}Ð ÊU?? ?O¹“U?½U?? ý ÍW?¹U?? ?# ¨ÊWÐ…œ
ÊU?!˘—«“ ÍW?â? šUÐ W" s¹˙WÄ«˙ g}Ä —W?ÖW?z ø…ËU½ fŽWÐ W" ÊU?O?!W?¹W†ï?#WÇ
Æ…ËW0…œ “W~ýUÄ ÂW!…—UOÝdÄ vÝ —W¼ W" «ËWz ¨ÊËuÐ
Ê«ËW?z w?ÇW?? ? ? ? ? ?! ¨…Ëu?ðd?? ? ? ? ? ?Ö 5?ç?" Íb??½U?Ð w?J?|©°”U?Ю W?" ÂW??M?š…˙ s?#
Uð…ËWz ¨…Ëu²?ÝW³†W¼ …ËW2…œ WÐ ÊU¹˘—œ Ë …ËËœd?! ‘ï#«—W+ ÊU?O#W?!WMOÝËu½
Ë ï2W?? Ž ¨d?? }? A? ?L? ?ý Ë d??F? ?O? ý ¨…ËôW?? ! wý—W?? Ž ÍU?? ýUÄ® ∫W½U¹u?? O? ?ÝËu½
Í˙W??ý W?" ÊW??ÝW?? Š b??O? ŽW?? ÝW??#W?? Š wðU??O?Ð…œWz W" sJ?}? ýWÐ ¨W?? #UMO?"ôW??ł
©Æ«œïšËU½
w½U?ÝdO?~†W¼ g}Ä ÙU?Ý ËËœ ¨WM# wJ}MO?ÝËu½ ¨…ËôW! w?ý—WŽ ÍU?ýUÄ ¿
Æ…ËWð…Ë«d! ËxÐ ¨WMOç" ©°ÍW!…ËWMO†ïJ}"® wðWÐUÐ W! ïšËU½ Í˙Wý «Ëœ
wÐ…œWz Í…ËWMO†ïJ}" ‘Wý W" W?OO²¹dÐ ¨WM# wJ}³}?²! ¨d}ALý Ë d?FOý ¿
Í˙W?ý W" p}?ÝUÐ «œW³?}?²! ËW" —W?ÖWz Æ…Ë«d?! ÛUÇ «œ≤∞∞¥ w†UÝ W" Ë
¨ËuÐ…œW½ W?! …ËWð…ËËœd?! —«œU??ÖUz rÝWJ}Ð ï?!d?}?ý W¹…ËWz ¨X?}ÐW¼ ï?šu?}½
W$—WÝ ÍW~}ł Æ «bÐ ÊU¼ —U²?ýu! Ë ˙Wý WÐ Ê«œ…ó|—œ ïÐ ÊU#—W+ —UÐWł
Ë«dÐËU½ Íd?O?ŽUý ÍËU½ ¨«œ©5?ç"® ÍW!W?²?šU?Ý WK¹U+ w#W?!W¹ w²?*?O" W"
Æ«d! —U#ïð «b#…ËËœ w²*O" W" ÍËU½ ¨s# wJ|—UOÝdÄ ÍdÐ…“ WÐ ¨WOO½
wK?¹dÄWz W" ¨ U?? !…œ v?á? ²? ?Ý…œ ©ï2W?? Ž® W?Ð W¹W¼ rJ?|d??F? ?O? ?ý …d?? OðU?? Ý ¿
W?? ! ï?? šËU½ Í˙W?? ?ý «Ëœ W" —WÐ ÙU?? Ý vÝ ¨Ë…˙ï?? ?! w²?? š…Ë—W?? Ý ¨«œ ±ππ±
Æ…ËWð…Ë«d! ËxÐ ¨WMOç" ÍW!©°…ËWMO†ïJ}"® wðWÐUÐ
Í«Ëœ ÙU?? ?Ý ‘W?? ?ý ¨≤∞∞¥ w†U?? ? Ý ¨WM?# wJ}?? ? ³? ? }? ? ²? ? ! ¨W?? ? #UMO?"ôW?? ?ł ¿
p}?†W??#ï?? ! W" W?? O? ?O? ?²¹dÐ Ë …Ë«d?? ! ÛUÇ ¨Êï?? ²~?MO?? ý«Ë ÍW?? #UMMðËW?J|˙
Æ…Ë«dÝËu½ p}†UÝ …œ“UÄ …œ—«uÇ WÐ W! —UðuÖ Ë …ËWMO†ïJ}"
75

 WÖW†W" ÍœW2W×%
W¹«Ë d??²? ?!UÇ ¨…ËU??# …Ë…—WÐ WÐ ÍW?J¹œ w!W¹W??²? ?+W¼ vÝ ËËœ U??O½W?ð X½U¹˛®
¨«œWM}?šËË˙…—Ë W#U¹W?Ä ËWz wçÝ—WÐ W" ©ÆX¹…b?Ð ËuAÄ …ËW†U?# W" …ËW?²O?âÐ
¨.óÐ ÈËW" Í…ËW?z ïÐ ÊU??²? Ýœ—u??! ïÐ …ËW??LÇ…œ® ∫X|ó??}?Ð…œ ÊË“uz œW2W??×? #
vÝ «Ë ¨…ËW¹W??!W?O¹b|u??Ý …—ï?²? !˘œ wOMO?³? A?}Ä ÍW?½«ËW?â?}?Ä WÐ ©ÆÂd0 „W½
˛˘˙ ∫ u~½U¹…œ w½U!…œ—u?! …—ï²!˘œ „…Ë Ë Í˛…œ d?!WЗU¹œ W" ÊË“uz W~½U#
«œW?? ? Ý W?" ÍËË—W?? ? Ý W?" w½U?¹˛ Íb?? ? }? ? ? #uz Ë X?}Ð…œ d?? ? ?²? ? ?ýUÐ ˛˘˙ Í«Ëœ W?"
ÆW¹…ËWýU$WÄ
Í˙W?ÄËW?Ð U?ð…ËW?z Ë œd?? ? ? ? ? !W??½ ÍËW?½ ÊË“u?z W?Ð Í—W?? ? ? ? ? Ý ¯—W?? ? ? ? ? # Íï?ÄU?ð
dšUz Æ…ËW²}Ç…œ «bOýïšW½ s¹d²?!UM#UÝ Í—ïł s¹d²Ä«dš óÖ WÐ …ËWO¹bMàÐ…—Ë
Í—«u??³|˙ ÍËË˙ WÐ w?†œ ÍW?Ö—…œ W?†U??ŠW??# ¨W??²?Ý…u??}?Ä …ËW½U¹˛ WÐ …bM?}¼ ËWz
W" …ËW??O?O?ýï??š Í˙WÄËWÐ X}??ý…œ ÊË“uz „…Ë w½U?ÝW??! Æ UJÐ “«Ë «b??Ö—W?#
ÊU??O?½U¹˛ …bM}¼ v?"…Ë ¨…ËWM³Ð ¯—W?? # ÍËË˙ Ë…—WÐ «bJ†W?? š w¹œU??ý ÍËU?M}Ä
”…—W¼ ÊU?¹…—Ë wJýï?? ! ¨«b?? A? ?O? ?ł—W?? #u?"W¼ s¹dð—«Ë˛œ W?" ¨X|Ë…œ ‘ï?? š
ÆÊU¹˛ W" WMðüW¼ ¨…ËW½W!W½ v" ÍdOÐ  W$ ÍËWz Ë X}M}¼U½
+U¹˛ Í…d?}?²ÝW?zUý ¨…ËW?O?O½U?!…ËUÇ w½U?L?ÝUz WÐ ¨s¹ËuÐ ÊË“uz s! W" W?!
wJ?}†«ËW?¼ êO?¼ „…Ë ËWz Æ…ËW?? ? ²? ? }? ? ýË…—œ…œ ‘W?? ? Ö ‘W?? ?Ö ¨œd?? ? !…œ ÍœWÐ
W?Ð ¨X³?? ? ? }ðËW?½˛W?½ Íï?? ? ?š w?Ö—W?? ? ?# Í…œ«Ë Í…ËW?½Ëu?? ? ?³?J?¹e½ W?Ð  …—U?ÐW?? ? ?Ý
¨…ËW?? ? !W¹W?? ? #—W?½ W~?½…œ w#—W?? ? Ö wJ?}½ï?ð WÐ Ë œU?? ? ýu?? ? Ö w!W?¹W½W?? ? š…œ—…“
ÊU¹˛ ÍW?²?ÝWÐ«Ë …bM}¼ ¨…ËËœd?! ËW" Í«Ë W?O?OÇ …ËWz Æs¹œd?! v" w¹“«u?A?}Ä
78

s! W" v?"…Ë ¨…ËWðW??#ËuÇ «œï??šËU½ Í˙W??ý w½UM}??Ýd??O~?†W¼ ó??Ö WР«˅œ—WÐ
WÐ —W??Ý w#W†W?$ s¹dð˘ñ?½U?O?# W" ¨ï??šu?}½ Í˙W??ý w#W†W?$ s¹d?ð˘˙b½uð ¨s#
Æ…d²²Ý˘b½U*MOz wÝUOÝ w#ö*Oz
Ê«u??}½ W" ≤∞∞∂ Í∏ Í≥ Í…—«u??}?z Íu??O½ Ë  ËW?? Š  U??ŽW?? Ý Í—WÐË—Ë…œ
—«u??š W" Ë ©Êüu?Ö® —W??³½«—WÐ ¨«œd??}"ËW¼ ÍU??Öe|—UÄ Ë Ê«d¹“…Ë w?½W?#Ëu??$Wz
ÍW?²ÝW?ł Ë W!˘˙…œU?OÄ —WÝW" Í—W?Ý ¨Ëu?³ðËW! p}½˛ w#—Wð ¨…Ë…©ÊU?#«˙®
¨w½«Ëñ¹…œ «bO¹…ËU$ —WÝWÐ ËuÐ p|œ—…“ ÍW!W!U?ýïÄ ¨ËuÐ W!W#U$Wý —WÝW"
W??! …ËWðËW??! d?OÐ ÂW??#ï¹b??Oz ËWz ¨rO?MOÐ W??! —W¼ ¨Ëu?³?Ð W†ï?#d??Ö p|—ï??ł WÐ
…d~Ð Ë ¯W??Ý „…Ë W??! Í…—Ëu??²"u??! ËWz ©°ÊU¹b½U?Äïð ¯W??Ý „…Ë® ∫X}†…œ
5ç?" w½U?¹«dÐ W?? ? ! W¹…˙…ËU?Ð ËWz Í…œ«“ ¨ «œ…œ Ê˛ w?$—W?? ? Ý g¹d?? ? ²? ? #W?? ? !
¨X|œ ©…ËWMðËËeЮ ÍU½U# WÐ ©5ç"® ÆX}Ð —…Ë—WÝ «b½U?²Ýœ—u! W" Ê“«uš…œ
Íd~?†W¼ 5?ç" 5?½«eÐ Í…ËWz ï?Ð ¨W?? ?O? ? ?O½ wM?OÐœ—Ë W?Ð w²?? ? *¹u?? ?}?Ä W¹«Ë r?}Ä
øW¹…ËWMðËËeÐ ÂU! Íd}ALý
2006. 08. 05
ììììììììììììììììì

Æw½UL}KÝ ¨!…˙ ÍW½U2ÄUÇ µ∂ ‰ ¥≤ …—U#˛ ¨5ç" ¨‘WL}z wJ}H"Wz ©¿®

77

Í—W?? ÝËu½ s?¹dðË«d?? ÝU?½ Ê«—…b½W¼ W" W?¹ïÐ ¨…Ë«—œñ?? }? ?ÖW?½—…Ë WJ¹œ w?½U½U?? #“
s¹dð«ó??}¼ ¨wðu?Ö Íï?š „…Ë v"…Ë ¨…Ë«d??!  üW?š —U?ł p}"W??Ö ËWz Æ…œ—u?!
Æ«dAšWÐ w}Ä ÊU²Ýœ—u! Í—ËuýUÐ W" W! W½U¹…ËWz ¨wM! W"  üWš
W" ¨X|d?? !…œ v" w!W??O?¹“«u??A? }Ä ¨ÊWð…Ë w?!U??š …ËWðU??Ö…œ ÊË“u?z W??! —W¼
ÊU??!…ó??}? ³?~½…œ Æ…Ë«d??!W½ WJ?¹œ wJ|—W??ÝËu½ ê?O¼ W" ¨«œd??!WЗU?¹œ ÍËËó??}? #
¨wðWO}" ÊU¹UÖUz «˅œ—WÐ ÊU!…—ï?²!˘œ ¨ÊñÇ…œ ïÐ w½«—ïÖ Ë ÊW!…œ w½«œ—WÝ
W?â?šUÐ Ë Ùï¼ Æ…Ë«œ ÊU?¹W?$Ëu?àÐUz w²?*¹ËW?ýï?š WÐ Ê«—W?M|u?š Ë Ê«—W?ÝËu½
ÊU?? š—Wð ïÐ w?ðW?? ³¹Uð Í…—U?? #˛ ¨wÐ…œW?z Í—U??Ñï?? Ö ¨X?|d½…œ v" ÊU¹ËW?z ÍËU½
Æ U!…œ
—«“W¼ b½WÇ W½«˛˘˙ ¨X}½«eÐ «œuš —W¼ —WÖW# ¨W?ÝW! „W¹ UO½Wð W! ÊË“uz
Íe??}?#U?z u?}?½W" WJ½uÇ ËWz v?"…Ë °4}¼…œ ïÐ wýd??}¼ ”˘d¹U??Ñ Êï??OKO??# ÊU¹
W½«˛˘˙ Ë  U?!U?½ w¹U?O½Wð WÐ X?ÝW¼ ¨W¹«b¹W?!WðW?KKO?# Í“ï?Ýñ?Ä Ë Â—W?Ö…b|“
ÙW??ÖW?" ˙W??ý W?? šW¹ËW??²? ?Ý…œ ¨…Ë…—Ë „W¹üW?? $ WÐ ¨ U??ŽW?? Ý —«uÇ Ë X*?? OÐ
—Ëu?Ý —WÖWz ¨W¹W¼ «Ë Í˙W?ý Æ U?!…œ «bݢd¹U?Ñ ÍËuðU¼W½…—U?#˛W" ÍdJýW"
ËWz ¨s¹W?JOÐ X}?Ð…œ —W¼ ¨5M}?¼U½ XÝ…œ WÐ «b?? }ð wA??O?MðËW??!—W?? Ý 5½«eÐ
w}" —W?ÖWz ¨W½U?#W½ Ë ÊU?# Í˙W?ý ¨…ËuðU¼ ÊË“u?z wýËuð Í…—WЫ—WÐU½ …˙W?ý
ÍËË˙ Ë…—WÐ ¨…Ë…b}#uz W" Íóð wJ}†œ WÐ WJ½uÇ v"…Ë ¨b½«˙˘b¹…œ ¨U³ðüW¼
Æ…ËWðU³OÐ ¨WOO½ —ËËœ êO¼ ¨…ËWð…ËuÐ
2006. 09. 24
ììììììììììììììììì

Æ WÖW†W! ¨ó|—œ ∫ÊË“uz ¿
Ë wÖWÐœW?†…Ë Â«—UÐ ¨x†ËbÐW??Ž œU??A†œ ¨x†Ëb?ÐW??Ž ÂôW?Ý ¨V?OÐW??Š œW??L? ŠWz Ê«—œWÐ ¿¿
Æœd! ÊU#©ÊË“uz œW2W×#® …—ËWÖ Í—UJ*Oç½ w½«œ—WÝ …ËWJ}Ä ¨“Wz

80

Ë ‰W?Ö wM¹ËWz …ËWz ∫…ËW¹«dM|u?š…œ p}#ü…Ë W?$Uð U?O½Wð «b¹U?LO?Ý W" øX}Ð
ÆW½UL²AO½
Íd¹W??Ý W?M¹ËuÇ ¨œd??! ÊË“uz W?" ÊU??L? O¹«ËU??¾†U?? # ¨…ËW??O? OMO??³? ?ýW??Ö WÐ W??!
¨…ËWM¹Ëu?ÐËuÐ W??!…—Ëu??ý W" —˘“ w?J}??ýWÐ wMO?MOÐ W" W??L? ?}z Æ—U??ý Í…—Ëu??ý
¨W?!…—Ëu?ý wM|uý s?¹dðbMàÐ Ë…—WÐ Ë W?L}z W?" ËË˙ p|óO?! w½«“ ÊU?LJ}ðU?!
«˙ ¨Í˛u?? ?!ï?? ?š w²?? ?ÝWÐW?? ?# W?Ð ¨«œ©WK−?¹œ® Í—UÐËË˙ —W?? ?ÝWÐ w?½«Ëñ¹…œ W?? ?!
ÆX}M}NÐ w½U¹˛ WÐ w¹Uðï! «œW½ ÊUO|˙ Ë ÊUOðdÖ W!WJ†Wš ËuÐ ‘UÐ ° U!…œ
w½U½˛ Ë Ê«ó?? O? ! ¨ËuÐ …ËW?z ïÐ ¨ÊU¹˛ wI?? ýU??Ž w½Ë“uz wðU?ÐW??š W" p}?? ýWÐ
w½UM?}¼ËU½ ÙW??ÖW" —W¼ ÆÊW??³Ð 7ýu??!ï??š ïÐ U½U¼ s|d??!W½ —U?ÇU½ ÊU?²? Ýœ—u??!
W?!˘d??OÇ W" p}?!W¹ ¨…ËW??²|ËW?!…œ d?OÐ ÊU??#© «—u?+® —W?*?!W?¹ ¨«œ©WK−¹œ®
©°Â—W?ý Í…ËW?M²?ýËu??ý® WÐ  …—UÐW?Ý W??! ¨Íœ—u?! wÐ…œW?z w½U?!W½«u??ł…—W¼
wJ¹e½ w²?ݢœ ¨U½«uðWÐ Í—W?ÝËu½ W?! W¹©wá?Ý Ídðï!®w!˘d?OÇ ¨…Ë«d?ÝËu½
ÆwðW¹uOÝËu½ ¨Í—…ËWł © «—u+® ¨ÊË“uz
¨œd?? ! ÊU?? ?#©ÊË“uz® w?½«œ—W?? Ý ≤∞∞∂Øπر∂ Ͳ˘˙ w½U?¹WÐ w$U?ð W?? L? ?}z
Í—Ëu?? ? ýUÐ w?½U?? ?ÝËu?½W?? ?#U?½˛˘˙ ÍUJ?¹b½W?? ? Ý ¨˛˘˙ ÊU?? ?#W?¼ Í…—«u?? ? }z w?$Uð
 üWš w½Ë“uz œW2W?×# ¨ÊU²?Ýœ—u! Í—Ëu!U?Ð WðU!…œ W! U?O!—uð wðüW¼˛˘˙
p}?³¹œWz ¨Ë«dÐËU½ ÍUJ¹b½W?Ý ¨ËuÐ —Uł 5?#W!W¹ …ËWz WMðu?Ö ÍËU?Oý ¨œd?!
W??!W?½œdJðüW?? š w~½W¼U?z Í…œU??#Uz w½«u?? ²¹W½ Íï?? š ÊË“uz Æ UJ?Ð  üW??š
ÍW?*?$ Ë  d?Ö—…Ë ÍW!W?ðüWš ËW?z ÍdÐW" w#U9˘œ Í©ÊË“uz Ê«“˘“® ¨X}?³Ð
∫ u??Ö w}Ä W??!W~?½W¼Uz wM|˙Ëu??*†W?¼ ¨ï??Ö W?²? }?Ð Ê«“˘“ Í…ËWz g}Ä Æœd??!
ËWz W¹«œW?½ w|u??Ö êO¼ Ê«“˘“ °W?? ç¹W??áÐ ©w!—u?ð® WÐ ÊË“uz ÍdÐW" Ëu?? #—W??HÐ
Æœd! Íïš w†œ ÍW*$ Ê«Ë…˙ w!W¹©Íœ—u!® WÐ Ë W½U#—W+
ÆW½U?? O?J}?? !W?¹ ÊË“uz ¨W¹W¼ Í…—ËW?? ?Ö wÝËu½U?? #˘˙ Z?M}Ä —«u?Ç —W¼ œ—u?? !
—W?Ý ïÐ ¨ÍË w#W¼—WÐ Í…bM}¼ ¨œ—u! wJ}?ÝuM½U?#˘˙ êO¼ w#W¼—WÐ WJ½uÇ
79

∫…Ëuðd??Ö—…Ë b|u??Ý W" ÊU??OðüW??š œ—u?! v?Ý W?!Ëu?½W¼ Uð ¨W¹«Ë ÊU??O? }Ä Ê«ËWz
¨w"W!Uý œU¼—W?+ Ë wJ*"ïšuð wðüWš ¨ U!…—WÐ rO"WÝ Ë ”WJ}Ð ï?!d}ý
Ë ”WJ}Ð ï??!d?}?ý ÍËW?z ÍW?!W?O? O?²?Ý«˙ v?"…Ë ÆV}?²?! ÍU?~½U?A?}?Ä wðüW?š
Íb|u?Ý W?Ð d?šUz ¨ üW?š „W?½ ËuÐ „W?#ï?! ¨ d??Ö ÊU¹—…Ë  U?!…—WÐ r?O"W?Ý
„W?#ï?! ÍUð«Ë WÐ g¹æÂï¹bM}?áO?²?ݺ ¨…©Tucholskystipendium® ÍËU½
v" ©pennklubb® ïÐ p}?~½…“ UÐ ¨W¹W¼ W¹W??*? $ ÂW" w½U??#u??Ö ÍËWz ÆX|œ
ÊU¹ W!W#ï! ©Tucholskystipendium® XÝ«˙ WÐ È—Wz ¨X}ÝdáÐ Ë  «bÐ
w"W??!U?ý œU¼—W?+ —W?Ð gOM²?ý˘d??+ e?}? # —W?ÝW" V}??²?! —WÐW" ÍËW?z ø üW?š
W" ¨Ëu?Ð Íb|u??Ý w?½˘d??! œW?? *? −?M}Ä Ë —«“W?? N? }? ?Ý U??O?½Wð WJ½u?Ç ¨ ËW??!
ÆX}Ð  üWš Í…ËW" „…Ë ËuÐ d²J¹e½ …ËW½œd! vÄ wðW¹U!ËuÝ
w½U?? A? O?½ËU½ WÐ ¨«œ (D.N) ÍW?? #U½˛˘˙ W" ÊË“uz œW2W?? ×? # W??! «œW?? ÝUÐ ËW" ©±®
wÝW?J}Ð ï?? ?!d?? ?}? ?ý —W?? ?ÝW" ¨…Ë©…ËW½Ëu?ЗU~½…—W?Ð Ë ÂW?? š Íd?? ?O? ?ŽU?? ?ý®
©≤®Æ…Ë«œ ÂW†W$ W" „W#ï! WÐ Í©Tucholskystipendium® ¨…uOÝËu½
W! ¨«bÝWJ}Ð ï!d}?ý w½U!…Ë«d! Íb|uÝ WÐ …dFOý w³}?²! wO!WA}Ä W" ©≤®
g?¹ËWz ¨w?ðW¹u?? ? ?O? ? ? ÝËu½ ¨Âu?|d?? ? ?²? ? ? *J?}Ð ”—ô Íb?|u?? ? ?Ý Í—W?? ? ÝËu?½
Uð…ËWz ¨…ËËœd??! œ…“ËU?½ „W??#ï??! WÐ —W¼ Í©Tucholskystipendium®
Ë U¹—u?Ý W"  —u!  —u?! Í…ËU?# Í…ËWz Í«Ëœ ”WJ}Ð ï?!d}?ý® ∫X}†…œ
w!W?? #ï??! wMðd?? Ö—…Ë ïÐ ¨«œ±π∏∑ w½«d?¹…“u??Š W" ¨…ËW?¹U??# U?? O"U?? ²? O?z W"
¨X}?AšWÐ…œ ÍW?ÖË«—Uð w½«—W?ÝËu½ WÐ b|uÝ wÐuK! s?}Ä W! wJ*"ï?šuð
©≥®©Æb|uÝ WðU¼
„W½ W¹…ËW?OOJ*"ï?šuð w!W#ï?! wMOA?šWÐ Í«Ëœ W" wÝUO?Ý Í—W²?!U+ ©≥®
W?! Íb|uÝ WÐ ËuЫd?!W½ wJ|d?FO?ý…ñ|œ U?²A?}¼ ”WJ}Ð ï?!d}?ý ªwÐ…œWz
W" —W¼ gOM¹d?ÝW½ W?L?OKÝWð Ë Íb?ýË˙ ÊU*W?Ý Æ d?Ö—…Ë ÍW?!W?#ï?! ËWz
Æ d~½U¹—…Ë …ËWOOÝUOÝ Í—W²!U+ ÍW~½ïÝ
82

Ê«—UJ}Ð Í—U"Uý
±
W" wO½U?²*?OÝ Í…œËu?#—W+ w}?Ä WÐ W!® ¨«œW¹æ°ÍËU?ÝËu½…—UǺ WſU½ï?$ ÂW"
Ë W†U?ŠW#  W†Ë…œ W" 5¹Uz Í…ËW½œd?!UO?ł ¨Ë«˙W~†W?N*?OÝ «b?#ö*?Oz w|˙
w¹dO~²AÄ WÐ Íæ‰W?!ºUý œU¼—W+ ©¨WF¹d?ýWð wŽW³½W# ¨WFO?ý wðWF¹—Wý
ÍWÄ ”W??! ÍUð«Ë Ë s?¹Ëuðd??Ö v" Íæ‰W??!º s¹d??²? ²? šW??Ý ¨w?½«—U¹ W" Ê«ËËœ
Æ…ËWM¹ËËœd! wý ïÐ W!ï" „…Ë Í©stipendium® ÍËËœdÐWM}Ä
¨X}?ÐœdÐ ÍU?? ?O½œ w!W?¹ô ËUz —W?? ÖW?z WJ?}½üU?? Ý W?? ?! w½«—U?¹ Ë w"W?? !U?? ?ý
W" W?! …ËuÇW½  Ëu$ vÄ ÊU¹W¹…—ËW?Ö …—œW?ſ ËWz ¨…ËËœ—«ó³†W¼ ÊU?OO~½…b?}Ð
W! ©≤∞∞µØ±Ø≤π® „W¹W?#UM½U¹WÐ WÐ Ë …Ë«d! Âu¹bM}?áO?²Ý Í—«œ“U?½ ÍWýË
ÊUO½U?!WOO½U?²Ýœ—u! W#U½˛˘˙ Ë ÊU?!WOO¹WÇËU½ ﹜«˙ ¨ÊU?!WO¹œ—u! W?²¹UÝ ïÐ
ÍW?? !«e??L? ?OzËU¼ ËËœ WM?ðu??Ö ÍËU?? O? ý °…ËËb?½«u½ ÊU?? O? ²? ?*|u†W¼ ¨…ËËœ—U?½W¼
wK! WÐ ¨ÊU!WO¹œ—u! W²¹UÝ w½«—WM?|uš w½«ËUÇ W½U¹—Uł 5#W!W¹ ¨w"W!Uý
5#W?? !W¹ ÊU?? O? ?A? ?OJ?}? Ý —W?¼ Ë Êó|ñÐ ÊU?? O? ?A? ?}? ?!—W?? Ý w#W†W?? $ w#W?¼—WÐ
W½«Ë…˙ Èu½ w½U²Ýœ—u! ÍïJýUÄ ïÐ ¨ÊU?O¹—UJ}Ð Í…œ«“ Í—U!Uý ¨W½UOð…˙W!
©±®°ÊWJÐ
Ë w¹«ËW¼ ¨Í“W??$U?$ W†U½W??! W" ÊU?#…“ËU¼ W??! W¹W?#U?M½U¹WÐ ËWz w½U??ÝËuMÐ
XÝ«˙ ÊU?? O? ?!W¹W†W¼ ê?O¼ —W¼ „W?½ ¨…Ë«d??! g?šWÄ …ËW½U?? !W?? O? O½˘d?? ²J?"Wz
°…ËW??ýW†W¼ p}?"W??Ö w†Ëu??$ w#ï??Ö u??}½ W½ËuðËW??! ËuJ?†WÐ ¨…ËWð…ËËœd??!W½
81

ÆW²Ý«˙ U¼…Ë—W¼ ¨W¹W†W¼ W¹WM|uý ËWz ïÐ f¹b#W¼ ÆÊWÐ…œ —WÝWÐ
W?#U½˛˘˙ Ë Êb½U?¹W?Ö«˙ w½U?!U~²??Ý…œ Ë X¹U?Ý ÍW½UðüW?š ËW?" ÂU?! êO¼ ©∑®
ÆÆÆ…ËWð˘œd! ñÄ w½U!WO¹œ—u!
—W¼ ‘W?#U½˛˘˙ Ë X¹UÝ d?šUz ¨W¹W†W¼ «œWO?}ł ËW" Êb½U¹W?Ö«˙ w½U?!UÖ“…œ ¿
°s½b½U¹WÖ«˙ ÍUÖ“…œ
ÆW²Ý«˙ ÊUO½U!WO¹œ—u! ¨W¹W†W¼ w½U!WO¹œ—u! ¿
ÆW²Ý«˙ …ËWð…ËËœd! ¨W¹W†W¼ …ËWð˘œd! ¿
¨W¹W†W¼ ‘W¹W?²Ý˙ ÂWz Æ…Ëuðd~½U?#—…Ë p|—U?ł b½WÇ W" dðU¹“ ‘WL?}z ©∏®
W" dðU¹“ ‘WL}z ∫5ÝËuMÐ X}Ð…œ ÆW¹…b|“ ÊUOJ}!W¹ æb½WǺ Ë ædðU¹“º
Æ…Ëuðd~½U#—…Ë p|—Uł b½WÇ ‘WL}z ∫ÊU¹ ¨…uðd~½U#—…Ë p|—Uł
WÐ W?? ?! «œ…˙WÄô „W¹ W?" U?? O½W?ð ÊU?? O? ?A¹d?ð Í—˘“ Ë W½üW¼ Ëu?? ?#W¼ ÂWz W?¹ïÐ
«bÝW! w?MðËW!—WÝ WÐ ÊU¹ËUÇ WJ½uÇ ¨…ËËœd! ¨…Ë«d?ÝËu½ Xý—œ w²½ï+
Ë ÊËËœd?? ? ! è?}" ÍËU?Ç—WÐ ¨W?½œdÐ ËW?Ð Ë ÂWÐ w?¹…d?? ? }z …ËW?z ¨ W¹U?M†W?¼
Æ…ËW½ËËœdÐ dOÐ W" w½U¹ïš w½U#“
2005. 02. 08
ììììììììììììììììì

≤∞∞µØ≤Ø≥ Ͳ˘˙ ͱ‰ ¨Èu½ w½U²Ýœ—u! Í—W½u¼ Ë »…œWz ©±®
(2) Mehmed Uzun, Sorgsen och motstondets diktare, D. N
15. 08. 1987
(3) (Sherko Bekas, Små Speglar 1989 s. 9)

84

W!W"Ëuł wJ}ÝËuM½U#˘˙ Ë dOðUÝ æ±π≥µ ‡ ±∏π∞º wJ*"ïšuð  —u! ©¥®
—WÐW?" ¨b|u?? ?Ý W?" Ë  üW¼ U?? ?O?½U?? ?L†W?z W" ¨ÊU?? ?!W?? ? O¹“U½ w?Ýdð W?" ¨ËuÐ
ËWz w?½œd?? ?!WM?OÄ ïÐ ¨b?|u?? ?Ý W" …ó?? ?}? ? #W" ÆX?ýu?? ?! Íï?? ?š wð—u?J²?? ?Ý…œ
W" wðW#«—…b}Ð wJ|—WÝËu½ WÐ wJ*"ïšuð w!W?#ï! W½üUÝ ¨WOO¹«u*¹˙
ÆX|—œ…œ Ë«d½Ë«˙ ïš Íb|“
w$ËËbMÝ ÊW¹ô W" Arbetsstipebdium Í…—U?! w?#u¹bM}?á? O?²? Ý ËWz
—W?ÐW" W?½ Ë X|d?? ? ?!…œ ‘WЫœ «˙ï?? ? ?šW" W?½ ¨X|—œ…œ …Ë…b?|u?? ? Ý w?½«—W?? ? ÝËu?½
Ê«—«“W¼ r}†W½ —W?ÖWz ¨Ê«œW?Ý W½üU?Ý ÆX?|d?AšW?Ð…œ ËWÐ Ë ÂWÐ wð—uJ²?Ý…œ
ÆX|ËW??!U½ ÊU¹—W?Ð ÊU¹—˘“ Ë ÊW??!…œ Í«Ë«œ 5A½b|u??Ý Ë Íb|u??Ý Í—W??ÝËu½
—W??ÝËu½ WÐ W¹ïÐ ¨w?¹˘d?O?~²?Ý…œ W?½ Ë WðüW??š W½ W??! ¨—U?! w#u?¹bM}??á?O? ²? Ý
ï?Ð ÊU?¹ ¨ U?J?Ð ÊU?? ? ? ? ?š—W?ð …ËW?M?O?†ï?J?}?" Ë 5?ÝËu?½ ï?Ð Íï?? ? ? ? ?š U?ð X?|—œ…œ
wÐ…œWz w?!W¹…˛˘dÄ w½«b??#U?$W?z w²?ÝW?ÐW?# WÐ W??! X|—œ…œ w}?Ä p|—W?+W??Ý
w²?*¹u}Ä …b½WÇ—W¼ ¨W¹…ËW½œd?J½ËË˙ ÂWz Í—WÝËu½ ¨W?ÝUÐ ÍËUO?ý ÆX|dJÐ
w#u¹bM}?á?O?²Ý —ï?ł p}"W?Ö Ë —U?ł p}"W?Ö v"…Ë ¨…ËuÐW½ w¹˘d?O~²?Ý…œ WÐ
Æ…ËUM}¼—…œ WÖ—U! W" w!W¹ïç†ïÑ ÊUOAOJ}!W¹ WÐ Ë …ËuðdÖ—…Ë
ÊU?? O½U??!W?†W¼ W" WJ?¹œ wJ|b?½W¼ U??O?½Wð Ë Âd?? Ö…œ —WM|u?? š w²??š…Ë W?" e|˙
∫…ËW#W!…œ XÝ«˙
Æb¹uÝ „W½ ¨…ËU½ Í©b|uÝ® ¨s¹˛…œ w}" …ó}#W" WL}z ÍWðüË ËWz ©±®
ÆÍb¹uÝ „W½ WO¹b|uÝ ¨s|Ëœ…œ w}Ä b|uÝ wJ†Wš ÍW½U#“ ËWz ©≤®
ÆwJ*"ïšïð „W½ wJ*"ïšuð ©≥®
Æ‚ËuMÝ „W½ ‚ËËbMÝ ©¥®
WO¹˘dO~²Ý…œ ÂWz ¨W¹W†W¼ ¨W½«—W?ÝËu½ ËWÐ X|—œ…œ WO¹˘dO~²Ý…œ ÂWz ©µ®
ÆW²Ý«˙ ¨X|—œ…œ W½«—WÝËu½ ËWÐ
s¹˛ «œb¹u?Ý W" ÍW?½«—W?ÝËu½ ËWÐ X|—œ…œ f¹b?#W¼ W?O¹˘d??O~²?Ý…œ ÂWz ©∂®
83

W" —W?¼ ¨…—UÄ w½Ëu?ÐW½ „…Ë g?¹“—W?? ³?ðËu" w½Ëu?ÐW¼ Í…“ï?? ?Ö W¹«Ë r}?Ä s#
dOŽU?ý p|b½W¼ UÐ ÆX}Jý…œ «b¹œ—u! wÐ…œWz ÍËËó}?# Í…ËWMOÝËu½ Í—WÝ
«b?¹œ—u?? ? ? ?! Íd?? ? ? F? ? ? ? O? ? ? ? ý Í…ËW?½œdJ?|u?½ ÍU?? ? ? ?OÇ W?Ð w?†ËW?¼ Ê«—ï?? ? ? Ö g?}?Ä
øWJðu" WM²?A?O¹W?Ö ËW?z „…Ë ÊUO?ÝW?! ï?šUz ÂüW?Ð ¨X}Ыœ ÊU?O?A?O½«˙W~†W¼
W" ÍËËó??}?# WÐ w?¹b½…u?}?Ä ¨»U?O¹W??Ý Í©Ê«—UÐ ÍœËËd??Ý® w½ËuÐd??F?O? ý U¹Uz
WÐ ¨U?½ ÊU¹ …d?? F? ?O? ?ý ÂW¼—WÐ Êx?? + ¨W?~½d?? Ö …ËWz øW?¹W¼ …ËW¹W?? !W½Ëu?? ³?J¹«œ
ÆwMOÝËu½ ÍËËó}# W" 5ýïÄËUÇ
g}Ä ÊU?O?#W!W¹ ∫⁄U½ï?$ ËËœ W" W?O?O²?¹dÐ dO?ŽU?ý w½U¹˛ W¹«Ë w}Ä  W?O"Wz
ÊU?O?#…ËËœ Ë X}?ÝËu½…œ «b?}ð Íd?F?O?ý s¹d?²½«u?ł W?! ¨w†U?Ý ZM}Ä Ë X*?OÐ
ÂüWÐ ¨X}ÝËuMÐ «b?}ð wAO†Ëu$ Íd?FOý UÐ W! ¨w†U?Ý ZM}Ä Ë X*OÐ Í«Ëœ
s¹b½WÇ  W??L†W¼ nOðW" ÆÊd??²JÝ˙ï?š w#W??!W¹ wſU½ï?$ w?½U?!…d?F? O?ý —W¼
s¹d?²½«uł ¨d?O³Mý˘˙ p|b½W¼ Íô wÇW?! ¨…ËWð…ËËœd! ËxÐ Íd?FO?ýW†W?#ï!
ÆW¹«œæÊU#W!W"ïJâÐ …—Uý Ë «ušº W" ¨w#W!W¹ w#W¼—WÐ W" ÍdFOý
ÙW??ÖW" ÊU??O¹b½…u??}ĺ ∫W??!  U??!…œ ÊU??!W??O¹W~½«Ë˙ W" …ËWz w?¹WKÖ œU¼—W??+
…ËUM}¼—…œ …ËWJ}Ðe?O?Š W" Í—WÝ ÊU¹W?!W¹ —W¼ Ë …ËuÐ „ï?! «b½«—«œW9W?ÝUO?Ý
„…Ë wA¹ï?š w?ÇW?! æÆÊb½U¹W?Ö«˙ w½U?!U?Ö“…œ W?ðï?²?A¹W?Ö ÊU?O? A?O?²?Ý…œ Ë
wMOM}" w*?!—U?# ÍW†W#ï?! w#«b½Wz W?#…œ—W?Ý ËWz —W¼ ¨wðW¹u?OÝËu½ Íï?š
«œ©„bÄ® ÍæwðW¹«d?к dð«Ëœ Ë lA?Š ÍæÈu?½ Íd?Oк W" ¨ …Ëu?Ð ÊU?²? Ýœ—u?!
Æ…ËuÐ g¹æoO+ïð «—«œº„…Ë w!W¹Ëu²A¹˘ñ²Ý…œ w²Ý˘œ Ë …ËËœd! Í—U!
1999. 12. 30
ììììììììììììììììì

ÆÊWÝ…˙ ÍWJMÐ ±πππ r†ïN!ï²Ý ¨·—UŽ  UÐWš ∫w½œd!…œU#Uz ¨UOÖï"ï²½Wz 決
±∞Ëπ∫˛ W½U?#—Wš Í—U?ÑïÖ ¨ W?L†W¼ nOðW" ¨Âï?š ÍdF?O?ý w½U!Uð…—W?Ý Í…—UЗ…œ æ≤º
±ππ≥ r†ï¼WM¹dðU!
86


W?L?O¼W?+ wJ}KH?Oð W?L?I?ýW?Ž ÙW?ÖW# W?" rJýWz
W½«“W½ wJ?|d?OÄ W??L‡ýï?š ÙW??ÖW# W?" r‡‡?‡‡ýï¼
©w"U½®

W" ”UÐ ©±®w?"W?? ? ?!U?? ? ?ý œU?¼—W?? ? ?+ «œæ„W?¹U?ð…œËu?? ? ?! Í«dJ?ýU?z Í…˛˘dĺ W?"
¨W~½«Ë˙ wL?$Uð ¨Íœ—u! Íd?FO?ý Í…ËW½œdJ|u½ ¨Íï?š w¹dF?Oý w½Ëu?#“Wz
«œWMO?? ÝËu½Wð—u??! ÂW" s?# ¨ U??!…œ ‘WJ¹œ w?²? ý p}"W??Ö Ë Íd?? H? ! ͢d??Ö
ÆÂñÐ…œ—…œ ÍW½UO¹—…Ë…dOÐ ËWÐ  …—UÐWÝ !—WÝWJÝËdÐ p|b½W¼
Ë Í—W½u?¼ wM?²? ? A¹W?~}ð ÍËË˙ W?" W~?½«Ë˙ wL?? ?$U?ðº ∫X}†…œ w?"W?? ?!U?? ?ý
UO½Wð ¨ÊËuÐ —«Ë…bM|ušW½ Ë «“…—UýU½ ¨…ËWL}z ÍW½«ËWâ}Ä WÐ ¨…ËWO¹“«u2|u½
wJ}ÄuJ|˙ WÐ WJ¹œ wJ}½U#“ ¨Íœ—u?! W" W~−}Ð W! ËuЫb}ð ÊU?OÝW! „W¹
æÆX}½«eÐ
œU?¼—W?? ? ?+ ¨…Ë…Ëu?Ð Ëx?Ð W~?½«Ë˙ Í“«ËW?~½U?Ð W?? ? ? ! ±π∑∞ w?†U?? ? ?Ý «œ…ËW?Ð
∫ÊU!WO¹W~½«Ë˙ W" Ê«ËËœ ÂüWÐ ¨…ËuÐ ÍdH?! w¹…œU#Uz w−M}Ä w"ïÄ wOÐUðu$
w²?? Ý…b??}? ł Ë ÊËuÐ ï?J½«“ ÍËuÇ—…œ ¨w½U?ðïÐ ÂW??#W??!U?? ! Ë ·—U??Ž s}?? *? Š
X}??ý…œ ¨…ËuÐ —U?¹œ …ËW??O¹œ—u??! w!˘d??OÇ Í…ËW½œdJ?|u½ WÐ ÊU??O? A? O? #W??!W¹
ÍËU?O?ý ÆX}†uI?³†W¼ …ËW?O¹bMàÐËuÄW?! Í…ËUÇ—W?Ý W" œU¼—W?+ ÍW?!W½ËuÇïÐ
Ë …—W?ÝËu½ v?Ä Í©° W?ŠœW?# ÊU?F?½W?!® «bMO?ÝËu½ ÊU??#W¼ W" œU¼—W?+ W?Mðu?Ö
w~½dÖ wJ}†˘˙ W?!  ËuſU# œW#W×?# °U²Ýï#U# ∫g?¹©”UÐWŽ x†ËbÐWŽ®
nOðW"® wšU?½ —U?ł p|b½W¼ Ë …Ë«ñ?}?Ö «b?OÐ…—W?Ž Íd?F?O?ý Í…ËW?½œdJ|u½ W"
ÆX}½«“…œ wJ¹«œ w½U#“ —W¼ UO½Wð ¨…ËËb½«˛W¼ wA¹© WL†W¼
ÛUÇ 3W?? ?!W½«u¹œ Ë W?¹«ËuÐW¼ Â…—U?Ä WðU?? ?! ËWz —W?? ÖW?zº ∫X}†…œ œU?¼—W?? +
æÆ«dÝËu½…œ WJ¹œ wJ|—ïł WÐ Íœ—u! wÐ…œWz ÍËËó}# U²*}z ¨W¹«œdJÐ
85

ÂW?!…œ “W?Š ÆW?A¹©ÊUÐW?ł® p}?ý˘d?+u?}Mł Ëu?#W¼ ¨X?|d?ÖUM†W¼ ÊU?#u?Ö êO¼
r}Ä ¨XOÐ…œ d?²?!Ëu?Ý w}Ä ¨XO?ÝËuMÐ d?²M?O~½W?Ý Íu?}Mł Uð W?! XOÐ U?OM†œ
p†W??š ¨…ËW??²? ?O½ï??NÐ ËWz Ë ÂWz ï?Ð dð©e??}¼WЮ w?ðW??#ïð Uð ¨XO?½«eÐ W??ýï??š
¨X}Ð g?OJ|ËUð ï?Ð UÐ ¨W"Ëu??A? ?}? # ÆX}Ð…œ dð©e?? }? N? }Ю X?}Ä ÊU¹W½U?? L? ²? #
Ë W"Ëu??A?}?# Ê«u??}½ Í˙W?ý W" v"…Ë ¨ U?JÐ ÊU?Ý«—W¼ ËWz ÊU¹ ÂW?z X}½«uð…œ
Æ…ËWðUÐ…œ Í©rO#® „W¹ W" ©·U$® ËËœ WAO#W¼ ¨«b+U$ ÍWK"u$
¨ «ËñÐ r²Ý…œ —WÖWz øX¹W!U½—…œ „W?¹W#U½˛˘˙ ÊU¹ p|—UÑïÖ wÇïÐ …ËWz ¿
W?? ?A¹˙u?? Ö…˙ W?" ïÐ Êï?Ç „…Ë ÆÂW?? š…œ«œ ÊU?? ?!W?? #U?½˛˘˙ Ë —U?? Ñï?? ?Ö ÍWЗ˘“
…Ë«d?!ËxÐ w?½œd?!ïÇôW?$ ïÐ ¨W??²?*¹u??}Ä ÊU?#W½ó?O?" ¨fŽWÐ w½U?A? }J†W¼
È˛˘˙U½…˛˘˙ ¨W?#U½˛˘˙ …bM}¼ ÆW?²?*?¹u?}Ä ÊU?#W½ó?O" ¨gO½U?!WÄ«d?š Ë “«Ëô
¨W?? #UM~?½U?? # ¨W?? #U½W?? ²? ?+W¼ËËœ ¨W?? #U½W?? ²? ?+W¼ ¨W?? #U½W?? ²? ?+W?¼u?? O½ ¨W?? #U½
ÂWz —W?ÐW" W½«ËWz ÆÊW?¹U½ …—U??#˛ W?" ¨W½W¼ ÊU?? #W??#U½“—…Ë Ë W?? #UM~?½U??#ËËœ
Æs|d2Ыœ …dðËË“ wÇ ÊU¹—˘“ …—ËW¼ ÍWЗ˘“ W²*¹u}Ä W½U¹ï¼
°WJÐ —…œ p|—UÑïÖ ˘ñÐ ∫s}†…œ w}Ä ¨WAO¾}Ð Í…ËWz —WÐW" UO½Wð ¨Êx+ ¿
Æ—WÝËu½—WÝ WÐ X}Ð…œ X}Ç…œ ¨ UJÐ wÇ ¨X}½«“U½ WJ½uÇ UO½Wð ËWz ¿
¨…ËW?? O¹—W?? ÖW??#U?½˛˘˙ wðW??#e?? š ÍËU½ W?Ð ¨«dJýU?z w#W"U?? Ž WÐ ¨—U?? *? O? ?+ ¿
Æ «œ…œ ˘ñO+ WÐ  WKKO# w½U#UÝ
v" ÍW½«œ …œ“UÄ v?"…Ë ¨sÝËu½…œ «b?O? }ð ”W?! X*??OÐ ¨X}Ç…œ—…œ —U??Ñï?Ö ¿
ÆX|dý˘d+U½
Æ…dðbMàÐ w½U!…—WM|uš Í…—U#˛ W" w½U!…b½W#—U! Í…—U#˛ ¨W¹W¼ —UÑïÖ ¿
ZM}Ä Ë X*?OÐ wÇW! ¨sÐ…œ p}?ÝW! …œ“UÄ ÍW!W?+U²?Ý ¨W¹W¼ W#U½W?²+W¼ ¿
°WOO½ Í—WM|uš
ÍW??²? ?Ý…œ ÊU¹ —W??ÝËu?½—W??Ý ¨…ËWz —WÐW?" U??O½Wð ÍW?½«ËWz ¨ÊW¹U½ …—U?? #˛ W" ¿
êO¼ ¨U?½ —W?ÖW?z ¨X|ËWJÐ XÝ…œ ÊU¹…—U?Ä p}??²?ý Í…ËW?z ïÐ ¨s½«—W??ÝËu½
88

qOýU) wJ|—WÝËu½—WÝ ïÐ qOłUŽ wJ}%U¹WÄ
W?$…“ w!W¹W½U?A?O½ …ËWz ¨5Ð…œ wO†U?Š X}" œWÐ W¹«Ë X}Ä Ë XO?ÝËu½…œ W?!
ïð W?? ? ! Í…ËWz ïÐ W?½ËË˙ w!W?¹W~†W?Ð …ËWz ¨X?O½ —W?? ?ÝËu?½ ïð W?? ?! Í…ËW?z ïÐ
Íd?? O?Ð Ë XÝW¼ X?}½«uð…œ —W?? ?ÝËu½ d?? ?šUz ¨X¹Ëu?Ð 5ÝËu½ Í—W?? ?Ý Í—«u?? Ý
ÍËWz ¨ U?~Ð vð w?}" ©‘UЮ —W?M|u?? š W?? ! X?|ñ?? ³Ð—…œ p|—ï?? ?ł WÐ ¨Íï?? š
 U??!…œ “W??Š WJ}??ÝW??! ¨W??O?O?½ —W?ÝËu?½ ¨ U?Ö…œ v?ð w}" ©Û«d??š® —WM|u??š
Ë s¹WÖ…œ vð è~O?¼ W" wÇïÐ …ËWz ÆWOO½ wM¹ñЗ…œ ÍU½«u?ð v"…Ë ¨X}ÝËuMÐ
¨—WM|u?š X}ý…œ °XOÐ d?²?+ËuÝWK¹W?+ ËW" ïð XO}?àÐ ïð ø5ÐU½ w†U?Š ïð W"
Ê«b½W?Ç Ë W¹…Ë«d?? ?! wJ?}? ? $…œ ÊU?? #˘˙ d?? ?šU?z ¨ U~Ð v?ð p}½U?? ?#˘˙ W?" œWÐ
XJ}??+«d??Ö…—WÄ wMO??ÝËu½ ÍU?½«uð W?! „W?¹ïð v"…Ë ¨X|d??Ö…b†W¼ …ËW½«b?J}"
°X}M}ÝUMÐ vÄ ¨”ËuM½U#˘˙ „…Ë ÊU9ïš X|ËWð…œ ¨X}ÐW¼ ÍU½U# ¨WOO½
¨ W!W?ÝUÐ w½U?AO½ËU½ W?²¹W!…œ Ë«d?ÝU½ wJ}ÝW?! ÍËU½ Ë XOÝËu?½…œ W!
ïð W??! ¨X?O½ —W??ÝËu½ ïð W?? ! XÝ…œ W??²¹…œ…œ ÊU??#WJ?¹œ w!W¹W~?†WÐ ‘…ËWÐ
¨…Ë…Ë«d??ÝU?½ wJ}?? ÝW??! ÍËU½ Íï?¼ WÐ ¨W??O? ?O½ …ËWz ¨…ËW?? ²? }M?|u??2ðU?½ ”W??!
Í—U?? #ôWÄ Ë XO?? ÝËu½…œ W?? ! øX¹W?? !…œ —WM|u?? š Í“ï??Ý Ë !—W?? Ý Í…“˘—…œ
ÍW?ýË Æ…ËW²?OÐ…œ dðWJâ?Ö ¨XOÐU½ …—ËW?Ö …ËWÐ ¨X¹…œ…œ Ê“W?# wJ|—W?ÝËu½
¨X¹…bÐ p|—W?ÝËu½ WÐ u?}Mł ¨WO?O½ …ËWz w¹d|uÐ ¨W?AO½«u?ł W?AO?#W¼ ¨d|uÐ
ÆX¹d?~Ð —UJ?†…b½W?? Ö wJ|—«b?ðüW?? Ý…œ W" WM?š…˙ W½«ËUJ?ý«˙ W¹…ËWz w¹d?|uÐ
ËU?½œWÐ ¨X?¹W?? ? !U½ «b?¹WÄ @?½UÐËU?½ ¨X¹…œ…œ p?|—W?? ? ÝËu½ W?Ð u?? ? }M?ł Í…ËWÐ
…ËWz ¨WOO!ïMÝdð Í…œ«“ ¨WOO½ wðW¹«“Uz ÍW½UAO½ ¨…ËWMOAšWÐu}Mł ÆXOÐ…œ
87

bO"Uš ¨·Ëuz…˙ ÕôW?Ý ¨—ôUÝ œWLŠWz ¨ÍbMO¼  W?LJOŠ ¨Íd*O# b?OłW#
U½«œ ¨qO"Wš U¼Wð ¨.—W?!  …“eOŽ ¨w"W?Ž ÊULÝu?Ž ¨ÊUÐU! .—W! ¨—U?!—WÝ
ÆU½«uð w"WŽ Ë w"WŽ
WÐ ¨«œ±ππ±Ø≥Ø¥ W?" XÝË—œ ¨s?¹˙WÄ«˙ g?}?Ä w½U?? ? ? L? ? ? }K?Ý w?A¹U?? ? ?ÝU?z
X|d~Ð W½«b½W?#—W½u¼ Ë —WÝËu½ ËWz «œ Í—U¹ñÐ ¨wM}N?½ Ë«ËWð wJ|Ë«dÝËu½
WÐ ¨ÊU?O? O?*?ŽWÐ…—ËW?Ö w½U??O?Ö wM²?Ý«—U?Ä ïÐ ÊU?G†W?$ „…Ë ¨U?#ËW??$ —W?ÖWz Ë
Í…ËW?z ï?Ð W?¹W?~?†W?Ð ¨fŽW?Ð w?L?|˛˙ Í…—U?ðË…˙ ËW?z øX?}?M?}? ? ? ? ?N?Ð ÊU?¹—U?? ? ? ? !
¨«“Uz ÊËuÐ p?}½U??ÝW?? ! ¨s¹˙WÄ«˙ g}?Ä ¨œ—u??! w½«b?½W??#—W½u¼ Ë Ê«—W?? ÝËu½
Æœ—u! wJ†Wš s! W" ¨X*¹ËWýïš XO}àÐ Uð ÊËuÐ p}½UÝW!
Íb??Oz ¨…ËW½ËuÇ…œ «b??*? ŽWÐ ó??Ö WÐ ÍW½«ËWz ¨X|d??ÖUM?†W¼ ñ??#u?²? A? # …ËWz
¨W??!W?ýË ÍU½U??# WÐ ñÄ ¨WJ¹œ w?½U?ÝW??! ÊU¹ ¨7}ÐËuÐ —W??ÝËu½ Ë b½W??#—W½u¼
ËuÐW½ —ËËœ êO¼ ¨r|˛˙ w!W?¹…ËW½ËuÇ«œó?ÖWÐ —W¼ Í«eÝ d?šUz ¨ÊËuÐ ÊU?#…—U?$
ÍË«˙ ±π∏≥ w†U?Ý ÍUð…—WÝ fŽWÐ —W?ÖWz ¨W?OO½ +U?#uÖ êO¼ ÆX}Ð ¯—W?#
«b??*? ?ŽWÐ ó??Ö W?Ð W??! p}?M# ÆËuÐ…œ «œ…Ë…—W??Ý ÍW?? ²? *? ?O" ËW" ÂËU½ ¨ÂU?ÐU½W½
wM?²? ?*? ? 2? ?A? ? }Ä ÍËU?M}Ä W?" ¨+«“…œ w#ï?? ?š Í«Ë…˙ w+U?? ?# WÐ ¨…ËW?? ?#ËuÇ…œ
wðW#Ëu!uŠ W" WMš…˙ ¨Â“«uš…œ Âï?š Í…—ïł ËWÐ Ë w†œËËœ vÐ ¨«b½U²Ýœ—u!
¨w*ŽWÐW½ï?! w½«—WÝËu½ ¨rÇ…œ ïÐ Í«Ë v"…Ë ¨Âd~Ð gO½U²?Ýœ—u! wL|—W¼
¨œd!…œ ÊUO?*ŽWÐ wA¹U²Ý —W¼ ¨g¹œ—u! w½œdJ"U?H½Wz w²š…Ë—WÝ ÍW½«ËWz
ÆÊd~Ð Íœ—u! wðüWÝ…œ W" WMš…˙ ¨WOO½ ÊU¹…ËWz w+U#
”Ëu½W?? ?#U?½˛˘˙ p}?"W?? ?Ö WÐ @½W?𠨫œËËœdЫ˙ ÍW†U?? ?Ý ‘W?? ?ý Z?M}?Ä ÂW"
ÊU¹ ¨fO"ïÄ w?!W¹WJMÐ W" ¨dðU¹“ ÊU?¹ d?²?#W?! ¨p|˛˘˙ ÊU?¹—˘“ ¨…Ë«dMâ†W¼
”Ëu½W?? #U½˛˘˙ —˘“ WÐ wO?ðW¹U??!Ëu?? Ý g¹U??ÝU?z ¨ÊË«d??! d??O? ?Ö«˙ «bJ}?½«bM¹“
ÊU?*MOz v"…Ë ¨ÊË«—œ gO?L?!uŠ p}?ÝËu½W?#U½˛˘˙ b½WÇ  W½U½Wð ¨…ËËœd?!
¨Ë«—b??L? !u??Š wJ}??ÝËu½W??#U½˛˘˙ êO?¼ ÍWJ¹e½ ¨ UJ?Ð g¹“œ ïÐ „W¹W??*? $
Æ…Ë«d!W½ vłW³}ł «œ—WÝWÐ ÍW!WL!uŠ
90

ÆWOO½ vÄ ÊUOJ}#U¹WÄ
«b¹WÄ @½UÐËU½ Uð ¨—W?ÝËu½—WÝ WÐ X}Ð…œ X}Ç…œ ¨X}ÝU?M¹U½ ”W! W¹W¼ ¿
Í…ËW" …d²!U?Ç ¨X}Ð ‘UÐ w!W¹W#U½W²+W¼ wÝËuM½Ëu?²Ý X}½«“U½ ¨ UJÐ
ÆX}Ð Û«dš w!W¹W#U½˛˘˙ Í—WÝËu½—WÝ
Íï¼ WÐ d?? šUz ¨Í—UJ?†…b½W??Ö W" W?J|—ï??ł ¨—U??Ñï?? Ö Ë W??#U½˛˘˙ w?½œd??!—…œ ¿
w½U?? #U?? Ý W" p?}? ýW?Ð ¨…ËW??A? ?šW?? ³½U?¹“ ÍW??#U?½˛˘˙ Ë —U?? Ñï??Ö w?½ËuÇ—…œ
Æ «Ë˙…œ ˘ñO+ WÐ ÊULO¹…ËWðW½
fO?Ä Íœ—u?? ! w½U?? #“ ÍW~?M¹˛ WJ?½uÇ ¨ÊU?? !W?? O¹œ—u?? ! …Ë«d?? !x?Ð ÍWЗ˘“ ¿
Æs|d2Ыœ W$W¼ ¨W¹ï¼ ÂWz —WÐW" ¨X}ÐW½ êO¼ —WÐW" ¨ÊW!…œ
‘U?? šËœ—Ë Íœ—ïJ¹˙ «œ—«u?Ð p}"W?? Ö W" Ë W?? #W??!W?¹ «b??²? ?ý —˘“ W" œ—u?? !
¨W¹W?¼  WKKO?? # øX?}ÐW¼ Íd?¹“…Ë W?? L? }?z Í…bM}?¼ W¹W¼  W?KKO?? # Æ…ËËœd?? !
 WKK?O?# øX?}ÐW¼ Í—W??ÝËu½—W??Ý Ë —W?ÝËu?½ ¨”Ëu½W??#U½˛˘˙ W??L?}z Í…b?M}¼
ÊU?L?ÝËuM?½Ëu?²?Ý Ê«œW?Ý øX}Ð XšW?Ý—W??Ý Ë —…œWM†ï?! W?L?}z Í…b?M}¼ W¹W¼
ÊU?? #UÐ…—U?? ! w?½Ëu?? ²? ?Ý …bM}?¼ —W?? ÖWz ¨…u?? O? ?ÝËu½ ÊËu?? ²? ?Ý ÊU¹…b?M}¼ ¨W?½W¼
¨W½U?ÝËuM½Ëu?²?Ý ËWz ÍWЗ˘“ °b½u?Ö s?¹dð—ËËœ W?²?A?O¹W?Ö…œ ‚—WÐ ¨W¹«ËuÐW¼
w?}Ä ”W?? ? ! U?? ? ?²? ? ?A? ? ? }¼ Ë s?ÝËu½…œ W?†U?? ? Ý Ê«b?½WÇ ¨…b?Mà?Ð ÊU¹…—Ë …b?M}?¼
w½ËuÐW¼ U?O?½Wð XÝ«˙ WÐ ÆÊ…œU½ Ùï?! —W¼ wÇW?! ¨‘ï??š XÝ…œ ∫ÊËuðu?ÖW½
¨…ËuðU¼ wðU! …ó}#W" W¹«Ë r}Ä øWOO½ Í—UJ†…b½WÖ ¨“UO²LOz w½…ËUš
ÆX|dJÐ gOM+ “UO²LOz w½…ËUš
¿

·Ëuz…˙ ¨“ËW?? Ý œW?? L? ŠW?z d??O¼«“ ¨w?"W??Ž œËu?? L? ?ŠW??# ‰ôW?? ł ¨» ÆÕ ÆŸ
œW#W?×# ¨wſ«œ…—W$ VOÝW?Š ¨ÊULÝuŽ ·Ëuz…˙ ¨œ—W~}Ð ·Ëuz…˙ ¨ÊW?ÝWŠ
¨b?O?ŽW?Ý —œUI"Ëb?ÐWŽ ¨ÊW?ÝW?Š œ«“d?}?ý ¨U¹b?O# x?†ËbÐWŽ ¨ÊW?ÝW?Š o¹—W?+
œUzu+ ¨qOŽUL*Oz œWL×# ‰U#Wł ¨wſ«œ…—W$ œUzu+ ¨w$“—WÐ ·—U# —W#uŽ
89

w#«b?½Wz ËWz ÊU¹ ÂW?z ¨wý…˙ wK¹U?? + —W?? ÝW" wJ|œ—W?ÐU??Ö ¨»e?? O? Š ËW?z ÊU¹
êO?¼ Í«e?? Ý ¨»e?? ?O? ? Š ËWz ÊU¹ ÂW?z UÐ ¨X?}ÐU½«œ w?A¹ï?? ?š wOðW?¹«œd?? !—W?? ?Ý
w?ÝËu½W?? ? ?#U?½˛˘˙ ÍËW?z v"…Ë ¨X?}ЫœW?½ w?A¹ï?? ? ?š u?? ? ?}?½ w?J|—U?J†…b?½W?? ? ?Ö
œ—u?! wM|u?š WÐ ÊU??O?²?Ý…œ W?! ¨X}ÐU½ ‘ï?š W½«ËW"  W?$ ¨X}?Ð WMO?$W?²?Ý«˙
Ë …ËËœd?! ÊüUð ÊUO?½UL?²?AO½ w½U?#U?Ý W?! X|—ËuÐU½ W½«ËW" e?OÖ—W¼ ¨…—Ëu?Ý
¨W½«—UJ†…b½W?Ö Ë ÊU?O?O?â"U?H?½Wz ¨Êö¹U?+…—W?$ w²?ýW¼WÐ ÊU?²?Ýœ—u?! ÆÊW?!…œ
UÖœ«œ WÐ X|—œ…œ „WOOâ"UH½Wz W½ ¨X|d?!…œ «uÝ˙ p}K¹U+…—W$ W½ WOO½ …ËWz
°X|—œ…œ «eÝ gOJ|—UJ†…b½WÖ W½ Ë
¿

Ë Ê«—W??ÝËu½ ¨…u¹˙W??á? }ð «bM?¹˙WÄ«˙ —W??ÝWÐ ÙU??Ý …œ“UÄ wÇ—W??Ö ‘U??²? *? }z
w†U?? ?Ý W?" fŽWÐ W?? ?! s|d?? ?!…œ w?¹U?? Öœ«œ W?¹U?? ÝU?¹ ËWÐ —W?¼ ¨ÊU½«ËW?? ?#U½˛˘˙
—U??#ï?ð p}??#W†W?? I½…ËU??š —W??ÝW?" «Ë«œ W??! ‘U??²? ?*? }z °…Ëu??²? ?ýñ¹«œ «œ±π∂π
WÐ ° «œ…œ Í«e??Ý ¥≥≥ ÍËU½œWÐ Í…œœU??# ÍdÐ…“ WÐ œ—u??! Í—…Ëœ«œ ¨X|d??!…œ
„W?O?O?*ŽWÐ W?Ð ¨WO?O½ Í…ËWz w?+U# ”W?! êO¼ ¨W?#Ëu?ý …œœU?# ËWz Í…d|u?Ö
ï?? šu?? }½ Í˙W?? ý wJ}?½U?? Ö—“UÐ WÐ Ë “œ ∫X}?? à?Ð p|“œ WÐ ¨w*?? ŽW?Ð ∫X}?? àÐ
W?#U½W~†WÐ ¥≥≥ Í…œœU?# w}Ä WÐ d??šUz øËuÐ Èu?! W"  W½U?#U??Ý ËWz ∫X}?àÐ
¨W?O? O?*?ŽW?Ð ”W?! W½x?+ ∫X?}†…œ X}Ä —…Ëœ«œ WJ½uÇ ¨W??O?O½ wJ?}†˘˙ êO¼
øWOOÇ X$W¼ ïð øwÇ ïð WÐ ¨…ËuÐ b½W#W†Ë…œ «Ë…˙U½ w!W¹W~|˙ WÐ ÊU¹ ¨…“œ
ø“UÖËdOÖ W²OM}NOÐ Uð ¨XO½ ËWz wÝdÄ—WÐ ïð ïš
W" s?¹ñЗ…œ«˙ w?¹œ«“Uz ïÐ p?|e|Ë«—W?Ä ¨W¹«Ë ÊU?? ?O? ? }Ä p?}½U?? ?ÝW?? ?! —W?? ?ÖWz
W½x+ W"  W?Mš…˙ W! ïð ÆÊËuÇ «œW†W¼ WÐ «ËWz ¨W¹W¼ «b½U?²Ýœ—u?! Í—ËuýUÐ
…ËWz ¨X¹Ë«—œW½ «e??Ý Ë …Ëuðd?Ö ¨U½ ÊU¹ X}Ð Ëu??²?A?O¹˘ñ?²?Ý…œ Íb??Oz ¨”W?!
Ë«d?? O~}"W?Mš…˙ ¨W¹…ËWz w?¼ ¨W??O? ?O½ s¹ñЗ…œ«˙ w?¹œ«“Uz w½ËuÐW?¼ ÍW½U??A? ?O½
«e?? ?Ý œW?? ?Ý «œW?? Ý W?" ¨ÍUÐœd?? ?! —W?? ?ÖWz ¨X¹ËËœd?? ?!W?½ —U?? #ï?ð —W?? ?ÝW" Í«Ë«œ
Íd?? }? ?A? L? ?ý wÇW?? ! ¨…—eÐ «b?½U??²? ?Ýœ—u?? ! W" fŽW?Ð W†U?? Ý …œ“UÄ ÆX¹«—œ…œ
92

¨U½ «b}Ä w½«œœ gO?½«d¹“…Ë w!˘—WÝ „…Ë ¨—œU$ b?O¹WÝ ‰U#W?! Æœ wMðdÖ
“«ËU?? O? ? ł Í«˙Ëd?? O?Ð Ë WMš…˙ —W?? ?ÝW" ¨Ë«dÐËU?½ v"…Ë ¨ËuÐ …—ËW?? ?Ö w!W¹W?†W¼
—W¼ ¨«d?O?Ö u?}Mł —W?ÝW" ¨ U?!U½ v" w?†ËuJ½ wA¹ï?š Íœu?š „…Ë ¨«d?O?ÖW½
¨‰U?#W??! Æœ Æœd?! w½œ—u??³?}" Í«Ë«œ gOM?O?ÝËu½ WÐ ÂW¼ Ë w#…œ W?Ð ÂW¼ W¹ïÐ
…b??ÑW?? Š s# Æ«œ…œW½ ÍW½«u?? }Mł ËW?z ¨U½ —W??ÖWz ¨Ëu?ÐW½ sL?? }¼ W½U??²? ?š…Ë ËWz
—˘“ Íu}Mł Ë X}ⳆW¼ —˘“ p}ÝW?! —WÖWz ÈËW" ¨ÂËU¹˛ b|uÝ W" p}†UÝ
ÆÊW!…œ ó|—œ ïÐ w!W#ï! w²Ý…œ ¨Êd~¹U½ ¨ «bÐ fOÄ
Íô w†U?¹W?? š ¨…ËW?ðU?? !U?½ Íï?? š w?$«“U?? $ W?" d?? O?Ð ¨WJ}?? ?ÝW?? ?! d?? ÖW?Mš…˙
¨ÊU?²? Ýœ—u?! Í—Ëu?ýUÐ W" WJ?½uÇ W?!Ëu½W¼ ÆW½U??L?²?A?O½ ÍüU?Ð w¹b½…Ë…˛—WÐ
Í…ËWz Íb??}? #uz WÐ ÍW½«ËW?Ð W¹ïÐ ¨X|d??O? ÖU½ ”W??! ÍWJ¹e?½ ¨WMš…˙ —W??ÝW"
w?²? ? ?š…Ë—W?? ? ?Ý ¨s½«e?Ð —Ëu?? ? ?Ý UÐ ∫r?}†…œ ¨Êd?? ? ?Ö…œ WM?š…˙ ¨ÊU?? ? ?#…—U?? ? $ W?M³?Ð
—«bðüWÝ…œ W" WMš…˙ WJ?}ÝW! dÖW?Mš…˙ ÆËuÇ —WÝWÐ ÊU#…—U?$ w½«b†W¼—WÝ
ÊU¹…œ W?Ð ¨W½U?? ?²? ? Ýœ—u?? ?! Í—Ëu?? ?ýU?Ð ÂW" Æ üW?? ?Ý…b?? ?}?Ð W" „W?½ ¨X|d?? ?Ö…œ
WÐ w?ðW¹U??!Ëu?? Ý Ë Ê—«bðüW?? Ý…œ Êx?? + ÍËU??OÄ ¨W?½W¼ ”Ëu½W?? #U½˛˘˙…b½W?? Ö
¨W¹W¼ W?#U?½W?²?+W¼ ¨W½U?²?Ýœ—u??! Í—Ëu?ýUÐ ÂW" ÆÊW?!…œ  üW?Ý…b?}?Ð —U?*?O?+
Æ UJÐ  üWÝ…b}Ð wJ†Wš WÐ wðW¹U!ËuÝ ¨…Ë«b†W¼ Í—WÝ …ËWz ïÐ UO½Wð
w#«b½W?z —W??³½«—WÐ ¨ÊU??#…—U?? $ WÐ X}ÐU?½  W??$ W??! ¨”Ëu½W??#U?½˛˘˙…b½W??Ö
q¹U?+…—W??$ ¨…ËU?#W½ «œ…ËW" ÊU??#u?Ö êO¼ W??! ¨Ù«“ wJ}Ðe??O?Š wOðW¹«œd??!—W?Ý
vÝ ËËœ W??! X|d?Ö…œ p}??ÝW?! ÍW?šW?¹ X|œ Ë  «œ…œ wK}?Ö W" Íï??š ¨…ËuÐ
Æ «Ë˙U½ w²Ý…œ p}?²*Ð U²?*}z Ë …uO?ÝËu½ «b*?ŽWÐ wA¹U²Ý W" w½Ëu?²Ý
Èd?Ö «œ…—ËWÖ wJ|—U?J†…b½WÖ ÙW?ÖW" wJK! b½uð b½u𠨔Ëu?½W#U½˛˘˙…b½W?Ö
êO¼ ¨”Ëu½W#U½˛˘˙…b½WÖ Æ…ËW²?}Ç…œ «œWJâÖ wJ|—UJ†…b½WÖ óÖ WÐ Ë …Ë«œ
wM|uš ÊU?O²Ý…œ ÂW¼ ¨‘U²?*}z W! ¨WO?O½ …ËW½UOOâ"U?H½Wz ËWz —WÝWÐ w$W¼
Æ «Ë˙…œ «b½U²Ýœ—u! W" ÊUAO²Ý…œ ÂW¼ Ë X|˙ïÇ…œ v" Íœ—u!
ÂWz UÐ ¨X}Ыœ w?A?O?â"U?H½Wz ËWz ÊU¹ ÂWz Í…b†«œ ¨»e??O?Š ËWz ÊU¹ ÂWz UÐ
91

w!˘—W?Ý W?! ÆX}M}?!—œ…œ Íï?š wšU?½ ÍW?*?$ ¨W~|˙ s¹d?²ð—u?! WÐ ¨ U?!…œ
Uð…—WÝ ¨X|ËW!…œ w½UL}KÝ w½«b½W?#—W½u¼ Ë Ê«—WÝËu½ WÐ ÍËUÇ ÊU²Ýœ—u!
ïÐ WJ†W?š ËWz W! …ËWðU?Ð…œ Íïš Íd?OÐ W" Ë«dÐËU½ ¨X}?ç¹WÄ…œ —UO?²šWÐ ôW?#
Ë …ËW?? ²|“ï?? $…œ W"W¼ ËW?z ¨…ËWðW½ËuÐ ï?? ! w?½«“—UÐ œËu?? F? ÝW?? # W" s?ðd~|u?? Ö
ÆsÐ…œ —«e}Ð Ë “˙…Ë Ê«ËuÐ…œU#Uz ¨ U!…œ W*$ …b½…ËWz
uO½ ¨ÂWÐU½ pý ”W! «b½U²?Ýœ—u! wO½UL²AO½ wOðW?O!W¹ w½U!…e¹˙ u}½W"
wýW?Ö ÍËUÇ Ë Êï+˘dJ¹U?# wðu$ wJ?#W# Í«b¹W?ý ¨—UO?²šWÐ ôW?# Í…bM}¼
Ë Ù«ËW¼ W??! X|“«d??²Ð v" ÍW½«ËW?z ÆX}Ð W??#U½˛˘˙ wðËË˙ w~M?Ý Ë «d?}? #U??!
…Ë…© U?Ýœ—u?!® W" ÍË Í…bM}¼ ”W?! WðW?L?Š…“ ¨ÊW?!…œ ‘WJA?}Ä W?#U½—WÐ
ÍËUÇ wJA?Oð W" W?! «b?ýW½U?#U½—WÐ ËW" p}"W?Ö W"  W½U½Wð ¨X}?³ðËW?!—…œ
Æ…Ë…ËU½ W²|œ «b½ï+W"Wð wà}¼ WÐ ¨ÊW!…œ wýW³}Ð «d}#U!
W" «ËW?z ¨…Ë«—Uz W?? ²? ?}?Ð Í˙œ«œó|—œ ïÐ s?¹ñ|“ wðüW?? ?š «œËuðU¼«œ W" —W?? ?ÖWz
Í—«uÐ W?" Ë ©—U?? ?O? ? ²? ? šWЮ ôW?? ?# —W?Ð —U?? ł 5?#W?? ?!W¹ ¨«b?ðW?? ?ÝU?? ?O? ? Ý Í—«uÐ
—UO?²šWЮ dšUz ¨X|ËW?!…œ w"WŽ ©—UO²?šWЮ —WÐ ÂW!W¹ wð…˙W! ¨«b?AOÐ…œWz
WÐ ¨X|dðu??Ö…œ p}?+«d?Ö…˙WÄ W?Ð ÍËWz Ë W¹…ËW½œd?!…—UЗ˘“ ÍU??ý g¹©w"W?Ž
ËËœ—W¼ W?? ?!  U?? !…œ ©—U?? ?³? ? #W?? š® d?? ?²|“ …ËWz ÆX?}? ?à?¹…œ „W¹…˙WÄô b?½WÇ
¨ÊËuðU¼ Í˙œ«œó|—œ ÍU?ðWÄ Í—UÇËËœ ¨…bMýu??! «Ë wJ|—ï??ł WÐ ©—U??O?²? šWЮ
ÆX|d!U½ v" ÊU¹…ËW½Ëu³!UÇ Íb}#uz êO¼
¿

Ê«dÖWMš…˙ WÐ —W³½«—WÐ Íïš wO½«—W~O½ —Uł p}?"WÖ ¨ÊU²Ýœ—u! w!˘—WÝ
WÐ Í«ËñÐ ¨—«b?ł—W?# ÍW?Mš…˙ v"…Ë ¨W¹W¼ WMš…˙ WÐ Í«Ëñ?Ð ËWz ¨…Ë«œ ÊU?A?O½
wA??O? ç?O?ðU½—W?²?†Wz W??! ¨X}Ð «b†W??ÖW" wA¹—U??OMA??}Ä W??! ¨W¹W¼ „W?¹WMš…˙
W½W¹ô ¨«b?½U??!W??ý…˙ W½W¹ô w½«b½U?? A? O½ ÙW??ÖW" W??! ¨X}Ðœd??! ÊU?? A? OM²??Ý…œ
°—WM}šËË˙ „W½ ¨X}Ð —WMðUOMÐ W! ¨X}Ðœd!W½ ‘ï#«—W+ wAO½U!WýWÖ
ïÐ W?? ? Öd?? ?}? ? + Ë W½U?? ?2? ? ?ýï?? ?šW½ ¨ËU?z Ë ‚—WÐ ¨WðW?? ?#Ëu?? ? !u?? ?Š w!—W?z …ËWz
94

«Ë ¨WOOÇ wAOz ÊU²Ýœ—u! w½U#W"—WÄ XÝ«˙ WÐ …ËWz °‡…—“UŠ —W¼ ÍW!UÝU¹
XÝ«˙ W?Ð ø…ËWð…ËËœd?? !W½ fŽWÐ ÍU?? ÝU¹ w?M¹˙ï?? Ö W" Íd?? OÐ W?? !Ëu½W¼ U?ðW¼
„W¹UÝU¹ WÐ ÍW?!WðüË w½UÝËu½W#U½˛˘˙ ¨W?OO½ —Wý w}Ä êO¼ —U?²½U#W"—WÄ
°…Ëu??²? ?ýñ¹«œ œ«“Uz w?!W¹W??²? ?Ý˙ Ëu??#W¼ w?½b½UJM?š ïÐ fŽWÐ ¨s?|—œ…œ «e??Ý
wÇW??! Ë XOMOÐ…œ …ËW?½U?!W??O?O? *? ŽWÐ ÍËU½ w½b½«˙“ WÐ ËW??š ”Ëu½W??#U½˛˘˙
ÍËU½ w?½b½«˙“ WÐ ËW?? š °W?? ?O? ?O½ w½U?? O? ? O? ?*? ?ŽWÐW½ï?? ?! ÍËU½ w½b?½«˙“ w+U?? #
ï?šU?z °W?O? O½ wJ|“œ êO¼ ÍËU½ w?½b½«˙“ w+U?# Ë X?}MOÐ…œ …ËW½«—UJ†…b?½W?Ö
w½U?LÝu?Ž U½«uð Ë Íœ—W¼ ”ïÝUz ¨Í…ËW?Ð W¹…œËuÝUz ¨ÕU?²ðW+ —W?#uŽ «ó?}¼
øb½U¹WÖ «eÝ WÐ ¨p}†«ËW¼ —WÝW"
«b½U??²? Ýœ—u?! Í—Ëu??ýUÐ W" ∫r?}†…œ Ë …ËW?#…œ…œ U?Ð °W?O? O½ w~½W?½ …ËW½«œUÐ
ï?Ð ÂüW?Ð ¨W?¹W?¼ W?? ? ? ? !W?M?¹ñ?З…œ ÍU?½U?? ? ? ? ?# Ëu?? ? ? ? #W?¼ W?Ð ¨s?¹ñ?З…œ«˙ w?¹œ«“U?z
WÐ ÊU?¹ï?? š «Ë…˙U½ WÐ ÍW½ö?¼W?? ł …œ“«Ëœ ôW?? # ËWz ïÐ ¨U?½ ¨ÊU??ÝËu?½W?? #U½˛˘˙
WÐ ”W?? ? !W½x?? ? +® ∫sÝËu½…œ W?~†W?Ð vÐ ÍW?½«ËWz ¨Ê…œ…œ ÂW†W?? ? $ W" ÊU?¹U½«“
w¹œ«“Uz ©°X?*¹—˘d??Oð ∫…Ëuðu??Ö Íb??O¼W??ý WÐ Ë ”˘d?¹U?Ñ ∫…Ëu?ðu??Ö w½«“—UÐ
ÊUM}?"e|˙ ïÐ W?? #—W??ý w}Ä W?? ! ÍËWz ¨W¹W¼ d?? OÄUÐ w?"W??Ž ôW??# ï?Ð s¹ñЗ…œ«˙
„W¹W??I? O? $…œ ¨…ËËœd??! XšW?Ð ÊU??O½U??O? Ö ¨«b½U??²? Ýœ—u??! ÍËUM}Ä W?" ÍW½«ËW"
w¹œ«“U?z °X|œ œ—u?? ?! Í…ËWðW?½ wý—U?? ?# WÐ ÍW?? ?²†U?? ?Ö ÍËW?z ¨X}?? ?²? ? Ý…uЫ˙
qO?−MOz® ∫X}†…œ ”dð vÐ WO?O½ …ËWz ¨W¹W¼ d?OÄUÐ w"WŽ ôW?# ïÐ s¹ñЗ…œ«˙
w†œËËœ vÐ W?O?O½ …ËWz ©±®©øW?ÝW"…œ Ë ˘—œ W" ÊñÄ Ë ÊË«d?M|u?}?ý  «—ËWð Ë
W" Ë 5Ç—WÄ Ë wÇ—W¼ w½UÝW! ¨w½«dÝW½ WðW½ËuÐ U²*}z ÍW½«ËWz® ∫X}†…œ
Ë …ËW?ðW½Ë«˙W?~†W?¼ Âö?? ? ?*? ? ?O?z W?" «b¹—ô˘œ —«“W?¼ w!W?¹W½U?~?½U?? ? # ÍËU?M}?Ä
©≤®©øWš…“˘œ ÊU¹W~}ł
¿

p}?#W! WÐ W?MO$W?²?Ý«˙ Í—WÝËu½ ¨W?O¹ñ?³ð—u?! 5ÝËu½ wł—W# s?¹d²~½d?Ö
ËUÇ…˙ U?? *|˙ ÊU??#W¼ —W?¼ gO½«e??}?" Íï~Ð ÆX}?†…œ U½U??# W" p?|—˘“ ¨W??ýË
93

Í—«bM¹ËWz ÍdFOý
—W¼ s# ÆU½ W¹W¼ ¨W?#U?Ý—W?Ý s# Íd?F?Oý WÐ W?¹W¼ ¨rÝËu½…œ d?FO?ý …ó?}?#W"
p|d?ÖWMš…˙ „…Ë W??! ¨rÝËu½…œ d?F?O?ý Í…—UЗ…œ ‘WMš…˙ ¨rÝËu?½U½ d?F?O?ý
+«u??ł Íd?? F? O? ý ÊïÇ „…Ë ¨ÂW?? !…œ XÝW¼ ¨Â…œ…œ Âï?? š Íd??F? O? ý w?$—W??Ý
Ë  ËË˙ Ë ‘W??!ËË˙ …bM}¼ W??!Ëu?½W¼ ¨…u??O? ÝËu½ rA¹d??F? O? ý —˘“ ¨…Ëuðu??Ö
—W¼ ÂW?½«d?? ? F? ? O? ? ?ý ËW?z U¹d?Ð œW?? ?Ý ¨r?}†…œ Âï?? ? š WÐ ¨ÂËU?Ç —WÐ W?M|œ ÙU?? ? ł…˙
ÆU³OÝËu½W½
¨+«“…œ w½«u?ł WÐ Ë  U!…œ ÊU?L²?A?O½ wM¹ËWz W" ”UÐ ¨…u?OÝËu½ Âd?FO?ý
w½«u?ł WÐ Ë …Ë…ËW½ËuЗU~½…—W?Ð wÐ…œWz ÍW½U?š W?²|ËW?!…œ ¨…uO?ÝËu½ Âd?F?O?ý
¨+«“…œ w½«uł WÐ Ë WO?OðW¹UMOÇ w¹“«ËUOł Í…œ«“ ¨…uOÝËu½ Âd?FOý ¨+«“…œ
¨+«“…œ w½«u?? ?ł W?Ð Ë W?? O? ? O?ðüË…—ËËœ w#W?? ?š Í…œ«“ ¨…u?? O? ? ÝËu?½ Âd?? F? ? O? ? ý
s¹d?²?½«u?ł ¨Âï?š s! W?" v"…Ë ¨+«“…œ w½«u?ł WÐ Ë …u??O?ÝËu½ Âd?F? O?ý…d??OðU?Ý
Æs½˛ wM²*¹uýïš Í…œ«“ W! ¨ÊW½«ËWz ¨ÂdFOý
Í…ËWz vÐ w½«u?²¹…œ ÍW½«—ËW?Ö …d?OŽU?ý ËW" ËuÐ p}?!W¹ ¨w½UÐW?$ —«e?O½
w¹—«b?†œ Íd?? ?F? ? O? ? ý s?¹d?? ?²?½«u?? ?ł ¨X}?ÐW¼ «œ«—Uz W?" Í—«b†œ w?J}?? ?!˘ñ?? ? OÇ
 W$ ¨ËuÐW½ w?âO¼ W" ¨…ËW½“W# …d?OŽU?ý ËWz ÍW½«ËWâ}Ä WÐ s?# ¨X}ÝËuMÐ
wJ?|d?? F? ?O? ?ý —W¼ r}†U?½ ¨rÝËuM?Ð Í—«bM¹ËW?z w½«u?? ł wJ|d?? F? ?O? ?ý ¨+«u?ðU½
wJ|dF?Oý —W¼ v"…Ë ¨W?O¹—«bM¹ËWz wJ}!˘ñ?OÇ Í…œ«“ ¨X¹d~Ð s# w¹—«b†œ
Ë Í—«b†œ ÍWMO$W²Ý«˙ wJ}!˘dOÇ W" W!W¹…˙WÄô ¨…ËW²OM|u2Ð s# w¹—«b†œ
ÆWJ}½˛ wM¹ËWz w½Ëu*+Wz Í…œ«“
96

ÍW?½U?? ? ýï?? ? ?2? ? ? ²? ? ? Ý…œ w?|˙…ËUÇ Í…ËW?z vÐ ¨ U?J?Ð 5Ыœ ÊU?? ? ?O? ? ? OðüËËU?¼
vłW³?}ł Íïš w½U?ý —WÝ w½U!W?!—Wz  W#Ëu?!uŠ W! ¨X}Ð ÊU?ÝËu½W#U½˛˘˙
w!—Wz …ËWz ÆX|d~Ð v" ÍWMš…˙ ¨W?!WO?OðüËËU¼ Ëu#W¼ w+U?# …ËWz ¨œd!W½
¨X}ÐW¼ Í…ËWz w+U?# Í…ËWz vÐ ¨…ËW?ðUJÐ Ê«œ…ËUz ÊU?L?²A?O½ ¨WðW?#Ëu?!u?Š
w!W?? ?O? ? O? ?ç? ? Oð W"  W?? ?$ W¹ï?Ð —W¼ ¨ UJ?Ð «b½U?? ?O? ?O?ðüËËU¼ —W?? ?ÝWÐ  WM?M#
ÆX}MЫœ „W¹…˛˘dÄ ÍWſUMÐ Íœ—WÐ p|—«bðüWÝ…œ¨5MOÐU½ ¨…ËWOO¹UÄËË—ËWz
¨Â«œ…ËW?z ÙW?? ? ÖW" ¨ÂW?? ? !U?½  —W?? ? ý Ë b?¹W?? ? $ vÐ ÍW?Mš…˙ ï?Ð W?? ? ýW~?½UÐ s?#
w½b½«˙“ wJ¹—W?š ¨W~†WÐ vÐ W?! ¨s|—bÐ «e?Ý W½U?#U½W²?+W¼ ËWz w½U?ÝdÄ—WÐ
Ͳœ v?"…Ë ¨…“«Ë «b½U?? ? ÝËu?½u?? ? }M?ł ÍËË˙ WÐ ÊU?¹W?? ? Ö—…œ Ë ÊËWz Ë ÂW?z ÍËU½
r}Ä ÆX}??ÝËuMÐ «œ—«bðüW?Ý…œ w?½U?!W?ł—W??# w¹UMý˘˙ —WÐW" d??ÖWMš…˙ ¨Â…ËWz
„W?½ ¨X}?M}?? ? šËËñ?Ð Í—U?J†…b?½W?? ? Ö ¨X}?Ð —WM?}? ? ?šËË˙ ¨X?}Ð…œ W?Mš…˙ W?¹«Ë
w½œd?J½U?? ?A? ? O?M²?? ?Ý…œ Ë —U?? ?O?MA?? ?}Ä w?½œdJ?ýWJA?? ? }Ä Æ UJ?Ð w²?? ?A?¹«—Uz
¨WðüW?? ?Ý…œ w?!—Wz …ËW?z ¨5½ ”Ëu½W?? ? #U½˛˘˙ wA?? ?O?z ¨gO?? ?ç? ? O?ðU½—W?? ?²?†Wz
WðU?š…œ ÊU??OJA?O?ð ”Ëu½W?#U½˛˘˙ W??! …ËW?²|“˘bÐ W½U??A?}?! ËWz ï?Ð —W?Ý…—UÇ
ïÐ U?½U¼ ¨X?|œ ïJ?*½ wýËu?ð wJ?}½ö?Ä W?? ?! WðüW?? ?Ý…œ w?!—Wz …ËW?z ¨—W?? ?Ý
Æ U³Ð WJ¹œ wJ}çOðU½—W²†Wz
Í©5ÝËu½® ÍW½«—W??ÝËu½—W??Ý ËWz ¨r}??àÐ ‘…ËWz W½«ËU?Jý«˙ ÂW?!…œ “W??Š
Í…ËWz g}Ä ¨U½ ÊU¹ X?}Ð ‘ïš ÊU?O?}Ä ¨…ËW½W?!…œ ËxÐ ÍËWM²?ÝUz w½U?ÝW?!
Ë Œ«œ ÍW~}?? ł ÆÊW??!…œ w½U¹ï??š Íœu??š W?Ð ¨ÊWJÐ ËWÐ Ë ÂWÐ w?ðW¹U??!Ëu??Ý
Ë wÝdÐ w½U?O?OðüËËU?¼ ÍW?²?ÝW?ł Ë Â…œ W"  W?#Ëu?!u?Š Ë »e?O?Š ¨W?$—W?Ý
W" Uð ¨qO?¼U?ł Í©°—W??ÝËu½—W?Ý® p?}†W?#ï??! WÐ Ê…b¹…œ Ë …ËW½d??Ö…œ wðËË˙
ÆÊ…bÐ ËWÐ Ë ÂWÐ u}Mł ¨…ËW½UO½U!…Ë«d!ËxÐ w|˙
2006. 07. 23
ìììììììììììììììì

Æd}"ËW¼ π‰ ≤∞∞∂صØπ W2WA}Ý ≤≥π …—U#˛ ¨U¹bO# ÍW#U½W²+W¼ ©≤® Ë ©±®
95

ÊU%W½ ÊU¹ Ê«—WÝËu½ w"˘—WÝ
wO½U??L? }KÝ wI?" Í—WÐ…u|˙WÐ ÍW??²? Ý…œ w#«b½Wz Í…ËWz w?OðW??O¹—W~¹—U??! WÐ
w?#«b½W?z ¨W?? ? ? I?" ËW?z Í—WM?|u?½ „…Ë g?OJ?}?†U?? ? ? Ý vÝ Ë ÂËu?Ð Ê«—W?? ? ? ÝËu?½
WÐ ¨ÂËuÐ U?OÇ w½«—WÝËu½ w#«b½Wz Í…ËW?z ÍdÐ…“ WÐ ¨ÂËuÐ w²A?Ö Íb½W³†W?#
œ—u?! w½«—WÝËu½ wO?ðWO?!W¹ w½«—WM|—“W?#«œ W" ÂËuÐ p}?!W¹ Í…ËWz wL!u?Š
W½U??#Wz ¨3«b½Wz «œb|u??Ý w½«—W?ÝËu?½ wOðW?O? !W¹ W" W??A¹ó?}? #W" Ë b|u??Ý W"
fŽWÐ ¨œ—u?! w½«—W?ÝËu?½ wOðW?O?!W¹ W" ÊœdJO?!ï?!«œ —W?ÝW?" Í…ËW" W~−?}Ð
wOðW??O? !W¹ ÍËuðU?¼«œ Ë U?²? *? }z WÐ  …—UÐW??Ý W¹W?¼ Â…ËWz w+U??# ¨ÂU½ ÍË«˙
ÆÂWJÐ W*$ œ—u! w½«—WÝËu½
W??#Wz X?}? ý…œ ¨W¹W¼ Í—UJ?½«˙ï??Ö W" wÝdð w?²? A? Ö w!W¹…u??}? ?ý WÐ œ—u??!
ï?? š…ËU?? ! WÐ …bM?}¼ ÊU¹ ¨s¹ËW?? !U½ g?}Ä Í…ËWz ï?Ð X}Ð @½d?? Ö w?J|—U?? !ï¼
o" p}†W#ï! W" œ—u! w½«—WÝËu½ wO?ðWO!W¹ Æ5}½…œ ËU~½W¼ …ËWA}Ä Ë…—WÐ
p}Ä ¨W?¹W¼ ÊU?!W??I" ï?Ð w½U¹“ U??O½Wð w½ËuÐW¼ W??! w²??A? Ö wJ|b½W??³†W??# Ë
s¹œ…“e?OŽ Æœ ïÐ U?O½Wð ¨X}ÐW¼ wJ}?$«“U$ —W?ÖWz w²A?Ö Íb½W³†W?# ÆX|œ
ËWz ¨X}M?}?#W½ w?²?A? Ö Íb½W?³?†W?# —W??ÖWz d?šU?z ¨W¹W¼ w†Ëu??Ý…˙ U?+W??²?*? #
ÆX}Ç…œ fO! W" Íœ—u! w½«—WÝËu½ wOðWO!W¹ w!˘—WÝ w²ÝïÄ
ÍW²O#ï! WÐ w²*¹u}Ä Uð ¨WO?O½ wMO"U²Ý wJ}ÐeOŠ Ê«—WÝËu½ wOðWO!W¹
w¹ï??šWЗW??Ý Ë W??I" —W¼ ¨X|d??!…œ gO??ýUÐ —˘“ ¨X|d??!…œ ¨X}ÐW?¼ Íb½…ËU½
Í…ËWz v?Ð ÊU?? !W?? I" ¨œd?? ! wA?? O? ?²? ?*¹u?? }?Ä W?? ! —W¼ ¨X}ÐW?¼ Íï?? š ÍË«ËWð
ÊU!WI" ÆÊWJÐ ‘WÐËU¼ wO?!ôUÇ ¨X}ÐW¼ w²AÖ Íb½W³†W# WÐ ÊUO?O²*¹u}Ä
98

ÍW!W½ w³¹—Wſ WÐ XÝW¼ UÐ
r†œ …ËWz
°ÊUL²AO½ WÐ WJOÐ …—…Ë
XÝW¼ —˘“® ∫-u?Ö w}Ä ¨W¹U?O?+U½…b½WJÝWz ËW" œ—u?! wJ}½˛ ÊU?OJ|—U?ł
W?! ÂW½«d??F?O?ý ËW" ËuÐ p?}?!W¹ wM|ËW¼ ¨W¹W??²?Ý˙ ËWz ©ÆÂW?!…œ w³?¹—W?ſ WÐ
s¹d?²½«uł …ËWz ∫wðu?Ö ¨…Ë…bM|uš ïÐ ÂW?!…dF?Oý W?! Æ+«“…œ ÊUO½«uł W?Ð Âïš
…ËW¹©w½U?L?OýW?Ä® Í…Ë«d½ï¼ W" —W¼ ÆX}ÐËuÐ v" r|u?Ö «b/U¹˛ W" …—U?OMA?}Ä
Í…œ«“ ÊU?Oâ?O¼ ¨.«—b†œ Íd?FO?ý «Ëœ Uð ¨W?#uO?ÝËu½ «œ±π∑∞ w†U?Ý W" W!
ÂW¼ Ë X}M}I†u2Ð ÊU#…—U?$ ÂW¼ …—UÇU½ ¨X}ÝËuMÐ „˘dOÇ ÍËWz Æ5½ r¼…Ë
w?J|Ë«œËË˙ w?½Ëu?ÐW¼ v?Ð ¨d?? ? ?O? ? ? ?ŽU?? ? ?ý p?|b½W?¼ Êï?Ç +«“U½ ¨g?¹Ë«œËË˙
¨ï~Ð «b?LJ|d?F?O?ý —W¼ W" ød?F?O?ý w?½U?#…—U$ W?Ð 6Ð ¨s½«uð…œ ¨WMO?$W?²?Ý«˙
¨W??!…d?F? O?ý w!˘d??OÇ ÍWMO??$W?²? Ý«˙ w½U??#…—U?$ ¨X}Ð „Uð w?#W?!W¹ wÝW??!
ÍU½U?? # Ëu?? #W¼ WÐ Âï?? š ¨,W½ rA?? O½U?? !…d?? F? O? ?ý w½U?? #…—U??$ —W?? ÖWz ¨3ï?? š
W" ‚…œ W?! WOO?½ W¹WMš…˙ …—ïł ËWР«ËñÐ êO¼ W¹ïÐ ¨Â«b½U¹u?}½ W" ¨…ËW?!WýË
Æ…ËWðU!…œ Èuł ÍW!WÝËuMÐ
¨ÊW??!U½ «ËñÐ  W??$ ¨W??L? }Ä ÊU?¹W½U??L? ²? # …bM}¼ W??! +«—WM?|u??š ïÐ ”UÄu??Ý
”UÄuÝ Æ…ËW/ïNÐ ïÐ ÊU¹˘—œ ¨ÊW?!U½ «ËñÐ  W$ ¨X}³ðuÖ w¹U#—Uð ïÐ Âd?FOý
ÊU?? O? }?" …ËUð…—W??Ý W?" —W¼ Ë ÂËËœd?? ! «b†W??ÖW?" ÊU??O?MO??ç?¹W??á? ?ÑW¼ ÍW½«ËW?z ïÐ
W" Êœ—u?³}" Í«Ë«œ øXO?}†…œ v! ïÐ W½UJÝU?½ …dF?Oý ËW?z XÝ«˙ WÐ ∫ÂuO?ÝdÄ
Æ…ËWð…u¹“œ ÊU¹…—UOÝdÄ ËW" Âïš W! ÂW!…œ W½«ËWz Ëu#W¼
2006. 05. 28

97

Ë „˘—W?Ý WÐ …ËW??²?}? ³Ð Íï?š Íœu?š Í…b??}?#uz ËWÐ ¨W?¹«b?O?²? A?Ö Íb½W??³†W?#
ÊU#ïÐ ÊËu#“Wz WÐ wÇ —WÖWz °X}Ð „˘—WÝ —W¼ ¨ U¹WŠ ‰«œW# WA¹—U¹“«uš
Æ…ËuÐ qOýU+ wJ}!˘—WÝ ¨…ËuðËW!—…œ
W" “«Ë ¨ÂW?JÐ s¹œ…“e?? ?O? ? Ž Æœ WÐ  W?? ?ŽU½W?? ?$ ¨W?? O? ? O½ …ËW?z ïÐ s# w?†ËW¼
êO¼ W¹«Ë r}?Ä WJ½uÇ ¨X}M}?NÐ œ—u?! w½«—W?ÝËu½ w?OðW?O?!W¹ wOðW¹U?!˘—W?Ý
w†ËW¼ ¨ U?JÐ XÝË—œ s! W" ÍWðW??ŽU½W??$ ËWz ¨W??O? O½ «b¹U½«u?ð W" p|e??}¼
êO¼ w?²? A? ?Ö Íb½W??³†W?? # ¨ÍWðW??ŽU?½W??$ ËWz W?½W~Ð ÊU??!W?? I" ¨W¹…ËW?z ïÐ s#
Æ U?!…œ ÊU¹W?A? }z—W?Ý wýËuð ËuJ†WÐ ¨ U??!U½ —W?Ý…—UÇ ïÐ ÊU?O?!W?¹W?A?}?!
ÊïÇ „…Ë ¨W?O?O½ ÊU?OO?²?A?Ö Íb½W?³†W?# ÊU?!WO¹d?O?³Mý˘˙ …—W?²½W?Ý ÊïÇ „…Ë
ÊU?O?O?²?A?Ö Íb½W?³†W?# ¨5½«—ï?Ö Ë p¹“u?# wJ¹—W?š ÍW½UÄËËd?Ö Ë éOð ËWz
WJ½uÇ ÆWO?O½ w²AÖ Íb½W³†W?# WÐ ÊUO²*¹u?}Ä gO½«—WÝËu½ w½U!WI" ¨W?OO½
WJ½uÇ ¨ÍW~|˙ W?²}M}¼…œ éÝï! w²?AÖ Íb½W³†W?# Ë X}M|u½…œ w!ôUÇ o"
 Ë…“ w½U??!W??+U??# w²??A?Ö Íb?½W?³?†W?# Ë  U??!…œ vłW??³? }? ł Íï?š w?!—Wz o"
Æw²AÖ Íb½W³†W# ïÐ ¯—W# Ë ÊU!WI" ïÐ ÊU¹˛ ∫r}†…œ W¹ïÐ ¨ U!…œ
2006. 06. 30

100

WÐ W?AO?#W¼ ¨gO?²?AÖ Íb½W?³†W?# w½ËuÐW¼ vÐ «bJ|—«uÐ Ëu?#W¼ W" s½«uð…œ
ÆÊWJÐ Íd²!W¹ w!W#ï! Ë s}Ð …ËWO¹b!W¹ @½Wð
Í…ËWz w+U??# w?²? A? Ö Íb½W??³†W??# w¹b?½W??#«“…˙ vÐ p}??I" êO?¼ W??!Ëu½W¼
w½U?#«b½Wz ¨W½Ëu?/ ïÐ ¨W?O?O½ d?²†Ëu?$U?# U¹Uz °X|d~?З…Ë p}?#«b½Wz ¨W?O?O½
W" ¨Ê…bÐ …ËWz —W?ÝW" —U¹ñÐ ÊU¹ï?š U?O½Wð ¨d?}"ËW¼ wI" Í—WÐ…u|˙WÐ ÍW?²?Ý…œ
…ËWz øU½ v?! Ë Â«b½Wz W??²|dJ?Ð ¨W¹…ËWz ÍËU??O? ý v! ¨«b½U¹W??!W??I?" Í—ËuMÝ
ÍW?²?Ý…œ W?! …u?O?A? šWÐ ÙËu?Ý…˙ Æ Ɵ Æœ WÐ ÍW?O¹d?×?O?Ý U½«u?ð ËWz W?O?OÇ
w?Mðd?? ? ? Ö—…Ë ÍU?½«u?ð ¨ÍË Íd?? ? ?#W?z v?Ð ¨„ï?¼œ wI?" W?½Ëu/ ï?Ð ¨Í—W?Ð…u|˙W?Ð
WÐ ÍW?ðüW?? ?Ý…œ ËWz ¨W¹ï?? ?šËU?½ ÍË…ñ?? }?Ä …ËWz —W?? ?ÖWz øX?}ÐW?½ wJ}?? ?#«b?½Wz
b½WÇ ¨W?? O? O½ ÊUz—u?? $ ï??šËU½ ÍË…ñ??}Ä ï?? š ¨…u??O? A? šWÐ w?²? A? Ö Íb½W?? ³†W??#
…ó}?#W" Ë W½U¹uOÝËu½ U?²*}z W" —WÐ p?}†UÝ qÇ wÝ Ê«—WÝËu½ ¨W?!W¹WÖñÐ
ZOKH?Oz w²?A?Ö Íb½W?³†W?# WJ}†U?Ý …œ“«Ëœ …œ WJ½uÇ Æ…ËuÇ —W?ÝWÐ w²?š…Ë
Èu½ wJ}?#«b½W?z ¨W?O?O½ Í…ËWz w+U?# p}?I" êO?¼ WJ}†U?Ý …œ“«Ëœ …œ ¨…ËuÐ
ÊU?¹…œ ¨«œËËœd?Ы˙ w?†U?? ? ? ? ? ?Ý …œ“«Ëœ …œ W?" p?}? ? ? ? ? ? ł—W?? ? ? ? ? # W??Ð ¨X?|d?~?З…Ë
wOðW??O?!W?¹ w#«b½Wz ¨Ê…ËWz ÍËU??O?ý W??! ¨ÊËuÐ p¹«œ W" «Ë w?#W†W?I½…ËU??š
ÆsÐ œ—u! w½«—WÝËu½
Æœ wOðW¹U??!˘—W??Ý w²?š…Ë—W??Ý W" —U??ł ËËœ œ—u?! w?½«—W?ÝËu½ wO?ðW?O? !W¹
w†U??Ý ÍUð…—W??Ý Æ…Ëu?ðU¼ ïJ*½ w?ýËu𠨫b†Ëu??Ý…˙ U??+W??²? *? # s¹œ…“e??O? Ž
u?? }?½ W" œ—u?? ! w?½«—W?? ÝËu½ w?OðW?? ?O? ?!W¹ ¨Ëu?Ð „˘—W?? Ý Ë«dÐËU?½ W?? ! ¨±π∏≥
Í˙W?? ý w½U?? Ýd??O?~†W¼ Í«Ëœ Ë …ËW¹«u?ð «b??$«d?? }? ?Ž w½«—W?? ÝËu½ wOðW?? O? ?!W¹
wO?? ²? ?A? ?Ö Íb½W?? ³?†W?? # ¨ËuÐ „˘—W?? Ý Ë«dÐËU½ W?? ! —W?¼ ÊU?? *¹œ ¨‘ï?? šu?? }½
ÙU??Ý XýW¼ Uð…ËWz ¨Ëu?Ð ZOKH??Oz p|—ï??ł WÐ œ—u??! w½«—W??ÝËu½ wOðW??O? !W¹
w†ËW¼ „˘—W??Ý w!…“Uð Ë …u¹˙W??á?}ð «b?½ï?²~M?O?ý«Ë ÍW??#UMMðËWJ|˙ —W??ÝWÐ
Í…ËW?½b½U?¹˛ ÍËUM?}Ä W?" U?? ? ?O½W?ð wýW?†ËW¼ ÂW?z ° «œ…œ …d?~½ï?? ? ?! wM?²? ? ?ÝW?Ð
99

ïÐ U½U¼ ¨—WM|uš w$—W?Ý w½UA}!«˙ ïÐ —Uł p|b½W¼ ©U¹b?O#® ¨…ËWðU!U½
ÍW½U?? ? *? ? $ ËWz ¨…ËW?? ?ýW?¹W~½«Ë˙ ËW?" —W¼ ¨ U?Ð…œ W½«“—W¼ …“«u?? ?}? ? ?ý ËWz
Æ…uOÝËu½ Xý—œ wJ}ðWš WÐ Í©wK¹…uOÝ®
¨…u?O½«e¹W½ W¹ïÐ ¨X}ÐËuÐ w†U?Š —Ëu?²"u?! ÍU½U# W?" œWÐ wK¹…uO?Ý X}?ý…œ ¿
¨…“«Ëô —˘“ wJ?|—W?? ÖWz …ËWz W?J½uÇ °…Ë…œËu?? ÝW?Ð w!W¹W?? ²? ?Ý˙ W?ðU?? 2? ?OÐ
p}!W¹ Í“UÐd}½ ° UJÐ d}"ËW¼ wJ†W?š WÐ wðW¹U!ËuÝ ¨X}ÐËuÐ w!…—WÖ
wJ|—U?ý —W?¼ „…Ë «b?A¹d?}"ËW¼ W" ¨d??}"ËW¼ w½U?!W??O¹b½W9W?³¹Uð W" W??O?O½
¨rÝËu½U½ «ËW?Ž ïÐ WJ½uÇ ¨—U?!ï¼ p}†W#ï?! —WÐW" ¨ÊU?²Ýœ—u?! ÍWJ¹œ
W?A?O?#W¼ W½U?ÝW?! …—ï??ł ËWz Ë ÊËuðËWJ†W¼ “UÐd?}½ w½U??ÝW?! ¨Âd?}?#ó½U¹U½
ÆÊËuÐ W!…—Uý wJ†Wš wð…d+W½ w}ł
¨«œ≤∞∞µØ∏ر W?" XÝË—œ ¨W?? ? ? !W?M?O? ? ? ?ç¹W?? ? ? á? ? ? ?ÑW?¼ Í…ËW?½ËuÐËx?Ð Í«Ëœ ¿
ÍW½U?? *? ?$ ËW?z Ͳœ „W¹…ËW½œd?J½ËË˙ ¨d?? }"ËW?¼ ÍU?? Öe|—UÄ w?½W?? #Ëu?? $Wz
Í—WJÐ W" Í…ËWz ÍWMš…˙ «b?O}ð ¨W?š«œ w}ł W?! ¨…ËWðU!…œ ËxÐ wK¹…u?OÝ
wJ?†W?? š wK¹…u?? O? ?Ý ÆW?¹©W½U~?}Ю d?? }"ËW?¼ WÐ W?? ! ¨…Ëuðd?? Ö W?½U?? *? ?$ ËWz
gO??!W??O¹d??}?"ËW¼ w¼ —W??ÖWz W½Ëu?ÇïÐ ËWz v"…Ë ¨W??O? O½U??L? }K?Ý ÍU??Öe|—UÄ
ÆËuÐ W†W¼ —W¼ ¨W¹«ËuÐ
wðW¹ï?š Í«Ë…˙ w+U?# v"…Ë ¨…ËuÐW½ p¹«œ W" d?}"ËW¼ W" wK¹…u?O?Ý W²?Ý«˙ ¿
«œ—W??ÝWÐ wðWM# ¨W??O?O?½ Í…ËWz w$W¼ „W??O¹d?}?"ËW¼ êO¼ Ë ÍóÐ …—U??ý ËW"
ÆͲ…œ  üË ÂU! Í—Uý ÂU! W" ¨…œ«“Uz ÊU*MOz dšUz ¨ UJÐ
wJ†W??š ¨w?½U??L?}?KÝ Í—U??ý wJ†W??š W" p?}? ýWÐ W??O¹—«“W??#—W??ý ÍW¹U??# ¿
ÊU¹W²!u½ Ê«œWÝ ¨w½UL}KÝ wJ†Wš W" WýWÐ ËWz ¨s½«“…œ ÃËWÖ WÐ d}"ËW¼
°…ËËœd! XÝË—œ Íd}"ËW¼ wO#UH†U! —WÝ W"
Íd¹W??Ý …ËW?!Ëu??Ý ÍËUÇ WÐ ¨w?½U?L? }KÝ wJ†W??š W" W??#eM²??ÝUz W??ýWÐ ËWz ¿
WÐ p?|œ—u?? ?! —W?? ?ÖW?z  W½U?½Wð Ë ÊW?? ?!…œ w?O|œô Ë w?#«—ËW¼ ¨Íd?? ?}?"ËW¼
102

Ê«bK" Ë —Ëu²&u"
—«u³|˙ ¨…ËËœd! Í“UÝ «bO†WÖW" ©U¹bO#® ÍW?#U½W²+W¼ W! «œWMOç¹WáÑW¼ ËW"
w¹«ó|—œ WÐ ¨b½W?9W?³¹Uð wJ|—U?ý „…Ë d?}"ËW¼ Í—U?ý® ∫X?|ó?}Ð…œ wK¹…u?O?Ý
«œd?? }?"ËW¼ W" Í“U?Ðd?? }½ ¨Í“U?Ðd?? }½ Í…œd?? ?! W" …ËuÐW?½ ñЫœ ¨Íï?? š ÍËËó?? ?}? ?#
©±®©Æ…ó|—œË—ËËœ wJ|—u²K!
ÍW†W¼ ËËœ «œW?¹W??ýË W?? $Uð ËW" Uð«Ë ¨W?? ²? Ý«˙ —Ëu?? ²"u??! ¨W?¹W†W¼ —u?? ²K! ¿
ÆW½U?? *? ?$u½ ¨«œ“«ËU?? O? ?ł w}?? ł ËËœ W" ©Ë«Ë® ËËœ WJ?½uÇ ¨W¹W¼ ”Ëu?M|˙
W" Ë dð w?MO?ÝËu?½ W" d?šU?z ¨…—W?ÝËu½ w?¼ ¨W?O? O½ X*??O? á¹Uð w¼ W??!W†W¼
Æ…uOÝËu½ Í«Ë —W¼ «býWJ¹œ Í…Ë«d!ËxÐ
Í©q!® W?? ?!Ëu?? â?Ð w!W¹W?? ?!…—Ëuð ¨W½«œ©q?!® ÊU¹ Ê«œW?? #—u?? ?Ý ∫—Ëu?? ²?K! ¿
ÆX|dOÖ…b†W¼ «b}ð ÍË«—œ˙U¼
ÆWÐ…œWz Ë pOÝu# ¨…—W½u¼ ¨WO¹dO³Mý˘˙ ∫—Ëu²"u! ¿
W†W#ï! w½U¹˛ Í“«u}ý W" WJ|—U!ËË˙ ¨«bOK¹…uOÝ ÍW½ËuÇïÐ ËW" —Ëu²"u! ¿
ÆWJ†Wš ËWz w!˘d¹œ w¹«ó|—œ WÐ Ë «bOðW³¹Uð wJ}M|uý W" ¨p}J†Wš
W" WJ}?ýWÐ Í“UÐd?}½ ¨W†UÝ Ê«—«“W?¼ ¨wK¹…uO?Ý ÍW½ËuÇïÐ ËWz Í…d|u?Ö WÐ ¿
¨…ËW?? ?O¹d?? ?}"ËW¼ Íô W?Ð Ë ÊU?? !W?? ?O¹d?? ?}"ËW?¼ ©w²?¹—W½uЫœ® ¨Í—Ëu?? ?²"u?? ?!
¨Ê«d¹WŠ W" sðd~|u?Ö ÊU¹ ¨WL†˘œ w½œ—«u?š Ë ÊUM}" „…Ë ¨g¹©Í“UÐd}½®
°…ËUÐ Ë w¹UÝUz wJ}²ý
ñ??š Íï?š Í—Ë…œ W?" —WM|u??š ¨„Ëu?Ý Í“«u??}? ý WÐ ¨5~½W??Ý Í…Ë«d??!ËxÐ ¿
101

wðW¹ï??š w}?ł ¨…ËWðW??à?+W??ſ Wð…ËuðËW?! W?¹«Ë w}Ä —W?ÖWz v?"…Ë ¨…ËW?²?}? ³Ð
Æ UJÐ Êœ—u³}" Í«Ë«œ
2005. 08. 25
ììììììììììììììììì

≤∞∞µØ∑Ø≤∂ d}"ËW¼ π Ë ∏‰ ©≤∞±® …—U#˛ ¨U¹bO# ©±®
≤∞∞µØ∏Ø≥ d}"ËW¼ ≤‰ ÊU²Ýœ—u! ÍU~|˙ ©≤®

ÍW¹U?? # WMÐ…œ ¨Ê«Ë Íô w½U?? !W??*? $ ¨X?|ËbÐ w½U?? L? }KÝ Í…Ë«—«“ Íd?¹W??ſ
°5½WJ}Ä
¨…Ëïšu}½ Í˙Wý w#U$Wz W" ¨d}"ËW¼ wJ†Wš W" p}ýWÐ Í…ËWz Í«Ëœ W" ¿
ÍW?ýW??Ö Íd?}"ËW¼ —W??ÝW" ÊœdJ²??ÝË—œ W?²?!u½ ¨…ËW?½U?Ýd?O? Ö w½U?L? }KÝ W"
°b½WÝ
ÊU!W?O¹d}?"ËW¼ ¨…ËWO?O½UL?}KÝ wJ†Wš ÍW?#eM²ÝUz W?ýWÐ ËWz ÍW~½«Ë˙ W" ¿
WKO?AÄ w¼ „…Ë —W! ÍËUÇ —W?ÖWz Ë s½«—W?! wÐeO?Š wM²?*2J|˙ WÐ —W?Ý
Æ U¼…œ v" w½Uš«dÇ „…Ë d}"ËW¼ Ê«ËWý ¨W¹«ËuÐ —«b~MýdÄ
ÊU?!W?O¹d?}"ËW¼ ¨w½U?L?}KÝ wJ†W?š ÍW?#eM?²?ÝUz W?ýWÐ ËWz …ó?}?#W" WJ½uÇ ¿
Ë W?? !…—U?? ý ÍU?? Öe|—UÄ w½W?? #Ëu?? $W?z ÍW¹…ËW½«œ—U?? ! ËWz ¨ÊW?? !…œ —«bM?¹dÐ
¨Íñ?³†W¼ ÊU??O?O¹«“…˙U½ w~½…œ w?K¹…u?O?Ý Í˛œ wýW½«—W??ÝËu½ ËWz ÍWMš…˙
ÆËuÐ Ë«dJ½«Ë˙…ËUÇ wJ}²ý
¨d?? ? }?"ËW¼ ÍU?? ? ?Öe|—U?Ä w½W?? ? ?#Ëu?? ? $Wz ¨X?|ËW½˛…œ W?? ? ?! —W¼ w?K¹…u?? ? ?O? ? ?Ý ¿
“W?~ýU?Ä ÍW¹W?†W¼ ËW?" —W?? ? ?*? ? ?!W?¹ ¨…u?? ? ?O? ? ?ÝËu?½ Ͳœ W" Í…ËW?½œdJ?½ËË˙
W" Ë d?}"ËW¼ WÐ W?O?O½  W³¹U?ð Í“UÐd}½ Í…œ—U?¹œ® ∫X}ÝËu½…œ Ë …ËW?²?}Ð…œ
©≤®©ÆW¹W¼ ‘WMÝ Ë w½UL}KÝ
∫wðW¹u?O? ÝËu½ WJ½uÇ ¨…ËW?²?}ÐËu?Ð ÊU?L?O?ýWÄ w½U¹˛ wÝd?ð W" X}Ç…œ vÄ ¿
©ÆW¹«b??O? ?ÝdðW??# W" ÂW?? !…œ«ËW½U??š Ë s# w?½U¹˛ W¹…ËW½d?J½ËË˙ ËWz Í«Ëœ®
¨ÊWJÐ v" w¹dO?~²AÄ W! …ËËœdÐ Ê«—W?ÝËu½ ïÐ ÍU½U¼ ËË“ …bM}¼ wý…ËWz
Ë …ËuðW!W½ ÍbMà³ðËu" W" …ËW?ýWÝdð ËWÐ ÆW¹WOOÝdðW?# ËWz ÍW½UAO½ —W¼
w!—Wz ‘W?ý Ë «“…—Uý WÐ …ËËœd?! d}"ËW?¼ ÍUÖe|—UÄ w½W?#Ëu$Wz W" Íï?š
°ÊËËœd! ÊUAOM²Ý…œ ïÐ
Í—Ëu?? ²"u?? ! WÐ w¹“UÐd?? }½ ¨…Ë…ËW?MO†ïJ?}" w#U?? $Wz W" —W?? ÖWz wK?¹…u??O? ?Ý ¿
“W~ýUÄ ËuÐW½ ‚W¼ ¨WM?! W" Í—WM}*W?Ý ÍW~†WÐ Ë …ËËœd! œ…“u?}½ d?}"ËW¼

104

103

Íb¹W?? Ý Í…d?? F? ?O? ?ý ËWz r?}? ?àÐ —W?? ÖWz ÂW?? !U?½ ͢˙…b|“ Æ«œ—ïKJ?"ï?? + ÙW?? ÖW"
.—W! ÊU½œW?Ž W! v"…Ë ¨ËuÐ «œöà½W?OÖ W" ©ïO½ w½U?²Ýd+U?! ïš® ∫w#«—ËW¼
Èu?½W"—W?? ? ? ?Ý ¨XÝW?Ð v?Ä w?²? ? ? ?A?Ä —ïK?J?"ï?? ? ? + w?J?|“«ËUz Í…ËW?½œd?J?|u½ ï?Ð
ÆwAšWÐ vÄ Íó|—œ wJ}½W#Wð
¨ËuÐW¼ ÊU#ó?}³O?½«—ïÖ „W¹ UO½Wð ¨s# w¹—U?O½«“ Í…d|uÖ WÐ «œœ—u?! u}½ W"
ÆËuÐ Êö¹œ `?†U?ÝW??#W??Š U??²? Ýï??#U??# d?}? šWÐ ÍœU?¹ g¹ËWz ¨ËuÐ g¹d??O? ŽU??ý
—W¼ „W?½ ¨sJ¹—W?? ?š …ËW?? O? ?O½«—ï?? Ö w?Mðu?? Ö W?Ð ÍW½«ËW" p?}? ?ýWÐ W?? !Ëu?½W¼
wýWJ?¹œ Íó??}? ?³? O½«—ï?? Ö ïÐ ËuJ†W?Ð ¨ÊU¹ï??š w?½U??!W??O? ?O½«—ï??Ö ï?Ð ©d??F? ?O? #®
W" ¨W¹«Ë ÊU??O? }Ä W??! ”W??! p|b?½W¼ ¨r}??àÐ ‘…ËWz W??$W¼ «œ…d??}?" °sÝËu½…œ
ÊU¹…œ wÇ —W?ÖWz ¨ÊËu?Ý…œ —ËW¼ W" —WÝ «b?O½«—ï?Ö Íd?FO?ý wMO?ÝËu½ Í—«uÐ
¨«b½U¹©W½«d?FO?ý® ËW" p}?!W¹ êO¼ W" v"…Ë ¨w½«—ï?Ö WÐ …Ë«d! ÊU¹©d?FO?ý®
.—W??! ÊU½œW??Ž w½U?!W?½«u?ł W½W?¹ô W" p}??!W¹ ÆW?O? O½ Íd??F? O?ý w!W?¹W?²? Ý˙
W?š«œ w}?ł ÆX|˙W?Ö…œ «b½«u?ł Íd?F?O?ý Í«Ëœ WÐ ¨X}?ÝËu½U½ d?F?O?ý ¨W¹…ËWz
w?½«b?? ? ?}" Ë “«ËU?z w½U?½«œ Ë w?½«—ï?? ? ?Ö wM?ðu?? ? ?Ö w?J¹—W?? ? ?š ÍW?½«ËWz ÍW?З˘“
vÄ ÊU?¹…“˘—…œ ¨«b??O½«—ï?? Ö w²?? *J?}ð w½b½U?~½W?? *†W¼ Í—«u?Ð W" ¨sJ¹“u?? #
¨ËuÐ…œW½ Í…ËWz w?²?šWÐ ¨ÙU?ł…˙uðËË˙ Ë “«Ëô w²??*J}ð U½ —W?ÖW?z ¨X}?ý…œ
ÆX|dðu~Ð w½«—ïÖ WÐ Ë X|—bÐ v" ïÐ wJOÝu# Ë X|dMЫœ ïÐ Í“«ËUz
∫X}†…œ l½U$
r?~? ½…˙ W?M?O? ? ? ? ? ? ?³?Ð …Ëö?? ? ? ? ? ? #W?Ð W?? ? ? ? ? ? !ô
Ær~½Wð w½ËË—…œ ©Í…d?łuŠ® W?! sý˘˙
∫X|ó}Ð…œ .—W! ÊU½œWŽ wÇW!
Ær~½Wð w½ËË—…œ ©ÍWÇËu?Š® W! sý˘˙
Æ…ËW²|—œU½ p}" vÄ Â©WÇËuŠ® ÂüWÐ ¨…—Ë˲ ∫…dłuŠ +«“…œ
∫X}†…œ r"UÝ
106

ËWA%Wz
Ë .—W! ÊU½œWŽ b½W#—W½u¼ Ê«u}½ w¹—U!ËU¼ Í…œ«“ W! ©ËWA#Wz® w#Ëu³"Wz
w$—W?? Ý …ËW?? šW¹UÐ Ë e?|˙ ÍËUÇ WÐ W?¹…ËWz ÍËU?? O? ý ¨W?½«—UJ#U?? ! wÄËËd?? Ö
w}" —W¼ „W½ Ë …Ëu?ðd?Ö W?O|u½ W?#W?¼—WÐ ËW" r|u?Ö —U?ł Ê«b?½WÇ s# ÆX|—bÐ
¨ÂËËœd?! Í«b¹W?ý Ë ÂUÝ—W?Ý d?²|“ —U?ł Í«Ëœ W" —U?ł ËuJ†WÐ ¨ÂËuÐW½ —«e?}Ð
v" Èu?? ?Ö —U?? ł ËËœ „W?¹ Í«Ëœ W?? ! …ËW?J¹œ w#W?¼—WÐ —˘“ ÍW½«ËW?? ?â? ?}?Ä WÐ
‘ï??š w~½…œ U?O½W?ð —W¼ .—W?! ÊU½œW??Ž ÆÊËËœd?! r?ýï?#«—W??+ Íb?Oz ¨sðd??Ö
Ë W¹W¼ wA??O½«u?ł w²?*J}?ð w½œ—«ó?³†W¼ ÍW?I? O"W?Ý ËuJ†WÐ ¨”WÐ Ë W??O?O½
¨wÝ—U??+ „W½ ¨W?O¹œ—u??! W?! X}?²? ÝWÐ…œ gOJ}J?¹“u?# Ë ÍœïKO??# WÐ XAÄ
w½U?? ? !…—U?? ?! w½˛WÐ W?" ¨ËW?? ?A? ? #Wz w?#Ëu?? ?³"W?z ÍüUÐ Æw?!—uð ÊU¹ w?Ð…—W?? ?Ž
Ë Í—U?? O? ýï?¼ Í…ËW½«b~½…˙ ‘W?? #Wz ¨…d?ðbMàÐ .—W?? ! ÊU½œW?? Ž ÍdðËu?? A? ?}Ä
Í…—U??#˛ w?½œd??!œU¹“ —WÐW?" U??O½W?ð  W¹U½ ËWz ÆW½œd?? !ËËb½U??#ï?? š ÍW½U??A? ?O½
Æ…Ë…˙«“UÐ WðU2Ð ÂeM²ÝUz Ë ÙU!uÇd! wJ}#W¼—WÐ ¨w½U!WAOz
w}Ä Èu?½ Í…ËW½ ÊïÇ „…Ë ÍW½«ó?? }? ³½«—ï?? Ö ËW" WJ}?? !W¹ .—W??! ÊU?½œW??Ž
ËWz d?šUz ¨X|d|œ…œ«˙ ïÐ w|u?Ö …ËW?ÝUð Í˙WÄËWÐ gO½ï?! Í…ËW½ ¨W?#UÝ—W?Ý
vá?? ²? Ý…œ …Ë…d?? H? Ý W" ¨X}?†…œ Èu½ w½«—ï?? Ö W¹«u??Ö Í…ËU?? ÝUÄ ËWÐ …Ëu?ðU¼W½
«b¹œ—u?! wJ¹“u# Ë w½«—ï?Ö Í—ËuÄW"W! u?}½ W" w†Ëu$ wJ}?Ö…˙ ËWz ¨ UJÐ
…ËW½œdJ|u½ W" Íd?OÐ U?−MOz ÊËu?#“Wz Ë w¹«“…—U?ý w½œd?!«b¹WÄ Í«Ëœ Ë W¹W¼
…ËWM# ÍW~?½«Ë˙ W" W?! ©W??$W" WÐ ÊU??O?Ö W??$W" WЮ Æ…ËWð…ËËœd??! ÊUM}¼«œ Ë
W¹W½Uš—WÇËU¼ ÍËuðËW!—W?Ý w!W¹W†W#U# Í…œ«“ ¨W¹W!W#Ëu?³"Wz wO½«—ïÖUý
105

ËuJ?†WÐ ¨W?? ?O? ? ?O½ «b?†W?? ?ÖW" Í“U?½ —W¼ „W½ ∫ Ë…˙ ¨w?¹U?? ?á? ? ÝW?z WÐ Ë “U?½WÐ
W! …ËuðU¼W½ ïÐ wýUÐ ¨g¹d?#W½ Í©Ê«—ïÖ® W¹«Ë r}Ä ÆWý«d}š wJ}?²AO¹˘˙
∫wðW¹ËuðuÖ
 ËW?? ? ? ? Öe?? ? ? ? ?# w?ýËW?? ? ? ? Š Íd?ðï?? ? ? ? ! ÊU?¹
©° Ë…˙® Èœ v?" ÍW?½ö?? ? ? ?O? ? ? ? −M?š ÊW?Ç
2006. 11. 10

108

U?? !U?½ U?? +W?? ł w?!—Wð s# Í—U?¹ U?? A¹—W?? A? ? ŠW?? # Í«d?? ŠW?? ?Ý W"
ÆvÐ w½UN?Oł ËËœ Í—ËWł W! ©ÂW?LŠ…˙® vÐ Wšïý ËWz Í«b?O+
∫X|ó}Ð…œ .—W! ÊU½œWŽ wÇW!
ÆvÐ w½U?NO?ł ËËœ Í—ËW?ł W?! ©ÂWŠËË˙® vÐ W?šï?ý ËWz Í«bO?+
ÆÕËË˙ vÐ wšïý „W½ X}M|u½…œ —ËWł ¨WLŠ…˙ vÐ wšïý …ËWz
∫wðW¹ËuðuÖ ôW# s¹œWLłW½ U²Ýï#U#
vM?|b†W?¼ w½«ËU?Ç “U½ W?Ð ¨W½«u?MO?? ? ŽW?Ð W½«u?? ? ł ËWz W?? ? !
©Æv?M|“—W?"W?z«œ® È—U?? ? ? ł W?Р—«“ w†œ ÍW?? ? ? A?¹˙u?? ? ? Ö…˙
v?"…Ë ¨7?Ý«˙ ÊU?? ? ? O? ? ? ? !ËËœ—W?¼ ¨v?M}?? ? ? ?!W?? ? ? ?à?ÇWz«œ ÊU?¹ v?M?}Ä—u?? ? ? ?šW?z«œ
W??! ¨X}ÐW¼ „W¹W?†W¼ —W??ÖWz ÙU?Š —W?¼ WÐ ¨+«“U½ XÝ«˙ WÐ ©‹vM?|“—W"Wz«œ®
w²?š…Ë Ë wðW¹W?!…dO?ŽU?ý w¼ ¨WO?O½ .—W?! ÊU½œW?Ž ÍW†W¼ ¨W¹W¼ W¹«Ë r}Ä
Æ…ËuðuÖ Í«Ë —W¼ g¹©Ê«œ—W# w"WŽ® ∫Ê“W# Íb½W#—W½u¼ Íïš
Æw½UO½ ÍËË˙ —W?ÝW" ÍW!WH†Ë“ Í©WMý® …ËWðËW?! rOÝW½ ÍUÐ
Æw??½«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ł w??ðË…˙ W??Ð ¨…ËW?? ðU??¼ —ôËW?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?$W??" W??Ð —U??¹
Ë … “«Ëô ¨X}Ð p}?ÝW?! —W¼ w¼ ¨W¹…d?FO?ý …ñ|œ ËWz w½…ËU?š v! +«“U½
ÍW!WH†Ë“ ©‹w½W?ý® …ËWðËW! rOÝW½ ÍUк ∫ÍU³ðuÖ —W?ÖWz ÆW¹«b}ð wýW†W¼
¨W†U??#W??ý Ë WMý —W?¼ W??! rO??ÝW½ ÆËuÐ…œ w!W¹U?½U??# æ¨w½U??O½ ÍËË˙ —W??ÝW"
©w½U?? ? O?½ ÍËË˙® ÆW?? ?A? ? ?O½«u?? ? ł w!W?¹WM?|Ë Ë  UJ?Ð ÊW?? ?ý n?†˘“ X}?? ? ý…œ
W" ©ÊU?? O½® ÍËUM†…ËU?z w½UM}?¼—U??!WÐ d?? šUz ¨…“«Ëô XO?? }? à?Ð Uð wJ}?M¹ñЗ…œ
ÆrMOÐ…œ —ïłU½ ¨…Ë…©ËË˙® Í«Ëœ
Æw½«uł Í© Ë…˙® WÐ …ËWðU¼ ©—ôËW$W"® WÐ —U¹
Ë ÊU?? *MOz ï?Ð ÊU??O? ?#W??!W¹ ¨7?A? O¹˘˙ W?" Ê—ï??ł ËËœ ¨ Ë…˙ Ë —ôËW?? $W"
WJ}M²?A?O¹˘˙ ∫—ôËW$W" ÆX}Ð…œ ŒüË ï?Ð d²?²?ÝË—œ ÊU¹ Ù…˛Uz ïÐ ÊUO?#…ËËœ
107

ÆX}Ðœd!W½ vÄ X²ÝW¼ Ë XOÐ ÊËö! W¹W¼ …ËWz
WÐ ŒW?¹UÐ X?*¹u?? ? }?Ä W" œU?¹“ —W?? ?ÖW?z ¨W~?½d?? ?Ö Íï?? ? š w?ýWÐ g?¹©@½…˙®
Í…ËWz vÐ ÆX¹…œW½ p}~½…˙ êO¼ W?Ð ŒW¹UÐ ¨…d²?ýUÐ …ËW" ¨X¹…bÐ p}~½…˙
ÆX}M?}?ÝUM?Ð vÄ ÊU??#ïð ¨X!U??ýïÄ w~½…˙ W~?½…˙ ¨X}Ðœd??!  ï?š w?ÝUÐ ïð
¨—Ëu?Ý ÆW½U!W?OO¹Uðï?! vÐ W?²ý Ë Íœ«“Uz ¨wML?}¼ ¨w¹U?OM†œ ÍW½UA?O½ 5ý
¨œ—…“ ÆU?O~"U²?Ýï½ ïÐ W¹…˛U?#Uz ¨w¹…ËU$ ÆW?½«—«˛W¼ wý˙ïý Ë s¹ËWz Íe?#…˙
w¹«b¹W?ý Ë 5$ ¨ÂWš ÍU½U?# WÐ ¨‘…˙ Æ…ËW²?}M³|œ dOÐ…Ë ÊU?#W²?šUÝ Ë è?}+
͢—“W??#U?ð ¨…©p¹—Uð® w~½…˙ W?" Í“W??Š d??O?Щ„U½ËË˙® ÆX|œ fJ}?? Ý ïÐ
ÆWý…˙ w~½…˙
W" Ë WðüWÝ…œ Í…ËUÇ—W?Ý  WF¹—W?ý …ËW!W¹ô W" «b$«d?}Ž Í—Ëu?²Ý…œ W"
 W?F¹—W??ý wðï?! —Ëu?²? Ý…œ ‘W?#WÐ °W¹…ËUÇ—W??Ý  WKKO?# ¨…ËW?J¹œ w!W¹ô
Wð…˙W?MÐ ÙW?? ÖW" ÊU??#…“ËU?¼ ‚«d??}? ?Ž Í—Ëu?? ²? ?Ý…œ Æ WKKO?? # w½œ—W?? Ö WðU?? !…œ
ËËœ ¨wð«d?!u1œ Ë Âö?*?Oz „…Ë °W¹UÐW?ð «b?Oð«d?!u1œ Ë Âö?*?Oz w½U?!…˙ï?ÖW½
„…Ë °X}Ð Âö*Oz w½«b?}Ä…ó|—œ —W¼ wð«d!u1œ „…Ë ¨sÐ Ê«ËW$ „W¹ Íu¹œ
ÆX}Ð  WF¹—Wý wOŽ—Wý ÍWÇ…Ë wð«d!u1œ
¿

¨U½ …ËWz —WÐW" ¨X¹ó?Ð «bO?}ð X¹d|u?Ð W! …d?²?!UMÝdð …ËW" —˘“ ÊU?²?Ýœ—u?!®
©¿®Æ„U?³?}Ð wJ†W?š W" W?O¹óð ¨…Ë…ËW?z ÍW~½ï?Ý W" ¨—U?!œWÐ w½U?ÝW?! W" …ñÄ
WÐ W?½U¹ï~²?? Ý«˙ W¹…ËWz ¨s?¹WJÐ wJ?}? ÝW?? ! wýWJ?A? }?Ä Í—U¹œ s¹dð…—ËW?? Ö
ÂüWÐ ¨W¹W¼ w?¹U?OM†œ Ë s¹ËWz ¨«u??O¼ „W?O? }?ł W" ÂU?O?M†œ Æ5}Ð …ËW?O? O~½Wð
©ÆWO|u! WM|uý ËWz +«“U½
2005. 08. 26
ììììììììììììììììì

ÆWM¹U²A½Wz ÍË«dJ¹—UJ²Ý…œ w!W¹WðuÖ ¿
110

ÊËö" Ë Ê˛
«b¹ï??š Í“ï?Ý ÍWJA??}Ð u??}½ W" p}½˛ —W??ÖWz ¨XO|uÐ w?ýï?š p}½˛ —W??ÖWz
XÝ…œ ÆX|d?~Ð «œU?O?½œ Ëu?#W?¼ —W?ÝW?Ð XÝ…œ W?O? O½ —ËËœ ê?O¼ ¨X}½…ó??³ð«˙
«œU?O½œ —WÝW?Ð w²Ý…œ wJ*?ÑïJ¹UÇ „…Ë ¨Í—W½u¼ w?J}MðdÖ «œU?O½œ —W?ÝWÐ
…bM}¼ ËU??OÄ Æ…ËËœd?! d?O? Ö«œ ÍU?O½œ f²½U??Ñd?}?Ý „…Ë ¨wÐ…œWz ÊU?¹ ¨…Ëuðd?Ö
¨X}??âÐ f?O?! W?" ÍW¹UÄËWKÄ s?¹dðbMàÐ —W??ÖW?z ¨W¹«b½˛ wðW¹—W~?¹—U??! d|˛W"
¨ «œU½ —W?Ð …—Ë ¨X}M|˙˘b?? O?Ð ¨ UÐ…œ pý ÊU?? #U?? Ý w?Ç ¨X|d?? Ö…œ W?? Ö—WÐ
ÆX|˛uJÐ Íïš WOO½ —ËËœ êO¼ ¨X}à}NÐ w}ł p}½˛ —WÖWz v"…Ë
Ë X}Ð ÊËö?! WðU??Ý…—U?! …ËWz ¨X}Ð ÊËö?! p}?ÝW?! ¨w¹U?ÝU?z WJ}?²?ý
Ê«œW??Ý WÐ «b¹œ—u??! wMO??ÝËu½ ÍU??O½œ u??}½ W" ÆX}Ðœd??!W½ vÄ w²??ÝW¼ Íï??š
ÊU¹ï??š w?½Ëu??³½Ëö??! WÐ ÊU??O? ²? ÝW?¼ ÊU¹ï??š Í…ËWz vÐ ¨s¹W?Ð…œ pý ÊËö??!
vÄ ÊU?¹ï?? ?š ¨W½U?½Ëö?? ?! ËW" p|ñ?Ð W¹…ËW?z d?? ²?ðU?? ?Ý…—U?? ?! ‘…ËW" ÆX?}Ðœd?? ?!
ÂüWÐ ¨ÂW!…œ «b¹WÄ Âïš ïÐ ©s#˛Ëœ® W½U*$ …—ïł ÂWÐ +«“…œ °…—WÝËu½W†W!
Æ, ”W! Ëu#W¼ Í©Xݢœ® +«uðU½ øÂWJÐ wÇ
WÐ —˘“ Uð WJ¹œ w?²?ý ¨W¹…ËWz WJ¹œ w²?ý Ë pA?}? # Ê«u?}½ w¹“«ËU?O?ł
¨X}M}NÐ Í—U! WÐ dð—˘“ Uð ¨pA}?# v"…Ë ¨X|uÝ…œ dðËË“ ¨X}M}NÐ Í—U!
¨X}?Ð „ôUÇ Â«Ë…œ—W?Ð XJA?? ?}? ? # X?¹—U¹“«u?? ?š —W?? ?Ö ÆX|u?? ?Ý…œ d?? ?²?~½…—œ
«b|u?½ w¹—U?? O½«“ Í«Ëœ WÐ W?? A? ?O? ?#W¼ Ë ˙W?? Ö W¹W?? 2? ?OР«˅œ—WÐ W?? ²? ?*¹u?? }Ä
…ËWz Í—W?ÖWz —W¼ ¨X}Ð …ËWýU?²?+WŠ d|˛W" X½W?#Wð UÐ ¨U½ —W?ÖWz ÆXO|˙W~Ð
Í—WÖWz ÊïÇ „…Ë ¨X}Ðœd?!W½ vÄ X²ÝW¼ Ë X}ÐU+W†Wš ¨XOÐU?+W†Wš W¹W¼
109

«Ë Íïš WJ}ÝW! „ïMÝdð ¨ «œ…œ ÊUA?O½ W¹W¼ „…Ë Íïš WJ}ÝW! ¨«“Uz
«Ë Âï?š Âd|Ë…œ WJ½uÇ s# ÆX?}ÐW¼ W?ýï?š ÊU?O?}Ä p†W?š W?!  «œ…œ ÊU?A?O½
+«uðW½ ÍW?? ²? Ý…œ ËWz Æ+«“U½ „ïM?Ýdð WÐ Âï??š W?¹ïÐ ¨ÂW¼ W??! Â…bÐ ÊU?? A? O½
Â…œU½ ô W½«˙W?ý ËW" ÂU! êO¼ W" Âï?š ÆÂW!…œ wÇU?# W½ ¨rýu~¹…œ W½ ¨Âñ³?OÐ
Â…œ…œ È˙ W½ Ë …ó¹W?Ä W?#W??!…œ ”W??! ÍËu?Ý«—WÄ W?½ ÆÂWJ½U??OÐ W??²?*¹u??}Ä W??!
r²??*¹u??}Ä ¨Âó??}Ð…œ w²??Ý«˙ WJ½uÇ Æw?¹«“—WÐ WðU~Ð ¨«b??#Ëu??Ý«—WÄ WÐ ”W??!
¨Ê…bР—U??#ôWÄ —W??ÝËu½WJ"ï??! Ê«œW?Ý Ær|˙W?~Ð «œW?ýË Í«Ëœ WÐ W??O? O½ …ËWÐ
—«Ë…bM|u?š Í—WM|uš ïÐ W?J½uÇ s# Æ…ËWM# ÍW²?Ý˙ W?²|ËW!U½ ÊU?OÝW?! ÍËU½
Æ…ËW#…œU½ œ«ËW*}Ð Í—WÝËu½ w#ü…Ë ¨rÝËu½…œ
攫—U?zº Í…ËW½œd?? ? ? !Ëx?Ð Ë ÛUÇ ÍU?? ? ? Ö“…œ Í…ËW?Ð ÍW½«ËW?z Ëu?? ? ? #W¼ W?Ð
b??O? ŽW??ÝW?#W??Š ¨ÊU??O? ÝËu½ ÊU¹ ÊU??Oðu??Ö Ë ÊËu?Ð  W?à? ſW??Ý ¨Âœd??! wðüW??š
w²?ÝU?z ¨W¹W¼ rý…ËWz wÝdð wÇ —W??Ö ¨W?O?O½ Êœd?JðüW?š ÍËU?O?ý ¨ÊW??ÝW?Š
∫r}†…œ ¨…ËW²}³Ð dðbMàÐ ÊUOM|uš Í—UýuÖ
W" d?? OÐ ¨«œ ÊU?¼ Í攫—Uzº ÍU?? Ö“…œ ¨ËuÐ s# ÍW?? #U?? š w#W¼—W?Ð …ËWz ©±®
Æ…ËWðUJÐ Ê«—WÝËu½ w½œdJðüWš
Í—UM?O? ? ?L? ? ?O? ? Ý 5?#W?? ? !W¹ ¨ÂËu?Ð s# Ë«d?JðüW?? ? š 5#W?? ? !W?¹ ÊïÇ „…Ë ©≤®
ÆËuЫd! ÊUš—Wð s# wJ}ÝUÐ ïÐ —W¼ ¨‘W!W½œdJðüWš wLÝ…˙u|˙
…œ—«uÇ W" WOO²¹dÐ ¨W¹…˙WÄô 2 2 4 W! æ5½WJ}Ä wá†u$º w³}²! —WÝW" ©≥®
Ë ÛUÇ ”«—Uz ÍU??Ö“…œ Ë WM# w³??}? ²?! s¹d??²? ýUÐ ¨wÐ…œWz Í…ËWMO?†ïJ}"
„…Ë æW?? #UM?O"ôW?? łº —W?? ÝW?" „W½ ¨Â«d?? !  üW?? š ¨…ËW?ð…ËËœd?? ! ÍËxÐ
w!…“Uð W?OO½ p?}³?}²?! ¨W?#UMO"ôW?ł ÆÊW!…œ ïÐ ÍW?ýW~½UÐ ÊUÇËuÄW¹U?#
Æ…Ë«dÝËu½ «b†UÝ …œ—«uÇ Í…ËU# W" ¨WJ}ÝUÐW†W#ï! ¨r²}³OÝËu½
s¹d?? ? ²? ? ?ýUÐ W?" …ËWz ¨X?O½«“…œ p?}? ? ²? ? ?ý Ëu?? ? #W¼ W" W?¹«Ë X}?Ä —W?? ? ÖWz
¨ÊËuÇ —WÝWÐ W! W?OO½ W½«˛˘˙ ËWz ¨ÊU¹˛ ÆW²½Ëu³O†U?ŠœWÐ Í…œ«“ «bOš˘œË—UÐ
112

WUM²ýWÖ
±
«˙ ËW?? š W" W??! ÊU?? O? ?O½U¹WÐ Ë W?¹…ËW½üU??Ý U?? $WÄ ËË—W?? ÝW" X½W?? #Wð —W?? ÖWz
ïÐ ¨W?¹…Ë«d?? !WM?ð…˙ w!W¹W?~†WÐ …ËW?z ¨ U?? !U½ Ê«˛ XJ?}M|u?? ?ý êO¼ ¨X?OÐ…œ
XJ}?M|u??ý ÂW?? ! Íô ¨XOÐËËb?M¹“ —W??ÖWz d?? šUz ¨X¹ËËœd?? # …ó??}? ?#W" Í…ËWz
r†œ d?²?²?Ý«˙ ÊU¹ ¨r}Ä W?! —W¼ v"…Ë ¨œd?!…œ w½«˛ ÂW~}?ł —˘“ s# ÆX}?A|œ
ïÐ …ËWðW??#Ë«˙W??Ö W?J}??#…œ ÆU??#W½ rJ?|—«“Uz êO¼ ¨U½«œ ÊW?ð…Ë w!U??š —W??ÝW"
r}Ä —W¼ U?ð…—W?Ý ¨,…œ «˙ ËW?š W" W??! ÊU?O?O?½U¹WÐ ‘U?²? *?}z wÇW??! Ë b|u?Ý
Æ+U²Ýœ—u! W" U²A}¼ ¨W¹«Ë
…ËW??²? }½—W??²MO?z Ë X¹ôWðW??Ý w|˙ W" U??O?½Wð +U??L? ²? A? O½ ËuÐ ÙU??Ý …œ“«Ëœ
¨ÂËuÐ UMýU?z w}Ä …bM}¼ ¨…ËW??#ËuÐ œU??ý Í—«b¹œ WÐ W??! —W¼ wÇW??! ¨wMOÐ…œ
Í—UÐËË˙ Í—WÐËWz WL²AO¹WÖ W! ÆÂË«ñЫœ w}" WðUŽWÝ …œ“«Ëœ  u~ð…œ —W¼
…ËW??O¹“—W?Ð WÐ ¨U??O? !—uð ÍüU?z —W??³½«—WÐ wM?OÐ +U??²? Ýœ—u??! ÍüU?z Ë —ËuÐU??š
Æ…ËWO¹Ë…˙ rO³¹—Wſ w#Wš w#Wð W" —˘“ wJ}ýWÐ ¨…ËW²}!Wý…œ
w¹…—ËWÖ ¨w½«“—UÐ ÊUÑd?Oâ}½ ¨ÊU²?Ýœ—u! …ËW#Ëu³²?AO¹WÖ ¨ËuÐ ˛˘˙ —«uÇ
ÂËWz ¨rOM?O?³Ð W?¹«ó?}¼ ËWz Ëu?Р—U?ł 5#W??!W¹ …ËWz ÆÂœd??! w½«œ—W??Ý Ë b½«u½
Ë w¹…œU?? ? Ý Í˙W?ÄËWÐ ÆËU?Ç —WÐ W?ðU¼ e?? ? O? ? ?H? ? }?Ð Í…Ë«d?? ? ! wJ?}? ? ÝW?? ? ! „…Ë
¨X¹d?Ö…œ W?L?}z W" b?½uð ÍWMš…˙ wÇ —W?ÖWz ïð® ∫-u?Ö w}?Ä ¨…ËW?O¹ï~²?Ý«˙
…b?M}?¼ w?J|“«u?? ? ? }? ? ? ý W?Ð Ë Ê«u?? ? ?ł …b?M}?¼ w!W?? ? ? O¹œ—u?? ? ? ! WÐ W?J?½uÇ ÂüW?Ð
…Ë…e|˙W?Ð XO?? ÝËu?MÐ wÇ —W?¼ ¨X¹ñÐ…œ—…œ  ï?? ?š Í«˙Ëd?? O?Ð g}?? !«ñ?? ?$—W?? Ý
©ÆÂdÖ…œ—…Ë v" ÊUOA¹œËuÝ ¨rMOÐ…œ v" ÊU¹ó}Ç —W¼ „W½ Ë …ËWLM|u2½U¹…œ
111


¨Â«d?? ! XA?? }? ?N~½UÐ ¨”«—U?z ÍU??Ö“…œ ÍW?? !W½œd?JðüW?? š wL?? Ý…˙u|˙ ïÐ W?? !
W??²? *¹u??}Ä ¨X¹ËWJÐ È˙WÐ ÊU??²? Ýœ—u??! Ë…—WÐ Í…ËWz g}?Ä ¨-u?Ö ÊU??O? A? }Ä
Â«Ë s# Æs¹WJÐ X|˙…ËUÇ ÈËW" U?ð ¨d!WЗU¹œ W?²¹W?Ö…œ ÍW! ¨XO?}?àÐ ÊUL?}Ä
Æ.“WЫœ «dÇ—«uÇ wK}ðï?¼ W" d}?"ËW¼ W" Ë —WÐ Wðd?Ö +U²?Ýœ—u?! w|˙ ¨œd?!W½
«b?#ËËœ WÐ d?}"ËW¼ ÍU?Öœ«œ WJ½uÇ s# ¨Ëu?Ð«Ë w}Ä ”«—Uz ÍU?Ö“…œ wÝdÄ—WÐ
W" Ëu?ðüW¼ U?? ? ÝU¹ Ë œ«œ X?Ý…œ W" w?J|—U?? ? ³ðW?? ? #ïð „…Ë ÂËU?½ Ë X|˙W?? ? Ö…œ
Ë wÝU?O?Ý w?#ö?*?Oz ¨„bÄ W" Âó?O?ðËb½uð ÍWMš…˙ WJ½uÇ ¨W¹W?¼ ÊU?!W?Ö“UÐ
¨X}Ð ˙W??! ÊU?²¹W??ý w|u??Ö ÊU¹ ¨r|d?O?~Ð W¹W¼ …ËWz wÝd?ðW?# ¨…Ëuðd??Ö pM¹
W! Ê«d¹“…Ë w½W?#Ëu$Wz wKOÐï#ïðïz WÐ …d²?ýUÐ «Ë W¹ïÐ ¨r|—˛uJAÐ  W½U½Wð
W?L?âÐ dð«Ëœ Ë r}Ð ”«—Uz ÍU?Ö“…œ Uð ¨w|˙ W?²?}M}¼U½ XÝ…œ „W¹W?Ö“UÐ êO¼
Æ…Ë«d! ÊUš—Wð ÂïÐ ÍWOOðW³¹Uð WM|uý ËWz
wÝW?? ! ËuÐ ‘ï??š r}Ä ¨q?O"W??š rO?¼«d??³? Oz W?? L? ²? A? ?O¹W??Ö ≤∞∞¥Ø±≤Ø≤∞
Â…ËW½«˙WÖ w†«ËW¼ ¨d}"ËW¼ W#W?ÖW½ Uð X}ÐW½ êO¼ Í…ËWz ïÐ ¨rMOÐW½ ËUOÝU½
włU?? ? Šº —«œe?|˙ ¨rM?¹d|œ w?²? ? ?ݢœ ¨œdÐW?½ Í…bM?}¼ v?"…Ë ¨…ËW?? ? ²? ? ?}ÐW?½ ËxÐ
w}Ä Ë wMOÐ ¨…ËWð…ËËœd! Èu½ …Ë…æpM¹º WÐ w¹b½…u}?Ä w!…“Uð W! ¨Âæï#W#
Íu¹œËW?z Í…—«b??O?z w½«d¹“…Ë w½W?? #Ëu?? $Wz ÍW?M}?? ýU??# ÂW?Ð Ëu??#—W?? + ∫-u?? Ö
Uð ¨Ëu?Ыu?? O¼ WÐ ”«—U?z ÍU?? Ö“…œ wÝdÄ—W?Ð ÆÂW?? ³Ð X?O½U?? L? ?}K?Ý Uð ¨W†W?~|œ
—WÝW" wÝdðW?# WJ½uÇ ©¨W!W½œdJðüW?š wLÝ…˙u|˙ Ͳ˘˙® ≤∞∞¥Ø±≤Ø≤∂
wðUŽW?Ý W" —W¼ wÇW! ¨, ÊU²?Ýœ—u! W" Íd}?ý…Ëïš Wâ?LO½ WÐ ¨W¹W¼ +U¹˛
©°ËuЗWÐ ÊU??²?Ýœ—u??! wýËuÄ W" U??ÝUzd??ÖUz® Â…ËW½«˙W?Ö w?†«ËW¼ ¨…ËW?#W??!W¹
wÝW?! Ê«b½WÇ wýËuð ¨ï?#W?# włU?Š Í«ñ|Ë ¨qO"W?š rO¼«d?³?Oz W" —W¼ d?šUz
Æ-U¼ ¨ÊËuÐ g¹æpM¹º WÐ —WÝ Ë rOÝUM½U¹…œ W! WJ¹œ
ïð ïÐ ∫ÊU??Oðu??Ö Ë «œ ÊU¹W??Ö—…œ W" ¨ÂËuÐ q}?ðï¼ W" ËuÐ…œ p}?ðU?ŽW??Ý ËËœ
114

W! ¨ÊuOMOÐ v" ÊULJ|ó}Ç W! ¨s¹ËuÐ d?}+ …u}" ÊUOJ}Ý—…œ W! W¹W½«˛˘˙ ËWz
w+Uðº Æs¹˛…œ «b½U1—…Ë…œU?¹ W" W! Ë …Ë«œ ÂU?$Wz «b½U?O?}ð ÊU?L?!UÇ wJ|—U?!
wſU?ÝU½ w†U¹W?š Í…œ«“ WM¹ñЗ…œ ËWz ¨W?O?O½ w½ËuÐW¼ ¨‘ï?š w!W?O?OðW¹Ëô
s# w?½œdJðüW?? ?š ÍW?½«—W?? ÝËu?½WJ"ï?? ?! Ë —W?? ?ÝËu½ ËWz Ëu?? ?#W?¼ æÆW½«d?? ?OÄ
ÊU??O? ?#WMš…˙ Íï?JAÄ ¨Ê«˛˘˙ W" p?|˛˘˙ W??! ÊËuÐ W½«ËW?z ¨Êœd??! w½«—W?~O½
ÊU?OM# w½œdJðüW?š ¨Ê«—W?ÝËu½ Ë Ê«—WM|u?š ÍWЗ˘“ U½ —W?ÖWz ¨ËuЫeÇ «b?}Ä
Æ…ËW¹«œ p}" d|uÐ Ë Ê«uł ÍWýË W" ÊUM}"e|˙ WÐ
Êï¹e?? O? ÑW"W?ð Ë ï¹œ«˙ ¨—U??Ñï?? Ö ¨W??#U?½˛˘˙ ¨ÂËuÐ d??}?"ËW¼ W" ÍW¹…ËU?? # ËWz
Æ…Ë…œd??! ÊU¹ËxÐ Íï??š „…Ë  u?Ö r?OÇ —W¼ Ë Âœd??! “U?Ý «b?†W?ÖW" ÊU?¹W½U1œ
Íd?? ?}?M#U?¹WÄ ÍæœW?? ?L? ? ŠW?z ïJ?L? ? ݺ ¨Â«d?? ?!  üW?? ?š ÍW?? ? O? ? O½U?¹WÐ ËW?z —W¼
¨-u??Ö w?}Ä Ë Âœd??! v?" wJ|—U?? O? ÝdÄ b½W?Ç ¨ÂUM}¼ Íd?? O? Ö W?Ð æwðüËËU¼º
W†U?ð WJ½u?Ç v"…Ë ¨…ËWM?¹W?? !…œ ËxÐ ÊU¹ï?? š „…Ë X?½U?? !W?? #ü…Ë ¨WÐ U?? O?M†œ
ËxÐ W?? !…ó|ËuðË ¨w?ðüËËU¼ w½U?? !W??O? ?OM}?? N½ —W??Ý …Ëu?? ³? ²? ?*? š r?J}JA?? Oð
ËxÐ +U??!W?#ü…Ë Ë X|dJÐ v?" —U?O?Ýd?Ä ¨W?#—U?ł 5?#W?!W¹ …ËWz Æ…ËW¹«d??!W½
W" WM?š…˙ ¨s½«“…œ w½U¹ï?? š Í«Ë…˙ w+U??# WÐ wðüËËU?¼ w+U??²? Ý Æ…ËWM?|d??!W½
ÊU¹ï?š WÐ ÊU¹W½U?L?²?# WJ½uÇ v"…Ë ¨Êd~Ð p}½W¹ô Ë …œ—U¹œ ¨”W?! Ëu?#W¼
¨X|d?JÐ ÊU¹ï?? š ÍW?? ²? ?Ý«˙Uz W?? ! X?ÝË—œ ÍWMš…˙ p|ñ?|œ ÍW?? Ö—WÐ ¨…“«Ëô
ÆÊdÖU½
2005. 03. 25

113

a}ý w?½«—Ë…œ Í«Ëœ s¹—ïý«œ ÍdF?Oý ¨3U?Ý—WÝ —˘“ ÊWÝW?Š bO?ŽWÝW?#WŠ
ÍËËb?M¹“ ¨Èu?½ Ë Ê«u?? ? ł wJ?|“«u?? ? }? ? ?ý WÐ ËW?z ¨œd?? ? #…œ ËuÐ p?¹—W?? ? š «“…˙
©Æ…Ë…œd!
w²¹ôWðWÝ w½ï¹eOÑW"Wð ÍæÊ«u¹œº ÍW?#U½—WÐ ËËœ W! ÊULŠ…ñ"ËbÐWŽ W†U½
…ËW?? A¹ær?|—W¼º Í﹜«˙ W?" ¨œd?? ! ÊU?? š—Wð s?# Íd?? F? ?O? ?ý ïÐ w?½U?? ²? ?Ýœ—u?? !
vÄ wJ}ð…d?+Uz r|—W¼ Í﹜«˙ ÍWÖe?}z W" W! ¨Âœd?! “UÝ «b†W?ÖW" w!W¹W½U1œ
Ë 3U?? Ý—W??Ý X}?Ä U??O½W?ð s# ¨W??L?Jýu??š Í—«ËW?¼ W??#Wz ∫w?ðu??Ö ¨Âb½U?? ÝU½
—«ËW¼ WJýuš Æ…ËuÐ XI?ýUŽ ¨W#UÝ—W?Ý X}Ä …bM}¼ ¨ÂWz ÂüWÐ ¨dð wâO¼
W" ¨ÂW?? !…˙ï?? ! WÐ  …—U?ÐW?? Ý W??! «œ…˛U?ð—ï?? á¹˙ ËW" —«œe|˙ w?½U?? L? ?Š…ñ"ËbÐW?? Ž
W?? #W†W?? $ W" UÐ Ê—…Ë® ∫w?ðu??Ö ¨œd?? ! wýWJ?A? }?Ä …ËW??O? ?O? ?ç? ?Oð ÊU?? ²? Ýœ—u?? !
©Æ5³Ð w¹d|uÐ Íd}+ ¨…Ë…—WÝËu½ ÂWz ÍW!WA}!—WÝ
w~?½…œ Í﹜«˙ W" ¨w?$“—WÐ qO?? ?ŽU?? ?L? ?*? ? Oz ”Ëu½W?? ?#U½˛˘˙ Ë d?? ?O? ?ŽU?? ?ý
Ë «œ v" ÊUO?~½…“ ¨—«œe|˙ Í—WM|uš Ë —W?ÝËu½ —˘“ ¨Âb½«Ëb¹…œ …ËW½U²?Ýœ—u!
∫wðu?? ?Ö ÙËu?? ?Ý…˙ W¹d?? ?!u?? ?ý —ï?? ?*? ? O? ? +˘dÄ ¨b?½U?? šd?½ “—WÐ ÊU?? ?OM?# w#W?¼—WÐ
—W¼ ¨X?}? ?ÝËu½…œ üU?Ð …bM}?¼ w!W?? O?¹œ—u?? ! WÐ ÊW?? ?ÝW?? Š b?? ?O? ?ŽW?? ÝW?? ?#W?? Š®
W??! ¨W¹«b??}?ð Í«Ë Í…“Uð ÍW??ýË vÝ ËËœ ¨…ËW??LM|u?? 2Ð Í…“Uð wJ}?MO??ÝËu½
W! …—W?ÝËu½ ÂWz ÆÂWJÐ @½W¼—W+ Íd¹W?Ý ÊUO½U?!Uð«Ë wMO½«“ ïÐ ,…œ —UÇU½
«b?? ? ?OJ?|˙W?? ? ?ý êO?¼ W" U?? ? ?²? ? ? A? ? ? }¼ ¨W?MO?? ? ?ÝËu?½…˙W?? ? ?ý wJ?¹—W?? ? š «˅œ—W?Ð
ÂU?! êO¼ W" ¨ÂWJÐ Í«dJ?ýUz W?ýïš r?}Ä ¨W¹W¼ „W?O?OM}?N½ ©‹Æ…ËËb½«˙˘b¹W½
…Ë…ËWz ÍW~½ïÝ W" X}ý…œ ¨ÂËuÐW½ —W2A?}á²Ý…œ s# «œW½UMOÝËu½…˙Wý ËW"
«dJ?ýUz WÐ gO?M# Ë ÂË«œ ÊU¹—U?? #ôWÄ …ËW?? ²? A?Ä W" wM}?? N½ WÐ +«“W?? ŠU½ W?? !
ÆX}½«eÐ —W2A}á²Ý…œ WÐ s# ¨—WM|uš ¨…ËWðW#ËuÐ ÊU¹ËË˙ Ë…—WÐ
—WÐW" U??O½Wð® ∫X}?ÝËu?½…œ ÂïÐ ¨…Ë…æÂU¼W~MO??#d?Oк W" W??#U?# Ê«u??ý „U?!
v"…Ë ¨rO½ X?*¹—˘d?Oð ¨ÂW??!…œ ÊU??!W?O¹œ—u??! W~}Ä w½«œ—W??Ý ¨ïð wMO??ÝËu½
ïÐ r~½…“ …Ë…æÊ…b½W"º W" —…Ëôœ w½U! ©Æ…ËW?LM}$W²Ð Âïš ïð —W?ÝW" Â…œU#Uz
116

s?# Æ”«—Uz ÍU?? ? Ö“…œ ï?Ð 5â?Ð UÐ Ëu?? ? ?#—W?? ? + ¨XO?Ð q}?ðï¼ W?" W?¹W?? ? ſ…œW?? ? $
ÍU??Ö“…œ wÝdÄ—WÐ ÍæV?OÐW??Š œW?L? ŠWz Ê«—œW?к «ó?}?¼ Ë , œ«“Uz X*¹u??#…œ
X}?Ð…œ Ë WM?# Íï?? ?²? ? ÝWz W?" ¨ïð w?½U¹˛ wM?²? ? Ý«—UÄ ¨ u?~¹…œ g?¹æ”«—Uzº
ÊUAOM²Ý…œ  ïÐ W! XOÐ ‘WO?OðW³¹Uð W~}ł ËW" Ë X}Ð «b†WÖW" X½«ËWÝUÄ
WÐ —W?Ý w?!W¹W½U?2½«u??O?# W" ©¿®¨bMàÐ Í—W??Ý W" Âï??š œdÐW½ Í…bM}¼ Æ…Ë«d??!
W" …d}?²ÝWz ZM}Ä wK}ðï¼ W?! …ËWOOMOÐ «b½«d¹“…Ë w?½W#Ëu$Wz wOðW¹U?!˘—WÝ
ÆW¹W½«d|Ë «b¹ËUÇ
2005. 03. 28
ììììììììììììììììì

Æ‘…˙ Í—WÝ ©¿®


U¹b??O? ?# w†ï¼ W" ¨d??}?"ËW¼ wI" Íœ—u??! w?½«—W??ÝËu½ wOðW?? O? !W¹ ≤∞∞µØµ
Ë œd??! 3ï??š wMO??ÝËu½ w½Ëu??#“Wz wÝUÐ «b??O? }ð ¨Âœd??! “U??Ý ïÐ ÊU??OJ|˙ï??!
¨x†Ëb?ÐW?? Ž ÊU1WÄ «œW?? !…˙ï?? ! w?¹Uðï?? ! W" ¨…Ë…b?M|u?? š rý…Ë«d?½ï¼ p|b?½W¼
ÆÂœd?? ! ‘W?JA?? ?}Ä w½U?? ?²? ?Ýœ—u?? ?! w!W?¹üUz Ë Ùu?? Ö p?}JÄW?Ç ¨„W¹W?? ?#U½
Âd?²? šd½WÐ ÊU?²? Ýœ—u?! ÍüUz W"® ∫Ëu??³ðU¼ p}Ä W¹W??ýË b½WÇ ÂW" ÍW??!W?#U½
W??ç?¹WÄ WÐ Íïð U?? O½Wð Æ ïÐ w?¹“«d??+—W??Ý ÍU?? O"«œW??# W?Ð ÂWJOÐ ¨œd?ÐW½ pý
W†«b?M# Ë s|u?? ?ýË—W?? *? ?}Ð ¨Ë«d?J"U?? H?½Wz ¨b?? O?¼W?? ý w½«e?? ?}? ?š X½U?? !W?½«u?? ł
©ÆX¹UMýUz ÊU/U!…—«“Uz Ë g}z WÐ Ë …ËW¹W!…œ —WÝWÐ ÊU²Ýœ—u! w½U!…“UM}Ð
Í˙WÄËWÐ ¨ÊU?? A? šWÄ WÐ ÊU¹ X?}Ð d??F? O? ý W?Ð Íb??Oz ¨rÝËu½…œ d??O?ðU??Ý W??!
Ë«dO~}"WMš…˙ ©≥®Íæ—U#…œº s¹d?ð—UO²?ÝW¼ ÍæsðdÖº ïÐ U?½U¼ …ËWO¹—U?Oýï¼
¨5ç?¹WÄ W?ðU¼ W?? ?! —W?¼ ¨rM|˛ËË—Ë…œ Í«Ë „W?¹W?? ?ýË b½W?Ç ÍdÐ…“ W?Ð ¨ÂWÐ…œ
¨«œ˙ï?? ? ? ! ÊU?? ? ?#W?¼ W?" Æ…ËuÇ p?}?ð wO?~?½W?? ? ?ÝËU?¼ ¨s?½«eÐ w?}?Ä Ê«Ëu?? ? ?#W?¼
Íd??F? O? ý…d??OðU??Ý WÐ s?#® ∫wðu??Ö `†U??Ý ôW??# wL??O? !W??Š «ó??}?¼ Í…Ë…—…ó|uð
115

ïÐ .—U?O½«“ Ë ÊW!…œ vÄ ÂW½U?L²?# —˘“ wJ}½U?ÝW! WJ½uÇ …ËWz ¨+U?²Ýœ—u?!
ÆÊd}½…œ
ïÐ ¨d?}?"ËW¼ W" ¨«œËËœdЫ˙ w†U?Ý ÍW??²?+W¼ «Ëœ W" W??! «œW†U?ç? O?²?*? }?+ ËW"
”W?? !  ËW?? Š ¨ËuÇ …u|˙W?Ð U??ſU?z f¹ËU?? ! d?? #W½ Íb½W?? #—W½u?¼ W" ÊUM}?"e|˙
«ó?}¼ ÊUOJ}?!W¹ W! ¨ÊU?O−M}?Ä WÐ  üWš wMO?AšWÐ w¹“U½U?ý ¨Ê«d!  üW?š
∫wðu?? Ö ¨w²??Ý…œ W¹«œ ÂW?? !WðüW??š W?? ! ¨ ËW??! s# —W?Ð ¨ËuÐ x†ËbÐW?? Ž “U½
ïð ¨W?1“U½U?? ý ÍW¹U?? # …ËW?z ¨ÂË«d?? !  üW?? š ¨W?? O? ?O½ @½d?? Ö …Ëô W?Ð Â…ËWz®
vÄ Íïš p}ð…d?+Uz «œW†UçO?²*}?+ ËW" —W¼ ©ÆX¹W!…œ ‘WJA}Ä ÂW?!WðüWš
 Ëu??ý U??²? A? ?}¼ wÇïÐ ∫wÝd?Ä r}" Ë …ËW??L? O?MOÐ dð«Ëœ Ͳ˘˙ W??! ¨Âb?½U??ÝU½
Ê«œW?Ý W?! ¨Â…—U?O?ÝdÄ ËWz ÍWMO?$W??²?Ý«˙ w#ü…Ë U?²?A?}¼ ∫wðu?Ö ¨…ËËœd?!W½
Íïð WÐ ÂüWÐ ¨…Ëu?ðu?ÖW½ ¨rA??OJ¹«œ WÐ  W?½U½W𠨔W?! W?Ð ¨…Ë«d?! r}" —U??ł
ËW" ¨œd?! —e?³M|u?ý ÊU?O?#W?!…“«u2?†œ ÊU!W?O?O?*?ŽWÐ ±π∏≥ wM¹ËU¼® ∫r}†…œ
Í…ËWMðU?¼ Í«u?O?¼ WÐ —W¼ ≤∞∞≥ wK¹dÄWz Íπ Í«Ëœ gOJ?}~½U??# Uð …ËWðU??!
©°ÂËuÐ
2005 . 03. 31
ììììììììììììììììì

¨w½U?? L? }?KÝ W" fŽW?Ð ¨«œ±π∂≥ w½«…d¹“u?? Š Íπ W" Æ u*« ‫—¯∫ وادي‬W?? # w†˘œ ©±®
Æœd! ÙUÇ WÐ …bM¹“ Íœ—u! ∏∂ ¨«œW†˘œ ËW"
ÆÊ«—UÐUOLO! ∫¯—W# ÍUÐ ©≤®
Æ“«eHO²*Oz ∫provocation ∫sðdÖ—U#…œ ©≥®

118

WÐ …ËW?z ¨ÂËuÐ —W~ł ÍW?? $WÄd?? }? ?ý wýËuð …ó?? }? ?#W"® ∫X}?†…œ Ë  «œ…œ v"
©ÆÂËËbM¹“ U²A}¼ ¨W¹ïð wMOÝËu½ ÍdÐ…“
W1œU?? +ºwÖ—W??# Í…ËW½œd?? !œU¹ ïÐ r†ï?? N? !ï??²? Ý W?" W??! «œ…˙ï??! ËW?" p}½˛
∫-u??Ö w}Ä Ë Âœd??! ‘WJA??}Ä w†u??Ö p}?ý…ËUÐ ¨Ëu?Ыd?! “U??Ý æÙ«bMO¼U??ý
„…Ë ¨d?OŽU?ý WÐ sÐ…œ ¨Ê«uł wJ|d?FO?ý wMO?ÝËu½ WÐ UO½Wð ”W?! p|b½W¼
Í—W??Ž—W??Ž Ë ÂU??#W½® WÐ ÊU??O? #Wz W??! ¨·—U?# «“d??O? # Ë U??ſUz ·—U??Ž w"W??Ž
W½«—U?? ł ÍW?†œ ËWz —W¼ r†œ® W?Ð ÊU¹ËWz Ë ©v?ÐU½ dðW?KO?? −Mš ï?ð W" ‘«ËU?? Ý
 ©w*ŽWЮ Íd?FOýWð—u! ‘ïð ÆdO?ŽUý WÐ ÊËuÐ ©¨vM}†U½Wz ‘W!U?²*}z
ÆdOŽUý WÐ  UJ²Ð ¨WÝWÐ
Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ s¹d?²!ôUÇ W! ¨…˅攫—Uzº ÍUÖ“…œ wðüW?š WÐ Í“U½Uý
W"  üWš s¹dð«ó}¼ v"…Ë ¨ÂW!…œ ¨X}³?OMOÐ …ËW¹ïš WÐ œ—u! ¨W¹…ËW½œd!ËxÐ
¨r²?? *? ?O?Ð…œ Íï~²?? Ý«˙ wJ?|—WM|u?? š W?" W?? ! ¨W½«u?? ł w!W¹W?? ²? ?Ý˙ ¨s?# s!
¨X}Ð ó?}#W" „…Ë X}?ç¹WÄ…œ «Ë ¨…Ëï?Öu²?H?Ö 5#W!W¹ W?" —W¼ W! p|—WM|u?š
ËWz ÍW?? ?*? ?$ ÍdÐ…“ WÐ —U?? ?ł p}"W?? Ö …ËW?? ?#—U?? A¹U?½ ÆX}?? ÝUM?0 …ËWJ¹e?½ W"
r†œ ¨ÂW!…œ 5ÝËu?½ WÐ XÝ…œ W! ÆX|“…œ vð wJ*?}#d+ ÂËUÇ ¨ÂW?½«—WM|uš
…Ë…“—W" Ë ”d?ð Ë w†œËËœ WÐ …b?M}¼ W¹ï?Ð ¨W?? #W½«—WM?|u?? š ËWz ÍW?? *? ?$ Íô
Ë«—œW?$ËuàÐUz w?!W¹WÖ—W?L?A}Ä WÐ Âï?š ¨5ÝËu½ w²?š…Ë—W?Ý W¹ïÐ ÆrÝËu½…œ
d?? ?šU?z ¨X}?ÇW½ —U?? ?ÝW?? ? š WÐ r?!W¹W?? ?ýË ê?O¼ ÍW?K"u?? ? Ö Â…œ…œ ÙËW¼ Ë +«“…œ
ÆÂWJÐ b}#uzU½ ¨+U!WýË w½U¹«b¹Wý W" ÂU! êO¼ “«ušU½
v" ïÐ r~½…“ ËU½ W?Ð ËU½ Ë X}M|u½…œ w½U?Ñï"œ W?! œW2W?×?# e¹“W?Ž È˙ËU¼
p|—WÝ ÂW?!…œ “WŠ® ∫-u?Ö w}Ä ¨ÂW!W²?ýWÖ g}Ä „W¹W?²+W¼ ËËœ ¨ «œ…œ
XAÄ —W¼ ¨ÊU?²Ýœ—u?! Í…—UЗ…œ 5ÝËu½ ïÐ X|d?!U½ d?šUz ¨…ËW¹…bÐ  üË W"
¨wMOÐ rO½«“—UÐ ÊU?Ñd?Oâ?}½ „U! W?! wÇW?! ©ÆXO²?ÝW?³Ð X½U!W?O¹—…Ë…œU¹ WÐ
…u|u?? ? ! W" ÊU?? ?²? ? ?Ýœ—u?? ?! Í…—UЗ…œ W?? ? O¹—U?? ?O?½«“ Ëu?? ?#W¼ ËW?z …ËWz® ∫w?ðu?? ?Ö
W?" Õ˘˙ WÐ ¨ÂW?? ? ? ÖË«—Uð W?" W?? ? ?²? ? ? ÝW?? ? ? ł WÐ —W?¼ W?J½u?Ç …ËWz ©°ÆX?}?M}?¼…œ
117

ÊU#W¼ ÍËË˙ Ë…—W?Ð ¨«bA¹d}?"ËW¼ w½«—WÝËu½ ÍW?!…˙ï! W" ¨œd!…œ ÊU?¹©W"W$
¨X}$…˙W½ r}" ÊU?O†œ ¨…dFOý…d?OðUÝ ËWz w½U¹«b¹Wý UÐ Æ…ËW?#ËuÐ Í—U!«Ë«œ
¨…Ë…bMàÐ Í—W?Ý W" s# WJ½u?Ç ¨œd!W½ v?łW³?}?ł +U¹W?!W?O¹“«u?š«œ W¹ïÐ …ËWz
Ær}½U½ …ËW½ô«uÇüW$ WÐ dFOý
¨…u|“ ÍU??ÖËËœ—ïz W" ¨Ê«d?}?z W" pM¹ Í…ËW½Ëu??³J¹e½ Í«Ëœ 1 9 8 7 w†U?Ý
Íï¼ WÐ s¹˙WÄ«˙ Í«Ëœ ¨w?ÝËu½ Âæw²?A?Ö Í…ËW½Ëu?³?²?ýUzº Íd??F?O?ý…d?OðU?Ý
ÍW??#U?½W??²? +W?¼ W" …d??O?ðU??Ý ËWz rO?½«“ ¨…Ë…d??O? ŽU?? ý Íæï??ÝUzº w?J}MO?? ÝËu½
s# W?! …d?FO?ý ËWz ¨w½«“…b?#W½ ‘W?O¹«Ëœ ÂWz Uð Æ…ËWð…ËuÐ ËxÐ ¨«œæï?ÝUzº
sÐ Í«bſWÐ Wð…Ëu²AO¹WÖ ÊïÇ ¨W#uOÝËu½ «b½«d}z w²Ý…œ sÐ w½U²Ýœ—u! W"
øfŽWÐ w²Ý…œ
Ë Í˛…œ b|u?? ?Ý W" …ó?? }? ?#W?" W?? ! w¹…ó?? ?}K|œ ÍW?? #W?? ?ŠW?? !U?? ! w?L? ?O¼«d?? ³? ? Oz
d|˛W" ÊU?O!W¹«dР«œœW?Ý w½«ËUOÄ Ë W?AO?Ä WÐ …ËËœd! w*?ŽWÐ w½œdJOðW¹«˛œ
Ë «œ v" w~?½…“ p|ËW??ý ¨X?}Ð Ê«œ…ËUz w†U?? # ¨…Ëu??²? ýu?? ! «œW??$W?JýWz
`†U?ÝW?#W?Š ï?Ð ¨…Ë…æ”dÐu?$º W" Âïð Í…d?F?O?ý ËWz ¨ÂËu?Ð s# …ËWz® ∫wðu?Ö
¨œ—U½W¼ ¨w?ÝËuM¹…œ «œæï??ÝUz Ë Í—U??!ËU¼º W" W??! ¨w$“—W?Ð .—WJ"ËbÐW??Ž
—W?Ö s# ©ÆX}?³ðËW?! æï?ÝUzº ÍW?#U½W?²?+W¼ XÝ…œ ¨…ËW?O¹Ë w|˙ W" X}?ý…œ
v"…Ë ¨…Ëu?ðd?? Ö Íœ—u?? ! w?ðüW?? Ý…œ W?" ÂWMš…˙ Íb?½uð WÐ —U?? ?ł p}"W?? ?Ö wÇ
vÄ —W?!d?O?Ö«œ wðüW?Ý…œ s¹d?²ð«d?!u1œ W" ¨.œ—u?! wðüW?Ý…œ s¹d?²²?*?O?ýU?+
W" W??$Wð ¨…ËW?*? ŽWÐ Í—W~½W??Ý W" ¨…ËW?²? }?ý…ËU½ s# W?" …ËWz W¹ïÐ Æ…d?²? ýUÐ
ÆÂWJÐ Íœ—u! wJ}½W¹ô
„W?? O? O? ?²? *?M#Wz Íæb¹U?ðº WÐ Uð ¨…ËW?? !U??ýï?Ä WÐ W?? O? O½ „W?¹W†WÄ w!U?ÄU½
êO¼ ÍU½«uð W?" Í…ËWM¹ñ?Ý ¨…ËW½«ËUÇu?}½ WÐ WJ|—ï?# ¨X}?M}?#W½ Í—«ËWM|u?ý
Íœ—u! w½«—W?Ý +«“…œ ÆWOO½ «œ«Ë…ñ½U#—W?+ wJ}½W¹ô êO¼ Ë p|—«bðüWÝ…œ
W½ ¨s# W½ v?"…Ë ¨…ËËœd?! Ëu??+W?Ž ÊU??O½U?ý…ñK¹U??+ Ë ÊU?O? O?â?"U?H½Wz ¨—Ëu??ýUÐ
120

¥
d??}"ËW¼ W" 2 0 0 5 w†U??Ý W" ÊœdJ?¹“«u?A? }Ä ï?Ð W?! ÍW?~½W¼Uz ËWz ïÐ g?OM#
Ë œW??F? ÝW?z —œU??$ ¨wÄïÇ ∫Ê«b½W?? #—W½u¼ ÆÂËuЫd??! X?A? }? N~½U?Ð ¨«d??! “U??Ý
W!…ËW?ý ÍWýWÖ…d?}²ÝWz W! w?ÄïÇ Í—«œUÖUz WÐ ÆÍñÇ…œ ÊUO?O½«—ïÖ ¨5~½WÐ
œW?F?ÝWz —œU?$® ∫œdÐ…œ …u?|˙WÐ ÍW?!W~½W¼Uz W?! ©ö†Ëb?ÐW?Ž “U½® W9u?Ö ¨ËuÐ
w}Ä p}?ÝW?! wÇïÐ …ËWz ¨X|ñ?HÐ W¹W¼ Í“UO?½ w}†…œ ¨X|ó}?Ð…œ w½«—ïÖ W?!
vÄ Í…ËWz X¹d|uÐ  ïš —W?ÖW#® ∫wðuÖ ©øX}M}?NÐ Èñ+W†UÐ W" “«Ë ¨X}†U½
wçOð ïÐ —Uł ËËœ W! oO+ïð dO¼Uð U²?Ýï#U# Í©v½ö¹W" vM¹dOý® ©ÆXO}àÐ
wÝdð —WMOÐ ¨X?}M|œ Ë  UÐ…œ w²?Ý…œ …bM}¼ ¨«b½U?OJ}?!W¹ W" ¨…Ë«d?! —U?#ïð
w²?Ý…œ ËËœ —W¼ ¨«b½U¹WJ¹œ ÍËW" ¨X?|“«d²Ð w?½Uý W" w?JÝUÐ W¹W¼ Í…ËWz
eM?¹—U??# XÝ…œ Ë W?? ²? ?*¹—˘d?? Oð w}?†…œ ¨…Ë«œ Èd??Ö b?½uð «Ë …ËW??O? ?O? ?²? A?Ä W"
X}Ç…œ vÄ ©ÆêO¼ ÊU¹ ¨p?}²?ý Ëu?#W¼ ÊU¹® ∫X}†…œ wJ*ð˘dð Æ…ËuðËW?!
˘ñ½UO# «bJ|—«uÐ êO¼ W" W½ Ë X?}ÐW¼ Íb½…ËUM#U# Í—UÇ WÐ Í«ËñÐ W½ ¨œ—u!
Ë X|ñÇ…œ W?²ÝWÐ …ËW?O?OI?ýW#—«uÇ WÐ ¨W?¹W¼ ÊU#ó?}³½«d?²?Ý WO?O½ …ËWz ¨X}Ð
øX}†…œ ÂU$W# ¨…ËWM¹ñ+ Â…œ WÐ W½U#W¼
¨W"W$ g¹œ—u!
”W! W½x+ ÊïÇ U½ —WÖWz
Ëu#W¼ ËWz Í«Ëœ
¨W"WýW+ Ë ïJ*½ Ë w!UÄU½
°W"WÖ Í«ËWA}Ä —W¼ U²A}¼
Ë œd?!…œ gšW?Ä ï?šW?²? Ý«˙ ÍW?!W~½W¼U?z ÊU?²?Ýœ—u??! w²¹ôWðW?Ý w?†U½W?!
rJO??²½U??#˘˙ wJ|d??F? O?ý s?# Æ…ËW?LM?|u?2Ð „W?¹…Ë«d½ï¼ ¨«d??! s# W" ‘«Ë«œ
g¹œ—u??!® Íd?F?O? ý…d?O?ðU?Ý Í«Ë«œ ¨Ê«ËuÐ…œU??#Uz W" p|b½W¼ Ë …Ë…bM?|u?š…œ
119

w}Ä Ë „Ëu?Ý Íñ?}?Ö WÐ Í«œ ¨”—u?$ Íñ?}?Ö WÐ Í«œ æ°¯Wк WÐ Í«œ ¨p|dÐ
°XOÐ…œ Íd}+uý Íd}+ ¨W¹«b}ð ¨Í©œd! dOÖ s¹e½WÐ W"
W! Íe|ËWŠ ó|ËôWÖ —ï²!˘œ «ó}¼ w½ËuðUš ¨…ËW#«˙WÖ ÊU²Ýœ—u! Ë…—WÐ W!
 ËWJ|˙ WÐ ¨W¹W¼ w?ýUÐ w!W?O?O¹«“…—U?ý ¨«œ©U¹˛u"ïM}?*?×?2?}?ý® Í—«uÐ W"
Í…ËW½œd?? ? !—W?? ?ÝWÐ ¨s?¹œd?? ?!…œ Í—«e?? ?}Ð È˙ w?¹—ËËœ W?? ?! ¨ËuР—W?? ?+W?? ? ÝËU¼
Íï?š ïÐ ‘…ËWz Æ U¼…œ …ËW½U?#U½U¼ WÐ ¨ËuЗW¹U?á?*J}z W#U?½«ËñÐ Í—ï²?!˘œ
©¨ËËœdЫ˙® W" X}Ð p}ýWÐ ÍW!W#U½«ËñÐ p}?ÝW! ¨W¹WJ¹œ wJ}*!˘œ«—UÄ
©°…bM¹Uz® ÍïJ½«“ ÍU²Ýï#U# W²}³Ð ¨X}½«eÐ …ËWz ÍËUOý WÐ Íïš wÇW!
Í©d¹˛® ÍËUMýUÄ ¨X?}ÐW½ Í…ËWÐ ¨rO½ ÂU?Ý—W??Ý ©qO?#U?!® wâ??O¼ WÐ s#
Í«Ë«œ ¨W¹«ËuÐ ÙüW??Š vÄ ÍW?!…ËU½“U½ —W??ÖWz qO?#U??! °…ËËœ—«ó?³†W¼ Íï??š ïÐ
Ê«“—œW?$ wJ†W??š XÝ…œ —W?ÖWz W?! ¨œd?!…œW½ —U??#ïð p}M}?*?Š a?}?ý —W?ÝW"
œU¼—W?? + —ï??²? !˘œ —W?? ÖWz ÆÊñ??!…œ v?" „W¹…d??O" W?Ð wJ|u?? }Mł —W¼ ¨X?|ËWJÐ
r|˙ ©°W?K}?? Ö ¨X}?ÐW½ ÍË w#W¼—W?Ð Íd?? Öï¼ ÍËWz® ¨W?¹«Ë w}Ä W?? ! ÙU?Ðd?? OÄ
W?O? O½ ‚W¼ ¨X}?³Ð  W??à?ſW?Ý s?}?*?Š a}??ý ÍW?*?$ WÐ ÍËW?z ∫r}†…œ ¨ «bÐ
ÆX}Ð d¹˛ vÄ Íïš
—ï?²?!˘œ ÙW??ÖW" w½«u?}½ W??! ¨Âd?O¼Uð s¹œ…d?šW??+ „U?! WÐ ¨U¹b?O? # w†ï¼ W"
ÙW?ÖW" …—…Ë ∫ u?Ö ¨WO?O½ “U?Ý «b?ýö†ËbÐW?Ž Ê«Ë—U! „U?! Ë ÙUÐd?OÄ œU¼—W?+
°WJÐ ÊUš—Wð œU¼—W+ Æœ Í˙Wý ïÐ  ïš ÍU½«uð Ë …ËW³Ð XýUz Ê«Ë—U! „U!
ÆX|d?OÖU½ v?Ä w½UO?â?O¼ ¨ UJÐ «˙ «bJA|Ë—W?! ËËœ Í«Ëœ WÐ ÍËWz WJ½uÇ
Ê«b½WÇ W" ÊU#…“ËU¼ ‘ï?ð WOO½ …ËWz ¨ÂW?!…œ ÊUO!ËËœ—W¼ Í˙W?ý ¨U½ ∫wðuÖ
Æœ ïÐ ÂU½U¼ «b??O?}ð ¨Ëu?³?O?ÝËu?½ r!W¹©‹…—«ËU¼ œU¼—W?+® øXO~?½W?ł…œ …ËW†ï?$
U?#—WÝ WÐ Èu?Ö Í…ËWz vÐ ¨…ËWðËË˙ w~MO?Ý WÐ f¹b?#W¼ Uð ¨ËuÐœdÐ ÙUÐd?OÄ
w?L? ? ? Ý…˙u?|˙ W?" W?? ? ? ! ÆX|d?~?Ð U?? ? ?O? ? ? ?!—u?ð Íd?JýW?" w?J½U?ð W?" —WÐ ¨ «b?Ð
…Ë…—ËËœ ËW" W?! ¨ÂW?!…œ XÝUÄu?Ý —˘“® ∫-u?Ö w}Ä ¨rOMOÐ «œW?!W½œdJðüW?š
WJ¹—Wš U?Ö ¨«œWL?}z ÍËUM}Ä W" ¨…d¹WÝ g¹œU¼—W?+ Æœ ©ÆUM}¼ s# ïÐ  U½U¼
122

„UÄU½ ËW" ÂU?! êO¼ W" ¨ËËó}# W?½ Ë œ—u! w"WÖ W½ ¨ÊU?OO½UЗu?$ Í—U!u?ÝW!
Æ5ÐU½ Ë s¹ËuÐW½ ‘ïš ¨W½«ó|ñM|uš Ë
s¹W!Wz XšWÐ ÊU#ïš WL}z
¨rÝU?$ .—WJ"ËbÐWŽ °5Ð èÑï?ý WL?}z „…Ë Æs¹W!Wz XšWð .—W?! ïÐ È˙
W?" g¹œ—u?? ? ?! w?½«—W?? ? ?Ý ©¿®©ÆËu?Ç ¨ËuÇ ÍËW?z® ¨Ëu?? ? ?#—W?? ? ?H?¹…œ ¨ËË“ ËË“
°Ê…œU½ Êï! ÍU! W" ¨ÊWý  W$ WOO½ …ËWz ¨sJO²!Uð ÊU#W¼ w½U¹«b¹Wý
2005. 04. 03
ììììììììììììììììì

ÆnKÝ ULŽ WK"« UHŽ ©¿®

µ
È˛˘˙ wÇW½ U?𠨫b½UJO#U??Ý w"Ëu?KÝ wł«d??F??O??! WÐ
ÍËU?! Ëu"…Ë —W¼ wM}?!…œ ¨«bÐWJ"…—u! wK¼W?ł ËU½W#

©w"U½®
wMO?¹WÄ  W??O? ?O? Ñï??Ý W?" ÍËWz øU½ ÊU¹ ¨sÝU?½…œ s}??*? ?Š a}??ý …u?? }z +«“U½
WJ½uÇ ÙU?JO?L?O? ! wMO¹WÄ ÆÙUJO??L?O?! w¼ ¨U½ w?¹U?ÝUz wMO¹WÄ ¨…ËËb?M|u?š
…Ë«d! W?ſ…œW$ w½UM}¼—U?!WÐ …ó}#W" ¨UÄËË—ËWz W" W¹ïÐ ¨ U?!…œ fOÄ W~M¹˛
Í—U?? ? ? ?! —W?¼ „W½ ¨X?}?ÐW?¼ ÍW?? ? ? ?#U½«Ëñ?Ð «œ…—«u?Ð ËW?" p?}? ? ? ?ÝW?? ? ? ?! —W?¼ Ë
Í“U?? O?½ Í…ËWz wðW?? ?#ïð WÐ W?? ?O? ?O½ —ËËœ êO?¼ uJ†W?Ð ¨X}ÐU?½ æd?? O~?²? ?Ý…œº
ËWz “Wz —U??ł ÂW??!W¹ ÆX?|dJÐ g¹æd??O~²??Ý…œº ¨W?¹W¼ ÍW~M¹˛ w?½œdJà??šïÄ
w}Ä wÝUO"Wz —œU?$ ¨U³ðuÖ w!W?OOÇ —W¼ ¨wMOÐ wç?Oð œW# W" ÂWM}*?Š a}ý
w!W?¹WJKO?? #U½ ©°X?¹ËuÇ «œW†W?¼ WÐ ¨ W?? !…e??}?ð ïÐ Âe|˙ ÙW?? ÖW"® ∫ u?? Ö…œ
¨…ËW²OM|u2?OÐ ¨wðW¹uOÝËu½ ËËó}# Í…—UЗ…œ ¨Íœ—u! s¹d?²ðW$WÝ WÐ ¨W¹W¼
¨Ãö?? ! ¨ñ??}? ?Ö® wÝU?Ð …bM}¼ v?"…Ë ¨XOÐU?½ d??}? ?+ …ËW?? !˘d¹œ Í…—UÐ W" ê?O¼
121

Æ…ËW²}³Ð ‚…˙ «œWL}z ÍËUM}Ä W" Uð«Ë ¨WL}z —WÝW" ©¿®
∫X|u#—W+…œ —«˛W¼ Æv†W¼ ‚…˙ W†ïÝ Ë U#—WÝ ËUð W" ©¿¿®
¿ÊU?? #—W?? Ý W?" Ê…u¹—“ WÐ …d?? }? ?²? ? ÝWz …ËW?? ý
¿¿ÊU??#—W?š W?ðïÐ ÂW?ÝU?½W¼  ËË˙ w~½U??# W"
u?? ? }?" U?? ? !…œ ˙W?ð XL?†u?? ? ! w?~½ËU?z ÍWJ?ð
ÆÊU?? ?#—W?? ?ý W" Ë ÊU?? ?#—W?? Ö W?" Í—UÐ ˘“W?? ?Ö
¨U?? ?#—W?? Ý ËUð W?" ÊU?? !…d?? ?}? ?²? ? ÝWz U?ð«Ë Æ…u¹d?? ?ł ¨WJÝËËd?ð ¨W?? !ËËd?ð ∫…u¹—“ ¿
ÆÊ“—W"…œ ÊU¹ ¨s}ðËuÝ…œ e! e! Ë …ËËœd! ÊU¹W†ï!e!
ÆW½U#—Wš ∫ÊU#—Wš ¿¿
Í©°W$W?²ÝW½ W?*$® ËWz ¨pM¹ ÍW?Öe}z ËË“ ËË“ ¨ÊU!W?OO¹ï?šËU½ …˙Wý w²?š…Ë—WÝ ©≤®
Æ…ËWðuÖ…œ


X}Ä Ë XÝ…œ W½…bÐ X!W?¹W!W½Wð p?|ËWý X}?ý…œ ¨s½«eÐ XłËW?Ö WÐ —W?ÖWz
ÂW" ‘W?? ?L? ? }z Ë …b?Ð W¹W?? ?!W½W?ð ÂW" œ—WÐ W?Ð ¨…Ë…—W?? ?Ý ËW" ï?? ?âÐ ïð ¨s?}? ? àÐ
¨«œ±π∑¥ w†U?Ý Í—U?¼WÐ W" p}?ÝW?! Æ…ËW?M¹W?!…œ ï?! ÊU?!W?JA¹˛ ¨…Ë…—«u?š
wJ?|—U??! W?? Öe?? }z W" X|“«u?? š…œ Ë  U?? !…œ …ËW??ý˙ï?? ý Í﹜«˙ W?Ð w¹b½…u?? }Ä
W½…œ…œ wO?†U?š Í©—«ËW?½® vÝ ËËœ Ë U¼W??³½«“—W¼ wJ|©X?Ð…“®W½ï??! Æv½…bÐ
 ïÐ …Ë﹜«˙ W" ‘W?L}z ¨WM|ËbÐ ÊU?OOðüËËU¼ ï?âÐ ïð ∫s}†…œ w}Ä Ë XÝ…œ
Ë X|œ ï?J*½ wýËu?ð ‘˙ï??ý «œ±π∑µ w†U??Ý Í—U?¼WÐ W" Æ…ËWM?¹W??!…œ ËxÐ
ïÐ Í©°”Ëu?½W??#U?½˛˘˙® ¨ÍW½UM?O? ?ç¹W?? á? ?ÑW¼ ËW" ÂU?? ! êO?¼ W" „W¹W?? I? ?O? ?$…œ
W" ÍW?²? š…Ë—W?Ý ËWz Æ…ËW?²|d??!U½ ËxÐ ¨ÊËuÐœd?! Í“U?Ý Ë«—œd??}½ pA¹˛…Ë«˙
¨…Ë…œd?? !…œ ËxÐ wJ?|©»…œWz® ¨WJ?A¹˛…Ë«˙ w½U?? #…—U?? $ ËWz ¨ÂËu?Ð d??}?"ËW¼
 ËW?Öe# ÍW½U?2Ð…œWz Í—«u¹œ —W?Ý Í©»…œWz® wM|Ë«œ W²?A?O¹WÖ…œW½ w½U?ý
p|—U?? ! W??! W??O? O?Ð…œWz w$…œ …ËWz Æœd?? !…œ Ê«b??−Mà?? }¼ wýËuð Í—WM?|u??š Ë
W½«ËW?z U?? O½Wð U?¼…Ë w$…œ ¨X}?? A?J³†W?¼ w¹«“—WÐ Ë…—W?Ð ÊU?? L? ?Š˘˙ ¨ U?? !…œ
124

ïÐ Uð Æ ©±®°v†W¼ ‚…˙ ÊU?? #—W??Ý W" W?J¹—W??š U??Ö Ë  «b?Ð —WÐ Íï??š W" d?? ÖUz
wâO¼ Ë WJ}?³}²! —W¼ ©W#UM?O"ôWł® ËuÐ«Ë r}Ä ¨…ËW#ËuЫ˙WÖW½ ÊU?²Ýœ—u!
w!W¹W?#UMÝU½ ¨W?O?O½ V}?²?! —W¼ ¨ ËW?!—…œ ÂïÐ …ËW½œdJO?$Uð WÐ wÇW?! ¨dð
¨g¹d?ð“«—ËW¼ Ë d?? ? }"ËW?¼ Í—WÐË—Ë…œ ÍW?½UÐËW~?|˙ ËW" ÆW?? ? A¹Ë«d?J}?Ä˙…ËUÐ
¨W#UMÝU½ ÍdÐW" Ë „W¹WÖ“UÐ —W?¼ WL²AO¹WÖ…œ W?! ¨UÐœd! Èu! —W¼ W" ÂËË˙
Ë Âœd?? ? ? ?!…œ ÊU?? ? ? ?O?|˙W?Ð …Ë…e?|˙ Í˙WÄ ËW?Ð ¨U?M?}?¼…œ—…œ r?!W¹W?? ? ? ?#U?M?O?"ôW?? ? ? ?ł
W?! Ë …ËWð…ËËœd! ˙ï?ý ¨«œW?!W³?}?²! —W?ÝWÐ ÊU¹—W?Ý X¹b?#…œ «bý…ËW½«˙W?ÖW"
ÆÂœd!…œ v" ÊUO#—WÖ w!WO¹“«uA}Ä ¨…ËWLOÝUM½U¹…œ
ÍU?? #Wð WЮ W?? ! W¹W¼ „UM?Ýdð w!W¹W?J"u?? + U??O½W?ð d??}"ËW?¼ wJ†W?? š ïÐ
ÊU?? ²? Ýœ—u?? ! W" —W??Ý Í«œu?? š ÍU??#W?ð WÐ s# ¨Ê…œ…œ v" w?½U¹ï??š ©Í«œu?? š
WÐ ÊU¹ ©≤®¨ÂËWJÐ dÐW?ÝWÐ ÍW†ïð ÍdÐ…“ —WÐ ¨ËuÐW½ —ËËœ êO¼ d?šUz ¨…ËW¹«œ
WÐ ≤∞∞µØ±Ø¥ Ær|dJÐ b½uð WðW?××?# w½«bM¹“ W" d}"ËW?¼ ÍUÖœ«œ w½U?#—W+
w½U?!W?O?O½«bM¹“ W" p|—W?Ý W?ýï?š r}Ä ¨ u?Ö r³O?ÐWŠ œW?L?ŠWz Ê«—œWÐ „U?!
Ë «b?? ? }?" Ê«bM?¹“ Í—W?Ð…u|˙W?Ð ïÐ w?~½…“ ÆÂ…b?Ð WðW?? ? ?×? ? ?×? ? ?# ÍW?½U?? ? 2?¹b½W?Ð
WÐ w²?? *¹u??}?Ä ∫wðu??Ö Ê«bM?¹“ Í—WÐ…u|˙WÐ ¨b?½U¹W??Ö«˙ vÄ w?#W??!W??O?¹“«u??š«œ
w*??O"ï?Ä Í—WÐ…u|˙WÐ ïÐ w?~½…“ ¨W??O? O? ²? A? Ö w*??O"ïÄ Í—WÐ…u|˙W?Ð wðW†ï??#
ï?šËU½ Íd¹“…Ë W?²?*¹u}?Ä ∫wðuÖ w?²A?Ö w*?O"ïÄ Í—WÐ…u|˙WÐ ¨«b?}" w²?A?Ö
Íd¹“…Ë ¨«œ v" ï?? šËU½ Íd¹“…Ë ïÐ w?~½…“ ¨ UJÐ b?½W??ÝWÄ ÍW??!W?? O¹“«u??š«œ
wO?ðW¹U?? ?!˘—W?? ?Ý ïÐ w?~½…“ ¨W½«d?¹“…Ë w!˘—W?? ?Ý XÝ…œ W?Ð ∫wðu?? ?Ö ï?? ?šËU½
wOðW?¹U??!˘—W??Ý ÍËU½ WÐ w#«—ËW?¼ “UЗW??Ý —«œe|˙ v½U~?½…—œ ¨«b??}" Ê«d¹“…Ë
w²*M#Wz ÍË«d2J|˙ Í—WM|u½ ¨ÊWÝWŠ bOŽWÝW#WŠ ïš ∫wðuÖ ¨…ËW½«d¹“…Ë
ïÐ «œd?O?ý® X?Ý«˙ WÐ …ËWz °ÊU?O?O½«bM¹“ W" …Ë«œ w?Ç ¨W?O?O½ ÙU½ï?O?ýU?½—W?²MOz
2005. 04. 06
ø…ËW²|ËW!U½ dOÐ ÊUð©«œdOÄ«œ
ììììììììììììììììì

∫W¹W¼ ÍU½U# ËËœ ¨v†W¼ ‚…˙ ÊU#—WÝ W" ©±®
123

W½ËË˙ …œ«œ ͢œ
 …—UÐW?Ý p|d?ÖWMš…˙ —W¼ Í«˙ËdOÐ w?ðWO½ïÇ W" 5?ýïÄËUÇ WÐ W¹«Ë r}Ä s#
ÊU?? ? ? ?ýUÄ Ë W?? ? ? ?!W?? ? ? #W?¼—W?Ð Í…ËW?½bM?|u?? ? ? ?š U?? ? ? O?½W?ð ¨p}?? ? ? ?#W?¼—WÐ —W?¼ W?Ð
w?½ËuÐËËb?½U?? ? ? # Ë W?? ? ? ?!W?? ? ? #W?¼—WÐ ï?Ð W?½U?½«œ e|˙ ¨w?A? ? ? ?O?½b?½U?~½W?? ? ? ?*†W?¼
W¹…ËWz ¨X?|dJÐ p}??#W¼—W?Ð WÐ wðW¹U??!Ëu??Ý s¹dð…—ËW??Ö Æw?A¹W??!…—W??ÝËu½
Æ…ËWð«œW½ v" Í˙ËUz ”W!
Ë WM?¹ñ|“WJ?"WÄ w?½U?? !W~?½…˙º e¹“W?? ?Ž Í—u½ …Ëd?? ?Ý —WÐ ËW?? ?#W" „W¹…ËU?? ?#
…Ë…e?|˙ Í˙W?Ä ËW??Ð ÂËu?ðU?¼«˙ «Ë W?J?½u?Ç g??O?M?# ¨Âœ—U?½ ï?Ð ÍæÊ«e?|˙üW?? ? ? ? ? ?Ö
ËWz ¨Êb½U~½W?*†W¼ w²?ÝWÐW# WÐ W¹ïÐ ¨Â…bÐ Ê˛ w?#W†W$ w#W¼—WÐ w$—W?Ý
¨ËuÐ p¹«œ W" WMO?ÝËu½ ÂWz Ë …Ë…bM|u?š .WJ¹œ w½U!W?#W¼—WÐ Ë W³?}²?! ËËœ
ÙWÖW?" ÊUO½œd!œ—Ë«—W?Ð ¨ÂW2Ð p|˙ «Ë +U?!WOOM?O³}ð …Ë«œ r?†ËW¼ «bO}?ð W!
ÆX}Ð ÊUÝUz wJ|—U! ¨X}Ð w²ÝWÐW# ÍËWz ïÐ ¨«œ—WÝËu½ w½U!WMOÝËu½

±π∏∑ W"W&ïJâÐ WJA% Ë d}ý ¿
¨…ËW½ËËœd??! Íï??! Ë ÊËËœd?! Í…œU??#Uz …Ëd??Ý ¨W??O¹—uKJ"ï??+ w!˘ñ??OÇ ‘W??ý
p|b½W¼ ∫wðW¹u?OÝËu½ wÇ—W?ÖWz …ËdÝ ÆÊËU?A}?! ïÐ Í—U~O½ —U²?Ý bO?"Uš
U?? O?½Wð ÂüWÐ ¨…ËW?ðW½Ë«d?? !ËxÐ «b?½U?? !W?? O?¹œ—u?? ! …—U?? Ñï?? Ö W?" W½U?? !˘d?? O?Ç ÂW"
w½«ËWz X}½«“U½ —W?M|uš W?¹ïÐ ¨…ËËœd! ÊU?A?OM²?Ý…œ w½U?OJ}?!W¹ Í…ËUÇ—W?Ý
Æ…ËW½ËËœd! ï! w|u! W" Ë s}! ÊU?O½U!…—WÝËu½ ø…ËËœd! …œU#Uz ÊïÇ ÍWJ¹œ
w#W¼—WÐ Íñ|œ  ËW?Š ‘Wý U?O½Wð ¨W¹…˙WÄô —«uÇ Ë XÝW?ý W?! W³?}²?! ÂWz
126

Ë üUÐ w?J}?†U¹W?? ? š ¨p?ÝU½ w?J}?? ? $Ë…“ w½…ËU?? ? š W?? ? ! ¨s?ÝËuM?OÐ s?½«uð…œ
ÆsÐ s¹—WÐ wJ}à$WŽ
Uð …ËW??L†ï??N? !ï?²? Ý W" —W¼ «œ©s?¹œW?L? łW½ ïJ?AÄ® «ó??}¼ w|˙ËU¼ ÙW??ÖW"
¨ËuÐ ÊU?? #ï?? š ÍœdJ²?? Ý…œ Í—ËuM?Ý …ËWz v"…Ë ¨s?¹ËuÐ —W?? +W??ÝËU?¼ d??}?"ËW¼
¨+«“…œ ÍU?O½œ Í—Uý s¹d?²ýï?š WÐ W! gO½U?L}KÝ Í—U?ý Ë…—WР«œW½ Í—«uÐ
Íb½…Ë…˛—WÐ ÙW?ÖW" ‰ËuK¹Wz wý˙ï?ý w½Ëu?³?#«Ë…œ—WÐ —WÖWz Æ, Í—W?+W?ÝËU¼
w²Ý…œ u?}½ W²?*š…œ w²?Ý…œ dOz«“W?ł W" Ê«d}z ÍU?ý W½ ¨UÐU$uÖ «œUJ?¹d#Wz
—«œUz Í…œ“U¹ ÍW??#UMMðËWJJ|˙ ÍdÐ…“ W?Ð Í…d?}?²? ÝWz W½ ¨…ËWM}?*? Š «œœW?Ý
Í—«b?¹œ vÐW?Ð gO?M# W?½ Ë …ËW½U?? ? ?ýË…—œ …ËW?ðËW?? ? !…œ ¨w?½UÐW?†Uð Í…Ë«˛u?? ? ?!
Æ…ËW#«˙WÖ…œ WÖË«—Uð ïÐ ¨w½UL}KÝ Í—Uý Í—U*šË˙
—W¼ wýW?? !W??łUÐ W??²? *¹u?? }Ä ¨…ËWðU??!W½ w?²? Ý«˙ wMðu??Ö W?" èÝ ÍËWz
…ËU?OÇ W" ÊU?!W?O?O½U½ï¹ ¨ËuÐ ó?}?³?$W¼ WJ½uÇ Û˘e?Oz ¨ «b?OÐ ¨X}Ð „W?O?OÇ
¨ÂWJÐ Âï??š Íb|“ w½«œ—W??Ý «u"W½ Âï?Ð ¨Âó?}Ð…œ w?²?Ý«˙ WJ?½uÇ Æ«d|b½U??O†W¼
¨X|d~Ð ÂW†W?$ r²?Ý…œ Uð ¨X}Ð g¹dð—«Ë˛œ —˘“ w²Ý«˙ w?MðuÖ włUÐ —W?ÖWz
—«“W#—Wý ÂW!W#W†W$ W½ ¨X}ÐW½ êO¼ ÊU¹ ¨,…œ ˙uJ# w²Ý«˙ wMðuÖ —WÝW"
¨r}?àÐ Ë rÝËuM?Ð w²?Ý«˙ w½«u?²?#W½ W?! ¨ÂW?!…œ b?}?#uzU½ rA??O½«—WM|u?š W½ Ë
+«“…œ ¨W??O?O¹…ó?|˙ wJ}??²?ý w²??Ý«˙ +«“…œ Æ,…œ ñ??! Ë r}½…œ«œ ÂW??!W?#W†W??$
¨X}?ÐW½ wÇW?? ²? šU?? Ý —W?? ÖWz ¨W??$W?¼ —W??ÝW?" W??A? ?O? #W?¼ ¨X}Ð«Ë w}?Ä ÍËWz
X}ý…œ ¨X¹d?~Ð „W¹WýË —W¼  W½U½Wð ¨w½Wðu?Ö Wâ}½ +«“…œ ¨W¹W?JK¹ËUÝ
Ê«œó¹Ë W" rà}+ eOÖ—W¼ ¨W¹…ËWz @½dÖ v"…Ë ¨X}Ð Xš…uA}Ä wJ}½«bL!uŠ
Æ…ËËœd!W½ Âïš w²ÝW¼ W" Ë
2005. 05. 04

125

ËWz „…Ë X?|d??!U½  W?" ËËœ ¨W??!W¹W?? ýË W??$U?ð æ¨d|˛W"º Æ…ËËœd?? !  W" ËËœ
¨…ËËœd??!W½ ËUÇ…˙ w?A¹b½W??³†U??š ÆX|d??ÝËu½…œ …ËW?J}Ä WJ†W?Ð ¨wðW¹ËËœd??!
ÆU½…œ«œ wJ}"uÖd|Ë ¨…Ëæ«b$«d}Žº Í«Ëœ W" U½ —WÖWz
Í…ËU?? ? ?ÝËW?Ç w½ü«b?M?# WÐ X?}Ð ‘W?? ? ? ! g}?ĺ ∫wðW?¹u?? ? ?O? ? ? ÝËu?½ …Ëd?? ? ?Ý
æÆÊU²Ýœ—u!
ÆX}Ð ‘W?JA??}Ä ÊU??²? Ýœ—u??! Í…ËU??ÝËWÇ w?½ü«bM# WÐ ∫X}??ÝËu?MÐ ËuÐ…œ
…ËWJ?}Ä ‘W?JA?? ?}Ä Æ…Ë«Ëœ W?? ?²?|ËWJ?Ð X}Ð…œ ¨W?½U?? ?#d?? ?+ ¨X}?Ð ‘WJ?A? ? }Ä
ÍW?ýË wMO?ÝËu½ W" Æ…ËËœd?! wðW" ËËœ «œœW?$ ËU½ W" ËWz wÇW?! ¨Èd?ÝËu½…œ
„W½ ¨X|d?ÝËu½…œ æͺ ËËœ W?Ð ¨W?O?O½ d?šUz ¨…ËuÇ «œW†W¼ W?Ð ¨«b?ýæW?O?O½º
Æ„W¹
W??! ¨ÊË«d??! Í—U¹œ ÍW??!…ËU?Ç—W??Ý Ë —W??ÝËu½ W??! «b½U¹W??!˘d??O?Ç W??$Uð ËW"
∫wðW¹ËuðuÖ 5#Wz ÕUðW+ —«œ—WÝ ∫W!W!˘dOÇ Í—WÝËu½
Â…dOÖËW! ËWz wJK! s#
W¹«bJ}†W$W# XAÖ W"
W"º ∫w²|u??O?ÝËu½ ¨«b?#W?O? }?Ý Íe|Ë«—WÄ W" …ËW?!W??³?}?²?! w¹Uðï??! W" …Ëd?Ý
Ëu??#W?¼ W" W¹«Ë pÇËW?? ! „…Ë v†Wz W?? ! …Ë«d??O? ?Ö—…Ë …ËW??O?¹œ—u??! wJ?|b½WÄ
æ∂¥‰ ÆW¹W¼ «b!WO|uJÝWz
ÆW¹…Ë«—«“ i d i o m ¨WOO½ b½WÄ ¿
©±®ÆWO|uJÝWz «b!W¹…e¹œ Ëu#W¼ W" ∫X}†…œ W!…Ë«—«“ ¿
ÆX|d!…œ XÝË—œ —«œ W" ¨…ó|—bJÝ…œ Í…—ËWÖ wJ}JÇËW! ∫ÈuJÝWz ¿
ÆX|d!…œ XÝË—œ æ…Ë«d!…Ë…—ËuÝ Í˙u$º èÖ W" WJ|d+…œ ∫…e¹œ ¿
ÆWJÇËW! «bJ}JÇËW! Ëu#W¼ W" ∫W²}Ð…œ …ËdÝ æÍW!…b½Wĺ ¿
ÍdÐW" W¹…Ë…—W?!ï??! …ËWz ¨X}†…œ wÇ wðW¹u?O½«“ W?!W??!˘d?OÇ Í—W?ÝËu½ ¿
ÆX}M|u}ý…œ v" ÊU¹—WÝ ¨ «bÐ Êü«bM# Í…b¹—U¹ Í…ËWz
128

Æ…ËËœd! ÍW†W¼  ËWŠ ‘Wý ¨«bý…ñ|œ  ËWŠ ‘Wý ËW" ¨W¹…ËdÝ wAýï!
Ë “«ËU?O?ł wÝËuM|˙ ËËœ WÐ ÂüWÐ ¨…u?O?ÝËu½ ÍæW?O¹œ—u?!º ÍW?ýË —U?ł ËËœ
∫…uO?ÝËu½ …—ïł ÂWÐ ÂW!W¹ Í—U?ł ÍæWO¹œ—u!º ÆW†W¼ WÐ ‘W?!…—Uł ËËœ —W¼
WÐ W??²? *¹u??}Ä —W??ÝËu?½ ÊU??#u?Ö v?Ð ÆW¹œ—u??! ∫gO??#…ËËœ Í—U??ł ¨W¹ Íœ—u??!
‘W??ý ËW" ÂWz wÇW??! ¨ UJÐ ËUÇ…˙ ”ËuM?|˙ ÊU?#W¼ ÍW??!W??³?}? ²? ! w¹«ó|—œ
Æ…Ë«d!W½ vłW³}ł ïÐ Í…ËWz «œ…ñ|œ  ËWŠ
‘W?? ý ËW" ÂWz wÇW?? ! ÆX}?Ð ï??! g?O½U?? #d??+ v?Ð…œ ¨ËuÐ ï?? ! —WJÐ —W?? ÖWz
U??N½Wð gO?M#º ∫wðW¹u??O? ÝËu½ Æ…ËuÇ «œW†W¼ W?Ð «œ…—«uÐ ÂW" ¨«œ…ñ|œ  ËW??Š
Â…œU?? ? ?#Uzº Ëu?Ð…œ æÆ…ËËœd?? ? ?! Â…œU?? ? #U?z «œW?? ? ?Ö—WÐ ÂW?" Ë …ËW?ðW½ËËœd?J#ï?? ? ?!
W†W?#ï?! ÂWz X?*¹ËW?ýï?š w½ü«bM# ∫X}?ÝËu½…œ ÊU?¹ ÆU?³?O?ÝËu½ ÍæÊËËœd?!
WJ½uÇ ¨W¹«b½U²²?Ý…œ —WÐW" ∫X}ÝËuMÐ ËuÐ…œ W! ÆW¹U²²?Ý…œ —WÐW" ÍW!˘dOÇ
ÆW¹æï!º Êü«bM#
∫wðW¹u?O?ÝËu½ wÇW?! Æ…ËW?O?O¹Uðï?! W?²|ËW?!…œ ÊU?#d?+ «b¹œ—u?! ÍW?²?Ý˙ W"
«œ ‚«d??}? Ž w½U?²? Ýœ—u??! w½U??!W¹œ—u??! …—U??Ñï?Ö W" W?½U?!˘d??OÇ ÂW" p?|b½W¼º
浉 Æ«b¹—ïKJ"ï+ w!˘ñOÇ w½UAO½ËU½ d|˛ W" …ËWðW½Ë«d!ËxÐ
Æ…ËWðW½Ë«d! ËxÐ «b¹—ïKJ"ï+ w!˘ñOÇ w½UAO½ËU½ d|˛W" ∫X}ÝËuMÐ ËuÐ…œ
…ËWO?A¹æ‚«d}?Žº WÐ ¨…ËËb½UÝËu½ …Ë…—ïKJ"ï?+ WÐ Íæ«œº ÊïÇ „…Ë ËuÐ…œ
«ËWz Æ«œ ÍU?Ö—…œ W" œ«“Uz ∫„…Ë ¨ËuÐ ÊU?#d+ æ«œº —W?ÖWz ÂüWÐ ÆX}M}?ÝËuMÐ
ÆX|dÝËu½…œ UOł WÐ
æÆ…ËËœd! Â…œU#Uz Ë …ËWðW½ËËœdJ#ï!º ∫wðW¹uOÝËu½
…ËWJ?}Ä Íæ…ËW?ðW½ËËœd?J#ï?? ? !º w?ÇïÐ ∫X}?? ? à?Ð ÊU?? ?L? ? ?}?Ä X}?½«uð…œ U?¹Uz
ø…ËWð…ËËœd! «œuł p}" Íæ…ËËœd! Â…œU#Uzº Ë …ËËb½UJ"
¨„˘dOÇW†W#ï! dšUz ¨…ËW†W¼ Wð…ËuðËW! «bAO½U!W½UAO½ËU½ wMOÝËu½ W"
w½U?O?J}?Ý—W¼ wÇW?! ¨s?|d?ÝËu½…œ …ËWJ}Ä ¨…œ—…“W?KO?AÄ Ë …—Ëu?ÝWJ?A¹d?#
127

WÐ ÊïÝ—…b½Wz ‰U²*¹d?! wMOÐ ¨W½ü«bM# wJ}!˘ñOÇ AKIN HITTAR HEM
w†UÝ Ë Íœ—u?! WÐ W¹ËËœd! …ËdÝ ÆwðW¹uO?ÝËu½ ÊUÝUz p}"WÖ w!W?O¹b|uÝ
5!Wz ∫W??²? }?Ð…œ Íœ—u??! WÐ W??!W??³? }? ²? ! w½U??A? O½ËU?½ Æ…ËWð…Ë«d??! ËxÐ ±π∏π
wý…ËU?Ð W" 5!W?z ∫WÐ W¹ËËœd?? ?! ñ?? }? ?Ö—…Ë ÂüW?Ð ¨…ËW?? ²? ?}?MOÐ…œ ÊU?? ?L? ?²? ?A? ? O½
°«œï#U½ wJ}½UL²AO½
—UÇU½ ¨ÂWJÐ W!WO¹œ—u! Ë W!W?O¹b¹uÝ W$…œ Ê«u}½ Íœ—Ë«—WÐ Í…ËWz g}Ä
∫ UJÐ ÊU¹ËUÇ…˙ …—UÇU½ ñ}Ö—…Ë W! ¨ÂWJÐ ÊUAOM²Ý…œ ×W# p|b½W¼
«œW!W†UMOÖ—ïz W$…œ ÙWÖW" W†W#U# …ËWOO!Uá²Ý…œ Í˙WÄ ËWÐ X}Ð…œ ñ}Ö—…Ë ¿
Æ UJÐ
Æ UJÐ ‘ï#«—W+ „W¹WýË ÊU¹ ¨ UJÐ œU¹“ ïÐ w!W¹WýË X}ÐU½ ¿
X}ÐU?½ g¹«Ë—W¼ ¨…ËWðUJÐ ÂW??! W??!W??$…œ ÍU¼WÐ W" ¨W??O?O?½ ÍïÐ ÊïÇ „…Ë ¿
Æ UJÐ Íd²½«uł
ÆX}Ð W!W†UMOÖ—ïz „…Ë WýË WÐ WýË W!W½«ñ}Ö—…Ë X}Ð…œ ¿
X}?Ð…œ ¨s¹W?JÐ “˘d?? ?O?Ä wJ}?? ? $…œ Í—UJ²?? ?Ý…œ W?? ? O? ? O½ ÊU?? ?#ï?Ð ÊïÇ „…Ë ¿
«œW??!W†UM?O? Ö—ïz W??$…œ Í—W??ÝËu½ w½Ëu?ÇïÐ Ë d??OÐ ÙW??ÖW" —U?ðË…˙ g¹«Ë—W¼
Æ s¹WJÐ
Æ5Ð ÙUMOÖ—ïz Í—WÝËu½ s t y l e Í“«u}ý ÍW²ÝWÐ«Ë X}Ð…œ ¿
d?F?O?ý ñ|œ „W¹ w½«ñ?}?Ö—…Ë ïÐ X}Ð…œ ¨ËuÐW½ d?O?ŽU?ý Íïš ñ?}?Ö—…Ë —W?ÖWz ¿
Æ UJÐ p|dOŽUý W" wðW#—U¹ Í«Ë«œ
Æ…d²!UÇ ¨X}Ð  —u! «œW!W†UMOÖ—ïz W$…œ ÙWÖW" œ—Ë«Ë—WÐ WÐ Ê«ñ}Ö—…Ë Uð ¿
Æ U~³}ð w†UMOÖ—ïz WÐ —WM|uš W¹…ËWz Ê«ñ}Ö—…Ë s¹dðËuðËW!—WÝ ¿
U½…œ ¨“W??ſU??! „W½ ¨W?#U?½ ∫5ÝËuMÐ l e t t e r ÍdÐ W" æW½Ëu?/ ïк X}Ð…œ ¿
paper WÐ vÐ…œ ¨ÍeOK~MOz WÐ …ËW²|dJÐ —WÖWz

wÝW?? ! ¨Íï?? š W" W~?−? ?}Ð W½ Ë W½U?? !W?? !˘d?? OÇ w½…ËU?? š W½ …Ëd?? Ý WJ?½uÇ
W?Ð  …—UÐW?? ? Ý p?}? ? ?$—W?? ? Ý êO?¼ ¨ÊËUM?}¼ Í…u?|u?? ? ! W" ¨X?}½«“…œ ‘W?J¹œ
Í…ËWz w+U# 5A½b|u?Ý wJ|œ—u! U¹Uz ∫rÝdÄ…œ UO½Wð ¨ÂñÐU½—…œ ÊU?!W!˘dOÇ
ø «bÐ wÄUÇ W" Ë …ËWðUJÐ ï! œ—u! w½«—WÝËu½ w#W¼—WÐ ¨«˙ïš W" W¹W¼
rO¼«d?³?Oz ÍW??!W¹ævÐu?H"Wzº ·—U?Ž  UÐW?š Ë w"W?!U??ý œU¼—W?+ —UÄ w†U?Ý
w¹«Ëœ w?Çï?? ! d?? šU?z ¨ÍW?? !…—W?? ÝËu?½ wÝdÄ v?Ð —W¼ „W½ ÊU?¹—«b†UÐ 5?#Wz
Ë n"Wz Í…ËWMðu?Ö wðW?O½ï?Ç w½œd?!ËUÇ…˙ vÐ WJ†WÐ ¨…Ë…œd?! ÛUÇ ¨…ËËœd?!
b½WÇ  W?½U½Wð Ë œd??! ÊU¹W?!W??³? }?²? ! w½U??!W??$…œ Ë ”ËuM|˙ Í—UJ²??Ý…œ ¨vÐ
ÆU½«œ ÊUO}ł W" ÊU¹…“Uð wJ|b½W¼ Ë XA¹ËU¼—…œ v" ÊUOJ}ðWÐUÐ
w½U?#“ Í…ËW½bM|uš Ë 5ÝËu½ Íd?}+ W?³}?²! ËWÐ œ—u?! w†«bM# W†UÝ U?$WÄ
—Uł vÝ Ë wÝ ÂW! Íô W?!W³}²?! ¨«œ…ó|—œ Ë —ËËœ …ËU# ËW" ÆX}Ð…œ Íœ—u!
W?AO?#W¼ ÂüWÐ ¨…ËuðU¼ «œ—W?Ý WÐ w½«˙ï?Ö  …˙W! Ê«b½WÇ Ë …ËWð…Ë«d?! ÛUÇ
—«b†U?Ð ÍW??!W?? ³? ?}? ?²? ! r?}†U½ Æ…ËËœd?? ! «b?? }ð w¹—UJ?½«˙ï??Ö Íï?? š —«b†U?Ð —W¼
Ëu?#W¼ U?¹Uz ÂüWÐ ¨ UJÐ Í—«óÐ X|ËW??!U½ w!W¹«˙ ”W?! Ë …“˘d?O?Ä wJ}?$…œ
ø…ËW²}³ðuÖW½ w}ÐuH"Wz WÝW! ËWz —WÖWz wðW³¹Uð WÐ øW¹W¼ ÍW+U# ËWz ”W!
wA?O?zº …“Uð w!W?O? }Ðu?H"Wz w?½U½«œ ÊU¹ ¨—«b†UÐ w}Ðu??H"Wz w½œdJ¹—U?J²?Ý…œ
W" ÆW?? ? O? ? ?}Ðu?? ? H"W?z Í…ËWM?ðu?? ?Ö Í—«u?Ð w½«˙ï?? ? á? ? ?*Ä Ë …œ—…ËWÄ w?½U¹«“…—U?? ? ý
wÇW??! ¨W¹W¼ w¹œ—u??! wÝ—…œ …œ“U¹ W½U??²? +W¼ Ù«bM# ¨—Ëu??ýUÐ w½U??²?Ýœ—u??!
W?? ?!W?? ?O? ? }?Ðu?? ?H"Wz w?½œd?? ?!Ë«ËWð ÍU?¹d?? ?+ U?? ?²? ? Ýï?? ?#U?? ?# Ë X}?Ð…œ Ë«ËWð ÙU?? ?Ý
W?? ? ! ¨W?? ?O? ? ?O?Ç …ËWz ï?Ð …—W?? ?ÝËu?½ ËËœ ËWz ÍËU?? ? ÝU?Ä +«“U½ ©≤®æÆX|ËW?? ? !U½
ÍW²+W¼ b|uÝ W" Ù«bM# p}?ł—W# WÐ ¨…ËËœd! d²²šWÝ ÊU¹—«b†UÐ ÍW?!W³}²!
øW½U?? 2?ÐUðu?? $ w#«Ë…œ w?½ËuÐË«ËWð Í«Ëœ g¹ËW?z ¨W¹W¼ w?¹œ—u?? ! —U?? ł „W¹
¨«b½ü«bM# wÐ…œWz w½«ñ}Ö—…Ë Í—«uÐ W" …—WÝËu½ ËËœ ËWz WMðuÖ ÍËUOý
Æ…ËËœd! ÊUOAO!UÇ Í—U! p}"WÖ
¿

130

129

w?½«bM?¹“ r!ËU?Ð Ë rJ?¹«œ X*?¹u¹…œ f?O"ï?Ä ∫X}?? ? ÝËu?MÐ Ëu?Ð…œ ñ?? ? }? ? ?Ö—…Ë
Æœd!…œ ÊU¹—U! Íœ«“Uz ïÐ Ë Í—«˛W¼ Ͳœ WJ½uÇ ¨ UJÐ
ÍU?? ?O?Ç Í—UM?Ð ¨X|œ U?? ? OÇ—W?? ?Ý ÍU?½U?? ?# W?Ð W?? ?! upp i bergen ÍdÐ W" ¿
∑‰ Æ…uOÝËu½
¨Í˛u?? ? !ËU?? ?O?Ä ¨X|œ d~?|˙ ÊU¹ ¨…œ—W?? ? ł ÍU½U?? ? # WÐ W?? ? ! Bandit ÍdÐW" ¿
∏‰ Æ…uOÝËu½
±±‰ Íæ—«b†U?Ð w!W¹…bM?†Uк En flygande fågel ∫ÍdÐ W?" ñ?? ?}? ? Ö—…Ë ¿
ÆX}ÐW¼ gO†U³}Ð Í…bM†UÐ „…Ë ¨…uOÝËu½
W??!W??O?|u½ W??!ËuÐ ∫W??²? ?}Ð…œ W??! Den nya dockan är vacker ÍdÐ W" ¿
±∏ ‰ ÆËuÐ Ê«u?ł ÊU1ñ?! W?! W?!ËuÐ ËWz …b½W?Ç—W¼ ∫wðW¹u?O?ÝËu½ ¨W½«u?ł
Æ…ËËœd! œU¹“ ïÐ ÍæÊU1ñ! W! Ë …b½WÇ—W¼º ©±® ∫Uð«Ë
ÆËËœdЫ˙ WÐ …ËËœd! ÍËËœdÐW½«˙ ©≤®
¨…u?O?ÝËu?½ w†U?Ý Í—W?Ý ¨W¹U?*? O?Ž w½Ëu?³J¹«œW" w?½˛W?ł W?! J u l ÍdÐW" ¿
Í≤± ‰ W" Ë …ËËœd?! Íï??š ÍW¹W†W¼ ÂWÐ w²?ÝW?¼ ÙU?Ý …œ ‘UÄ ÂüWÐ ±∏‰
Æ…ËWð…ËËœd! w²Ý«˙ «œæÊ«e|˙üWÖº
w?â? ? ?O?¼ ¨ËuÐ @?½…b?? ? ?}к ¨X?|œ @½…b?? ? ?}?Ð ÍU½U?? ? ?# WÐ W?? ? ?! t y s t ÍdÐ W"
±π‰ Æ…uOÝËu½ Íæ ËËW½
…Ëx??! ¨X|œ ÊU??!WM?¹ñ|“ …Ëx??! ÍU½U??# WÐ W??! gyllene hattar ÍdÐ W" ¿
¨«œW!…˙W?Äô ÍW!WMO~½…˙ …—U~O½ W" p}?ł—W# WÐ ¨…u?OÝËu½ w½U?!WMOMÝUz
≥¥‰ Æ…ËWMÇ…œ œ—…“ ÊU!…Ëx!
¨X?|œ vłW?ÐU½ ÍW?? ? ?*? ? ? $ Ë Í˙…ËW†W?¼ ÍU½U?? ? ?# WÐ W?? ? ?! babbel ÍdÐ W" ¿
ÆW†ïÐW†ïÐ ∫gnäll ≤∞‰Æ…uOÝËu½ w†ïÐW†ïÐ
Har inte ni svartskallar nåt bättre att göra än Íd?Ð W" ¿
…u?}z ∫w?ðW¹u?O?Ýu½ ñ??}?Ö—…Ë glo på oss svenskar som arbeter!
132

«bJ¹«œ w?½U?#“ —W??ÝW?Ð X}Ð…œ ¨WJ¹œ w?J|—W??ÝËu½ —W¼ „…Ë g¹ñ??}? Ö—…Ë ¿
W¹ïÐ ¨ÊU??#“ w½UM?}¼—U?!W?Ð wðW?O?½ïÇ W" W??O?O? ²¹dÐ 5?ÝËu½ d?šU?z ¨X}Ð Ù«“
Íï?? ? ? š w?½U?? ? ? #“ WÐ Íï?? ? ? š Íd?? ? ? O?Ð Ë XÝW?¼ w?½«Ë…˙ W?Ð X}?½«u?ðW½ ÍËW?z
ÆX|ñ}~З…Ë êO¼ W½ Ë X}ÝËuMÐ êO¼ W½ W¹«Ë d²ýUÐ ¨X|ñ³Ð—…œ
¿

ÍæW??A? ?O? #W¼º ¨X|œ æÍW?J¹e½º ÍU½U??# W?Ð W??! nästan ÍdÐ W" …Ëd??Ý
¥‰ Æ…uOÝËu½
Jag hade havet. Det vackra blåa havet.
ÍdÐ W" ¿
W" ËUÇ eOÖ—W¼ W! ÆÊ«uł wMOý w!W¹U¹—…œ ÆËuÐW¼ r!W¹U¹—…œ ∫wðW¹uOÝËu½
¥‰ ÆËuÐ…œW½ d}ð w½«uł
Æ…Ëu²*š Ê«uł g}Ä wMOý ñ}Ö—…Ë ¨…ËuðuÖ 5ý g}Ä w½«uł —WÝËu½ ©±®
Æ…ñ}Ö—…Ë w½UM}¼«œ ÆËuÐ…œW½ d}ð w½«uł W" ËUÇ eOÖ—W¼ W! ©≤®
ÆWO¹œ—u! U¹—…“ ¨WOOÝ—U+ U¹—…œ ©≥®
Polisen ville sätta mamma och pappa i
ÍdÐ W" ¿
fängelse för att de arbetade mot fattigdom och för
f r i h e t.

WðU?š ÊU?OÐ Ë Èd~Ð r!ËUÐ Ë p¹«œ X*¹u¹…œ fO?"ïÄ ∫wðW¹u?OÝËu½ ñ?}?Ö—…Ë
ÍËUM?}Ä W?" Ë Í—«˛W¼ Ͳœ W" ÊU?? ? ýï?? ?!…œ vð Í…ËWz —W?ÐW" …ËW?½U?? ?2¹b?½WÐ
∑‰ Æ«œ Í—UÖ“˙ Ë w²ÝWЗWÝ
ÆW¹…b|“ ¨Èd~Ð ©±®
ÆX}Ð …ËW!W²Ý˙ w¹Uðï! W" X}Ð…œ W½U#d+ ¨ÊUýï!…b}ð ©≤®
ÆWOO½ «œW!W$…œ W" Í—UÖ“˙ ©≥®
ÆX|œ ÊUýï!…b}ð ÍU½U# WÐ kämpade ¨…œd!…œ ÊU¹—U! arbetade ©¥®
131

Í—U?? ł ÊU¹…œ ±∂ Íñ|œ ∂‰ ÆvÐ ï?? ! g?O½U?? #d?? + vÐ…œ ¨ËuÐ ï?? ! —W?JÐ W?? ! ¿
Æ‘WJ¹œ
¨˘ ¨ËË ¨Ë ¨… ¨« ∫7ýW¼ ∑∂‰ ¨5½  ËW?Š æÊU?!WM|ËeÐ W?²?Oĺ ÊU?!W†ËU?Ñ ¿
ÍW?? ? ? ? ? ýË W??" „…Ë ¨W?¹æÈ˺ ¨…Ëu?Ç Íd?? ? ? ? ? O? Ð W?" ËW?z ÍËW?z ÆÈË ¨È ¨Í
ÆW¹W¼ «œæd|uݺ
Ê«e|˙üWÖ ±≥±‰ ÆW¹…œUÝ wÖËUÇ ¨WOO½ ÊU#d+ ¨Êœd! ¿
ÆX}ÐW¼ Í«Ë—WÝ Ë g}! X}Ð…œ “W½ ¿
…ËW?? !W¹ —W?? Ý WÐ ¨s?¹ËW?? !W½ «Ëœ ≤¥‰ ÆW½U?? 2?ÐUðu?? $ W" æs¹ËW?? !W?½«Ëœº UÐ ¿
W" Íœ—u?? ?! w!W?¹ w"ï?Ä w†«bM?# ïÐ Í…ËWz Í«˙…—W?? ?Ý W?? ?#Wz ÆX?|d?? ÝËu?½U½
ÆX|dðu~ýU½ ¨Ëu³J¹«œW" b|uÝ
Ê«b½WÇ Ë ±±∂‰ Ë ≤π‰ Æ„W¹ „W?½ ¨X|d?? ? ÝËu?½…œ æͺ ËËœ WÐ ¨e?? ? O?¹UÄ ¿
Æ…ËU½ ÍæÊ«e|˙üWÖº w³}²! «Ëœ wÇ—WÖ ¨g¹dð Í—Uł
¿

…ËW½U?ÝUz W" ∫ÍU*|˙ X}?Ð…œ ¨X}ÝËuMÐ Êü«bM# ïÐ Êb?M|uš w³?}²?! ÍËWz
vÄ XÝ…œ æ—«œº ÍWýË WÐ —«b†UÐ w|u½ w}ÐuH"Wz Æ UJÐ ËUÇ…˙ ¨XšWÝ ïÐ
…u}ý „W¹ WÐ UO½Wð W! ¨ U!…œ wÐUðu?$ Íd}+ W½U+—WŠ ËWz Uð…—WÝ Ë  U!…œ
W" æͺ w+—WŠ «œ±∞‰ W" wÇ—WÖ Æ˛ ¨“ ¨˘ ¨Ë ¨— ¨« ¨œ ∫„…Ë Æs|dÝËu½…œ
ÍW??ýË W" „…Ë W?+—W??Š ËWz w#…ËËœ w#—ï??+ ÂüWÐ ¨W¹W¼ «œæÍ—«œº ∫ÍW??ýË
…ËU?ð…—W?? ? Ý W" —W?¼ WðW?? ? ?L? ? ?Š…“ Ù«b?M# ï?Ð X}?½«“…œ WJ?½uÇÆ ¨W?¹W¼ «œæu?¹“º
©≥® Æ Uš…œ «Ëœ ≤∞‰ ïÐ æX}ÝËuMÐ Ë X}ÝUMÐ …u}ý ËËœ WÐ p}+—WŠ
¨W¹W¼ æW½U?2ÐUðu?$º ∫ÍW?ýË «œ…Ëd?Ý ÍW?!W½ï! W?³?}?²?! w#W?!W¹ wðWÐUÐ W"
ÆW¹«b†UŠW?# wL!u?Š W" ¨Ëu³J¹«œW" b|u?Ý W" wJ|œ—u! W†«bM# ïÐ wMðu?Ö W!
æüºwMOÝËu½ W?! ¨ U!…b}Ä XÝ…œ æÍW!üUzº ÍW?ýË WÐ wýW!WO|u½ W³?}²!
¨ U??!…œ æÙº Íd??}? + Ù«bM# «œ¥≥‰ W" wÇ—W??ÖWz —«b?†UÐ ¨WðW??L? Š…“ …b½…ËWz
134

ÍW??L?}?z W" W?! Í…ËW?" W~ł ÊWJOÐ W??O? O½ ÊUðdð wJ?}?²? ý êO¼ WM?O?ý…˙ó??$
≤≥‰ °ÊU/U!…—U! —WÝW" 4|u2Ð Íb|uÝ
¨…ËW½œdJ$…“ v" ËUÇ ÍU½U?# WÐ Ë glare W?²?}Ð…œ Íe?OK?~MOz WÐ glor ©±®
¨X|œ Êœd?! v" …˙ï?# ÊU¹ ¨Êœd?!d?¹W?Ý Û«d?š Ë Ê«b?$—W?Ý …ËW?O¹…˙ïð WÐ
ÆÊbM|uš v" „W½
ÆWMOý…˙ó$ „W½ W¹WMOý…˙—WÝ ÊU¹ WK"W! s v a r t s k a l l a r ©≤®
ÆWM¹W!…œ —U! ¨WOO½ ÊU/U!…—U! ©≥®
ÍW??L? ?}z W" ËUÇ Í…ËW" W?~−??}Ð ¨W?MO??ý…˙—W??Ý …u?? }z ∫X}??ÝËu?MÐ ËuÐ…œ ©¥®
°s½«“U½ WJ¹œ wJ}²ý êO¼ ¨…ËW½WJÐ ‚…“ ¨s¹W!…œ gOz W! Íb|uÝ
ÊUL²Ý…œ …ËWJ}ĺ Så började vi bygga tillsammans. ÍdÐ W" ¿
≤π‰ Æ…uOÝËu½ ÍæÊœd! Í—U¹ WÐ œd!
Æ…—ïłU½ «œWð—u! W²Ý˙ ËW" Êœd! Ë œd! ©±®
ÆW½UMðUOMÐ Ë Êœd! vÇ Ë ÊU½˘˙ ¨WOO½ Êœd! Í—U¹ bygga ©≤®

WM¹ñ|“WJ&WÄ w½U"W~½…˙
w²?? ?Ý…œ —WÐ WM?ðËW?? ! WM¹ñ?|“WJ"W?Ä w½UM?}¼«˙ Ë WM?¹ñ|“WJ?"WÄ ±ππ∞ w†U?? ?Ý
…Ëd?Ý ÂüWÐ W¹W?³}?²?! ËËœ ËWz ÊU#W¼ —W?¼ WM¹ñ|“WJ"WÄ w½U?!W~½…˙ ÆÊü«bM#
…ËWð…ËuðU¼ ±πππ w†U??Ý W" æÍ—UJ½«˙ï?Ö Ë …ËW?½ËuÇ«b?}Ä Í«Ëœº ∫w½W?ðu?Ö
p|—W??ÝËu?½ w½œd??!W??ýW?? Ö wýWÐ ÙU??Ý ï½ w?Ç—W??ÖWz ÆÊU??!˘—«“ w?²? Ý…œ —WÐ
ÆWO¹óð W†W¼ W" ÂW!W¹ „…Ë gO#…ËËœ wÄUÇ wÇW! ¨ U!…œ
∫…ËWð…ËuÐW½ ⁄UÝ ÍïÐ —WÝËu½ «býW³}²! ÂW"
±∞≤‰ øWOOÇ W²Ý˙ ¿
Í—U?? ł ÊU¹…œ ∂ Íñ|œ ∂‰ ÆX|œ …Ë«Ëœ W?" ÊU?? #d?? + ¨«b¹œ—u?? ! ÍW?? ²? ?Ý˙ W" ¿
Æ‘WJ¹œ
133

ïð Æ“UÐ ∫ u?? Ö…œ ÊU¹W??Ö—W??L? A? }Ä W?Ð ¨…e??}¼WÐ Ë «“Uz …b?M}¼ wJ}?"W??# “UÐ
Íu|˙ °…ËWðUJÐ “UÐ w½œ—«u?š W" d?OÐ ¨X}ÐW¼ WJK¹ËUÝ …b?M}¼ w¹u|˙ XO}?àÐ
ÆW†UŠW?# …ËWO¹u|˙ ÊW¹ô W" ¨“UÐ w½œd!d?O~²Ý…œ ÂüWÐ ¨ «u2Ð “U?$ X}ý…œ
ÆW!ËuÄUÇ p}"WÖ w!WOOÇË«˙ Íïš “UÐ
ÊW!…œ ıï! ÊU!…—«b†UÐ
µ≥‰ ÆÊW!…œ —UР—WÖ ÍW½ô ïÐ
¨ÊW?? ? !…œ —UÐ Ë ÊW?? ? !…œ ıï?? ? ! ÆwðW?¹ï?? ? š ÍæXÝW?? ? ³†W?¼º —W¼ g?¹W?? ? #Wz
ÍæÊW?? ?!…œ ıï?? ?! —W?? ?Ö ÍW?½ô ïÐ ÊU?? ?!…—«b?†Uк ¨Ëu?Ð«Ë d?? ?²? ? ýUÐ ¨ÊU?ð«ËËU¼
W½ö}¼ ¨‰W# w†U# ïÐ ¨…d}ý w†U# d²|“ ¨W½ô Í…ËW" W~−}Ð W#Wz ÆU³OÝËu½
Æ…dð—UÐW"
ËuðUý—«œ Ë Ëuð—«œ
µπ‰ Æ—ËË“…—Uý W" …—˘“
ÆWðWLŠ…“ g¹…—ËWÖ ïÐ …Ë…—WÝ ÍW!…ñ|œ …uO½ wMðuÖ ¿
Æ—˘“ „W½ W²Ý«˙ ¨Ê—˘“ ¿
ÆWOO½ —˘“ ÍËuðUý ÂüWÐ ¨…—˘“ ÍËuð —ËË“…—Uý ¿
ÆX}Ð …ËWO¹Uðï! W" X}Ð…œ ¨Ê—˘“ ¿
w#Wz ÆWOO½ —«uÝ Í«Ë—WÝ ÊU¹ ¨W~?½W" wA}! ÊU¹ ¨Û«dš ÍæXÝW³†W¼º ¿
¨…Ë«ËWð wA}?! W½ ¨Êœd! +UA?O½ XÝ…œ ÍWýËWš —«uÇ ËW" W~−?}Ð …ËdÝ
ÆW¹W¼ Í«Ë—WÝ W½
Ê«uł X?O}?àÐ U𠨜d!…œ …—U?#˛ Íd}?+ w†«bM# ¨ËuÐW¼ ‘ïš wJ}?²ÝW?³†W¼
∫w½U!…ñ|œ W" WJ}!W¹ W#Wz ¨ËuÐ Ê«Ë…˙ Ë
‘Wý Ë ZM}Ä
Æ‘…˙ ÍW²šWð —WÝ W#U²ÝW¼
¨…ËU½«œ wJ?}? !W¹ Íï?? š ¨…ËWz ÍdÐ W" …Ëd?? Ý ÆX}ÐW?½ Í—WÐW" ËuÐW?½ Ù«bM#
136

Æ…ËËœd! ÊUš—Wð ïÐ wAOðWÐUÐ „W¹ Ë µ∞‰ ïÐ …Ëuðd~†W¼ Íæüº ÂüWÐ
¨X}Ð Íd?OÐ W" X}?Ð…œ ¨X}†…œ Êü«bM# WÐ …“Uð wJ}?+—W?Š W?! U?²?Ýï?#U?#
Ë Uð…—W?? ? Ý W" ÊU?¹W?? ?+—W?? ? Š ËWz W?? ? ! ¨W½Ëu?/ WÐ  U?JÐ «Ë ÍW?? ? ýË p|b?½W¼
Æ…ËuÐW½ Í—U¹ XšWÐ «bý…—«uÐ ÂW" —WÝËu½ ÆX}Ð «b}ð «bO¹Uðï! Ë XÝ«˙…ËU½
摺 WÐ W?! X}M}?NÐ «Ë w!W¹W?ýË …ËuÇ Íd?OÐ «œæ‘º w+—W?Š W" W½Ëu/ ïÐ
∫„…Ë ÆX}ÐU?J" …ËW¹ï??š g}Ä ÍW??!W??+—W??Š WÐ ‘W??!…摺 Ë X}?Ð w¹Uðï??!
¨Œ ¨Õº ∫…ËuÐ  Wà?+Wſ ÊU?#W¼ wýËuð «býWJ¹œ ÍW½U+—W?Š ÂW" ÆgOL?A!
ÆmOð Ë l½U?$ ¨a?Ä ¨`àÐ ∫X}?ÝËuMÐ W½U?ýË ÂWz w?½«u?²¹…œ W½Ëu/ ïÐ æÆ⁄ ¨Ÿ
WÐ Ë sÐ «b??²? Ý«˙…ËU?½ W" W??! X}??ÝËuMÐ «Ë æ⁄ ¨Ÿ ¨Œº …ËuÇ Íd??O?Ð U¼…Ë—W¼
ÆÊUG†W$ ¨dFOý ¨ï2Ð ∫„…Ë ¨sÐUJ" …ËW½U¹ïš g}Ä w+—WŠ
wJ†W?! —U?ł p|b½W¼ ¨ÊU?!W+—W?Š Í…ËWMO?ÝU½ ÊU?ÝUz w²ÝW?ÐW# WÐ …Ëd?Ý
w†˘˙ Íï??š ‘WJ?¹œ Í—U??ł p|b½W¼ Ë …Ëu?ðd??Ö—…Ë Ê«d??O? ŽU??ý Íd??F? O? ý W"
Æ…Ë«d!W½ vłW³}ł ÍïÐ —W¼ «œW!…—UÐ ËËœ—W¼ WÐ ÂüWÐ ¨…uOMOÐ ÍdOŽUý
≥π‰ Æ…ËWðU¼WÐ Ë wýïš WÐ …œ—u! w½ï! wJ}½˛Wł
—W??ÝWÐ W¹ï?Ð ¨…ËW??²? }Ы—œW½ p}" ï?Ð Íæ…ËWðU¼ Wк ÍU½U??# X?}Ç…œ vÄ «Ë
¨WðU¼ w?J}†U??Ý ÆÈœ ˙W??+ Ë XšWÐ ÍU½U??# WÐ ∫ U?¼ Æw²|u??O? ÝËu½ …ËW??!W¹
¨…ËWð…ËËœd! UOł ¨wýïš W" ÍæWк ÊïÇ „…Ë ÆWðW!…—WÐ WÐ wJ}†UÝ ∫Uð«Ë
Æ…ËUÐœd! UOł wA¹æ…ËWðU¼º W" ËuÐ…œ
ÍW?M|Ë ÙW?? ? ?ÖW" X?ÝË—œ ÍW?? ? ?ýË ¨…ËËœd?? ? ?! wÐU?ðu?? ? $ W?" Í«Ë«œ «œ≤∏‰ W"
Íd?OÐ W?" wÇW?! ¨…—ËW¼ ÊU?!W?M|Ë W" p}?!W¹ ¨X?}½W¹W~Ð „W¹ WÐ «b??²?ÝË—œ
∫ÊU!WýË W" p}!W¹ ¨W¹…ËWz dðd¹WÝ ‘W#W" ÆX}ÝËuMÐ —ËW¼ ÍWýË ¨…ËuÇ
°X}½W¹W~Ð WM|Ë WÐ WM|Ë wÐUðu$ X}Ð…œ «œWðW†UŠ ÂW" ÆW¹æWM|˺
…“U³à}+ wJ|—WÐWK½UOÖ Íu|˙
µ∞‰ Æ…“UÐ Ë pA¹d# w½œ—«uš W" Í“WŠ
135

ÆW¹ï! —WJÐ WJ½uÇ ¨X}ÝËuMÐ æs½«œ—u!º ËuÐ…œ
π≤‰ Æ…Ë«œ ÂW†W$ W" pÝïÄ WÐ Íæ «—Wк …ËdÝ
‚“˙ «œ…˛˘˙ ËW" W¹«u?Ö Ë …ËW½U?³ŽW?ý w~½U?# w²Ý«˙…ËU?½ W²|ËW?!…œ  «—WÐ
Ë W?×?O?ÝW?# w½«bÇU?š W" ÍœU¹ pÝïÄ ÆX?|d?!…œ Í—U¹œ wJ†W?š wðU¼«œ Ë
Æ…ËWK¹dÄWz W²|ËW!…œ
π¥‰ Æ…Ë«d??A?}? ! «œd|˛ WÐ æwà??}¼º W??! ¨W?ÝËuM?Ð W½U?ýË ÂWz ÍW?½«ËW?â? }Ä
ÆW²Ý«˙ ¨ÊUOà}¼
ÍdÐ W" ¨W¹«b?}ð ÊU?O¹U?ýïÐ W?! …u?O?ÝËu½ ÍW?²?Ý˙ ‘W?ý «œππ‰ W" —WÝËu½
ÂWz w?#ü…Ë ∫wðW¹u?? O? ? ÝËu½ ¨…ËWJ?Ð ñÄ W½U?? O?¹U?? ýïÐ ÂW?z ∫X}?? ÝËuM?Ð Í…ËWz
Æ…ËuÐ  Wà+Wſ ÊU#W¼ wýËuð «bA¹≤∞µ‰ W" Æ…Ë…—…bÐ W½«—UOÝdÄ
Æ“ËWÝ wðËuý XÝWý
±∞≤‰ °vàÐ W†W¼ vÐ —Uł ‘Wý W¹W²Ý˙ ÂWz …bÐ ÙËW¼
“ËWÝ wOðËu?ý ‘Wýº ÆW?OO½ W²?Ý˙ ¨X}½«“…œ ÍW²?Ý˙ WÐ —WÝËu½ Í…ËWz
5#W?!W¹ W" ¨«b?O¹Uð…—W?Ý w−M}Ä W" Ù«bM# ÊU?²?Ýœ—u! W?" ÆW¹W²?Ý˙ æ¨b½W?Ý
Í«Ëœ W" «œWM?ðËU??šUz ËW" ÆX}Ð…œ …ËWM?O? ÝU½ W??²? Ý˙ Íd??}?+ «b?½U??#e|˙ wÝ—…œ
‘W?? ?ý ÆX}?ÐW¼ ¨W?? ?O¹b?½…u?? }?Ä Í“«d?? #U?z W?? ?! æͺ X}Ð…œ ¨…ËW?¹æwðËu?? ?ýº
ÍW½«ËW?z «œ—W?? ? ÝËu½ Í…ËW?" Æs¹d?? ? O? ? ý Í—U?½W¼ ËËœ ÊU?¹ Æ“ËW?? ?Ý w?OðËu?? ? ý
ÆwðËuý „W½ ¨Êæ Ëuýº ¨Ê“ËWÝ
W2Wý«uÇ Ë W2WA}Ý
±∞µ‰ ÆWL}z s¹˘˙…œ ÊU²Ý—«œ ïÐ
WÐ wA¹W?²?+W¼ w½U!…˛˘˙ ¨“«Ëô Ë g}?! vÐ wJ|æXÝW?³†W¼º WÐ —W?ÝËu½
Æ…ËËœdÐ ÊU!…—U#˛ Íœ—…œ
W?Ð  Ë w?Ç ∫X?}? ? ? ? ÝËu?½…œ «b?? ? ? ?#…—«u?Ç Íñ?|œ W?" ¨«œ±¥≤‰ W?" —W?? ? ? ?ÝËu?½
ø u?Ö…œ ÊUO?!WO?O½«—ï?Ö ı ∫vÝËu½…œ «b#W?−M}Ä Íñ|œ W" wÇW?! ø„U¼…œ˛Wz
138

Æ UJÐ v" Í“WŠ p}†«bM# êO¼ X}ÇU½ vÄ
ZM}Ä Ë —«uÇ Ë vÝ
∂π‰ Æ!dÐ w²A}Ç
Ë Ê“…Ë ÂW¼ X}Ð…œ “W½ ÂüWÐ ¨X}ÐW¼ Í«Ë—WÝ Ë g}?! WOO½ ×W# d?FOý
Æ“W½ W½ ¨…dFOý W½ ¨X}ÝËuM¹…œ ÂWz ÍËWz ÆX}ÐW¼ wA¹b½W³ýUÄ ÂW¼
wÄUÇ w½U??!W?O?OÄUÇ W†W¼ …Ë«˛—W??á¹W½  W½U½Wð ¨ «b?#…ËËœ w?ÄUÇ W" …Ëd?Ý
ÍW½«ËWâ?}Ä ÍdÐ W" «œæWÝËuMÐ Ë W?M|u2к Í ¥∑‰ W" Æ…ËWðUJÐ XÝ«˙ ÂW!W¹
ÍW½«ËW?? â? ?}Ä ¨«b??ýW?M¹ñ|“WJ?"WÄ w½U?? !W~½…˙ W?" ¨…u??O? ?ÝËu½ ÍæÊUĺ¨f?OÄ
ÍW†W¼ Â…ËËœ w?ÄUÇ w²??A? Ö WÐ Æ„UÄ WÐ …ËËœd?J¹W½ 𱉠¨W½UÄ —W¼ ¨fOÄ
Í∑∞‰ ¨«œæÊ«—U?к w?ðW?ÐUÐ W?" ÆW?¹«b?? ? ? ?}?ð d?? ? ? ? ²?|“ ÂW?? ? ? ?!W?¹ w?ÄUÇ W?" w?ÄU?Ç
¨W?ðU?? ? ?!«œ ÍdÐ W?" ÆËu?Ð «b?? ? ?}ð ÍW?†W?¼ „W¹ ¨ÂW?? ? ?!W?¹ w?ÄUÇ ¨W?M?¹ñ|“W?J"W?Ä
XÝ«˙ ÍW?¹W†W?¼ ËWz ±¥≥‰ «b?? ? #…ËËœ w?ÄU?Ç W" ¨Ëu?? ? ?³? ? ?O? ? ?ÝËu?½ ÍW?ðU?? ? !…œ
Ë æͺ vÝ WÐ ÍæÊU1—U?¹º ∫…ËËœd?! ÍWJ¹œ ÍW†W¼ ËËœ ÂüW?Ð ¨…ËWð…ËËœd?!
Æ…uOÝËu½ æʺ „W¹ WÐ wLJ½W½
r†«bM# s# ¨r†«bM# s#
∏≤‰ Ær†uÖ Ëu!…Ë ¨W!UÄ r†œ
∫W¹…—ïł ÂWÐ W!…dFOý w$…œ
r†uÖ w!…Ë ¨r†«bM# s#
Ær†œ W!UÄ ïð Ëu!…Ë —W¼
¨Ù«bM?# w½U?? ?N? ? O? ? ł WÐ ï?? ?#U?½ ÍæXÝW?? ?³†W?¼º °W?? ?!U?? ?³? ? }Ð b½W?Ç —W?? ?ÝËu½
ÍdF?Oý w¹—UJ²?Ý…œ ¨…ËW²|e|uÖ…œ W†W¼ WÐ œd?}#…dO?Ä Í…Ë«d½ï¼ ¨X}ÝËu½…œ
° U!…œ gO½«dOŽUý
W½«e|˙üWÖ Í«Ëœ W" “…ËU#—WÝ
∏π‰ ÆW½«œ—u! w†UÝ w~½U# ÊUO!ËËœ—W¼
137

 W½U½Wð Ë W½U¹U²Ýï#U# ËWz ¨s¹ËuÐ —…ËW²šWÐ b½W?Ç WL}z ÆÙËuÝ…˙ U+W²*#
ÍUz °5ÝËu½…œ ïÐ ÊU?O³}?²! gO†U?š ÍœW#W?Šu# a}?ý Ë ÍœUłWÝ w?M¹œôWŽ
Æ UÖU½ «œW½U³}²! ËWÐ ÊUO²Ý…œ w³¹—Wſ W" ÍW½«ËWz w²šWÐœWÐ W"

Ê«e|˙üWÖ
Í«Ëœ …—W?Г…˙ —W¼ ¨Ê«e?|˙üW?? ? ? Ö ¨…Ë…œd?? ? ?! Ëx?Ð Íæ—WГ…˙º …Ëd?? ? ? Ý ±ππ≤
wO??!W??A? }Ä W?" Æ…ËWð…Ë«d??! ÛUÇ «œ±πππ W" Ë Í—UJ?½«˙ï??Ö Ë …ËW½ËuÇ«b??}Ä
Ë !—W?? ?Ý WÐ ÍW?½«“ï?? ?*†œ ËW?z ïÐ ”U?Äu?? ?ݺ ∫wðW?¹u?? ?O? ? ÝËu½ «b?½«e|˙üW?? ?Ö
5½«eÐ UÐ æ∂‰ Æœd! b½W?#W†Ë…œ ÊUO½«e|˙üWÖ ¨—W?Г…˙ —WÝW" ÊUO½U?!WOOMO?³}ð
ÆX}ý…œ vÄ wðU!…“ —WГ…˙ „…Ë g¹ËWz ÊU¹ ¨…b½W#W†Ë…œ Ê«e|˙üWÖ
Í—WГ…˙ Íæ—W?ÝËu?½º WÐ W?! ¨WM¹œW??L?łW½ ïJA?Ä ¨W½«“ï?*†œ ËW" p?}?!W¹
∫…ËuðuÖ
¨W?? ?O? ? O?½  ï?? ?š wM?O? ? ÝËu½ —W?Г…˙ W?? ?! ¨X¹W?JÐ …ËW?z ïÐ …˛U?? ?#U?z ËuÐ…œ ©±®
ÆW¹…ËW½œd!ï!
ÆUÐœd! ÊUAOM²Ý…œ Íœ—Ë WÐ Ë «b½U¹ïš w}ł W" ¨X½U!…ËUÇ—WÝ ËuÐ…œ ©≤®
ÆwÝËuMÐ W†W¼ WÐ Íœ—u! Íb½WÄ ËuÐ…œW½ ©≥®
Æ…ËW²¹…bÐ p}" W†W¼ WÐ ÊU!W²šWÝ WýË ÍU½U# ËuÐ…œW½ ©¥®
©¥®Æ…ËW²¹e|u~Ð W†W¼ w¹—UO½«“ ËuÐ…œW½ ©µ®
êO¼ W?" ¨…Ëd?Ý w?ÇW?! ¨Êd??ÖU?M†W¼ ñ??#u??²? A?# W?½U?O? OM?O? ³?}?ð ÂWz wÇ—W??ÖWz
∫X?}†…œ «œ∂‰ W?" Æ…Ëuðd?? ? ?ÖW?½ ï?JA?Ä W" w?|u?? ? ?Ö ¨«œW?½«—«uÐ ËW?" p}?? ? ?!W?¹
¨ÊU?? #W?? !…ËW?ðW½ w~½W?¼—W?? + Ë —Ëu?? ²"u?? ! W?Ð œ—u?? ! w½ü«bM?# w½œd?? !UM?ýUzº
æÆW~½dÖ wJ}!—Wz
ÊU¹W??!W??O¹“«ËU??O?ł ¨5?½ Xý ËËœ ¨7ý „W¹ —W¼ ¨@½W?¼—W?+ Ë —Ëu??²"u??!
ÆWOOÝ—U+ ÊUO#…ËËœ Ë wMOðô ÊUO#W!W¹ ¨W¹…bM}¼ UO½Wð
140

«œ±¥∑‰ W" U¼…Ë—W¼ Æ…ËWðUJÐ ⁄U?Ý Íï?š X}Ð…œ —W?ÝËu½ æø u?Ö ÊU¹  Ëº
W" Ë æqOJÝUĺ «œ±≤∂‰ W" ÊU¹ Æ…uOÝËu½ w²ÝW$W# «œ±¥π‰ W" Ë XÝWI#
Æ…uOÝËu½ æqOJ*¹Uĺ «œ±≥±‰
æ±µπ‰ Æ…—«“uÖ Ë XýWÖ Ë U~½«d¹WÝ ÍU~}łº
ÍU~}?? łº ∫ËuÐ…œ Wð«ËW?? ! ¨X|œ Ê«d¹W?? Ý ÍU~}?? ł ÍU½U?? # WÐ ∫U~½«d?¹W??Ý
ÆX}ÝËuMР樅—«“uÖ Ë XýWÖ Ë Ê«d¹WÝ
¨ÊËu½…œ æ±∏≤‰ ÆÊËu½…œ ÊUЗW?Ý W" ÊU#—W?š ÍW!W½«e}?šº ∫wðW¹uO?ÝËu½
Æ…œ—«b½U²Ý ∫ÊËWš…œ ¨WOO½ 5ÝËu½ w½U#“ ¨WO¹WÇËU½
æ≤∞∑‰ Æ˙…ËW" ïÐ U³½U¹…œ Ë …ËWðUš…œ —ËËœ Èœ W" w½U!…˙W# p}½«uýº
w¹Uðï! Uð X}?Ð…œ ¨œd! …ËW½«ñ}?Ö WÐ w²Ý…œ ËËœdÐW½«˙ WÐ ó?}³!˘ñ?OÇ —WÖWz
Ë  U!U½ ËUÇ…˙ W¹U*|˙ ÂWz —WÝËu½ Æ…ËW²|ñ?}~Ð W!W!˘ñOÇ ÊU#…“ ÊU#W¼ WÐ
w½U?? !…˙W?? # Ëu?? #W?¼ Ë W?? !…˙W?? #W½«˙ ËU?½ æWðËW?? !º gO?? Ö—u?? Ö ∫X?}? ?ÝËu½…œ
—U?? # ËËœº ∫ÊU¹ ÆX?}? ?ÝËuMÐ ¨«u?? š…œ Ë W?? ²|ËW?? !…œ ∫Ëu?Ð…œ ÂüWÐ æÆœ—«u?? šº
¥π‰ Æ…ËuÐ Ê«Ëô wJA?}# W½«—U?# ÂWz w½œ—«u?š ¨X}Ð…œ «b¹WÄ w½Uý —W?ÝW"
ÆX}Ð ¨X}Ð…œ ∫W!W½U#d+ «bAOO#…ËËœ ÍW²Ý˙ W" ËuÐ…œ æÆÊ«e|˙üWÖ
W" ±∞±‰ Ë ∏±‰ ¨¥≥‰ ¨W¹«b?? }ð w¹“«ËW?? ýË ÍW?? ²? A? ?š vÝ W?? !W??³? ?}? ²? ?!
¨X|œ p}?Ä ·—W??Š ZM}Ä W" ©ËË“…œ® ÍW??ýË W¹«Ë w?}Ä …Ëd??Ý «b½U??O? #W??!W¹
wM|uý W?" Í机 w+—WŠ «b½UO?#…ËËœ W" ÆËË ¨“ ¨… ¨œ ∫W+—W?Š —«uÇ wÇ—WÖ
W?" ¨…ËuÇ d?? ? O?Ð W" w?A¹æπº …—U?? ? #˛ ÍW?M?|Ë Ë …ËU½W?½«œ Íï?? ? š ÍËU?? ? ?$u?? ? Ö
ïÐ …Ëd??Ý ÆW??O? O½ ¨X}ÐW?¼ ËuÐ…œ W??! „W¹W??²?Ý«˙ ÍW?M|Ë «b½U??O? A? O?#W??O? }? Ý
æÆ»U?ÝW?$ ïÐ Xýï?Ö ¨«ËW½U½ ïÐ ÊU½º ∫ïÐ ÍU½U¼ ¨ÊËu½ w+—W?Š w½«b½U?A?O½
Ù«bM# ïÐ w?³?}?²? ! ¨UÐœd?! ËUÇ…˙ ÍW¹U??*|˙ ËWz —W?ÝËu?½ —W?ÖWz ∑∑‰ Æ…ËËœdÐ
ÊËËb¹…—W?? ?+ ¨+ËW?? ?ý ¨—«b†U?Ð ∫ÊU¹U?½«“ ÍW¼ ¨d?? ?}? ? šWÐ ÊUðœU?¹ ÆwÝËu?½…œW½
¨w†Uý x?†ËbÐWŽ ¨5#Wz w"W?Ž Í—u½ ¨rOŠ…ñ"ËbÐW?Ž —W#uŽ ¨5#W?z w"WŽ
s¹œ…“e??O?Ž Ë U?+W??²?*?# —u??!u?ý ¨Íœ—u?! U??+W?²? *?# œW?#W??×?# ¨‚œU?Ý d??O¼Uð
139

W?O?OMO?³?}ð Ëu?#W¼ …Ëd?Ý W?$—W?Ý w}?ł Æ…ËËœdÐ «œW?†W¼ WÐ Í…Ëd?Ý ¨ïJAÄ
«œW†U?š W$Uð ËW" U?O½Wð wÇW?! ¨…Ëu²?*š Èu~²?AÄ ÍïJAÄ w½U?!W²?ÝË—œ
Æ U2Ð w|u~²AÄ ËuÐ…œ W! ¨…ËuðdÖ v" w|uÖ
«b??O? }?ð  üU??#Ë˙W??# W¹WM?|u??ý ËWz ∫WK?¹ËWð ∫ÍËu??³? O? ÝËu?½ «œ©—WГ…˙® W"
¨W¹…“—WÐ wſüË wM|uý WK?¹ËWð ∫Ëu³ðuÖ w}Ä s¹œW?LłW½ ïJAÄ ∂∑‰Æs¹˛…œ
wM|u??ý —W¼ WK¹ËW𠨫b??A¹©Ê«e|˙üW??Ö® W" …Ëd?Ý Íô wÇW??! ÆéÝWz ∫„…Ë
XÝ«˙ W¹W†W¼ ÂWz «b?#W?O}?Ý wÄUÇ W" ÍW¹«u?O¼ ËWÐ ∏≥‰ÆWðüU#Ë˙W?# w½U¹˛
WÐ Ë s t a l l Íb|u?? Ý WÐ W?? ! ¨W??à?ÐW??²? ?ÝWz ∫WK?¹ËWð ∫r}†…œ g?OM# ¨…ËWðU?JÐ
Æs}†…œ vÄ Í stable ÍeOK~MOz
Æ U!…œ —WÝW½«˛ wýËuð —WM|uš W! ¨Ê…bÐ W$Wðu$…˙ W²Ý˙ ÂWz w$—WÝ
æπ≥‰ Æ…ËËœd# b¹“W¹UÐ W" w½Ušº
WÐ …—U??!U??ý s¹d??²~?½d??Ö w½…ËU??š W??! ¨…d??O? ŽU?ý ËW?" ÊUM}"e|˙ ï?Ð XÝ«˙ WÐ
¨…ËËœd?! w¹«Ëœ wÇï?! ¨…ËËœd?# ÍdÐ W" ËuÐ…œW½ ¨X}Ыd?ÝËu½ Íœ—u?! w½U?#“
v?ÐW½ ê?O¼ ÊU?¹ ¨…ËU½ p?}" w?#«—Uz ÍËU?Ç ¨…ËËœd?? ? ! ÊU?¹˛ W" w?¹«ËU?? ? ¾?†U?? ? #
°U³OÝËu½ ¨Í…ËËœd! wðU+…Ë
—Ëu?ýUÐ w½U?²? Ýœ—u?! W" ‘˙ï?ý «œ±π∑¥ Í—«“Uz ͱ± W"º ∫X}†…œ …Ëd?Ý
æ∂¥‰ ÆX}Ð…œ «b¹WÄ
b½W?Ç Ë „Ëu?? !—W?? ! —W?? ÝW" ¨X?}ÐU½ «b?¹WÄ ‘˙ï?? ý «œ∑¥ Í—«œUz ͱ± W"
ÍW?#UMMðËWJJ|˙ ¨X}Ç…œ p}ð fŽWÐ Ë „bÄ w½«u?}½ ¨WJ¹œ w!W¹W"W?ÝW#
w}??łW??³? ?}? ł …ËW¹ï??š ÍW~½«Ë˙ W?" r|˛˙ ÊU¹º ¨…ËW??²? }? ý…Ë…b?†W¼ —«œUz ͱ±
ͱ± W" ‘˙ï?? ý Æ…ËWðU?? !…œ vÄ XÝ…œ ˙W?? ý ÊU??*?¹b??#W?¼ Íb??Oz 樠U?? !…œ
ÆX}ÝdOÖ…b†W¼ «œ±π∂± w"ËuK¹Wz
¨…˛˘dÄ ∫ u?Ö…œW½ w½U?!W"U?H½Wz WÐ fŽWÐ ¨W?ŽËËd?ýW?# wÐ…—W?Ž WÐ ∫…˛˘dÄ
W" w½«e?Oð—UÄ Í˙Wý Æ u?Ö…œ vÄ wðUO"W?#WŽ ∂¥‰ÆwðW¹uO?ÝËu½ …ËdÝ „…Ë
142

w?¹—«˛W?¼ Ë Í“«Ëô ÍW??~?†W?Ð …ËU?ð…—W?? ? ? ? ? ?Ý W?" —W??¼ «œ©Ê«e?|˙üW?? ? ? ? ? ?Ö® W?"
W"º ∫X}ÝËu½…œ «b?ðWÐUÐ ÂW!W¹ ÍW²?Ý˙ ÂW!W¹ W" ÆXÝ…œ W𫜅œ ÊU1W?!W½U#“
Ë dðï?! W" ËuÐ ñÄ W?! ¨…ËW?O?OM?OÐ Âï?š «œe?Öd?}½ Ë …—Ëu?ÝW†üu?Ö ñÄ wJ}?²?ý…œ
æ±≤‰ ÆÙ«bM#
ÆX}Ð …ËW!W²Ý˙ w¹Uðï! W" W½U#d+ WJ½uÇ ¨…ËWOOMOÐ ËuÐ…œ ¿
ÆËuÐ d²½«uł ¨W¹«ËuÐ …ËW!W²Ý˙ ÍUð…—WÝ W" ¨…—WJÐ ¨ Âïš ¿
wÝËu??#U?$ w¹—«˛W¼ ÍW?½U?A? O½ ¨«œW?²? Ý˙ „W¹ W" æñĺ Í…ËW½œd??!…—UÐËËœ ¿
Æ…—WÝËu½
Íñ|œ W" ¨ U?? !…œ ñÐ ñ|œ —«uÇ U?? O½Wð …ËW??ýW½U?? ýËW??š ÂWÐ ÍW??!W?? O¹œ—u??! ¿
W! ¨—W?³|˙ ÍdÐ W" ÊU¹ ±≥‰ÆU¼…—ï?ł ∫X}?ÝËu½…œ ¨UÝU?z ”—U+ «b?#W?−M}Ä
¨‰ï??Ö ÍdÐ W" ÊU¹ ±¥¥‰ ÆW??O? ?O? Ý—U??+ W??! ¨X?}? ÝËu½…œ ¨—WЫ˙ ¨W?? O¹œ—u??!
ÆX}ÝËu½…œ æWÇU¹—…œº
ÆÊeÐ Ë ˙W# wŽUÐWŽUÐ ∫wðW¹uOÝËu½ «bA¹¥≥ ‰ W"
∫…˙W# w~½…œ ¨WŽUÐ
…˙U! Ë WŽUÐ ∫˙W# ¨Èœ ÍW"UÐ ÊeÐ
©µ®Æ…˙UÐ ∫W"ïš—WÐ ¨Ê«—WÐ Èœ ÍW$d#
ÆW†«b?M#œd??}? ?# Ë W½«ËW?? ł ¨…Ëô ∫—U??!…“—W?¼º ∫wðW¹u?? O? ÝËu½ «œ—W?Г…˙ W"
ÂWz ¨s¹œW??L? łW½ ïJ?AÄ w½U??!W??O?O?MO??³?}?ð Í«Ëœ W¹«u??Ö «b½«e|˙üW??Ö W" æ≥∑‰
∫—U?? !…“—W¼º ∫wðW?¹u??O? ?ÝËu?½ …—U??ł ÂW?z wÇW?? ! ¨…ËWð˘œd?? ! XÝ«˙ ÍW¹W?†W¼
æµ≤‰Æ«bÑ˘d# w½U¹˛ W" «bO†UÝ ±∏ ≠±¥ Ê«u}½ W" WJ}ſU½ï$
ÆWſU½ï$ ∫Í—U!…“—W¼ ¨WOO½ ⁄U½ï$ ∫—U!…“—W¼ ¿
ÆX|dðuÖ…œ ˙u! WÐ UO½Wð ¨X|dðuÖU½ p}Ñ˘d# Ëu#W¼ WÐ ∫—U!…“—W¼ ¿
vÐ…œ «œ…d??}" ÆW?O?O?½ X*¹u?}Ä Íæ«œº ¨W??²?Ý«˙ ¨w†U??Ý ¨W¹W†W¼ ¨«b?O?†U?Ý ¿
¨«œ…ËW½«b?J}?" æ⁄U½ï?? ?$º W?Ð æ—U?? ?!…“—W¼º ÍW?"W?? ?ÝW?? ?# W?" ∫r}?? ?à?Ð ‘…ËWz
141

«u?? # w¹…˙WÄô ï½ Ë U?? $WÄ Ë œW?? Ý ËËœ wJ}½U?? #˘˙ ©W?? ?#? ?}? ? à? ? ! Íb½…ËU?? ?$…“®
WÐ …ËËœd?? ?! v" Í…˙W?Äô …œ“«Ëœ ¨…Ë«ËœWÐ æ≤∞∑‰ºW" …Ëd?? ?Ý ¨W½ï?? ?*?MOð—U?? ?#
…ËuðU¼W½  W½U½Wð W?$—W?Ý w}ł ÆW?!W?O|u½ W½U2?ÐUðu$ ∫…ËU½ ÍËU½ Ë Íœ—u?!
WJ†W?Ð ¨ UJÐ w½«ñ??}? Ö—…Ë WÐ XÝ…œ …ËW??!W½U??#˘˙ ÍW??ýWÐ ËWz ÍUð…—W??Ý W"
WÐ ÍW?!…ËUÇ—W?Ý WJ½uÇ Æ…Ë«œ «bO?#W?!W¹ Í…˙WÄô ËËœ ÍWJ¹e½ —W?ÝWÐ Í“UÐ
W!W½U#˘˙ Í≤∞∑‰ Uð …ËUð…—WÝ W" X}Ð…œ ¨…ËËœd!W½ Í—U¹œ ÊËË˙ w!W¹…u}ý
Æ…ËËœd! Ê«ñ}Ö—…Ë WÐ w²Ý…œ …u|u! W" XO½«“…œ U−MOz ¨…ËW²OM|u2Ð
Í“UÐ Íï?š ÍËË“…—Uz WÐ ¨…ËËœd?! ÍW?#u?ł—Wð W¹«u?Ö ÍW¹…˙WÄô …œ“«Ëœ ËW"
¨X}?? ? ³? ? ?O?½«“ XšW?? ? Ý WÐ w?Ç—W¼ Æ…Ë«œ «œW?? ? ýË Ë ñ|œ ¨·«d?? ? Ö…—W?Ä —W?? ? ÝWÐ
WÐ Ê«˙WÖ —WÐW" ¨ÂW!W¹ ÍWKÄ WÐ Âïš w†UŠ WÐ ‘WÐ s# Æ…Ëu²*š w|u~²AÄ
Ëu?#W¼ …Ëd?Ý wÇW?! ¨…ËW?LM|u?š…œ ÊU?#˘˙ ¨«b?¹d?F?O?ý wM¹ñЗ…œ Ë WM|Ë Í«Ëœ
Æ…ËËœd! ‘ï#«—W+ ÍW¹…˙WÄô …œ“«Ëœ ËWz w½U!WO¹dFOý W²Ý˙
ï?Ð ÂËuÇ «b?? ? ?L?J¹«œ ÙW?? ? ?ÖW?" —U?? ? ?ł ÂW?? ? !W?¹ ï?к ∫wðW?¹u?? ? ?O? ? ? ÝËu½ …Ëd?? ? ?Ý
±±¥‰ Æ…ËWðUJ?Ð rO?$U?ð W?! Ëu?Ð W½U?2?ÐUðu??$ ÂW¹ï½ ‘W??#Wz Æ„W¹W½U??2ÐUðu??$
æÊ«e|˙üWÖ
ÙW?ÖW?" Ëu?A?}?Ä ÍW?!…—U?ł X?ýW¼ ¨W?!W½U??#˘˙ w½U?#…—U??$ w½«e?#«Ë U?ð…—W?Ý
ÂW!W?O¹b|uÝ Ë W!WO¹œ—u?! W$…œ W! wÇW?! ¨…ËuÇ ÊU!W½U2ÐUðu$ ïÐ ¨«b?O!ËUÐ
WÐ W?? ?! För sista gången ∫w²?|u?? ?O? ? ÝËu½ ∫«u?? ?# r?MO?Ð…œ ¨œd?? ?! œ—Ë«—WÐ
°—Uł ÂW!W¹ ïÐ ∫WÐ …ËuÐ ñ}Ö—…Ë Íô wÇW! ¨X|œ æ—Uł «Ëœ ïк ∫ÍU½U#
W! äng Æ„…˙W?Ö ∫WÐ …ËuÐ ñ?}?Ö—…Ë Íô ¨X?|œ —U?ý ÍU½U?# WÐ W?! stad
wÇ—W?Ö ÆXý…œ ∫WÐ …ËuÐ ñ?}?Ö—…Ë Íô ¨X|œ ˙U?łU?O?Ö ÊU¹ ¨¯d?}?# ∫ÍU½U?#WÐ
Ë ÊU??š ¨—W?? ÝËU¼ ¨+U?? š ¨Ê˛ ∫ÍU½U??# W?Ð W??! f r u ÍdÐ W" ÆW?? ²? ý…œ s l ä t t
ÂWz Íô ¨X|œ ÊUÑï"œ ∫ÍU½U# WÐ W! s n ä l l Æ…uOÝËu½ Í©ê!® ¨X|œ ËuðUš
ÆX|œ ïš—WÝW" ÍU½U# WÐ lugn wÇ—WÖWz ¨ïš—WÝW" ∫WÐ …ËuÐ
144

‚«d?}?Ž w½U²?Ýœ—u?! W" X|œ Ê«d?}z ∂¥‰ ¨W?O?O½ «˅œ—WÐ ¨Ê«d?}z w½U²?Ýœ—u?!
¨ËuÐW?½ U?? !b?? Š w!˘—W?? ?Ý ¨ËuKL?? ÝU?? ?$ Æ U?? !…œ  «d?? !u1œ Ë W?†W?? #ï?? ! …Ë«˙
„W½ ¨W?½U?? ?²? ? Ýœ—u?? ? ! w½«—U?J|d?? ?! w?ð—UÄ ∫W?? ?!W?? ? !WÄ ∂µ‰ÆËuÐ Íd?? ? }ðd?JÝ
∂µ‰ÆÊ«—WÖ—U!
«œ…—Ëu?²?ÝW?# ÍËU½ d|˛ W"º °Ê…bÐ W?†U?ł…˙ Ë  ËË˙ W?O¹œ—u?! ÂWz w$—W?Ý
ÍËU½ W?Ð ∫X}?? ?à?Ð Í…ËWz ÍdÐ W?" W?? ?#Wz æππ‰ Æ…u?? ?O? ? ÝËu½ w?½U?? ?!WM?O? ? ÝËu½
Í«Ë«œ ¨W??O¹œ—u?? ! ÂWz Í—W??ÝËu½ W?? $—W??Ý w}?? ł ÆwÝËuM¹…œ …Ë…—Ëu??²? ?ÝW??#
±¥≤‰ ° U!…œ ÊUOÐUðu$ W" ¨ÊUAšWÄ WÇ—UÄ wMOÝËu½
æµπ‰ÆW¹WýïÖ—«uÇ r! —«“W¼ µ≤∞ ÊU²Ýœ—u! w¹…—ËWÖº ∫w²|uOÝËu½
ÆW²Ý«˙ Í—WÐËË˙ ¨W¹W†W¼ w¹…—ËWÖ
±¥‰¨…b?½W"“u?? ? ?O½ ∫„…Ë ¨5?Ð…—W?? ? Ž w?½U?? ? ?!WM?¹ñЗ…œ g?¹—U?? ? ł p?}"W?? ? ?Ö
Íæ —U??#º ¨”—U?? # w~½U?? # ÍdÐ W" ÊU¹ ∂¥‰ÆÍËU?? O? L? O? ?! ≤π‰¨U½W??O? ?O? Ñ
v?ÐW½ —«œU?z Æs}?†…œ v?Ä Íæ—«œUzº Íœ—u?? ? ?! W?Ð wÇ—W?? ? ?Ö ≤±‰ ¨…u?? ? ?O? ? ?ÝËu?½
¨X}ÐW?½ Ê«—UÐ ÂW??! —«œU?z —W??ÖWz ∫Uð«Ë Æ—U?Ð Ë @MÇ vM?|œ W"W??š ¨—U??!U?ðW??š
©∂®Æp|—UÐ W²}Ð…œ ¨Ëïð @MÇ „W¹
ËWz —W?ÝW" WJ}ÝW?! g¹ k r i s t i a n ¨W?O¹U*?O?Ž wMO¹Uz kristendom
wMO¹Uz ∫ÊU?O?²*¹d?! ¨…ËuÇ ïÐ Í«Ë Ê«e|˙üW?Ö Í—W?ÝËu½ wÇW?! ÆX}Ð WMO¹Uz
≤±‰ÆWO¹U*OŽ
Íb½WÄ wðWÐU?Ð W" Íï?š Íœu?š ¨V}?²? ! Í—W?!…œU?#Uz d?²?²? Ý«˙ ÊU¹ —W?ÝËu½
«œuł ÊUOJ}" Ë …ËËœd! ÙWJ}ð Í…Ë«—«“ Ë ‚W²ÝW½ ÍW*$ Ë b½WÄ «b½UMOA}Ä
W" ÊUMO?A?}Ä Íb½WÄ w½œd?!W?ÝUM}Ä Í«Ë«œ «œ±¥∑‰ W" wÇW! ∏µ‰ ¨…ËWðU!U½
Íd??}? + Ù«b?M# ¨X}Ыd?? ÝËu½ p}??²? ÝW?ÐW??# WÐ p}?? ³? }? ²? ! ° U?? !…œ Êü«bM#
Ê«e|˙üW?? ?Ö ÆX?}Ыb?? ?}ð wÄU?Ç ÍW†W?¼ X}ÐU?½ ¨ UJÐ 5?ÝËu½ Ë …ËW?½bM|u?? ?š
ÆW¹«b}ð —˘“ wAOÄUÇ ÍW†W¼
¿
143

w²??Ý«˙ ÍËWzº ∫Íœ—u??! W?Ð …ËËœd??! w½ï??*MO?ð—U??# «u??# ÍW??!W??!˘d??OÇ …—ï??ł
ËWz ¨X}?MOÐU½ v?" wýï??š W??ÝW?? ! ËWz …ËWz ¨ÍW??!W?? O? O|u?~}Ð —W??ÝW?" X|ËbÐ
êO¼ ¨d¹˛ wO?ÐUðu?$ „W½ U¹Uz æÊ«e|˙üW?Ö ±≤≥‰ ÆW?O?O½ «ËñÐ ÍW?~}?ł W?Ñ˘d?#
øX}M}³†W¼ W†WðW# ËWz X}½«uð…œ gO!…d¹“ w!W¹U²Ýï#U#
¿

wJ}??!˘ñ??OÇ æÊ«e|˙üW??Ö ∏∞‰ ¨W?? !…u|œ Íô ËuÐ —U?JðW?? $e?? š Í…˙u?? ! ËWzº
5½«eÐ UÐ Æ…Ë«d?ÝËu½ Êü«bM# ïÐ ¨ÊU?ÝUz wJ}½U?#“ WÐ ¨W?O¹b|u?Ý w¹—ïKJ"ï?+
WÐ …ËW?!WðW¹U$W¼ w½U?AO½ËU½ W" —W¼ ñ?}Ö—…Ë ÆÍœ—u?! WÐ …ËËœd! w½ï?Ç …ËdÝ
W†UÄ ÊU¹ —W³$…˙ ¨ÊUÄWÝ ∫ÍU½U# WÐ W! dräng ÍdÐ W" vðU! ¨…ËuÇ «œW†W¼
¨W½U?? ? !U?~½U?? ? # W?? ? ! korna ÍdÐ W?" Æ…u?? ? O? ? ?ÝËu½ Íæ—UJ?ðW?? ? #e?? ? šº ¨X|œ
Ë ÊU?? ?A? ?}? ? !«ñ?? $—W?? ?Ý ÍU½U?? ?# WÐ W?? ?! imponera ÍdÐ W?" Ë  üU?? #Ë˙W?? #
©˛U?!® ∫ÍU½U# WÐ W?! f u r a ÍdÐ W" Æ…u?O?ÝËu½ w½b½U?Ýdð ¨X|œ ÊœdJ}ð—U?!
Æ…uO?ÝËu½ ÍËËd}?# ¨X|œ ê}! ÍU½U?# WÐ W! loppa w}ł W" Ë æ—«œº ¨X|œ
ø—«œ ÂU??! d??šUz Æ…u??O? ÝËu½ wO?½U¹WÐ w½U½ ¨W¹W?†Ëu†WÄ W??! g r ö t ÍdÐ W" ÊU¹
ÆW¹W¼ Í—ïł Ê«œWÝ W½«ËW" p}!W¹ —W¼ øw½U¹WÐ w!«—ïš ÂU! øËËd}# ÂU!
w}?? ? ł W" Ë æ…u?? ?O?½º ¨X|œ „…—U?Ç ÍU½U?? ?# W?Ð W?? ?! f j ä r d e d e l ÍdÐ W"
wðUÐ W" Ë g¹U$ ¨X|œ X*}Ä ÊU¹ ÙËW! ¨Â—WÇ ∫ÍU½U# WÐ W! skinn
W! smörkärna Æ…uOÝËu½ Í©ê!® ¨X|œ —W!…—U! ÍU½U# WÐ W! piga
…ËuÐ ÂWz Íô wÇW??! ¨X|d?O?Ö…b?†W¼ «b?}ð w½˘˙ ÍW¹W??²?*?}Ä ËWz ¨W?¹©…e?O¼®
ÂWz Íô ¨X|œ ¨…ËW?½«œW½ ˙ËUz ÍU½U??# WÐ W??! i n t e se sig om Æ…“ï?Ö ∫WÐ
∫ÍU½U?? # WÐ W??! h ö l o f t ÍdÐ W" ÆW?? !W??# ‘ôËWz Ë ö?? #Wz Íd¹W?? Ý ∫WÐ …ËuÐ
Æ…uOÝËu½ ÍæWK¹ËW𺠨X|œ ¨W¹U! Í—U#WŽ W! ¨s|œU! ÊU¹ ¨Ê«œU! ¨ÊW¹U!
+W?Ö ÊWð œW?Ý —ËWð WÐ p|˛˘˙ Wк ∫X}†…œ W?!…˙u?! «œ…Ëd?Ý ÍW?!W?$…œ W"
Í«Ë ¨…˙W??$W??ł W??! slaga ñ??}? Ö—…Ë ¨…ËuðU¼ …Ë…ËW?" ‘W??#Wz æÆÂW??!…œ —«óÐ
W?? ? ! tunna Æ—«ó?Ð WÐ …Ëu?Ð w}?" ¨W¹…d?? ? }? ? ? Ö W?? ? ! tröska Æ…—ËW?ð ∫…u?? ? O½«“
146

ÊU?O½«œ wJ†W?š W?! X?|œ p}?ÝW?! ÍU½U?# WÐ W?!º a u k t o r i t e t ÍdÐ W"
w?}? Ä s?|u?? ? ? ? ? ? ? ý X?|“«u?? ? ? ? ? ? ?2? Ð ˜˘d?? ? ? ? ? ? ?# Ë X??}?ÐU?½ «b??¹…d?¼W??Ð Ë U?½«u??ð W?Ð
ÍË…ñ}Ä ÍU½U# WÐ W! r ä t t a e f t e r ¨…uOÝËu½ Í©—…bOðW#—U¹®æ¨X|ËWJÐ
Íô ¨X|œ ¨«œ…“Uð w?!W??O¹—U??O½«“ w¹U?Mý˘˙ —WÐW" …ËW½œd?J²??Ý«˙ ÊU¹ ¨Êœd??!
ÍU½U?? # WÐ W?? ! «œ r e t a ÙW?? ÖW?" X}Ç…œ vÄ ÆÊœd?? ?!…˙Ëuð ∫WÐ …Ëu?Ð ñ?? }? ?Ö—…Ë
Æ…u?? O? ?ÝËu½ Í—u?? š bomull ÍdÐ W?" ÆX}Ðœd?? ! w?†WJ}ð ¨X?|œ Êœd?? !…˙Ëuð
ÆWO¹—uš u l l ¨X|œ W!ï" ÍU½U# WÐ bomull wÇ—WÖWz
Wк ËWz ¨X?|œ ¨W½U??łËW??Ö ∫ÍU½U?? # WÐ W??! på ett dumt sätt ÍdÐ W"
¨Ê«b½U¼ ∫ÍU½U# WÐ uppmuntra Æ…u?O?ÝËu½ ÍæËu²?A¹W?ÖWM}ð w!W¹…u?}?ý
Íô æW??I?O? $…œº ¨W?!W"u??š m i n u t Æ…u??O?ÝËu½ Íæsðu??Öº ËWz wÇW??! ¨X|œ
WÐ sluka ÆW¹æW??O½U?ݺ W??!dÇ sekund wÇ—W??Ö ¨W?!dÇ ∫WÐ …ËuÐ ñ??}?Ö—…Ë
ÆWM¹óL†W¼ …ËuÐ«Ë w}Ä ÂWz ¨X|œ Ê«bðËu$ ÍU½U#
—U?ł p?|b½W¼ ¨p|—«Ë—W?š W" ÊËu?Ð p}?²?A? # W?! ¨W½üW¼ ËW?z Í«˙…—W?Ý
wAO½U!W½U?#d+ w½U#…“ Ë …ËËœd! œU¹“ W!W$…œ ïÐ ÍW?ýË —Uł p}"WÖ Ë ñ|œ
W! …ËW½ËËœd! —WÝWÐ ÂW½UM¹ñЗ…œ Ë WýË ËWz UO½Wð s# W$—WÝ w}ł Æ…u¹˙ïÖ
«œW?²Ý˙ Êx?+ W" „W¹W?ýË X}ý…œ d?šUz ÆÊd?ÖUM†W¼ …ËW½«bJ}" „W¹ W" d?²|“
WÐ HEM W½Ëu/ ïÐ ÆX}ÐW¼ ÍW?J¹œ w!W¹Uð«Ë «œW?²?Ý˙ —U*?O?+ W" Ë „W¹U½U?#
∫ÍUð«Ë W?Ð «œW?? ?²? ? Ý˙ p|b?½W¼ W?" ÂüWÐ ¨X|œ ¨ÙU?? ? # ∫ÍU½U?? ?# WÐ w?²? ? A? ? Ö
ÆX|œ ¨ÊUL²AO½
WýWÖ ÊUOMOÝËu½ w½U#“ ˛˘˙ Í«Ëœ W" ˛˘˙ w²AÖ w!W¹…u}ý WÐ Ê«—WÝËu½
w}" —WM?|u?š ÂüWÐ ¨W?O? O½ Ê«u?ł X}?ÝËu?½…œ w}Ä ÍW½U?#“ ËWz W?¹W¼ Æ U?!…œ
wÇW??! ¨WMO??ÝËu½ Ù«bM# ïÐ w†U??$—W?Ý W?†U?Ý …œe??}?Ý …ËWz …Ëd??Ý Æ U?Ö…b??}ð
—U?ł p}"W?Ö ¨«b¹—U?! «Ëœ W" ËuJ†WÐ ¨…ËuðËW?!W½ g}Ä ÍW?!W½U?#“ —W¼ „W½
Íï??š —W?ÖW??# ¨X}ÐU½ w?†U?Š w}?" gO?!W¹U??²? Ýï?#U??# êO¼ ¨Ù«b?M# —W¼ „W½
ÂWÐ W½Ëu/ ïÐ Æ…ËWðUJÐ ÊËË˙ w½U!W²ÝWÐW# Ë X|˙W~Ð »W²!W# WÐ »W²!W#
145

«Ëœ ÂüWÐ ¨…ËËœd??! …œU??#Uz Êü«bM?# ïÐ w³??}? ²? ! p}"W??Ö w¹W??!U??! wL¼W??+
œW??−? #Wz ∫WJ¹œ Í—W??ÝËu½ v?Ý w¹—U??!ËU¼ WÐ WJ½u?Ç ¨ÊU?O? #—W??Ö ∫w³??}? ²? !
w½U??!…—U?! W" ¨…u??O?ÝËu?½ w"W?!U??ý œU¼—W?+ Ë wſ«œ…—W??$ œUÐU¼W??# ¨w"W?!U??ý
W! Èu½ w}Ðu?H"Wz W" W~−}Ð ¨ÊU?²Ýœ—u! Í—Ëu?ýUÐ W" Æ…d²MO~½WÝ ÍËu?A}Ä
¨wðW¹u??O? ÝËu½ U??O½Wð WÐ æÊU??!…ËW½ ÍU??²? Ýï??#U?#º Í—«b†U?Ð 5#Wz rO¼«d??³? Oz
W" „W?¹W?? ²? ? Ý…œ w½ËuÐËËb?½U?? # w?#W¼—WÐ Êb?M|u?? š ÍW?J¹œ w?½U?? !W?? ?³? ?}? ? ²? ?!
p}"W??Ö b|u??Ý W" Æs?½œd?!d??}? + Ë …œ—…Ë—WÄ Í—«uÐ Í«“…—U??ý w½U?¹U?²? Ýï??#U??#
…Ëd??Ý —W?ÖWz ¨s¹˛…œ ÊËu??#“Wz Ê…ËU??š ¨«bMO?ÝËu?½ Ù«bM# ïÐ Í—«uÐ W" wÝW??!
ÆËuÐ…œW½ ÊËË˙ …bM}¼ w½U!W³}²! ͢œ ¨ÊUÐœd! v" w!W#ï! Í«Ë«œ
V}??²?! ¨ «bÐ Í…b¹—U?¹ ¨W?O?O?½ «œW?²? ÝUz ËW" wM¹ñЗ…œ ÍU½«u?ð „…Ë …Ëd?Ý
W½ Ë X|œ v½U?A?šWÄ wMO?ÝËu½ wJ†W?! WÐ W½ ÍW!W?O¹œ—u?! „…Ë ¨X}?ÝËuMÐ
ÍW?? I? ?O"W?? Ý ¨ «œ…œ XÝ…œ g?O½ü«bM?# wJ}?? !˘d?? OÇW?ð—u?? ! w½«ñ?? }? ?Ö—…Ë ïÐ
w½ü«bM# W?Ð p}ðW??#e?š s¹d??²? ýUÐ W¹ïÐ Æ W¹U½ …ËW?¹U½U¼ WÐ wA??O½œ«ó??³†W¼
w½U?Ä…˙ï??Ö …d?ðËË“ wÇ ∫W¹…ËW?z ¨ UJÐ wM?O? ?A½b|u?? Ý Í—…u?? }? ?šUz w½«—ï?? Ý
Ë  UJÐ ÙïÇ ¨…ËËœd! wš—ï$ WJ}#…œ W! ¨5ÝËu½ Ù«bM# ïÐ ÊbM|uš w³}²!
Ë “˘d?O?Ä W?!—Wz ËWz w½b½«˙W?Ä«˙ wJ¹—W?š ËuðU??N?}" w?½U?ÝW?! UÐ X?|˙W~Ð v"
Æ+«“U½ W½«ËuðUN}" ËW" p}!W¹ WÐ Âïš s# WMðuÖ ÍËUOý Æ6Ð W~½dÖ
p|—WÝËu½ —W¼ wJ|ñ|œ W?$Uð W" ÍœËuÝ —WÖWz ¨WMO?ÝËu½ wJ¹—Wš ÍËWz
ïÐ …˛U#Uz w½ËË˙ WÐ Ë …ËW½«ËW?! ËËœ Ê«u}½ WðU2Ð …ñ?|œ W$Uð ËWz vÐ…œ ¨wMOÐ
¨ÍW??!W??³? }? ²? ! ÍËU½ ¨W??!…ñ?|œ Í—W??ÝËu½ ÍËU½ ∫Uð«Ë Æ U?JÐ ÍW??!…ËUÇ—W??Ý
Í…—ËW?? Ö …—W?¼ wýËW?? š ÆX?}? ?ÝËuM?Ð gO?ÄUÇ wM?|u?? ý Ë ÙU?? Ý ¨ÍW?? ?!…˙WÄô
¨W¹WJ?¹œ w½U??ÝW?? ! w$…˙ w#W¼—W?Ð wýWÐ vÝ ÍWJ?¹e½ ¨W¹…ËWz Ê«e?|˙üW??Ö
WJ½uÇ ÆX}Ðœd?! ÊUA?OM²?Ý…œ w½U!…ËUÇ—W?Ý X*¹u}Ä „…Ë …Ëd?Ý Í…ËWz vÐ
æñ?}?Ö—…Ë ÊU¹ ¨…Ë…—…e|u?Ö ¨…Ë…—W?!ï?! ¨—W??!…œU?#Uz „W½º w½…ËU?š „…Ë Íï?š
Ê«e|˙üWÖ —WÝW" Íï?š ÍËU½ v!Ë«˙W†œ Ë ”dð vÐ Ë …Ë«œ ÂW†W$ W" W!W³?}²!
148

°ïKO?! —«“W¼ WðU?!…œ W! æÊWðº ∫W?Ð …ËuÐ w}" ¨W¹WÐ…œ ÊU¹ ¨WJýïÐ ¨qO?#—WÐ
Ê—Ëu?? ³Ðº …Ëd?? Ý W??! ¨X}?M|u?? 2Ð WðWÐU?Ð ÂWz …—UÇU½ b?|u??Ý W?" œ—u??! w†«b?M#
WM|Ë—œ ”«œ WÐ è?ſ…œ ÆÍœ—u?! WÐ „W½ ¨b?½WÄ WÐ wðW¹ËËœd??! ær}??àР—UÇU½
ÆX|œ ÊœdJ½Wý Í…—ï½ ÍbOz Ë …d}Ö ∫g¹˙W$Wł WÐ ¨X|d!…œ
…ËUÐ Â…œ …Ë U?¼ ¨ÊU?? #W?? ?š w?½U?? #—W?? ?š
…Ëô …Ë ÊW?? ý ËËœ WJ?}? ?!W¹ —W?J½W?? ý
Íœ—u?! w½U#“ wÝËu?#U$ ¨W?O¹—UOðËu?ł w!W¹W~†W?#ï! ÊU?²Ýœ—u?! WJ½uÇ
W¹W?? ?ýË ê?O¼ ïÐ ñ?? ?}? ? Ö—…Ë ¨…b?½W?? ?#W†Ë…œ …bM?}¼ ¨«b?†U?? !u?? ?²? ? A? ? ! Í—«u?Ð W"
¨ÍœU?łWÝ wM¹œôW?Ž wð…—“W?Š wJ}?!˘ñOÇ ñ?}?Ö—…Ë X}ÇU½ vÄ ÆX}M}?#U½«œ
w/WÖ ÊW?ð WÐ U½—WÖWz ¨…ËW?²}ÐbM|u?š wŠUðW+ d?O!Uý ÊU?¹ ¨w−†e$ w½W?ÝWŠ
ÍU?? O? ? ÖËó?? Ö W?" ¨W?? O?¹UMO?? ?ý Í…ËW½œd?JM|ËU?? ?š ∫—«óÐ Æœd?? ?!…œW½ —«óÐ —ËW?ð WÐ
Íïš W" ñ}Ö—…Ë Æ«b?àſ…œ —WÝWÐ …˙W$Wł ÊU¹ ⁄üË w½«ñ}?Ö ∫…d}Ö Æ˘dšW½U¹“
ÍW½U?²? *J}ð ÂWÐ 7ÝW??³?²?AÄ WÐ Êï?Ç ¨Íœ—u?! ÍU?²?Ýï??#U?# U¹Uz ∫X}??ÝdÄU½
WÐ Í—«“Uz Ë ÊU?¹“ ¨X}Ð w²??ÝWÐW??# Í…ËWz vÐ …Ëd??Ý ø…ËW?²? }? àÐ ”—…œ ¨ÂWz
Æ…ËËb½U¹WÖ œ—u! ÍU²Ýï#U# Ë wÐUðu$
¿

wJ}½U?#“ —W?¼ ïÐ b¹u?Ý W" Skolverket W½U?2ÐUðu??$ Í—UÐË—U?! ÍU?Ö“…œ
—W¼ ïÐ V?}? ²? ! „W¹ U??O?½Wð Í…ËW½œd??!ËxÐ Ë Ê«b?ÄUÇ W" w!—Wz ¨Íb?|u??ÝU½
ËWz wðW¹uO½«uð wÇ—W?ÖWz …ËdÝ ÆÍïš Íï?²ÝWz WðUš…œ ÊbM|uš wJ}?ſU½ï$
w³?}?²?! wA?Oz ¨ UJÐ v" «Ë W¹W?¹…˛˘dÄ ÂWz wÝdÄ—WÐ ÍW?O¹b|u?Ý …b½W?#—U?!
W?š«œ w}ł ÂüWÐ ¨X|d?}?á*Ð vÄ Íæ—…u?}šUz w½«—ï?ݺ w½ü«bM# ïÐ ÊbM|u?š
Â…œ—WÐ W" d~|˙ Wð…ËuÐ WJ½uÇ ‘W?#WÐ ÆX}ÝËuMÐ ËU$uÖ w?³}²! …u?O½«u²¹W½
wJ|d?Ð…“ ¨«b½œd??!d?}? + Ë …œ—…Ë—WÄ Ë 5?ÝËu½ w½U??!…—«uÐ W" U½«u?ðWÐ wJ†W??š
Æ…ËËb½U¹WÖ —W!W*$ w½«—ïÝ wMOA½b|uÝ w½ü«bM# WÐ Í…—ËWÖ
147

ÊËuÐ ‘ï2½ïÐ b½WÇ
©π®ÆÂó$ W"  «œ ÍW½üuÖ ËWz
ÊU?? O? â? ?O¼ w?#W¼—WÐ ¨sÝËu?½…œ d??F? ?O? ?ý W??! «œW?½«œ—u??! W?½˛ ËWz Ê«u??}?½ W"
ÆWOO½ pÝ˙ïš Ë W½U½˛ ¨—bš rO¼«d³Oz Ù«˛W! ÍdFOý Í…bM}¼
¨WOO½ «bMOÝËu½ w½U!WJOM!Wð W" w!WOO¹«“…—Uý êO¼ …ËdÝ Wš«œ w}ł
ÆWOO½ g¹b½W³†Uš w½U!W½U?AO½ Í…—UЗ…œ ¨w¹—UO½«“ s¹d²O¹Uð…—WÝ  W½U½Wð
w¹«ó|—œ W?Ð Æd??}? ý w†ï??! Wðï?Ç ÂWz W" ¨…ËUÇ—W??Ý ÍËU?½ wMO??ÝËu½ w²?? }½ïÇ
Ê«Ë…˙ Ë Ê«u?ł w!W¹W?²? Ý˙ wýËuð ÊW?L?Ö…œ WÐ —WM|u?š ¨ÍW?!W??³?}?²?! ËËœ—W¼
—W¼ —WÐW" p}?ÝW! ¨WO?O¹UÝUz …ËWz ÆX}Ð Íï?š ÍdOÐ w#W¼—WÐ W?! ¨X}Ð…œ
w#«d?Ö˘dÄ ¨Ù«bM# Í…œ—…Ë—WÄ w½U?!…—«uÐ —W?ÝWÐ wðüW?Ý…œ ¨„W¹ï¼ W†W?#ï?!
Ë Íï?? š w½U?? #“ ¨5ÝËu?½ Í—W½u¼ ¨wÝU?M†W?? #ï?? ! ¨U¹˛ï"ïJ?¹U?? Ý ¨ÊbM|u?? š
ËWz Ëu?? ?#W¼ Í«“…—U?? ý X?}Ð«Ë w}?Ä W¹…ËW?z  U?? Ý…—U?? ! ¨X?}JýW?½ «œW½U~?}Ð
ÆX}ÝËuMÐ Ù«bM# ïÐ gO½bM|uš w³}²! Ë W¹W½«—«uÐ
W" …Ëd?Ý w½U!W?³}?²! U½—W?ÖWz ¨…ËW#ñ?³OÐ wð—u?! W" X|ËW#…œ W?AO?#W¼ s#
WJ½uÇ ÆW?¹«b?}ð ÊU??O¹˙Ëu??!u?#W??! Ë s}"W?! Ë W?†W¼ «b?ýWJ?¹œ Í—«uÐ Ê«b½WÇ
W¹ïÐ ¨W?OO½ @½…—œ ¨s¹W?JÐ ËËb½U# ÊU?#ïš —W?ÖWz ¨ÊËuÐd?}+ ïÐ v²?š…Ë êO¼
ÆX}âЗ…œ v" w!UÇ w½ü«bM# wJ|—WÝËu½ ¨«œËuðU¼«œ W" W¹«Ë «uO¼
2000. 06. 14

ÊU!…ËUÇ—WÝ
w³??}?²? ! ±πππ b|u?Ý ±π∏‰ ¨ÊU?¹d?!u??# w½U½˛ Í…Ë«—«“ ¨W??â?šuÐ W??²?Ý…œ ¨Íb??}¼ ©±®
ÆÊ«“—W¼
±πππ w½U?L}KÝ ±¥≥ Ë ±≥π ‰ ¨Èu½ Í…œ—…Ë—WÄ w½U?!WðWÐUÐ ¨wſ«œ…—W$ œU?zu+ ©≤®
Æ …u+WÝ ÍW½U2ÄUÇ
∫˛ ÊU??#«˙ ¨—«b†UÐ ÍW??!W?O? }Ð n"Wz Í…ËWM?ðË ÍU~|˙ ¨œW?#W??×? # —œU?$ rO?¼«d?³? Oz ¨œ ©≥®
150

w½œd! q}?A}Ä ÂW! Íô «ËWz ¨ÊœdJ½üUð r}†W½ —W?ÖWz ÍWAOz ÂWz ¨…u?OÝËu½
w½«b$—WÝ „ËuÝ w½U!…u|“œ …—W¼ …—ïł W" WJ}!W¹ Ë …—WÝËu½ ÊU¹…œ w+U#
w#W?¼—WÐ ¨W??O? ?O½ Í…ËWz w?+U??# ”W?? ! d??šUz ÆW?J¹œ wJ†W?? š w½ËuÐËËb?½U??#
ï?! «bJ}?³?}?²? ! w|uð ËËœ W" ¨ UJÐ vÄ ÊU?O?ÝdÄ Í…ËW?z vÐ ¨dð w½«—W?ÝËu½
”W?! U¹U?z ÆX}?ÝËuMÐ ÍW?!W??Ö—WÐ —W?ÝW" Íï??š w†ï?I?}?Ý ÍËU?½ Ë …ËWðUJÐ
v?" w?!W?¹W?Ç—U?Ä ¨ U¼ p?}?K?O?J?*?¹U?Ä —W?¼ w?ýËuð ¨W?¹W?¼ Í…ËW?z w?+U?? ? ? ? #
øX}MÐ …ËWJ}Ä Íïš ïÐ p}KOJ*¹UÄ Uð ¨…ËWðUJÐ
W! ¨p|ËU½ æ—«e}к ¨WM# wJ}MOÝËu½ ©∑®…ËW−ÐW†W¼ W" ÊUðd}M#U¹WÄ
Ëx?Ð v?" ¨…ËW¹ï?? ? ? ?š ÍËU?½ WÐ Í…˙W?Äô X?ýW?¼ ¨ UJ?Ð v?Ä r?ÝdÄ Í…ËW?z v?Ð
v?Ð Ær²?? ? }?Ыœ v" Íï?? ? $W?Ç XýW?¼ W¹«Ë …ËW?z „…Ë Ë«ËWð ©∏®¨…ËW?ð…ËËœd?? ? !
ËxÐ …ËW?¹ï??š ÍËU½ W?Ð ÊU??O? ?#W¼—WÐ …Ëd?? Ý W??! wA?¹W½«—W??ÝËu?½ ËWz +U??#u?? Ö
Èb½W¼ ¨W?š«œ w}?ł d²|“ ÍËW?z ÆW¹W¼ ÊUOM?# w²ÝW¼ ÊU?#W¼ —W¼ ¨…ËWðU?!…œ
vł ÊU?O?O½U?+ ÍU??O½œ …ó?}?# W" ¨ÊËËœ—«u?š w+U?# ÂWz ÍW½U?¹U½«“ Ë V¹œWz ËW"
Æ…Ëu²A}¼
ÍU½«uð p}½˛ —W¼ ÆsÇU½ Ê˛ wMOÝËu½ W" w½U!WM?OÝËu½ wÇW! ¨W½˛ …ËdÝ
¨…ËWðU?JÐ Ëx?Ð …ËW?? ?ýW½«˙u?? ? ! wJ?|ËU½ WÐ w?#W¼—W?Ð UÐ ¨X?}ÐW¼ w?MO?? ? ÝËu½
w½U?#“ Í—ËuMÝ p}½˛ —W¼ ÆW½˛ ÍW!…—W?ÝËu½  U!…œ XÝW¼ U¹—Ë Í—WM?|uš
¨X}J?ýW½ «b½U??#“ —W?? ÝWÐ wðüW?? Ý…œ ÂWz „…Ë Ë X}M?|“WÐW½ W½«ËU?? OÄ w†«“
wJ†W! ÂWz w½U#“ ÍU½«uð ÆX}ÐU½ «b}ð ÍW½U½˛ wJ}?ðWàÝWš êO¼ wMOÝËu½
ÍËWz ÆX?|ñ??³?З…œ vÄ Íï?? š Íd?? OÐ Ë XÝW?¼ X}½«u?? ²Ð ¨W?? O? ?O?½ …u??}?Ä Í…ËWz
 U?Ö…b}ð ¨…ËW?²}M?|u2Ð 5²?Ýïz 5ł e?OK~MOz wÝËuM½U?#˘˙ W½˛ w½U!W½U?#˘˙
W" ¨WJOÝö! w½U#˘˙ Í—WM}¼«œ W! W½“W# …—WÝËu½ ËWz ÆWOOÇ W½U½˛ wÐ…œWz
WÐ Ê«˙WÖ Í—«uÐ W" ¨ …d+Uz w†ËW¼ W" ”UÐ w†Ëu$ WÐ ¨W½U½˛ ¨«bO½U!W½U#˘˙
Æ U!…œ ¨«œœd}# ÍËËœ
149

sš«ËU½
 üWÝ…œ Ë dO³Mý˘˙
12 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì d?FO?ý vÐ wJ}½«u¹œ
23 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì  ËË˙WâL?O½ w!W¹UýUÄ
27 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì wáÝ—W?Ý wJ}†«bM#
40 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì 5ÝËu½ w?½Ëu??#“Wz
49 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì œËËd??Ý Ë w?Ý—u??!
54 ìììììììììììììììììììììììììììììììì Êï?? ?! Í…˙WÄô ËËœ Í…ËW½«b?†W¼
62 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììì «b½U¹˛ ÍW#—WÖ W" Êœd#
68 ìììììììììììììììììììììììììììììììì d?FO?ý W?*?}z r}z f}z 5#W?!W¹
72 ììììììììììììììììììììììì øÂËuÐ Í˛u!«dÐ Í˙Wý Í—WJ?ýïšdÖUz s# U¹Uz
78 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì  WÖW†W?! ÍœW2W×#
81 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ê«—UJ}Ð Í—U?!Uý
87 ìììììììììììììììììììììì qO?ýU+ wJ|—W?ÝËu½—W?Ý ïÐ qO?łUŽ wJ}?#U¹WÄ
96 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Í—«bM¹ËWz ÍdF?Oý
98 ììììììììììììììììììììììììììììììììì ÊU#W½ ÊU¹ Ê«—W?ÝËu½ w!˘—WÝ
101 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ê«bK! Ë —Ëu??²"u?!
105 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ËWA?#Wz
109 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ÊËö?? ?! Ë Ê˛
111 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W??#UM²?ýW??Ö
126 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W½ËË˙ …œ«œ ͢œ
5 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì

152

Æd}"ËW¼ ≤∞∞∞ Í—U¹Uz ¨ÊüuÖ ÍUÖ“…œ ±≥≤‰ ¨¥∑
b|u?Ý µ∑‰ ∑ ˛ W½U?#—W??š Í—U?Ñï?Ö ¨—WГ…˙ ©s¹œW?L?łW½ ïJA?Ä® x†ËbÐW?Ž ÊU¹—“ ©¥®
±ππ≥
eIÝ ±≥≤∏ ÍbL×#  «—UA²½« ¨Íœ—u! w†WðW# Ë @½…œ ¨w#W2+Wz wLO¼«d³Oz ©µ®
Àœ«u??(« ÍW½U??2ÄU?Ç ±≥‰ ¨œ—u??! w½UMO??A? }Ä Íb½W?Ä ¨Í—ËË“…—U??ý ·Ëd??F? # wKŽ ©∂®
Æœ «bſWÐ ±π∏±
±ππ¥ p}ÄU?z Æı ≤π‰ ¨ÊU??!…Ë«d?? !WM†UÐ W?? O? O½«—ï?? Ö ¨ÊW??ÝW?? Š b??O? ?ŽW??Ý W?? #W??Š ©∑®
Ær†ïN!ï²Ý
Ê  «—UA?²½« ±∏∞ ‡±∑≥ ‰ w~OÐb"Ë Â«dNÐ ∫gýu! WÐ ¨U?LOýËdO¼ —«dJð W?−³KŠ ©∏®
ÆÃbMMÝ ±≥∑¥ rKI"« Ë
w½UL}KÝ ≤∞∞∞ ó|ËüWÖ ÍWJMÐ ≤π∂‰ ¨ ±∏ ˱∑ ∫˛ ¨Èu½ Íó|ËôWÖ ©π®
b|uÝ ±π∏∑ «—Uð ÍW~OÝËu½ ¨W!W"ïJâÐ WJA# Ë d}ý ¨…ËdÝ ©±∞®
¨…Ëd?Ý ∫Ë ¨«œï?#U½ wJ}½U?L?²?A?O½ wý…ËUÐ W" 5!Wz ¨Êï?Ý—…b½Wz ‰U?²?*¹d?! wMOÐ ©±±®
Ær†ïN!ï²Ý ±π∏π Íœ—u! Íb½UÇ
r†ïN!ï²Ý ±ππ∞ «—UÝ ÍW~MOÝËu½ ¨WM¹ñ|“WJ"WÄ w½UM}¼«˙ ¨…ËdÝ ©±≥®
Skolverket Tryckop grafiska 1992 Stockholm —WГ…˙ ¨…ËdÝ ©±¥®
±πππ p}?ÄUz Æı Skolverket WM?¹ñ|“WJ"W?Ä w½U?? !W~?½…˙ e¹“W?? Ž Í—u½ …Ëd?? Ý ©±µ®
W~½ïáÝ
ÆW~½ïáÝ ±πππ p}ÄUz Æı Skolverket Ê«e|˙üWÖ ¨e¹“WŽ Í—u½ …ËdÝ ©±∂®
(17) Binnie Kristal- Andersson, Akin hittar hem, Bohusläningens
Boktryckeri Ab 1985 Uddevalla.
(18) Moa Martinson, Kyrkbröllop, s. 207- 218 Tryck SONY 1991 Finland.
(19) Ulf Palmenfelt, Sagor från svenska landskap, s. 166- 169
Vänersporgs Offset AB A1988 Vänersborg.

Æw×OÐ…“ w¹œ—u! w½U#“ wÝËu#U$ Ë —«˛W¼ ÍWM¹—ïÐ W½U³½W¼ ¨ÙUš w~½W¼—W+ ©≤∞®
 UÐW?š Ë w?"W?!U?ý œU¼—W??+ ∫w½œd?!—«óÐ ¨Èu?½ w}Ðu?H"Wz ¨—«b?†UÐ 5#Wz rO¼«d??³?Oz ©≤±®
ÆW~½ïáÝ ±πππ p}ÄUz ÍW½U2ÄUÇ ¨·—UŽ

151

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful