Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 

 

CIVIL 3D 2010 THIẾT KẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

www.kythuatdothi.com www.training.vietbuild.info www.kientrucdaotao.com

Biên soạn Phạm Ngọc Sáu – kỹ sư đô thị, giảng viên ĐH Kiến Trúc Tp.HCM – Khoa Kỹ Thuật Đô Thị Hồ Phú Khánh – kỹ sư đô thị, Viện Quy hoạch đô thị miền Nam, TpHCM

Tp. Hồ Chí Minh 03 - 2010

kythuatdothi.com và training.vietbuild.info   

Trang 1 

Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 

 

Mục lục
Giải thích một số thuật ngữ trong Civil3D Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính toán san nền Xây dựng bề mặt tự nhiên Nội suy cao độ. Xây dựng bề mặt thiết kế Xuất trắc dọc địa hình Tạo bề mặt thi công, tính khối lượng Thể hiện vòng tròn khối lượng san nền bằng VBA Phần 2: Thiết kế đường Tổng quan các bước thiết kế đường trong Civil3D Mặt bằng tuyến Trắc dọc tuyến Trắc ngang và áp trắc ngang Xuất trắc ngang, tính toán khối lượng Thiết kế nút giao thông Phần 3: Mạng lưới thoát nước Khai báo thuộc tính mạng lưới Thiết kế mạng lưới Xuất thông số mạng lưới ( D-L-I, cao độ, hướng nước chảy…) Xuất trắc dọc mạng lưới Phần 4: Giới thiệu các tính năng mở rộng Thiết kế mô hình cầu

kythuatdothi.com và training.vietbuild.info   

Trang 2 

Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị 

 

Giải thích một số thuật ngữ trong Civil3D
STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Surface Create Surface Create Surface from DEM Create Surface from TIN Add Surface Labels Slope Spot Elevation Spot Elevation on Grid Contour – Single Contour - Multiple Contour – Multiple at Interval Interval Add Legend Table Table type Directions Elevations Slopes slopeArrows Contours Usercontours Watersheds Behavior Dynamic Tiếng Anh Bề mặt Tạo bề mặt mới Tạo bề mặt từ tệp file DEM ngoài Tạo bề mặt từ tệp file TIN ngoài Gán nhãn cho bề mặt Độ dốc Cao độ tại một điểm Cao độ tại các mắt lưới Grid Nhãn cho từng đường đồng mức Nhãn cho nhiều đường đồng mức Nhãn cho nhiều đường đồng mức và gán các giá trị này trên các đường đồng mức với một khoảng cách nhất định Khoảng chênh giữa hai giá trị Thêm ghi chú dạng bảng Loại bảng ghi chú Kinh độ, vĩ độ của điểm Cao độ điểm Độ dốc Hướng dốc Đường đồng mức Đường đồng mức do người dùng định nghĩa Đường phân thủy Tính chất Tính chất động – cập nhật được Tiếng Việt

kythuatdothi.com và training.vietbuild.info   

Trang 3 

Catchment Area… Check for Contour Proplems Drape Image… Extract Objects From Surface Move Block to Surface Move Blocks to Attribute Elevation Move Text to Elevation Information Borders Border properties 3D Geometry Border Type Datum Contour Contour Ranges Legend Contour Legend Style Contour Intervals Tính chất tĩnh – không cập nhật được Góc cao phía bên trái Các tiện ích Xuất dữ liệu bề mặt sang tệp DEM Tính toán khối lượng bề mặt Tính toán khối lượng cho một khu đất Hướng nước chảy của một điểm trên bề mặt Diện tích lưu vực thoát nước.info    Trang 4  . Kiểm tra các lỗi của đường đồng mức nếu có Đưa hình ảnh thực vào làm vật liệu cho bề mặt Tạo các đối tượng AutoCAD từ các đối tượng của bề mặt Di chuyển Block lên bề mặt – tạo ra cao độ Z cho block Di chuyển giá trị Block thành cao độ bề mẳt Di chuyển giá trị lên cao độ bề mặt Thông tin Đường biên Thuộc tính của đường biên Thuộc tính hình học dạng 3D Loại đường biên Mặt đáy so sánh Đường đồng mức Mảng đường đồng mức Ghi chú Kiểu thể hiện bảng ghi chú phân tích đường đồng mức cho bề mẳt Khoảng chênh giữa các đường đồng mức   kythuatdothi..com và training.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Static Upper left corner Utilities Export to DEM Volumes… Bounded Volumes… Water Drop.vietbuild.

chính Phân tích điền trũng cho đường đồng mức Thể hiện điền trũng cho các đường đồng mức Khoảng cách giữa các điểm thể hiện Tick Chiều dài của Tick thể hiện điền trũng Làm mướt đường đồng mức Loại làm mướt Thêm các điểm véc tơ Đường cong Spline Giảm Tăng Lưới cao độ Lưới cao độ theo phương thứ nhất Phương làm việc Lưới cao độ theo phương thứ 2 Điểm Lưới tam giác Đường phân thủy Điểm biên của đường phân thủy Đoạn thẳng của đường phân thủy Đường phân thủy dạng điền trũng Đường phân thủy ở vùng bằng phẳng Đường phân thủy tổng hợp từ nhiều vùng thoát nước Đường phân thủy từ các hẻm núi.com và training.info    Trang 5  . hào nước   kythuatdothi.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Base Elevation Minor Interval Major Interval Contour Depressions Display Depression Contours Tick Mark Interval Tick Mark Length Contour Smoothing Smoothing type Add vertices Spline curve Decrease Increase Grid Primary Grid Orientation Secondary Grid Points Triangle Watershed Boundary Point Watershed Boundary Segmnet Watershed Depression Watershed Flat area Watershed Multi-drain Watershed Multi-drain Notch Watershed Cao độ so sánh Khoảng chênh giữa các đường đồng mức con – phụ Khoảng chênh giữa các đường đồng mức cái .vietbuild.

tab này rất quan trọng trong việc thể hiện và chỉnh sữa nhãn.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  75 76 Analysis Display Phân tích Thể hiện các đối tượng của các thuộc tính lên bản vẽ .vietbuild.com và training. Tổng hợp các thông tin của một kiểu nhãn. hay kiểu dữ liệu Lô đất Tạo lô đất từ thanh Tool của chương trình Tạo lô đất từ các đối tượng của AutoCAD Tạo mạng lưới giao thông từ mặt bằng tuyến và lô đất Chỉnh sửa các yếu tố hình học của lô đất Chỉnh sửa cao độ của lô đất Gán nhãn cho các thành của lô đất Một đoạn Nhiều đoạn Thêm bảng tổng hợp Đường thẳng Đường cong Đoạn thẳng Đánh lại tên của các đối tượng của lô đất Mái dốc Tạo mái dốc Tạo mái dốc lấp đầy mái dốc khuyết hiện hữu Vẽ đường thuộc tính Tạo đường thuộc tính từ các đối tượng của AuotCAD Tạo đường thuộc tính từ mặt bằng tuyến Xem nhanh trắc dọc của đường thuộc tính   77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Sumary Parcel Create Parcel by Layout… Create Parcel from Objects Create ROW Edit Parcel… Edit Parcel Elevations Add Parcel Labels Single Segment Multiple Segment Add Table Add Line… Add Curve… Add Segments… Renumber Tags Grading Create Grading… Create Grading Infill Draw Feature Line Create Feature Lines from Objects Create Feature Lines from Alignment Quick Profile… kythuatdothi.info    Trang 6  .

info    Trang 7  .Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  99 100 101 102 103 104 105 Edit Grading Grading Editor… Delete Grading Change Group Edit Feature Line Elevations Elevation Editor… Quick Elevation Edit. khi biết cao độ điểm đầu và điểm cuối của Feature Line Thêm điểm cao độ vào Feature Line hiện có Xóa điểm cao độ của Feature Line hiện có Thêm điểm cao hơn/thấp hơn Tăng giảm cao độ điểm hiện có Tạo cao độ bằng cách tham chiếu Mặt bằng tuyến Trắc dọc Mạng lưới cao trình Mặt cắt ngang Vị trí mặt cắt ngang   106 Set Grade/Slope between Points 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 Insert Elevation Point Delete Elevation Point Insert High/Low Elevation Point Raise/Lower Set Elevation by Reference Alignment Profile Corridors Section Sample Lines kythuatdothi..com và training. Hiệu chỉnh mái dốc Hộp thoại chỉnh sửa mái dốc Xóa mái dốc Thay đổi nhóm tiêu chuẩn thiêt kế mái dốc Hiệu chỉnh cao độ của đường thuộc tính Hộp thoại chỉnh sửa cao độ Hiệu chỉnh nhanh cao độ Tính toán độ dốc giữa hai điểm – dùng để nội suy cao độ của các điểm giữa của đường Feature Line.vietbuild.

Tên bề mặt tạo ra ở bước này.com và training. Ngoài cách này. mà chưa có dữ liệu cho bề mặt.1: Menu tạo bề mặt. mới chỉ là tên bề mặt.2: Khai báo loại và các thuộc tính bề mặt.info    Trang 8  .Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Phần 1: Quy hoạch chiều cao. loại vật liệu cho bề mặt giúp sau này render xuất hoạt cảnh tốt hơn. có thể vào Home Tab/Toolspace/Surfaces/Right Click/Create Surface Hình 1. tính toán san nền Xây dựng bề mặt tự nhiên Tạo bề mặt tự nhiên Hình 1. để có thể khai thác bề mặt phải thêm dữ liệu cho bề mặt Chọn Toolspace/Surface/Surface1/Definition/ Dữ liệu bề mặt có nhiều loại: kythuatdothi. Các kiểu thể hiện bề mặt giúp cho việc quan sát bề mặt.vietbuild.

3 Chọn loại dữ liệu từ các đối tượng AutoCAD. Các đối tượng của AutoCAD phải có cao độ Z.info    Trang 9  .com và training. Trong Surface menu cung cấp tiện ích chuyển các thuộc tính của đối tượng AutoCAD lên cao độ.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Drawing Object/Right-Click/Add… Hình 1.vietbuild. Surface menu/Utilities/Move Text to Elevation kythuatdothi. chọn đối tượng Text. thông thường các bản vẽ nhận được chưa có cao độ Z.

Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Sau khi có add dữ liệu text vào. Data Clip. Sử dụng Surfaces /Surface1 /Boundaries /Right-click /Add… chọn đường biên cần add vào. Với bề mặt mới tạo ra. để hiệu chỉnh đường biên khu đất về đúng như ranh giới quy hoạch. một đường biên màu xanh của bề mặt được hiện lên.4 Hộp thoại khai báo thuộc tính Boundaries. Hiệu chỉnh kiểu thể hiện bề mặt kythuatdothi. điều này chứng tỏ bề mặt đã được tạo.com và training.5 Bề mặt sau khi đã thêm Boundaries.   Hình 1. Chọn OK và chọn vào đường cần chọn làm đường Boudaries trên bản. Hình 1. Show. kiểu bề mặt là dạng đường đồng mức. Boundaries có 4 loại: Outer. Hide. Trong cùng một bề mặt có thể được xây dựng từ nhiều loại dữ liệu khác nhau.info    Trang 10  .vietbuild. sẽ xuất hiện một đường biên tự động do chương trình tạo ra. đường này phải là đường Polyline kín.

Và vào Tab chứa nội dung đó để chỉnh sửa các thông số. chọn khoảng cách giữa các đường đồng mức con là 0.6 Hiệu chỉnh bề mặt. Hình 1. Minor Contour.   Muốn thể hiện bề mặt ở dạng nào thì trong Display Tab. Chọn vào Contours Tab/Contour Intervals để khai báo khoảng chênh nhau giữa các đường đồng mức.7 Khai báo các thuộc tính của Contours..Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1. Chọn bề mặt/ Right-Click/ Edit Surface Style.vietbuild. mở layer dạng đó lên.info    Trang 11  .5m kythuatdothi.com và training. đường đồng mức cái 2. Sau khi mở Major Contour. Ví dụ ở đây chọn kiểu thể hiện là đường đồng mức.5m.

Hình 1.   Để dễ hình dung về bề mặt.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1.com và training. thể hiện giá trị của đường đồng mức là một trong các cách phổ biến.9 Có nhiều cách ghi giá trị cho đường đồng mức. ở đây chọn Contour – Multiple. kythuatdothi.8 Bề mặt đã được thể hiện với đường đồng mức dày hơn.vietbuild.info    Trang 12  .

kythuatdothi.10 Giá trị đường đồng mức đã được ghi.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1. Thực hiện theo dòng nhắc lệnh tại dòng command lệnh. để hiệu chỉnh nhãn.11 Nội suy cao độ bề mặt. sẽ add được cao độ tại vị trí cần nội suy cao độ.   Nội suy cao độ bề mặt Hình 1. Hình 1. và tùy vào mong muốn của mỗi người dùng. Right-click/Edit Lable Style Việc hiểu chỉnh cách thể hiện nhãn giúp cho bản vẽ trình bày được rõ ràng.12 Sau khi nhãn cao độ hiện ra.info    Trang 13  .vietbuild.com và training.

Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1. để biên tập cách thể hiện và Information Tab để quản lý các loại nhãn thông qua tên của từng loại nhãn được tạo ra. Hình 1. dùng để gán cho cao độ tự nhiên.13 Hộp thoại hiệu chỉnh. Và trong suốt quá trình tạo nhãn sau này đều sử dụng tính năng này của chương trình.info    Trang 14  . kythuatdothi.com và training.14 Hộp thoại biên tập nhãn. điều này giúp tiết kiệm thời gian trong việc hiệu chỉnh nhãn.   Nên chọn hình Copy Current Selection từ hộp thoại. Trong hộp thoại này có nhiều Tab. quan tâm nhiều nhất đến Layout Tab. Ngay tại Information Tab thay đổi hiện có thành CDTN. chức năng này cho phép tạo một nhãn mới. với các tính năng sẵn có của nhãn hiện tại. tạo mới hoặc copy các kiểu thể hiện nhãn.vietbuild.

com và training. phần Border là các hiệu chỉnh cách thể hiện thêm cho nhãn.15 Layout Tab. quan tâm nhiều đến phần Text/ Contents để biên tập giá trị cho nhãn.   Với Layout Tab.info    Trang 15  . hiệu chỉnh cách thể hiện nhã và nội dung nhãn. phần General/ Anchor Point và Text/Attachment để xác định vị trí giá trị nhãn so với vị trí cần nội suy (vị trí điểm đặt nhãn).Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1. Click vào Text/Contents (vào dấu ba chấm để biên tập giá trị cho nhãn) kythuatdothi.vietbuild.

vietbuild. kythuatdothi.15 Hộp thoại biên tập nội dung cho nhãn. điều này tương tự cho các loại dữ liệu ở các phần tiếp theo. các thuộc tính của nhãn sẽ hiện ra ở trang bên tay trái. với phần này cho phép chúng ta lựa chọn các thuộc tính cho nhãn này.   Khung Properties: cho phép chọn giá trị cho nhãn tại vị trí Click chuột trên bản vẽ.com và training.info    Trang 16  . Ví dụ ứng với phần bề mặt có các giá trị có thể gán cho bản vẽ: Với nhãn hiện có để hiểu chỉnh nhãn đó. và với mỗi loại thuộc tính sẽ có nhiều giá trị đi kèm. click trực tiếp lên nhãn.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1.

giá trị nhãn sẽ không hiện lên mà thay đó là: Trường hợp này cũng xảy ra khi. Chữ EL trong phần nội dung. cũng có thể thay đổi theo ý muốn người thiết kế. có thể thay bằng ký tự khác. Hình 1. đó là tiền tố của giá trị nhãn. Biểu tượng của vị trí nội suy.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Một điều nên ghi nhớ là để cập nhật toàn các các thuộc tính của nhãn đã được chỉnh sửa phải Click vào biểu tượng ngay bên phải của Properties. hiện tại với trường hợp này là .16 Trước khi hiệu chỉnh nhãn Sau khi hiệu chỉnh nhãn Nhãn được tạo. các vị trí trước kia của bề mặt cũng sẽ xuất hiện như trên. có thể copy hoặc move nhãn trong phạm vị bản vẽ. để thay đổi vào: Menu Surface/Add Surface Lables/ Add Surface Lables… Trang 17  kythuatdothi. hoặc xóa đi bằng cách click vào chữ EL và xóa.com và training. giá trị nhãn sẽ tự động thay đổi theo các vị trí mới. Sau khi biên tập xong. Nếu move hoặc copy ra ngoài đường biên của bề mặt.info    . click OK để đồng ý.vietbuild. xóa bề mặt.

vietbuild.17 Lựa chọn Add các loại nhãn cho bề mặt. kythuatdothi. phần Maker style.com và training.info    Trang 18  .18 Tạo và chỉnh sửa các loại nhãn của bề mặt. Maker style – kiểu thể hiện vị trí nhãn. Với mỗi loại nhãn có hai thuộc tính. Tương tự với hộp thoại tạo nhãn. cũng có nhiều lựa chọn. và ở đây chọn Edit Current Selection hoặc có thể chọn Copy Current Selection Hình 1.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1. tại Lable type.   Khi hộp thoại Add Lables xuất hiện. có nhiều loại. Spot elevation lable type – nội dung nhãn. chọn loại Spot Elevation.

tương tự Display Tab trong phần Surface style: Tắt biểu tượng bóng đèn hiện đang sáng trong phần Visible. nhưng chú ý khi sửa xong thì nhãn hiện có trên bản vẽ vẫn chưa như ý muốn. Chọn Copy Curent Selection. Click OK để thoát hộp thoại. kythuatdothi. để tiện việc quản lý.19 Hộp thoại Marker Style. Trong Information Tab/Name. đây là Tab quản lý các layer của đối tượng Marker. Chọn vào Marker style. tiếp theo hiệu chỉnh kiểu đánh dấu của vị trí nhãn. để copy các thuộc tính của kiểu nhãn hiện có.info    Trang 19  . Nếu không muốn thể hiện Marker. mà chỉ cần chú ý đên Display Tab. Khi hiệu chỉnh xong. Hình 1. vì nhãn đó đã được tạo ra với Marker Style khác. đặt tên mới No marker.vietbuild. thì không cần phải quan tâm đến Marker Tab.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Sau khi đã hiệu chỉnh được phần nội dung của nhãn.com và training.

nhãn CDTN đã được tạo ở phần trên. chọn lại kiểu CDTN. chọn vào Add. chọn kiểu EL:100. kythuatdothi. bây giờ để tạo thêm nhãn cao độ cho bề mặt.vietbuild.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1. nhãn được tạo ra như sau: Nhãn lúc này còn chữ EL: là vì trong phần Spot elevation lable type. trong Spot elevation lable type.com và training. Và nhãn được Add vào.   Giữ nguyên các Spot elevation lable type và Marker style của Label type. Nhãn mới này không còn ký hiệu nữa. ngay dưới Command Line.00 Để không còn hiện chữ EL: nữa.20 Nhãn no marker đã được tạo.info    Trang 20  .

mà có thể chọn một trong ba cách trên. Tùy theo dữ liệu đầu vào. Ở đây chọn theo cách Draw Feature Line kythuatdothi. Feature Line. có thể hiệu chỉnh độ dốc của các đoạn thẳng và cao độ Z tại các nút.21 Tạo Feature Line từ Grading menu. sẽ xây dựng bề mặt thiết kế từ các Feature Line này. sử dụng đối tượng Feature Line.info    Trang 21  . thực hiện trình tự các bước sau: Tạo Feature Line Hiệu chỉnh cao độ của Feature Line Xây dựng bề mặt từ Feature Line Tạo Feature Line Hình 1. Tóm lại để xây dựng bề mặt thiết kế.vietbuild. có ba cách: Draw Feature Line: Tạo Feature Line theo Tool của chương trình Create Feature Lines from Object: Tạo Feature Line từ đối tượngcủa AutoCAD Create Fearue Line from Alignment: Tạo Feature Lines từ mặt bằng tuyến. bao gồm các đoạn thẳng và cao độ Z. bất kỳ sự thay đổi nào của các Feature Line. được hiểu là đối tượng Civil3D.com và training.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Xây dựng bề mặt thiết kế Xây dựng bề mặt thiết kế. Sau khi có được các Feature Line. sẽ được bề mặt cập nhật.

Do đó chỉ cần tìm hiểu kỹ ngay lúc này để về sau ta có thể hình dung các bước làm tương tự. Cách thức biên tập Name này tương tự cho các đối tượng có Name về sau này như tên ống.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1.22 Hộp thoại tạo Feature Lines Giữ nguyên các mặc định của hộp thoại. kythuatdothi. tên của Feature Lines nên đặt trùng với tên đường trên bản vẽ quy hoạch hoặc khu vực đang thiết kế.vietbuild.info    Trang 22  . Để dễ quản lý về sau. nhấn OK   Nếu muốn biên tập tên của Feature Lines cho tiện việc quản lý về sau. tên trắc dọc…. tên mặt bằng tuyến. Hãy tick chọn vào phần Name để biện tập: Click vào biểu tượng biên tập tên cho Feature Lines.com và training.

com và training. Ở đây thay bằng: Incremental number format: để biên tập kiểu thể hiện số Và bắt đầu từ số nào. tùy chọn này giúp chương trình tự động thêm dần lên. kythuatdothi. để đưa dữ liệu Name: phần nằm trong dấu <[Next Counter]> là thuộc tính của Civil3D.info    Trang 23  . phần năm ngoài là tiền tố và hậu tố của nội dung.23 Hộp thoại biên tập tên   Property fields: biên tập nội dung thể hiện tên.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1.vietbuild. Sau khi lựa chọn xong nhấn OK để đồng ý các tùy chọn. sau khi chọn xong nhấn được chọn vào ô Name. có thể thay đổi tùy vào người dùng.

Thực hiện tương tự cho các điểm còn lại. chọn tiếp SU để tiếp tục gán cao độ tại điểm thứ 2 bằng đúng cao độ bề mặt tự nhiên. và nhìn lên Ribbon để lựa chọn các công cụ chỉnh sửa cao độ cho Feature Lines Hình 1.com và training. nó được áp dụng cho việc nội suy cao độ đỉnh hố ga. đáy cống…. Chú ý ở đây có chức năng Set Grade/Slope between Points. Click vào trên Ribbon hoặc. đối với mạng lưới kythuatdothi. có nhiều lựa chọn hơn: Specify grade or [SLope/Elevation/Difference/SUrface/Transition] <0.00>: Để lựa chọn thuộc tính nào.info    Trang 24  . với điểm đầu điểm cuối đã biết.000>: Nhập vào giá trị cao độ cho điểm vừa Click hoặc lấy cao độ từ bề mặt. Click vào Feature Line vừa vẽ.vietbuild. Grading menu/Edit Feature Line Elevations/Elevation Editor Có rất nhiều cách để hiệu chỉnh cao độ. hiệu chỉnh Feature Lines Để hiệu chỉnh cao độ cho Feature Lines.24 Ribbon. Riêng đối với điểm thứ hai.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Thực hiện theo các dòng lệnh tại dòng Command lệnh. chọn S để lấy cao độ từ bề mặt. chức năng này sử sụng khi cần nội suy các điểm giữa của Feature Line. gõ vào chữ cái viết hoa của thuộc tính đó. Để chỉnh sửa lại cao độ của Feature Line vừa vẽ. Specify elevation or [Surface] <0.

kythuatdothi. hoặc đỉnh cống hay đáy cống điểm đầu tuyến và cuối tuyến. cao độ sẽ thay đổi.25 Các lựa chọn hiệu chỉnh cao độ cho Feature Lines từ Grading menu Sau khi thực hiện xong lệnh. xây dựng nên cao độ thiết kế với các tiêu chuẩn cho người dùng đặt ra. hộp thoại Panorama. hay tính ra độ dốc của hai điểm… Hình 1. độ dốc sẽ thay đổi.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    hiện hữu. mà từ Feature Line. Ngoài ra nó còn được áp dụng cho các trường hợp khống chế độ dốc giữa hai điểm. khi file khảo sát chỉ biết được cao độ đỉnh ga.com và training. như vậy với chức năng này. hiệu chỉnh cao độ. ngược lại thay đổi độ dốc. hiệu chỉnh cao độ xuất hiện Ở đây chúng ta có thể.info    Trang 25  .vietbuild. không cần phải tính tay hay nhẩm tính để ra cao độ thiết kế nữa.

26 Gán nhãn cho Feature line Lựa chọn Multiple Segment: gán nhãn cho toàn bộ Feature Line vì trên một Feature Line có nhiều đoạn.vietbuild. Và có thể hiệu chỉnh nó. kythuatdothi. Cho hiện độ dốc và cao độ của Feature Lines. Nếu lựa chọn Single Segment. Grading menu/Add Feature Line Labels/ Multiple Segment Hình 1. chỉ tại nơi nào Click vào đoạn nào của Feature Line Sau khi thực hiện lệnh nhãn sẽ được tạo ra.   Khi click vào điểm nào.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Feature Line sau khi đã hiệu chỉnh cao độ.com và training. giúp quan sát điểm hiện Để việc quản lý Feature Lines và xây dựng cao độ thiết kế dễ kiểm soát hơn nữa.info    Trang 26  . thì trên bản vẽ điểm đó sẽ có biểu tượng hành trên bản vẽ. mỗi đoạn như vậy được xem là Segment.

Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Hình 1. kythuatdothi.vietbuild.com và training. gán thêm các thông số sau: General Segment Length: chiều dài từng đoạn Feature Line General Segment Grade: độ dốc của từng đoạn Feature Line Xong click OK để đồng ý.27 Hiệu chỉnh nhãn của Feature Line Chọn nhãn/Right click/Edit Label Style…   Tương tự như hiệu chỉnh nhãn cao độ bề mặt tự nhiên Quan tâm vào Layout Tab vào Content của nhãn Trong phần nội dung nhãn xóa toàn bộ nội dung hiện có.info    Trang 27  .

Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Có được nhãn như sau:   Để ý. Để xóa một nội dung chiều dài.. Cũng thực hiện lại bước Edit Label Style. số lượng nội dung thể hiện của nhãn: Đã có Bearing. quan tâm đến thông số: kythuatdothi. Tiếp theo bổ sung hướng đốc của Feature Line – chính là hướng dốc của đường.com và training. xóa thông số này bằng cách chọn vào nó. hướng dốc cho đường click vào và chọn Direction Arrow thêm Sau khi chọn xong. nhưng lại thiếu hướng dốc của đường.info    Trang 28  . Để ý đến. sao đó Click vào biểu tượng Nội dung nhãn sau khi xóa nội dung Distance: để xóa nội dung này. trên kia đã hiệu chỉnh bổ dung thông số thì ở đây còn có Distance. thực hiện lại bước Edit Label Style.. sẽ thấy có tới hai nội dung chiều dài.vietbuild.quan tâm đến biểu tượng.

info    Trang 29  .1. Chọn vào Middle. để giới hạn chiều dài của hướng mũi tên. chọn vào thông số:   Gõ vào giá trị 3. giá trị nhãn sẽ được đặt tại trung điểm so với hướng dốc của đường. Tiếp tục hiệu chỉnh vị trí của giá trị nhãn so với hướng dốc. Trở lại vùng Component name. chọn vào Bearing. sửa lại chọn Direction Arrow.cao độ của Feature Line tại kythuatdothi. đó là cao độ thiết kế . Để thay đổi vị trí.com và training. Kết quả sau khi hiệu chỉnh như sau: Ngoài ra. tiếp theo xác định vị trí tương quan so với giá trị nhãn. Và quan tâm đến thuộc tính sau: Anchor Component: Neo giá trị nhãn vào vị trí nào. tiếp tục nên thể hiện hai thông số nữa. quan tâm tiếp. Tiếp theo xác định vị trí của mũi tên so với chữ L-I và tim đường.vietbuild.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  Chọn true. mặc định chọn Feature Line.

ở trên. và lúc này quan tâm đến thông số sau: Thêm một nội dung nữa cho nhãn.info    Trang 30  . General Segment End Z. so với thêm nôi dung ngay vào Bearing. điểm cuối vào.vietbuild. người dùng có thể làm theo ý của riêng mình. sau đó chọn OK Chỉnh vị trí tương quan của nội dung text mới này với giá trị Bearing.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị  điểm đầu và điểm cuối của mỗi Segment – của mỗi đoạn đường để dễ quản lý cao độ thiết kế. chú ý ở đây thêm nội dung mới.com và training. sau này khi hoàn thành bề mặt thiết kế sẽ xóa bỏ hai thông số này. Hiệu chỉnh các thông số như hình sau: kythuatdothi. đây chỉ là quan điểm cá nhân. nhưng ý đồ ở đây tạo mới là do hai thông số này chỉ tham khảo trong quá trình xây dựng bề mặt.. Chọn General Segment Start Z. việc thêm nội dung sau này sẽ xóa sẽ nhanh hơn. đó cũng là một cách. Biên tập lại nội dung cho nhãn: Text/Contents/Click Label Text. mà không chỉnh sửa nội dung Bearing trước kia đã có để bổ sung hai giá trị cao độ điểm đầu.   Bổ sung cao độ thiết kế đầu và cuối thực hiện lại bước Edit Label Style.

00 và điểm cuối EZ:37.91 như vậy hướng dốc phải từ EZ đến SZ. và chọn Sửa lại phần Rotation Angle/Grade Check Kết quả sau khi hiệu chỉnh như sau: kythuatdothi.. thực hiện lại bước Edit Label Style.vietbuild. mũi tên này thể hiện theo hướng vẽ lúc đầu khi tạo Feature Lines.info    Trang 31  .Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Kết quả sau khi hiệu chỉnh như sau: Quan sát hình trên và để ý đến mũi tên chỉ hướng dốc đường. Để chỉnh lại hướng dốc đúng như địa hình. nhưng chương trình lại để hướng mũi tên từ SZ đến EZ. điểm đầu SZ:31.com và training.

thực hiện lại bước Edit Label Style. Để chỉnh lại giá trị không có dấu trừ..Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Còn một trường hợp nữa cần được quan tâm đó là. kythuatdothi. khi mũi tên thể hiện đúng độ dốc đường như hình dưới nhưng giá trị độ dốc âm.info    Trang 32  .vietbuild. chỉnh lại như sau: Kết quả sau khi hiệu chỉnh.com và training. và chọn Chọn Text/Contents Trong nội dung nhãn độ dốc General Segment Grade.

info    Trang 33  . chỉ khác nhau dữ liệu đầu vào cho bề mặt thiết kế. xác định vị trí tương quan của các nội dung trong nhãn. không phải nhắc lại nội dung này. vào Home Click/Create Thực hiện các bước tạo bề mặt tương tự như khi tạo bề mặt tự nhiên.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Cách thêm nội dung cho nhãn. Tiếp tục thực hiện cho các tim tuyến còn lại. do đó ở đây trình bày kỹ cách thực hiện. Có bao nhiêu tuyến đường. Ngoài cách này. giao với Feature Line 2 tại điểm giao A chẳng hạn. Rất tốt cho việc xây dựng bề mặt thiết kế. kythuatdothi. thì cao độ tại điểm A này.28 Tạo bề mặt mới.vietbuild. có thể Tab/Toolspace/Surfaces/Right Surface. thực hiện tạo Feature Line ứng với các tuyến đó. Chính điều này tạo nên một mạng lưới cao độ thiết kế có ảnh hưởng lẫn nhau. khi xem trên Feature Line 1 hay 2 đều như nhau. Hình 1. vì cách hiệu chỉnh nhãn trong Civil3D là tương tự nhau. và giả sử đứng trên Feature Line 1 sửa cao độ đểm A thì giá trị này sẽ được Feature Line 2 cập nhật. để qua các bài học. cao độ tại điểm giao nhau của hai Feature Line sẽ được tự động cập nhật lẫn nhau.com và training. Bước tiếp theo xây dựng bề mặt thiết kế từ các Feature Line này. sẽ được chỉnh sửa thường xuyên cho các nhãn về sau này. nghĩa là khi Feature Line 1.

Click chọn tên bề mặt “thiet ke”.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Trong phần Deffinition/Breaklines/Right click/Add… . kythuatdothi. Bề mặt được xây dựng như sau. Có sự hiệu chỉnh cao độ. right-click/Rebuild. bề mặt sẽ báo biểu tượng cho biết có sự thay đổi dữ liệu của bề mặt.vietbuild. sử dụng tính năng Rebuild của chương trình. chọn vào các đường Feature Lines đã được xây dựng.com và training. Sau khi thiết kế được bề mặt san nền.info    Trang 34  . bước hiệu chỉnh cao độ làm tương tự ở phần trên. có thể tiếp tục sửa đổi cao độ của các Feature Line. Để cập nhật lại bề mặt.

info    Trang 35  . toàn bộ nhãn. Gán giá trị cho đường đồng mức.vietbuild. kythuatdothi.Civil 3D 2010 – thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị    Sau khi Rebuild. thực hiện tương tự như gán giá trị đường đồng mức tự nhiên.com và training. và các dữ liệu nào liên quan đến bề mặt này sẽ được cập nhật lại.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful